Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata pénzügyi szabályzatainak aktualizálása. Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata pénzügyi szabályzatainak aktualizálása. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: /112, 113, 142 Fax: Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata pénzügyi szabályzatainak aktualizálása Tisztelt Képviselő-testület! Biatorbágy Város Képviselő-testülete minden évben felülvizsgálja a működéshez szükséges legfontosabb szabályzatokat. A felülvizsgálatot követően megállapítást nyert, hogy a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjét két szempontból is módosítani szükséges: - egyrészről teljeskörűen aktualizálásra került a mellékletekben szereplő aláírásra jogosultak köre, - másrészről pedig megtörtént az aktuális jogszabályi változások átvezetése. A szabályzatok utolsó módosítását követően az önkormányzat gazdálkodási folyamatait nem változtatta meg. A módosított és egységes szerkezetben foglalt szabályzat április 1-jén lép hatályba. Biatorbágy, március Tarjáni István polgármester

2 Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.( )Öh. számú határozata Biatorbágy Város Önkormányzata pénzügyi szabályzatainak aktualizálása Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjét.

3 /2011. számú szabályzat Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNE K ÜGYREN DJE Hatályos: től 1

4 Tartalomjegyzék 1. Az ügyrend célja, tartalma Feladatellátás rendje 4 2. A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok A költségvetési koncepció Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése A költségvetési rendelet megküldése a költségvetési szervek részére Az elemi költségvetés összeállítása Előirányzat módosítás A Polgármesteri Hivatal üzemeltetési, fenntartási és működési feltételeinek biztosításához kapcsolódó feladatok Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár Ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok Gazdálkodási jogkörök szabályozása Kötelezettségvállalás Szakmai teljesítésigazolás Érvényesítés Utalványozás Teljességi ellenőrzés Ellenjegyzés A beérkezett számlák kezelése Pénzeszközök kezelése Intézmények finanszírozási terve Cél- és címzett támogatások igénybevétele Számviteli nyilvántartások vezetése Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok Időközi költségvetési jelentés Időközi mérlegjelentés A költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok A féléves beszámoló tartalma, a beszámolókészítés feladata Az éves beszámoló tartalma, beszámolókészítéssel kapcsolatos feladatok Zárszámadás Részben önálló költségvetési szervek éves beszámolójának jóváhagyása Munkaerő és bérgazdálkodás A munkakörökhöz előírt követelmények Felvétel Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala állományába Nyilvántartások Oktatás, képzés Személyi értékelés Bérfizetés rendje A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó előírások 43 Mellékletek 44 2

5 A Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait figyelembe véve - a következők szerint határozom meg. 1. Az ügyrend célja, tartalma Az ügyrend célja, hogy a vonatkozó központi jogszabályok alapján, valamint a helyi sajátosságok figyelembevételével részletesen meghatározza a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének feladatait, a szervezethez tartozó vezetők és más dolgozók gazdálkodással összefüggő feladat-, hatás- és jogköreit. Az ügyrend a gazdasági szervezet által ellátandó következő feladatok végrehajtásához kapcsolódóan tartalmaz előírásokat, szabályokat: éves költségvetés tervezése, átmeneti költségvetés tervezése, előirányzat felhasználás, módosítás, üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás, vagyon használat, hasznosítás, munkaerő-gazdálkodás, pénzkezelés, pénzellátás, könyvvezetés, beszámolási kötelezettség, valamint adatszolgáltatás. A gazdálkodással összefüggő egyes tevékenységek végrehajtásának részletes előírásait a következő szabályzatok rögzítik: 3

6 számlarend, számviteli politika, eszközök és források értékelési szabályzata, leltárkészítési és leltározási szabályzat, bizonylati rend és bizonylati album, pénzkezelési szabályzat, felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, beruházások rendje, önköltség-számítási szabályzat, együttműködési megállapodás az önállóan működő, részben önállóan gazdálkodó intézményekkel Feladatellátás rendje Kötelezettségvállaló: a.) A helyi önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kapcsolódó szakfeladatai tekintetében az éves költségvetésben tervezett, valamint a több évre kihatással járó kiadások teljesítése esetén a polgármester, az általa írásban megbízott alpolgármester, illetve a polgármester által írásban felhatalmazott köztisztviselő, a továbbiakban Polgármester. b.) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. Utalványozó: utalványozásra az érvényesített okmány alapján a kötelezettségvállalóként megjelölt személy jogosult. Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának gazdasági vezetője: a jegyző, távollétében a Pénzügyi osztály vezetője, illetve a jegyző által kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő, aki megfelel a jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak. Ellenjegyző: a jogszabályban meghatározottak szerint a kötelezettségvállalást illetve az utalványt ellen kell jegyezni. 4

7 a.) Helyi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség esetén kötelezettségvállalás ellenjegyzője: a jegyző, vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő. b.) Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv esetén: az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a gazdasági vezető. c.) Választás: Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök terhére vállalt kötelezettség esetén a Pénzügyi osztály vezetője jogosult a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére. d.) Egyéb: amennyiben a jogszabály rendelkezései alapján az ellenjegyzésnek nem az a.), b.), c.) pontban meghatározott rend szerint kell eleget tenni, akkor a szervezeti egység vezetője köteles a gazdasági eseményhez önálló szabályzatot/utasítást létrehozni. Pénzügyi osztály vezetője: A Polgármesteri hivatal gazdálkodási folyamatok lebonyolításáért felelős szervezeti egység vezetője, távollétében az SZMSZ szerint meghatározott helyettese vagy a hivatal vezetője, illetve a szervezeti egység vezetője által írásban megbízott köztisztviselő. 2. A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok 2.1. A költségvetési koncepció A helyben képződő bevételek, a központi költségvetési irányelvek, az ismert kötelezettségek, valamint az önkormányzati és intézményi feladatok figyelembevételével a Pénzügyi osztály az önállóan működő, részben önállóan gazdálkodó önkormányzati intézményekkel együttműködve összeállítja a költségvetési koncepciót. A költségvetési koncepció szöveges dokumentum, amely rögzíti a költségvetéstervezés irányelveit, a várható bevételi forrásokat, a felhalmozási és működési kiadások tervezett arányát. A költségvetési koncepciót a polgármester előterjesztésében első lépésben valamennyi bizottság, azt követően a képviselő-testület tárgyalja, és határozatot 5

8 hoz a költségvetés-készítés további teendőiről. A bizottságok javaslatai az előterjesztésben a polgármester egyetértése esetén a koncepcióba beépítve -, annak hiányában önálló indítványként kerülnek a Képviselő-testület elé. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről kell véleményt alkotnia. A Képviselő-testület a polgármester előterjesztéséről a bizottságok és a képviselők önálló indítványa ismeretében határozatot hoz. A költségvetési koncepció elutasítása esetén a Képviselő-testület módosító javaslatai alapján a polgármester irányításával a pénzügyi osztály korrigálja a koncepciót, majd az előzőekben feltüntetett jóváhagyási eljárásnak megfelelően a polgármester ismételten benyújtja a módosított költségvetési koncepciót jóváhagyásra a Képviselő-testület felé. A költségvetési koncepció november 30-ig - a választás évében december 15-ig -történő elkészítéséért a jegyző, a beterjesztéséért a polgármester a felelős. A koncepció összeállításában a pénzügyi osztály költségvetéssel foglalkozó pénzügyi ügyintézői működnek közre. A koncepció összeállítását a pénzügyi osztályvezető irányítja, koordinálja. Az önkormányzat költségvetési koncepciójának a helyi kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó részéről tájékoztatni kell a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeit. Az önkormányzati intézmények, illetve a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeinek tájékoztatásáért a pénzügyi osztályvezető és az aljegyző a felelős. Az eljárási kérdéseket külön megállapodás tartalmazza Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése Az elfogadott költségvetési koncepció alapján a költségvetési törvény és a költségvetési kapcsolatokból származó források ismeretében az önkormányzat polgármestere minden év február 15-ig a képviselő-testület elé terjeszti a rendelettervezetet. Költségvetési javaslat A költségvetési javaslat kidolgozása során a kiadások és bevételek tekintetében a pénzügyi osztály a költségvetési koncepciónak megfelelően lefolytatja az 6

9 egyeztetést az önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó intézményekkel, a helyi kisebbségi önkormányzatokkal, önkormányzati alapítású gazdasági társaságokkal és non-profit szervezetekkel (pl. Diákokért Közalapítvány). Az önkormányzati bevételek tervezése 1. Az önkormányzati intézmények feladatmutatókat szolgáltatnak a pénzügyi osztály részére, melyek a normatív támogatás tervezésének alapját képezik. Az adatszolgáltatásért az intézmények vezetői felelnek. 2. A helyi adórendeletek, valamint az adójogszabályok alapján a helyi Adóosztály elkészíti az éves (bevételi) tervet, melyet a Pénzügyi osztályra haladéktalanul lead. Az adatszolgáltatás határideje január 15., melynek betartásáért az Adóosztály vezetője felel. Ezenkívül az Adóosztály minden negyedév végén a helyi adókból származó követelésekről, kötelezettségekről, valamint az elszámolandó értékvesztésről kimutatást készít, és továbbítja a Pénzügyi osztály részére. 3. Az átengedett központi adókból a személyi jövedelemadó helyben maradó részéről a MÁK szolgáltat adatot. 4. A várható felhalmozási bevételekről a városüzemeltetési, vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott osztály - a polgármesterrel egyeztetve - szolgáltat adatot a Pénzügyi osztály részére. Az adatszolgáltatásért az osztály vezetője felelős. Határidő: január 15. A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök az éves feladatok ismeretében kerülnek megtervezésre a Pénzügyi osztály által. A hitelállományra vonatkozó bevételi tervet a Képviselő-testület határozza meg a költségvetésben. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira és bevételeire vonatkozó költségvetési javaslat A Pénzügyi osztály a költségvetési koncepció alapján elkészíti a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó szakfeladatok éves kiadási és bevételi tervezetét. A tervezetet kiemelt előirányzatonként, témánkénti bontásban kell összeállítani. 7

10 Az önkormányzati intézmények működési kiadásaira és bevételeire vonatkozó költségvetési javaslat Az önállóan működő, részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a költségvetési koncepció alapján elkészíti az intézményéhez kapcsolódó szakfeladatok éves kiadási és bevételi tervezetét, majd az Együttműködési megállapodásban rögzített időpontig, de legkésőbb január 15.-ig, illetve a Polgármester által meghatározott határidőre megküldi a Pénzügyi osztály részére, ahol a tervezetek összesítésre kerülnek. Az önkormányzati felhalmozási kiadások tervezése A Képviselő-testület meghatározza azt az arányszámot, amit a bevételekből felhalmozásra fordít. Ennek belső tartalmára vonatkozó tervezetét az előző évről áthúzódó és tárgyévben jelentkező felhalmozási igények, illetve a városüzemeltetési, vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott osztály a polgármester egyetértésével által rangsorban összeállított felújítási, karbantartási igény alapján a Pénzügyi Osztály állítja össze. Helyi kisebbségi önkormányzatok A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát a tárgyév február 10- ig fogadja el. A külön megállapodásban foglaltak alapján a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát az elnök előzetes egyeztetést követően a helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezetének elkészítéséhez továbbítja a jegyző részére. Fenti adatok alapján a Pénzügyi Osztály összeállítja az éves költségvetési rendelettervezetet. A helyi kisebbségi önkormányzat a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tervezetét - a helyi kisebbségi közügyeket érintő ügyekben -véleményezi, az erről szóló határozatát a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatával egyidejűleg küldi meg a jegyzőnek. Az éves költségvetés testületi előterjesztésének tartalma és formája: A költségvetési rendelet szerkezetét a Korm. rendelet 36. (1) bekezdése szabályozza, melynek alapján a rendelettervezetnek tartalmaznia kell: az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a önállóan működő, de részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit 8

11 forrásonként az Ötv ai szerint, az elemi költségvetési tartalomhoz igazodva, A működési, fenntartási előirányzatokat költségvetési szervenként: intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve (Áht. 69. ) a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a polgármesteri hivatal költségvetését feladatonként, külön tételben az általános és céltartalékot, a költségvetési többlet vagy hiány összegét, előző évek pénzmaradványát működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát, A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében kell feltüntetni. Elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is be kell mutatni. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet, Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások, Közvetett támogatásokat az alábbi részletezettségben: - ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, - helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, - egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. 9

12 A költségvetés előterjesztési anyaga formai szempontból a következő: Rendelettervezet képviselő-testület által elfogadott mellékletei: o Összevont költségvetési mérleg o Összevont költségvetési mérlegek alakulása o Önkormányzati szintű bevételek forrásonként o Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként o Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai célonként és feladatonként o Polgármesteri Hivatal és feladatainak tervezett kiadásai o Önkormányzat tartalékkeretei o Létszámkeretek o Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai o Kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei o Előirányzatok felhasználási ütemterve o Európai Uniós támogatással megvalósuló programok o Az Önkormányzat által adott közvetlen támogatások o Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai o Önállóan működő intézmények finanszírozása o Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése o Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege o Tárgyévi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek o Korrigált saját bevételek kimutatása o Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya o Önállóan működő költségvetési szervek és feladatainak tervezett kiadásai o Emlékeztető Költségvetési egyeztető a közalkalmazotti és szakszervezeti képviselőkkel o Emlékeztető Biatorbágy Város Képviselő-testülete évi költségvetési rendelet-tervezetének költségvetési szervek vezetőivel történő egyeztetéséről Szöveges indokolás a rendelettervezet felépítésével megegyezően 10

13 A tervezetet a Polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti véleményezés céljából, majd a bizottságok állást foglalnak a tervezetről. A Polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt, legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést is csatoltan tartalmazó rendelettervezetet. A képviselő-testület a költségvetési javaslatot a bizottságok állásfoglalásai és javaslatai figyelembevételével tárgyalja. A költségvetési javaslat elutasítása esetén a Képviselő-testület módosító javaslatai alapján a polgármester irányításával a pénzügyi osztály kiigazítja a költségvetési javaslatot, majd az előzőekben leírt jóváhagyási eljárásnak megfelelően ismételten benyújtásra kerül a módosított javaslat jóváhagyásra. A költségvetési rendelettervezet elkészítéséért a jegyző felelős. A rendelettervezet összeállításában közreműködnek: pénzügyi osztályvezető, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő, de részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetői, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő, de részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdasági ügyintézői, pénzügyi célfeladattal megbízott köztisztviselők, pénzügyi ügyintézők, gazdasági elemzők (szakértők, belső ellenőr, könyvvizsgáló), feladattal érintett osztályvezetők A költségvetési rendelet megküldése a költségvetési szervek részére A képviselő-testület által elfogadott és költségvetési rendeletben foglalt, a költségvetési szervek számára kötelezően betartandó előirányzatokról, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokról - a rendelet megküldésével - tájékoztatni kell az intézményeket. A tájékoztatásnak a rendelet elfogadását követő 20 napon belül meg kell történnie, melynek teljesítéséért az aljegyző felelős. 11

14 2.4. Az elemi költségvetés összeállítása Amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyta a költségvetési javaslatot (azaz rendeletet alkotott), az elemi költségvetés felülvizsgálatát és véglegesítését követően azt a rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül továbbítani kell a MÁK-on keresztül az Államháztartás Információs Rendszere részére. A költségvetések önkormányzati szintű összesítését a pénzügyi osztályon az intézmények gazdasági felügyeletével megbízott pénzügyi ügyintéző végzi. Az elemi költségvetés magában foglalja: a költségvetési alapokmányt, a kiadásokat és a bevételeket részletes előirányzatonként, a kiadások és bevételek tevékenységenkénti részletezését, a személyi juttatások és a létszám összetételét, a költségvetési feladatmutatók és a költségvetési mutatószámok állományát, valamint a Korm.rendelet 46. (1) és (2) bekezdésében meghatározott elemeket. Az Államháztartás Információs Rendszere számára továbbítandó részletes költségvetési előirányzatokat tartalmazó költségvetést a Nemzetgazdasági Minisztérium által tárgyévre kiadott B) Önkormányzati költségvetés megnevezésű nyomtatványgarnitúra űrlapjainak kitöltésével kell elkészíteni. A nyomtatványgarnitúra kitöltéséért és a költségvetési szervek információs füzeteivel együtt - a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága részére - határidőre történő leadásáért a Pénzügyi osztályvezető felelős. 12

15 3. Előirányzat módosítás A költségvetés módosítását előidéző okok: önkormányzaton kívüli szervektől vagy feléjük történő feladat-átvételátadás, normatíváról történő lemondás, címzett és céltámogatásról történő lemondás, jóváhagyott költségvetési rendelet megváltoztatása testületi döntéssel, az Országgyűlés és a Kormány által biztosított pótelőirányzat következtében, amennyiben az OGY és a Kormány előirányzatot zárol vagy elvon, akkor annak kihirdetését követően rendeletet kell módosítani, önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő, de részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a szabályoknak megfelelően módosíthatja egyes kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, az Áht ban foglalt rendkívüli- vagy katasztrófa helyzet miatt intézkedésmódosításra, átcsoportosításra, - a Korm.rendelet 67. -ban meghatározott esetekben. A költségvetés módosítása a költségvetés készítés rendjének megfelelően történik. Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott eredeti előirányzatok között előirányzat átcsoportosításokat, illetve előirányzat módosításokat a polgármesteri hivatal jegyzőjénél kell kezdeményezni. Az előirányzat-módosítást a szakértőkkel a leadás előtt véleményeztetni kell. Az előirányzat átcsoportosításra, illetve módosításra vonatkozó javaslat elkészítéséért a pénzügyi osztályvezető felelős. Az előirányzat módosításokról nyilvántartást kell vezetni, amelyért a pénzügyi osztályvezető felelős. 13

16 4. A Polgármesteri Hivatal üzemeltetési, fenntartási és működési feltételeinek biztosításához kapcsolódó feladatok Az éves költségvetésben tervezett, a hivatal működését szolgáló eszközök, berendezések beszerzéséért a pénzügyi osztályvezető, a szükségessé vált karbantartási munkák előkészítéséért, végrehajtásáért a feladattal megbízott alpolgármester irányításával a vagyongazdálkodással, beruházással megbízott szervezeti egység (városüzemeltetési és beruházási osztály) vezetője a felelős. 5. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok A Képviselő-testület mindenkor érvényes vagyonrendeletében meghatározott feltételeket kell irányadónak tekinteni. Az Ügyrend a vagyonrendelet alábbi pontjait emeli át: 5.1. Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, valamint az azok kezelésével összefüggő alapvető szabályokat az Áht., valamint az Önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza. A rendelet végrehajtásával kapcsolatos, polgármesteri hivatalon belüli feladatok és eljárások a következők: Az Önkormányzat vagyonának folyamatos, naprakész nyilvántartását a városüzemeltetési és beruházási osztály végzi. Az önkormányzati vagyon részét képező törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítetten kell nyilvántartani. A törzsvagyont ( forgalomképtelen és ( korlátozottan forgalomképes vagyonként kell nyilvántartani. Ezek körét a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény, valamint az Önkormányzat vagyonrendelete határozza meg. 14

17 A vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban be kell mutatni. A vagyonkimutatásban a.) tételesen - értékben és mennyiségben - szerepeltetni kell: 1.) az önkormányzat tulajdonában és 2.) a polgármesteri hivatal, valamint 3.) az intézmények kezelésében lévő értékben nyilvántartott immateriális javakat, tárgyi eszközöket és befektetett pénzügyi eszközöket. b.) összevont értékben szerepeltetni kell az önkormányzati vagyon részét képező és - a polgármesteri hivatal, illetve - az intézmények kezelésében lévő készletek, valamint a követelések, pénzügyi elszámolások értékét. A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatáshoz szükséges adatok beszerzéséért, valamint a vagyonleltár összeállításáért a vagyonnyilvántartással megbízott pénzügyi ügyintéző felelős. A polgármesteri hivatalban értékben nyilvántartott vagyontárgyakban bekövetkezett bárminemű változásról a vagyonkezelési, nyilvántartási feladatokat ellátó vagyonnyilvántartással megbízott pénzügyi ügyintéző köteles tájékoztatni a hivatal könyvviteli nyilvántartását vezető főkönyvi könyvelőt. A tájékoztatást a változás bekövetkezését követő negyedév végéig a megfelelő bizonylatok (illetve azok másolatának) átadásával kell megtenni Ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás Az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanvagyonról az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló, módosított 147/1992. (XI. 6.) Korm. sz. rendelet és annak melléklete szerinti ingatlanvagyon katasztert kell felfektetni és folyamatosan vezetni. 15

18 Az ingatlankataszter felfektetése, folyamatos vezetése, valamint a változások átvezetése és az adatszolgáltatás teljesítése a vagyonnyilvántartással megbízott pénzügyi ügyintéző feladatát képezi. A városüzemeltetési és beruházási osztály minden beruházás esetében az üzembehelyezési okmányt megfelelően kitöltve, aláírással ellátva haladéktalanul leadja a pénzügyi osztály részére, melyet a beruházási számlák végszámláihoz csatol. A városüzemeltetési és beruházási osztály a folyamatban lévő beruházások és felújítások helyrajzi számra történő megbontását a teljesítésigazolással egyidejűleg biztosítja. Adatszolgáltatás csak a jegyző aláírásával teljesíthető. Az ingatlankataszter és a főkönyvi könyvelés (analitikus nyilvántartás) adatait évente legalább a költségvetési beszámoló elkészítését megelőzően egyeztetni kell. Az egyeztetést a vagyonnyilvántartással megbízott pénzügyi ügyintézőnek és a főkönyvi könyvelőnek kell elvégeznie. 6. A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős. Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok tejesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig csak a bevételi előirányzatok megfelelő szintű teljesülése esetén vállalható. A bevételek teljesülésének elmaradása esetén a Polgármester a kiadási előirányzatok felhasználását az Önkormányzat likviditási tervének adataihoz igazodva korlátozza. 16

19 Bevételkiesés esetén annak mértékére figyelemmel a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatának felhasználását korlátozza. Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében Gazdálkodási jogkörök szabályozása Alapvető rendező elv a Korm. rendeletben rögzített szabályozás. A hivatkozott jogszabály a gazdálkodással összefüggő feladatokkal és hatáskörökkel a polgármestert (kötelezettségvállalás, utalványozás), valamint a gazdasági vezetőt (ellenjegyzés) ruházza fel. Ezen hatáskörök meghatározott keretek között a polgármester, illetve a gazdasági vezető által felhatalmazott személyre átruházhatók. Az átruházásnak írásban kell megtörténnie, melyben konkrétan meg kell jelölni a hatáskörökkel felruházott személyeket, ugyanis a hatáskörök átadásával a felelősség is átruházásra kerül Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalásnak minősül az a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséről, szerződés, megállapodás megkötéséről, támogatás biztosításáról illetve más, pénzben kifejezhető értékű szolgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat, amelyet a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat a költségvetése előirányzatainak terhére vállal, ideértve az áru vagy szolgáltatás megrendeléséről elküldött és visszaigazolt megrendelést. A kötelezettségvállalás a költségvetés végrehajtására tett intézkedés, amelynek során az erre jogosult személy intézkedést tesz a munkavégzés, a szolgáltatás, az áruszállítás megrendelésére. Egyben kötelezettséget vállal, hogy az elvégzett munka, a teljesített szolgáltatás átvétele után az ellenértéket kiegyenlíti. 17

20 Kötelezettségvállalás alatt érteni kell továbbá a tárgyévi, illetőleg következő évi költségvetési fejlesztési támogatás terhére a hivatal számláin kezelt pénzeszközre, illetőleg az önkormányzat vagyonára kihatással bíró fizetési - vagy más teljesítési - kötelezettséggel járó intézkedést is. A helyi önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kapcsolódó szakfeladatai tekintetében az éves költségvetésben tervezett, valamint a több évre kihatással járó kiadások teljesítésére a Polgármester vállalhat kötelezettséget. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a kötelezettségvállalás, illetőleg a követelés előírása minden esetben csak írásban történhet, a gazdasági vezető ellenjegyzésével. A kötelezettségvállalás speciális szabályai A polgármester jogosult kötelezettséget vállalni - a polgármesteri hivatalt és az önállóan működő, részben önállóan gazdálkodó intézményeket érintő pályázatok benyújtására, - az önkormányzat vagyonára kihatással bíró fizetési, vagy teljesítési kötelezettség vállalásra, nyilatkozattételre. A kiküldetési rendelvényen a jegyző vállalhat kötelezettséget. Bér és személyi kiadások vonatkozásában a kötelezettségvállalási hatáskör a munkáltatói jogokat gyakorló személyt illeti meg. A bevételek előírása az önkormányzat saját bevételeinek beszedésére tett intézkedés. A bevételek előírására ugyanazon személyek jogosultak, mint a kötelezettségvállalások teljesítésére. Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult (2. sz. melléklet). Valamennyi polgárjogi szerződés megkötése előtt azokat jogszabályi egyeztetés céljából a polgármesteri hivatal jegyzője, pénzügyi fedezet és a számviteli szabályok betartása szempontjából a polgármesteri hivatal pénzügyi 18

21 osztályának vezetője véleményezni, jóváhagyó egyetértésük esetén kézjegyével ellátni kötelesek. Ennek hiányában kötelezettséget vállalni tilos. A dologi jellegű kötelezettségvállalások egyrészt megrendelésen, másrészt szerződésen, megállapodáson alapulhatnak. A megrendelés kibocsátásával egyidejűleg a megrendelő köteles meggyőződni arról, hogy a megfelelő szabad forrás rendelkezésre áll-e. A megrendelés csak abban az esetben érvényes, ha a kötelezettség-nyilvántartó rendszerben rögzítésre került, egyúttal kötelezettségvállalási sorszámmal lett ellátva. Mindezek vonatkoznak a szerződésre és a megállapodásra is. A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni a vállalni tervezett kötelezettségből adódó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan. A kötelezettségvállalás kizárólag ellenjegyzés után, írásban történhet. Az ellenjegyzést a kötelezettségvállalónak kell kérnie. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv esetén az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a gazdasági vezető. A gazdasági vezető ellenjegyzése nélkül kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor, illetve követelés nem írható elő. Helyi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség esetén kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök terhére vállalt kötelezettség esetén a Pénzügyi osztály vezetője jogosult a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére. A jogkör gyakorlása során a következő ellenőrzési feladatokat köteles elvégezni: - tételenként ellenőrzi az adatok valódiságát, teljességét, számszaki egyezőségét, - meg kell győződnie a szabad keretről, 19

22 - a megrendelésnek meg van-e, illetve a fizetés várható időpontjában meg lesze a fedezete, - ellenőrzi, hogy a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, - a kötelezettségvállalás megfelel-e a formai követelményeknek. Az ellenjegyző szükség szerint szakértőt vehet igénybe a fenti feladat ellátásához. Az ellenjegyző a fenti feltételek teljesülése esetén azt a dokumentumokon aláírásával igazolja. Csak szabad (fel nem használt és még le nem kötött) keret terhére vállalt kötelezettség ellenjegyezhető. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fenti előírásoknak, az ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót. Amennyiben a kötelezettségvállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és e tényről a az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. Az irányító szerv a bejelentést köteles megvizsgálni és a jogszabályi előírásoknak megfelelően eljárni (ámr. 74. (6) bekezdés). A kötelezettségvállalást követően a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről. A nyilvántartásba vétel az integrált pénzügyi program Rendelés illetve Kötelezettségvállalás moduljaiban történik. A megrendelésen fel kell tüntetni a kalkulált összeget, valamint a megrendelő aláírását, majd azt a lekötött, illetve a szabad keret folyamatos, naprakész ismerete érdekében a megfelelő (az úgynevezett kötelezettségvállalási) analitikus nyilvántartásba fel kell vezetni. Csak szabad (fel nem használt és még le nem kötött) keret terhére vállalt kötelezettség ellenjegyezhető. Mások rendelkezése alatt álló keretet is érintő megrendelés esetén a keret gazdálkodási felelősét a megrendelésbe be kell vonni. Az önállóan működő, részben önállóan gazdálkodó intézmények kötelezettségvállalásának eljárási rendjét, módját az Együttműködési megállapodás tartalmazza. 20

23 A keretek nyilvántartása A költségvetési gazdálkodói kereteket, illetve azok terhére történő megrendeléseket és kötelezettségvállalásokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya decentralizáltan kiadásnem mélységben az ellátandó szakfeladatok tekintetében napra készen köteles nyilvántartani. A több évre kihatással járó kötelezettségvállalásról évenként kell nyilvántartást vezetni: - a tárgyévben a hatáskörükbe utalt költségvetési előirányzat ismeretében annak felhasználására vonatkozóan, - a következő évre pedig a következő évi költségvetés jóváhagyásáig - fedezet, illetve keret nélkül - a következő évekre megnyitott könyvekben kötelesek napra készen vezetni. A megrendelés következő évre történő átütemezését visszaigazolás alapján kell a következő év terhére elővezetni. Az új nyilvántartásba át kell vezetni az addigi nyilvántartás göngyölített adatait nyitó tételként. Nem szükséges előzetes, írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként ,- Ft-ot el nem érő készpénzes (kisösszegű) kifizetések esetében, a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások esetében, valamint az ámr. 72. (11) és (12) bekezdéseiben meghatározott esetekben. A kisösszegű kifizetésekre a Polgármester által megállapított gépjárművezetői, illetve a gondnoki keret áll rendelkezésre. Ezekben az esetekben a teljesített kifizetésekkel egyidejűleg kell a kifizetés összegét kötelezettségvállalásként nyilvántartásba venni és az előirányzat szabad keretét a kifizetés összegével csökkenteni. Ezen keretösszeg felhasználásáról a Városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmazni kell a szállító nevét, a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, időpontját. A keretösszeg szabályszerű felhasználásáért a Városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője felel. A keretösszeg felhasználását követően haladéktalanul, de legkésőbb a tárgyhónap utolsó előtti pénztári nyitvatartási napján a nyilvántartás alapján a keretösszeggel el kell számolni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya felé. A fenti összeg nem vonatkozik a rendszeres kifizetésekre. Az egy kötelezettségvállalás alapján, részletekben teljesített kifizetéseket - a részösszegek nagyságától függetlenül - együttesen kell a fentebb jelzett összeghatár figyelembevételénél számításba venni. 21

24 Szakmai teljesítésigazolás A teljesítés szakmai igazolása a megvásárolt áru, termék mennyiségi és minőségi átvételét, valamint a szolgáltatás munka elvégzésének igazolását jelenti, megvizsgálva a teljesítés jogosságát és összegszerűségét. A szakmai teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik. A polgármesteri hivatalban a szakmai teljesítésigazolásra 1. szervezeti egységek vezetői, illetve a jegyző által írásban megbízott munkavállalók 2. műszaki ellenőr jogosultak (1. sz. melléklet). A műszaki ellenőrt minden esetben írásban kell tájékoztatni az őt érintő szerződésekről, melyért a szerződés előkészítésével megbízott ügyintéző felelős. A szakmai teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás utalványrendeleten történő megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni Érvényesítés A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányok alapján ellenőrizni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét, és azt, hogy a jogszabályi előírásokat és az előírt alaki és tartalmi követelményeket betartották-e. A szakmai teljesítés igazolása alapján érvényesítést az érvényesítő záradékkal igazolja, amelyben megjelöli a kiadás és bevétel összegét, az elszámolás szerinti szakfeladatot, főkönyvi számlát. Az érvényesítő felelős az érvényesítés jogszabályban előírt feltételeinek biztosításáért. Az érvényesítésnek időben meg kell előznie mind az utalványozást, mind az ellenjegyzést. Az érvényesítési feladattal megbízott személy e feladat keretében köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés kötelezettségvállalás alapján és annak megfelelően történt-e, jogszabály szerint jogos-e a követelés, 22

25 a számla megfelel-e az alaki és tartalmi követelményeknek (kibocsátó, aláírás, bélyegző), a számla számszakilag helyes-e, a befektetett eszközök, készletek bevételezése megtörtént-e, az elvégzett munka, a szolgáltatás, a megrendelő, illetve műszaki ellenőr által történő átvétele megtörtént-e. Amennyiben az érvényesítő a vizsgálat során a jogszabályok, illetve a belső szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozó felé és a Korm.rendelet 77. (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. Az érvényesítést az utalványrendeleten kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. Az érvényesítést gyakorló ügyintéző a pénzügyi osztályvezető, illetve a jegyző által írásban megbízott pénzügyi előadó. Az érvényesítési feladatok elvégzésére kizárólag megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező pénzügyi ügyintéző jelölhető ki. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet (ámr.) 19. (1) bekezdése szerint érvényesítési feladatokat ellátó személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. Az érvényesítéssel megbízott munkavállalók nevét és aláírását a 1. számú melléklet tartalmazza Utalványozás Utalványozáson a kiadások teljesítésének elrendelését kell érteni. Az utalványozásra az érvényesítés után kerül sor az utalványrendeleten. Az utalványon fel kell tüntetni: - az önkormányzat nevét, a terhelendő számlát; - - a kiadás, illetve a bevétel jogcímét, összegét; - a kedvezményezett, illetve a befizető megnevezését, bankszámláját; - a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását. Utalványozásra az érvényesített okmány alapján a kötelezettségvállalóként megjelölt személy jogosult. 23

26 Az utalványozás csak az ellenjegyzésre jogosult személy aláírásával együtt érvényes. Utalványozni szükséges a termékértékesítésből, szolgáltatásból - számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, átutalási postautalvány alapján - befolyó bevétel beszedését Teljességi ellenőrzés A teljességi ellenőrzéssel megbízott személynek az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy - az utalványrendelet a számla adatait pontosan tartalmazza, - a számla megegyezik-e a kötelezettségvállalás alapdokumentumaival, - a kötelezettségvállalás megtörtént-e és az egyezik az érvényességi igazolásban szereplő adatokkal, - a szabályzatban kijelölt személyek látták-e el azt aláírással, - az érvényesítés során kijelölt főkönyvi számlaszámok megfelelőek-e. Amennyiben az ellenőrzés során eltérés mutatkozik, úgy a teljességi ellenőrzést végző munkatárs a hibát 24 órán belül korrigáltatni Ellenjegyzés Az ellenjegyzés a kötelezettségvállaláshoz és az utalványozáshoz kapcsolódik. Az ellenjegyzési feladattal megbízott személynek az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy - az arra felhatalmazott személy utalványozott-e, - a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e, - a megfelelő fedezet rendelkezésre áll-e, - a kifizetés célját, vagy mértékét tekintve nem ütközik-e jogszabályba, - a választott fizetési mód helyes e (átutalás/postautalvány/készpénz). - nem történik-e kétszeres fizetés. 24

27 Amennyiben az ellenjegyző szabálytalanságot állapít meg, köteles arról a kötelezettségvállalót, utalványozót tájékoztatni, aki az intézkedését korrigálhatja, visszavonhatja. Amennyiben ez nem történik meg, az ellenjegyzésre jogosultnak a kötelezettségvállalást jelentő okmányt, ha nem ért vele egyet a kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt záradékkal kell ellátnia, és erről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni kell. A kötelezettségvállaló és ellenjegyző, valamint az utalványozó és az ellenjegyző személye nem lehet azonos ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan! Az érvényesítő személy ne lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a szakmai teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési és a szakmai teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója (Ptk ának b.) pontja) vagy maga javára látná el A beérkezett számlák kezelése A Polgármesteri Hivatalhoz beérkezett számlákat, illetve egyszerűsített készpénzfizetési számlákat a Pénzügyi Osztály intézményi koordinátora első lépésben ellenőrzi, hogy a jogszabályban előírt alaki és tartami követelményeknek megfelelnek-e, majd azokat az integrált pénzügyi program Pénzügy modulba rögzíti, és kiállítja az utalványrendeletet. A külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon (utalványrendeleten) fel kell tüntetni az alábbiakat: az utalványozó és az utalványozás ellenjegyzőjének keltezéssel ellátott aláírását, az utalványrendelet szót, a költségvetési évet, a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét a kifizetés időpontját, módját, összegét és devizanemét, a megterhelendő és jóváírandó pénzforgalmi számla számát és megnevezését, a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel sorszámát, a számla érvényességének igazolását. 25

28 A rövidített utalványon készpénzes fizetési mód bizonylaton az ámr. 78. (2) bekezdésében meghatározottak közül az okmányokon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni. Az utalványrendelet azonosító adatainak kitöltését követi a kötelezettségvállalás igazolása, majd a szakmai teljesítésigazolás. A továbbiakban a bizonylat érvényességének igazolása és kontírozása, majd az utalványozás, a teljességi ellenőrzés és ellenjegyzés következik, melyet követően kerülhet sor a pénzügyi teljesítésre. Mind a pénzügyi teljesítés, mind a könyvelés megtörténtét az utalványrendeleten rögzíteni kell. Végül pedig az alapbizonylat a csatolt mellékletekkel könyvelési bizonylatként lefűzésre kerül Pénzeszközök kezelése A polgármesteri hivatal (önkormányzat) költségvetésének végrehajtása során jelentkező bevételeket és teljesítendő kiadásokat az önkormányzat képviselőtestülete által meghatározott banknál vezetett bankszámlán és a házipénztárban kell kezelni. A Polgármesteri Hivatal kizárólag egy belföldi pénzintézetnél vagy a Magyar Államkincstárnál nyithat költségvetési számlát, illetve költségvetési című alszámlákat, csak egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet, hitel vagy betét elszámolásával és kezelésével kapcsolatban vezethet technikai számlát a hitelt nyújtó, illetve a betétlekötést biztosító pénzintézetnél. A költségvetési gazdálkodással és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat ezeken a számlákon - ideértve az elszámolási számla alcímű számláit is - kell lebonyolítani. A költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközök - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - bármely belföldi hitelintézetnél betétként elhelyezhetők. A Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódóan - általában jogszabályban meghatározott bevételek és kiadások elkülönített elszámolására - alcímű számlákat, valamint 26

29 a nem közvetlenül a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatok pénzforgalmának kimutatására különböző számlákat (pl. elosztási, lebonyolítási, támogatási, adóbeszedési stb.) nyithat. A bankszámlák nyitásával és kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat, valamint a bankszámlákon kezelt pénzeszközök feletti rendelkezési jogosultságot a polgármesteri hivatal Pénzkezelési szabályzat -a rögzíti. A bankszámla pénzforgalmának bonyolítása során a számláról kiadást csak az érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett bizonylatok alapján lehet teljesíteni. Bizonylat nélkül átutalási megbízás a bankba nem küldhető, beszedési megbízás nem fogadható. A pénzforgalom bonyolításáról a bankkal bankszámlaszerződést kell kötni. A bankszámla feletti rendelkezés feltételeit az aláírásbejelentőn kell a bankhoz benyújtani, amelyben meg kell határozni az aláírók sorrendjét is. A készpénzforgalom elsősorban a Polgármesteri Hivatal házipénztárában, másodsorban az Együttműködési megállapodásban megjelölt önállóan működő intézmények házipénztárában bonyolódik. Ennek részletes szabályait a Pénzkezelési szabályzat rögzíti. A készpénzen kívüli pénzforgalom (átutalás, beszedési megbízás) a számlák, szerződések, megállapodások és egyéb okmányok alapján a Polgármesteri Hivatal elszámolási számláján bonyolódik. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának nyitvatartási rendje: a.) ügyfelek részére: Hétfő: Kedd: zárva Szerda: és Csütörtök: zárva Péntek: b.) kizárólag önkormányzati intézmények és a hivatal dolgozói részére: Hétfő: A pénztáros köteles a Pénzkezelési szabályzat rendelkezései szerint eljárni, a biztonsági és vagyonvédelmi előírásokat betartani. Az arra jogosult önállóan működő, részben önállóan gazdálkodó intézmény készpénzellátmányát az intézmény vezetője által kijelölt gazdasági ügyintéző (pénztáros) kezeli. 27

30 6.3. Intézmények finanszírozási terve Az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 15 napon belül az intézmények javaslatai alapján el kell készíteni az önkormányzati intézmények finanszírozási tervét. A tervet a működési kiadások jóváhagyott összege, a beruházások, felújítások tervezett ütemezése, az intézmények saját bevételeinek várható összege, valamint az önkormányzati támogatások figyelembevételével kell összeállítani. A finanszírozási terv elkészítéséért a pénzügyi osztályvezető a felelős, melyet a jegyző hagy jóvá. A pénzellátási tervet havi időszakokra bontva kell elkészíteni. A házipénztárt működtető intézmények esetében a pénztár január 1-jén, illetve az év első munkanapján fennálló nyitóállománya maximum ,-Ft. Amennyiben az intézmények részéről a finanszírozási tervtől eltérő igény jelentkezik, annak elbírálásáról a pénzügyi osztályvezető javaslata alapján a polgármester jogosult dönteni Cél- és címzett támogatások igénybevétele A cél- és címzett támogatások igénybejelentése, igénybevétele és elszámolása során a többször módosított évi LXXXIX. számú törvény figyelembevételével a következők szerint kell eljárni. Cél- és címzett támogatásokra vonatkozó igény csak a képviselő-testület tárggyal kapcsolatos döntése alapján nyújtható be. Az igénybejelentések összeállításáért a titkársági osztály felelős. A támogatás elnyerése esetén megkötendő finanszírozási szerződést az aljegyző készíti elő, melyet a polgármester vagy alpolgármester és a jegyző ír alá. 28

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Ügyrendjének aktualizálása

Előterjesztés Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Ügyrendjének aktualizálása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágyi Polgármesteri

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE 14/2011. sz. Szabályzat POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdasági pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységének (pénzügyi

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK Ü G Y R E N D J E

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK Ü G Y R E N D J E Iktatószám: 05-5/539-1/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK Ü G Y R E N D J E Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala előirányzatok felett teljes jogkörrel

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Érvényes: 2013. március 01-től TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ÜGYRENDI SZABÁLYOZÁS CÉLJA, TARTALMA... 4 II. GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben

Költségvetési szervek ügyrendje Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE

Költségvetési szervek ügyrendje Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE... igazgató P.H. A szabályzat az írásba foglalás napjától és a fenti hatálybaléptetés nappal hatályos, alkalmazásáért az intézményvezető a felelős.

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND Érvényes: 2013.január 1.napjától Jóváhagyta: dr. Monok István főigazgató ph. 2 A Magyar Tudományos

Részletesebben

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal ÜGYREND a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal ÜGYREND a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal ÜGYREND a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Készítette:

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. július 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. július 6-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 157/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. július 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény ( továbbiakban: Ötv.) értelmében a képviselő-testület 10/2006. (XI.20) sz. rendeletével

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés

Részletesebben

Költségvetés végrehajtás tanulmány. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft.

Költségvetés végrehajtás tanulmány. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft. Költségvetés végrehajtás tanulmány Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készítette: GKIeNET Kft. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁS TANULMÁNY 2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. Bevezető... 4 1.1. Dokumentum célja... 4

Részletesebben

Ü G Y R E N D. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira. Érvényes: 2009.

Ü G Y R E N D. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira. Érvényes: 2009. Ü G Y R E N D A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2009. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyrend célja, tartalma, a gazdasági

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁS ÉS A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS RENDJÉT RÖGZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁS ÉS A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS RENDJÉT RÖGZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Kivonat 2. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁS ÉS A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS RENDJÉT RÖGZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Németh László Általános Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT RudabányaVárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS ÉRVÉNYESÍTÉS,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló

Részletesebben

Pétervására Város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád és Kisfüzes Községek Társult Képviselőtestületének 2/2007. (II. 13.) rendelete

Pétervására Város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád és Kisfüzes Községek Társult Képviselőtestületének 2/2007. (II. 13.) rendelete Pétervására Város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád és Kisfüzes Községek Társult Képviselőtestületének 2/2007. (II. 13.) rendelete a szervezeti- és működési szabályzatáról Pétervására Város, Erdőkövesd, Váraszó,

Részletesebben