Diáksport egyesület Cegléd

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diáksport egyesület. 2 7 0 0 Cegléd"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Ceglédi Elefántkölykök Kosárlabda Klub Egyesület Ceglédi EKK 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Cegléd (út, utca) Madár utca (házszám) 11 A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Cegléd (út, utca) Madár utca (házszám) 11 Hivatalos honlap: Telefon: Fax: A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Filipowicz Krzysztof elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Filipowicz Krzysztof cím: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Ceglédi Városi Sportcsarnok Cegléd Város Önkormányzata Ceglédi Sportcsarnok Kft 36 Török János Mezőgazdasági Cegléd és Egészségügyi Város Önkormányzata Szakképző Klebelsberg Iskola Intézményfenntartó 19Központ Várkonyi István Általános Cegléd Iskola Város Önkormányzata Klebelsberg Intézményfenntartó 9Központ Szent Kereszt Katolikus Általános Római Katolikus Iskola Egyházközség Egyházmegyei Katolikus Iskolák 9Főhatósága Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd Város Önkormányzata Klebelsberg Intézményfenntartó 6Központ Pulzus Szabadidő KözpontCsőterv Kft. Csőterv Kft. 2 Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidő Cegléd Város központ Önkormányzata Termálfürdő Kft. 1 Városi Strandfürdő és Uszoda Cegléd Város Önkormányzata Cegléd Város Önkormányzata 1 Városi Sporttelep Cegléd Város Önkormányzata CVSE 4 Eötvös József Általános Iskola Ceglédbercel Község Önkormányzata Ceglédbercel Község Önkormányzata 6 Ladányi Mihály Általános Iskola Csemő Község ÖnkormányzataCsemő Község Önkormányzata6 felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés felkészülés felkészülés felkészülés felkészülés felkészülés felkészülés felkészülés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki!

2 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Ame nnyibe n a ké re lme ző diák spo rte gye süle t fe ladatait e llátó spo rtsze rve ze t é s ne m ve sz ré szt vagy sze rze tt indulási jo go t a ké re le mme l é rinte tt szakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sztályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro sztályban, akko r a ké re le mhe z csato lni szüksé ge s a Magyar Diákspo rt Szö ve tsé g (MDSZ) nyilatko zatát arró l, ho gy a diák spo rte gye süle t az MDSZ vagy a Magyar Egye te mi-fő isko lai Spo rtszö ve tsé g (MEFS ) által sze rve ze tt ve rse nye ke n ré szt ve sz, vagy arra indulási jo go t sze rze tt. Ame nnyibe n a ké re lme ző fe lső o ktatási spo rtban műkö dő spo rtsze rve ze t, é s ne m ve sz ré szt vagy sze rze tt indulási jo go t a ké re le mme l é rinte tt szakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sztályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro sztályban, akko r a ké re le mhe z csato lni szüksé ge s a Magyar Egye te mi-fő isko lai Spo rtszö ve tsé g nyilatko zatát arró l, ho gy a ké re lme ző spo rtsze rve ze t ré szt ve sz a fő isko lai-e gye te mi ve rse nyre ndsze rbe n, vagy arra indulási jo go t sze rze tt.

3 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 3.45 MFt 0 MFt 10 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 2.9 MFt 9.18 MFt 9.8 MFt MFt MFt MFt 4 MFt 2 MFt 10 MFt MFt MFt MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 8.48 MFt MFt MFt 0.98 MFt MFt 1.5 MFt 7.44 MFt MFt 1.5 MFt 3.54 MFt MFt 45 MFt 6.9 MFt MFt 45 MFt MFt MFt MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) MFt MFt 99 MFt 0.98 MFt MFt 1.5 MFt

4 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Versenyeztetés költségei Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportf ejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Létesítmény feltételek: 2011/2012-es szezon előtt Cegléden csak két létesítményben folyt utánpótlás korosztályunk kosárlabda képzése és versenyeztetése, kis létszámmal. (Ceglédi Városi Sportcsarnok, Török J. Mezőgazd-i és Eü. SzKI) Tavaly 7 intézményben illetve sportlétesítményében, jelenleg 11 intézményben illetve sportlétesítményben folyik felkészítés, kosárlabda képzés, versenyeztetés egyesületünk keretein belül: 1. Ceglédi Városi Sportcsarnok, 2. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 3. Várkonyi István Általános Iskola, 4. Ladányi Mihály Általános Iskola, 5. Eötvös József Általános Iskola, 6. Városi Sporttelep, 7. Városi Strandfürdő és Uszoda, 8. Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidő központ, 9. Pulzus Szabadidő Központ, 10. Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium, 11. Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola, Helyzetelemzés, egyesületünk jelenlegi helyzetének bemutatása: Egyesületünk 2004-ben alakult. Az azóta eltelt időszakban számos eredményt tudhatunk magunkénak tól felnőtt csapatunk az NB I A csoportos bajnokságban szerepel. Az NB I. A osztályba kerülés híre gyorsan terjedt a városban, így a kosárlabda még népszerűbb lett Cegléden, mint korábban. Egyre több gyerek szeretne jönni labdazsonglőrnek, hiszen nekik is az az álmuk, hogy egyszer majd ők is a legmagasabb szinten űzzék a sportot, akárcsak példaképeik. Az edzéseinket látogató gyerekek létszáma a a 2011/2012-es szezon után a 2012/2013-as szezonban tovább növekedett, mivel még egy korosztályt el tudtunk indítani. Az előképzőseink, ben született gyerekekkel is nőtt a klub létszáma és minimálisnak mondható a szezonban történt lemorzsolódás. Sokan azok közül, akik régebben kosaraztak és abbahagyták, többen is visszatértek egyesületünkhöz. Köszönhetjük ezt annak, hogy egyre több ceglédi és környékbeli fiatalnak tudjuk biztosítani a sportolási lehetőséget, színvonalas oktatást. Sportszakember létszámunk 2011/2012-es szezonban 2-ről 4 főre nőtt, a 2012/2013 szezonban 7 fő. A Ceglédi EKK feladatának tekinti minél több gyermek sportolásra buzdítását és hozzászoktatását az egészséges életmódhoz. Törekvésünk olyan eredmények elérése, melyre a csapatok és Cegléd városának lakossága egyaránt büszke lehet. Mai rohanó és egyre többet követelő világunkban elengedhetetlen, hogy odafigyeljünk gyermekeink fizikai állapotára, hiszen ha javítjuk azt, akkor szellemileg is nagyobb teljesítményre lesznek képesek. A sport megtanítja őket közösségben élni, együttműködni, és ez a pozitív viselkedésminta mindenképpen kedvezően befolyásolja egyéni fejlődésüket. Örömmel tölt el bennünket, hogy munkánk eredményeként jelentősen megemelkedett taglétszámunk és sportszakember létszámunk. A 2012/2013-as szezonban megvalósulni látszik két fő célkitűzésünk is: illetve 3-4 osztályos korú gyerekekből tömegbázist alakítsunk ki, amelyre később majd építkezni tudunk, (a 2013/2014-es szezontól a legalsó korosztályokban születési évenként legalább 2 versenycsapatot tudjunk versenyeztetni) - 2. a meglévő kosarasaink megtartása és fejlesztése érdekében több lépést is tettünk, többek között külföldre edzőtáborokba és tornákra vittünk több utánpótlás korosztályt. (2012/2013-as szezonban eddig Somorja, Gdynia, továbbá Stavros). Egyesületünk logójával ellátott felszerelésekkel erősítjük bennük a csapatszellemet és az egyesületünkhöz való tartozást. Kosarasaink érezzék azt, hogy a sportolással, a CEKK-hez való tartozással pozitív értékeik erősödnek. Edzésidőpontjainkat igyekeztünk kosarasaink időbeosztásához igazítani, valamint a személyi és tárgyi feltételeket is javítottuk. (Pl. a helyi minőségi termálvíz lehetőségeit kihasználjuk, gyermekeink számára bérleteket biztosítottunk a Sportcsarnok melletti kültéri strandra továbbá a fedett Termálfürdőt is igénybe tudják venni.) A sérült játékosokra kiemelt figyelmet fordítunk, gyógyulásuk, minőségi rehabilitációjuk költségeit átvállaljuk és mindent megteszünk azért, hogy újra teljes értékű sportolókká váljanak. Azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek szeretnek edzésre járni, kötődnek edzőikhez és csapattársaikhoz, szüleiktől pozitív visszajelzéseket kapnak az edzők és a vezetőség. Mivel az NB I/A csoportos hazai mérkőzések szünetében a kenguru és gyerek korosztály csapatai rendszeresen bemutatót tartanak, így nemcsak nézőként, hanem aktív részeseiként vesznek részt a rendezvényeken, melyre szüleik, testvéreik és barátaik is elkísérik őket. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a piciktől a felnőtt csapatig, egyforma felszerelése van csapatainknak, erősítve evvel a közösséghez való tartozás tudatukat és büszkeséggel töltse el őket, hogy ők is CEKK-es kosarasok. Továbbá a helyi Cegléd Rádió-ban hétfőn és pénteken saját sport perceink vannak, délután 2 órakor, ahol minden alkalommal két játékosunk és edzőjük számol be a heti eseményekről, eredményekről és a következő heti programokról. A műsor rendkívül népszerű, nemcsak a játékosaink, hanem a szülők és a ceglédi lakosok körében is. Klubunk jó hírnevét, eredményeinket, munkánkat és a sport szeretetét továbbítjuk a hallgatóság felé. A helyi médiában is sikerült kiemelt helyet elérnünk, egyre többet írnak a CEKK-ről. Célunk, hogy kosarasaink érezzék, értékeljék a sportolás örömét, és hozadékait. Korábbi sportfejlesztési programunkban vállaltakat teljesíteni tudtuk, 7 utánpótlás korosztályt készítettünk fel és versenyeztettünk a 2012/2013-as szezonban, továbbá előképző ( ben születettek) korosztályban közel 60 gyereket sikerült bevonnunk és készítünk fel a későbbi kenguru korosztályos versenyeztetésre. Az évek során utánpótlás csapataink minden korosztályban szép eredményeket értek el. Jelenlegi helyzetünk a bajnokságokban: Kenguru korosztály ( ): Jelenleg a régiós Jamboree-ra készülünk. (A régió leánycsapatai ellen minden alkalommal győztünk, vegyes és fiú csapatokat is sikerült legyűrnünk, lányaink nagy boldogságára.) Gyermek korosztály ( ): Jelenleg a régió csoportok mérkőzéseit játszák. Tini U13 ( ): Ezt az új korosztályt idén indítottuk be, sikeresen. Serdülők U15 ( ): Jelenleg a regionális bajnokságban szerepelnek. Kadet U17 ( ): Jelenleg a regionális bajnokságban szerepelnek. Junior ( hó-1996): Versenyeztettünk csapatot, de sajnos jutottunk be az országos főtáblára. Sajnos ez a korosztályunk "foghíjas", mivel korábban volt egy olyan kétéves időszak, amikor a CEKK akkori vezetősége nem képzett utánpótlást. Ennek a következményeit viseljük jelenleg elsősorban ebben a korosztályban. (Ez is bizonyítja azt, hogy mennyire fontos a megfelelő és folyamatos utánpótlás képzés biztosítása.) Továbbá ez az a korosztály ahonnan már a tehetségesebb általunk nevelt fiatalokat a tehetősebb klubok "elviszik", ezáltal gyöngítik ezt a korosztályunkat (Pl: Pap Regina 1994, saját nevelésű játékosunk, válogatott iis, jelenleg a Szekszárd csapatát erősíti.) Jelentős problémát jelent hogy ebben a korosztályban nagyon sok sérültünk van, akik még a rehabilitáció stádiumában vannak (Filipowicz Vanda keresztszalag műtét, Zöldi Erika kkeresztszalag műtét, Budai Kata keresztszalag sérülés, továbbá egyéb boka- és más sérülések) U23 csapatunk (1990. január 1-jén és azután születettek): 2010/2011-es Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa győztese a Ceglédi EKK U23-as csapata, és a 2011/2012-es szezonban U23 magyar bajnok csapatunk megvédte bajnoki címét, ismét megnyerte a korosztályos bajnokságot. Jelenleg is a bajnoki cím megvédésére készülünk, amely előreláthatólag májusban kezdődik majd meg. Ezeken kívül utánpótlás játékosaink a ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium tanulóiként a korosztályos diákolimpiákon is kiváló eredménnyel szerepelnek. Külön öröm, hogy Egyesületünk által nevelt játékosok közül többeket is beválogattak a különböző korosztályos válogatottakba (Baksa Bettina, Földi Alexandra, Pap Regina, Józan Ágota, Szabó Bettina, Filipowicz Dóra, Horváth Laura, Kovács Rebeka, Király Petra, stb, behívójuk várható: Kernács Réka, Budai Kata). Több játékosunk kiérdemelte az évek során a "Jó tanuló - jó sportoló díjat": Baksa Bettina, Ruttner Réka Köztársasági elismerésben részesültek: Baksa Bettina, Kiss Eszter, Ruttner Zsóka. Legújabb eredményeink: ben magyar bajnok U23 csapatunk elnyerte az ÉV LEGJOBB PEST MEGYEI CSAPATA 2. díját,

5 - CEGLÉD VÁROS LEGJOBB UTÁNPÓTLÁS CSAPATA díjat, - U23 magyar bajnok csapatunk játékosaként Orbán Katinka elnyerte CEGLÉD VÁROS LEGJOBB NŐI SPORTOLÓJA díját. A sport kedvező hatással van a gyerekek testi-lelki-szellemi fejlődésére egyaránt, ezért szeretnénk minden érdeklődő gyerek számára edzési, mozgási lehetőséget biztosítani, akár csak az egészség megőrzése céljából szeretne sportolni, akár ha csak aktívan szeretné eltölteni a szabadidejét, akár ha versenysportra edz. Cegléd vonzáskörzetében is szeretnénk lehetőséget biztosítani kosárlabda - látványsport gyakorlására, helyi közösség építése szempontjából is nagyon hasznos. Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Létesítmény feltételek: 2011/2012-es szezon előtt Cegléden csak két létesítményben folyt utánpótlás korosztályunk kosárlabda képzése és versenyeztetése, kis létszámmal. (Ceglédi Városi Sportcsarnok, Török J. Mezőgazd-i és Eü. SzKI) Tavaly 7 intézményben illetve sportlétesítményében, jelenleg 11 intézményben illetve sportlétesítményben folyik felkészítés, kosárlabda képzés, versenyeztetés egyesületünk keretein belül: 1. Ceglédi Városi Sportcsarnok, 2. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 3. Várkonyi István Általános Iskola, 4. Ladányi Mihály Általános Iskola, 5. Eötvös József Általános Iskola, 6. Városi Sporttelep, 7. Városi Strandfürdő és Uszoda, 8. Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidő központ, 9. Pulzus Szabadidő Központ, 10. Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium, 11. Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola, Helyzetelemzés, egyesületünk jelenlegi helyzetének bemutatása: Egyesületünk 2004-ben alakult. Az azóta eltelt időszakban számos eredményt tudhatunk magunkénak tól felnőtt csapatunk az NB I A csoportos bajnokságban szerepel. Az NB I. A osztályba kerülés híre gyorsan terjedt a városban, így a kosárlabda még népszerűbb lett Cegléden, mint korábban. Egyre több gyerek szeretne jönni labdazsonglőrnek, hiszen nekik is az az álmuk, hogy egyszer majd ők is a legmagasabb szinten űzzék a sportot, akárcsak példaképeik. Az edzéseinket látogató gyerekek létszáma a a 2011/2012-es szezon után a 2012/2013-as szezonban tovább növekedett, mivel még egy korosztályt el tudtunk indítani. Az előképzőseink, ben született gyerekekkel is nőtt a klub létszáma és minimálisnak mondható a szezonban történt lemorzsolódás. Sokan azok közül, akik régebben kosaraztak és abbahagyták, többen is visszatértek egyesületünkhöz. Köszönhetjük ezt annak, hogy egyre több ceglédi és környékbeli fiatalnak tudjuk biztosítani a sportolási lehetőséget, színvonalas oktatást. Sportszakember létszámunk 2011/2012-es szezonban 2-ről 4 főre nőtt, a 2012/2013 szezonban 7 fő. A Ceglédi EKK feladatának tekinti minél több gyermek sportolásra buzdítását és hozzászoktatását az egészséges életmódhoz. Törekvésünk olyan eredmények elérése, melyre a csapatok és Cegléd városának lakossága egyaránt büszke lehet. Mai rohanó és egyre többet követelő világunkban elengedhetetlen, hogy odafigyeljünk gyermekeink fizikai állapotára, hiszen ha javítjuk azt, akkor szellemileg is nagyobb teljesítményre lesznek képesek. A sport megtanítja őket közösségben élni, együttműködni, és ez a pozitív viselkedésminta mindenképpen kedvezően befolyásolja egyéni fejlődésüket. Örömmel tölt el bennünket, hogy munkánk eredményeként jelentősen megemelkedett taglétszámunk és sportszakember létszámunk. A 2012/2013-as szezonban megvalósulni látszik két fő célkitűzésünk is: illetve 3-4 osztályos korú gyerekekből tömegbázist alakítsunk ki, amelyre később majd építkezni tudunk, (a 2013/2014-es szezontól a legalsó korosztályokban születési évenként legalább 2 versenycsapatot tudjunk versenyeztetni) - 2. a meglévő kosarasaink megtartása és fejlesztése érdekében több lépést is tettünk, többek között külföldre edzőtáborokba és tornákra vittünk több utánpótlás korosztályt. (2012/2013-as szezonban eddig Somorja, Gdynia, továbbá Stavros). Egyesületünk logójával ellátott felszerelésekkel erősítjük bennük a csapatszellemet és az egyesületünkhöz való tartozást. Kosarasaink érezzék azt, hogy a sportolással, a CEKK-hez való tartozással pozitív értékeik erősödnek. Edzésidőpontjainkat igyekeztünk kosarasaink időbeosztásához igazítani, valamint a személyi és tárgyi feltételeket is javítottuk. (Pl. a helyi minőségi termálvíz lehetőségeit kihasználjuk, gyermekeink számára bérleteket biztosítottunk a Sportcsarnok melletti kültéri strandra továbbá a fedett Termálfürdőt is igénybe tudják venni.) A sérült játékosokra kiemelt figyelmet fordítunk, gyógyulásuk, minőségi rehabilitációjuk költségeit átvállaljuk és mindent megteszünk azért, hogy újra teljes értékű sportolókká váljanak. Azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek szeretnek edzésre járni, kötődnek edzőikhez és csapattársaikhoz, szüleiktől pozitív visszajelzéseket kapnak az edzők és a vezetőség. Mivel az NB I/A csoportos hazai mérkőzések szünetében a kenguru és gyerek korosztály csapatai rendszeresen bemutatót tartanak, így nemcsak nézőként, hanem aktív részeseiként vesznek részt a rendezvényeken, melyre szüleik, testvéreik és barátaik is elkísérik őket. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a piciktől a felnőtt csapatig, egyforma felszerelése van csapatainknak, erősítve evvel a közösséghez való tartozás tudatukat és büszkeséggel töltse el őket, hogy ők is CEKK-es kosarasok. Továbbá a helyi Cegléd Rádió-ban hétfőn és pénteken saját sport perceink vannak, délután 2 órakor, ahol minden alkalommal két játékosunk és edzőjük számol be a heti eseményekről, eredményekről és a következő heti programokról. A műsor rendkívül népszerű, nemcsak a játékosaink, hanem a szülők és a ceglédi lakosok körében is. Klubunk jó hírnevét, eredményeinket, munkánkat és a sport szeretetét továbbítjuk a hallgatóság felé. A helyi médiában is sikerült kiemelt helyet elérnünk, egyre többet írnak a CEKK-ről. Célunk, hogy kosarasaink érezzék, értékeljék a sportolás örömét, és hozadékait. Korábbi sportfejlesztési programunkban vállaltakat teljesíteni tudtuk, 7 utánpótlás korosztályt készítettünk fel és versenyeztettünk a 2012/2013-as szezonban, továbbá előképző ( ben születettek) korosztályban közel 60 gyereket sikerült bevonnunk és készítünk fel a későbbi kenguru korosztályos versenyeztetésre. Az évek során utánpótlás csapataink minden korosztályban szép eredményeket értek el. Jelenlegi helyzetünk a bajnokságokban: Kenguru korosztály ( ): Jelenleg a régiós Jamboree-ra készülünk. (A régió leánycsapatai ellen minden alkalommal győztünk, vegyes és fiú csapatokat is sikerült legyűrnünk, lányaink nagy boldogságára.) Gyermek korosztály ( ): Jelenleg a régió csoportok mérkőzéseit játszák. Tini U13 ( ): Ezt az új korosztályt idén indítottuk be, sikeresen. Serdülők U15 ( ): Jelenleg a regionális bajnokságban szerepelnek. Kadet U17 ( ): Jelenleg a regionális bajnokságban szerepelnek. Junior ( hó-1996): Versenyeztettünk csapatot, de sajnos jutottunk be az országos főtáblára. Sajnos ez a korosztályunk "foghíjas", mivel korábban volt egy olyan kétéves időszak, amikor a CEKK akkori vezetősége nem képzett utánpótlást. Ennek a következményeit viseljük jelenleg elsősorban ebben a korosztályban. (Ez is bizonyítja azt, hogy mennyire fontos a megfelelő és folyamatos utánpótlás képzés biztosítása.) Továbbá ez az a korosztály ahonnan már a tehetségesebb általunk nevelt fiatalokat a tehetősebb klubok "elviszik", ezáltal gyöngítik ezt a korosztályunkat (Pl: Pap Regina 1994, saját nevelésű játékosunk, válogatott iis, jelenleg a Szekszárd csapatát erősíti.) Jelentős problémát jelent hogy ebben a korosztályban nagyon sok sérültünk van, akik még a rehabilitáció stádiumában vannak (Filipowicz Vanda keresztszalag műtét, Zöldi Erika kkeresztszalag műtét, Budai Kata keresztszalag sérülés, továbbá egyéb boka- és más sérülések) U23 csapatunk (1990. január 1-jén és azután születettek): 2010/2011-es Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa győztese a Ceglédi EKK U23-as csapata, és a 2011/2012-es szezonban U23 magyar bajnok csapatunk megvédte bajnoki címét, ismét megnyerte a korosztályos bajnokságot. Jelenleg is a bajnoki cím megvédésére készülünk, amely előreláthatólag májusban kezdődik majd meg. Ezeken kívül utánpótlás játékosaink a ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium tanulóiként a korosztályos diákolimpiákon is kiváló eredménnyel szerepelnek. Külön öröm, hogy Egyesületünk által nevelt játékosok közül többeket is beválogattak a különböző korosztályos válogatottakba (Baksa Bettina, Földi Alexandra, Pap Regina, Józan Ágota, Szabó Bettina, Filipowicz Dóra, Horváth Laura, Kovács Rebeka, Király Petra, stb, behívójuk várható: Kernács Réka, Budai Kata). Több játékosunk kiérdemelte az évek során a "Jó tanuló - jó sportoló díjat": Baksa Bettina, Ruttner Réka Köztársasági elismerésben részesültek: Baksa Bettina, Kiss Eszter, Ruttner Zsóka. Legújabb eredményeink: ben magyar bajnok U23 csapatunk elnyerte az ÉV LEGJOBB PEST MEGYEI CSAPATA 2. díját, - CEGLÉD VÁROS LEGJOBB UTÁNPÓTLÁS CSAPATA díjat, - U23 magyar bajnok csapatunk játékosaként Orbán Katinka elnyerte CEGLÉD VÁROS LEGJOBB NŐI SPORTOLÓJA díját. A sport kedvező hatással van a gyerekek testi-lelki-szellemi fejlődésére egyaránt, ezért szeretnénk minden érdeklődő gyerek számára edzési, mozgási lehetőséget biztosítani, akár csak az egészség megőrzése céljából szeretne sportolni, akár ha csak aktívan szeretné eltölteni a szabadidejét, akár ha versenysportra edz. Cegléd vonzáskörzetében is szeretnénk lehetőséget biztosítani kosárlabda - látványsport gyakorlására, helyi közösség építése szempontjából is nagyon hasznos. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Sportfejlesztési programunk nem tartalmaz ingatlan beruházást. Sportfejlesztési programunk nem tartalmaz ingatlan beruházást. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve: 2013/14-es bajnoki évad legfőbb új projektje: új utánpótlásbázis kiépítése Nagykőrösön. 2 edző, ((Újhelyi Gábor és Halmi Nikoletta nagykőrösi lakosok) alkalmazása, bevonása a programba. Helyi tárgyi feltételek kialakítása (terembérlés, iskolákkal együttműködési szerződések, hirdetések, stb.). Minimum három korosztály edzése és versenyeztetésének biztosítása a CEKK keretein belül a nagykőrösi gyerekek számára mint CEKK/B csapat. Későbbiekben, a szezon második felében így csapatösszevonással A, B csapat jobb eredményeket érhetünk el a korosztályos bajnokságokban. Továbbá ezzel az új bázissal Ceglédbercel és Csemő után

6 növelhetjük egyesületünk létszámát és a sportoló gyerekek számát is. Így egy korábbi probléma is megoldódik: a Nagykőrösről átjáró gyerekeknek lehetősége nyílik helyben kosarazni egyesületünk keretein belül augusztus: Alapozási időszak a kenguru, gyerek, tini, serdülő, kadett, junior, U23 korosztályok számára (atlétikai edzés, termi edzés, uszoda használat, edzéstervnek megfelelően, egyéb közösségi és kulturális programok a csapatépítés érdekében). Tájékoztató hirdetések feladása, új gyerekek toborzása augusztus vége - szeptember eleje: Az iskolákkal együttműködési szerződéseink szerinti egyeztetések termekről, időpontokról, versenycsapatokról. A tárgyi eszközök leltározása, esetleges hiányok pótlása, újabb igények szerinti rendelések leadása, edzőkkel egyeztetés új eszközök igényléséről, termek állapotfelmérése, esetleges javítások elvégzése. Továbbképzési igények felmérése, lehetőségek számbavétele szeptember: Termi edzések, felkészülési mérkőzések, tornák itthon és külföldön egyaránt október - november: Részvétel a korosztályos bajnokságokban (edzés, felkészülés.) december első fele: Részvétel a korosztályos bajnokságokban (edzés, felkészülés), a CEKK évzáró rendezvényére való felkészülés december vége január eleje: Külföldi tornán való részvétel. (Válogatott játékosaink válogatott összetartásokon való részvétele) január - május: Részvétel a korosztályos bajnokságokban (edzés, felkészülés), tornák itthon és külföldön egyaránt június: Görögországi edzőtábor - Stavros. Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve: 2013/14-es bajnoki évad legfőbb új projektje: új utánpótlásbázis kiépítése Nagykőrösön. 2 edző, ((Újhelyi Gábor és Halmi Nikoletta nagykőrösi lakosok) alkalmazása, bevonása a programba. Helyi tárgyi feltételek kialakítása (terembérlés, iskolákkal együttműködési szerződések, hirdetések, stb.). Minimum három korosztály edzése és versenyeztetésének biztosítása a CEKK keretein belül a nagykőrösi gyerekek számára mint CEKK/B csapat. Későbbiekben, a szezon második felében így csapatösszevonással A, B csapat jobb eredményeket érhetünk el a korosztályos bajnokságokban. Továbbá ezzel az új bázissal Ceglédbercel és Csemő után növelhetjük egyesületünk létszámát és a sportoló gyerekek számát is. Így egy korábbi probléma is megoldódik: a Nagykőrösről átjáró gyerekeknek lehetősége nyílik helyben kosarazni egyesületünk keretein belül augusztus: Alapozási időszak a kenguru, gyerek, tini, serdülő, kadett, junior, U23 korosztályok számára (atlétikai edzés, termi edzés, uszoda használat, edzéstervnek megfelelően, egyéb közösségi és kulturális programok a csapatépítés érdekében). Tájékoztató hirdetések feladása, új gyerekek toborzása augusztus vége - szeptember eleje: Az iskolákkal együttműködési szerződéseink szerinti egyeztetések termekről, időpontokról, versenycsapatokról. A tárgyi eszközök leltározása, esetleges hiányok pótlása, újabb igények szerinti rendelések leadása, edzőkkel egyeztetés új eszközök igényléséről, termek állapotfelmérése, esetleges javítások elvégzése. Továbbképzési igények felmérése, lehetőségek számbavétele szeptember: Termi edzések, felkészülési mérkőzések, tornák itthon és külföldön egyaránt október - november: Részvétel a korosztályos bajnokságokban (edzés, felkészülés.) december első fele: Részvétel a korosztályos bajnokságokban (edzés, felkészülés), a CEKK évzáró rendezvényére való felkészülés december vége január eleje: Külföldi tornán való részvétel. (Válogatott játékosaink válogatott összetartásokon való részvétele) január - május: Részvétel a korosztályos bajnokságokban (edzés, felkészülés), tornák itthon és külföldön egyaránt június: Görögországi edzőtábor - Stavros. A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Céljaink jogcímek szerint: "Tárgyi eszköz beruházás, tervek": Utánpótlás korosztályunk számára szeretnénk vásárolni egy mikrobusztt (8 1 fő) előképző, kenguru, gyerek, tini korosztály számára,továbbá kisbuszt (18 2 fő) a serdülő, kadet, junior és U23 korosztály számára a versenyekre való utaztatáshoz, mivel a keleti régióban nagyon nagy távolságokat kell megtennünk (Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, stb). Sok esetben hajnalban kell indulniuk és éjszaka érnek haza a gyerekek a vonatcsatlakoztatások miatt, ami a szülőkben negatív hozzáállást vált ki sok esetben. Továbbá külföldi tornákra és edzőtáborokra is saját buszokkal tudnánk utazni (így nem 270 Ft-ot kellene kifizetnünk kilométerenként), jelentős költséget megtakarítva. Gyerekeink már hangot adtak annak, hogy vágyódnak egy olyan CEKK-es buszra, amelyen fel van tüntetve az "elefántos" logónk, hasonlóan mint a Soproni Darazsak "darazsas" kisbuszán. Tájékoztattuk őket, hogy tavaly és tavalyelőtt is igényeltük a sportfejlesztési programunkban, azonban sajnos nem kaptunk rá keretet, reménykedünk, hogy az idén megkapjuk ennek lehetőségét. Nagyon boldogok és büszkék lennének a kosarasaink ha saját, CEKK-es buszuk lehetne.. Utánpótlás mérkőzéseinket szeretnénk videokamera segítségével rögzíteni. Edzőink már többször jelezték, hogy munkájukhoz szükségük lenne a mérkőzések felvételére és azok elemzésére. Továbbá 1 darab laptopra amely segítené a videofelvételek megnézését, elemzését, egyes részek kivágását, kiemelését. Edzéstervek, edzésnaplók készítését, az MKOSZ előírása szerinti kötelező feltöltések elvégzését, utánpótlás tornák statisztikáját lenne lehetőségünk rajta vezetni és tárolni, adatokat menteni, stb.. Sérült, rehabilitációjukat töltő és egyéni fejlesztésben részesülő utánpótlás játékosaink részére futópadot és teremkerékpárt szeretnénk vásárolni. "Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása": Utánpótlás korosztály számára színvonalas oktatás, versenyeztetés biztosítása. Edzési lehetőségek folyamatos biztosítása a hét minden napján. A kistérségben lévő általános iskolákkal tovább építeni a kapcsolatunkat.. Nagykőrösön új CEKK utánpótlás bázis kiépítése. Az utánpótlás edzések lebonyolításához, több helyszínen, magasabb óraszámban terem bérlése. Iroda további fenntartása, ahol intézhetjük a klub adminisztratív ügyeit és ahová a szülők bátran fordulhatnak problémáikkal, ötleteikkel.. Sérült játékosaink számára minőségi ellátás és rehabilitáció biztosítása.. Utánpótlás korosztályunk ellátása korszerű gyógyászati szerekkel és eszközökkel, mérkőzésekre, edzésekre. Célunk a gyerekek egészséges életmódra nevelése, a kosárlabda csapatsport, versenysport népszerűsítése Reméljük, hogy jóváhagyásuk után a támogatások segítségével terveink és álmaink minél tovább jutnak a megvalósulás útján és elérhetjük céljainkat. Az elért célok pedig hozzásegítenek minket ahhoz, hogy az utánpótlás fejlesztése megfelelő legyen, a gyerekek örömmel járjanak edzésre, és hogy a Ceglédi Elefántkölykök Kosárlabda Klub még sokáig létezzen. Újabb és modernebb eszközök (labdák, jelzőtrikók, létrák, bólyák, mezek, melegítők, eredményjelző berendezések az utánpótlás tornák megrendezéséhez) beszerzése annak érdekében, hogy az edzések és versenyek minél színvonalasabb körülmények között bonyolódjanak. A Sportcsarnokban bővíteni kell az eredményjelző berendezés paneljét, mivel elavult. A kisebbik csarnokban pedig falra szerelhető vagy mobil eredményjelzőt tervezünk vásárolni, melyen követhetők a játékosok által elkövetett személyi hibák.. Iskolák közötti tornák rendezése. Versenyek, kupák rendezése nemzetközi is az utánpótlás számára (pl. utánpótlás tornák, döntő megrendezése, a 2011-ben kivívott, 2012-ben megvédett U23-as magyar bajnoki címűnk megtartása, továbbá a már hagyományos Pest Megye Pomeránia Kupa), ezekhez díjak, érmek, kupák, oklevelek biztosítása. Nemzetközi utánpótlás tornákra, edzőtáborokra való utazás (pl: Pomeránia Pest Megye Kupa Lengyelországban, Polgármester Kupa-Somorja Szlovákiában, Görögország-Stavros) A 2013/2014-es bajnoki szezonban további 3 edzőt kívánunk alkalmazni. 1-1 edző csak a kenguru és gyermek korosztályt készíti fel és versenyezteti, továbbá 1-1 edzőt kívánunk alkalmazni a nem versenyszerűen kosárlabdázó gyermek és kenguru korosztályú gyerekekhez. 1 a kadett és 1 a serdülő csapatokat irányítja, 1 pedig a junior korosztályt edzi. Jó kapcsolatot tartunk fenn a város általános iskoláival. Továbbra is szeretnénk, ha edzőink már első osztálytól tudnának délutánonként a gyerekekkel kosárlabdázni ill. labdás játékokat játszani az iskolák tornatermeiben. Utánpótlás korosztályban tornarendszerben történik a bajnokságok lebonyolítása, így minden hétvégén utazik valamely korosztály. Ez a támogatás zökkenőmentessé teheti az utazási-, nevezési-, ill. tornarendezési költségek, játékengedélyek, sportorvosi költségek fedezését, valamint a felszerelések biztosítását. Több tornát kívánunk színvonalasan megrendezni. Egyesületünknél jelenleg is nagy számban járnak edzéseinkre olyan gyerekek, akik nem versenyeznek, csak aktívan szeretnék eltölteni szabadidejüket. Szeretnénk, ha továbbra is tudnánk az érdeklődő gyerekeket fogadni, sportolási lehetőséget nyújtani számukra is, hiszen sokszor ezekből a gyerekekből a későbbiek során versenysportoló lesz egyesületünknél. A legfiatalabb korosztályoknál tagdíjmentességi lehetőséget kívánunk biztosítani, hogy ezzel is könnyítsük a szülők terheit és minél több fiatalt vonzzunk be a kosárlabda sportba. Véleményünk szerint már első és második osztályos korban el kell kezdeni az egészséges életmódra való nevelést, melybe nemcsak a rendszeres mozgás, sportolás tartozik bele, hanem a helyes táplálkozási szokások megismertetése és kialakítása is. Edzőink az edzések nyújtási szakaszában a megfelelő étrendről és életmódról fognak tanácsokat adni a gyerekeknek illetve beszélgetnek velük. Céljaink jogcímek szerint: "Tárgyi eszköz beruházás, tervek": Utánpótlás korosztályunk számára szeretnénk vásárolni egy mikrobusztt (8 1 fő) előképző, kenguru, gyerek, tini korosztály számára,továbbá kisbuszt (18 2 fő) a serdülő, kadet, junior és U23 korosztály számára a versenyekre való utaztatáshoz, mivel a keleti régióban nagyon nagy távolságokat kell megtennünk (Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, stb). Sok esetben hajnalban kell indulniuk és éjszaka érnek haza a gyerekek a vonatcsatlakoztatások miatt, ami a szülőkben negatív hozzáállást vált ki sok esetben. Továbbá külföldi tornákra és edzőtáborokra is saját buszokkal tudnánk utazni (így nem 270 Ft-ot kellene kifizetnünk kilométerenként), jelentős

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 7 9 1 2 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 4 6 3-5 0 5 2 6 5 5 2-7 6 8 9 1 0 0 5. Boda Gábor. Elnök.

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 7 9 1 2 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 4 6 3-5 0 5 2 6 5 5 2-7 6 8 9 1 0 0 5. Boda Gábor. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület Dunaújvárosi Sárkányok

Részletesebben

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 114 Pécsi Sport Nonprofit Zrt. PSN Zrt. 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

PCSLE. Sportiskola. Adószám: 1 8 6 8 4 5 0 8-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 2 1 4 3-6 7 6 0 6 1 9 1-5 1 1 0 0 0 0 5. Kiss Antal. elnök.

PCSLE. Sportiskola. Adószám: 1 8 6 8 4 5 0 8-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 2 1 4 3-6 7 6 0 6 1 9 1-5 1 1 0 0 0 0 5. Kiss Antal. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület

Részletesebben

MNDSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 5 5 0 4 3 1-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 3 2-2 9 3 6 0 0 0 3. Kovács Lajos.

MNDSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 5 5 0 4 3 1-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 3 2-2 9 3 6 0 0 0 3. Kovács Lajos. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 001 Magyarországi Németek Diáksport Egyesülete MNDSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület. 3 3 0 0 Eger. Varga György ügyvezető. Varga György

Diáksport egyesület. 3 3 0 0 Eger. Varga György ügyvezető. Varga György 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 322 Egri Kék Oroszlánok Kosársuli Utánpótlás Sportegyesület EGRI KOK

Részletesebben

BHSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 5 6 7-2 - 4 1. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 2 0 1 9-2 5 5 3 1 7 0 1-5 3 4 0 0 0 0 2. Molnár Imre.

BHSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 5 6 7-2 - 4 1. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 2 0 1 9-2 5 5 3 1 7 0 1-5 3 4 0 0 0 0 2. Molnár Imre. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Budapesti Honvéd Sportegyesület BHSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Diáksport egyesület. 6 5 0 0 Baja. Fax: 00-00-000-000 www.sugovicase.hu. Kovács Péter DSE elnök. Kovács Péter

Diáksport egyesület. 6 5 0 0 Baja. Fax: 00-00-000-000 www.sugovicase.hu. Kovács Péter DSE elnök. Kovács Péter 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 001 Sugovica Diáksport Egyesület Sugovica DSE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Diáksport egyesület. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor

Diáksport egyesület. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kerekegyházi SportEgyesület Kerekegyházi SE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Diáksport egyesület. 5 7 0 0 Gyula. Szabó Andrea

Diáksport egyesület. 5 7 0 0 Gyula. Szabó Andrea 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Gyulasport Sportlétesítményeket MűködtetőUtánpótlás Nevelő SportiskolaS

Részletesebben

Gyaxi DSE. Sportiskola

Gyaxi DSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Gyaxi Diáksport Egyesület Gyaxi DSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Diáksport egyesület 2 0 4 0 BUDAÖRS

Diáksport egyesület 2 0 4 0 BUDAÖRS 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 RADO KOSÁRLABDA SPORTEGYESÜLET RADO KSE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 0 3 0 Érd. 2 0 8 9 Telki. Spiriev Attila

Diáksport egyesület. 2 0 3 0 Érd. 2 0 8 9 Telki. Spiriev Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 MTK ELITE Basket Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Fürge Gyík DSE. Sportiskola

Fürge Gyík DSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Fürge Gyík Diáksport Egyesület Fürge Gyík DSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

ELITE SE. Diáksport egyesület. 2 0 7 1 Páty. Spiriev Attila elnök. Spiriev Attila

ELITE SE. Diáksport egyesület. 2 0 7 1 Páty. Spiriev Attila elnök. Spiriev Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ELITE Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 ELITE SE 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

RADO KSE. Sportiskola

RADO KSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 RADO KOSÁRLABDA SPORTEGYESÜLET RADO KSE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

FKL Kft. Sportiskola

FKL Kft. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 F.K.L. Sportszolgáltató Kft. FKL Kft 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Diáksport egyesület. 9 4 0 0 Sopron. Pojbics Szabolcs

Diáksport egyesület. 9 4 0 0 Sopron. Pojbics Szabolcs 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 F.K.L. Sportszolgáltató Kft. FKL Kft 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 5 0 0 Esztergom. 2 5 1 0 Dorog. Fax: 0036-33-315-658 www.esztergomikosarlabda.hu. Erős Péter. Telefon: 0036-20-547-9782

Diáksport egyesület. 2 5 0 0 Esztergom. 2 5 1 0 Dorog. Fax: 0036-33-315-658 www.esztergomikosarlabda.hu. Erős Péter. Telefon: 0036-20-547-9782 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 569 Esztergomi Kosárlabdázók Közhasznú Egylete EKKE 3 A szakszövetség

Részletesebben

DF DSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 2 0 2 3 9-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 3 7-2 0 0 0 7 3 3 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Balogh Bertalan.

DF DSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 2 0 2 3 9-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 3 7-2 0 0 0 7 3 3 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Balogh Bertalan. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 001 Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület DF DSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 7 3 0 Albertirsa. Tóth Sándor elnök

Diáksport egyesület. 2 7 3 0 Albertirsa. Tóth Sándor elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Albertirsai Sportegyesület ASE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

TFSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9-2 - 4 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 1 2 0 0 4-2 0 0 1 0 9 2 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Dr. Molnár Sándor. ügyv.

TFSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9-2 - 4 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 1 2 0 0 4-2 0 0 1 0 9 2 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Dr. Molnár Sándor. ügyv. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete TFSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

CVSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 9 3 1 8 7-2 - 1 8. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 7 0 4 4-2 0 0 0 9 0 7 0-0 0 0 0 0 0 0 0 BALÁZS BÉLA ELNÖK.

CVSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 9 3 1 8 7-2 - 1 8. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 7 0 4 4-2 0 0 0 9 0 7 0-0 0 0 0 0 0 0 0 BALÁZS BÉLA ELNÖK. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÉS VASUTAS SPORTEGYESÜLET CVSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület. 4 4 8 4 Ibrány. Móré Zoltán elnök. Gégény Tibor

Diáksport egyesület. 4 4 8 4 Ibrány. Móré Zoltán elnök. Gégény Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Ibrány Sportegyesület Ibrány SE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Diáksport egyesület. 1 0 4 2 Budapest. Hámori György Elnök. Páli Gábor

Diáksport egyesület. 1 0 4 2 Budapest. Hámori György Elnök. Páli Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub Megyeri Tigrisek KK

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 9 9 4 0 7 9 1-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 5 0 6 0 0 1 4 8-3 0 0 6 2 1 6 5-5 3 0 0 0 0 1 0. Czerpán István.

Sportiskola. Adószám: 1 9 9 4 0 7 9 1-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 5 0 6 0 0 1 4 8-3 0 0 6 2 1 6 5-5 3 0 0 0 0 1 0. Czerpán István. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Pécsi Vasutas Sportkör Kosárlabda Szakosztály PVSK Kosárlabda Szakosztály

Részletesebben

GYKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 5 2 5 0 8 9-2 - 0 8. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 8 0-8 0 6 8 0 0 0 8. Hoffmann Gergely.

GYKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 5 2 5 0 8 9-2 - 0 8. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 8 0-8 0 6 8 0 0 0 8. Hoffmann Gergely. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Győri Kosárlabda Club GYKC 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Diáksport egyesület. 9 7 0 0 Szombathely. Dr. Gál László SE elnök. Dr. Gál László

Diáksport egyesület. 9 7 0 0 Szombathely. Dr. Gál László SE elnök. Dr. Gál László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület SZoESE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

BKGDSE. Sportiskola. Adószám: 1 8 1 3 8 8 2 5-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 6 1 2 0 0 4 0 5-1 5 0 2 1 9 9 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Kiss István.

BKGDSE. Sportiskola. Adószám: 1 8 1 3 8 8 2 5-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 6 1 2 0 0 4 0 5-1 5 0 2 1 9 9 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Kiss István. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület BKGDSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Sió-Kosár UK. Sportiskola

Sió-Kosár UK. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Sió-Kosár Utánpótlás Klub Sió-Kosár UK 3 A szakszövetség vagy a

Részletesebben