a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/ , 06-20/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100"

Átírás

1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a TENSEL ME 2006 fájdalomcsillapító és izomstimulátor készülékhez a b c d e f g PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/ , 06-20/ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK Fájdalomcsillapítás a tran szkután (bô rön ke resz tül tör té nô) ideg st i m u lá c ióva l Elektromasszázs Izomlazítás, izomláz oldása Iontoforézis Szelektív izomkeze lések E lek t roa k upu n kt ú ra a) p r o gr a m k i j e l z ô a b l a k b) p r o g r a m v á l a s z t ó k a p c s o l ó c) start/stop gomb d) frek vencia be ál lí tó csa var gomb az 5. prog ram hoz e) In ten zi tás gomb az áram érz et er ô s s égé nek á l l í t á s á h o z f) pá ci ens-ká bel csat la ko zó hely a 4-8 prog ra mok hoz (a m eg fe le lô k i m e net v i l á g ít) g) pá ci ens-ká bel csat la ko zó hely az 1-3, és 9. prog ra mokhoz. A k é s z ü l é k k e l s z á ll ít o t t t a rt oz ék o k : 1 db TENSEL ké szü lék, 4 db elekt ró da, 4 db filclap, 2 db ká bel, 1 db há ló za ti adap ter SA300, 1 db hasz ná la ti útmutató Vásárolható kiegészítôk: rögzítôcsík, öntapadó-, gumi-, inkontinenciaelektródák, osztott kábel a több ponton történô kezeléshez (fájdalomkezelésre, masszáshoz.

2 Üzem behe lye zés és al kal ma zás: D u g ja b e a fe ke t e a d a p t er t a f a l i konnekt orba, m ajd c s atl ako zt a ss a a ké s z ü lék h át ol d a l á n lé vô csat la ko zó alj zat hoz. A ki jel zôn ekkor piros fény fut körbe. He l ye z z e a kék-fe hér k á b e lek vé ge it eg y - eg y feket e g um il a p - elek tr ó d á ba (a c s o m a g ba n 2 db gumilap található, sima felével egymásnak fordítva). Jól ned ve sít se meg a filc la po kat, enyhén csavarja ki (hogy ne csöpögjön) és helyezze a gu mi lap-elekt ró da alá. He lyez ze a bô ré re és rög zít se a ra gasz tó sza lag gal. Vá las sza ki a hasz nál ni kí vánt prog ramot! 1, 2 és % idegsérült iz mok kezelése (gyakori gumicsere java solt) 4, 5 f áj d a lo m c s i l l a p í t á s 4, 6, 8 i z om erô sí té s, ép ideg ve z etésû va g y eg ye s ré s zleges en ideg s é r ü lt i z mok ke z e lé s e 7 i z o m l a z í t á s 9 gyógy szer be vi tel bô rön keresztül (max 5-8 percig kezeljen) Dug ja be a kék-fe hér ká bel má sik vé gét (egyes vég) a ké szü lék elô lap ján vi lá gí tó lyuk ba. E L L E N ÔR I Z Z E, HO GY M I N DK É T F ORG ÓG OM B A M IN I M U M Á L L Á S B A N VAN-E! Csak ez után in dít sa a ke ze lést a START gomb bal, majd óva to san emel je az áram erôs sé gét az In ten zi tás gomb bal. (Ha ekkor a piros jel körbefut, a gombok nincsenek teljesen mini mum állásban kezdje elölrôl a beállítást.) ÉL VEZ ZE A KEZELÉST! KE ZE LÉS UTÁN LEGALÁBB 15 PER CET PIHENJEN! Kezelés végén nyomja meg a STOP gombot és csak EZUTÁN vegye le az elektródákat! FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK! A GÉP MÛ KÖ DÉ SE KÖZ BEN NE DUG JA ÁT A KÁ BELT A TENS-SEL FEL IRA TOK BA, MERT KEL LE MET LEN ÁRAM ÉR ZÉST OKOZ HAT! E L S ô IZOM KE ZE LÉS NÉL PRÓ BÁL JA VÉ GIG A 8, 6, 4, 3, 2, 1 prog ra mo kat és a leg szebb moz gást adó prog ra mot is hasz nál ja! Fél éven te pró bál ja ki új ra! AZ PROG RAMOKKAL VALÓ KEZELÉSEK SORÁN AZ IZOMMOZGÁST EGYRE GYEN GÜLôNEK ÉREZHETI. EZ JELENTHETI A GYÓGYULÁST IS. ILYEN KOR PRÓBÁLJA VÉGIG A PROGRAMOKAT ÉS A LEGSZEBB MOZ GÁST ADÓ PROGRAMOT IS HASZNÁLJA MINDENNAP, VAGY KÉRJE SE GÍTSÉGÜNKET! A ké szü lé ket csak a ve le szál lí tott hálózati adapterrel használja! Csat la koz ta tás elôtt gyôzôd jön meg ar ról, hogy az IN TEN ZI TÁS (e) és a Frek ven cia (d) gom bok minimum ál lásban van nak-e! Csat la koz ta tás elôtt gyô zôd jön meg ar ról, hogy a ká bel nem sé rült vagy s z a k adt. C s a k a z ad ap ter c s at la koz t at ás át követôen hel yezz e fel a z elek t ró d á k at! Fém t á rg y va g y fém pro té z i s ne ke r ü ljön a z elek tród á k köz é, a z á ra m út já ba! Mo bi l te le fon ha s z ná la t a köz b en kez elé st ne végezz ü n k! Pac emaker rel ren del ke z ô k kér jék k i or vo su k vé le mé nyét! L á z a s á l la p ot, d a ga na to s meg b e te gedés ek e s etén kérje kez elôorvos a vé le mé nyét! Ny í lt s eb re va g y b e teg b ôr fe lü let re ne teg ye a z elek tród át! Ke ze lés köz ben idôn ként el len ôriz zük a bôrfelületet. Ha erôsen kipi rult, foly tas suk a ke zelést a szom szé dos bôr fe lü le ten! Izomkezelést érzékeny bôrûek naponta akár 6 x 3-5 percig is végezhetik. Tisztítás: puha, száraz vagy alkoholos törlôkendôvel. Prog ra mok al kal ma zá si te rü le te és le írá sa 1. S Z E L E K T Í V I NG E RÁ R A M : h ár oms z ö g alak, 200 msec imp. szé les ség. Szünet idô 1,8 sec. Ideg sé rült, bé nult iz mok ra 2. S Z E L E K T Í V I NG E RÁ R A M : h ár oms z ö g alak, 400 msec imp. szé les ség. Szünet idô 2,6 sec Ideg sé rült, bé nult iz mok ra 3. SZELEKTÍV INGERÁRAM: háromszög alak, 600 msec imp. szélesség. Szünet idô 2,4 sec. Idegsérült, bénult izmokra 2

3 4. TENS BURST: TENS im pul zus 0,2 msec. Burst 100 Hz /500 msec ide ig. Szü netidô 1,5 sec. a) f ájd a lo mc s i ll a p í t á s b) g yerm ekek kez elés e c) i z o mkez elé s (r é s zleges en b énu lt vagy ép izom) 5. T E NS F O LYAM AT O S : Vál toz tat ha tó frek ven ci á jú TENS im pul zu sok, 0,2 msec. Frek ven ciatar to mány Hz. Fo lya ma tos üzem mód. Csak ennél a prgoramnál mûködik a FREKVENCIA gomb (d), a többi program automata. FREKVENCIA JAVASOLT KEZELÉSI IDÔ akut fáj da lom 144 Hz fölött tetszôleges 0,5 2 óra naponta többször akut fájdalom 2. lépcsôs kezelés: Hz tetszôleges, 0,5 2 óra naponta többször kró ni kus fáj da lom 2 Hz 30 perc napi 3 4 alkalommal aku punk tú ra pon tok 2 Hz 30 perc napi 3 4 alkalommal inkon ti nen cia* stressz 60 Hz tetszôleges (15 30 perc) napi 1 5 lakalommal inkon ti nen cia urge 10 Hz tetszôleges (0,5 1 óra) napi 1 5 alkalommal Izomkezelések ideje, gyakorisága Mozgatóizmok: idôtartam: 3-4 perccel kezdve kfozatosan emelhetô percre gyakorisága: 2-4 alkalom naponta Inkontinencia: idôtartam: fél perccel kezdve fokozatosan, kezelésenként emelhetô percre * Vizelet-, széklet-, vagy gáztartási zavarok.. 6. T E NS H Á ROMS Z Ö G MODUL Á LT : H á r o m s z ög gel m od ul á lt nég ys z ög i m p u lz u s 0, 2 m s / H z. H ár o ms z ög mo du lá ció: 700 ms fel fu tás 700 ms le fu tás. 2 s szü net Stroke re ha bi litáció, részlegesen bénult vagy ép ideg vezetésû izmok kíméle tes ke ze lé se, inkontinencia. 7. T E NS MO DUL Á LT Frek ven cia hinta, négy szög im pulzus. Im pulzus hossz : 0,2 ms E L E K T RO M A SS Z Á Z S, i z o ml az ít á s, s t r e s s z ol d á s, hel y i b ôvér û s ég kelt és e (de cu bi tus ke ze lések, környéki területen), inkontinencia valamennyi típusa. 8. TENS FÛ RÉSZ FOG (eltolt háromszög) MO DU LÁLT nég ys z ögi mp u lz u s. Imp. hossz: 0,2 ms/200 Hz. Fûrész fog mod ulá ció: 2 s fel fu tás, 1 s le fu tás. 2 s s z ü net Re h a bi l i t á c i ó: r en yhe, s orv a dt i zm ok kez elés e. I n kont inenc i a els ô lé pc s ô s ke z e lé s é r e, i z o ml az ít á sr a, m a ss z á z sr a 9. G A LVÁ N: Gal ván áram. Egyen áram pl. ionto forézishez, vagy spe ci á lis gal vánkeze lés hez. In tenzitás max. 25 ma Elek trophore sis gyógyszerbevitel tran scután (bô rön keresztüli) módon Elek troos mo sis vér bô ség nö ve lé se, sejt anyag cse re fo ko zá sa Spe ci á lis galvánkezelések MA XI MUM 5-8 PER CIG VÉ GEZ ZE A KE ZE LÉST ÉS KÖZ BEN E L L E N ÔR I Z Z E A B ÔRF EL ÜL E T K IPIRU LTS ÁG ÁT! d i c lofen a c s z á rm az ékok a l a pelek t r ód a a l at t, a lido cain szár ma zé kok a + lap elekt ró da alá ken ve vi he tôk be a bôr be 3

4 A téves beállításból, vagy elektróda-kábel hibákból adódó felesleges visszapostázás el kerülése érdekében kérjük telefonáljon! HA jelentôsen gyengül az áramérzet: oka: gumielektróda elöregedett ki kell cserélni szakadt pacienskábel ki kell cserélni idegsérült területen kezel (természetes érzetkiesés) nincs megfelelôen csatlakoztatva ellenôrizze a helyes kontaktusokat! valamelyik elektróda HA akadozik az áramérzet: oka: sérült pacienskábel, vagy sérült adapterkábel ki kell cserélni HA a start gomb megnyomása után a program nem indul: ok: a Start gomb megnyomásakor az Intenzitás és/vagy Frekv. gomb nem a minimum értéken állt. Húzza ki az adaptert egy pillanatra és dugja be újra. HA a kijelzô nem világít: ok: nincs a hálózati adapter a hálózathoz vagy a készülékhez csatlakoztatva Csatlakoztassa! az adapter meghibásodott Forduljon szakszervizhez a belsô biztosíték kiégett vagy cserélje. az adapterkábel szakadt cserélje. HA hirtelen kellemetlen, erôs áramérzetet észlel: ok: valószínûleg mûködés közben változtatott ne próbálja újra, telefonáljon (átdugta a kábelt) a TENS-SEL bemeneteken vagy küldje vissza a készüléket, ellenôrizzük. A készüléket gyártja és forgalmazza: TENSOL Kft. Balatonfûzfô, Munkás tér 3. T./F.: 88/ Mobil 20/ Mûszaki adatok: Hálózati adapter 230V 50Hz / 12V 300 ma DC Max. kimenô feszültség 90 Vp Max. kimenô áram Mûködési hôm. tartomány 5 40 C Selektív üzemmód 40 map +/ 15% Méretek 180x45x115 mm TENS üzemmód 80 map +/ 15% Tömeg 0,3 kg Galván üzemmód 25 ma +/ 15% KEZELÉSI JAVASLATOK B ô r ü n k ve z e t ô ké p e s s é ge m i at t ke z e lé s kö zb en t ö b bs z ör m ó d o s ít h at j u k a z á r a m er ô s s é gét. (i n t en z i t á s go mb) Az in ten zi tást ne ál lít suk túl erôs re! Min dig kel le mes ma rad jon a ke ze lés. A több áram nem hasz nál. A kezelések naponta 3-5 alkalommal ismételhetôk. Fájdalomcsillapításkor a fehér kábelvég kerüljön a fejhez közelebb (felfelé), a kék pedig a láb felé (lefelé). V É G TAG FÁ J DA L M A K : kék ( ) fehér (+) (Ugyanazon felhelyezés alkalmazható az ép oldali végtagon vagy izületen, mint a fájdalmas oldalon, kétoldali kezeléssel is.) 4

5 N YA K-, H ÁT-, D E R É K FÁ J DA L M A K : a ge r i n c o s z lo p két ol d a l á n g er i n co s zl o p k é t o ld al á n k e r e s z t fe l h e l ye z é s s e l la zí tó ( leszálló ) ke ze lés sel fájdalmas területet közrefogva az azo nos szí nû elektr ó d avég e k á t l ó s a n h e l ye z k e d n e k e l : 4 - e s ve z e t é k ajánlott (mely nem tartozéka a készüléknek, külön rendelhetô) KI SU GÁR ZÓ FÁJ DAL MAK : A fáj da lom he lyén és a ki su gár zás men tén 4-es ve ze ték ajánlott (mely nem tartozéka a készüléknek, külön rendelhetô) FÁJ DA LOM F E J FÁ JÁ S : K e z el he t ü n k m a g a s H z f r ekvenc iá n (5. p r ogr a m) óv a t o s a n á l l ít v a b e a z á r a m er ô s s é get. E lek t r ó d á k a h o m lok r é s z en a s z em öld ökök b els ô vége fölöt t. Vagy (5. prog ram 2 Hz vagy 4. prog ram-au to ma ta) A nyak-tar kó vo nal ra ké t ol d a lt, a m á s i k elek t r ó d a p á r p e d i g a ké zfe j két a k up u n kt úr a p ont já r a : vagy hü velyk- mu ta tó ujj köz ti pár ná ra a kézháton kis ujj meg hos szab bí tott vo na lá ban a csukló elé a kézfej külsô élére A kezelésekrôl bôvebben érdeklôdhet levélben vagy telefonon.(lásd 4.oldal.) I Z OM E RÔ S Í T É S kék ( ) elekt ró da vég ke rül föl fe lé, az az a fej fe lé (az izom ere dés he lyé re) a fe hér (+) elekt ró da vég pe dig le fe lé, az az a láb fe lé (ill. az izom ta pa dás ra) Napi 3-5 alkalommal kezeljünk a kezelési idôt fokozatosan emelve 5-15 percen át. JAVASLATOK INKONTINENCIA KEZELÉSEKHEZ VAN LEHETÔSÉG A GYORS GYÓGYULÁSRA, A TÜNETEK ENYHÜLÉSÉRE, A MÛTÉT ELKERÜLÉSÉRE! Az inkontinencia (vizelet-, széklet-, bélgázvisszatartási nehézségek) gyakoribb típusai: Stressz: enyhe fokú vizeletvesztés köhögés, tüsszentés, hirtelen mozgás alkalmával Késztetéses: középsúlyos vizeletvesztés (a beteg nem ér ki ) Kevert: nagy mennyiségû, vagy folyamatos vizeletvesztés (egyéb típusok: idegsérülés miatt szakrendelésen vagy egyáltalán nem kezelhetô inkontinencia pszichés inkontinencia pl. gyerekeknél (segédeszközzel végzett terápia kerülendô!!!) agg kori, a szövetek elöregedése következtében fellépô inkontinencia) 5

6 KEZELÉSEK Egyforma hatékonysággal kezelhetô a probléma a lapelektródákkal és a kényelmesebb, de drágább (külön rendelhetô hüvely és végbélszondákkal)! Hüvely- és végbélszondák Lapelektródák általános felhelyezése férfiaknak és nôknek (Elôl 10x5 cm-es elektróda, kék kábel; hátul 15x10 cm-es elektróda, fehér kábel javasolt, de az eredeti elektródával is használható.) Lapelektródák felhelyezése német módszer szerint JÓTÁLLÁSI JEGY, szervizkönyv TENSEL ME 2001 tí pu sú gyártási szá mú izomstimulátor ter mék re a gyártó szer viz há ló za ta a vá sár lás nap já tól szá mí tott... hó na pig a ha tá lyos jog sza bály ok sze rint kö te le zô jót állást vál lal. Gyártó neve, címe Fôrészegység:... A vá sár lás nap ja hó (be tû vel).... nap A ja ví tást vég zô szer viz ne ve, cí me: Eladó neve, címe:... FONTOS TUDNIVALÓK 1. A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért az áru átadásakor adott fizetési bizonylattal együtt gondosan ôrizze meg. 2. El ve szett jótállási jegyet és fize té si bi zony la tot nem tu dunk pó tol ni. 3. Jót á l l á s i, j av ít ás i mu nk á t k iz ár ó l a g c s a k a z é r vé n ye s j ót á l l á s i j e g y a l a p já n vé g e z h et n ek a fel t ü n t e t et t ja ví tó szervizek. 4. Jót á l l á s i j eg ye n t ö rt é nt b á rm il ye n j a v í t á s, t ö r l é s v a g y á t í r á s, v a l ót l a n a d a t o k b e j e g y z é s e a j ót á l l á s i j e g y é r vé n y t e l e ns ég ét vo nj a m a g a ut á n. 6

7 A jót ál lá si határidô kezdete: 1. a j ót á l l ás i h at á ri d ô a vevô r és z é r e t ö r t é n ô á t a d á s v a g y h a ü z e m b e h e l ye z é s t v a l a m e l y i k s z e r v i z ü n k vé g z i, a z ü z e mb e h el ye z é s ( b e s z a b á l yo z á s) n a p já v a l ke z d ô d i k. 2. A t e r m ék k ij av ít ás a e s et é n a j ó t á l l á s i d ô t a r t a m a m e g h o s s z a b b o d i k a h i b a kö z l é s é n ek n a p já t ó l ke z d ve az zal az idô vel, amely alatt a vá sár ló a ter mé ket a hi ba mi att ren del te tés sze rû en nem hasz nál hat ta. A vá sár ló jótálláson és a szavatosságon ala pu ló jo gai : A vásárlót a Polgári Törvénykönyvrôl szóló évi XXXVI. Törvénnyel módosított évi IV. törvény paragrafusaiban, a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben meghatározott alábbi jogok illetik meg: A ter mék meghibásodása esetén a vásár ló: el s ô s o r b a n v ál a s zt ás a s z er i nt k i j a v í t á s t, v a g y k i c s e r é l é s t ké r h et, A k i ja v í t á s t, v a g y k ic s er él é s t f i g yel e m m el a ké s z ü l ék t u l a j d o n s á g a i r a é s a v á s á r l ó á l t a l el v á r h a t ó r e n d el t e t é s é r e m e gfel el ô h at á ri d ô n b e l ü l, a v á s á r l ó n a k o ko z ot t j e l e n t ô s ké n yel m et l e n s é g n él k ü l kel l el vé g e z n i. A fo rg a lm az ón a k t ör e ke d n i e kel l a r r a, h o g y a k i ja v í t á s t, v a g y a k i c s e r é l é s t l e g fel j e b b t i z e n ö t na pon be lül elvégezze. A kijavítás so rán a ter mék be csak új al kat rész ke rül het. H a s e m k ij av ít á sr a, s e m k ic s er é l é s r e n i n c s j o g a, v a g y a j ót á l l á s r a kö t e l e z et t a k i ja v í t á s t, i l l e t ô l e g k i c s e rélést nem vállalta, vagy e kötele zett sé gé nek meg fe le lô ha tár idôn be lül nem tud ele get ten ni választ á s a s z e r i nt m e gfel el ô á rl es z á l l í t á s t i g é n yel h et, v a g y el á l l h a t a s z e r z ô d é s t ô l, a t e r m ék v i s s z a v á s á r l á s á t kér he ti. Jelentéktelen hiba miatt nincs he lye az el ál lás nak. h a a j ót á l l á sr a köt el ez et t a t e rm ék k i j a v í t á s á t a fe nt m e g h a t á r o z ot t i d ô n b e l ü l n e m v á l l a l ja, v a g y n e m vé g z i el, a vevô a h ib á t a köt el ez et t kö lt s é g é r e m a g a k i ja v ít t a t h a t ja. A v á s á r l ó a t e rm é k k ic s er él és é t k é rh e t i : a m e n n y ib e n a kés z ül ék a v ás á rl á s t ó l, v a g y a s z e r v i z á l t a l i ü z e m b e h e l ye z é s t ô l s z á m í t ot t 3 mu n k a n a p o n b e l ü l h i b á s od i k m e g é s e z e n i d ô t a r t a m a l a t t a v á s á r l ó b e j e l e n t i c s e r e i g é n yét a v á s á r l á s h e l yé n, ké s z ü l é két a z o n o s t íp us ú új t e rm ékr e c s e r él j ü k, fel t é ve, h o g y a m e g h i b á s o d á s a r e n d el t e t é s s z e r û h a s z n á l a t o t a k a d á l yo zz a. A vá sár ló nak kinél, mikor kell bejelen te nie jót ál lá son ala pu ló igé nyét? A v á s á r l ó n a k a j ó tá ll ás o n a l ap ul ó i g é n ye é r vé n ye s í t é s é vel k a p c s o l a t o s n y i l a t ko z a t á t a ke r e s ke d ô n ek, v a g y a j ót á l l á s ker et éb e t a rt oz ó j a v í t á s o k r e n d el t e t é s s z e r û e n vé g z ô ja v í t ó s z o l g á l a t n a k (s z e r v i z n ek) kel l b e j e l e n t e n i e. A v ás á rl ó a h ib a felfe d e z é s e ut á n a kö r ü l m é n yek á l t a l l e h e t ô vé t et t l e g r ö v i d e b b i d ô n b e l ü l kö t e l e s k i fog ás á t köz ö ln i. El já rás a hiba jellegével kapcsolatos vi ta ese tén : 1. Ha a h ib a j e ll eg e ( p l. t e rm é k k ij a v í t h a t ó s á g a, a h i b a k e l e t k e z é s é n e k o k a, s t b.) t e k i n t e t é b e n v i t a m e r ü l fe l, a j ó t á l l á s r a k öt el ez e t t (a j ó tá ll ás i i d ô t a r t a m a a l a t t) s z a k v é l e m é n y t s z e r e z b e. 2. A szak ér tô ál tal vég zett vizs gá lat és szak vé le mény nem díj men tes. Ha a for ga lom ba ho zott áru az elôí r t kö ve t elm én yekn ek n e m fel el m e g, a v i z s g á l a t kö lt s é g e a j ót á l l ót t e r h e l i. H a a v á s á r l ó i g é n yét a m e g h i b á s od á s ut án i két h ón ap o n t ú l j e l e n t et t e b e, t o v á b b á h a a h i b a o k a a z á t a d á s ut á n ke l et ke z et t ( p l. r e n d elt et é sell en e s h a s zn ál a t, h el y t e l e n ke z e l é s v a g y t á r o l á s, el e m i k á r, e r ô s z a ko s b e h a t o l á s) a v i z s g á l a t kö lts ég e a v ás á rl ó t t e r h e l i. 3. To v á b b i v it a e s et é n a z i ll et éke s Vá r o s i B í r ó s á g h o z B u d a p e s t e n a Pe s t i K ö z p o n t i K e r ü l e t i B í r ó s á g h o z fo r d u l h a t. Jót ál lá si felelôsségünk kizárása : 1. A j ó t á l l ás i fel el ôs ég ü n k n e m á l l fe n n, h a a h i b a r e n d e l t e t é s e l l e n e s h a s z n á l a t, á t a l a k í t á s, s z a k s z e r û t l e n ke ze lés, hely te len tá ro lás, ele mi kár vagy egyéb, a vá sár lás után ke let ke zett ok ból kö vet ke zett be. (Ren deltetés el le nes használat pl: háztartá si vagy barkác s gép ipa ri ter me lô te vé keny ség re tör té nô hasz ná la ta.) 2. A r e n d elt et é sell en e s h a s zn ál a t el ke r ü l é s e c él já b ó l a t e r m ék h e z h a s z n á l a t i ( ke z e l é s i) út mu t a t ót m el l é kel ü n k, é s ké rj ü k, h o g y a z a bb a n fo g l a l t a k a t s a já t é r d e ké b e n t a r t s a b e, m e r t a h a s z n á l a t i ut a s í t á s t ó l elt é r ô h a s zn ál a t, kez el é s m ia t t b e kö vet ke z et t h i b a e s e t é n a ké s z ü l é ké r t j ót á l l á s t n e m v á l l a l u n k. A ke res ke dô és a javítószolgálat jótál lá si jeg gyel kap cso la tos fel ada tai : A ter mék forgalomba hozatalát meg elô zô mi nô ség vizs gá lat a jót ál lá si jegy tar tal má ra is ki ter jed. A ke r e s ked ô a t e rm ék ela d ás ako r kö t e l e s a j ót á l l á s i j e g ye n a ké s z ü l ék m e g n e ve z é s ét, t í p u s á t é s g y á r i s z á m á t felt û nt etn i, a j ó tá ll ás i j eg yet a z el a d á s (ü z e m b e h e l ye z é s) kel t é n ek fel t û n t e t é s é vel h i t e l e s í t e n i é s azt a vá sárlónak átadni. 7

8 Jótállási jegy kötelezô jótállási idôre Típus:... E Gyártási szám:... Eladás kelte:... Eladó szerv:... Bélyegzô olvasható (P.H.) Típus:... D D Gyártási szám:... Eladás kelte:... Eladó szerv:... (P.H.) Típus:... C C Gyártási szám:... Eladás kelte:... Eladó szerv:... (P.H.) Típus:... B B Gyártási szám:... Eladás kelte:... Eladó szerv:... (P.H.) Típus:... A A Gyártási szám:... Eladás kelte:... Eladó szerv:... (P.H.) E Javítás módja:... Munkaszám:... Nettó díjösszeg:.. Javítás módja:... Munkaszám:... Nettó díjösszeg:.. Bélyegzô olvasható Javítás módja:... Munkaszám:... Nettó díjösszeg:.. Bélyegzô olvasható Javítás módja:... Munkaszám:... Nettó díjösszeg:.. Bélyegzô olvasható Javítás módja:... Munkaszám:... Nettó díjösszeg:.. Bélyegzô olvasható szervizkönyv 8 Levágandó jótállási javítási szelvények

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben