a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/ , 06-20/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100"

Átírás

1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a TENSEL ME 2006 fájdalomcsillapító és izomstimulátor készülékhez a b c d e f g PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/ , 06-20/ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK Fájdalomcsillapítás a tran szkután (bô rön ke resz tül tör té nô) ideg st i m u lá c ióva l Elektromasszázs Izomlazítás, izomláz oldása Iontoforézis Szelektív izomkeze lések E lek t roa k upu n kt ú ra a) p r o gr a m k i j e l z ô a b l a k b) p r o g r a m v á l a s z t ó k a p c s o l ó c) start/stop gomb d) frek vencia be ál lí tó csa var gomb az 5. prog ram hoz e) In ten zi tás gomb az áram érz et er ô s s égé nek á l l í t á s á h o z f) pá ci ens-ká bel csat la ko zó hely a 4-8 prog ra mok hoz (a m eg fe le lô k i m e net v i l á g ít) g) pá ci ens-ká bel csat la ko zó hely az 1-3, és 9. prog ra mokhoz. A k é s z ü l é k k e l s z á ll ít o t t t a rt oz ék o k : 1 db TENSEL ké szü lék, 4 db elekt ró da, 4 db filclap, 2 db ká bel, 1 db há ló za ti adap ter SA300, 1 db hasz ná la ti útmutató Vásárolható kiegészítôk: rögzítôcsík, öntapadó-, gumi-, inkontinenciaelektródák, osztott kábel a több ponton történô kezeléshez (fájdalomkezelésre, masszáshoz.

2 Üzem behe lye zés és al kal ma zás: D u g ja b e a fe ke t e a d a p t er t a f a l i konnekt orba, m ajd c s atl ako zt a ss a a ké s z ü lék h át ol d a l á n lé vô csat la ko zó alj zat hoz. A ki jel zôn ekkor piros fény fut körbe. He l ye z z e a kék-fe hér k á b e lek vé ge it eg y - eg y feket e g um il a p - elek tr ó d á ba (a c s o m a g ba n 2 db gumilap található, sima felével egymásnak fordítva). Jól ned ve sít se meg a filc la po kat, enyhén csavarja ki (hogy ne csöpögjön) és helyezze a gu mi lap-elekt ró da alá. He lyez ze a bô ré re és rög zít se a ra gasz tó sza lag gal. Vá las sza ki a hasz nál ni kí vánt prog ramot! 1, 2 és % idegsérült iz mok kezelése (gyakori gumicsere java solt) 4, 5 f áj d a lo m c s i l l a p í t á s 4, 6, 8 i z om erô sí té s, ép ideg ve z etésû va g y eg ye s ré s zleges en ideg s é r ü lt i z mok ke z e lé s e 7 i z o m l a z í t á s 9 gyógy szer be vi tel bô rön keresztül (max 5-8 percig kezeljen) Dug ja be a kék-fe hér ká bel má sik vé gét (egyes vég) a ké szü lék elô lap ján vi lá gí tó lyuk ba. E L L E N ÔR I Z Z E, HO GY M I N DK É T F ORG ÓG OM B A M IN I M U M Á L L Á S B A N VAN-E! Csak ez után in dít sa a ke ze lést a START gomb bal, majd óva to san emel je az áram erôs sé gét az In ten zi tás gomb bal. (Ha ekkor a piros jel körbefut, a gombok nincsenek teljesen mini mum állásban kezdje elölrôl a beállítást.) ÉL VEZ ZE A KEZELÉST! KE ZE LÉS UTÁN LEGALÁBB 15 PER CET PIHENJEN! Kezelés végén nyomja meg a STOP gombot és csak EZUTÁN vegye le az elektródákat! FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK! A GÉP MÛ KÖ DÉ SE KÖZ BEN NE DUG JA ÁT A KÁ BELT A TENS-SEL FEL IRA TOK BA, MERT KEL LE MET LEN ÁRAM ÉR ZÉST OKOZ HAT! E L S ô IZOM KE ZE LÉS NÉL PRÓ BÁL JA VÉ GIG A 8, 6, 4, 3, 2, 1 prog ra mo kat és a leg szebb moz gást adó prog ra mot is hasz nál ja! Fél éven te pró bál ja ki új ra! AZ PROG RAMOKKAL VALÓ KEZELÉSEK SORÁN AZ IZOMMOZGÁST EGYRE GYEN GÜLôNEK ÉREZHETI. EZ JELENTHETI A GYÓGYULÁST IS. ILYEN KOR PRÓBÁLJA VÉGIG A PROGRAMOKAT ÉS A LEGSZEBB MOZ GÁST ADÓ PROGRAMOT IS HASZNÁLJA MINDENNAP, VAGY KÉRJE SE GÍTSÉGÜNKET! A ké szü lé ket csak a ve le szál lí tott hálózati adapterrel használja! Csat la koz ta tás elôtt gyôzôd jön meg ar ról, hogy az IN TEN ZI TÁS (e) és a Frek ven cia (d) gom bok minimum ál lásban van nak-e! Csat la koz ta tás elôtt gyô zôd jön meg ar ról, hogy a ká bel nem sé rült vagy s z a k adt. C s a k a z ad ap ter c s at la koz t at ás át követôen hel yezz e fel a z elek t ró d á k at! Fém t á rg y va g y fém pro té z i s ne ke r ü ljön a z elek tród á k köz é, a z á ra m út já ba! Mo bi l te le fon ha s z ná la t a köz b en kez elé st ne végezz ü n k! Pac emaker rel ren del ke z ô k kér jék k i or vo su k vé le mé nyét! L á z a s á l la p ot, d a ga na to s meg b e te gedés ek e s etén kérje kez elôorvos a vé le mé nyét! Ny í lt s eb re va g y b e teg b ôr fe lü let re ne teg ye a z elek tród át! Ke ze lés köz ben idôn ként el len ôriz zük a bôrfelületet. Ha erôsen kipi rult, foly tas suk a ke zelést a szom szé dos bôr fe lü le ten! Izomkezelést érzékeny bôrûek naponta akár 6 x 3-5 percig is végezhetik. Tisztítás: puha, száraz vagy alkoholos törlôkendôvel. Prog ra mok al kal ma zá si te rü le te és le írá sa 1. S Z E L E K T Í V I NG E RÁ R A M : h ár oms z ö g alak, 200 msec imp. szé les ség. Szünet idô 1,8 sec. Ideg sé rült, bé nult iz mok ra 2. S Z E L E K T Í V I NG E RÁ R A M : h ár oms z ö g alak, 400 msec imp. szé les ség. Szünet idô 2,6 sec Ideg sé rült, bé nult iz mok ra 3. SZELEKTÍV INGERÁRAM: háromszög alak, 600 msec imp. szélesség. Szünet idô 2,4 sec. Idegsérült, bénult izmokra 2

3 4. TENS BURST: TENS im pul zus 0,2 msec. Burst 100 Hz /500 msec ide ig. Szü netidô 1,5 sec. a) f ájd a lo mc s i ll a p í t á s b) g yerm ekek kez elés e c) i z o mkez elé s (r é s zleges en b énu lt vagy ép izom) 5. T E NS F O LYAM AT O S : Vál toz tat ha tó frek ven ci á jú TENS im pul zu sok, 0,2 msec. Frek ven ciatar to mány Hz. Fo lya ma tos üzem mód. Csak ennél a prgoramnál mûködik a FREKVENCIA gomb (d), a többi program automata. FREKVENCIA JAVASOLT KEZELÉSI IDÔ akut fáj da lom 144 Hz fölött tetszôleges 0,5 2 óra naponta többször akut fájdalom 2. lépcsôs kezelés: Hz tetszôleges, 0,5 2 óra naponta többször kró ni kus fáj da lom 2 Hz 30 perc napi 3 4 alkalommal aku punk tú ra pon tok 2 Hz 30 perc napi 3 4 alkalommal inkon ti nen cia* stressz 60 Hz tetszôleges (15 30 perc) napi 1 5 lakalommal inkon ti nen cia urge 10 Hz tetszôleges (0,5 1 óra) napi 1 5 alkalommal Izomkezelések ideje, gyakorisága Mozgatóizmok: idôtartam: 3-4 perccel kezdve kfozatosan emelhetô percre gyakorisága: 2-4 alkalom naponta Inkontinencia: idôtartam: fél perccel kezdve fokozatosan, kezelésenként emelhetô percre * Vizelet-, széklet-, vagy gáztartási zavarok.. 6. T E NS H Á ROMS Z Ö G MODUL Á LT : H á r o m s z ög gel m od ul á lt nég ys z ög i m p u lz u s 0, 2 m s / H z. H ár o ms z ög mo du lá ció: 700 ms fel fu tás 700 ms le fu tás. 2 s szü net Stroke re ha bi litáció, részlegesen bénult vagy ép ideg vezetésû izmok kíméle tes ke ze lé se, inkontinencia. 7. T E NS MO DUL Á LT Frek ven cia hinta, négy szög im pulzus. Im pulzus hossz : 0,2 ms E L E K T RO M A SS Z Á Z S, i z o ml az ít á s, s t r e s s z ol d á s, hel y i b ôvér û s ég kelt és e (de cu bi tus ke ze lések, környéki területen), inkontinencia valamennyi típusa. 8. TENS FÛ RÉSZ FOG (eltolt háromszög) MO DU LÁLT nég ys z ögi mp u lz u s. Imp. hossz: 0,2 ms/200 Hz. Fûrész fog mod ulá ció: 2 s fel fu tás, 1 s le fu tás. 2 s s z ü net Re h a bi l i t á c i ó: r en yhe, s orv a dt i zm ok kez elés e. I n kont inenc i a els ô lé pc s ô s ke z e lé s é r e, i z o ml az ít á sr a, m a ss z á z sr a 9. G A LVÁ N: Gal ván áram. Egyen áram pl. ionto forézishez, vagy spe ci á lis gal vánkeze lés hez. In tenzitás max. 25 ma Elek trophore sis gyógyszerbevitel tran scután (bô rön keresztüli) módon Elek troos mo sis vér bô ség nö ve lé se, sejt anyag cse re fo ko zá sa Spe ci á lis galvánkezelések MA XI MUM 5-8 PER CIG VÉ GEZ ZE A KE ZE LÉST ÉS KÖZ BEN E L L E N ÔR I Z Z E A B ÔRF EL ÜL E T K IPIRU LTS ÁG ÁT! d i c lofen a c s z á rm az ékok a l a pelek t r ód a a l at t, a lido cain szár ma zé kok a + lap elekt ró da alá ken ve vi he tôk be a bôr be 3

4 A téves beállításból, vagy elektróda-kábel hibákból adódó felesleges visszapostázás el kerülése érdekében kérjük telefonáljon! HA jelentôsen gyengül az áramérzet: oka: gumielektróda elöregedett ki kell cserélni szakadt pacienskábel ki kell cserélni idegsérült területen kezel (természetes érzetkiesés) nincs megfelelôen csatlakoztatva ellenôrizze a helyes kontaktusokat! valamelyik elektróda HA akadozik az áramérzet: oka: sérült pacienskábel, vagy sérült adapterkábel ki kell cserélni HA a start gomb megnyomása után a program nem indul: ok: a Start gomb megnyomásakor az Intenzitás és/vagy Frekv. gomb nem a minimum értéken állt. Húzza ki az adaptert egy pillanatra és dugja be újra. HA a kijelzô nem világít: ok: nincs a hálózati adapter a hálózathoz vagy a készülékhez csatlakoztatva Csatlakoztassa! az adapter meghibásodott Forduljon szakszervizhez a belsô biztosíték kiégett vagy cserélje. az adapterkábel szakadt cserélje. HA hirtelen kellemetlen, erôs áramérzetet észlel: ok: valószínûleg mûködés közben változtatott ne próbálja újra, telefonáljon (átdugta a kábelt) a TENS-SEL bemeneteken vagy küldje vissza a készüléket, ellenôrizzük. A készüléket gyártja és forgalmazza: TENSOL Kft. Balatonfûzfô, Munkás tér 3. T./F.: 88/ Mobil 20/ Mûszaki adatok: Hálózati adapter 230V 50Hz / 12V 300 ma DC Max. kimenô feszültség 90 Vp Max. kimenô áram Mûködési hôm. tartomány 5 40 C Selektív üzemmód 40 map +/ 15% Méretek 180x45x115 mm TENS üzemmód 80 map +/ 15% Tömeg 0,3 kg Galván üzemmód 25 ma +/ 15% KEZELÉSI JAVASLATOK B ô r ü n k ve z e t ô ké p e s s é ge m i at t ke z e lé s kö zb en t ö b bs z ör m ó d o s ít h at j u k a z á r a m er ô s s é gét. (i n t en z i t á s go mb) Az in ten zi tást ne ál lít suk túl erôs re! Min dig kel le mes ma rad jon a ke ze lés. A több áram nem hasz nál. A kezelések naponta 3-5 alkalommal ismételhetôk. Fájdalomcsillapításkor a fehér kábelvég kerüljön a fejhez közelebb (felfelé), a kék pedig a láb felé (lefelé). V É G TAG FÁ J DA L M A K : kék ( ) fehér (+) (Ugyanazon felhelyezés alkalmazható az ép oldali végtagon vagy izületen, mint a fájdalmas oldalon, kétoldali kezeléssel is.) 4

5 N YA K-, H ÁT-, D E R É K FÁ J DA L M A K : a ge r i n c o s z lo p két ol d a l á n g er i n co s zl o p k é t o ld al á n k e r e s z t fe l h e l ye z é s s e l la zí tó ( leszálló ) ke ze lés sel fájdalmas területet közrefogva az azo nos szí nû elektr ó d avég e k á t l ó s a n h e l ye z k e d n e k e l : 4 - e s ve z e t é k ajánlott (mely nem tartozéka a készüléknek, külön rendelhetô) KI SU GÁR ZÓ FÁJ DAL MAK : A fáj da lom he lyén és a ki su gár zás men tén 4-es ve ze ték ajánlott (mely nem tartozéka a készüléknek, külön rendelhetô) FÁJ DA LOM F E J FÁ JÁ S : K e z el he t ü n k m a g a s H z f r ekvenc iá n (5. p r ogr a m) óv a t o s a n á l l ít v a b e a z á r a m er ô s s é get. E lek t r ó d á k a h o m lok r é s z en a s z em öld ökök b els ô vége fölöt t. Vagy (5. prog ram 2 Hz vagy 4. prog ram-au to ma ta) A nyak-tar kó vo nal ra ké t ol d a lt, a m á s i k elek t r ó d a p á r p e d i g a ké zfe j két a k up u n kt úr a p ont já r a : vagy hü velyk- mu ta tó ujj köz ti pár ná ra a kézháton kis ujj meg hos szab bí tott vo na lá ban a csukló elé a kézfej külsô élére A kezelésekrôl bôvebben érdeklôdhet levélben vagy telefonon.(lásd 4.oldal.) I Z OM E RÔ S Í T É S kék ( ) elekt ró da vég ke rül föl fe lé, az az a fej fe lé (az izom ere dés he lyé re) a fe hér (+) elekt ró da vég pe dig le fe lé, az az a láb fe lé (ill. az izom ta pa dás ra) Napi 3-5 alkalommal kezeljünk a kezelési idôt fokozatosan emelve 5-15 percen át. JAVASLATOK INKONTINENCIA KEZELÉSEKHEZ VAN LEHETÔSÉG A GYORS GYÓGYULÁSRA, A TÜNETEK ENYHÜLÉSÉRE, A MÛTÉT ELKERÜLÉSÉRE! Az inkontinencia (vizelet-, széklet-, bélgázvisszatartási nehézségek) gyakoribb típusai: Stressz: enyhe fokú vizeletvesztés köhögés, tüsszentés, hirtelen mozgás alkalmával Késztetéses: középsúlyos vizeletvesztés (a beteg nem ér ki ) Kevert: nagy mennyiségû, vagy folyamatos vizeletvesztés (egyéb típusok: idegsérülés miatt szakrendelésen vagy egyáltalán nem kezelhetô inkontinencia pszichés inkontinencia pl. gyerekeknél (segédeszközzel végzett terápia kerülendô!!!) agg kori, a szövetek elöregedése következtében fellépô inkontinencia) 5

6 KEZELÉSEK Egyforma hatékonysággal kezelhetô a probléma a lapelektródákkal és a kényelmesebb, de drágább (külön rendelhetô hüvely és végbélszondákkal)! Hüvely- és végbélszondák Lapelektródák általános felhelyezése férfiaknak és nôknek (Elôl 10x5 cm-es elektróda, kék kábel; hátul 15x10 cm-es elektróda, fehér kábel javasolt, de az eredeti elektródával is használható.) Lapelektródák felhelyezése német módszer szerint JÓTÁLLÁSI JEGY, szervizkönyv TENSEL ME 2001 tí pu sú gyártási szá mú izomstimulátor ter mék re a gyártó szer viz há ló za ta a vá sár lás nap já tól szá mí tott... hó na pig a ha tá lyos jog sza bály ok sze rint kö te le zô jót állást vál lal. Gyártó neve, címe Fôrészegység:... A vá sár lás nap ja hó (be tû vel).... nap A ja ví tást vég zô szer viz ne ve, cí me: Eladó neve, címe:... FONTOS TUDNIVALÓK 1. A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért az áru átadásakor adott fizetési bizonylattal együtt gondosan ôrizze meg. 2. El ve szett jótállási jegyet és fize té si bi zony la tot nem tu dunk pó tol ni. 3. Jót á l l á s i, j av ít ás i mu nk á t k iz ár ó l a g c s a k a z é r vé n ye s j ót á l l á s i j e g y a l a p já n vé g e z h et n ek a fel t ü n t e t et t ja ví tó szervizek. 4. Jót á l l á s i j eg ye n t ö rt é nt b á rm il ye n j a v í t á s, t ö r l é s v a g y á t í r á s, v a l ót l a n a d a t o k b e j e g y z é s e a j ót á l l á s i j e g y é r vé n y t e l e ns ég ét vo nj a m a g a ut á n. 6

7 A jót ál lá si határidô kezdete: 1. a j ót á l l ás i h at á ri d ô a vevô r és z é r e t ö r t é n ô á t a d á s v a g y h a ü z e m b e h e l ye z é s t v a l a m e l y i k s z e r v i z ü n k vé g z i, a z ü z e mb e h el ye z é s ( b e s z a b á l yo z á s) n a p já v a l ke z d ô d i k. 2. A t e r m ék k ij av ít ás a e s et é n a j ó t á l l á s i d ô t a r t a m a m e g h o s s z a b b o d i k a h i b a kö z l é s é n ek n a p já t ó l ke z d ve az zal az idô vel, amely alatt a vá sár ló a ter mé ket a hi ba mi att ren del te tés sze rû en nem hasz nál hat ta. A vá sár ló jótálláson és a szavatosságon ala pu ló jo gai : A vásárlót a Polgári Törvénykönyvrôl szóló évi XXXVI. Törvénnyel módosított évi IV. törvény paragrafusaiban, a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben meghatározott alábbi jogok illetik meg: A ter mék meghibásodása esetén a vásár ló: el s ô s o r b a n v ál a s zt ás a s z er i nt k i j a v í t á s t, v a g y k i c s e r é l é s t ké r h et, A k i ja v í t á s t, v a g y k ic s er él é s t f i g yel e m m el a ké s z ü l ék t u l a j d o n s á g a i r a é s a v á s á r l ó á l t a l el v á r h a t ó r e n d el t e t é s é r e m e gfel el ô h at á ri d ô n b e l ü l, a v á s á r l ó n a k o ko z ot t j e l e n t ô s ké n yel m et l e n s é g n él k ü l kel l el vé g e z n i. A fo rg a lm az ón a k t ör e ke d n i e kel l a r r a, h o g y a k i ja v í t á s t, v a g y a k i c s e r é l é s t l e g fel j e b b t i z e n ö t na pon be lül elvégezze. A kijavítás so rán a ter mék be csak új al kat rész ke rül het. H a s e m k ij av ít á sr a, s e m k ic s er é l é s r e n i n c s j o g a, v a g y a j ót á l l á s r a kö t e l e z et t a k i ja v í t á s t, i l l e t ô l e g k i c s e rélést nem vállalta, vagy e kötele zett sé gé nek meg fe le lô ha tár idôn be lül nem tud ele get ten ni választ á s a s z e r i nt m e gfel el ô á rl es z á l l í t á s t i g é n yel h et, v a g y el á l l h a t a s z e r z ô d é s t ô l, a t e r m ék v i s s z a v á s á r l á s á t kér he ti. Jelentéktelen hiba miatt nincs he lye az el ál lás nak. h a a j ót á l l á sr a köt el ez et t a t e rm ék k i j a v í t á s á t a fe nt m e g h a t á r o z ot t i d ô n b e l ü l n e m v á l l a l ja, v a g y n e m vé g z i el, a vevô a h ib á t a köt el ez et t kö lt s é g é r e m a g a k i ja v ít t a t h a t ja. A v á s á r l ó a t e rm é k k ic s er él és é t k é rh e t i : a m e n n y ib e n a kés z ül ék a v ás á rl á s t ó l, v a g y a s z e r v i z á l t a l i ü z e m b e h e l ye z é s t ô l s z á m í t ot t 3 mu n k a n a p o n b e l ü l h i b á s od i k m e g é s e z e n i d ô t a r t a m a l a t t a v á s á r l ó b e j e l e n t i c s e r e i g é n yét a v á s á r l á s h e l yé n, ké s z ü l é két a z o n o s t íp us ú új t e rm ékr e c s e r él j ü k, fel t é ve, h o g y a m e g h i b á s o d á s a r e n d el t e t é s s z e r û h a s z n á l a t o t a k a d á l yo zz a. A vá sár ló nak kinél, mikor kell bejelen te nie jót ál lá son ala pu ló igé nyét? A v á s á r l ó n a k a j ó tá ll ás o n a l ap ul ó i g é n ye é r vé n ye s í t é s é vel k a p c s o l a t o s n y i l a t ko z a t á t a ke r e s ke d ô n ek, v a g y a j ót á l l á s ker et éb e t a rt oz ó j a v í t á s o k r e n d el t e t é s s z e r û e n vé g z ô ja v í t ó s z o l g á l a t n a k (s z e r v i z n ek) kel l b e j e l e n t e n i e. A v ás á rl ó a h ib a felfe d e z é s e ut á n a kö r ü l m é n yek á l t a l l e h e t ô vé t et t l e g r ö v i d e b b i d ô n b e l ü l kö t e l e s k i fog ás á t köz ö ln i. El já rás a hiba jellegével kapcsolatos vi ta ese tén : 1. Ha a h ib a j e ll eg e ( p l. t e rm é k k ij a v í t h a t ó s á g a, a h i b a k e l e t k e z é s é n e k o k a, s t b.) t e k i n t e t é b e n v i t a m e r ü l fe l, a j ó t á l l á s r a k öt el ez e t t (a j ó tá ll ás i i d ô t a r t a m a a l a t t) s z a k v é l e m é n y t s z e r e z b e. 2. A szak ér tô ál tal vég zett vizs gá lat és szak vé le mény nem díj men tes. Ha a for ga lom ba ho zott áru az elôí r t kö ve t elm én yekn ek n e m fel el m e g, a v i z s g á l a t kö lt s é g e a j ót á l l ót t e r h e l i. H a a v á s á r l ó i g é n yét a m e g h i b á s od á s ut án i két h ón ap o n t ú l j e l e n t et t e b e, t o v á b b á h a a h i b a o k a a z á t a d á s ut á n ke l et ke z et t ( p l. r e n d elt et é sell en e s h a s zn ál a t, h el y t e l e n ke z e l é s v a g y t á r o l á s, el e m i k á r, e r ô s z a ko s b e h a t o l á s) a v i z s g á l a t kö lts ég e a v ás á rl ó t t e r h e l i. 3. To v á b b i v it a e s et é n a z i ll et éke s Vá r o s i B í r ó s á g h o z B u d a p e s t e n a Pe s t i K ö z p o n t i K e r ü l e t i B í r ó s á g h o z fo r d u l h a t. Jót ál lá si felelôsségünk kizárása : 1. A j ó t á l l ás i fel el ôs ég ü n k n e m á l l fe n n, h a a h i b a r e n d e l t e t é s e l l e n e s h a s z n á l a t, á t a l a k í t á s, s z a k s z e r û t l e n ke ze lés, hely te len tá ro lás, ele mi kár vagy egyéb, a vá sár lás után ke let ke zett ok ból kö vet ke zett be. (Ren deltetés el le nes használat pl: háztartá si vagy barkác s gép ipa ri ter me lô te vé keny ség re tör té nô hasz ná la ta.) 2. A r e n d elt et é sell en e s h a s zn ál a t el ke r ü l é s e c él já b ó l a t e r m ék h e z h a s z n á l a t i ( ke z e l é s i) út mu t a t ót m el l é kel ü n k, é s ké rj ü k, h o g y a z a bb a n fo g l a l t a k a t s a já t é r d e ké b e n t a r t s a b e, m e r t a h a s z n á l a t i ut a s í t á s t ó l elt é r ô h a s zn ál a t, kez el é s m ia t t b e kö vet ke z et t h i b a e s e t é n a ké s z ü l é ké r t j ót á l l á s t n e m v á l l a l u n k. A ke res ke dô és a javítószolgálat jótál lá si jeg gyel kap cso la tos fel ada tai : A ter mék forgalomba hozatalát meg elô zô mi nô ség vizs gá lat a jót ál lá si jegy tar tal má ra is ki ter jed. A ke r e s ked ô a t e rm ék ela d ás ako r kö t e l e s a j ót á l l á s i j e g ye n a ké s z ü l ék m e g n e ve z é s ét, t í p u s á t é s g y á r i s z á m á t felt û nt etn i, a j ó tá ll ás i j eg yet a z el a d á s (ü z e m b e h e l ye z é s) kel t é n ek fel t û n t e t é s é vel h i t e l e s í t e n i é s azt a vá sárlónak átadni. 7

8 Jótállási jegy kötelezô jótállási idôre Típus:... E Gyártási szám:... Eladás kelte:... Eladó szerv:... Bélyegzô olvasható (P.H.) Típus:... D D Gyártási szám:... Eladás kelte:... Eladó szerv:... (P.H.) Típus:... C C Gyártási szám:... Eladás kelte:... Eladó szerv:... (P.H.) Típus:... B B Gyártási szám:... Eladás kelte:... Eladó szerv:... (P.H.) Típus:... A A Gyártási szám:... Eladás kelte:... Eladó szerv:... (P.H.) E Javítás módja:... Munkaszám:... Nettó díjösszeg:.. Javítás módja:... Munkaszám:... Nettó díjösszeg:.. Bélyegzô olvasható Javítás módja:... Munkaszám:... Nettó díjösszeg:.. Bélyegzô olvasható Javítás módja:... Munkaszám:... Nettó díjösszeg:.. Bélyegzô olvasható Javítás módja:... Munkaszám:... Nettó díjösszeg:.. Bélyegzô olvasható szervizkönyv 8 Levágandó jótállási javítási szelvények

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a TENSEL ME 2001 ideg és izomstimuláló készülékhez

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a TENSEL ME 2001 ideg és izomstimuláló készülékhez HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a TENSEL ME 2001 ideg és izomstimuláló készülékhez MINEL Kft. www.minel.hu 1 TENSEL ME2001 Kezelőszervek elhelyezkedése az előlapon program program kezelés frekvencia intenzitás tens

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben