R E N D E L E T E T a Magyarkanizsa község területén folytatott közúti közforgalmú személyszállításról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "R E N D E L E T E T a Magyarkanizsa község területén folytatott közúti közforgalmú személyszállításról"

Átírás

1 Број СТРАНА 70. OLDAL szám A közúti szállításról szóló törvény 7. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 46/95., 66/01., 61/05., 91/05., 62/06. és 31/11. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz.. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Magyarkanizsa község területén fölmerülő kommunális tevékenységekről szóló rendelet 2. szakasz 1. bekezdésének 2. francia bekezdése és 8. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/10. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a Magyarkanizsa község területén folytatott közúti közforgalmú személyszállításról 1. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa község területén folytatott közforgalmú személyszállítás megszervezését és ellátásának módját szabályozza. A közforgalmú személyszállítás lehet: menetrendszerű, menetrenden kívüli és taxis személyszállítás. MENETRENDSZERŰ ÉS MENETRENDEN KÍVÜLI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 2. szakasz Menetrendszerű személyszállítás a község területén városi és városkörnyéki szállításként végezhető. Menetrendszerű személyszállítást olyan vállalat vagy más jogi személy (a továbbiakban: személyszállító) végezhet, amelynek tulajdonában legalább három bejegyzett autóbusz van, és teljesíti a törvényben előírt feltételeket. Menetrendszerű személyszállítást vállalat vagy más jogi személy bérelt autóbuszokkal is végezhet, föltéve, ha a tulajdonában már van három bejegyzett autóbusz. A közúti szállítást végző járműveknek a Szerb Köztársaság területén kell bejegyzéssel rendelkezniük. 3. szakasz A személyszállító akkor kezdheti meg és láthatja el a menetrendszerű személyszállítást, ha előtte az illetékes minisztériumtól beszerzi a közforgalmú személy- és poggyászszállítás ellátására előírt feltételek teljesítéséről szóló határozatot, a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes főosztályán (a továbbiakban: főosztály) hitelesítteti a menetrendet, és teljesíti a törvényben előírt feltételeket. A menetrendszerű személyszállítás menetrendjének hitelesítése és jegyzékbe vétele iránt legkésőbb a folyó évi április hó 30. napjáig kell kérelmet benyújtani. A menetrendszerű személyszállítás menetrendjét az illetékes főosztály egyéves érvényességgel és a folyó évi június hó első napján kezdődő alkalmazással hitelesíti. Az illetékes főosztály a menetrendet a benyújtását követő 15 napon belül veszi jegyzékbe és hitelesíti. 4. szakasz A személyszállító a jegyzékbe vett és hitelesített menetrendet köteles betartani. A menetrend érvényessége alatt a helyi menetrendszerű személyszállítás az alábbi esetekben szüneteltethető vagy módosítható: 1. ha vis maior bekövetkezte vagy az úton végzett átépítési munkálatok miatt a forgalom szünetel, 2. a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes főosztályának a forgalom korlátozására közvetlenül kiható intézkedése miatt, amíg az intézkedés tart. A személyszállító a szállítás e szakasz 2. bekezdése szerinti szüneteltetésének megkezdése előtt köteles arról értesíteni a menetrendet jegyzékbe vevő és hitelesítő illetékes főosztályt is. 5. szakasz A személyszállító akkor kezdheti meg a menetrendszerű szállítás ellátását, ha jegyzékbe vett és hitelesített menetrenddel, a jármű megfelelőségéről pedig igazolással rendelkezik. A menetrendnek tartalmaznia kell: a személyszállító nevét; a járat számát, megnevezését, valamint az indulási és érkezési autóbusz-állomás, illetve autóbusz-megállóhely megjelölését, minden egyes indulás sorszámát; a járat autóbusz-megállóhelyeinek sorrendjét, azaz nevét az indulási állomástól, illetve megállóhelytől az érkezésig; az indulási és érkezési autóbusz-állomásról, illetve autóbusz-megállóhelyről való indulás időpontját és a járathoz tartozó valamennyi autóbusz-megállóhely érkezési és indulási időpontját; az autóbusz-állomások és autóbusz-megállóhelyek kilométerben kifejezett távolságát; a járaton való szállítás rendjét (naponta, a hét meghatározott napjain, ünnepnapon); a járat fajtáját (városi, városkörnyéki); a menetrend érvényességi idejét; a szállítás ellátására bejegyzett személyszállító meghatalmazott személyének aláírását és bélyegzőjét.

2 Број СТРАНА 71. OLDAL szám A menetrendjegyzéknek tartalmaznia kell: sorszámot; a személyszállító nevét; a személyszállító törzsszámát; a járat megnevezését és a járat indulásainak számát; a menetrend jegyzékbe vételének napját; a menetrend jegyzékbe vételhez alapul szolgáló aktus számát; a menetrend érvényességi idejét; megjegyzést. A jegyzékbe vett és hitelesített menetrend a személyszállító nevére szól, át nem ruházható. 6. szakasz A menetrendet, illetve menetrendi indulást a jegyzékből a törvényben előirányzott esetekben kell törölni. A szállítás ellátásának megkezdéséről, valamint a szállítás felfüggesztéséről a személyszállító a szállítás igénybe vevőit a tömegtájékoztatási eszközök révén vagy más megfelelő módon tájékoztatja. 7. szakasz A menetrendszerű személyszállítás végzésével a személyszállító azzal a feltétellel hagyhat föl, ha a menetrendet, illetve a jegyzékbe vett menetrendben szereplő indulást a menetrendszerű személyszállítás végzésének felfüggesztése előtt legkésőbb 30 nappal kijelentette a menetrend jegyzékbe vételét és hitelesítését végző illetékes községi közigazgatási főosztálynál, és ugyanezen határidőn belül a tömegtájékoztatási eszközök révén vagy más megfelelő módon bejelentette, hogy felhagy a menetrendszerű személyszállítással. 8. szakasz A menetrendszerű személyszállításban a személyszállító az utasok számára rendelkezésre álló helyek, illetve a jármű hasznos teherbírása erejéig köteles fölvenni minden utast, poggyászt és csomagot. A személyszállító köteles gondoskodni arról, hogy a poggyász és csomag egyidejűleg legyen szállítva azzal az utassal, akihez tartozik. Kézipoggyásznak nem minősülő holmi nem helyezhető el a személyszállítás számára fenntartott járműrészben. 9. szakasz A menetrendszerű személy-, poggyász- és csomagszállítást ezzel a rendelettel és a Szerbiai Gazdasági Kamara által előírt általános szállítási feltételekkel összhangban kell ellátni. A szállítást igénybe vevők kérésére a személyszállító és a jármű személyzete megtekintésre köteles átadni az általános szállítási feltételeket. 10. szakasz A személyszállító által közforgalmú szállításra használt járműnek teljesítenie kell a törvényben előírt feltételeket. 11. szakasz A menetrendszerű személyszállításban az utasok az autóbusz-megállóhelyeken szállhatnak föl és le. 12. szakasz Az autóbusz-megállóhelyet használó személyszállító a megállóhelyen az adott járaton a szállítás megkezdése előtt 10 nappal minden egyes járatra köteles kitűzni a jegyzékbe vett menetrendet. Az autóbusz-megállóhely igénybevétele után az utasoktól és a szállítóktól nem szedhető díj. 13. szakasz A menetrenden kívüli személy-, poggyász- és csomagszállítást olyan gazdasági társaság, egyéb jogi személy vagy személyszállító vállalkozó végezhet, amely/aki legalább egy személy-, poggyász- illetve csomagszállításra szolgáló bejegyzett járművel rendelkezik. Menetrenden kívüli személyszállítás a jogi személy vagy vállalkozó és a szállítást igénybe vevő között kötött írásbeli szerződés alapján végezhető, amelyben különösen az útvonalat, a szállítás elvégzésének idejét, a szállítási díjat, valamint az utasok föl- és leszállásának, illetve a poggyász és csomagok be- és kirakodásának helyét kell rögzíteni. 14. szakasz A járműben rendelkezésre kell állnia a menetrenden kívüli személyszállításhoz alapul szolgáló szerződés egy példányának, az általános személyszállítási feltételeknek és a szállítási szerződésben foglalt utasok névsorának. A szélvédő üveg jobb alsó sarkába ki kell tenni a SZABAD JÁRAT feliratot. 15. szakasz Az adott fajtájú menetrendszerű személyszállításban igénybe vehető autóbusz-megállóhelyeket a helyi önkormányzati egység közlekedési ügyekben illetékes szerve jelöli ki, és azt közzéteszi Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

3 Број СТРАНА 72. OLDAL szám Ha a helyi önkormányzati egység közlekedési ügyekben illetékes szerve a menterendszerű személyszállításban igénybe vehető megállóhelyeket nem jelöli ki, a menetrendszerű szállítást végző személyszállító Magyarkanizsa község területén a szabályosan megépített, rendezett és megjelölt, a menetrendben feltüntetett autóbusz-megállóhelyeket veheti igénybe. Megállóhely e rendelet értelmében az a kijelölt és megjelölt hely, amelynek a jármű leállására megfelelő közlekedési felülettel, az utasoknak a járműbe való fölszállására és onnan való leszállására szolgáló felülettel kell rendelkeznie. A megállóhelynek a járaton közlekedő legalább egy jármű leállásához szükséges hosszúsággal kell rendelkeznie, az utasok részéről való megközelítés biztonsága tekintetében pedig teljesíteni kell az egyéb közlekedési feltételeket. Magyarkanizsa község településein a leállófelületek és a megállóhelyekhez tartozó járdaszakaszok karbantartásáról a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat gondoskodik. A Magyarkanizsa község településein kívül levő közlekedési útvonalak melletti megállóhelyek karbantartásáról az adott közlekedési útvonalat kezelő szerv gondoskodik. Az úttesten a megállóhelyet sárga színnel fölfestett BUS útburkolati fölirattal kell jelezni. Az utasok föl- és leszállására szolgáló területet a közúton kívül kell építeni. 16. szakasz A megállóhelyet jól láthatóan meg kell jelölni az előírt közlekedési jellel és megállóhelyi táblával. A megállóhelyi táblának tartalmaznia kell a megállóhely megnevezését és menetrendi kivonatot. A településeken húzódó közlekedési útvonalak melletti közlekedési jel elhelyezéséről és karbantartásáról a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat gondoskodik, a településeken kívüli közlekedési útvonalak mellett pedig az adott közlekedési útvonalat kezelő szerv. A megállóhelyi táblákra a személyszállítók viselnek gondot. 17. szakasz A megállóhelynek rendelkeznie kell védőtetővel. A védőtetőket a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat állítja föl és tartja karban. A Magyarkanizsa község településein húzódó közlekedési útvonalak melletti megállóhelyek védőtetőit a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat állítja föl és tartja karban. A Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat jóváhagyásával védőtetőt más szereplő is állíthat. A megállóhelyekre kerülő védőtetők külalakját, típusát és fajtáját a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat határozza meg. 18. szakasz A személyszállításra használt autóbuszoknak teljesíteniük kell a járművek megfelelőségére előírt műszaki feltételeket és az e rendeletben előírt feltételeket. A szállításra használt járműveknek szabályosan festettnek, tisztának és szellőztetettnek kell lenniük. Téli időszakban a szállítás végzése közben a járműveket fűteni kell. Az indulási és érkezési állomáson való veszteglés alatt, még az utasok járműbe való beszállása előtt a jármű utazószemélyzete köteles átvizsgálni, kitakarítani és kiszellőztetni a járművet. 19. szakasz A szállításra használt járműben rendelkezésre kell állnia a személyszállító bélyegzőjével és meghatalmazott személynek aláírásával hitelesített érvényes menetrendnek, illetve az érvényes menetrend fénymásolatának, az érvényes és hitelesített díjszabásnak, az általános szállítási feltételeknek, a szélvédő üveg jobb alsó sarkába és a bejárati ajtó melletti oldalra kihelyezett járatmegnevezésnek, a jármű két oldalán pedig a személyszállító nevének. Az előző bekezdésben írt díjszabást a személyszállító a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület jóváhagyásával állapítja meg. Ha a jármű nem a rendes személyszállítást végzi, a szélvédő üveg sarkából ki kell emelni a járatot megjelölő táblát, és megfelelő értesítést kell elhelyezni. 20. szakasz A személyszállítást végző járműveknek rendelkezniük kell menetlevéllel, amelynek különösen a következőket kell tartalmaznia: a személyszállító neve, a jármű megjelölése (a jármű gyártmánya és rendszáma), a jármű személyzetére vonatkozó adatok, szállítási viszonylat, a jármű műszaki megfelelősségéért felelő személy aláírása és aláírás-hitelesítése stb. 21. szakasz A jármű személyzete: a vezető vagy a jegykezelő vezető a viteldíj beszedésének megszervezésétől függően. A vezető a járat valamennyi megállóhelyén köteles megállni a járművel, majd megállás után kinyitni az elülső ajtót. A jármű a megállóhelyen megálltnak akkor számít, ha a jármű orra a megállóhelyi táblával egy vonalban áll.

4 Број СТРАНА 73. OLDAL szám 22. szakasz A jármű ajtaját a jármű személyzete nyithatja vagy csukhatja. A vezető nem indíthatja el a járművet, amíg nem győződik meg arról, hogy minden ajtó zárva van. 23. szakasz Az utasok a járműbe föl, illetve a járműből le csak akkor szállhatnak, ha a jármű áll. Szükség esetén a járműszemélyzet megállóhelyen kívül is köteles lehetővé tenni az utasok biztonságos leszállását. A személyszállító a járműben köteles rokkantak, idősek és betegek, várandós és kisgyermekes anyák részére legalább egy alkalmas ülőhelyet kijelölni. 24. szakasz A személyszállítás igénybevételére az utasnak a járműben rendelkeznie kell hitelesített menetjeggyel, bérletjeggyel vagy egyéb érvényes menetokmánnyal. A személyszállító arra meghatalmazott személyének kérésére az utas köteles fölmutatni a megfelelő menetokmányt. Ha az utas nem rendelkezik megfelelő menetokmánnyal, illetve megtagadja a fölmutatását, úgy a személyszállító arra meghatalmazott személyének köteles megadni a személyazonossági adatait. 25. szakasz Ha a közlekedést meg kell szakítani vagy elromlik a jármű, a személyszállító az utasoknak köteles lehetővé tenni, hogy a megkezdett utazást ugyanazon menetjeggyel másik jármű igénybevételével folytathassák. 26. szakasz Vis maior vagy munkabeszüntetés miatti előre nem látható körülmények esetén a személyszállító a munkanap folyamán minden egyes járaton legalább két indulásról köteles gondoskodni. 27. szakasz A járműben és a megállóhelyen talált tárgyakat át kell adni a jármű személyzetének. A jármű személyzete a tárgyat megtalált személy részére a talált tárgyról igazolást ad ki, amely tartalmazza a járat számát, a jármű számát, a megtalálás idejét és a talált tárgy rövid jellemzését. Ha a talált tárgyak tulajdonosa menetidő alatt nem kerül elő, a jármű személyzete a talált tárgyat és az előző bekezdésben írt igazolás fénymásolatát 24 órán belül átadja az illetékes szervnek. 28. szakasz A személyszállító a személyszállításra használt járművön jól látható helyen köteles kivonatot kitűzni, amely tartalmazza az utasok járműben való magatartására, valamint a járműbe bevihető poggyász és csomag fajtájára és mennyiségére vonatkozó rendelkezéseket is. 29. szakasz Tilos: 1. a járműbe ittasan belépni 2. a járműbe állatot bevinni, 3. a járműbe fegyvert bevinni, kivéve a tokban hordott vadász- és sportfegyvert, továbbá azon személyeket, akiket külön jogszabály fegyverviselésre jogosít, 4. a járműbe olyan dolgot bevinni, ami az utasok sérülését okozhatja és kárt tehet a járműben, 5. a járműbe gyúlékony és robbanóanyagot bevinni, 6. a jármű személyzetét ingerelni és a kötelességének végzésében zavarni, az utasokat pedig kiabálással, tiszteletlen magatartással és hasonló cselekményekkel ingerelni, 7. a járműben dohányozni, 8. szemetelni és köpködni. A személyszállító az előző bekezdésben írt tilalmakat a járműben jól látható helyen köteles kitűzni, valamint az előző bekezdésben írt tilalmakat megszegő utasokat rendre utasítani, Ha az utas a rendreutasítás ellenére is elköveti az e szakasz 1. bekezdésében írt valamelyik cselekményt, a járműből el kell távolítani, a szabálysértő utas ellen pedig az illetékes szervek eljárást indítanak. 30. szakasz E rendelet rendelkezéseinek végrehajtását a Községi Közigazgatási Hivatal közlekedési felügyelője ellenőrzi. 31. szakasz Szabálysértés miatt ,00-től ,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó az a személyszállító, amely: 1. úgy végez személyszállítást, hogy nem teljesíti az e rendelet 3. szakaszában írt feltételeket, 2. úgy kezdi meg a személyszállítást, hogy nincs jegyzékbe vett és hitelesített menetrendje és a jármű megfelelőségéről igazolása (5. szakasz 1. bekezdés)

5 Број СТРАНА 74. OLDAL szám 3. a személyszállítás megkezdéséről e rendelet 6. szakasza 2. bekezdésének megfelelően nem tájékoztatja az igénybevevőket, 4. a menetrendszerű személyszállítást nem a jegyzékbe vett és hitelesített menetrend szerint végzi, vagy a menetrend felfüggesztéséről vagy módosításáról nem értesíti a Községi Közigazgatási Hivatalt és a nyilvánosságot (4. szakasz), 5. vis maior vagy munkabeszüntetés esetén nem a rendelet 26. szakasza szerint jár el. Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés miatt ,00-től ,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó a felelős személy. 32. szakasz Szabálysértés miatt ,00-től ,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó az a személyszállító, amely: 1. a rendelet 3. szakaszának 2. bekezdésében írt határidőn belül a Községi Közigazgatási Hivatalnál nem kérelmezi menetrendjének hitelesítését és jegyzékbe vételét, 2. a megállóhelyet nem látja el a rendelet 16. szakaszában előírt megállóhelyi táblával, és azt nem tartja karban, 3. olyan járművet vesz igénybe, amely nem teljesíti a rendelet 18. szakaszában előírt feltételeket. Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés miatt ,00-től ,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó a felelős személy. 33. szakasz Szabálysértés miatt ,00-től ,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó az a személyszállító, amely: 1. járművével nem teljesíti a rendelet 10. szakaszában írt feltételeket, 2. járaton közlekedő járművében nem gondoskodott a rendelet 20. szakaszának 1. bekezdésében és 29. szakaszában előírt jól látható utastájékoztató jelek elhelyezéséről, 3. a személyszállítást menetlevél nélkül végzi, vagy a menetlevél nem tartalmazza a rendelet 20. szakasza szerint szükséges valamennyi adatot. Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés miatt ,00-től ,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó a jogi személy felelős személye. 34. szakasz Szabálysértés miatt 1.000,00 dinár összegű helyszíni pénzbírsággal sújtandó a járműszemélyzet tagja, ha e rendelet 22. és 23, szakaszának rendelkezéseibe ütköző módon jár el 35. szakasz Szabálysértés miatt dinár összegű helyszíni pénzbírsággal sújtandó az utas, ha megtagadja a menetokmány fölmutatását (24. szakasz 2. bekezdés), valamint ha a rendelet 29. szakaszának rendelkezésébe ütköző magatartást tanúsít. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 36. szakasz E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Kanizsa község területén folytatott közforgalmi utasszállításról szóló határozat (Kanizsa Község Hivatalos Lapja, 6/96. sz.). 37. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 8. napon lép hatályba. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület Szám: /2011 I/B Kelt: jún. 14-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 10. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.), a Szerb Köztársaság tulajdonában levő eszközökről szóló törvény 5. és 8. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 53/95., 3/96., 54/96., 32/97. és 101/05. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 16. szakasz 1. bekezdésének 10. pontja és 47. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi

6 Број СТРАНА 75. OLDAL szám R E N D E L E T E T az üzlettérről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa község használati jogában álló üzlettér (a továbbiakban: üzlettér) bérbeadásának módját, feltételeit és eljárását szabályozza. 2. szakasz Az üzlettér bérbe adható. Az üzlettér albérletbe nem adható. Üzlettér bérbeadásáról, valamint az üzlettér bérbeadásáról szóló szerződés fölmondásáról és az üzlettér jelzáloggal terheléséről a Szerb Köztársaság Köztársasági Vagyonigazgatóságának jóváhagyásával a Magyarkanizsai Községi Tanács dönt. 3. szakasz Az üzlettér az alábbiak szerint adható bérbe: 1. írásbeli ajánlatok begyűjtésével 2. nyílt árveréssel Kivételesen az e rendeletben előirányzott esetekben az üzlettér közvetlen egyezséggel is bérbe adható. 4. szakasz Az üzlettér határozott időre, de legföljebb 99 évre adható bérbe. II. AZ ÜZLETTÉR BÉRBEADÁSÁNAK ELJÁRÁSA 5. szakasz Az üzlettér írásbeli ajánlatok begyűjtésével, nyílt árveréssel vagy közvetlen egyezséggel való bérbeadásával kapcsolatos eljárás lebonyolításáról a Községi Tanács hoz döntést. 6. szakasz Az üzlettér bérbeadásának eljárását a Közégi Tanács által kinevezett üzlettérbizottság (a továbbiakban: bizottság) bonyolítja le. A bizottság elnökből és négy tagból áll. A bizottság a tagok többségének megjelenése esetén fejti ki működését és hozza döntéseit. 7. szakasz Az üzlettér bérbeadására irányuló hirdetményt a tömegtájékoztatási eszközökben és a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni. A hirdetményen alapuló eljárásban részt venni jogosult minden jogi és természetes személy, kivéve: ha korábbi eljárás során a legmagasabb bérleti összeget ajánlotta meg, de utána a bérleti szerződés megkötésétől elállt, vagy a szerződésben rögzített határidő letelte előtt a szerződést fölmondta: a szerződéskötéstől elállás, illetve a szerződésfölmondás napját követő egy évig, és ha olyan üzlettér bérlőjeként, amelynek használója Magyarkanizsa község, bérleti tartozását nem egyenlítette ki. Az írásbeli ajánlatok benyújtásának, illetve a nyílt árverésre való jelentkezésnek határideje a hirdetmény közzétételét követő 8 (nyolc) napnál rövidebb nem lehet. 8. szakasz A hirdetménynek tartalmaznia kell: a bérbe adni szándékozott üzlettér adatait (utca, házszám, alapterület stb.) az ott folytatható tevékenység fajtáját az üzlettér bérletének tervezett időtartamát, annak megjelölését, hogy az üzletteret megtekintett állapotban adják bérbe, a bérleti díj induló összegét, annak megjelölését, hogy ki jogosult ajánlatot tenni, illetve a hirdetményre jelentkezni, az ajánlat, illetve jelentkezés tartalmát, a letét mértékét és a letétet fogadó számla számát, a legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztásának mércéjét, az ajánlatok, illetve árverési jelentkezések benyújtásának határidejét, a fizetési határidőt és ütemezést, az ajánlatokat, illetve a jelentkezéseket fogadó bizottság nevét, a nyílt árverés megtartásának, illetve az írásbeli ajánlatok fölbontásának napját, időpontját és helyét,

7 Број СТРАНА 76. OLDAL szám annak megjelölését, hogy a jelentkező, illetve meghatalmazottjuk a nyílt árverésre köteles magával hozni a személyi igazolványát vagy útlevelét, a meghatalmazott pedig a jelentkezőt képviselő személy nevére szóló hiteles meghatalmazást is, és a bérbeadás kölönfeltételeit. 9. szakasz Az ajánlattevő, illetve jelentkező letéti biztosítékot ad arra, hogy ha a hirdetmény nyomán lefolyt eljárás az ő ajánlatát találja legkedvezőbbnek bérleti szerződést fog kötni. A letétet Magyarkanizsa község számlájára kell befizetni, a befizetés igazolását pedig az írásbeli ajánlat benyújtásával, illetve a nyílt árverésre való jelentkezéssel együtt kell megküldeni. Annak az ajánlattevőnek, illetve jelentkezőnek, akinek az ajánlatát elfogadták, a letétbe helyezett összeg a bérleti díjába beleszámít. A letét visszafizetésének jogát elveszíti az az ajánlattevő, illetve jelentkező, akinek az ajánlatát elfogadták, ha a bérbeadó fölhívásának kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül az üzlettér bérletéről nem köti meg a szerződést. Annak az ajánlattevőnek, illetve jelentkezőnek a javára, akinek ajánlatát nem fogadták el, azt követő 5 (öt) napon belül, hogy a Községi Tanács meghozta döntését az üzlettérnek a legkedvezőbb ajánlatot tevő részére való bérbeadásról, a letétet vissza kell fizetni. 10. szakasz Az írásbeli ajánlatokat, illetve árverési jelentkezéseket a bizottság részére zárt borítékban kell megküldeni ezzel a megjelöléssel: ÜZLETTÉRBÉRLETRE AJÁNLAT, illetve ÜZLETTÉRBÉRLETI ÁRVERÉSRE JELENTKEZÉS. Az ajánlatnak, illetve jelentkezésnek tartalmaznia kell: az ajánlattevő, illetve jelentkező adatait, az üzlettérben (a hirdetményben szerepelő rendeltetéssel összhangban) folytatandó tevékenységet, az ajánlattétellel, illetve jelentkezéssel érintett üzlettér megjelölését (ha a hirdetmény több üzlettérre szól), a letét befizetésének igazolását, annak igazolását, hogy az ajánlattevő, illetve a nyílt árverésre jelentkező a bérleti díjat kiegyenlítette, ha már bérel olyan üzletteret, amelynek Magyarkanizsa község a használója. 11. szakasz Az írásbeli ajánlatok begyűjtésére, illetve a nyílt árverésre való jelentkezések benyújtására kitűzött határidő letelte után új ajánlat és jelentkezés nem nyújtható be, ajánlat nem módosítható és egészíthető ki. A kitűzött határidőn túl benyújtott, valamint hiányos ajánlatok, illetve jelentkezések a döntéshozatal során nem vehetők figyelembe. 12. szakasz A hirdetmény szerinti eljárást a bizottság legkésőbb a hirdetményre való ajánlattétel, illetve jelentkezés határidejének leteltét követő 10 (tíz) napon belül lefolytatja. Az üzlettér bérbeadásának eljárásában jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a bizottság elnöke és tagjai írnak alá. 1. Írásbeli ajánlatok begyűjtése 13. szakasz A bizottság megállapítja, hogy az ajánlatok zárt borítékban érkeztek-e, hány ajánlat van, és azok határidőn belül érkeztek-e, majd hozzálát az ajánlatok fölbontásához. 14. szakasz Az írásbeli ajánlatok fölbontása után a bizottság egyenként megvizsgál minden egyes ajánlatot, és a hirdetményben meghirdetett feltételekkel összhangban megállapítja, hogy a hirdetményre jelentkezettek közül ki tette a legkedvezőbb ajánlatot. 15. szakasz A legkedvezőbb írásbeli ajánlat csak akkor állapítható meg, ha a hirdetményre határidőn belül, a hirdetmény feltételeivel összhangban legalább egy 1 (egy) ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot tevőre vonatkozó javaslat megtételében a bizottságot az a mérce vezérli, hogy mennyi a kizárólag fix összegben kifejezett bérleti díj mértéke. Ha az ajánlatok fölbontásának eljárása azt állapítja meg, hogy két vagy több ajánlattevő azonos ajánlatot tett, az azonos ajánlatú ajánlattevőknek a bizottság lehetővé teszi új a korábban tett ajánlatnál névlegesen nem alacsonyabb ajánlatok megtételét, majd ekként választja ki a legkedvezőbb ajánlatot tevőt. A legkedvezőbb ajánlatot tevő megállapítása után a bizottság javaslatát megküldi a Községi Tanácsnak, az pedig az üzlettér bérlőjéről meghozza a végleges döntést.

8 Број СТРАНА 77. OLDAL szám Ha a legmagasabb összegű bérleti díjat felajánlott résztvevő az üzlettér bérletétől eláll, az eljárást meg kell ismételni. 2. Nyílt árverés 16. szakasz A nyílt árverés megkezdése előtt a bizottság megállapítja, hogy a nyílt árverésre benyújtott jelentkezések zárt borítékban érkeztek-e, hány jelentkezés van, és azok határidőn belül érkeztek-e. Ezt követően a bizottság hozzálát a jelentkezések fölbontásához, és megállapítja, hogy a jelentkezéseket a hirdetmény feltételeivel összhangban nyújtották-e be. 17. szakasz A nyílt árverést a hirdetményben meghatározott helyen és időpontban kell megtartani. A bizottság a nyílt árverés kezdete előtt a személyi okmányok (személyi igazolvány, útlevél) megtekintésével megállapítja a jelentkezők, illetve meghatalmazottaik személyazonosságát. Ezt követően a bizottság közli: a beérkezett jelentkezések számát és hogy határidőn belül érkeztek-e, azoknak a természetes, illetve jogi személyeknek a nevét, akik/amelyek a nyílt árverésen való részvétel feltételeit teljesítették, azoknak a természetes, illetve jogi személyeknek a nevét, akik/amelyek a nyílt árverésen való részvétel feltételeit nem teljesítették, a jelentkezők közül ki van személyesen jelen, a megjelent személyek közül kiknek van meghatalmazása arra, hogy a nyílt árverés eljárásában a jelentkező nevében cselekményeket foganatosítson. 18. szakasz Nyílt árverés akkor tartható, ha legalább 1 (egy) tag szabályosan bejelentkezett, és ő vagy meghatalmazottja megjelent. Hiányos és elkésett jelentkezést benyújtók a nyílt árverésen részt nem vehetnek. 19. szakasz A nyílt árverés a konkrét üzlettérért kínálható bérleti díj induló összegének kihirdetésével kezdődik. Ezt követően a bizottság a résztvevőket a bérleti díj mértékének árverésére hívja föl. A nyílt árverés akkor ér véget, ha a legnagyobb összeg elérése után a bizottság harmadszori felszólítására nagyobb összeget ajánló résztvevő nem jelentkezik. Ezután a bizottság megállapítja, mekkora a megajánlott legmagasabb összeg, és ki az ajánlattevő. A nyílt árverés befejeztével a bizottság javaslatát megküldi a Községi Tanácsnak, az pedig végleges döntést hoz az üzlettér bérletéről. Ha a legmagasabb havi összegű bérleti díjat megajánlott résztvevő az üzlettér bérbevételétől eláll, a nyílt árverés eljárását meg kell ismételni. 20. szakasz Ha a bérleti időszak alatt a bérlő fölmondja a szerződést, a befizetett eszközöket nem jogosult visszakapni. Közvetlen egyezség 21. szakasz Közvetlen egyezséggel az az üzlettér adható bérbe, amelynek két nyílt árverés, illetve írásbeli ajánlatgyűjtés után sem akadt bérlője. A Községi Képviselő-testület kivételes esetben dönthet úgy, hogy nyílt árverési, illetve írásbeli ajánlatgyűjtési eljárás előzetes lebonyolítása nélkül ad bérbe üzletteret, ha úgy méri föl, hogy ahhoz Magyarkanizsa községnek indokolt érdeke fűződik. 22. szakasz Üzlettér közvetlen egyezséggel adható bérbe az alábbi esetekben is: ha a bérlő elhalálozás vagy nyugdíjba vonulás következtében hagy föl a tevékenység gyakorlásával, és ugyanazon tevékenység gyakorlására az addigi bérlő házastársa, gyermeke vagy szülője kéri szerződés megkötését, ha természetes személyiségű bérlő a bérleti jognak olyan gazdasági társaságra való átruházását kéri, amelynek ő alapítója, vagy a gazdasági társaság alapítója a cégnek az illetékes szerv cégjegyzékéből való törlése miatt a bérletet a gazdasági társaságról az alapítóra mint természetes személyre kéri átruházni, ha jogi személyiségű bérlőnél megfelelő jogállásbeli változások következtek be: összeolvadás, beolvadás és szétválás, föltéve, ha a szétválással keletkező jogi személyek beleegyezése fönnáll, és szerződés megkötését a bérlő jogutódja kéri, föltéve, ha az üzlettér (előző francia bekezdésekben pontosított) bérlője a bérleti szerződésben rögzített kötelezettségét (bérleti díj és rezsi) kiegyenlítette.

9 Број СТРАНА 78. OLDAL szám Az e szakasz 1. bekezdésében írt esetekben az üzlettér bérletéről kötött előző szerződésben rögzített bérleti díj az irányadó. III. SZERZŐDÉSKÖTÉS, A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 23. szakasz Az üzlettér bérletéről szóló szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell: a szerződő feleket, a szerződéskötés helyét és idejét, az üzlettér adatait, a szerződés érvényességének időtartamát, az üzlettérben folytatandó tevékenységet, a bérleti díj mértékét, fizetésének határidejét és módját, a biztosítékot, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, a szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket és a szerződő felek aláírását. 24. szakasz Az üzlettér bérletéről szóló szerződést a polgármester köti meg. 25. szakasz A bérlő köteles: az üzletteret a szerződésben megállapított rendeltetéssel összhangban használni; az üzletteret albérletbe nem kiadni, illetve használatra át nem engedni; a szerződéssel összhangban bérleti díjat fizetni; fedezni a biztosítás, a napi karbantartás, a sürgős beavatkozások, a közös helyiségek használata és a kommunális szolgáltatások költségeit; a kötelező tűzvédelm intézkedéseket foganatosítani; megóvni és karbantartani az üzlettérben található berendezéseket, készülékeket és egyéb fölszerelést; a bérleti idő leteltével az üzletteret kifogástalan állapotban átadni; a szerződés érvényességi ideje alatt az üzlettérben és a fölszerelésben saját hibájából keletkezett kárt megtéríteni. 26. szakasz Az üzlettér bérletéről szóló szerződést a szerződés szerinti határidő leteltével meg kell hosszabítani, ha a bérlő a szerződéses kötelezettségeinek rendszeresen eleget tesz, és a szerződés meghosszabbítása iránt kérelmet nyújtott be. 27. szakasz Az üzlettér bérletéről szóló szerződés megszűnhet: az érvényességi idejének lejártával, szerződésbontással, fölmondással, törvény alapján. 28. szakasz A szerződő felek szerződést bonthatnak, ha a szerződéskötés pillanatában előre nem láthatóan megváltozott körülmények miatt a szerződés célja nem teljesíthető. 29. szakasz A bérbeadó az alábbi okokból bonthatja föl a szerződést: ha a bérlő a bérbeadó fizetési fölszólítását követő 15 (tizenöt) napon belül sem fizeti meg a bérleti díjat; ha a bérlő az üzletteret nem használja, vagy nem a szerződésben rögzített rendeltetéssel összhangban használja; ha a bérlő az üzletteret kiadja albérletbe, vagy egyéb módon átengedi a használatát; ha a bérlő az üzletteret nem tartja karban a szerződéssel összhangban; ha a bérlő saját hibájából az üzlettér lepusztulását vagy rongálódását idézi elő; ha a bérlő az üzlettér bérletéről szóló szerződés egyéb kötelezettségeit nem teljesíti. 30. szakasz Az üzlettér bérletéről szóló szerződés a törvény alapján megszűnik:

10 Број СТРАНА 79. OLDAL szám ha szerződéskötés után megállapítást nyer, hogy harmadik személynek olyan jogosultsága áll fönn, amely teljességgel kizárja a bérlőnek az üzlettér használatára való jogosultságát, és ha az üzlettér valamilyen vis maior következtében megsemmisül. IV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 31. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület Szám: /2011 I/B Kelt: jún. 14-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/07. sz.), a költségvetési rendszerről szóló törvény rendelkezései (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 54/09, 73/10. és 101/10. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2011.június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásának elfogadásáról I. Elfogadja a képviselő-testület a évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadását. II. Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete Szám: /2011-I/B Kelt: jún. 14-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke Magyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, a költségvetési rendszerről szóló törvény 92. szakaszával (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 54/09, 73/10. és 101/10. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadás-tervezetének könyvvizsgálatáról készített független könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról I. Elogadja a képviselő-testület a évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszadámadás-tervezetéről készült független könyvvizsgálói jelentést.

11 Број СТРАНА 80. OLDAL szám II. Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület Szám: /2011 I/B Kelt: jún. 14-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény 4. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 25/00., 25/02., 107/05., 108/05. és 123/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalatban az alapító, Magyarkanizsa község által birtokolt alaptőke emeléséről 1. szakasz A képviselő-testület ,87 dinárra, azaz ,26 euróra emeli Magyarkanizsa községnek a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalatban birtokolt alapítói alaptőkéjét. Az e szakasz 1. bekezdésében írt összeg a költségként átruházott eszközök rendeltetésének alaptőke-emeléssé való átminősítése. 2. szakasz A képviselő-testület kötelezi az alapítót, hogy a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat alapító okiratának a közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvénnyel való egybehangolásáról szeptember 18-án kelt 02 43/2007 I sz, rendelet VII. ALAPTŐKE pontját és 21. szakaszát (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/07. sz.) hangolja egybe e rendelet 1. szakaszával. 3. szakasz A Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalatot a képviselő-testület kötelezi, hogy e rendelet meghozatalát követő 15 napon belül a Gazdasági Jegyzékeket Vezető Ügynökségnél végezze el az alaptőke-emelés bejegyeztetését 4. szakasz Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület Szám: /2011 I/B Kelt: jún. 14-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke A költségvetési rendszerről szóló törvény 63. szakasza (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 54/09, 73/10. és 101/10. sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet elfogadásáról

12 Број СТРАНА 81. OLDAL szám I. Elfogadja a képviselő-testület a évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet. II. Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete Szám: /2011-I/B Kelt: jún. 14-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.), a tervezés- és építésügyi törvény 25. szakasza és 46. szakaszának 1. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10. és 24/11. sz.), a környezeti hatások stratégiai mérlegeléséről szóló törvény 9. szakaszának 5. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 135/04. és 88/10. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 16. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja és 47. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a tervügyi bizottságtól beszerzett 02 4/2007 I sz. véleményezés nyomán a Magyarkanizsai Községi Képviselőtestület június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a Magyarkanizsa település általános szabályozási tervének kidolgozásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről 1. szakasz Ez a rendelet módosítja és kiegészíti a Magyarkanizsa település általános szabályozási tervének kidolgozásáról szóló rendeletet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 11/09. sz.) (a továbbiakban: rendelet). 2. szakasz A rendelet 2. szakasza után be kell iktatni az alábbi szövegű 2a. szakaszt: 2а. szakasz A tervezett terület kerethatárvonalát az alábbiak határozzák meg: Az 1. ponttól a határvonal északkeleti irányban halad tovább, a (vasút), 5238 (út), 5160, 5155, 5159, 5158, 5157, 5156, (csatorna), 5004, 5003, 5002, 5001 (Tisza) földrészlet határvonalát követve a 2. töréspontig, amely a Magyarkanizsa, Martonos és a Törökkanizsa községben található Törökkanizsa kat. község hármas határa. Ez a pont a Tisza folyó közepén helyezkedik el. A 2. ponttól a határvonal délkeleti irányban megtörik, a Tisza középvonalán halad tovább az 5001, 4960 és földrészlet határvonalán, amely egyben a a Törökkanizsa és Magyarkanizsa község közötti határvonal, mintegy 3200 méter hosszan, majd eléri a 3. pontot. A 3. pont után a határvonal a Tisza folyó (10311) középvonalát követi Magyarkanizsa, Törökkanizsa és Torontáljózseffalva kataszteri község hármas határáig, mely a Tisza folyón átívelő híd után 20 méternyire fekszik. Ez a hármas határ alkotja a 4. töréspontot. A 4. ponttól a határvonal nyugati irányban megtörik, egyenesen átszeli a sz. (Tisza) földrészletet, a 7633/1, 7634, 7635/1 és 7657/1 földrészlet északi oldalát követve halad tovább az 5. pontig, amely a 7660/3, 7660/4, 7657/1 és 7657/2 sz. földrészlet négyes határán áll. Az 5. ponttól a határvonal északnyugati irányban megtörik, a 7660/2, 7661/2, 10349/1, 7683 és 7711 sz. földrészlet északi oldalát követve halad tovább, és eléri a 6. töréspontot, amely a 7748/1, 7748/2, 7712 és 7711 sz. földrészlet négyes határán áll. A 6. pont után a határvonal északnyugati irányban halad tovább a 7748/2, 7787/2, 7806/2, 7807/2, 7808/2 és 7840/2 sz. földrészlet délnyugati oldalát követve, és a sz. földrészletet alkotó utat átszelve eléri a 7. pontot, amely a 10312, 7487/1 és 7488/1 sz. földrészlet hármas határán áll. A 7. ponttól a határvonal délnyugati irányba fordul, a sz. út északnyugati oldalán továbbhaladva eléri a 8. pontot, amely a 8138, 8139 és sz. földrészélet hármas határán áll. A 8. pont után a határvonal északnyugati irányban megtörik, a 8138 és 8139 sz. földrészlet oldalvonalát követve átszeli a 8154 sz. utat, a 8166 és 8167 sz. földrészlet határvonalán haladva átszeli a sz. csatornát, a sz.

13 Број СТРАНА 82. OLDAL szám csatorna északkeleti oldalán halad tovább, azt északi és nyugati oldalról közrefogva, egészen a 9. pontig, amely a és 7127 sz. földrészlet válaszvonalán áll, 59 méterre a 10317, 7127 és 7126 sz. földrészlet ennek folytatásában következő hármas határától. A 9. ponttól a határvonal északnyugati irányban megtörik, ferdén 82.5 méter hosszan átszeli a 7127 sz. földrészletet a 10. töréspontig, amely a 7141 és 7127 sz. földrészlet választóvonalán áll. A 10. ponttól a határvonal északnyugati irányban megtörik, egyenesen átszeli a 7141, 7140, 7139 sz. földrészletet a 7034 és 7035 sz. földrészlet határvonalát követve halad tovább, egyenesen átszeli a sz. vasútat, a 6930 és 6917 sz. földrészlet választóvonalát követve halad tovább, átszeli a 6811 sz. utat, és a 6725 és 6726 sz. földrészlet választóvonalán eléri a 11. töréspontot, amely az említett választóvonalon a 6811, 6725 és 6726 sz. földrészlet hármas határától 174 méter távolságra áll. A 11. ponttól a határvonal ugyanezt az irányt követi a 6725 és 6726 sz. földrészlet választóvonalán, átszeli a sz. utat a 12. töréspontig, amely a 10333, 6566 és 6567 sz. földrészlet hármas határán áll. A 12. ponttól a határvonal északkeleti irányban derékszögben megtörik, a sz. út északi oldalát követi 859 méter hosszan a 13 pontig, amely a 6616, 6618 és (út) sz. földrészlet hármas határán áll. A 13. pont után a határvonal északnyugati irányban megtörik, a 6616 és 6618 sz. földrészlet választóvonalát követve átszeli a sz. utat, az 5789 sz. út délnyugati oldalát követve halad tovább a 14. pontig, amely az 5789, 5791/1, 5791/2 és 5790 sz. földrészlet négyes határán áll. A 14. ponttól a határvonal északkeleti irányban megtörik, és úgy halad tovább, átszeli az 5789 sz. utat, az 5768 sz. földrészlet déli oldalát követve halad tovább a 15. pontig, amely az 5768, 5767, 5772 és 5773 sz. földrészlet négyes határán áll. A 15. törlésponttól a határvonal északi irányban megtörik, az 5767 sz. földrészlet nyugati oldalát követve halad tovább, átszeli a sz. csatornát, az 5651, 5652, 5653 sz. földrészletet, nyugati és északi oldalról közrefogja az 5701 sz. földrészletet az 5701, 5705 és 5702 sz. földrészlet hármas határáig, amely a 16. töréspont. A 16. ponttól a határvonal északi irányban megtörik, az 5706, 5707, 5708 sz. földrészlet nyugati oldalát követve halad tovább 507 méter hosszan, akkor keleti irányban megtörik az 5708, (út) és (út) földrészlet hármas határig, amely a 17. töréspont. A 17. ponttól a határvonal északnyugati irányban megtörik, átszeli a sz. földrészletet alkotó utat, és a sz. földrészletet alkotó út északi oldalát követve átszeli az 5399 és sz. földrészletet az 5397, 5398 és 5399 sz. földrészlet hármas határáig, majd nyugati irányban halad tovább, és az 5399 és 5263 sz. földrészlet északi oldalát követve eléri a 18. pontot, amely a (vasút), 5263 és 5264 sz. földrészlet hármas határa. A 18. ponttól a határvonal északi irányban megtörik, a (vasút) sz. földrészlet nyugati oldalát követve eléri az 1. töréspontot, amely a Magyarkanizsa település általános terve által felölelt terület határvonalleírásának kiindulópontja. A terv által felölelt teljes terület mintegy 1515,24 hektár. 3. szakasz A rendelet 3. szakasza után be kell iktatni az alábbi szövegű új 3а. szakaszt: 3а. szakasz Az általános szabályozási tervhez a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal felügyelőségi főosztálya /2011 III sz. véleményezése alapján a környezeti hatásokról nem kell stratégiai mérlegelést kidolgozni. 4. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete Szám: /2011-I/B Kelt: jún. 14-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.), a tervezés- és építésügyi törvény 25. és 26. szakasza és 16. fejezete (Az SZK Hiv. Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10. és 24/11. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület június 14-én tartott ülésén meghozza az alábbi

14 Број СТРАНА 83. OLDAL szám R E N D E L E T E T Horgos település általános szabályozási tervének elfogadásáról 1. szakasz Elfogadja a képviselő-testület Horgos település általános szabályozási tervét, amelyet az újvidéki Vajdasági Városrendezési Intézet Közvállalat dolgozott ki. 2. szakasz A Horgos település általános szabályozási terve által felölelt terület lehetőséget nyújt további területrendezésre és beépítésre és alapul szolgál egyedi rendezési tervek kidolgozásához, fekvésre vonatkozó információk és fekvési engedélyek kiadásához. TARTALOM A) SZÖVEGES RÉSZ I. KIINDULÓ ALAPOK 1. KIVONAT AZ ELFOGADOTT TERVVÁZLAT SZÖVEGES RÉSZÉBŐL 2. A TERVVÁZLAT GRAFIKAI MELLÉKLETEI II. TERVRÉSZ 1. A TERV ÁLTAL FELÖLELT TERÜLET HATÁRVONALA ÉS AZ ÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET HATÁRVONALA 1.1. A TERV ÁLTAL FELÖLELT TERÜLET HATÁRVONALÁNAK LEÍRÁSA 1.2. HORGOS TELEPÜLÉS ÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETE HATÁRVONALÁNAK LEÍRÁSA 2. A TERÜLET KÜLÖN EGYSÉGEKRE ÉS ÖVEZETEKRE VALÓ ELKÜLÖNÍTÉSE A TERV ÁLTAL FELÖLELT TERÜLETTEL 3. A TERÜLET ÖVEZETEK ÉS EGYSÉGEK SZERINTI MEGHATÁROZÓ RENDELTETÉSE 3.1. ÉPÍTÉSI TELEK KIALAKÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 4. AZ UTCÁK SZABÁLYOZÁSI VONALA, KÖZRENDELTETÉSŰ TERÜLET ÉS AZ ÉPÍTÉSI VONALAK ÉS A FÖLDMÉRŐI ALAPRA VALÓ BEJELÖLÉS ELEMEI A RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV KIDOLGOZÁSÁRA NEM KÖTELEZETT ÖVEZETEKRE IV. GRAFIKAI MELLÉKLETEK 4.1. AZ UTCÁK SZABÁLYOZÁSI VONALA, KÖZRENDELTETÉSŰ TERÜLET 4.2. ÉPÍTÉSI VONALAK 5. AZ UTCAKERESZTEZŐDÉSEK ÉS KÖZRENDELTETÉSŰ TERÜLETEK MAGASSÁGI SZINTEZÉSI PONTJAI (SZINTEZÉSI TERV) A RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV KIDOLGOZÁSÁRA NEM KÖTELEZETT ÖVEZETEKRE 6. A KÖZLEKEDÉSI, ENERGETIKAI, KOMMUNÁLIS ÉS EGYÉB INFRASTRUKTÚRA NYOMVONALA, FOLYOSÓJA ÉS KAPACITÁSA 6.1. Közlekedési infrastruktúra 6.2. Vízgazdálkodási infrastruktúra 6.3. Villamosenergetikai infrastruktúra 6.4. Gázvezeték-infrastruktúra 6.5. Távközlési infrastruktúra 7. AZ ÖVEZETEK ÉS EGYSÉGEK SZERINTI RENDEZÉS SZABÁLYAI 7.1. A TERVBEN MEGHATÁROZOTT JELLEGZETES ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS JELLEGZETES EGYSÉGEK RENDEZÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TIPOLÓGIÁJA 7.2. A RENDEZÉS ÉS ÉPÍTÉS VÁROSRENDEZÉSI ÉS EGYÉB FELTÉTELEI A KÖZRENDELTETÉSŰ TERÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK, A KÖZLEKEDÉSI ÉS EGYÉB INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZAT RENDEZÉSÉNEK ÉS ÉPÍTÉSÉNEK VÁROSRENDEZÉSI ÉS EGYÉB FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS ÉRDEKŰ KÖZPONTI TARTALMAK KOMMUNÁLIS TERÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK SPORT- ÉS ÜDÜLŐTERÜLETEK KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK ZÖLDTERÜLETEK EGYÉB TERÜLETEK LAKHATÁS ÜZEMI ÖVEZETEK ÉS ÉPÜLETEGYÜTTESEK IDEGENFORGALMI ÉS ÜDÜLŐTERÜLETEK VALLÁSI LÉTESÍTMÉNY ÉPÍTMÉNYEGYÜTTESE 7.3. RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV MEGHOZATALÁRA KÖTELEZETT ÖVEZETEK 7.4. A RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV KIDOLGOZÁSÁRA ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK 7.5. A RENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSÉRE KÖTELEZETT HELYSZÍNEK 7.6. A TELEKALAKÍTÁS, TELEKCSOPORT-ÚJRAOSZTÁS ÉS TELEKHATÁR-KIIGAZÍTÁS SZABÁLYAI

15 Број СТРАНА 84. OLDAL szám 7.7. A FELÚJÍTÁS VAGY ÁTÉPÍTÉS ELŐTT KONZERVÁTORI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK KIDOLGOZÁSÁRA KÖTELEZETT ÉPÍTMÉNYEK JEGYZÉKE 7.8. A MŰEMLÉKEK ÉS VÉDETT TERMÉSZETI EGYSÉGEK VÉDELMÉNEK INTÉZKEDÉSEI MŰEMLÉKVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK VÉDETT TERMÉSZETI EGYSÉGEK VÉDELMÉNEK INTÉZKEDÉSEI 7.9. A TERVMEGOLDÁSOK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK STRATÉGIAI MÉRLEGELÉSE AZ EMBERI ÉLET ÉS EGÉSZSÉG MEGÓVÁSÁNAK, A TŰZ, ELEMI CSAPÁS, MŰSZAKI-TECHNOLÓGAI BALESET ÉS HARCI CSELEKMÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNFELTÉTELEI ÉS INTÉZKEDÉSEI ÉPÍTÉSI ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSEK A KÖZRENDELTETÉSŰ TERÜLETEKET ÉS ÉPÍTMÉNYEKET A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZÁMÁRA MEGKÖZELÍTHETŐVÉ TEVŐ KÜLÖNFELTÉTELEK 8. ÉPÍTÉSI SZABÁLYOK 8.1. A TERV ÁLTAL FELÖLELT TERÜLET ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSI SZABÁLYAI 8.2. A KÖZRENDELTETÉSŰ TERÜLETEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS ÉRDEKŰ KÖZPONTI TARTALMAK SPORT- ÉS ÜDÜLŐ TERÜLETEK ZÖLDTERÜLET VÍZKIVÉTELI HELY SZENNYVÍZTISZTÍTÓMŰ A GÁZMÉRŐ ÉS -SZABÁLYOZÓ, A MÉRŐ-SZABÁLYOZÓ ÁLLOMÁSOK ÉS GÁZVEZETÉ-KEK KOMPLEXUMA HŐERŐTELEP-KOMPLEXUM TEMETŐ CSATORNÁK VASÚTI TERÜLET UTCAFOLYOSÓK KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA VÍZGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA VILLAMOSENERGETIKAI INFRASTRUKTÚRA GÁZVEZETÉK-INFRASTRUKTÚRA TÁVKÖZLÉSI INFRASTRUKTÚRA 8.3. EGYÉB TERÜLETEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYAI KÖZPONTI TARTALMAK VEGYES LAKHATÁS, ÜZLETVITEL CSALÁDI LAKHATÁS ÜZEMI ÖVEZETEK ÉS KOMPLEXUMOK IDEGENFORGALMI ÉS ÜDÜLŐTERÜLETEK AZ EGYÉB TERÜLETEK HÁLÓZAT-, ÉPÍTMÉNY-, INFRASTURKTÚRA- ÉS ZÖLDTERÜLET-ÉPÍTÉSI SZABÁLYAI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA VÍZGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA VILLAMOSENERGETIKAI INFRASTRUKTÚRA GÁZVEZETÉK- INFRASTRUKTÚRA TÁVKÖZLÉSI INFRASTRUKTÚRA ZÖLDTERÜLET TÁVVEZETÉK-FOLYOSÓ KORLÁTOZOTT ÉPÍTÉSI ÖVEZET B) GRAFIKAI RÉSZ: 1. Fennálló állapot: a terv által felölelt terület határai, az építésre szánt terület fennálló határai 2. A település fennálló funkcionális szervezete 3. A terv határai és a település építésre szánt tervezett területének határai a terület tervezett meghatározó rendeltetésével 4. Közlekedési infrastruktúra, szabályozás és szintezés 4.1. Városrendezési szabályozás 1. részlet 4.2. Városrendezési szabályozás 2. részlet 4.3. Városrendezési szabályozás 3. részlet 5. Vízgazdálkodási infrastuktúra-hálózat 6. Villamosenergetikai, telefon- és gázvezetéki infrastruktúra-hálózat 7. Védelmi építmények és övezetek 8. A terv végrehajtásának módja 3. szakasz Horgos település általános szabályozási tervének végrehajtásáról a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal felügyelőségi főosztálya gondoskodik.

16 Број СТРАНА 85. OLDAL szám 4. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 8. napon lép hatályba. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület Szám: /2011-I/B Kelt: jún. 14-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.), a tervezés- és építésügyi törvény 46. szakaszának 1. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09. kiigazítás, 64/10. alkotmánybíróság és 24/11. sz.), a környezeti hatások stratégiai mérlegeléséről szóló törvény 9. szakaszának 5. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 135/04. és 88/10. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 16. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja és 47. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a tervügyi bizottságtól beszerzett véleményezés nyomán június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a Magyarkanizsa községbeli Kispiac kat. községben létesülő szélerőműparki építményegyüttes részletes szabályozási tervének kidolgozásáról 1. szakasz Hozzá kell látni a Magyarkanizsa községbeli Kispiac kat. községben létesülő szélerőműparki építményegyüttes részletes szabályozási tervének (a továbbiakban: terv) kidolgozásához. 2. szakasz A terv kidolgozásának célja egy szélerőműmező-komplexum létesítéséhez szükséges rendezési és építési szabályok megállapítása, mivel jelentősen megnőtt a villamosenergia-szükséglet és az az iránti igény, hogy a villamosenergia egy részét megújuló energiaforrásokból biztosítsuk. 3. szakasz Ez a rendelet meghatározza a terv által fölölelt terület kerethatárát, a részletes szabályozási terv végleges határát pedig majd a tervvázlat, kivételesen a tervtervezet kidolgozásakor és hitelesítésekor kell megállapítani. A terv kerethatárai által közrezárt terület Kispiac kat. községben fekszik. A terv által felölelt terület határainak leírása Kispiac kataszteri községben az 5019, 1787 és 4983 sz. kataszteri földrészlet hármas határán levő 1. sz. ponttól indul. Az 1. sz. ponttól a határvonal északkeleti irányban haladva a 4983 sz. kataszteri földrészlet északnyugati oldalát követi az 1941 sz. kataszteri fölrészlet déli oldalán álló 2. számú pontig. A 2. sz. pont után a határvonal megtörik, délkeleti irányban haladva átszeli a 4983 sz. kataszteri földrészletet, majd a 4998 és számú földrészlet északkeleti oldalát követi a 4999, 4986 és 2821/2 sz. kataszteri földrészlet hármas határán álló 3. számú pontig. A 3. számú ponttól a határvonal átszeli a 4986 sz. kataszteri földrészletet, utána megtörik, és északnyugati irányban továbbhaladva a 4986, 5000 és 5006 sz. kataszteri földrészlet délkeleti oldalát követi az 5006, 3975 és 5027 sz. kataszteri földrészlet hármas határán álló 4. sz. pontig. A 4. számú pont után a határvonal megtörik, délnyugati irányban továbbhaladva az 5027 sz. kataszteri földrészletet, illetve Kispiac és Velebit kataszteri község határvonalát követi a Kispiac, Velebit és Orom kataszteri község hármas határán álló 5. számú pontig. Az 5. számú ponttól a határvonal megtörik, és északnyugati irányban továbbhaladva az 5029 sz. kataszteri földrészletet, illetve Kispiac és Orom kataszteri község határvonalát követi a Kispiac, Orom és Palics kataszteri község hármas határán álló 6 számú pontig. A 6. számú pont után a határvonal megtörik, és északkeleti irányban továbbhaladva az 5019 sz. földrészletet, illetve Kispiac és Palics kataszteri község határvonalát követi a leírás kezdőpontját jelentő 1. számú pontig. A tervterület teljes alapterülete mintegy hektár.

17 Број СТРАНА 86. OLDAL szám 4. szakasz A tervnek kötelező szöveges része van, amely tartalmazza a rendezési és építési szabályokat, a grafikai részt és a kötelező mellékleteket. A tervnek különösen tartalmazni kell: 1. a terv határait és az építésre szánt terület kiterjedését, a terület külön egységekre és övezetekre osztását; 2. a földterület részletes rendeltetését; 3. az utcák és közterületek szabályozási vonalát és az építési vonalakat a földmérői alapon történő jelölés elemeivel; 4. az utcák és közterületek szintezési magassági pontjait (szintezési terv); 5 a földrészletek összeírását, a közterületek, tartalmak és építmények fekvésének leírását; 6. a közlekedési, energetikai, kommunális és egyéb infrastruktúra folyosóit és kapacitását; 7. a műemlékek és a védett természeti egészek védelmének intézkedésit; 8. az egyedi városrendezési terv kidolgozására vagy pályázat kiírására kötelezett helyszíneket; 9. az egységenkénti és övezetenkénti rendezési és építési szabályokat; 10. a részletes szabályozási terv végrehajtását érintő egyéb elemeket. 5. szakasz A terv meghozatalának határideje az e rendelet hatályba lépését követő 24 (huszonnégy) hónap. 6. szakasz A terv kidolgozására a NetInvest Kft. (székhelye: Belgrád, Terazije 12/5, törzsszáma: ) (a továbbiakban: NetInvest) kap megbízást. 7. szakasz A terv kidolgozásához szükséges eszközökről az építtető, a VojvoĊanska energetika Kft. (székhelye: Horgos, Kossuth Lajos u. 34) gondoskodik. 8. szakasz E rendeletnek elválaszthatatlan része a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal felügyelőségi főosztályának án kelt /11 III sz. véleményezése, mely szerint a Magyarkanizsa községbeli Kispiac kat. községben létesülő szélerőműparki építményegyüttes részletes szabályozási tervéhez a terv környezeti hatásairól stratégiai mérlegelés készítéséhez kell hozzálátni. 9. szakasz A terv tervezetét a tervügyi bizottság által végzett szakmai ellenőrzésnek kell alávetni, valamint közszemlére bocsátani. A tervet 30 napos közszemlére kell bocsátani. A terv közszemlére bocsátásának helyszíne a napi- és helyi lapban megjelenő hirdetményben feltüntetett helyiség. 10. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hiv. Lapjában való közzétételét követő 8. napon lép hatályba. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete Szám: /2011 I/B Kelt: jún. 14-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., Községi Képviselő-testület elnöke A Szerb Köztársaság tulajdonában levő eszközökről szóló törvény 5. szakaszának 1. és 2. bekezdése és 8. szakaszának 1. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 53/95., 3/96., 54/96., 32/97. és 101/05. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T állami tulajdonban levő ingatlan használati jogának a magyarkanizsai Földerítőcsapatról Magyarkanizsa községre való átruházása elfogadásáról

18 Број СТРАНА 87. OLDAL szám 1. A képviselő-testület elfogadja a magyarkanizsai Tulipán utca 1. szám alatt, a 2262 sz. kat. földrészleten fennálló építmények, valamint az építménynek helyet adó és az építmények rendes használatát szolgáló telkek alkotta állami tulajdonú ingatlan használati jogának átruházását, amely ingatlan áll a következőkből: épületnek, azaz építménynek helyet adó terület, Tulipán utca, 2 ár 24 m 2 épületnek, azaz építménynek helyet adó terület, Tulipán utca, 32 m 2 épülethez, azaz építményhez csatlakozó terület, Tulipán utca, 1 ár 39 m 2, amely földrészleten 1. sz. alatt egyéb épületek, 2. sz. alatt melléképület megnevezésű építmények állnak, és az ingatlan a magyarkanizsai 938 sz. ingatlanlapon szerepel az eddigi használóról, a Kanizsa Földreítőcsapatról Magyarkanizsa községre térítés fejében, amelynek mértéke a pénzügy-minisztériumi Adóhivatal Újvidéki Térségi Hivatala magyarkanizsai kirendeltségének 47 03/10 41 számú, án kelt aktusában megállapított becsült piaci értéke: ,00 (azaz: kettőmillió-száztizenhétezer-négyszáz) dinár. 2. Magyarkanizsa község az e rendelet 1. pontjában foglalt piaci ingatlanértéket a évi magyarkanizsai községi költségvetés eszközeiből fogja kifizetni. 3. A Szerb Köztársaság tulajdonában levő eszközökről szóló törvény 8. szakasz 1. bekezdésének (Az SZK Hivatalos Közlönye, 53/95., 3/96., 54/96., 32/97. és 101/05. sz.) megfelelően az e rendelet 1. pontjában megnevezett ingatlanok szerzéséről, elidegenítéséről, valamint használatba adásáról a vonatkozó magyarkanizsai községi képviselő-testületi rendelet megalkotása után a Szerb Köztársaság Kormánya dönt. 4. A magyarkanizsai polgármester meghatalmazást kap, hogy Magyarkanizsa község nevében szerződést kössön az e rendelet 1. pontjában foglalt ingatlanok használati jogának átruházásáról, illetve a rendelet teljesítése érdekében szükséges egyéb cselekményeket foganatosítsa. 5. Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete Szám: /2011 I/B Kelt: jún. 14-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi képviselő-testület elnöke Az alapítványokról szóló törvény 10. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 88/10. sz.), Martonos Helyi Közösség alapszabályának 21. szakasza és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a Martonos Fennmaradásáért Alapítvány létrehozásáról Általános rendelkezések 1. szakasz A Martonos település területén észlelhető lakosságszám-csökkenés megállítása céljából a képviselő-testület önálló, nem nyereségérdekelt, nemkormányzati, pártok fölötti független szervezetként létrehozza a Martonos Fennmaradásáért Alapítványt (a továbbiakban: alapítvány). Név és székhely 2. szakasz Фондација за очување Мартоноша szerb nyelven cirill abécével Fondacija za oĉuvanje Martonoša szerb nyelven latin abécével Martonos Fennmaradásáért Alapítvány magyar nyelven.

19 Број СТРАНА 88. OLDAL szám Az alapítvány rövidített neve: Fondacija Martonos Martonos Alapítvány. Az alapítvány székhelye: Martonos, Szabadság tér szakasz Az alapítvány alapítói: 1. Martonos Helyi Közösség, székhelye: Martonos, Szabadság tér 1., törzsszáma: , adóazonosító száma: és 2. Magyarkanizsa község, székhelye Magyarkanizsa, Fő tér 1, törzsszáma: , adóazonosító száma: szakasz Az alapítók az alapítványt a lakosságszám-csökkenés problémájának megoldására hozzák létre, amely a fiatalok elvándorlása és a Martonos Helyi Közösség területén észlelhető rohamos születésszám-csökkenés következtében alakult ki. Ezzel egyidejűleg rohamosan nő a megüresedő és idővel enyészetnek induló házak száma. Az alapítók ezeknek a gondoknak a megoldására hozzák létre az alapítványt, amely az érintett házak nyilvántartásának összeállításával, az eladók és vevők, illetve bérbeadók és bérlők közötti nem nyereségérdekelt (díjmentes) közvetítéssel, nem nyereségérdekelt vétellel és eladással és egyéb törvényben engedélyezett módon fogja mérsékelni, illetve útját állni az említett problémák elmélyülésének. Az alapítvány céljainak eléréséhez szükséges eszközök forrása a község és a helyi közösség költségvetése, Magyarkanizsa község területén működő vállalkozók és gazdasági társaságok adományai és egyéb törvényben engedélyezett források lesznek. 5. szakasz Az alapítvány jogi személy, amely a tételes jogszabályokkal megállapított jogokkal, kötelezettségekkel és felelősséggel rendelkezik. A jogforgalomban vállalt kötelezettségekért az alapítvány saját vagyonával felel. Az alapítvány jogi személyiséget a tételes jogszabályoknak megfelelően az illetékes szervnél való jegyzékbe vétel napjával szerez. 6. szakasz Az alapítvány alapításához és működésének megkezdéséhez szükséges eszközökről az alapítvány alapítói egyenlő hányadban gondoskodnak: Martonos Helyi Közösség ,00 dinárral és Magyarkanizsa község ,00 dinárral. 7. szakasz Az alapítvány eszközei a következők: alapítóeszközök, önkéntes adományok, adományozók eszközei, ajándékok, hagyatékok, lekötött eszközök kamatai, az alapítvány lekötött eszközeinek kamatai és a tételes jogszabályokkal összhangban szerzett egyéb eszközök. A tételes jogszabályoknak megfelelően az alapítvány eszközei adó- és járulékmentesek. Az alapítvány eszközei kizárólag rendeltetésszerűen, az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében vehetők igénybe. Az alapítvány eszközei köztulajdonban vannak. Az alapítvány az eszközeivel köteles jó gazda módjára bánni. Az alapítvány igazgatási szervei: igazgatóbizottság és felügyelő bizottság. 8. szakasz Igazgatóbizottság 9. szakasz Az alapítvány igazgatási szerve az igazgatóbizottság. Az igazgatóbizottságnak 5 tagja van, akiknek megválasztása 4 évre szól. Az igazgatóbizottság három tagját a Községi Tanács javaslatára a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület választja és nevezi ki úgy, hogy kettejüknek Martonos Helyi Közösség lakosai közül kell kikerülniük. Az igazgatóbizottság két tagját Martonos Helyi Közösség tanácsa választja és nevezi ki. Az igazgatóbizottság tagjai az alakuló ülésen megválasztják az igazgatóbizottság elnökét. Az alapítványt az igazgatóbizottság elnöke, illetve elnökhelyettese képviseli és jegyzi.

20 Број СТРАНА 89. OLDAL szám 10. szakasz Az igazgatóbizottság az alábbi ügyeket látja el: 1. meghozza az alapszabályt, az alapszabály módosítását és kiegészítését; 2. meghozza az alapítvány működési programját; 3. állandó vagy eseti testületeket alakíthat: bizottságot, szakcsoportot és egyéb működési formát; 4. kezeli az alapítvány vagyonát, és pénzügyi döntéseket hoz; 5. dönt a szövetségekhez és nemzetközi szervezetekhez való csatlakozásról, és képviselőket választ e szövetségekbe és szervezetekbe; 6. gondoskodik az alapítvány működésének törvényességéről; 7. dönt az egyes tevékenységek lebonyolításának sorrendjéről és módjáról; 8. dönt a nyilvánosságnak és más szervezeteknek az alapítvány működésének tájékoztatásáról; 9. bírálja a kérvényeket, panaszokat és föllebbezéseket; 10. dönt az alapítvány megszűnéséről. Felügyelő bizottság 11. szakasz Az alapítvány működésének törvényességi felügyeletét a felügyelő bizottság gyakorolja. A felügyelő bizottságnak három tagja van, akiknek kinevezése négy évre szól. A felügyelő bizottság két tagját a Községi Tanács javaslatára Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület választja és nevezi ki, úgy hogy egyiküknek Martonos Helyi Közösség lakosai közül kell kikerülnie. A felügyelőbizottság egy tagját Martonos Helyi Közösség tanácsa választja és nevezi ki. A felügyelőbizottságának elnökét és elnökhelyettesét a felügyelő bizottság az alakuló ülésén választja meg. 12. szakasz A felügyelő bizottság az alábbi teendőket látja el: 1. ellenőrzi az alapítvány és szervei működésének törvényességét; 2. ellenőrzi az alapítvány anyagi és pénzügyi üzletvitelét; 3. a törvényben és az alapszabályban megállapított egyéb teendőket lát el; 4. az észlelt szabálytalanságokról haladéktalanul értesíti az igazgatóbizottságot. A MŰKÖDÉS NYILVÁNOSSÁGA 13. szakasz Az alapítvány működése nyilvános. Az alapítók, az adományozók, valamint a tömegtájékoztatási eszközök munkatársai és egyéb érdekeltek az alapítvány működéséről szóló beszámolókat és egyéb dokumentációt az alapítvány székhelyének helyiségeiben megtekinthetik. Az alapítvány a nyomtatott és elektronikus sajtó révén tájékoztatja a nyilvánosságot a tevékenységéről. 14. szakasz Az alapítvány működésének módját érintő részletes rendelkezéseket az alapítvány alapszabálya szabályozza, amelyet a Községi Tanácsnak kell jóváhagynia. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE döntést. 15. szakasz Az alapítvány a törvénnyel előirányzott esetekben szűnik meg. Az alapítvány megszűnése esetén a fennmaradó eszközök elosztásáról az alapítvány igazgatóbizottsága hoz ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 16. szakasz Az alapítvány az illetékes közigazgatási szervnél való jegyzékbe vételével kezdi meg működését. Az alapítvány közgyűlése az alapító okirat meghozatalát követő 30 napon belül alakul meg, meghozza az alapszabályt és az alapítvány működését és az eszközök felhasználásának módját részletesen szabályozó egyéb általános aktusokat. 17. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakaszának 3v pontja, valamint az építési telkek elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat

Részletesebben

V É G Z É S T magyarkanizsai üzlettér írásbeli ajánlatok begyűjtésével való bérbeadására irányuló hirdetmény kiírásáról

V É G Z É S T magyarkanizsai üzlettér írásbeli ajánlatok begyűjtésével való bérbeadására irányuló hirdetmény kiírásáról A Szerb Köztársaság tulajdonában levő eszközökről szóló törvény 8. szakaszának 3. bekezdése ( SZK Hivatalos Közlönye, 53/95., 3/96., 54/96. és 32/97. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 16. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR 27. Z E N T A 1. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának 3.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 2015. SZEPTEMBER 30. Z E N T A 140. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám Број: 5. 18.03.2016. СТРАНА 71. OLDAL 2016. 03.18. 5. szám Adorján Helyi Közösség 2004. augusztus 17-én kelt alapszabályának 31. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elnöke meghozza

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának 3. bekezdése és Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület bérbeadásával

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti tulajdonában lévő Korányi F. út 1. sz. alatt lévő Óbester étteremként üzemelő helyiségét. Pályázni a Nagykálló

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának 3. bekezdése és Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület bérbeadásával

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

A bérleti díj kezdő mértéke: 450,00 dinár m 2 -ként ÁFA nélkül A garantált összeg mértéke: 36.558,00 dinár áfával.

A bérleti díj kezdő mértéke: 450,00 dinár m 2 -ként ÁFA nélkül A garantált összeg mértéke: 36.558,00 dinár áfával. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Szám: 361-40/2014-II Kelt: 2014.11.28-án Z E N T A H I R D E T É S ÜZLEHELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA Az állami tulajdonban, illetve Zenta község köztulajdonában

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

11. Üzlethelyiség Szabadkán a Rudics utca 2. szám alatt, területe 25,71 m², extra üzleti övezet, a bérleti díj kikiáltási ára 7.200,00 dinár.

11. Üzlethelyiség Szabadkán a Rudics utca 2. szám alatt, területe 25,71 m², extra üzleti övezet, a bérleti díj kikiáltási ára 7.200,00 dinár. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Szabadka Város A polgármester Iratszám: II-00-361-689/2015 Kelt: 2015.11.25. S z a b a d k a Szabadság tér 1. A Szabadka Város üzlethelyiségeinek bérbeadásáról

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám A szociális védelemrıl szóló törvény 213. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/11. sz.) és a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl

Részletesebben

H I R D E T M É N Y T AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK BÉRBEADÁSÁRA TARTANDÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉS ELSŐ FORDULÓJÁRÓL

H I R D E T M É N Y T AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK BÉRBEADÁSÁRA TARTANDÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉS ELSŐ FORDULÓJÁRÓL A mezőgazdasági földterületekről szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (az SzK Hivatalos Közlönyének 62/06, 69/08 és 41/09 száma), az állami tulajdonú földterületek bérbeadási eljárásában illetékes

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR.

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR. C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR. rendelete a vásár és piac rendjéről Záradék: Kihirdetés ideje: 2009. május 28. Hatálybalépés ideje: 2009. június

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

B) AZ ENGEDÉLYEZTETÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÉPÜLET ADATAI

B) AZ ENGEDÉLYEZTETÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÉPÜLET ADATAI Az építtető teljes neve (természetes személyek esetén) A jogi személy elnevezése (jogi személy esetén) ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Topolya Községi

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

Pince-használati szabályzat

Pince-használati szabályzat Pince-használati szabályzat A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága az épületek alagsorában található raktározó helyiségek (pince) használatának rendezése érdekében az alábbi

Részletesebben

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA d.о.о. Újvidék

VFA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA d.о.о. Újvidék VFA A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja d.o.o. Újvidék, 2015. évi munkaprogramjának és a felügyelő bizottságának határozata alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja d.о.о. Újvidék

Részletesebben

Autóbuszvezető Haszongépjármű vezető

Autóbuszvezető Haszongépjármű vezető A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza és A Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21-én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

Eladó ingatlan Botfy Lajos utcai építési telek

Eladó ingatlan Botfy Lajos utcai építési telek Eladó ingatlan Botfy Lajos utcai építési telek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. pályázatot hirdet.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. pályázatot hirdet. PÁLYÁZATI KIÍRÁS nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. (3900 Eperjes út 9.), mint bérbeadó a Szerencs Város Önkormányzata (3900 Rákóczi út 89.) tulajdonában

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS 21 III. Cím TÁJÉKOZTATÁS Az utastájékoztatási feladatokat a Szolgáltató látja el, továbbá gondoskodik arról, hogy az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról tájékoztassa,

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

D Ö N T É S T magyarkanizsai ingatlan elidegenítésérıl

D Ö N T É S T magyarkanizsai ingatlan elidegenítésérıl Број 18. 30.11.2011. СТРАНА 677. OLDAL 2011.11.30. 18. szám A köztulajdonról szóló törvény 80. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/11. sz.), és az ingatlanforgalomról szóló törvény 14. szakasza (Az

Részletesebben

Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám

Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10. és 54/11. sz.) alapján a i Községi Képviselő-testület

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(X.1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 21/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt. szám: 32- /2008. Véleményező bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek, épületek bérletéről melyet a 9/2006. (V.2.) sz. KT rendelet módosított

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN A foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény 57. és 59. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009, 88/2010 és 35/2015 száma) alapján, és a Nemzeti foglalkoztatási akciótervvel,

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges.

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(VIII.19.) számú rendelete A Kisoroszi Kismaros, valamint a Kisoroszi Szentgyörgypuszta révátkelőhelyek használatával kapcsolatos általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2016. ( II. 15.) határozata

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2016. ( II. 15.) határozata Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. ( II. 15.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbe vételének szabályozásáról, valamint a bérleti

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17,

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselõtestületének 9/2004.(IV.30.) r e n d e l e t e

Monoszló Község Önkormányzat Képviselõtestületének 9/2004.(IV.30.) r e n d e l e t e 1 Monoszló Község Önkormányzat Képviselõtestületének 9/2004.(IV.30.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. május 31.) * Kihirdetve: 2004. április

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVIII. évfolyam 18. Szám Topolya, december 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVIII. évfolyam 18. Szám Topolya, december 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 18 Година XLVIII 28. децембар 2016. г., Бачка Топола XLVIII. évfolyam 18. Szám Topolya, 2016. december 28. Број 18. 28.12.2016. СТРАНА

Részletesebben

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró,

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, Pályázati Felhívás a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 122. (2) bekezdése alapján, az Oktatási és Kulturális Miniszter

Részletesebben

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) az Ongai Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások

Részletesebben