R E N D E L E T E T a Magyarkanizsa község területén folytatott közúti közforgalmú személyszállításról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "R E N D E L E T E T a Magyarkanizsa község területén folytatott közúti közforgalmú személyszállításról"

Átírás

1 Број СТРАНА 70. OLDAL szám A közúti szállításról szóló törvény 7. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 46/95., 66/01., 61/05., 91/05., 62/06. és 31/11. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz.. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Magyarkanizsa község területén fölmerülő kommunális tevékenységekről szóló rendelet 2. szakasz 1. bekezdésének 2. francia bekezdése és 8. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/10. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a Magyarkanizsa község területén folytatott közúti közforgalmú személyszállításról 1. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa község területén folytatott közforgalmú személyszállítás megszervezését és ellátásának módját szabályozza. A közforgalmú személyszállítás lehet: menetrendszerű, menetrenden kívüli és taxis személyszállítás. MENETRENDSZERŰ ÉS MENETRENDEN KÍVÜLI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 2. szakasz Menetrendszerű személyszállítás a község területén városi és városkörnyéki szállításként végezhető. Menetrendszerű személyszállítást olyan vállalat vagy más jogi személy (a továbbiakban: személyszállító) végezhet, amelynek tulajdonában legalább három bejegyzett autóbusz van, és teljesíti a törvényben előírt feltételeket. Menetrendszerű személyszállítást vállalat vagy más jogi személy bérelt autóbuszokkal is végezhet, föltéve, ha a tulajdonában már van három bejegyzett autóbusz. A közúti szállítást végző járműveknek a Szerb Köztársaság területén kell bejegyzéssel rendelkezniük. 3. szakasz A személyszállító akkor kezdheti meg és láthatja el a menetrendszerű személyszállítást, ha előtte az illetékes minisztériumtól beszerzi a közforgalmú személy- és poggyászszállítás ellátására előírt feltételek teljesítéséről szóló határozatot, a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes főosztályán (a továbbiakban: főosztály) hitelesítteti a menetrendet, és teljesíti a törvényben előírt feltételeket. A menetrendszerű személyszállítás menetrendjének hitelesítése és jegyzékbe vétele iránt legkésőbb a folyó évi április hó 30. napjáig kell kérelmet benyújtani. A menetrendszerű személyszállítás menetrendjét az illetékes főosztály egyéves érvényességgel és a folyó évi június hó első napján kezdődő alkalmazással hitelesíti. Az illetékes főosztály a menetrendet a benyújtását követő 15 napon belül veszi jegyzékbe és hitelesíti. 4. szakasz A személyszállító a jegyzékbe vett és hitelesített menetrendet köteles betartani. A menetrend érvényessége alatt a helyi menetrendszerű személyszállítás az alábbi esetekben szüneteltethető vagy módosítható: 1. ha vis maior bekövetkezte vagy az úton végzett átépítési munkálatok miatt a forgalom szünetel, 2. a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes főosztályának a forgalom korlátozására közvetlenül kiható intézkedése miatt, amíg az intézkedés tart. A személyszállító a szállítás e szakasz 2. bekezdése szerinti szüneteltetésének megkezdése előtt köteles arról értesíteni a menetrendet jegyzékbe vevő és hitelesítő illetékes főosztályt is. 5. szakasz A személyszállító akkor kezdheti meg a menetrendszerű szállítás ellátását, ha jegyzékbe vett és hitelesített menetrenddel, a jármű megfelelőségéről pedig igazolással rendelkezik. A menetrendnek tartalmaznia kell: a személyszállító nevét; a járat számát, megnevezését, valamint az indulási és érkezési autóbusz-állomás, illetve autóbusz-megállóhely megjelölését, minden egyes indulás sorszámát; a járat autóbusz-megállóhelyeinek sorrendjét, azaz nevét az indulási állomástól, illetve megállóhelytől az érkezésig; az indulási és érkezési autóbusz-állomásról, illetve autóbusz-megállóhelyről való indulás időpontját és a járathoz tartozó valamennyi autóbusz-megállóhely érkezési és indulási időpontját; az autóbusz-állomások és autóbusz-megállóhelyek kilométerben kifejezett távolságát; a járaton való szállítás rendjét (naponta, a hét meghatározott napjain, ünnepnapon); a járat fajtáját (városi, városkörnyéki); a menetrend érvényességi idejét; a szállítás ellátására bejegyzett személyszállító meghatalmazott személyének aláírását és bélyegzőjét.

2 Број СТРАНА 71. OLDAL szám A menetrendjegyzéknek tartalmaznia kell: sorszámot; a személyszállító nevét; a személyszállító törzsszámát; a járat megnevezését és a járat indulásainak számát; a menetrend jegyzékbe vételének napját; a menetrend jegyzékbe vételhez alapul szolgáló aktus számát; a menetrend érvényességi idejét; megjegyzést. A jegyzékbe vett és hitelesített menetrend a személyszállító nevére szól, át nem ruházható. 6. szakasz A menetrendet, illetve menetrendi indulást a jegyzékből a törvényben előirányzott esetekben kell törölni. A szállítás ellátásának megkezdéséről, valamint a szállítás felfüggesztéséről a személyszállító a szállítás igénybe vevőit a tömegtájékoztatási eszközök révén vagy más megfelelő módon tájékoztatja. 7. szakasz A menetrendszerű személyszállítás végzésével a személyszállító azzal a feltétellel hagyhat föl, ha a menetrendet, illetve a jegyzékbe vett menetrendben szereplő indulást a menetrendszerű személyszállítás végzésének felfüggesztése előtt legkésőbb 30 nappal kijelentette a menetrend jegyzékbe vételét és hitelesítését végző illetékes községi közigazgatási főosztálynál, és ugyanezen határidőn belül a tömegtájékoztatási eszközök révén vagy más megfelelő módon bejelentette, hogy felhagy a menetrendszerű személyszállítással. 8. szakasz A menetrendszerű személyszállításban a személyszállító az utasok számára rendelkezésre álló helyek, illetve a jármű hasznos teherbírása erejéig köteles fölvenni minden utast, poggyászt és csomagot. A személyszállító köteles gondoskodni arról, hogy a poggyász és csomag egyidejűleg legyen szállítva azzal az utassal, akihez tartozik. Kézipoggyásznak nem minősülő holmi nem helyezhető el a személyszállítás számára fenntartott járműrészben. 9. szakasz A menetrendszerű személy-, poggyász- és csomagszállítást ezzel a rendelettel és a Szerbiai Gazdasági Kamara által előírt általános szállítási feltételekkel összhangban kell ellátni. A szállítást igénybe vevők kérésére a személyszállító és a jármű személyzete megtekintésre köteles átadni az általános szállítási feltételeket. 10. szakasz A személyszállító által közforgalmú szállításra használt járműnek teljesítenie kell a törvényben előírt feltételeket. 11. szakasz A menetrendszerű személyszállításban az utasok az autóbusz-megállóhelyeken szállhatnak föl és le. 12. szakasz Az autóbusz-megállóhelyet használó személyszállító a megállóhelyen az adott járaton a szállítás megkezdése előtt 10 nappal minden egyes járatra köteles kitűzni a jegyzékbe vett menetrendet. Az autóbusz-megállóhely igénybevétele után az utasoktól és a szállítóktól nem szedhető díj. 13. szakasz A menetrenden kívüli személy-, poggyász- és csomagszállítást olyan gazdasági társaság, egyéb jogi személy vagy személyszállító vállalkozó végezhet, amely/aki legalább egy személy-, poggyász- illetve csomagszállításra szolgáló bejegyzett járművel rendelkezik. Menetrenden kívüli személyszállítás a jogi személy vagy vállalkozó és a szállítást igénybe vevő között kötött írásbeli szerződés alapján végezhető, amelyben különösen az útvonalat, a szállítás elvégzésének idejét, a szállítási díjat, valamint az utasok föl- és leszállásának, illetve a poggyász és csomagok be- és kirakodásának helyét kell rögzíteni. 14. szakasz A járműben rendelkezésre kell állnia a menetrenden kívüli személyszállításhoz alapul szolgáló szerződés egy példányának, az általános személyszállítási feltételeknek és a szállítási szerződésben foglalt utasok névsorának. A szélvédő üveg jobb alsó sarkába ki kell tenni a SZABAD JÁRAT feliratot. 15. szakasz Az adott fajtájú menetrendszerű személyszállításban igénybe vehető autóbusz-megállóhelyeket a helyi önkormányzati egység közlekedési ügyekben illetékes szerve jelöli ki, és azt közzéteszi Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

3 Број СТРАНА 72. OLDAL szám Ha a helyi önkormányzati egység közlekedési ügyekben illetékes szerve a menterendszerű személyszállításban igénybe vehető megállóhelyeket nem jelöli ki, a menetrendszerű szállítást végző személyszállító Magyarkanizsa község területén a szabályosan megépített, rendezett és megjelölt, a menetrendben feltüntetett autóbusz-megállóhelyeket veheti igénybe. Megállóhely e rendelet értelmében az a kijelölt és megjelölt hely, amelynek a jármű leállására megfelelő közlekedési felülettel, az utasoknak a járműbe való fölszállására és onnan való leszállására szolgáló felülettel kell rendelkeznie. A megállóhelynek a járaton közlekedő legalább egy jármű leállásához szükséges hosszúsággal kell rendelkeznie, az utasok részéről való megközelítés biztonsága tekintetében pedig teljesíteni kell az egyéb közlekedési feltételeket. Magyarkanizsa község településein a leállófelületek és a megállóhelyekhez tartozó járdaszakaszok karbantartásáról a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat gondoskodik. A Magyarkanizsa község településein kívül levő közlekedési útvonalak melletti megállóhelyek karbantartásáról az adott közlekedési útvonalat kezelő szerv gondoskodik. Az úttesten a megállóhelyet sárga színnel fölfestett BUS útburkolati fölirattal kell jelezni. Az utasok föl- és leszállására szolgáló területet a közúton kívül kell építeni. 16. szakasz A megállóhelyet jól láthatóan meg kell jelölni az előírt közlekedési jellel és megállóhelyi táblával. A megállóhelyi táblának tartalmaznia kell a megállóhely megnevezését és menetrendi kivonatot. A településeken húzódó közlekedési útvonalak melletti közlekedési jel elhelyezéséről és karbantartásáról a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat gondoskodik, a településeken kívüli közlekedési útvonalak mellett pedig az adott közlekedési útvonalat kezelő szerv. A megállóhelyi táblákra a személyszállítók viselnek gondot. 17. szakasz A megállóhelynek rendelkeznie kell védőtetővel. A védőtetőket a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat állítja föl és tartja karban. A Magyarkanizsa község településein húzódó közlekedési útvonalak melletti megállóhelyek védőtetőit a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat állítja föl és tartja karban. A Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat jóváhagyásával védőtetőt más szereplő is állíthat. A megállóhelyekre kerülő védőtetők külalakját, típusát és fajtáját a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat határozza meg. 18. szakasz A személyszállításra használt autóbuszoknak teljesíteniük kell a járművek megfelelőségére előírt műszaki feltételeket és az e rendeletben előírt feltételeket. A szállításra használt járműveknek szabályosan festettnek, tisztának és szellőztetettnek kell lenniük. Téli időszakban a szállítás végzése közben a járműveket fűteni kell. Az indulási és érkezési állomáson való veszteglés alatt, még az utasok járműbe való beszállása előtt a jármű utazószemélyzete köteles átvizsgálni, kitakarítani és kiszellőztetni a járművet. 19. szakasz A szállításra használt járműben rendelkezésre kell állnia a személyszállító bélyegzőjével és meghatalmazott személynek aláírásával hitelesített érvényes menetrendnek, illetve az érvényes menetrend fénymásolatának, az érvényes és hitelesített díjszabásnak, az általános szállítási feltételeknek, a szélvédő üveg jobb alsó sarkába és a bejárati ajtó melletti oldalra kihelyezett járatmegnevezésnek, a jármű két oldalán pedig a személyszállító nevének. Az előző bekezdésben írt díjszabást a személyszállító a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület jóváhagyásával állapítja meg. Ha a jármű nem a rendes személyszállítást végzi, a szélvédő üveg sarkából ki kell emelni a járatot megjelölő táblát, és megfelelő értesítést kell elhelyezni. 20. szakasz A személyszállítást végző járműveknek rendelkezniük kell menetlevéllel, amelynek különösen a következőket kell tartalmaznia: a személyszállító neve, a jármű megjelölése (a jármű gyártmánya és rendszáma), a jármű személyzetére vonatkozó adatok, szállítási viszonylat, a jármű műszaki megfelelősségéért felelő személy aláírása és aláírás-hitelesítése stb. 21. szakasz A jármű személyzete: a vezető vagy a jegykezelő vezető a viteldíj beszedésének megszervezésétől függően. A vezető a járat valamennyi megállóhelyén köteles megállni a járművel, majd megállás után kinyitni az elülső ajtót. A jármű a megállóhelyen megálltnak akkor számít, ha a jármű orra a megállóhelyi táblával egy vonalban áll.

4 Број СТРАНА 73. OLDAL szám 22. szakasz A jármű ajtaját a jármű személyzete nyithatja vagy csukhatja. A vezető nem indíthatja el a járművet, amíg nem győződik meg arról, hogy minden ajtó zárva van. 23. szakasz Az utasok a járműbe föl, illetve a járműből le csak akkor szállhatnak, ha a jármű áll. Szükség esetén a járműszemélyzet megállóhelyen kívül is köteles lehetővé tenni az utasok biztonságos leszállását. A személyszállító a járműben köteles rokkantak, idősek és betegek, várandós és kisgyermekes anyák részére legalább egy alkalmas ülőhelyet kijelölni. 24. szakasz A személyszállítás igénybevételére az utasnak a járműben rendelkeznie kell hitelesített menetjeggyel, bérletjeggyel vagy egyéb érvényes menetokmánnyal. A személyszállító arra meghatalmazott személyének kérésére az utas köteles fölmutatni a megfelelő menetokmányt. Ha az utas nem rendelkezik megfelelő menetokmánnyal, illetve megtagadja a fölmutatását, úgy a személyszállító arra meghatalmazott személyének köteles megadni a személyazonossági adatait. 25. szakasz Ha a közlekedést meg kell szakítani vagy elromlik a jármű, a személyszállító az utasoknak köteles lehetővé tenni, hogy a megkezdett utazást ugyanazon menetjeggyel másik jármű igénybevételével folytathassák. 26. szakasz Vis maior vagy munkabeszüntetés miatti előre nem látható körülmények esetén a személyszállító a munkanap folyamán minden egyes járaton legalább két indulásról köteles gondoskodni. 27. szakasz A járműben és a megállóhelyen talált tárgyakat át kell adni a jármű személyzetének. A jármű személyzete a tárgyat megtalált személy részére a talált tárgyról igazolást ad ki, amely tartalmazza a járat számát, a jármű számát, a megtalálás idejét és a talált tárgy rövid jellemzését. Ha a talált tárgyak tulajdonosa menetidő alatt nem kerül elő, a jármű személyzete a talált tárgyat és az előző bekezdésben írt igazolás fénymásolatát 24 órán belül átadja az illetékes szervnek. 28. szakasz A személyszállító a személyszállításra használt járművön jól látható helyen köteles kivonatot kitűzni, amely tartalmazza az utasok járműben való magatartására, valamint a járműbe bevihető poggyász és csomag fajtájára és mennyiségére vonatkozó rendelkezéseket is. 29. szakasz Tilos: 1. a járműbe ittasan belépni 2. a járműbe állatot bevinni, 3. a járműbe fegyvert bevinni, kivéve a tokban hordott vadász- és sportfegyvert, továbbá azon személyeket, akiket külön jogszabály fegyverviselésre jogosít, 4. a járműbe olyan dolgot bevinni, ami az utasok sérülését okozhatja és kárt tehet a járműben, 5. a járműbe gyúlékony és robbanóanyagot bevinni, 6. a jármű személyzetét ingerelni és a kötelességének végzésében zavarni, az utasokat pedig kiabálással, tiszteletlen magatartással és hasonló cselekményekkel ingerelni, 7. a járműben dohányozni, 8. szemetelni és köpködni. A személyszállító az előző bekezdésben írt tilalmakat a járműben jól látható helyen köteles kitűzni, valamint az előző bekezdésben írt tilalmakat megszegő utasokat rendre utasítani, Ha az utas a rendreutasítás ellenére is elköveti az e szakasz 1. bekezdésében írt valamelyik cselekményt, a járműből el kell távolítani, a szabálysértő utas ellen pedig az illetékes szervek eljárást indítanak. 30. szakasz E rendelet rendelkezéseinek végrehajtását a Községi Közigazgatási Hivatal közlekedési felügyelője ellenőrzi. 31. szakasz Szabálysértés miatt ,00-től ,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó az a személyszállító, amely: 1. úgy végez személyszállítást, hogy nem teljesíti az e rendelet 3. szakaszában írt feltételeket, 2. úgy kezdi meg a személyszállítást, hogy nincs jegyzékbe vett és hitelesített menetrendje és a jármű megfelelőségéről igazolása (5. szakasz 1. bekezdés)

5 Број СТРАНА 74. OLDAL szám 3. a személyszállítás megkezdéséről e rendelet 6. szakasza 2. bekezdésének megfelelően nem tájékoztatja az igénybevevőket, 4. a menetrendszerű személyszállítást nem a jegyzékbe vett és hitelesített menetrend szerint végzi, vagy a menetrend felfüggesztéséről vagy módosításáról nem értesíti a Községi Közigazgatási Hivatalt és a nyilvánosságot (4. szakasz), 5. vis maior vagy munkabeszüntetés esetén nem a rendelet 26. szakasza szerint jár el. Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés miatt ,00-től ,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó a felelős személy. 32. szakasz Szabálysértés miatt ,00-től ,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó az a személyszállító, amely: 1. a rendelet 3. szakaszának 2. bekezdésében írt határidőn belül a Községi Közigazgatási Hivatalnál nem kérelmezi menetrendjének hitelesítését és jegyzékbe vételét, 2. a megállóhelyet nem látja el a rendelet 16. szakaszában előírt megállóhelyi táblával, és azt nem tartja karban, 3. olyan járművet vesz igénybe, amely nem teljesíti a rendelet 18. szakaszában előírt feltételeket. Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés miatt ,00-től ,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó a felelős személy. 33. szakasz Szabálysértés miatt ,00-től ,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó az a személyszállító, amely: 1. járművével nem teljesíti a rendelet 10. szakaszában írt feltételeket, 2. járaton közlekedő járművében nem gondoskodott a rendelet 20. szakaszának 1. bekezdésében és 29. szakaszában előírt jól látható utastájékoztató jelek elhelyezéséről, 3. a személyszállítást menetlevél nélkül végzi, vagy a menetlevél nem tartalmazza a rendelet 20. szakasza szerint szükséges valamennyi adatot. Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés miatt ,00-től ,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó a jogi személy felelős személye. 34. szakasz Szabálysértés miatt 1.000,00 dinár összegű helyszíni pénzbírsággal sújtandó a járműszemélyzet tagja, ha e rendelet 22. és 23, szakaszának rendelkezéseibe ütköző módon jár el 35. szakasz Szabálysértés miatt dinár összegű helyszíni pénzbírsággal sújtandó az utas, ha megtagadja a menetokmány fölmutatását (24. szakasz 2. bekezdés), valamint ha a rendelet 29. szakaszának rendelkezésébe ütköző magatartást tanúsít. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 36. szakasz E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Kanizsa község területén folytatott közforgalmi utasszállításról szóló határozat (Kanizsa Község Hivatalos Lapja, 6/96. sz.). 37. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 8. napon lép hatályba. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület Szám: /2011 I/B Kelt: jún. 14-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 10. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.), a Szerb Köztársaság tulajdonában levő eszközökről szóló törvény 5. és 8. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 53/95., 3/96., 54/96., 32/97. és 101/05. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 16. szakasz 1. bekezdésének 10. pontja és 47. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi

6 Број СТРАНА 75. OLDAL szám R E N D E L E T E T az üzlettérről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa község használati jogában álló üzlettér (a továbbiakban: üzlettér) bérbeadásának módját, feltételeit és eljárását szabályozza. 2. szakasz Az üzlettér bérbe adható. Az üzlettér albérletbe nem adható. Üzlettér bérbeadásáról, valamint az üzlettér bérbeadásáról szóló szerződés fölmondásáról és az üzlettér jelzáloggal terheléséről a Szerb Köztársaság Köztársasági Vagyonigazgatóságának jóváhagyásával a Magyarkanizsai Községi Tanács dönt. 3. szakasz Az üzlettér az alábbiak szerint adható bérbe: 1. írásbeli ajánlatok begyűjtésével 2. nyílt árveréssel Kivételesen az e rendeletben előirányzott esetekben az üzlettér közvetlen egyezséggel is bérbe adható. 4. szakasz Az üzlettér határozott időre, de legföljebb 99 évre adható bérbe. II. AZ ÜZLETTÉR BÉRBEADÁSÁNAK ELJÁRÁSA 5. szakasz Az üzlettér írásbeli ajánlatok begyűjtésével, nyílt árveréssel vagy közvetlen egyezséggel való bérbeadásával kapcsolatos eljárás lebonyolításáról a Községi Tanács hoz döntést. 6. szakasz Az üzlettér bérbeadásának eljárását a Közégi Tanács által kinevezett üzlettérbizottság (a továbbiakban: bizottság) bonyolítja le. A bizottság elnökből és négy tagból áll. A bizottság a tagok többségének megjelenése esetén fejti ki működését és hozza döntéseit. 7. szakasz Az üzlettér bérbeadására irányuló hirdetményt a tömegtájékoztatási eszközökben és a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni. A hirdetményen alapuló eljárásban részt venni jogosult minden jogi és természetes személy, kivéve: ha korábbi eljárás során a legmagasabb bérleti összeget ajánlotta meg, de utána a bérleti szerződés megkötésétől elállt, vagy a szerződésben rögzített határidő letelte előtt a szerződést fölmondta: a szerződéskötéstől elállás, illetve a szerződésfölmondás napját követő egy évig, és ha olyan üzlettér bérlőjeként, amelynek használója Magyarkanizsa község, bérleti tartozását nem egyenlítette ki. Az írásbeli ajánlatok benyújtásának, illetve a nyílt árverésre való jelentkezésnek határideje a hirdetmény közzétételét követő 8 (nyolc) napnál rövidebb nem lehet. 8. szakasz A hirdetménynek tartalmaznia kell: a bérbe adni szándékozott üzlettér adatait (utca, házszám, alapterület stb.) az ott folytatható tevékenység fajtáját az üzlettér bérletének tervezett időtartamát, annak megjelölését, hogy az üzletteret megtekintett állapotban adják bérbe, a bérleti díj induló összegét, annak megjelölését, hogy ki jogosult ajánlatot tenni, illetve a hirdetményre jelentkezni, az ajánlat, illetve jelentkezés tartalmát, a letét mértékét és a letétet fogadó számla számát, a legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztásának mércéjét, az ajánlatok, illetve árverési jelentkezések benyújtásának határidejét, a fizetési határidőt és ütemezést, az ajánlatokat, illetve a jelentkezéseket fogadó bizottság nevét, a nyílt árverés megtartásának, illetve az írásbeli ajánlatok fölbontásának napját, időpontját és helyét,

7 Број СТРАНА 76. OLDAL szám annak megjelölését, hogy a jelentkező, illetve meghatalmazottjuk a nyílt árverésre köteles magával hozni a személyi igazolványát vagy útlevelét, a meghatalmazott pedig a jelentkezőt képviselő személy nevére szóló hiteles meghatalmazást is, és a bérbeadás kölönfeltételeit. 9. szakasz Az ajánlattevő, illetve jelentkező letéti biztosítékot ad arra, hogy ha a hirdetmény nyomán lefolyt eljárás az ő ajánlatát találja legkedvezőbbnek bérleti szerződést fog kötni. A letétet Magyarkanizsa község számlájára kell befizetni, a befizetés igazolását pedig az írásbeli ajánlat benyújtásával, illetve a nyílt árverésre való jelentkezéssel együtt kell megküldeni. Annak az ajánlattevőnek, illetve jelentkezőnek, akinek az ajánlatát elfogadták, a letétbe helyezett összeg a bérleti díjába beleszámít. A letét visszafizetésének jogát elveszíti az az ajánlattevő, illetve jelentkező, akinek az ajánlatát elfogadták, ha a bérbeadó fölhívásának kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül az üzlettér bérletéről nem köti meg a szerződést. Annak az ajánlattevőnek, illetve jelentkezőnek a javára, akinek ajánlatát nem fogadták el, azt követő 5 (öt) napon belül, hogy a Községi Tanács meghozta döntését az üzlettérnek a legkedvezőbb ajánlatot tevő részére való bérbeadásról, a letétet vissza kell fizetni. 10. szakasz Az írásbeli ajánlatokat, illetve árverési jelentkezéseket a bizottság részére zárt borítékban kell megküldeni ezzel a megjelöléssel: ÜZLETTÉRBÉRLETRE AJÁNLAT, illetve ÜZLETTÉRBÉRLETI ÁRVERÉSRE JELENTKEZÉS. Az ajánlatnak, illetve jelentkezésnek tartalmaznia kell: az ajánlattevő, illetve jelentkező adatait, az üzlettérben (a hirdetményben szerepelő rendeltetéssel összhangban) folytatandó tevékenységet, az ajánlattétellel, illetve jelentkezéssel érintett üzlettér megjelölését (ha a hirdetmény több üzlettérre szól), a letét befizetésének igazolását, annak igazolását, hogy az ajánlattevő, illetve a nyílt árverésre jelentkező a bérleti díjat kiegyenlítette, ha már bérel olyan üzletteret, amelynek Magyarkanizsa község a használója. 11. szakasz Az írásbeli ajánlatok begyűjtésére, illetve a nyílt árverésre való jelentkezések benyújtására kitűzött határidő letelte után új ajánlat és jelentkezés nem nyújtható be, ajánlat nem módosítható és egészíthető ki. A kitűzött határidőn túl benyújtott, valamint hiányos ajánlatok, illetve jelentkezések a döntéshozatal során nem vehetők figyelembe. 12. szakasz A hirdetmény szerinti eljárást a bizottság legkésőbb a hirdetményre való ajánlattétel, illetve jelentkezés határidejének leteltét követő 10 (tíz) napon belül lefolytatja. Az üzlettér bérbeadásának eljárásában jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a bizottság elnöke és tagjai írnak alá. 1. Írásbeli ajánlatok begyűjtése 13. szakasz A bizottság megállapítja, hogy az ajánlatok zárt borítékban érkeztek-e, hány ajánlat van, és azok határidőn belül érkeztek-e, majd hozzálát az ajánlatok fölbontásához. 14. szakasz Az írásbeli ajánlatok fölbontása után a bizottság egyenként megvizsgál minden egyes ajánlatot, és a hirdetményben meghirdetett feltételekkel összhangban megállapítja, hogy a hirdetményre jelentkezettek közül ki tette a legkedvezőbb ajánlatot. 15. szakasz A legkedvezőbb írásbeli ajánlat csak akkor állapítható meg, ha a hirdetményre határidőn belül, a hirdetmény feltételeivel összhangban legalább egy 1 (egy) ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot tevőre vonatkozó javaslat megtételében a bizottságot az a mérce vezérli, hogy mennyi a kizárólag fix összegben kifejezett bérleti díj mértéke. Ha az ajánlatok fölbontásának eljárása azt állapítja meg, hogy két vagy több ajánlattevő azonos ajánlatot tett, az azonos ajánlatú ajánlattevőknek a bizottság lehetővé teszi új a korábban tett ajánlatnál névlegesen nem alacsonyabb ajánlatok megtételét, majd ekként választja ki a legkedvezőbb ajánlatot tevőt. A legkedvezőbb ajánlatot tevő megállapítása után a bizottság javaslatát megküldi a Községi Tanácsnak, az pedig az üzlettér bérlőjéről meghozza a végleges döntést.

8 Број СТРАНА 77. OLDAL szám Ha a legmagasabb összegű bérleti díjat felajánlott résztvevő az üzlettér bérletétől eláll, az eljárást meg kell ismételni. 2. Nyílt árverés 16. szakasz A nyílt árverés megkezdése előtt a bizottság megállapítja, hogy a nyílt árverésre benyújtott jelentkezések zárt borítékban érkeztek-e, hány jelentkezés van, és azok határidőn belül érkeztek-e. Ezt követően a bizottság hozzálát a jelentkezések fölbontásához, és megállapítja, hogy a jelentkezéseket a hirdetmény feltételeivel összhangban nyújtották-e be. 17. szakasz A nyílt árverést a hirdetményben meghatározott helyen és időpontban kell megtartani. A bizottság a nyílt árverés kezdete előtt a személyi okmányok (személyi igazolvány, útlevél) megtekintésével megállapítja a jelentkezők, illetve meghatalmazottaik személyazonosságát. Ezt követően a bizottság közli: a beérkezett jelentkezések számát és hogy határidőn belül érkeztek-e, azoknak a természetes, illetve jogi személyeknek a nevét, akik/amelyek a nyílt árverésen való részvétel feltételeit teljesítették, azoknak a természetes, illetve jogi személyeknek a nevét, akik/amelyek a nyílt árverésen való részvétel feltételeit nem teljesítették, a jelentkezők közül ki van személyesen jelen, a megjelent személyek közül kiknek van meghatalmazása arra, hogy a nyílt árverés eljárásában a jelentkező nevében cselekményeket foganatosítson. 18. szakasz Nyílt árverés akkor tartható, ha legalább 1 (egy) tag szabályosan bejelentkezett, és ő vagy meghatalmazottja megjelent. Hiányos és elkésett jelentkezést benyújtók a nyílt árverésen részt nem vehetnek. 19. szakasz A nyílt árverés a konkrét üzlettérért kínálható bérleti díj induló összegének kihirdetésével kezdődik. Ezt követően a bizottság a résztvevőket a bérleti díj mértékének árverésére hívja föl. A nyílt árverés akkor ér véget, ha a legnagyobb összeg elérése után a bizottság harmadszori felszólítására nagyobb összeget ajánló résztvevő nem jelentkezik. Ezután a bizottság megállapítja, mekkora a megajánlott legmagasabb összeg, és ki az ajánlattevő. A nyílt árverés befejeztével a bizottság javaslatát megküldi a Községi Tanácsnak, az pedig végleges döntést hoz az üzlettér bérletéről. Ha a legmagasabb havi összegű bérleti díjat megajánlott résztvevő az üzlettér bérbevételétől eláll, a nyílt árverés eljárását meg kell ismételni. 20. szakasz Ha a bérleti időszak alatt a bérlő fölmondja a szerződést, a befizetett eszközöket nem jogosult visszakapni. Közvetlen egyezség 21. szakasz Közvetlen egyezséggel az az üzlettér adható bérbe, amelynek két nyílt árverés, illetve írásbeli ajánlatgyűjtés után sem akadt bérlője. A Községi Képviselő-testület kivételes esetben dönthet úgy, hogy nyílt árverési, illetve írásbeli ajánlatgyűjtési eljárás előzetes lebonyolítása nélkül ad bérbe üzletteret, ha úgy méri föl, hogy ahhoz Magyarkanizsa községnek indokolt érdeke fűződik. 22. szakasz Üzlettér közvetlen egyezséggel adható bérbe az alábbi esetekben is: ha a bérlő elhalálozás vagy nyugdíjba vonulás következtében hagy föl a tevékenység gyakorlásával, és ugyanazon tevékenység gyakorlására az addigi bérlő házastársa, gyermeke vagy szülője kéri szerződés megkötését, ha természetes személyiségű bérlő a bérleti jognak olyan gazdasági társaságra való átruházását kéri, amelynek ő alapítója, vagy a gazdasági társaság alapítója a cégnek az illetékes szerv cégjegyzékéből való törlése miatt a bérletet a gazdasági társaságról az alapítóra mint természetes személyre kéri átruházni, ha jogi személyiségű bérlőnél megfelelő jogállásbeli változások következtek be: összeolvadás, beolvadás és szétválás, föltéve, ha a szétválással keletkező jogi személyek beleegyezése fönnáll, és szerződés megkötését a bérlő jogutódja kéri, föltéve, ha az üzlettér (előző francia bekezdésekben pontosított) bérlője a bérleti szerződésben rögzített kötelezettségét (bérleti díj és rezsi) kiegyenlítette.

9 Број СТРАНА 78. OLDAL szám Az e szakasz 1. bekezdésében írt esetekben az üzlettér bérletéről kötött előző szerződésben rögzített bérleti díj az irányadó. III. SZERZŐDÉSKÖTÉS, A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 23. szakasz Az üzlettér bérletéről szóló szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell: a szerződő feleket, a szerződéskötés helyét és idejét, az üzlettér adatait, a szerződés érvényességének időtartamát, az üzlettérben folytatandó tevékenységet, a bérleti díj mértékét, fizetésének határidejét és módját, a biztosítékot, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, a szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket és a szerződő felek aláírását. 24. szakasz Az üzlettér bérletéről szóló szerződést a polgármester köti meg. 25. szakasz A bérlő köteles: az üzletteret a szerződésben megállapított rendeltetéssel összhangban használni; az üzletteret albérletbe nem kiadni, illetve használatra át nem engedni; a szerződéssel összhangban bérleti díjat fizetni; fedezni a biztosítás, a napi karbantartás, a sürgős beavatkozások, a közös helyiségek használata és a kommunális szolgáltatások költségeit; a kötelező tűzvédelm intézkedéseket foganatosítani; megóvni és karbantartani az üzlettérben található berendezéseket, készülékeket és egyéb fölszerelést; a bérleti idő leteltével az üzletteret kifogástalan állapotban átadni; a szerződés érvényességi ideje alatt az üzlettérben és a fölszerelésben saját hibájából keletkezett kárt megtéríteni. 26. szakasz Az üzlettér bérletéről szóló szerződést a szerződés szerinti határidő leteltével meg kell hosszabítani, ha a bérlő a szerződéses kötelezettségeinek rendszeresen eleget tesz, és a szerződés meghosszabbítása iránt kérelmet nyújtott be. 27. szakasz Az üzlettér bérletéről szóló szerződés megszűnhet: az érvényességi idejének lejártával, szerződésbontással, fölmondással, törvény alapján. 28. szakasz A szerződő felek szerződést bonthatnak, ha a szerződéskötés pillanatában előre nem láthatóan megváltozott körülmények miatt a szerződés célja nem teljesíthető. 29. szakasz A bérbeadó az alábbi okokból bonthatja föl a szerződést: ha a bérlő a bérbeadó fizetési fölszólítását követő 15 (tizenöt) napon belül sem fizeti meg a bérleti díjat; ha a bérlő az üzletteret nem használja, vagy nem a szerződésben rögzített rendeltetéssel összhangban használja; ha a bérlő az üzletteret kiadja albérletbe, vagy egyéb módon átengedi a használatát; ha a bérlő az üzletteret nem tartja karban a szerződéssel összhangban; ha a bérlő saját hibájából az üzlettér lepusztulását vagy rongálódását idézi elő; ha a bérlő az üzlettér bérletéről szóló szerződés egyéb kötelezettségeit nem teljesíti. 30. szakasz Az üzlettér bérletéről szóló szerződés a törvény alapján megszűnik:

10 Број СТРАНА 79. OLDAL szám ha szerződéskötés után megállapítást nyer, hogy harmadik személynek olyan jogosultsága áll fönn, amely teljességgel kizárja a bérlőnek az üzlettér használatára való jogosultságát, és ha az üzlettér valamilyen vis maior következtében megsemmisül. IV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 31. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület Szám: /2011 I/B Kelt: jún. 14-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/07. sz.), a költségvetési rendszerről szóló törvény rendelkezései (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 54/09, 73/10. és 101/10. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2011.június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásának elfogadásáról I. Elfogadja a képviselő-testület a évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadását. II. Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete Szám: /2011-I/B Kelt: jún. 14-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke Magyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, a költségvetési rendszerről szóló törvény 92. szakaszával (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 54/09, 73/10. és 101/10. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadás-tervezetének könyvvizsgálatáról készített független könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról I. Elogadja a képviselő-testület a évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszadámadás-tervezetéről készült független könyvvizsgálói jelentést.

11 Број СТРАНА 80. OLDAL szám II. Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület Szám: /2011 I/B Kelt: jún. 14-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény 4. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 25/00., 25/02., 107/05., 108/05. és 123/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalatban az alapító, Magyarkanizsa község által birtokolt alaptőke emeléséről 1. szakasz A képviselő-testület ,87 dinárra, azaz ,26 euróra emeli Magyarkanizsa községnek a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalatban birtokolt alapítói alaptőkéjét. Az e szakasz 1. bekezdésében írt összeg a költségként átruházott eszközök rendeltetésének alaptőke-emeléssé való átminősítése. 2. szakasz A képviselő-testület kötelezi az alapítót, hogy a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat alapító okiratának a közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvénnyel való egybehangolásáról szeptember 18-án kelt 02 43/2007 I sz, rendelet VII. ALAPTŐKE pontját és 21. szakaszát (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/07. sz.) hangolja egybe e rendelet 1. szakaszával. 3. szakasz A Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalatot a képviselő-testület kötelezi, hogy e rendelet meghozatalát követő 15 napon belül a Gazdasági Jegyzékeket Vezető Ügynökségnél végezze el az alaptőke-emelés bejegyeztetését 4. szakasz Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület Szám: /2011 I/B Kelt: jún. 14-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke A költségvetési rendszerről szóló törvény 63. szakasza (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 54/09, 73/10. és 101/10. sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet elfogadásáról

12 Број СТРАНА 81. OLDAL szám I. Elfogadja a képviselő-testület a évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet. II. Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete Szám: /2011-I/B Kelt: jún. 14-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.), a tervezés- és építésügyi törvény 25. szakasza és 46. szakaszának 1. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10. és 24/11. sz.), a környezeti hatások stratégiai mérlegeléséről szóló törvény 9. szakaszának 5. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 135/04. és 88/10. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 16. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja és 47. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a tervügyi bizottságtól beszerzett 02 4/2007 I sz. véleményezés nyomán a Magyarkanizsai Községi Képviselőtestület június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a Magyarkanizsa település általános szabályozási tervének kidolgozásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről 1. szakasz Ez a rendelet módosítja és kiegészíti a Magyarkanizsa település általános szabályozási tervének kidolgozásáról szóló rendeletet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 11/09. sz.) (a továbbiakban: rendelet). 2. szakasz A rendelet 2. szakasza után be kell iktatni az alábbi szövegű 2a. szakaszt: 2а. szakasz A tervezett terület kerethatárvonalát az alábbiak határozzák meg: Az 1. ponttól a határvonal északkeleti irányban halad tovább, a (vasút), 5238 (út), 5160, 5155, 5159, 5158, 5157, 5156, (csatorna), 5004, 5003, 5002, 5001 (Tisza) földrészlet határvonalát követve a 2. töréspontig, amely a Magyarkanizsa, Martonos és a Törökkanizsa községben található Törökkanizsa kat. község hármas határa. Ez a pont a Tisza folyó közepén helyezkedik el. A 2. ponttól a határvonal délkeleti irányban megtörik, a Tisza középvonalán halad tovább az 5001, 4960 és földrészlet határvonalán, amely egyben a a Törökkanizsa és Magyarkanizsa község közötti határvonal, mintegy 3200 méter hosszan, majd eléri a 3. pontot. A 3. pont után a határvonal a Tisza folyó (10311) középvonalát követi Magyarkanizsa, Törökkanizsa és Torontáljózseffalva kataszteri község hármas határáig, mely a Tisza folyón átívelő híd után 20 méternyire fekszik. Ez a hármas határ alkotja a 4. töréspontot. A 4. ponttól a határvonal nyugati irányban megtörik, egyenesen átszeli a sz. (Tisza) földrészletet, a 7633/1, 7634, 7635/1 és 7657/1 földrészlet északi oldalát követve halad tovább az 5. pontig, amely a 7660/3, 7660/4, 7657/1 és 7657/2 sz. földrészlet négyes határán áll. Az 5. ponttól a határvonal északnyugati irányban megtörik, a 7660/2, 7661/2, 10349/1, 7683 és 7711 sz. földrészlet északi oldalát követve halad tovább, és eléri a 6. töréspontot, amely a 7748/1, 7748/2, 7712 és 7711 sz. földrészlet négyes határán áll. A 6. pont után a határvonal északnyugati irányban halad tovább a 7748/2, 7787/2, 7806/2, 7807/2, 7808/2 és 7840/2 sz. földrészlet délnyugati oldalát követve, és a sz. földrészletet alkotó utat átszelve eléri a 7. pontot, amely a 10312, 7487/1 és 7488/1 sz. földrészlet hármas határán áll. A 7. ponttól a határvonal délnyugati irányba fordul, a sz. út északnyugati oldalán továbbhaladva eléri a 8. pontot, amely a 8138, 8139 és sz. földrészélet hármas határán áll. A 8. pont után a határvonal északnyugati irányban megtörik, a 8138 és 8139 sz. földrészlet oldalvonalát követve átszeli a 8154 sz. utat, a 8166 és 8167 sz. földrészlet határvonalán haladva átszeli a sz. csatornát, a sz.

13 Број СТРАНА 82. OLDAL szám csatorna északkeleti oldalán halad tovább, azt északi és nyugati oldalról közrefogva, egészen a 9. pontig, amely a és 7127 sz. földrészlet válaszvonalán áll, 59 méterre a 10317, 7127 és 7126 sz. földrészlet ennek folytatásában következő hármas határától. A 9. ponttól a határvonal északnyugati irányban megtörik, ferdén 82.5 méter hosszan átszeli a 7127 sz. földrészletet a 10. töréspontig, amely a 7141 és 7127 sz. földrészlet választóvonalán áll. A 10. ponttól a határvonal északnyugati irányban megtörik, egyenesen átszeli a 7141, 7140, 7139 sz. földrészletet a 7034 és 7035 sz. földrészlet határvonalát követve halad tovább, egyenesen átszeli a sz. vasútat, a 6930 és 6917 sz. földrészlet választóvonalát követve halad tovább, átszeli a 6811 sz. utat, és a 6725 és 6726 sz. földrészlet választóvonalán eléri a 11. töréspontot, amely az említett választóvonalon a 6811, 6725 és 6726 sz. földrészlet hármas határától 174 méter távolságra áll. A 11. ponttól a határvonal ugyanezt az irányt követi a 6725 és 6726 sz. földrészlet választóvonalán, átszeli a sz. utat a 12. töréspontig, amely a 10333, 6566 és 6567 sz. földrészlet hármas határán áll. A 12. ponttól a határvonal északkeleti irányban derékszögben megtörik, a sz. út északi oldalát követi 859 méter hosszan a 13 pontig, amely a 6616, 6618 és (út) sz. földrészlet hármas határán áll. A 13. pont után a határvonal északnyugati irányban megtörik, a 6616 és 6618 sz. földrészlet választóvonalát követve átszeli a sz. utat, az 5789 sz. út délnyugati oldalát követve halad tovább a 14. pontig, amely az 5789, 5791/1, 5791/2 és 5790 sz. földrészlet négyes határán áll. A 14. ponttól a határvonal északkeleti irányban megtörik, és úgy halad tovább, átszeli az 5789 sz. utat, az 5768 sz. földrészlet déli oldalát követve halad tovább a 15. pontig, amely az 5768, 5767, 5772 és 5773 sz. földrészlet négyes határán áll. A 15. törlésponttól a határvonal északi irányban megtörik, az 5767 sz. földrészlet nyugati oldalát követve halad tovább, átszeli a sz. csatornát, az 5651, 5652, 5653 sz. földrészletet, nyugati és északi oldalról közrefogja az 5701 sz. földrészletet az 5701, 5705 és 5702 sz. földrészlet hármas határáig, amely a 16. töréspont. A 16. ponttól a határvonal északi irányban megtörik, az 5706, 5707, 5708 sz. földrészlet nyugati oldalát követve halad tovább 507 méter hosszan, akkor keleti irányban megtörik az 5708, (út) és (út) földrészlet hármas határig, amely a 17. töréspont. A 17. ponttól a határvonal északnyugati irányban megtörik, átszeli a sz. földrészletet alkotó utat, és a sz. földrészletet alkotó út északi oldalát követve átszeli az 5399 és sz. földrészletet az 5397, 5398 és 5399 sz. földrészlet hármas határáig, majd nyugati irányban halad tovább, és az 5399 és 5263 sz. földrészlet északi oldalát követve eléri a 18. pontot, amely a (vasút), 5263 és 5264 sz. földrészlet hármas határa. A 18. ponttól a határvonal északi irányban megtörik, a (vasút) sz. földrészlet nyugati oldalát követve eléri az 1. töréspontot, amely a Magyarkanizsa település általános terve által felölelt terület határvonalleírásának kiindulópontja. A terv által felölelt teljes terület mintegy 1515,24 hektár. 3. szakasz A rendelet 3. szakasza után be kell iktatni az alábbi szövegű új 3а. szakaszt: 3а. szakasz Az általános szabályozási tervhez a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal felügyelőségi főosztálya /2011 III sz. véleményezése alapján a környezeti hatásokról nem kell stratégiai mérlegelést kidolgozni. 4. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete Szám: /2011-I/B Kelt: jún. 14-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.), a tervezés- és építésügyi törvény 25. és 26. szakasza és 16. fejezete (Az SZK Hiv. Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10. és 24/11. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület június 14-én tartott ülésén meghozza az alábbi

14 Број СТРАНА 83. OLDAL szám R E N D E L E T E T Horgos település általános szabályozási tervének elfogadásáról 1. szakasz Elfogadja a képviselő-testület Horgos település általános szabályozási tervét, amelyet az újvidéki Vajdasági Városrendezési Intézet Közvállalat dolgozott ki. 2. szakasz A Horgos település általános szabályozási terve által felölelt terület lehetőséget nyújt további területrendezésre és beépítésre és alapul szolgál egyedi rendezési tervek kidolgozásához, fekvésre vonatkozó információk és fekvési engedélyek kiadásához. TARTALOM A) SZÖVEGES RÉSZ I. KIINDULÓ ALAPOK 1. KIVONAT AZ ELFOGADOTT TERVVÁZLAT SZÖVEGES RÉSZÉBŐL 2. A TERVVÁZLAT GRAFIKAI MELLÉKLETEI II. TERVRÉSZ 1. A TERV ÁLTAL FELÖLELT TERÜLET HATÁRVONALA ÉS AZ ÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET HATÁRVONALA 1.1. A TERV ÁLTAL FELÖLELT TERÜLET HATÁRVONALÁNAK LEÍRÁSA 1.2. HORGOS TELEPÜLÉS ÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETE HATÁRVONALÁNAK LEÍRÁSA 2. A TERÜLET KÜLÖN EGYSÉGEKRE ÉS ÖVEZETEKRE VALÓ ELKÜLÖNÍTÉSE A TERV ÁLTAL FELÖLELT TERÜLETTEL 3. A TERÜLET ÖVEZETEK ÉS EGYSÉGEK SZERINTI MEGHATÁROZÓ RENDELTETÉSE 3.1. ÉPÍTÉSI TELEK KIALAKÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 4. AZ UTCÁK SZABÁLYOZÁSI VONALA, KÖZRENDELTETÉSŰ TERÜLET ÉS AZ ÉPÍTÉSI VONALAK ÉS A FÖLDMÉRŐI ALAPRA VALÓ BEJELÖLÉS ELEMEI A RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV KIDOLGOZÁSÁRA NEM KÖTELEZETT ÖVEZETEKRE IV. GRAFIKAI MELLÉKLETEK 4.1. AZ UTCÁK SZABÁLYOZÁSI VONALA, KÖZRENDELTETÉSŰ TERÜLET 4.2. ÉPÍTÉSI VONALAK 5. AZ UTCAKERESZTEZŐDÉSEK ÉS KÖZRENDELTETÉSŰ TERÜLETEK MAGASSÁGI SZINTEZÉSI PONTJAI (SZINTEZÉSI TERV) A RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV KIDOLGOZÁSÁRA NEM KÖTELEZETT ÖVEZETEKRE 6. A KÖZLEKEDÉSI, ENERGETIKAI, KOMMUNÁLIS ÉS EGYÉB INFRASTRUKTÚRA NYOMVONALA, FOLYOSÓJA ÉS KAPACITÁSA 6.1. Közlekedési infrastruktúra 6.2. Vízgazdálkodási infrastruktúra 6.3. Villamosenergetikai infrastruktúra 6.4. Gázvezeték-infrastruktúra 6.5. Távközlési infrastruktúra 7. AZ ÖVEZETEK ÉS EGYSÉGEK SZERINTI RENDEZÉS SZABÁLYAI 7.1. A TERVBEN MEGHATÁROZOTT JELLEGZETES ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS JELLEGZETES EGYSÉGEK RENDEZÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TIPOLÓGIÁJA 7.2. A RENDEZÉS ÉS ÉPÍTÉS VÁROSRENDEZÉSI ÉS EGYÉB FELTÉTELEI A KÖZRENDELTETÉSŰ TERÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK, A KÖZLEKEDÉSI ÉS EGYÉB INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZAT RENDEZÉSÉNEK ÉS ÉPÍTÉSÉNEK VÁROSRENDEZÉSI ÉS EGYÉB FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS ÉRDEKŰ KÖZPONTI TARTALMAK KOMMUNÁLIS TERÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK SPORT- ÉS ÜDÜLŐTERÜLETEK KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK ZÖLDTERÜLETEK EGYÉB TERÜLETEK LAKHATÁS ÜZEMI ÖVEZETEK ÉS ÉPÜLETEGYÜTTESEK IDEGENFORGALMI ÉS ÜDÜLŐTERÜLETEK VALLÁSI LÉTESÍTMÉNY ÉPÍTMÉNYEGYÜTTESE 7.3. RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV MEGHOZATALÁRA KÖTELEZETT ÖVEZETEK 7.4. A RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV KIDOLGOZÁSÁRA ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK 7.5. A RENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSÉRE KÖTELEZETT HELYSZÍNEK 7.6. A TELEKALAKÍTÁS, TELEKCSOPORT-ÚJRAOSZTÁS ÉS TELEKHATÁR-KIIGAZÍTÁS SZABÁLYAI

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2013. DECEMBER 30. Z E N T A 227. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012. és

Részletesebben

Број: 14. 14.06.2013. СТРАНА 215. OLDAL 2013.06.14. 14. szám

Број: 14. 14.06.2013. СТРАНА 215. OLDAL 2013.06.14. 14. szám Број: 14. 14.06.2013. СТРАНА 215. OLDAL 2013.06.14. 14. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 4. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.), a helyi önkormányzat pénzellátásáról

Részletesebben

R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSAI 12. LAKÓTÖMBBELI HATEREM RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSAI 12. LAKÓTÖMBBELI HATEREM RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL Број 3. 27.04.2010. СТРАНА 40. OLDAL 2010. 04.27. 3. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.), a tervezés- és építésügyi törvény

Részletesebben

Број: 6. 27.03.2013. СТРАНА 73. OLDAL 2013.03.27. 6. szám

Број: 6. 27.03.2013. СТРАНА 73. OLDAL 2013.03.27. 6. szám Број: 6. 27.03.2013. СТРАНА 73. OLDAL 2013.03.27. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.), a tervezés- és építésügyi törvény

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. SZEPTEMBER 2. Z E N T A . 176. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 78. szakaszának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1.1. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1.1. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalta: Lénárd Péter Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. április 18. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2012. (XII. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2013 -tól. Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály

Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2013 -tól. Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2013 -tól Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály A Nemzeti Közlekedési Hatóság IP/PM/NS/A/148/5/2013. számú határozatával

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015.

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. - TERVEZET - Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkzrt.hu, www.mvkzrt.

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkzrt.hu, www.mvkzrt. A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2013. július 26. napjától Az üzletszabályzatot jóváhagyta: A Nemzeti Közlekedési Hatóság az EH/VA/NS/A/300/2013 számú határozatával 1 I. Általános

Részletesebben

- 1 - A lakások, helyiségek bérlete

- 1 - A lakások, helyiségek bérlete - 1 - Mány község Képviselő-testületének 9/2008. (IX.25.) sz. rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM Z E N T A 112. A köztulajdonról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. sz.) 27. szakaszának 10. bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,

Részletesebben

[Egységes szerkezetben a 8/2013. (III.29.), a 23/2013. (IX.29.) és az 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelettel] I. Fejezet A rendelet hatálya

[Egységes szerkezetben a 8/2013. (III.29.), a 23/2013. (IX.29.) és az 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelettel] I. Fejezet A rendelet hatálya Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól [Egységes szerkezetben a 8/2013.

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT DKV DEBRECENI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2013. 07. 04.-től Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 23/2007./IX.14./sz. rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 23/2007./IX.14./sz. rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2007./IX.14./sz. rendelete a lakások és helyiségek bérletéről Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat 18/2008.(XI.21. )sz. rendelete. a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról

Bucsa Község Önkormányzat 18/2008.(XI.21. )sz. rendelete. a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról Bucsa Község Önkormányzat 18/2008.(XI.21. )sz. rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről (Egységes szerkezetben a 15/2009. (IX. 17. ), 2/2010. (I. 28.) 9/2011. (VIII.

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT ENITA-BUSZ SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG hatályos: 2013 március 1. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság

Részletesebben

9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417

9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási pályázat kiírásáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Érvényes: 2013. május

Érvényes: 2013. május PÉNZES GÉZA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZET 2013. március Érvényes: 2013. május -től

Részletesebben

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA hatályos: 2013.0626. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2010. DECEMBER 22. Z E N T A 232. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/08. sz.) 31. szakaszának 15. pontja

Részletesebben

Ventona Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő 266.

Ventona Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő 266. VENTONA-TRANS FUVAROZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1.oldal Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA... 3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 2. AZ

Részletesebben

T A R T A L O M J E GY Z É K

T A R T A L O M J E GY Z É K T A R T A L O M J E GY Z É K AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN, AZ ABBAN FOGLALT UTAZÁSI FELTÉTELEKBEN ÉS A MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ DÍJSZABÁSBAN HASZNÁLT EGYES FOGALMAK E HELYEKRE VONATKOZÓ ÉRTELMEZÉSE BEVEZETŐ FOGALOMTÁR

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT SZIA 2000 Bt. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztustól Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/229/1/2014. számú határozatával. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1008-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés

Részletesebben

Број: 21. 28.11.2013. СТРАНА 454. OLDAL 2013.11.28. 21. szám

Број: 21. 28.11.2013. СТРАНА 454. OLDAL 2013.11.28. 21. szám Број: 21. 28.11.2013. СТРАНА 454. OLDAL 2013.11.28. 21. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) alapján a 2013. november 28-án tartott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS

TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS - KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, - POLGÁRMESTERE, - VÁROSI TANÁCSA ÉS - KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA MŰKÖDÉSÉRŐL 2010. decembere Legutóbbi frissítés időpontja: 2012. szeptember 30. - SZABADKA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 4. szám Topolya, 2010. május 20.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 4. szám Topolya, 2010. május 20. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXII 20. мај 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 4. szám Topolya, 2010. május 20. Broј 4. 20.05.2010. СТРАНА 307. OLDAL

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről

Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben