Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend) (2009. június 1-jei állapot)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend) (2009. június 1-jei állapot)"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend) (2009. június 1-jei állapot) A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzata alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát (ügyrendjét) az alábbiak szerint állapítjuk meg. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A polgármesteri hivatal elnevezése, címe, jogállása, alapító okirata, irányítása A polgármesteri hivatal elnevezése és székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Békéscsaba, Szent István tér 7. Telephelyei: Békéscsaba, Szabadság tér Békéscsaba, Gerla, Faluház A polgármesteri hivatal jogállása: jogi személyiséggel rendelkező önálló költségvetési szerv. A polgármesteri hivatal alapító okiratának kelte: június hó 1. A polgármesteri hivatal alapító okiratának száma: a 260/2002.(VI.6.), a 361/2006.(VII.6.), a 15/2008.(I.24.) és a 247/2009.(V.14.) közgy. határozattal módosított 218/1995.(VI.1.) közgy. határozat. A polgármesteri hivatalhoz részben önálló költségvetési intézmény nincs rendelve. A polgármesteri hivatal ellátja Békéscsaba Megyei Jogú Város kisebbségi önkormányzatai pénzügyi és gazdálkodási feladatait. A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladat- és munkakörét, valamint a gazdasági szervezet felépítését a 2.4. fejezet tartalmazza. Költségvetési számlaszáma: Számlavezetője: OTP Kereskedelmi Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Békés Megyei Igazgatósága A polgármesteri hivatalt Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere irányítja A polgármesteri hivatal vezetője Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője A polgármesteri hivatal feladata A polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, az önkormányzati és közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, valamint végrehajtásával kapcsolatos feladatokat A polgármesteri hivatal segíti a közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, az aljegyző munkáját, elősegíti feladataik és hatásköreik eredményes ellátását.

2 Ellátja a jogszabályban meghatározott feladatokat, ennek érdekében szakmailag megalapozott, a törvényesség követelményeit maradéktalanul kielégítő, előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző tevékenységet folytat A közgyűlés tevékenységével kapcsolatban: szakmailag előkészíti a közgyűlési előterjesztéseket, az önkormányzati rendelettervezeteket, valamint a határozati javaslatokat, nyilvántartja a közgyűlés döntéseit, szervezi a közgyűlés döntéseinek végrehajtását, ellátja a közgyűlés munkájával kapcsolatos ügyviteli, adminisztrációs feladatokat A közgyűlés bizottságai működésével kapcsolatban: szakmailag előkészíti a bizottsági előterjesztéseket és a bizottsági határozati javaslatokat, tájékoztatást nyújt a bizottság kezdeményezéseinek megvalósítási lehetőségeiről, igény szerint szakmailag véleményezi a bizottsághoz érkező kérelmeket, javaslatokat, végrehajtja a bizottság döntéseit, ellátja a bizottság munkájával kapcsolatos ügyviteli, adminisztrációs feladatokat Az országgyűlési, a helyi önkormányzati és a kisebbségi önkormányzati képviselők munkájának segítésével kapcsolatban: elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását, a polgármesteri hivatal valamennyi munkatársa teljes munkaidőben soron kívül fogadja a képviselőt, megadja részére a szükséges felvilágosítást, és megteszi a - vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban - a munkakörébe tartozó valamennyi szükséges intézkedést A polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, az aljegyző munkájával kapcsolatban: előkészíti a döntéseket, gondoskodik azok végrehajtásáról, segíti a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző és az aljegyző testületi munkával kapcsolatos tevékenységét A kisebbségi önkormányzatok munkájának segítésével kapcsolatban: biztosítja a kisebbségi önkormányzat testületi működésének feltételeit, ellátja a kisebbségi önkormányzatok pénzügyi és gazdálkodási feladatait Az osztályok együttműködési kötelezettsége: 2

3 a feladatok körültekintő, szakszerű ellátása érdekében az osztályok együttműködnek egymással, több osztály feladatkörét érintő ügyben a koordinációt az az osztály végzi, amelynek tevékenységét a feladat legjellemzőbben érinti, azoknál a közgyűlési előterjesztéseknél, amelyek érintik a Helyi Építési Szabályzatot, az előkészítő szakaszban be kell szerezni a városi főépítész szakmai véleményét A polgármesteri hivatal szervezeti felépítése A polgármesteri hivatal szervezeti felépítését a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Eszerint a polgármesteri hivatal az alábbi szervezeti egységekre tagozódik: Titkársági Osztály Közigazgatási Osztály Okmányiroda Pénzügyi és Gazdasági Osztály Stratégiai-Fejlesztési Osztály Városüzemeltetési Osztály Oktatási, Közművelődési és Sportosztály Szociálpolitikai Osztály Osztályszervezetbe nem tartozó, a polgármester, illetve a jegyző közvetlen irányítása alá tartozó önálló egységek: Kabinet Belső ellenőr, Ellenőrzési Csoport A polgármesteri hivatal részletes szervezeti felépítését és létszám adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza Az Európai Uniós pénzügyi forrásból támogatott pályázatokban vállalt feladatok végrehajtására - a Stratégiai-Fejlesztési Osztály vezetőjének javaslatára - az önkormányzat esetenként vagy szükség szerint Projekt Végrehajtó Szervezetek felállításáról dönthet. A felállításra kerülő szervezet(ek) szervezeti felépítését, feladatait önálló szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában (ügyrend) a szervezet megnevezése, céljai, valamint a felelős tisztségek kerülnek meghatározásra (8. sz. melléklet). A felelős tisztségeket betöltő személyek megnevezése, a Polgármesteri Hivatal szervezetéhez kapcsolódásának módja, valamint az adott Projekt Végrehajtó Szervezet szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása a polgármester hatásköre. 3

4 1.4. Az osztályvezetők általános főbb feladatai A hivatal belső szervezeti egysége élén álló osztályvezető gondoskodik az osztály feladatkörébe tartozó feladatok színvonalas ellátásáról. Az Okmányiroda vezetője az osztályvezetővel azonos jogállású köztisztviselő Az osztályvezető felelős az osztályon belüli hatékony és célszerű munkamegosztásért, a munkafegyelem betartásáért, a feladatok szakmailag megalapozott és törvényes határidőn belüli elvégzéséért, az eredményes munkáért Meghatározza és ellenőrzi az osztály dolgozóinak munkáját, elkészíti a személyre szabott, konkrétan megfogalmazott, végrehajtható és megkövetelhető feladatokat tartalmazó munkaköri leírásokat, gondoskodik azok naprakészségéről Gondoskodik a közgyűlés és a bizottságok munkájának szakmai segítéséről, előkészíti a testületi előterjesztéseket és felelős azok szakmai és jogi megalapozottságáért A jelen SZMSZ 4. számú mellékletében foglalt közreműködésnek megfelelően előkészíti az önkormányzati és kistérségi intézményekkel kapcsolatos fenntartói döntéseket, figyelemmel kíséri azok végrehajtását és az intézmény működését Gondoskodik mindazon feladatok ellátásáról, amelyekre a polgármester, az alpolgármester, a jegyző vagy az aljegyző utasítást ad Beszámol a polgármesternek, az alpolgármestereknek, a jegyzőnek és az aljegyzőnek az osztály munkájáról Részt vesz az osztályvezetői értekezleten és tájékoztatást ad az aktuális ügyekről Szükség szerint, de legalább havonta munkamegbeszélést tart az osztály dolgozói részére Szignálja az osztályra érkező ügyiratokat Ellátja a kiadmányozási rendben szabályozott jogkörét Gondoskodik az osztályon belüli szabályszerű ügyiratkezelésről Javaslatot tesz, véleményt nyilvánít a jegyzőnek az osztály dolgozóit érintő munkáltatói intézkedéseivel kapcsolatban Gondoskodik a szabadságolási terv elkészítéséről és az osztály dolgozóinak szabadság-nyilvántartásáról és munkaidő-nyilvántartásáról. Felelős azért, hogy az osztály dolgozói az éves szabadságukat a törvényi előírásokkal összhangban a tárgyévben igénybe tudják venni Együttműködik a polgármesteri hivatal más osztályaival Feladatkörében kapcsolatot tart az önkormányzati és kistérségi intézmények vezetőivel. 4

5 Közreműködik az önkormányzati és kistérségi intézmények vezetői tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlásából származó feladatok ellátásában Gondoskodik az osztály feladatellátása során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak betartásáról Felelős a leltár szerint átvett vagyontárgyakért Közreműködik az osztály szakterületét érintő pályázatok előkészítésében Felelős az intranetes, extranetes és internetes portálok esetében az osztály tevékenységi köréhez sorolható tartalom folyamatos aktualizálásért és feltöltéséért Felelős az általa vezetett szervezeti egység feladatkörébe tartozó önkormányzati és hivatali szabályzatok, valamint egyéb dokumentumok elkészítéséért, azok folyamatos aktualizálásáért, betartásáért és betartatásért. A szabályzatok és egyéb dokumentumok felsorolását az adott vezető munkaköri leírása tartalmazza Megfelelő munkaszervezéssel biztosítja a képernyő előtti munkavégzés korlátainak betartását az általa irányított szervezetben Az osztályvezetők általános feladat- és hatásköre értelemszerűen irányadók a Titkársági Osztály csoportvezetőire, a Városi Főépítészre és a Kabinetfőnökre is. 2. A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK 2.1. TITKÁRSÁGI OSZTÁLY Általános feladatai: Közvetlenül segíti a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző és az aljegyző munkáját Ellátja a közgyűlés, a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző és az aljegyző munkájával összefüggő szervezési, jogi, technikai és adminisztrációs feladatokat Az osztálytól adatot, információt kér, és a polgármester, alpolgármesterek rendelkezésére bocsátja Elősegíti a testületek és polgármester, alpolgármesterek munkájának nyilvánosságát Feladatkörébe tartozó témákban előkészíti a közgyűlési döntéseket, részt vesz a döntések végrehajtásában, illetve a végrehajtás szervezésében Közreműködik a feladatkörét érintő, pénzügyi támogatás elnyerésére irányuló pályázatok szakmai részének elkészítésében és a közbeszerzési eljárások előkészítésében. 5

6 Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Feladatköre: Közreműködik az önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítésében, a rendelettervezetekkel kapcsolatban jogi véleményt ad a bizottsági vitára bocsátást megelőzően, majd az ott kialakult állásfoglalás ismeretében Közreműködik a közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek döntései törvényességét érintő jegyzői feladatok ellátásában Jegyzői, polgármesteri rendelkezés szerint közreműködik a törvényességi és más vizsgálatok lefolytatásában Szerződéseket, okiratokat készít és véleményez, ellenjegyez, illetve jogtanácsosi ellenjegyzésre előkészíti a más osztályok által készített szerződéseket Jogi véleményt nyilvánít a hivatal más szervezeti egységei részére Részt vesz az Európai Parlamenti, az országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselők általános és időközi választások, valamint az országos és helyi népszavazások, továbbá népi kezdeményezések előkészítésében, lebonyolításában Közreműködik az intézményekkel kapcsolatos jegyzői feladatok ellátásában és nyilvántartja az intézmények alapító okiratait Figyelemmel kíséri és nyilvántartja a megbízott jogi képviselő által képviselt önkormányzati peres ügyeket. Megbízás alapján ellátja az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal perbeli képviseletét Nyilvántartja az önkormányzat által létrehozott alapítványokat és közalapítványokat Döntésre előkészíti az önkormányzati munkahelyteremtéssel kapcsolatos támogatási szerződéseket és támogatási programokat. Koordinálja az önkormányzat befektetési politikáját Döntésre előkészíti a lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló kormányrendeletben meghatározott jegyzői hatáskörbe tartozó határozatok tervezetét Elkészíti a lakáscélú munkáltatói kölcsön miatti jelzálogjog bejegyzési kérelmet, illetve a kölcsön visszafizetésekor a jelzálogjog törlési engedélyt Elkészíti a lakáscélú munkáltatói kölcsönt biztosító jelzálogjoggal terhelt ingatlan további lakáscélú munkáltatói kölcsönnel, illetve lakáscélú pénzintézeti kölcsönnel történő megterheléséhez szükséges hozzájárulást, a polgármester számára döntésre előkészíti az ingatlan egyéb hitellel történő megterheléséhez szükséges hozzájárulást Elkészíti a lakáscélú munkáltatói kölcsönt biztosító jelzálogjog másik ingatlanra történő átjegyzéséhez szükséges hozzájárulást. 6

7 A jegyző és az aljegyző távollétében elvégzi a közgyűlési döntés-tervezetek előzetes törvényességi és formai ellenőrzését Előkészíti a közgyűlés munkatervét, a közgyűlési meghívókat, részt vesz a közgyűlés ülésein, közreműködik a testület határozatainak utólagos megfogalmazásában, elkészíti a határozatok kivonatát és a rendelkező levelet, közreműködik a közgyűlési jegyzőkönyvek szerkesztésében Nyilvántartja a közgyűlési határozatokat és kéthavonta előkészíti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést Közreműködik a közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzata megalkotásában és figyelemmel kíséri a módosításokat Gondoskodik a rendelet-tervezetek, rendeletek közzétételéről, a rendeletek egységes szerkezetbe foglalásáról és papíralapú és elektronikus nyilvántartásáról Közreműködik egyes jegyzői közgyűlési előterjesztések előkészítésében Közreműködik a közgyűlés ülésén a polgármesterhez, jegyzőhöz intézett kérdések írásbeli megválaszolásában Ellátja az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság melletti titkári teendőket a külön jegyzői utasításban foglaltaknak megfelelően Őrzi a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat Elvégzi a bizottságok döntéseinek felülvizsgálatát. Koordinálja és felügyeli a bizottsági határozatok számítógépes nyilvántartását Kezeli és irattárba előkészíti a bizottsági ülésekről készült dokumentumokat Koordinálja a bizottsági titkárok megbízatásával kapcsolatos intézkedéseket Összeállítja és évente az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság elé terjeszti a képviselők közgyűlésen és bizottsági üléseken való megjelenésének statisztikáját Ellátja az Európai-parlamenti, az országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselők általános és időközi választásával, valamint az országos és helyi népszavazással, továbbá népi kezdeményezéssel kapcsolatos koordináló, szervező feladatokat Előkészíti a bírósági ülnökök választását Közreműködik a nemzeti- és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése körében meghatározott önkormányzati kötelezettségek teljesítésében Segíti és koordinálja a kisebbségek helyzetének javítására, az anyanyelvi oktatás és közművelődés feltételeinek biztosítására irányuló tevékenységet Részt vesz a kisebbségi önkormányzatok ülésein, a felvetett problémák megoldását koordinálja. 7

8 Közreműködik a nemzetiségi közművelődési programok koordinálásában Kapcsolatot tart az egyházakkal és együttműködik a Békés Megyei Képviselőtestület szakbizottságával, a kisebbségi önkormányzatok országos szerveivel, nemzetiségi klubokkal, nemzetiségi nyelvet tanító oktatási intézményekkel, valamint a közművelődési intézményekkel Kezeli a kisebbségi önkormányzatok munkájáról készült dokumentumokat A kabinettel közösen részt vesz a külföldi szervezetekkel való kapcsolat építésében, tervezésében, szervezésében, az önkormányzat külföldi vendégeinek fogadásában, előkészíti a kiutazó delegációk külföldi útjait Folyamatos kapcsolatot tart a kisebbségi ügyekért felelős bizottság elnökével és tagjaival, előkészíti a bizottság elé kerülő előterjesztéseket, ellátja a bizottság melletti titkári teendőket a külön jegyzői utasításban foglaltaknak megfelelően A kabintettel közösen közreműködik a városi rendezvények szervezésében és lebonyolításában, biztosítja azok nyilvánosságát A kabinettel közösen ellátja a hivatalos vendégek fogadásával, kül- és belföldi meghívásokkal kapcsolatos szervezési feladatokat Nyilvántartja a Közgyűlés által adományozott kitüntetéseket, címeket A polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző és az aljegyző munkájával összefüggő adminisztratív feladatokkal kapcsolatban: biztosítja a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző és az aljegyző ügyeinek adminisztratív és reprezentációs ellátását, fogadja az ügyfeleket, információt nyújt számukra, fogadónapon szervezi az ügyfélfogadást Ellátja az iratok számítógépes iktatásával, irattározásával, selejtezésével, levéltárba helyezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ügyiratforgalmi statisztikákat Elvégzi a hivatali postai küldemények bontását, a személyesen eljuttatott küldemények átvételét és azoknak az illetékes osztályokhoz, csoportokhoz történő szignálását, illetve az osztályokon keletkezett postai küldemények továbbítását Ellátja a hivatal leírói- és gépelési feladatait Feladata a közgyűlési meghívók, előterjesztések címzettekhez történő eljuttatása Gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyvek és a határozatok kivonatainak elkészítéséről, azoknak a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltségéhez történő továbbításáról Gondoskodik a közgyűlési dokumentumok - jegyzőkönyvek és mellékletei, hangfelvételek - biztonságos őrzéséről Sokszorosítja a közgyűlési, bizottsági és egyéb anyagokat. 8

9 Technikai keretein belül ellátja a hivatal nyomdai és sokszorosítási feladatait Ellátja a polgármesteri hivatal által igényelt gépkocsi használat biztosítását Személyzeti Csoport: Feladatköre: Ellátja a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire, ügykezelőire, munkavállalóira és az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőire vonatkozó személyi- és munkaügyi feladatokat, a közoktatási és közművelődési intézmények vezetőinek pályázati eljárása és az érdekegyeztetés kivételével Ellátja a polgármester, alpolgármesterek foglalkoztatási jogviszonyával, díjazásával összefüggő adminisztratív feladatokat Szervezi a köztisztviselők és ügykezelők szakmai képzését, továbbképzését, elkészíti az éves képzési és továbbképzési tervet Ellátja a tanulmányi szerződések megkötésével és a munkáltató kötelezettségvállalásának teljesítésével összefüggő feladatokat A vonatkozó jogszabályok alapján gondoskodik az előírt személyi- és munkaügyi adatfeldolgozásról, a feladatkörébe tartozó adatokról naprakész nyilvántartást vezet, a meghatározott szervek felé teljesíti jelentéstételi kötelezettségét Statisztikai elemzéseket, felméréseket készít a munkáltatói döntések előkészítéséhez Figyelemmel kíséri a bér- és munkaügyi jogszabályok érvényesülését Részt vesz a köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók részére biztosítandó juttatások elvi kérdéseinek döntésre való előkészítésében, a juttatások biztosításával összefüggő munkáltatói intézkedések kimunkálásában Közreműködik a fegyelmi eljárás lefolytatásában, végrehajtja a döntéssel kapcsolatos feladatokat Részt vesz a Polgármesteri Hivatal dolgozói foglalkozás-egészségügyi ellátásának szervezésében A közoktatási intézmények kivételével elvégzi a lakásépítési, lakásvásárlási munkáltatói kölcsön nyújtásával kapcsolatos feladatokat Részt vesz a hivatal munkarendjének kialakításában Ellátja a köztisztviselők és a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos hivatali feladatokat Közreműködik a teljesítmény követelmények meghatározásának előkészítésében és a teljesítményértékelés végrehajtásában. 9

10 Ellátja a béren kívül juttatási rendszer működtetésével kapcsolatos személyzeti feladatokat Számítástechnikai Csoport: Feladatköre: Működteti a hivatalban alkalmazott számítástechnikai rendszereket, folyamatosan felülvizsgálja azokat és javaslatot készít a korszerűsítésre, továbbfejlesztésre (hardver- és szoftverbeszerzésekre) Szakmailag segíti az osztályok dolgozóinak informatikai munkáját, véleményezi a fejlesztési igényeket Új programok beállításakor igény szerint megszervezi a dolgozók oktatását Közreműködik új számítógépes programok kidolgozásában és bevezetésében Választás, népszavazás idején biztosítja a munka számítástechnikai lebonyolítását Gondoskodik a közgyűlés ülésein a számítógépes szavazatösszesítés működtetéséről Koordinálja az Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása projekt feladatait Segíti a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények közötti információáramlás számítástechnikai rendszerének kialakítását, működtetését Az éves költségvetési előirányzatok erejéig gondoskodik a polgármesteri hivatal jegyző által jóváhagyott számítástechnikai eszközeinek beszerzéséről KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY Általános feladatai: Ellátja a polgármester és a jegyző hatáskörébe utalt egyes közigazgatási, illetve önkormányzati hatósági ügyek előkészítését és biztosítja azok végrehajtását Feladata, hogy az állampolgársággal, az anyakönyvezéssel, a szabálysértéssel, a földművelésüggyel, az ipari és kereskedelmi ügyekkel összefüggő igazgatási feladatok szakszerű, folyamatos teljesítését biztosítsa Közreműködik a Földrajzi Névi Munkacsoport munkájában Közreműködik az önkormányzat munkavédelmi, tűzvédelmi, honvédelmi és polgári védelmi feladatai ellátásában Működteti a gyepmesteri telepet és a kutyamenhelyet. 10

11 Közreműködik a feladatkörét érintő, pénzügyi támogatás elnyerésére irányuló pályázatok szakmai részének elkészítésében, és a közbeszerzési eljárások előkészítésében Kiadja a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépítési kedvezmény és/vagy kiegészítő kamattámogatás igénybe vételéhez szükséges igazolást Ellátja a képviselői alap infrastruktúrához kötődő felhasználásával kapcsolatos teendőket Igazgatási Csoport Ellátja az anyakönyvi ügyintézés feladatait, ideértve az adatszolgáltatási, nyilvántartási feladatokat Ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat Ellátja a hatósági bizonyítványok, igazolások kiadásával kapcsolatos feladatokat Intézi a hirdetményekkel kapcsolatos ügyeket Vezeti az ingatlanközvetítői névjegyzéket Teljesíti a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeket Ellátja a birtokvédelemmel kapcsolatos ügyeket Közreműködik egyes honvédelmi kötelezettségek mozgósítási és hadkiegészítési feladatainak ellátásában Közreműködik az önkormányzat tűzvédelmi és katasztrófa-elhárítási, polgári védelmi feladataiban, a lakosság életvédelmi létesítményekkel való ellátásában Információs, tájékoztató, ügyfélszolgálati feladatokat lát el Szabálysértési ügyintézés keretében: a) ellátja az elsőfokú szabálysértési hatósági feladatokat, b) nyilvántartja a szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgokat, intézkedik azok értékesítéséről, c) behajtja a helyszíni bírságokat Ellátja a hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat Eljár az önkormányzati és kistérségi intézmények, valamint a polgármesteri hivatal munkavédelmi ügyeiben a munkavédelmi szabályzatban foglalt szabályok szerint Intézi a tűzesetekkel összefüggő hatósági bizonyítványok kiadását. 11

12 Gondoskodik az egyes közérdekű közlemények nyelvi követelményeire vonatkozó előírások megszegése esetén a jogsértő állapot megszüntetéséről Ellátja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat Építéshatósági Csoport Általános feladata: Közigazgatási hatósági feladatok ellátása a jegyző hatáskörébe utalt építésügyi, közlekedési, vízügyi igazgatási ügyekben, a vonatkozó törvényi, végrehajtási és eljárási rendeletek alapján. Feladat- és hatáskörei: Építésügyi hatósági hatáskörben: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény hatálya alá tartozó ügyekben, első fokú építésügyi hatósági feladatok ellátása a külön jogszabályban meghatározott kijelölés alapján az ott meghatározott településekre kiterjedő illetékességgel Közlekedési hatósági hatáskörben: a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény hatálya alá tartozó járdák és a gyalogutak építésének, korszerűsítésének és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos közlekedési hatósági eljárás lefolytatása Békéscsaba város közigazgatási területén Vízgazdálkodási hatósági hatáskörben: a vízgazdálkodásról szóló1995. évi LVII. törvény hatálya alá tartozó a jegyző hatáskörébe utalt vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása Az általános feladatokban meghatározott hatósági hatáskörökhöz kapcsolódó nyilvántartások vezetése, megosztva a Városüzemeltetési Osztállyal, és Stratégiai-Fejlesztési Osztállyal. Az elsőfokú építésügyi hatóság feladatai különösen: Gyakorolja az elsőfokú hatósági jogkört (építésügyi hatósági engedélyezés, kötelezés, végrehajtás, bírságolás szabálysértési eljárást kezdeményez építésügyi előírások megszegése miatt, stb.) Hatósági ellenőrzést végez Szakhatóságként jár el a hatáskörébe utalt ügyekben Vezeti a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági nyilvántartásokat megosztva a Városüzemeltetési Osztállyal és a Stratégiai-Fejlesztési Osztállyal. 12

13 Ellátja az egyéb jogszabályban hatáskörébe utalt más építésügyi hatósági feladatokat Megállapítás, illetve a jóváhagyás előtt véleményezi az illetékességi területén a helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket Ellátja az ingatlanok számozásával kapcsolatos feladatokat Ellátja az út és közművek létesítésével, elhelyezésével kapcsolatos egyes szakhatósági feladatokat Lefolytatja az új járda és gyalogutak építésével kapcsolatos engedélyezési eljárást a közlekedési hatósági jogkörben Vízjogi hatósági jogkörben lefolytatja az 500 köbméter/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag házi kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény (szennyvízszikkasztó), továbbá az 500 köbméter/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag házi vízigény kielégítését szolgáló talajvízkút engedélyezését Előkészíti az építési tilalmakkal, korlátozásokkal, kártalanításokkal kapcsolatos döntéseket, gondoskodik ezek nyilvántartásáról Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoport Gyakorolja a gyermekek védelmével kapcsolatos mindazon hatásköröket és ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a gyermekek jogairól és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeletei nem utalnak a gyámhivatal kizárólagos feladatkörébe. Megállapítja a polgármester hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel Külön jogszabályban meghatározott esetben ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki, a kirendelt gondnokot felmenti, megállapítja a munkadíját A gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végez, környezettanulmányt készít, valamint közreműködik a gyámhivatali határozat végrehajtásában Felveszi a szülő nyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához Dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről Azonnali intézkedést igénylő esetekben a gyermeket elhelyezi A gyermek személyiségével kapcsolatos tény, körülmény megítéléséhez szükséges szakértőt kirendeli, felmenti, szakértői díjat állapít meg Közreműködik a gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában. 13

14 Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyámügyi feladatokat. Folyósítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és a felsőfokú tanulmányokat támogató segélyt. Megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó jogosultságot Vezeti az előírt nyilvántartásokat Ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekjóléti intézmények működési engedélyezési eljárásával kapcsolatos feladatokat. Döntésre előkészíti a működési engedély határozatokat Évente elkészíti és közgyűlési döntésre előterjeszti az előző évi gyermekvédelmi beszámolót Ipari, Kereskedelmi és Mezőgazdasági Csoport Ellátja a telephely engedélyezéssel összefüggő feladatokat A szállásadót kérelmére közhitelű hatósági nyilvántartásba veszi Ellátja a vendégkönyv hitelesítésével kapcsolatos feladatokat Végzi az üzletek működésével kapcsolatos feladatokat Ellátja a játék- és pénznyerő automatákkal kapcsolatos feladatokat Ellátja a vásár és piactartással kapcsolatos feladatokat Közreműködik a vadászattal és erdészettel kapcsolatos feladatok ellátásában Intézi a fakivágással kapcsolatos ügyeket a védelem alatt álló fák kivételével Ellátja az állategészségüggyel kapcsolatos feladatokat Teljesíti az állatvédelmi törvényből eredő, jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat Üzemelteti a gyepmesteri telepet és kutyamenhelyet Ellátja az ebtartással, kóbor ebek befogásával kapcsolatos igazgatási feladatokat, vezeti az ebnyilvántartást Ellátja az állati hulladék ártalmatlanításával összefüggő feladatokat Intézi a méhek tartásával kapcsolatos ügyeket Haszonállattartással, állattartással kapcsolatos igazgatási feladatokat lát el Növényvédelemmel kapcsolatos feladatokat végez Marhalevéllel kapcsolatos igazgatási feladatokat lát el Intézi az állatforgalmazási tevékenységgel, állatkiállításokkal kapcsolatos engedélyezési feladatokat. 14

15 Szakfordítás, tolmácsigazolvány kiadásával kapcsolatos feladatokat lát el, és azokról nyilvántartásokat vezet Ellátja az üzletek elnevezésére, valamint a fogyasztók tájékoztatását szolgáló közleményekre vonatkozó előírásokkal kapcsolatos feladatokat Elvégzi a környezetvédelmi jogszabályokból adódó feladatok teljesítését Ellátja a környezetvédelmi feladatok önkormányzati szintű koordinálását Előkészíti az önkormányzat, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó, az emberi környezet védelmével kapcsolatos ügyeket Ellátja a zaj- és rezgésvédelemmel, levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos önkormányzati hatáskörbe tartozó hatósági feladatokat Engedélyezi a termelés során keletkezett növényi hulladék nyílttéri, valamint hagyományos energiatermelő berendezésben történő égetését és a tarlóégetést Ellátja az önkormányzati hatósági hatáskörbe tartozó természetvédelmi hatósági feladatokat Engedélyezi a helyi védettség alá vont fák, fasorok kivágását és gallyazását Közterület-felügyelet és Mezei Őrszolgálat Ellenőrzi és figyelemmel kíséri a város közterületi rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben, testületi határozatokban foglalt előírások végrehajtását Ellenőrzi a város közterületein folytatott, engedélyhez, hozzájáruláshoz kötött tevékenységek (közterület-foglalás, építés, útburkolatbontás, árusítás, stb.) szabályszerűségét Helyszíni bírságot szabhat ki, szabálysértési feljelentést tehet Feladata a város közterületi rendjét, vagy tisztaságát védő jogszabályokba ütköző cselekmények elkövetésének megelőzése, illetve megakadályozása A fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a közigazgatási területhez tartozó termőföldek őrzéséről, a termőföldön lévő, illetve az ahhoz tartozó termények, termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények és földmérési jelek vagyonvédelméről Aktívan közreműködik a mezőőri járulék beszedésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában. 15

16 2.3. OKMÁNYIRODA Általános feladatai: Illetékességi területén ellátja a körzetközponti jegyző hatáskörébe utalt biztonsági okmányok kiadásával és kezelésével összefüggő feladatokat Ellátja a személyazonosító igazolvánnyal, a lakcímigazolvánnyal, az úti okmánnyal, az egyéni vállalkozói igazolvánnyal, a közlekedési igazgatással (vezetői engedély és gépjármű ügyintézés), a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával, a személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos első fokú hatósági feladatokat. Ellátja az ügyfélkapu regisztrációt Feladatai körében ügyfélelőjegyzéssel Információs Szolgálatot működtet Ellátja az Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer (XR) működtetésével kapcsolatos feladatokat Részt vesz az Európai Parlamenti, az országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselők általános és időközi választásában, valamint az országos és helyi népszavazás, népi kezdeményezés lebonyolításában, a választások során közreműködik a választási névjegyzék elkészítésében Részt vesz az országos és helyi népszámlálás lebonyolításában. Feladat- és hatáskörei: Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatosan: Dönt a személyazonosító igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról valamint a személyazonosító igazolvány visszavonásáról Egyezteti és ellenőrzi a személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait, személyes előterjesztéskor arcképmás felvételt készít, előállítja az állandó személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges kérelmet, igazolja annak átvételét, intézkedik az okmány adatainak továbbításáról a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: Központi Hivatal) részére A menekült státuszúak részére személyazonosító igazolvány kiállítását kezdeményezi a pontban foglaltaknak megfelelően Intézkedik a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során tapasztalt vagy az ügyfél által bejelentett adatváltozásnak, adatjavításnak a személyi adat és lakcímnyilvántartáson történő átvezetéséről A személyazonosító igazolvány elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megtalálása bejelentésekor e tényt rögzíti a nyilvántartásban. Az erről szóló jegyzőkönyv csatolásával értesíti a Központi Hivatalt. 16

17 Külföldi letelepedés bejelentéséről, a személyazonosító igazolvány leadásáról jegyzőkönyvet vesz fel, ennek tényét rögzíti a nyilvántartásban, majd ennek iratait megküldi a Központi Hivatal részére Dönt a talált személyazonosító igazolvány visszaadásáról. Visszaadja a talált igazolványt, ha az nem tekinthető érvénytelennek és az érintett személy új állandó személyazonosító igazolványt még nem igényelt Gondoskodik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 9. (3) bekezdésében meghatározott iratok továbbításáról A személyesen át nem vett személyazonosító igazolványokat a kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről Jogszabályban meghatározott esetben, közbenső intézkedésként ideiglenes személyazonosító igazolványt ad ki A személyazonosító igazolványt a jogosult bejelentése alapján vagy hivatalból kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás Ellátja az elhunyt személyek személyazonosító igazolványával és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kapcsolatos feladatokat: érvényteleníti az okmányt, majd e tényt rögzíti a nyilvántartásban Ellátja a személyazonosítást szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok kiadásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott adatkezelési feladatokat Törvényben meghatározottak szerint adatszolgáltatást teljesít a személyazonosító igazolvány nyilvántartásból. Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványával kapcsolatosan: Ellátja a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, visszavonásával, cseréjével, pótlásával és nyilvántartásával összefüggő feladatokat. Gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére történő átadásáról Illetékességi területén, más jegyző által előterjesztett kérelmek alapján kiállítja a parkolási igazolványt és azt az ügyfél részére postai úton eljuttatja A személyesen át nem vett igazolványt a kiállítástól számított egy év elteltével megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről A jogosult bejelentése alapján vagy hivatalból az igazolványt hivatalból kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt határozattal visszavonja és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolványt nem állít ki. Ezt a tényt a nyilvántartásban rögzíti. 17

18 Az elveszett, ellopott, megsemmisült vagy megtalált parkolási igazolvány bejelentését a nyilvántartásban rögzíti A talált igazolványt postai úton küldi meg az arra jogosultnak. Ha a jogosult az igazolványt nem veszi át, a találástól számított egy év eltelte után megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről. Ha a körözést már elrendelték, gondoskodik annak visszavonásáról Továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok kitöltésének alapját képező iratokat A rendőrhatóság részére megkereséskor, ellenőrzéskor adatot, információt szolgáltat a parkolási igazolvánnyal kapcsolatban. Útlevéllel (úti okmánnyal) kapcsolatosan: Elvégzi a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelem előállítását, arcképmás felvétel készítését, továbbá az útlevél érvénytelenítésére, visszaadására vonatkozó bejegyzés rögzítését a jogosultság, a személyazonosság és az állampolgárság ellenőrzése mellett, intézkedik az okmány adatainak továbbításáról Központi Hivatal részére A kinyomtatott kérelmet, valamint a csatolandó mellékleteket megküldi a Központi Hivatalnak Jogosultság esetén intézkedik a második magánútlevél igényléséről, adatainak továbbításáról a Központi Hivatal felé A leadott útlevelet a kérelmező kérésére érvénytelenítve visszaadja, intézkedik a Központi Hivatal útján a megsemmisítésről Ellátja az elveszett és talált útlevelekkel, valamint az elhunyt személyek útlevelével kapcsolatos feladatokat Gondoskodik a postán át nem vett útlevelek kezeléséről, biztonságos őrzéséről, a kiállítástól számított egy év elteltével megsemmisíti és e tényt a nyilvántartásban rögzíti Ellátja az utazásra visszaadott útlevelekkel kapcsolatos feladatokat. Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kapcsolatosan: Elvégzi a lakcímet érintő, az ügyfél adataiban a település közigazgatási területén bekövetkezett változásnak a nyilvántartáson történő átvezetését Végzi az ügyfél személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetőleg visszavonásával kapcsolatos feladatokat Első fokon eljár a vér szerinti (titkos) örökbefogadás vagy a névadatok megváltozása esetén a lakcímigazolvány kiadása ügyében. 18

19 Első fokon jár el a személyazonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványba tévesen bejegyzett adatok helyesbítésében vagy a hatósági igazolvány gyártmányhibája esetén Ellátja a lakcímbejelentés tudomásul vételével összefüggő első fokú hatósági feladatokat Dönt a hatósági igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, valamint a hatósági igazolvány cseréjéről és visszavonásáról Gondoskodik a hatósági igazolvány kiadása, visszavonása, leadása, elvesztése, megsemmisülése és találása tényének az okmánynyilvántartáson történő átvezetéséről Körzetközponti feladatként az érintett település jegyzője által megküldött lakcímbejelentő lapot feldolgozza, ezt követően haladéktalanul megküldi a Központi Hivatalnak Elhunyt személy esetén gondoskodik a hatósági igazolvány bevonásáról, érvénytelenítéséről és az érvénytelenítés tényének a hatósági igazolvány nyilvántartásba történő bejegyzéséről Törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból Gondoskodik a személyes adatok védelméről A jogszabályban meghatározott módon továbbítja az általa kezelt nyilvántartásba felvett adatokat a központi nyilvántartás részére, illetve átvezeti a helyi szinten kezelt nyilvántartásban az adatok változását Tételes adatszolgáltatási nyilvántartást vezet Vezeti a helyi címnyilvántartást és Békéscsaba város utcanév-jegyzékét Nyilvántartásba veszi a menekültként elismert személyt, lakcímkártyát ad ki részére. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatosan: Első fokon eljár a vállalkozói igazolvány kiadására, visszavonására, cseréjére, nyilvántartására irányuló eljárásban, kérelemre kiadja a vállalkozói igazolványt Az igazolvány kiadását, cseréjét, pótlását határozattal tagadja meg, ha az igazolvány kiadásának jogszabályi feltételei hiányoznak vagy a vállalkozó már rendelkezik igazolvánnyal A kérelmező helyett az érintett szervezetektől az erre a célra létrehozott számítógépes rendszer útján közvetlenül, haladéktalanul beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, szükség esetén adóazonosító jelét, valamint statisztikai számjelét. 19

20 Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában rögzíti a kérelmező jogszabályban meghatározott személyes és egyéb adatait A vállalkozói igazolvány kiadásáról az egyéni vállalkozó székhelyének, telephelyének, főtevékenységének, illetve tevékenységi körének megváltozásáról, az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlására való jog megszűnéséről, valamint a vállalkozói igazolvány iránti kérelem elutasításáról a jogszabályban felsorolt szerveket értesíti Az egyéni vállalkozási jog megszűnéséig kezeli a jogszabályban meghatározott adatokat, ezen adatokról értesíti a Központi Hivatalt Adatváltozás esetén cseréli, az igazolvány elvesztése, ellopása vagy megrongálódása esetén pótolja az egyéni vállalkozói igazolványt Gondoskodik a személyesen át nem vett igazolványoknak az igazolvány kiállításától számított 1 év elteltét követő megsemmisítéséről és e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről A jogosult bejelentése alapján vagy hivatalból az igazolványt kicseréli, ha az elírás, téves bejegyzést tartalmaz, vagy anyaghibás Ellenőrzést végez az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők körére vonatkozóan. Járművezetésre jogosító okmánnyal (vezetői engedély) kapcsolatosan: Ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása iránti kérelem adatait, gondoskodik a kérelem teljesítéséről és az engedély ügyfél részére történő kiadásáról. Személyes előterjesztéskor a jogosultról arcképmás felvételt készít Ellátja a járművezetésére jogosító okmányok kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat Átvezeti a nyilvántartáson a járművezetésre jogosító okmányok adatait, illetve az adatváltozásokat Továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok kitöltésének alapját képező iratokat Az okmány elvesztése esetén elvégzi e ténynek a nyilvántartásban történő rögzítését Visszavonja (bevonja) a járművezetésre jogosító engedélyt és gondoskodik az ezzel összefüggő adatok nyilvántartásba történő bevezetéséről A vezetői engedély eltűnése, megsemmisülése, megrongálódása esetén, valamint a képzés és vizsgáztatás tekintetében a jártassági feltételhez kötött kategória megszerzéséhez a vezetői engedély kiállításáig, kérelemre, ideiglenes vezetői engedélyt állít ki. 20

21 Amennyiben a vezetői engedély kiállítására gyártási hiba, elírás miatt kerül sor, úgy azt hivatalból adja ki Az érvényes vezetői engedély alapján - kérelemre - nemzetközi vezetői engedélyt ad ki, amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban vezetésre nem jogosít A közlekedési hatóság jogerős határozata alapján a pályaalkalmassági minősítést és annak érvényességi idejét a nyilvántartásba bejegyzi A vezetői engedély cseréjével egyidejűleg a korábbi vezetői engedélybe bejegyzett pályaalkalmassági minősítésről hitelesített kivonatot állít ki, a nyilvántartásba bejegyzi a PÁV kategóriákat A kiállítástól számított 1 évig megőrzi, ezt követően a Központi Hivatalnak megsemmisítésre megküldi a postai úton át nem vett vezetői engedélyeket Jogszabályban meghatározott esetekben a vezetői jogosultság szünetelésének elrendelésével korlátozza a közúti közlekedésben járművezetőként történő részvételt. A szünetelés lejártát követően intézkedik a vezetői engedély visszaadásáról Az eltiltással érintett kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság szünetelésének elrendeléséről, annak nyilvántartásba vételéről, a vezetői engedély visszavonásáról, valamint a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély bevonásáról határozatot hoz Amennyiben a vezetői engedély helyszíni elvételére nem került sor, határozatban kötelezi az ügyfelet a vezetői engedély leadására, átveszi a vezetői engedélyt. A határozat meghozatalával egyidejűleg a vezetői engedély visszavonását, bevonását és a vezetési jogosultság szünetelését nyilvántartásba veszi A vezetői engedély leadásának elmulasztása esetén a Központi Hivatal értesítése alapján intézkedik a végrehajtási eljárás megindításáról Ha a járművezetéstől eltiltás meghatározott kategóriára vagy járműfajtára terjed ki, a járművezetésre jogosító okmányt kérelemre kicseréli, és ennek során az eltiltással nem érintett kategóriára, járműfajtára érvényesített okmányt ad ki A vezetési jogosultság szünetelésének lejártát követően intézkedik a vezetői engedély visszaadásáról. Ügyfél kérelmére haladéktalanul intézkedik a vezetői engedély visszaadására, ha annak a jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak A külföldi vezetői engedélyt magyar vezetői engedélyre cseréli a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén A honosítás során az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban nem részes államok által kiállított vezetői engedélyt valamint az EGT valamely tagállama által kiállított vezetői engedélyt a magyar vezetői engedély kiadáskor bevonja, és a Központi Hivatalnak megküldi. 21

22 Járműokmányokkal (forgalmi engedéllyel, törzskönyvvel) kapcsolatosan: A jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány (a továbbiakban törzskönyv) kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló kérelem alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról és annak visszavonásáról Ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány (forgalmi engedély) kiállításával, cseréjével, pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat Forgalomba helyezi a járművet a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Kérelemre engedélyezheti a jármű ideiglenes forgalomban tartását jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén Ellátja a törzskönyv és a forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos adatkezelési feladatokat Átvezeti a nyilvántartásban a törzskönyv és a forgalmi engedély adatait, illetve adatváltozásait Továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok kitöltésének alapját képező iratokat Az okmány és a jármű hatósági jelzésének elvesztése esetén elrendeli annak visszavonását (nyilvántartásba történő bejegyzését) Származás-ellenőrzési nyilvántartásba veszi a külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt járművet jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén A származás - ellenőrzés elvégzéséhez szükséges adatokat elektronikus úton az ellenőrzés elvégzése érdekében a Központi Hivatalnak megküldi Ellenőrzi a jármű előzetes eredetiségvizsgálatának meglétét, eredményét valamint annak érvényességi idejét A jármű eredetiségvizsgálatának eredményét a nyilvántartásba rögzíti. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba veszi a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jogszabályban meghatározott esetekben Kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki az eredetiségvizsgálati nyilvántartásból A külföldi okmányokat és hatósági jelzéseket a forgalomba helyezés során bevonja és a keletkezett ügyirattal a Központi Hivatalnak megküldi Külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében kiadja az ügyfélnek a rendszámtáblát. 22

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport Alsózsolca szervezeti egység A szervezet feladatai Kompetencia mátri Jog és kötelezettség 3. sz. melléklet Megjegyzés Képviselő testület Helyi kisebbségi önkormányzat testülete Ügyrendi biztosság Pénzügyi

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A NYILVÁNTARTÁSOK REGISZTERÉBE

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A NYILVÁNTARTÁSOK REGISZTERÉBE Főlap Bejelentés célja A nyilvántartás ja Megnevezése Adatváltozás REG_1021 A nyilvántartást vezető szervezet Megnevezése ja (Törzsszám) Kapcsolattartó Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalról E rendelet kihirdetve: Várpalota, 1999. október 29. Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A Kormány. /2006. (..) Korm. rendelete

A Kormány. /2006. (..) Korm. rendelete A Kormány /2006. (..) Korm. rendelete a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a külföldre utazásról szóló 1998.

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00 Titkársági osztály A titkársági osztály munkatársai az I. emeleten végzik munkájukat. Paks, Dózsa György u. 55-61; Központ: 75/500-500; jegyzői titkárság: 75/500-533 E-mail: jegyzo@paks.hu Polgármesteri

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 39/2016. (VIII. 25.) EMMI utasítás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2015. (VII. 21.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2016.08.26-2016.08.27

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00-12.00-ig- 13.00-16.00-ig Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-12.00-13.00-16.00-ig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításáról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2015. (I.29.) számú önkormányzati határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról A Kormány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény

Részletesebben

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testületének 52/1992. (XII. 29.) számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatalról A rendelet kihirdetve: 1992. XII. 29. Várpalota Város önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/ Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu 2. napirendi pont Ügyszám: 22-105/2013. Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző Előkészítette: Lovasi

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel.

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel. 1. számú melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (..) önkormányzati rendelete a Hegyvidéki Közterület-felügyeletről szóló 15/2009. (VI.26.) Budapest

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.15.)KT. határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el: JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 27-én 18,30 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Vezeti a névjegyzéket az ingatlanközvetítést végző természetes személyekről, intézkedik az esetleges törlésről.

Vezeti a névjegyzéket az ingatlanközvetítést végző természetes személyekről, intézkedik az esetleges törlésről. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 7.) A Hatósági Főosztály főbb feladatai: a.)általános igazgatási feladatok: Leltározza a hagyatékot. Vezeti a névjegyzéket az ingatlanközvetítést végző természetes személyekről,

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata. Általános rendelkezések

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata. Általános rendelkezések A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata I. Általános rendelkezések 1. A hivatal megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 2. A Megyei

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben