3/2011. számú február 23.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E /2011. (II.23.sz. Kth.) 2/2011. (II.24.) sz. rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3/2011. számú. 2011. február 23.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 20-32/2011. (II.23.sz. Kth.) 2/2011. (II.24.) sz. rendelet"

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: / /2011. számú február 23.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 20-32/2011. (II.23.sz. Kth.) 2/2011. (II.24.) sz. rendelet

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: február 23-án Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Kelemen Márk polgármester Bodor József képviselő Csertő Attila képviselő Domján István képviselő Forgó Gábor képviselő Gyurkovics Balázsné képviselő Hallai Tibor alpolgármester Kaldenekker Zoltán képviselő (8 fő) Igazoltan távol: Szabó Sándor képviselő (1 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Bartha Erika igazgatási irodavezető Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi, adó és ktgv-i irodavezető Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens Strobl Alajos műszaki és városüzemeltetési irodavezető Meghívottak: Farkas Jánosné Kerekegyházi Víziközmű Társulat Gulyás János Jóindulat Kft Naske Adrienn Saubermacher Magyarország Kft. Rudics Ákos Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. Őry Endre könyvtáros Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála ügyintéző Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel a képviselők 8 fővel jelen vannak. A polgármester javasolta a kiküldött meghívóban szereplő 10. napirendet a Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése -t 2. napirendként tárgyalni a meghívott vendégekre tekintettel. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e más módosító indítványuk. Mivel a képviselők részéről más javaslat nem volt, ezért az általa javasolt módosított napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

3 N a p i r e n d Közérdekű bejelentések 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető 2. Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 3. Könyvvizsgálatra ajánlattételi felhívás Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 4. Iskola, óvoda és bölcsőde beiratkozási időpontjainak meghatározása Előadó: Vincze Miklós jegyző 5. Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft további működése Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 6. Kerekegyháza Város Önkormányzata évi módosított rendezvénytervének elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 7. Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége és a BÁCSVÍZ Zrt. között megkötött üzemeltetési szerződés 3. számú módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 8. Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Előadó: Farkas Jánosné elnök 9. Beszámoló a temető működtetéséről Előadó: Gulyás János Jóindulat Kft. ügyvezetője 10. A Homokhátsági Mintagazdaság Kerekegyháza Közhasznú Társaság va társasági szerződés módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 11. A Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosításának elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 12. A Kerekegyháza, Szent István tér 3. sz. alatti lakás bérleti jogának megszerzése érdekében beérkezett kérelem elbírálása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 13. Könyvtári infotéka szabályzat jóváhagyása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 14. Egyebek

4 Közérdekű bejelentések Közérdekű bejelentés nem hangzott el. 1. Napirend tárgyalása Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester felhívta a képviselőtársai figyelmét a rendelet-tervezettel kapcsolatban kiosztott hatásvizsgálati lapra. Mivel a napirenddel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a évi költségvetésről szóló rendelet módosításának elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) d) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bek. második fordulatában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. alapján meghatározott feladatkörében eljárva, - a Pénzügyi és Szociális Bizottság, az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével - az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.). évi önkormányzati rendeletének /továbbiakban: R/ módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) 3.. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: (1) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban: Képviselő-testület / az önkormányzat 2010.évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban Ezen belül a Költségvetési bevételek összegét ezer Ft Költségvetési kiadások összegét ezer Ft Költségvetési hiány összegét ezer Ft Finanszírozási célú kiadások összegét ezer Ft Költségvetés összesített hiányát ezer Ft-ban állapítja meg. A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Belső finanszírozás 0 Ft

5 - pénzmaradvány 0 Ft Külső finanszírozás ezer Ft. - működési célú hitel felvétel ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel ezer Ft Az önkormányzat tartaléka Működési céltartalék ezer Ft Felhalmozási céltartalék ezer Ft 2. (1) Az R. 1., 1.1.,1.2.,1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 4., mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1., 1.1.,1.2.,1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 4.,mellékletei lépnek. Az R. 4.2 melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. (2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző 1. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

6 Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók (1.2.sz.melléklet) Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) Gépjárműadó Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hitel Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen Bevétel+Hitel összesen

7 1.1. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményi működési bevételei évben ezer Ft Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Szennyvíz Köztisztaság Lakásgazdálkodás Közutak üzemeltetése Kiseg.mg.szolg ÁROP Igazgatás Közvilágítás VKG Önkormányzatok elszámolása Bölcsőde létesítés Piac VG Kft Háziorvosi alapellátás Labor Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Sport Köztemető Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi étkeztetés COMENIUS Iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés Humán Ellátó Szolgálat Helyettes szülő Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás Katona József Művelődési Ház

8 Művelődési Ház Könyvtár Ifjúsági klub melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei Jogcím hó hó eredeti módosított módosított Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

9 Okmányiroda Gyámügy ig.feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés és nappali ellátás Tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés Iskolai okt Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Összesen melléklet a 2/2011.( II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.5. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. Lakossági közműfejlesztési támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(prémiumévek) Összesen melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.6. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat

10 Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Óvodáztatási támogatás Szakmai informatikai fejlesztés Közcélú foglalkoztatás Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám Minőségfejlesztési feladatok Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Művészetoktatás támogatása Osztályfőnöki pótlék támogatása Szociális célú gyermek étkeztetés Keresetkiegészítés Gyógypedagógiai pótlék támogatása Összesen melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. Céljellegű decentralizált támogatás Bajcsy Zs. TEUT támogatás Összesen melléklet a 2/2011.( II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.8. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

11 Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. Szőlőtelepítési jog értékesítés Gép értékesítés Felhalmozási bevételek összesen melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.9. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. Településőr működtetés támogatása TÁMOP Ifjusági klub TÁMOP ped.képzés Iskola TÁMOP ped.képzés Óvoda Gyermektartási díj megelőlegezése Rendezvény támogatás TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Tanyagondnoki szolgálat támogatása Könyvtár átvett pe Kis.önk-i választás Jelzőrendszeres szolgálat támogatása Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(szocális) Otthonteremtési támogatás Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) ÁROP Hivatal fejlesztés Krizishelyzet igazgat.ktg.támog Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására Teljesítm.motiv.pályázat Iskola Jegyző ált.működtetett szak.biz Iskola alma fogyasztás támogatás

12 Helyi képviselő-választás Útravaló ösztöndíj-program Országgyűlési választások Működésre átvett bevételek összesen melléklet a 2/2011.( II.24.) számú önkormányzati rendelethez melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. Szüreti rendezvény támogatása Általános Iskola sportszer pályázat Jelzőrendszeres szolg: készülék beszerzés RÉV működtetésére kapott támogatás Útravaló ösztöndíj program Kozokt. Közalapítvány Óvoda támogatása Kozokt. Közalapítvány Iskola támogatása Comenius pályázat Ivóvíz minőség javító program Működésre átvett bevételek összesen melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. Általános iskola födémszerkezet helyreállítása TIOP Laptop beszerzés /2009. ÖM rend. Új sportpadló kialakítás támogatása Városi Örökség megőrzése "CÉDE 2009" Temető ravalatozó előtti rész kialakítása "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog DAOP Bölcsőde létesítés Támogató szolgálat inf.eszköz beszerzés Összesen

13 1.12. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. Felajánlás a fogorvos előtti parkoló építéshez Szennyvíz hozzájárulás Összesen melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet) Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Működési céltartalék I Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen Kiadások mindösszesen

14 2.1. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 2.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez ezer Ft Fe- Cím Al- Feladat je- cím Személyi juttatás Munkaadót 5terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen zet Eredeti IV.mód Változás V.mód Eredeti IV.mód Változás V.mód Eredeti IV.mód Változás V.mód Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. ei. ei. ei. 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Szennyvíz Köztisztaság Lakásgazdálkodás Közutak üzemeltetése Kiseg.mg.szolg ÁROP Igazgatás Közvilágítás VKG Bölcsőde létesítés Vízgazdálkodás Piac Országgyűlési választások Háziorvosi alapellátás Labor Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Sport Köztemető Önkormányzati képviselőválasztás Kis. Önk-i választás Környezet védelmi alap Városi Örökség megőrzése TIOP tanulói laptop Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk

15 Munkahelyi étkeztetés COMENIUS Iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Kompetencia alapú oktatás TÁMOP ped.képzés Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés TÁMOP ped.képzés Humán Ellátó Szolgálat Helyettes szülő Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár Ifjúsági klub

16 2.2. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 2.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Megnevezés 2010.évben ezer Ft Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés Óvodáztatási támogatás Útravaló Ösztöndíj prgram Iskola alma program Otthonteremtési támogatás Segélyezési kiadások összesen melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez

17 2.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2010.évben ezer Ft Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. TÖT támogatás Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV Lajosmizsei Rendőrőrs Iskola pszichológus hálózat kiép.támog Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 2.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

18 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata Kunok és jászok kötet támogatása Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Háziorvosi szolgálatok támogatása Varga Tanya Kft Komondor Kft Pongrác Major Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Diákönkormányzat támogatása BKKM-i Falufelújítási és Műemléki Alapítvány BKKM. Lelki Kincsei Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Háztartásoknak átadott pe.(vizitdíj) Saubermacher Kft-nek átadott pe Településünk Fejlődéséért Alapítvány ( foglalkoztatás elősegítése) Honvédkórház támogatás(labor) EU Parlamenti választások Működési célú pénzeszköz átadás összesen melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 2.5. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat

19 Megnevezés felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2010.évben ezer Ft Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. Szennyvíz hozzájárulás Ceglédi Hulladék DEPO Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 2.6. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Lakossági közműhozzájárulás Fogorvosi szolgálatok támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen Megnevezés Felújítás 2.7. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 2.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2010.évben ezer Ft Eredeti IV.mód Változás V.mód ei. Napköziotthonos Óvoda felújítás Iskola felújítás Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás Bajcsy Zs. Utca felújítása Erdő utcai lakások felújítása Összesen Felhalmozás, beruházás Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság Óvoda játszótéri eszközök beszerzése Nyilvántaró prog.beszerzés(igazgatás) Könyvelő program beszerzés

20 Bem utca kialakítása Támogató szolgálat számítógépbeszerzés Városi Örökség megőrzése pályázat Iskola játszótéri eszköz vásárlás TÁMOP Szakképzés inform.eszk beszerz. Iskola TÁMOP Szakképzés inform.eszk beszerz.óvoda TRT és HÉSZ módosítása Ipari park közlekedési csomópont, belső utak Bölcsőde létesítés Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés Óvoda szakmai, inform.eszk. beszerzés Képviselői laptop beszerzés Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál Összesen

21 3. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2010.évre ezer Ft Bevételek Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Működési célra átvett Felhalmozási célra átvett Működési bevételek Kamatbevételek 0 Helyi adók SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos Felhalmozási bevétel Normatív hozzájárulás Kötött felhasználású tám Központosított tám Fejlesztési célú támogatások 0 0 Bevételek összesen Hitel Kiadások Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ.és szocpol.juttatások Támogatások átadott pe Felhalmozás Felújítási Hitelviszafizetés Tartalék Kiadások összesen

22 4. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2010.évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban ezer Ft - ban Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen célú célú Bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Felhalmozási bevételek Saját bevételek Átvett pénzeszközök Átengedett bevételek Állami támogatás Pénzmaradvány 0 0 Hitel felvétel, hitel visszatérülés 0 0 Bevételek összesen Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Segélyezések Támogatások, átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Hitelvisszafizetés Tartalék Kiadások összesen

23 5. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 4.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kimutatás a költségvetésben rendelkezésre álló tartalékokról 2010.évben ezer Ft Rendelkezésre álló tartalék : Eredeti előir. Módosított előir. Műkődési céltartalék Általános tartalék Labor finanszírozás változás EU támogatással megvalósuló projektek TÁMOP IFI Klub Comenius TÁMOP Kompetencia alapú 1333 oktatás ÁROP Hivatal szervezet fejlesztés LEADER Térségek közötti 513 nemzetközi együttműködés 513 LEADER Térségen belüli 189 együttműködés 189 Felhalmozási céltartalék DAOP Bölcsőde építése UMVP Kunpusztai temető 964 körbekerítés, térburkolat 964 DAOP Dózsa utca folytatása TÁMOP IFI Klub TÁMOP Kompetencia alapú 497 oktatás 497 ÁROP Hivatal szervezet 2500 fejlesztés 2500 DAOP HSZK támogatószolgálat 1248 fejlesztés LEADER Közbiztonság fejlesztése Napirend tárgyalása Tárgy: Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése 23

24 Előadó: Vincze Miklós jegyző, Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy mi várható ebben az évben a szemétszállítás rendszerének átalakítása kapcsán. Az anyag eléggé összetett. Kerekegyháza tagja a 49 települést magába tömörítő Duna-Tisza-közi Nagytérségi Konzorciumnak. Az anyag egyik része a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről szól, amelyre a projekt kötelez. Ez a projekt már 2001-ben elindult a szerződés aláírásával. A megállapodás értelmében a tagönkormányzatok vállalták, hogy az ISPA program keretében támogatás igénybevételével pályázatot nyújtanak be. A megállapodásban feladatként szerepelt a nem megfelelő hulladéklerakó telepek felszámolása. Ebből a támogatásból a rekultivációt Kerekegyházán is megoldották. Most pedig az egyéb kötelességvállalások vannak folyamatban, többek között a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. A Saubermacher Kft. felülvizsgálta a hulladékkezelés közszolgáltatásának díját, és az előterjesztésben foglaltak szerint megtette javaslatát. Célszerű a két dolgot együtt kezelni. Elmondta, hogy az anyag az ő számára sem kielégítő teljes mértékben. Miután a szolgáltatóval az egyeztetés megtörtént, bizonyos tekintetben tisztábban látja a helyzetet, de a Testületnek ezt meg kell vitatni. Figyelembe kell venni a lakosságnak a teherviselő képességét, valamint a kintlévőségeket a tartozásokat. Beszélni kell a külterületi konténerek szükségességéről, a szelektív hulladék gyűjtés mikéntjéről, valamint a lomtalanítás kérdésében is jó döntést kell hozni. A hulladékszállítás díja 9,1%-os emelkedést jelent, ehhez társul a szelektív hulladék kezelésének a díja. A díjajánlat szerint a javasolt díjtételek megnőttek, a 120 literes edények esetében 61.8%-os az emelés. Amennyiben a háztartások áttérnek a szelektív hulladékgyűjtésre, úgy lehetőségük lesz a 120 literes edényt lecserélni 80 literesre, ami kb. 7.8%-os, ha a 80 literes edényt cserélik 60 literesre, akkor kb %-os díjnövekedéssel számolhatnak. Szeretné, ha a lakosság számára kezelhető lenne a hulladékszállítás költsége. A tárgyalás során figyelembe kell venni azt is, hogy az Önkormányzatnak 2010-ben 3 millió forintba került a külterületi hulladék elszállítása, ugyancsak figyelembe kell venni a lomtalanítás költségét, ami 2 millió forintot tett ki. A költségek közül nem mindegy, hogy mekkora lesz az a összeg, amit a lakosság felé kénytelenek lesznek áthárítani. Meg kell vizsgálni azt is, mekkora az az összeg, amit az Önkormányzat be tud vállalni. Elmondta, hogy a kisebb méretű hulladéktároló edények beszerzésének várható költsége 6,5 millió forint. Ezt követően köszöntötte a Shaubermacher Magyarország Kft. Kecskeméti Kirendeltségének vezetőjét Naske Adriennt, és a Hirös Hulladékgazdálkodási Kft. vezetőjét Rudics Ákost. Felkérte Naske Adriennt, hogy a díjakkal kapcsolatban ismertesse javaslatát. Naske Adrienn kirendeltségvezető elmondta, hogy a javaslatban költségalapú kalkulációról van szó. Ez abból tevődik össze, hogy 2010-ben mintegy 10%-kal emelkedett a begyűjtés és szállítás költsége, a múlt évi infláció a szolgáltatásra nézve 8,8%-ot jelentett. Ez az üzemanyag árának 20% feletti emelkedéséből, a gépjárművek javítási és karbantartási költségéből, valamint a postaköltségek (levélfeladás) 12%-os emelkedéséből tevődik össze. Ezen tényezők figyelembevételével összességében 9,1%-os emelkedést jelent minden edény méretnél. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével a háztartásoknak költségcsökkenést jelenthet a kisebb edény beszerzése, amennyiben a 120 literes edényt lecserélik 60 vagy 80 literesre. Elmondta, hogy Kerekegyházának év végére a lakossági tartozása már meghaladta az 5 millió forintot, ami 274 háztartást jelent. Ebből 80 háztartás már több mint egy éve nem fizette be a szemétszállítás díját. Az elhangzottak figyelembevételével kérte a díjak elfogadását. 24

25 Dr. Kelemen Márk polgármester megjegyezte, hogy a 9,1% már egy egyeztetés eredménye. Az egyeztetés során a díjakban már nem tudtak további csökkentést elérni. Azt kell látni, hogy nagyon sok tényező befolyásolja a díjak megállapítását. Kérte képviselőtársait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket és tegyék fel kérdéseiket. Kaldenekker Zoltán képviselő megkérdezte, miért nem fejlesztenek ki olyan rendszert, hogy minden háztartás csak annyit fizessen, amennyi szemetet elszállítanak tőlük. Javasolta, hogy ehhez vezessenek be egy számítógépes rendszert. Igazságtalannak tartja a jelenlegi számlázást, mivel azt sem veszik figyelembe, hogy egy ingatlanban hányan laknak. Naske Andrienn kirendeltségvezető válaszában elmondta, hogy a kalkuláció az elmúlt év adataiból került kiszámolásra, ami egy növekvő tendenciát mutat. Utána nézett a vonalkódos leolvasással alkalmazott díjaknak is. Megállapítása szerint abban a rendszerben jelentősen magasabb ürítési díjtétel van meghatározva, mivel komoly fejlesztés eredményeként használható az edényzet súlyát mérő eszköz. Azt az önkormányzatok helyi rendeletben szabályozzák, hogy mekkora méretű edényt választanak. Kaldenekker Zoltán képviselő megjegyezte, hogy két évvel ezelőtt, amikor a gázolaj ára jóval alacsonyabb szinten volt, azt sem lehetett érezni a szolgáltató díjában. Naske Andrienn kirendeltségvezető válaszában elmondta, hogy az elmúlt évben, - amikor az üzemanyag árak emelkedtek az infláció miatt, ők nem emeltek díjat. Kaldenekker Zoltán képviselő megjegyezte, hogy a nemzetgazdaságnak van olyan része, ahol nem emelnek árat. A taxisok sem tudnak árat emelni. Naske Andrienn kirendeltségvezető válaszában elmondta, hogy a költségek több tényezőből tevődnek össze. A lerakás, az ártalmatlanítás, a szállítás, és az üzemanyag költsége, ezek mind olyan tényezők, amelyeket nem tudnak figyelmen kívül hagyni. Dr. Kelemen Márk polgármester megjegyezte, hogy ez kötelező közszolgáltatás. A piacon másképp jelentkezik az ármozgás. A hulladék ártalmatlanítására 10 éves szerződése van az önkormányzatnak. Meg mondja, hogy magas az emelés mértéke, az itt élő embereknek ez nem elviselhető, ezt már nem tudják fizetni. Elmondta, hogy a kintlévőség igen magas, közöttük vannak olyanok is, akik be tudnák fizetni, és vannak olyanok, akik nem tudják befizetni az elmaradt összeget. Domján István képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a kezdetektől, vagyis 2004-től részt vesz a Saubermacher Kft.-vel a díjakról folytatott testületi tárgyaláson, ezért jól ismeri az árakat és díjakat. Valóban úgy van, ahogy Kaldenekker Zoltán képviselőtársa mondta, hogy a szolgáltató a költségekből szinte semmit nem vesz magára. A különböző költségnövekedéseket továbbhárítja az önkormányzatra és a lakosságra. Már az alapszerződés megkötése óta így mennek a dolgok. Annak a véleményének adott hangot, hogy a Képviselő-testületnek feladata a lakosság érdekének a képviselése. Már az elmúlt évben is sok reklamáció volt a szemétszállítás díja miatt, évről-évre halad felfelé ez az ár. A 9,1%-os emelés nagyon sok, azt nem kívánja támogatni. Elmondta, az Önkormányzatnak a későbbiek során - el kell gondolkodni azon, hogy más vállalkozóval veszi fel a kapcsolatot. Amennyiben ilyen mértékben emelkedik a szemétszállítás díja, akkor 5 év múlva éves szinten akár forint is lesz. 25

26 Naske Andrienn kirendeltségvezető a fentiekre válaszolva elmondta, valóban minden évben volt díjemelés. Egy dolgot azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, azt, hogy pld ben a 2010 év végi infláció mértéke alapján számolják ki a díj összegét. A szolgáltató is felvállalja a költségnövekedéssel járó tényezőket. Az ő részvállalásuk a költségek növekedésében is jelen van. Bodor József képviselő elmondta, a környező települések közül megnézte Kunszentmiklós honlapját, hogy milyen összegből oldják meg ezt a feladatot. Megállapította, hogy ott jóval kisebb összeget fizetnek a hulladék szállításért, mint Kerekegyházán. A 60 literes edény éves díja Ft +Áfa, a 120 literesé, pedig Ft+Áfa. Annak a véleményének adott hangot, hogy a szolgáltató nem háríthat át minden plusz költséget az Önkormányzatra. Dr. Kelemen Márk polgármester megjegyezte, hogy a Saubermacher Kft-vel 10 évre szóló szerződése van az Önkormányzatnak, ami 2014-ben jár le. Rudics Ákos a Hirös Hulladékgazdálkodási Kft. vezetője elmondta, hogy Kunszentmiklóson éves szinten két alkalommal végeznek lomtalanítást. Valószínű, hogy annak a díját nem hárították át a lakosságra. Tudomása szerint Kunszentmiklóson a lakosságnak mintegy 80%-a nem fizeti be határidőre a hulladékgyűjtés díját. Ez ellen az önkormányzat úgy védekezik, hogy több alkalommal tartanak lomtalanítást, melynek összegét az önkormányzat magára vállalja. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a lomtalanítás költsége minimális összeggel emelné meg a lakossági díjat. Amennyiben az Önkormányzatnak kell kifizetni, úgy 2 millió forintot jelent. Megjegyezte, a Képviselő-testület feladata, hogy minél kedvezőbb ajánlatot harcoljon ki. Csertő Attila képviselő megkérdezte Naske Adrienntől, hogy a Saubermacher Kft-nek mekkora volt a évi árbevétele, valamint az adózás utáni nyeresége. Naske Andrienn válaszában elmondta, hogy ilyen adatokkal nem készült. Forgó Gábor képviselő elmondta, amennyiben áttérnek a szelektív hulladékgyűjtésre, abban az esetben jelentősen növekednek az árak ben alkalmazott díj 80 literes gyűjtőedény esetében Ft volt, ez az összeg 2011-ben, ha az önkormányzat fizeti a lomtalanítást, akkor Ft, ha a lakosságra terhelik úgy Ft lesz. Ez nagyon nagy, 62 %-os emelkedés. Tudja, hogy a szelektív hulladékgyűjtésnek van plusz költsége, de annak van bevételi oldala is. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy vegyük külön a dolgot, a kettő együtt adja ki azt a mértéket, ami nagyságrendileg kezelhetetlen. Domján István képviselő felvetette, az előterjesztésben javaslatként szerepel, hogy a szolgáltató a 120 literes edényt lecserélné 80 literesre, illetve 60 literesre bruttó 5 ezer forintért. Ezt is a lakosságra terhelnék rá. Így az éves szemétszállítás költsége akár ezer forint is lehet. Ezt követően a nem fizetők köre 274-ről, akár 500-ra is emelkedhet. Ezzel csak generálják a dolgokat. Megkérdezte, hogy mi lesz a 120 literes kukákkal. Végül kijelentette, amennyiben nem csökkentik a díjakat, úgy az előterjesztést nem tudja támogatni. 26

27 Vincze Miklós jegyző az utóbbi felvetést pontosította, miszerint az anyagban a 80 literes és 60 literes gyűjtőedény ára Ft + Áfa. Az edények cseréjét a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. fogja végezni. A tárgyalások során javaslatként elhangzott a bruttó Ft-os ár, melyet négy részben, negyedévenként fizetne meg a lakosság. Így negyedévenként forinttal emelkedne meg a hulladékszállítás díja, ami nem lenne olyan jelentős tényező. Javasolta beszélni a külterületi hulladékszállítás szükségességéről, valamint arról, hogy a külterületi hulladéktárolókat igénylik-e a tanyákon élők. Beszélni kell arról is, hogy a lomtalanítás költségét vállalja-e az Önkormányzat, továbbá beszélni kell a szelektív hulladék gyűjtőszigetek kialakításáról. Dr. Kelemen Márk polgármester megerősítette, hogy a döntést sokféle tényező befolyásolja. Elmondta, hogy a hulladékudvar létrehozására van pályázati kiírás. Kérte, hogy ezt az ügyet vitassák meg. Meg kell nézni a külterületi hulladéktároló konténerek szükségességét. A lomtalanítást is meg lehet úgy oldani, hogy azt ingatlanonként egyedileg rendelik meg. Minden döntésnek van következménye, döntést, pedig hozni kell, minél előbb. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről szóló jogszabályok megkötik a kezüket, de ebből a lehető legjobbat szeretné kihozni. Figyelemmel a különböző költségekre, a számításokat elő kell készíteni. Vincze Miklós jegyző kérte a Képviselőket, hogy mondják meg, a tárgyalással milyen irányba induljanak el. Az irányadó kérdések a következők: legyen-e hulladékudvar, legyen-e külterületi konténer, és kit terheljen a lomtalanítás költsége. A lomtalanítás költsége 10 millió forint. El kell dönteni mi az, amit felvállal a Testület. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a szelektív hulladékgyűjtés szükségességéről dönteni kell. Erre az ISPA projekt is kötelezi az Önkormányzatot. Kérte a Képviselőket, hogy felelősségteljesen, átgondoltan mondják el javaslataikat. Az ISPA projektben Kerekegyházának 70 millió forint tulajdonrésze van, szerződésszegés miatt azonban kártérítési kötelezettség terhelné az Önkormányzatot. Javasolta, hogy újabb számításokkal egészüljön ki az előterjesztés. Ehhez azonban javaslatok szükségesek az előzőekben feltett kérdésekre, mi legyen megszüntetve, mi maradjon meg. Vincze Miklós jegyző elmondta, hogy mivel az Önkormányzat aláírta a konzorciumi szerződést, ezért a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése nem lehet kérdéses. Domján István képviselő megkérdezte, a konzorciumi szerződésben hol van leírva az, hogy 2011-ben be kell vezetni a szelektív gyűjtést. Vincze Miklós jegyző válaszában elmondta, hogy az ISPA projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vagyonkezelési, és üzemeltetési szerződés értelmében április 1-jével indulna a szolgáltatás és az üzemeltetés. A vagyonlekezelés keretében az 5Mrd Ft értékű vagyon kezelése a feladat, biztosítani kell, hogy a képzett amortizációból az eszközök elhasználódását követően az újraelőállítás megtörténjen. Rudics Ákos bevezetőjében elmondta, hogy az elmúlt években már találkozott a Képviselők többségével, most a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. vezetőjeként van jelen, továbbá az izsáki és a ceglédi hulladéklerakó igazgatója is. A Hirös Kft. egy direkt erre célja alapított cég, július 1-én tulajdonosi változás volt, mely során a többségi tulajdonos a Ceglédi ÖKOVÍZ Kft. és Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Kft. A cég többségi önkormányzati 27

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének. 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének. 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.). évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város

Részletesebben

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(V.26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

1105-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S

1105-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S 1105-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendelet

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2009. (X. 22.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2009. (X. 22.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2009. (X. 22.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

4/2012. számú. 2012. február 29-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 17-25/2012. (II.29.sz. Kth.) 5-10/2012. (III.1.) sz. rendelet

4/2012. számú. 2012. február 29-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 17-25/2012. (II.29.sz. Kth.) 5-10/2012. (III.1.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 1554-2/2012. 4/2012. számú 2012. február 29-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 17-25/2012. (II.29.sz. Kth.) 5-10/2012.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. február 26- i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. február 26- i ülésére 785-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. február 26- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27- i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27- i ülésére 693-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. február 27- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.)

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 22-i ülésére 7415-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2016. június 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.)

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

23/2011. számú. 2011. szeptember 28-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 159-171/2011. (IX.28.sz. Kth.) 18-19/2011. (IX.29.) sz.

23/2011. számú. 2011. szeptember 28-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 159-171/2011. (IX.28.sz. Kth.) 18-19/2011. (IX.29.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6502-2/2011. 23/2011. számú 2011. szeptember 28-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 159-171/2011. (IX.28.sz. Kth.)

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

16/2010. számú 2010. szeptember 15.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 169-190/2010. (IX.15.sz. Kth.) 16-18/2010. (IX.16.) sz.

16/2010. számú 2010. szeptember 15.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 169-190/2010. (IX.15.sz. Kth.) 16-18/2010. (IX.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 11.515-2/2010. 16/2010. számú 2010. szeptember 15.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 169-190/2010. (IX.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2..

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/010.(VI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 010. évi költségvetéséről szóló 1/010.(II.10.) KT. sz. rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének TERVEZET. /2008. (...) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról Dévaványa Város

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1..

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1.. Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. október 30 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. október 30 - i ülésére 4745-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. október 30 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló háromnegyed

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2011.(VI.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.

Részletesebben