BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette Csokonáné Vízkeleti Ildikó intézményvezető Törökbálint, március 11.

2 Tisztelt Polgármester Úr! Mellékleten megküldőm a évi beszámolómat, amely két fő részre oszlik: I. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény értelmében a Gyermekjóléti Szolgálat évi beszámolója. II. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény értelmében a Családsegítő Szolgálat 2008.évi beszámolója. Törökbálint, március 11. Tisztelettel: Csokonáné Vízkeleti Ildikó Intézményvezető I. 2

3 Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény végrehajtásáról a évben TARTALOMJEGYZÉK I. A Gyermekjóléti Szolgálat célja, feladatai 4. oldal II. A Szolgálat működési területe, szervezeti felépítése 5. oldal III. A Szolgálat feladatellátása 7. oldal III/1. Tanácsadás, információnyújtás, a különböző ellátásokhoz III/2. való hozzájutás segítése. Szakmai koordináció, észlelő és jelzőrendszer 7 oldal 9. oldal működtetése III/3. Nyilvántartások vezetése 12. oldal III/4. Szabadidős programok szervezése a prevenció érdekében 12. oldal IV. A Szolgálat, gondozási tevékenysége 12. oldal IV/1. Alapellátás 14. oldal IV/2. Védelembe vétel 15. oldal IV/3. A családjából kiemelt gyermek és családjának gondozása 16. oldal V. Egyéb, vállalt feladatok 17. oldal VI. Tervek, elképzelések 18. oldal Törökbálinton a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál egy intézményen belül működik a gyermekjóléti és a családsegítő szolgáltatás. A két feladat ellátása önálló szakmai egység során valósul meg. Mindkét tevékenység a családok, az egyének szociális és mentálhigiénés támogatását is magába foglalja. A módszerek, eszközök sok esetben hasonlóak, de a gyermekek védelmének ellátása az általános szociálpolitika specifikusságát kívánja meg. 3

4 I. A gyermekjóléti szolgálat célja, feladatai A Gyerekjóléti Szolgálat a törvényi előírásoknak megfelelően, a megelőző tevékenység hangsúlyozása érdekében a következő főbb tevékenységeket látja el: a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, a szabadidős programok szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése. a gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, az észlelő és jelző rendszer tagjaival való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: gyermekkel és családjával végzett szociális munkával, családgondozás a problémák rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében 4

5 a családgondozás biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, az utógondozás biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. II. A Szolgálat működési területe, szervezeti felépítése Az intézmény működési területe a Törökbálint közigazgatási területe. A Gyermekjóléti Szolgálat jelenleg egy fővel működik, a másik státusz betöltésére a pályázat megjelenése folyamatos. A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója, az intézményvezetőhelyettesi feladatokat is ellátja. A Gyermekjóléti Szolgálatban is 2008-ban jelentős változások történtek. Július elsejével új vezető került az intézmény élére. Személyi változások során az egyik kolléga nyugdíjba ment, a másik pedig az iskolai végzettségének megfelelő állásban helyezkedett el. Az új kolléga megfelelő tapasztalattal, empátiakészséggel és végzettséggel rendelkezik. A felépítést bemutató organogram mellékletként szerepel a beszámoló végén. III. A Szolgálat feladatellátása A gyermekjóléti szolgálat, szervezési, szolgáltatási, és gondozási tevékenységeket lát el. A feladat az ügyféllel való együttműködésen alapuló, a hatósági munkát megelőző, azt információkkal segítő és kiegészítő, szolgáltató tevékenység. Általános feladatok: tanácsadás, információnyújtás, a különböző ellátásokhoz való hozzájutás segítése, szakmai koordináció, észlelő és jelzőrendszer működtetése, nyilvántartások vezetése, szabadidős programok szervezése a prevenció érdekében. 5

6 III/1. Tanácsadás, információnyújtás, a különböző ellátásokhoz való hozzájutás segítése A tanácsadásnál a gyermekjóléti szolgálat családgondozója segíti az igénybe vevőt egy probléma, vagy cél felismerésében és megítélésében, valamint annak eléréséhez vezető alternatívák mérlegelésében. Az információnyújtás: az intézményhez forduló személy részére nyújtott szakmai ismereteket nem tartalmazó tájékoztatás nyújtása. A családgondozók az ügyfelekkel végzett munka során családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsot nyújtanak a hozzájuk forduló családoknak. Ezt a tevékenységet az intézményben dolgozó szaktanácsadók (pl.: jogász, pszichológus) speciális ismeretekkel segítik. 1. táblázat: A gyermekjóléti szolgálat gondozási eseteinek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint Sorszám Megnevezés Kapcsolatfelvétel száma 01 Önkéntes (gyermek 6 kezdeményezte) 02 Szülővel közösen Gyermekjóléti szolgálat által 33 kezdeményezett 04 Jelzőrendszer által 43 kezdeményezett 05 Együttműködésre kötelezett 25 (hatóság által kötelezett) 06 Összesen táblázat: A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 6

7 Sorszám Megnevezés Szakmai tevékenységek száma 7

8 01 Információnyújtás Tanácsadás Segítő beszélgetés Hivatalos ügyekben való 102 közreműködés 05 Családlátogatás Közvetítés más szolgáltatásba Felülvizsgálati tárgyaláson való 8 részvételek átmeneti nevelésbe vétel esetén 08 Felülvizsgálati tárgyaláson való 7 részvételek védelembe vétel esetén 09 Elhelyezési értekezleten, ill. 4 tárgyaláson való részvétel 10 Ifjúsági lelki segélytelefon 0 11 Kapcsolattartási ügyelet 2 12 Konfliktuskezelés Készenléti szolgálat 0 14 Szakmaközi megbeszélés 4 15 Esetkonferencia 1 16 Örökbefogadással kapcsolatos 1 intézkedés 17 Egyéb 0 18 Összesen (01-17 sorok) 577 A kezelt probléma típusa szerint megnövekedett az anyagi (megélhetéssel, lakhatással kapcsolatos),és gyermeknevelési esetek száma. Magas esetszámot mutat a szülők és a család életvitelében jelentkező működési zavarok. Ezzel párhuzamosan nőttek az iskolában megjelenő problémák (magatartászavar, iskolai hiányzások). Megnőtt a tanácsadásra, a hivatalos ügyintézésben való segítségkérők száma. Védelembe vételre 14 gyermek esetében került sor. Alapellátás keretében, családok átmeneti otthonában 11 gyermek lett elhelyezve. III/2. Szakmai koordináció, észlelő és jelzőrendszer működtetése A törvényi előírásoknak megfelelően a Gyermekjóléti Szolgálat a jelzőrendszeri tagok részvételével megtartotta az éves gyermekvédelmi tanácskozást. Szakmaközi 8

9 megbeszélésekre még nem került sor a szervezeti változások miatt, viszont szükség esetén esetkonferenciára, esetmegbeszélésre igen. A jelzőrendszer működtetésének egyértelmű célja a gyermekvédelemben érintett intézmények, szervezetek, szakemberek együttműködésének javítása, hatékonyabbá tétele, az információ áramlás elősegítése, a jelzőrendszeri tagok tevékenységének összehangolása. Az intézmény alapvető hitvallása, hogy a problémákat meg lehet, és ha mód van rá, akkor meg is kell előzni. Az évi XXXI. a gyermekek védelméről szóló törvény is a megelőző tevékenység hangsúlyozását preferálja. Könnyebb, költségkímélőbb a krízist megelőzni, mint a már kialakult veszélyeztetettséget megszűntetni. A gyermekjóléti szolgálat feladatát hármas prevenciós szinten végzi: - Elsődleges prevenció. Általános, alapellátási formák, amelyre minden gyermek jogosult. Figyelemfelhívó, ismeretterjesztő tevékenységek (ismeretek a gyermeknevelésről, fejlődési szükségletekről, a gyermekbántalmazás jeleiről, jellegzetességeiről, tájékoztatás a jelzés kötelező és szükséges voltáról, stb.) - Másodlagos prevenció. Célzott segítségnyújtás, amennyiben definiálja a rizikófaktorokat, a veszélyeztetetett csoportokat, és segítséget nyújt mielőtt a bántalmazás, elhanyagolás bekövetkezne. - Harmadlagos prevenció. Speciális feladatokat jelent, azokban az esetekben, amikor a család vagy az ellátó intézmény nem a gyermek szükségleteinek megfelelő ellátásokat nyújtják. Ilyenkor be kell avatkozni a megfelelő szakmai eszközökkel, hogy megszűnjön a veszélyeztető magatartás. A prevencióban hangsúlyos szerepük van az észlelő és jelzőrendszeri tagoknak, akik a hatékony együttműködésükkel segíthetik a családgondozók munkáját, illetve a családok problémáinak megoldását. 3. táblázat: A jelzőrendszer által küldött jelzések száma Sorszám Megnevezés Küldött jelzések száma 01 Egészségügyi szolgáltató 4 9

10 02 Ebből (01-ből) védőnői jelzés 4 03 Személyes gondoskodást nyújtó 6 szociális szolgálat 04 Közoktatási intézmény Rendőrség 7 06 Ügyészség, Bíróság - 07 Társadalmi szervezet, egyház, - alapítvány 08 Áldozatsegítés és kárenyhítés - feladatait ellátó szervezet,pártfogó felügyelői szolgálat 09 Állampolgár - 10 Önkormányzat (jegyző) - 11 Összesen (01, sorok) 43 A védőnők munkája rendkívül fontos. A hatékonyság növelése érdekében 2009-ben teammunkában végzett családlátogatásokat, szakmai megbeszéléseket tervezünk. A gyermekagresszió megelőzése, illetve csökkentése érdekében a Gyermekjóléti Szolgálatnak a rendőrséggel történő szorosabb együtt működést igényel a jövőben. A gyermekorvosokkal való kapcsolat kiépítése is fontos feladatunk lesz. Számos esetben, mint azt már a gyakorlat is mutatja a gyermekorvosok információi nélkülözhetetlenek. Ilyen eset lehet a családjából kiemelt gyermek elhelyezésekor felmerülő kérdés, hogy megkapta-e a szükséges oltásokat, szükséges-e folyamatosan gyógyszert szednie. A jelzőrendszeri együttműködésről A Gyermekjóléti Szolgálat kiemelkedő fontosságú tevékenységének tekinti a koordinátori munkát. Ennek lényege éppen a jelzőrendszeri tagokkal végezett összehangolt munka rendszeresítése, összefogása. Az intézményekkel végzett koordinátori munkát szeretnénk erősíteni. Ezzel egy bizalmasabb, jól működő munkakapcsolat tud kialakulni az intézmények között. A Tanácskozásra, amit a gyermekvédelmi törvény ír elő a gyermekjóléti szolgálatok számára minden év március 31-ig meg kell tartani. Ezen a megbeszélésen kell értékelni az előző év gyermekvédelmi munkáját. Ezt a tanácskozást március 10-én tartottuk meg. A megjelent gyermekvédelmi szakemberek arról számoltak be, hogy jó és segítő kapcsolatot sikerült kialakítani a gyermekjóléti szolgálattal. A jelzőrendszeri tagok által készített beszámolókból kiderült, hogy a bölcsődei férőhelyek száma nagyon kevés. Komoly gondok várhatók őszre, mert többszörös a túljelentkezés a férőhelyekre, és nagyon nehéz lesz dönteni, hogy ki kerülhet be. Több szülő is megkereste már a szolgálatunkat, hogy szeretne elmenni dolgozni. Nem tudja megoldani a gyermeke elhelyezését, kéri segítségünket és javaslatunkat, hogy a szociális rászorultságukra való tekintettel kerülhessen felvételre a gyermekük. Az óvodák képviselői arról számoltak be, hogy a Nevelési Tanácsadó nem győzi az általuk küldött eseteket, és szükség lenne még egy főre, státuszra. Kérik, és jónak tartják a koordinátori munka erősítését a gyermekjóléti szolgálat által. 10

11 A védőnők nagyon gyümölcsözőnek ítélik meg a szolgálattal és a többi jelzőrendszeri taggal való együttműködést. A Nevelési Tanácsadó pszichológusai erősíteni szeretnék a szolgálat pszichológusával a szakmai kapcsolatot. Az iskolák is fontosnak ítélik meg a koordinátori munkát a szolgálat részéről. Fontos a szoros együttműködés és kapcsolattartás. A Családok Átmeneti Otthonának vezetője kéréssel fordult felénk a pszichológus szolgáltatását illetően. Örülnek, hogy az otthon lakói és a gyermekek igénybe vehetik őt. A gyámhatóságról a kolleganő kérte, hogy a gyermekek kiemelése esetén legyen jelen pszichológus vagy családgondozó. A Gyámhivatal vezetője felhívta a kollegák figyelmét a családi jogállás rendezésére, hiszen Törökbálinton is előfordult már többször, hogy ez évekig rendezetlen volt. A jelzőrendszeri tanácskozás pozitív eredménnyel zárult. Célként fogalmaztuk meg a szakmaközi megbeszélések rendszeresítését. A Gyermekjóléti Szolgálat a következő intézményekkel és szervekkel tart szoros, állandó kapcsolatot: Törökbálint Gyámhatóság Budaörs Gyámhivatal Önkormányzat egyes irodáival Szociális Iroda Védőnői Szolgálat Bölcsőde Óvodák Iskolák Rendőrség Gyermekorvosok Budaörs Nevelési Tanácsadó Civil szervezetek És egyéb gyermekekkel és családokkal foglalkozó társintézmények III.3. Nyilvántartások vezetése A szolgálat munkatársai számára kötelező nyilvántartást vezetni, melynek törvényi szabályai a tavalyi évben jelentősen változtak. A 251/2006. (XII. 6.) Kormány rendelet értelmében 11

12 2007. április1-től a Gyermekeink védelmében elnevezésű adatlap-rendszer használata kötelező. Ennek bevezetése az egyes jelzőrendszeri tagok házi gyermekorvosok, védőnők számára, illetve a gyámhatóság és a gyámhivatal az egységes iratkezelést és a hatékonyabb együttműködést teszi lehetővé a gyermekek és családjaik érdekében végzett munka során. III.4. Szabadidős programok szervezése a prevenció érdekében A szabadidős programok szervezésének egyik fontos szempontja, hogy a családban jelentkező nevelési problémák, hiányosságok jobban felszínre kerülhessenek. Emellett ezek enyhülhetnek is, hiszen a rossz szociális helyzetben élő családoknak sok esetben nincs lehetőségük gyermekeik számára hasznos és koruknak megfelelő szabadidős programot biztosítani. Ezek azért is fontosak, mert a szülők számára példát mutatnak, valamint egy olyan értéket közvetítenek, amelyek egy gyermek egészséges személyiségfejlődéséhez, nevelkedéséhez elengedhetetlenek. A szabadidős tevékenységek célja: az egészséges életmódra való nevelés, ennek tudatosítása, agresszió levezetése, kezelése a szülők motivációjának növelése a közös szabadidős tevékenység megszervezésére, a szülő-gyermek közötti kommunikáció fejlesztése, a kapcsolat erősítése a közös élményen keresztül, új magatartási minta tanulása július 1.-jével vettem át az intézmény vezetését, ezért a szabadidős foglalkozások szervezésére az intézmény személyi és tárgyi átalakítása miatt nem nyílt lehetőség. Nyáron a XI. kerület kamaraerdei táborába sikerült 12 gyerek napközbeni ellátását biztosítani. Ezek szülői kérésre történtek, ugyanis a gyermekek felügyeletének megoldása nehezen megoldható a nyári szünetben a szülők számára. A 2009-es évben kézműves klubbot indítottunk be és a nyár folyamán kirándulásokat, és egyéb játékos programokat, táborokat szervezünk a gyermekek részére. IV. A Szolgálat gondozási tevékenysége A Szolgálat különböző gondozási tevékenységeket különböztet meg, melyek különböző szakmai munkaformákat, esetkezeléseket is jelentenek. Gondozási típusok: A családgondozók alapvető munkaeszköze az egyéni esetkezelés, melynek során a cél az egyénben rejlő erők, a környezetében előforduló erőforrások feltérképezése, kihasználása a probléma megoldása érdekében. 12

13 Alapellátás, mely az önkéntesség elvén alapul, a minimális beavatkozás elvét szem előtt tartva. Védelembe-vétel, melynek keretében a családgondozói javaslat figyelembe vételével, jegyzői határozat formájában az érintettek számára olyan szabályok előírása, melyek a problémák megoldását, a veszélyeztetettség megszüntetését segítik. Az átmeneti nevelt gyermekekkel és családjukkal végzett szociális munka, melynek célja a családjából kiemelt kiskorú és családja közötti kapcsolat fenntartása, javítása, valamint annak elősegítése, hogy mielőbb képessé váljanak a gyermek családi környezetben való nevelésére, gondozására. Az utógondozás, melynek célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után elősegítse a gyermek, illetve a fiatal felnőtt családi környezetbe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését. Az alapellátásban gondozott és a védelembe vett gyermekek egyaránt veszélyeztetettek a Gyermekvédelmi értelmében, csak a veszélyeztetés foka és/vagy az együttműködés mértékében van eltérés. 4. táblázat: A gyermekjólét szolgálat gondozási tevékenysége nem és kor eloszlásban Sorszám Nem és kor Alapellátásban Védelembe Összesen történő gondozás vétel 01 Fiú 0-5 éves Fiú 6-13 éves Fiú éves Együtt (01-03) Lány 0-5 éves Lány 6-13 éves Lány éves Együtt (05-07) Összesen (04+08) IV/1. Alapellátás 13

14 2008-ban alapellátás keretében 148 gyermeket gondoztunk. Az alapellátásban történő gondozásnál általánosan megállapítható, hogy a szülők és a gyermekek együttműködése kielégítőnek tekinthető, de természetesen ez nem nélkülözi a nehézségeket sem. Az alapellátásban a következő problémacsoportok különíthetők el: anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő), gyermeknevelési, beilleszkedési nehézség, magatartászavar, teljesítményzavar, szülők életvitele, válási konfliktusok, kapcsolattartási nehézségek, mentális problémák, pszichiátriai problémák, szenvedélybetegség 5. táblázat: Gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint Sorszám Megnevezés Kezelt problémák száma 01 Anyagi (megélhetési, 60 lakhatással összefüggő stb.) 02 Gyermeknevelési Gyermekintézménybe való 8 beilleszkedési nehézség 04 Magatartászavar, 25 teljesítményzavar 05 Családi konfliktus (szülők 16 egymás közti, szülők- gyermek közti) 06 Szülők vagy a család életvitele Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás 7 (fizika, szexuális, lelki) 09 Fogyatékosság, retardáció 2 10 Szenvedélybetegségek 2 11 Összesen (01-10 sorok) 227 Az ábráról is leolvasható a gyermeki agresszió kialakulásának komplexitása, melyet előidézhet a szülők életvitele, szülői elhanyagolás, média káros hatása, bántalmazás. Sajnos gyakran előfordul olyan élethelyzet, amikor a család nem tudja átmenetileg a gyermek gondozását ellátni. Ezért is lenne nagy szükség arra, hogy átmenetileg gyermekek 14

15 elhelyezhetőek legyenek gyermekek átmeneti otthonában. Jelenleg ez Pest megyében nincsen megoldva. Az átmenetileg krízishelyzetbe került családok gyermekeit, vidéki nevelőszülőkhöz vagy otthonokba tudja a hatóság elhelyezni. Ezért is kértem a törökbálinti képviselő testülettől, hogy támogassák a gyermekek átmeneti otthonában két férőhely megvásárlásának biztosítását. A 2009-es évben erre már javaslat beadásra került ban Törökbálinton a Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány családok átmeneti otthonában két férőhelyre kötött szerződést az önkormányzat, illetve az érdi LEA anyaotthonnal egy férőhely megvásárlása történt. Ezen férőhelyek kihasználtsága folyamatos. IV/2. Védelembe vétel Védelembe vételre azokban az esetekben kerül sor, ahol az alapellátásban való gondozás nem vezet eredményre az együttműködés hiánya miatt, vagy olyan mértékű a veszélyeztetés, hogy az indokolja a védelembe vételt. A védelembe vétel okai lehetnek: elhanyagolás, szökés, suicidum, abúzus (lelki, fizikai, szexuális) rossz lakhatási körülmények pszichiátriai beteg, egyedülálló szülő A Szolgálat és a Gyámhatóság közötti hatékony munkakapcsolatot mutatja az is, hogy a védelembe vétel intézménye az esetek nagyobb százalékában eredményesen működött. Előfordulnak esetek, melyeknél a védelembe vétel nem jár eredménnyel és más gyermekvédelmi eljárást kell kezdeményezni. A legkevésbé akkor működik ez az eljárás, ha a védelembe vételt a kapcsolattartási problémák megoldására használják fel. Ezekben az esetekben ez a módszer nem éri el a kívánt célt. A védelembe vett gyermekek száma 2008-ban 14 fő. IV/3. A családjából kiemelt gyermek és családjának gondozása 2O08-ban 4 gyermek került átmeneti nevelésbe, illetve 4 gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésbe. 15

16 A szakellátásba kerülés oka: szülő hirtelen elhalálozása szülő/szülők pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége örökbe adás nem megfelelő lakhatási körülmények Ekkor a cél az, hogy a család képessé váljon a gyermek ellátására, illetve a hazagondozás elősegítése. A családgondozók a törvénynek megfelelően járnak el, felveszik a kapcsolatot a gondozási hellyel és a gyermek családgondozójával, vagy a nevelőszülői tanácsadóval közösen végzik a hazagondozást. 6. táblázat: Szakellátásban lévő gyermekek családjainak gondozása Sorszám Megnevezés Gondozottak száma 01 Családok száma 7 02 Ezen családok szakellátásban lévő gyermekeinek száma 8 7. táblázat: Átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenység Sorszám Megnevezés Gyermek ek száma (a) 01 Helyettes szülőnél elhelyezett 02 Gyermekek átmeneti otthonába elhelyezett 03 Családok átmeneti otthonába elhelyezett 04 Összesen (01-03 sorok) Ebből (a-ból) a védelembe vett gyermekek száma (b) Családjaik száma (a-ból) táblázat: A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott bántalmazott gyermekek adatai 16

17 Sorszám Megnevezés Bántalmazott gyermekek száma fizikai 01 Családon belül szülő által 02 Családon belül testvér által 03 Családon belül egyéb rokon, hozzátartozó által 04 Összesen (01-03 sorok) 05 Családon kívül gyermek által 06 Családon kívül felnőtt által 07 Családon kívül intézmény munkatársa által 08 Összesen (05-07 sorok) 09 Összesen (04+08 sorok) Bántalmazott gyermekek száma lelki Bántalmazott gyermekek száma szexuális V. Egyéb, vállalt feladatok Kapcsolattartási ügyelet: 2008-ban a budaörsi Gyámhivatal felkérésére két családnál vállaltunk ügyeletet, amiből az egyik meg is valósult. Jelenleg kapcsolatügyeletre a pályázatunk elbírálás alatt van, ami es évben adtunk be. Korrepetálás: magán tanulóknak és tanulási, magatartási problémával küzdő gyermekeknek, Alternatív oktatási intézmények felkutatása, kapcsolattartás az intézményekkel Drog prevenciós munkakoordinálás, áldozatvédelem, Tereptanári feladatok ellátása (egyetemi főiskolai hallgatók gyakorlata) Kamaszcsoport: a 2008./ es tanévben két csoport indítása a Zimándy Ignác Általános Iskolában heti egy alkalommal, az Összjáték Alapítvány megbízásával. Családterápia: Heti egy alkalommal Fejlesztőpedagógus: Heti egy alkalommal VI. Tervek, elképzelések 17

18 Napjainkban a gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma növekszik, és még riasztóbb, hogy az elkövetés módja is változik, mely az erőszakosságban, a nagyfokú agresszivitásban jelenik meg. Ez az Európában is jelen lévő tendencia sajnos aktuális probléma, mely a törökbálinti lakosok biztonságérzetét, közérzetét is nagymértékben befolyásolja. Országszerte különféle megoldásokat keresnek a szakemberek e tendencia megállítására. A gyermeki agresszió és a fiatalkorúak bűnelkövetői magatartásának visszaszorítására kiírt pályázatra benyújtjuk szakmai programunkat. Ezzel is segítve az iskolák munkáját. A különféle programok, intézkedések struktúrák célirányos összehangolása, konkrét cselekvési program megalkotása eredményes választ adhat a jelenleg nagy társadalmi figyelmet kiváltó gyermek- és fiatalkori bűncselekmények visszaszorítására. A veszélyhelyzet felismerését elősegítő, sok forrásból merítő jelzőrendszer a gyermekvédelmen belül jól működik, ez alapját jelentheti a további feladatorientált gyermekkori bűnmegelőzési stratégiának. A gyermekvédelem rendszerének az iskolai gyermekvédelmi felelősökkel együttműködve hatékonyabb munka érdekében részt kell venni az iskolai felvilágosító tevékenységben, valamint a szabadidő-szervezésben. Komoly feladatot jelent az intézmény munkatársai számára a tankötelezettség határának 18 évre történő emelése, ami miatt jelentősen nőhet az eddig is sok problémát okozó túlkoros, de tanköteles korú gyermekek iskolában tartása. Ennek megelőzése érdekében terveink között szerepel egy felzárkóztató, támogató csoport indítása mind a gyermekek, mind a szüleik számára. Ezen túlmenően külön programot kívánunk indítani a magatartási és tanulási zavarok miatt magántanulóvá vált gyermekeknek. Gyermekitek nem a ti gyermekeitek. Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és lányai. Általatok éreznek, de nem belőletek. És bár véletek vannak, nem birtokaitok. (A próféta) II. 18

19 Beszámoló szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény végrehajtásáról a évben TARTALOMJEGYZÉK I. legalapvetőbb törvények, rendeletek 19. oldal II. Személyi feltételek 19. oldal III. Családi Szolgálat tevékenységi körei, szakmai munkája 20. oldal IV. Adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás 24. oldal IV/1. Adósságkezelési tanácsadáson ajánlható támogatások formái 25. oldal V. Együttműködés 26. oldal VI. Csoportmunka 26. oldal VII. Területi munka 27. oldal VIII. Terveink, célkitűzéseink 28. oldal A családsegítő szolgálat a helyi szociális ellátórendszert meghatározó legalapvetőbb jogszabályok szellemében és előírásainak megfelelően látja el tevékenységét. I. Legalapvetőbb törvények, rendeletek: 19

20 - a többszörösen módosított évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról; - 313/2002. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II.17.) Korm. rendelet módosításáról; - 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladataikról és működési feltételeiről; - 17/2003 (IX.14.) XI. ÖK. sz. rendelet, a szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetben nyújtott támogatásokról, a szociális szolgáltatásokról valamint a gyermekjóléti alapellátásokról; - 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól; évi IV. törvény (a továbbiakban Flt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról; II. Személyi feltételek Családsegítő Szolgálat két fővel végzi a munkáját. Mind a két fő megfelelő főiskolai végzettséggel rendelkezik. Egyes feladatköröket megbízási szerződéssel tudjuk elláttatni, ilyen a jogász a most már bevezetésre kerülő szupervíziót tartó szupervízor, és a családterápiát végző két pszichológus július elsejével vezetőváltás történt az intézményben és ez változást hozott a személyi állományt illetően. Egy kollégánk munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Családsegítő Szervezeti felépítése A felépítést bemutató organogram mellékletként szerepel a beszámoló végén. 20

21 III. Családsegítő Szolgálat tevékenységi körei, szakmai munkája A családsegítés célja és feladatai A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Szolgálatunk a családsegítés keretében biztosítja a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, a tartós munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítést családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatások közvetítését, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítását, a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben. A Családsegítő által nyújtott szolgáltatásnak - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés azonban csak akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és ha a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. 21

22 A Szolgálat fontos más tevékenységei A kapott jelzések alapján az intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, feltárja a nagy számban előforduló, az egyén és család életében jelentkező probléma okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy a megfelelő szolgáltatást nyújtó szerv felé. Szociális szakmai szolgáltatást nyújt: a humán jellegű civil kezdeményezéseket elősegíti, és a törökbálinti családok segítésével foglalkozó intézmények közötti kapcsolattartást erősíti az ellátások ügyfelek részére történő közvetítése érdekében január 1-jétől feladata a Családsegítőnek a szociális információs szolgáltatás, amelynek célja, hogy ügyfeleink megfelelő tájékoztatást kapjanak a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról, azok hozzáférhetőségéről és igénybevételükre vonatkozó szabályokról. A segítő szolgáltatás során a családgondozó kollégák a következő munkaformákat és módszereket alkalmazzák: szociális esetmunka, szociális csoportmunka, közösség-szervező szociális munka, Az egyéni esetkezelés munkafolyamata az első interjúval indul, melynek során feltárásra kerülnek az ügyfél szükségletei. Ezt követően megkezdődik a problémamegoldó alternatívák kidolgozása, melyeket a családgondozó és az ügyfél együttműködési megállapodásban rögzítenek. A megállapodás tartalmazza az elérendő cél érdekében a megvalósítandó feladatokat, az ügyfél és a segítő együttműködésének módját, (az ügyfél vállalásait, a családgondozó által végzendő teendőket), a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját. A Családsegítő munkatársai a segítségnyújtást a Forgalmi naplóban és az Esetnaplóban dokumentálják. Az aktuális dokumentációit az adatvédelmi követelményeknek megfelelően tárolják. Az ügyfelek fogadása és rövid tájékoztatása az erre a célra barátságosan kialakított recepción, a szociális asszisztens közreműködésével valósul meg. 22

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak 2015. évi tevékenységéről Újhartyán Városban Intézményünk a 2015. évben is társulás keretében működtette a három szociális alapellátást (étkeztetést,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÉSZÍTETTE:KÁDÁR ANIKÓ 2016.05.27. B E R E T T Y Ó - K Ö R Ö S T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S S Z O C I Á L I S S Z O L G Á L T A T Ó K Ö

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT Ágazat telephelye : 6090 KUNSZENTMIKLÓS, Damjanich u. 17/D sz.. TELEFON: 76/550-257 I.

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-8/205. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 205. május 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Átfogó

Részletesebben

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS Esetmenedzser

MUNKAKÖRI LEÍRÁS Esetmenedzser Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Ágazat telephelye : 6090 KUNSZENTMIKLÓS, Damjanich

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20- i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA SIÓFOK 2011.05.11. Takács Imre előadása A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál 1. A TEREP ELVÁRÁSAI

Részletesebben

negyedév Esztergom

negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. 4.negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb elérhetőségek :

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról. Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról. Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére Izsák Város Aljegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. április 5-én tartandó ülésére Tárgy:Átfogó értékelés Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5516 Körösladány, Wenckheim Béla u. 1. Tel./fax: 06-66/475-125 E-mail: klcssgyj@gmail.com

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben