Az ipari parkban található gyártóüzemek energia ellátásának milyen egyéb (pl. megújuló energiahordozók alkalmazása) megoldási lehetıségei vannak.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ipari parkban található gyártóüzemek energia ellátásának milyen egyéb (pl. megújuló energiahordozók alkalmazása) megoldási lehetıségei vannak."

Átírás

1 A magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium javaslatai a tervezett heiligenkreuzi termikus hulladékhasznosító környezeti hatástanulmányának tartalmára A Grunzüge des Vorhabens und UVE-Konzept für die Thermische Reststoffverwertung Heiligenkreuz címő koncepcióban foglaltak alábbi kiegészítését kérjük, hogy a Magyarországot várhatóan érintı környezeti hatások feltárása a környezeti hatásvizsgálatban megfelelı módon megtörténjen. Általános javaslatok 1. A tervezett tevékenység célja, indokoltsága Kérjük annak bemutatását, hogy a Lenzing Fibers GmbH energia ellátását miért szükséges külön hulladékhasznosító mővel megoldani. Kérjük a tervezett t/év kapacitás nagyságának indoklását, annak figyelembe vételével, hogy - Szentgotthárd Önkormányzata nem kívánja hasznosítani a hulladékhasznosítóból származó energiát; - a Burgenlandban keletkezı nem veszélyes hulladék mennyisége alapján indokolt-e ekkora kapacitású hulladékhasznosító létesítése. - az ipari parkban mőködı tevékenységekre vetítve indokolt-e ekkora kapacitású hulladékhasznosító létesítése. Fentiekkel kapcsolatban kérjük ehhez az ipari park jelenlegi energiamérlegének bemutatását, valamint annak bizonyítását, hogy a tervezett mő által termelt teljes hımennyiség hasznosítása gyártási folyamatokban valósul meg. 2. A tervezett tevékenység lehetséges alternatívái Kérjük a tervezett tevékenységnek a beruházó által korábban számba vett változatainak különösen technológiai változatainak, alternatív létesítési helyeinek bemutatását, azoknak az okoknak a megjelölésével, amelyek e korábbi változatok közüli választást indokolták, mik voltak ezek közül a környezeti szempontok. Kérjük annak bemutatást, miért szükséges a hulladékhasznosító kapacitás ily módon való növelése Burgenlandban; miért nem lehetséges a hulladék keletkezési helyén, vagy annak közelében történı hasznosítása, a helyben rendelkezésre álló kapacitások növelése. Az ipari parkban található gyártóüzemek energia ellátásának milyen egyéb (pl. megújuló energiahordozók alkalmazása) megoldási lehetıségei vannak. Kérjük bemutatni a hulladékok, illetve a szennyvíziszap alternatív felhasználásának, kezelésének lehetıségeit. 3. A tervezett tevékenység alapadatai és egyéb jellemzıi a) telepítési hely Kérjük megadni a tervezett tevékenység telepítési helyének digitális térképi koordinátáit, ez alapján a magyar államhatártól, valamint Szentgotthárd egyes, hatásokra érzékeny

2 létesítményeitıl, különösen az élményfürdıtıl való pontos távolságát, továbbá egy olyan méretarányú, részletezettségő és kiterjedéső térképet, amelyen azonosítva vannak a hulladék hasznosító és a kapcsolódó szállítás kibocsátásaira érzékeny magyarországi létesítmények, területhasználatok, és amelyekbıl kellı pontossággal megállapíthatók ezeknek a hulladékhasznosítótól való távolsága. b) a hulladékhasznosító által igénybe veendı terület településrendezési szabályozása Kérjük annak bemutatását, hogy a helyi településrendezési terv milyen tevékenységek megvalósítását teszi lehetıvé a Heiligenkreuz ipari parkban, milyen környezetvédelmi feltételeket szab meg a telepíthetıséghez. c) a tervezett tevékenység vonzereje más jelentıs környezeti hatású tevékenységek létesítésére Kérjük annak vizsgálatát, hogy a Lenzing Fibers GmbH energiaigénye kielégítésén túl milyen egyéb, potenciális környezeti hatással járó tevékenységeket vonzhat a környékre a tervezett hulladékhasznosító a tervezett kapacitással. d) a tervezett technológia és felhasznált anyagok A tevékenység bemutatásánál kérjük annak ismertetését, hogy mely technológiák tartoznak az IPPC irányelv hatálya alá, és ezeknél mely BAT elıírásokat kívánnak alkalmazni, hivatkozva az EU elérhetı legjobb technika dokumentumaira (BREF-ek). Kérjük megadni a füstgáz tisztítás technológiáját, valamint a füstgáz szőrı rendszerek eredményes mőködését biztosító szőrı betétek, katalizátorok elıírt és idıbeni cseréjét ellenırzı pontokat és lehetıségeket. Kérjük annak ismertetését is, hogy a hasznosításra kerülı hulladék mekkora része keletkezik Burgenland tartományban, és mekkora a beszállított hulladék mennyisége. Kérjük annak részletes ismertetését, hogy milyen összetételő (tételes megnevezésekkel, EWC kódokkal), és fajtánként mekkora mennyiségő hulladék hasznosítását kívánják a telephelyen végezni, s mely hulladékok azok, amelyeket égetés elıtt elıkezelni is fognak. Nemcsak az égetési, hanem az elıkezelési technológiát is kérjük bemutatni, kitérve az elıkezelés után visszamaradó, nem égethetı hulladékok további sorsára is. Kérjük megnevezni, hogy a hasznosításra tervezett maradványanyagok között az öreg fa pontosan milyen anyagokat tartalmaz. Kérjük megadni a hasznosítás során segédanyagként használt ammónia éves felhasználását, az alkalmazás technológiáját. e) a tervezett tevékenységhez szükséges teherszállítás A vizsgálat térjen ki a tervezett vasúti beszállításának útvonalára, a Szentgotthárdon áthaladó vonal igénybe vételére, a vasúti szállításból adódó, magyar területet érintı környezeti kibocsátásokra. Kérjük annak vizsgálatát is, hogy a hasznosítóba kerülı hulladék közúti szállításának lehet-e hatásterülete Magyarországon, figyelembe véve azt az esetet is, ha Magyarországon keresztül nem lehetséges vasúti szállítás. 2

3 4. A hatásterületek meghatározása Kérjük a hulladékhasznosító, illetve a kapcsolódó szállítás hatásterületeinek meghatározását a különbözı kibocsátott szennyezıanyagok, illetve energia kibocsátások szerint elkülönítve megadni. 5. Vizsgálandó tevékenység fázisok Az országhatáron átterjedı hatások elemzése terjedjen ki az építési idıszakra, az üzemszerő mőködésre (beleértve a szállításokat is, többletterhelés és összterhelés értékelésére), a havária eseményekre (üzemzavarokra) és az üzem bezárására (lebontására). 6. Térségi összefüggések Kérjük, hogy a területrendezési szakterület fejezet (koncepció IV/3.5. pontja) elkészítésénél térjenek ki a tervezett beruházáshoz legközelebb esı település, Szentgotthárd vizsgálatára is. Az egyéb koncepciók és intézkedések fejezetrészben kérjük figyelembe venni, hogy a CITYNET osztrák-magyar határ menti városok együttmőködési rendszerében - amely Bécsújhely-Gyır- Szentgotthárd háromszögben található települések együttmőködésérıl szól a Szentgotthárd- Jennersdorf (Gyanafalva) körzetre a ökoturizmust és nem a nehézipar fejlesztését irányozza elı a évekre szóló, közösen kialakított fejlesztési stratégia. Kérjük, hogy a létesítmény elınyeit és hátrányait bemutató fejezetben (IV/3.1.) vizsgálják meg a nulla variáns elınyeit, valamint azt is, hogy a tervezett beruházásnak lehet-e a szomszédos, nem ipari felhasználású ingatlanok értékének csökkenését elıidézı hatása, illetve okozhat-e negatív városképi hatást ill. a térség turizmusának visszaesését. 7. Az országhatáron átterjedı környezeti hatások vizsgálata Kérjük, hogy az országhatáron átterjedı környezeti hatások vizsgálatát egy külön fejezetben összefoglalóan is mutassák be, különösen: a) a magyar fél által átadott észrevételek figyelembe vételét; b) az országhatáron túli hatásokat kiváltó hatótényezıket 1, illetve eseményeket; c) az országhatáron átterjedı hatásfolyamatokat; d) az e hatásfolyamatra érzékeny hatásviselıket 2 ; e) az országhatáron túli hatásterületek lehatárolását; f) az országhatáron túli hatásokat megelızı vagy elfogadható mértékőre csökkentı intézkedéseket, valamint a nyomon követésükhöz, ellenırzésükhöz szükséges utólagos méréseket és megfigyeléseket; g) a felhasznált adatok forrását és a vizsgálati módokat. Egyes környezet- és természetvédelmi szakterületekre vonatkozó javaslatok 8. Levegıtisztaság-védelem A dokumentációban a TA-Luft (2000) szabvány szerint meghatározott 5 km sugarú légszennyezettségi vizsgálati terület alapján a termikus hulladékhasznosító mő légszennyezı 1 Hatótényezı: a környezet terhelése (valamely anyag vagy energia kibocsátása a környezetbe) vagy a környezet igénybevétele 2 Hatásviselı: az a környezeti elem vagy rendszer, amelynek környezeti állapotában a hatótényezık változást okoznak, továbbá az a népesség, aminek egészségi állapotában, társadalmi, gazdasági helyzetében az elıbbi környezet állapot változás idéz elı változást 3

4 anyag kibocsátásai Szentgotthárd város területét érintik. Ezért kérjük, hogy a hatásterület számítását a vonatkozó magyar jogszabálynak megfelelıen is végezzék el. A magyar elıírás szerint 3 a hatásterület a légszennyezı pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által kibocsátott légszennyezı anyag terjedése következtében a vonatkoztatási idıtartamra számított, a légszennyezı pontforrás környezetében fellépı leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatti talajközeli légszennyezettség-változás a) az egyórás (szálló por esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; vagy b) az egyórás (szálló por esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb; vagy c) a terhelhetıség 20%-ánál nagyobb (terhelhetıség: a légszennyezettségi határérték és az alap légszennyezettség különbsége). A légszennyezı anyagok transzmissziójának számítását a hulladékkezelı létesítménybıl távozó valamennyi, a hulladékok égetésérıl szóló 2000/76/EK irányelv (2000. december 4.) V. számú mellékletében határértékkel szabályozott légszennyezı anyagra kérjük végezni. Kérjük transzmissziós számítás segítségével az eredményeket izovonalas térképi megjelenítéssel is ábrázolva annak meghatározását, hogy a magyarországi területeket milyen mértékő terhelés éri, és azt a terület jelenlegi légszennyezettségi helyzetének figyelembe vételével a Magyarországon érvényes légszennyezettségi egészségügyi határértékekkel kérjük összehasonlítani. A transzmissziós számításokat a leggyakoribb meteorológiai helyzeten túl a legkedvezıtlenebb meteorológiai és kibocsátási helyzetre is kérjük elvégezni. Tájékoztatásul mellékeljük a légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl szóló 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 1. számú mellékletét (1. Melléklet). Kérjük megadni - a hulladékhasznosító kéményébıl kiáramló 180 o C hımérséklető füstgázok áramlási rajzait szélcsendes és 10 km/h szélsebességtıl 100 km/h szélsebességig 10 km/h-s intervallumokban; - a kiáramló füstgázok szemcsenagyságtól függı, termikus hulladékhasznosítótól km-ben megadott szennyezési területét szélcsendes és az elızı bekezdésben megadott szélsebességek esetén; - a füstgázokból a csapadék által kimosható szennyezı frakciókat és ezek felhalmozódási értékeit és lehetıségeit a termikus hulladékhasznosító 5 km sugarú hatóterületén; - Szentgotthárd és térségére a késı ıszi és a téli hónapokban különösen jellemzı hosszú, adott esetben több hetes, mozdulatlan ködös idıszakokban a hulladékhasznosítóból kiáramló füstgázok milyen koncentrációban lehetnek jelen a levegıben, jelentenek-e ezek különös egészségügyi és környezeti kockázatot. Kérjük worst case számítás elvégzését üzemzavar esetére, és a megteendı intézkedéseket. Kérjük, a kibocsátásra kerülı légszennyezı anyagok folyamatos mérésére alkalmas monitoring rendszer, valamint az adatok győjtésének, értékelésének metodikájának, a regisztrált határérték túllépések esetén szükséges beavatkozás mikéntjének bemutatását. 3 A levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 5. (5) bekezdése 4

5 Kérjük a közúti szállítás különbözı eseteire a finom por terhelés növekedésének vizsgálatát. 9. Klíma Kérjük annak vizsgálatát, hogy a hulladékhasznosító kéményébıl távozó, 180 o C kilépı hımérséklető füstgáz okozhat-e jelentıs mértékő klimatikus változást a magyar területen. 10. Zaj elleni védelem A létesítmény zajvédelmi vizsgálatát a koncepció 3.7. pontjában rögzített közvetlen és közvetett vizsgálati területre tervezik kiterjeszteni. Mivel a 13-as ábrán ábrázolt vizsgálati terület Magyarország területét egyértelmően érinti, kérjük a magyar területet érı zajterhelés mértékét a hatályos magyar jogi szabályozásban 4 rögzített határértékekkel összehasonlítani. Kiemelten vizsgálni szükséges a vasúti szállítás által okozott többlet zajterhelés magyar területeken kifejtett hatását. A vizsgálatot a koncepció 3.6. számú Közlekedési szakterület 1- es táblázatában foglalt tervesetek mindegyikére kérjük elvégezni Kérjük a zajterjedés számítások eredményeit a kijelölt pontokban táblázatosan és zajtérképen megadni. Amennyiben a zajterjedési számítások azt mutatják, hogy Szentgotthárd illetve Rábafüzes lakott részét érheti a hulladékhasznosító által okozott zajterhelés, akkor a zajvédelmi vizsgálatok elvégzésére magyarországi mérıpont kijelölését is kérjük, a Nyugat- Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıséggel egyeztetve. Tájékoztatásul mellékeljük a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet zajterhelési határértékeket rögzítı 1-3. számú mellékletét (2. Melléklet). Kérjük továbbá annak vizsgálatát is, hogy a hulladék közúti szállítása, valamint válogatása, elıkészítése, és az égéstermékek, salakanyagok rakodása, szállítása okozhat-e határon átterjedı zajterhelést. 11. Természet- és tájvédelem A tájat érı hatások tekintetében kérjük annak megvizsgálást, hogy - a létesítménynek lehet-e magyar területen tájképre, tájkarakterre gyakorolt hatása, különös tekintettel a Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park keretében jogszabályi védelem alatt álló, megırzendı hagyományos tájjellegre és tájszerkezetre, valamint - Szentgotthárd mely részeirıl lesz látható a tervezett hulladékégetı épülete, illetve kéménye. A látványra érzékeny területekrıl, mint például a turisztikailag fontos területekrıl látható kép illusztrálását is kérjük. A természeti értékeket érintı hatások tekintetében kérjük annak megvizsgálást, hogy az egyes kibocsátott szennyezı anyagok, illetve energia kibocsátás magyarországi hatásterületén van-e a kibocsátásra érzékeny természeti terület. Ilyen elıfordulása esetén a következıket kell megvizsgálni: - az érintett természeti terület épségére, egységére, az ökológiai hálózat koherenciájára való hatás mértéke;. - az érintett védett természeti területeken a védetté nyilvánítás céljának teljesülésére, illetve a kezelési tervében szereplı elıírások, célkitőzések megvalósulására gyakorolt negatív hatások; - az érintett Natura 2000 területek egységére, koherenciájára való hatás; 4 A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 5

6 - az érintett védett természeti értékek állapotára, fennmaradására gyakorolt hatások, különös tekintettel a védett- és fokozottan védett növény- és állatfajokra, ezek élıhelyeire, a közösségi jelentıségő növény- és állatfajokra, valamint élıhely típusokra; - a nemzetközi természetvédelmi egyezmények alapján kijelölt érintett területekre és az ott elıforduló, egyezmények hatálya alá tartozó fajok állapotára, természetvédelmi helyzetére való hatás. Tájékoztatásul mellékeljük a tervezett heiligenkreuzi szemétégetı 50 km-es körzetében fekvı magyarországi, közösségi és nemzetközi jelentıségő természeti területi kategóriák listáját és térképét (3. Melléklet). 12. Hulladékkezelés (a tervezett tevékenység telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkezı hulladék mennyisége, veszélyessége, kezelhetısége) Kérjük megadni a jelentıs mennyiségben képzıdı égéstermék, salakanyag, finompernye összetételének fizikai, kémiai elemzését, valamint kezelésének, szállításának, elhelyezésének technológiáját, helyszíneit. Kérjük annak bemutatását, hogy a hulladékhasznosító mőködésébıl származó hulladék mennyiségét és ártalmasságát a lehetı legkisebb mértékőre csökkentik, valamint a hulladékhasznosítás, ártalmatlanítás módját. Kérjük annak vizsgálatát, hogy a telephelyen tervezett hulladékkezelésnek lehet-e jelentıs környezeti hatása Magyarország területén. A várhatóan nagy mennyiségő égéstermék telephelyen belüli győjtését és késıbbi kezelését is kérjük ismertetni. Kérjük a telephelyen belüli hulladék győjtıhelyek mőszaki leírását. 13. Vízvédelem Kérjük a tisztítási technológia megadását, a technológiából kikerülı szennyvíz mennyiségi (m 3 /nap) és minıségi adatainak ismertetését. A minıségi mutatók között szerepeljen a nátrium, a kálium, az összes keménység, a nátrium egyenérték% és az oldott anyag koncentráció értéke is. A koncepcióban említett 1 m 3 /óra keletkezı kazánlúg a hulladékhasznosítóban, illetve az utótisztítás során elpárologhat, vagy a szennyvízbe kerülhet. A kazánlúgban lévı nátriumot a szennyvíztisztító nem tudja megtisztítani, az változatlan mennyiségben a Lapincsba kerül. Ezért kérjük annak ismertetését, milyen nátriumtartalmú és mekkora mennyiségő lesz a szennyvízbe vezetett kazánlúg. Szükségesnek tartjuk annak tisztázását, hogy a kazánokba kerülı víz elıkezelése, vízlágyítása hogyan történik. Ha a vízlágyítás ioncserélı oszloppal történik, kérjük annak ismertetését, hogy az ioncserélı oszlop regenerálásakor keletkezı magas nátrium-klorid koncentrációjú vízzel mi történik. Kérjük a vízigények részletes bemutatását, a víznyerési hely megnevezését, valamint ha ez a Lapincs, akkor a vízkivétel lehetséges magyarországi hatását. Kérjük vízforgalmi diagramm elkészítését. 6

7 Kérjük, a füstgáz tisztítás során felhasználásra kerülı vegyszerek és anyagok mennyiségének és milyenségének ismertetését. Magyar területet érintı kibocsátásokkal összefüggésben kérjük: - az érintett felszíni folyóvizek minıségi állapotának bemutatását, az esetleges terhelések hatásainak ismertetését; - a talajvizek jelenlegi minıségi állapotának bemutatását, illetve a talajvizek rétegvizekhez való viszonyának feltárását. Kérjük, a víz- és talajvédelemmel összefüggı monitoring rendszer, valamint az adatok győjtésének, értékelésének metodikájának, a regisztrált határérték túllépések esetén szükséges beavatkozás mikéntjének bemutatását. 14. Környezet-egészségügy Amennyiben a hulladékhasznosító vagy a kapcsolódó szállítás olyan környezeti állapot változást idéz elı, ami a magyarországi hatásterületre esı települések lakossága egészségi állapotának kedvezıtlen megváltozását okozhatja, ki kell térni a lakosság számára, korösszetételére, mortalitási és morbiditási viszonyainak értékelésére, a lakosságot érı környezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi állapotára gyakorolt rövid és hosszú távú hatások ismertetésére és amennyiben számszerősíthetı az egészségi kockázat mértékére is. 15. Baleset, üzemzavar kockázatának mérséklése Kérjük az üzemzavarok, havária esetek, szállítás közben lehetséges balesetek részletes vizsgálatát minden környezeti elemre, környezetbe történı kibocsátásra, kiemelten az üzemzavarok levegıminıségre gyakorolt hatásának vizsgálatára. A koncepció 3.8. pontjában az Üzemzavarok bekezdésben leírt üzemzavar-szcenáriókon (bunkertőz, tőzeset, füstgáz-tisztító berendezéssel kapcsolatos zavarok) túl szükségesnek tartjuk a tüzelıberendezés égési levegıjét - a lefejtı, elıkezelı, tüzelıanyag-tároló csarnokok levegıjének elszívásával - biztosító légellátó rendszer meghibásodási lehetıségeinek a vizsgálatát, kitérve az esetleges bőzkibocsátás lehetıségére is. A biztonságtechnika, tőzvédelem esetében külön ki kell térni az esetleges üzemzavarokra, ipari balesetekre, különös tekintettel az ammónia felhasználására, illetve a szőrık nélküli füstgáz kibocsátásra. Kérjük, a rendkívüli üzemeltetési körülmények esetén teendı intézkedések, valamint a kármegelızési és kárelhárítási tervek, intézkedések ismertetését. 16. Javaslatok kiegészítı dokumentumok csatolására a környezeti hatástanulmányhoz - A BEGAS Kraftwerk Gmbh és a Lenzing Fibers Gmbh közötti, a tervezett hulladékhasznosítóból történı energiaátvételt tartalmazó kooperációs megállapodás - A telephelyen keletkezı hulladékokra vonatkozó befogadó nyilatkozatok - Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy veszélyes hulladék égetése nem fog történni a hulladékhasznosítóban 7

A HEILIGENKREUTZI HULLADÉKÉGETŐ KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE

A HEILIGENKREUTZI HULLADÉKÉGETŐ KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE A HEILIGENKREUTZI HULLADÉKÉGETŐ KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE Készítette: Szuhi Attila, okl. geográfus-hidrológus a Hulladék Munkaszövetség felkérésére 2008. február 29. Összefoglaló: Tekintettel

Részletesebben

A hatástanulmány környezet-egészségügyi szempontból sem vizsgálja a potenciális országhatáron átterjedı hatásokat.

A hatástanulmány környezet-egészségügyi szempontból sem vizsgálja a potenciális országhatáron átterjedı hatásokat. A magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által a kormányzati szervek és a magyar hatóságok véleménye alapján összeállított, a kiegészítı dokumentációk és a konzultáció alapján felülvizsgált észrevételek

Részletesebben

Ikt.számunk: 3760/2007. Tárgy: A Grundzüge des Vorhabens und UVE-Konzept für die Thermische Reststoffverwertung Heiligenkreuz véleményezése

Ikt.számunk: 3760/2007. Tárgy: A Grundzüge des Vorhabens und UVE-Konzept für die Thermische Reststoffverwertung Heiligenkreuz véleményezése Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest Fő u. 44-50. 1011 Hiv.sz.: KMF-227/2/2007. Ikt.számunk: 3760/2007. Haraszthy László Úr Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkár részére! Tárgy:

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya. Alapfogalmak

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya. Alapfogalmak A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

CSEPEL III ERİMŐ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2010. május 31. Készítette:

CSEPEL III ERİMŐ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2010. május 31. Készítette: CSEPEL III ERİMŐ KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ÉS EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZÉRTHETİ ÖSSZEFOGLALÓ 2010. május 31. Készítette: MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörően Mőködı

Részletesebben

a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint elsıfokú hatóság Paksi Atomerımő Zrt. Dátum 2006.10.25. Ügyszámunk 100562-023-197/06 7031 Paks Iktatószámunk K6K8324/06 Ügyintézınk

Részletesebben

A környezet védelmérõl szóló 1995. évi LIII. Törvény 20/2001(II.14.) kormányrendelet

A környezet védelmérõl szóló 1995. évi LIII. Törvény 20/2001(II.14.) kormányrendelet KHV jogi szabályozása A környezet védelmérõl szóló 1995. évi LIII. Törvény 20/2001(II.14.) kormányrendelet KHV jogi szabályozása 1995. évi LIII. törvény 66. (1) A környezethasználat környezeti hatásvizsgálat

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyőlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megırzése és

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FİFELÜGYELİSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FİFELÜGYELİSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FİFELÜGYELİSÉG Ugyszám: 14/4224-21/2009. Elıadó: dr. Kohár Katalin Kovács Márta Nyári Eszter Dr. Kalotás Zsolt Takács Sándor Veszprémi Tamás Kálóczi

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium értékelése az Andau-Halbturn térségébe tervezett szélerımőpark környezeti hatástanulmányáról

A Vidékfejlesztési Minisztérium értékelése az Andau-Halbturn térségébe tervezett szélerımőpark környezeti hatástanulmányáról A Vidékfejlesztési Minisztérium értékelése az Andau-Halbturn térségébe tervezett szélerımőpark környezeti hatástanulmányáról A magyar környezetvédelmi tárca 2010. július 21-én hivatalos értesítést kapott

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 46726-16/2010. Tárgy: Budapest XXII. ker., Bányalég u. 70-78.

Részletesebben

A záró állásfoglalás a II.7. pontban ismerteti az erımőben alkalmazni kívánt mőszaki és technológiai megoldásokat.

A záró állásfoglalás a II.7. pontban ismerteti az erımőben alkalmazni kívánt mőszaki és technológiai megoldásokat. A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának a Tıketerebesre (Trebišov) tervezett új hıerımő ( NEZ-Új Energiaforrás ) ügyében lefolytatott környezeti hatásvizsgálatot lezáró állásfoglalása (2007.

Részletesebben

II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS III.3.5. Környezeti hatások és feltételek, környezeti értékelés 1 KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Kunadacs készülı

Részletesebben

I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Szeremle készülı településrendezési terve (szerkezeti és szabályozási terv, helyi építési szabályzat)

Részletesebben

14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet. a bányászati hulladékok kezelésérıl

14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet. a bányászati hulladékok kezelésérıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (3) bekezdés c) pontjában, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

NAGYVENYIM BERNÁTKÚT. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT módosítás. az Étv. 9. (6) szerinti

NAGYVENYIM BERNÁTKÚT. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT módosítás. az Étv. 9. (6) szerinti NAGYVENYIM BERNÁTKÚT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT módosítás az Étv. 9. (6) szerinti véleményezési dokumentáció (azonos az Étv. 9/A szerinti eljárásban a 9. (2) szerinti véleményezéshez készült dokumentációval)

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. 4. modul

Hulladékgazdálkodás. 4. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Hulladékgazdálkodás 4. modul készítette: Fekete István 1 Tartalomjegyzék 4.1 Alapfogalmak 4.2. A környezetvédelem

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA az M6 gyorsforgalmi út

Részletesebben

30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet. a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól. A rendelet hatálya. A víztest kijelölése

30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet. a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól. A rendelet hatálya. A víztest kijelölése 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (8) bekezdés

Részletesebben

II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, VALAMINT KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat és környezeti értékelés) a 2/2005.

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM. 5. kötet

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM. 5. kötet 1 ÖKO RT KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MSZ: 412/2000 KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 5. kötet OPERATÍV PROGRAM 2 MSZ:

Részletesebben

Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon

Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon Az európai környezetpolitika születése A környezetvédelem, mint társadalmi gondolkodás és tevékenység kialakulása az 1960-as évek vége,

Részletesebben

II.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

II.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Kunpeszér készülı településrendezési terve (szerkezeti és szabályozási terv, helyi építési szabályzat) teljes

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény. a hulladékgazdálkodásról. Bevezetés

2000. évi XLIII. törvény. a hulladékgazdálkodásról. Bevezetés 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyőlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve ÉMOP A turisztikai potenciál erısítése Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám ÉMOP_TPE_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó fejlesztési

Részletesebben

KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI TERVEZİ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI TERVEZİ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI TERVEZİ ÉS SZOLGÁLTATÓ H-7623 Pécs, József A.u.10/A Tel.:72/511-790 Tel./fax : 72/315-381 e-mail: mail@totalkft.hu www. totalkft.hu KFT Munkaszám : T-2004/18 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl. A rendelet hatálya

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben