Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet"

Átírás

1

2 Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet

3 Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet A Biztos Kezdet Óvodai Program konferenciakötet Zárókonferencia Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012

4 Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült. Projekt száma: TÁMOP / Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Készítette: Labáth Ferencné Szerkesztette: Labáth Ferencné Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kerékgyártó Sándor ügyvezető 1122 Budapest, Maros utca Telefon: (06 1) Fax: (06 1) internet:

5 TARTALOM Bevezető 5 Ajánló 7 1. A Biztos Kezdet Óvodai Program mérési eredményeinek elemzése Dr. Soltiné Selymes Zsuzsanna 9 2. Biztos Kezdet Óvodai Program mérési eredményeinek visszacsatolása a kitűzött célokhoz, feladatokhoz Babicz Lászlóné Együttműködés az együttnevelésért Fajt Györgyné Együttműködés az együttnevelésért a Boldog Gyermekkor programban Karakasné Szarka Ágnes A pilot program és a minőség élő kapcsolata Kerekes Jánosné A jó kezdet - a szekció zárása Labáth Ferencné 91

6 4 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e

7 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 5 Bevezető Tisztelt Olvasó! A közoktatás fejlesztésében való részvétel nagy felelősség volt a múltban is és a mában is. Felelősség azoknak, akik kijelölik az irányait, kitűzik a céljait, meghatározzák a feladatait, és felelősség azok számára is, akik részt vesznek a kidolgozott fejlesztés kipróbálásában, véglegesítésében. Így van ez a Biztos Kezdet Óvodai Program esetében is, amely a TÁMOP 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP / ) kiemelt projekt 1. számú Fejlesztéskoordinációs hálózat, horizontális együttműködések kiépülésének ösztönzése, támogatása pillérének része. A TÁMOP program keretében megvalósuló fejlesztések célja olyan támogató pedagógiai rendszer kialakítása, amely a konkrét pedagógiai gyakorlat és tevékenység szintjén segíti a közoktatási intézményeket a minőségi oktatás és az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításában. Ezen célok érdekében a Biztos Kezdet Óvodai Programban újszerű módon, az eddigi pedagógiai gyakorlattól eltérően, szociális és egészségügyi tevékenységeket is kíván támogatni az óvodai pedagógiai munkában. A program révén a családok bevonásával és aktív részvételével valóra válik a hátrányos helyzetű gyerekek hozott alkalmazkodási, életmódbeli, kulturális és szociális területeken jelentkező hátrányainak enyhítése. Az iskolával való szoros együttműködéssel az óvoda-iskola átmenet előkészítése, ezáltal a későbbi lehetséges lemaradások, hiányosságok és különbségek minimalizálása valósul meg. Örömünkre szolgál, hogy a Biztos Kezdet Óvodai Program keretein belül megvalósult tevékenységek eredményeit jelen tanulmánykötetben közkinccsé tehetjük. Bízunk abban, hogy kiadványunk tartalmas gondolatokkal segíti a szakmai munka továbbfejlesztését és a nagyközönség számára is hasznos információkkal szolgál a program által elért pedagógiai eredményekről. Milánkovics Ibolya Labáth Ferencné Schanda Tamás János TÁMOP TÁMOP TÁMOP Közoktatás-fejlesztési Iroda Közoktatás-fejlesztési Iroda Közoktatási Osztály irodavezető óvodai csoport szakmai vezető osztályvezető Educatio Társadalmi Educatio Társadalmi Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szolgáltató Nonprofit Kft. Szolgáltató Nonprofit Kft.

8 6 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e

9 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 7 Ajánló Konferenciakötet-sorozatot indítunk útjára, melynek második eleme a Biztos Kezdet Óvodai Program zárókonferenciájának anyagát tartalmazza, a Programot, annak eredményeit mutatja be. Maga a program a XXI. század társadalmi, gazdasági, nevelési kihívásaira készíti fel az óvodáskorúak neveléséért felelős, a nevelésben közvetlen módon résztvevő személyeket. Kevés olyan konferencia van, amelyről elmondható, hogy a közoktatási intézmények fenntartói, vezetői, óvodapedagógusai, dajkái, a gyógypedagógusok, a fejlesztőpedagógusok, a logopédusok, a védőnők, gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök, a gyermekjóléti szolgálat szakemberei, a kistérségi humánszolgáltató központ munkatársai, a szociális támogató családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat szakemberei, az egyházi képviseletek együttesen jelen vannak egy közös cél érdekében. Ez a közös cél a hátrányos helyzetű óvodáskorú gyerekek esélyeinek növelése. Ennek a célnak a megvalósulását kívánja szolgálni Biztos Kezdet Óvodai Program, amely ágazatiés ágazatközi egyeztetések eredményeként született meg. A program keretében az egyes ágazatok nem külön-külön tesznek a családok és a gyerekek szocializációs feltételeinek javításáért, az intézményes szolgáltatások eléréséért, hanem közösen. A kötet anyaga egy visszatekintés. A hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítása érdekében megfogalmazott céljainkat, kikkel és hogyan valósítottuk meg? Jó szívvel ajánlom a konferencia kötetet minden Olvasó, minden Szakember figyelmébe. Schanda Tamás János TÁMOP Közoktatási Osztály osztályvezető

10

11 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 9 Dr. Soltiné Selymes Zsuzsanna 1. A Biztos Kezdet Óvodai Program mérési eredményeinek elemzése A programban 28 intézmény vett részt. 23 megvalósító intézmény és 5 kontroll intézmény. A pilot szakasz időtartama: rövidebb, mint egy nevelési év, a 2010/2011-es nevelési évet érintette. A mérést előkészítő szakaszban áttanulmányoztuk a program előkészítése és megvalósítása során keletkezett dokumentumokat és tanulmányokat. A program indításakor megfogalmazódott egy hipotézis és egy cél. Kérdéseink összeállításakor ezek igazolására törekedtünk. Feltételezés (hipotézis): a helyi nevelési gyakorlat, a program szakmai koncepciója és a Kompetencia alapú óvodai programcsomag segítségével, a megvalósításban érintett szereplők felkészítésével, és a program szakmai vezetője által nyújtott segítséggel eredményesen valósíthatók meg a Biztos Kezdet Óvodai Program célkitűzései (BIKÓP). Cél: a BIKÓP hozzáadott pedagógiai értékeinek bemérése, öszszevetve a kontroll intézmények pedagógiai értékeivel. A feltételezés igazolására alkalmazott módszer: kérdőív 30 kérdéssel, melyet próbamérés előzött meg. A kérdőívek feldolgozását a matematikai statisztika legtöbbet alkalmazott módszereivel, eljárásaival végeztük. A programmal kapcsolatban lévő intézményeket két mintára osztottuk. 1. minta: megvalósító intézmények, melynek elemszáma minta: kontroll intézmények, melynek elemszáma 5. A kérdőívben szereplő kérdések típusai Feleletválasztós: egy válasz lehetőséggel, több válasz lehetőséggel Minősítő: 1-től 4-ig, 1-től 5-ig és 1-től 10-ig Kiegészítős: saját vélemény leírása A kérdőív szerkezete Az első részben a kérdőív azon kérdései szerepelnek, mely kérdéseket egyaránt megkaptak a megvalósító és a kontroll intézmények is. Ebben a részben célunk a különbözőségek feltárása volt. A kontroll intézmények a BIKÓP programot nem ismerték, képzéseken nem vettek részt, eszközöket nem kaptak. A feltett kérdések által (szám szerint 12) azt kutattuk, hogy a BIKÓP programmal dolgozó óvodák pedagógiai munkája mennyivel lett hatékonyabb a kontroll intézmények pedagógiai munkájával összehasonlítva. A második részben lévő kérdéseket már csak a megvalósító intézmények kapták meg. Ez a rész a BIKÓP program hozzáadott pedagógiai értékének mérésére készült. 1. Fókuszpontok és válaszok elemzése az első részből 1.1 Biztos Kezdet Gyerekházak A program megvalósításának elsődleges szempontja az óvoda közelében a Biztos Kezdet Gyerekház léte. A kontroll intézményeknek lehetnek is ilyen kapcsolatuk. A BIKÓP program során a megvalósító

12 10 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e óvodák és a Biztos Kezdet Gyerekházak között a kapcsolat előnyösen változott. A program bevezetése óta javult a kapcsolata tíz (35,7%) és nagyon jó a kapcsolata négy (14,3%) megvalósító intézménynek. Ha összesítjük a két eredményt, akkor az óvodák számának 50%-át kapjuk. Ez az eredmény egyértelműen alátámasztja az óvodák és a Biztos Kezdet Gyerekházak kapcsolatának minőségi javulását, mely a BIKÓP programnak köszönhető. A hagyományos rendezvényeken túl (mikulás: 12, karácsony: 13, farsang: 15) sok helyen szerveztek szülők-nevelők találkozóját (15 alkalom, 53,6%) és szép számban került sor előadók meghívására (13 alkalom, 46,4%) is. Ez utóbbi két program a külső partnerekkel történő kapcsolatfelvétel előnyös változása, melyet a BIKÓP program segített elő. 1.2 Esélyegyenlőség, esélyteremtés A legtöbb megjelölés mindkét mintából a program alkalmazását segítő eszközökre esett. A kontroll intézmények nem kaptak eszközöket, így érthető, hogy ezt jelölték meg, de további eszközigény merült fel a megvalósító intézmények részéről is. 1.3 A szegénység társadalmi dilemmái A megvalósító intézmények a dajkai szerepvállalást fontosabbnak tartják, mint a kontroll intézmények. A legtöbb megjelölés az egészséges életmód, a szokások kialakításának segítésében kérdésre érkezett. Nagyon fontos ennek az eredménynek a továbbgondolása, a dajkák szerepének növelése az óvodai pedagógiai munkában. Az esélyteremtésben a dajkák szerepét, feladatát növelni kell. Az óvodapedagógusok a legtöbb segítséget nevelő munkájuk során a dajkáktól kapják. A dajkai szerepvállalás fontos és az óvodai nevelés épít a munkájukra. A jó dajka olyan, mint egy pedagógiai asszisztens, az óvónő meghosszabbított keze. 1.4 Esélyegyenlőség az óvodában egy SWOT analízis tapasztalatai Az óvodai nevelés 18 területének megjelölésével az intézmény működésének minőségi változásaira kérdeztünk rá. A kiválasztott terület minőségi változását a 4-es skálán kértük jelölni. A kérdések minősítő kérdések voltak 1-től 4-ig. A válaszok átlaga 4-es skálán: 3,45. A megvalósító intézmények átlaga a 4-es skálán: 3,56. (89%). Legjobb eredményt, legjobb minősítést A gyermek befogadásának gondos előkészítése (3,91) terület kapta. A kontroll intézmények átlaga a 4-es skálán: 2,93. (73%), lényegesen kevesebb, mint a megvalósító intézmények átlaga. Eltérés a 4-es skála szerint: 0,63. Százalékos eltérés: 21%. 1.5 A hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtő fejlesztése A Biztos Kezdet Óvodai Program a komplex fejlesztést az inklúzió, a differenciálás és az integráció gyakorlatára épülő országos tendenciák szem előtt tartásával, az esélyegyenlőség és az esélyteremtés jegyében kívánja megvalósítani. A program fontos eleme a preventív jelleg, mely szerint a hátrányos helyzet elkerülhető vagy meggátolható. A kérdések minősítő kérdések voltak 1-től 4-ig. Öt területre kérdeztünk rá. A megvalósító intézmények átlaga: 3,46. Legjobb eredményt a szociális készség fejlesztése terület kapta! A kontroll intézmények átlaga a megvalósító intézmények átlaga alatt van. 1.6 Az intervenció alkalmazásának hasznossága Az intervenció hasznosságát, eredményességét bemutató diagram elemzése alapján pozitív eredményről számolhatunk be. A megvalósító intézmények részéről lényegesen pozitívabb visszajelzés érkezett az intervenció hasznosságáról, eredményességéről, mint a kontroll intézmények véleménye, amely a programnak köszönhető szemléletváltást mutatja. A program fejlesztésének fontos feladata a tudatos,

13 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 11 összehangolt segítés megvalósítása. Minősítő kérdés: 1-től 10-ig. Összes intézmény átlaga a 10-es skálán: 8,4. A megvalósító intézmények átlaga a 10-es skálán: 8,8. Kontroll intézmények átlaga a 10-es skálán 6,4. A kontroll intézményekben nem volt tervszerű intervenció! Eltérés a 10-es skála szerint: 2,4. Százalékos eltérés: +37,5%. 1.7 A gyermekek egyéni fejlesztése A gyermekek egyéni fejlesztése területén minőségi változást tapasztaltunk a megvalósító intézményeknél. Az egyéni fejlesztés nem szükségszerűen, hanem tervszerűen történik a programnak köszönhetően. 1.8 Együttnevelést támogató módszertani képzések A kontroll intézmények részéről magasabb a képzést igénylők átlaga, mint a megvalósító intézményeknél. A válaszokból egyértelműen érzékeljük a kontroll intézmények felkészítések iránti igényét. A kontroll intézmények nem kaptak felkészítéseket, míg a megvalósító intézmények a program során több féle felkészítésen vettek részt. 1.9 Együttműködések a partnerekkel A jövő szempontjából kulcskérdés, hogy sikerül-e a hátrányos helyzetű csoportok integrálása a társadalomba? A gyerekesélyek javítását célzó társadalompolitikai programok akkor válnak eredményessé, ha az érintett gyermekek szüleivel közösen kialakított szempontok, elvárások szerint, a helyben elérhető szolgáltatások, a helyi kisközösségek együttműködése és lehetősége révén, a résztvevők közös érdekéből kiindulva, s a kölcsönös tisztelet, bizalom elvére építve alakulnak ki, valósulnak meg. A kérdések során a szülőkkel, az általános iskolákkal, a felnőttképző intézményekkel, a fenntartókkal, az alapítványokkal és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel való együttműködéseket vizsgáltuk. A megvalósító intézmények kapcsolata az összes partnerrel együttvéve jobb, mint a kontroll intézményeké A szülőkkel való együttműködés A szülőkkel való együttműködési formák a megvalósító intézményekben eredményesebbek voltak, mint a kontroll intézményeknél. Legjobb eredménnyel a beszoktatás terén büszkélkedhetnek az intézmények, amely a program egyik igen nagy erénye. A kérdőív első részéből, az összes kérdést vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a program indításakor megfogalmazott célok megvalósultak. A megvalósító intézmények adatai ezt támasztják alá A megvalósító intézmények belső folyamataira irányuló mérések adatai Kérdőívünk második részében a BIKÓP program megvalósítása során hozzáadott pedagógiai értéket mértük. A megvalósító intézmények válaszaikban a szakmai-pedagógiai eredményeiket, a szakmai együttműködéseik megvalósulásának mértékét és a BIKÓP képzésfejlesztés eredményességét értékelték. A BIKÓP jövőképét, fenntarthatóságát, elterjeszthetőségét, a véglegesítéshez született javaslatokat, korrekciókat ezen kérdésekre adott válaszok értékelésén keresztül tesszük meg. Az eredmények minden területen előremutatóak, a program bevezetésére, multiplikálására adnak lehetőséget.

14 12 H át r á n yo s hely ze t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e A BIKÓP mérési eredményeinek elemzése A BIKÓP mérési eredményeinek elemzése A Biztos Kezdet Óvodai Programot megvalósító- és kontroll intézmények visszamérésének eredményei A programban 28 intézmény vett részt 23 megvalósító intézmény és 5 kontroll intézmény. A pilot szakasz időtartama rövidebb, mint 1 nevelési év, 2010/11-ben valósult meg.

15 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 13 A BIKÓP mérési eredményeinek elemzése: a hipotézis, a cél Feltételezés A helyi nevelési gyakorlat, a program szakmai koncepciója és a kompetencia alapú óvodai programcsomag mentén a megvalósításban érintett szereplők felkészítésével a program szakmai vezetője által nyújtott segítséggel eredményesen valósították meg a Biztos Kezdet Óvodai Program célkitűzéseit. Cél A BIKÓP hozzáadott pedagógiai értékét kell bemérnie, összevetve a kontroll intézmények pedagógiai értékeivel. A BIKÓP mérési eredményeinek elemzése: a módszer A kérdőív feldolgozását a matematikai statisztika legtöbbet alkalmazott módszereivel, eljárásaival végeztük. 1. minta: megvalósító intézmények, elemszáma minta: kontroll intézmények, elemszáma 5.

16 14 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e A tanulmányban használt matematikai statisztikai fogalmak Átlag: a mért adatok számtani közepe. Minimum: a minta elemei között a legkisebb elem. Maximum: a minta elemei között a legnagyobb elem. Minta: a populáció kiválasztott részhalmaza, amelyen a vizsgálatot végezzük, s amelyen mért adatokból az egész populációra vonunk le következtetéseket. Mintaterjedelem: a legnagyobb és a legkisebb adat közti különbség. Módusz: a legnagyobb gyakoriságú adat. Gyakoriság: valamilyen szempontból egy csoportba kerülő adatok száma. Relatív gyakoriság: a gyakoriság és az összes adat számának hányadosa. A kérdőívben szereplő kérdések típusai Feleletválasztós egy válasz lehetőséggel több válasz lehetőséggel Minősítő Jelölje 1-től 4-ig! Jelölje 1-től 5-ig! Jelölje 1-től 10-ig! Kiegészítős: saját vélemény leírása

17 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 15 A kérdőív szerkezete Az első részben a kérdőív azon kérdései szerepelnek, mely kérdéseket egyaránt megkaptak a megvalósító- és a kontroll intézmények is. A második részben lévő kérdéseket már csak a megvalósító intézmények kaptak meg, ez a rész a program jósági mutatóit méri. Néhány kérdés és elemzése az első részből A BIKÓP program megvalósító- vagy kontroll intézménynek milyen a kapcsolata a Biztos Kezdet Gyerekházzal? Kapcsolat a Biztos Kezdet Gyerekházzal Kontroll intézményként nincs kapcsolatunk A BIKÓP program óta nagyon jó a kapcsolatunk 14,3% 17,9% A BIKÓP program óta javult a kapcsolatunk 35,7% A BIKÓP program előtt jó volt kapcsolatunk 21,4% A BIKÓP program előtt alig volt kapcsolatunk A BIKÓP program előtt egyáltalán nem volt kapcsolatunk 3,6% 7,1% 0% 10% 20% 30% 40%

18 16 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e Biztos Kezdet Gyerekházzal közösen megvalósított programok Közösen megvalósított programok nem releváns 28,6% előadók meghívása 46,4% szülők-nevelők találkozója 53,6% anyák napja 17,9% húsvét 25,0% farsang 53,6% karácsony mikulás 42,9% 46,4% 0% 20% 40% 60% A kompetencia alapú óvodai programcsomag HOP

19 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 17 A programcsomag eredményes megvalósításához mire lenne még szüksége? 80% 60% 40% 20% 0% Szükségletek a programcsomag eredményes megvalósításához 14,3% a programcsomag részletes megismerésére 53,6% a programcsomag alkalmazására felkészítő továbbképzésekre 78,6% a programcsomag alkalmazását segítő eszközökre Többválasztásos kérdés: Megvalósító intézmények: 1,5 megjelölés, 50% Kontroll intézmények: 1,4 megjelölés, 46% A legtöbb megjelölés mindkét mintából a programcsomag alkalmazását segítő eszközökre esett, amely a kontroll intézményeknél egyáltalán nem történt meg! A dajkai szerepvállalás fontossága A dajkai szerepvállalás fontossága különbözőség elfogadásának segítésében hagyományápolásra, kultúrák tiszteletére nevelésben párhuzamos tevékenységek támogatásában szabadjáték feltételeinek megteremtésében közreműködés mozgásfejlesztés segítésében egészséges életmód, szokások kialakításának segítésében kommunikációs képességek fejlesztésében szociális kompetencia fejlesztésében az érzelmi biztonság nyújtásában 25,0% 28,6% 35,7% 57,1% 67,9% 71,4% 78,6% 82,1% 78,6% 0% 30% 60% 90% Többválasztásos kérdés: Megvalósító intézmények: 6,4 megjelölés, 59,5% Kontroll intézmények: 4 megjelölés, 44% A megvalósító intézmények a dajkai szerepvállalást fontosabbnak tartják egészséges életmód, szokások kialakításának segítésében

20 18 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e A intézmény működésének erősödése

21 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 19 A intézmény működésének erősödése Minősítő kérdés:1-től 4-ig A válaszok átlaga a 4-es skálán: 3,45. A megvalósító intézmények átlaga a 4-es skálán: 3,56. (89%) LEGJOBB: A gyermek befogadásának gondos előkészítése (3,91). Kontroll intézmények átlaga a 4-es skálán: 2,93. (73%) Eltérés a 4-es skála szerint: 0,63. Százalékos eltérés: 21%. A hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtő fejlesztése Minősítő kérdés:1-től 4-ig Összes intézmény átlaga a 4-es skálán: 3,5. Megvalósító intézmények átlaga: 3,46. LEGNAGYOBB ÉRTÉK: SZOCIÁLIS KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE! Kontroll intézmények átlaga: 3,52. Eltérés a 4-es skála szerint: -0,06. Százalékos eltérés: +1,7%.

22 20 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e A hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtő fejlesztése Minősítő kérdés:1-től 4-ig Összes intézmény átlaga a 4-es skálán: 3,5. Megvalósító intézmények átlaga: 3,46. LEGNAGYOBB ÉRTÉK: SZOCIÁLIS KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE! Kontroll intézmények átlaga: 3,52. Eltérés a 4-es skála szerint: -0,06. Százalékos eltérés: +1,7%. A gyermekek egyéni fejlesztése Összehasonlító értékek: az összes (28) intézményre vetített érték: 55 választás, 65%. a megvalósító (23) intézményekre vetített érték: 46 választás, 54%. DE EZ A TERVSZERŰEN és nem a SZÜKSÉGSZERŰEN a kontroll (5) intézményekre vetített érték: 9 választás, 60%.

23 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 21 Együttnevelést támogató módszertani képzések Összehasonlító értékek: az összes (28) intézményre vetített érték: 70 választás, átlag 14; 50%. a megvalósító (23) intézményre vetített érték: 53 választás, átlag 10,6; 46% MIVEL ITT MÁR VOLTAK KÉPZÉSEK! a kontroll (5) intézményekre vetített érték: 17 választás, átlag 3,4; 68%. Együttműködések megvalósulásának területei a partnerekkel A partnerekkel való együttműködések közös tevékenységek közös felelősök választása közös tervező munka együttműködési megállapodás kötése 100% 100,0% 100,0% 100,0% 80% 60% 57,1% 64,3% 60,7% 57,1% 71,4% 53,6% 67,9% 40% 42,9% 35,7% 42,9% 39,3% 42,9% 20% 0% 25,0% 21,4% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 7,1% 21,4% 17,9% szülők általános iskolák felnőttképző-intézmények fenntartó alapítvány Educatio

24 22 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e Együttműködések megvalósulásának területei a partnerekkel Megvalósító intézmény Szülőkkel való együttműködési formák A szülőkkel való együttműködési formák a bevezető intézményekben eredményesebbek voltak Megvalósító intézmények 4,4 Kontroll intézmények 4,4 LEGNAGYOBB ÉRTÉK MINDKÉT MINTÁBAN: BESZOKTATÁS LEGKISEBB ÉRTÉK : MUNKADÉLUTÁNOK (kontroll)

25 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 23 Megvalósító intézmények belső folyamataira irányuló mérések adatai Kutatásunk ezen fejezetében a BIKÓP megvalósítása során hozzáadott pedagógiai értékét a: megvalósító intézmények szakmai-pedagógiai eredményein, a szakmai együttműködések megvalósulásának mértékén, a BIKÓP képzésfejlesztés eredményességén, a BIKÓP jövőképén fenntarthatósága, elterjesztése, a véglegesítéshez született javaslatok, korrekciók mérés, elemzés értékelésén keresztül tesszük. A BIKÓP program szakmai koncepciója az intézmény dokumentumaiban A BIKÓP szakmai koncepció beépülése 100% 80% 91,3% 60% 65,2% 40% 43,5% 52,2% 20% 26,1% 0% cselekvési és ütemterv készült rá az éves munkaterv szerves része a BIKÓP programban résztvevő kollégák team munkatervében a BIKÓP programban résztvevő kollégák feladatleírásában beépült a Helyi Nevelési Programba

26 24 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e Beóvodázási eredmények Tervszerű beóvodázás

27 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 25 A pedagógiai munka tudatossága A pedagógiai munka tudatosabbá válásának mértéke Értékelés: 1 Értékelés: 2 Értékelés: 3 Értékelés: 4 a dokumentációs kultúra fokozása 4,8% 28,6% 66,7% az egyéni fejlesztés komplexitása 33,3% 66,7% a tervező munka minősége 27,3% 72,7% az alkalmazott fejlesztő játékban rejlő lehetőségek pontos ismerete 23,8% 76,2% a szülők egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutásának segítése 4,5% 40,9% 54,5% a gyermek és a család megismerése, kapcsolatfelvétel 18,2% 81,8% fejlesztő-, segítő szakemberekkel rendszeres team megbeszélések 9,1% 36,4% 54,5% szabadjáték feltételeinek biztosítása 9,5% 90,5% multikulturális nevelés 13,6% 22,7% 63,6% korai felismerés, a fejlesztéshez szükséges speciális szolgáltatásokhoz való 13,6% 31,8% 54,5% szülőkkel való kapcsolattartás tartalmi elemei és módjai összehangolt kapcsolattartási formák és tartalmak biztos kiengedés: óvoda-iskola átmenet megkönnyítése 31,8% 27,3% 38,1% 68,2% 72,7% 61,9% kompetenciaalapú óvodai programcsomag komplex fejlesztési téma 9,1% 4,5% 45,5% 40,9% önálló, sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása minden gyermeki a hátrányos helyzetű gyermekek megismerésének és fejlesztésének gyakorlata 19,0% 21,7% 81,0% 78,3% intervenciót alkalmazó óvodapedagógusi szerep kialakulása mulasztások, hiányzások okainak feltárása 31,8% 45,5% 68,2% 54,5% tervszerű beóvodázás gyermekek és szüleik befogadása 14,3% 13,0% 85,7% 87,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

28 26 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e Minőségi változások Ismeretek hasznosulása A BIKÓP felkészítés nyújtotta ismeretek hasznosulása Értékelés: 1 Értékelés: 2 Értékelés: 3 Értékelés: 4 a hátrányos helyzetű óvodás gyermekek fejlesztésére vonatkozó 34,8% 65,2% intézményi erősségek feltárása, jó gyakorlatok megismerése 4,3% 65,2% 30,4% szakmaközi team-munka (fejlesztő-, segítő szakemberekkel) 13,0% 43,5% 43,5% szervezetfejlesztés 65,2% 34,8% inkluzív pedagógia 34,8% 65,2% kompetenciaalapú óvodai nevelés 4,3% 8,7% 39,1% 47,8% intervenciós óvodapedagógusi gyakorlat 4,3% 47,8% 47,8% újfajta problémalátás,- kezelés megtanulása 30,4% 69,6% óvodai nevelés kiegészítő szerepének erősítése 39,1% 60,9% gyermekközpontúság (elfogadó, segítő, támogató szerep) 4,3% 13,0% 82,6% befogadó óvodapedagógusi kompetenciák 4,3% 8,7% 87,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

29 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 27 Szakmai segítség A program megvalósításához kapott szakmai segítségek értékelése Értékelés: 1 Értékelés: 2 Értékelés: 3 Értékelés: 4 élményszerző kirándulás 4,3% 95,7% jó gyakorlatok készítése 30,0% 30,0% 10,0% 30,0% jó gyakorlatok átvétele 20,0% 30,0% 35,0% 15,0% jó gyakorlatok megismerése 9,1% 68,2% 22,7% helyszíni látogatások vagy a program szakmai vezetőjével való kapcsolattartás 8,7% 91,3% tárgyi eszközök biztosítása 4,3% 95,7% szakmai anyagok 8,7% 91,3% szakmai felkészítések, műhelymunkák, próba mentorképzés 13,6% 86,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tárgyi eszközök szerepe Tárgyi eszközök szerepe a program megvalósításában 70% 60% 65,2% 50% 40% 30% 34,8% 20% 10% 0% 0,0% 0,0% 0,0% egyáltalán nem kicsit részben nagyon nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani 0,0% nincs rájuk szükség

30 28 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e Együttműködés a szakemberekkel Együttműködés a szakemberekkel

31 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 29 Együttműködés az egyházakkal Együttműködés a civil szervezetekkel

32 30 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e Fenntarthatóság Fejlesztések A program elterjesztését támogató fejlesztések fontossága 90% 80% 87,0% 70% 60% 65,2% 69,6% 50% 52,2% 52,2% 40% 30% 43,5% 34,8% 20% 10% 0% referencia intézménnyé válás hospitálások (belső és külső) mentorképzés kapcsolati háló kialakítása rendszeres konferenciák tájékoztató fórumok külön anyagi támogatás a programot alkalmazó óvodáknak

33 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Soltiné Selymes Zsuzsanna mérés-értékelés közoktatási szakértő Telefon:

34 32 H á t r á n y o s h e l y z e t ű 3 7 é v e s k o r ú g y e r e k e k i n t e g r á l t ó v o d a i n e v e l é s e

35 A Biz t o s Kez d e t Óv o d a i Progr a m h á t t é r t a n u l m á n y a i 33 Babicz Lászlóné 2. A Biztos Kezdet Óvodai Program mérési eredményeinek visszacsatolása a kitűzött célokhoz, feladatokhoz A gyerekeknek, a fiatalnak arra van szüksége, hogy tisztelettel fogadjuk, szeretetben felneveljük, szabadságban elengedjük. (Rudolf Steiner) 2.1 Bevezető gondolatok A pilot programról A pilot program olyan kutatási és fejlesztési tevékenység, amely egy komplex probléma megoldása érdekében, kis mintán, illetve szűk, de állandó résztvevői kör bevonásával történik. Nevéből adódóan, a pilot program valós feltételek között, hatékonyan próbálja ki az adott tevékenységet. A pilot programban létrejött kutatási tapasztalat vagy fejlesztési produktum egyfajta modellként szolgál egy további, nagyobb léptékű tevékenység megvalósításához. Célja a nagyobb léptékű tevékenység megalapozása, eredményes beágyazódásának segítése. A visszacsatolásról Rendszerelméletben a visszacsatolás: az információáramlás legfontosabb tényezője, ezáltal összehasonlításra kerül az un. tervezett és a megvalósult program, általa valósul meg a rendszer szabályozása. A pilot program valós környezete a Biztos Kezdet Óvodai Program megvalósító óvodái. A BIKÓP pilot program mérési eredményeinek visszacsatolása révén kerülnek összehasonlításra a pilot program célkitűzései és azok elérésére, vagy megközelítésére végzett tevékenységek eredményei. A pilot programot megvalósító óvodák önértékelése alapján tudunk visszacsatolni a kitűzött célokhoz. A visszamérés célja A Biztos Kezdet Óvodai pilot program visszamérésének célját az alábbiakban fogalmaztuk meg: A megvalósító intézmény mit, milyen területen, milyen minőségben tudott elérni a saját helyi nevelési programja és a BIKÓP hozzáadott pedagógiai értéke alapján a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak csökkentése érdekében?

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 8. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 8. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 8. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet ZÁRÓDOLGOZAT

Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet ZÁRÓDOLGOZAT Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet ZÁRÓDOLGOZAT Tótáné Tóth Éva SZOL41 2014. Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet A Szolnok Városi

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 1. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 1. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 1. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet.

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet. Kéésszzíítteettttee:: Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó 2010.. augusszzttuss 23.. I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 2. 1. Személyi feltételek 2. 2. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE

BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes dr. Bakonyi Anna Kovácsné Bárány Ildikó BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE 2008. augusztus 25. 1 Tartalomjegyzék Bevezető 2. old. A kisgyermeknevelés

Részletesebben

Legyen jobb a gyermekeknek Közös gondolkodás és szakmák közötti együttműködés a gyermekekért

Legyen jobb a gyermekeknek Közös gondolkodás és szakmák közötti együttműködés a gyermekekért Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Nyíregyháza, 2009. május 6. Szerkesztők: dr. Kósa Zsigmond Nagy Józsefné Szoboszlai Katalin Technikai szerkesztő: Kósa Szilvia DARVAS ÁGNES: A GYEREKSZEGÉNYSÉG NÉHÁNY

Részletesebben

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai

Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? Mindenkinek, aki szeretne új ismeretekkel, új tapasztalatokkal gazdagodva hozzájárulni a befogadó közoktatási rendszer alakításához a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Az FSZK Dobbantó Program megvalósításának szakmai értékelése. Ötödik értékelési jelentés

Az FSZK Dobbantó Program megvalósításának szakmai értékelése. Ötödik értékelési jelentés Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Dobbantó Program Javaslat az egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmára és az intézményi megvalósítás támogatására

Részletesebben

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 1 BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA... 6 "Együtt egymásért" - a Mezőkovácsházai Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért... 6 KISKŐRÖS VÁROS

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Az óvodavezetők a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó értékelésüket 2008. július 2-áig határidőre elkészítették.

Az óvodavezetők a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó értékelésüket 2008. július 2-áig határidőre elkészítették. Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest^ 2008 SZEPT B. L Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. Decoration

CONTENTS TARTALOM. Decoration TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A magyar oktatás előtt álló kihívások Sipos János Minőség és felsőoktatás Mang Béla A kreditrendszer bevezetése ahogyan hallgatóink és oktatóink

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Gyermekek napközbeni ellátásai és egyéb gyermekekre irányuló szolgáltatások tervezése és szervezése a Téti kistérségben

Gyermekek napközbeni ellátásai és egyéb gyermekekre irányuló szolgáltatások tervezése és szervezése a Téti kistérségben Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u.3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Gyermekek napközbeni ellátásai és egyéb gyermekekre irányuló szolgáltatások tervezése és

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011.

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Iskolánk törvényes működését segíti a jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszerünk. Egyik ilyen meghatározó szabályozó dokumentum az

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően

Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert u. 17. Tel: 62/517-194 Fax: 517-195 Email: szivarvanyovi@vnet.hu TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0049 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Algyőn TÁMOP 3.1.4. óvodai innováció

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben