a Salgótarjáni Rendırkapitányság közbiztonság érdekében évben végzett tevékenységérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Salgótarjáni Rendırkapitányság közbiztonság érdekében 2006. évben végzett tevékenységérıl"

Átírás

1 RENDİRKAPITÁNYSÁG SALGÓTARJÁN Beszámoló a Salgótarjáni Rendırkapitányság közbiztonság érdekében évben végzett tevékenységérıl Salgótarján március 7.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Vezetésirányítás Bőnügyi helyzet értékelése Helyzetértékelés A Bőnügyi Osztály struktúrájában bekövetkezett változások és azok hatása a bőnügyi felderítı és vádelıkészítı tevékenységre A bőnözés struktúrája, dinamikája, az abban bekövetkezett változások A év statisztikai mutatói /2005. évi adatokhoz képest/ Bőnüldözı munka Közrendvédelmi tevékenység Igazgatásrendészeti tevékenység Együttmőködés Bőnmegelızési munka Bőnmegelızés Balesetmegelızési tevékenység Ellenırzési tevékenység Kommunikációs tevékenység Összegzés

3 BEVEZETÉS A Salgótarjáni Rendırkapitányság mőködési területe azonos Salgótarján Megyei Jogú Város és kistérségének területével. A közel fıs megyeszékhely és környezı települések összes lélekszáma fı körül alakul. Határváros jellege miatt jelentıs az átmenı forgalom, ugyanakkor az idegenforgalom szerepe folyamatosan növekszik. A megyeszékhely egyben a kistérség igazgatási, egészségügyi, kulturális, kereskedelmi és gazdasági központja is. A város gazdasági helyzetére jellemzı, hogy még mindig magas a munkanélküliek és a létminimumon élık száma. A rendırség mőködését meghatározó külsı feltételek, körülmények nem változtak. A gazdasági, földrajzi és demográfiai helyzet lényegében az elızı évivel azonos, azonban a jogi környezetben jelentıs változások történtek. A helyi önkormányzatokkal, a kisebbségi önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, a közintézményekkel, valamint a biztonsági feladatot ellátó szervekkel, továbbá a médiával kialakított jó kapcsolatot sikerült továbbra is fenntartani. A lakosság, az önkormányzatok jónak ítélik a terület közbiztonságát, a rendırség tevékenységét. Felettes szerveink, a nyomozás törvényes felügyeletét gyakorló ügyészségek értékelése szintén elismerı, éves tevékenységünket dicsérı. A nehezedı körülmények ellenére Salgótarján közbiztonsága országos kitekintésben továbbra is a legjobbak közt van. A bőnözés struktúrájában lényeges változás nem következett be. A bőncselekmények többsége továbbra is kisebb tárgyi súlyú vagyon elleni vétség, egyharmada közrend elleni, személy elleni, közlekedési és egyéb deliktum. A köznyugalmat veszélyeztetı, kiemelt tárgyi súlyú cselekmény évente csak néhány fordul elı. A rablások tekintetében pozitív változást hozott a év, tekintve, hogy azok száma csökkenı tendenciát mutatott. 8 esetben kellett elrendelésére intézkedni, melyek mindegyike a II. félévre volt tehetı. A statisztikában megjelenı 14 esetszám annak köszönhetı, hogy az elızı évrıl hat ügy feldolgozása áthúzódott. A Rendırkapitányság jóváhagyott munkaterve alapján végezte tevékenységét. Célkitőzéseinket teljesítettük. A közbiztonság szilárd, a rendırség alapvetıen jog- és szakszerően, a lakosság megelégedésére végezte feladatait. Komoly erıfeszítéseket tettünk azért, hogy a bőnügyi eredményességünket megırizzük. A szabálysértési és engedélyügyi tevékenység törvényesen és szakszerően folyt. A rendırségi fogda mőködtetésében a gyakori és alapos ellenırzések sem tártak fel komoly hiányosságot. Törvényesen, szakszerően az elıírásoknak megfelelıen funkcionált. A gazdálkodásunk a szigorító intézkedések hatására feszesebb lett, az üzemanyag költségeket sikerült csökkentenünk.

4 4 A számítógépes hálózat minıségének szinten tartásához, a fejlesztéshez szükségessé vált minıségi csere a géppark számának emelkedésével és cseréjével nagyvonalaiban megvalósult. A közbiztonsági alapítvány forrásaiból kialakított térfigyelı rendszer sajnos a évben sem mőködött. Eseti jelleggel a frekventált idıszakokban éltünk a lehetıséggel, de a rendszeres használatát forráshiány miatt megoldani nem tudtuk. A folyamatos mőködtetés érdekében Salgótarján város önkormányzata 13,4 millió forintot különített el erre a célra, létrehozott egy közalapítványt, amin keresztül az anyagi forrás biztosítható lett volna, azonban a térfigyelı rendszer tulajdonosa az eszköz átadásáról csak 2006 év végén rendelkezett. Amennyiben több probléma nem merül fel, folyamatos üzembe állítása heteken belül megtörténhet. Személyi állományunk fluktuációja átlagosnak mondható, jelentısen emelkedett azonban a FÜV. eljárások száma. A VEZETÉS IRÁNYÍTÁS 1. A szervezetben, a szervezeti struktúrában és a vezetık személyében bekövetkezett változások, azok okai és hatásuk a tevékenységre A Rendırkapitányság vezetıi körében jelentıs változás történt. A Közrendvédelmi Osztály Vezetıje Halász Sz. Ferenc r.alezredes, november 07-ei hatállyal vezetıi beosztásából felmentésre került, beosztását január 01-ei hatállyal Bakos Norbert r.ırnagy vette át. A Titkársági Alosztály Vezetıje július 31. napjától tartós betegállományban tartózkodik, FÜV. eljárás utáni felmentési idejét tölti. A vezetıváltásokat kivétel nélkül pozitív hozzáállással fogadták beosztottak. A szakmai munka eredményessége a személyi változások hatására nem romlott. 2. A parancsnoki tervezı, szervezı, elemzı, értékelı és ellenırzı munka színvonala Alapfeladatainkat az éves munkaterv és az ügyrend alapján végeztük, mely tervezési rendszer kiegészült a középtávú stratégia elkészítésével. A tervek hozzájárultak a feladatok határidıre történı megvalósításához. A végrehajtást nehezítı körülményként jelentkeztek a jogszabályban elıírt szakmai feladatok színvonalas végrehajtásához rendelt szők határidık, valamint a feszes költségvetés. A feladataink ellátásához szükséges jogszabályi környezet biztosított, melynek keretén belül a mőködésünk vonatkozásában részletes szabályokat tartalmaznak. A kapitányság ügyrendje, állománytáblája évben nem változott.

5 5 3. Együttmőködés más rendvédelmi szervekkel Tevékenységünk során rendszeresen együttmőködünk a Nógrád Megyei Rendırfıkapitánysággal, a szomszédos rendırkapitányságokkal és más rendvédelmi szervekkel. A rendvédelmi szervekkel való kapcsolattartásunkat, együttmőködési megállapodásokban rögzítettük, melyeket évente felülvizsgálunk és aktualizálunk.. 4. Az állományról való gondoskodás helyzete A nehéz anyagi helyzet ellenére az állományról való gondoskodás munkánk szerves részét képezte. Többen munkáltatói kölcsönt és szociális segélyt kaptak. Kisebb beruházásokkal, felújításokkal törekedtünk az állomány munkakörülményeinek javítására. Családos rendezvények megtartására egy esetben került sor a szakszervezetek segítségével színvonalas Télapó-estet rendeztünk. 5. A vezetés és irányítás korszerősítését elısegítı tevékenység helyzete A minıségbiztosítás és minıségfejlesztési tevékenységünkkel kapcsolatba elmondható, hogy a Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság szakmai felügyeletével több projekt beindítására került sor évben. Fı célkitőzés volt a bőnüldözési, közrendvédelmi és gazdálkodási tevékenység hatékonyságának fokozása, a szolgálati munka színvonalának emelése, a meglévı szolgálati eszközök, anyagok optimális kihasználtságának növelése, a takarékos megoldások alkalmazása, így a folyamatos bőnügyi szolgálat fenntartása, ezáltal a túlórák csökkentése. BŐNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE I. HELYZETÉRTÉKELLÉS II. A Bőnügyi Osztály struktúrájában bekövetkezett változások és azok hatása a bőnügyi felderítı és vádelıkészítı tevékenységre - Nyomozó Osztály - Helyszínelı és Készenléti Alosztály - Felderítı Alosztály

6 6 III. A bőnözés struktúrája, dinamikája, az abban bekövetkezett változások III/ 1/1. Betöréses lopások III/ 1/2. Színesfém lopások III/ 1/3. Bolti tolvajlások III/ 1/4. Gépjármővel kapcsolatos bőncselekmények III/ 1/5. Alkalmi lopások III/2. Közrend- közbiztonság elleni bőncselekmények III/ Egyéb bőncselekmények kategóriák Kiemelt bőncselekmény kategóriák Fertızött veszélyeztetett területek IV. A év statisztikai mutatói /2005. évi adatokhoz képest/ V. Bőnüldözı munka - Felderítı munkát elısegítı és hátráltató tényezık - Körözési tevékenység I. Helyzetértékelés A kapitányság illetékességi területe Nógrád megye észak-keleti részén helyezkedik el. A területhez Salgótarján megyei jogú város és 18 önálló önkormányzattal rendelkezı falu, község tartozik. A legutóbbi népszámlálás (2001) és a KSH adatai alapján Salgótarján lakossága fı, míg a területen elhelyezkedı többi település összlakossága fı. Az illetékességi területen és így Salgótarjánon keresztül egy elsırendő fıútvonal (21-es számú) halad keresztül a szomszédos Szlovák Köztársaságtól észak-déli irányban Hatvan felé. Salgótarjánt a környezı településekkel és a környezı településeket egymással alsóbbrendő mőutak kötik össze. Az 1990-es évek elején végbement szerkezet átalakítás, rendszerváltás következtében az országos átlagot meghaladóan 15% fölé emelkedett a munkanélküliek száma. A város az 1990 elıtti évtizedekben kifejezetten a nehéziparra rendezkedett be, a lakosság jelentıs hányada a salgótarjáni üzemekben dolgozott. A nehézipar leépítése, a privatizáció következtében tömegesen nıtt azok száma, akik újra elhelyezkedni nem tudtak. Életszínvonaluk csökkent, biztos megélhetésük veszélybe került. Jelentıs probléma továbbá az ország egészére is jellemzı elöregedési tendencia, valamint a népesség elvándorlása és természetes fogyása is. A lakosság korösszetétele is kedvezıtlen, mivel jelentıs hányada inaktív: a 15

7 7 évnél fiatalabb népesség aránya 25-26%, míg a 65 év felettiek aránya 22-23%, és jelentıs a már fent is leírt munkanélküliek aránya is (regisztráltan 13-14%) évben több beruházás (Fı tér építés, 21-es sz. fıútvonal bıvítése, elterelı útvonal építése) kezdıdött meg, mely jelentıs számú idegen munkaerıt hozott településünkre. II. A Bőnügyi Osztály struktúrájában bekövetkezett változások, azok hatása a bőnügyi felderítı és vádelıkészítı tevékenységre A Salgótarjáni Rendırkapitányság Bőnügyi Osztálya hármas alosztályi tagozódásban kezdte meg a 2006-os évet. Felderítı Alosztály 13 fı Nyomozó Alosztály 15 fı Készenléti és Helyszínelı Alosztály 13 fı Törzs 4 fı A fenti állománycsoporthoz összesen 5 adminisztrátor tartozik február 16-tól szükségszerővé vált az 50 fıs Bőnügyi Osztály két részre osztása, melynek alapján a vezetı nélkül maradt Nyomozó Alosztály a Felderítı Alosztály vezetıjének megbízásával egyidejőleg osztállyá szervezıdött. Ennek elsıdleges oka a Bőnügyi Osztályvezetı alá beosztott állomány már-már kezelhetetlen nagy létszáma. A szakmai tagozódások és eltérı szolgálati idırendszerek folyamatos ellenırzése lehetetlen feladattá vált. A helyzet fenntartása hosszabb távon szakmai és morális problémákhoz vezetett volna. A fenti idıponttól a Nyomozó Osztály 15 fı hivatásos, 3 fı közalkalmazotti létszámmal a Bőnügyi Osztály 30 fı hivatásos 2 fı közalkalmazotti létszámmal folytatta tevékenységét. A évben tapasztalt nagyszámú fluktuáció 2006 évben lecsökkent, az alábbiak szerint alakult: Felderítı Alosztály: - Stabil munkaerı (egész évben dolgozott): 8 fı Távozott - 3 fı Érkezett - 2 fı Tartósan távol - 1 fı Bőnügyi ügyfeldolgozói tevékenységet 10 fı végez.

8 8 Készenléti és Helyszínelı Alosztály Stabil munkaerı (egész évben dolgozott): 12 fı Távozott - 1 fı Érkezett - 1 fı Az alosztály folyamatos szolgálatban az azonnali intézkedést igénylı bőnügyi feladatokat látja el. Esetenként részt vállal a közterületi jelenlét fokozásában, biztosítja a gyors reagáló készséget. Törzs Tagjai: - Bőnügyi Osztályvezetı - Panaszos és okmánykörözési elıadó - Bőnmegelızési kiemelt fıelıadó - Függetlenített körözési elıadó - 2 fı közalkalmazott A törzs tagjainak fenti felsorolás szerinti kialakítására az év közbeni feladatok, valamint az egyszerősített ügyintézés, a specializáció és a hatékonyság fenntartása miatt került sor. Összességében tehát megállapítható hogy a Bőnügyi Osztály struktúrájában változás következett be, de a szakmai munkavégzésre ez az elsı pillanattól pozitívan hatott. Az osztály tevékenységi körében elsısorban az ismeretlen tettesek ügyében elrendelt nyomozásokat végzi, illetve az egyszerőbb megítéléső egy-két mozzanatból álló bőncselekmények vádelıkészítését. A Nyomozó Osztállyal közösen elvégzett munka az ismeretlen tettes felderítési mutatója alapján hosszú évekre visszamenıleg kiemelkedı eredményt hozott. Nyomozó Osztály február 16-tól osztály korábban alosztályként látja el feladatát. Elsıdleges feladata az ismertté vált (felderített, vagy eleve ismert elkövetı ellen indult) eljárások vádelıkészítése. Stabil munkaerı (egész évben dolgozott): 8 fı

9 9 Távoztak - 3 fı Érkezett - 3fı Tartósan távol - 2 fı A Nyomozó Osztály éves tevékenységét az eddigi évekhez viszonyítva kimagasló eredménnyel teljesítette, mivel nyomozás eredményességi mutató 2006 évben 61,26 %-os. Ehhez nagymértékben hozzájárult öt sorozat bőncselekmény. Az év során 369 önálló bőnügyet dolgozott fel, melybıl számítható leterheltsége 34 ügy/év/fı. A statisztikai adatok alapján az összesítés az alábbiak szerint alakultak: Vádemelési javaslat: 344 db Megszüntetés bőncselekmény hiányában: 47 db Megszüntetés (gyermekkor, magánindítvány, elévülés, stb.): 14 db A bőnügyi ügyfeldolgozásban jelentıs szerepet játszott 2006 év során is a Közrendvédelmi Osztály ez irányú tevékenységével, melyel azonban elsısorban a leterheltség csökkentését tudta elérni. Eredményeik szempontjából sajnos nem tudtak hozzájárulni a bőnügyi ügyfeldolgozás hatékonyságához. Az év során 449 bőnügyet 20 KMB-s dolgozott fel, melybıl számítható leterheltség 23 ügy/év/fı. Kapitánysági szinten a bőnügyi tevékenység két fı mutatója az alábbiak szerint alakult. Nyomozás eredményesség 61,26 % Ismeretlen tettesi felderítési mutató 54,44 %

10 III. A bőnözés struktúrája, dinamikája, az abban bekövetkezett változások évben elrendelt bőncselekmények számszerőségét illetıen a Salgótarjáni Rendırkapitányságon 19 %-os esetszám csökkentést regisztráltunk. Ez az érték azonban nem reális, mivel tárgyévben a Közlekedésrendészeti terület kriminális jellemzıi már nem szerepelnek az összesített statisztikai kimutatásban. Ha figyelembe vesszük a hiányzó szakági bőneseteket is (259 közlekedési bőncselekmény) megállapíthatjuk, hogy a valós csökkenés kb. 7 %-os, ami megfelel a megye többi kapitányságain kimutatható csökkenésnek. Az elkövetett bőncselekmények általános jogi tárgyuk szerint az alábbi megosztásban váltak ismertté: Ismertté vált bőncselekmények alapján I. Vagyon elleni 59,75 % II. Közrend elleni. 29,61 % III. Testi épséget érintı 6,71 % IV. Gazdasági 1,9 % V. Házasság, ifjúság elleni 1,9 % A vagyon elleni bőncselekmények kimagasló, közel 70 %-os aránya külön elemzést igényel az év közben kimutatható tendenciák és sorozatelkövetések alapján. III/ 1/1. Betöréses lopás: Minısített körülmények között elkövetett tulajdon elleni bőncselekmények, melyek legnagyobb részét lakások és ahhoz tartozó helyiségek feltörésében, vagy kis mérető, de biztonsági berendezésekkel védett tárgyak eltulajdonítási célzatával követik el. A 2006-ban elkövetett betöréses lopások felderítésében az év eleji kimagaslóan jó eredményességünk lecsökkent, azonban még így is meghaladta az elızı évek értékeit. Az elsı félév eredményei 6 sorozat bőnügyben összesen 40 bőncselekmény és közel ismertté vált bőncselekmény került felderítésre. A klasszikus lakásbetörések száma, (melyek tipp alapján nagyobb értékek megszerzésére irányulnak) közepesen alakult, ugyanakkor feltőnıen sok olyan kis értékő bőnelkövetést regisztráltunk, melyeknek elkövetési helye lakatlan, vagy ritkán látogatott létesítmény, illetve annak mellékhelyiségei. Az esetekben az elkövetık valószínőleg pontos információkkal rendelkeznek a célobjektum elhagyatottságáról (lakókörnyezetben élı elkövetık) és ezt használják ki bőnös céljaik elérésére. Különösen fertızött területek e tekintetben a Karancs völgyének települései. Az eltulajdonított tárgyak sok esetben fém, színesfém tárgyak, valamint szerszám és barkács-gépek.

11 11 III/ 1/2. Színesfém lopások A színesfém-lopások az elrendelt bőncselekmények kb %-át teszik ki, ami éves szinten megközelíti a 250-es esetszámot. Az elkövetıi kör, jellemzıen anyagi és egzisztenciális problémákkal küszködı személyek körébıl tevıdik ki. Jellemzıje az ilyen típusú bőnelkövetıknek, hogy saját lakókörnyezetükben a közterületen található fém- színesfém tárgyakat már összegyőjtötték ellopták ezért víkendházak, lakatlan, illetve elhagyatott objektumok lettek a célpontjaik. A statisztikában oly negatívan mutatkozó lakásbetörések jelentıs hányada is színesfémre irányuló bőnelkövetés. Az év során havi 3-5 alkalommal sikerült kisebb sorozatokat elkövetı (1-2 bőncselekményt felölelı) személyeket, elkövetıi köröket feltérképezni, de olyan mértékő az utánpótlás, hogy a bőncselekmények számának csökkenését egyenlıre nem tudtuk elérni. Törekvéseinket, hogy bíróság elé állítás keretein belül intézzük az egyszerőbb megítéléső ügyeket, nem minden esetben tudtuk megvalósítani. III/ 1/3. Bolti tolvajlások: Az elrendelt bőncselekmények 5-6 %-át kitevı ügykategória, melyben az elmúlt évek során jelentıs eredményeket sikerült elérni. Salgótarján, illetve vonzáskörzetében a kis fenyegetettség miatt iparágszerővé nıtte ki magát az üzleti lopás. Jelentıs azok száma, akik ebbıl fedezik megélhetésüket. A színesfémlopásokhoz hasonlóan tolvaj és felvásárló abban érdekelt, hogy bőnös kapcsolatukra ne derüljön fény, ezért a tettenérés kivételével az ügy bizonyíthatósága nagy nehézségekbe ütközik. Tapasztalataink alapján a bőnelkövetıi csoportok mőködési területünkön kívül, más megyékben, városokban követik el lopásaikat. Ennek valószínősíthetı oka az elmúlt 2 év módszeres intézkedései, a nagy számú bíróság elé állítás. A Bőnügyi Osztály jó együttmőködést alakított ki az önkormányzatok szabálysértési elıadóival, így a megyehatáron kívüli szabálysértések sem maradnak büntetlenül, amennyiben az üzletszerő elkövetés bizonyítható, büntetıeljárás keretében vizsgáljuk ki azokat. Intézkedésünk elsıdleges célja a fenyegetettség fenntartása, mőködési területünk rendjének biztosítása, illetve a hasonló események megelızése. A bolti tolvajlások teszik ki a bíróság elé állítások 70 %-át, ebbıl a ténybıl is leszőrhetı a szakvonal múlt évi eredménye, hiszen hasonló mértékő próbálkozásaink ellenére is 59-rıl 34-re esett vissza a gyorsított eljárások száma. Tendenciák: - az elkövetık szervezett módszerekhez és különbözı trükkökhöz folyamodtak (pl. nagyobb bevásárló központokban az ellopni kívánt árut megszabadítják áruvédelmi tikettjétıl és más kevésbé feltőnı áruk közé dugják el, Az íly módon esetleg feltőnést okozó személynél a biztonsági szolgálat emberei semmit sem találnak, azonban a szervezethez tartozó másik, jól öltözött és gyanútlanul viselkedı személy gond nélkül magához tudja venni a elrejtett árucikket) - nagyságrendekkel kevesebb fiatalkorú elkövetı került látókörünkbe - nagyságrendekkel több a nıi bőnelkövetık száma, különösen a visszaesı kategóriában

12 12 - a bőncselekmények elkövetési helyszínei a mőködési területünkön kívülre koncentrálódtak Eredményeink: A legnagyobb felháborodást kiváltó és szinte minden boltban már lopást elkövetı három elkövetıi csoport felszámolása, személyi szabadságukban való korlátozásuk, eljárás alá vonásuk. III/ 1/4. Gépjármővel kapcsolatos bőncselekmények A vagyon elleni bőncselekmények %-át gépjármővekkel kapcsolatos bőncselekmények alkotják (2006 évben ). A legjellemzıbb elkövetési módszerek a nyitott gépkocsi utasterébıl való táska és egyéb értéktárgylopás, de gyakorinak mondható a minısített lopás esete is, ahol a gépkocsit feltörik. Sok esetben fordult elı rongálással, önkényes elvétellel és jármő ellopásával elkövetett bőncselekmény is. A gépkocsiból lopások gyakorisága az év második felében még inkább elszaporodott és jellemzıvé vált az áruszállítást végzı kisteherautókból elkövetett lopás. Adataink szerint gépkocsival lekövetik a kiszemelt áldozatokat és elsısorban azokat károsítják meg, ahol az áru pakolásának idıtartama alatt nyitva marad a jármőkabin. Jellemzı elkövetési tárgy a sofır pénztárcája aznapi bevétele, Járulékos elkövetési tárgyak a sofır iratai, melyek egy része az eljárás alatt feltalálásra, visszaadásra kerülnek. A fenti módon elkövetett bőncselekmények elkövetıi körét nagyobb részben sikerült azonosítani. A gépkocsi lopások száma éves szinten alig változott, a nagy értékő és klasszikus gépjármőlopások ügyében mindössze 3 alkalommal került sor nyomozás elrendelésére. A maradék tucatnyi eset kis értékő kivonás elıtt álló roncs jellegő autókra korlátozódott, melyek fém- színesfémlopási célzata erısebb verzióként valószínősíthetı. A gépjármővek forgalomból való kivonásának szigorított elıírásai is több alkalommal felmerültek indítékként a jármő állítólagos eltulajdonításának hátterében. III/ 1/5. Alkalmi lopások A vagyon elleni bőncselekmények utolsó említésre méltó kategóriája a győjtı nevén említett alkalmi lopások. Ide tartoznak azon ügyek, melyekben a kínálkozó lehetıség és a vagyonbiztonság hiánya alkalmat teremt a jogtalan eltulajdonításra. Az elkövetési tárgyak a bőncselekmény jellegébıl eredıen széles skálán mozognak. Legjellemzıbbek telefon, táska, egyéb használati tárgyak, stb. Az ügykategóriában a rutinszerővé vált eljárási metódusok révén 2006 évben eredményesebb felderítési tevékenységet fejtettünk ki, különösen a telefonokkal érintett bőncselekmények nyomozása során.

13 13 III/2. A bőncselekmények második fı kategóriájába a közrend, közbiztonság elleni események tartoznak Az ügycsoport jellemzıje és leggyakrabban elıforduló bőncselekmény típusa kétségtelenül a közbizalomhoz főzıdı okiratokkal összefüggı bőncselekmények (közokirat-hamisítás, magánokirat-hamisítás, visszaélés okirattal). Az év folyamán kivételesen sok bőncselekmény vált ismertté és több ízben éltünk a bőnmegelızés és szignalizáció adta lehetıségekkel a tendenciák visszaszorítása érdekében. A leggyakoribb esetek a hamis magánokiratok felhasználásával és ezzel összefüggı csalások felderítésével válnak ismertté. Sajnálatos tény, de társadalmunk nem érzi át igazán annak veszélyét, hogy egy formalitásnak szánt a valóságnak nem megfelelı tartalmú magánokirat, a közigazgatás rendszerében milyen fennakadásokat, magánemberek vonatkozásában milyen kellemetlenségeket, kereskedık esetében milyen károkat okozhatnak. A helyes magatartás, normakövetı életmód kialakítása nem a rendırség feladata. A közokiratok (vezetıi engedély, személyi igazolvány, útlevél) hamisítása is magasabb számban fordult elı, mint a tavalyi évben. Év végén sikerült egy hamisító csoportot az NMRFK Bőnügyi Osztályának felderíteni ban felderített hat nagyobb sorozatügybıl négy esetben magánokiratokat érintı, illetve azokkal kapcsolatos ügyek kerültek feldolgozásra. Ennek eredményeként összesen 483 bőncselekmény vált ismertté. Ezen intézkedések nagyban hozzájárultak a kategóriában szokatlanul magas bőncselekményi szám (624) kimagasló felderítési mutatójához (89 %). Az okiratokon kívül említésre méltó még a garázdaság, környezet, természetkárosítás, valamint visszaélés kábítószerrel bőncselekmények elıfordulása is. Garázdaság kissé emelkedı tendenciát mutat, zömében italos elkövetık családon belüli nézeteltéréseibıl, fiatalok szórakozási szokásaiból keletkezik (kezelhetı számban). Mindössze 10 esetben indítottunk büntetıeljárás a környezet és természet rendjét károsító szándékos emberi magatartások miatt, mely ügytípus újnak mondható, így feldolgozási módszerét tekintve még gyerekcipıben járunk. A kábítószerrel visszaélés miatt 21 ismertté vált bőncselekmény keletkezett melyek mindegyike fogyasztással elkövetett vétségként került befejezésre. A bőncselekmények túlnyomó része a megyei szervek intézkedései kapcsán került elrendelésre ezért a jövıben egyik feladata az aktivitásunk fokozása. III/ Gyakoriságát tekintve harmadik helyen az élet, testi épség elleni bőncselekmények körébe vonható és testi sértéssel megvalósuló bőncselekmények tartoznak. Ezen bőncselekménytípus zöme súlyos testi sértés vagy annak kísérlete, melyek elkövetıi év közötti személyek. Indulati bőncselekmény, csak ritkán fordul elı elıre kitervelt elkövetési módozat.

14 14 Bekövetkezésében az italnak, a virtuskodásnak és sok esetben a körülmények szerencsétlen összejátszásának is fontos szerepe van. Szórakozóhelyek közelében italos, vagy egyéb okból védekezésre korlátozott állapotban lévı személyek sérelmére követik el. Sorozattendenciák megállapítására nem került sor, megelızésük elsısorban társadalmi, képzési és nevelési feladat. A súlyos testi sértések száma évrıl évre emelkedik, annak ellenére, hogy megfeszített munkával egyre magasabb felderítési eredményességet értünk el. A gazdasági, valamint házasság-ifjúság- nemi erkölcs elleni bőncselekmények nem voltak számottevıek. A kiskorú veszélyeztetése tárgyban keletkezett 16 eljárást jelentıs elırelépésnek tartom, mivel 2005-ben egy sem indult. Az állomány ilyen típusú bőncselekmények feldolgozásában kevés tapasztalattal rendelkezik, probléma-érzékenysége azonban nıtt. A gazdasági bőncselekményeknél tapasztalható 60 %-os visszaesés számunkra is szerencsés tendenciának könyvelhetı el, mert az ilyen típusú ügyek nyomozása speciális szakértelmet igényel és e téren ban két kiképzett kollégát búcsúztattunk. A Salgótarjáni Rendırkapitányság illetékességi területén megszaporodtak a pénzintézeti hitelekkel kapcsolatos vagyon elleni bőncselekmények: sikkasztások, csalások, magánokirat-hamisítások, hitelsértések. A Nyomozó Osztályon az elmúlt évben elrendelt bőnügyek körülbelül %-át ezek tették ki. Az ügyeket típusuk szerint az alábbi módon csoportosítottuk: 1.) Hitelfelvétellel kapcsolatos csalások a) Áruhitelekkel kapcsolatos csalások E kategóriába sorolhatók azon cselekmények, melynek során az adott pénzintézet hitelt nyújt különbözı termékek, így különösen gépjármővek, híradástechnikai cikkek, nagyobb értékő szerszámok, gépek, stb. megvásárlásához. Az így birtokba vett áru pedig minden esetben és szinte azonnal értékesítésre kerül. Sok esetben az a személy, aki a nevét adja az üzlethez nem önszántából, hanem megrendelésre, megbízás alapján cselekszik a kihozott áru értékének elenyészı töredékéért. Sok esetben a megbízók ismeretlenek maradnak, mivel a gyanúsított a kihallgatása során nem nevezi meg ıket. A bőncselekmények felderítését nehezíti, hogy a rendırség tudomására viszonylag késın jutnak, ezért az értékesített áru felkutatása, lefoglalása nehézségekbe ütközik, sıt az esetek döntı hányadában lehetetlen.. b) Szabad felhasználású és más (pl.: ún. szocpol ) hitelekkel kapcsolatos csalások E bőncselekmények gyanúsítottjai szinte kivétel nélkül a létminimumon vagy annak közelében élı személyek.

15 15 Szükségük lenne életkörülményeik javításához közelítıleg 1-4 millió forintra, melynek elıteremtésére csak hitel útján van lehetıségük. Tekintettel arra, hogy a jövedelmük nincs, vagy alacsony, illetve alkalomszerő, esélyük sincs arra, hogy a banknál kölcsönt vegyenek fel. Minden esetben megjelenik egy személy, aki jártas a hitelfelvételek útvesztıiben és felajánlja segítségét. Segít az ügyintézésben, kitölti a papírokat, sıt még valótlan tartalmú munkáltatói igazolás is kerül a beadandó iratok közé. A végeredmény: néhány kivételtıl eltekintve a hitelkérelmek elutasításra kerülnek, és az adott pénzintézet feljelentést tesz. Az elmúlt évben is sor került nyomozás elrendelésére úgynevezett szocpolos csalással kapcsolatosan. Ennek lényege, hogy a többgyermekes szegény családokat egy, vagy több személy ráveszi, hogy vegyék fel a kölcsönt, aminek intézésében, felvételében segítenek. A felvett kölcsönbıl új, kulcsrakész lakóházat adnak a birtokukba. Ez azonban csak odáig igaz, hogy a hitel felvételében és elköltésében segítenek, azonban lakhatatlan, és a XXI. század emberéhez méltatlan tákolmányt adnak a fenti családok használatába. Természetesen a kölcsön törlesztı-részleteit a rászedett családok fizetni nem tudják, és nyilván nem is akarják, így a bank vagy takarékszövetkezet feljelentést tesz. A felderítést, nyomozást nehezíti, hogy az elkövetéstıl számított 6 hónap vagy 1 év múlva jut a rendırség tudomására. Továbbá sajnálatos, hogy a rászedett, átvert személyek is gyanúsítottak lesznek az eljárás során, az általuk elkövetett cselekmény viszonylag könnyen bizonyítható lesz. Az ıket átverı bőnözık cselekményének bizonyítása pedig nem kis nehézségekbe ütközik. 2.) Hitelfelvétellel kapcsolatos sikkasztások, hitelsértések E kategóriába fıként gépjármő hitelekkel kapcsolatos jogsértések miatt indult ügyek sorolhatók. A kiindulópont az áruhitel-csalásokhoz hasonló, azonban az adós a hitelek törlesztését megkezdi, sıt nem ritkán évekig folytatja, majd beszünteti. Minden esetben anyagi természető gondok állnak a háttérben: munkahely vagy a korábbi anyagi források megszőnése vagy jelentıs mértékő csökkenése. Az adós a korábbi megszokott életszínvonalát nem tudja fenntartani: vagy a gépkocsit értékesíti és ezzel követi el a bőncselekményt, vagy magánszemélyektıl további adóságot halmoz fel, és a gépkocsit az adósság fejében a kölcsönadónak átadja. Hasonlóan az áruhitelcsalásoknál írottakhoz a gépkocsit ritkán sikerül lefoglalással biztosítanunk. Az adott cselekmény sikkasztásként vagy hitelsértésként való értékelését minden esetben az adott konkrét bőnügy sajátosságai alapján tudjuk meghatározni. Kiemelt bőncselekmény kategóriák: Rablások: Szembetőnı változás, hogy 2006 elsı félévében egyáltalán nem történt ilyen esemény, a második félévben azonban nyolcszor kellett nyomozás elrendelésére intézkednünk. A 2005-rıl áthozott bőncselekményekkel összesen 14 rablás vált ismertté szemben a 2005 évi 31 esettel, ami több mint 50 %-os csökkenést jelent. A rablások alakulása 2007 évre vonatkozóan hasonló prognózist feltételez, mint az elızı év végén.

16 16 Csoportos és fegyveres elkövetésben bıvelkedett az év utolsó hónapja, ezért szükségszerő felkészülni a hasonló bőncselekmények további elıfordulása is. Változások: - Mind a rablások, mind az egyéb közterületi bőncselekmények elkövetésében kimutatható tény, hogy a korábbi 1-2 évvel ellentétben a belváros és annak közvetlen peremvidéke újból fertızött lett. - Újabban az elkövetık életkora fiatalkor és fiatal felnıttkor közelébe tolódik. - Korábbi ismérvek, a megfigyelt ittas sértettekre vonatkozóan már nem aktuálisak, egyre inkább spontán helyi körülményektıl függı bőncselekmények válnak ismertté. - Jellemzıen több elkövetı vesz részt a végrehajtásban. - Elhagyatott, kevésbé megvilágított helyeken (vasút, buszmegálló kiesı útszakaszon) hajtják végre a bőncselekményeket. - Az elkövetés idıpontja 20:00 és 02:00 óra közé tehetı. Fertızött-veszélyeztetett területek Az elızıekbıl megállapítható, hogy az ismertté vált bőncselekmények túlnyomó részét Salgótarjánban és annak vonzáskörzetében követték el. A külsı települések között a Karancs völgye falvai a legveszélyeztetettebbek (Etes, Karancsalja, Egyházasgerge, Karancslapujtı, Ipolytarnóc sorrendben). E területen betöréses lopás, színesfémlopás, alkalmi lopás bőncselekmények, valamint személy elleni és közbiztonságot sértı testi sértések, garázdaságok a jellemzıek. Több elkövetı vált ismertté és nagyjából ismert azok köre is, akik a még ismeretlen eljárások valószínősíthetı elkövetıi körét alkotják. Salgótarjánt több részre oszthatjuk: - Gépjármő bőnözés szempontjából a piac és kórház környéke, valamint a nagyobb áruházak hátsó parkolói, ahol kisteherautókból lopnak, az elızıekben említett módszerrel. - Rablások elsısorban Salgótarján MÁV vasútállomás, belvárosi sötét, kietlen utcarészeken és a déli városrészben történtek. - Garázdaság a város központjában található ivók és a fiatalok által közkedvelt szórakozóhelyek környékén jellemzıek, de Karancs völgyi italozó helyek környékén is nagyobb számban fordultak elı. - Betöréses lopások szétszórtan városszerte elıfordulnak, komolyabb (nagy számú) sorozat jellegő esemény az év során nem volt, de kisebb sorozatok a belvárosban és Karancs völgyében egyaránt elıfordultak. - Alkalmi lopások egyértelmően a város központjára koncentrálódnak. - A színesfémlopások Salgótarján egész területére jellemzıek, kiemelt számban fordulnak elı a beindított építkezések, nagyobb közintézmények raktárai közelében, valamint jelentıs kábel és színesfémlopás történt Ipolytarnóc, Litke, Egyházasgerge és a Karancs völgye egyéb településein is.

17 17 - Zsebtolvajlások száma az évben alacsony, közepes színvonalon mozgott, jellemzı elkövetési helyek, távolsági buszállomás, illetve az azt helyettesítı ideiglenes buszállomások és a fıtér helyi járatának buszállomásai. - Csalások, hitelsértések a város megyeszékhelyi, közigazgatási jellegébıl eredıen elsısorban a belváros fertızöttségét emelik. - Falopások Kazár, Mátraszele, Salgótarján, Vizslás környezı erdıségeit a téli hónapokban nagy számban érintı bőncselekmény típus. Fertızöttség, veszélyeztetettség témakörének vizsgálatakor megállapítható, hogy a bőncselekmények túlnyomó része kb %-a Salgótarján belvárosában kerül elkövetésre. Az ismertetett bőncselekmények kb. 40 %-a közterületi jelleggel bír, mely bőncselekmények számát leghatékonyabban úgy lehetne csökkenteni, ha a fenti felsorolásban említett közterületeken nagyobb rendıri jelenlétet tudnánk biztosítani. Az alkohol szerepe elsısorban a személy elleni erıszakos bőncselekmények rablások, testi sértések kiváltásában játszik szerepet, továbbá a közbiztonságot sértı garázdaságoknál mutatható ki évben olyan bőncselekménnyel nem találkoztunk, melynek elkövetıje kábítószer hatása alatt, vagy kábítószer megszerzése érdekében követte volna el tettét. Az ismertté vált bőnelkövetık túlnyomó része már állt büntetıeljárás alatt. Büntetlen elıélető elkövetık elsısorban az alkalmi lopások, gazdasági bőncselekmények és az egyéb bőncselekmények (garázdaság, testi sértés) vizsgálata során váltak ismertté. A színesfémlopásban és rablások elkövetésében kisebb generációváltás történik. Aránylag sok ismeretlen, sıt büntetlen elıélető személy került látókörünkbe. A sértetté válást bőncselekmények típusa alapján lehet egyértelmően kategorizálni, az alkalmi lopások sértettjei elsısorban felelıtlen vagy a vagyonbiztonságot elmulasztó fiatalok, vagy fiatal felnıttek, míg a rablások sértettjei túlnyomórészt idısek, vagy italozó életmódot folytató személyek. A garázda és személy elleni bőncselekmények elsısorban az idıs és középkorú személyeket érintik. IV. A bőnügyi tevékenység alakulása év vonatkozásában 2006 évben az elızı évhez képest 19 %-kal csökkent a nyomozás elrendelések száma, 2177-rıl 1762-re. A tavalyi évhez képest 61 %-kal több vádirat és vádindítvány keletkezett. Figyelembe véve a tavalyi kiemelkedı eredményeket ez már-már utolérhetetlen eredménynek számít a Salgótarjáni Rendırkapitányság vonatkozásában. A bíróság elé állítások számában mutatkozó kb. 42 %-os csökkenés a bolti tolvajlások eredményes visszaszorításának az eredménye ben szeretnénk a 2005 évhez hasonló bíróság elé állítást véghezvinni.

18 18 Az év során 6 sorozat bőncselekmény és megközelítıleg 700 így ismertté vált bőnügy gyarapította statisztikánkat, aminek tulajdonképpen köszönhetı a kiemelkedı felderítési és nyomozás eredményességi mutató is. V. BŐNÜLDÖZİ MUNKA A felderítési eredményesség és nyomozási eredményesség ugrásszerő megemelkedése a 2006 évben feldolgozott ügysorozatoknak az eredménye. A beosztotti állomány leterheltsége az ügyszám csökkenéstıl függetlenül nem lett kisebb, sıt ellenkezıleg az ismertté vált bőncselekmények nyomozása plusz feladatokat rótt a Bőnügyi és a Nyomozó Osztályra. A bőnüldözési munkában jelentıs mennyiségi szerepet vállalt a közrendvédelmi osztály, a mutatók emelkedéséhez azonban nem sikerült hozzájárulnia, alacsony szinten maradtak ügyfeldolgozási eredményeik. Felderítı munkát elısegítı tényezık: - A Bőnügyi Osztály jelenleg mőködı szervezeti felépítése különösen a Készenléti Alosztály tehermentesítı szerepe meggyorsítja és tervezhetıbbé teszi a Nyomozó és Bőnügyi Osztály tevékenységét. Ennek köszönhetı a vádra elıkészített büntetı eljárások számának jelentıs emelkedése. - Tervszerőbbé és folyamatosabbá tette az ismeretlen tettes felderítési folyamatot is, hiszen gyorsabb reagáló készsége folytán eredményesebb forrónyomon üldözést produkált és mindez nem vett el idıt és energiát a felderítık napi tevékenységébıl. - Kiemelkedı az állomány nagy részénél tapasztalható, az átlagosnál jóval erısebb, hivatástudatból, szakmai önérzetbıl eredı hozzáállás, ami a nehéz idıszakban biztos támpontként lendítette át a közösséget a kritikus helyzeteken is. - A társosztályokkal való együttmőködésben is sok pozitívum tapasztalható az elızı évhez képest. 1. Közrendvédelmi Osztály érdeklıdı, segítı jellegő tevékenysége a nem tervezet egyéb akciók és elfoglaltságok végrehajtásában, továbbá a KMB-sekkel való szorosabb munkakapcsolatot közös munkavégzés és információcsere javulása is nagyban hozzájárult az eredmények eléréséhez. 2. Naprakész és szoros együttmőködés a Hátárır felderítık salgótarjáni kirendeltségének tagjaival, melynek keretében szlovákmagyar közös rendezvények külföldi kapcsolatépítésére is sor került. 3. Sok segítséget, elsısorban információt, de gyakorlati végrehajtásban megmutatkozó elınyöket is kaptunk a Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság Bőnügyi és Felderítı Osztály tagjaitól, akikkel közösen több bőncselekményben intézkedtünk.

19 19 Információkkal, különbözı nyomozási cselekmények végrehajtásával tettük kapcsolatunkat szorosabbá. Személykörözés: Személykörözési tevékenységünk színvonalának, naprakészségének emelése kiemelt célfeladat volt 2006 évre vonatkozóan, ezért függetlenített körözési elıadó került kinevezésre Somogyi Miklós r. hdgy személyében, aki személykörözéssel, eltőnéssel kapcsolatos közigazgatási eljárásokat és rendırségi ügyintézéseket végzi. Mivel nevezett még nem rendelkezik kellı rutinnal, így a szakmai tevékenysége több helyen fejlesztésre szorul, mely fejlesztésekre, 2007 január 01-ei hatállyal a szükséges intézkedéseket már meghoztuk. Célunk, hogy a Salgótarjáni Rendırkapitányság minden hivatásos tagja érdekelt legyen minden körözési tevékenység elvégzésében, ezzel növelve a szakterület hatékonyságát, elismertségét. A vonatkozó normáknak megfelelıen negyedévente körözési akciók és több esetben hétvégi körözési jellegő belvárosi akciót hajtottunk végre, részt vettünk az NMRFK által szervezett motorkerékpáros rabló körözési intézkedéseiben is. A körözési listák felfrissítésével a közrendvédelmi állomány is hatékonyan ki tudja venni a részét a feladatból. KÖZRENDVÉDELMI TEVÉKENYSÉG I. Helyzetértékelés A Salgótarjáni Rendırkapitányság, Közrendvédelmi Osztálya a évre tervezetteket végrehajtotta és eredményes munkát végzett. Az állománytábla szerinti hivatásos státuszok száma 96 fı. II. A Közrendvédelmi Osztály közösségi életterek és a nyilvános helyek biztonsága minıségének javítása érdekében végzett tevékenysége İR ÉS JÁRİRSZOLGÁLATI ALOSZTÁLY Az İr és Járırszolgálati Alosztály rendszeresített létszáma évben 48 fı volt. A ténylegesen szolgálatot teljesítı állomány 35 fı (5+30 fı ). A közterületen a legtöbb esetben csak 1 járırpáros teljesített folyamatos szolgálatot a lakosú városban és vonzáskörzetében. Az alosztály munkáját nagyban segíti, hogy hivatali munkaidıben az objektumırök közterületi szolgálatot láthattak el. Gyalogosjárırként napközben a város forgalmasabb helyein teljesítettek szolgálatot. (Városközpontban valamint a Vásárcsarnok területén, illetve a pályaudvarokon) Az állomány erkölcsi, fegyelmi helyzete jónak mondható.

20 20 Anyagi technikai ellátottság. Az alosztály 4 szolgálati gépkocsival rendelkezik. A gépjármővek: - 1 db Opel Astra Caravan - állapota jó, - 1 db, Opel Astra - cserére szorul - 2 db új Skoda Octavia Sedan évben az alosztály 3 db számítógépet és egy fénymásoló gépet kapott. Megtörtént a szolgálat-irányítói iroda, festése és bútorzatának cseréje, így a szolgálatellátás kulturáltabb környezetben folyhat. A helyszínre küldések száma a tavalyi évhez képest csökkent, de még így is jelentıs terhet rótt az állományra, a klasszikus járırtevékenység kárára. A bőnügyi érzékenység javult, ezt tükrözi az elfogások számának növekedése, valamint az, hogy az elızı évihez képest több információt továbbítottunk a Bőnügyi Osztályra, valamint a KMB Alosztályra. Az elfogások számából jelentıs a tettenérések, míg az elıállításokból a bőncselekmény gyanúja miatti elıállítás. A bőnügyi érzékenység mellett kiemelt hangsúlyt fektettünk a közlekedési morál javítására. Ezt tükrözi, hogy nagyobb számban hajtottunk végre közlekedésrendészeti intézkedéseket. Jelentısen emelkedett a kiszabott helyszínbírságok száma. Több a szabálysértési feljelentés és a kiszőrt ittas vezetık száma évben az Alosztály állománya visszatérıen ellenırizte a területen található terrorveszélyeztetett objektumokat, amely a közterületi jelenléttıl vonta el az idıt. Az állomány, a KMB-vel közösen több rendezvénybiztosítást hajtott végre. Ezeken rendbontásra egy esetben sem került sor. A ıszi budapesti események miatt több alkalommal kellett csapatszolgálati feladatot végrehajtani. A vezénylések nagy leterheltséget jelentettek az Alosztály számára. KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY II. LÉTSZÁM-, ERKÖLCSI-FEGYELMI HELYZET, DÍCSÉRETEK ÉS JUTALMAZÁSOK: A KMB Alosztály rendszeresített státusza 29, ebbıl ténylegesen a Körzeti Megbízotti Alosztályon 24 fı dolgozik.

21 21 Az Alosztályon lévı státuszok megoszlása: 4 tiszti státusz: Alosztályvezetı Alosztályvezetı helyettes Csoport vezetı 20 tiszthelyettesi státusz: Város I. csoport Város II. csoport Karancsvölgy csoport Egyéni körzettel rendelkezı 1 fı tiszt 1 fı tiszt 2 fı tiszt 5 fı tiszthelyettes 4 fı tiszthelyettes 5 fı tiszthelyettes 6 fı tiszthelyettes Gépjármő ellátottság: Az Alosztály 3 db rendırségi tulajdonú szolgálati gépjármővel rendelkezik: Karancs-völgyi csoport 1 db Lada Niva 1 db Opel Astra 1 db Skoda Oktavia valamint: 8 db magántulajdonú, szolgálati célra is üzemeltetett személygépkocsira van szerzıdés kötve. Szolgálati állatok: 3 db szolgálati kutya Megjegyzés: a kutyák közül 2 folyamatosan orvosi ellátásra szorul, korlátozottan munkaképes, selejtezésük indokolt. Technikai ellátottság: Munkánkat jelenleg 6 db rendırségi tulajdonú és 7 db részben alapítványi, részben önkormányzati tulajdonú számítógéppel látjuk el, melyek jelentıs része 5 db elavult. A KMB Alosztály közrendvédelmi tevékenységét, feladatkörét képezi: a Salgótarjáni Rk illetékességi terültén a rendezvények biztosítási feladatainak ellátása, az illetékességi területen a büntetıeljárások rendjét biztosító elıvezetési feladatok teljesítse, az igazgatásrendészeti fegyverengedélyügyekkel kapcsolatos feladatok gyakorlati végrehajtása, idegenrendészeti körben a külföldi állampolgárok beutazásához, tartózkodásához kapcsolódó szakhatósági feladatok, megkeresések alapján további egyéb szakhatósági feladatok ellátása, a területen a járırtevékenység végrehajtása, a területen történt személyi sérüléssel nem járó közlekedési balesetek rendıri feladatainak végrehajtása,

22 22 feladatkörébe tartozik a lakossági feljelentések felvétele, az önkormányzatoknál a fogadóórák panaszfelvételi munka- ellátása, esetenként a bejelentett bőncselekmény kapcsán az elsıdleges forrónyomos feladatok elvégzése, a visszatérıen minden évben végrehajtásra kerülı, helyi szervezéső és az ORFK által elrendelt közbiztonsági, idegenrendészeti akciókban, új feladatként pedig a vadászati ellenırzésekben való részvétel. Fentiek tükrében a KMB Alosztály évben az alábbi intézkedéseket hajtotta végre: RTV hatálya alá tartozó intézkedések: 273 db Igazoltatások 1152 db Szabálysértési feljelentések: 386 db Bírság kiszabás 535 db / Ft / Igazgatásrendészeti ellenırzések 380 db Általános ügyek 668 db Bőnügyi ügyfeldolgozás 464 db év során végrehajtott közrendvédelmi feladatok: Az év elején jelentısen befolyásolta a közterületi szolgálatunkat, a megyénket is érintı madárinfluenza és sertés-pestis. Az ezzel járó többletfeladatokat az állomány minden esetben kiemelkedıen teljesítette. A körzeti megbízottak saját területükön ellenırizték a védıkörzetek illetve az egyes egészségvédelmi szabályok betartását, a szükséges területeket a megyei szakirányítással együttmőködve lezárták. Mint minden évben, idén is komoly feladatot rótt ránk az Ipoly felsı szakaszán bekövetkezett árvíz, levonulása alatt folyamatos árvízvédelmi készültséget, megerısített szolgálatot látott el az Alosztály állománya. Az év folyamán további feladatként elláttuk az Országgyőlési választások, illetve az Önkormányzati választások idején a védett vezetık biztosítását, a kampányok során a rendezvények biztosítását. A választások elıkészítése kapcsán visszatérıen ellenıriztük a választási illetıleg kampányhelyiségeket, azok tőzszerészeti ellenırzését teljesítettük. Rendkívüli esemény nem történt. Az állami ünnepekhez kapcsolódó illetékességi területünket érintı rendezvényeket biztosítottuk. Valamint részt vettünk az Önkormányzatok, helyi szervezetek által szervezett rendezvények biztosításában. Az év utolsó negyedében a budapesti események kapcsán jelentıs számban és idıben volt az alosztály állománya területérıl elvonva, mely folyamatos leterheltséget rótt az itthon maradt kollégákra.

23 23 II.III Fogda- és Kísérııri Alosztály A Fogda- és Kísérııri Alosztály évben a rendszeresített 19 fıvel kezdte meg feladatai ellátását. A rendszeresített létszám: - 1 fı alosztályvezetı - 4 fı ırparancsnok - 10 fı fogdaır - 3 fı kísérıır - 1 fı gk. vezetı évben összességében 204 fı fogva tartott 934 napot töltött a rendırségi fogdában. /2005. évben 232 fı fogva tartott 1789 nap/ évben a rendırségi fogdában elhelyezettek %-os megoszlása ırizetes; 163 fı; 88% Készítette: Kádár A. egyéb; 3 fı; 2% szabálysértési ırizet; 2 fı; 1% elızetes letartóztatásba n lévı; 16 fı; 9% A Magyar Helsinki Bizottság Emberjogi Szervezete évben 6 alkalommal végzett, a bánásmóddal kapcsolatos megfigyelést a fogdában. Az év folyamán törvénytelen fogvatartás nem történt, a törvényességi felügyeletet ellátó ügyész 14 alkalommal ellenırizte a fogvatartást és az ahhoz kapcsolódó iratokat minden esetben törvényesnek és szabályosnak találta. A fogvatartottak részérıl törvényességi panasz nem merült fel. Az ellenırzı elöljárók kirívó hiányosságot nem tártak fel.

24 24 Rendkívüli esemény a évben 1 alkalommal történt, amely 1 fı fogva tartott önkárosításának kísérlete volt, de a fogdaırök ebben megakadályozták. Az esemény bekövetkezésében az ırség felelıssége nem volt megállapítható. A számítástechnikai rendszer a fogdai szolgálatellátáshoz biztosított, de elavult, a nyomtató és a számítógép is cserére szorul. IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG Szabálysértési terület Osztályunkon a 2006 évben 2145 szabálysértési ügy került iktatásra, a feljelentett személyek száma 2196 volt. ORFK utasításra a statisztika lezárására december 18. napján került sor: ily módon az ügyek száma 2115, míg a feljelentettek személyek száma 2166 fı. Az iktatott ügyek megoszlása a következı volt : 1. Kiemelt közlekedési szabálysértések összesen 746 feljelentés ebbıl : /feljelentettek: 765/ - Engedély nélküli vezetés szabálysértés: 318 db, - Ittas vezetés szabálysértés: 51 db, - Elsıbbség és elızés szabályainak megsértése: 117 db - Közúti közlekedés rendjének megzavarása: 136 db - Sebességkorlátozás jelentıs túllépése szabálysértés: 130 db - Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése: 1 db - Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármő vezetése: 12 db 2. Nem kiemelt közlekedési szabálysértések elkövetése az alábbiak szerint alakult: - Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés elkövetése miatt : Érvényes gépjármő-felelısségbiztosítási szerzıdés nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt : Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés szabálysértés elkövetése miatt : Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése szabálysértés elkövetése miatt : 95 - Gépjármő-közlekedéssel összefüggı okmányokkal elkövetett szabálysértés:- - Nehéz tehergépkocsikra vonatkozó korlátozások megszegése szabálysértés elkövetése miatt: 1 - Jármővezetık engedélyezetett vezetési és pihenıidejének túllépése: -

25 25 3. Közrend és közbiztonság elleni szabálysértés elkövetése miatt feljelentés került iktatásra, ebbıl - Ipari robbantóanyaggal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés elkövetése: 16 - Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése: 18 - Lıfegyverrel kapcsolatos szabálysértés elkövetése: 9 - Közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés elkövetése: 26 - Valótlan bejelentés szabálysértés elkövetése: 1 A bírságolási gyakorlat alakulása következı volt: - szabálysértési programunk alapján kiemelt szabálysértési ügyekben a bírságolási átlagunk Ft, nem kiemelt szabálysértési ügyeknél Ft. A jármővezetéstıl való eltiltás alakulása Közúti közlekedés rendjének megzavarása 12 Sebességkorlátozás jelentıs túllépése 19 Ittas vezetés szabálysértés 44 Engedély nélküli vezetés 201 Kiemelt közlekedési szabálysértés elkövetése esetén alkalmaztunk a pénzbírság kiszabása mellett, vagy önálló intézkedésként jármővezetéstıl eltiltást. A végrehajtás eredményessége 2115 iktatott szabálysértési ügybıl 952 darab szabálysértési ügyben a végrehajtási eljárás sikeresen befejezıdött. A 952 irattárba helyezett ügybıl a kiszabott pénzbírság közvetlen postai befizetılapon történı befizetése 900 ügyben történt meg. A végrehajtási eljárásban - letiltás alkalmazásával 4 ügyben, - adók módjára behajtás során 40 ügyben hajtották be a pénzbírságot. A pénzbírságot közérdekő munkára történı átváltoztatással 8 fı dolgozta le. A jelenleg végrehajtási szakban lévı ügyek száma a évben iktatott szabálysértésekbıl 1163 ügy. A megkülönböztetı és figyelmeztetı jelzés engedélyezésének gyakorlata A évben egy kérelem érkezett, mely engedélyezésre került. Fegyvertartások engedélyezése A sport és vadászati célú valamint az önvédelmi gáz- riasztófegyverek száma és az engedéllyel rendelkezık száma lényegesen nem változott.

BESZÁMOLÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRİL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRİL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

BESZÁMOLÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRİL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRİL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL DABASI RENDİRKAPITÁNYSÁG 2370 Dabas, Szent István tér 1. Levélcím: 2372 Dabas, Pf. 30 Tel.: (29)360-207, BM : 30-477 e-mail: dabasrk@pest.police.hu Szám: 13030-400/11/2013. ált. Elıadó: Bartuszek Csaba

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kiszombor Rendırırs tevékenységégrıl

B E S Z Á M O L Ó Kiszombor Rendırırs tevékenységégrıl RENDİRKAPITÁNYSÁG Közrendvédelmi Osztály Kiszombor Rendırırs 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6775 Kiszombor, Régi Makói u. 2. 6900 Makó Pf.1 Tel. : (62) 511-260 Fax : (62) 511-280 (62) 525-020 ugyelet.makork@csongrad.police.hu

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság Vezetıje

Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság Vezetıje Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság Vezetıje 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 4. sz. T-Com : (52) 361-601 / Fax: (52) 558-512 BM : (32) 56-00 / Fax: (32) 56-21 e-mail: galis@hajdu.police.hu Szám: 09050-5362/2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján területén 2007. évben bekövetkezett, rend

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján területén 2007. évben bekövetkezett, rend TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján területén 2007. évben bekövetkezett, rendırségi hatáskörbe tartozó közterületi jogsértések alakulásáról, a kialakult helyzet értékelésérıl Elıterjesztı: Butkai Sándor r.alezredes

Részletesebben

Az ırs technikai helyzete 2011.évben: 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Gépjármő: 4 4 4 5 5 5 Rádió: 5 5 5 6 6 7. Gépjármővek:

Az ırs technikai helyzete 2011.évben: 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Gépjármő: 4 4 4 5 5 5 Rádió: 5 5 5 6 6 7. Gépjármővek: PEST MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG Monori Rendırkapitányság V e z e t ı j e 2200 Monor, Kossuth L. u. 86. Pf. 5. Tel.: 06 /29/ 410-367 BM: 30-322 Szám: BESZÁMOLÓ Az Önkormányzatok felé a Vecsési Rendırırs

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

Beszámoló. a Salgótarjáni Rendırkapitányság közbiztonság érdekében 2007. évben végzett tevékenységérıl RENDİRKAPITÁNYSÁG SALGÓTARJÁN

Beszámoló. a Salgótarjáni Rendırkapitányság közbiztonság érdekében 2007. évben végzett tevékenységérıl RENDİRKAPITÁNYSÁG SALGÓTARJÁN RENDİRKAPITÁNYSÁG SALGÓTARJÁN Beszámoló a Salgótarjáni Rendırkapitányság közbiztonság érdekében 2007. évben végzett tevékenységérıl Salgótarján 2008. március 3. Bevezetés...1. A vezetés-irányítás...2.

Részletesebben

VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA

VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA A Regionális Parancsnokság A Közép-dunántúli Regionális Parancsnokság hatósági jogkörrel rendelkezı középfokú szervk: A VPKDRP szervezeti ábrája

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter.

Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter. Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter.hu Szám: 7861/2007. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK HAJDÚNÁNÁS. Tisztelt Polgármester Úr, Képviselı-testület! Hölgyeim és Uraim!

HAJDÚNÁNÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK HAJDÚNÁNÁS. Tisztelt Polgármester Úr, Képviselı-testület! Hölgyeim és Uraim! HAJDÚNÁNÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK HAJDÚNÁNÁS Tisztelt Polgármester Úr, Képviselı-testület! Hölgyeim és Uraim! A Rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdésének rendelkezése

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Felsılajos község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság Vezetıje. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 4. sz. e-mail: dr.domjan.sandor@hajdu.police.

Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság Vezetıje. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 4. sz. e-mail: dr.domjan.sandor@hajdu.police. Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság Vezetıje 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 4. sz. T-Com : (52) 361-601 / Fax: (52) 558-512 IRM : (32) 56-00 / Fax: (32) 56-21 e-mail: dr.domjan.sandor@hajdu.police.hu Szám:

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Tárgy: Beszámoló a Békési Rendırkapitányság 27. évi tevékenységérıl Elıterjesztı: Ladányi Zoltán Kapitányságvezetı Véleményezı Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi bizottság: Bizottság Sorszám: III/. Döntéshozatal

Részletesebben

RENDİRKAPITÁNYSÁG SÁROSPATAK Sárospatak, Rákóczi út 33/a. BESZÁMOLÓ

RENDİRKAPITÁNYSÁG SÁROSPATAK Sárospatak, Rákóczi út 33/a. BESZÁMOLÓ RENDİRKAPITÁNYSÁG SÁROSPATAK Sárospatak, Rákóczi út 33/a. BESZÁMOLÓ Sárospatak város 2008. évi közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl és az azzal kapcsolatos feladatokról

Részletesebben

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) /20-52, fax: 23-22

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) /20-52, fax: 23-22 NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 23-22 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

81/2010. számú elıterjesztés

81/2010. számú elıterjesztés 81/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselıtestület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (3)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG Vezetıje Gorgosilits Fábián r.dandártábornok rendırségi fıtanácsos 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Telefon.:34/517-703; IRM: 21/20-67 Fax: 34/517-768; IRM 21/22-77

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

ÉRTÉKELŐ JELENTÉS A NAGYKÁTAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2012. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS TÁPIÓGYÖRGYE TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

ÉRTÉKELŐ JELENTÉS A NAGYKÁTAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2012. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS TÁPIÓGYÖRGYE TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL ÉRTÉKELŐ JELENTÉS A NAGYKÁTAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2012. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS TÁPIÓGYÖRGYE TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL Nagykáta, 2013. BEVEZETÉS... 3 A BŐNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE... 3 A

Részletesebben

Szám: 29000-12080- /2009. RP. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000-12080- /2009. RP. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000-12080-

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75 Szám: 268-74/ 26-2007. ált. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó TOKAJ VÁROS bőnügyi- közbiztonsági

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Gödöllıi Rendırkapitányság 2012. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Gödöllıi Rendırkapitányság 2012. évben végzett munkájáról PEST MEGYEI RENDİR FİKAPITÁNYSÁG GÖDÖLLİI RENDİRKAPITÁNYSÁG VEZETİJE 2100 Gödöllı, Petıfi Sándor u. 6-10. Levélcím: 2101 Gödöllı, Postafiók: 52 Telefon: (Városi) 06-28-524-600 (BM) 30-72-00 E-mail: BozsoZo@pest.police.hu

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 66. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2012. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

Tárgy: A megye közrendjének és közbiztonságának helyzete a 2006. évi adatok tükrében Elıadó: Dr. Illés László r. dandártábornok megyei fıkapitány

Tárgy: A megye közrendjének és közbiztonságának helyzete a 2006. évi adatok tükrében Elıadó: Dr. Illés László r. dandártábornok megyei fıkapitány KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG 2800. Tatabánya V., Komáromi u. 2. sz., Tel.: (34) 517-777/20-04 Szám: 74-2/1/2007.ált. ELİTERJESZTÉS A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2007. április 26-i

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG Vezetıje Gorgosilits Fábián r.ezredes rendırségi fıtanácsos 28 Tatabánya, Komáromi u. 2. Telefon.:34/517-73; IRM: 21/2-67 Fax: 34/517-768; IRM 21/22-77 E-mail:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a határrend, a határırizeti helyzet, a határforgalom alakulásáról Elıterjesztı: Cseri József

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 31-i ülésére. vezetıi referens

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 31-i ülésére. vezetıi referens 4. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása Az elıterjesztést

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2008. évi tevékenységérıl

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2008. évi tevékenységérıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 3. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 28. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

M Ó R A H A L M I R E N D İ R İ R S

M Ó R A H A L M I R E N D İ R İ R S Rendırkapitányság Szeged M Ó R A H A L M I R E N D İ R İ R S : Mórahalom, Kölcsey F. u. 2/b. Pf: 447. 6782. : 06-62-581-040, 562-400/47-80, : 581-041/47-49 Szám: 06010/8643/2013-ált. BESZÁMOLÓ BORDÁNY

Részletesebben

BALOG GÁBOR AZ EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEM BŐNÜLDÖZÉSI ÉS BŐNMEGELİZÉSI VETÜLETEI A HATÁRİRSÉG SZEMSZÖGÉBİL

BALOG GÁBOR AZ EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEM BŐNÜLDÖZÉSI ÉS BŐNMEGELİZÉSI VETÜLETEI A HATÁRİRSÉG SZEMSZÖGÉBİL BALOG GÁBOR AZ EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEM BŐNÜLDÖZÉSI ÉS BŐNMEGELİZÉSI VETÜLETEI A HATÁRİRSÉG SZEMSZÖGÉBİL A XXI. században megfeledkezünk arról, hogy még mindig léteznek olyan, emberi életeket

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

JELENTÉS A NÓGRÁD MEGYEI RENDİR- FİKAPITÁNYSÁG 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRİL

JELENTÉS A NÓGRÁD MEGYEI RENDİR- FİKAPITÁNYSÁG 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRİL Száma: 12000-2170/1/2011. ált. JELENTÉS A NÓGRÁD MEGYEI RENDİR- FİKAPITÁNYSÁG 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRİL Összeállította: Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság Elemzı- Értékelı Osztálya 2011.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSE IKTATÓSZÁM:033/1392/2014. TÁRGY: A PÉCSI RENDİRKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓJA PÉCS M. J. VÁ ROS 2013. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL, A KÖZBIZTON SÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZ KEDÉSEKRİL ÉS A 2014. ÉVI FELADATOKRÓL

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

2370 Dabas, Szent István tér 1/b, Levélcím: 2372 Dabas, Pf. 30 Tel.: (29) , BM :

2370 Dabas, Szent István tér 1/b, Levélcím: 2372 Dabas, Pf. 30 Tel.: (29) , BM : DABASI RENDİRKAPITÁNYSÁG 2370 Dabas, Szent István tér 1/b, Levélcím: 2372 Dabas, Pf. 30 Tel.: (29)360-214, BM : 30-484 e-mail: dabasrk@pest.police.hu Szám: 13030/ /2011. ált. BESZÁMOLÓ KÉPVISELİ-TESTÜLETI

Részletesebben

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders)

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders) Dr. Kerezsi Klára igazgatóhelyettes habilitált egyetemi docens Országos Kriminológiai Intézet A hazai fiatalkorú bűnelkövetés jellemzői, a témához kapcsolódó kutatások (Trends and researches in Hungary

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 4. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Felsılajos község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE

REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE 2016. JANUÁR - SZEPTEMBER VI.1. Saját kezdeményezésű büntető feljelentés VI.2. Saját kezdeményezésű szabálysértési feljelentések VI.3. Elfogások VI.4. Előállítások

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

az 5. (3) bekezdés tekintetében a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. (3) bekezdés tekintetében a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelezı mértékérıl, valamint a szabálysértésekrıl, a szabálysértési

Részletesebben

A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) év

A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) év A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) 2004. év 1.) Fejezet száma, megnevezése: XVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet Jóváhagyom: Dr. habil Balla Zoltán ny. r. alezredes egyetemi docens, főiskolai tanár Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék vezetője FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet 2014. március 19. 2 Szabálysértés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

GYERMEKEINK BIZTONSÁGÁÉRT A BIZTONSÁGOS GYERMEKKORÉRT

GYERMEKEINK BIZTONSÁGÁÉRT A BIZTONSÁGOS GYERMEKKORÉRT APÁTFALVA KÖZSÉG BŐNMEGELİZÉSI PROGRAMJA 2006. GYERMEKEINK BIZTONSÁGÁÉRT A BIZTONSÁGOS GYERMEKKORÉRT A társadalmi bőnmegelızés nemzeti stratégiája öt pioritást jelölt ki feladatként: Gyermek és fiatalkori

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Szabálysértési előkészítő eljárások 2016. január 01. - 2016. szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása A dinamikus működésű Netzsaru

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló Fejér megye 2011. évi bőnügyi, közbiztonsági helyzetérıl ELİTERJESZTİ: Dr. Simon

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés 2007. augusztus Változás az elızı Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer. Tisztelt Olvasóink!

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer. Tisztelt Olvasóink! ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FÉR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG BŐNMEGELİZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Olvasóink! Az év vége felé közeledve, bőnmegelızési szempontból több,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben