Tartalom 1 ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom 1 ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása"

Átírás

1 E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 3. szám március Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása Írta: Bonácz Zsolt adószakértő január 1-jétől lépett hatályba az Art. 31/B. -a, amely az általános forgalmi adó alanyai, valamint kizárólag a kibocsátott számlák vonatkozásában az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai részére az áfabevallás keretében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettséget vezetett be január 1-jétől az Art. 31/B. -a módosításra került, amely folytán az adatszolgáltatási kötelezettség szempontjából releváns értékhatár Ft-ról Ft-ra csökkent. Az értékhatár jelentős mértékű csökkentése azt eredményezte, hogy január 1-jétől az adatszolgáltatási kötelezettség már jóval nagyobb adózói kört érint. A következőkben az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó, január 1-jétől hatályos szabályokat tekintem át. Az általános forgalmi adó alanya az általa teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén azon számlákra vonatkozóan kötelezett egyedi adatszolgáltatásra, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett általános forgalmi adó alanyra áthárított általános forgalmi adó összege az 1 millió forintot eléri vagy meghaladja. Tartalom 1 ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása 4 ART Az adóbevallási gyakoriságról 8 ELLENŐRZÉS évi ellenőrzési irányok a NAV adóztatási szerve feladatkörében 11 KIVA A kisvállalati adó elszámolása és bevallása 16 OLVASÓI KÉRDÉSEK Eurós bérleti díj miatti SZJA kötelezettség Szerzők: Bonácz Zsolt adószakértő Dr. Kovács Ferenc adószakértő Botházy Béla NAV, Ellenőrzési Osztály Pethő Imre NAV, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Tisztelt Olvasónk! AdóTanácsadó szakmai folyóiratunk a jövőben nagyobb hangsúlyt helyez a vezetőket érintő legfontosabb változásokra, amelyhez a megújult tartalom is igazodik. Reméljük, hogy az átalakítás az Önök legnagyobb megelégedésére szolgál a jövőben is. Honlapunkról a JOGSZABÁLY- FIGYELÉSEN és az ADÓNAPTÁRATON túl további, szerkeszthető segédleteket tölthet le. A kézirat lezárásának dátuma: február 25. Az adatszolgáltatást azon adómegállapítási időszakról teljesítendő általános forgalmi adó bevallásban kell teljesíteni, amelyben az ügylet Üdvözlettel: Varga Szabolcs szerkesztő 1

2 teljesítését, vagy az előleg megfizetését tanúsító számlában feltüntetett adót be kell(ett) (volna) vallani. A pénzforgalmi adózás szabályai szerint adózó áfaadóalanyt az általa kiállított és a pénzforgalmi adózás alapján adózó számla vonatkozásában csak egyszer terheli adatszolgáltatási kötelezettség. Az adatszolgáltatást azon bevallásban kell teljesíteni, amelyben a számla alapján először adófizetési kötelezettség keletkezik. Az adatszolgáltatás keretében az adott számlával öszszefüggésben nyilatkozni kell a számla sorszámáról, a partner adószámának (csoportazonosító számának) első nyolc számjegyéről, az áfa alapjáról, az áthárított adóról, az Áfa tv. szerinti teljesítési időpontról (előleg esetében az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjáról), számla keltéről (kizárólag akkor, ha azzal a teljesítés időpontja egybeesett, így a teljesítés időpontja a számlán nem került feltüntetésre). Az adatszolgáltatási kötelezettségnél az új értékhatárt azon ügyletekre (előlegekre) vonatkozóan kiállított (kiállítani elmulasztott) számlákra kell alkalmazni, amelyeknél az Áfa tv. szerinti teljesítés időpontja december 31-ét követi. Ebből adódóan, ha az általános forgalmi adó alanya december 31-ét követően bocsát ki számlát olyan ügyletről (előlegről) vonatkozóan, amelynél az Áfa tv. szerinti teljesítés időpontja január 1-ét megelőzi, és a másik adóalanyra áthárított adó összege elérte vagy meghaladta az 1 millió forintot, de nem érte el a 2 millió forintot, akkor az adott számlával kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn. Adatszolgáltatási kötelezettség keletkezik akkor, ha a számlában más adóalany részére jogalap nélkül került felszámításra 1 millió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű áfa (2015. január 1-je előtt is ez a szabályt él, csak az értékhatár volt 2 millió forint). Az Áfa tv dc) pontja alapján, ha az adott számlával összefüggésben adatszolgáltatási kötelezettség áll(t) fenn, akkor a számlában a termék vevőjének, a szolgáltatás igénybe vevőjének adószámát (csoportos adóalanyiság esetén csoportazonosító szám első nyolc számjegyét) fel kell(ett) tüntetni. Az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag akkor keletkezhet(etett), ha a kibocsátó a számlában más adóalanyra hárított át általános forgalmi adót. Ennek következtében, ha az adózó saját döntése alapján olyan ügyletről bocsát(ott) ki számlát, amely az Áfa tv. értelmében termékértékesítésnek, vagy szolgáltatásnyújtásnak minősül, de abban más személy nem érintett [pl. az Áfa tv. 11. (2) bekezdés a) pontja által termékértékesítésnek minősített tárgyi eszköz előállítása saját vállalkozásban végzett beruházás útján], akkor a számlában feltüntetett általános forgalmi adó nagyságától függetlenül adatszolgáltatási kötelezettség nem keletkezik (keletkezett). Módosító és érvénytelenítő számla kibocsátásához kapcsolódóan is adatszolgáltatási kötelezettség keletkezik (kivéve pénzforgalmi adózás alkalmazó áfaadóalanyokat), ha a módosított vagy érvénytelenített alapszámlához (eredetileg kibocsátott számlához), illetve érvénytelenített módosító számlához kapcsolódóan akár 2015-ben, akár 2015 előtt adatszolgáltatási kötelezettség állt fenn. A módosító számla kibocsátása önmagában adatszolgáltatási kötelezettséget generál (kivéve pénzforgalmi adózás alkalmazó áfa-adóalanyokat), ha ezáltal az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja az forintot. Az adatszolgáltatást azon bevallásban kell teljesíteni, amelyben a módosító és/vagy érvénytelenítő számla áfatartalmát el kell(ett) (volna) számolni. Az adatszolgáltatás keretében az előzmény számlá(k) ra vonatkozóan is adatot kell szolgáltatni az előzőleg említett adatok megadásával, a módosító, érvénytelenítő számlával kapcsolatban annak sorszámát és a számszaki hatását kell bemutatni az adóalap és adó tekintetében. 2

3 Előállhat olyan eset, hogy az alapszámlához (eredetileg kibocsátott számlához) adatszolgáltatási kötelezettség nem kapcsolódott, de a kiállított módosító számla miatt adatszolgáltatási kötelezettség keletkezett. Az alapszámla módosítása történhet egy lépésben (a módosító számla az eredeti számla értékadatokat negatív előjellel, az új érték-adatok pedig pozitív előjellel tartalmazza), vagy két lépésben (alapszámla érvénytelenítésre kerül, új számla pedig a helyes érték-adatokat tartalmazza). Első esetben a módosító számlának, második esetben az új számlának már kötelező eleme a termék vevőjének, a szolgáltatás igénybe vevőjének adószáma (csoportos adóalanyiság esetén csoportazonosító szám első nyolc számjegye). Az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az általa 2015-ben kibocsátott számlák tekintetében az előzőleg leírtak szabályok alapján a adóévről benyújtott egyszerűsített vállalkozói adó bevallásban köteles nyilatkozatot tenni. A pénzforgalmi adózás szabályai szerint adózó áfaadóalanyt az általa kiállított módosító, érvénytele nítő számlával összefüggésben adatszolgáltatásra nem kötelezett. Az általános forgalmi adó alanya termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon számlák tekintetében egyedi adatszolgáltatás terheli, amelyekben az áthárított általános forgalmi adó összege az 1 millió forintot eléri vagy meghaladja, feltéve, hogy arra alapozva január 1-jétől kezdődően adólevo nási jogot gyakorol. Az adatszolgáltatást azon bevallás keretében kell teljesíteni, amelyben a számlára alapozva levonható adót számolt el. Ennek keretében az előzőleg már említett adatokat kell megadni, azzal az eltéréssel, hogy abban a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó általános forgalmiadó-alany adószámát (csoportazonosító számának első nyolc számjegyét) kell megadni. A pénzforgalmi adózás szabályai szerint adózó áfaadóalanytól befogadott számlánál a befogadót az előzőek szerint adatszolgáltatási kötelezettség csak egyszer terheli, amelyet azon bevallásában kell teljesítenie, amelyben a számla alapján először adólevonási jogot gyakorolt. Az általános forgalmi adó alanyt (kivéve pénzforgalmi adózás szabályai szerinti adózó áfa-adóalanyt) termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon számlák (kivéve pénzforgalmi adózás szabályai szerinti adózó áfa-adóalanytól történő beszerzésről szóló számlák) tekintetében összevont adatszolgáltatás terheli [ csak az adószámot (csoportazonosító számot) és az áthárított áfa összegét tehát nem a levonható adóként elszámolt összegét kell megadni], amelyeket ugyanazon személy állított ki és amelyekben az áthárított általános forgalmi adó öszszege ugyan az 1 millió forintot nem érte el vagy nem haladta meg, s azok alapján január 1-jétől kezdődően áfát vont le. Az adatszolgáltatást azon bevallás keretében kell teljesíteni, amelyben a számlákra alapozva levonható adó elszámolására sor került. Az összevont adatszolgáltatás értékhatáránál figyelembe kell venni azon ugyanazon személy által kiállított számlá(k)ban áthárított adót is, amely(ek) vonatkozásában egyedi adatszolgáltatás áll fenn, azzal, hogy az összevont adatszolgáltatás keretében megadandó áthárított áfa összegben ezen számlá(k)ban áthárított adó nem szerepelhet, mert ez kétszeres adatszolgáltatást eredményezne. Módosító és érvénytelenítő számla befogadása (kivéve pénzforgalmi adózás szabályai szerinti adózó áfa-adóalany által kiállított módosító és érvénytelenítő számla) folytán is adatszolgáltatási kötelezettség keletkezik, ha a módosított, vagy érvénytelenített alapszámlához (eredetileg kibocsátott számlához), illetve érvénytelenített módosító számlához kapcsolódóan az előzőleg leírt szabályok alapján 2015-ben, vagy 2015 előtt az akkor hatályos rendelkezések értelmében egyedi, vagy összevont adatszolgáltatási kötelezettség állt fenn. A módosító számla (kivéve pénzforgalmi adózás szabályai szerinti adózó áfa-adóalany által kiállított mó- 3

4 dosító számla) befogadása önmagában is adatszolgáltatási kötelezettséget generál, ha ezáltal az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja az 1 millió forintot, s a befogadó az áthárított adó tekintetében részben is áfalevonást eszközölt. Az adatszolgáltatás keretében az előzmény számla (számlák) előzőleg említett adatait is meg kell adni a számlázás sorrendjében, a módosító, érvénytelenítő számlával kapcsolatban annak sorszámát és a számszaki hatását kell bemutatni adóalap és adó tekintetében. Az adatszolgáltatást azon bevallásban kell teljesíteni, amelyben a módosító és/vagy érvénytelenítő számla áfa-tartalma alapján az adózó levonható adót számolt el, vagy fizetendő adót kell(ett) (volna) elszámolnia. Az adózók nagyon gyakran hajtanak végre áfára vonatkozó önellenőrzést. Ekkor mindig meg kell vizsgálni, hogy a fizetendő és/vagy levonható adó módosítása folytán az adatszolgáltatás korrekcióra szorul-e, vagy sem. ART Az adóbevallási gyakoriságról Írta: Dr. Kovács Ferenc adószakértő A magyar adórendszer alapja az önadózás, mely az adóbevallásra épül, így nem mindegy, hogy az adózók milyen gyakran teljesítik ezen adókötelezettséget. Jelen cikk az adóbevallási gyakoriság legfontosabb szabályait kívánja az olvasókkal megismertetni, kiemelve a évi változásokat. 1. Adóbevallási gyakoriság általában A magyar adórendszer elsődlegesen az önadózásra épül, az adókiszabás, valamint az adókivetés sokkal kisebb mértékben van jelen. Az önadózás lényege, hogy az adózó saját maga állapítja meg adóját, amit meghatározott időközönként bevallás és megfizet. Az adózásnak ez a módja bizalmi elven alapul, azaz mindaddig, amíg az adóhatóság a bevallásban szereplő adatok ellenkezőjét nem bizonyítja, azokat valósnak kell tekinteni. Az adóbevallás az adózó azonosításához, az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó, a költségvetési támogatás alapja és összege megállapításához szükséges adatokat tartalmazza. Az adóbevallási gyakoriságra vonatkozó fő szabály szerint az adózónak valamennyi adóról az általános forgalmi adó, a társasági adó (adóelőleg) és a 31. (2) bekezdés szerinti bevallás (havi adó- és járulékbevallás) kivételével, ha az adóévet megelőző második évben a nettó módon számított elszámolandó általános forgalmi adója vagy a nettó módon számított fogyasztási adója és jövedéki adója vagy a magánszemélyektől általa levont jövedelemadó-előleg vagy a magánszemélyektől általa levont jövedelemadó-előleg és jövedelemadó együttes összege a 10 millió forintot elérte, havonta, ha a 4 millió forintot elérte, negyedévenként kell bevallást tennie. Az előzőek szerint kell bevallást tennie annak az adózónak is, amely az adóévet megelőző második év utolsó napját követően szervezeti változással (átalakulással, kiválással, szétválással, egyesüléssel, beolvadással) jött létre, és az a szervezet, amelyből átalakult, kivált, vagy szétválás útján létrejött, illetve amellyel egyesült, vagy amelybe beolvadt, a szervezeti változást megelőzően az adóévet megelőző második évben az előzőekben meghatározott feltételeknek megfelelt. Az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély esetében speciális rendelkezést tartalmaz a törvény, ugyanis e személyeknél figyelmen kívül kell hagyni az adóévet megelőző második évben nettó módon számított elszámolandó általános forgalmi adóját. 4

5 A tárgyévben végzett, valamely korábbi adóbevallási időszakot érintő önellenőrzés, a határidőt követően benyújtott bevallás, illetőleg az utólagos adó megállapítás nem érinti a tárgyévi adóbevallás gyakoriságát. A szociálpolitikai menetdíj-támogatásról (korábbi nevén: fogyasztói árkiegészítés) szolgáltatáscsoportonkénti részletességgel éves összesítő, a havi vagy évközi bevallás benyújtására kötelezett adózónak negyedéves összesítő bevallást kell benyújtania. Az adózó adójáról és költségvetési támogatásáról a jogszabályban meghatározott határidő utolsó napja előtt is benyújthatja bevallását. Ebben az esetben a bevallást csak önellenőrzéssel lehet helyesbíteni, az önellenőrzési pótlékot azonban a bevallás benyújtására előírt határidőt követő első naptól kell felszámítani. Az Art. meghatározza általános szabályként a havi és évközi bevallás határidőit. Ez alapján fő szabály szerint a havi adóbevallást a tárgyhónapot követő hó 20. napjáig, az évközi bevallást a negyedévet követő hó 20. napjáig kell az adóhatósághoz benyújtani. A havi vagy évközi adóbevallásra nem kötelezett adózónak valamennyi adóról a megállapításra előírt időszakonkénti részletezésben éves bevallást kell tennie [ettől eltérő rendelkezést tartalmaz az Art. 31. (2) bekezdés]. Az éves adóbevallás határidői fő szabály szerint az adóévet követő év február 25-e, a magánszemélyek jövedelemadójáról a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélynek, ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett, az adóévet követő év május 20-a. A társasági adóról, az osztalékadóról az adóévet követő év május 31-éig, míg a társasági adóelőleg-kiegészítés összegéről (az arra kötelezetteknek) a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást benyújtani. Az Art. 31. (2) bekezdése is speciális bevallási gyakoriságot határoz meg. E szerint a munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is), illetőleg az állami foglalkoztatási szerv, a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, a Tbj. 4. b) pontja szerinti egyéni vállalkozó, a Magyarországon bejegyzett egyház, a szakképző iskolai tanulót tanulószerződés alapján foglalkoztató adózó, valamint a Tbj. 56/A. (4) bekezdése szerinti kötelezett a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül, havonként, a tárgyhót követő hó 12-éig elektronikus úton bevallást tesznek az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról kivéve a kamatjövedelem adóról, járulékról és egyéb adatokról (ún. 08-as, 58-as bevallás). 2. Áfabevallási gyakoriság Az általános forgalmi adó vonatkozásában az Art. speciális bevallási gyakoriságot állapít meg, a szabályok évben több szempontból módosultak A bevallási gyakoriságról általában Az Art. 1. számú melléklet I. B. 3. a) pontja szerint az általános forgalmi adóról az adófizetésre kötelezett adózónak a) fő szabály szerint negyedévenként kell adóbevallást benyújtania, b) havonként kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyévet megelőző második év adómegállapítási időszak(ai)ban fizetendő adó együttes összegének és az ugyanezen vagy korábbi adómegállapítási időszakokban keletkezett de a tárgyévet megelőző második év adómegállapítási időszak(ai)ban érvényesített levonható, előzetesen felszámított adó különbözetének (az elszámolandó adó) éves szinten összesített vagy annak időarányosan éves szintre átszámított összege pozitív előjelű, és az 1 millió forintot elérte, továbbá ba) havonként kell adóbevallást benyújtania a csoportos általános forgalmi adózást választó adózónak, 5

6 bb) havonként kell adóbevallást benyújtania az általános forgalmi adóról szóló törvény 96. -ában meghatározott közvetett vámjogi képviselőnek és az általános forgalmi adóról szóló törvény 89/A. -ában meghatározott adóraktár üzemeltetőjének, bc) havonként kell adóbevallást benyújtania annak az adózónak, aki (amely) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adómentes termékimportot megalapozó közösségi termékértékesítésen kívül adóalanyiságot keletkeztető termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást belföldön nem végez azzal, hogy nem kell adóbevallást benyújtani arról a hónapról, melyben az adózó az e pontban meghatározott termékértékesítést sem végzett, A bb) és bc) alpont szerinti havi bevallást első alkalommal arról a hónapról kell benyújtani, amelyben az adózó az Art. 22. (1) bekezdés f) vagy g) pontjában meghatározott nyilatkozat vagy a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátására irányuló árunyilatkozat tételére köteles. A havi elszámolásra való évközi áttérés esetén az áttérést megelőző, bevallással le nem fedett időszakról az adózó az első alkalommal benyújtandó havi bevallással egyidejűleg tesz bevallást és az adót a bevallással egyidejűleg fizeti meg, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza, bd) havonként kell adóbevallást benyújtania a bejelentkezés évének, valamint az azt követő évnek az általános forgalmi adó kötelezettségéről, feltéve, hogy jogelőd nélkül alakult (2015. évi új szabály!). c) évente kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyévet megelőző második évben ca) az elszámolandó adójának éves szinten összesített vagy annak időarányos éves szintre átszámított összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot és cb) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének adó nélküli éves szinten összesített összege nem haladja meg az 50 millió forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal. (2015. évi új szabály!) Fontos szabály az általános forgalmi adó elszámolása és bevallása szempontjából az Art 1. számú mellékletének I.B) 3. ag) pontja, mely szerint az adót, ha az adóalany havi adóbevallásra kötelezett, a tárgyhónap első napjától a tárgyhónap utolsó napjáig, negyedéves adóbevallásra kötelezett, a tárgynegyedév első napjától a tárgynegyedév utolsó napjáig, éves adóbevallásra kötelezett, a tárgyév első napjától a tárgyév utolsó napjáig terjedő időszakra kell megállapítania. (Ez az adóalanyra vonatkozó, és az áfatörvény alkalmazása szempontjából jelentőséggel bíró, adómegállapítási időszak.) Az átalakulással, az egyesüléssel, a szétválással létrejövő adózó általános forgalmiadó-bevallási kötelezettségének ugyanolyan gyakorisággal tesz eleget, mint az a szervezet, amelyből átalakult, egyesült vagy szétválás útján létrejött. Az átalakulással, egyesüléssel vagy szétválással létrejövő adózó a gyakoribb bevallásra kötelezett jogelőd bevallási gyakoriságának megfelelően tesz eleget általános forgalmiadó-bevallási kötelezettségének. Az átalakulással, illetve szétválással létrejövő adózó tehát nem mentesül a gyakoribb bevallási kötelezettségre történő áttérés általános szabályai alól. Az áttérés szükségességének vizsgálata szempontjából a jogutód tevékenységének megkezdése időpontjától elért általános forgalmi adó összege az irányadó. Azoknál az adózóknál, amelyek szervezeti változásukat megelőzően és azt követően is folyamatosan működtek (vagyis azok az adózók, amelybe beleolvadtak, vagy amelyből kiváltak), önmagában a szervezeti változás az áfabevallás gyakoriságban változást nem hoz. (A jogelőd adózóra is vonatkozik azonban az év közbeni gyakoribb bevallás benyújtására történő áttérési kötelezettség.) 6

7 2.2. Változás az áfabevallási gyakoriságban az adózó kérelmére (Gyakorítás kérése) Az Art. lehetővé teszi, hogy az adózó a rá vonatkozó bevallási gyakoriság megváltoztatását kérje, amenynyiben vele kapcsolatban meghatározott feltételek fennállnak. Vagyis a bevallási gyakoriság változtatására nem csak jogszabályi rendelkezések alapján, hanem adózói kérésre is lehetőség van. Az áfabevallási időszak gyakorítására régóta lehetőség van, mely szerint az éves bevallásra kötelezett adózó év közben negyedévenkénti, a negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérhette. Az adóhatóság a gyakoribb elszámolást az adóév végéig különösen abban az esetben engedélyezhette, ha az adózó beszerzéseit terhelő levonható előzetesen felszámított forgalmiadó-kulcs magasabb volt az áthárított forgalmiadó-kulcsnál, illetőleg az adózó beruházást valósított meg. A törvény 2012-től határoz meg kizáró okokat, melyek 2013-tól módosultak. Az Art. 2. számú melléklet I. 2. b) pontja alapján az adóhatóság akkor tagadja meg az engedély kiadását, ha az adózó esetében az alábbi feltételek bármelyike érvényesül: a kérelem benyújtását megelőző két éven belül az adószám felfüggesztés hatálya alatt állt vagy adószámát törölték, az adóhatóság számla-, nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, ellenőrzés akadályoztatása miatt jogerősen mulasztási bírsággal sújtotta, szerepel(t) az 55. (3) bekezdése vagy (5) bekezdése alapján közzéteendő adózói listán, 25 millió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű adótartozás miatt végrehajtási eljárás folyt/folyik ellene. A gyakorított elszámolás évközi engedélyezése esetén az engedély szerinti bevallási kötelezettségre áttérést megelőző, bevallással le nem zárt időszakra vonatkozó adókötelezettséget meg kell állapítani, be kell vallani, meg kell fizetni. Az eljáró adóhatóság vezetője az engedélyt a kizáró ok fennállása ellenére különös méltányosságból megadhatja, ha az engedély megadását kizáró ok nincs arányban az adózó gyakoribb elszámoláshoz fűződő méltányolható érdekével. 3. Kivétel a bevallási kötelezettség alól Mivel az adóbevallás az egyik alapvető adókötelezettség, ezért az alóli kivételt csak szűk körben enged a törvény. Ki lehet emelni a személyi jövedelemadó vonatkozásában a magánszemélyek rendelkezésére álló éves elszámolási módokat (munkáltatói adómegállapítás, egyszerűsített adóbevallás, adónyilatkozat), illetve a nem magánszemélyek tekintetében két lehetőséget. Az Art. 31. (5) bekezdése alapján a társasági adóbevallás helyett az adóévet követő év május 31-éig bevallást helyettesítő nyomtatványon (TAONY nyilatkozaton) nyilatkozatot tesz az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület, az egyházi jogi személy, a lakásszövetkezet, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, a közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény, az európai területi együttműködési csoportosulás, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, feltéve, hogy az adóévben vállalkozási tevékenységből (az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységéből) származó bevételt nem ér el, vagy e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el. A másik lehetőséget az Art. 31. (6) bekezdése rendezi, mely alapján a bevallás benyújtásával egyenértékű, ha az adózó az adóhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon (ún. NY nyilatkozaton) a bevallás benyújtására előírt határidőig nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására az adott időszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége nem keletkezett. E rendelkezés nem alkalmazható a soron kívüli bevallási kötelezettség esetén, továbbá felszámolás, végelszámolás esetén a tevékenységet lezáró adóbevallásra, valamint a felszámolás, végelszámolás befejezésekor benyújtandó adóbevallásra. 7

8 ELLENŐRZÉS évi ellenőrzési irányok a NAV adóztatási szerve feladatkörében Írta: Botházy Béla NAV, Ellenőrzési Osztály 4004/2015. számon jelent meg a NAV tájékoztatása a évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról. A stratégiai célok kitűzése mellett a tájékoztatás meghatározza az adott év kiemelt vizsgálati céljait. A stratégiai cél elsődlegesen az államot és az EU-t megillető bevételek biztosítása, az adóelkerülésből, támogatások jogosulatlan igénybevételéből származó veszteségek csökkentése, másrészt igazságos piaci környezet fenntartása, a jogszerűen működő gazdasági szereplők versenyhátrányának csökkentése a csalárd adózók gazdaságból történő kiiktatásával. A tájékoztatásban megfogalmazott célok, intézkedési tervek évről évre jó irányba mutatnak, azonban a piaci szereplők néha mégis azt érzik, hogy az ellenőrzések fűnyíró elv alapján, a szankciók kiszabása érdekében történnek. Az idei tájékoztatóban különösen olyan elemek sorakoznak fel, amelyek a jogkövető, illetve a kisebb jogsértéseket vétő adózókra vonatkozóan a tájékoztatásra, prevencióra, figyelmeztetésre, felszólításra, mulasztási bírság alkalmazására helyezik a hangsúlyt és csak a súlyos, esetleg szándékos, jelentős kárt okozó jogsértések esetén alkalmazandó a jogkövetés kikényszerítése a szigorú hatósági fellépéssel vagy a cselekmény súlyának megfelelően a bűnügyi szakterülettel való együttműködéssel, az ilyen adózók gazdaságból való kiszűrésével. Hagyományosan, a tájékoztatás A) része az adóztatási szerv a B) része a vámszerv ellenőrzési feladatait tartalmazza. Újszerű, hogy az adónemenként meghatározott feladatok mellett az adónemektől független célkitűzéseket is megjelentek. A NAV honlapján a tájékoztatással egyidejűleg az előző évi eredmények elemző prezentációját is közzétették. Az adóhatóságnál az évek folyamán már rutinszerűvé vált a kockázatelemzés alkalmazása. Az 2015-ben is erre épül az ellenőrzésre történő kiválasztás és a kockázatos adózók kiszűrése. Ennek megfelelően az adózók maguk is felmérhetik az adókötelezettségeik szabályserű vagy kevésbé szabályszerű teljesítése alapján az ellenőrzésül elrendelésének valószínűségét. Évről-évre a legnagyobb hangsúly a legnagyobb volumenű adónemre, az áfacsalások visszaszorítására irányul. Emiatt nagyobb mértékben az áfát (is) érintő utólagos ellenőrzésekre lehet számítani. Az áfacsalások és bevétel eltitkolások feltárása érdekében célirányos fellépés szükséges, azaz ellenőrzés szigorúbb lesz a fizetendő adó valótlan tartalmú számlák befogadásával történő csökkentése (ún. adóminimalizálás), az áfa- és a jövedelemadó bevallások összhangjának hiánya, a közösségen belüli ügyletekkel megvalósított jogellenes cselekmények, a láncügyletekben az értékesítési láncolatba mesterségesen beépített közbenső szereplők feltárása esetén. A év adószakmai slágere és kihívása az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer, rövidített nevén az EKAER bevezetése. 8

9 Az adóhatóság az ellenőrzései során felhasználja az EKAER-ben rögzített adatokat. Mindemellett érdemes figyelmet fordítani a bejelentés szabályaira, tekintettel arra, hogy mulasztás esetén bírság szabható ki. Az ellenőrzésre történő kiválasztásoknál pedig a közösségi összesítő nyilatkozatok, a tagországi VIES adatok és a belföldi általános forgalmi adó összesítő jelentés adatainak felhasználása, és az azok összefuttatása teszik lehetővé a legkockázatosabb adózói körök kiszűrését. Ahogyan bővül az elektronikus kereskedelem, úgy nő az ilyen tevékenység ellenőrzésének a szerepe. A tájékoztató az ezen a területen kezdő vállalkozások ellenőrzésének preventív hatását emelte ki. A január 1-jétől hatályba lépett jelentősebb jogszabályváltozások, amelyek az ellenőrzések során is kiemelt figyelmet érdemelnek: Az adókötelezettségek megkerülésének vélelmezése esetén az adóhatóság az adóalanyokat e tényről tájékoztathatja, ami segítheti a jóhiszemű adóalanyokat a csalásban való részvétel elkerülésében. Az egyes vas- és acélipari termékek, valamint a munka erő-kölcsönzés átsorolásával tovább bővült a fordított adózás alá eső termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások köre. Az átmenet miatt preventív célokkal számítani lehet e terület fokozottabb ellenőrzésére. Az kérdéses még, hogy az adóalanyok a csalárd tevékenységüket áthelyezik-e más termékek, szolgáltatások piacára. Módosult az előleg után keletkező adófizetési kötelezettség szabályozása, így már nem csupán a pénz vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, hanem bármely más formában kapott vagyoni előny juttatása is adófizetési kötelezettséget keletkeztet, ha annak összege az ellenértékbe beszámítható. Itt is az új szabályozás miatt várható célzott vizsgálódás az ellenőrzések folyamán. Ellenőrzés várható a végső fogyasztók számára termékértékesítési vagy szolgáltatásnyújtási tevékenységet végző adózóknál, akik nem tesznek eleget bizonylat-kiállítási kötelezettségüknek. Megjegyzendő, hogy az utóbbiak kiszűrése viszont nyilvánvalóan nagyon sok jogkövető adózó ellenőrzésével jár együtt, tehát a nyugtaadási kötelezettség fokozott ellenőrzésére ebben az évben is számí tani lehet. A társasági adó ellenőrzése során hagyományosan a költségek, ráfordítások elszámolása, a veszteségelhatárolás, a transzferárazás, bizonylat nélküli, fiktív számlákra alapozott költségelszámolások, és a jövedelem-, (nyereség-)minimum elszámolásának vizsgálata lesz a cél és a bevallások adatai alapján kiválasztási szempont. A feltételes adó-megállapítás tárgyában hozott határozatokkal érintett tranzakciók megvalósulása, az adó-megállapítás iránti kérelemben foglalt tények teljesülése is utólagos ellenőrzésre kerülhet. Az alternatív adók körében a KATA, KIVA, EVA alanyok ellenőrzése került említésre. A járulék fizetés ellenőrzése az alkalmazottak bejelentésére, a bejelentést teljesítő, de bevallást be nem nyújtókra, a munkaerő-kölcsönzők közül a járulékfizetést kikerülni igyekvőkre, a minimális járulékalap összegét helytelenül megállapító, illetve a magas árbevétel és forgalom mellett kevés számú munkavállalót foglalkoztató adózókra irányul. Tevékenység specifikus járulék ellenőrzés várható a borravalós szakmákban és azokban, amelyekben jellemzően minimális költség keletkezik. A személyi jövedelemadó körében az eltitkolt jövedelmek feltárása lesz hangsúlyos. Az ellenőrzések a be nem jelentett munkavégzésre, illetve a munkavállalók valóságosnál rövidebb munka időre történő bejelentésére a vállalkozások 9

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. április X. évfolyam 4. szám. Kereskedelmi képviselet. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. április X. évfolyam 4. szám. Kereskedelmi képviselet. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART E-AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. április X. évfolyam 4. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Tartalom Kereskedelmi képviselet Írta: Bonácz Zsolt

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4004/2015. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4004/2015. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4004/2015. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2015. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

1. Személyi jövedelemadó

1. Személyi jövedelemadó Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár a fontos adóbevallási, adófizetési határidőkről - Bérkalkulátor 2011 / B Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről. Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december E-Adótanácsadó Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Áfa tv. 2015. évi változásai Írta: Bonácz

Részletesebben

Tartalom 1 ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási

Tartalom 1 ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 4. szám április Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli,

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalko zások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 9. szám 2014. szeptember

Szakmai folyóirat X. évfolyam 9. szám 2014. szeptember E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 9. szám 2014. szeptember Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Nem szerződésszerű teljesítés korrekciójának

Részletesebben

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. május IX. évfolyam 5. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. január VIII. évfolyam 1. szám TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A szociális hozzájárulási adó Írta: Matlné Kisari Erika vezető főtanácsos NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus

Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 8. szám 2014. augusztus Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA A számla és a nyugta azonosításáról,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben