Értékpapír fogalma Jogi: Közgazdasági értelmezése Értékpapír csoportosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értékpapír fogalma Jogi: Közgazdasági értelmezése Értékpapír csoportosítása"

Átírás

1 Értékpapírok

2 Értékpapír fogalma Jogi: meghatározott kellékekkel rendelkező okirat, a benne tanúsított jog kizárólagos eszköze, a papír nélkül sem érvényesíteni, sem bizonyítani, sem átruházni nem lehet. Közgazdasági értelmezése: vagyoni jogot megtestesítő, forgalomképes okirat, számlán megjelenő összeg vagy elektronikus jel. Értékpapír csoportosítása (Tk. ábra) 1. értékpapírban foglalt jog szerint 2. átruházás lehetősége szerint 3. hozama szerint 4. lejárat szerint 5. forgalomképesség szerint 6. kibocsátó szerint

3 2. ÉRTÉKPAPÍR FAJTÁI A BENNE FOGLALT JOG SZERINT Pénzkövetelést megtestesítő értékpapír Részesedési Jogot megt. értékpapír Dologra vonatkozó tulajdonjogot megt. ép. Tagsági viszonyt megtestesítő értékpapír Váltó Részvény Közraktári jegy Részvény Csekk Részjegy Részjegy Kötvény Zártvégű Befektetési jegy Nyíltvégű Befektetési jegy Kincstárjegy Kárpótlási jegy Jelzáloglevél Letéti jegy

4 1. Az értékpapírok fajtái az értékpapírban foglalt jog szerint 1.1. Pénzkövetelést megtestesítő értékpapír: Váltó fogalma Forgatható értékpapír, amelyben a váltó kiállítója (saját váltó) vagy az elfogadója (idegen váltó) kötelezettséget vállal arra, hogy az váltón meghatározott összeget meghatározott helyen és időben saját maga vagy egy harmadik fél meg fog fizetni. Formái: Saját: a kiállító feltétlen ígéretet tesz, hogy fizetek a váltó alapján idegen váltó: a kibocsátó felszólítja a címzettet fizessen e váltó alapján kereskedelmi, finánc váltó

5 Váltó törvényes kellékei: a váltó elnevezés az okirat szövegében meghat. pénzösszegre szóló feltétlen fizetési meghagyás a fizetésre kötelezett, a címzett neve az esedékesség megjelölése a fizetés helyének megjelölése a kedvezményezett neve kiállítás ill. kibocsátás helyének és idejének megjelölése a kiállító aláírása (saját váltónál) a kibocsátó aláírása (idegen váltónál)

6

7

8 Váltóval kapcsolatos fogalmak Címzett: akit a váltó kibocsátója fizetésre szólít fel Elfogadó: idegen váltó címzettje, aki a váltóból eredő kötelezettséget magára vállalja Kedvezményezett: akinek a váltó alapján fizetni fognak Forgató: aki a váltót átruházza Forgatmányos: akire a váltót átruházzák Forgatmány: a nyilatkozat, ami alapján a váltót átruházzák

9 Váltó árfolyama: a váltó jövőbeni pénzáramainak jelenértéke PV = Váltó névértéke Leszámítolási kamat Váltó névértéke x kamatnapok x leszámít. kamatláb PV váltó = Váltó névértéke x 100 PV váltó= leszámítolt váltó összege Leszámítolási kamat : K Leszámítolási = Váltó névértéke x kamatnapok x leszámít. kamatláb 360 x 100

10 Kötvény fogalma: A kötvény olyan forgalomképes okirat, amelynek kibocsátója arra vállal kötelezettséget, hogy a kötvényen szereplő összeget (névértéket), annak előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint a vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat a kötvény mindenkori tulajdonosának a megjelölt időben és módon megfizeti. Jellemzői A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Pénztőke gyűjtése, megszerzése céljából bocsátják ki, A kötvény ellenértékét megfizetni csak készpénzzel, illetve átutalással lehet.

11 Az azonos névértékű kötvényhez ugyanabban a kibocsátásban azonos hitelezői jogok fűződnek. A kötvény tulajdonosa a kibocsátónál nem szerez tulajdoni hányadot, nem illetik meg tagsági jogosultságok, nem vehetnek részt irányításban, az üzleti döntésekben és az ellenőrzésben. Kötvénykibocsátáson azt az eljárást értjük, melynek a kibocsátó saját kibocsátású kötvényeit első alkalommal kínálja eladásra. A kibocsátó az a személy, aki az értékpapírban megtestesített kötelezettség tejesítését a maga nevében vállalja.

12 Kötvényt kibocsáthat: - az állam (beleértve a külföldi államot is) - a Magyar Nemzeti Bank - az önkormányzat - jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet - nemzetközi szervezet (és minden olyan külföldi szervezet, amely saját joga alapján kötvény kibocsátására jogosult) - jogi személyiséggel rendelkező külföldi gazdálkodó szervezet fióktelepe.

13 A kötvény kellékei A kötvénynek szigorú alaki kellékei vannak, amelyek alapján tartalmaznia kell: a kibocsátáshoz szükséges felhatalmazást, a kötvény elnevezését és kibocsátásának célját, a kötvény névértékét, értékpapírkódját és dematerializált kötvény kivételével sorszámát a kibocsátó megnevezését, az átruházásra vonatkozó esetleges korlátozást - a kötvény futamidejét, kamatfizetési és beváltási (törlesztési) időpontokat és feltételeket, a kötvény összegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító kötelezettségvállalásokat a kötvény kiállításának helyét és napját a kibocsátó aláírását.

14 Dematerizált kötvénynél: az aláírásokat a kibocsátó által kiállított és a központi értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni. az aláírások helyett az okiratot aláírók nevét tartalmazza. kötvénytulajdonos azonosító adatait az értékpapírszámla tartalmazza. nyomdai úton előállított kötvénynek ezenkívül tartalmaznia kell az első tulajdonos azonosító adatait is.

15 A kötvény forgalomba hozatala, átruházása A kötvény nyilvánosan és zártkörűen egyaránt forgalomba hozható. Nyilvános kibocsátás esetén a vevői kört a kibocsátó nem korlátozza, a kötvényt bárki megvásárolhatja. Zártkörű forgalomba hozatal esetén előre meghatározott körbe tartozó szervezetek- pl. bankok, biztosítók, nyugdíjalapok stb. vásárolják meg az általuk tett vételi szándéknyilatkozat alapján. A kötvény tulajdonjogát jegyzéssel lehet megszerezni. A jegyzés csak írásban érvényes. A kötvény névértékét a kibocsátó legkésőbb a kötvény lejáratakor köteles visszafizetni. (kivétel az örökjáradék)

16 A kötvényhez kapcsolódó követelés nem évül el. A kötvény átruházható, és ezzel a kötvényvényből eredő valamennyi jog átszáll az új tulajdonosra. A kötvény átruházására csak az értékpapír birtokában kerülhet sor. Bemutatóra szóló kötvény: az átruházó az ellenérték megfizetése ellenében a kötvényt a vevőnek átadja. Névre szóló: a kötvényre vagy az ahhoz csatolt lapra, toldatra az átruházó által aláírt nyilatkozattal. A dematerizált kötvény átruházása számlán való átvezetéssel történik. Az új tulajdonos akkor rendelkezhet a kötvénnyel, ha a számláján a kötvénytulajdonlás feljegyzése megtörtént. A kötvény gazdasági társaságba apportálható, tehát a nem pénzbeni hozzájárulás tárgya lehet.

17 Csoportosítás Megjelenési forma szerint: materializált: nyomtatott formában jelenik meg, szigorú alaki kellékeket tartalmaz. dematerizált: nyilvántartási tételként, rendszerint számítógépes jelsorozatként jelenik meg. Vételkor megterhelik a vevő pénzben vezetett számláját, ugyanakkor elismerik a részére vezetett értékpapírszámlát. A tulajdonos személyét és az abban bekövetkező változást számítógépes adatként tárolják. Napjainkban egyre inkább a dematerizált forma az elterjedtebb.

18 Hozam szerinti csoportosítás: fix kamatozású: a kamatot a kibocsátáskor rögzítik, a futamidő alatt nem változik változó kamatozású: a (nemzetközi) piaci kamatlábnak megfelelő kamatot fizet. LIBOR, London Interbank Offered Rate BUBOR, Budapesti Bankközi Forint Hitel Kamatláb örökjáradék kötvény: névértéken vásárolják meg, a kibocsátó nem fizeti vissza a névértéket, hanem meghatározatlan ideig, azonos időközönként, azonos vagy azonos mértékben növekvő járadékot fizet a kötvény tulajdonosának. elemi (diszkont) kötvény: a kibocsátó névérték alatt hozza forgalomba, a lejáratkor névértéken vásárolja vissza.

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Kockázat szerint főbb formák: visszahívható: a kibocsátónak biztosít jogot ahhoz, hogy az általa kibocsátott kötvényt, egy meghatározott visszahívási árfolyamon a lejárat előtt visszavásárolhatja, amennyiben a kamatlábak számára kedvezőtlenül alakulnak. Visszaváltható: a kötvény tulajdonosának biztosít jogot ahhoz, hogy a lejárat előtt beváltsa a kötvényét, ha a pénz pénzpiaci kamatláb magasabb, mint a kötvény névleges kamatlába. Meghosszabbítható: a kötvény tulajdonosának biztosít opciót,amely lehetővé, hogy a futamidő végén ne váltsa vissza, hanem a számára kedvező névleges kamatláb miatt meghosszabbítsa.

28 előre sorolt: garanciát biztosít a kötvény tulajdonosának, ha a kibocsátó nem tudja az esedékes kötelezettséget teljesíteni, akkor a fizetőképessége határán belül első sorban az előre sorolt kötvény jogosultjának fizet. Hátrasorolt: kedvezőtlen likviditási helyzet esetén a kibocsátó további kölcsönt csak a meglévő adósság elsőbbségének garantálása mellett vehet fel. A hátrasorolt kötvény kockázatosabb, csak az előre sorolt kötvényeken alapuló követelések teljesítése után fizetnek a hátrasorolt kötvények tulajdonosának.

29 Átváltható: a kötvény tulajdonosának jogot biztosít ahhoz, hogy a futamidő végén a részvényre váltsa át a kötvényét, ezzel lemond a követeléséről és részvényessé válik a társaságban. A kötvény részvényre történő átváltásával a részvénytársaság kötelezettsége (tartozások kötvénykibocsátásból) csökken, és egyidejűleg nő a saját tőkéje. Zálogjoggal fedezett: ha a kibocsátó nem tud fizetni, a biztosítékként szolgáló zálogtárgy más követelést megelőző sorrendben a hitelezők követelésüket ebből fedezik. Fedezetlen: biztosíték nélküli, vagy biztosítékkal bocsátották ki, de a biztosíték időközben elvesztette az értékét, vagy a kötvény forgalomképtelenné vált. Bóvli kötvény: Azok a kötvények, amelyek nem érik el a nemzetközi hitelminősítő intézetek besorolása alapján a közepes minősítést.

30 Kötvények árfolyama Kamatszelvényes kötvény árfolyama: Több kamatszelvényből és egy vagy több törlesztő szelvényből áll, azaz a lejárati idő alatt többször teljesítenek kifizetést K(PV) = Ahol: K(PV) = a kötvény árfolyama r t = a t időpontban érvényes kamatláb C t = az értékpapír által képviselt fizetéssorozat t-dik eleme t = futamidő

31 Kamatszelvény nélküli kötvény árfolyama: Csak egyetlen jövőbeli időpontban történik kifizetés K (PV) = Ahol: K(PV) = a kötvény árfolyama r = kamatláb (alternatív befektetési lehetőség hozam n = lejárati idő, futamidő

32

33 Elaszticitás vagy a kötvényárfolyam kamatrugalmassága (E): Megmutatja, hogy a piaci kamatláb 1%- os változása milyen irányú és mértékű árfolyamváltozást eredményez. E = Ahol: A 1 = tárgyidőszaki árfolyam A 0 = a kötvény névértéke r 1 = tárgyidőszaki piaci kamatláb r 0 = fix (névleges) kamat Ha E<1 rugalmatlan az árfolyam E=1 egységnyi rugalmasságú az árfolyam E>1 rugalmas az árfolyam

34 Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója arra utasítja a címzettet, hogy a csekk tulajdonosának a csekken feltüntetett összeget fizesse meg. Csekk érintettjei Kiállító vagy kibocsátó A csekk kifizetője A csekk birtokosa, a kedvezményezett Csekk-kezes: nemfizetés esetén a fizetést kezességgel lehet biztosítani. Kezességvállalás esetén meg kell jelölni annak a nevét, akinek fizetéséért a kezes kötelezettséget vállal.

35 Csekk lépései: Csekkszerződés kötése a hitelintézettel A hitelintézet csekkfüzetet bocsát ügyfele rendelkezésére A kibocsátó (vevő, adós) kiállítja a tartozás összegével a csekket A kedvezményezett (eladó, hitelező) a csekket fizetésre bemutatja a címzett hitelintézetnél. A címzett hitelintézet a csekk ellenében a fizetést teljesíti. A címzett hitelintézet csekkre akkor fizet, ha a csekket fizetés végett bemutatták, az tartalmazza valamennyi törvényes kelléket, az aláírások valósak, a fizetéshez a fedezet rendelkezésre áll. A csekken kamat nem szerepelhet.

36 Befektetési jegy Befektetési alapkezelő társaság által sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír. A kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a tőkét befektetési alap kialakítására, abban való elhelyezésre fordítja. Fajtái: Nyíltvégű: Nyílt végű befektetési alap bocsátja ki, vállalja, hogy lejáratkor nettó eszközértéken vásárolja vissza. Lejárat előtt visszaváltható A visszaváltott befektetési jegyek újból forgalomba hozhatók. Követelést megtestesítő értékpapír Zártvégű: lejárati idő, illetve zártkörű befektetési alap felszámolása előtt visszaváltani nem lehet. Csak másodlagos forgalomban lehet értékesíteni Részesedési jogot testesít meg.

37 Állampapír az állam (kincstár, állami költségvetés) az állam adósságának fedezetére bocsátja ki, az adósság tényét megtestesítő értékpapír Magyar vagy külföldi állam, az MNB által kibocsátott, a kibocsátó adósságát megtestesítő értékpapír az állam arra vállal kötelezettséget, hogy az állampapírt megvásárló félnek adósságot törleszt, kamatot és járadékot fizet az értékpapírban rögzített formában Formái: Államkötvény Kincstárjegy Kincstári takarékjegy

38 Államkötvény: hosszú lejáratú (3,5,10,15 év) kamatozó értékpapír fix kamatozású államkötvény: kibocsátáskor meghirdetett és rögzített az egyes kamatperiódus, kamat nagysága változó kamatozású: kamat megállapodás módja és ideje rögzített, a kifizetendő kamat mértéke csak az adott kamatfizetési periódusra ismert (6 hónapos diszkont kincstárjegyek aukciós átlaghozamához kötött) kamatfizetés: éves, féléves gyakorisággal Kibocsátás: Zártkörű: Az értékesítés célja meghatározta a befektetők körét (bank-, hitel- és adósság-konszolidációs államkötvények) Nyilvános 1996 óta értékesítésük aukción történik: elsődleges forgalmazók aukción, a befektetők az elsődleges forgalmazóknak adott megbízások révén juthatnak hozzá.

39 1999 óta dematerizáltak deviza belföldi természetes és jogi személy, jogi sz. nélküli szervezetek vásárolhatják, szabadon átruházhatják, deviza külföldiek a hatályos jogszabályok alapján vásárolhatják és értékesíthetik Diszkont kincstárjegy egy évnél hosszabb futamidejű nem kamatot fizet, hanem a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron kerül forgalomba lejáratkor a névértéket fizetik vissza diszkont összege a névérték és a vételár közötti különbség 1,3,6,12 hónapos futamidővel kerültek elsődleges piaci érétkesítésre másodlagos forgalomban egy éven belül bármilyen futamidővel megvásárolható

40 dematerizált formában kerül forgalomba (500 mft.-os címletekben) deviza belföldiek és külföldiek megvásárolhatják elsődleges forgalmazók (8 hitelintézet, 5 befektetési vállalkozás) aukciókon, a befektetők a nekik adott aukciós megbízások útján vásárolhatják meg másodlagos forgalom során az adásvétel az elsődleges forgalmazóknál, ill. a Magyar Államkincstár fiókjaiban zajlik Kamatozó kincstárjegy egy éves futamidejű alapcímlete 10 ezer forint deviza belföldiek vásárolhatják, szabadon átruházhatják elsődleges forgalmazóknál, MÁK fiókhálózataiban vásárolhatók másodlagos forgalom az elsődleges forgalmazók irodáiban, MÁK fiókhálózatában

41 Kincstári takarékjegy 1-2 éves futamidővel kerül forgalomba fix, lépcsős kamatozású értékpapír futamidő végén éri el az éves kamat mértékét csak névre szóló csak deviza belföldi magánszemélyek vásárolhatják meg, átruházás polgári jogi engedményezés útján folyamatos értékesítéssel kerülnek forgalomba Forgalmazza: Magyar Posta Zrt.

42

43

44

45

46

47 Kárpótlási jegy: az állam által, az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásának eszköze. Nem klasszikus értelemben vett értékpapír, nem örök életű, csak átmeneti szereplő a piacon 92-ben hozták forgalomba, főként tőzsdén kívül mozgott Bemutatóra szóló, átruházható, tőzsdére bevezetett állammal szembeni követelést megtestesítő értékpapír 1000 Ft-os névértéken hozták forgalomba Felhasználható: vagyontárgyak, részvények, üzletrészek megvásárlására a privatizáció során Termőföld szerzésére Önkormányzati lakás vásárlására Hitelfelvételnél saját erő hozzájárulásként névértéken Életjáradékot biztosít

48 Letéti jegy Hitelintézet bocsáthatja ki. Hitelviszonyt megtestesítő, szabadon átruházható rövid lejáratú értékpapír. A kibocsátó arra kötelezi magát, hogy a letéti jegyen megjelölt, és a részére befizetett pénzösszeg előre meghatározott kamatát, valamint a pénzösszeget a letéti jegy mindenkori tulajdonosának a megjelölt időben és módon megfizeti

49 1.2. Részesedést megtestesítő értékpapír Részvénytársaság: jogi személyiségű gazdasági társaság, meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével alakul. Min. 20 millió forinttal alapítható Vagyoni hozzájárulás: pénzben, nem pénzben Zártkörűen, nyilvánosan működő részvénytársaság Részvény: lejárat nélküli értékpapír, befektetési eszköz a részvényesek az alaptőke meghatározott hányadát kitevő vagyoni betétjét testesíti meg a számviteli nyilvántartásban jegyzett tőkeként szerepel vagyoni jogot testesít meg, tulajdonosa» osztalékra jogosult» likvidációs hányadra jogosult» tagsági jogot és kötelezettséget testesít meg

50 előállítható nyomdai vagy dematerizált módon a részvény átruházásával a jogok is átszállnak az új tulajdonosra, a vagyoni befektetés a kibocsátó vállalkozás vagyona marad Névre szóló értékpapír Kibocsátási érték: kibocsátási árfolyamon hozzák forgalomba Felelősség:» névértéken» vagy névérték felett részvényes felelőssége korlátolt, nem felel a saját vagyonával a társaság kötelezettségeiért részvénytársaság vagyoni felelőssége korlátlan

51 Fajtái: Törzsrészvény: mindazon részvény, ami nem minősül elsőbbségi, dolgozói, vagy kamatozó részvénynek. Elsőbbségi részvény: olyan névre szóló részvény, amely a részvényesnek törvényben és/vagy az alapító okiratban meghatározott előnyt biztosít. Osztalékelsőbbségi: a részvényesek között felosztható adózott eredményből a más részvényfajtába tartozó részvényeket megelőzően, ill. azokénál kedvezőbb mértékben jogosít osztalékra. Likvidációs: Az Rt. jogutód nélküli megszüntetése esetén felosztásra kerülő vagyonból az őt megillető részesedéshez minden más részvényest megelőzően jut hozzá.

52 Szavazati: Többszörös szavazati jog, max. a névérték tízszerese. Vétójog: a közgyűlés határozatának érvényességéhez az ilyen joggal rendelkező részvényesek egyszerű többségének egyetértése elegendő. - Dolgozói részvény: Korlátozottan forgalomképes értékpapír, amelyet a társaság csak a nála foglalkoztatott munkavállalók számára bocsáthat ki, ingyenesen, vagy kedvezményes áron ( tőketartalék terhére) Kamatozó részvény: Tulajdonosát megilleti a részvény névértékére számított, a részvényen feltüntetett kamat

53

54

55 Részjegy Szövetkezet által kiállított, vagyoni és tagsági jogot megtestesítő okirat Azonos összegűek, másra nem átruházható Részesedésre jogosít

56 1.3. Dologra vonatkozó tulajdonjogot megtestítő értékpapír Közraktárjegy közraktár által kibocsátott, rendeletre szóló értékpapír, Az áru közraktári szerződés szerinti átvételét bizonyítja és a közraktár az áru kiszolgáltatására vállal kötelezettséget átruházható, részei egymástól függetlenül forgathatók A közraktárban elhelyezett áru kiszolgáltatását csak az igényelheti, aki az árujegy és a zálogjegy birtokában van A közraktárban elhelyezett áru hitelfedezetként szolgál Elsősorban a mezőgazdaságban (pl. gabona) alkalmazzák

57 Részei: árujegy: forgatása az áru tulajdonjogának átruházását jelenti az áru tulajdonát átruházni csak az árujegyen feltüntetett értékkel lehet az árujegy forgatása adóköteles értékesítésnek minősül zálogjegy: forgatásával kölcsönt lehet felvenni a kölcsön nyújtójának a zálogjegyen feltüntetett összegben zálogjogot biztosít a közraktárban elhelyezett árura.

58

59

60

61

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Az értékpapír fogalma

Az értékpapír fogalma ÉRTÉKPAPÍROK Az értékpapír fogalma Általános jogi megfogalmazás szerint az értékpapír jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkező okirat, amely a benne tanúsított alanyi jogot úgy testesíti meg,

Részletesebben

PÉNZÜGYTAN 2015.10.15. 2. Értékpapírok. Az értékpapír fogalma, fontosabb csoportosítási szempontok

PÉNZÜGYTAN 2015.10.15. 2. Értékpapírok. Az értékpapír fogalma, fontosabb csoportosítási szempontok PÉNZÜGYTAN Az értékpapír fogalma, fontosabb csoportosítási szempontok 2. Értékpapírok Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár, mesterpedagógus 1 Értékpapír: Közgazdasági fogalma:

Részletesebben

I. Értékpapír- és tőzsdejog (tőkepiac és befektetések joga) II. Fizetésképtelenségi jog

I. Értékpapír- és tőzsdejog (tőkepiac és befektetések joga) II. Fizetésképtelenségi jog I. Értékpapír- és tőzsdejog (tőkepiac és befektetések joga) II. Fizetésképtelenségi jog I.Értékpapír Értékpapír- és tőzsdejog (tőkepiac és befektetések joga), 2001: CXX. A. Az értékpapír lényege B. Az

Részletesebben

/A pénzügyi piac a pénz erejének közvetítésében szerepet játszó szereplők összessége./

/A pénzügyi piac a pénz erejének közvetítésében szerepet játszó szereplők összessége./ 1. Pénzügyi piacok és részpiacok Pénzügyi piacok szerepe a gazdaságban: Pénzügyi rendszer: olyan piacok, egyének és intézmények, törvények, szabályok és mechanizmusok összessége, amely lehetővé teszi a

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár Pénzügy és hitel Állampapírok fajtái Pénzügy és hitel Állampapírok fogalma Pénzügy és hitel Arany kereskedelmi ügylet Pénzügy és hitel Bankcsoport Pénzügy és hitel Bankgarancia,

Részletesebben

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe Befektetési és értékpapírpiaci ismeretek Katona Ferenc Pénzügyi piacok A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények),

Részletesebben

Bankmenedzsment. A pénzügyi rendszer, pénzügyi piacok

Bankmenedzsment. A pénzügyi rendszer, pénzügyi piacok Bankmenedzsment A pénzügyi rendszer, pénzügyi piacok Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: Vigvári A.: Pénzügy(rendszer)tan 1. és 4. fejezet Ajánlott irodalom: Kohn, M.: Bank- és pénzügyek,

Részletesebben

7. Pénzügyi piacok AZ ÉRTÉKPAPÍROK

7. Pénzügyi piacok AZ ÉRTÉKPAPÍROK 7. Pénzügyi piacok AZ ÉRTÉKPAPÍROK Az értékpapír jogi definíciója alapján egyoldalú és feltétlen kötelezettségvállalás a kibocsátó részéről. Egy kicsit egyszerűbb értelmezés szerint értékpapír az, amelyet

Részletesebben

8. Pénzügyi termékek és árazásuk

8. Pénzügyi termékek és árazásuk 8. Pénzügyi termékek és árazásuk A fejezet három nagyobb részre tagolódik. Az első rész az értékpapírok általános ismertétését, csoportosítását tartalmazza. A második rész az árazásba vezeti be az ovlasót.

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra?

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 1. Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok 1. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI 1) PÉNZÜGYI PIACOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK Pénzügyi piac fogalma 1 Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára?

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő-rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

Az értékpapír és tıkepiac

Az értékpapír és tıkepiac Az értékpapír és tıkepiac Pénzügytan Sportszervezı szak II. évfolyam Onyestyák Nikoletta Az értékpapír fogalma jogi megfogalmazás: az értékpapír olyan okirat, amely a benne tanúsított alanyi jogot úgy

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR '95 (1995) Készítette. Gárdos, Benke, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda

ÉRTÉKPAPÍR '95 (1995) Készítette. Gárdos, Benke, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda ÉRTÉKPAPÍR '95 (1995) Készítette Ügyvédi Iroda KÖSZÖNTŐ Az elmúlt években óriási mértékben megnőtt az értékpapírok szerepe a hazai gazdaságban. A központi költségvetés, az önkormányzatok, a pénzintézetek

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény. a tőkepiacról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA

2001. évi CXX. törvény. a tőkepiacról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍROK AZ ÉRTÉKPAPÍR FOGALMA 2014.09.03. AZ ÉRTÉKPAPÍROK RÖVID TÖRTÉNETE

ÉRTÉKPAPÍROK AZ ÉRTÉKPAPÍR FOGALMA 2014.09.03. AZ ÉRTÉKPAPÍROK RÖVID TÖRTÉNETE ÉRTÉKPAPÍROK Befektetés és értékpapírpiaci ismeretek FOK képzés AZ ÉRTÉKPAPÍROK RÖVID TÖRTÉNETE Ókori görögök: váltó jellegű értékpapírok, elfogadtak váltó jellegű követeléseke 1407 :Itália, első, a befektetők

Részletesebben

Pénzügytan alapjai. Demeter László

Pénzügytan alapjai. Demeter László Pénzügytan alapjai Demeter László MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Pénzügytan alapjai Demeter László Eger, 2015 Hungarian Online University Ágazati informatikai együttműködés létrehozása az új típusú e-learning

Részletesebben

Pénzügyek és a pénzügyi rendszer

Pénzügyek és a pénzügyi rendszer Pénzügyek és a pénzügyi rendszer Aktuális gazdaságpoli7kai ese8anulmányok 8. előadás, 2013. tavasz Tartalomjegyzék Pénzügyi közvetítés szerepe Pénzügyi piacok fogalma, csoportosítása Pénzügyi piaci eszközök

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

177. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír.

177. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. 177. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. 178. A részvény ha törvény eltérően nem rendelkezik szabadon átruházható. A részvény átruházhatóságának

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Értékpapírok a magyar piacon. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Értékpapírok a magyar piacon. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Értékpapírok a magyar piacon A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-033-8 ÉRTÉKPAPÍROK A

Részletesebben

A Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

A Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest

Részletesebben

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: 2011. március 1.-től I. VIZSGTÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS IZTOSÍTÁSI PI SZEREPLŐI ) PÉNZÜGYI PIOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTTÁSIK 1. Pénzügyi

Részletesebben

Pénzügyi eszközök és kockázataik 2014. március

Pénzügyi eszközök és kockázataik 2014. március K&H Alapkezelő Zrt. Pénzügyi eszközök és kockázataik 2014. március Tartalom I. Betétek és rövid távú eszközök... 3 1.1 Lekötött betétszámlák 3 1.2. Kincstárjegyek 4 II. Kötvények... 5 2.1. Forintban kibocsátott

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt EAGLE EYE ABSOLUTE RETURN SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21)

Részletesebben