JEGYZ KÖNYV január 31-én

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZ KÖNYV 2008. január 31-én"

Átírás

1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének január 31-én megtartott üléséről

2 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének január 31-én megtartott üléséről, a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak: Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Békiné Péter Emese Dávidházi Ferenc Falussy Józsefné Hubainé Trembinszki Katalin Kedves Béla Matuscsák Sándor Meszlényi István dr.móré Lórántné Tóth István képviselők Volczné Simka Marianna iskola igazgató Sóváriné Kiss Erika óvoda vezető Hegedűs Imréné vezető gondozó Kedves Dóra a polgármesteri hivatal könyvelési munkatársa Pipicz Sándorné jegyzőkönyvvezető Béki József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapította, hogy a 10 fő települési képviselő közül 10 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Dávidházi Ferenc alpolgármestert és Hubainé Trembinszki Katalin képviselőt. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, mely megegyezik a meghívóban kiadottakkal azzal a különbséggel, hogy a 4. napirendként szereplő rendelet alkotás kerülne elsőként tárgyalásra, hiszen az a költségvetési rendelet megalkotására már kihatással lesz.. A javaslat alapján a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendet, mely meghívó formájában a jegyzőkönyvhöz mellékelve. dr.móré Lórántné képviselőnek hirtelen el kellett hagynia a tárgyaló termet, így a jelenlévő képviselők száma 9 főre csökkent.

3 1. NAPIRENDI PONT: A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló rendelet előterjesztése Bodnár Jánosné jegyző a rendelet tervezetet a meghívóval együtt küldte meg a képviselőknek előzetes tanulmányozás céljából. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az államháztartásról szóló törvényben kerültek meghatározásra a helyi önkormányzatok költségvetéséről és zárszámadásáról szóló rendeletek formai elemei. Az adattartalom változatlan, de az ÁSZ, illetve a Kincstár ellenőrzése is könnyebbé válik, hiszen egységes formában kerül eléjük valamennyi önkormányzat rendelete. Béki József polgármester megnyugtatja képviselő társait, hogy a költségvetés kimunkálása a megszokott részletes formában is eléjük kerül majd, de a jegyzőkönyvben, írásos formában az elfogadott rendeletnek úgy kell majd kinéznie, azokat a táblázatokat és feladat bontásokat kell tartalmaznia, ahogyan az az előterjesztésben szerepel. Hubainé Trembinszki Katalin képviselő elfogadja, ha ez a követelmény, de szerinte jobb volt a régi, áttekinthetőbb, részletesebb volt. Ő egyszerű emberként ebből nem sokat ért. Más hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúan a következő rendeletet alkotta: Bekecs Községi Önkormányzat 1/2008. (II.4.) SZÁMÚ RENDELETE A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a alapján a képviselő-testületnek tájékoztató jelleggel bemutatandó mérlegek, kimutatások tartalmáról a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya a Bekecs Községi Önkormányzat költségvetésére, költségvetés módosítására, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

4 2. A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet részeként a polgármester köteles az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását bemutató adatokat az e rendelet 1/a., 1/b., 2/.,3.sz. mellékletekben meghatározott tartalommal a képviselő-testület elé terjeszteni. 3. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezet részeként a polgármester köteles az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközének változását bemutató adatokat az e rendelet 4/a., 4/b., 5., 6., 7/a., 7/b., 7/c., 7/d., 8., 9., 10. sz. mellékletekben meghatározott tartalommal a képviselő-testület elé terjeszteni. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja február 3. Bodnár Jánosné jegyző

5 ...Önkormányzat 1/a. sz. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím évi tény évi várható évi előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 3.3. Átengedett központi adók* 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 4. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 4.1. Normatív hozzájárulások* 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 6.1. Támogatásértékű működési bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Finanszírozási bevételek ( ) 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei 8.2. Értékpapírok bevételei 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 12. Forráshiány 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább bemutatni. * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű

6 ...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek évi tény évi várható évi előirányzat I. Folyó (működési) kiadások ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások* 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. Értékpapírok kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

7 1/b. sz. melléklet...kisebbségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím évi tény évi várható évi előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) 7.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) K I A D Á S O K Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek évi tény évi várható évi előirányzat I. Folyó (működési) kiadások ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

8 2. sz. melléklet Sorszám Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként után Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)... Beruházás célonként... Felújítás feladatonként... Egyéb... Összesen ( ) Ezer forintban! Összesen 9=( )

9 3. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 6...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 7...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 9. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 10. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 11. Egyéb kedvezmény 12. Egyéb kölcsön elengedése Összesen: * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

10 ...Önkormányzat 4/a. sz. melléklet ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti előirányzat évi Módosított előirányzat Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 2. I/1. Intézményi működési bevételek 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( ) 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók 3.3. Átengedett központi adók 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 4. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 4.1. Normatív hozzájárulások 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( ) Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 6.1. Támogatásértékű működési bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Finanszírozási bevételek ( ) 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei 8.2. Értékpapírok bevételei 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 12. Forráshiány 13. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

11 K I A D Á S O K Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcím évi tény Eredeti előirányzat évi Módosított előirányzat Teljesítés I. Folyó (működési) kiadások ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. Értékpapírok kiadásai 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

12 ...Kisebbségi Önkormányzat 4/b. sz. melléklet ÉVI ZÁRAZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti előirányzat Ezer forintban! évi Módosított előirányzat Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) 7.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) K I A D Á S O K Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcím évi tény Eredeti előirányzat évi Módosított előirányzat Teljesítés I. Folyó (működési) kiadások ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

13 5. sz. melléklet PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet január 1-jén Ebből: 2. Bankszámlák egyenlege 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 4. Bevételek ( + ) 5. Kiadások ( - ) 6. Záró pénzkészlet december 31-én Ebből: 7. Bankszámlák egyenlege 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

14 6. sz. melléklet Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban december 31-én Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás =(4+ +7) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 9=(3+8)

15 ...Önkormányzat 7/a. sz. melléklet VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Adatok: ezer forintban! Könyv szerinti állományi érték Becsült I. Immateriális javak ( ) Törzsvagyon (03+06) Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak ig leírt forgalomképtelen immateriális javak Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak (10+11) Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak ig leírt forgalomképes immateriális javak Immateriális javakra adott előlegek ig leírt immateriális javak Immateriális javak értékhelyesbítése 14. II. Tárgyi eszközök ( ) 15. II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ( ) Törzsvagyon (18+38) Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) ( ) Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók Közforgalmú repülőtér (23+24) Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér ig leírt közforgalmi repülőtér Parkok, játszóterek (26+27) Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek ig leírt parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák Egyéb ingatlanok (35+36) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) ( ) Vízellátás közművei (40+41) Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei ig leírt vízellátás közművei Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 44.

16 ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték Becsült Távhőellátás (46+47) Értékkel nyilvántartott távhőellátás ig leírt távhőellátás Közművek védőterületei (49+50) Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei ig leírt közművek védőterületei Intézmények ingatlanai (52+53) Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai ig leírt intézmények ingatlanai Sportlétesítmények (55+56) Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények Állat-és növénykert (58+59) Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert ig leírt állat- és növénykert Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek Műemlékek (64+65) Értékkel nyilvántartott műemlékek ig leírt műemlékek Védett természeti területek (67+68) Értékkel nyilvántartott védett természeti területek ig leírt védett természeti területek Egyéb ingatlanok (70+71) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlan beruházás Forgalomképes ingatlanok ( ) Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter Épületek (78+79) Értékkel nyilvántartott épületek ig leírt épületek Egyéb ingatlanok (81+82) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás Ingatlanok beruházására adott előlegek Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása 85. II/2. Gépek berendezések és felszerelések ( ) Törzsvagyon (88+93) Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya 89. (90+91) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és 90. felszerelés ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések 94. állománya (95+96) Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és 95. felsz ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés 97. beruházás

17 ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték Becsült Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102) Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya 99. ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása 105. II/2. Járművek ( ) Törzsvagyon ( ) Forgalomképtelen járművek ( ) Forgalomképtelen járművek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek ig leírt forgalomképtelen járművek Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása Korlátozottan forgalomképes járművek ( ) Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek ber Forgalomképes járművek ( ) Forgalomképes járművek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek ig leírt forgalomképes járművek Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása Járművek beruházására adott előlegek Járművek értékhelyesbítése, visszaírása 124. II/3. Tenyészállatok ( ) Forgalomképes tenyészállatok ( ) Forgalomképes tenyészállatok állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok ig leírt forgalomképes tenyészállatok Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása Tenyészállatok beruházására adott előlegek Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása 132. III. Befektetett pénzügyi eszközök 133. III/1. Egyéb tartós részesedés ( ) Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés Forgalomképes egyéb tartós részesedés Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések ( ) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 143. IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) ( ) Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 149.

18 ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték Becsült Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény ( ) Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) ( ) Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berend., felsz Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek ( ) Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, 165. építmény) ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok 176. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 177. I. Készletek ( ) Vásárolt anyagok ( ) Élelmiszerek Gyógyszerek, vegyszerek Irodaszerek, nyomtatványok Tüzelőanyagok Hajtó és kenőanyagok Szakmai anyagok Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletek ( ) Áruk Betétdíjas göngyölegek Közvetített szolgáltatások Követelés fejében átvett eszközök, készletek Értékesítési céllal átsorolt eszközök ( ) Épületek építmények 193.

19 ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Saját termelésű készletek ( ) Késztermékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Befejezetlen termelés, félkész termékek 200. II. Követelések ( ) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok ( ) Helyi adóból hátralék Lakbér, bérleti díj hátralék Térítési díj hátralék Térítési díj hátralék Rövid lejáratú kölcsönök ( ) Működési célú rövid lejáratú kölcsönök ( ) Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Lakosságnak nyújtott kölcsön Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök ( ) Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Lakosságnak nyújtott kölcsön Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön Váltókövetelések Munkavállalókkal szembeni követelések Egyéb követelések ( ) Támogatási program előlege Szabálytalan kifizetés miatti követelés 225. III. Értékpapírok ( ) Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok Egyéb részesedések 233. IV. Pénzeszközök ( ) Pénztárak csekkek, betétkönyvek ( ) Pénztárak ( ) Forint pénztár Valutapénztár Költségvetési betétkönyvek Elektronikus pénzeszközök Csekkek 241.

20 ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték Becsült Költségvetési bankszámlák ( ) Költségvetési elszámolási számla Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál Költségvetési elszámolási számla Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla Deviza(betét) számla Idegen pénzeszközök ( ) Közműtársulati lebonyolítási számla Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási 253. számla 3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla Értékesített lakások bevételének elszámolása Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla Egyéb idegen bevételek számla 259. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 260. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Önkormányzat 7/b. sz. melléklet VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról Adatok: ezer forintban! FORRÁSOK Sorszám állományi érték

21 Induló tőke Tőkeváltozások Értékesítési tartalék 03. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10) Tárgyévi vállalkozási eredmény Előző év(ek) vállalkozási eredménye 10. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) 11. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 16. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) helyi adókból származó túlfizetés közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség lakbér túlfizetés egyéb 25. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 26. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) 27. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) 28.

22 ...Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről /c. sz. melléklet Megnevezés Sorszám Mennyiség (db) Értéke (E Ft) Képzőművészeti alkotások 1. Régészeti leletek 2. Képek 3. Szobrok 4. Egyéb képzőművészeti alkotások 5. Gyűjtemények 6. Kulturális javak 7. Egyéb eszközök Összesen: 22

23 ...Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről /d. sz. melléklet Megnevezés Sorszám Mennyiség (db) Értéke (E Ft) Kezességvállalás 1. Garanciavállalás 2. Szerződésből eredő kötelezettség 3. Függő kötelezettségek Összesen: 23

24 8. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve előtti teljesítés évi teljesítés Kötelezettségek a következő években után Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Beruházás feladatonként Felújítás célonként Egyéb Összesen ( ) Ezer forintban! Összesen ( ) 10 24

25 9. sz. melléklet Sorszám Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Összesen (1+6) Ezer forintban! után 8 25

26 10. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 6...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 7...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 9. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 10. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 11. Egyéb kedvezmény 12. Egyéb kölcsön elengedése Összesen: * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. 26

27 Megérkezett dr. Móré Lórántné képviselőasszony, így a jelen lévő képviselők létszáma ismét 10 főre változott. 2. NAPIRENDI PONT: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének előterjesztése (első olvasat) Béki József polgármester a költségvetés első tárgyalásához szükséges táblázatokat a meghívóval együtt postázta a képviselők részére, szóbeli kiegészítése a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve. Felkéri Tóth István képviselőt, hogy a Pénzügyi ellenőrző Bizottság nevében mondja el véleményét, esetleges javaslatát. Tóth István képviselő elmondja, hogy elég későn kapták meg az anyagot, nem volt módjuk behatóan tanulmányozni azt. A bizottság ülésén nagy megállapítások nem születtek, ezért inkább az ő saját, egyedi értékelését közölné. Szerinte Bekecs nem egy olyan rossz falu, a 2630 fős lakosságszám nagyon is szép szám, hiszen a 80-as években 2000 főről indult a létszám, még a 27 fős csökkenéssel sem rossz! Előbb a bevételek pozitívumait emelné ki: - az összes bevételnek közel 50 %-át a helyi bevételek teszik ki. Ebből látszik azért a község teherbíró képessége. - Az intézmények bevételei a tavalyi szinten maradtak, annak ellenére, hogy az Idősek Klubja megszűnt. - A helyi adó bevételek növekednek. A kommunális adó bevezetése kapcsán látszik, hogy valami elkezdődött és tapasztalat szerint a lakosság körében ez nem okozott nagy felháborodást. Sőt! Igenis 8, vagy 10 ezer forintot kellett volna megszavaznunk inkább, hiszen kell a pénz. Elégedetlenkedő ember mindig is volt, lesz, de ők a lakosságnak csak mintegy %-át teszik ki. A negatívumok: - csökkent az önkormányzat mozgástere. A bérek az összes költségvetés 60 %-át teszik ki, a szociális segélyek a 15 %-át, a dologi kiadások is 15 %-ot, nem marad fejlesztésre csak nagyon kevés. - a 15 millió Ft működési hitel visszafizetésének nem látja a forrását. Ha 90 napon túl sem tudunk fizetni (márpedig kifizetetlen számlák vannak!) akkor fenyeget a csődeljárás lehetősége, ezt nagyon komolyan kell venni! - a tavalyi megszorító intézkedéseknek nem látja a hasznát. Álláshelyek szüntek meg, az idén mégis magasabb az idei bér előirányzat. Tavaly a koncepció összeállításánál még optimista volt, hogy azok a kiadások, amik tavaly terhelték az önkormányzatot, az idén nem lesznek, ez is könnyebbségnek tűnt (nyugdíjazások miatti végkielégítések pl.), most mégis több a terv a tavalyinál ami a bért illeti. 27

28 Bodnár Jánosné jegyző itt megjegyzi, hogy tavaly a megszüntetett álláshelyeken a végkielégítések összegét pályázaton megnyerte az önkormányzat! Tóth István képviselő szerint a dologi kiadás is emelkedett, de ez betudható a nyersanyag és energia árak emelésének. De pl. az Idősek Klubja megszüntetésének nem látja a hasznát. Tudja, hogy a következő mondandója miatt nem lesz népszerű, de ha csinálni tudta ezt nem is olyan régen, akkor tanácsot adni is tud, sőt úgy érzi, kell is! Szerinte például túl nagy luxus egy ekkora faluban két konyhát is fenntartani. Kérdezi: kell ide pl. két élelmezésvezető? Vagy pl. minek ennyi szellemi foglalkozású közhasznú munkás? A gyereklétszám csökken, de mi mégis vesszük fel a dolgozókat! Vagy pl. a busz! Ő szerezte ezt annak idején az önkormányzatnak, de ha ennyire rossz a helyzet, el is lehet azt adni! Szerinte ilyen dolgokban kell gondolkodni, hiszen 36 millió Ft a forráshiány, itt valamit tenni kell! Átmeneti szociális segélyre éves szinten 4 millió Ft? Ez is nagyon sok! Bodnár Jánosné jegyző tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy a szociális segély keretben már benne szerepel a Bursa ösztöndíj is 2 millió Ft-tal. Tóth István képviselő elmondja, hogy nem szeretne senkit megsérteni, őt nem a rosszindulat vezérli, mindössze az ő saját meglátásait közölte a testülettel. Szerinte a Kormány nem titkolt szándéka is az a normatíva csökkentésekkel, hogy ne legyen annyi kis önkormányzat. Eddig volt kire visszamutogatni és ő ezt méltósággal viselte. Tudomása szerint a hivatalból szivárgott ilyen hamis információ de most már nem szeretné ezt hallani. A jelenlegi kormány döntéseiről már nem ő tehet. Az iskolai fűtés racionalizálást bár ő is megszavazta, de biztosan kellett az? Biztosan szükség volt rá, biztosan meg van rá a fedezet? Itt most sokkal komolyabban átgondolt, felelősségteljes döntések meghozatalára van szükség és ezt nagyon komolyan kell venni! Béki József polgármester a következők szerint reagált a felvetésekre: Kérés hangzott el, hogy ne vegyünk el létszámot az oktatásból. A testületen múlik, ha megszüntet egy álláshelyet, illetve egy költségvetési létszámot, de ugyanúgy, ha szükséges, akkor a testület tudja ezt visszaállítani is. Ez a döntés igazgató nővel egyetértésben, komoly tárgyalásokat követően született. Ha Tamás Imréné is nyugdíjba vonul majd, az ő helyét már nem lehet megszüntetni, az ő helyére szakos tanárt kell majd felvenni, ez is egyértelmű, de a jelenlegi helyzettel az iskola igazgatója is teljesen egyetért. A konyhák összevonására tavaly már tettünk egy kísérletet, de utóbb kiderült, hogy a kiírt pályázatba ez nem állítható be igényként, a feltételek kimondottak az oktatási célt szolgáló foglalkoztató helyiség kialakítására vonatkoztak. Idén úgy néz ki - ismét lesz erre lehetőség, de választanunk kell az útfelújítások, vagy a konyha összevonás között. Mérlegelnünk kell, a falu, a lakosság szempontjából melyiket éri meg majd jobban. Ráfordítás nélkül összevonni, megszüntetni konyhákat nem lehet, a szakhatóságok így is nagyon komoly igényeket támasztanak, melyeknek meg kell felelni. Közmunkások foglalkoztatása terén nagy szerencsénk van idén, mert a kistérség foglalkoztat júniusig 8 főt, sőt eszközöket (kaszákat, bicikliket) is kaptunk ennek a programnak a keretében, így ez nekünk egyáltalán nem kerül pénzbe. Vannak ugyan diplomás közhasznúak is, de róluk majd az intézményvezetőket kéri meg, hogy szóljanak pár szót. 28

29 Szerinte ami csökkentést, megszorítást lehetett tenni, azt tavalyi évben megtették és a jövőben kínálkozó lehetőségekkel is természetesen élni fognak, bár roppant kellemetlen intézkedésekről van szó. Bár tényleges vannak kifizetetlen számlák, a csődeljárás szerencsére még nagyon távoli dolog. Kéri az intézményvezetőket, hogy a diplomás végzettségű közhasznú dolgozókról szóljanak. Tóth István képviselő elnézést kér, ő kezdte el a magasabb iskolai végzettségűeket is foglalkoztatni ebben a formában, nehogy félreértés essék és őt személyeskedéssel vádolják! Volczné Simka Marianna iskola igazgató elmondja, hogy az iskolában jelenleg 1 fő diplomás végzettségű közhasznú dolgozó van, tanítói diplomával. Állandó helyettesítést lát el, ő szakszerűen tud órát tartani az alsó tagozatban. Ha ő nem lenne, akkor a helyettesítésre kifizetett összegek nőnének jelentősen, tehát a foglalkoztatása ebben a formában gazdaságos. Répássi Istvánnak a nyugdíjazása folyamatban van, már nincs állományban, csak ez az egy fő, de erre szükség is van. Sóváriné Kiss Erika óvoda vezető elmondja, hogy az óvodában is egy főt alkalmaznak közhasznúként diplomás végzettséggel. A másik diplomás közhasznú dolgozó állandó munkát kapott Szerencsen, de a hiányát már érzik, hiszen azóta hárman túlóráznak folyamatosan. A gyermekcsoport ugyanis nem maradhat óvónő nélkül, a dajka nem vonható felelősségre. Reggel 6-tól délután fél ötig van nyitva az óvoda, ez alatt folyamatosan kell óvónőnek lenni a gyermekekkel. Bodnár Jánosné jegyző is a felvetésekre válaszolva mondja el azt, hogy az iskolára eleve közel 6 millió Ft-tal kevesebb az idénre tervezett normatíva, vagyis valóban nem az önkormányzat, illetve a hivatal hibájából alakult ki ez a helyzet. A köztisztviselők 5 %-os illetményalap emelésére központilag előleget lehetett igényelni. Egy másik, részletesebb felmérés is várható, elképzelhető még, hogy a pótlékokra is vonatkozik majd az 5 %-os emelés, ezt sajnos az önkormányzatnak le kell nyelnie, a dolgozóknak ami jár, azt meg kell adni. A hivatalban 3 fő közhasznú dolgozó van, egy a szociális ügyintézőnek segít, egy az igazgatásban és egy hivatalsegéd. A szociális kiadásoknál emelkedett a szociális segélyre kifizetett összeg, megmaradt ugyan a méltányossági ápolási díj, de szigorodnak a feltételei. A tavalyi felhasználás alapján a lakásfenntartási támogatásra is kevesebb lett tervezve, úgy szintén kevesebb a közgyógyellátásra, az igények és a felhasználás alapján viszont magasabb összeg került tervezésre a Bursa ösztöndíj esetében, de ezen a szakfeladaton szerepel pl. a tankönyvtámogatásra kifizetendő összeg is, illetve a gyermekétkeztetés is, aminek a normatíváját bizony ki kell egészítenünk. Itt egyedüli megszorítási lehetőség az átmeneti segélyek odaítélésénél kínálkozik. A busz eladással szükség esetén egyetért, bár jelen helyzetben a busz úgymond eltartja önmagát. Arra azonban számítani kell, hogy az eladás után az útiköltség elszámolások fognak növekedni, mert vannak olyan esetek, amikor mindenképpen meg kell oldani egy-egy szakmai napra, tanfolyamra, pénzintézetbe stb. való oda-vissza utazást. Legközelebb éppen a népszavazási anyag átvétele lesz a megyeházán. A napközi működtetése kötelező feladat, amennyiben igény mutatkozik rá, legfeljebb csak egy csoporttal működik. Ami nem kötelező feladat, azokat már megpróbáltuk elhagyni. Sajnos az iskolai és a működési hitelre is ketyeg a kamat. A végrehajtások, a kinnlevőségek behajtása terén is nagy előrehaladás történt, jó pár ingatlanra is jelzálogjog bejegyzés történt az önkormányzat javára. 29

30 Béki József polgármester elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a hatáskörébe tartozó, költségvetést is érintő témákat. Felkéri Falussy Józsefné képviselőt, aki a bizottság elnöke, hogy tájékoztassa ennek eredményéről a testületet. Ő maga személyes érintettsége okán ezen a tárgyaláson nem kíván részt venni, elhagyja az üléstermet. Falussy Józsefné képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a polgármester illetményére is a köztisztviselői törvényben foglaltak az irányadók, ezért az 5 %-os emelés őrá is vonatkozik, de ezt a testületnek kell jóvá hagynia. A szorzó tehát marad a tavalyi, változatlanul 9,5-es, de az illetményalap Ft-ról ,- Ft-ra történő emelésével a polgármester illetménye ,- Ft-ra emelkedik. A költségtérítése, amennyiben igényli, ennek az illetménynek a 25 %-a, ez ,- Ft, ezt külön határozatban kell jóváhagynia a testületnek. A Bizottság a képviselői tiszteletdíj emelését nem javasolja. A dolgozóknak havonta adó- és járulékmentesen adható hidegélelmiszer-utalvány összeghatára 5.000,- Ft-ról Ft-ra, illetve a melegétel juttatás összege ,- Ft-ról ,- Ft-ra emelkedett, ezt javasolja a bizottság a dolgozók részére továbbra is megtartani. Az intézményekben a munkaruházatra jobban oda kell figyelni, két évente kell új köpeny a dolgozóknak. A kultúrára betervezett 300 ezer forint nagyon kevés, talán egy (nem is a legszínvonalasabb) műsor költségét ha fedezi, itt jelentősebb átcsoportosításra lenne szükség, hiszen a kultúra sajnos teljesen leült a faluban. A pénzügyi bizottság elnökétől elhangzottaknak kb. felével egyetért. Nem tudja, hogy honnan lehetne pénzt szerezni, de valamit tenni kellene. Talán lehetne alakítani egy bizottságot, az élén Tóth Istvánnal, aki nagy tapasztalattal rendelkezik e-téren. Talán meg lehetne nézni más, sikeresebb önkormányzatokat, hogy ők hogyan jutottak pénzhez. Az oktatásban megváltoztak a feladatok, ez már nem az az iskola, nem az az oktatás, ami volt pár éve-évtizede. A gyereklétszám ugyan kevesebb, de a feladat lett más. Az antiszociális gyermekeket előbb be kell terelni az oktatásba, vagy például ott a bál szervezése, amibe rengeteg munka van, elvárás van a faluban az iskolával szemben, akkor miért baj, hogy ehhez pénz kell? dr.móré Lórántné képviselő a rádióban azt hallotta, hogy Budapesten úthasználati díjat szednek a teherautósoktól. Mi kicsi falu nem tudjuk kizárni az átmenő forgalmat. Van-e lehetőség nálunk úthasználati lehetőségre? És nem a főutcára gondol,mert az a közútkezelő tulajdona, hanem az Igazság utcára például, vagy a Tűzoltó útra. az átmenő forgalmat. Van-e lehetőség nálunk úthasználati lehetőségre? És nem a főutcára gondol,mert az a közútkezelő tulajdona, hanem az Igazság utcára például, vagy a Tűzoltó útra. Ha a lakosságot sarcoljuk adóval, akkor más irányba is mozdulnunk kell. Ő is nagyon sajnálja ezt a most kialakult szomorú helyzetet, de szerinte sincs értelme a visszamutogatásnak. Az országunk gazdasági és erkölcsi letiprása tudatosnak tűnik. A két konyha fenntartása szerinte is luxus, erre valamit úgyis ki fognak találni. Nem a fejlődés ellen van, de a tervezésnél a teherbíró képességet kellett volna jobban figyelembe venni. A döntések logikáját nem látja. Például előbb felújította a testület a kultúrházat, aztán meg iskolát épített nagy aulával és a kultúrház azóta kihasználatlanul megy tönkre. A jövőbeni fejlesztéseket tehát logikusabban kell megszervezni és kivitelezni. Jó, hogy van iskolánk, de van szemét is, van rossz út is, nincs járdánk, így joggal mondhatja a lakosságnak, hogy minek vannak itt képviselők? 30

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2010. (...) számú rendelete a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő testületének. 1/2010.(II.25.) rendelete

RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő testületének. 1/2010.(II.25.) rendelete RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő testületének 1/2010.(II.25.) rendelete a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat 2007. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Egyek Nagyközség Önkormányzat 2007. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Egyek Nagyközség Önkormányzat 4. sz. melléklet 2007. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban! Bevételi jogcím 2006. évi tény Eredeti előirányzat 2007. évi Módosított előirányzat

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2009. január 29-én

JEGYZ KÖNYV 2009. január 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. január 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Berente, 2006. január 30.

Kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Berente, 2006. január 30. Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 1./2006. (I.30.) rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározása Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-3/2010.

Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-3/2010. Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-3/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 3-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(V.10) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(V.10) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(V.10) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Buj község Önkormányzat Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG. 2009. ÉV Ezer forintban!

Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG. 2009. ÉV Ezer forintban! Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 14/a. számú melléklet 2009. ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített Tárgyévi költségvetési

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 26-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 1.1. Forgalomképtelen

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Hangony Község Önkormányzatának

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4 0 6 6 Tiszacsege, Kossuth út 5. sz. /Fax.: (52) 588-400 E-mail: pmhivatal@tiszacsege.

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4 0 6 6 Tiszacsege, Kossuth út 5. sz. /Fax.: (52) 588-400 E-mail: pmhivatal@tiszacsege. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4 0 6 6 Tiszacsege, Kossuth út 5. sz. /Fax.: (52) 588-400 E-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 17-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetés végrehajtásáról és zárszámadásáról. Vágáshuta Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE. 10/2013.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE. 10/2013.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet A rendelet kihirdetésének napja: 2013. április 26. Nagymányok, 2013. április 26. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 10/2013.(IV.26.) számú önkormányzati

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2005. április 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2010. december 08-én, szerdán 18 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2010. december 08-én, szerdán 18 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2010. december 08-én, szerdán 18 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. március 28-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. március 28-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. március 28-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 4/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. április 22. napján (csütörtök) 16 00 órai kezdettel

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben