BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette Csokonáné Vízkeleti Ildikó intézményvezető Törökbálint, március 11.

2 Tisztelt Polgármester Úr! Mellékleten megküldőm a évi beszámolómat, amely két fő részre oszlik: I. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény értelmében a Gyermekjóléti Szolgálat évi beszámolója. II. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény értelmében a Családsegítő Szolgálat 2008.évi beszámolója. Törökbálint, március 11. Tisztelettel: Csokonáné Vízkeleti Ildikó Intézményvezető I. 2

3 Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény végrehajtásáról a évben TARTALOMJEGYZÉK I. A Gyermekjóléti Szolgálat célja, feladatai 4. oldal II. A Szolgálat működési területe, szervezeti felépítése 5. oldal III. A Szolgálat feladatellátása 7. oldal III/1. Tanácsadás, információnyújtás, a különböző ellátásokhoz III/2. való hozzájutás segítése. Szakmai koordináció, észlelő és jelzőrendszer 7 oldal 9. oldal működtetése III/3. Nyilvántartások vezetése 12. oldal III/4. Szabadidős programok szervezése a prevenció érdekében 12. oldal IV. A Szolgálat, gondozási tevékenysége 12. oldal IV/1. Alapellátás 14. oldal IV/2. Védelembe vétel 15. oldal IV/3. A családjából kiemelt gyermek és családjának gondozása 16. oldal V. Egyéb, vállalt feladatok 17. oldal VI. Tervek, elképzelések 18. oldal Törökbálinton a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál egy intézményen belül működik a gyermekjóléti és a családsegítő szolgáltatás. A két feladat ellátása önálló szakmai egység során valósul meg. Mindkét tevékenység a családok, az egyének szociális és mentálhigiénés támogatását is magába foglalja. A módszerek, eszközök sok esetben hasonlóak, de a gyermekek védelmének ellátása az általános szociálpolitika specifikusságát kívánja meg. 3

4 I. A gyermekjóléti szolgálat célja, feladatai A Gyerekjóléti Szolgálat a törvényi előírásoknak megfelelően, a megelőző tevékenység hangsúlyozása érdekében a következő főbb tevékenységeket látja el: a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, a szabadidős programok szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése. a gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, az észlelő és jelző rendszer tagjaival való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: gyermekkel és családjával végzett szociális munkával, családgondozás a problémák rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében 4

5 a családgondozás biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, az utógondozás biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. II. A Szolgálat működési területe, szervezeti felépítése Az intézmény működési területe a Törökbálint közigazgatási területe. A Gyermekjóléti Szolgálat jelenleg egy fővel működik, a másik státusz betöltésére a pályázat megjelenése folyamatos. A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója, az intézményvezetőhelyettesi feladatokat is ellátja. A Gyermekjóléti Szolgálatban is 2008-ban jelentős változások történtek. Július elsejével új vezető került az intézmény élére. Személyi változások során az egyik kolléga nyugdíjba ment, a másik pedig az iskolai végzettségének megfelelő állásban helyezkedett el. Az új kolléga megfelelő tapasztalattal, empátiakészséggel és végzettséggel rendelkezik. A felépítést bemutató organogram mellékletként szerepel a beszámoló végén. III. A Szolgálat feladatellátása A gyermekjóléti szolgálat, szervezési, szolgáltatási, és gondozási tevékenységeket lát el. A feladat az ügyféllel való együttműködésen alapuló, a hatósági munkát megelőző, azt információkkal segítő és kiegészítő, szolgáltató tevékenység. Általános feladatok: tanácsadás, információnyújtás, a különböző ellátásokhoz való hozzájutás segítése, szakmai koordináció, észlelő és jelzőrendszer működtetése, nyilvántartások vezetése, szabadidős programok szervezése a prevenció érdekében. 5

6 III/1. Tanácsadás, információnyújtás, a különböző ellátásokhoz való hozzájutás segítése A tanácsadásnál a gyermekjóléti szolgálat családgondozója segíti az igénybe vevőt egy probléma, vagy cél felismerésében és megítélésében, valamint annak eléréséhez vezető alternatívák mérlegelésében. Az információnyújtás: az intézményhez forduló személy részére nyújtott szakmai ismereteket nem tartalmazó tájékoztatás nyújtása. A családgondozók az ügyfelekkel végzett munka során családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsot nyújtanak a hozzájuk forduló családoknak. Ezt a tevékenységet az intézményben dolgozó szaktanácsadók (pl.: jogász, pszichológus) speciális ismeretekkel segítik. 1. táblázat: A gyermekjóléti szolgálat gondozási eseteinek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint Sorszám Megnevezés Kapcsolatfelvétel száma 01 Önkéntes (gyermek 6 kezdeményezte) 02 Szülővel közösen Gyermekjóléti szolgálat által 33 kezdeményezett 04 Jelzőrendszer által 43 kezdeményezett 05 Együttműködésre kötelezett 25 (hatóság által kötelezett) 06 Összesen táblázat: A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 6

7 Sorszám Megnevezés Szakmai tevékenységek száma 7

8 01 Információnyújtás Tanácsadás Segítő beszélgetés Hivatalos ügyekben való 102 közreműködés 05 Családlátogatás Közvetítés más szolgáltatásba Felülvizsgálati tárgyaláson való 8 részvételek átmeneti nevelésbe vétel esetén 08 Felülvizsgálati tárgyaláson való 7 részvételek védelembe vétel esetén 09 Elhelyezési értekezleten, ill. 4 tárgyaláson való részvétel 10 Ifjúsági lelki segélytelefon 0 11 Kapcsolattartási ügyelet 2 12 Konfliktuskezelés Készenléti szolgálat 0 14 Szakmaközi megbeszélés 4 15 Esetkonferencia 1 16 Örökbefogadással kapcsolatos 1 intézkedés 17 Egyéb 0 18 Összesen (01-17 sorok) 577 A kezelt probléma típusa szerint megnövekedett az anyagi (megélhetéssel, lakhatással kapcsolatos),és gyermeknevelési esetek száma. Magas esetszámot mutat a szülők és a család életvitelében jelentkező működési zavarok. Ezzel párhuzamosan nőttek az iskolában megjelenő problémák (magatartászavar, iskolai hiányzások). Megnőtt a tanácsadásra, a hivatalos ügyintézésben való segítségkérők száma. Védelembe vételre 14 gyermek esetében került sor. Alapellátás keretében, családok átmeneti otthonában 11 gyermek lett elhelyezve. III/2. Szakmai koordináció, észlelő és jelzőrendszer működtetése A törvényi előírásoknak megfelelően a Gyermekjóléti Szolgálat a jelzőrendszeri tagok részvételével megtartotta az éves gyermekvédelmi tanácskozást. Szakmaközi 8

9 megbeszélésekre még nem került sor a szervezeti változások miatt, viszont szükség esetén esetkonferenciára, esetmegbeszélésre igen. A jelzőrendszer működtetésének egyértelmű célja a gyermekvédelemben érintett intézmények, szervezetek, szakemberek együttműködésének javítása, hatékonyabbá tétele, az információ áramlás elősegítése, a jelzőrendszeri tagok tevékenységének összehangolása. Az intézmény alapvető hitvallása, hogy a problémákat meg lehet, és ha mód van rá, akkor meg is kell előzni. Az évi XXXI. a gyermekek védelméről szóló törvény is a megelőző tevékenység hangsúlyozását preferálja. Könnyebb, költségkímélőbb a krízist megelőzni, mint a már kialakult veszélyeztetettséget megszűntetni. A gyermekjóléti szolgálat feladatát hármas prevenciós szinten végzi: - Elsődleges prevenció. Általános, alapellátási formák, amelyre minden gyermek jogosult. Figyelemfelhívó, ismeretterjesztő tevékenységek (ismeretek a gyermeknevelésről, fejlődési szükségletekről, a gyermekbántalmazás jeleiről, jellegzetességeiről, tájékoztatás a jelzés kötelező és szükséges voltáról, stb.) - Másodlagos prevenció. Célzott segítségnyújtás, amennyiben definiálja a rizikófaktorokat, a veszélyeztetetett csoportokat, és segítséget nyújt mielőtt a bántalmazás, elhanyagolás bekövetkezne. - Harmadlagos prevenció. Speciális feladatokat jelent, azokban az esetekben, amikor a család vagy az ellátó intézmény nem a gyermek szükségleteinek megfelelő ellátásokat nyújtják. Ilyenkor be kell avatkozni a megfelelő szakmai eszközökkel, hogy megszűnjön a veszélyeztető magatartás. A prevencióban hangsúlyos szerepük van az észlelő és jelzőrendszeri tagoknak, akik a hatékony együttműködésükkel segíthetik a családgondozók munkáját, illetve a családok problémáinak megoldását. 3. táblázat: A jelzőrendszer által küldött jelzések száma Sorszám Megnevezés Küldött jelzések száma 01 Egészségügyi szolgáltató 4 9

10 02 Ebből (01-ből) védőnői jelzés 4 03 Személyes gondoskodást nyújtó 6 szociális szolgálat 04 Közoktatási intézmény Rendőrség 7 06 Ügyészség, Bíróság - 07 Társadalmi szervezet, egyház, - alapítvány 08 Áldozatsegítés és kárenyhítés - feladatait ellátó szervezet,pártfogó felügyelői szolgálat 09 Állampolgár - 10 Önkormányzat (jegyző) - 11 Összesen (01, sorok) 43 A védőnők munkája rendkívül fontos. A hatékonyság növelése érdekében 2009-ben teammunkában végzett családlátogatásokat, szakmai megbeszéléseket tervezünk. A gyermekagresszió megelőzése, illetve csökkentése érdekében a Gyermekjóléti Szolgálatnak a rendőrséggel történő szorosabb együtt működést igényel a jövőben. A gyermekorvosokkal való kapcsolat kiépítése is fontos feladatunk lesz. Számos esetben, mint azt már a gyakorlat is mutatja a gyermekorvosok információi nélkülözhetetlenek. Ilyen eset lehet a családjából kiemelt gyermek elhelyezésekor felmerülő kérdés, hogy megkapta-e a szükséges oltásokat, szükséges-e folyamatosan gyógyszert szednie. A jelzőrendszeri együttműködésről A Gyermekjóléti Szolgálat kiemelkedő fontosságú tevékenységének tekinti a koordinátori munkát. Ennek lényege éppen a jelzőrendszeri tagokkal végezett összehangolt munka rendszeresítése, összefogása. Az intézményekkel végzett koordinátori munkát szeretnénk erősíteni. Ezzel egy bizalmasabb, jól működő munkakapcsolat tud kialakulni az intézmények között. A Tanácskozásra, amit a gyermekvédelmi törvény ír elő a gyermekjóléti szolgálatok számára minden év március 31-ig meg kell tartani. Ezen a megbeszélésen kell értékelni az előző év gyermekvédelmi munkáját. Ezt a tanácskozást március 10-én tartottuk meg. A megjelent gyermekvédelmi szakemberek arról számoltak be, hogy jó és segítő kapcsolatot sikerült kialakítani a gyermekjóléti szolgálattal. A jelzőrendszeri tagok által készített beszámolókból kiderült, hogy a bölcsődei férőhelyek száma nagyon kevés. Komoly gondok várhatók őszre, mert többszörös a túljelentkezés a férőhelyekre, és nagyon nehéz lesz dönteni, hogy ki kerülhet be. Több szülő is megkereste már a szolgálatunkat, hogy szeretne elmenni dolgozni. Nem tudja megoldani a gyermeke elhelyezését, kéri segítségünket és javaslatunkat, hogy a szociális rászorultságukra való tekintettel kerülhessen felvételre a gyermekük. Az óvodák képviselői arról számoltak be, hogy a Nevelési Tanácsadó nem győzi az általuk küldött eseteket, és szükség lenne még egy főre, státuszra. Kérik, és jónak tartják a koordinátori munka erősítését a gyermekjóléti szolgálat által. 10

11 A védőnők nagyon gyümölcsözőnek ítélik meg a szolgálattal és a többi jelzőrendszeri taggal való együttműködést. A Nevelési Tanácsadó pszichológusai erősíteni szeretnék a szolgálat pszichológusával a szakmai kapcsolatot. Az iskolák is fontosnak ítélik meg a koordinátori munkát a szolgálat részéről. Fontos a szoros együttműködés és kapcsolattartás. A Családok Átmeneti Otthonának vezetője kéréssel fordult felénk a pszichológus szolgáltatását illetően. Örülnek, hogy az otthon lakói és a gyermekek igénybe vehetik őt. A gyámhatóságról a kolleganő kérte, hogy a gyermekek kiemelése esetén legyen jelen pszichológus vagy családgondozó. A Gyámhivatal vezetője felhívta a kollegák figyelmét a családi jogállás rendezésére, hiszen Törökbálinton is előfordult már többször, hogy ez évekig rendezetlen volt. A jelzőrendszeri tanácskozás pozitív eredménnyel zárult. Célként fogalmaztuk meg a szakmaközi megbeszélések rendszeresítését. A Gyermekjóléti Szolgálat a következő intézményekkel és szervekkel tart szoros, állandó kapcsolatot: Törökbálint Gyámhatóság Budaörs Gyámhivatal Önkormányzat egyes irodáival Szociális Iroda Védőnői Szolgálat Bölcsőde Óvodák Iskolák Rendőrség Gyermekorvosok Budaörs Nevelési Tanácsadó Civil szervezetek És egyéb gyermekekkel és családokkal foglalkozó társintézmények III.3. Nyilvántartások vezetése A szolgálat munkatársai számára kötelező nyilvántartást vezetni, melynek törvényi szabályai a tavalyi évben jelentősen változtak. A 251/2006. (XII. 6.) Kormány rendelet értelmében 11

12 2007. április1-től a Gyermekeink védelmében elnevezésű adatlap-rendszer használata kötelező. Ennek bevezetése az egyes jelzőrendszeri tagok házi gyermekorvosok, védőnők számára, illetve a gyámhatóság és a gyámhivatal az egységes iratkezelést és a hatékonyabb együttműködést teszi lehetővé a gyermekek és családjaik érdekében végzett munka során. III.4. Szabadidős programok szervezése a prevenció érdekében A szabadidős programok szervezésének egyik fontos szempontja, hogy a családban jelentkező nevelési problémák, hiányosságok jobban felszínre kerülhessenek. Emellett ezek enyhülhetnek is, hiszen a rossz szociális helyzetben élő családoknak sok esetben nincs lehetőségük gyermekeik számára hasznos és koruknak megfelelő szabadidős programot biztosítani. Ezek azért is fontosak, mert a szülők számára példát mutatnak, valamint egy olyan értéket közvetítenek, amelyek egy gyermek egészséges személyiségfejlődéséhez, nevelkedéséhez elengedhetetlenek. A szabadidős tevékenységek célja: az egészséges életmódra való nevelés, ennek tudatosítása, agresszió levezetése, kezelése a szülők motivációjának növelése a közös szabadidős tevékenység megszervezésére, a szülő-gyermek közötti kommunikáció fejlesztése, a kapcsolat erősítése a közös élményen keresztül, új magatartási minta tanulása július 1.-jével vettem át az intézmény vezetését, ezért a szabadidős foglalkozások szervezésére az intézmény személyi és tárgyi átalakítása miatt nem nyílt lehetőség. Nyáron a XI. kerület kamaraerdei táborába sikerült 12 gyerek napközbeni ellátását biztosítani. Ezek szülői kérésre történtek, ugyanis a gyermekek felügyeletének megoldása nehezen megoldható a nyári szünetben a szülők számára. A 2009-es évben kézműves klubbot indítottunk be és a nyár folyamán kirándulásokat, és egyéb játékos programokat, táborokat szervezünk a gyermekek részére. IV. A Szolgálat gondozási tevékenysége A Szolgálat különböző gondozási tevékenységeket különböztet meg, melyek különböző szakmai munkaformákat, esetkezeléseket is jelentenek. Gondozási típusok: A családgondozók alapvető munkaeszköze az egyéni esetkezelés, melynek során a cél az egyénben rejlő erők, a környezetében előforduló erőforrások feltérképezése, kihasználása a probléma megoldása érdekében. 12

13 Alapellátás, mely az önkéntesség elvén alapul, a minimális beavatkozás elvét szem előtt tartva. Védelembe-vétel, melynek keretében a családgondozói javaslat figyelembe vételével, jegyzői határozat formájában az érintettek számára olyan szabályok előírása, melyek a problémák megoldását, a veszélyeztetettség megszüntetését segítik. Az átmeneti nevelt gyermekekkel és családjukkal végzett szociális munka, melynek célja a családjából kiemelt kiskorú és családja közötti kapcsolat fenntartása, javítása, valamint annak elősegítése, hogy mielőbb képessé váljanak a gyermek családi környezetben való nevelésére, gondozására. Az utógondozás, melynek célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után elősegítse a gyermek, illetve a fiatal felnőtt családi környezetbe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését. Az alapellátásban gondozott és a védelembe vett gyermekek egyaránt veszélyeztetettek a Gyermekvédelmi értelmében, csak a veszélyeztetés foka és/vagy az együttműködés mértékében van eltérés. 4. táblázat: A gyermekjólét szolgálat gondozási tevékenysége nem és kor eloszlásban Sorszám Nem és kor Alapellátásban Védelembe Összesen történő gondozás vétel 01 Fiú 0-5 éves Fiú 6-13 éves Fiú éves Együtt (01-03) Lány 0-5 éves Lány 6-13 éves Lány éves Együtt (05-07) Összesen (04+08) IV/1. Alapellátás 13

14 2008-ban alapellátás keretében 148 gyermeket gondoztunk. Az alapellátásban történő gondozásnál általánosan megállapítható, hogy a szülők és a gyermekek együttműködése kielégítőnek tekinthető, de természetesen ez nem nélkülözi a nehézségeket sem. Az alapellátásban a következő problémacsoportok különíthetők el: anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő), gyermeknevelési, beilleszkedési nehézség, magatartászavar, teljesítményzavar, szülők életvitele, válási konfliktusok, kapcsolattartási nehézségek, mentális problémák, pszichiátriai problémák, szenvedélybetegség 5. táblázat: Gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint Sorszám Megnevezés Kezelt problémák száma 01 Anyagi (megélhetési, 60 lakhatással összefüggő stb.) 02 Gyermeknevelési Gyermekintézménybe való 8 beilleszkedési nehézség 04 Magatartászavar, 25 teljesítményzavar 05 Családi konfliktus (szülők 16 egymás közti, szülők- gyermek közti) 06 Szülők vagy a család életvitele Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás 7 (fizika, szexuális, lelki) 09 Fogyatékosság, retardáció 2 10 Szenvedélybetegségek 2 11 Összesen (01-10 sorok) 227 Az ábráról is leolvasható a gyermeki agresszió kialakulásának komplexitása, melyet előidézhet a szülők életvitele, szülői elhanyagolás, média káros hatása, bántalmazás. Sajnos gyakran előfordul olyan élethelyzet, amikor a család nem tudja átmenetileg a gyermek gondozását ellátni. Ezért is lenne nagy szükség arra, hogy átmenetileg gyermekek 14

15 elhelyezhetőek legyenek gyermekek átmeneti otthonában. Jelenleg ez Pest megyében nincsen megoldva. Az átmenetileg krízishelyzetbe került családok gyermekeit, vidéki nevelőszülőkhöz vagy otthonokba tudja a hatóság elhelyezni. Ezért is kértem a törökbálinti képviselő testülettől, hogy támogassák a gyermekek átmeneti otthonában két férőhely megvásárlásának biztosítását. A 2009-es évben erre már javaslat beadásra került ban Törökbálinton a Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány családok átmeneti otthonában két férőhelyre kötött szerződést az önkormányzat, illetve az érdi LEA anyaotthonnal egy férőhely megvásárlása történt. Ezen férőhelyek kihasználtsága folyamatos. IV/2. Védelembe vétel Védelembe vételre azokban az esetekben kerül sor, ahol az alapellátásban való gondozás nem vezet eredményre az együttműködés hiánya miatt, vagy olyan mértékű a veszélyeztetés, hogy az indokolja a védelembe vételt. A védelembe vétel okai lehetnek: elhanyagolás, szökés, suicidum, abúzus (lelki, fizikai, szexuális) rossz lakhatási körülmények pszichiátriai beteg, egyedülálló szülő A Szolgálat és a Gyámhatóság közötti hatékony munkakapcsolatot mutatja az is, hogy a védelembe vétel intézménye az esetek nagyobb százalékában eredményesen működött. Előfordulnak esetek, melyeknél a védelembe vétel nem jár eredménnyel és más gyermekvédelmi eljárást kell kezdeményezni. A legkevésbé akkor működik ez az eljárás, ha a védelembe vételt a kapcsolattartási problémák megoldására használják fel. Ezekben az esetekben ez a módszer nem éri el a kívánt célt. A védelembe vett gyermekek száma 2008-ban 14 fő. IV/3. A családjából kiemelt gyermek és családjának gondozása 2O08-ban 4 gyermek került átmeneti nevelésbe, illetve 4 gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésbe. 15

16 A szakellátásba kerülés oka: szülő hirtelen elhalálozása szülő/szülők pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége örökbe adás nem megfelelő lakhatási körülmények Ekkor a cél az, hogy a család képessé váljon a gyermek ellátására, illetve a hazagondozás elősegítése. A családgondozók a törvénynek megfelelően járnak el, felveszik a kapcsolatot a gondozási hellyel és a gyermek családgondozójával, vagy a nevelőszülői tanácsadóval közösen végzik a hazagondozást. 6. táblázat: Szakellátásban lévő gyermekek családjainak gondozása Sorszám Megnevezés Gondozottak száma 01 Családok száma 7 02 Ezen családok szakellátásban lévő gyermekeinek száma 8 7. táblázat: Átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenység Sorszám Megnevezés Gyermek ek száma (a) 01 Helyettes szülőnél elhelyezett 02 Gyermekek átmeneti otthonába elhelyezett 03 Családok átmeneti otthonába elhelyezett 04 Összesen (01-03 sorok) Ebből (a-ból) a védelembe vett gyermekek száma (b) Családjaik száma (a-ból) táblázat: A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott bántalmazott gyermekek adatai 16

17 Sorszám Megnevezés Bántalmazott gyermekek száma fizikai 01 Családon belül szülő által 02 Családon belül testvér által 03 Családon belül egyéb rokon, hozzátartozó által 04 Összesen (01-03 sorok) 05 Családon kívül gyermek által 06 Családon kívül felnőtt által 07 Családon kívül intézmény munkatársa által 08 Összesen (05-07 sorok) 09 Összesen (04+08 sorok) Bántalmazott gyermekek száma lelki Bántalmazott gyermekek száma szexuális V. Egyéb, vállalt feladatok Kapcsolattartási ügyelet: 2008-ban a budaörsi Gyámhivatal felkérésére két családnál vállaltunk ügyeletet, amiből az egyik meg is valósult. Jelenleg kapcsolatügyeletre a pályázatunk elbírálás alatt van, ami es évben adtunk be. Korrepetálás: magán tanulóknak és tanulási, magatartási problémával küzdő gyermekeknek, Alternatív oktatási intézmények felkutatása, kapcsolattartás az intézményekkel Drog prevenciós munkakoordinálás, áldozatvédelem, Tereptanári feladatok ellátása (egyetemi főiskolai hallgatók gyakorlata) Kamaszcsoport: a 2008./ es tanévben két csoport indítása a Zimándy Ignác Általános Iskolában heti egy alkalommal, az Összjáték Alapítvány megbízásával. Családterápia: Heti egy alkalommal Fejlesztőpedagógus: Heti egy alkalommal VI. Tervek, elképzelések 17

18 Napjainkban a gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma növekszik, és még riasztóbb, hogy az elkövetés módja is változik, mely az erőszakosságban, a nagyfokú agresszivitásban jelenik meg. Ez az Európában is jelen lévő tendencia sajnos aktuális probléma, mely a törökbálinti lakosok biztonságérzetét, közérzetét is nagymértékben befolyásolja. Országszerte különféle megoldásokat keresnek a szakemberek e tendencia megállítására. A gyermeki agresszió és a fiatalkorúak bűnelkövetői magatartásának visszaszorítására kiírt pályázatra benyújtjuk szakmai programunkat. Ezzel is segítve az iskolák munkáját. A különféle programok, intézkedések struktúrák célirányos összehangolása, konkrét cselekvési program megalkotása eredményes választ adhat a jelenleg nagy társadalmi figyelmet kiváltó gyermek- és fiatalkori bűncselekmények visszaszorítására. A veszélyhelyzet felismerését elősegítő, sok forrásból merítő jelzőrendszer a gyermekvédelmen belül jól működik, ez alapját jelentheti a további feladatorientált gyermekkori bűnmegelőzési stratégiának. A gyermekvédelem rendszerének az iskolai gyermekvédelmi felelősökkel együttműködve hatékonyabb munka érdekében részt kell venni az iskolai felvilágosító tevékenységben, valamint a szabadidő-szervezésben. Komoly feladatot jelent az intézmény munkatársai számára a tankötelezettség határának 18 évre történő emelése, ami miatt jelentősen nőhet az eddig is sok problémát okozó túlkoros, de tanköteles korú gyermekek iskolában tartása. Ennek megelőzése érdekében terveink között szerepel egy felzárkóztató, támogató csoport indítása mind a gyermekek, mind a szüleik számára. Ezen túlmenően külön programot kívánunk indítani a magatartási és tanulási zavarok miatt magántanulóvá vált gyermekeknek. Gyermekitek nem a ti gyermekeitek. Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és lányai. Általatok éreznek, de nem belőletek. És bár véletek vannak, nem birtokaitok. (A próféta) II. 18

19 Beszámoló szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény végrehajtásáról a évben TARTALOMJEGYZÉK I. legalapvetőbb törvények, rendeletek 19. oldal II. Személyi feltételek 19. oldal III. Családi Szolgálat tevékenységi körei, szakmai munkája 20. oldal IV. Adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás 24. oldal IV/1. Adósságkezelési tanácsadáson ajánlható támogatások formái 25. oldal V. Együttműködés 26. oldal VI. Csoportmunka 26. oldal VII. Területi munka 27. oldal VIII. Terveink, célkitűzéseink 28. oldal A családsegítő szolgálat a helyi szociális ellátórendszert meghatározó legalapvetőbb jogszabályok szellemében és előírásainak megfelelően látja el tevékenységét. I. Legalapvetőbb törvények, rendeletek: 19

20 - a többszörösen módosított évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról; - 313/2002. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II.17.) Korm. rendelet módosításáról; - 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladataikról és működési feltételeiről; - 17/2003 (IX.14.) XI. ÖK. sz. rendelet, a szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetben nyújtott támogatásokról, a szociális szolgáltatásokról valamint a gyermekjóléti alapellátásokról; - 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól; évi IV. törvény (a továbbiakban Flt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról; II. Személyi feltételek Családsegítő Szolgálat két fővel végzi a munkáját. Mind a két fő megfelelő főiskolai végzettséggel rendelkezik. Egyes feladatköröket megbízási szerződéssel tudjuk elláttatni, ilyen a jogász a most már bevezetésre kerülő szupervíziót tartó szupervízor, és a családterápiát végző két pszichológus július elsejével vezetőváltás történt az intézményben és ez változást hozott a személyi állományt illetően. Egy kollégánk munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Családsegítő Szervezeti felépítése A felépítést bemutató organogram mellékletként szerepel a beszámoló végén. 20

21 III. Családsegítő Szolgálat tevékenységi körei, szakmai munkája A családsegítés célja és feladatai A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Szolgálatunk a családsegítés keretében biztosítja a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, a tartós munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítést családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatások közvetítését, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítását, a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben. A Családsegítő által nyújtott szolgáltatásnak - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés azonban csak akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és ha a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. 21

22 A Szolgálat fontos más tevékenységei A kapott jelzések alapján az intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, feltárja a nagy számban előforduló, az egyén és család életében jelentkező probléma okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy a megfelelő szolgáltatást nyújtó szerv felé. Szociális szakmai szolgáltatást nyújt: a humán jellegű civil kezdeményezéseket elősegíti, és a törökbálinti családok segítésével foglalkozó intézmények közötti kapcsolattartást erősíti az ellátások ügyfelek részére történő közvetítése érdekében január 1-jétől feladata a Családsegítőnek a szociális információs szolgáltatás, amelynek célja, hogy ügyfeleink megfelelő tájékoztatást kapjanak a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról, azok hozzáférhetőségéről és igénybevételükre vonatkozó szabályokról. A segítő szolgáltatás során a családgondozó kollégák a következő munkaformákat és módszereket alkalmazzák: szociális esetmunka, szociális csoportmunka, közösség-szervező szociális munka, Az egyéni esetkezelés munkafolyamata az első interjúval indul, melynek során feltárásra kerülnek az ügyfél szükségletei. Ezt követően megkezdődik a problémamegoldó alternatívák kidolgozása, melyeket a családgondozó és az ügyfél együttműködési megállapodásban rögzítenek. A megállapodás tartalmazza az elérendő cél érdekében a megvalósítandó feladatokat, az ügyfél és a segítő együttműködésének módját, (az ügyfél vállalásait, a családgondozó által végzendő teendőket), a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját. A Családsegítő munkatársai a segítségnyújtást a Forgalmi naplóban és az Esetnaplóban dokumentálják. Az aktuális dokumentációit az adatvédelmi követelményeknek megfelelően tárolják. Az ügyfelek fogadása és rövid tájékoztatása az erre a célra barátságosan kialakított recepción, a szociális asszisztens közreműködésével valósul meg. 22

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program

Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program Családokért Önkormányzati Társulás Szakmai Program Tartalomjegyzék 1. A társulás településeinek földrajzi elhelyezkedése, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete... 4 1.1 Demográfiai tendenciák

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

,,Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat. 2012. évi beszámolója. Nagymaros

,,Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat. 2012. évi beszámolója. Nagymaros ,,Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 2012. évi beszámolója Nagymaros Beszámoló A korábbi évekhez hasonlóan a 2012-es évben a településen a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM Családsegítő Intézet 3300 Eger, Kertész u. 3. Tel. (06-36) 784-825 E-mail: csskeger@chello.hu Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2015. április Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata, lapelve... 4. oldal 1.1. Az intézmény/szolgáltatás létrehozásának

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja

Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás Szakmai programja Szakfeladat száma: 88920100 Ellátási terület: Berhida - Vilonya 1 A Családsegítő Központ 1997. december 01.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról 2. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben