Jánosi Gusztáv Dodó -ja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jánosi Gusztáv Dodó -ja"

Átírás

1

2

3 2014. április Balatonkenesei Hírlap 3 Henrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk. ezek egy késõbbi helytörténeti kiadvány részei. Jánosi Gusztáv Dodó -ja Kenese vízén 1887-ben jelent meg a Dodó vitorlás. A kényelmes, mélyjáratú hajó ott pompázott a másfél méteres mélység felett, a hosszú kikötõ végének irányában. Sudár árbocán fehér csillagos bordópiros zászlócskát pattogatott a szél. Kötelei sugarasan futottak le árbocáról. Fekete teste belesötétedett a víz tükrébe, mint árboca is. Ha meg felöltöztették, patyolatos álomként szökkent a bójáján. Igazi sirály volt, nagy fehér szárnyaival: kettõs orrvitorla, nagyvitorla s még külön csúcsvitorla is segítette a víz hasításában. A kikötõ végébõl lestük, mint suhant el az olívazöld vízen. Zöld moszatos oldalát kidüllesztve, büszke fejét oldalt fordítva siklott neki az almádi partoknak. A Dodó gazdája Jánosi Gusztáv, a veszprémi székeskáptalan tagja. Már megjárta Rómát, az Adriai-tengeren elvitorlázott Miramareig. Neves mûfordító volt. Szinte minden nyugati nyelven beszélt és fordított. Mûvei eredeti és átköltött mûvei már nevet szereztek neki. A falu derekán a toronymagasságú parton ott állt úri laka, a nyaralója. Az irodalom és mûvészet felkent emberei látogattak el hozzá nyaranta, s testvéreinek gyermekei rajongták körül. Népes család volt körüle. A balatonfüredi Stefánia Yacht Egyesület dalmata matrózokat hozatott a Balatonra, amikor Jánosi is kedvet kapott a vitorlás sportra. Neki Giovanni Caravanichot ajánlotta az egyesület vezetõsége. A józan, derûskedélyû taliánt megszerette. Tizenhét éven keresztül szolgálta urát hûségesen, biztos hajóstudással, a balatoni szeszélyes idõjárás és szélirány határozott kiismerésével. A faluban is népszerûségre tett szert. Mi, gyerekek, úszási bravúrunkban a vitorlást tûztük ki célul. Ha vízbe esett valami értékes tárgyunk, Giovannit kértük és matrózsapkájával kimerítette az iszapos fenékbõl az eltûnt tárgyat. Órák, fülbevalók s más értékes holmik dicsérték derékségét. Egyben ellátta ura körül az inasi teendõket is. Ha meg alkalmas szél fújt, felvonta a vitorlákat, és a fel-alá jártatással kívántatta meg gazdájával a hajórakelést. Endrõdi Sándor balatoni író is meglátogatta Jánosi tornyos, kényelmes, ízléssel berendezett nyári otthonát. A feledhetetlen napról meleg emlékezést írt a Fõvárosi lapokba. Endrõdi maga is ûzte a vitorlás sportot. Jókaival volt is egy kalandja. Mikor alsóõrsi tanyájára keresztelõre vitte magához a regényíró komát, a Balaton igen megcsúfolta. A csopaki öbölben ki kellett szállniuk s csónakon folytatták az utat Õrsig. De micsoda különbség az éjjeli szállással is berendezkedõ vitorlás és a kisebb hajók között! Azt a lelkes hangú cikk mondja el, melyrõl már említést tettünk Endrõdinél. A kormányrudat rendesen maga Jánosi tartja kezében. Giovanni a vitorlákat rendezi. Enyhe légáramlásban, igazi vitorlázó szélben, gyakran ítéletidõben is útrakeltek s bejárták a szelek szárnyán az egész Balatont. S Jánosi Gusztávnak, a mûfordítónak ezek a vitorlázó évei a legtermékenyebbek Ugyanis a derék, kiismert Giovanni szolgálata utolsó éveiben elbetegesedett s meg is halt. Jánosi emlékszem rá kísérletezett új dalmatával, de már nem tudott az új emberhez szokni. Azért 1904-ben felhagyott a sok lelki s testi örömet szerzõ vitorlázással s Kenese szegényebb lett a vízi csodával, mert a Stefánia Yacht Egyletnek ajándékozta hajóját. (részlet) Az 1920-as években meglátogattam gyerekemlékeim netovábbját a füredi klub kikötõjében, a vízrevontatás elõtt. A hajómunkások úgy ismerték, mint mi, s barátságosan mutattak a vízrebocsátást váró hajóra. Fehérre volt mázolva. Árboctalanul várta, hogy igazi elemébe, a zöld vízbe engedjék. Körüljártam nagy gyermeki csodálkozással. A bámulatot felváltotta bennem a megértõ szeretet. Hozzáképzeltem régi gazdáját, aki már tíz éve elment, a nagy szellemekkel együtt társalkodik közvetlenül az eliziumi mezõkön. Talán azon vitatkoznak, hogy egy-egy tolmácsolt kifejezés helyett melyik volna megfelelõbb. Giovannit is látom körüle. Kék matrózruhában s horgonyjelvényes trikójának mellén és sapkája körületén viseli a vitorlása felírását: Dodó. Gazdája fehéren ment el; mi is õszülõfélben kerültük körül hagyatékát, a Dodót Váth János Balatoni Szemle, II. évf szám Dodó Ha már melegebben ragyog a tavaszi napsugár, és szerelmes csókjára a föld a remény zöld színével felel: vitorla-szárnyain egy yacht a Balaton északkeleti partja felé repül. Egyike a legelsõknek a gyönyörû, óriási tó ez úszó fecskéi közül, melyek tavasszal jönnek és õsszel távoznak; kacéran karcsú testén e nevet viseli: Dodó. Repül. A partról pedig a hegyoldalról sudár-tornyú nyaraló várja-lesi jöttét, és megérkeztére, mint ölelni vágyó karok, szétnyílnak az ablakok. Ah, igen, bizonyos, hogy itt a tavasz, a langyos, illatos, már-már virágzó és gyümölcsöket ígérõ évszak, mely majd beleringat minket a bõségesen termékeny nyárba. Pompás termés lesz és sok-sok fürdõvendég, s a tornyos villa után szétnyílnak a falusi házak ablakai is, kezdõdik a szellõztetés, készülõdés, a vendégvárás. Dodó megérkezik. Pietró, a vörössipkás olasz hajós, aki gondozására már minden tavasszal eljõ Fiumébõl és õszig balatoni lakos, horgonyt vet, leereszti a vitorlákat, eloldja a kötelet, megy egy csólnakot a yachthoz fûzött, beugrik a csólnakba s szájában az elmaradhatatlan kis kerek pipával a nádasok mellett a hajóhídhoz evez. Õ az elsõ, aki ennél a hídnál kiköt. Csaknem a partnál, s nem fönt, ahol a Baross gõzös és a balatoni propeller szokott. Az idõ még korai, de már szép, enyhül, s a toronyvilla kezd népesedni. Pietrónak itt a szállása, már t.i. éjjel és étkezéskor, mert folyton a yachton van, és szolgálatkészen várja az urát. Derék, szelíd olasz, aki havi keresményét, szerzõdéses bérét s talán még a borravalókat is a hó elsején pontosan hazaküldi feleségének, a családnak. Csak dohányra tart vissza magának valamelyes pénzt. Dodót egy-két nap alatt újdonat-újjá csinosítja; házgondozó cselédség rendbehozza a villát, s már most jöhet a nagyságos kanonok úr Veszprémbõl. Nem is késik soká. Fogaton jön, hajóközlekedés még nincs, s ha csak lehet, minél elõbb állandóan itt is marad a Balatonnak kies fekvésû, szép hegyes északkeleti községében: Kenesén. A kanonok úr: Jánosi Gusztáv, a Kisfaludy-Társaságnak most megválasztott tagja. Itt született, ide vonzódik, s amikor teheti, itt tartózkodik. Arca egészségtõl piros, s kék szemei szelíden tekintenek az

4 4 Balatonkenesei Hírlap április aranyszegélyû szemüveg mögül. Jóságos abbé-arc, s középtermetû alakját gyakran látjuk el-elbolyongani a tó mentén egyedül. Magába mélyed. Miltonnal, Tassoval társalog-e ilyenkor?... S amikor kedvezõ az idõ, Dodóval bevitorlázza a Balatont. A napfény szinte ragyogást kölcsönöz az ég azurjának, s elõtte a végtelenbe nyúló víz, melyen a napsugarak játéka folytán megszámlálhatatlan aranygyík mozog, hullámzik. Magányosan, komolyan áll magasságában a tihanyi kolostor, régi idõkre emlékeztetõ. És mintha mindez nem is a jelen volna, hanem a múltnak valamelyik csöndes, szép korszaka és tája, ahol nemes lelkek a jó, a szép kultuszának éltek, Istennek és mindannak, ami reá emlékeztet, ami hozzá méltó. A környezet tette-e Jánosi Gusztávot halhatatlan költõk kiváló tolmácsává, vagy õ kereste, keresi a lelkületének megfelelõ keretet?... Vajha szélesebb körökben is hallanák mondotta a Kisfaludy-Társaság ünnepi lakomáján felköszöntõjében mint egyedül az országban az irodalomnak minden mûvelõje, tartozzék bármely felekezethez és irányhoz, az igaznak és jónak kultuszában. A Társaság díszgyûlésén Beöthy Zsolt úgy mutatta be az új tagot, mint kit munkás elvonultságából két halhatatlan ajánló vezet közénk: Milton és Tasso. E sorok szerény írója pedig a fénylõ nagy tavon vitorlázni lát egy komoly, tudós és igen kedves egyházi férfiút, aki nemes szórakozásul nagy hivatottsággal fordítja a világirodalom nagyjait, a yacht erre is, arra is száll, hol megáll, hol csak lassan úszik, s évrõl évre kincsekben gazdagabb, amiket a tudós pap ott alkot a maga gyönyörûségére, minden hiúságtól, minden számítástól menten, s midõn egyszerre partra száll: látja, mennyivel nagyobb a málhája, de ez nem teher, hanem közkincs, s íme: a parton, a magyar irodalmi és társadalmi értelmiség partján tapsokkal üdvözlik. Igen, igen, Dodó ringatta költõi hangulatokba és vezette vitorlaszárnyain, de nem gyors repüléssel, de csaknem észrevétlenül a számottevõ magyar irodalom elismeréséhez Jánosi Gusztáv veszprémi kanonokot. Thewrewk István Balatoni Hírlap, évf. 7. sz. Origami Hétvége Balatonkenesén Váratlanul távozott közülünk Erdélyi János, aki nemrég súlyos szívmûtéten esett át. A mûtét sikeres volt, de a fertõzés halálos Róla nem írtak soha az újságok, nem kapott kiemelkedõ elismeréseket, pedig a hétköznapok nagyszerû embere volt. Számára a család jelentette a boldogságot. Szeretõ férj, gyermekeire büszke apa, s nagyszerû papa az unokái számára. A munkáját egész életében tisztességgel végzõ, õszinte emberként ismerhette õt mindenki. Barátait tisztelõ, szeretõ, segítõkész ember volt. Egyenes õszintesége erõs jellemet takart. Nagycsaládból származott, tizenegyen voltak testvérek. A szeretet amelyben felnõtt végigkísérte egész életútját. Búcsú Április 4-6-ig immár 4. alkalommal láttuk vendégül a Magyar Origami Kör tagjait (munkáikból egy kis ízelitõt láthatnak a Tájházban). Köszönöm a segítséget a Postás üdülõnek, az óvodai konyha dolgózóinak, Kovács Istvánnak a cukros zacskókért, Vargáné Dobó Katalinnak a néptáncos mûsorért, a Tájház dolgozóinak, és nem utolsó sorban a Katica Pékség dolgozóinak a szíves vendéglátásért, Zongorné Mátrai Piroskának és páromnak a szervezésben nyújtott segítséget. A résztvevõk örömmel jöttek, de mondják el õk maguk. Köszönöm a szervezõknek, nagyon jól éreztem magam az origamis hétvégén Balatonkenesén, bár én még csak 1 éve origamizom, mégis találtam olyan modelt, amit kezdõként is meg tudtam hajtogatni. Köszönet azoknak a régi tagoknak, akik felkaroltak, hogy minél hamarébb beilleszkedjek... Csatári Ágnes Budapest Köszönöm ezt a kellemes origami hétvégét, amit Balatonkenesén töltöttem! Minden nagyon klassz volt! Remélem találkozunk még! Minden jót kívánok nektek! Balassáné Zsóka Székesfehérvár Örülök, hogy Kenese már negyedik alkalommal adott kiváló helyszínt a tavaszi origami hétvégének. A Katica Pékségnél kevés kellemesebb hely adatik egy szombat délutáni hajtogatáshoz és beszélgetéshez! A kicsik tánca mindenkinek tetszett! Köszönjük Kerti Teri lelkesedését! Villányi Mariann Budapest A már hagyományosnak számító tavaszi kenesei origami hétvége nemcsak a társaság miatt kellemes program, a szervezõk vendégszeretete garancia arra, hogy mindenki jól érezze ott magát. Az idei hétvége különösen emlékezetes marad az óvodás hagyományõrzõ csoport lelkes és megható mûsora miatt is. Köszönjük a szervezõknek a lehetõséget, és reméljük, még sok hasonlóan jó hangulatú hétvégét tölthetünk együtt Balatonkenesén. Gábor és Éva Budapestrõl Már negyedik alkalommal vehettünk részt a balatonkenesei Origami Hétvégén, ahova mindig nagy örömmel térünk vissza. Köszönet a szervezõknek! Tuzy Ibolya Tolna-Mözs Lelkes origamisok várva várják a találkozásokat egymással. Az ország néhány városában, mint nálunk Budapesten is, a helybélieknek havonta van lehetõségünk erre. Az országos ismeretségi kör személyes élményét viszont a nagyobb rendezvények nyújtják. Ilyen a kenesei Origami Hétvége, immáron hagyományt teremtve. Megvalósul a JÓ ADNI gondolata. Jó egymásnak, régi és új ismerõsnek adni abból, ami bennünk van. Ki mit szeret hajtogatni, teszi saját örömére is, és az érdeklõdõk ujjongó öröme visszahat. Ez tovább lelkesít, ezzel épülünk mindnyájan. A Katica-délután ezt jelentette. Egy ilyen hétvége erõt ad a további hétköznapjainkhoz, belõle élünk egy jó ideig, s kezdjük várni a következõ alkalmat. Köszönjük a fogadtatást, s ha Kenese visszavár, mi is visszavágyódunk. Orient Enikõ Budapest Köszönjük a gondolatokat, és ha lehet, várjuk õket jövõre is! Kerti Teréz, a Magyar Origami Kör tagja Mindent, amit párjával megteremtettek maguk körül, tisztességes, kemény munkával érték el. Soha nem volt megalkuvó, maradt gerinces ember, amire szülei nevelték. Fájó szívvel búcsúzok Tõled, Janó. Hiányozni fogsz, hiányozni fog bíztató mosolyod, erõs kézfogásaid, az egész lényed. A belõled áradó erõ, szeretet és õszinte büszkeséged példaképnek állítható. Szívünkben örökké velünk maradsz, és mi is büszkék vagyunk arra, hogy a barátaid lehettünk. Búcsúzom tõled, Drága Barátom! magam és családom nevében: id. Mészöly Sándor

5 2014. április Balatonkenesei Hírlap 5 A választókerület országgyûlési képviselõje Dr. Kontrát Károly Veszprém megye kettes számú egyéni választókerületében a választásra jogosult polgár közül an járultak az urnákhoz. Ez 61 % feletti részvételi arányt jelent. 19 és fél ezren adták a szavazatukat Kontrát Károlyra, a Fidesz- KDNP jelöltjére, így a következõ négy évben õ képviselheti a Balatonfüred központtal kijelölt választókerületet a Parlamentben, így településünket is. Rövid interjúra kértem képviselõ urat. Kérem, mindenekelõtt engedje meg, hogy gratuláljunk a választási eredményéhez, és sok sikert kívánjunk a célok megvalósításához! A választási programjaiban meghatározottak közül mit tart a legfontosabbnak? Melyek azok az elemek, amelyek a térségünkben is jellemzõek lesznek várhatóan? Milyen megvalósítandó elképzelései vannak? Mindenekelõtt szeretném megköszönni a keneseiek támogatását, hiszen az õ érdemük is, hogy ilyen történelmi eredmény született április 6-án. Fontos elmondani, hogy Európában nem volt még arra példa, hogy egy pártszövetség egymást követõ két alkalommal ilyen arányú támogatást tudjon szerezni. A magyarok a kétharmados többséggel egyértelmû bizalmat szavaztak és felhatalmazást adtak a kormánynak a megkezdett munka folytatására. Azt üzenték, jó az út, amelyen elindultunk, fontosak a célok, amelyekért eddig is dolgoztunk. Ígéretünkhöz híven folytatjuk a munkahelyteremtést, a gazdaság megerõsítését, a kis- és középvállalkozások támogatását. Ezen felül tovább erõsítjük a szociális biztonságot is, csökkentjük a családok terheit és az energiaárakat. Ahogy Önt megismerhettük a kampány elõtti idõszakban, sokat tesz a térségért és az itt élõkért. A választókörzet nagyobb része Balaton-parti település. Hogyan látja, milyennek értékeli a balatoni turisztikai kínálatot? Egyet ért azzal, hogy e térségben egyértelmûen a turizmus a kitörési pont? A turizmus kulcsfontosságú a balatoni régió településeinek gazdasági fejlõdése szempontjából. Mindannyiunk érdeke, hogy minél több külföldi és belföldi turistát csábítsunk a Balaton partjára nem csak nyáron, hanem más évszakokban is. Ennek érdekében az elmúlt években számos fejlesztés és új beruházás valósult meg: az út- és járdafelújításoktól kezdve, egészen a Rákóczi Kultúrpark kialakításáig. Mindezeknek is köszönhetõen egyértelmûen megfigyelhetõ és mérhetõ a térség gazdasági fellendülése, amely magában hordozza a további fejlõdés lehetõségét is. Próbáltuk elõsegíteni, hogy még inkább vonzó legyen a Balaton környéke. A tavaly elfogadott halgazdálkodási törvény például a horgászturizmus fellendítését célozza. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkáraként kiemelten fontosnak tartom a megfelelõ közbiztonság kérdését is, hiszen e nélkül nem piacképes egyetlen turisztikai attrakció sem. Az elmúlt négy év kormányzati erõfeszítéseinek köszönhetõen nagyot léptünk elõre ezen a téren is. Célunk, hogy a gyönyörû Balaton a legbiztonságosabb üdülõkörzet legyen az országban. Mennyire tartja fontosnak, hogy a választókörzet települései között hatékony együttmûködés alakuljon ki? Melyek azok a területek az Ön megítélése szerint, ahol különösképpen könnyen létrejöhet jó szomszédi, partneri kapcsolat? Nagyon fontos, hogy régió települései együttmûködjenek és összefogva dolgozzanak azokért a közös célokért, amelyek további fejlõdést hozhatnak a térség minden lakója számára. Legyen szó akár infrastrukturális fejlesztésekrõl, közösen mûködtetett intézményekrõl vagy kulturális programokról. Hogyan tudja képviselni majd az itt élõket a parlamenti munkában? Országgyûlési képviselõként az eddigiekhez hasonlóan továbbra is határozott célom, hogy a választókörzetem érdekeit szem elõtt tartva és képviselve végezzem a munkámat, ily módon is megköszönve a választópolgárok bizalmát. Számomra minden község és minden város fontos. A települések polgármestereivel rendszeres kapcsolatot tartok a jövõben is. Az emberek a és a fidesz.hu - címeken is elérhetnek. Gyõrfi H. Marianna

6 6 Balatonkenesei Hírlap április Április 22.: A Föld napja - Zöld jeles nap Április 24.: Szent György napja - A legenda szerint Kis - Ázsiában született és Palesztinában halt mártírhalált Diocletianus uralkodása idején. A cári birodalom, Bizánc szellemi örököse Györgyöt címerére emelte, s késõbb a legmagasabb katonai rendjelet (györgykereszt) róla nevezte el. A brit szigeteken Oroszlánszívû Richárd saját védszentjének választotta, 1222-tõl pedig Anglia hivatalos patrónusa lett. Jelvényét - fehér, illetve ezüst alapon vörös kereszt - a legelõkelõbb angol rend, a térdszalag rend viseli. Szent István a krónikák tanúsága szerint Szent György és Szent Márton zászlaja alatt verte le Koppányt. A magyar korona XI. századi eredetûnek tartott alsó pántján látható a képmása, párban Demeterével. Róbert Károly 1326-ban alapította a Szent György lovagrendet, amit Zsigmond Sárkányrend néven újított meg (1408). Késõbb Szent Györgyöt választotta patrónusául a sárkányfogas címerû Báthory család is. A Szent György ábrázolások legjellemzõbb formája a sárkányölési jelenet. A korai keresztények számára a sárkány a legfõbb Rosszat, a pogányságot jelképezte, s a mitikus jelenet segítségével egy pogány nép, vagy ország megtérítését kívánták ábrázolni. - A György-napi magyar néphagyományok is a pogány idõkre emlékeztetnek. E nap éjszakája a néphit szerint a boszorkányok éje - a gyógyfüvek szedésének ideje. A György-éji harmatnak mágikus erõt tulajdonított a nép. - Szent György napja az állatok kihajtásának ideje, a pásztorok, kocsisok, cselédek szerzõdtetésének napja. - A dinnye és az uborka vetésének napja. Idõjóslatok: A Szent György napján hulló esõ aranyat ér. Szent György napján fogott lepke, irtózatos nagy szerencse. Április 25.: Márk napja - Márk a négy evangelista egyike. Állítólag õ volt Alexandria elsõ püspöke, ott is szenvedett mártírhalált IV. 25-én húsvétkor. - Márk a néphagyományban elvész a búzában. Neve napján szokás volt a búzaszentelés. - Határjáró körmeneten a pap megáldotta a zöld vetést. Április 29.: Szent Péter napja - Ekkor vetették el a feketeretket és a takarmányrépát. Április 30.: Sienai Szent Katalin napja - Sienai Szent Katalin domonkos harmadrendi volt, a XIV. A nyugdíjasok éves hagyományos kulturális seregszemléjére Balatonfüreden került sor. A mi Tátorján Nyugdíjas Klubunk is részt vett a programon, a Szivárvány Népdalkör és Mérey Istvánné egyéni fellépése méltó módon, kiválóan képviselte településünket. Mindig elámulok, amikor olyan produkciókat látok, amelynek szereplõi a nyugdíjas korosztályból kerülnek ki. Közel ezer résztvevõje volt a hétvégi programnak, sok- sok mûvészeti csoport, sok érdeklõdõ. Társastánc, néptánc, nótamûsor, népdalok és végeláthatatlanul széles skálája a mûsoroknak. Mosoly, elégedettség és büszkeség. A mûsorszámok peregtek, színvonalas produkciókat láthattunk. De mind között a mi népdalkörünk szatmári dalcsokra volt a legnagyszerûbb, valamint Mérey Istvánné önálló népdalmûsora. CSÍZIÓ Április 22 - Május 20. Szent György hava - Pünkösd hava Életet az éveknek században élt, Krisztus stigmáit viselte. - széna Katának nevezték, és napja vetõnap volt. Cseszneken ilyenkor rakták el a babot. Idõjóslatok: Áprilisi esõzés kergeti a fagyot. Ha áprilisban az ég zeng, jó és hasznos idõt jelent. Május 1.: Õsi tavaszünnep - A majálisok kezdõnapja - E nap, szokásaiban rokonságot mutat Szent György napjával. Elsõsorban a zöldág jelentõségét kell hangsúlyozni, amely az újjászületett természetre utal, de szerelmi jelkép is volt. 1-jére virradóra állították a májusfát, amely fenyõ, vagy fenyõfa tetején nyírfával, nyírfa vagy nyárfa volt. Kétféle májusfát állítottak: Az egyiket tiszteletbõl a falu vezetõinek házához, amelyért a legények pénzt kaptak, a másikat pedig szerelembõl a választott leány udvarára. Szoktak májusfát állítani még a kocsmaudvarra, amit virtusból meg is másztak, s felállítása napja mulatsággal járt együtt, ugyanúgy a kidöntése is, amikor kitáncolták a fát. Május 3.: A Szent Kereszt feltalálása - A kereszt a megváltás emlékjele. A golgotai kereszt megtalálásának napját a IV. századtól tisztelik ünnepként. Május 4.: Szent Flórián napja - Ekkor tûz elleni védelemért fordultak a III.-IV. században élt, vértanúhalált szenvedett katonaszenthez. Tisztelete hazánkon kívül Lengyelországban, Ausztriában virágzott, mint tûz ellen védõ szent, Ágota helyébe lépett. Mivel imádságával legendája szerint már gyermekként égõ házat mentett meg,ezért a tûzoltók védõszentje lett. Május 6.: Babevõ Szent János napja - A hüvelyeseket vetjük ezen a napon. Május 10.: Madarak és fák napja - Zöld jeles nap. Május 12,13,14.: Pongrác, Szervác, Bonifác napja - A májusi fagy rettegett szentjei. Sûrûn elõfordul,hogy ezek a szentek névnapjukon leszüretelnek, pusztító fagyot hozva a gabonára, szõlõre, gyümölcsfákra. Idõjóslás: Sok bort hoz a három ác, ha felhõt egyiken sem látsz. Májusi esõ aranyat ér. Forrásmunkák: S.Lackovits Emõke, Az egyházi esztendõ jeles napjai,ünnepi szokásai a bakonyi és Balaton-felvidéki falvakban; Napról napra kiadja a Pedellus Bt. Debrecen Pulai Istvánné Az Annabella Hotel színpadán kedves nyugdíjasaink nagyon kitettek magukért, óriási sikert arattak. Úgy szóltak a dalok, betöltötték az egész termet és megérintették a szíveket és közben a magabiztosság, a derû, az élet igenlésének örökös mosolyát láthattuk az arcukon. Büszkén fotóztam a csoportot és boldogan gratuláltam! A kenesei nyugdíjasokból álló népdalkör ott van a legjobbak között. A sok- sok próba meghozza eredményét. Ezen kívül a mi csoportunk rendelkezik egy olyan értékkel, amely felülír minden mást: olyan mély barátság, szeretet, összetartás van a tagok között, amely a tehetséggel párosítva csodákra képes. Csak így tovább, szivárványos jókedvvel és kitartással, jó egészséggel! Gyõrfi H. Marianna

7 2014. április Balatonkenesei Hírlap 7 Horgászegyesületi hírek A Balatonkenesei Horgászegyesület nemrégiben tartotta éves közgyûlését, melyen értékelték az elmúlt évi eredményeket. Tóth Csaba, az egyesület elnöke az alábbiakban foglalta öszsze tevékenységeiket. Röviden jellemezzük az elmúlt esztendõt! Úgy érzem, a 2013-as év sikeres volt. Bebizonyosodott, hogy a vezetõség által felállított koncepció jól mûködik. Akik látogatják a kikötõt, jól érzik magukat ebben a nagyon szép környezetben. Ami számomra, illetve a vezetõség számára nagyon fontos, hogy nincs érdekellentét tagjaink között és sikerült békés, családias hangulatot kialakítani a kikötõben. Öröm látni a sok mosolygós arcot, kortól függetlenül, hogy lejönnek a kikötõbe, eltöltenek pár kellemes órát barátokkal, ismerõsökkel, ha az idõ engedi, megmártóznak a Balatonban. Milyen taglétszámmal mûködik az egyesület? A felnõtt állandó tagjaink létszáma 196 fõ, pártoló tagjaink 9-en vannak, tiszteletbeli tagunk 2 fõ, ifjúsági tagjaink száma 4 fõ. Így az egyesület létszáma december 31-i állapot szerint 211 fõ. Ha a tavalyi taglétszámot vesszük figyelembe, ebben az évben egyesületünk létszáma 7 fõvel növekedett. Meg kell jegyezni, hogy ezen kívül 6 fõ vár arra a lehetõségre, hogy egyesületünk tagja lehessen. A horgászat mellett milyen lehetõségek vannak még a kikötõben? Akik tavaly többször lelátogattak a kikötõbe, jó pár esetben tapasztalhatták hétvégeken, hogy finom illatok terjengnek a levegõben. Ez pedig azt bizonyítja, hogy pezsgõ élet van nálunk. Voltak egyesületi rendezvények, illetve baráti társaságok által szervezõdött piknikek. Ha a kettõt összeadjuk, a rendezvények száma megduplázza az elõzõ évit. Itt szeretném megemlíteni, hogy a baráti társaságok által szervezett délutánok önköltségesek voltak, az egyesület csak a fõzõ felszerelést biztosította részükre. Említsünk meg néhány kiemelkedõ programot! Májusban egyesületünk adta a helyszínt a Vadász-Borász- Horgász találkozónak, ahol mintegy 70 fõ élvezte a kikötõ adta lehetõségeket. Egyesületünk egy jó nagy adag halászlével járult hozzá a rendezvény sikeréhez. Most ismét készülünk a hagyomány folytatására, e hónap 17-én tartjuk a találkozót, ezúttal a Parragh-kertben. Május 19-én egyesületi horgászversenyt szerveztünk 39 versenyzõvel, ebbõl 28 parti, 8 csónakos és 3 gyermek horgász volt. Nem sokkal ezután Bors József tagtársunk körömpörkölt vacsorára hívta össze barátait, aztán Paucsa Ferenc tagtársunk készített barátai számára kakaspörköltet. Itt szeretném megjegyezni, hogy az ilyen baráti összejövetelek létszáma fõ között volt. Július 21-én az Öböl TV stábja itt ünnepelte születésnapi partiját. Szeptember 28-án részt vettünk a hagyományos keszegsütéssel a város által szervezett szüreti felvonuláson. Természetesen az idén is, mint az elmúlt évekhez hasonlóan óriási sikere volt az ott résztvevõk körében. Köszönet a lebonyolításban segítõknek. Ugyanezen a napon Polgár Tibor László ifjúsági- és versenyfelelõs egyesületünk gyermekhorgászával Bodó Mátéval vett részt Várpalotán spicc-botos horgászversenyen. A kisfiú a népes mezõnyben 5. helyezést ért el. Gratulálunk a szép eredményéhez. Október 12-én megrendeztük a III. Egyesületi Süllõkupát, melynek gyõztese Veszely Géza horgásztársunk lett, akinek sikerült kifognia a környék egyetlen egy süllõjét. El kell azon gondolkodnunk, hogy a süllõkupa versenynapját nem lenne-e jobb október végére eltenni, mivel az elõzõ évek tapasztalata azt mutatja, hogy ebben az október eleji idõpontban szinte lehetetlenség halat fogni. November 23-án egyesületünk életében megtörtént a II. Disznóvágás, mellyel lezártuk a 2013-as évet. Úgy érzem mindenki ismételten nagyon jól érezte magát és a sok finom falat elfogyasztása a rossz idõ ellenére is kellemessé tette az egész napot. Az elmúlt évben 10 alkalommal fogadtuk a veszprémi Peca Palánták által szervezõdött ifjúsági horgászcsapatot a kikötõben, ahol az edzésükre lehetõséget biztosítottunk. Valamennyi tervüket sikerült megvalósítani azok közül, melyeket célul tûztek ki? Emeljünk ki néhányat a legfontosabbak közül! Az egyesület vezetõsége a február 23-i közgyûlésén elfogadott munkaterv alapján végezte feladatait. Ügyeltünk arra, hogy ezeknek a munkálatoknak az elvégzése minél kevesebb anyagi ráfordítást igényeljen. Ahol csak lehetett, próbáltuk házilagosan megoldani a kivitelezést. Nyár elejére nagyon rövid határidõn belül elkészült az ötös móló villamosítása, melyet ugyanaz a szakember végzett el, aki az elõzõ munkálatokat is megoldotta. A szezon elején megtörtént a bejárók felújítása, illetve a cölöpök cseréje. Ebben az évben esedékessé vált az egyesület érintésvédelmének felülvizsgálata. Felmer Rezsõ titkárnak köszönhetõen elkészült az egyesületünk honlapja augusztusra, melynek segítségével naprakész információkat tudunk eljuttatni az érdeklõdök számára. Sikeresen megoldottuk a legnagyobb beruházást: a 100 db vasbak elkészítését, melyet november 1- re sikerült is befejezni. A munkában nagyon sokat dolgozott Bors József, Sebesi Sándor és Kósza Ferenc tagtársunk. Köszönet a munkájukért. A vasbakok elkészítésének köszönhetõen sikerült létrehoznunk egy kulturált csónaktárolót és egyben lehetõség nyílik 9 db vitorlás kényelmes elhelyezésére is. Nemcsak horgásztevékenység zajlik a kikötõben, a helyet, a kikötési lehetõségeket többféle módon hasznosítják. Az egyesület határozata alapján a 10 kisvitorlás-hely közül az elmúlt évben 7 hely visszakerült az egyesület tulajdonába, amelyeket ebben az évben is bérbeadással hasznosítani tudunk. Az elõzetes számítások szerint egyesületünk a 2014-es évben is már több mint félmillió forintot fog profitálni. A kisvitorláshelyek visszavásárlása, illetve a csónakhelyek egyszeri bérbevételi díjának kifizetése komoly anyagi áldozatokba került az egyesületnek, mivel visszafizettünk Ft-ot. A sok sikeres eredmény mellett van esetleg olyan, amivel nem elégedettek vagy a megvalósulás lassabban halad, mint szeretnék?

8 8 Balatonkenesei Hírlap április Ami rontja egy kicsit a vezetõség szájízét az a hullámtörõ építési engedélyezése. Álmomban nem hittem volna, hogy az áprilisban beadott engedélyeztetés a következõ év februárjában sem érkezik meg az egyesület számára. Pár gondolatban szeretném ismertetni a folyamatot: meg kellett terveztetni, ez Ft tervezési költséggel járt, majd a hatóságoktól (Földhivatal, NAV, Törvényszék) meg kellett kérni a különféle dokumentumokat, ezeket kellett beadni a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz, amelyek alapján elkészítették a Mederhasználati Szerzõdést. Ehhez viszont egy változási rajzot kellett készíttetnünk, amely Ftjába került az egyesületnek. Ezt követõen meg kellett kötni a Mederhasználati megállapodást, és az így kibõvült iratanyagot kellett megküldenünk a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Hatósághoz. És egyben be kellett fizetni Ft illetéket. Jelen pillanatban úgy áll a helyzet, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélyét várjuk. A kivitelezõvel egyeztetve A Kelet-Balatoni Borlovagrend III. Kézmûves Borversenyére benevezett balatonkenesei és akarattyai boros gazdák eredményei. Valamennyi bor 2013-as évjáratú. Az idei legjobb Keresztes János Zenit bora lett, így ebben az évben a Város Bora 2014 címet helyi borászunk érdemelte ki. Nagy Arany minõsítést kaptak: Németh Sándorné- Kékfrankos és Polgárdi Károly- Olaszrizling Arany minõsítést kaptak: Németh Sándorné- Kékfrankos Othello; Gyõrfi Károly- Cserszegi; Szekeres Lajos- Olaszrizling; Kürthy Lajos- Zweigelt. Ezüst minõsítést kaptak: Lengyel János- Királyleányka; Németh Sándor- Olaszrizling; Az idei legjobb borok MEGHÍVÓ tavasszal elkezdõdnek a munkálatok. A Hullámtörõhöz szükséges akácfa-oszlopokat megvásároltuk, ebben nagy segítséget nyújtott Varga István tagtársunk. E sok fontos egyesületi intézkedés és tevékenység sok munkát igényel. Kik azok, akiknek munkájára számíthat? Végezetül horgászokról szóló írást nem fejezhetünk be anélkül, hogy ne érdeklõdnénk a horgászszerencsével kapcsolatban. A haltelepítéseknek köszönhetõen nem panaszkodhatnak a horgászok. Az elmúlt hetekben személyesen láttam, hogy szinte mindenkinek sikerül keszeget, pontyot zsákmányolnia a Balatonból. Elismerõen kell nyilatkozni azokról a tagjainkról, akik a cm-es pontyokat (pedig méret feletti!) visszadobják, ugyanis ezeknek a halaknak a súlya nem éri el az 1 kg-ot. Az elõjelek azt mutatják, hogy ez az év valószínû, hogy eredményesebb lesz mindenki számára, mint a tavalyi volt! Gyõrfi H. Marianna Öcsi Gyula- Saszla; Gyõrfi Károly- Gyöngyrizling; Mecséri Ferenc- Fehér vegyes; Uszkai József- Cuvee; Németh Szidónia- Kékfrankos rozé; Gyõrfi Károly- Kékfrankos Merlot; Szekeres Lajos- Kékfrankos; Kürthy Lajos- Kékfrankos. Bronz minõsítést kaptak: Gyõrfi Károly- Olaszrizling; Maszlag János- Kékfrankos Zweigelt;Juhász Tibor- Kékfrankos; Orbán Imréné- Cuvee; Fecske Károly- Vörös Cuvee; Nagy Tibor - Vörös Cuvee; Öcsi Gyula-Othello; Mórocz Csaba Othello; Orbán Imréné- Cuvee; Nagy Tibor- Rizling Cuvee; Szabó László- Zweigelt. Dicsérõ minõsítést kaptak: Gondán- Zergi- Rizling; Uszkai József- Zweigelt; Talabér Károly- Szürkebarát; Szabó László- Vegyes fehér; Kürthy Ibolya- Cabernet Sauvignon. Az egészséges életmódot követõ, vagy az iránt érdeklõdõ, nyitni szándékozó emberek számára havi rendszerességgelminden hónapban - klubesteket tartunk a Kultúra Házában Balatonkenesén Az egészséges életmódhoz kapcsolódó elõadásokkal, gyakorlati bemutatókkal, filmvetítésekkel várjuk Önöket - Kovács András módszerét követve. A rendezvények látogatása ingyenes. A hetedik klubestünk idõpontja: Május 14. szerda 18 óra Tervezett program: - Folytatjuk 7 testünk felfedezését egészségesebb életünkért - Népi gyógyászat - Színia: Szertan filmjének további folytatása Utána kötetlen beszélgetés Mészáros Istvánnal és Gyöngyivel- Kovács András tanítványaival városunk immár állandó lakosaival-, a klub házigazdáival. Információ:

9 2014. április Balatonkenesei Hírlap 9 Olyankor megszûnik körülöttem a világ ÉRTESÍTÉS A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda szervezésében mobil egészségügyi szûrõvizsgálatot tartunk Balatonkenesén június 8. vasárnap 9.oo-17.oo óráig Kultúra Háza parkoló (Táncsics u. 24.) A vizsgálatok: Hasi- és kismedencei ultrahang vizsgálat Elsõsorban az orvosi kezelés alatt nem álló, 40 év feletti lakosoknak ajánljuk. A vizsgálat a szûrést, illetve a lehetséges betegség korai felismerését célozza meg. Csontsûrûség vizsgálat sarokcsontból A vizsgálat a csontritkulás korai felismerését célozza. Az 50 év feletti lakosoknak, valamint azoknak ajánljuk, akiknél a családban már ismert a csontritkulás, de még nem végeztek csontsûrûség vizsgálatot. A szûrõvizsgálaton korlátozott számban, érkezési sorrendben tudják a vizsgálatra érkezõket fogadni. Egy vizsgálat kb. 10 percet vesz igénybe. Abból, hogy valakinek van érzéke a fotózáshoz, egyáltalán nem következik, hogy az illetõ jól is rajzol. A hetedik osztályos Gál Zita abban a szerencsés helyzetben van, hogy mindkét vénával büszkélkedhet. Amellett, hogy õ a Kultúra Házában mûködõ Fotográfia szakkör egyik legjobb szemû diákja (a tavalyi csoportban is az élbolyba tartozott), köztudottan tehetségesen rajzol. Ezért aztán egyáltalán nem lepõdtem meg azon, hogy márciusban a Víz Világnapja alkalmából a Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja által meghirdetett rajzversenyen Zita elsõ helyezést ért el a felsõ tagozatosok között. A képe ugyanis nemcsak nagyon mutatós, hanem fontos üzeneteket is hordoz: felhívja a figyelmet, például, a Földet fenyegetõ globális vízhiány problémájára... A március 30-ai eredményhirdetés után a Víz Napi Balcsi Party helyszínén, a tavaszba öltözött Széchenyi-parkban beszélgettem a felsõsök aranyérmesével... Kitõl örökölted a mûvészi vénát? A nagymamám a Herendi Porcelángyárban dolgozott, anyukám pedig hobbi szinten festett, még kiállítása is volt a kenesei könyvtárban. Ezzel együtt egészen nagycsoportos óvodás koromig nem tudtam rajzolni: addig csak cirka-firkákat alkottam. Aztán az általános iskola elsõ osztályában elkezdtem járni a rajzszakkörre: így kezdõdött... Azóta rajzolok, illetve festek. Mostanában kevesebb idõm jut a kedvenc hobbimra, mert hetedikben nagyon sokat kell tanulnunk. A vizes rajzodon látszik, hogy egy jól átgondolt és gondosan kidolgozott munka. A tanárom, Anikó néni azt szokta mondani, hogy azért is jó velem festeni, mert nemcsak tehetségem van hozzá, hanem türelmem is (mosolyog). Ezt a képet például egy teljes napig festettem... Úgy tudom, hogy rendszeresen indulsz különbözõ rajzversenyeken, illetve pályázatokra nevezel be a rajzaiddal, és már eddig is szép eredményeket értél el. Akad köztük olyan, amelyikre különösen jó szívvel emlékszel? 2011-ben, ötödikes koromban a lengyel-magyar barátság éve alkalmából meghirdetett országos rajzversenyen különdíjat nyertem. A díjkiosztót a Parlamentben tartották: az egy emlékezetes nap volt! Mik a legkedvesebb témáid? Van-e kedvenc rajzod? Leginkább embereket szeretek rajzolni, azon belül is nõi alakokat. Kedvenc rajzom? Az például, amelyikkel különdíjas lettem (nevet). Az unokatestvérem a zirci III. Béla Mûvészeti Szakközépiskolába jár, õ is rajzol meg fest, és nagyon szeretem az õ munkáit is. Egyébként nekem nem feltétlenül maga a rajz a fontos: sokkal inkább az az élmény vagy hangulat jelent sokat, ami hozzá kapcsolódik. Így a kedvenceim között van az a kép is, amelyiket Zircen a barátnõmmel, Dominikával rajzoltunk... Mit jelent számodra a hobbid? A rajzolás és a festés is mindig megnyugtat... Ha valami miatt nagyon rossz kedvem van, vagy ha nyomja valami a lelkemet, akkor elkezdek rajzolni vagy festeni: olyankor teljesen kikapcsol az agyam, és eszembe sem jutnak a rossz dolgok, mert akkor és ott csak a munkámra koncentrálok. Például ha festés közben zenét hallgatok, akkor egyszer csak azt veszem észre, hogy nem is hallom a zenét, mert csak a rajzra összpontosítok. Olyankor megszûnik körülöttem a világ... Szûcs Anikó

10 10 Balatonkenesei Hírlap április Igaz, még csak április van, de a csodálatos napsütés mosolyt csal az emberek arcára. Mindenki kedvesebb, türelmesebb embertársaihoz még akkor is, ha legbelül fájdalom járja át a lelkét. Valahogy én is így vagyok ezzel az érzéssel. Szüleim sírja elõtt állva gondolok rájuk, de a lelkem mégis derûsebb, mint máskor. Szép emlékek egész képsora pereg le bennem. A szegény, de mégis boldog gyermekkorom emlékei, a közös ünnepek kedves percei. Anyámat a Jóisten adta nekem, hisz nem õ volt a szülõanyám. Féltõ szeretete, a benne felhalmozott jóság, kedves arca, örökké mosolygó szemei tették Õt az én édesanyámmá. Számomra õ volt a legszebb, a legjobb anya, aki valaha is létezett ezen a Földön. Tõle kaptam és tanultam meg, hogy mi az igaz szeretet és a szülõkkel szembeni tisztelet. Anyák napján egy szál virágért is én kaptam tõle a legszebb mosolyt, amit csak egy gyermek kaphatott. A szeme sarkában megjelent könnycseppek még szebbé tették ezeket a perceket számomra. Emlékezés anyák napjára Huszonnégy éves koromban az a megtiszteltetés ért, hogy anyák napján én köszönthettem munkahelyünkön a nõi munkatársaimat. Oly gyorsan kaptam a megbízást, hogy felkészülésre sem maradt idõm. Délután kiálltam eléjük, s kissé dadogva kezdtem köszöntésüket. Mikor rájuk tekintettem, csodálkozó, mosolygós arcok néztek vissza rám. Fõleg az egyik szempárból felém áradó szeretet fogott meg. Egy pillanatig azt hittem, hogy az én édesanyám bíztató szemei, de természetesen nem õ volt. Azok a sugárzó szemek egy szakácsnõ kollega arcából tekintettek rám. Éreztem, egy pillanatra megnyitotta lelkét felém. Többé már nem dadogtam. Tudtam, mit kell mondanom. S mikor az õ szemei is könnyesen pillantottak újra rám, éreztem, sikerült kimondanom mindazt, amit a szívem diktált. Életem legboldogabb perceit kaptam tõle. Késõ délután köszöntöttem édesanyámat is, de a szavak helyett csak a könnyeimmel küzdöttem. Édesanyám mintha tudta volna, mi zajlik lelkemben magához ölelt, és halkan, szinte súgva mondta: Ugye milyen szép ez a mai nap, kisfiam? Igen, a legszebb ünnep motyogtam magam elé a sír elõtt állva, s könnyes szemekkel, de mosolyogva köszöntem el édesanyámtól. id. Mészöly Sándor A 100 éves évforduló elõtt Az elsõ világháború kitörésének 100 éves évfordulójához érkezünk. Természetes, hogy ebbõl az alkalomból egyre több szó esik róla. Magyar földön és az egész világon eddig sok eseményét tárták föl a történészek, így új dolgot már nemigen ismerhetünk meg vele kapcsolatban. Mivel azonban nagyon is érintettek voltunk, egyre többet és többet kell tudnunk róla. Néhány évvel ezelõtt szerencsém volt Sziklai Zoltán füredi hadtörténész elõadását meghallgatni Csopakon. Õ a tárggyal kapcsolatos füredi és csopaki eseményeket könyvben dolgozta föl. Az országos, európai, sõt világtörténeti ismeretek híján erre képtelen lett volna. Mivel egy évtizeden át készült a feladatra, hallgatóságát rabul ejtették fejtegetései. Nagyon nagy kár, hogy további munkálkodásaiban korai halála megakadályozta. Sziklai úr elmondta, hogy az 1912-es titkos mozgósítási utasítást nem lehet másként felfogni, csak a Monarchia háborús készülõdéseként. A Manlicher-fegyver, az újtípusú mozsárágyú, az aknavetõ, a célpontokról fényképeket készítõ légierõ teljesen új reményeket tápláltak a korábbi lehetõségekhez képest. Az 1907-es hágai értekezlet nem véletlenül szankcionálta a gázhasználattal, a hadifoglyokkal, a tengeri hajók mentésével kapcsolatos feladatokat és tilalmakat, mintha elõre látták volna, hogy a háborús zivatarban ezek szinte minden nap a figyelem középpontjába kerülhetnek. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadserege 1,2 milliós létszámú volt. Kezdetben a katonák szinte ujjongva vonultak a háborúba. Pláne, ha ígéretet kaptak, hogy mire lehullanak a falevelek, békésen hazatérhetnek. Tudjuk, hogy ez négy év múltán se így történt. Mindenesetre a magyar fiatal férfi még learathatott 1914-ben, de az õszi munkákat, a szüretet már csak az asszonyok, az öregek meg a gyerekek végezhették el. A Monarchia emberi veszteségének 70%-a magyar volt. Egymillió halott, kétmillió sebesült, ugyanennyi hadifogoly. A táborokban tífusz és más ragályos betegségek, a hideg és az éhség tovább pusztítottak. Az 1920-as évek közepétõl fölerõsödött a népi kegyelet. Úgyszólván minden település hõsi emlékmûvel tisztelgett a háború hõsei, áldozatai elõtt. Kenese is. Korábban több hazafias megemlékezést körüle, a Hõsök kertjében rendezték. Márkus Zoltán

11 2014. április Balatonkenesei Hírlap 11 Interjú Dr. Navracsics Tibor miniszter úrral A megyeszékhelyet is magába foglaló I. számú egyéni választókerületben a voksolásra jogosultak 63 százaléka ment el szavazni. 20 jelölt szállt versenybe az egyéni mandátumért. Közülük Dr. Navracsics Tibor, a Fidesz-KDNP jelöltje szerezte meg a voksok 47 %-át. Szerkesztõségünk nevében gratulálunk, és sok sikert kívánunk tevékenysége folytatásához! Miniszter úr korábbi nyilatkozatában olvashattuk: a választások tétje, hogy az ország folytathatja-e az útját a felemelkedés pályáján. Az eredmények ismeretében, az egyértelmû választói felhatalmazással induló új ciklusban milyen célkitûzéseket fogalmaz meg? Melyek azok a legfontosabb szempontok, mely alapján újraindul, folytatódik a kormányzás? Elsõsorban szükséges a megteremtett változásokat stabilizálni, de az esetlegesen felmerülõ apróbb hibákat is korrigálni kell. Az országgyûlési választások tétje valóban az volt, hogy az ország folytathatja-e az útját a felemelkedés pályáján, vagy egy másik, tapasztalataink szerint hanyatlást hozó útra tér át ben, négyévnyi kormányzás után Magyarországnak minden esélye megvolt, hogy biztosítsa helyét Európa erõs, gazdagodó nemzetei között. Az akkori minimális vereség kegyetlenül megbosszulta magát. Az egymást követõ baloldali kormányok 2006-ban és ben rekordmagasságú költségvetési hiányt okoztak, ugrásszerûen megnõtt a munkanélküliség, az infláció, az adósság mind az állam, mind pedig az egyéni háztartások szintjén ban és 2009-ben olyan gazdasági zuhanást kellett átélnie az országnak, amilyen csak a végül csõdbe jutott országok osztályrésze volt. Az elmúlt négy évben innen hoztuk fel az országot ismét a stabil növekedés pályájára. A közel három százalékos gazdasági növekedés, a több mint hat százalékos ipari növekedés, a több mint tíz százalékos építõipari növekedés, a bõvülõ foglalkoztatottság mind azt mutatják, hogy Magyarországnak ma ismét stabil, erõs növekedési lehetõségekkel rendelkezõ gazdasága van. Ezt a megkezdett utat folytatnunk kell, a választópolgárok pedig megadták a támogatást ehhez, így minden esélyünk megvan, Magyarország az Európai Unió egyik legstabilabb költségvetéssel és legígéretesebb gazdasági kilátásokkal rendelkezõ országa legyen. Örömmel látjuk Veszprém és környékének fejlesztését. Választókerületében milyen megvalósítandó elképzelései vannak? Országosan egyértelmûen a megkezdett út folytatása mellett szavaztak a magyar választópolgárok, ez igaz az én választókerületemre is. A 2010-ben kitûzött célok egy részét már sikerült megvalósítani, de rengeteg további fejlesztés vár még a térségre, illetve az eddig elért eredményeket is konszolidálni kell. Emellett Veszprémben is készülünk az önkormányzati kampányra. Négy éve agyon szép eredményt értünk el, sokat kell tenni, hogy legalább megközelítsük azt az eredményt. Azt szeretném, ha az októberi önkormányzati választások eredményeként Porga Gyula maradhatna Veszprém vezetõje. A választókörzetben nem pártpolitikát folytat, hanem lehetõség szerint mindent megtesz a térségért és az itt élõkért. A Balatonalmádiban tartott kampányösszejövetelen jólesõen nyugtázhattuk, hogy miniszter úr saját balatoni élményeit is megosztotta a hallgatósággal, jelezve ezzel is elkötelezettségét. Hogyan látja a balatoni turisztikai kínálatot? Egyet ért azzal, hogy e térségben egyértelmûen a turizmus a kitörési pont? Az elmúlt idõszakban számtalan szakmai vitát tartottak arról, hogy miként lehetne a Balaton 1980-as évekbeli fénykorát visszaszerezni. Akkor az valóban kiemelkedõ szint volt, mára azonban megváltoztak a fogyasztói szokások. Az uniformizált szolgáltatások helyett figyelembe kell venni az egyedi igényeket, valamint a balatoni térség helyi értékeit, ezt Balatonkenese is felismerte, s nagyon jól kihasználja saját adottságait. Amellett, hogy a Balaton-képet tovább kell újítani, fontos felismerni azt is, hogy a Balaton csak úgy tud életképes turisztikai régió lenni, ha összefog a Balaton-felvidékkel és a Bakonnyal. Tervezi-e, lesz-e lehetõsége, hogy nyáron eltöltsön néhány napot a Balatonnál? Veszprém kiváló földrajzi adottságainak köszönhetõen a nyári hazautazásaim során biztosan lesz lehetõségem a Balatonhoz is lejutni. Gyõrfi H. Marianna

12 12 Balatonkenesei Hírlap április Szeretnénk olvasóinkat tájékoztatni pár fontos eseményrõl, ami a könyvtár életében történt az elmúlt idõszakban. Március 20-án elindult a Kis Könyvtárosok Klubja nevû könyvtári szakkör, ami iránt egyre nagyobb az érdeklõdés. Nagy élvezettel ismerkednek a gyerekek a könyvtári kulisszatitkokkal, örömmel próbálgatják a könyvtári munka apróbb feladatait. Egyre jobban megismerik a könyvtárunkat, és egyre könnyebben eligazodnak a könyvtári polcok között. Április 11-én, a költészet napján jótékonysági könyvgyûjtést szerveztünk a veszprémi kórház kis betegeinek és a kenesei rászoruló gyerekeknek. Köszönjük szépen a beérkezett adományokat! Továbbra is várjuk az otthon megunt és feleslegessé vált könyveket, melyeket amennyiben a mi könyvtárunknak nincs szüksége rá, a megfelelõ helyekre szívesen segítünk eljuttatni, mert mások nagyon örülnek ennek a lehetõségnek. Így tudtunk adni az Önök által adományozott könyvekbõl a Polgárdi Szociális Intézmény lakóinak is, akik nagyon meghatódva fogadták az ajándékot. Szeretnénk ezzel is örömet szerezni embertársainknak! Az általános iskolásoknak kötelezõen elõírt könyvtári órákból több is a könyvtárunkban került megtartásra, melyeket Dr. Dukon Bélánéval együtt tartottunk a tanulóknak. Kiszabadulva az iskola falai közül nagyobb élmény a gyerekeknek, hogy a városi könyvtárban ismerkedhetnek a könyvtári tudnivalókkal, és akár kezükbe is foghatnak olyan könyveket, amelyekre az iskolában nincs lehetõség. Továbbra is sok szeretettel várjuk iskolánk tanulóit! Lassan véget érnek a könyvtárban tartott Varázsmûhely elnevezésû kézmûves foglalkozások, és átadják helyüket a nyári programoknak. Május 9-én, 14 órai kezdettel a könyvtár Könyvtári hírek szervezésében, a Kultúra Házában kerül sor Lóczy István: Balatoni útravaló gyerekeknek c. könyvének a bemutatójára, melyre szeretetettel várjuk a felsõs gyerekeket és szüleiket is! Június végétõl társasjáték és keresztrejtvényfejtõ klubokat tervezünk péntek délutánokra, melyre gyerekek és felnõttek egyaránt jöhetnek. Ekkortól ismét elindulnak a szombat-esti programok is, a Kedvenc esték sorozat, melynek nagy sikere volt tavaly nyáron. Továbbra is látogassák a könyvtár honlapját, mely mindig naprakész információkkal várja Önöket! A címe: Várjuk továbbra is sok szeretettel Önöket, legyenek tagjai és részesei ennek a csodálatos könyvtárnak! Ritterné Pajor Csilla könyvtárvezetõ ÁCS, TETÕFEDÕ, BÁDOGOS MUNKÁK KÖNYV-BÁD BT TEL: 06-70/ Tisztelt Olvasók! Egyesületünk az elmúlt idõszakban is sikeresen végrehajtotta az alaprendeltetésébõl adódó feladatait (napi járõrtevékenység, rendezvénybiztosítás, választás biztosítása); megkezdte a felkészülést a nyári szezonra. Tájékoztatjuk a tisztelt olvasókat, hogy csatlakoztunk a TeSzedd országos (mára már nemzetközi) akcióhoz. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk május 11-én, kor Balatonkenesén a Vörösmarty tér 8. elõtt, Balatonakarattyán az Állomás téren, hogy tisztábbá, szebbé tegyük környezetünket. Tisztelt Olvasók, Támogatóink! Személyi jövedelemadójuk 1%-ának egyesületünk részére történõ felajánlásával tudják önkéntes munkánkat segíteni, megköszönni! Adószámunk: Továbbra is várjuk a helyi lakosok, vállalkozók, nyaralótulajdonosok, üdülõvendégek segítõ észrevételeit, javaslatait, információit és támogatását ( elérhetõség: balatonkenese. Mobil telefonszám: , Postai cím: Balatonkenese, Vörösmarty tér 8.)! Vigyázzunk együtt, egymásra! Polgárõr Egyesület elnöksége POLGÁRÕR HÍREK Megvendégelték a polgárõröket A Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub tagjai egy húsvét utáni könnyed délutánra várta a balatonkenesei-balatonakarattyai Polgárõr Egyesület tagjait április 22-én. A vendéglátók izletes marhapörkölttel, a hozzá illõ fõtt burgonyával, savanyúsággal, italokkal és sok-sok süteménnyel készültek. Az egyesület tagjai is süteménnyel, jófajta itókákkal kedveskedtek a vendéglátóknak. A közös étkezésen, beszélgetésen az egyesület tagjainak egyenkénti bemutatkozásán túl a délután fénypontja a Linedance tánccsoport elsõ! fellépése volt. A Linedance tánccsoport a nagy nemzetközi hagyományokkal rendelkezõ Conestoga Country Club keretében alakult meg, kezdeményezõi, alapító tagjai polgárõrök. A mára már jelmezes próbáikat a Kultúra Házában tartják minden szerdán kor, ahol minden táncos lábú érdeklõdõt szeretettel várnak. Ezennel is köszönjük a nyugdíjas klub tagjainak a vendéglátást, a szép délutánt, és azt, hogy megtiszteltek bennünket a meghívásukkal. Polgárõr Egyesület elnöksége

13 2014. április Balatonkenesei Hírlap 13 Kis Balatonkenesei Hírlap Az Öböl Tv kulisszái mögött Április 12-én a diákújságírók az Öböl Tv-hez látogattak el. Elõször Balázs Gyula producer köszöntötte a szakkörösöket, aztán Ridavics Pál fõszerkesztõ és Márton Gergely operatõr beszámolt az érdekességekrõl. Kipróbálhatták a hírek felkonferálását súgógép segítségével. Megismerkedhettek a vágószobával és a szerkesztõségi helyiséggel. Sok érdekes és fontos dolgot tanulhattak meg. Azért volt olyan különleges, mert nincs mindenkinek lehetõsége belelátni a Tv szerkesztõség rejtelmeibe. Balogh Csenge diákújságíró Média és gyerekek Az újságíró szakkörösöket az Öböl tv szerkesztõsége elhívta egy látogatásra. A gyerekek megismerkedhettek a média titkaival. Láthatták hogyan dolgozik az operatõr, a szerkesztõ és a producer. Mindenki kipróbálhatta a felkonferálást, mint egy igazi híradós. A kamerák, lámpák, díszletek sokaságában az újságírók megtudhatták, hogy csak a fontos, figyelemfelkeltõ hírek, események kerülnek bele egy tévés híradóba. A bemutató végén magazinmûsorokban is szerepelhettek. Az iskolások élményekkel és tapasztalatokkal távozhattak a média világából. Tóth István diákújságíró Tájház Egy gyönyörû vasárnap reggel, ahogyan felkeltem, eszembe jutott, hogy már nagyon rég voltam a Tájházban. El kéne menni. Rábeszéltem apukámat, hogy menjünk el sétálni. Ahogyan beléptünk a Tájház kapuján, Az év Tájháza 2011 felirat fogadott. Dagadtam a büszkeségtõl, de nem magamra voltam büszke, csak úgy gondoltam, ez nagyon nagy szó. Bementünk, és megcsapta az orromat az a jól ismert régi holmik szaga. Errõl mindig ez az öreg nádfedeles házikó jut eszembe. Odaléptem a kéményhez, és felnéztem. A szab kémény. Érdekes, nagyon kormos volt. Sokkal nagyobb és szélesebb, mint a mai kémények. A konyhában ott voltak még a régi vasalók. A súlyából ítélve nehéz lehetett régen vasalni. Ott voltak még az edények, evõeszközök és az a hosszú nyelû lapát. Arról pedig mindig a Holle anyó címû mese jut az eszembe. Miután kicsodálkoztam magam a kéményen, bementünk a tisztaszobába. A tárlókban régi könyvek, képek, írások, pénzérmék, bankók és más régi tárgy. A sarokban van egy kisebb Kossuth-szobor, sok falikép és ásványok. Ezenkívül egy régi íróasztal, az asztalon néhány vaskos kötet, lúdtoll (amilyennel régen írtak), tinta, tintatartó és egy szemüveg. Az egész helyiségben engem ez az íróasztal ragadott meg a legjobban. Ezt követõen a hálószoba felé vettük az irányt. Ebben a szobában volt egy szekrény, egy komód, láda, asztal székekkel együtt, lámpa, ágy és egy fogas. A fogasra népi ruhákat aggattak. A komódot virágokkal díszített népi hímzéses terítõ takarta, amit a háziak varrtak. A komód tetejére csészéket, poharakat raktak. A fiókokban pénztárcát és egyéb apróságokat találtunk. A szekrényben ruhákat (bõ gatya, szoknya, mellény), tartottak. A szekrény mellett volt egy láda, amiben a család a vagyonát tartotta, és vészhelyzet esetén azt mentették elõször. A lámpa díszes volt, és különös, mennyire alacsonyra lelógott. Az ágy nagyon magasra volt megvetve. Ahogyan az ágyat szemléltem, azon gondolkoztam, milyen nehéz lehetett úgy megvetni az alvóhelyet, hogy ilyen púpos legyen. Amikor a Tájházba megyek mindig elönt egy bizonyos érzés, és olyankor szívesen visszatekerném az idõ kerekét, és megnéznék egy napot a régi kenesei életrõl. Sarkadi Anna Ültetés a Tájházban A péntek délutánt a Tájházban töltöttük. Három csapatot alakítottunk, Dezivel, Zórával és a Blankával voltam együtt. Minden csoport kapott három csomag növénymagot. A mi csapatunk rozmaringot, metélõhagymát, zamatos turbolyát kapott. Én rozmaringot ültettem el egy cserépbe, Blanka a turbolyát, Dezi Zórával metélõhagymát a kertbe. Miután minden csoport befejezte az ültetést, Piroska néni behívott mindenkit a kézmûves terembe, ahol mindenki választhatott magának zöldséget és hozzá kenyeret. Nagyon finom volt! Remélem, máskor is megyünk a Tájházba! Szijártó Boglárka 4.a Egy pénteki napon elmentünk a tájházba Piroska nénivel ültetni. Elõször elmondtuk, hogy mi kell az ültetéshez, és három csapatot alkottunk. Minden csapat választott három féle magot. Vettünk cserepeket a palántázáshoz, tettünk bele földet, beletettük a magokat és megöntöztük. Aztán pedig a szabad földbe lehetett ültetni. Utána Piroska néni megvendégelt mindenféle egészséges zöldséggel és kenyérrel bennünket. Mindenki nagyon jól érezte magát! Baranovszky Dorina 4.a Mentsikov Luca: Ébredõ Balatonkenese Messze ring a Balaton Lágy vizén száz vitorlás. Magányosan kikötött Csónak áll a partjánál. A nád mint buja méhkas A fodrozódó vízben, A nádirigó-dalnak Szép kíséretében. A kilátóról, innen, Ez oly kicsinynek látszik, Hogy a szél a hûs habokkal Szertelenül játszik. S ha a távolba tekintek Látom, hogy repceföldek bús aranyszõnyegként mint padlón, elterülnek. Alul csak az üres, Borult s elfeledett tatárlikak sora, mind szép, de elkeseredett. A lábam elõtt éppen Nyílik a tátorján, Tavasz kél Balaton- Kenese határán.

14 14 Balatonkenesei Hírlap április Jó idõben, szabadban! Ezen a tavaszon március idusa nem okozott akkora meglepetést az idõjárásban, mint tavaly. Menthetetlenül beköszöntött a tavasz! A szép idõ elõcsalogatja a házak, nyaralók, kertek tulajdonosait. Megkezdõdnek a tavaszi munkák, a nagytakarítás, környezetünk szebbé tétele. Jólesik a mozgás, jól esik nézni szorgoskodásunk eredményét. De vajon mit érez az, aki a kellemes fáradtsággal izmaiban bemegy a háza, és azt tapasztalja, illetéktelen járt nála? A besurranó tolvaj! Jól esik, és egészséges a napsütés melegét beengedni a házba, de a nyitott ajtó, ablak, kapu, csábítja a besurranó tolvajokat. Soha ne hagyjuk õrizetlenül a nyitott épületet! Hiszen még akkor is beléphet valaki és elemelheti a bejáratnál, az elõszobában hagyott táskát, értéket, kocsikulcsot, amikor benn tartózkodunk. A besurranó tolvaj óvatlanságunkból él. Ezért is mondhatom azt, hogy a jó idõnek, a hétvégéknek mi rendõrök is örülünk, de Nekünk ez azt is jelenti, hogy megélénkül a vándor bûnelkövetõk tevékenysége. A bûnügyi statisztikákból, a felderített bûncselekményekben folytatott kihallgatásokból kiderül, a mi elkövetõink nagyrészt az ország más tájairól érkeznek. Ma már nem gond néhány óra alatt több száz kilométerre elautózni, végigjárni egyegy települést vagy néhány utcát, és a könnyen szerzett zsákmánnyal pillanatok alatt felszívódni, eltûnni. Annak megelõzésére, hogy bûncselekmény áldozataivá váljanak, legfontosabb saját értékeik védelme. Az óvatosságból sohasem elég! Ne hagyják nyitva rövid idõre se, egy pillanatra se lakásajtót, kertkaput, ablakot, gépkocsit, ha elmennek otthonról! Zárják kulcsra az ingatlanok utcai és bejárati ajtóit akkor is, ha otthon tartózkodnak, pihennek, kertben, udvaron vannak! A személyes okmányaikat és pénztárcájukat, a táskákat ne tartsák jól látható és könnyen elérhetõ helyen se a lakásban, se gépkocsiban! A tél után kimozdulnak a házalók is. Járják az utcákat, bebe kiabálva a portákra árujukat ajánlgatva. Az, hogy a gyakran értéktelen, rossz minõségû dolgokért magas árat kérnek, és a VÁSÁRLÁSSAL csalás áldozataivá válhatnak, az egyik veszély. A másik, hogy feltérképezik a terepet: ki lakik arrafelé, mikor tartózkodik otthon, milyen értékek találhatók házban, a ház környékén. Beszélgetésbe elegyednek a leendõ áldozattal, kikérdezik szokásairól, helyzetérõl, gyakran a szomszédságról. Pár nap múlva egy másik, ismeretlen személy érkezik már felkészülve arra, hogy tudatosan elterelve a figyelmet, egy jól bevált trükkel megszerezze a gyanútlan ember értékeit, pénzét. Ne engedjen idegent a kertbe, a lakásba, házba! Ne mutassa meg akaratlanul se, hogy honnan veszi elõ pénzét. Idegen jelenlétében ne menjen abba a helyiségbe, ahol a pénzét tartja! Ne hagyja egyedül az idegent, idegeneket egy pillanatra se az otthonában, ne engedje, hogy szétnézzenek Önnél! Értékeit, pénzét ne tartsa egy helyen! Figyeljen a szomszédságban szokatlan mozgásra! Ismeretlen, gyanús személyek láttán azonnal értesítse a rendõrséget. Közös érdekünk, hogy az itt ólálkodó, bûnelkövetési szándékkal érkezõket elriasszuk a környékrõl. Ha pedig már megkárosítottak valakit, minél elõbb elfogjuk. Köszönjük együttmûködésüket! Stanka Mária r. õrnagy Balatonalmádi Rendõrkapitányság FELHÍVÁS Ezúton tájékoztatjuk az ingatlan tulajdonosokat, hogy május hónapban zöldhulladék akció lesz az alábbi feltételekkel: Kihelyezhetõ hulladék: szabványos gyûjtõedényben legfeljebb 110 l ûrtalmú és max. 25 kg tömegû mûanyag zsákokban max. 120 cm hosszú és 40 cm átmérõjû és max 25 kg tömegû méretre kötegelve Zöldhulladéknak minõsül az ingatlanokon keletkezõ növényi eredetû hulladék, különösen az ág max. 5 cm átmérõig, nyesedék, levél fûkaszálék, elszáradt virág. Balatonkenese területén vasárnapi napokon: május 04., május 11., május 18., május 25. Balatonakarattya területén keddi napokon: május 06., május 13., május 20., május 27. KÉRJÜK AZ INGATLANTULAJDONOSOKAT, HOGY KIZÁRÓLAG A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI ÚTVONALON HELYEZZENEK KI ZÖLDHULLADÉKOT, MERT A SZOLGÁLTATÓ CSAK OTT SZÁLLÍTJA EL! PARTY PIZZÉRIA PIZZA HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 33 CM 950 FT-TÓL TEL: 06/30/

15 2014. április Balatonkenesei Hírlap 15 Éneklés és közösség, gyülekezet A zenével nemcsak zenét tanulunk. Az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségbõl kigyógyít. Koncentrál, testilelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat. Kodály Zoltán gondolatai ezek, s talán most nem is folytatom, hogy mennyi mindent köszönhetünk az éneklésnek, s hogy vizsgálatok és statisztikák ezrei készültek ennek kapcsán. Lényeg, hogy a közös éneklés a mi esetünkben, az egyházban közösségformáló-, alakító-, és megtartó erõ volt mindenkor. Sajnos sokszor érzem-hallom, hogy egyre kevesebben és egyre bátortalanabbul éneklünk. Ilyenkor sajnos a kántorok is gyakran érezhetik fölöslegesnek magukat. Sokan azért nem énekelnek, mert saját bevallásuk szerint nem szép a hangjuk. Persze, nem vagyunk mindannyian énekesek, de zenetanárként hadd mondjak erre valamit: nem feltétlenül szépen kell énekelni, hanem tisztán! A szép hang valóban ritka, s különleges ajándéka Istennek. De a tiszta éneklést meg lehet tanulni, még vasárnapról-vasárnapra is. Szabó Balázs fõiskolai professzorom mondta mindig: ne felejtsd el, a gyülekezet minden vasárnap jön órát venni tõled. És most itt egy új lehetõség: szerda esténként közös 1844 nyarán a Szüleimhez c. hosszú vers elején cikkünk címével kiált fel a 21 éves költõ. Jókedvrõl, derûrõl tanúskodik a költemény. Hogy a valóságban is ilyen volt a kedélyállapot, ez egyáltalán nem biztos. Gondoljunk csak a Távolból c. befejezõ sorára: Ah, ha tudná (mármint az édesanya), mily nyomorban élek,/megrepedne a szíve szegénynek. Vagyis sohasem volt fenékig tejföl. Talán csak abban a hat hétben, amelyet a jó barát, Teleki Sándor jóvoltából Júliával együtt a mézesheteket tölthették a koltói kastélyban. Visszatérve a Szüleimhez c. mûre, azt mondhatjuk, hogy gyönyörû álom, ahogy Sándor megajándékozná szegényes módban hagyott szüleit. De még az öccsét, Pistit is. Ha telne erre, ha módja lenne rá. De erre nem volt lehetõség. Õ maga is szegény volt, máról holnapra élõ. No, de most nem ezt kívánom részletezni. A neves férfivá cseperedett fiú után a szülõket szeretném kissé megismertetni. Érdemesek rá, hisz Petõfi neveltetésében elévülhetetlen érdemeket szereztek. Ezenkívül, mint minden ember életében, a költõ szüleinek világában ugyancsak voltak tanulságos mozzanatok. Az édesapa, Petrovics István Kartal városkában született augusztus 15-én. A költõ verseibõl több mindent megtudhatunk róla. Sajnos csak 58 évet élt, mert március 21- én tífuszban meghalt. Ez a betegség ma már szerencsére aligalig fordul elõ. Valamikor azonban gyakori halálnem volt. Gondoljunk csak a háborús idõkre, fõként a hadifogolytáborok veszteségeire. Kiütéssel, nagy lázzal, idegrendszeri tünetekkel járó, súlyos, fertõzõ betegség volt. Járvánnyal terjedt. Az édesanya, Hrúz Mária a Trencsén megyei Necpál községben született augusztus 26-án. Tehát mindössze 11 nappal késõbb, mint a férje. Õ is fertõzõ betegségben, mégpedig kolerában hunyt el, nem egészen két hónappal a férj halálát követõen, vagyis május 17-én. A vékonybélben elszaporodó kórokozók által létesített, hasmenéssel, hányással járó betegség ez. Szerencsére ma már csak a nagyon szegény, elmaradott egészségügyi állapotokkal rendelkezõ országokban üti fel a fejét, de bizony századokkal korábban ez is egyik avatatlan fõtisztje volt a halálnemnek. Hej, édes szüleimék! énektanulásra hívjuk gyülekezetünk minden kedves tagját. Elsõ pár alkalmunkon jó volt lelkes hölgyekkel találkozni, együtt beénekelni, dicséreteket, zsoltárokat gyakorolni. Késõbb sor kerül majd kánonokra, kétszólamú darabokra, és ha Isten megsegít bennünket akár háromszólamú tételekre is. Befejezésként hadd említsem meg a sokszor emlegetett (egyesek szerint sajnos tipikusan református) mondatot: De hiszen nekünk jó lesz ez így is. Ne engedjük ezt elhatalmasodni, mert akkor elõbbutóbb ez minden munkánkra rányomja a bélyegét. Húsvét ünnepe arról is szól, hogy Isten nem azt mondta ránk, hogy jó lesz ez így is, hanem eljött, meghalt értünk, és harmadnapra feltámadott. Kívánom, hogy ne csak így húsvétkor, hanem az év minden napján emlékezzünk erre a szeretetre, és hálával telt szívvel vegyük kézbe énekeskönyvünket! Énekeljetek az Úrnak új éneket! - buzdít minket újra meg újra a zsoltár. Most itt egy új lehetõség: szerda esténként i kezdéssel szeretettel hívunk énekelni szeretõ és vágyó fiatalokat és idõseket a református gyülekezeti ház nagytermébe, egy órás közös éneklésre. Sipos Csaba Már csak röviden ez utóbbi fájdalmas veszteségrõl. Petõfi ekkor már katonaként Erdélyben harcolt, s hetekkel édesanyja elvesztése után hõsi halált halt. Amikor értesül a visszavonhatatlanról, rohan Pestre. Ott alig leli a helyszínt, ahol anyja holtan fekszik. Henczi, a budai vár parancsnoka pusztító tûzzel árasztja el a pesti oldalt. A szaladgáló költõ csak véletlenül nem esik el már itt, a sok öröm, vidámság, érlelõdés, siker és a dicsõ forradalmi események városában! Nem volt pénze az édesanya temetésére. Megírta A honvéd c., 9, nyolcsoros versszakokból álló, kimondottan terjedelmes költeményt a hadban álló férfiak, a szabadságot védõ katonák dicsõítésére. Az lesz ám az öröm, ha majd visszatérek Az én enyéimhez. És ideszorítom rendre valamennyit Dobogó szívemhez! írta. S volt egy ember. Egy tisztességes, becsületes és áldozatkész, Szemere Bertalan, a miniszterelnök, aki nemcsak eszmeileg, pénzügyileg is értékelte Petõfi egyik, halála elõtti utolsó költeményét. A költõ ebbõl a pénzbõl tudta eltemettetni a számára legdrágább embert, az édesanyját. Márkus Zoltán Köszönet! Ezúton szeretnék köszönetet mondani a kenesei városi könyvtár vezetõjének, Ritterné Pajor Csillának, hogy a könyvtárban már feleslegessé vált sok szép könyvvel intézetünket megadományozta. Intézetünkben értelmi fogyatékos és mozgásukban korlátozott emberek élnek, adományával lakóink új ismeretekre tehetnek szert, kicsit másképpen megnyílik elõttük a világ. Könyvadományát köszönjük a kenesei Polgárõrségnek és a magánembereknek is. Tóth Erika intézeti dolgozó Idõt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntetõ érzést, hogy megtehetted Albert Eschweitzrt

16 16 Balatonkenesei Hírlap április Foci, foci, foci Különbözõ szinteken, de a játék, a sport lényege ugyanolyan fontos! A hazai: Hajrá, Kenese! A tavaszi idény elsõ mérkõzésén izgalmas, 2:1 arányú gyõzelmet aratott a kenesei focicsapat Csopak ellen. Az elsõ félidõben kiváló teljesítményt nyújtott csapatunk, 2:0-ra vezettünk, aztán a második félidõben szépített a csopaki klub, de a három pont itthon maradt. A sport és kultúra területén új alapokra helyezett együttmûködés jelzéseként abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy én végezhettem el a kezdõrúgást. S aztán persze végignéztem a meccset Kislánykoromban mindig fiúpajtásaim voltak, rengeteget fociztunk, vidéken, a házunk melletti réten rúgtuk a labdát, óriási nagy csatákkal. A sport szeretete azóta is megmaradt, szeretem a közvetítéseket is. De az élõ meccs az teljesen más! Kétszer negyvenöt perc a pálya szélén, ragyogó tavaszi idõ és ráadásul gyõzelem. Kétszer negyvenöt perc, amikor csak az jár a szurkoló fejében, hogy gyõzzön a csapatunk! Csak úgy lesz a szombat délután teljes! És aztán az elégedettség érzése, mintha legalább egy olimpiai gyõzelemmel lennénk gazdagabbak. Ennyire vagyunk kiéhezve a jóra, a gyõzelemre! Hogy érezzük a büszkeséget: a mi csapatunk a jobb! Ezt üzeni a sport és ez az élet minden területén így érvényes. Két félidõnyi játék, a labda körbejár, hol bravúrosan, hol elveszítve, rosszul passzolva, de a cél nem változik: gyõzelem! A meccs lefújása elõtti utolsó öt percben, mikor már a vezetõ csapat kiengedne, a másik pedig görcsösen kapaszkodik, elszabadulnak az indulatok. A vesztésre álló csapat kapusa sportszerûtlen, a drukkerek pedig nem állják meg szó nélkül. Mert gyõzni kell, az egygólnyi elõnyt nem adhatjuk! A pálya szélén kissé pesszimista szurkolók már látják lelki szemeik elõtt, hogy a mai nap sem az ünnepé lesz, de a sípszó felmentést ad a további izgalmak alól, megszületik a végeredmény, megmarad az egygólos gyõzelem! A mi csapatunk a legjobb jelzõket érdemli, mert az elõbb ugyan még elégedetlenkedtünk, de az eredmény a fontos, a gyõzelem! Hajrá, Kenese a további meccseken is! Lendületesen, újszerûen és fegyelmezetten! A siker érdekében! * Az újszerû és utolérhetetlennek látszó: A Pancho Aréna avatóünnepségén Vannak dédelgetett álmaink, melyek megvalósulására sokszor tán nem is gondolunk. Aztán egyszer csak úgy adódik, hogy váratlanul ott lehetünk azon az eseményen, amely foglakoztat bennünket. Az Öböl Televízió jóvoltából részt vehettem a Puskás Akadémia Pancho Aréna átadási ünnepségén. Néhány pillanatkép: Felcsút: minden helyi kapubejáró elõtt két- három autó, nyilván rokonok, ismerõsök. Mert mindenki ott akar lenni az avatóünnepségen. Az utcán összeverõdnek a szomszédok, az ingyenes, internetes jeggyel a kezükben és óriási szurkolókedvvel indulnak az eseményre. A hírek szerint Felcsúton sosem voltak még ilyen sokan. Nem tudok másra gondolni, csak arra, minden bizonnyal nagyon büszkék az új létesítményre. S hogy mennyire, ez késõbb ki is derül. A mûsor: két freestyle világbajnokunk, Szász Kitti és Kovács Péter a Honvéd Táncszínház két szólistájával (Zámbó István és Sánta Gergely) népzenére zsonglõrködtek a labdával. Eztán a zenéé volt a fõszerep: elõbb a Prima Primissima-díjas Mága Zoltán lépett színpadra, és a Budapesti Virtuózokkal elõadta a Monti-csárdást, majd Vastag Csaba, az X-Faktor sztárja énekelt, utána pedig László Boldizsár adta elõ a Quartett Escualo kíséretében a La zarzuela Madrid címû slágert. Tabáni István a Queen legendás számát, a We are the championst énekelte, miközben a nézõk egymásnak adták tovább a Puskás Akadémia zászlaját, valamint a nemzeti lobogót. Megnyitó beszédek: Ángel Maria Villar, a Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetség elnöke kapott szót, aki Puskás Ferenc emlékét felidézve a Pancho Arénát is magasztalta. Egy álom megvalósulásának vagyunk tanúi- fogalmazott Shmitt Pál, s kiemelte, hogy vajon lehet-e nyerni szorgalom, alázat, elszántság, fegyelem, hit nélkül? A fiatal focistáknak útravalóként azt mondta, töltsék meg a teret igaz lélekkel, becsületes játékkal! A felejthetetlen esztétikai élményt nyújtó aréna a magyar labdarúgás fejlõdésének, újrakezdésének szimbóluma- zárta gondolatait. A mérkõzés labdája: repülõgéppel érkezett a Pancho Arénába. Az elsõ magyar óceánrepülõk emlékére, akik 1931-ben Felcsút határában értek földet. A gépbõl egy ejtõernyõs ugrott

17 2014. április Balatonkenesei Hírlap 17 ki, aki épp a kezdõkörben landolt kezében a labdával. A kezdõrúgás: a helyi, felcsúti egyik legidõsebb lakos, valamint három felcsúti kis óvodás végezte el. A nagy elõdök így adják át a mai nemzedéknek a foci szeretetét és Felcsút így lesz igazán házigazdája a magyar futball, a magyar utánpótlás következõ idõszakának. Minden bizonnyal Puskás Ferenc is optimista lenne, ha látná, hogy a róla elnevezett stadionban az új generáció már modern, sikeresebb futballt játszhat. A gyönyörû- Makovecz Imre által megálmodott- kézmûves stadion -nak aposztrofált új létesítmény is hozzájárul: Puskás mindig legenda marad! * A megyei: A megyei labdarúgás jelenével kapcsolatban Csík Ferenccel, a Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém megyei igazgatójával beszélgettem. A megyei labdarúgást képviselve, hogyan fogadja a futball jelentõs infrastruktúra fejlõdését? Amióta a kormány jelentõs mértékben támogatja a látványsportokat, köztük kiemelt helyen a labdarúgást, láthatóak a fejlõdések, akár az utánpótlást nézzük, akár a felnõtt sport infrastruktúráját. A futball lefed minden megyét, minden területen, minden korosztályban. A legnépszerûbb sportág Magyarországon, és ahhoz, hogy az is maradjon, kellenek a fejlesztések. A nézõket elsõsorban a lendületes futball viszi ki a nézõtérre és fontosak a kényelmi szempontok is. Ahhoz, hogy benne legyünk a nemzetközi vérkeringésben, szükségesek az új stadionok. Nemzetközi mérkõzések színhelyéül szolgálhatnak A felcsúti stadion pedig az utánpótlás események kiváló házigazdája lehet. Mi jellemzõ Veszprém megyében a stadionok állapotára, ezzel együtt a megyei futball színvonalára? Kevés fejlesztés valósult meg az elmúlt évben, a létesítmények, pályák állapotának fejlesztése elengedhetetlenül szükséges. Igazodnunk kell az esti edzésekhez, és el kell érni, hogy a stadionok csábítóak legyenek, a megyei csapatok létesítményei pedig közösségi terekké váljanak. A jövõ az, hogy újra lehessen skandálni a magyar játékosok nevét, akik hazai klubokban fejlõdnek és érnek el sikereket. Ez az MLSZ törekvése, stratégiája. Most van itt az ideje, most van itt a lehetõség arra, hogy a futball-társadalom fejlõdjön. A Bozsik program teljes gõzzel mûködik, alulról duzzad a futball létszám. Bízom benne, hogy lesznek olyan tehetségek, akik ebbõl a nagyobb tömegbõl kikerülve egy sikeres nagyválogatott gerincét fogják alkotni. Most alapozzuk meg a következõ éveket. Az MLSZ a stadionok támogatásánál az NB I-ben és az NB II-ben futballozó csapatokat helyezi elõtérbe. Ajkán és Pápán elkezdõdnek a közlejövõben a stadion felújítások. Veszprém és Balatonfüred csapata jelenleg NB III-ban szerepel, õk egyenlõre csak TAO támogatásból tudják fejleszteni a létesítményüket. Veszprémben tisztázni kell a városi stadion tulajdonosi jogát, utána lehet szó komoly fejlesztésrõl. Mi a jellemzõ a játékos kedvre, mennyire népszerû a futball a számok tükrében? Folyamatosan nõ a létszámunk a megyében. A versenyengedély számaink nõnek a évi 5717 fõrõl jelenleg ra emelkedett a kiváltott versenyengedélyes labdarúgók száma. A Bozsik programban 54-rõl 71-re nõtt a résztvevõ csapatok száma 2011-óta. Több, mint 500 csapat vesz részt a megyébõl különféle bajnokságokban. Ez több mint 100 csapattal több, mint 2011-ben. Milyennek értékeli a csapatok felkészültségét és kérem, említsen meg néhány kiemelt, közelgõ eseményt! Csapatainkat felkészültnek látom a bajnokságra. A jó idõ kedvezett a felkészülésnek így több edzéssel, jobb erõnléttel futottak neki a tavasznak, ami hajtós, élvezetes mérkõzéseket hozott. Nõi bajnokságunk új színfolt a megyében, elindult egy jó folyamat, amelyet szeretnénk fejleszteni a következõ években. A jövõ évben tervezzük nõi U-15-s korosztályú tornák létrehozását a megyében. Bevontuk a középiskolásokat is a futball országos körforgásába. A COCA-COLA CUP elnevezésû amatõr kispályás bajnokságunk országosan is jó létszámmal bír, és sikeres is, hisz a fiúknál megyénk adta az országos bajnokot az ajkai Bródy Imre Gimnázium csapatával. A Magyar Kupa megyei selejtezõiben zajlanak az események. Idén döntõt rendezünk, reményeink szerint Pápán az NB I-s csapat stadionja adhat otthont a két csapat színvonalas mérkõzésének. A döntõben kerülnek kiosztásra a versenykiírásban jelzett egyéb díjak is a megyei selejtezõben részt vett csapatainknak. Gyõrfi H. Marianna Kedves Barátaink! Megnyitottuk a Pörc-Magyar Delikát boltunkat Balatonkenese szívében. Terveink szerint a környék kézmûveseinek kiváló termékeit, terményeit lehet megvásárolni nálunk, rendelni akár elõre. A legmagasabb színvonalú füstölt termékek, kolbász - vadból, mangalicából, sonka pácolva, füstölve, kötözve - ugye mindjárt Húsvét. Mennyei sajtok, színes lekvárok, termelõi méz, pálinkák és balatoni borok - és még sok más, amit érdemes elhoznunk önöknek a környékrõl. A PÖRC csapata! Mondhatnánk: Alig pár PÖRC.

18 18 Balatonkenesei Hírlap április Góbéság A brassói néplaptól újságíró érkezett Csíkszeredára. Kéri, mutassák meg neki a legöregebb favágót. Amikor találkoznak, azt mondja neki: - Hallom, maga még az Odescalchi grófék birtokán dolgozott. Nekik gürcölt évtizedeken át, s lám, csak egy kis kunyhót tudott szerezni. Meséljen, bátyám, milyen volt az élet régen! Mondja, akkoriban hány gatyája volt? - Nyolc. - Mibõl? - Gyolcsból. - És most hány van? - Kettõ. - Mibõl? - Abból a nyolcból. MEGHÍVÓ Május 23-án, pénteken a református templomban kerül sor a hagyományos ZENETANÁROK ÉS NÖVENDÉKEIK KONCERTJÉRE. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! MEGHÍVÓ Tisztelettel hívunk minden érdeklõdõt május 9-én, pénteken a Béke-nap alkalmából szervezett megemlékezésre. 18 óra: Megemlékezés Balatonakarattyán a Margit-vonali emlékmûnél óra: Megemlékezés Balatonkenesén a református temetõben MEGHÍVÓ Tisztelettel és szeretettel meghívunk és várunk minden volt óvódásunkat és dolgozónkat a balatonakarattyai óvoda fennállásának 60. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepi mûsorunkra és az azt követõ emlékfa elültetésére. Az ünnepség idõpontja: június. 7, szombat, du: 16:00 Pulai Istvánné óvónõ, tagintézmény-vezetõ Balatonkenesén rendelõnek is alkalmas örökpanorámás téliesített ikerház tulajdonostól eladó Balatonkenese óvárosában, a híres Katica Pék közelében, rendelõnek is alkalmas három külön házrészû, téliesített, 100 m 2 alapterületû örökpanorámás emeletes ikerház eladó kerti nagy teraszokkal, tóra nézõ örökpanorámás balkonokkal, minden szinten vizesblokkal, összesen 5 hálószoba, három nappali, két konyha, padlás, három kocsibeálló. Nagyobb társaságok fogadására, edzõtáborozásra is kíváló, strandtól, parti szórakozóhelyektõl, vasúttól 10 percre, boltoktól, cukrászdától, központtól 5 percre, vitorláskikötõtõl, lovardától 15 percre, mégis csendes helyen található a lakott negyedben. Gyümölcsfás, fúrt kutas mediterrán kert két külön bejárattal, 3 kocsibeálló, két pince. Bevezetett gázfûtés, villanybojlerek, külön fogyasztásmérõk. Nyílászárók cseréje folyamatosan, új külsõ vakolat 2013-ban, felújított vezetékek, festés és mázolás 2013-ban történt. Érdeklõdni: T:

19 2014. április Balatonkenesei Hírlap 19 NABE-programok a javából! Március végén a Víz Világnapja alkalmából a Nõk a Balatonért Egyesület (NABE) csoportjai immár hetedik alkalommal szerveztek programot Víz Napi Balcsi Party néven, 22 Balaton parti településen. A kenesei rendezvényt két felvonásban tartottuk, mivel az eredetileg tervezett idõpontban, március 23-án az idõjárás nem igazán volt kegyes hozzánk... Ennek ellenére mi, kenesei és akarattyai NABE-tagok nem mentünk haza dolgunk végezetlenül a tópartról, mi több, hagyományainkhoz híven a szemerkélõ esõben is megkoszorúztuk a Balatont. Aztán úgy döntöttünk, hogy a Széchenyi-parkba tervezett családi rendezvényt egy héttel késõbb, a plakáton is meghirdetett esõnapon tartjuk. És nagyon jól döntöttünk! Március 30-án, vasárnap délután ugyanis hétágra sütött a nap, aminek mi azért is borzasztóan örültünk, mert így a Víz Napi Balcsi Party-n már a vadonatúj, világoskék NABE-s egyenpólónkban vezényeltük le az óvodásoknak és az iskolásoknak szervezett megannyi játékos vetélkedõt. A nagyobbakat 13+1 kérdésbõl álló Víz Világnapi Totó várta, a sorversenyekben és az ötletesebbnél ötletesebb vizes játékokban horgászjáték, vizipisztolyos célba lövés, hattyú-kacsa verseny, papírhajó hajtogatás és úsztatás stb. pedig kicsik és nagyok is összemérhették az ügyességüket, és természetesen nem maradhatott ki az óriás társasjáték sem... Mindeközben ínycsiklandó zsíroskenyérrel és az alkalomhoz illõen hûsítõ vízzel kínáltuk a Balcsi-partyzókat. A rendezvény egyik fénypontja a NABE csoport által a Víz Világnapja kapcsán meghirdetett rajzverseny eredményhirdetése, illetve a díjak átadása volt. Az idei év külön érdekessége, hogy a Víz Világnapja kapcsán meghirdetett rajzversenyre érkezett munkákból, valamint a kenesei fotószakkörösök vizes fotóiból kiállítást rendeztünk: a 19 darab fotó és a 123 darab (!) rajz április eleje óta látható a Kultúra Háza nagytermében. A kiállítást egyébként tökéletesen idõzítettük, ugyanis a sikeres vízparti rendezvényt követõen április 12-én, szombaton újabb kihívás várt ránk. Merthogy az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy Kenese adott otthont a Nõk a Balatonért Közhasznú Egyesület évi I. rendes küldöttgyûlésének. Ez azt jelentette, hogy a NABE balatonakarattyai és kenesei csoportja látta vendégül a 22 település NABE csoportvezetõit, tagjait. Délelõtt a Kultúra Háza nagytermében zajlott a program hivatalos része, melynek során az egyesület vezetõsége beszámolt a NABE évi tevékenységérõl, pénzügyeirõl, majd a jelenlévõkkel közösen meghatározták a 2014-es esztendõ fõ feladatait, összeállították a munkatervet, és elfogadták a költségvetést. Ezt követõen a csoportvezetõk röviden beszámoltak munkájukról. Külön örömmel töltött el bennünket, hogy a fotószakkörösök képei olyannyira tetszettek a megjelenteknek, hogy a küldött hölgyek lelkesen zsûrizni kezdték a kiállított fotókat. A rögtönzött versenyben Puskás Anna (5.o.) és Révfalusi Eszter (5.o.) közös munkája aratta a legnagyobb sikert, Jurcsó Janka (5.o.) fotója a második, Sarkadi Anna (5.o.) felvétele pedig a harmadik lett a tagtársak véleménye szerint. A dobogós helyezettek pedig jutalmul egy, a NABE-által szervezett kiránduláson vehetnek részt. Mivel az elsõ helyezést elért fotó már a kiállítás rendezésekor elnyerte a tetszésünket, csoportvezetõnk, Thuryné Zsuzsa javaslatára készítettünk egy emléklapot a küldöttgyûlés résztvevõinek, a hátoldalán az említett kép látható. A többórás gyûlés befejeztével kezdõdött a program nemhivatalos része: elsõ utunk a Soós-hegyre vezetett, ahol a kedvünkért még a tátorján is kinyílt... Jó érzés volt látni, ahogy a tagtársak õszinte elismeréssel gyönyörködtek Kenese ritka növényében, na meg a hegyen eléjük táruló csodálatos panorámában. A kényelmes túrázás után a Parragh-kertbe tartott a népes társaság, ahol Molnárné Éva és férje jóvoltából hatalmas bográcsgulyás várta a csapatot. A gulyáshoz természetes pogácsa is dukált, miközben a helyi bortermelõk ízletes borait kortyolgattuk. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Keresztes Jánosnak, valamint Kürthy Lajosnak és Kürthy Ibolyának a zamatos nedûkért. A nap záró programjaként Vér László tartott tárlatvezetést a Tájházban a vendégeknek, akik egy igazán tartalmas és hangulatos kenesei nap emlékével és szép élményeivel tértek haza. Április 23-án Szauer Rózsa, a NABE elnökasszonya tartott igazán érdekes elõadást a Kultúra Házában Lehet mérgek nélkül is! címmel. Rózsa a környezet- és egészségkímélõ háztartási szerekrõl mesélt, miközben megosztott velünk jó néhányat nagyanyáink praktikái közül. Ami pedig a közeljövõt illeti: május 3-án, szombaton délelõtt ismét palántavásárt szervezünk Balatonakarattyán, az Állomás téren, ahol szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt és vásárlót. Szûcs Anikó A Víz Világnapjára meghirdetett rajzverseny eredménye: Óvodások: 1. helyezett:gáspár Milán (Aprófalva csoport) 2. helyezett: Kovács Lili, Kiss-Kocsis Anna (Csipet-csapat csoport) 3. helyezett: Ginál Maja (Tipptopp csoport), Boros Luca (Csipetcsapat csoport) Alsó tagozat: 1. helyezett: Varga Gréta (4.o.) 2. helyezett: Simon Kira (3.o.) 3. helyezett: Miklós Nándor (3.o.) A legötletesebb rajzért különdíjat kapott: Miklós Gréta (1. o.), Piller Anna (3.o.). Felsõ tagozat: 1. helyezett: Gál Zita (7. o.) 2. helyezett: Császár Kitti (7.o.); Obsitos Nándor (5. o.) 3. helyezett: Pachnik Ágnes (6.o.)

20 20 Balatonkenesei Hírlap április Tavaszi akciók a Globe Dental Fogászaton: - 50% kedvezmény a panorámaröntgen árából - 10% kedvezmény minden végleges korona árából Foglaljon idõpontot a telefonszámon! A konzultáció díjmentes. Kizárólag május 16-ig lefoglalt idõpontokra, máj. 30-ig teljesített kezelésekre érvényes! Jelen kupont hozza magával az érvényesítéshez. Korábban megkezdett kezelésekre nem érvényesíthetõ. NÕI - FÉRFI GYERMEK FODRÁSZAT Balatonkenese, Széchenyi út 3. Ticz Mária fodrászmester bejelentkezés: Havas Diána fodrász, pedikûr, manikûr, gyógymasszás (talp, hát, svéd) bejelentkezés Várjuk kedves Vendégeinket! Üzletünkben hajápoló termékek kaphatók!

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket

Részletesebben

M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN

M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN 2011. december Balatonkenesei Hírlap 3 M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN MINDENKI KARÁCSONYA RENDHAGYÓ MÓDON A J Ó T É K O N Y S Á G J E G Y É B E N A

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Olvasók! Tájékoztatom Önöket, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2012. június 28-án, Balatonakarattyán tartott ülésén tárgyalt Balatonakarattya

Részletesebben

2014. február Balatonkenesei Hírlap 3

2014. február Balatonkenesei Hírlap 3 2014. február Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk.

Részletesebben

Önállósodási törekvés

Önállósodási törekvés 2012. március Balatonkenesei Hírlap 3 Hóvirágok tündöklése Sok évtized után teljesen világos és egyértelmû, hogy a pápai bencés gimnáziumban Pálfi Lõrinc tanár úr (diáknyelven Torreádor) 10-11 éves, vagyis

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

Tisztelt Újságolvasók!

Tisztelt Újságolvasók! 2010. január Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! A 2010-es esztendõ kapujában állva megköszönöm, hogy újra bizalmat szavaztak nekem, kívánok mindannyiuknak reményteli, békés, boldog újesztendõt.

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás 2. oldal 2015. január Adventi gyertyagyújtás 2015. január 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig Január 9. 17 óra Újévi köszöntő

Részletesebben

BALATONI KAPUNYITÓ BORHÁZAKKAL KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSOROZAT 2014. július 11-20. BALATONKENESE, SZÉCHENYI PARK

BALATONI KAPUNYITÓ BORHÁZAKKAL KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSOROZAT 2014. július 11-20. BALATONKENESE, SZÉCHENYI PARK 2014. június Balatonkenesei Hírlap 3 BALATONI KAPUNYITÓ BORHÁZAKKAL KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSOROZAT 2014. július 11-20. BALATONKENESE, SZÉCHENYI PARK Július 11-én pénteken, a nyitónapon: Bevezetõ program:

Részletesebben

ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom.

ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom. 2014. augusztus Balatonkenesei Hírlap 3 Veres Péter: Ha nem lehettél szálfa Kapaszkodj meg ebbe a földbe erõsen, magyarom, Ha nem lehettél szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom. Nézd a tarackot,

Részletesebben

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 Advent (úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelõzõ negyedik vasárnaptól karácsonyig számított idõszak. Advent elsõ vasárnapja egyúttal

Részletesebben

Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek

Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek 2012. február Balatonkenesei Hírlap 3 Elsõ félévünk az akarattyai óvodában Az óvodás korú gyermekek életében a jól felállított napirend, az ebbe való beletanulás, az e szerinti mindennapi élet adja a biztonságot,

Részletesebben

2014. május Balatonkenesei Hírlap 3

2014. május Balatonkenesei Hírlap 3 2014. május Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk.

Részletesebben

Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók!

Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók! A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2007 december I. évfolyam 1. szám Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók! Nagy örömmel köszöntöm Önöket, a Tihanyi Visszhang olvasóit! A Tihanyi Önkormányzat elképzelése szerint

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ

2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ NAPTÁR MELLÉKLETTEL 2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2012. december 16-án, vasárnap 15 órakor a mûvelôdési ház nagytermében tartandó FALUSI

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. ÁPRILIS 15. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM CMYK CMYK

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. ÁPRILIS 15. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM CMYK CMYK WWW.BALATONKENESE.HU BALATONKENESEI 2007. ÁPRILIS 15. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM HÍRLAP 2 Tavasz van Tavasz van. A feltámadás és az újjászületés ideje. Ideje annak, hogy a keresztény emberek lelkében újra

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele. Legyen minden nap Gyereknap! Szárszóra tavaly és az idén is minden hónapban érkezett egy-két újszülött.

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele. Legyen minden nap Gyereknap! Szárszóra tavaly és az idén is minden hónapban érkezett egy-két újszülött. SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele 2014. július augusztus 5. évfolyam 4. szám Legyen minden nap Gyereknap! játszani is engedd, szép, komoly fiadat! (József Attila) Fantasztikus

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

RÁKÓCZI Rákóczi papp 2

RÁKÓCZI Rákóczi papp 2 Rákóczi 1 RÁKÓCZI 2 papp Rákóczi BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, RÁKÓCZIFALVA! Rákóczifalva három esztendővel ezelőtt kapott városi rangot. A Város Napját, az idén először a várossá válás évfordulóján, vagyis július

Részletesebben

Érzés. S benn a lakás kellemes, meleg. Édes fahéj illat telíti meg a teret. Egy ezüstfenyő áll ott középen, Gömbök, csillagszórók öltöztetik fel.

Érzés. S benn a lakás kellemes, meleg. Édes fahéj illat telíti meg a teret. Egy ezüstfenyő áll ott középen, Gömbök, csillagszórók öltöztetik fel. i i 2008. november-december e e d e f i i Abony Város Önkormányzatának lapja e e d f f i f d XVI. évfolyam 11-12. szám 2008. november-december Ára: 300 Ft Érzés Szenteste az utcán lépkedem, S hallom a

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 5. szám 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER Ára: 120 Ft A KOCSÉRI HARCOS LÁNY TAJTI BIANKA a Shinkyokushin Ifjúsági Európa Bajnokságon III. helyen végzett Önkormányzati hírek

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Sárszentlõrinci Hírek 27. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Felelõs kiadó: Demény Károly ÜNNEP! SÁRSZENTLÕRINC-UZD ÜNNEPE! 27. JÚNIUS 30. - JÚLIUS 1.

Részletesebben

Visszatekintő a 2012-es esztendőre!

Visszatekintő a 2012-es esztendőre! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. JANUÁR 11. Visszatekintő a 2012-es esztendőre! Az elmúlt év sárvári eseményeit, programjait idézzük fel lapunk 6. oldalán

Részletesebben