Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Ügyszám: 246-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, február 5-én, 16 órai kezdettel megtartott nyílt, rendes képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Ugron Zoltán Gábor polgármester Bálint Istvánné képviselő Csizmadia Zsolt képviselő Fuchs János képviselő Szabó Zoltán alpolgármester dr. Török Péter képviselő Igazoltan távol: Varga Mihály Balázs képviselő Tanácskozási joggal: dr. Majoros Ildikó jegyző Továbbá: Bajtekné Halász Ildikó jegyzőkönyvvezető A képviselő-testületi ülésen megjelent érdeklődők száma: 0 fő Ugron Zoltán Gábor polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, Varga Mihály képviselő úr jelezte, hogy később fog érkezni, a képviselő-testületi ülést megnyitom. A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő megjelent, megállapítom, hogy az ülés minősített többséggel hozandó döntésre is határozatképes. Kérem felvenni sürgősséggel három napirendi pontot: - Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás évi költségvetése - Javaslat a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló /2014. ( ) önkormányzati rendelet megalkotása - Döntés a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú pályázaton történő részvételről. Az új határozati javaslatom a következő: Határozati javaslat: Tárgy: A február 5.-i képviselő-testületi ülés napirendjei Napirendi pont: 1. Mány Község Önkormányzata évi költségvetése

2 2. Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás évi költségvetése 3. Javaslat a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló /2014. ( ) önkormányzati rendelete megalkotása 4. Döntés a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú pályázaton történő részvételről 5. Bámer Gergely kérelme a és hrsz.-ú út egy-egy részének cseréjére Határidő:azonnal Felelős: polgármester A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz: 13/2014. (II.5.) önkormányzati határozat Tárgy: A február 5-i képviselő-testületi ülés napirendjei Napirendi pont: 1. Mány Község Önkormányzata évi költségvetése 2. Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás évi költségvetése 3. Javaslat a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló /2014. ( ) önkormányzati rendelete megalkotása 4. Döntés a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú pályázaton történő részvételről 5. Bámer Gergely kérelme a 0194 és hrsz.-ú út egy-egy részének cseréjére Határidő: azonnal Felelős: polgármester 1. napirendi pont: Mány Község Önkormányzata évi költségvetése Ugron Zoltán Gábor polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés Magyarország évi központi költségvetéséről megalkotta a évi CCXXX. törvényt. Az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény szerint: Áht. 24. (2) A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell. (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

3 (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indokolással együtt bemutatni: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, c) a közvetett támogatásokat így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást, és A költségvetés tervezési szabályok miatt nem elegendő a költségvetési rendelet meghozatala, hanem: az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény szerint 29/A. 155 A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény szerint: 3. (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. (2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét. 45. (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő kormányzati hozzájárulás részletszabályait, valamint a 10. (3) bekezdésében meghatározott saját bevételek körét,

4 10. (3) Az önkormányzat 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. A fentiek alapján tehát az alább határozat meghozatala is szükséges, mielőtt a költségvetési rendeletet tárgyalná a Tisztelt Képviselő-testület. Határozati javaslat: Tárgy: A bevételekről, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, a költségvetési évet követő három évre várható összegéről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. -a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege a határozat melléklete szerint. Mány Község Önkormányzata A saját bevétel és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összege eft-ban Megnevezés Összesen Saját bevételek várható összege A) saját bevételek 50%-a Megnevezés Fizetési kötelezettség Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése Összesen a) hitel, kölcsön felvétele 0 működési célú 0 beruházási célú 0 b) értékpapír forgalomba hozatal 0 c) váltó kibocsátása 0 d) pénzügyi lízing 0 e) visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés f) legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés 0 0 g) külföldi hitelintézetek által az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét 0

5 Adósságot keletkezető ügylet összesen B/A aránya (nem lehet 100% felett) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Kérdezem, hogy van-e kérdés, javaslat a határozati javaslattal kapcsolatban? Ha nincs, kérem szavazzunk! A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz: 14/2014. (II.5.) önkormányzati határozat Tárgy: A bevételekről, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, a költségvetési évet követő három évre várható összegéről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. -a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege a határozat melléklete szerint. Mány Község Önkormányzata A saját bevétel és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összege eft-ban Megnevezés Összesen Saját bevételek várható összege A) saját bevételek 50%-a Megnevezés Fizetési kötelezettség Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése Összesen a) hitel, kölcsön felvétele 0 működési célú 0 beruházási célú 0 b) értékpapír forgalomba hozatal 0 c) váltó kibocsátása 0 d) pénzügyi lízing 0

6 e) visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés 0 f) legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés 0 g) külföldi hitelintézetek által az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét Adósságot keletkezető ügylet összesen B/A aránya (nem lehet 100% felett) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Ugron Zoltán Gábor, polgármester: A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény az alábbi kötelezettséget írja elő a jogszabályok, így az önkormányzati rendeletek előzetes megismerhetőségével kapcsolatban: (2) A jogszabály előkészítője a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik arról, hogy a jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető legyen. A fentiek alapján elkészített költségvetést az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé. A fenti kötelezettségnek a Közös Hivatal hirdetőtábláján, kifüggesztéssel tettünk eleget. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint: 27. (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. Az óvodavezetővel és az élelmezésvezetővel a költségvetést egyeztettük, az egyeztetésről szóló dokumentumot a Képviselő-testület elé terjesztettem. HATÁSVIZSGÁLAT előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről Rendelet-tervezet megnevezése Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetésről szóló /2014. ( ) önkormányzati rendelete Társadalmi hatás Gazdasági hatás A rendelet tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit, a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásra vonatkozó költségvetési előirányzatokat, az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszámát. A számokhoz mind az önkormányzat, mint a lakosság kötve van. A meglévő forrásokból az azok erejéig lehet kiadásokat teljesíteni. Gazdasági hatása alapvető, egész évre meghatározza a

7 Költségvetési hatás Környezeti következmények Nincs. Egészségi következmények Adminisztrációs terhek A rendelet megalkotásának szükségessége A jogalkotás elmaradásának várható következményei működésre, beruházásokra, személyi kiadásokra fordítható összeget. Költségvetési hatása alapvető, egész évre meghatározza az önkormányzat és intézményei kiadásait és bevételeit. Nincs. A rendelet alkalmazásához szükséges - személyi feltételek Rendelkezésre állnak - szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak - tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre kis mértékben van csak hatása, mert ezeket a feladatokat korában is ellátta az önkormányzat hivatala. Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a 23. (2) bekezdése, a 24. (2)-(4) bekezdése, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 24. -a, 27. -a, 28. -a, továbbá Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény, valamint a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 19. (1) bekezdése alapján alapján rendeli el az önkormányzat. Mulasztásos törvénysértés, a Kormányhivatal alkot rendeletet az önkormányzat helyett. - pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak Javaslat: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a évi költségvetésről szóló /2014. ( ) önkormányzati rendeletét. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének //2014. () önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a 23. (2) bekezdése, a 24. (2)-(4) bekezdése, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 24. -a, 27. -a, 28. -a, továbbá Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény, valamint a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 19. (1) bekezdése alapján a következőt rendeli el. I. Fejezet

8 1. A rendelet hatálya 1. Ez a rendelet Mány Község Önkormányzatára, költségvetési szerveire és a Mányi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki. II. Fejezet Mány Község Önkormányzata és költségvetési szervének évi költségvetése 2. A költségvetés címrendje 2. A Képviselő-testület a címrendet a 14. a) és a 14. b) melléklet szerint állapítja meg. 3. A költségvetés fő számai 3. (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata évi költségvetésének a) bevételi főösszegét eft, b) kiadási főösszegét eft, c) hiányát/tartalékát eft, d) pénzmaradványát eft összegben állapítja meg. (2) A működési költségvetésen belül az Önkormányzat évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbi összegben állapítja meg: a) személyi juttatások eft, b) munkaadókat terhelő járulékok eft, c) dologi kiadások eft, d) ellátottak pénzbeli juttatásai eft, e) egyéb működési célú kiadások eft. (3) A felhalmozási költségvetésen belül az Önkormányzat évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbi összegben állapítja meg: a) beruházások eft, b) felújítások 0 eft, c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 eft. 4. Az önkormányzat bevételei 4. A 3. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza. 5. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatai közötti megoszlást a 6. melléklet szerint határozza meg. 6. A 4. -ban meghatározott bevételek közül az intézményi tevékenységi és működési bevételeket az 1. melléklet tartalmazza. 7. A tervezett feladatok megvalósítása érdekében az elfogadott kiadási előirányzat alapján a Képviselő-testület nem tervez sem feltöltődő működési, sem beruházási célú hitelfelvétellel.

9 5. Az önkormányzat kiadásai 8. A Képviselő-testület a 3. (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt irányzatonkénti megbontását a 1. melléklet szerint határozza meg. 9. A Képviselő-testület a 3. (3) által megállapított működési és felhalmozási célú kiadások, önállóan működő költségvetési szervek szerinti megoszlását az 1. és a 6. melléklet szerinti összegben állapítja meg. 10. A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházás, felújítás) előirányzatokat célonként és feladatonként, a 2. és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. A Képviselő-testület a több éves elkötelezettséggel járó kiadásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. A évi bevételek és kiadások alakulását - önkormányzati szinten - a 4. melléklet tartalmazza. 13. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet mutatja be. 14. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza. 6. Általános és céltartalék 15. (1) A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata általános tartalékát eft összegben határozza meg. Az általános tartalék az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. (2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az általa meghatározott keretek között, a polgármesterre ruházza át. 7. Létszámkeret 16. (1) A Képviselő-testület Óbarok Község Önkormányzata évi létszámkeretét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. III. Fejezet A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 8. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok 17. (1) Az intézmények saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthatnak végre, és azokat nem léphetik túl. A kiemelt költségvetési előirányzatok túllépése esetén az intézmény vezetője köteles igazolni a túllépés szükségszerűségét, indokolt esetben intézkedési tervet benyújtani.

10 (2) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények a feladat meghatározása nélkül, önkormányzaton kívülről átvett pénzeszközök terhére, a rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladatokat elvégezhessék. (3) A Képviselő-testület az évközben jelentkező költségvetési kiadási pótelőirányzat igények kérelmeit csak abban az estben fogadja el, ha a beterjesztő egyidejűleg annak forrását is biztosítani tudja. 18. (1) A Képviselő-testület a költségvetés kiadásai között megtervezett valamennyi beszerzésre irányuló éves előirányzat felhasználását az előirányzat felhasználási terv alapján engedélyezi, a 9. melléklet alapján. (2) Az intézmény pénzellátása olyan formában történik, hogy az előre tervezhető készpénzes kiadásokra előzetes kötelezettségvállalási bizonylatot kell kitölteni. A váratlan kiadásokra a készpénzellátmány 30 eft lesz. Az intézmény az általa teljesített kiadások bizonylataival köteles elszámolni. 9. Egyéb végrehajtási szabályok 19. (1) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát évben 5 eft-ban állapítja meg. (2) Az 1 eft alatti kintlévőségek egy összegben leírhatóak január 1-jétől. 20. Az önkormányzat saját bevételeinek éves módosított előirányzatát meghaladó, pénzügyileg rendezett többletét az általános tartalékba kell helyezni. 21. A kötelezettségvállalással még nem terhelt kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a kötelezettségvállalás rendjéről szóló belső szabályzat alapján lehet. 10. A képviselők és tisztségviselők javadalmazása 22. (1) A Képviselő-testület az alábbi tiszteletdíjakat állapítja meg: a) Képviselő Ft, b) Alpolgármester Ft, c) Bizottsági elnök Ft, d) Külső bizottsági tag Ft. (2) A Képviselő-testület a Polgármester járandóságait az alábbiak szerint állapítja meg január 1-jétől: a) Illetmény: Ft /hó, b) Költségtérítés (alapilletmény 16%-a) Ft / hó. (3) A Képviselő-testület a Polgármester cafeteria-juttatásának éves bruttó keretösszegét az alapilletmény ötszörösében, Ft-ban állapítja meg. 11. A köztisztviselők javadalmazása 23. (1) A Képviselő-testület által évben meghatározott helyi illetményalap ,- Ft. (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői és közalkalmazotti béren kívüli juttatások éves keretösszegét a költségvetésben betervezett személyi juttatások alapján hagyja jóvá.

11 IV. Fejezet Záró rendelkezések 24. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 25. A rendelet rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Ugron Zoltán Gábor polgármester dr. Majoros Ildikó jegyző 1. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) 1. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek Egyéb közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Vagyoni típusú adók Egyéb áruhasználati és szolg. adók 9.Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Önkormányzatok támogatása Önk. működési támogatása Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei 20. Maradvány igénybevétele Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatás áht-n belülre Működési célú támogatás áht-n kívülre Beruházási kiadások Felújítási kiadások 32. Általános tartalék Céltartalék Irányító szervi támogatás Módosított előirányzat (c) Teljesítés (d) évi költségvetés e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)

12 35. Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN /A. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) 1. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek Egyéb közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Vagyoni típusú adók Egyéb áruhasználati és szolg. adók 9. Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Önkormányzatok támogatása Önk. működési támogatása Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Irányító szervi támogatás 19. Belföldi finanszírozás bevételei 20. Maradvány igénybevétele Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatás áht-n belülre Működési célú támogatás áht-n kívülre Beruházási kiadások Felújítási kiadások 32. Általános tartalék Céltartalék Módosított előirányzat (c) Teljesítés (d) évi költségvetés e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)

13 34. Irányító szervi támogatás Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN /B. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 1. Működési bevételek Megnevezés (a) 2. Szolgáltatások ellenértéke 3. Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek 5. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 6. Termékek és szolgáltatások adói 7. Vagyoni típusú adók 8. Gépjárműadók 9. Önkormányzatok támogatása 10. Önk. működési támogatása 11. Előző évi ktgvetési visszatérülés 12. Működési célú támogatások 13. Felhalmozási célú támogatások 14. Működési célú átvett pénzeszközök Eredeti előirányzat (b) 15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16. Irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei 18. Maradvány igénybevétele Értékpapírok bevétele 20. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 21. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 26. Működési célú támogatás áht-n belülre 27. Működési célú támogatás áht-n kívülre 28. Beruházási kiadások Felújítási kiadások 30. Általános tartalék 31. Céltartalék Irányító szervi támogatás 33. Hitel törlesztés kiadásai 34. Egyéb finanszírozási kiadások Mesevár Óvoda Módosított előirányzat (c) Teljesítés (d) évi költségvetés e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)

14 35. KIADÁS ÖSSZESEN /C. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mányi Községi Könyvtár Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) 1. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek 5. Egyéb közhatalmi bevételek 6. Termékek és szolgáltatások adói 7. Vagyoni típusú adók 8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók 9. Értékesítési és forgalmi adók 10. Gépjárműadók 11. Önkormányzatok támogatása 12. Önk. működési támogatása 13. Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 18. Irányító szervi támogatás 19. Belföldi finanszírozás bevételei 20. Maradvány igénybevétele Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 28. Működési célú támogatás áht-n belülre 29. Működési célú támogatás áht-n kívülre 30. Beruházási kiadások Felújítási kiadások 32. Általános tartalék 33. Céltartalék 34. Irányító szervi támogatás 35. Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások 37. KIADÁS ÖSSZESEN Módosított előirányzat (c) Teljesítés (d) évi költségvetés e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)

15 1/D. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mányi Önkormányzati Konyha Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) 1. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek 5. Egyéb közhatalmi bevételek 6. Termékek és szolgáltatások adói 7. Vagyoni típusú adók 8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók 9. Értékesítési és forgalmi adók 10. Gépjárműadók 11. Önkormányzatok támogatása 12. Önk. működési támogatása 13. Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú támogatások 15. Felhalmozási célú támogatások 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 18. Irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei 20. Maradvány igénybevétele Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 28. Működési célú támogatás áht-n belülre 29. Működési célú támogatás áht-n kívülre 30. Beruházási kiadások Felújítási kiadások 32. Általános tartalék Céltartalék 34. Irányító szervi támogatás 35. Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások 37. KIADÁS ÖSSZESEN Módosított előirányzat (c) Teljesítés (d) évi költségvetés e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)

16 1/E. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mányi Közös Önkormányzati Hivatal Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) 1. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke 3. Áfa visszatérítése 4. Kamatbevételek Egyéb közhatalmi bevételek 6. Termékek és szolgáltatások adói 7. Vagyoni típusú adók 8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók 9. Értékesítési és forgalmi adók 10. Gépjárműadók 11. Önkormányzatok támogatása 12. Önk. működési támogatása 13. Előző évi ktgvetési visszatérülés 14. Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások 16. Működési célú átvett pénzeszközök 17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 18. Irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei 20. Maradvány igénybevétele Értékpapírok bevétele 22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 28. Működési célú támogatás áht-n belülre 29. Működési célú támogatás áht-n kívülre 30. Beruházási kiadások 31. Felújítási kiadások 32. Általános tartalék 33. Céltartalék 34. Irányító szervi támogatás 35. Hitel törlesztés kiadásai 36. Egyéb finanszírozási kiadások 37. KIADÁS ÖSSZESEN Módosított előirányzat (c) Teljesítés (d) évi költségvetés e Ft-ban % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e)

17 2. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Beruházási kiadások évi költségvetés Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) es emlékmű Nepomuki szobor Református templom díszkivilágítás Közvilágítás fejlesztés Kis traktor Energiaracionalizálás (Óvoda) Vizesblokk (Művelődési ház) db gázzsámoly (Konyha) Számítógép és nyomtató (Konyha) Beruházási kiadás összesen Módosított előirányzat ( c ) Teljesítés (d) eft-ban % a mód. előir.-hoz visz. (e) 3. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Felújítási kiadások évi költségvetés eft-ban Megnevezés (a) Eredeti előirányzat (b) 1. 0 Módosított előirányzat ( c) Teljesítés (d) % a mód. előir.-hoz visz. (e) 2. Felújítási kiadások összesen 0

18 4. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg évi költségvetés Megnevezés (a) 2014 (b) 2015 ( c) 2016 (d) 1. Működési bevétel Egyéb közhatalmi bevétel Termékek és szolgáltatások adói Önkormányzatok támogatása Működési célú támogatások Működési célú átvett pénzeszközök 7. Irányító szervi támogatás Maradvány igénybevétele eft-ban 9. Működési bevétel összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatás áht-n belülre Működési célú támogatás áht-n kívülre Irányító szervi támogatás Egyéb finanszírozási kiadás Általános tartalék Céltartalék 21. Működési kiadás összesen Felhalmozási célú támogatások 23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Felhalmozási bevétel összesen Beruházási kiadások Felújítási kiadások 28. Céltartalék Felhalmozási kiadás összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN

19 5. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata évi költségvetési létszámkeret évi költségvetés Eredeti létszám (a) Főállású (b) Egyéb (c ) 1. Önkormányzat 4,0 14,0 2. ebből Önkormányzat 4,0 0,0 3. ebből képviselők és biz. tagok 0,0 8,0 4. ebből közcélú foglalkoztatás 0,0 6,0 5. Védőnő 1,0 1,0 6. Óvoda 15,0 0,0 7. ebből pedagógus 9,0 0,0 8. ebből dajka 4, ebből pedagógiai asszisztens 1,0 0,0 10. ebből óvodatitkár 1,0 0,0 11. Önkormányzati Konyha 6,0 0,0 12. Könyvtár 1,0 0,0 12. Közös Önkormányzati Hivatal 10,0 0,0 Módosított létszám (d) Főállású (e) Egyéb (f) fő 13. Összesen 37,0 15,0

20 Bevétel (a) 6. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Eredeti Előirányzat (b) Mány Község Önkormányzata évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Módosított előirányzat (c) Teljesítés (d) Kiadás (e) Eredeti előirányzat (f) 1. Működési bevétel Személyi juttatás Egyéb közhatalmi bevétel Munkaadókat terhelő járulék Termékek és szolgáltatások adói Dologi kiadás Önk.támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi ktgvetési visszatérülések 20. Működési célú támogatás áht-n belülre Működési célú támogatások Működési célú támogatás áht-n kívülre Működési célú átvett pénzeszközök. 22. Általános tartalék Irányító szervi támogatás Céltartalék 9. Maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás Egyéb finanszírozási kiadás 300 Módosított előirányzat (g) évi költségvetés eft-ban Teljesítés (h) 10. Működési bevétel összesen Működési kiadás összesen Felhalmozási célú támogatások 27. Beruházási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felújítási kiadások 13. Maradvány igénybevétele Céltartalék Felhalmozási bevétel összesen Felhalmozási kiadás összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

J e g y ző kö ny v. A testület 3 igen szavazattal egyhangúlag megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv-vezetéssel.

J e g y ző kö ny v. A testület 3 igen szavazattal egyhangúlag megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv-vezetéssel. Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 80.050- /2014. J e g y ző kö ny v Készült: Miskolc

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901 e-mail: marton.bela@balatonfuzfo.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Részletesebben

Ügyszám: 162-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. január 29-én,

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez. Tárgy: Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A) Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Határozatok: 22/2014.(I.30.) 23/2014.(I.30.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben