Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata pénzügyi szabályzatainak aktualizálása. Tisztelt Képviselő-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata pénzügyi szabályzatainak aktualizálása. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: /112, 113, 142 Fax: Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata pénzügyi szabályzatainak aktualizálása Tisztelt Képviselő-testület! Biatorbágy Város Képviselő-testülete minden évben felülvizsgálja a működéshez szükséges legfontosabb szabályzatokat. A felülvizsgálatot követően megállapítást nyert, hogy a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjét két szempontból is módosítani szükséges: - egyrészről teljeskörűen aktualizálásra került a mellékletekben szereplő aláírásra jogosultak köre, - másrészről pedig megtörtént az aktuális jogszabályi változások átvezetése. A szabályzatok utolsó módosítását követően az önkormányzat gazdálkodási folyamatait nem változtatta meg. A módosított és egységes szerkezetben foglalt szabályzat április 1-jén lép hatályba. Biatorbágy, március Tarjáni István polgármester

2 Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.( )Öh. számú határozata Biatorbágy Város Önkormányzata pénzügyi szabályzatainak aktualizálása Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjét.

3 /2011. számú szabályzat Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNE K ÜGYREN DJE Hatályos: től 1

4 Tartalomjegyzék 1. Az ügyrend célja, tartalma Feladatellátás rendje 4 2. A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok A költségvetési koncepció Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése A költségvetési rendelet megküldése a költségvetési szervek részére Az elemi költségvetés összeállítása Előirányzat módosítás A Polgármesteri Hivatal üzemeltetési, fenntartási és működési feltételeinek biztosításához kapcsolódó feladatok Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár Ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok Gazdálkodási jogkörök szabályozása Kötelezettségvállalás Szakmai teljesítésigazolás Érvényesítés Utalványozás Teljességi ellenőrzés Ellenjegyzés A beérkezett számlák kezelése Pénzeszközök kezelése Intézmények finanszírozási terve Cél- és címzett támogatások igénybevétele Számviteli nyilvántartások vezetése Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok Időközi költségvetési jelentés Időközi mérlegjelentés A költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok A féléves beszámoló tartalma, a beszámolókészítés feladata Az éves beszámoló tartalma, beszámolókészítéssel kapcsolatos feladatok Zárszámadás Részben önálló költségvetési szervek éves beszámolójának jóváhagyása Munkaerő és bérgazdálkodás A munkakörökhöz előírt követelmények Felvétel Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala állományába Nyilvántartások Oktatás, képzés Személyi értékelés Bérfizetés rendje A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó előírások 43 Mellékletek 44 2

5 A Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait figyelembe véve - a következők szerint határozom meg. 1. Az ügyrend célja, tartalma Az ügyrend célja, hogy a vonatkozó központi jogszabályok alapján, valamint a helyi sajátosságok figyelembevételével részletesen meghatározza a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének feladatait, a szervezethez tartozó vezetők és más dolgozók gazdálkodással összefüggő feladat-, hatás- és jogköreit. Az ügyrend a gazdasági szervezet által ellátandó következő feladatok végrehajtásához kapcsolódóan tartalmaz előírásokat, szabályokat: éves költségvetés tervezése, átmeneti költségvetés tervezése, előirányzat felhasználás, módosítás, üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás, vagyon használat, hasznosítás, munkaerő-gazdálkodás, pénzkezelés, pénzellátás, könyvvezetés, beszámolási kötelezettség, valamint adatszolgáltatás. A gazdálkodással összefüggő egyes tevékenységek végrehajtásának részletes előírásait a következő szabályzatok rögzítik: 3

6 számlarend, számviteli politika, eszközök és források értékelési szabályzata, leltárkészítési és leltározási szabályzat, bizonylati rend és bizonylati album, pénzkezelési szabályzat, felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, beruházások rendje, önköltség-számítási szabályzat, együttműködési megállapodás az önállóan működő, részben önállóan gazdálkodó intézményekkel Feladatellátás rendje Kötelezettségvállaló: a.) A helyi önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kapcsolódó szakfeladatai tekintetében az éves költségvetésben tervezett, valamint a több évre kihatással járó kiadások teljesítése esetén a polgármester, az általa írásban megbízott alpolgármester, illetve a polgármester által írásban felhatalmazott köztisztviselő, a továbbiakban Polgármester. b.) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. Utalványozó: utalványozásra az érvényesített okmány alapján a kötelezettségvállalóként megjelölt személy jogosult. Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának gazdasági vezetője: a jegyző, távollétében a Pénzügyi osztály vezetője, illetve a jegyző által kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő, aki megfelel a jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak. Ellenjegyző: a jogszabályban meghatározottak szerint a kötelezettségvállalást illetve az utalványt ellen kell jegyezni. 4

7 a.) Helyi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség esetén kötelezettségvállalás ellenjegyzője: a jegyző, vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő. b.) Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv esetén: az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a gazdasági vezető. c.) Választás: Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök terhére vállalt kötelezettség esetén a Pénzügyi osztály vezetője jogosult a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére. d.) Egyéb: amennyiben a jogszabály rendelkezései alapján az ellenjegyzésnek nem az a.), b.), c.) pontban meghatározott rend szerint kell eleget tenni, akkor a szervezeti egység vezetője köteles a gazdasági eseményhez önálló szabályzatot/utasítást létrehozni. Pénzügyi osztály vezetője: A Polgármesteri hivatal gazdálkodási folyamatok lebonyolításáért felelős szervezeti egység vezetője, távollétében az SZMSZ szerint meghatározott helyettese vagy a hivatal vezetője, illetve a szervezeti egység vezetője által írásban megbízott köztisztviselő. 2. A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok 2.1. A költségvetési koncepció A helyben képződő bevételek, a központi költségvetési irányelvek, az ismert kötelezettségek, valamint az önkormányzati és intézményi feladatok figyelembevételével a Pénzügyi osztály az önállóan működő, részben önállóan gazdálkodó önkormányzati intézményekkel együttműködve összeállítja a költségvetési koncepciót. A költségvetési koncepció szöveges dokumentum, amely rögzíti a költségvetéstervezés irányelveit, a várható bevételi forrásokat, a felhalmozási és működési kiadások tervezett arányát. A költségvetési koncepciót a polgármester előterjesztésében első lépésben valamennyi bizottság, azt követően a képviselő-testület tárgyalja, és határozatot 5

8 hoz a költségvetés-készítés további teendőiről. A bizottságok javaslatai az előterjesztésben a polgármester egyetértése esetén a koncepcióba beépítve -, annak hiányában önálló indítványként kerülnek a Képviselő-testület elé. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről kell véleményt alkotnia. A Képviselő-testület a polgármester előterjesztéséről a bizottságok és a képviselők önálló indítványa ismeretében határozatot hoz. A költségvetési koncepció elutasítása esetén a Képviselő-testület módosító javaslatai alapján a polgármester irányításával a pénzügyi osztály korrigálja a koncepciót, majd az előzőekben feltüntetett jóváhagyási eljárásnak megfelelően a polgármester ismételten benyújtja a módosított költségvetési koncepciót jóváhagyásra a Képviselő-testület felé. A költségvetési koncepció november 30-ig - a választás évében december 15-ig -történő elkészítéséért a jegyző, a beterjesztéséért a polgármester a felelős. A koncepció összeállításában a pénzügyi osztály költségvetéssel foglalkozó pénzügyi ügyintézői működnek közre. A koncepció összeállítását a pénzügyi osztályvezető irányítja, koordinálja. Az önkormányzat költségvetési koncepciójának a helyi kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó részéről tájékoztatni kell a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeit. Az önkormányzati intézmények, illetve a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeinek tájékoztatásáért a pénzügyi osztályvezető és az aljegyző a felelős. Az eljárási kérdéseket külön megállapodás tartalmazza Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése Az elfogadott költségvetési koncepció alapján a költségvetési törvény és a költségvetési kapcsolatokból származó források ismeretében az önkormányzat polgármestere minden év február 15-ig a képviselő-testület elé terjeszti a rendelettervezetet. Költségvetési javaslat A költségvetési javaslat kidolgozása során a kiadások és bevételek tekintetében a pénzügyi osztály a költségvetési koncepciónak megfelelően lefolytatja az 6

9 egyeztetést az önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó intézményekkel, a helyi kisebbségi önkormányzatokkal, önkormányzati alapítású gazdasági társaságokkal és non-profit szervezetekkel (pl. Diákokért Közalapítvány). Az önkormányzati bevételek tervezése 1. Az önkormányzati intézmények feladatmutatókat szolgáltatnak a pénzügyi osztály részére, melyek a normatív támogatás tervezésének alapját képezik. Az adatszolgáltatásért az intézmények vezetői felelnek. 2. A helyi adórendeletek, valamint az adójogszabályok alapján a helyi Adóosztály elkészíti az éves (bevételi) tervet, melyet a Pénzügyi osztályra haladéktalanul lead. Az adatszolgáltatás határideje január 15., melynek betartásáért az Adóosztály vezetője felel. Ezenkívül az Adóosztály minden negyedév végén a helyi adókból származó követelésekről, kötelezettségekről, valamint az elszámolandó értékvesztésről kimutatást készít, és továbbítja a Pénzügyi osztály részére. 3. Az átengedett központi adókból a személyi jövedelemadó helyben maradó részéről a MÁK szolgáltat adatot. 4. A várható felhalmozási bevételekről a városüzemeltetési, vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott osztály - a polgármesterrel egyeztetve - szolgáltat adatot a Pénzügyi osztály részére. Az adatszolgáltatásért az osztály vezetője felelős. Határidő: január 15. A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök az éves feladatok ismeretében kerülnek megtervezésre a Pénzügyi osztály által. A hitelállományra vonatkozó bevételi tervet a Képviselő-testület határozza meg a költségvetésben. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira és bevételeire vonatkozó költségvetési javaslat A Pénzügyi osztály a költségvetési koncepció alapján elkészíti a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó szakfeladatok éves kiadási és bevételi tervezetét. A tervezetet kiemelt előirányzatonként, témánkénti bontásban kell összeállítani. 7

10 Az önkormányzati intézmények működési kiadásaira és bevételeire vonatkozó költségvetési javaslat Az önállóan működő, részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a költségvetési koncepció alapján elkészíti az intézményéhez kapcsolódó szakfeladatok éves kiadási és bevételi tervezetét, majd az Együttműködési megállapodásban rögzített időpontig, de legkésőbb január 15.-ig, illetve a Polgármester által meghatározott határidőre megküldi a Pénzügyi osztály részére, ahol a tervezetek összesítésre kerülnek. Az önkormányzati felhalmozási kiadások tervezése A Képviselő-testület meghatározza azt az arányszámot, amit a bevételekből felhalmozásra fordít. Ennek belső tartalmára vonatkozó tervezetét az előző évről áthúzódó és tárgyévben jelentkező felhalmozási igények, illetve a városüzemeltetési, vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott osztály a polgármester egyetértésével által rangsorban összeállított felújítási, karbantartási igény alapján a Pénzügyi Osztály állítja össze. Helyi kisebbségi önkormányzatok A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát a tárgyév február 10- ig fogadja el. A külön megállapodásban foglaltak alapján a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát az elnök előzetes egyeztetést követően a helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezetének elkészítéséhez továbbítja a jegyző részére. Fenti adatok alapján a Pénzügyi Osztály összeállítja az éves költségvetési rendelettervezetet. A helyi kisebbségi önkormányzat a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tervezetét - a helyi kisebbségi közügyeket érintő ügyekben -véleményezi, az erről szóló határozatát a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatával egyidejűleg küldi meg a jegyzőnek. Az éves költségvetés testületi előterjesztésének tartalma és formája: A költségvetési rendelet szerkezetét a Korm. rendelet 36. (1) bekezdése szabályozza, melynek alapján a rendelettervezetnek tartalmaznia kell: az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a önállóan működő, de részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit 8

11 forrásonként az Ötv ai szerint, az elemi költségvetési tartalomhoz igazodva, A működési, fenntartási előirányzatokat költségvetési szervenként: intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve (Áht. 69. ) a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a polgármesteri hivatal költségvetését feladatonként, külön tételben az általános és céltartalékot, a költségvetési többlet vagy hiány összegét, előző évek pénzmaradványát működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát, A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében kell feltüntetni. Elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is be kell mutatni. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet, Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások, Közvetett támogatásokat az alábbi részletezettségben: - ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, - helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, - egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. 9

12 A költségvetés előterjesztési anyaga formai szempontból a következő: Rendelettervezet képviselő-testület által elfogadott mellékletei: o Összevont költségvetési mérleg o Összevont költségvetési mérlegek alakulása o Önkormányzati szintű bevételek forrásonként o Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként o Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai célonként és feladatonként o Polgármesteri Hivatal és feladatainak tervezett kiadásai o Önkormányzat tartalékkeretei o Létszámkeretek o Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai o Kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei o Előirányzatok felhasználási ütemterve o Európai Uniós támogatással megvalósuló programok o Az Önkormányzat által adott közvetlen támogatások o Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai o Önállóan működő intézmények finanszírozása o Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése o Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege o Tárgyévi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek o Korrigált saját bevételek kimutatása o Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya o Önállóan működő költségvetési szervek és feladatainak tervezett kiadásai o Emlékeztető Költségvetési egyeztető a közalkalmazotti és szakszervezeti képviselőkkel o Emlékeztető Biatorbágy Város Képviselő-testülete évi költségvetési rendelet-tervezetének költségvetési szervek vezetőivel történő egyeztetéséről Szöveges indokolás a rendelettervezet felépítésével megegyezően 10

13 A tervezetet a Polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti véleményezés céljából, majd a bizottságok állást foglalnak a tervezetről. A Polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt, legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést is csatoltan tartalmazó rendelettervezetet. A képviselő-testület a költségvetési javaslatot a bizottságok állásfoglalásai és javaslatai figyelembevételével tárgyalja. A költségvetési javaslat elutasítása esetén a Képviselő-testület módosító javaslatai alapján a polgármester irányításával a pénzügyi osztály kiigazítja a költségvetési javaslatot, majd az előzőekben leírt jóváhagyási eljárásnak megfelelően ismételten benyújtásra kerül a módosított javaslat jóváhagyásra. A költségvetési rendelettervezet elkészítéséért a jegyző felelős. A rendelettervezet összeállításában közreműködnek: pénzügyi osztályvezető, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő, de részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetői, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő, de részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdasági ügyintézői, pénzügyi célfeladattal megbízott köztisztviselők, pénzügyi ügyintézők, gazdasági elemzők (szakértők, belső ellenőr, könyvvizsgáló), feladattal érintett osztályvezetők A költségvetési rendelet megküldése a költségvetési szervek részére A képviselő-testület által elfogadott és költségvetési rendeletben foglalt, a költségvetési szervek számára kötelezően betartandó előirányzatokról, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokról - a rendelet megküldésével - tájékoztatni kell az intézményeket. A tájékoztatásnak a rendelet elfogadását követő 20 napon belül meg kell történnie, melynek teljesítéséért az aljegyző felelős. 11

14 2.4. Az elemi költségvetés összeállítása Amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyta a költségvetési javaslatot (azaz rendeletet alkotott), az elemi költségvetés felülvizsgálatát és véglegesítését követően azt a rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül továbbítani kell a MÁK-on keresztül az Államháztartás Információs Rendszere részére. A költségvetések önkormányzati szintű összesítését a pénzügyi osztályon az intézmények gazdasági felügyeletével megbízott pénzügyi ügyintéző végzi. Az elemi költségvetés magában foglalja: a költségvetési alapokmányt, a kiadásokat és a bevételeket részletes előirányzatonként, a kiadások és bevételek tevékenységenkénti részletezését, a személyi juttatások és a létszám összetételét, a költségvetési feladatmutatók és a költségvetési mutatószámok állományát, valamint a Korm.rendelet 46. (1) és (2) bekezdésében meghatározott elemeket. Az Államháztartás Információs Rendszere számára továbbítandó részletes költségvetési előirányzatokat tartalmazó költségvetést a Nemzetgazdasági Minisztérium által tárgyévre kiadott B) Önkormányzati költségvetés megnevezésű nyomtatványgarnitúra űrlapjainak kitöltésével kell elkészíteni. A nyomtatványgarnitúra kitöltéséért és a költségvetési szervek információs füzeteivel együtt - a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága részére - határidőre történő leadásáért a Pénzügyi osztályvezető felelős. 12

15 3. Előirányzat módosítás A költségvetés módosítását előidéző okok: önkormányzaton kívüli szervektől vagy feléjük történő feladat-átvételátadás, normatíváról történő lemondás, címzett és céltámogatásról történő lemondás, jóváhagyott költségvetési rendelet megváltoztatása testületi döntéssel, az Országgyűlés és a Kormány által biztosított pótelőirányzat következtében, amennyiben az OGY és a Kormány előirányzatot zárol vagy elvon, akkor annak kihirdetését követően rendeletet kell módosítani, önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő, de részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a szabályoknak megfelelően módosíthatja egyes kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, az Áht ban foglalt rendkívüli- vagy katasztrófa helyzet miatt intézkedésmódosításra, átcsoportosításra, - a Korm.rendelet 67. -ban meghatározott esetekben. A költségvetés módosítása a költségvetés készítés rendjének megfelelően történik. Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott eredeti előirányzatok között előirányzat átcsoportosításokat, illetve előirányzat módosításokat a polgármesteri hivatal jegyzőjénél kell kezdeményezni. Az előirányzat-módosítást a szakértőkkel a leadás előtt véleményeztetni kell. Az előirányzat átcsoportosításra, illetve módosításra vonatkozó javaslat elkészítéséért a pénzügyi osztályvezető felelős. Az előirányzat módosításokról nyilvántartást kell vezetni, amelyért a pénzügyi osztályvezető felelős. 13

16 4. A Polgármesteri Hivatal üzemeltetési, fenntartási és működési feltételeinek biztosításához kapcsolódó feladatok Az éves költségvetésben tervezett, a hivatal működését szolgáló eszközök, berendezések beszerzéséért a pénzügyi osztályvezető, a szükségessé vált karbantartási munkák előkészítéséért, végrehajtásáért a feladattal megbízott alpolgármester irányításával a vagyongazdálkodással, beruházással megbízott szervezeti egység (városüzemeltetési és beruházási osztály) vezetője a felelős. 5. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok A Képviselő-testület mindenkor érvényes vagyonrendeletében meghatározott feltételeket kell irányadónak tekinteni. Az Ügyrend a vagyonrendelet alábbi pontjait emeli át: 5.1. Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, valamint az azok kezelésével összefüggő alapvető szabályokat az Áht., valamint az Önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza. A rendelet végrehajtásával kapcsolatos, polgármesteri hivatalon belüli feladatok és eljárások a következők: Az Önkormányzat vagyonának folyamatos, naprakész nyilvántartását a városüzemeltetési és beruházási osztály végzi. Az önkormányzati vagyon részét képező törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítetten kell nyilvántartani. A törzsvagyont ( forgalomképtelen és ( korlátozottan forgalomképes vagyonként kell nyilvántartani. Ezek körét a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény, valamint az Önkormányzat vagyonrendelete határozza meg. 14

17 A vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban be kell mutatni. A vagyonkimutatásban a.) tételesen - értékben és mennyiségben - szerepeltetni kell: 1.) az önkormányzat tulajdonában és 2.) a polgármesteri hivatal, valamint 3.) az intézmények kezelésében lévő értékben nyilvántartott immateriális javakat, tárgyi eszközöket és befektetett pénzügyi eszközöket. b.) összevont értékben szerepeltetni kell az önkormányzati vagyon részét képező és - a polgármesteri hivatal, illetve - az intézmények kezelésében lévő készletek, valamint a követelések, pénzügyi elszámolások értékét. A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatáshoz szükséges adatok beszerzéséért, valamint a vagyonleltár összeállításáért a vagyonnyilvántartással megbízott pénzügyi ügyintéző felelős. A polgármesteri hivatalban értékben nyilvántartott vagyontárgyakban bekövetkezett bárminemű változásról a vagyonkezelési, nyilvántartási feladatokat ellátó vagyonnyilvántartással megbízott pénzügyi ügyintéző köteles tájékoztatni a hivatal könyvviteli nyilvántartását vezető főkönyvi könyvelőt. A tájékoztatást a változás bekövetkezését követő negyedév végéig a megfelelő bizonylatok (illetve azok másolatának) átadásával kell megtenni Ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás Az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanvagyonról az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló, módosított 147/1992. (XI. 6.) Korm. sz. rendelet és annak melléklete szerinti ingatlanvagyon katasztert kell felfektetni és folyamatosan vezetni. 15

18 Az ingatlankataszter felfektetése, folyamatos vezetése, valamint a változások átvezetése és az adatszolgáltatás teljesítése a vagyonnyilvántartással megbízott pénzügyi ügyintéző feladatát képezi. A városüzemeltetési és beruházási osztály minden beruházás esetében az üzembehelyezési okmányt megfelelően kitöltve, aláírással ellátva haladéktalanul leadja a pénzügyi osztály részére, melyet a beruházási számlák végszámláihoz csatol. A városüzemeltetési és beruházási osztály a folyamatban lévő beruházások és felújítások helyrajzi számra történő megbontását a teljesítésigazolással egyidejűleg biztosítja. Adatszolgáltatás csak a jegyző aláírásával teljesíthető. Az ingatlankataszter és a főkönyvi könyvelés (analitikus nyilvántartás) adatait évente legalább a költségvetési beszámoló elkészítését megelőzően egyeztetni kell. Az egyeztetést a vagyonnyilvántartással megbízott pénzügyi ügyintézőnek és a főkönyvi könyvelőnek kell elvégeznie. 6. A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős. Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok tejesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig csak a bevételi előirányzatok megfelelő szintű teljesülése esetén vállalható. A bevételek teljesülésének elmaradása esetén a Polgármester a kiadási előirányzatok felhasználását az Önkormányzat likviditási tervének adataihoz igazodva korlátozza. 16

19 Bevételkiesés esetén annak mértékére figyelemmel a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatának felhasználását korlátozza. Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében Gazdálkodási jogkörök szabályozása Alapvető rendező elv a Korm. rendeletben rögzített szabályozás. A hivatkozott jogszabály a gazdálkodással összefüggő feladatokkal és hatáskörökkel a polgármestert (kötelezettségvállalás, utalványozás), valamint a gazdasági vezetőt (ellenjegyzés) ruházza fel. Ezen hatáskörök meghatározott keretek között a polgármester, illetve a gazdasági vezető által felhatalmazott személyre átruházhatók. Az átruházásnak írásban kell megtörténnie, melyben konkrétan meg kell jelölni a hatáskörökkel felruházott személyeket, ugyanis a hatáskörök átadásával a felelősség is átruházásra kerül Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalásnak minősül az a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséről, szerződés, megállapodás megkötéséről, támogatás biztosításáról illetve más, pénzben kifejezhető értékű szolgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat, amelyet a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat a költségvetése előirányzatainak terhére vállal, ideértve az áru vagy szolgáltatás megrendeléséről elküldött és visszaigazolt megrendelést. A kötelezettségvállalás a költségvetés végrehajtására tett intézkedés, amelynek során az erre jogosult személy intézkedést tesz a munkavégzés, a szolgáltatás, az áruszállítás megrendelésére. Egyben kötelezettséget vállal, hogy az elvégzett munka, a teljesített szolgáltatás átvétele után az ellenértéket kiegyenlíti. 17

20 Kötelezettségvállalás alatt érteni kell továbbá a tárgyévi, illetőleg következő évi költségvetési fejlesztési támogatás terhére a hivatal számláin kezelt pénzeszközre, illetőleg az önkormányzat vagyonára kihatással bíró fizetési - vagy más teljesítési - kötelezettséggel járó intézkedést is. A helyi önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kapcsolódó szakfeladatai tekintetében az éves költségvetésben tervezett, valamint a több évre kihatással járó kiadások teljesítésére a Polgármester vállalhat kötelezettséget. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a kötelezettségvállalás, illetőleg a követelés előírása minden esetben csak írásban történhet, a gazdasági vezető ellenjegyzésével. A kötelezettségvállalás speciális szabályai A polgármester jogosult kötelezettséget vállalni - a polgármesteri hivatalt és az önállóan működő, részben önállóan gazdálkodó intézményeket érintő pályázatok benyújtására, - az önkormányzat vagyonára kihatással bíró fizetési, vagy teljesítési kötelezettség vállalásra, nyilatkozattételre. A kiküldetési rendelvényen a jegyző vállalhat kötelezettséget. Bér és személyi kiadások vonatkozásában a kötelezettségvállalási hatáskör a munkáltatói jogokat gyakorló személyt illeti meg. A bevételek előírása az önkormányzat saját bevételeinek beszedésére tett intézkedés. A bevételek előírására ugyanazon személyek jogosultak, mint a kötelezettségvállalások teljesítésére. Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult (2. sz. melléklet). Valamennyi polgárjogi szerződés megkötése előtt azokat jogszabályi egyeztetés céljából a polgármesteri hivatal jegyzője, pénzügyi fedezet és a számviteli szabályok betartása szempontjából a polgármesteri hivatal pénzügyi 18

21 osztályának vezetője véleményezni, jóváhagyó egyetértésük esetén kézjegyével ellátni kötelesek. Ennek hiányában kötelezettséget vállalni tilos. A dologi jellegű kötelezettségvállalások egyrészt megrendelésen, másrészt szerződésen, megállapodáson alapulhatnak. A megrendelés kibocsátásával egyidejűleg a megrendelő köteles meggyőződni arról, hogy a megfelelő szabad forrás rendelkezésre áll-e. A megrendelés csak abban az esetben érvényes, ha a kötelezettség-nyilvántartó rendszerben rögzítésre került, egyúttal kötelezettségvállalási sorszámmal lett ellátva. Mindezek vonatkoznak a szerződésre és a megállapodásra is. A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni a vállalni tervezett kötelezettségből adódó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan. A kötelezettségvállalás kizárólag ellenjegyzés után, írásban történhet. Az ellenjegyzést a kötelezettségvállalónak kell kérnie. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv esetén az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a gazdasági vezető. A gazdasági vezető ellenjegyzése nélkül kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor, illetve követelés nem írható elő. Helyi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség esetén kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök terhére vállalt kötelezettség esetén a Pénzügyi osztály vezetője jogosult a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére. A jogkör gyakorlása során a következő ellenőrzési feladatokat köteles elvégezni: - tételenként ellenőrzi az adatok valódiságát, teljességét, számszaki egyezőségét, - meg kell győződnie a szabad keretről, 19

22 - a megrendelésnek meg van-e, illetve a fizetés várható időpontjában meg lesze a fedezete, - ellenőrzi, hogy a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, - a kötelezettségvállalás megfelel-e a formai követelményeknek. Az ellenjegyző szükség szerint szakértőt vehet igénybe a fenti feladat ellátásához. Az ellenjegyző a fenti feltételek teljesülése esetén azt a dokumentumokon aláírásával igazolja. Csak szabad (fel nem használt és még le nem kötött) keret terhére vállalt kötelezettség ellenjegyezhető. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fenti előírásoknak, az ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót. Amennyiben a kötelezettségvállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és e tényről a az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. Az irányító szerv a bejelentést köteles megvizsgálni és a jogszabályi előírásoknak megfelelően eljárni (ámr. 74. (6) bekezdés). A kötelezettségvállalást követően a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről. A nyilvántartásba vétel az integrált pénzügyi program Rendelés illetve Kötelezettségvállalás moduljaiban történik. A megrendelésen fel kell tüntetni a kalkulált összeget, valamint a megrendelő aláírását, majd azt a lekötött, illetve a szabad keret folyamatos, naprakész ismerete érdekében a megfelelő (az úgynevezett kötelezettségvállalási) analitikus nyilvántartásba fel kell vezetni. Csak szabad (fel nem használt és még le nem kötött) keret terhére vállalt kötelezettség ellenjegyezhető. Mások rendelkezése alatt álló keretet is érintő megrendelés esetén a keret gazdálkodási felelősét a megrendelésbe be kell vonni. Az önállóan működő, részben önállóan gazdálkodó intézmények kötelezettségvállalásának eljárási rendjét, módját az Együttműködési megállapodás tartalmazza. 20

23 A keretek nyilvántartása A költségvetési gazdálkodói kereteket, illetve azok terhére történő megrendeléseket és kötelezettségvállalásokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya decentralizáltan kiadásnem mélységben az ellátandó szakfeladatok tekintetében napra készen köteles nyilvántartani. A több évre kihatással járó kötelezettségvállalásról évenként kell nyilvántartást vezetni: - a tárgyévben a hatáskörükbe utalt költségvetési előirányzat ismeretében annak felhasználására vonatkozóan, - a következő évre pedig a következő évi költségvetés jóváhagyásáig - fedezet, illetve keret nélkül - a következő évekre megnyitott könyvekben kötelesek napra készen vezetni. A megrendelés következő évre történő átütemezését visszaigazolás alapján kell a következő év terhére elővezetni. Az új nyilvántartásba át kell vezetni az addigi nyilvántartás göngyölített adatait nyitó tételként. Nem szükséges előzetes, írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként ,- Ft-ot el nem érő készpénzes (kisösszegű) kifizetések esetében, a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások esetében, valamint az ámr. 72. (11) és (12) bekezdéseiben meghatározott esetekben. A kisösszegű kifizetésekre a Polgármester által megállapított gépjárművezetői, illetve a gondnoki keret áll rendelkezésre. Ezekben az esetekben a teljesített kifizetésekkel egyidejűleg kell a kifizetés összegét kötelezettségvállalásként nyilvántartásba venni és az előirányzat szabad keretét a kifizetés összegével csökkenteni. Ezen keretösszeg felhasználásáról a Városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmazni kell a szállító nevét, a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, időpontját. A keretösszeg szabályszerű felhasználásáért a Városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője felel. A keretösszeg felhasználását követően haladéktalanul, de legkésőbb a tárgyhónap utolsó előtti pénztári nyitvatartási napján a nyilvántartás alapján a keretösszeggel el kell számolni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya felé. A fenti összeg nem vonatkozik a rendszeres kifizetésekre. Az egy kötelezettségvállalás alapján, részletekben teljesített kifizetéseket - a részösszegek nagyságától függetlenül - együttesen kell a fentebb jelzett összeghatár figyelembevételénél számításba venni. 21

24 Szakmai teljesítésigazolás A teljesítés szakmai igazolása a megvásárolt áru, termék mennyiségi és minőségi átvételét, valamint a szolgáltatás munka elvégzésének igazolását jelenti, megvizsgálva a teljesítés jogosságát és összegszerűségét. A szakmai teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik. A polgármesteri hivatalban a szakmai teljesítésigazolásra 1. szervezeti egységek vezetői, illetve a jegyző által írásban megbízott munkavállalók 2. műszaki ellenőr jogosultak (1. sz. melléklet). A műszaki ellenőrt minden esetben írásban kell tájékoztatni az őt érintő szerződésekről, melyért a szerződés előkészítésével megbízott ügyintéző felelős. A szakmai teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás utalványrendeleten történő megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni Érvényesítés A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányok alapján ellenőrizni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét, és azt, hogy a jogszabályi előírásokat és az előírt alaki és tartalmi követelményeket betartották-e. A szakmai teljesítés igazolása alapján érvényesítést az érvényesítő záradékkal igazolja, amelyben megjelöli a kiadás és bevétel összegét, az elszámolás szerinti szakfeladatot, főkönyvi számlát. Az érvényesítő felelős az érvényesítés jogszabályban előírt feltételeinek biztosításáért. Az érvényesítésnek időben meg kell előznie mind az utalványozást, mind az ellenjegyzést. Az érvényesítési feladattal megbízott személy e feladat keretében köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés kötelezettségvállalás alapján és annak megfelelően történt-e, jogszabály szerint jogos-e a követelés, 22

25 a számla megfelel-e az alaki és tartalmi követelményeknek (kibocsátó, aláírás, bélyegző), a számla számszakilag helyes-e, a befektetett eszközök, készletek bevételezése megtörtént-e, az elvégzett munka, a szolgáltatás, a megrendelő, illetve műszaki ellenőr által történő átvétele megtörtént-e. Amennyiben az érvényesítő a vizsgálat során a jogszabályok, illetve a belső szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozó felé és a Korm.rendelet 77. (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. Az érvényesítést az utalványrendeleten kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. Az érvényesítést gyakorló ügyintéző a pénzügyi osztályvezető, illetve a jegyző által írásban megbízott pénzügyi előadó. Az érvényesítési feladatok elvégzésére kizárólag megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező pénzügyi ügyintéző jelölhető ki. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet (ámr.) 19. (1) bekezdése szerint érvényesítési feladatokat ellátó személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. Az érvényesítéssel megbízott munkavállalók nevét és aláírását a 1. számú melléklet tartalmazza Utalványozás Utalványozáson a kiadások teljesítésének elrendelését kell érteni. Az utalványozásra az érvényesítés után kerül sor az utalványrendeleten. Az utalványon fel kell tüntetni: - az önkormányzat nevét, a terhelendő számlát; - - a kiadás, illetve a bevétel jogcímét, összegét; - a kedvezményezett, illetve a befizető megnevezését, bankszámláját; - a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását. Utalványozásra az érvényesített okmány alapján a kötelezettségvállalóként megjelölt személy jogosult. 23

26 Az utalványozás csak az ellenjegyzésre jogosult személy aláírásával együtt érvényes. Utalványozni szükséges a termékértékesítésből, szolgáltatásból - számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, átutalási postautalvány alapján - befolyó bevétel beszedését Teljességi ellenőrzés A teljességi ellenőrzéssel megbízott személynek az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy - az utalványrendelet a számla adatait pontosan tartalmazza, - a számla megegyezik-e a kötelezettségvállalás alapdokumentumaival, - a kötelezettségvállalás megtörtént-e és az egyezik az érvényességi igazolásban szereplő adatokkal, - a szabályzatban kijelölt személyek látták-e el azt aláírással, - az érvényesítés során kijelölt főkönyvi számlaszámok megfelelőek-e. Amennyiben az ellenőrzés során eltérés mutatkozik, úgy a teljességi ellenőrzést végző munkatárs a hibát 24 órán belül korrigáltatni Ellenjegyzés Az ellenjegyzés a kötelezettségvállaláshoz és az utalványozáshoz kapcsolódik. Az ellenjegyzési feladattal megbízott személynek az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy - az arra felhatalmazott személy utalványozott-e, - a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e, - a megfelelő fedezet rendelkezésre áll-e, - a kifizetés célját, vagy mértékét tekintve nem ütközik-e jogszabályba, - a választott fizetési mód helyes e (átutalás/postautalvány/készpénz). - nem történik-e kétszeres fizetés. 24

27 Amennyiben az ellenjegyző szabálytalanságot állapít meg, köteles arról a kötelezettségvállalót, utalványozót tájékoztatni, aki az intézkedését korrigálhatja, visszavonhatja. Amennyiben ez nem történik meg, az ellenjegyzésre jogosultnak a kötelezettségvállalást jelentő okmányt, ha nem ért vele egyet a kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt záradékkal kell ellátnia, és erről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni kell. A kötelezettségvállaló és ellenjegyző, valamint az utalványozó és az ellenjegyző személye nem lehet azonos ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan! Az érvényesítő személy ne lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a szakmai teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési és a szakmai teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója (Ptk ának b.) pontja) vagy maga javára látná el A beérkezett számlák kezelése A Polgármesteri Hivatalhoz beérkezett számlákat, illetve egyszerűsített készpénzfizetési számlákat a Pénzügyi Osztály intézményi koordinátora első lépésben ellenőrzi, hogy a jogszabályban előírt alaki és tartami követelményeknek megfelelnek-e, majd azokat az integrált pénzügyi program Pénzügy modulba rögzíti, és kiállítja az utalványrendeletet. A külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon (utalványrendeleten) fel kell tüntetni az alábbiakat: az utalványozó és az utalványozás ellenjegyzőjének keltezéssel ellátott aláírását, az utalványrendelet szót, a költségvetési évet, a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét a kifizetés időpontját, módját, összegét és devizanemét, a megterhelendő és jóváírandó pénzforgalmi számla számát és megnevezését, a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel sorszámát, a számla érvényességének igazolását. 25

28 A rövidített utalványon készpénzes fizetési mód bizonylaton az ámr. 78. (2) bekezdésében meghatározottak közül az okmányokon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni. Az utalványrendelet azonosító adatainak kitöltését követi a kötelezettségvállalás igazolása, majd a szakmai teljesítésigazolás. A továbbiakban a bizonylat érvényességének igazolása és kontírozása, majd az utalványozás, a teljességi ellenőrzés és ellenjegyzés következik, melyet követően kerülhet sor a pénzügyi teljesítésre. Mind a pénzügyi teljesítés, mind a könyvelés megtörténtét az utalványrendeleten rögzíteni kell. Végül pedig az alapbizonylat a csatolt mellékletekkel könyvelési bizonylatként lefűzésre kerül Pénzeszközök kezelése A polgármesteri hivatal (önkormányzat) költségvetésének végrehajtása során jelentkező bevételeket és teljesítendő kiadásokat az önkormányzat képviselőtestülete által meghatározott banknál vezetett bankszámlán és a házipénztárban kell kezelni. A Polgármesteri Hivatal kizárólag egy belföldi pénzintézetnél vagy a Magyar Államkincstárnál nyithat költségvetési számlát, illetve költségvetési című alszámlákat, csak egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet, hitel vagy betét elszámolásával és kezelésével kapcsolatban vezethet technikai számlát a hitelt nyújtó, illetve a betétlekötést biztosító pénzintézetnél. A költségvetési gazdálkodással és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat ezeken a számlákon - ideértve az elszámolási számla alcímű számláit is - kell lebonyolítani. A költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközök - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - bármely belföldi hitelintézetnél betétként elhelyezhetők. A Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódóan - általában jogszabályban meghatározott bevételek és kiadások elkülönített elszámolására - alcímű számlákat, valamint 26

29 a nem közvetlenül a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatok pénzforgalmának kimutatására különböző számlákat (pl. elosztási, lebonyolítási, támogatási, adóbeszedési stb.) nyithat. A bankszámlák nyitásával és kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat, valamint a bankszámlákon kezelt pénzeszközök feletti rendelkezési jogosultságot a polgármesteri hivatal Pénzkezelési szabályzat -a rögzíti. A bankszámla pénzforgalmának bonyolítása során a számláról kiadást csak az érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett bizonylatok alapján lehet teljesíteni. Bizonylat nélkül átutalási megbízás a bankba nem küldhető, beszedési megbízás nem fogadható. A pénzforgalom bonyolításáról a bankkal bankszámlaszerződést kell kötni. A bankszámla feletti rendelkezés feltételeit az aláírásbejelentőn kell a bankhoz benyújtani, amelyben meg kell határozni az aláírók sorrendjét is. A készpénzforgalom elsősorban a Polgármesteri Hivatal házipénztárában, másodsorban az Együttműködési megállapodásban megjelölt önállóan működő intézmények házipénztárában bonyolódik. Ennek részletes szabályait a Pénzkezelési szabályzat rögzíti. A készpénzen kívüli pénzforgalom (átutalás, beszedési megbízás) a számlák, szerződések, megállapodások és egyéb okmányok alapján a Polgármesteri Hivatal elszámolási számláján bonyolódik. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának nyitvatartási rendje: a.) ügyfelek részére: Hétfő: Kedd: zárva Szerda: és Csütörtök: zárva Péntek: b.) kizárólag önkormányzati intézmények és a hivatal dolgozói részére: Hétfő: A pénztáros köteles a Pénzkezelési szabályzat rendelkezései szerint eljárni, a biztonsági és vagyonvédelmi előírásokat betartani. Az arra jogosult önállóan működő, részben önállóan gazdálkodó intézmény készpénzellátmányát az intézmény vezetője által kijelölt gazdasági ügyintéző (pénztáros) kezeli. 27

30 6.3. Intézmények finanszírozási terve Az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 15 napon belül az intézmények javaslatai alapján el kell készíteni az önkormányzati intézmények finanszírozási tervét. A tervet a működési kiadások jóváhagyott összege, a beruházások, felújítások tervezett ütemezése, az intézmények saját bevételeinek várható összege, valamint az önkormányzati támogatások figyelembevételével kell összeállítani. A finanszírozási terv elkészítéséért a pénzügyi osztályvezető a felelős, melyet a jegyző hagy jóvá. A pénzellátási tervet havi időszakokra bontva kell elkészíteni. A házipénztárt működtető intézmények esetében a pénztár január 1-jén, illetve az év első munkanapján fennálló nyitóállománya maximum ,-Ft. Amennyiben az intézmények részéről a finanszírozási tervtől eltérő igény jelentkezik, annak elbírálásáról a pénzügyi osztályvezető javaslata alapján a polgármester jogosult dönteni Cél- és címzett támogatások igénybevétele A cél- és címzett támogatások igénybejelentése, igénybevétele és elszámolása során a többször módosított évi LXXXIX. számú törvény figyelembevételével a következők szerint kell eljárni. Cél- és címzett támogatásokra vonatkozó igény csak a képviselő-testület tárggyal kapcsolatos döntése alapján nyújtható be. Az igénybejelentések összeállításáért a titkársági osztály felelős. A támogatás elnyerése esetén megkötendő finanszírozási szerződést az aljegyző készíti elő, melyet a polgármester vagy alpolgármester és a jegyző ír alá. 28

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE 14/2011. sz. Szabályzat POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdasági pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységének (pénzügyi

Részletesebben

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala /2010. számú szabályzat Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Hatályos: 2010..-től Tartalomjegyzék 1 1. Az ügyrend célja, tartalma 3 1.1. Feladatellátás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Együttműködési megállapodás-tervezet

Együttműködési megállapodás-tervezet Együttműködési megállapodás-tervezet mely létrejött egyrészről Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2335 Taksony, Fő út 85., adószáma: 15730954.1.13, törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám:12/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2009. (V.15.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2009. (V.15.) SZ. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2009. (V.15.) SZ. RENDELETE a költségvetés előterjesztésekor illetve zárszámadáskor bemutatandó MÉRLEGEK taralmának meghatározásáról Siófok Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S 1 a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről amely létrejött egyrészről Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala (8999. Zalalövő, Szabadság tér l.) mint önállóan működő és

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2011. május

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete Ügyrend Szabályzat Gazdálkodási melléklete Hatályos: 2016. október

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A kisebbségi

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor főigazgató 2 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

Kötelezettségvállalási szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Kötelezettségvállalási szabályzat (B-08) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére A Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata A nemzetiségek jogiról szóló

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2012. június

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat költségvetési gazdálkodása végrehajtásával összefüggő kötelezettségvállalás,

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére 1 Siófok Város Polgármestere 8600.Siófok,Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2012. május 21. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012.

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészt Dorog Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tittmann János polgármester, székhelye: 2500 Dorog, Bécsi út 71., adószám: 15729741-2-11, KSH száma: 15729741-8411-321-11,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

TÁBLÁZAT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ* Település:

TÁBLÁZAT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ* Település: TÁBLÁZAT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ* Település: (Igen/Nem) Előzmények 1. Fogadott-e el rendeletet az átmeneti gazdálkodásról (lehetőség)?ha igen, meghatározta-e ebben a felhatalmazás időtartamát?

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK Ü G Y R E N D J E

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK Ü G Y R E N D J E Iktatószám: 05-5/539-1/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK Ü G Y R E N D J E Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala előirányzatok felett teljes jogkörrel

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. 1. A rendelet hatálya Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2012.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 15/2012. (IX.13.), 18/2012. (XI.14.), 1/2013. (I.31.) és a 6/2013.(IV.25.)

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját,

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját, Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011.

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének november 19-i ülésére

Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének november 19-i ülésére Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2014. november 19-i ülésére Tisztelt Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete! A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülettel együttműködési

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Nyírmada Város Önkormányzat, valamint Nyírmada Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzatok gazdálkodása

Önkormányzatok gazdálkodása Önkormányzatok gazdálkodása Ökopolitika az önkormányzatokban az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Nagyházi György Önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép.

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(VI.26.) rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.2.) rendelet módosításáról Kóspallag Község

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzata (képviseli Szendrei Ferenc polgármester, székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 115/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. július 1-jei hatállyal a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseiről szóló 20/1995. (III. 3.) Korm.

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseiről szóló 20/1995. (III. 3.) Korm. Egyházasdengeleg Község Önkormányzata és az egyházasdengelegi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodása a gazdálkodási és ügyviteli feladatok ellátásának módjáról A nemzeti és etnikai

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(VI.03.) rendeletével módosított. 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(VI.03.) rendeletével módosított. 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(VI.03.) rendeletével módosított 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről (módosításokkal

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató A

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben