J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének április 3-án órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út képviselõ-testületi tag: Szerna Csaba Veres Zoltán Majtényi Géza Bárdos Pál Csontos Mihály Gyurkó Zsuzsanna Horváth László Mészárosné Kulcsár Edit polgármester alpolgármester képviselõ képviselõ képviselõ képviselõ képviselõ képviselõ Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ - az 1. napirendi ponthoz: Dr. Varga László Görömbei Zoltán Kocsis József Szûcs Géza - a 2. napirendi ponthoz: Javora László Sváb Jánosné Ózd városi rendõrkapitány Putnoki Rendõrõrs parancsnok körzeti megbízott Polgárõr Egyesület elnöke Mûvelõdési Ház vezetõ könyvtáros - - jegyzõkönyvvezetõ: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Szerna Csaba polgármester köszöntötte a képviselõ-testület tagjait, az ülésen tanácskozási joggal résztvevõket. Megállapította, hogy a képviselõ-testület 8 tagja jelen van, a képviselõ-testület ülése határozatképes.

2 2 Javaslatot tett az ülés meghívóban feltüntetett napirendi pontjainak elfogadására, melyet a képviselõ-testület egyhangú ( 8 igen ) szavazattal elfogadott: N A P I R E N D : Npr. Tárgy Elõterjesztõ Tájékoztató a Putnoki Rendõrõrs és a Polgárõr Egyesület évi tevékenységérõl (elõterjesztés módja: szóban) Beszámoló a Mûvelõdési Ház és a Könyvtár évi tevékenységérõl. (elõterjesztés módja: szóban) A évi költségvetési rendelet módosítása. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester évi ellenõrzési jelentés. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester 7. Aktuális feladatok. (elõterjesztés módja: szóban) 8. Indítványok, javaslatok Jegyzõi állásra beérkezett pályázatok elbírálása-zárt ülés. (elõterjesztés módja: szóban) Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása. (elõterjesztés módja: szóban) Szerna Csaba polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Szerna Csaba polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ 1./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: Tájékoztató a Putnoki Rendõrõrs és a Polgárõr Egyesület évi tevékenységérõl Elõterjesztõ: Szerna Csaba polgármester Görömbei Zoltán õrsparancsnok a jegyzõkönyv melléklete szerint beszámolt a képviselõ-testületnek, a Putnoki Rendõrõrs évi tevékenységérõl.

3 3 Dr. Varga László kapitányságvezetõ elmondta, hogy 2008-ban szinte valamennyi településen nõtt a bûncselekmények száma. Májustól hangsúlyozottabban jelentkeztek a vas- és színesfémhulladékkal kapcsolatban elkövetett cselekménynek. Serényfalva esetében, azonban 2008-ban pozitív tendencia tapasztalható. A 2009-es év elsõ hónapjaiban jelentkezõ problémákra, a Putnoki Rendõrõrs helyesen reagált, kellõ figyelmet fordított az ügyekre. Országos fokozott ellenõrzési akció került elrendelésre, melynek célja a lakosság szubjektív biztonságérzetének erõsítése. Az akció keretében, minden nap, minden településre el kell jutnia a rendõröknek. Serényfalvát az ún. kiemelt bûncselekmények elkerülték. Szerna Csaba polgármester megköszönte a rendõrségi vezetõk beszámolóját, tájékoztatását. Elmondta, hogy a községben az elmúlt idõszakban olyan tendencia jelentkezett, amely eddig nem volt jellemzõ. 2 hónap alatt, 6 db betörés, illetve betörési kísérlet történt a településen, üzletek, illetve magánlakás ellen. Amellett, hogy ezen cselekmények, felderítése, megakadályozása és megelõzése elsõsorban a rendõrhatóság feladata, az önkormányzat is igyekszik a probléma megoldására. Horváth László képviselõ kérte, hogy a rendõrök többet legyenek jelen a településen, illetve 1-1 járõridõszakot követõen rövid idõn belül térjenek vissza. Majtényi Géza képviselõ kérdezte, hogy az önkormányzat által vásárolt robogó mûködõképes-e, használatban van-e. Csontos Mihály képviselõ erélyesebb rendõri fellépést kért, a településen vezetõi engedély nélkül, gépjármûvekkel szabálytalanul közlekedõkkel szemben. Görömbei Zoltán õrsparancsnok az elhangzottakra válaszolva elmondta, hogy a rendõrök tudják, hogy mit kell, és mit kellene csinálniuk. Az õrs mûködési területe 11 községre terjed ki. 1 éjszaka 1 autóval, 2 járõr teljesít szolgálatot; ebbõl is látszik, hogy kevés idõ áll rendelkezésükre. A problémás, veszélyeztetett helyekre igyekeznek visszatérni. A figyelõ szolgálat segíthet a jelentkezõ problémák orvoslásában. A robogó tökéletes mûszaki állapotban van, a jó idõ bekövetkeztével a körzeti megbízott használni fogja. Az engedély nélkül vezetõkkel kapcsolatban elmondta, hogy 10 forgalmi engedélyt vontak be csak márciusban. A szabálytalankodó jármûvezetõket mindig megbüntetik, nagy összegû bírságot rónak ki, azokat az elkövetõk legkésõbb az elzárás foganatosításáig megfizetik. Majtényi Géza képviselõ felvetette az engedély nélküli vezetõ esetében a gépjármû lefoglalásának a lehetõségét. Dr. Varga László kapitányságvezetõ válaszában elmondta, hogy azt jogszabály nem teszi lehetõvé. A rendõrség jogalkalmazó, a hatályos törvényeknek, elõírásoknak megfelelõen járhat csak el. A képviselõ-testület a Putnoki Rendõrõrs és az Ózdi Rendõrkapitányság vezetõinek beszámolóját egyhangú (8 igen ) szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 1 8 / (I V ) s z ámú K é pv i s el õ-t estület i H at ár oz at : Tárgy: Beszámoló a Putnoki Rendõrõrs évi tevékenységérõl Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Putnoki Rendõrõrs évi tevékenységérõl szóló beszámolót a jegyzõkönyv melléklete szerint elfogadja. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen

4 4 Szûcs Géza a serényfalvai Polgárõr Egyesület elnöke az alábbiak szerint tájékoztatta a képviselõ-testületet az egyesület évi tevékenységérõl: Az Egyesület 2008-ban 17 fõ taggal mûködött. 2 közgyûlést tartottak. Az elnökök részére, 2 értekezlet került lebonyolításra, Ózd, illetve Putnok helyszínen. Emellett a Kistérség több alkalommal kezdeményezte a területen mûködõ egyesületek elnökeinek összehívását. Erre általában a roma kisebbséget ért, az országos hírekben iszereplõ, támadásokat követõen került sor. A polgárõrség 6 közös szolgálatot teljesített a rendõrséggel. 24 alkalommal látták el a postai kézbesítõ kísérését, a Magyar Postával kötött megállapodás alapján. Résztvettek az önkormányzati rendezvények biztosításában; a falunapon 4 fõ, az augusztus 17-i rendezvényen, 5 fõ bevonásával ban 322 alkalommal, összesen óra szolgálatot teljesítettek. Átlagban havi 16 nap tudtak szolgálatot szervezni. A probléma az egyesület tagjainak alacsony létszáma, annak ellenére, hogy július 12-én 3 fõ felvételére sor került. Elmondta, hogy sokan bírálják a polgárõrséget, mûködésének hatékonyságát, ezek a személyek azonban nem lépnek be az egyesületbe. A serényfalvai Polgárõr Egyesület nem csak papíron mûködik, a teljesített feladatok valósak. A Megyei Polgárõr Szövetség mégsem ismerte el az egyesület tagjainak munkáját jutalmazással, arra hivatkozva, hogy az egyesület mûködése nem eléggé demonstratív, reklámozott. Megköszönte a képviselõ-testületnek Egyesület mûködéséhez nyújtott támogatást. Szerna Csaba polgármester megköszönte a beszámolót. Kérte a Polgárõr Egyesület elnökét, hogy április 1-tõl, a figyelõ szolgálat megszervezésével hétvégékre, a szombati és a vasárnapi éjszakákra szervezze a szolgálatot; ekkor azonban minden napra és 4.00 óra között. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta: 19/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: Beszámoló a Polgárõr Egyesület évi tevékenységérõl Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a Polgárõr Egyesület évi tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadja. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen 2./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: Beszámoló a Mûvelõdési Ház és a Könyvtár évi tevékenységérõl. Elõterjesztõ: Szerna Csaba polgármester Sváb Jánosné könyvtáros a jegyzõkönyv melléklete szerint tájékoztatta a képviselõtestületet a évi tevékenységrõl. A beszámolóval kapcsolatban az alábbi észrevételek hangzottak el:

5 5 Mészárosné Kulcsár Edit képviselõ elmondta, hogy a könyvtáros önzetlen és jó szakember, az elért eredmények, a gyerekek és felnõttek könyvtárlátogatási szokásainak megváltozása, egyértelmûen bizonyítják azt. Szerna Csaba polgármester megköszönte a beszámolót. Elmondta, hogy a nyilvános könyvtári szolgáltatásban minõségi változás következett be, mely a beszámolóból egyértelmûen kiderül. Javora László mûvelõdési ház vezetõ évi tevékenységérõl. A lebonyolított rendezvényeket négy kategóriába sorolta az alábbiak szerint számolt be az intézmény - az önkormányzat rendezvényei; - az önkormányzati intézmények, önkormányzathoz kapcsolódó szervezetek rendezvényei, - egyéb szervezetek rendezvényei, - és árubemutatók, vásárok. Az önkormányzati rendezvények sorában, a Mûvelõdési Ház adott otthont a képviselõ-testület közmeghallgatásának. A júniusi falunap, az augusztus 20-i ünnepség itt került lebonyolításra, csakúgy, mint a Hõsök Napi megemlékezés, az önkormányzat óévbúcsúztató munkaértekezlete is itt került megrendezésre. Az intézmények illetve szervezetek rendezvényei között, meg kell említeni a nyugdíjas klubok heti két alkalommal történõ mûködését. Sajnos a klub-jellegû tevékenység 2008-ban a tagok létszámának csökkenése miatt visszaszorult. A fiatalok számára biztosított klubfoglalkozás magától megszûnt, érdeklõdés hiánya miatt. Az intézmény adott helyt az óvodai farsangnak, SZMK bálnak, szilveszteri rendezvénynek. Az egyéb szervezetek közül a Földtulajdonosi Társulás, az Erdõbirtokossági Társulat, a Kossuth Vadász Társaság, a Serényfalvai Sportegyesület, a Polgárõr Egyesület tartotta közgyûléseit az intézményben. Három alkalommal került sor véradás, egy alkalommal szemvizsgálat lebonyolítására. Árubemutatóra, vásározásra 11alkalommal került sor 2008-ban. Kérte a bejárati lépcsõ csúszásmentesítésének a megoldását, valamint az elõtér szieszta-rendszerû fûtési rendszerének átépítését, konvektoros módra. Szerna Csaba polgármester az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a Mûvelõdési Ház felújítása során, mûbizonylat szerint, csúszásmentes járólapok kerültek lerakásra a lépcsõn, melyek azonban a célnak nem felelnek meg. A lépcsõ újraburkolása a közeljövõben megtörténik. Az elõtéri fûtési mód megfelel a követelményeknek, nem szükséges konvektorral való kiváltása, hiszen ahhoz jelentõs anyagi forrás mellett, terveztetés és engedélyeztetés lenne szükséges. Majtényi Géza képviselõ hozzászólása során elmondta, hogy a Mûvelõdési Házban a kötelezõ tevékenységek valósulnak meg. Nagy szükség lenne, megfelelõ végzettségû szakember által irányított, szervezett közmûvelõdésre. Ez hiányzik a településrõl. Elmondta, hogy már korábban is felvetette esetleges munkanélküli, népmûvelõ, mûvelõdésszervezõ foglalkoztatáspolitikai támogatással megvalósuló alkalmazását. Akár a megyében is lehetne keresni ilyen szakembert.

6 6 Szerna Csaba polgármester a felvetésre elmondta, hogy a Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint, nincs ilyen végzettségû nyilvántartott álláskeresõ. Támogatás nélküli foglalkoztatásra pedig az önkormányzatnak nincs lehetõsége. A közmûvelõdés, illetve az ahhoz kapcsolódó helyi szervezõdés évek óta hanyatló tendenciát mutat a kistérségben. Az ózdi néptáncegyüttesen kívül nincs színpadképes csoport. A településen népi értékek, hagyományok nincsenek. A községben, a 70-es években mûködött utoljára amatõr színjátszócsoport. Ez azonban mára a kor igényeit nem tudná kiszolgálni, arról nem is beszélve, hogy nincs aki betanítsa, nincs aki elõadja a darabokat, és kétséges a fogadóközönség igénye is. Az elmúlt évek hasonló kezdeményezései Serényfalvánál nagyobb településeken is sorra megfeneklettek. Javora László mûvelõdési ház vezetõ elmondta, hogy mindaddig, amíg az emberi kapcsolattartási formák nem megfelelõek, a fiatalok között a kötött programok megszervezése, sikeres lebonyolítása nem elképzelhetõ. Véleménye szerint ebben a formában az érintettek, a célközösség nem összefogható. A képviselõ-testület a beszámolót, és az elhangzott válaszokat tudomásul vette, egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta: 2 0 / (I V ) s z ámú K é pv i s el õ-t estület i H at ár oz at : Tárgy: Beszámoló a Mûvelõdési Ház és a Könyvtár évi tevékenységérõl 1. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Ház évi tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadja. 2. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a községi Fiókkönyvtár évi tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadja. Felelõs: polgármester, mûvelõdési ház vezetõ, könyvtáros Határidõ: értelemszerûen 3./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása. Elõterjesztõ: Szerna Csaba polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: Majténi Géza képviselõ a rendelet-tervezettel kapcsolatban az alábbiakról kérdezett: Kérdezte a környezetvédelmi bírság mibenlétét, a pogonyi-pusztai ivóvíz rekonstrukcióhoz tartozó bevétel és tárgyi eszköz értékesítés bevétel tartalmát. Kérdezte, hogy mi az oka annak, hogy a költségvetés módosításában és a következõ napirendként tárgyalandó zárszámadásban a számok nem egyeznek.

7 7 Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elhangzottakra válaszolva elmondta, hogy az ÉKÖVÍZIG az Észak-Magyar Téglaipar Rt.-re szabott ki környezetvédelmi bírságot, melynek a 30%-a az önkormányzatot illeti meg. A bírságot kiszabó határozat alapján, tájékoztatta a képviselõt annak okáról. A pogonyi-pusztai ivóvíz rekonstrukció esetében, bevételként a lakossági hozzájárulás, míg a tárgyi eszköz értékesítésnél, a leselejtezett és értékesített utánfutóért fizetett vételár szerepel. A költségvetési rendelet eredeti és módosított bevételi és kiadási elõirányzatot tartalmaz, míg a zárszámadás ezen elõirányzatok tényszerû teljesítését. A képviselõ-testület az elõterjesztés, a szóbeli kiegészítések alapján egyhangú (8 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 3/2009. (IV.9.) rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetésérõl szóló 1/2008.( II.8.) rendelet módosításáról Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65. -ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi. CLXIX. tv, és a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet elõírásait, az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 1/2008.(II.8.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 2. (1)-(6); (9; (12) és 6. -a bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1)-(6) /1/ Serényfalva Községi Önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel és kiadással állapítja meg. /2/ A 2.. szerinti bevételi fõösszeg bevételi forrásonkénti elõirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklete tartalmazza (Áht.118. (1). /3/ Az 2. -ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelõ járulékok E Ft - mûködési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegû kiadás, céltartalék E Ft

8 8 /4/ A kiadási elõirányzatok címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza (Áht.118. (1). A melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. /5/ Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza (Áht a.pont.) /6/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a Rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza (Áht a.pont). /9/ A Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemtervet (Áht.118. (1).) /10/ A Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola, a Napközi Otthonos Óvoda, és a Mûvelõdési Ház évi költségvetésének kiadási elõirányzatatit a Rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. /12/ A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. 6.. A képviselõ-testület az önkormányzat évre a gördülõ tervezés keretében elõre jelzett bevételi és kiadási elõirányzatait /14. számú melléklet/ tudomásul veszi. 2.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 01-tõl kell alkalmazni. k.m.f. Szerna Csaba sk. polgármester Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve:Serényfalva,2009.április 9. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ 4./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet Elõterjesztõ: Szerna Csaba polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a napirendet.

9 9 Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: Majténi Géza képviselõ képviselõ kérdezte, hogy a CKÖ tartozása terheli-e a települési önkormányzatot. Kérdezte, hogy az egyszerûsített mérlegben szereplõ adótartozás növekedésének mi az oka. Érdeklõdött arról, hogy a SerényBau Kft. fizete helyi adót. Érdeklõdött továbbá a költségvetési jelentés több sorának tartalmáról. Bárdos Pál képviselõ a kisebbségi önkormányzat költségvetési beszámolójában szereplõ szociálpolitikai támogatás mibenlétérõl kérdezett. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az alábbiak szerint válaszolt: A kisebbségi önkormányzat bárminenû tartozása nem terheli az önkormányzatot. A költségvetési beszámolóban a gépjármûlízing adósság szerepel. A fennálló tartozásokhoz fûzõdõ, esetleges hitelezõi kezdeményezésekrõl semmilyen információval nem rendelkeznek. Ha a tárgyban történt is valami, arról a megszûnt CKÖ elnöke tudhat. Az ügyben egyetlen iratot a polgármesteri hivatalhoz le nem adott. A mérlegben szereplõ adótartozás növekedése, az Észak-Magyar Téglaiprai Zrt. által fizetendõ iparûzési adó csökkenés következménye. A SerényBau Kft. a helyi rendelet szerinti, valamennyi helyi adó fizetési kötelezettségének eleget tesz. A kisebbségi önkormányzat törvényellenesen, hatósági jogkört gyakorolva, állapított meg, 2008-ban szociális juttatásokat, ez szerepel a beszámolóban. Gálos Péterné vezetõ tanácsos ismertette a költségvetési jelentés kérdezett sorainak tartalmát. A képviselõ-testület az elõterjesztés, a szóbeli kiegészítések alapján egyhangú (8 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2009. (IV.10.) rendelete a évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása alapján, tekintettel a módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet szabályaira, figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLXIX tv. és a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja (továbbiakban: Rendelet), az önkormányzat 2008.évi zárszámadásáról I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselõ-testületére az Önkormányzat intézményeire, a polgármesterre terjed ki és 4. tekintetében a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki. II. f e j e z e t 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

10 10 /1/ Az Önkormányzat képviselõ-testülete az önkormányzat 2008.évi költségvetését hagyja jóvá E Ft bevétellel ebbõl: - intézményi mûködési bevételek E Ft - önkorm. sajátos mûk. bevétel E Ft - költségvetési támogatás E Ft - átvett pénzeszközök E Ft évi számlamaradvány E Ft - Tárgyi eszköz értékesítés, vízbeköt E Ft - átfutó, függõ bevétel E Ft /2/ Az Önkormányzat képviselõ-testülete az 2008.évi költségvetését E Ft kiadással ebbõl: - személyi juttatás E Ft - munkaadókat terhelõ járulékok E Ft - dologi kiadások E Ft - pénzeszközátadás E Ft - támogatás és egyéb juttatás E Ft - felhalmozási kiadások E Ft - átfutó, függõ kiadás -297 E F hagyja jóvá. A költségvetés számlamaradványa: E Ft. 3. /1/ A 2. -ban megállapított bevétel forrásonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza. /2/ A kiadási elõirányzatok címenkénti és célonkénti teljesülésének megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. /3/ Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülését - mérlegszerûen a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. /4/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülését - mérlegszerûen a Rendelet 4. sz.melléklete tartalmazza. /5/ A Rendelet 5. Sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az Áht.118. (2). 4. pontja szerint - az önkormányzat adósságállományát. /6/ A Rendelet 6. Sz. melléklete tartalmazza az Áht.118. (2) 2.a. pontja szerint - az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét. /7/ A 7.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekrõl( Áht.118. (2) 2.d.); a 8.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást. /8/ A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemtervet.

11 11 /9/ A Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola, a Napközi Otthonos Óvoda és a Mûvelõdési Ház évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. /10/ A Rendelet 11.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 12.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást. /11/ A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást, a 14 sz. melléklet a költségvetési jelentést, a 15. sz. melléklet a pénzmaradvány kimutatást. /12/ A Rendelet 16.sz. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. 4. A kisebbségi önkormányzat költségvetése /1/ A augusztus 27-én megszûnt helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének teljesülése E Ft bevétel E Ft kiadás ebbõl: E Ft dologi kiadás 25 E FT pénzeszköz átadás 120 E FT szociálpolitikai támogatás. /2/ A Rendelet 17.sz. melléklete tartalmazza a kisebbségi önkormányzat mérlegét. 5. Záró rendelkezések /1/ Ezen rendelet a kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.év költségvetésére kell alkalmazni. /2/ A rendelet kihirdetésével egyidõben hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló többszörösen módosított 1/2008.(02.08.) rendelete. k.m.f. Szerna Csaba sk. polgármester Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve: Serényfalva, április 10. Dr. Herczeg Tibor sk.

12 12 Szerna Csaba polgármester a napirend keretei között ismertette a Serényfalvai Sport Egyesület jegyzõkönyv melléklete szerinti elszámolását, az önkormányzat által átadott évi támogatás összegével. Majtényi Géza képviselõ kérdezte, hogy a keletkezett maradványnak mi a sorsa. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta, hogy a maradványt évi mûködése során használja fel a sportegyesület. Annak rendelkezésre állásig, a tárgyévi támogatás nem kerül folyósításra. Szerna Csaba polgármester felhívta a képviselõk figyelmét, hogy ha gazdasági válság jelei kézzel fogható módon jelentkeznek az önkormányzatnál, elsõként a sportegyesült mûködésének támogatását kell megszüntetni. A képviselõ-testület az elhangzott válaszokat tudomásul vette és egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta: 21/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: Serényfalvai Sport Egyesület elszámolása. Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Serényfalvai Sport Egyesület jegyzõkönyv melléklete szerinti elszámolását, az önkormányzat által átadott évi támogatás összegével elfogadja. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen. 5./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: évi ellenõrzési jelentés Elõterjesztõ: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet. Szerna Csaba polgármester az ellenõrzési jelentés kapcsán elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévõ jármûvek tankolása minden esetben számla alapján, azok utólagos elszámolásával történik. A jelentés a túlfogyasztás, illetve a megtakarítás elszámolását kifogásolja a gépjármûvezetõk felé évtõl azonban a gépjármû üzemeltetési szabályzat módosításával, ez a probléma is megoldódott. A megtakarítást a gépjármû vezetõi nem kapják meg, túlfogyasztás esetén, annak költségét 50 E Ft-ig nem kell megfizetniük. Elmondta, hogy a jármûvek üzemeltetése során probléma, hogy akár egy napon belül is több személy vezeti ugyanazt a jármûvet, ill. a helyi közlekedés miatt jelentõs túlfogyasztás. Majtényi Géza képviselõ hozzászólásában a közalkalmazottak besorolásáról kérdezett.

13 13 Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy az ellenõrzési észrevétellel kapcsolatban a munkáltatónak az általuk szükségesnek vélt lépéseket meg kell tenniük. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta: 22/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: évi ellenõrzési jelentés Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a évi ellenõrzési jelentést a jegyzõkönyv melléklete szerint megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Felelõs: jegyzõ, polgármester, intézményvezetõk Határidõ: értelemszerûen. 6./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása. Elõterjesztõ: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a napirendet, és hagyta jóvá egyhangú (8 igen) szavazással az önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervét. 2 3 / ( I V ) s z á m ú K é pv i s e l õ -t es t ü l et i h at ár o z at Tárgy: évi közfoglalkoztatási terv. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv mellékeltét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a évi közfoglalkoztatási tervet, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen 7./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: Aktuális feladatok Elõterjesztõ: Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint javasolta, a szociális étkezés intézményi térítési díjának felülvizsgálatát, megállapítását. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

14 14 Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2009. (IV.6.) rendelete a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VIII.1.) rendeletének módosításáról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a többszörösen módosított évi III. törvény felhatalmazása alapján a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló /2003. (VII. 29.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 23. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 23. (2) (2) A Napközi Otthonos Óvoda konyhája által biztosított élelmezési ellátások napi térítési díját az alábbiak szerint szabályozza: A kategória (nyugdíjminimum 150%-ig ) B kategória (nyugdíjminimum % ) C kategória (nyugdíjminimum 300%-a felett ) Jelen rendelet kihirdetésével lép hatályba, mellyel egyidõben hatályát veszti a 16/2006.(XII.23.) rendelet. k. m. f. Szerna Csaba sk. polgármester Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve: Serényfalva, április 6. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Szerna Csaba polgármester ismertette a putnoki Serényi László Általános Iskola igazgatójának megkeresését, melyben a Serényfalváról bejáró, 5-8. osztályos korú gyermekek, tanulóbérlete árának megtérítését kérte az önkormányzattól Ft összegben. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta:

15 15 24/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: 5-8. osztályos korú általános iskolai tanulók autóbuszbérlet árának megtérítése. Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a putnoki Serényi László Általános Iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezõ, 5-8. osztályos korú gyermekek 2008/2009. II. félévi tanulóbérleteinek árát, az intézmény részére, az intézmény kimutatása és elszámolása alapján biztosítja, Ft összegben. Felelõs: polgármester, intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen. Szerna Csaba polgármester ismertette a Móra Ferenc Tagiskola tagintézményvezetõjének kezdeményezését, a napközis csoport közoktatási törvényben meghatározott maximum létszámtól, 20%-al való eltérése fenntartói engedélyezésére. A tanítási évben jelentkezõ gyermekek létszáma miatt vált szükségessé a fenntartói döntés. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta: 25/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: Móra Ferenc Tagiskola napközi otthonos csoportjában a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése. Serényfalva községi önkormányzat képviselõ-testülete az intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott Móra Ferenc Tagiskola napközi otthonos csoportjában, az évi LXXIX. tv 3. sz. melléklet II. rész 7. pontjában foglaltak alapján, nevelési év közben keletkezõ ellátási kötelezettség teljesítése miatt, engedélyezi a maximális csoportlétszám túllépését 20%-kal, a 2008/2009. tanítási évben. Felelõs: polgármester, intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen. Szerna Csaba polgármester ismertette a Móra Ferenc Tagiskola tagintézményvezetõjének kezdeményezését, melyben az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen, a tanulmányi kirándulások lebonyolításához kérte az önkormányzat anyagi támogatását. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta:

16 16 26/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: Móra Ferenc Tagiskola által szervezett tanulmányi kirándulások anyagi támogatása. Serényfalva községi önkormányzat képviselõ-testülete a Móra Ferenc Tagiskola által szervezett tanulmányi kirándulásokhoz Ft/tanuló összegû támogatást biztosít. A támogatás egyösszegben, a tagintézmény részére kerül átadásra, mellyel az önkormányzat nevére kiállított számlával számol el a tagintézmény-vezetõ. Felelõs: intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen. Szerna Csaba polgármester ismertette Dr. Czenthe Zoltán anyagi támogatás iránti megkeresését, melyben a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület nevében, a Gömöri Atlantisz címû kiadvány megjelentetésének támogatását kérte. A képviselõk az ülés keretei között megismerték az 5 kötetes kiadványt. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta: 27/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület anyagi támogatása. Serényfalva községi önkormányzat képviselõ-testülete a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület részére Ft összegû, egyszeri vissza nem térítendõ támogatást biztosít. A támogatás felhasználásáról és elszámolásáról az önkormányzat és a támogatott megállapodást köt, mely után kerül sor a támogatás átadására. Felelõs: polgármester, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen. Szerna Csaba polgármester kérte, hogy a képviselõ-testület az elõzõ napirendi pontok keretei között már tárgyaltak szerint döntsön az ún. figyelõ szolgálat létrehozásáról. A polgárõrség mellett, a közfoglalkoztatás keretei között 2X2 fõ bevonásával ún. figyelõ szolgálatot szervezhetõ a település belterületére. A figyelõ szolgálat munkanapokon 22:00 és 4:00 óra között mûködhet. Az alkalmazottak részére páronként 1-1 db kerékpár kerül biztosításra. Horváth László képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy a figyelõ szolgálat bevezetését nagyon jónak tartja, azonban 4 db kerékpár beszerzését javasolta. Kérte, hogy a rendõrök többet legyenek a településen, illetve 1-1 járõridõszakot követõen rövid idõn belül térjenek vissza. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta:

17 17 28/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: Figyelõ szolgálat létrehozása Serényfalva községi önkormányzat képviselõ-testülete a helyi közbiztonság megõrzése, javítása érdekében, a évi közfoglalkoztatás keretei között, a Putnoki Rendõrõrssel együttmûködve, annak szakmai útmutatása alapján, 4 fõ alkalmazásával, figyelõ szolgálatot létesít. A figyelõ szolgálat mûködéséhez szükséges tárgyi feltételeket a képviselõ-testület biztosítja. Felelõs: polgármester, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen. Szerna Csaba polgármester ismertette a képviselõ-testülettel a Juniális tervezett programját, mely igazodik a költségvetési rendeletben e célra biztosított elõirányzathoz. Elmondta, hogy a fellépõk, közremûködõk várható díja, árajánlat szerint 600 E Ft. Tájékoztatta a képviselõket, hogy a Juniális elõkészületei a megszokottaknak megfelelõen történnek. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta: 29/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: Juniális, falunap szervezése. Serényfalva községi önkormányzat képviselõ-testülete június 14- én, falunapot, Juniálist szervez. A rendezvény lebonyolításához szükséges költségek fedezetét, a képviselõ-testület a évi költségvetési rendeletében jóváhagyottak szerint biztosítja. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen. Szerna Csaba polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a korábbi döntésnek megfelelõen, a közfoglalkoztatás keretei között megkezdõdött a Széchenyi úti telkeken a konyhakerti mûvelés. Emiatt 3 db, határozatlan idõre szóló bérleti szerzõdést kellet felmondani. A bérlõk gazdasági mûvelésre elõkészített, vagy mûvelt területeket adtak át az önkormányzatnak. Ezért a polgármester javasolta, az érintett bérlõk kártalanítását, Ft6fõ összeggel. A képviselõ-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta:

18 18 30/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: Önkormányzati tulajdonú, beépítetlen területek bérlõinek kártalanítása. Serényfalva községi önkormányzat képviselõ-testülete a közfoglalkoztatás keretei között, a Széchenyi úton található önkormányzati tulajdonú beépítetlen területeken folytatott a konyhakerti mûvelés miatt felmondott 3 db bérleti jogviszony érintett bérlõit, a bérelt ingatlanok gazdasági mûvelése illetve mûvelésre történt elõkészítése miatt, Ft6fõ összeggel kártalanítja, a bérlõk egyetértése esetén. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen. Horváth László képviselõ kezdeményezte, hogy az önkormányzat nyújtson anyagi támogatást a héti Együtt Hétért Egyesületnek. Az Egyesület fotó- és videó szakköre biztosítja a serényfalvai önkormányzati, intézményi rendezvények helyi TV-ben történõ megjelentetését. Ezért az önkormányzattól ellentételezést nem kértek. Eszközbeszerzéshez tudnák az önkormányzat támogatását felhasználni. Szerna Csaba polgármester támogatást javasolt Ft összegû, egyszeri vissza nem térítendõ Horváth László képviselõ Ft nagyságú támogatásra tett javaslatot. Csontos Mihály képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy nem tartja helyesnek, indokoltnak más településen mûködõ Egyesület, hobby tevékenység támogatását. A képviselõ-testület 7 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett a Ft-os nagyságú támogatás megállapításáról döntött és az alábbi határozatot hozta: 31/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: Együtt Hétért Egyesület anyagi támogatása. Serényfalva községi önkormányzat képviselõ-testülete az Együtt Hétért Egyesület részére Ft összegû, egyszeri vissza nem térítendõ támogatást biztosít. A támogatás felhasználásáról és elszámolásáról az önkormányzat és a támogatott megállapodást köt, mely után kerül sor a támogatás átadására. Felelõs: polgármester, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen. Indítványok, javaslatok: Mészárosné Kulcsár Edit képviselõ honlapjának látogatója. érdeklõdött, hogy ki volt az önkormányzat

19 19 Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy a website látogatottsága, fennállásának bõ 1 éve alatt meghaladta a fõt. Ebbõl az alkalomból az oldal fenntartója és üzemeltetõje Serényfalva község Önkormányzata és a Humán Kft közösen egy nyereményjátékot hirdetett. A játékban a honlapot tízezredikként felkeresõ és a szükséges regisztrációt elvégzõ személy egy asztali DVD lejátszóval illetve a térséget, a települést bemutató kiadványokkal lett gazdagabb. A pr-játék nyertese Takács Máté, budapesti lakos lett, aki március 27-én a Polgármesteri Hivatalban vette át nyereményeit. mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követõen a polgármester a képviselõtestület ülését bezárta. k. m. f. Szerna Csaba polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

20 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SERÉNYFALVA község Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete február 13-án megtartott nyílt ülésének: a./ jegyzõkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30, 31 d./ rendelete: 3; 4, 5 T Á R G Y S O R O Z A T : Npr. Tárgy Elõterjesztõ Tájékoztató a Putnoki Rendõrõrs és a Polgárõr Egyesület évi tevékenységérõl (elõterjesztés módja: szóban) Beszámoló a Mûvelõdési Ház és a Könyvtár évi tevékenységérõl. (elõterjesztés módja: szóban) A évi költségvetési rendelet módosítása. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester évi ellenõrzési jelentés. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester 7. Aktuális feladatok. (elõterjesztés módja: szóban) 8. Indítványok, javaslatok Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Serényfalva, április 22. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

21 2008. évi elõirányzat módosulás indokai Bevételek E ft Központosított elõirányzat miatt: Keresetkiegészítés (közszféra június hó: Ft/fõ december: Ft/fõ +járulékai) CKÖ megszûnése miatt állami támogatás visszautalása Jövedelemkülönbség mérséklés adóerõképesség alapján Gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk pénzbeni támogatása 2x5.500 Ft/fõ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása + 4 Iskolatej támogatás +220 Környezetvédelmi bírság, pótlék (Téglagyárra kiszabott bírság 30%-a) Munkaügyi Kp. Közhasznú és egyéb támogatott foglalkoztatás támogatása Normatíva lemondás óvodai gyermeklétszám csökkenés, tagintézménnyé átszervezés miatt Rendszeres szociális ellátások állami támogatásának korrekciója, teljesítés alapján Saját hatáskörben szükséges módosítások Saját bevételek (tagiskola étkeztetés, közmûdíjak) Bevételi elõirányzat változás összesen: Kiadások Személyi juttatások (közfoglalkoztatás, közszféra keresetkiegészítése) Járulékok (személyi juttatás elõirányzat változáshoz igazodó) E ft Dologi kiadások (tagintézményi átszervezés)

22 22 Átadott pénzeszközök (ide indoklást írni, a fentiek szerint!) Támogatások, szoc. juttatások (teljesítés önkormányzati önrésze) Felhalmozási kiadások (konyha eszközbeszerzés) Kiadási elõirányzat változás összesen A központosított elõirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik. A saját hatáskörben bekövetkezett változások kiadási oldalon a képviselõ-testület döntései alapján realizálódtak.

23 A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás Település igazg. kommun.sport feladatok fõ x Ft Pénzbeli és természetbeni szoc. és gy.jóléti ellátás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 85 fõ x Ft Helyi közmûvelõdési feladatok fõ x Ft Szociális étkeztetés 17 fõ x Ft Falu/tanyagondnoki szolgálat Hozzájárulás tömegközlek.felad.1104 fõ x 515.-Ft Központosított ei. (bérpolitikai int., 13. havi jutt., ker.keg. miatt) I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen I.b Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján Óvodai nevelés 73 fõ teljesítmény mutató alapján 8 hóra Óvodai nevelés 65 fõ teljesítmény mutató alapján 4 hóra Nemzeti etnikai nevelés Óvodai gyermekétkeztetés Intézményfenntartó társulás támogatása 64 fõ Pedagógus továbbképzés 4 fõ x Ft 47 I.c. Iskolai normatív támogatás Iskolai oktatás 1-4 oszt. 67 fõ teljesítmény mutató alapján 8 hóra Gyógypedagógiai nevelési igényû tanuló 1 fõ Napközi otthonos és tanulószoba 23 fõ x Ft 8 hóra Intézményi étkeztetés Intézményfenntartó társulás támogatása 62 fõ Pedagógus továbbképzés támogatása 5 fõ x Ft 39

24 24 I/d Rendszeres szociális ellátások 90%-a; közcélú munka I/e Cigány Kisebbségi Önkorm. Támotagása 359 II. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett rész / 8%/ Személyi jövedelemadó kiegészítés Gépjármûadó 100 % III. Saját bevételek Térítési díjak Továbbszámlázott szolgált. közmû díjak, egyéb bev Bérleti díjak, lakbér Kiszámlázott szolgáltatások áfája IV. Helyi adók iparûzési adó építményadó kommunális adó 248 V. Átvett pénzeszköz TB finanszírozás ( iskola eü.) Kistérségi Társulás társulási támogatás évi korrekció miatt Munkaügyi Központ támogatása Népszavazás Mozgáskorlátozott támogatás, gyermekvédelmi tám., iskolatej tám Átadott pe. Cigány Kisebbségi Önk.-nak 54 VI. Felhalmozási célú bevételek Iparûzési adó Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a fõ x

25 25 3. Pénzmaradvány Sajó-Boldva völgye Hull.kez. társ Leki támogatás Pogonypuszta lakosai vízbekötési hozz., tárgyi eszk. ért VII. Pénzmaradvány VIII. Kisebbségi önkormányzat számlamaradványa 55 B e v é t e l ö s s z e s e n :

26 A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 2.sz. melléklete KIADÁSOK Szakfeladat megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási Céltartalék Létszám Összes kiadás Óvodai intézmény étkeztetése Munkahelyi vendéglátás Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Iskolai intézmény étkeztetése Önkorm. Igazg. tevékenysége Kisebbségi Önkormányzat Tanyagondnoki szolgálat Város és község gazd.szolg Közvilágítási feladatok Iskolaegészségügy Közutak fenntartása Szociális étkeztetés Rendszeres pénzbeni ellátások Esetipénzbeni ellátások Köztisztasági tevékenység Mûv. Házak tevékenysége Napközi otthon és tan szoba Családi és társ.i ünnepek Ingatlan fenntartás Település vízellátás Ravatalozó fenntartás Népszavazás Intézményi étk. Kiseg.szolg Vízelvezetési feladatok Céltartalék Kiadás összesen

27 A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 3.sz. melléklete Serényfalva községi Önkormányzat évi költségvetése mûködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. Bevételek ( E Ft ) Kiadások ( E Ft ) Intézményi mûködési bevételek Személyi juttatás Sajátos mûködési bevételek Járulékok Költségvetési támogatás Dologi kiadások Átvett pénzeszköz Pénzeszköz átadás Számlamaradvány Támogatások Összesen Összesen:

28 A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 4.sz. melléklete Serényfalva községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. Bevételek ( E Ft ) Kiadások ( E Ft ) Társ.-i; gazd.-i elmaradt települések támogatásának 100 %-a Konyha berendezése Céltartalék pénzmaradvány Pogonypuszta vízvezeték Iparûzési adó Lakossági befizetés (vízbekötés), tárgyi eszk. értékesítés Fejlesztésre átadott pénzeszköz Sajó-Bódva Társ Iktató program 182 Fejlesztésre átvett pe. Sajó-Bódva Társ. 719 Járda kiviteleli terv I.részszla 120 LEKI támogatás Gép beszerzések 872 Összesen: Összesen:

29 Serényfalva községi Önkormányzat évi elõirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 8.sz. melléklete Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra Adatok ezer Ft-ban Hónapok Elõirányzat felhasználás ütemei Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Január Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Február Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Március Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Április Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Május Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Június Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti

30 30 Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 2. lap hóra Adatok ezer Ft-ban Hónapok Elõirányzat felhasználás ütemei Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Július Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Augusztus Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Szeptember Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Október Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti November Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti December Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti

31 Polgármesteri Hivatal A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 9.sz. melléklete Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Illetmény, illetménykieg.,13.havi, jubileumi jutalom Képviselõk, polgármester tiszteletdíja, polgármester költségtérítése Étkezési hozzájárulás Napidíj 9 5. Kötelezõ továbbképzés díja Ruházati költségtérítés Egyéb juttatás 208 II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) III. Dologi kiadások Gyógyszer, vegyszer 2 2. Szakmai könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Karbantartás, kisjavítás Belföldi kiküldetés Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés Készlet beszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia Villamos energia Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Reprezentáció Különféle díjak /biztosítás / Víz és csatornadíj Rehabilitációs hozzájárulás ÁFA %-os szja Áfa befizetés 400 IV. Átadott pénzeszköz Polgárõr Egyesület Putnok és Térsége Társulás 36

32 32 3. TÖOSZ tagdíj Orvosi ügyelet BAZ megyei Rendõrkapitányság Ózd Kistérségi Társulás Sportegyesület ÓZDSZOLG Kht Mozgáskorlátozottak Egyesülete Bánréve Önk. Szennyvíz 428 V. Felhalmozási kiadás Iktató program 182 Szakfeladat összesen Létszám: 3 fõ Általános iskolai oktatás Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi Továbbképzés,betegszabadság Pedagógus szakkönyvvásárlás Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés 60 II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) III. Dologi kiadás Gyógyszer, vegyszer Munkaruha, védõruha Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia Villamos energia Különféle adók díjak Vásárolt közszolgáltatás Kis értékû eszköz beszerzés Víz- és csatorna díjak Karbantartás kisjavítás Szállítási szolg Belföldi kiküldetés, reprezentáció 38

33 Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Könyv beszerzés Egyéb készletbeszerzés Szakmai anyagok Kis értékû eszköz beszerzés ÁFA % SZJA 20 Szakfeladat összesen Létszám: 6 fõ Napközi Otthonos ellátás Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi Egyéb költségtérítés, betegszabadság Étkezési hozzájárulás 66 II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) 412 III. Dologi kiadás Szakmai készlet beszerzés ÁFA 8 Szakfeladat összesen 1881 Létszám: 1 fõ Iskolai intézményi étkeztetés Kiadásnem E Ft I. Személyi jellegû kiadás: Illetmény, jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés 17 II.Munkaadót terhelõ járulékok: 547 III.Dologi kiadások 3.805

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. április 10-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. augusztus 28- án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17-én, 9:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2/2008.(II.28.)rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008.(II.28.)rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2008.(II.28.)rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetésérõl (módosításokkal egységes szerkezetben) Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. augusztus 25-én, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. április 14-én, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10- én 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 8:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 15-én, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. április 9-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 16-án 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Göőz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. szeptember 15-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Sajógalgóc

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. december 18-án 13:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: tanácsterme Serényfalva,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Községháza Sajóivánka

Részletesebben

5/2008.(IV.17.) rendelete a 2007. évi zárszámadásról

5/2008.(IV.17.) rendelete a 2007. évi zárszámadásról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2008.(IV.17.) rendelete a 2007. évi zárszámadásról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról Tolmács Község Önkormányzata Beszámoló a 2011. évi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 11/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. április 15-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben