Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet"

Átírás

1

2 Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet

3 Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet A Biztos Kezdet Óvodai Program konferenciakötet Zárókonferencia Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012

4 Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült. Projekt száma: TÁMOP / Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Készítette: Labáth Ferencné Szerkesztette: Labáth Ferencné Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kerékgyártó Sándor ügyvezető 1122 Budapest, Maros utca Telefon: (06 1) Fax: (06 1) internet:

5 TARTALOM Bevezető 5 Ajánló 7 1. A Biztos Kezdet Óvodai Program mérési eredményeinek elemzése Dr. Soltiné Selymes Zsuzsanna 9 2. Biztos Kezdet Óvodai Program mérési eredményeinek visszacsatolása a kitűzött célokhoz, feladatokhoz Babicz Lászlóné Együttműködés az együttnevelésért Fajt Györgyné Együttműködés az együttnevelésért a Boldog Gyermekkor programban Karakasné Szarka Ágnes A pilot program és a minőség élő kapcsolata Kerekes Jánosné A jó kezdet - a szekció zárása Labáth Ferencné 91

6 4 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e

7 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 5 Bevezető Tisztelt Olvasó! A közoktatás fejlesztésében való részvétel nagy felelősség volt a múltban is és a mában is. Felelősség azoknak, akik kijelölik az irányait, kitűzik a céljait, meghatározzák a feladatait, és felelősség azok számára is, akik részt vesznek a kidolgozott fejlesztés kipróbálásában, véglegesítésében. Így van ez a Biztos Kezdet Óvodai Program esetében is, amely a TÁMOP 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP / ) kiemelt projekt 1. számú Fejlesztéskoordinációs hálózat, horizontális együttműködések kiépülésének ösztönzése, támogatása pillérének része. A TÁMOP program keretében megvalósuló fejlesztések célja olyan támogató pedagógiai rendszer kialakítása, amely a konkrét pedagógiai gyakorlat és tevékenység szintjén segíti a közoktatási intézményeket a minőségi oktatás és az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításában. Ezen célok érdekében a Biztos Kezdet Óvodai Programban újszerű módon, az eddigi pedagógiai gyakorlattól eltérően, szociális és egészségügyi tevékenységeket is kíván támogatni az óvodai pedagógiai munkában. A program révén a családok bevonásával és aktív részvételével valóra válik a hátrányos helyzetű gyerekek hozott alkalmazkodási, életmódbeli, kulturális és szociális területeken jelentkező hátrányainak enyhítése. Az iskolával való szoros együttműködéssel az óvoda-iskola átmenet előkészítése, ezáltal a későbbi lehetséges lemaradások, hiányosságok és különbségek minimalizálása valósul meg. Örömünkre szolgál, hogy a Biztos Kezdet Óvodai Program keretein belül megvalósult tevékenységek eredményeit jelen tanulmánykötetben közkinccsé tehetjük. Bízunk abban, hogy kiadványunk tartalmas gondolatokkal segíti a szakmai munka továbbfejlesztését és a nagyközönség számára is hasznos információkkal szolgál a program által elért pedagógiai eredményekről. Milánkovics Ibolya Labáth Ferencné Schanda Tamás János TÁMOP TÁMOP TÁMOP Közoktatás-fejlesztési Iroda Közoktatás-fejlesztési Iroda Közoktatási Osztály irodavezető óvodai csoport szakmai vezető osztályvezető Educatio Társadalmi Educatio Társadalmi Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szolgáltató Nonprofit Kft. Szolgáltató Nonprofit Kft.

8 6 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e

9 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 7 Ajánló Konferenciakötet-sorozatot indítunk útjára, melynek második eleme a Biztos Kezdet Óvodai Program zárókonferenciájának anyagát tartalmazza, a Programot, annak eredményeit mutatja be. Maga a program a XXI. század társadalmi, gazdasági, nevelési kihívásaira készíti fel az óvodáskorúak neveléséért felelős, a nevelésben közvetlen módon résztvevő személyeket. Kevés olyan konferencia van, amelyről elmondható, hogy a közoktatási intézmények fenntartói, vezetői, óvodapedagógusai, dajkái, a gyógypedagógusok, a fejlesztőpedagógusok, a logopédusok, a védőnők, gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök, a gyermekjóléti szolgálat szakemberei, a kistérségi humánszolgáltató központ munkatársai, a szociális támogató családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat szakemberei, az egyházi képviseletek együttesen jelen vannak egy közös cél érdekében. Ez a közös cél a hátrányos helyzetű óvodáskorú gyerekek esélyeinek növelése. Ennek a célnak a megvalósulását kívánja szolgálni Biztos Kezdet Óvodai Program, amely ágazatiés ágazatközi egyeztetések eredményeként született meg. A program keretében az egyes ágazatok nem külön-külön tesznek a családok és a gyerekek szocializációs feltételeinek javításáért, az intézményes szolgáltatások eléréséért, hanem közösen. A kötet anyaga egy visszatekintés. A hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítása érdekében megfogalmazott céljainkat, kikkel és hogyan valósítottuk meg? Jó szívvel ajánlom a konferencia kötetet minden Olvasó, minden Szakember figyelmébe. Schanda Tamás János TÁMOP Közoktatási Osztály osztályvezető

10

11 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 9 Dr. Soltiné Selymes Zsuzsanna 1. A Biztos Kezdet Óvodai Program mérési eredményeinek elemzése A programban 28 intézmény vett részt. 23 megvalósító intézmény és 5 kontroll intézmény. A pilot szakasz időtartama: rövidebb, mint egy nevelési év, a 2010/2011-es nevelési évet érintette. A mérést előkészítő szakaszban áttanulmányoztuk a program előkészítése és megvalósítása során keletkezett dokumentumokat és tanulmányokat. A program indításakor megfogalmazódott egy hipotézis és egy cél. Kérdéseink összeállításakor ezek igazolására törekedtünk. Feltételezés (hipotézis): a helyi nevelési gyakorlat, a program szakmai koncepciója és a Kompetencia alapú óvodai programcsomag segítségével, a megvalósításban érintett szereplők felkészítésével, és a program szakmai vezetője által nyújtott segítséggel eredményesen valósíthatók meg a Biztos Kezdet Óvodai Program célkitűzései (BIKÓP). Cél: a BIKÓP hozzáadott pedagógiai értékeinek bemérése, öszszevetve a kontroll intézmények pedagógiai értékeivel. A feltételezés igazolására alkalmazott módszer: kérdőív 30 kérdéssel, melyet próbamérés előzött meg. A kérdőívek feldolgozását a matematikai statisztika legtöbbet alkalmazott módszereivel, eljárásaival végeztük. A programmal kapcsolatban lévő intézményeket két mintára osztottuk. 1. minta: megvalósító intézmények, melynek elemszáma minta: kontroll intézmények, melynek elemszáma 5. A kérdőívben szereplő kérdések típusai Feleletválasztós: egy válasz lehetőséggel, több válasz lehetőséggel Minősítő: 1-től 4-ig, 1-től 5-ig és 1-től 10-ig Kiegészítős: saját vélemény leírása A kérdőív szerkezete Az első részben a kérdőív azon kérdései szerepelnek, mely kérdéseket egyaránt megkaptak a megvalósító és a kontroll intézmények is. Ebben a részben célunk a különbözőségek feltárása volt. A kontroll intézmények a BIKÓP programot nem ismerték, képzéseken nem vettek részt, eszközöket nem kaptak. A feltett kérdések által (szám szerint 12) azt kutattuk, hogy a BIKÓP programmal dolgozó óvodák pedagógiai munkája mennyivel lett hatékonyabb a kontroll intézmények pedagógiai munkájával összehasonlítva. A második részben lévő kérdéseket már csak a megvalósító intézmények kapták meg. Ez a rész a BIKÓP program hozzáadott pedagógiai értékének mérésére készült. 1. Fókuszpontok és válaszok elemzése az első részből 1.1 Biztos Kezdet Gyerekházak A program megvalósításának elsődleges szempontja az óvoda közelében a Biztos Kezdet Gyerekház léte. A kontroll intézményeknek lehetnek is ilyen kapcsolatuk. A BIKÓP program során a megvalósító

12 10 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e óvodák és a Biztos Kezdet Gyerekházak között a kapcsolat előnyösen változott. A program bevezetése óta javult a kapcsolata tíz (35,7%) és nagyon jó a kapcsolata négy (14,3%) megvalósító intézménynek. Ha összesítjük a két eredményt, akkor az óvodák számának 50%-át kapjuk. Ez az eredmény egyértelműen alátámasztja az óvodák és a Biztos Kezdet Gyerekházak kapcsolatának minőségi javulását, mely a BIKÓP programnak köszönhető. A hagyományos rendezvényeken túl (mikulás: 12, karácsony: 13, farsang: 15) sok helyen szerveztek szülők-nevelők találkozóját (15 alkalom, 53,6%) és szép számban került sor előadók meghívására (13 alkalom, 46,4%) is. Ez utóbbi két program a külső partnerekkel történő kapcsolatfelvétel előnyös változása, melyet a BIKÓP program segített elő. 1.2 Esélyegyenlőség, esélyteremtés A legtöbb megjelölés mindkét mintából a program alkalmazását segítő eszközökre esett. A kontroll intézmények nem kaptak eszközöket, így érthető, hogy ezt jelölték meg, de további eszközigény merült fel a megvalósító intézmények részéről is. 1.3 A szegénység társadalmi dilemmái A megvalósító intézmények a dajkai szerepvállalást fontosabbnak tartják, mint a kontroll intézmények. A legtöbb megjelölés az egészséges életmód, a szokások kialakításának segítésében kérdésre érkezett. Nagyon fontos ennek az eredménynek a továbbgondolása, a dajkák szerepének növelése az óvodai pedagógiai munkában. Az esélyteremtésben a dajkák szerepét, feladatát növelni kell. Az óvodapedagógusok a legtöbb segítséget nevelő munkájuk során a dajkáktól kapják. A dajkai szerepvállalás fontos és az óvodai nevelés épít a munkájukra. A jó dajka olyan, mint egy pedagógiai asszisztens, az óvónő meghosszabbított keze. 1.4 Esélyegyenlőség az óvodában egy SWOT analízis tapasztalatai Az óvodai nevelés 18 területének megjelölésével az intézmény működésének minőségi változásaira kérdeztünk rá. A kiválasztott terület minőségi változását a 4-es skálán kértük jelölni. A kérdések minősítő kérdések voltak 1-től 4-ig. A válaszok átlaga 4-es skálán: 3,45. A megvalósító intézmények átlaga a 4-es skálán: 3,56. (89%). Legjobb eredményt, legjobb minősítést A gyermek befogadásának gondos előkészítése (3,91) terület kapta. A kontroll intézmények átlaga a 4-es skálán: 2,93. (73%), lényegesen kevesebb, mint a megvalósító intézmények átlaga. Eltérés a 4-es skála szerint: 0,63. Százalékos eltérés: 21%. 1.5 A hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtő fejlesztése A Biztos Kezdet Óvodai Program a komplex fejlesztést az inklúzió, a differenciálás és az integráció gyakorlatára épülő országos tendenciák szem előtt tartásával, az esélyegyenlőség és az esélyteremtés jegyében kívánja megvalósítani. A program fontos eleme a preventív jelleg, mely szerint a hátrányos helyzet elkerülhető vagy meggátolható. A kérdések minősítő kérdések voltak 1-től 4-ig. Öt területre kérdeztünk rá. A megvalósító intézmények átlaga: 3,46. Legjobb eredményt a szociális készség fejlesztése terület kapta! A kontroll intézmények átlaga a megvalósító intézmények átlaga alatt van. 1.6 Az intervenció alkalmazásának hasznossága Az intervenció hasznosságát, eredményességét bemutató diagram elemzése alapján pozitív eredményről számolhatunk be. A megvalósító intézmények részéről lényegesen pozitívabb visszajelzés érkezett az intervenció hasznosságáról, eredményességéről, mint a kontroll intézmények véleménye, amely a programnak köszönhető szemléletváltást mutatja. A program fejlesztésének fontos feladata a tudatos,

13 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 11 összehangolt segítés megvalósítása. Minősítő kérdés: 1-től 10-ig. Összes intézmény átlaga a 10-es skálán: 8,4. A megvalósító intézmények átlaga a 10-es skálán: 8,8. Kontroll intézmények átlaga a 10-es skálán 6,4. A kontroll intézményekben nem volt tervszerű intervenció! Eltérés a 10-es skála szerint: 2,4. Százalékos eltérés: +37,5%. 1.7 A gyermekek egyéni fejlesztése A gyermekek egyéni fejlesztése területén minőségi változást tapasztaltunk a megvalósító intézményeknél. Az egyéni fejlesztés nem szükségszerűen, hanem tervszerűen történik a programnak köszönhetően. 1.8 Együttnevelést támogató módszertani képzések A kontroll intézmények részéről magasabb a képzést igénylők átlaga, mint a megvalósító intézményeknél. A válaszokból egyértelműen érzékeljük a kontroll intézmények felkészítések iránti igényét. A kontroll intézmények nem kaptak felkészítéseket, míg a megvalósító intézmények a program során több féle felkészítésen vettek részt. 1.9 Együttműködések a partnerekkel A jövő szempontjából kulcskérdés, hogy sikerül-e a hátrányos helyzetű csoportok integrálása a társadalomba? A gyerekesélyek javítását célzó társadalompolitikai programok akkor válnak eredményessé, ha az érintett gyermekek szüleivel közösen kialakított szempontok, elvárások szerint, a helyben elérhető szolgáltatások, a helyi kisközösségek együttműködése és lehetősége révén, a résztvevők közös érdekéből kiindulva, s a kölcsönös tisztelet, bizalom elvére építve alakulnak ki, valósulnak meg. A kérdések során a szülőkkel, az általános iskolákkal, a felnőttképző intézményekkel, a fenntartókkal, az alapítványokkal és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel való együttműködéseket vizsgáltuk. A megvalósító intézmények kapcsolata az összes partnerrel együttvéve jobb, mint a kontroll intézményeké A szülőkkel való együttműködés A szülőkkel való együttműködési formák a megvalósító intézményekben eredményesebbek voltak, mint a kontroll intézményeknél. Legjobb eredménnyel a beszoktatás terén büszkélkedhetnek az intézmények, amely a program egyik igen nagy erénye. A kérdőív első részéből, az összes kérdést vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a program indításakor megfogalmazott célok megvalósultak. A megvalósító intézmények adatai ezt támasztják alá A megvalósító intézmények belső folyamataira irányuló mérések adatai Kérdőívünk második részében a BIKÓP program megvalósítása során hozzáadott pedagógiai értéket mértük. A megvalósító intézmények válaszaikban a szakmai-pedagógiai eredményeiket, a szakmai együttműködéseik megvalósulásának mértékét és a BIKÓP képzésfejlesztés eredményességét értékelték. A BIKÓP jövőképét, fenntarthatóságát, elterjeszthetőségét, a véglegesítéshez született javaslatokat, korrekciókat ezen kérdésekre adott válaszok értékelésén keresztül tesszük meg. Az eredmények minden területen előremutatóak, a program bevezetésére, multiplikálására adnak lehetőséget.

14 12 H át r á n yo s hely ze t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e A BIKÓP mérési eredményeinek elemzése A BIKÓP mérési eredményeinek elemzése A Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító- és kontroll intézmények visszamérésének eredményei A programban 28 intézmény vett részt 23 megvalósító intézmény és 5 kontroll intézmény. A pilot szakasz időtartama rövidebb, mint 1 nevelési év, 2010/11-ben valósult meg.

15 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 13 A BIKÓP mérési eredményeinek elemzése: a hipotézis, a cél Feltételezés A helyi nevelési gyakorlat, a program szakmai koncepciója és a kompetencia alapú óvodai programcsomag mentén a megvalósításban érintett szereplők felkészítésével a program szakmai vezetője által nyújtott segítséggel eredményesen valósították meg a Biztos Kezdet Óvodai Program célkitűzéseit. Cél A BIKÓP hozzáadott pedagógiai értékét kell bemérnie, összevetve a kontroll intézmények pedagógiai értékeivel. A BIKÓP mérési eredményeinek elemzése: a módszer A kérdőív feldolgozását a matematikai statisztika legtöbbet alkalmazott módszereivel, eljárásaival végeztük. 1. minta: megvalósító intézmények, elemszáma minta: kontroll intézmények, elemszáma 5.

16 14 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e A tanulmányban használt matematikai statisztikai fogalmak Átlag: a mért adatok számtani közepe. Minimum: a minta elemei között a legkisebb elem. Maximum: a minta elemei között a legnagyobb elem. Minta: a populáció kiválasztott részhalmaza, amelyen a vizsgálatot végezzük, s amelyen mért adatokból az egész populációra vonunk le következtetéseket. Mintaterjedelem: a legnagyobb és a legkisebb adat közti különbség. Módusz: a legnagyobb gyakoriságú adat. Gyakoriság: valamilyen szempontból egy csoportba kerülő adatok száma. Relatív gyakoriság: a gyakoriság és az összes adat számának hányadosa. A kérdőívben szereplő kérdések típusai Feleletválasztós egy válasz lehetőséggel több válasz lehetőséggel Minősítő Jelölje 1-től 4-ig! Jelölje 1-től 5-ig! Jelölje 1-től 10-ig! Kiegészítős: saját vélemény leírása

17 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 15 A kérdőív szerkezete Az első részben a kérdőív azon kérdései szerepelnek, mely kérdéseket egyaránt megkaptak a megvalósító- és a kontroll intézmények is. A második részben lévő kérdéseket már csak a megvalósító intézmények kaptak meg, ez a rész a program jósági mutatóit méri. Néhány kérdés és elemzése az első részből A BIKÓP program megvalósító- vagy kontroll intézménynek milyen a kapcsolata a Biztos Kezdet Gyerekházzal? Kapcsolat a Biztos Kezdet Gyerekházzal Kontroll intézményként nincs kapcsolatunk A BIKÓP program óta nagyon jó a kapcsolatunk 14,3% 17,9% A BIKÓP program óta javult a kapcsolatunk 35,7% A BIKÓP program előtt jó volt kapcsolatunk 21,4% A BIKÓP program előtt alig volt kapcsolatunk A BIKÓP program előtt egyáltalán nem volt kapcsolatunk 3,6% 7,1% 0% 10% 20% 30% 40%

18 16 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e Biztos Kezdet Gyerekházzal közösen megvalósított programok Közösen megvalósított programok nem releváns 28,6% előadók meghívása 46,4% szülők-nevelők találkozója 53,6% anyák napja 17,9% húsvét 25,0% farsang 53,6% karácsony mikulás 42,9% 46,4% 0% 20% 40% 60% A kompetencia alapú óvodai programcsomag HOP

19 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 17 A programcsomag eredményes megvalósításához mire lenne még szüksége? 80% 60% 40% 20% 0% Szükségletek a programcsomag eredményes megvalósításához 14,3% a programcsomag részletes megismerésére 53,6% a programcsomag alkalmazására felkészítő továbbképzésekre 78,6% a programcsomag alkalmazását segítő eszközökre Többválasztásos kérdés: Megvalósító intézmények: 1,5 megjelölés, 50% Kontroll intézmények: 1,4 megjelölés, 46% A legtöbb megjelölés mindkét mintából a programcsomag alkalmazását segítő eszközökre esett, amely a kontroll intézményeknél egyáltalán nem történt meg! A dajkai szerepvállalás fontossága A dajkai szerepvállalás fontossága különbözőség elfogadásának segítésében hagyományápolásra, kultúrák tiszteletére nevelésben párhuzamos tevékenységek támogatásában szabadjáték feltételeinek megteremtésében közreműködés mozgásfejlesztés segítésében egészséges életmód, szokások kialakításának segítésében kommunikációs képességek fejlesztésében szociális kompetencia fejlesztésében az érzelmi biztonság nyújtásában 25,0% 28,6% 35,7% 57,1% 67,9% 71,4% 78,6% 82,1% 78,6% 0% 30% 60% 90% Többválasztásos kérdés: Megvalósító intézmények: 6,4 megjelölés, 59,5% Kontroll intézmények: 4 megjelölés, 44% A megvalósító intézmények a dajkai szerepvállalást fontosabbnak tartják egészséges életmód, szokások kialakításának segítésében

20 18 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e A intézmény működésének erősödése

21 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 19 A intézmény működésének erősödése Minősítő kérdés:1-től 4-ig A válaszok átlaga a 4-es skálán: 3,45. A megvalósító intézmények átlaga a 4-es skálán: 3,56. (89%) LEGJOBB: A gyermek befogadásának gondos előkészítése (3,91). Kontroll intézmények átlaga a 4-es skálán: 2,93. (73%) Eltérés a 4-es skála szerint: 0,63. Százalékos eltérés: 21%. A hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtő fejlesztése Minősítő kérdés:1-től 4-ig Összes intézmény átlaga a 4-es skálán: 3,5. Megvalósító intézmények átlaga: 3,46. LEGNAGYOBB ÉRTÉK: SZOCIÁLIS KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE! Kontroll intézmények átlaga: 3,52. Eltérés a 4-es skála szerint: -0,06. Százalékos eltérés: +1,7%.

22 20 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e A hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtő fejlesztése Minősítő kérdés:1-től 4-ig Összes intézmény átlaga a 4-es skálán: 3,5. Megvalósító intézmények átlaga: 3,46. LEGNAGYOBB ÉRTÉK: SZOCIÁLIS KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE! Kontroll intézmények átlaga: 3,52. Eltérés a 4-es skála szerint: -0,06. Százalékos eltérés: +1,7%. A gyermekek egyéni fejlesztése Összehasonlító értékek: az összes (28) intézményre vetített érték: 55 választás, 65%. a megvalósító (23) intézményekre vetített érték: 46 választás, 54%. DE EZ A TERVSZERŰEN és nem a SZÜKSÉGSZERŰEN a kontroll (5) intézményekre vetített érték: 9 választás, 60%.

23 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 21 Együttnevelést támogató módszertani képzések Összehasonlító értékek: az összes (28) intézményre vetített érték: 70 választás, átlag 14; 50%. a megvalósító (23) intézményre vetített érték: 53 választás, átlag 10,6; 46% MIVEL ITT MÁR VOLTAK KÉPZÉSEK! a kontroll (5) intézményekre vetített érték: 17 választás, átlag 3,4; 68%. Együttműködések megvalósulásának területei a partnerekkel A partnerekkel való együttműködések közös tevékenységek közös felelősök választása közös tervező munka együttműködési megállapodás kötése 100% 100,0% 100,0% 100,0% 80% 60% 57,1% 64,3% 60,7% 57,1% 71,4% 53,6% 67,9% 40% 42,9% 35,7% 42,9% 39,3% 42,9% 20% 0% 25,0% 21,4% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 7,1% 21,4% 17,9% szülők általános iskolák felnőttképző-intézmények fenntartó alapítvány Educatio

24 22 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e Együttműködések megvalósulásának területei a partnerekkel Megvalósító intézmény Szülőkkel való együttműködési formák A szülőkkel való együttműködési formák a bevezető intézményekben eredményesebbek voltak Megvalósító intézmények 4,4 Kontroll intézmények 4,4 LEGNAGYOBB ÉRTÉK MINDKÉT MINTÁBAN: BESZOKTATÁS LEGKISEBB ÉRTÉK : MUNKADÉLUTÁNOK (kontroll)

25 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 23 Megvalósító intézmények belső folyamataira irányuló mérések adatai Kutatásunk ezen fejezetében a BIKÓP megvalósítása során hozzáadott pedagógiai értékét a: megvalósító intézmények szakmai-pedagógiai eredményein, a szakmai együttműködések megvalósulásának mértékén, a BIKÓP képzésfejlesztés eredményességén, a BIKÓP jövőképén fenntarthatósága, elterjesztése, a véglegesítéshez született javaslatok, korrekciók mérés, elemzés értékelésén keresztül tesszük. A BIKÓP program szakmai koncepciója az intézmény dokumentumaiban A BIKÓP szakmai koncepció beépülése 100% 80% 91,3% 60% 65,2% 40% 43,5% 52,2% 20% 26,1% 0% cselekvési és ütemterv készült rá az éves munkaterv szerves része a BIKÓP programban résztvevő kollégák team munkatervében a BIKÓP programban résztvevő kollégák feladatleírásában beépült a Helyi Nevelési Programba

26 24 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e Beóvodázási eredmények Tervszerű beóvodázás

27 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 25 A pedagógiai munka tudatossága A pedagógiai munka tudatosabbá válásának mértéke Értékelés: 1 Értékelés: 2 Értékelés: 3 Értékelés: 4 a dokumentációs kultúra fokozása 4,8% 28,6% 66,7% az egyéni fejlesztés komplexitása 33,3% 66,7% a tervező munka minősége 27,3% 72,7% az alkalmazott fejlesztő játékban rejlő lehetőségek pontos ismerete 23,8% 76,2% a szülők egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutásának segítése 4,5% 40,9% 54,5% a gyermek és a család megismerése, kapcsolatfelvétel 18,2% 81,8% fejlesztő-, segítő szakemberekkel rendszeres team megbeszélések 9,1% 36,4% 54,5% szabadjáték feltételeinek biztosítása 9,5% 90,5% multikulturális nevelés 13,6% 22,7% 63,6% korai felismerés, a fejlesztéshez szükséges speciális szolgáltatásokhoz való 13,6% 31,8% 54,5% szülőkkel való kapcsolattartás tartalmi elemei és módjai összehangolt kapcsolattartási formák és tartalmak biztos kiengedés: óvoda-iskola átmenet megkönnyítése 31,8% 27,3% 38,1% 68,2% 72,7% 61,9% kompetenciaalapú óvodai programcsomag komplex fejlesztési téma 9,1% 4,5% 45,5% 40,9% önálló, sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása minden gyermeki a hátrányos helyzetű gyermekek megismerésének és fejlesztésének gyakorlata 19,0% 21,7% 81,0% 78,3% intervenciót alkalmazó óvodapedagógusi szerep kialakulása mulasztások, hiányzások okainak feltárása 31,8% 45,5% 68,2% 54,5% tervszerű beóvodázás gyermekek és szüleik befogadása 14,3% 13,0% 85,7% 87,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

28 26 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e Minőségi változások Ismeretek hasznosulása A BIKÓP felkészítés nyújtotta ismeretek hasznosulása Értékelés: 1 Értékelés: 2 Értékelés: 3 Értékelés: 4 a hátrányos helyzetű óvodás gyermekek fejlesztésére vonatkozó 34,8% 65,2% intézményi erősségek feltárása, jó gyakorlatok megismerése 4,3% 65,2% 30,4% szakmaközi team-munka (fejlesztő-, segítő szakemberekkel) 13,0% 43,5% 43,5% szervezetfejlesztés 65,2% 34,8% inkluzív pedagógia 34,8% 65,2% kompetenciaalapú óvodai nevelés 4,3% 8,7% 39,1% 47,8% intervenciós óvodapedagógusi gyakorlat 4,3% 47,8% 47,8% újfajta problémalátás,- kezelés megtanulása 30,4% 69,6% óvodai nevelés kiegészítő szerepének erősítése 39,1% 60,9% gyermekközpontúság (elfogadó, segítő, támogató szerep) 4,3% 13,0% 82,6% befogadó óvodapedagógusi kompetenciák 4,3% 8,7% 87,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

29 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 27 Szakmai segítség A program megvalósításához kapott szakmai segítségek értékelése Értékelés: 1 Értékelés: 2 Értékelés: 3 Értékelés: 4 élményszerző kirándulás 4,3% 95,7% jó gyakorlatok készítése 30,0% 30,0% 10,0% 30,0% jó gyakorlatok átvétele 20,0% 30,0% 35,0% 15,0% jó gyakorlatok megismerése 9,1% 68,2% 22,7% helyszíni látogatások vagy a program szakmai vezetőjével való kapcsolattartás 8,7% 91,3% tárgyi eszközök biztosítása 4,3% 95,7% szakmai anyagok 8,7% 91,3% szakmai felkészítések, műhelymunkák, próba mentorképzés 13,6% 86,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tárgyi eszközök szerepe Tárgyi eszközök szerepe a program megvalósításában 70% 60% 65,2% 50% 40% 30% 34,8% 20% 10% 0% 0,0% 0,0% 0,0% egyáltalán nem kicsit részben nagyon nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani 0,0% nincs rájuk szükség

30 28 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e Együttműködés a szakemberekkel Együttműködés a szakemberekkel

31 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 29 Együttműködés az egyházakkal Együttműködés a civil szervezetekkel

32 30 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e Fenntarthatóság Fejlesztések A program elterjesztését támogató fejlesztések fontossága 90% 80% 87,0% 70% 60% 65,2% 69,6% 50% 52,2% 52,2% 40% 30% 43,5% 34,8% 20% 10% 0% referencia intézménnyé válás hospitálások (belső és külső) mentorképzés kapcsolati háló kialakítása rendszeres konferenciák tájékoztató fórumok külön anyagi támogatás a programot alkalmazó óvodáknak

33 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Soltiné Selymes Zsuzsanna mérés-értékelés közoktatási szakértő Telefon:

34 32 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e

35 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 33 Babicz Lászlóné 2. A Biztos Kezdet Óvodai Program mérési eredményeinek visszacsatolása a kitűzött célokhoz, feladatokhoz A gyerekeknek, a fiatalnak arra van szüksége, hogy tisztelettel fogadjuk, szeretetben felneveljük, szabadságban elengedjük. (Rudolf Steiner) 2.1 Bevezető gondolatok A pilot programról A pilot program olyan kutatási és fejlesztési tevékenység, amely egy komplex probléma megoldása érdekében, kis mintán, illetve szűk, de állandó résztvevői kör bevonásával történik. Nevéből adódóan, a pilot program valós feltételek között, hatékonyan próbálja ki az adott tevékenységet. A pilot programban létrejött kutatási tapasztalat vagy fejlesztési produktum egyfajta modellként szolgál egy további, nagyobb léptékű tevékenység megvalósításához. Célja a nagyobb léptékű tevékenység megalapozása, eredményes beágyazódásának segítése. A visszacsatolásról Rendszerelméletben a visszacsatolás: az információáramlás legfontosabb tényezője, ezáltal összehasonlításra kerül az un. tervezett és a megvalósult program, általa valósul meg a rendszer szabályozása. A pilot program valós környezete a Biztos Kezdet Óvodai Program megvalósító óvodái. A BIKÓP pilot program mérési eredményeinek visszacsatolása révén kerülnek összehasonlításra a pilot program célkitűzései és azok elérésére, vagy megközelítésére végzett tevékenységek eredményei. A pilot programot megvalósító óvodák önértékelése alapján tudunk visszacsatolni a kitűzött célokhoz. A visszamérés célja A Biztos Kezdet Óvodai pilot program visszamérésének célját az alábbiakban fogalmaztuk meg: A megvalósító intézmény mit, milyen területen, milyen minőségben tudott elérni a saját helyi nevelési programja és a BIKÓP hozzáadott pedagógiai értéke alapján a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak csökkentése érdekében?

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben

Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben Módszertani kultúrában az óvodapedagógia ma verhetetlen Magyarországon. (Kutatási program az eredményes óvoda-iskola átmenet

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Együttnevelés - együttműködés

Együttnevelés - együttműködés Együttnevelés - együttműködés A sajátos nevelési igényűgyermekek ellátórendszerének támogatása Célok és sikerkritériumok Külön célok a többségi és a SNI gyermekek oktatása számára? A jó iskola jól integrál

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei

A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei CIVITAS Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Budapest, 2007. május 04. A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei Készítette: Labáth Ferencné

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TÁMOP 3.1.1 PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI A projekt általános bemutatása A projekt céljai: az oktatás tartalmi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások Brassói Sándor Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes A főbb problémák 2005-ben kb. 6 millió fiatal (18-24

Részletesebben

Mindenki iskolája. Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel. J.K. Rowling. Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető

Mindenki iskolája. Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel. J.K. Rowling. Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Mindenki iskolája Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel. J.K. Rowling Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Az esélyteremtés eszközei a befogadó pedagógiai gyakorlat megvalósításában

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Gyerekesély Program Drosztmérné Kánnai Magdolna EMMI, Gyermekesély főosztály

Gyerekesély Program Drosztmérné Kánnai Magdolna EMMI, Gyermekesély főosztály Gyerekesély Program 2014-2020 Drosztmérné Kánnai Magdolna EMMI, Gyermekesély főosztály Szegénységi mutatók Mutatók 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

A KUTATÁSI PROGRAM EREDMÉNYEI

A KUTATÁSI PROGRAM EREDMÉNYEI A KUTATÁSI PROGRAM EREDMÉNYEI AZ ÓVODAI NEVELÉS HÁTRÁNYCSÖKKENTŐ CÉLJÁT ÉS FELADATAIT KIEMELT FORMÁBAN BIZTOSÍTANDÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FENNTARTÓIK AZONOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL Szent-Gály Viola Oktatási Hivatal Kisgyermekkori

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

EFOP KISGYERMEKKORI NEVELÉS TÁMOGATÁSA ELNEVEZÉSŰ KIEMELT UNIÓS PROJEKT

EFOP KISGYERMEKKORI NEVELÉS TÁMOGATÁSA ELNEVEZÉSŰ KIEMELT UNIÓS PROJEKT EFOP-3.1.1-14-2015-00001 KISGYERMEKKORI NEVELÉS TÁMOGATÁSA ELNEVEZÉSŰ KIEMELT UNIÓS PROJEKT Nyitókonferencia 2016. október 20. Szolnok Rozmis Attiláné Oktatási Hivatal szakmai vezető Kisgyermekkori nevelés

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben