J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének április 3-án órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út képviselõ-testületi tag: Szerna Csaba Veres Zoltán Majtényi Géza Bárdos Pál Csontos Mihály Gyurkó Zsuzsanna Horváth László Mészárosné Kulcsár Edit polgármester alpolgármester képviselõ képviselõ képviselõ képviselõ képviselõ képviselõ Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ - az 1. napirendi ponthoz: Dr. Varga László Görömbei Zoltán Kocsis József Szûcs Géza - a 2. napirendi ponthoz: Javora László Sváb Jánosné Ózd városi rendõrkapitány Putnoki Rendõrõrs parancsnok körzeti megbízott Polgárõr Egyesület elnöke Mûvelõdési Ház vezetõ könyvtáros - - jegyzõkönyvvezetõ: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Szerna Csaba polgármester köszöntötte a képviselõ-testület tagjait, az ülésen tanácskozási joggal résztvevõket. Megállapította, hogy a képviselõ-testület 8 tagja jelen van, a képviselõ-testület ülése határozatképes.

2 2 Javaslatot tett az ülés meghívóban feltüntetett napirendi pontjainak elfogadására, melyet a képviselõ-testület egyhangú ( 8 igen ) szavazattal elfogadott: N A P I R E N D : Npr. Tárgy Elõterjesztõ Tájékoztató a Putnoki Rendõrõrs és a Polgárõr Egyesület évi tevékenységérõl (elõterjesztés módja: szóban) Beszámoló a Mûvelõdési Ház és a Könyvtár évi tevékenységérõl. (elõterjesztés módja: szóban) A évi költségvetési rendelet módosítása. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester évi ellenõrzési jelentés. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester 7. Aktuális feladatok. (elõterjesztés módja: szóban) 8. Indítványok, javaslatok Jegyzõi állásra beérkezett pályázatok elbírálása-zárt ülés. (elõterjesztés módja: szóban) Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása. (elõterjesztés módja: szóban) Szerna Csaba polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Szerna Csaba polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ 1./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: Tájékoztató a Putnoki Rendõrõrs és a Polgárõr Egyesület évi tevékenységérõl Elõterjesztõ: Szerna Csaba polgármester Görömbei Zoltán õrsparancsnok a jegyzõkönyv melléklete szerint beszámolt a képviselõ-testületnek, a Putnoki Rendõrõrs évi tevékenységérõl.

3 3 Dr. Varga László kapitányságvezetõ elmondta, hogy 2008-ban szinte valamennyi településen nõtt a bûncselekmények száma. Májustól hangsúlyozottabban jelentkeztek a vas- és színesfémhulladékkal kapcsolatban elkövetett cselekménynek. Serényfalva esetében, azonban 2008-ban pozitív tendencia tapasztalható. A 2009-es év elsõ hónapjaiban jelentkezõ problémákra, a Putnoki Rendõrõrs helyesen reagált, kellõ figyelmet fordított az ügyekre. Országos fokozott ellenõrzési akció került elrendelésre, melynek célja a lakosság szubjektív biztonságérzetének erõsítése. Az akció keretében, minden nap, minden településre el kell jutnia a rendõröknek. Serényfalvát az ún. kiemelt bûncselekmények elkerülték. Szerna Csaba polgármester megköszönte a rendõrségi vezetõk beszámolóját, tájékoztatását. Elmondta, hogy a községben az elmúlt idõszakban olyan tendencia jelentkezett, amely eddig nem volt jellemzõ. 2 hónap alatt, 6 db betörés, illetve betörési kísérlet történt a településen, üzletek, illetve magánlakás ellen. Amellett, hogy ezen cselekmények, felderítése, megakadályozása és megelõzése elsõsorban a rendõrhatóság feladata, az önkormányzat is igyekszik a probléma megoldására. Horváth László képviselõ kérte, hogy a rendõrök többet legyenek jelen a településen, illetve 1-1 járõridõszakot követõen rövid idõn belül térjenek vissza. Majtényi Géza képviselõ kérdezte, hogy az önkormányzat által vásárolt robogó mûködõképes-e, használatban van-e. Csontos Mihály képviselõ erélyesebb rendõri fellépést kért, a településen vezetõi engedély nélkül, gépjármûvekkel szabálytalanul közlekedõkkel szemben. Görömbei Zoltán õrsparancsnok az elhangzottakra válaszolva elmondta, hogy a rendõrök tudják, hogy mit kell, és mit kellene csinálniuk. Az õrs mûködési területe 11 községre terjed ki. 1 éjszaka 1 autóval, 2 járõr teljesít szolgálatot; ebbõl is látszik, hogy kevés idõ áll rendelkezésükre. A problémás, veszélyeztetett helyekre igyekeznek visszatérni. A figyelõ szolgálat segíthet a jelentkezõ problémák orvoslásában. A robogó tökéletes mûszaki állapotban van, a jó idõ bekövetkeztével a körzeti megbízott használni fogja. Az engedély nélkül vezetõkkel kapcsolatban elmondta, hogy 10 forgalmi engedélyt vontak be csak márciusban. A szabálytalankodó jármûvezetõket mindig megbüntetik, nagy összegû bírságot rónak ki, azokat az elkövetõk legkésõbb az elzárás foganatosításáig megfizetik. Majtényi Géza képviselõ felvetette az engedély nélküli vezetõ esetében a gépjármû lefoglalásának a lehetõségét. Dr. Varga László kapitányságvezetõ válaszában elmondta, hogy azt jogszabály nem teszi lehetõvé. A rendõrség jogalkalmazó, a hatályos törvényeknek, elõírásoknak megfelelõen járhat csak el. A képviselõ-testület a Putnoki Rendõrõrs és az Ózdi Rendõrkapitányság vezetõinek beszámolóját egyhangú (8 igen ) szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 1 8 / (I V ) s z ámú K é pv i s el õ-t estület i H at ár oz at : Tárgy: Beszámoló a Putnoki Rendõrõrs évi tevékenységérõl Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Putnoki Rendõrõrs évi tevékenységérõl szóló beszámolót a jegyzõkönyv melléklete szerint elfogadja. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen

4 4 Szûcs Géza a serényfalvai Polgárõr Egyesület elnöke az alábbiak szerint tájékoztatta a képviselõ-testületet az egyesület évi tevékenységérõl: Az Egyesület 2008-ban 17 fõ taggal mûködött. 2 közgyûlést tartottak. Az elnökök részére, 2 értekezlet került lebonyolításra, Ózd, illetve Putnok helyszínen. Emellett a Kistérség több alkalommal kezdeményezte a területen mûködõ egyesületek elnökeinek összehívását. Erre általában a roma kisebbséget ért, az országos hírekben iszereplõ, támadásokat követõen került sor. A polgárõrség 6 közös szolgálatot teljesített a rendõrséggel. 24 alkalommal látták el a postai kézbesítõ kísérését, a Magyar Postával kötött megállapodás alapján. Résztvettek az önkormányzati rendezvények biztosításában; a falunapon 4 fõ, az augusztus 17-i rendezvényen, 5 fõ bevonásával ban 322 alkalommal, összesen óra szolgálatot teljesítettek. Átlagban havi 16 nap tudtak szolgálatot szervezni. A probléma az egyesület tagjainak alacsony létszáma, annak ellenére, hogy július 12-én 3 fõ felvételére sor került. Elmondta, hogy sokan bírálják a polgárõrséget, mûködésének hatékonyságát, ezek a személyek azonban nem lépnek be az egyesületbe. A serényfalvai Polgárõr Egyesület nem csak papíron mûködik, a teljesített feladatok valósak. A Megyei Polgárõr Szövetség mégsem ismerte el az egyesület tagjainak munkáját jutalmazással, arra hivatkozva, hogy az egyesület mûködése nem eléggé demonstratív, reklámozott. Megköszönte a képviselõ-testületnek Egyesület mûködéséhez nyújtott támogatást. Szerna Csaba polgármester megköszönte a beszámolót. Kérte a Polgárõr Egyesület elnökét, hogy április 1-tõl, a figyelõ szolgálat megszervezésével hétvégékre, a szombati és a vasárnapi éjszakákra szervezze a szolgálatot; ekkor azonban minden napra és 4.00 óra között. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta: 19/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: Beszámoló a Polgárõr Egyesület évi tevékenységérõl Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a Polgárõr Egyesület évi tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadja. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen 2./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: Beszámoló a Mûvelõdési Ház és a Könyvtár évi tevékenységérõl. Elõterjesztõ: Szerna Csaba polgármester Sváb Jánosné könyvtáros a jegyzõkönyv melléklete szerint tájékoztatta a képviselõtestületet a évi tevékenységrõl. A beszámolóval kapcsolatban az alábbi észrevételek hangzottak el:

5 5 Mészárosné Kulcsár Edit képviselõ elmondta, hogy a könyvtáros önzetlen és jó szakember, az elért eredmények, a gyerekek és felnõttek könyvtárlátogatási szokásainak megváltozása, egyértelmûen bizonyítják azt. Szerna Csaba polgármester megköszönte a beszámolót. Elmondta, hogy a nyilvános könyvtári szolgáltatásban minõségi változás következett be, mely a beszámolóból egyértelmûen kiderül. Javora László mûvelõdési ház vezetõ évi tevékenységérõl. A lebonyolított rendezvényeket négy kategóriába sorolta az alábbiak szerint számolt be az intézmény - az önkormányzat rendezvényei; - az önkormányzati intézmények, önkormányzathoz kapcsolódó szervezetek rendezvényei, - egyéb szervezetek rendezvényei, - és árubemutatók, vásárok. Az önkormányzati rendezvények sorában, a Mûvelõdési Ház adott otthont a képviselõ-testület közmeghallgatásának. A júniusi falunap, az augusztus 20-i ünnepség itt került lebonyolításra, csakúgy, mint a Hõsök Napi megemlékezés, az önkormányzat óévbúcsúztató munkaértekezlete is itt került megrendezésre. Az intézmények illetve szervezetek rendezvényei között, meg kell említeni a nyugdíjas klubok heti két alkalommal történõ mûködését. Sajnos a klub-jellegû tevékenység 2008-ban a tagok létszámának csökkenése miatt visszaszorult. A fiatalok számára biztosított klubfoglalkozás magától megszûnt, érdeklõdés hiánya miatt. Az intézmény adott helyt az óvodai farsangnak, SZMK bálnak, szilveszteri rendezvénynek. Az egyéb szervezetek közül a Földtulajdonosi Társulás, az Erdõbirtokossági Társulat, a Kossuth Vadász Társaság, a Serényfalvai Sportegyesület, a Polgárõr Egyesület tartotta közgyûléseit az intézményben. Három alkalommal került sor véradás, egy alkalommal szemvizsgálat lebonyolítására. Árubemutatóra, vásározásra 11alkalommal került sor 2008-ban. Kérte a bejárati lépcsõ csúszásmentesítésének a megoldását, valamint az elõtér szieszta-rendszerû fûtési rendszerének átépítését, konvektoros módra. Szerna Csaba polgármester az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a Mûvelõdési Ház felújítása során, mûbizonylat szerint, csúszásmentes járólapok kerültek lerakásra a lépcsõn, melyek azonban a célnak nem felelnek meg. A lépcsõ újraburkolása a közeljövõben megtörténik. Az elõtéri fûtési mód megfelel a követelményeknek, nem szükséges konvektorral való kiváltása, hiszen ahhoz jelentõs anyagi forrás mellett, terveztetés és engedélyeztetés lenne szükséges. Majtényi Géza képviselõ hozzászólása során elmondta, hogy a Mûvelõdési Házban a kötelezõ tevékenységek valósulnak meg. Nagy szükség lenne, megfelelõ végzettségû szakember által irányított, szervezett közmûvelõdésre. Ez hiányzik a településrõl. Elmondta, hogy már korábban is felvetette esetleges munkanélküli, népmûvelõ, mûvelõdésszervezõ foglalkoztatáspolitikai támogatással megvalósuló alkalmazását. Akár a megyében is lehetne keresni ilyen szakembert.

6 6 Szerna Csaba polgármester a felvetésre elmondta, hogy a Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint, nincs ilyen végzettségû nyilvántartott álláskeresõ. Támogatás nélküli foglalkoztatásra pedig az önkormányzatnak nincs lehetõsége. A közmûvelõdés, illetve az ahhoz kapcsolódó helyi szervezõdés évek óta hanyatló tendenciát mutat a kistérségben. Az ózdi néptáncegyüttesen kívül nincs színpadképes csoport. A településen népi értékek, hagyományok nincsenek. A községben, a 70-es években mûködött utoljára amatõr színjátszócsoport. Ez azonban mára a kor igényeit nem tudná kiszolgálni, arról nem is beszélve, hogy nincs aki betanítsa, nincs aki elõadja a darabokat, és kétséges a fogadóközönség igénye is. Az elmúlt évek hasonló kezdeményezései Serényfalvánál nagyobb településeken is sorra megfeneklettek. Javora László mûvelõdési ház vezetõ elmondta, hogy mindaddig, amíg az emberi kapcsolattartási formák nem megfelelõek, a fiatalok között a kötött programok megszervezése, sikeres lebonyolítása nem elképzelhetõ. Véleménye szerint ebben a formában az érintettek, a célközösség nem összefogható. A képviselõ-testület a beszámolót, és az elhangzott válaszokat tudomásul vette, egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta: 2 0 / (I V ) s z ámú K é pv i s el õ-t estület i H at ár oz at : Tárgy: Beszámoló a Mûvelõdési Ház és a Könyvtár évi tevékenységérõl 1. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Ház évi tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadja. 2. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a községi Fiókkönyvtár évi tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadja. Felelõs: polgármester, mûvelõdési ház vezetõ, könyvtáros Határidõ: értelemszerûen 3./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása. Elõterjesztõ: Szerna Csaba polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: Majténi Géza képviselõ a rendelet-tervezettel kapcsolatban az alábbiakról kérdezett: Kérdezte a környezetvédelmi bírság mibenlétét, a pogonyi-pusztai ivóvíz rekonstrukcióhoz tartozó bevétel és tárgyi eszköz értékesítés bevétel tartalmát. Kérdezte, hogy mi az oka annak, hogy a költségvetés módosításában és a következõ napirendként tárgyalandó zárszámadásban a számok nem egyeznek.

7 7 Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elhangzottakra válaszolva elmondta, hogy az ÉKÖVÍZIG az Észak-Magyar Téglaipar Rt.-re szabott ki környezetvédelmi bírságot, melynek a 30%-a az önkormányzatot illeti meg. A bírságot kiszabó határozat alapján, tájékoztatta a képviselõt annak okáról. A pogonyi-pusztai ivóvíz rekonstrukció esetében, bevételként a lakossági hozzájárulás, míg a tárgyi eszköz értékesítésnél, a leselejtezett és értékesített utánfutóért fizetett vételár szerepel. A költségvetési rendelet eredeti és módosított bevételi és kiadási elõirányzatot tartalmaz, míg a zárszámadás ezen elõirányzatok tényszerû teljesítését. A képviselõ-testület az elõterjesztés, a szóbeli kiegészítések alapján egyhangú (8 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 3/2009. (IV.9.) rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetésérõl szóló 1/2008.( II.8.) rendelet módosításáról Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65. -ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi. CLXIX. tv, és a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet elõírásait, az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 1/2008.(II.8.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 2. (1)-(6); (9; (12) és 6. -a bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1)-(6) /1/ Serényfalva Községi Önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel és kiadással állapítja meg. /2/ A 2.. szerinti bevételi fõösszeg bevételi forrásonkénti elõirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklete tartalmazza (Áht.118. (1). /3/ Az 2. -ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelõ járulékok E Ft - mûködési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegû kiadás, céltartalék E Ft

8 8 /4/ A kiadási elõirányzatok címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza (Áht.118. (1). A melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. /5/ Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza (Áht a.pont.) /6/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a Rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza (Áht a.pont). /9/ A Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemtervet (Áht.118. (1).) /10/ A Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola, a Napközi Otthonos Óvoda, és a Mûvelõdési Ház évi költségvetésének kiadási elõirányzatatit a Rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. /12/ A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. 6.. A képviselõ-testület az önkormányzat évre a gördülõ tervezés keretében elõre jelzett bevételi és kiadási elõirányzatait /14. számú melléklet/ tudomásul veszi. 2.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 01-tõl kell alkalmazni. k.m.f. Szerna Csaba sk. polgármester Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve:Serényfalva,2009.április 9. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ 4./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet Elõterjesztõ: Szerna Csaba polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a napirendet.

9 9 Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: Majténi Géza képviselõ képviselõ kérdezte, hogy a CKÖ tartozása terheli-e a települési önkormányzatot. Kérdezte, hogy az egyszerûsített mérlegben szereplõ adótartozás növekedésének mi az oka. Érdeklõdött arról, hogy a SerényBau Kft. fizete helyi adót. Érdeklõdött továbbá a költségvetési jelentés több sorának tartalmáról. Bárdos Pál képviselõ a kisebbségi önkormányzat költségvetési beszámolójában szereplõ szociálpolitikai támogatás mibenlétérõl kérdezett. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az alábbiak szerint válaszolt: A kisebbségi önkormányzat bárminenû tartozása nem terheli az önkormányzatot. A költségvetési beszámolóban a gépjármûlízing adósság szerepel. A fennálló tartozásokhoz fûzõdõ, esetleges hitelezõi kezdeményezésekrõl semmilyen információval nem rendelkeznek. Ha a tárgyban történt is valami, arról a megszûnt CKÖ elnöke tudhat. Az ügyben egyetlen iratot a polgármesteri hivatalhoz le nem adott. A mérlegben szereplõ adótartozás növekedése, az Észak-Magyar Téglaiprai Zrt. által fizetendõ iparûzési adó csökkenés következménye. A SerényBau Kft. a helyi rendelet szerinti, valamennyi helyi adó fizetési kötelezettségének eleget tesz. A kisebbségi önkormányzat törvényellenesen, hatósági jogkört gyakorolva, állapított meg, 2008-ban szociális juttatásokat, ez szerepel a beszámolóban. Gálos Péterné vezetõ tanácsos ismertette a költségvetési jelentés kérdezett sorainak tartalmát. A képviselõ-testület az elõterjesztés, a szóbeli kiegészítések alapján egyhangú (8 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2009. (IV.10.) rendelete a évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása alapján, tekintettel a módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet szabályaira, figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLXIX tv. és a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja (továbbiakban: Rendelet), az önkormányzat 2008.évi zárszámadásáról I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselõ-testületére az Önkormányzat intézményeire, a polgármesterre terjed ki és 4. tekintetében a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki. II. f e j e z e t 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

10 10 /1/ Az Önkormányzat képviselõ-testülete az önkormányzat 2008.évi költségvetését hagyja jóvá E Ft bevétellel ebbõl: - intézményi mûködési bevételek E Ft - önkorm. sajátos mûk. bevétel E Ft - költségvetési támogatás E Ft - átvett pénzeszközök E Ft évi számlamaradvány E Ft - Tárgyi eszköz értékesítés, vízbeköt E Ft - átfutó, függõ bevétel E Ft /2/ Az Önkormányzat képviselõ-testülete az 2008.évi költségvetését E Ft kiadással ebbõl: - személyi juttatás E Ft - munkaadókat terhelõ járulékok E Ft - dologi kiadások E Ft - pénzeszközátadás E Ft - támogatás és egyéb juttatás E Ft - felhalmozási kiadások E Ft - átfutó, függõ kiadás -297 E F hagyja jóvá. A költségvetés számlamaradványa: E Ft. 3. /1/ A 2. -ban megállapított bevétel forrásonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza. /2/ A kiadási elõirányzatok címenkénti és célonkénti teljesülésének megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. /3/ Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülését - mérlegszerûen a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. /4/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülését - mérlegszerûen a Rendelet 4. sz.melléklete tartalmazza. /5/ A Rendelet 5. Sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az Áht.118. (2). 4. pontja szerint - az önkormányzat adósságállományát. /6/ A Rendelet 6. Sz. melléklete tartalmazza az Áht.118. (2) 2.a. pontja szerint - az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét. /7/ A 7.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekrõl( Áht.118. (2) 2.d.); a 8.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást. /8/ A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemtervet.

11 11 /9/ A Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola, a Napközi Otthonos Óvoda és a Mûvelõdési Ház évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. /10/ A Rendelet 11.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 12.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást. /11/ A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást, a 14 sz. melléklet a költségvetési jelentést, a 15. sz. melléklet a pénzmaradvány kimutatást. /12/ A Rendelet 16.sz. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. 4. A kisebbségi önkormányzat költségvetése /1/ A augusztus 27-én megszûnt helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének teljesülése E Ft bevétel E Ft kiadás ebbõl: E Ft dologi kiadás 25 E FT pénzeszköz átadás 120 E FT szociálpolitikai támogatás. /2/ A Rendelet 17.sz. melléklete tartalmazza a kisebbségi önkormányzat mérlegét. 5. Záró rendelkezések /1/ Ezen rendelet a kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.év költségvetésére kell alkalmazni. /2/ A rendelet kihirdetésével egyidõben hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló többszörösen módosított 1/2008.(02.08.) rendelete. k.m.f. Szerna Csaba sk. polgármester Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve: Serényfalva, április 10. Dr. Herczeg Tibor sk.

12 12 Szerna Csaba polgármester a napirend keretei között ismertette a Serényfalvai Sport Egyesület jegyzõkönyv melléklete szerinti elszámolását, az önkormányzat által átadott évi támogatás összegével. Majtényi Géza képviselõ kérdezte, hogy a keletkezett maradványnak mi a sorsa. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta, hogy a maradványt évi mûködése során használja fel a sportegyesület. Annak rendelkezésre állásig, a tárgyévi támogatás nem kerül folyósításra. Szerna Csaba polgármester felhívta a képviselõk figyelmét, hogy ha gazdasági válság jelei kézzel fogható módon jelentkeznek az önkormányzatnál, elsõként a sportegyesült mûködésének támogatását kell megszüntetni. A képviselõ-testület az elhangzott válaszokat tudomásul vette és egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta: 21/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: Serényfalvai Sport Egyesület elszámolása. Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Serényfalvai Sport Egyesület jegyzõkönyv melléklete szerinti elszámolását, az önkormányzat által átadott évi támogatás összegével elfogadja. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen. 5./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: évi ellenõrzési jelentés Elõterjesztõ: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta meg a napirendet. Szerna Csaba polgármester az ellenõrzési jelentés kapcsán elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévõ jármûvek tankolása minden esetben számla alapján, azok utólagos elszámolásával történik. A jelentés a túlfogyasztás, illetve a megtakarítás elszámolását kifogásolja a gépjármûvezetõk felé évtõl azonban a gépjármû üzemeltetési szabályzat módosításával, ez a probléma is megoldódott. A megtakarítást a gépjármû vezetõi nem kapják meg, túlfogyasztás esetén, annak költségét 50 E Ft-ig nem kell megfizetniük. Elmondta, hogy a jármûvek üzemeltetése során probléma, hogy akár egy napon belül is több személy vezeti ugyanazt a jármûvet, ill. a helyi közlekedés miatt jelentõs túlfogyasztás. Majtényi Géza képviselõ hozzászólásában a közalkalmazottak besorolásáról kérdezett.

13 13 Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy az ellenõrzési észrevétellel kapcsolatban a munkáltatónak az általuk szükségesnek vélt lépéseket meg kell tenniük. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta: 22/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: évi ellenõrzési jelentés Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a évi ellenõrzési jelentést a jegyzõkönyv melléklete szerint megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Felelõs: jegyzõ, polgármester, intézményvezetõk Határidõ: értelemszerûen. 6./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása. Elõterjesztõ: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a napirendet, és hagyta jóvá egyhangú (8 igen) szavazással az önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervét. 2 3 / ( I V ) s z á m ú K é pv i s e l õ -t es t ü l et i h at ár o z at Tárgy: évi közfoglalkoztatási terv. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv mellékeltét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a évi közfoglalkoztatási tervet, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen 7./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: Aktuális feladatok Elõterjesztõ: Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint javasolta, a szociális étkezés intézményi térítési díjának felülvizsgálatát, megállapítását. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

14 14 Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2009. (IV.6.) rendelete a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VIII.1.) rendeletének módosításáról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a többszörösen módosított évi III. törvény felhatalmazása alapján a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló /2003. (VII. 29.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 23. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 23. (2) (2) A Napközi Otthonos Óvoda konyhája által biztosított élelmezési ellátások napi térítési díját az alábbiak szerint szabályozza: A kategória (nyugdíjminimum 150%-ig ) B kategória (nyugdíjminimum % ) C kategória (nyugdíjminimum 300%-a felett ) Jelen rendelet kihirdetésével lép hatályba, mellyel egyidõben hatályát veszti a 16/2006.(XII.23.) rendelet. k. m. f. Szerna Csaba sk. polgármester Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve: Serényfalva, április 6. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Szerna Csaba polgármester ismertette a putnoki Serényi László Általános Iskola igazgatójának megkeresését, melyben a Serényfalváról bejáró, 5-8. osztályos korú gyermekek, tanulóbérlete árának megtérítését kérte az önkormányzattól Ft összegben. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta:

15 15 24/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: 5-8. osztályos korú általános iskolai tanulók autóbuszbérlet árának megtérítése. Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a putnoki Serényi László Általános Iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezõ, 5-8. osztályos korú gyermekek 2008/2009. II. félévi tanulóbérleteinek árát, az intézmény részére, az intézmény kimutatása és elszámolása alapján biztosítja, Ft összegben. Felelõs: polgármester, intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen. Szerna Csaba polgármester ismertette a Móra Ferenc Tagiskola tagintézményvezetõjének kezdeményezését, a napközis csoport közoktatási törvényben meghatározott maximum létszámtól, 20%-al való eltérése fenntartói engedélyezésére. A tanítási évben jelentkezõ gyermekek létszáma miatt vált szükségessé a fenntartói döntés. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta: 25/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: Móra Ferenc Tagiskola napközi otthonos csoportjában a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése. Serényfalva községi önkormányzat képviselõ-testülete az intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott Móra Ferenc Tagiskola napközi otthonos csoportjában, az évi LXXIX. tv 3. sz. melléklet II. rész 7. pontjában foglaltak alapján, nevelési év közben keletkezõ ellátási kötelezettség teljesítése miatt, engedélyezi a maximális csoportlétszám túllépését 20%-kal, a 2008/2009. tanítási évben. Felelõs: polgármester, intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen. Szerna Csaba polgármester ismertette a Móra Ferenc Tagiskola tagintézményvezetõjének kezdeményezését, melyben az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen, a tanulmányi kirándulások lebonyolításához kérte az önkormányzat anyagi támogatását. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta:

16 16 26/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: Móra Ferenc Tagiskola által szervezett tanulmányi kirándulások anyagi támogatása. Serényfalva községi önkormányzat képviselõ-testülete a Móra Ferenc Tagiskola által szervezett tanulmányi kirándulásokhoz Ft/tanuló összegû támogatást biztosít. A támogatás egyösszegben, a tagintézmény részére kerül átadásra, mellyel az önkormányzat nevére kiállított számlával számol el a tagintézmény-vezetõ. Felelõs: intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen. Szerna Csaba polgármester ismertette Dr. Czenthe Zoltán anyagi támogatás iránti megkeresését, melyben a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület nevében, a Gömöri Atlantisz címû kiadvány megjelentetésének támogatását kérte. A képviselõk az ülés keretei között megismerték az 5 kötetes kiadványt. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta: 27/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület anyagi támogatása. Serényfalva községi önkormányzat képviselõ-testülete a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület részére Ft összegû, egyszeri vissza nem térítendõ támogatást biztosít. A támogatás felhasználásáról és elszámolásáról az önkormányzat és a támogatott megállapodást köt, mely után kerül sor a támogatás átadására. Felelõs: polgármester, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen. Szerna Csaba polgármester kérte, hogy a képviselõ-testület az elõzõ napirendi pontok keretei között már tárgyaltak szerint döntsön az ún. figyelõ szolgálat létrehozásáról. A polgárõrség mellett, a közfoglalkoztatás keretei között 2X2 fõ bevonásával ún. figyelõ szolgálatot szervezhetõ a település belterületére. A figyelõ szolgálat munkanapokon 22:00 és 4:00 óra között mûködhet. Az alkalmazottak részére páronként 1-1 db kerékpár kerül biztosításra. Horváth László képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy a figyelõ szolgálat bevezetését nagyon jónak tartja, azonban 4 db kerékpár beszerzését javasolta. Kérte, hogy a rendõrök többet legyenek a településen, illetve 1-1 járõridõszakot követõen rövid idõn belül térjenek vissza. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta:

17 17 28/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: Figyelõ szolgálat létrehozása Serényfalva községi önkormányzat képviselõ-testülete a helyi közbiztonság megõrzése, javítása érdekében, a évi közfoglalkoztatás keretei között, a Putnoki Rendõrõrssel együttmûködve, annak szakmai útmutatása alapján, 4 fõ alkalmazásával, figyelõ szolgálatot létesít. A figyelõ szolgálat mûködéséhez szükséges tárgyi feltételeket a képviselõ-testület biztosítja. Felelõs: polgármester, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen. Szerna Csaba polgármester ismertette a képviselõ-testülettel a Juniális tervezett programját, mely igazodik a költségvetési rendeletben e célra biztosított elõirányzathoz. Elmondta, hogy a fellépõk, közremûködõk várható díja, árajánlat szerint 600 E Ft. Tájékoztatta a képviselõket, hogy a Juniális elõkészületei a megszokottaknak megfelelõen történnek. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta: 29/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: Juniális, falunap szervezése. Serényfalva községi önkormányzat képviselõ-testülete június 14- én, falunapot, Juniálist szervez. A rendezvény lebonyolításához szükséges költségek fedezetét, a képviselõ-testület a évi költségvetési rendeletében jóváhagyottak szerint biztosítja. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen. Szerna Csaba polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a korábbi döntésnek megfelelõen, a közfoglalkoztatás keretei között megkezdõdött a Széchenyi úti telkeken a konyhakerti mûvelés. Emiatt 3 db, határozatlan idõre szóló bérleti szerzõdést kellet felmondani. A bérlõk gazdasági mûvelésre elõkészített, vagy mûvelt területeket adtak át az önkormányzatnak. Ezért a polgármester javasolta, az érintett bérlõk kártalanítását, Ft6fõ összeggel. A képviselõ-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú (8 igen ) szavazással az alábbi határozatot hozta:

18 18 30/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: Önkormányzati tulajdonú, beépítetlen területek bérlõinek kártalanítása. Serényfalva községi önkormányzat képviselõ-testülete a közfoglalkoztatás keretei között, a Széchenyi úton található önkormányzati tulajdonú beépítetlen területeken folytatott a konyhakerti mûvelés miatt felmondott 3 db bérleti jogviszony érintett bérlõit, a bérelt ingatlanok gazdasági mûvelése illetve mûvelésre történt elõkészítése miatt, Ft6fõ összeggel kártalanítja, a bérlõk egyetértése esetén. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen. Horváth László képviselõ kezdeményezte, hogy az önkormányzat nyújtson anyagi támogatást a héti Együtt Hétért Egyesületnek. Az Egyesület fotó- és videó szakköre biztosítja a serényfalvai önkormányzati, intézményi rendezvények helyi TV-ben történõ megjelentetését. Ezért az önkormányzattól ellentételezést nem kértek. Eszközbeszerzéshez tudnák az önkormányzat támogatását felhasználni. Szerna Csaba polgármester támogatást javasolt Ft összegû, egyszeri vissza nem térítendõ Horváth László képviselõ Ft nagyságú támogatásra tett javaslatot. Csontos Mihály képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy nem tartja helyesnek, indokoltnak más településen mûködõ Egyesület, hobby tevékenység támogatását. A képviselõ-testület 7 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett a Ft-os nagyságú támogatás megállapításáról döntött és az alábbi határozatot hozta: 31/ (I V ) s z á m ú K épv i s e l õ -tes t ü l et i Hat ár oz at : Tárgy: Együtt Hétért Egyesület anyagi támogatása. Serényfalva községi önkormányzat képviselõ-testülete az Együtt Hétért Egyesület részére Ft összegû, egyszeri vissza nem térítendõ támogatást biztosít. A támogatás felhasználásáról és elszámolásáról az önkormányzat és a támogatott megállapodást köt, mely után kerül sor a támogatás átadására. Felelõs: polgármester, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen. Indítványok, javaslatok: Mészárosné Kulcsár Edit képviselõ honlapjának látogatója. érdeklõdött, hogy ki volt az önkormányzat

19 19 Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy a website látogatottsága, fennállásának bõ 1 éve alatt meghaladta a fõt. Ebbõl az alkalomból az oldal fenntartója és üzemeltetõje Serényfalva község Önkormányzata és a Humán Kft közösen egy nyereményjátékot hirdetett. A játékban a honlapot tízezredikként felkeresõ és a szükséges regisztrációt elvégzõ személy egy asztali DVD lejátszóval illetve a térséget, a települést bemutató kiadványokkal lett gazdagabb. A pr-játék nyertese Takács Máté, budapesti lakos lett, aki március 27-én a Polgármesteri Hivatalban vette át nyereményeit. mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követõen a polgármester a képviselõtestület ülését bezárta. k. m. f. Szerna Csaba polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

20 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SERÉNYFALVA község Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete február 13-án megtartott nyílt ülésének: a./ jegyzõkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30, 31 d./ rendelete: 3; 4, 5 T Á R G Y S O R O Z A T : Npr. Tárgy Elõterjesztõ Tájékoztató a Putnoki Rendõrõrs és a Polgárõr Egyesület évi tevékenységérõl (elõterjesztés módja: szóban) Beszámoló a Mûvelõdési Ház és a Könyvtár évi tevékenységérõl. (elõterjesztés módja: szóban) A évi költségvetési rendelet módosítása. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester évi ellenõrzési jelentés. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester 7. Aktuális feladatok. (elõterjesztés módja: szóban) 8. Indítványok, javaslatok Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Serényfalva, április 22. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

21 2008. évi elõirányzat módosulás indokai Bevételek E ft Központosított elõirányzat miatt: Keresetkiegészítés (közszféra június hó: Ft/fõ december: Ft/fõ +járulékai) CKÖ megszûnése miatt állami támogatás visszautalása Jövedelemkülönbség mérséklés adóerõképesség alapján Gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk pénzbeni támogatása 2x5.500 Ft/fõ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása + 4 Iskolatej támogatás +220 Környezetvédelmi bírság, pótlék (Téglagyárra kiszabott bírság 30%-a) Munkaügyi Kp. Közhasznú és egyéb támogatott foglalkoztatás támogatása Normatíva lemondás óvodai gyermeklétszám csökkenés, tagintézménnyé átszervezés miatt Rendszeres szociális ellátások állami támogatásának korrekciója, teljesítés alapján Saját hatáskörben szükséges módosítások Saját bevételek (tagiskola étkeztetés, közmûdíjak) Bevételi elõirányzat változás összesen: Kiadások Személyi juttatások (közfoglalkoztatás, közszféra keresetkiegészítése) Járulékok (személyi juttatás elõirányzat változáshoz igazodó) E ft Dologi kiadások (tagintézményi átszervezés)

22 22 Átadott pénzeszközök (ide indoklást írni, a fentiek szerint!) Támogatások, szoc. juttatások (teljesítés önkormányzati önrésze) Felhalmozási kiadások (konyha eszközbeszerzés) Kiadási elõirányzat változás összesen A központosított elõirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik. A saját hatáskörben bekövetkezett változások kiadási oldalon a képviselõ-testület döntései alapján realizálódtak.

23 A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás Település igazg. kommun.sport feladatok fõ x Ft Pénzbeli és természetbeni szoc. és gy.jóléti ellátás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 85 fõ x Ft Helyi közmûvelõdési feladatok fõ x Ft Szociális étkeztetés 17 fõ x Ft Falu/tanyagondnoki szolgálat Hozzájárulás tömegközlek.felad.1104 fõ x 515.-Ft Központosított ei. (bérpolitikai int., 13. havi jutt., ker.keg. miatt) I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen I.b Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján Óvodai nevelés 73 fõ teljesítmény mutató alapján 8 hóra Óvodai nevelés 65 fõ teljesítmény mutató alapján 4 hóra Nemzeti etnikai nevelés Óvodai gyermekétkeztetés Intézményfenntartó társulás támogatása 64 fõ Pedagógus továbbképzés 4 fõ x Ft 47 I.c. Iskolai normatív támogatás Iskolai oktatás 1-4 oszt. 67 fõ teljesítmény mutató alapján 8 hóra Gyógypedagógiai nevelési igényû tanuló 1 fõ Napközi otthonos és tanulószoba 23 fõ x Ft 8 hóra Intézményi étkeztetés Intézményfenntartó társulás támogatása 62 fõ Pedagógus továbbképzés támogatása 5 fõ x Ft 39

24 24 I/d Rendszeres szociális ellátások 90%-a; közcélú munka I/e Cigány Kisebbségi Önkorm. Támotagása 359 II. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett rész / 8%/ Személyi jövedelemadó kiegészítés Gépjármûadó 100 % III. Saját bevételek Térítési díjak Továbbszámlázott szolgált. közmû díjak, egyéb bev Bérleti díjak, lakbér Kiszámlázott szolgáltatások áfája IV. Helyi adók iparûzési adó építményadó kommunális adó 248 V. Átvett pénzeszköz TB finanszírozás ( iskola eü.) Kistérségi Társulás társulási támogatás évi korrekció miatt Munkaügyi Központ támogatása Népszavazás Mozgáskorlátozott támogatás, gyermekvédelmi tám., iskolatej tám Átadott pe. Cigány Kisebbségi Önk.-nak 54 VI. Felhalmozási célú bevételek Iparûzési adó Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a fõ x

25 25 3. Pénzmaradvány Sajó-Boldva völgye Hull.kez. társ Leki támogatás Pogonypuszta lakosai vízbekötési hozz., tárgyi eszk. ért VII. Pénzmaradvány VIII. Kisebbségi önkormányzat számlamaradványa 55 B e v é t e l ö s s z e s e n :

26 A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 2.sz. melléklete KIADÁSOK Szakfeladat megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási Céltartalék Létszám Összes kiadás Óvodai intézmény étkeztetése Munkahelyi vendéglátás Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Iskolai intézmény étkeztetése Önkorm. Igazg. tevékenysége Kisebbségi Önkormányzat Tanyagondnoki szolgálat Város és község gazd.szolg Közvilágítási feladatok Iskolaegészségügy Közutak fenntartása Szociális étkeztetés Rendszeres pénzbeni ellátások Esetipénzbeni ellátások Köztisztasági tevékenység Mûv. Házak tevékenysége Napközi otthon és tan szoba Családi és társ.i ünnepek Ingatlan fenntartás Település vízellátás Ravatalozó fenntartás Népszavazás Intézményi étk. Kiseg.szolg Vízelvezetési feladatok Céltartalék Kiadás összesen

27 A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 3.sz. melléklete Serényfalva községi Önkormányzat évi költségvetése mûködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. Bevételek ( E Ft ) Kiadások ( E Ft ) Intézményi mûködési bevételek Személyi juttatás Sajátos mûködési bevételek Járulékok Költségvetési támogatás Dologi kiadások Átvett pénzeszköz Pénzeszköz átadás Számlamaradvány Támogatások Összesen Összesen:

28 A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 4.sz. melléklete Serényfalva községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. Bevételek ( E Ft ) Kiadások ( E Ft ) Társ.-i; gazd.-i elmaradt települések támogatásának 100 %-a Konyha berendezése Céltartalék pénzmaradvány Pogonypuszta vízvezeték Iparûzési adó Lakossági befizetés (vízbekötés), tárgyi eszk. értékesítés Fejlesztésre átadott pénzeszköz Sajó-Bódva Társ Iktató program 182 Fejlesztésre átvett pe. Sajó-Bódva Társ. 719 Járda kiviteleli terv I.részszla 120 LEKI támogatás Gép beszerzések 872 Összesen: Összesen:

29 Serényfalva községi Önkormányzat évi elõirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 8.sz. melléklete Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra Adatok ezer Ft-ban Hónapok Elõirányzat felhasználás ütemei Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Január Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Február Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Március Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Április Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Május Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Június Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti

30 30 Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 2. lap hóra Adatok ezer Ft-ban Hónapok Elõirányzat felhasználás ütemei Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Július Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Augusztus Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Szeptember Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Október Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti November Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti December Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti

31 Polgármesteri Hivatal A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 9.sz. melléklete Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Illetmény, illetménykieg.,13.havi, jubileumi jutalom Képviselõk, polgármester tiszteletdíja, polgármester költségtérítése Étkezési hozzájárulás Napidíj 9 5. Kötelezõ továbbképzés díja Ruházati költségtérítés Egyéb juttatás 208 II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) III. Dologi kiadások Gyógyszer, vegyszer 2 2. Szakmai könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Karbantartás, kisjavítás Belföldi kiküldetés Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés Készlet beszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia Villamos energia Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Reprezentáció Különféle díjak /biztosítás / Víz és csatornadíj Rehabilitációs hozzájárulás ÁFA %-os szja Áfa befizetés 400 IV. Átadott pénzeszköz Polgárõr Egyesület Putnok és Térsége Társulás 36

32 32 3. TÖOSZ tagdíj Orvosi ügyelet BAZ megyei Rendõrkapitányság Ózd Kistérségi Társulás Sportegyesület ÓZDSZOLG Kht Mozgáskorlátozottak Egyesülete Bánréve Önk. Szennyvíz 428 V. Felhalmozási kiadás Iktató program 182 Szakfeladat összesen Létszám: 3 fõ Általános iskolai oktatás Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi Továbbképzés,betegszabadság Pedagógus szakkönyvvásárlás Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés 60 II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) III. Dologi kiadás Gyógyszer, vegyszer Munkaruha, védõruha Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia Villamos energia Különféle adók díjak Vásárolt közszolgáltatás Kis értékû eszköz beszerzés Víz- és csatorna díjak Karbantartás kisjavítás Szállítási szolg Belföldi kiküldetés, reprezentáció 38

33 Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Könyv beszerzés Egyéb készletbeszerzés Szakmai anyagok Kis értékû eszköz beszerzés ÁFA % SZJA 20 Szakfeladat összesen Létszám: 6 fõ Napközi Otthonos ellátás Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi Egyéb költségtérítés, betegszabadság Étkezési hozzájárulás 66 II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) 412 III. Dologi kiadás Szakmai készlet beszerzés ÁFA 8 Szakfeladat összesen 1881 Létszám: 1 fõ Iskolai intézményi étkeztetés Kiadásnem E Ft I. Személyi jellegû kiadás: Illetmény, jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés 17 II.Munkaadót terhelõ járulékok: 547 III.Dologi kiadások 3.805

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. I. félévi költségvetési beszámolóját 114.025 E Ft bevétellel ebbõl 54.325 E Ft költségvetési támogatás 12.907 E Ft mûködési célú pénzeszköz átvétel

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

2/2008.(II.28.)rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008.(II.28.)rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2008.(II.28.)rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetésérõl (módosításokkal egységes szerkezetben) Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

5/2006.(II.9.)rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben Lezárva 2006.szeptember 7-én)

5/2006.(II.9.)rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben Lezárva 2006.szeptember 7-én) Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2006.(II.9.)rendelete az Önkormányzat 2006.évi költségvetésérõl (Módosításokkal egységes szerkezetben Lezárva 2006.szeptember 7-én) Szuhakálló községi

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb ./2011. (.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2010. évi költségvetés CÍMREND Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet 1 1. a.) Tárgy. Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetéstervezete Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné Jegyzõ GESZ vezetõje Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 493-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC ÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. AUGUSZTUS 28-I EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2808-3/2013/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB II.

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2016. ÁPRILIS 28-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 828-2/2016/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 16-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1283-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB II. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

1.számú melléklet ezer Ft-ban

1.számú melléklet ezer Ft-ban 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2008. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 97295 Közoktatási normatív kötött 222 Közcélú munka támogatás

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2012. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1..

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1.. Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes

17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes 17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

- az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából:

- az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ távollétében, megbízásából: J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. szeptember 18-án 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek 1 ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC ÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2014. ÁPRILIS 15-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 858-2/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I.

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147 Költségvetés 2012. év Bevételek Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata Napköziotthonos Óvoda Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 2926 Önkormányzati hozzájárulás 2526 Térítési

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben