a Salgótarjáni Rendırkapitányság közbiztonság érdekében évben végzett tevékenységérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Salgótarjáni Rendırkapitányság közbiztonság érdekében 2006. évben végzett tevékenységérıl"

Átírás

1 RENDİRKAPITÁNYSÁG SALGÓTARJÁN Beszámoló a Salgótarjáni Rendırkapitányság közbiztonság érdekében évben végzett tevékenységérıl Salgótarján március 7.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Vezetésirányítás Bőnügyi helyzet értékelése Helyzetértékelés A Bőnügyi Osztály struktúrájában bekövetkezett változások és azok hatása a bőnügyi felderítı és vádelıkészítı tevékenységre A bőnözés struktúrája, dinamikája, az abban bekövetkezett változások A év statisztikai mutatói /2005. évi adatokhoz képest/ Bőnüldözı munka Közrendvédelmi tevékenység Igazgatásrendészeti tevékenység Együttmőködés Bőnmegelızési munka Bőnmegelızés Balesetmegelızési tevékenység Ellenırzési tevékenység Kommunikációs tevékenység Összegzés

3 BEVEZETÉS A Salgótarjáni Rendırkapitányság mőködési területe azonos Salgótarján Megyei Jogú Város és kistérségének területével. A közel fıs megyeszékhely és környezı települések összes lélekszáma fı körül alakul. Határváros jellege miatt jelentıs az átmenı forgalom, ugyanakkor az idegenforgalom szerepe folyamatosan növekszik. A megyeszékhely egyben a kistérség igazgatási, egészségügyi, kulturális, kereskedelmi és gazdasági központja is. A város gazdasági helyzetére jellemzı, hogy még mindig magas a munkanélküliek és a létminimumon élık száma. A rendırség mőködését meghatározó külsı feltételek, körülmények nem változtak. A gazdasági, földrajzi és demográfiai helyzet lényegében az elızı évivel azonos, azonban a jogi környezetben jelentıs változások történtek. A helyi önkormányzatokkal, a kisebbségi önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, a közintézményekkel, valamint a biztonsági feladatot ellátó szervekkel, továbbá a médiával kialakított jó kapcsolatot sikerült továbbra is fenntartani. A lakosság, az önkormányzatok jónak ítélik a terület közbiztonságát, a rendırség tevékenységét. Felettes szerveink, a nyomozás törvényes felügyeletét gyakorló ügyészségek értékelése szintén elismerı, éves tevékenységünket dicsérı. A nehezedı körülmények ellenére Salgótarján közbiztonsága országos kitekintésben továbbra is a legjobbak közt van. A bőnözés struktúrájában lényeges változás nem következett be. A bőncselekmények többsége továbbra is kisebb tárgyi súlyú vagyon elleni vétség, egyharmada közrend elleni, személy elleni, közlekedési és egyéb deliktum. A köznyugalmat veszélyeztetı, kiemelt tárgyi súlyú cselekmény évente csak néhány fordul elı. A rablások tekintetében pozitív változást hozott a év, tekintve, hogy azok száma csökkenı tendenciát mutatott. 8 esetben kellett elrendelésére intézkedni, melyek mindegyike a II. félévre volt tehetı. A statisztikában megjelenı 14 esetszám annak köszönhetı, hogy az elızı évrıl hat ügy feldolgozása áthúzódott. A Rendırkapitányság jóváhagyott munkaterve alapján végezte tevékenységét. Célkitőzéseinket teljesítettük. A közbiztonság szilárd, a rendırség alapvetıen jog- és szakszerően, a lakosság megelégedésére végezte feladatait. Komoly erıfeszítéseket tettünk azért, hogy a bőnügyi eredményességünket megırizzük. A szabálysértési és engedélyügyi tevékenység törvényesen és szakszerően folyt. A rendırségi fogda mőködtetésében a gyakori és alapos ellenırzések sem tártak fel komoly hiányosságot. Törvényesen, szakszerően az elıírásoknak megfelelıen funkcionált. A gazdálkodásunk a szigorító intézkedések hatására feszesebb lett, az üzemanyag költségeket sikerült csökkentenünk.

4 4 A számítógépes hálózat minıségének szinten tartásához, a fejlesztéshez szükségessé vált minıségi csere a géppark számának emelkedésével és cseréjével nagyvonalaiban megvalósult. A közbiztonsági alapítvány forrásaiból kialakított térfigyelı rendszer sajnos a évben sem mőködött. Eseti jelleggel a frekventált idıszakokban éltünk a lehetıséggel, de a rendszeres használatát forráshiány miatt megoldani nem tudtuk. A folyamatos mőködtetés érdekében Salgótarján város önkormányzata 13,4 millió forintot különített el erre a célra, létrehozott egy közalapítványt, amin keresztül az anyagi forrás biztosítható lett volna, azonban a térfigyelı rendszer tulajdonosa az eszköz átadásáról csak 2006 év végén rendelkezett. Amennyiben több probléma nem merül fel, folyamatos üzembe állítása heteken belül megtörténhet. Személyi állományunk fluktuációja átlagosnak mondható, jelentısen emelkedett azonban a FÜV. eljárások száma. A VEZETÉS IRÁNYÍTÁS 1. A szervezetben, a szervezeti struktúrában és a vezetık személyében bekövetkezett változások, azok okai és hatásuk a tevékenységre A Rendırkapitányság vezetıi körében jelentıs változás történt. A Közrendvédelmi Osztály Vezetıje Halász Sz. Ferenc r.alezredes, november 07-ei hatállyal vezetıi beosztásából felmentésre került, beosztását január 01-ei hatállyal Bakos Norbert r.ırnagy vette át. A Titkársági Alosztály Vezetıje július 31. napjától tartós betegállományban tartózkodik, FÜV. eljárás utáni felmentési idejét tölti. A vezetıváltásokat kivétel nélkül pozitív hozzáállással fogadták beosztottak. A szakmai munka eredményessége a személyi változások hatására nem romlott. 2. A parancsnoki tervezı, szervezı, elemzı, értékelı és ellenırzı munka színvonala Alapfeladatainkat az éves munkaterv és az ügyrend alapján végeztük, mely tervezési rendszer kiegészült a középtávú stratégia elkészítésével. A tervek hozzájárultak a feladatok határidıre történı megvalósításához. A végrehajtást nehezítı körülményként jelentkeztek a jogszabályban elıírt szakmai feladatok színvonalas végrehajtásához rendelt szők határidık, valamint a feszes költségvetés. A feladataink ellátásához szükséges jogszabályi környezet biztosított, melynek keretén belül a mőködésünk vonatkozásában részletes szabályokat tartalmaznak. A kapitányság ügyrendje, állománytáblája évben nem változott.

5 5 3. Együttmőködés más rendvédelmi szervekkel Tevékenységünk során rendszeresen együttmőködünk a Nógrád Megyei Rendırfıkapitánysággal, a szomszédos rendırkapitányságokkal és más rendvédelmi szervekkel. A rendvédelmi szervekkel való kapcsolattartásunkat, együttmőködési megállapodásokban rögzítettük, melyeket évente felülvizsgálunk és aktualizálunk.. 4. Az állományról való gondoskodás helyzete A nehéz anyagi helyzet ellenére az állományról való gondoskodás munkánk szerves részét képezte. Többen munkáltatói kölcsönt és szociális segélyt kaptak. Kisebb beruházásokkal, felújításokkal törekedtünk az állomány munkakörülményeinek javítására. Családos rendezvények megtartására egy esetben került sor a szakszervezetek segítségével színvonalas Télapó-estet rendeztünk. 5. A vezetés és irányítás korszerősítését elısegítı tevékenység helyzete A minıségbiztosítás és minıségfejlesztési tevékenységünkkel kapcsolatba elmondható, hogy a Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság szakmai felügyeletével több projekt beindítására került sor évben. Fı célkitőzés volt a bőnüldözési, közrendvédelmi és gazdálkodási tevékenység hatékonyságának fokozása, a szolgálati munka színvonalának emelése, a meglévı szolgálati eszközök, anyagok optimális kihasználtságának növelése, a takarékos megoldások alkalmazása, így a folyamatos bőnügyi szolgálat fenntartása, ezáltal a túlórák csökkentése. BŐNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE I. HELYZETÉRTÉKELLÉS II. A Bőnügyi Osztály struktúrájában bekövetkezett változások és azok hatása a bőnügyi felderítı és vádelıkészítı tevékenységre - Nyomozó Osztály - Helyszínelı és Készenléti Alosztály - Felderítı Alosztály

6 6 III. A bőnözés struktúrája, dinamikája, az abban bekövetkezett változások III/ 1/1. Betöréses lopások III/ 1/2. Színesfém lopások III/ 1/3. Bolti tolvajlások III/ 1/4. Gépjármővel kapcsolatos bőncselekmények III/ 1/5. Alkalmi lopások III/2. Közrend- közbiztonság elleni bőncselekmények III/ Egyéb bőncselekmények kategóriák Kiemelt bőncselekmény kategóriák Fertızött veszélyeztetett területek IV. A év statisztikai mutatói /2005. évi adatokhoz képest/ V. Bőnüldözı munka - Felderítı munkát elısegítı és hátráltató tényezık - Körözési tevékenység I. Helyzetértékelés A kapitányság illetékességi területe Nógrád megye észak-keleti részén helyezkedik el. A területhez Salgótarján megyei jogú város és 18 önálló önkormányzattal rendelkezı falu, község tartozik. A legutóbbi népszámlálás (2001) és a KSH adatai alapján Salgótarján lakossága fı, míg a területen elhelyezkedı többi település összlakossága fı. Az illetékességi területen és így Salgótarjánon keresztül egy elsırendő fıútvonal (21-es számú) halad keresztül a szomszédos Szlovák Köztársaságtól észak-déli irányban Hatvan felé. Salgótarjánt a környezı településekkel és a környezı településeket egymással alsóbbrendő mőutak kötik össze. Az 1990-es évek elején végbement szerkezet átalakítás, rendszerváltás következtében az országos átlagot meghaladóan 15% fölé emelkedett a munkanélküliek száma. A város az 1990 elıtti évtizedekben kifejezetten a nehéziparra rendezkedett be, a lakosság jelentıs hányada a salgótarjáni üzemekben dolgozott. A nehézipar leépítése, a privatizáció következtében tömegesen nıtt azok száma, akik újra elhelyezkedni nem tudtak. Életszínvonaluk csökkent, biztos megélhetésük veszélybe került. Jelentıs probléma továbbá az ország egészére is jellemzı elöregedési tendencia, valamint a népesség elvándorlása és természetes fogyása is. A lakosság korösszetétele is kedvezıtlen, mivel jelentıs hányada inaktív: a 15

7 7 évnél fiatalabb népesség aránya 25-26%, míg a 65 év felettiek aránya 22-23%, és jelentıs a már fent is leírt munkanélküliek aránya is (regisztráltan 13-14%) évben több beruházás (Fı tér építés, 21-es sz. fıútvonal bıvítése, elterelı útvonal építése) kezdıdött meg, mely jelentıs számú idegen munkaerıt hozott településünkre. II. A Bőnügyi Osztály struktúrájában bekövetkezett változások, azok hatása a bőnügyi felderítı és vádelıkészítı tevékenységre A Salgótarjáni Rendırkapitányság Bőnügyi Osztálya hármas alosztályi tagozódásban kezdte meg a 2006-os évet. Felderítı Alosztály 13 fı Nyomozó Alosztály 15 fı Készenléti és Helyszínelı Alosztály 13 fı Törzs 4 fı A fenti állománycsoporthoz összesen 5 adminisztrátor tartozik február 16-tól szükségszerővé vált az 50 fıs Bőnügyi Osztály két részre osztása, melynek alapján a vezetı nélkül maradt Nyomozó Alosztály a Felderítı Alosztály vezetıjének megbízásával egyidejőleg osztállyá szervezıdött. Ennek elsıdleges oka a Bőnügyi Osztályvezetı alá beosztott állomány már-már kezelhetetlen nagy létszáma. A szakmai tagozódások és eltérı szolgálati idırendszerek folyamatos ellenırzése lehetetlen feladattá vált. A helyzet fenntartása hosszabb távon szakmai és morális problémákhoz vezetett volna. A fenti idıponttól a Nyomozó Osztály 15 fı hivatásos, 3 fı közalkalmazotti létszámmal a Bőnügyi Osztály 30 fı hivatásos 2 fı közalkalmazotti létszámmal folytatta tevékenységét. A évben tapasztalt nagyszámú fluktuáció 2006 évben lecsökkent, az alábbiak szerint alakult: Felderítı Alosztály: - Stabil munkaerı (egész évben dolgozott): 8 fı Távozott - 3 fı Érkezett - 2 fı Tartósan távol - 1 fı Bőnügyi ügyfeldolgozói tevékenységet 10 fı végez.

8 8 Készenléti és Helyszínelı Alosztály Stabil munkaerı (egész évben dolgozott): 12 fı Távozott - 1 fı Érkezett - 1 fı Az alosztály folyamatos szolgálatban az azonnali intézkedést igénylı bőnügyi feladatokat látja el. Esetenként részt vállal a közterületi jelenlét fokozásában, biztosítja a gyors reagáló készséget. Törzs Tagjai: - Bőnügyi Osztályvezetı - Panaszos és okmánykörözési elıadó - Bőnmegelızési kiemelt fıelıadó - Függetlenített körözési elıadó - 2 fı közalkalmazott A törzs tagjainak fenti felsorolás szerinti kialakítására az év közbeni feladatok, valamint az egyszerősített ügyintézés, a specializáció és a hatékonyság fenntartása miatt került sor. Összességében tehát megállapítható hogy a Bőnügyi Osztály struktúrájában változás következett be, de a szakmai munkavégzésre ez az elsı pillanattól pozitívan hatott. Az osztály tevékenységi körében elsısorban az ismeretlen tettesek ügyében elrendelt nyomozásokat végzi, illetve az egyszerőbb megítéléső egy-két mozzanatból álló bőncselekmények vádelıkészítését. A Nyomozó Osztállyal közösen elvégzett munka az ismeretlen tettes felderítési mutatója alapján hosszú évekre visszamenıleg kiemelkedı eredményt hozott. Nyomozó Osztály február 16-tól osztály korábban alosztályként látja el feladatát. Elsıdleges feladata az ismertté vált (felderített, vagy eleve ismert elkövetı ellen indult) eljárások vádelıkészítése. Stabil munkaerı (egész évben dolgozott): 8 fı

9 9 Távoztak - 3 fı Érkezett - 3fı Tartósan távol - 2 fı A Nyomozó Osztály éves tevékenységét az eddigi évekhez viszonyítva kimagasló eredménnyel teljesítette, mivel nyomozás eredményességi mutató 2006 évben 61,26 %-os. Ehhez nagymértékben hozzájárult öt sorozat bőncselekmény. Az év során 369 önálló bőnügyet dolgozott fel, melybıl számítható leterheltsége 34 ügy/év/fı. A statisztikai adatok alapján az összesítés az alábbiak szerint alakultak: Vádemelési javaslat: 344 db Megszüntetés bőncselekmény hiányában: 47 db Megszüntetés (gyermekkor, magánindítvány, elévülés, stb.): 14 db A bőnügyi ügyfeldolgozásban jelentıs szerepet játszott 2006 év során is a Közrendvédelmi Osztály ez irányú tevékenységével, melyel azonban elsısorban a leterheltség csökkentését tudta elérni. Eredményeik szempontjából sajnos nem tudtak hozzájárulni a bőnügyi ügyfeldolgozás hatékonyságához. Az év során 449 bőnügyet 20 KMB-s dolgozott fel, melybıl számítható leterheltség 23 ügy/év/fı. Kapitánysági szinten a bőnügyi tevékenység két fı mutatója az alábbiak szerint alakult. Nyomozás eredményesség 61,26 % Ismeretlen tettesi felderítési mutató 54,44 %

10 III. A bőnözés struktúrája, dinamikája, az abban bekövetkezett változások évben elrendelt bőncselekmények számszerőségét illetıen a Salgótarjáni Rendırkapitányságon 19 %-os esetszám csökkentést regisztráltunk. Ez az érték azonban nem reális, mivel tárgyévben a Közlekedésrendészeti terület kriminális jellemzıi már nem szerepelnek az összesített statisztikai kimutatásban. Ha figyelembe vesszük a hiányzó szakági bőneseteket is (259 közlekedési bőncselekmény) megállapíthatjuk, hogy a valós csökkenés kb. 7 %-os, ami megfelel a megye többi kapitányságain kimutatható csökkenésnek. Az elkövetett bőncselekmények általános jogi tárgyuk szerint az alábbi megosztásban váltak ismertté: Ismertté vált bőncselekmények alapján I. Vagyon elleni 59,75 % II. Közrend elleni. 29,61 % III. Testi épséget érintı 6,71 % IV. Gazdasági 1,9 % V. Házasság, ifjúság elleni 1,9 % A vagyon elleni bőncselekmények kimagasló, közel 70 %-os aránya külön elemzést igényel az év közben kimutatható tendenciák és sorozatelkövetések alapján. III/ 1/1. Betöréses lopás: Minısített körülmények között elkövetett tulajdon elleni bőncselekmények, melyek legnagyobb részét lakások és ahhoz tartozó helyiségek feltörésében, vagy kis mérető, de biztonsági berendezésekkel védett tárgyak eltulajdonítási célzatával követik el. A 2006-ban elkövetett betöréses lopások felderítésében az év eleji kimagaslóan jó eredményességünk lecsökkent, azonban még így is meghaladta az elızı évek értékeit. Az elsı félév eredményei 6 sorozat bőnügyben összesen 40 bőncselekmény és közel ismertté vált bőncselekmény került felderítésre. A klasszikus lakásbetörések száma, (melyek tipp alapján nagyobb értékek megszerzésére irányulnak) közepesen alakult, ugyanakkor feltőnıen sok olyan kis értékő bőnelkövetést regisztráltunk, melyeknek elkövetési helye lakatlan, vagy ritkán látogatott létesítmény, illetve annak mellékhelyiségei. Az esetekben az elkövetık valószínőleg pontos információkkal rendelkeznek a célobjektum elhagyatottságáról (lakókörnyezetben élı elkövetık) és ezt használják ki bőnös céljaik elérésére. Különösen fertızött területek e tekintetben a Karancs völgyének települései. Az eltulajdonított tárgyak sok esetben fém, színesfém tárgyak, valamint szerszám és barkács-gépek.

11 11 III/ 1/2. Színesfém lopások A színesfém-lopások az elrendelt bőncselekmények kb %-át teszik ki, ami éves szinten megközelíti a 250-es esetszámot. Az elkövetıi kör, jellemzıen anyagi és egzisztenciális problémákkal küszködı személyek körébıl tevıdik ki. Jellemzıje az ilyen típusú bőnelkövetıknek, hogy saját lakókörnyezetükben a közterületen található fém- színesfém tárgyakat már összegyőjtötték ellopták ezért víkendházak, lakatlan, illetve elhagyatott objektumok lettek a célpontjaik. A statisztikában oly negatívan mutatkozó lakásbetörések jelentıs hányada is színesfémre irányuló bőnelkövetés. Az év során havi 3-5 alkalommal sikerült kisebb sorozatokat elkövetı (1-2 bőncselekményt felölelı) személyeket, elkövetıi köröket feltérképezni, de olyan mértékő az utánpótlás, hogy a bőncselekmények számának csökkenését egyenlıre nem tudtuk elérni. Törekvéseinket, hogy bíróság elé állítás keretein belül intézzük az egyszerőbb megítéléső ügyeket, nem minden esetben tudtuk megvalósítani. III/ 1/3. Bolti tolvajlások: Az elrendelt bőncselekmények 5-6 %-át kitevı ügykategória, melyben az elmúlt évek során jelentıs eredményeket sikerült elérni. Salgótarján, illetve vonzáskörzetében a kis fenyegetettség miatt iparágszerővé nıtte ki magát az üzleti lopás. Jelentıs azok száma, akik ebbıl fedezik megélhetésüket. A színesfémlopásokhoz hasonlóan tolvaj és felvásárló abban érdekelt, hogy bőnös kapcsolatukra ne derüljön fény, ezért a tettenérés kivételével az ügy bizonyíthatósága nagy nehézségekbe ütközik. Tapasztalataink alapján a bőnelkövetıi csoportok mőködési területünkön kívül, más megyékben, városokban követik el lopásaikat. Ennek valószínősíthetı oka az elmúlt 2 év módszeres intézkedései, a nagy számú bíróság elé állítás. A Bőnügyi Osztály jó együttmőködést alakított ki az önkormányzatok szabálysértési elıadóival, így a megyehatáron kívüli szabálysértések sem maradnak büntetlenül, amennyiben az üzletszerő elkövetés bizonyítható, büntetıeljárás keretében vizsgáljuk ki azokat. Intézkedésünk elsıdleges célja a fenyegetettség fenntartása, mőködési területünk rendjének biztosítása, illetve a hasonló események megelızése. A bolti tolvajlások teszik ki a bíróság elé állítások 70 %-át, ebbıl a ténybıl is leszőrhetı a szakvonal múlt évi eredménye, hiszen hasonló mértékő próbálkozásaink ellenére is 59-rıl 34-re esett vissza a gyorsított eljárások száma. Tendenciák: - az elkövetık szervezett módszerekhez és különbözı trükkökhöz folyamodtak (pl. nagyobb bevásárló központokban az ellopni kívánt árut megszabadítják áruvédelmi tikettjétıl és más kevésbé feltőnı áruk közé dugják el, Az íly módon esetleg feltőnést okozó személynél a biztonsági szolgálat emberei semmit sem találnak, azonban a szervezethez tartozó másik, jól öltözött és gyanútlanul viselkedı személy gond nélkül magához tudja venni a elrejtett árucikket) - nagyságrendekkel kevesebb fiatalkorú elkövetı került látókörünkbe - nagyságrendekkel több a nıi bőnelkövetık száma, különösen a visszaesı kategóriában

12 12 - a bőncselekmények elkövetési helyszínei a mőködési területünkön kívülre koncentrálódtak Eredményeink: A legnagyobb felháborodást kiváltó és szinte minden boltban már lopást elkövetı három elkövetıi csoport felszámolása, személyi szabadságukban való korlátozásuk, eljárás alá vonásuk. III/ 1/4. Gépjármővel kapcsolatos bőncselekmények A vagyon elleni bőncselekmények %-át gépjármővekkel kapcsolatos bőncselekmények alkotják (2006 évben ). A legjellemzıbb elkövetési módszerek a nyitott gépkocsi utasterébıl való táska és egyéb értéktárgylopás, de gyakorinak mondható a minısített lopás esete is, ahol a gépkocsit feltörik. Sok esetben fordult elı rongálással, önkényes elvétellel és jármő ellopásával elkövetett bőncselekmény is. A gépkocsiból lopások gyakorisága az év második felében még inkább elszaporodott és jellemzıvé vált az áruszállítást végzı kisteherautókból elkövetett lopás. Adataink szerint gépkocsival lekövetik a kiszemelt áldozatokat és elsısorban azokat károsítják meg, ahol az áru pakolásának idıtartama alatt nyitva marad a jármőkabin. Jellemzı elkövetési tárgy a sofır pénztárcája aznapi bevétele, Járulékos elkövetési tárgyak a sofır iratai, melyek egy része az eljárás alatt feltalálásra, visszaadásra kerülnek. A fenti módon elkövetett bőncselekmények elkövetıi körét nagyobb részben sikerült azonosítani. A gépkocsi lopások száma éves szinten alig változott, a nagy értékő és klasszikus gépjármőlopások ügyében mindössze 3 alkalommal került sor nyomozás elrendelésére. A maradék tucatnyi eset kis értékő kivonás elıtt álló roncs jellegő autókra korlátozódott, melyek fém- színesfémlopási célzata erısebb verzióként valószínősíthetı. A gépjármővek forgalomból való kivonásának szigorított elıírásai is több alkalommal felmerültek indítékként a jármő állítólagos eltulajdonításának hátterében. III/ 1/5. Alkalmi lopások A vagyon elleni bőncselekmények utolsó említésre méltó kategóriája a győjtı nevén említett alkalmi lopások. Ide tartoznak azon ügyek, melyekben a kínálkozó lehetıség és a vagyonbiztonság hiánya alkalmat teremt a jogtalan eltulajdonításra. Az elkövetési tárgyak a bőncselekmény jellegébıl eredıen széles skálán mozognak. Legjellemzıbbek telefon, táska, egyéb használati tárgyak, stb. Az ügykategóriában a rutinszerővé vált eljárási metódusok révén 2006 évben eredményesebb felderítési tevékenységet fejtettünk ki, különösen a telefonokkal érintett bőncselekmények nyomozása során.

13 13 III/2. A bőncselekmények második fı kategóriájába a közrend, közbiztonság elleni események tartoznak Az ügycsoport jellemzıje és leggyakrabban elıforduló bőncselekmény típusa kétségtelenül a közbizalomhoz főzıdı okiratokkal összefüggı bőncselekmények (közokirat-hamisítás, magánokirat-hamisítás, visszaélés okirattal). Az év folyamán kivételesen sok bőncselekmény vált ismertté és több ízben éltünk a bőnmegelızés és szignalizáció adta lehetıségekkel a tendenciák visszaszorítása érdekében. A leggyakoribb esetek a hamis magánokiratok felhasználásával és ezzel összefüggı csalások felderítésével válnak ismertté. Sajnálatos tény, de társadalmunk nem érzi át igazán annak veszélyét, hogy egy formalitásnak szánt a valóságnak nem megfelelı tartalmú magánokirat, a közigazgatás rendszerében milyen fennakadásokat, magánemberek vonatkozásában milyen kellemetlenségeket, kereskedık esetében milyen károkat okozhatnak. A helyes magatartás, normakövetı életmód kialakítása nem a rendırség feladata. A közokiratok (vezetıi engedély, személyi igazolvány, útlevél) hamisítása is magasabb számban fordult elı, mint a tavalyi évben. Év végén sikerült egy hamisító csoportot az NMRFK Bőnügyi Osztályának felderíteni ban felderített hat nagyobb sorozatügybıl négy esetben magánokiratokat érintı, illetve azokkal kapcsolatos ügyek kerültek feldolgozásra. Ennek eredményeként összesen 483 bőncselekmény vált ismertté. Ezen intézkedések nagyban hozzájárultak a kategóriában szokatlanul magas bőncselekményi szám (624) kimagasló felderítési mutatójához (89 %). Az okiratokon kívül említésre méltó még a garázdaság, környezet, természetkárosítás, valamint visszaélés kábítószerrel bőncselekmények elıfordulása is. Garázdaság kissé emelkedı tendenciát mutat, zömében italos elkövetık családon belüli nézeteltéréseibıl, fiatalok szórakozási szokásaiból keletkezik (kezelhetı számban). Mindössze 10 esetben indítottunk büntetıeljárás a környezet és természet rendjét károsító szándékos emberi magatartások miatt, mely ügytípus újnak mondható, így feldolgozási módszerét tekintve még gyerekcipıben járunk. A kábítószerrel visszaélés miatt 21 ismertté vált bőncselekmény keletkezett melyek mindegyike fogyasztással elkövetett vétségként került befejezésre. A bőncselekmények túlnyomó része a megyei szervek intézkedései kapcsán került elrendelésre ezért a jövıben egyik feladata az aktivitásunk fokozása. III/ Gyakoriságát tekintve harmadik helyen az élet, testi épség elleni bőncselekmények körébe vonható és testi sértéssel megvalósuló bőncselekmények tartoznak. Ezen bőncselekménytípus zöme súlyos testi sértés vagy annak kísérlete, melyek elkövetıi év közötti személyek. Indulati bőncselekmény, csak ritkán fordul elı elıre kitervelt elkövetési módozat.

14 14 Bekövetkezésében az italnak, a virtuskodásnak és sok esetben a körülmények szerencsétlen összejátszásának is fontos szerepe van. Szórakozóhelyek közelében italos, vagy egyéb okból védekezésre korlátozott állapotban lévı személyek sérelmére követik el. Sorozattendenciák megállapítására nem került sor, megelızésük elsısorban társadalmi, képzési és nevelési feladat. A súlyos testi sértések száma évrıl évre emelkedik, annak ellenére, hogy megfeszített munkával egyre magasabb felderítési eredményességet értünk el. A gazdasági, valamint házasság-ifjúság- nemi erkölcs elleni bőncselekmények nem voltak számottevıek. A kiskorú veszélyeztetése tárgyban keletkezett 16 eljárást jelentıs elırelépésnek tartom, mivel 2005-ben egy sem indult. Az állomány ilyen típusú bőncselekmények feldolgozásában kevés tapasztalattal rendelkezik, probléma-érzékenysége azonban nıtt. A gazdasági bőncselekményeknél tapasztalható 60 %-os visszaesés számunkra is szerencsés tendenciának könyvelhetı el, mert az ilyen típusú ügyek nyomozása speciális szakértelmet igényel és e téren ban két kiképzett kollégát búcsúztattunk. A Salgótarjáni Rendırkapitányság illetékességi területén megszaporodtak a pénzintézeti hitelekkel kapcsolatos vagyon elleni bőncselekmények: sikkasztások, csalások, magánokirat-hamisítások, hitelsértések. A Nyomozó Osztályon az elmúlt évben elrendelt bőnügyek körülbelül %-át ezek tették ki. Az ügyeket típusuk szerint az alábbi módon csoportosítottuk: 1.) Hitelfelvétellel kapcsolatos csalások a) Áruhitelekkel kapcsolatos csalások E kategóriába sorolhatók azon cselekmények, melynek során az adott pénzintézet hitelt nyújt különbözı termékek, így különösen gépjármővek, híradástechnikai cikkek, nagyobb értékő szerszámok, gépek, stb. megvásárlásához. Az így birtokba vett áru pedig minden esetben és szinte azonnal értékesítésre kerül. Sok esetben az a személy, aki a nevét adja az üzlethez nem önszántából, hanem megrendelésre, megbízás alapján cselekszik a kihozott áru értékének elenyészı töredékéért. Sok esetben a megbízók ismeretlenek maradnak, mivel a gyanúsított a kihallgatása során nem nevezi meg ıket. A bőncselekmények felderítését nehezíti, hogy a rendırség tudomására viszonylag késın jutnak, ezért az értékesített áru felkutatása, lefoglalása nehézségekbe ütközik, sıt az esetek döntı hányadában lehetetlen.. b) Szabad felhasználású és más (pl.: ún. szocpol ) hitelekkel kapcsolatos csalások E bőncselekmények gyanúsítottjai szinte kivétel nélkül a létminimumon vagy annak közelében élı személyek.

15 15 Szükségük lenne életkörülményeik javításához közelítıleg 1-4 millió forintra, melynek elıteremtésére csak hitel útján van lehetıségük. Tekintettel arra, hogy a jövedelmük nincs, vagy alacsony, illetve alkalomszerő, esélyük sincs arra, hogy a banknál kölcsönt vegyenek fel. Minden esetben megjelenik egy személy, aki jártas a hitelfelvételek útvesztıiben és felajánlja segítségét. Segít az ügyintézésben, kitölti a papírokat, sıt még valótlan tartalmú munkáltatói igazolás is kerül a beadandó iratok közé. A végeredmény: néhány kivételtıl eltekintve a hitelkérelmek elutasításra kerülnek, és az adott pénzintézet feljelentést tesz. Az elmúlt évben is sor került nyomozás elrendelésére úgynevezett szocpolos csalással kapcsolatosan. Ennek lényege, hogy a többgyermekes szegény családokat egy, vagy több személy ráveszi, hogy vegyék fel a kölcsönt, aminek intézésében, felvételében segítenek. A felvett kölcsönbıl új, kulcsrakész lakóházat adnak a birtokukba. Ez azonban csak odáig igaz, hogy a hitel felvételében és elköltésében segítenek, azonban lakhatatlan, és a XXI. század emberéhez méltatlan tákolmányt adnak a fenti családok használatába. Természetesen a kölcsön törlesztı-részleteit a rászedett családok fizetni nem tudják, és nyilván nem is akarják, így a bank vagy takarékszövetkezet feljelentést tesz. A felderítést, nyomozást nehezíti, hogy az elkövetéstıl számított 6 hónap vagy 1 év múlva jut a rendırség tudomására. Továbbá sajnálatos, hogy a rászedett, átvert személyek is gyanúsítottak lesznek az eljárás során, az általuk elkövetett cselekmény viszonylag könnyen bizonyítható lesz. Az ıket átverı bőnözık cselekményének bizonyítása pedig nem kis nehézségekbe ütközik. 2.) Hitelfelvétellel kapcsolatos sikkasztások, hitelsértések E kategóriába fıként gépjármő hitelekkel kapcsolatos jogsértések miatt indult ügyek sorolhatók. A kiindulópont az áruhitel-csalásokhoz hasonló, azonban az adós a hitelek törlesztését megkezdi, sıt nem ritkán évekig folytatja, majd beszünteti. Minden esetben anyagi természető gondok állnak a háttérben: munkahely vagy a korábbi anyagi források megszőnése vagy jelentıs mértékő csökkenése. Az adós a korábbi megszokott életszínvonalát nem tudja fenntartani: vagy a gépkocsit értékesíti és ezzel követi el a bőncselekményt, vagy magánszemélyektıl további adóságot halmoz fel, és a gépkocsit az adósság fejében a kölcsönadónak átadja. Hasonlóan az áruhitelcsalásoknál írottakhoz a gépkocsit ritkán sikerül lefoglalással biztosítanunk. Az adott cselekmény sikkasztásként vagy hitelsértésként való értékelését minden esetben az adott konkrét bőnügy sajátosságai alapján tudjuk meghatározni. Kiemelt bőncselekmény kategóriák: Rablások: Szembetőnı változás, hogy 2006 elsı félévében egyáltalán nem történt ilyen esemény, a második félévben azonban nyolcszor kellett nyomozás elrendelésére intézkednünk. A 2005-rıl áthozott bőncselekményekkel összesen 14 rablás vált ismertté szemben a 2005 évi 31 esettel, ami több mint 50 %-os csökkenést jelent. A rablások alakulása 2007 évre vonatkozóan hasonló prognózist feltételez, mint az elızı év végén.

16 16 Csoportos és fegyveres elkövetésben bıvelkedett az év utolsó hónapja, ezért szükségszerő felkészülni a hasonló bőncselekmények további elıfordulása is. Változások: - Mind a rablások, mind az egyéb közterületi bőncselekmények elkövetésében kimutatható tény, hogy a korábbi 1-2 évvel ellentétben a belváros és annak közvetlen peremvidéke újból fertızött lett. - Újabban az elkövetık életkora fiatalkor és fiatal felnıttkor közelébe tolódik. - Korábbi ismérvek, a megfigyelt ittas sértettekre vonatkozóan már nem aktuálisak, egyre inkább spontán helyi körülményektıl függı bőncselekmények válnak ismertté. - Jellemzıen több elkövetı vesz részt a végrehajtásban. - Elhagyatott, kevésbé megvilágított helyeken (vasút, buszmegálló kiesı útszakaszon) hajtják végre a bőncselekményeket. - Az elkövetés idıpontja 20:00 és 02:00 óra közé tehetı. Fertızött-veszélyeztetett területek Az elızıekbıl megállapítható, hogy az ismertté vált bőncselekmények túlnyomó részét Salgótarjánban és annak vonzáskörzetében követték el. A külsı települések között a Karancs völgye falvai a legveszélyeztetettebbek (Etes, Karancsalja, Egyházasgerge, Karancslapujtı, Ipolytarnóc sorrendben). E területen betöréses lopás, színesfémlopás, alkalmi lopás bőncselekmények, valamint személy elleni és közbiztonságot sértı testi sértések, garázdaságok a jellemzıek. Több elkövetı vált ismertté és nagyjából ismert azok köre is, akik a még ismeretlen eljárások valószínősíthetı elkövetıi körét alkotják. Salgótarjánt több részre oszthatjuk: - Gépjármő bőnözés szempontjából a piac és kórház környéke, valamint a nagyobb áruházak hátsó parkolói, ahol kisteherautókból lopnak, az elızıekben említett módszerrel. - Rablások elsısorban Salgótarján MÁV vasútállomás, belvárosi sötét, kietlen utcarészeken és a déli városrészben történtek. - Garázdaság a város központjában található ivók és a fiatalok által közkedvelt szórakozóhelyek környékén jellemzıek, de Karancs völgyi italozó helyek környékén is nagyobb számban fordultak elı. - Betöréses lopások szétszórtan városszerte elıfordulnak, komolyabb (nagy számú) sorozat jellegő esemény az év során nem volt, de kisebb sorozatok a belvárosban és Karancs völgyében egyaránt elıfordultak. - Alkalmi lopások egyértelmően a város központjára koncentrálódnak. - A színesfémlopások Salgótarján egész területére jellemzıek, kiemelt számban fordulnak elı a beindított építkezések, nagyobb közintézmények raktárai közelében, valamint jelentıs kábel és színesfémlopás történt Ipolytarnóc, Litke, Egyházasgerge és a Karancs völgye egyéb településein is.

17 17 - Zsebtolvajlások száma az évben alacsony, közepes színvonalon mozgott, jellemzı elkövetési helyek, távolsági buszállomás, illetve az azt helyettesítı ideiglenes buszállomások és a fıtér helyi járatának buszállomásai. - Csalások, hitelsértések a város megyeszékhelyi, közigazgatási jellegébıl eredıen elsısorban a belváros fertızöttségét emelik. - Falopások Kazár, Mátraszele, Salgótarján, Vizslás környezı erdıségeit a téli hónapokban nagy számban érintı bőncselekmény típus. Fertızöttség, veszélyeztetettség témakörének vizsgálatakor megállapítható, hogy a bőncselekmények túlnyomó része kb %-a Salgótarján belvárosában kerül elkövetésre. Az ismertetett bőncselekmények kb. 40 %-a közterületi jelleggel bír, mely bőncselekmények számát leghatékonyabban úgy lehetne csökkenteni, ha a fenti felsorolásban említett közterületeken nagyobb rendıri jelenlétet tudnánk biztosítani. Az alkohol szerepe elsısorban a személy elleni erıszakos bőncselekmények rablások, testi sértések kiváltásában játszik szerepet, továbbá a közbiztonságot sértı garázdaságoknál mutatható ki évben olyan bőncselekménnyel nem találkoztunk, melynek elkövetıje kábítószer hatása alatt, vagy kábítószer megszerzése érdekében követte volna el tettét. Az ismertté vált bőnelkövetık túlnyomó része már állt büntetıeljárás alatt. Büntetlen elıélető elkövetık elsısorban az alkalmi lopások, gazdasági bőncselekmények és az egyéb bőncselekmények (garázdaság, testi sértés) vizsgálata során váltak ismertté. A színesfémlopásban és rablások elkövetésében kisebb generációváltás történik. Aránylag sok ismeretlen, sıt büntetlen elıélető személy került látókörünkbe. A sértetté válást bőncselekmények típusa alapján lehet egyértelmően kategorizálni, az alkalmi lopások sértettjei elsısorban felelıtlen vagy a vagyonbiztonságot elmulasztó fiatalok, vagy fiatal felnıttek, míg a rablások sértettjei túlnyomórészt idısek, vagy italozó életmódot folytató személyek. A garázda és személy elleni bőncselekmények elsısorban az idıs és középkorú személyeket érintik. IV. A bőnügyi tevékenység alakulása év vonatkozásában 2006 évben az elızı évhez képest 19 %-kal csökkent a nyomozás elrendelések száma, 2177-rıl 1762-re. A tavalyi évhez képest 61 %-kal több vádirat és vádindítvány keletkezett. Figyelembe véve a tavalyi kiemelkedı eredményeket ez már-már utolérhetetlen eredménynek számít a Salgótarjáni Rendırkapitányság vonatkozásában. A bíróság elé állítások számában mutatkozó kb. 42 %-os csökkenés a bolti tolvajlások eredményes visszaszorításának az eredménye ben szeretnénk a 2005 évhez hasonló bíróság elé állítást véghezvinni.

18 18 Az év során 6 sorozat bőncselekmény és megközelítıleg 700 így ismertté vált bőnügy gyarapította statisztikánkat, aminek tulajdonképpen köszönhetı a kiemelkedı felderítési és nyomozás eredményességi mutató is. V. BŐNÜLDÖZİ MUNKA A felderítési eredményesség és nyomozási eredményesség ugrásszerő megemelkedése a 2006 évben feldolgozott ügysorozatoknak az eredménye. A beosztotti állomány leterheltsége az ügyszám csökkenéstıl függetlenül nem lett kisebb, sıt ellenkezıleg az ismertté vált bőncselekmények nyomozása plusz feladatokat rótt a Bőnügyi és a Nyomozó Osztályra. A bőnüldözési munkában jelentıs mennyiségi szerepet vállalt a közrendvédelmi osztály, a mutatók emelkedéséhez azonban nem sikerült hozzájárulnia, alacsony szinten maradtak ügyfeldolgozási eredményeik. Felderítı munkát elısegítı tényezık: - A Bőnügyi Osztály jelenleg mőködı szervezeti felépítése különösen a Készenléti Alosztály tehermentesítı szerepe meggyorsítja és tervezhetıbbé teszi a Nyomozó és Bőnügyi Osztály tevékenységét. Ennek köszönhetı a vádra elıkészített büntetı eljárások számának jelentıs emelkedése. - Tervszerőbbé és folyamatosabbá tette az ismeretlen tettes felderítési folyamatot is, hiszen gyorsabb reagáló készsége folytán eredményesebb forrónyomon üldözést produkált és mindez nem vett el idıt és energiát a felderítık napi tevékenységébıl. - Kiemelkedı az állomány nagy részénél tapasztalható, az átlagosnál jóval erısebb, hivatástudatból, szakmai önérzetbıl eredı hozzáállás, ami a nehéz idıszakban biztos támpontként lendítette át a közösséget a kritikus helyzeteken is. - A társosztályokkal való együttmőködésben is sok pozitívum tapasztalható az elızı évhez képest. 1. Közrendvédelmi Osztály érdeklıdı, segítı jellegő tevékenysége a nem tervezet egyéb akciók és elfoglaltságok végrehajtásában, továbbá a KMB-sekkel való szorosabb munkakapcsolatot közös munkavégzés és információcsere javulása is nagyban hozzájárult az eredmények eléréséhez. 2. Naprakész és szoros együttmőködés a Hátárır felderítık salgótarjáni kirendeltségének tagjaival, melynek keretében szlovákmagyar közös rendezvények külföldi kapcsolatépítésére is sor került. 3. Sok segítséget, elsısorban információt, de gyakorlati végrehajtásban megmutatkozó elınyöket is kaptunk a Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság Bőnügyi és Felderítı Osztály tagjaitól, akikkel közösen több bőncselekményben intézkedtünk.

19 19 Információkkal, különbözı nyomozási cselekmények végrehajtásával tettük kapcsolatunkat szorosabbá. Személykörözés: Személykörözési tevékenységünk színvonalának, naprakészségének emelése kiemelt célfeladat volt 2006 évre vonatkozóan, ezért függetlenített körözési elıadó került kinevezésre Somogyi Miklós r. hdgy személyében, aki személykörözéssel, eltőnéssel kapcsolatos közigazgatási eljárásokat és rendırségi ügyintézéseket végzi. Mivel nevezett még nem rendelkezik kellı rutinnal, így a szakmai tevékenysége több helyen fejlesztésre szorul, mely fejlesztésekre, 2007 január 01-ei hatállyal a szükséges intézkedéseket már meghoztuk. Célunk, hogy a Salgótarjáni Rendırkapitányság minden hivatásos tagja érdekelt legyen minden körözési tevékenység elvégzésében, ezzel növelve a szakterület hatékonyságát, elismertségét. A vonatkozó normáknak megfelelıen negyedévente körözési akciók és több esetben hétvégi körözési jellegő belvárosi akciót hajtottunk végre, részt vettünk az NMRFK által szervezett motorkerékpáros rabló körözési intézkedéseiben is. A körözési listák felfrissítésével a közrendvédelmi állomány is hatékonyan ki tudja venni a részét a feladatból. KÖZRENDVÉDELMI TEVÉKENYSÉG I. Helyzetértékelés A Salgótarjáni Rendırkapitányság, Közrendvédelmi Osztálya a évre tervezetteket végrehajtotta és eredményes munkát végzett. Az állománytábla szerinti hivatásos státuszok száma 96 fı. II. A Közrendvédelmi Osztály közösségi életterek és a nyilvános helyek biztonsága minıségének javítása érdekében végzett tevékenysége İR ÉS JÁRİRSZOLGÁLATI ALOSZTÁLY Az İr és Járırszolgálati Alosztály rendszeresített létszáma évben 48 fı volt. A ténylegesen szolgálatot teljesítı állomány 35 fı (5+30 fı ). A közterületen a legtöbb esetben csak 1 járırpáros teljesített folyamatos szolgálatot a lakosú városban és vonzáskörzetében. Az alosztály munkáját nagyban segíti, hogy hivatali munkaidıben az objektumırök közterületi szolgálatot láthattak el. Gyalogosjárırként napközben a város forgalmasabb helyein teljesítettek szolgálatot. (Városközpontban valamint a Vásárcsarnok területén, illetve a pályaudvarokon) Az állomány erkölcsi, fegyelmi helyzete jónak mondható.

20 20 Anyagi technikai ellátottság. Az alosztály 4 szolgálati gépkocsival rendelkezik. A gépjármővek: - 1 db Opel Astra Caravan - állapota jó, - 1 db, Opel Astra - cserére szorul - 2 db új Skoda Octavia Sedan évben az alosztály 3 db számítógépet és egy fénymásoló gépet kapott. Megtörtént a szolgálat-irányítói iroda, festése és bútorzatának cseréje, így a szolgálatellátás kulturáltabb környezetben folyhat. A helyszínre küldések száma a tavalyi évhez képest csökkent, de még így is jelentıs terhet rótt az állományra, a klasszikus járırtevékenység kárára. A bőnügyi érzékenység javult, ezt tükrözi az elfogások számának növekedése, valamint az, hogy az elızı évihez képest több információt továbbítottunk a Bőnügyi Osztályra, valamint a KMB Alosztályra. Az elfogások számából jelentıs a tettenérések, míg az elıállításokból a bőncselekmény gyanúja miatti elıállítás. A bőnügyi érzékenység mellett kiemelt hangsúlyt fektettünk a közlekedési morál javítására. Ezt tükrözi, hogy nagyobb számban hajtottunk végre közlekedésrendészeti intézkedéseket. Jelentısen emelkedett a kiszabott helyszínbírságok száma. Több a szabálysértési feljelentés és a kiszőrt ittas vezetık száma évben az Alosztály állománya visszatérıen ellenırizte a területen található terrorveszélyeztetett objektumokat, amely a közterületi jelenléttıl vonta el az idıt. Az állomány, a KMB-vel közösen több rendezvénybiztosítást hajtott végre. Ezeken rendbontásra egy esetben sem került sor. A ıszi budapesti események miatt több alkalommal kellett csapatszolgálati feladatot végrehajtani. A vezénylések nagy leterheltséget jelentettek az Alosztály számára. KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY II. LÉTSZÁM-, ERKÖLCSI-FEGYELMI HELYZET, DÍCSÉRETEK ÉS JUTALMAZÁSOK: A KMB Alosztály rendszeresített státusza 29, ebbıl ténylegesen a Körzeti Megbízotti Alosztályon 24 fı dolgozik.

21 21 Az Alosztályon lévı státuszok megoszlása: 4 tiszti státusz: Alosztályvezetı Alosztályvezetı helyettes Csoport vezetı 20 tiszthelyettesi státusz: Város I. csoport Város II. csoport Karancsvölgy csoport Egyéni körzettel rendelkezı 1 fı tiszt 1 fı tiszt 2 fı tiszt 5 fı tiszthelyettes 4 fı tiszthelyettes 5 fı tiszthelyettes 6 fı tiszthelyettes Gépjármő ellátottság: Az Alosztály 3 db rendırségi tulajdonú szolgálati gépjármővel rendelkezik: Karancs-völgyi csoport 1 db Lada Niva 1 db Opel Astra 1 db Skoda Oktavia valamint: 8 db magántulajdonú, szolgálati célra is üzemeltetett személygépkocsira van szerzıdés kötve. Szolgálati állatok: 3 db szolgálati kutya Megjegyzés: a kutyák közül 2 folyamatosan orvosi ellátásra szorul, korlátozottan munkaképes, selejtezésük indokolt. Technikai ellátottság: Munkánkat jelenleg 6 db rendırségi tulajdonú és 7 db részben alapítványi, részben önkormányzati tulajdonú számítógéppel látjuk el, melyek jelentıs része 5 db elavult. A KMB Alosztály közrendvédelmi tevékenységét, feladatkörét képezi: a Salgótarjáni Rk illetékességi terültén a rendezvények biztosítási feladatainak ellátása, az illetékességi területen a büntetıeljárások rendjét biztosító elıvezetési feladatok teljesítse, az igazgatásrendészeti fegyverengedélyügyekkel kapcsolatos feladatok gyakorlati végrehajtása, idegenrendészeti körben a külföldi állampolgárok beutazásához, tartózkodásához kapcsolódó szakhatósági feladatok, megkeresések alapján további egyéb szakhatósági feladatok ellátása, a területen a járırtevékenység végrehajtása, a területen történt személyi sérüléssel nem járó közlekedési balesetek rendıri feladatainak végrehajtása,

22 22 feladatkörébe tartozik a lakossági feljelentések felvétele, az önkormányzatoknál a fogadóórák panaszfelvételi munka- ellátása, esetenként a bejelentett bőncselekmény kapcsán az elsıdleges forrónyomos feladatok elvégzése, a visszatérıen minden évben végrehajtásra kerülı, helyi szervezéső és az ORFK által elrendelt közbiztonsági, idegenrendészeti akciókban, új feladatként pedig a vadászati ellenırzésekben való részvétel. Fentiek tükrében a KMB Alosztály évben az alábbi intézkedéseket hajtotta végre: RTV hatálya alá tartozó intézkedések: 273 db Igazoltatások 1152 db Szabálysértési feljelentések: 386 db Bírság kiszabás 535 db / Ft / Igazgatásrendészeti ellenırzések 380 db Általános ügyek 668 db Bőnügyi ügyfeldolgozás 464 db év során végrehajtott közrendvédelmi feladatok: Az év elején jelentısen befolyásolta a közterületi szolgálatunkat, a megyénket is érintı madárinfluenza és sertés-pestis. Az ezzel járó többletfeladatokat az állomány minden esetben kiemelkedıen teljesítette. A körzeti megbízottak saját területükön ellenırizték a védıkörzetek illetve az egyes egészségvédelmi szabályok betartását, a szükséges területeket a megyei szakirányítással együttmőködve lezárták. Mint minden évben, idén is komoly feladatot rótt ránk az Ipoly felsı szakaszán bekövetkezett árvíz, levonulása alatt folyamatos árvízvédelmi készültséget, megerısített szolgálatot látott el az Alosztály állománya. Az év folyamán további feladatként elláttuk az Országgyőlési választások, illetve az Önkormányzati választások idején a védett vezetık biztosítását, a kampányok során a rendezvények biztosítását. A választások elıkészítése kapcsán visszatérıen ellenıriztük a választási illetıleg kampányhelyiségeket, azok tőzszerészeti ellenırzését teljesítettük. Rendkívüli esemény nem történt. Az állami ünnepekhez kapcsolódó illetékességi területünket érintı rendezvényeket biztosítottuk. Valamint részt vettünk az Önkormányzatok, helyi szervezetek által szervezett rendezvények biztosításában. Az év utolsó negyedében a budapesti események kapcsán jelentıs számban és idıben volt az alosztály állománya területérıl elvonva, mely folyamatos leterheltséget rótt az itthon maradt kollégákra.

23 23 II.III Fogda- és Kísérııri Alosztály A Fogda- és Kísérııri Alosztály évben a rendszeresített 19 fıvel kezdte meg feladatai ellátását. A rendszeresített létszám: - 1 fı alosztályvezetı - 4 fı ırparancsnok - 10 fı fogdaır - 3 fı kísérıır - 1 fı gk. vezetı évben összességében 204 fı fogva tartott 934 napot töltött a rendırségi fogdában. /2005. évben 232 fı fogva tartott 1789 nap/ évben a rendırségi fogdában elhelyezettek %-os megoszlása ırizetes; 163 fı; 88% Készítette: Kádár A. egyéb; 3 fı; 2% szabálysértési ırizet; 2 fı; 1% elızetes letartóztatásba n lévı; 16 fı; 9% A Magyar Helsinki Bizottság Emberjogi Szervezete évben 6 alkalommal végzett, a bánásmóddal kapcsolatos megfigyelést a fogdában. Az év folyamán törvénytelen fogvatartás nem történt, a törvényességi felügyeletet ellátó ügyész 14 alkalommal ellenırizte a fogvatartást és az ahhoz kapcsolódó iratokat minden esetben törvényesnek és szabályosnak találta. A fogvatartottak részérıl törvényességi panasz nem merült fel. Az ellenırzı elöljárók kirívó hiányosságot nem tártak fel.

24 24 Rendkívüli esemény a évben 1 alkalommal történt, amely 1 fı fogva tartott önkárosításának kísérlete volt, de a fogdaırök ebben megakadályozták. Az esemény bekövetkezésében az ırség felelıssége nem volt megállapítható. A számítástechnikai rendszer a fogdai szolgálatellátáshoz biztosított, de elavult, a nyomtató és a számítógép is cserére szorul. IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG Szabálysértési terület Osztályunkon a 2006 évben 2145 szabálysértési ügy került iktatásra, a feljelentett személyek száma 2196 volt. ORFK utasításra a statisztika lezárására december 18. napján került sor: ily módon az ügyek száma 2115, míg a feljelentettek személyek száma 2166 fı. Az iktatott ügyek megoszlása a következı volt : 1. Kiemelt közlekedési szabálysértések összesen 746 feljelentés ebbıl : /feljelentettek: 765/ - Engedély nélküli vezetés szabálysértés: 318 db, - Ittas vezetés szabálysértés: 51 db, - Elsıbbség és elızés szabályainak megsértése: 117 db - Közúti közlekedés rendjének megzavarása: 136 db - Sebességkorlátozás jelentıs túllépése szabálysértés: 130 db - Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése: 1 db - Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármő vezetése: 12 db 2. Nem kiemelt közlekedési szabálysértések elkövetése az alábbiak szerint alakult: - Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés elkövetése miatt : Érvényes gépjármő-felelısségbiztosítási szerzıdés nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt : Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés szabálysértés elkövetése miatt : Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése szabálysértés elkövetése miatt : 95 - Gépjármő-közlekedéssel összefüggı okmányokkal elkövetett szabálysértés:- - Nehéz tehergépkocsikra vonatkozó korlátozások megszegése szabálysértés elkövetése miatt: 1 - Jármővezetık engedélyezetett vezetési és pihenıidejének túllépése: -

25 25 3. Közrend és közbiztonság elleni szabálysértés elkövetése miatt feljelentés került iktatásra, ebbıl - Ipari robbantóanyaggal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés elkövetése: 16 - Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése: 18 - Lıfegyverrel kapcsolatos szabálysértés elkövetése: 9 - Közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés elkövetése: 26 - Valótlan bejelentés szabálysértés elkövetése: 1 A bírságolási gyakorlat alakulása következı volt: - szabálysértési programunk alapján kiemelt szabálysértési ügyekben a bírságolási átlagunk Ft, nem kiemelt szabálysértési ügyeknél Ft. A jármővezetéstıl való eltiltás alakulása Közúti közlekedés rendjének megzavarása 12 Sebességkorlátozás jelentıs túllépése 19 Ittas vezetés szabálysértés 44 Engedély nélküli vezetés 201 Kiemelt közlekedési szabálysértés elkövetése esetén alkalmaztunk a pénzbírság kiszabása mellett, vagy önálló intézkedésként jármővezetéstıl eltiltást. A végrehajtás eredményessége 2115 iktatott szabálysértési ügybıl 952 darab szabálysértési ügyben a végrehajtási eljárás sikeresen befejezıdött. A 952 irattárba helyezett ügybıl a kiszabott pénzbírság közvetlen postai befizetılapon történı befizetése 900 ügyben történt meg. A végrehajtási eljárásban - letiltás alkalmazásával 4 ügyben, - adók módjára behajtás során 40 ügyben hajtották be a pénzbírságot. A pénzbírságot közérdekő munkára történı átváltoztatással 8 fı dolgozta le. A jelenleg végrehajtási szakban lévı ügyek száma a évben iktatott szabálysértésekbıl 1163 ügy. A megkülönböztetı és figyelmeztetı jelzés engedélyezésének gyakorlata A évben egy kérelem érkezett, mely engedélyezésre került. Fegyvertartások engedélyezése A sport és vadászati célú valamint az önvédelmi gáz- riasztófegyverek száma és az engedéllyel rendelkezık száma lényegesen nem változott.

ÉRTÉKELŐ JELENTÉS A NAGYKÁTAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2012. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS TÁPIÓGYÖRGYE TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

ÉRTÉKELŐ JELENTÉS A NAGYKÁTAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2012. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS TÁPIÓGYÖRGYE TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL ÉRTÉKELŐ JELENTÉS A NAGYKÁTAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2012. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS TÁPIÓGYÖRGYE TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL Nagykáta, 2013. BEVEZETÉS... 3 A BŐNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE... 3 A

Részletesebben

JELENTÉS A NÓGRÁD MEGYEI RENDİR- FİKAPITÁNYSÁG 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRİL

JELENTÉS A NÓGRÁD MEGYEI RENDİR- FİKAPITÁNYSÁG 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRİL Száma: 12000-2170/1/2011. ált. JELENTÉS A NÓGRÁD MEGYEI RENDİR- FİKAPITÁNYSÁG 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRİL Összeállította: Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság Elemzı- Értékelı Osztálya 2011.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 66. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2012. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

RENDİRKAPITÁNYSÁG SÁROSPATAK Sárospatak, Rákóczi út 33/a. BESZÁMOLÓ

RENDİRKAPITÁNYSÁG SÁROSPATAK Sárospatak, Rákóczi út 33/a. BESZÁMOLÓ RENDİRKAPITÁNYSÁG SÁROSPATAK Sárospatak, Rákóczi út 33/a. BESZÁMOLÓ Sárospatak város 2009. évi közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl és az azzal kapcsolatos feladatokról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG Vezetıje Gorgosilits Fábián r.ezredes rendırségi fıtanácsos 28 Tatabánya, Komáromi u. 2. Telefon.:34/517-73; IRM: 21/2-67 Fax: 34/517-768; IRM 21/22-77 E-mail:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Sajószentpéter város közrendjének nek és közbiztonságának helyzetérıl. 2009. év

BESZÁMOLÓ. Sajószentpéter város közrendjének nek és közbiztonságának helyzetérıl. 2009. év BORSOD-ABAÚJ ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG KAZINCBARCIKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 3700. KAZINCBARCIKA, BARÁTSÁG TÉR 1-3. Telefon: (48) 510-550/ 54-10, fax: 54-11 Szám:05040-1046/2010. ált. BESZÁMOLÓ

Részletesebben

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75 Szám: 268-74/ 26-2007. ált. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó TOKAJ VÁROS bőnügyi- közbiztonsági

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Tárgy: Beszámoló a Békési Rendırkapitányság 27. évi tevékenységérıl Elıterjesztı: Ladányi Zoltán Kapitányságvezetı Véleményezı Ügyrendi, Lakásügyi, Közrendvédelmi bizottság: Bizottság Sorszám: III/. Döntéshozatal

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE BŰNÜGYI- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, ANNAK 2009. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL,

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE BŰNÜGYI- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, ANNAK 2009. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL, SALGÓTARJÁNI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Ponyi Béla r. ezredes kapitányságvezető 3 Salgótarján, Kossuth út 5. 3 Salgótarján, Pf. 266. Szám: 2-88/2.ált. 3.sz. példány BESZÁMOLÓ SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált.

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált. RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS Szám: 09080-848/-1/2011. ált. BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL Balmazújváros, 2011. március 05. Kántor Péter r. alezredes rendırségi fıtanácsos

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról. Szám: 17010/1427/2013. ált. Szekszárd 2012.

Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról. Szám: 17010/1427/2013. ált. Szekszárd 2012. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010/1427/2013. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2247/2012. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás Bevezetés A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) szerint a rendőrkapitány vagy képviselője évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

A nagyközség 2012. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése

A nagyközség 2012. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése Az előterjesztés száma: 49/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközség 2012.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010/1427/2013. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010-753/2014. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2.

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-071, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-071/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070/901-2013. ált. B E

Részletesebben

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE Bevezető BEVEZETŐ A Mátészalkai Rendőrkapitányság a rendőrség számára az Alkotmányban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatai 890,91 km2, 92,3/fő/km2 népsűrűségű

Részletesebben

:8500 Pápa, Széchenyi u. 18.; 8501 Pápa, Pf.: 70. /fax: 89/313-011 : ugyelet.papark@veszprem.police.hu B E S Z Á M O L Ó

:8500 Pápa, Széchenyi u. 18.; 8501 Pápa, Pf.: 70. /fax: 89/313-011 : ugyelet.papark@veszprem.police.hu B E S Z Á M O L Ó 49. P Á P A I R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G :8500 Pápa, Széchenyi u. 18.; 8501 Pápa, Pf.: 70. /fax: 89/313-011 : ugyelet.papark@veszprem.police.hu Szám: 19030/1580-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó Pápa

Részletesebben

Rend rkapitányság Rétság 2651 Rétság, Rákóczi u. 8-10 Telefon.: 06-35-350-144. Jóváhagyom: Dr. Ármós Sándor r. dandártábornok f kapitány

Rend rkapitányság Rétság 2651 Rétság, Rákóczi u. 8-10 Telefon.: 06-35-350-144. Jóváhagyom: Dr. Ármós Sándor r. dandártábornok f kapitány Rend rkapitányság Rétság 2651 Rétság, Rákóczi u. 8-10 Telefon.: 06-35-350-144 Szám:../2007.ált. Jóváhagyom: Dr. Ármós Sándor r. dandártábornok f kapitány B E S Z Á M O L Ó A REND RKAPITÁNYSÁG MUNKÁJÁRÓL

Részletesebben

Tel. BM: (03/32-36-18) Városi: (06/42-524-600) Fax. BM: (03/32-31-67) Városi: (06/42-311-943) E-mail: szabolcsmrfk@bm.gov.hu

Tel. BM: (03/32-36-18) Városi: (06/42-524-600) Fax. BM: (03/32-31-67) Városi: (06/42-311-943) E-mail: szabolcsmrfk@bm.gov.hu R E N DŐRKAPI T Á N Y S Á G N Y Í R E G Y H Á Z A 4 4 N yí r e g yh á z a, S t a d i o n u t c a 1-5. 4 4 1. N yí r e g yh á z a, P f. : 1 9 6. Tel. BM: (3/32-36-18) Városi: (6/42-524-6) Fax. BM: (3/32-31-67)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRİL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRİL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

BESZÁMOLÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRİL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRİL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL DABASI RENDİRKAPITÁNYSÁG 2370 Dabas, Szent István tér 1. Levélcím: 2372 Dabas, Pf. 30 Tel.: (29)360-207, BM : 30-477 e-mail: dabasrk@pest.police.hu Szám: 13030-400/11/2013. ált. Elıadó: Bartuszek Csaba

Részletesebben

Tanácsnok B ES Z Á M O L Ó

Tanácsnok B ES Z Á M O L Ó Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok B ES Z Á M O L Ó A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság 2008. évben végzett munkájáról Készítette: Dr.Skorka Tamás r. őrnagy

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Felsılajos község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB nyílt ülés Képviselő-testület egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi Értékelő Jelentése

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi Értékelő Jelentése Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rendőrkapitányság Budapest, IV. ker. Árpád út 87. 1325 Budapest, Pf. 79 06-1-231-3400 BM 44-191 06-1- 231-3421 BM 44-401 04rk@budapest.police.hu A Budapesti

Részletesebben

Rendőrkapitányság Rétság 2651 Rétság, Rákóczi u. 8-10 Telefon.: 06-35-350-144 B E S Z Á M O L Ó

Rendőrkapitányság Rétság 2651 Rétság, Rákóczi u. 8-10 Telefon.: 06-35-350-144 B E S Z Á M O L Ó Rendőrkapitányság Rétság 2651 Rétság, Rákóczi u. 8-10 Telefon.: 06-35-350-144 Szám:../2005.ált. Jóváhagyom: Dr. Ármós Sándor r. ezredes főkapitány B E S Z Á M O L Ó A RENDŐRKAPITÁNYSÁG MUNKÁJÁRÓL A KÖZBIZTONSÁG

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1751-2/2011. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA 2008. 2 Hajdúnánás Város Bőnmegelızési Koncepciója Mottó: Jobb megelızni a bőntettet, mint büntetni azt. (Cesare Beccaria) I. Bevezetı Hajdúnánás Hajdú-Bihar

Részletesebben