a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/ , 06-20/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100"

Átírás

1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a TENSEL ME 2006 fájdalomcsillapító és izomstimulátor készülékhez a b c d e f g PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/ , 06-20/ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK Fájdalomcsillapítás a tran szkután (bô rön ke resz tül tör té nô) ideg st i m u lá c ióva l Elektromasszázs Izomlazítás, izomláz oldása Iontoforézis Szelektív izomkeze lések E lek t roa k upu n kt ú ra a) p r o gr a m k i j e l z ô a b l a k b) p r o g r a m v á l a s z t ó k a p c s o l ó c) start/stop gomb d) frek vencia be ál lí tó csa var gomb az 5. prog ram hoz e) In ten zi tás gomb az áram érz et er ô s s égé nek á l l í t á s á h o z f) pá ci ens-ká bel csat la ko zó hely a 4-8 prog ra mok hoz (a m eg fe le lô k i m e net v i l á g ít) g) pá ci ens-ká bel csat la ko zó hely az 1-3, és 9. prog ra mokhoz. A k é s z ü l é k k e l s z á ll ít o t t t a rt oz ék o k : 1 db TENSEL ké szü lék, 4 db elekt ró da, 4 db filclap, 2 db ká bel, 1 db há ló za ti adap ter SA300, 1 db hasz ná la ti útmutató Vásárolható kiegészítôk: rögzítôcsík, öntapadó-, gumi-, inkontinenciaelektródák, osztott kábel a több ponton történô kezeléshez (fájdalomkezelésre, masszáshoz.

2 Üzem behe lye zés és al kal ma zás: D u g ja b e a fe ke t e a d a p t er t a f a l i konnekt orba, m ajd c s atl ako zt a ss a a ké s z ü lék h át ol d a l á n lé vô csat la ko zó alj zat hoz. A ki jel zôn ekkor piros fény fut körbe. He l ye z z e a kék-fe hér k á b e lek vé ge it eg y - eg y feket e g um il a p - elek tr ó d á ba (a c s o m a g ba n 2 db gumilap található, sima felével egymásnak fordítva). Jól ned ve sít se meg a filc la po kat, enyhén csavarja ki (hogy ne csöpögjön) és helyezze a gu mi lap-elekt ró da alá. He lyez ze a bô ré re és rög zít se a ra gasz tó sza lag gal. Vá las sza ki a hasz nál ni kí vánt prog ramot! 1, 2 és % idegsérült iz mok kezelése (gyakori gumicsere java solt) 4, 5 f áj d a lo m c s i l l a p í t á s 4, 6, 8 i z om erô sí té s, ép ideg ve z etésû va g y eg ye s ré s zleges en ideg s é r ü lt i z mok ke z e lé s e 7 i z o m l a z í t á s 9 gyógy szer be vi tel bô rön keresztül (max 5-8 percig kezeljen) Dug ja be a kék-fe hér ká bel má sik vé gét (egyes vég) a ké szü lék elô lap ján vi lá gí tó lyuk ba. E L L E N ÔR I Z Z E, HO GY M I N DK É T F ORG ÓG OM B A M IN I M U M Á L L Á S B A N VAN-E! Csak ez után in dít sa a ke ze lést a START gomb bal, majd óva to san emel je az áram erôs sé gét az In ten zi tás gomb bal. (Ha ekkor a piros jel körbefut, a gombok nincsenek teljesen mini mum állásban kezdje elölrôl a beállítást.) ÉL VEZ ZE A KEZELÉST! KE ZE LÉS UTÁN LEGALÁBB 15 PER CET PIHENJEN! Kezelés végén nyomja meg a STOP gombot és csak EZUTÁN vegye le az elektródákat! FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK! A GÉP MÛ KÖ DÉ SE KÖZ BEN NE DUG JA ÁT A KÁ BELT A TENS-SEL FEL IRA TOK BA, MERT KEL LE MET LEN ÁRAM ÉR ZÉST OKOZ HAT! E L S ô IZOM KE ZE LÉS NÉL PRÓ BÁL JA VÉ GIG A 8, 6, 4, 3, 2, 1 prog ra mo kat és a leg szebb moz gást adó prog ra mot is hasz nál ja! Fél éven te pró bál ja ki új ra! AZ PROG RAMOKKAL VALÓ KEZELÉSEK SORÁN AZ IZOMMOZGÁST EGYRE GYEN GÜLôNEK ÉREZHETI. EZ JELENTHETI A GYÓGYULÁST IS. ILYEN KOR PRÓBÁLJA VÉGIG A PROGRAMOKAT ÉS A LEGSZEBB MOZ GÁST ADÓ PROGRAMOT IS HASZNÁLJA MINDENNAP, VAGY KÉRJE SE GÍTSÉGÜNKET! A ké szü lé ket csak a ve le szál lí tott hálózati adapterrel használja! Csat la koz ta tás elôtt gyôzôd jön meg ar ról, hogy az IN TEN ZI TÁS (e) és a Frek ven cia (d) gom bok minimum ál lásban van nak-e! Csat la koz ta tás elôtt gyô zôd jön meg ar ról, hogy a ká bel nem sé rült vagy s z a k adt. C s a k a z ad ap ter c s at la koz t at ás át követôen hel yezz e fel a z elek t ró d á k at! Fém t á rg y va g y fém pro té z i s ne ke r ü ljön a z elek tród á k köz é, a z á ra m út já ba! Mo bi l te le fon ha s z ná la t a köz b en kez elé st ne végezz ü n k! Pac emaker rel ren del ke z ô k kér jék k i or vo su k vé le mé nyét! L á z a s á l la p ot, d a ga na to s meg b e te gedés ek e s etén kérje kez elôorvos a vé le mé nyét! Ny í lt s eb re va g y b e teg b ôr fe lü let re ne teg ye a z elek tród át! Ke ze lés köz ben idôn ként el len ôriz zük a bôrfelületet. Ha erôsen kipi rult, foly tas suk a ke zelést a szom szé dos bôr fe lü le ten! Izomkezelést érzékeny bôrûek naponta akár 6 x 3-5 percig is végezhetik. Tisztítás: puha, száraz vagy alkoholos törlôkendôvel. Prog ra mok al kal ma zá si te rü le te és le írá sa 1. S Z E L E K T Í V I NG E RÁ R A M : h ár oms z ö g alak, 200 msec imp. szé les ség. Szünet idô 1,8 sec. Ideg sé rült, bé nult iz mok ra 2. S Z E L E K T Í V I NG E RÁ R A M : h ár oms z ö g alak, 400 msec imp. szé les ség. Szünet idô 2,6 sec Ideg sé rült, bé nult iz mok ra 3. SZELEKTÍV INGERÁRAM: háromszög alak, 600 msec imp. szélesség. Szünet idô 2,4 sec. Idegsérült, bénult izmokra 2

3 4. TENS BURST: TENS im pul zus 0,2 msec. Burst 100 Hz /500 msec ide ig. Szü netidô 1,5 sec. a) f ájd a lo mc s i ll a p í t á s b) g yerm ekek kez elés e c) i z o mkez elé s (r é s zleges en b énu lt vagy ép izom) 5. T E NS F O LYAM AT O S : Vál toz tat ha tó frek ven ci á jú TENS im pul zu sok, 0,2 msec. Frek ven ciatar to mány Hz. Fo lya ma tos üzem mód. Csak ennél a prgoramnál mûködik a FREKVENCIA gomb (d), a többi program automata. FREKVENCIA JAVASOLT KEZELÉSI IDÔ akut fáj da lom 144 Hz fölött tetszôleges 0,5 2 óra naponta többször akut fájdalom 2. lépcsôs kezelés: Hz tetszôleges, 0,5 2 óra naponta többször kró ni kus fáj da lom 2 Hz 30 perc napi 3 4 alkalommal aku punk tú ra pon tok 2 Hz 30 perc napi 3 4 alkalommal inkon ti nen cia* stressz 60 Hz tetszôleges (15 30 perc) napi 1 5 lakalommal inkon ti nen cia urge 10 Hz tetszôleges (0,5 1 óra) napi 1 5 alkalommal Izomkezelések ideje, gyakorisága Mozgatóizmok: idôtartam: 3-4 perccel kezdve kfozatosan emelhetô percre gyakorisága: 2-4 alkalom naponta Inkontinencia: idôtartam: fél perccel kezdve fokozatosan, kezelésenként emelhetô percre * Vizelet-, széklet-, vagy gáztartási zavarok.. 6. T E NS H Á ROMS Z Ö G MODUL Á LT : H á r o m s z ög gel m od ul á lt nég ys z ög i m p u lz u s 0, 2 m s / H z. H ár o ms z ög mo du lá ció: 700 ms fel fu tás 700 ms le fu tás. 2 s szü net Stroke re ha bi litáció, részlegesen bénult vagy ép ideg vezetésû izmok kíméle tes ke ze lé se, inkontinencia. 7. T E NS MO DUL Á LT Frek ven cia hinta, négy szög im pulzus. Im pulzus hossz : 0,2 ms E L E K T RO M A SS Z Á Z S, i z o ml az ít á s, s t r e s s z ol d á s, hel y i b ôvér û s ég kelt és e (de cu bi tus ke ze lések, környéki területen), inkontinencia valamennyi típusa. 8. TENS FÛ RÉSZ FOG (eltolt háromszög) MO DU LÁLT nég ys z ögi mp u lz u s. Imp. hossz: 0,2 ms/200 Hz. Fûrész fog mod ulá ció: 2 s fel fu tás, 1 s le fu tás. 2 s s z ü net Re h a bi l i t á c i ó: r en yhe, s orv a dt i zm ok kez elés e. I n kont inenc i a els ô lé pc s ô s ke z e lé s é r e, i z o ml az ít á sr a, m a ss z á z sr a 9. G A LVÁ N: Gal ván áram. Egyen áram pl. ionto forézishez, vagy spe ci á lis gal vánkeze lés hez. In tenzitás max. 25 ma Elek trophore sis gyógyszerbevitel tran scután (bô rön keresztüli) módon Elek troos mo sis vér bô ség nö ve lé se, sejt anyag cse re fo ko zá sa Spe ci á lis galvánkezelések MA XI MUM 5-8 PER CIG VÉ GEZ ZE A KE ZE LÉST ÉS KÖZ BEN E L L E N ÔR I Z Z E A B ÔRF EL ÜL E T K IPIRU LTS ÁG ÁT! d i c lofen a c s z á rm az ékok a l a pelek t r ód a a l at t, a lido cain szár ma zé kok a + lap elekt ró da alá ken ve vi he tôk be a bôr be 3

4 A téves beállításból, vagy elektróda-kábel hibákból adódó felesleges visszapostázás el kerülése érdekében kérjük telefonáljon! HA jelentôsen gyengül az áramérzet: oka: gumielektróda elöregedett ki kell cserélni szakadt pacienskábel ki kell cserélni idegsérült területen kezel (természetes érzetkiesés) nincs megfelelôen csatlakoztatva ellenôrizze a helyes kontaktusokat! valamelyik elektróda HA akadozik az áramérzet: oka: sérült pacienskábel, vagy sérült adapterkábel ki kell cserélni HA a start gomb megnyomása után a program nem indul: ok: a Start gomb megnyomásakor az Intenzitás és/vagy Frekv. gomb nem a minimum értéken állt. Húzza ki az adaptert egy pillanatra és dugja be újra. HA a kijelzô nem világít: ok: nincs a hálózati adapter a hálózathoz vagy a készülékhez csatlakoztatva Csatlakoztassa! az adapter meghibásodott Forduljon szakszervizhez a belsô biztosíték kiégett vagy cserélje. az adapterkábel szakadt cserélje. HA hirtelen kellemetlen, erôs áramérzetet észlel: ok: valószínûleg mûködés közben változtatott ne próbálja újra, telefonáljon (átdugta a kábelt) a TENS-SEL bemeneteken vagy küldje vissza a készüléket, ellenôrizzük. A készüléket gyártja és forgalmazza: TENSOL Kft. Balatonfûzfô, Munkás tér 3. T./F.: 88/ Mobil 20/ Mûszaki adatok: Hálózati adapter 230V 50Hz / 12V 300 ma DC Max. kimenô feszültség 90 Vp Max. kimenô áram Mûködési hôm. tartomány 5 40 C Selektív üzemmód 40 map +/ 15% Méretek 180x45x115 mm TENS üzemmód 80 map +/ 15% Tömeg 0,3 kg Galván üzemmód 25 ma +/ 15% KEZELÉSI JAVASLATOK B ô r ü n k ve z e t ô ké p e s s é ge m i at t ke z e lé s kö zb en t ö b bs z ör m ó d o s ít h at j u k a z á r a m er ô s s é gét. (i n t en z i t á s go mb) Az in ten zi tást ne ál lít suk túl erôs re! Min dig kel le mes ma rad jon a ke ze lés. A több áram nem hasz nál. A kezelések naponta 3-5 alkalommal ismételhetôk. Fájdalomcsillapításkor a fehér kábelvég kerüljön a fejhez közelebb (felfelé), a kék pedig a láb felé (lefelé). V É G TAG FÁ J DA L M A K : kék ( ) fehér (+) (Ugyanazon felhelyezés alkalmazható az ép oldali végtagon vagy izületen, mint a fájdalmas oldalon, kétoldali kezeléssel is.) 4

5 N YA K-, H ÁT-, D E R É K FÁ J DA L M A K : a ge r i n c o s z lo p két ol d a l á n g er i n co s zl o p k é t o ld al á n k e r e s z t fe l h e l ye z é s s e l la zí tó ( leszálló ) ke ze lés sel fájdalmas területet közrefogva az azo nos szí nû elektr ó d avég e k á t l ó s a n h e l ye z k e d n e k e l : 4 - e s ve z e t é k ajánlott (mely nem tartozéka a készüléknek, külön rendelhetô) KI SU GÁR ZÓ FÁJ DAL MAK : A fáj da lom he lyén és a ki su gár zás men tén 4-es ve ze ték ajánlott (mely nem tartozéka a készüléknek, külön rendelhetô) FÁJ DA LOM F E J FÁ JÁ S : K e z el he t ü n k m a g a s H z f r ekvenc iá n (5. p r ogr a m) óv a t o s a n á l l ít v a b e a z á r a m er ô s s é get. E lek t r ó d á k a h o m lok r é s z en a s z em öld ökök b els ô vége fölöt t. Vagy (5. prog ram 2 Hz vagy 4. prog ram-au to ma ta) A nyak-tar kó vo nal ra ké t ol d a lt, a m á s i k elek t r ó d a p á r p e d i g a ké zfe j két a k up u n kt úr a p ont já r a : vagy hü velyk- mu ta tó ujj köz ti pár ná ra a kézháton kis ujj meg hos szab bí tott vo na lá ban a csukló elé a kézfej külsô élére A kezelésekrôl bôvebben érdeklôdhet levélben vagy telefonon.(lásd 4.oldal.) I Z OM E RÔ S Í T É S kék ( ) elekt ró da vég ke rül föl fe lé, az az a fej fe lé (az izom ere dés he lyé re) a fe hér (+) elekt ró da vég pe dig le fe lé, az az a láb fe lé (ill. az izom ta pa dás ra) Napi 3-5 alkalommal kezeljünk a kezelési idôt fokozatosan emelve 5-15 percen át. JAVASLATOK INKONTINENCIA KEZELÉSEKHEZ VAN LEHETÔSÉG A GYORS GYÓGYULÁSRA, A TÜNETEK ENYHÜLÉSÉRE, A MÛTÉT ELKERÜLÉSÉRE! Az inkontinencia (vizelet-, széklet-, bélgázvisszatartási nehézségek) gyakoribb típusai: Stressz: enyhe fokú vizeletvesztés köhögés, tüsszentés, hirtelen mozgás alkalmával Késztetéses: középsúlyos vizeletvesztés (a beteg nem ér ki ) Kevert: nagy mennyiségû, vagy folyamatos vizeletvesztés (egyéb típusok: idegsérülés miatt szakrendelésen vagy egyáltalán nem kezelhetô inkontinencia pszichés inkontinencia pl. gyerekeknél (segédeszközzel végzett terápia kerülendô!!!) agg kori, a szövetek elöregedése következtében fellépô inkontinencia) 5

6 KEZELÉSEK Egyforma hatékonysággal kezelhetô a probléma a lapelektródákkal és a kényelmesebb, de drágább (külön rendelhetô hüvely és végbélszondákkal)! Hüvely- és végbélszondák Lapelektródák általános felhelyezése férfiaknak és nôknek (Elôl 10x5 cm-es elektróda, kék kábel; hátul 15x10 cm-es elektróda, fehér kábel javasolt, de az eredeti elektródával is használható.) Lapelektródák felhelyezése német módszer szerint JÓTÁLLÁSI JEGY, szervizkönyv TENSEL ME 2001 tí pu sú gyártási szá mú izomstimulátor ter mék re a gyártó szer viz há ló za ta a vá sár lás nap já tól szá mí tott... hó na pig a ha tá lyos jog sza bály ok sze rint kö te le zô jót állást vál lal. Gyártó neve, címe Fôrészegység:... A vá sár lás nap ja hó (be tû vel).... nap A ja ví tást vég zô szer viz ne ve, cí me: Eladó neve, címe:... FONTOS TUDNIVALÓK 1. A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért az áru átadásakor adott fizetési bizonylattal együtt gondosan ôrizze meg. 2. El ve szett jótállási jegyet és fize té si bi zony la tot nem tu dunk pó tol ni. 3. Jót á l l á s i, j av ít ás i mu nk á t k iz ár ó l a g c s a k a z é r vé n ye s j ót á l l á s i j e g y a l a p já n vé g e z h et n ek a fel t ü n t e t et t ja ví tó szervizek. 4. Jót á l l á s i j eg ye n t ö rt é nt b á rm il ye n j a v í t á s, t ö r l é s v a g y á t í r á s, v a l ót l a n a d a t o k b e j e g y z é s e a j ót á l l á s i j e g y é r vé n y t e l e ns ég ét vo nj a m a g a ut á n. 6

7 A jót ál lá si határidô kezdete: 1. a j ót á l l ás i h at á ri d ô a vevô r és z é r e t ö r t é n ô á t a d á s v a g y h a ü z e m b e h e l ye z é s t v a l a m e l y i k s z e r v i z ü n k vé g z i, a z ü z e mb e h el ye z é s ( b e s z a b á l yo z á s) n a p já v a l ke z d ô d i k. 2. A t e r m ék k ij av ít ás a e s et é n a j ó t á l l á s i d ô t a r t a m a m e g h o s s z a b b o d i k a h i b a kö z l é s é n ek n a p já t ó l ke z d ve az zal az idô vel, amely alatt a vá sár ló a ter mé ket a hi ba mi att ren del te tés sze rû en nem hasz nál hat ta. A vá sár ló jótálláson és a szavatosságon ala pu ló jo gai : A vásárlót a Polgári Törvénykönyvrôl szóló évi XXXVI. Törvénnyel módosított évi IV. törvény paragrafusaiban, a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben meghatározott alábbi jogok illetik meg: A ter mék meghibásodása esetén a vásár ló: el s ô s o r b a n v ál a s zt ás a s z er i nt k i j a v í t á s t, v a g y k i c s e r é l é s t ké r h et, A k i ja v í t á s t, v a g y k ic s er él é s t f i g yel e m m el a ké s z ü l ék t u l a j d o n s á g a i r a é s a v á s á r l ó á l t a l el v á r h a t ó r e n d el t e t é s é r e m e gfel el ô h at á ri d ô n b e l ü l, a v á s á r l ó n a k o ko z ot t j e l e n t ô s ké n yel m et l e n s é g n él k ü l kel l el vé g e z n i. A fo rg a lm az ón a k t ör e ke d n i e kel l a r r a, h o g y a k i ja v í t á s t, v a g y a k i c s e r é l é s t l e g fel j e b b t i z e n ö t na pon be lül elvégezze. A kijavítás so rán a ter mék be csak új al kat rész ke rül het. H a s e m k ij av ít á sr a, s e m k ic s er é l é s r e n i n c s j o g a, v a g y a j ót á l l á s r a kö t e l e z et t a k i ja v í t á s t, i l l e t ô l e g k i c s e rélést nem vállalta, vagy e kötele zett sé gé nek meg fe le lô ha tár idôn be lül nem tud ele get ten ni választ á s a s z e r i nt m e gfel el ô á rl es z á l l í t á s t i g é n yel h et, v a g y el á l l h a t a s z e r z ô d é s t ô l, a t e r m ék v i s s z a v á s á r l á s á t kér he ti. Jelentéktelen hiba miatt nincs he lye az el ál lás nak. h a a j ót á l l á sr a köt el ez et t a t e rm ék k i j a v í t á s á t a fe nt m e g h a t á r o z ot t i d ô n b e l ü l n e m v á l l a l ja, v a g y n e m vé g z i el, a vevô a h ib á t a köt el ez et t kö lt s é g é r e m a g a k i ja v ít t a t h a t ja. A v á s á r l ó a t e rm é k k ic s er él és é t k é rh e t i : a m e n n y ib e n a kés z ül ék a v ás á rl á s t ó l, v a g y a s z e r v i z á l t a l i ü z e m b e h e l ye z é s t ô l s z á m í t ot t 3 mu n k a n a p o n b e l ü l h i b á s od i k m e g é s e z e n i d ô t a r t a m a l a t t a v á s á r l ó b e j e l e n t i c s e r e i g é n yét a v á s á r l á s h e l yé n, ké s z ü l é két a z o n o s t íp us ú új t e rm ékr e c s e r él j ü k, fel t é ve, h o g y a m e g h i b á s o d á s a r e n d el t e t é s s z e r û h a s z n á l a t o t a k a d á l yo zz a. A vá sár ló nak kinél, mikor kell bejelen te nie jót ál lá son ala pu ló igé nyét? A v á s á r l ó n a k a j ó tá ll ás o n a l ap ul ó i g é n ye é r vé n ye s í t é s é vel k a p c s o l a t o s n y i l a t ko z a t á t a ke r e s ke d ô n ek, v a g y a j ót á l l á s ker et éb e t a rt oz ó j a v í t á s o k r e n d el t e t é s s z e r û e n vé g z ô ja v í t ó s z o l g á l a t n a k (s z e r v i z n ek) kel l b e j e l e n t e n i e. A v ás á rl ó a h ib a felfe d e z é s e ut á n a kö r ü l m é n yek á l t a l l e h e t ô vé t et t l e g r ö v i d e b b i d ô n b e l ü l kö t e l e s k i fog ás á t köz ö ln i. El já rás a hiba jellegével kapcsolatos vi ta ese tén : 1. Ha a h ib a j e ll eg e ( p l. t e rm é k k ij a v í t h a t ó s á g a, a h i b a k e l e t k e z é s é n e k o k a, s t b.) t e k i n t e t é b e n v i t a m e r ü l fe l, a j ó t á l l á s r a k öt el ez e t t (a j ó tá ll ás i i d ô t a r t a m a a l a t t) s z a k v é l e m é n y t s z e r e z b e. 2. A szak ér tô ál tal vég zett vizs gá lat és szak vé le mény nem díj men tes. Ha a for ga lom ba ho zott áru az elôí r t kö ve t elm én yekn ek n e m fel el m e g, a v i z s g á l a t kö lt s é g e a j ót á l l ót t e r h e l i. H a a v á s á r l ó i g é n yét a m e g h i b á s od á s ut án i két h ón ap o n t ú l j e l e n t et t e b e, t o v á b b á h a a h i b a o k a a z á t a d á s ut á n ke l et ke z et t ( p l. r e n d elt et é sell en e s h a s zn ál a t, h el y t e l e n ke z e l é s v a g y t á r o l á s, el e m i k á r, e r ô s z a ko s b e h a t o l á s) a v i z s g á l a t kö lts ég e a v ás á rl ó t t e r h e l i. 3. To v á b b i v it a e s et é n a z i ll et éke s Vá r o s i B í r ó s á g h o z B u d a p e s t e n a Pe s t i K ö z p o n t i K e r ü l e t i B í r ó s á g h o z fo r d u l h a t. Jót ál lá si felelôsségünk kizárása : 1. A j ó t á l l ás i fel el ôs ég ü n k n e m á l l fe n n, h a a h i b a r e n d e l t e t é s e l l e n e s h a s z n á l a t, á t a l a k í t á s, s z a k s z e r û t l e n ke ze lés, hely te len tá ro lás, ele mi kár vagy egyéb, a vá sár lás után ke let ke zett ok ból kö vet ke zett be. (Ren deltetés el le nes használat pl: háztartá si vagy barkác s gép ipa ri ter me lô te vé keny ség re tör té nô hasz ná la ta.) 2. A r e n d elt et é sell en e s h a s zn ál a t el ke r ü l é s e c él já b ó l a t e r m ék h e z h a s z n á l a t i ( ke z e l é s i) út mu t a t ót m el l é kel ü n k, é s ké rj ü k, h o g y a z a bb a n fo g l a l t a k a t s a já t é r d e ké b e n t a r t s a b e, m e r t a h a s z n á l a t i ut a s í t á s t ó l elt é r ô h a s zn ál a t, kez el é s m ia t t b e kö vet ke z et t h i b a e s e t é n a ké s z ü l é ké r t j ót á l l á s t n e m v á l l a l u n k. A ke res ke dô és a javítószolgálat jótál lá si jeg gyel kap cso la tos fel ada tai : A ter mék forgalomba hozatalát meg elô zô mi nô ség vizs gá lat a jót ál lá si jegy tar tal má ra is ki ter jed. A ke r e s ked ô a t e rm ék ela d ás ako r kö t e l e s a j ót á l l á s i j e g ye n a ké s z ü l ék m e g n e ve z é s ét, t í p u s á t é s g y á r i s z á m á t felt û nt etn i, a j ó tá ll ás i j eg yet a z el a d á s (ü z e m b e h e l ye z é s) kel t é n ek fel t û n t e t é s é vel h i t e l e s í t e n i é s azt a vá sárlónak átadni. 7

8 Jótállási jegy kötelezô jótállási idôre Típus:... E Gyártási szám:... Eladás kelte:... Eladó szerv:... Bélyegzô olvasható (P.H.) Típus:... D D Gyártási szám:... Eladás kelte:... Eladó szerv:... (P.H.) Típus:... C C Gyártási szám:... Eladás kelte:... Eladó szerv:... (P.H.) Típus:... B B Gyártási szám:... Eladás kelte:... Eladó szerv:... (P.H.) Típus:... A A Gyártási szám:... Eladás kelte:... Eladó szerv:... (P.H.) E Javítás módja:... Munkaszám:... Nettó díjösszeg:.. Javítás módja:... Munkaszám:... Nettó díjösszeg:.. Bélyegzô olvasható Javítás módja:... Munkaszám:... Nettó díjösszeg:.. Bélyegzô olvasható Javítás módja:... Munkaszám:... Nettó díjösszeg:.. Bélyegzô olvasható Javítás módja:... Munkaszám:... Nettó díjösszeg:.. Bélyegzô olvasható szervizkönyv 8 Levágandó jótállási javítási szelvények

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó Automata kötélbilincs WIC Ko vá csolt seklik Ka ra bi ne rek Lánctoldószem Nagyszilárdságú gyûrû S-kampó Vonóhorog lemezbiztosítóval Drót kö tél bi lincs DIN 741 Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XIX. évfolyam 1. szám 2008. február 21. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2008. évi III. tv. Az 1 és 2 fo rin tos cím le tû ér mék be vo ná sa kö vet kez té ben szükséges kerekítés szabályairól...

Részletesebben

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap 1991 2011 20éves a INGyENES KÖZÉLETI havilap XX. évfolyam 5. szám 2011. május KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával Tervező: Az Építész

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. már ci us 31. Ára: 1518 Ft 5. szám. 2002. december. 8002/2006. (PK. 5.) PM tájékozató

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. már ci us 31. Ára: 1518 Ft 5. szám. 2002. december. 8002/2006. (PK. 5.) PM tájékozató Bu da pest, 2006. már ci us 31. Ára: 1518 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER TÁJÉKOZTATÓJA 8002/2006. (PK. 5.) PM tájékozató A jö ve dé ki adat szol gál ta tá sok hoz kap cso

Részletesebben

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész.

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Dr. Kin cses Gyu la, egészségügyi szakértô A XXI. szá zad

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER NYÍLT NAPOK Az õszi Nyílt Napok sorozat keretében szeptember 26-án Zirc, Olaszfalu és Nagyesztergár

Részletesebben

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek 12. sz m ra: 250, Ft TARTALOMJEGYZ K 1001/2008. ( 25.) Korm. h. A Magyar Nemzeti VagyonkezelД Z rtk r en m k dд R szv nyt r sa s

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának megtétele előtt figyelmesen olvassa el az Önnek ajánlott termékünkre vonatkozó

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF A szerkesztőbizottság elnöke ÖLLÖS LÁSZLÓ Fe le lős szer kesz

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység 40136 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 161. szám II. Tör vé nyek 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* Az Országgyûlés elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött

Részletesebben

ę ó ĺ ü ĺ íĺ ĺ ü ý ź ĺ ö ĺĺ ö É Í É É ó ł Á Á Ü Á Á É Í Ü É ć É ĺ Ü É Ľ Á ą Ü ĺ É Ą ĺ É Á ł Á ł ü ź ź ĺ ű ź ö ö ó ö ű ĺ ó ó í ź đö ö ó ö ö ö źń í ź ó ó źú ź ó ü ö Í Á ó ó í Ü ĺ ú ó í ó ĺĺ ö ĺĺ ö ó ó ö

Részletesebben