Fiatal Gazdák 2012 a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA tevékenységének stratégiai irányai 2012-ig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fiatal Gazdák 2012 a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA tevékenységének stratégiai irányai 2012-ig"

Átírás

1 2010. Különszám Fiatal Gazdák 2012 a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA tevékenységének stratégiai irányai 2012-ig Bevezetô A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYÁ-ban februárjában tisztújításra került sor. Az új vezetô testületek megbízatása 2012-ben jár le. Jelen anyag összefoglalja, hogy mivel kíván az AGRYA foglalkozni az elkövetkezô két évben. Törekszünk arra, hogy az anyagban szereplô célok mindegyikét el tudjuk majd érni, bízunk benne, hogy elegendô lesz erre az elôttünk álló két év. Ezzel az anyaggal szeretnénk egyértelmûen kijelölni az irányt, utat, amit követni kívánunk. A évi Országos Gyûléssel lezárult az AGRYA fejlôdésének egy nagyon fontos idôszaka. Az elmúlt években sikerült elfogadtatni az AGRYÁ-t mint önálló, szakmai értékek mentén dolgozó agrár érdekképviseleti szervezetet. Kitermelôdött a fiatal gazdák és a magyar agrárium ügye iránt elkötelezett, együttmûködni képes vezetôi csapat, és felhalmozódott az a szervezeti tudás és tapasztalat, amely szükséges és elengedhetetlen a hatékony mûködés és értékalapú érdekképviseleti tevékenység folytatásához. A meglevô kereteket világos tartalommal és hosszú távon is értelmezhetô célokkal szeretnénk megtölteni. Errôl szól ez az írás. Azt kívánjuk rögzíteni, hogy szerintünk hol van a fiatal gazdák és szervezetük helye, szerepe a magyar agráriumban és a magyar társadalomban. Ez egyúttal ajánlat is mindazon civil és állami partnereknek, akik nyitottak az együttmûködésre és vannak olyan pontok, ahol lehetôséget látnak a közös tevékenységre. Az anyagban csak olyan célok, témák, tevékenységek szerepelnek, amelyeknek már van elôzménye az AGRYA elmúlt néhány éves tevékenységében. Tehát biztos alapokra, tapasztalatokra támaszkodva tudtuk elkészíteni ezt az anyagot. Így biztosak vagyunk benne, hogy reálisan megvalósíthatóak a célok, tevékenységek, amelyeket rögzítettünk. Ez az írás nem egy operatív cselekvési terv, inkább irányokat, hangsúlyokat tartalmaz. Az erre épülô konkrét programok a megvalósítás következô szintjét jelentik, amelyek már az eredményeket hordozzák majd. Fiatal gazda közösségek az érdekképviseleti tevékenység új megközelítése Az egyik, vagy talán a legfontosabb dolog, hogy tisztában legyünk azzal, miért is van az AGRYA, mi a szervezet önmeghatározása és küldetése. A 90-es évek közepén, amikor az AGRYA indult, ez már komoly megfontolás tárgya volt. Világosan látszottak példák, amelyek mindegyike egyértelmûen a politika által meghatározott, közvetlen gazdasági érdekérvényesítô, kijáró szervezeti mûködést mutattak. Ezen szervezeti példákat már akkor is az idôsebb vezetôi generáció jelenítette meg. Ezzel együtt az is egyértelmûen érzékelhetô volt, hogy hiányoznak az agráriumból a valódi és mûködô szakmai közösségek, hogy nagyon alacsony az együttmûködési hajlandóság a gazdák, elsôsorban idôsebb gazdák között. Megvan természetesen ennek az oka, érthetô is bizonyos szempontból, de ez a helyzeten nem változtat. Akkor arra jutottunk, hogy az AGRYA elsôdleges feladata az együttmûködés erôsítése, a fiatal gazda szakmai közösségek megteremtése kell, hogy legyen. A fiatal gazdák közösségi szervezôdése több szempontból is nehéz folyamat, az életkori sajátosságok és a generációk közötti természetes gondolkodásbeli különbségek miatt nem végezhetô a normál agrár szervezeti mûködés keretei között. Az eltérô élethelyzetek külön megközelítést igényelnek. Másrészrôl kevés fiatal gazda van, ôk is szétszórtan élnek, dolgoznak. Jó, ha egy-egy átlagos faluban két-három önálló fiatal gazda tevékenykedik. Az AGRYA az elmúlt években úgy alakította ki a tevékenységét, hogy megteremtse a lehetôséget a fiatal gazdáknak arra, hogy szakmai események kapcsán találkozzanak, hogy elinduljon közöttük a természetes együttmûködés, az egészséges közösségek létrejötte. Közösség tagjának lenni, közösségben dolgozni, gondolkodni nehéz dolog, még ha könnyûnek is tûnik elsô látásra. Azt látjuk, hogy az AGRYA tevékenysége erjesztôen hat, azon keresztül megtalálják a helyüket azok, akik nyitottak az együttmûködésre, a közösség ügyeire. Az elmúlt évek megmutatták, hogy az AGRYA szakmai értékekre alapozó közösségépítô erejére szükség van. Így a tevékenység fókuszában a szakmai, generációs érdekek és értékek megjelenítése mellett a közösségépítésnek azonos súllyal kell szerepelnie.

2 2010. különszám 2 Az agrárszabályozás egyes elemeinél az tapasztalható, hogy azok távol vannak a mindennapi élet gyakorlatától, a szabályozás nem gazdabarát, pedig lehetne az is. Az elôbbi helyzet megoldásához segítség lehet egy olyan szakértôi bázis, amely magasan iskolázott, nyelvet beszélô, világot látott, és ami a legfontosabb gyakorló, gazdálkodással foglalkozó agrárszakemberekre alapoz. Belôlük jönnek létre az AGRYA szakértôi csoportjai. Az AGRYA elején elindította ennek elôkészítését szakmai rendezvényeken és tematikus külföldi szakmai utakon keresztül. Nem az a cél azonban, hogy specifikus ágazati részletproblémákkal foglalkozzunk. Ehhez megvannak a felkészült ágazati szakmai szervezetek. Velük szorosabbra kell fûzni az együttmûködését az AGRYÁ-nak. A cél az általános, ágazatközi, elsôdlegesen agrárpolitikai szakértôi bázis megteremtése. Így az AGRYA elsôsorban a Közös Agrárpolitika reformjára, a generációváltás ügyére, valamint az innováció és versenyképesség kérdéseire fókuszálja a szakértôi munkáját. A hagyományos rendezvényeinket (Fiatal Gazda Klub rendezvénysorozat, Fiatal Gazda Konferencia, tematikus külföldi szakmai utak) folytatjuk. Ezek kiegészülnek újabb eseményekkel, belföldi szakmai utakkal. Ezeket az AGRYA országos hálózatára alapozva szervezzük. A célunk olyan mintaértékû fiatal gazda projektek bemutatása, amelybôl más fiatal gazdálkodók is tanulhatnak. Ez a program több mint egy nyílt nap egy gazdaságban, mivel többnapos eseményre kerül sor, amelynek során több gazdaságot látogatnak meg a résztvevôk. A cél a szakmai információcserén túl az is, hogy a résztvevôk közötti szakmai és gazdasági kapcsolatok erôsödjenek. Ennek elôfeltétele azonban, hogy a személyes kapcsolódások is erôsek legyenek, hiszen az teremtheti meg a valós együttmûködésekhez szükséges bizalmat. Fiatal gazdákra alapozott szakmapolitikai-agrárpolitikai tevékenység Az EU csatlakozás óta eltelt idôszak, de különösen az elmúlt kéthárom év megmutatta, hogy Magyarország még mindig küszködik az EU szabályozók megfelelô adaptációjával. Ez jelenti azt is, hogy idôként túlságosan is meg akarunk felelni az elvárásoknak, illetve azt is, hogy nagyon kreatívan alkalmazzák az állami szervek az EU joganyagot. Ezzel együtt jellemzô, hogy ismét van kire mutogatni, elegendô Brüsszelt emlegetni, ha már nincs más érv egy-egy agrárpolitikai döntés mögött. A ország EU-tagságával a mezôgazdasághoz, vidékfejlesztéshez kapcsolódó szabályozás súlypontja Brüsszelbe került. A meglevô európai keretek nemzeti tartalommal való feltöltése jelenti a kihívást. Az EU támogatások és szabályozók nem akadályozzák meg a nemzeti agrárpolitika, agrárstratégia kialakítását. Sôt, igazán csak az az ország lehet nyertese az EU-tagságnak, amelynek világos céljai vannak, amelyekhez felhasználhatja az európai erôforrásokat. Az AGRYÁ-hoz kapcsolódó fiatal agrárszakemberek, szakértôk képesek a magyar nemzeti agrárérdekeket az egységes európai integrációs térben értelmezni, elhelyezni. Enélkül nem lehet sikeres a magyar mezôgazdaság az európai mezôgazdaság részeként. Fiatal gazdák és a társadalom Az EU a költségvetésének jelentôs részét a Közös Agrárpolitika finanszírozására fordítja. A gazdáknak jutó támogatások ügye újra és újra elôkerül a szélesebb nyilvánosság elôtt, sajnos jellemzôen nem pozitív összefüggéseiben. A Közös Agrárpolitika vitája ezt a figyelmet mindenképpen fel fogja erôsíteni. Kérdés az, hogy a gazdatársadalom ki tudja-e használni ezt a lehetôséget és tudja-e árnyalni azt a képet, ami vele kapcsolatosan kialakult az évek során. A mezôgazdaság, a vidéki térség jóval komolyabb gazdasági és társadalmi szerepet tölt be annál, mint ami a gazdasági mutatókon keresztül látható. A magyar vidék ügye nemzeti ügy, alapvetô társadalompolitikai kérdés. Ahhoz azonban, hogy sikereket érjünk el,

3 különszám a döntésekhez mindenképpen szükséges a közvélemény és ezen keresztül a szélesebb társadalom támogatása és elfogadása is. Ez megfelelô, folyamatos, az értékekre koncentráló kommunikáció nélkül nem sikerülhet. Az AGRYA célja, hogy megismertesse a közvéleménnyel a gazdák mindenapjait, azt a tevékenységet, amellyel hozzájárulnak az ország mûködéséhez. Ezen belül be kell mutatni azt is, hogy milyen társadalmi felelôssége van a gazdáknak munkájuk során az élelmiszer elôállításához és a környezet megóvásához kapcsolódóan. A kommunikáció természetes módja a különbözô sajtótermékeken keresztül zajló kommunikáció. Ebben az AGRYÁ-nak már vannak tapasztalatai, ezt a munkát még szervezettebbé és kezdeményezôbbé tesszük. Érzékelhetô, hogy az átlagpolgárban megvan a nyitottság a mezôgazdasági-vidéki témák iránt, hiszen ezek mindig a valóságról szólnak, könnyebben köthetôk esetleges korábbi személyes élményekhez és pontosan emiatt érdekesek. A tömegtájékoztatásban az indokoltnál jóval kevesebb vidéki téma van. A fiatal gazdák tevékenysége, sikereik bemutatása jó téma a sajtókommunikációhoz. A gazdák tevékenységével kapcsolatos kommunikációs tevékenységhez az AGRYA rendelkezésére áll egy másik lehetôség is. Ez a TELLUS Oktatási Program. A TELLUS-t a Fiatal Gazdák Európai Tanácsa CEJA fejlesztette ki az EU Bizottság anyagi támogatásával 2002-ben. A Program gerincét egy általános iskolás korú, éves gyerekeknek készült tankönyvcsomag adja. Ebben, az életkori sajátosságoknak megfelelôen, ágazatonként mutatják be a mezôgazdaság mûködését, szerepét és a gazdák tevékenységét. Az AGRYA 2006-ban egy kísérleti program keretében elindította a TELLUS Oktatási Programot Magyarországon. Ennek részeként elkészült a teljes tankönyvcsomag magyar változata. A tankönyvcsomagot kilenc magyar általános iskolában használták különbözô tantárgyak oktatása során. A kísérleti programban résztvevô iskolák mindegyikéhez kapcsolódtak fiatal gazdák, akik saját gazdaságuk mûködésének bemutatásán keresztül tették élôvé, élményszerûvé a tankönyvekben levô ismereteket. Az AGRYA számára a Program elsôsorban mint kommunikációs és fogyasztóvédelmi eszköz volt fontos. A gyerekeken keresztül lehet ugyanis a szülôk figyelmét orientálni az agrár ügyek felé, lehetséges a fogyasztói szokásokon változtatni, felhívva a figyelmet a hazai élelmiszerek vásárlására, támogatható a közvetlen értékesítés is, hiszen kialakulhatnak kapcsolatok gazdák és a lehetséges vevôk között. A Programban résztvevô fiatal gazdákon keresztül megszemélyesedik mindaz, amit mezôgazdaságnak hívunk. Ez is segítség lehet abban, hogy árnyaljuk a mezôgazdaságról alkotott képet, hogy csökkentsük az elutasítottságát a gazda életformának. Az AGRYA a kísérleti program tapasztalataira alapozva újraindítja a TELLUS Oktatási Programot. Fiatal gazdák a helyi közéletben Fiatalok vidéken A vidék, a falu megmaradásának egyik kulcskérdése, hogy az ott élôk megtalálják-e a helyüket, boldogulásukat, jövôjüket a tágabban vett közösségben, a településen. Kiemelkedô kérdés ebbôl a szempontból, hogy egy település meg tudja-e tartani a fiataljait, illetve, hogy be tudja-e kapcsolni ôket a települési közösség életébe, mindennapjaiba. Sajnos az elmúlt évek tapasztalatai, a gazdasági helyzet, a vidéki közösségek állapota, az egyén szintjén meglevô kiábrándultság nem segít abban, hogy a fiatalok helyben maradjanak és ne máshol, egy városban keressék a boldogulásukat. A fiatalok elvándorlásának megállítása igen összetett kérdés. Ezek közül az AGRYA feladata és felelôssége abban van, hogy az ingadozókat megerôsítse abban, érdemes maradni, megtalálják a helyüket a települési közösségen belül. A rendszerváltás utáni Magyarországon nem alakultak ki új közéleti szocializációs minták. Ezeknek kellene pedig bevezetni a fiatalokat a települési közösség életébe, helyet, cselekvési teret és ezzel kapcsolódást kínálva nekik. Két területen van tehát az AGRYÁ-nak feladata. Egyrészrôl segítséget kell adni arra, hogy a fiatal gazdálkodók bekapcsolódjanak a helyi közéletbe (önkormányzat, egyesületek, stb). A gazda életforma, személet és gondolkodásmód nagyon gyakorlatias. A gazda vállalkozó, akinek folyamatosan súlyos döntéseket kell hoznia, amelyek alapjaiban befolyásolják a megélhetését. Ha rossz döntést hoz, ha hanyagul bánik az eszközeivel, állataival, ha nem fordít kellô figyelmet a saját ügyeire könnyen belebukhat a gazdálkodásba. A döntésképes és a döntésekért felelôsséget vállaló emberek jelenléte mindenképpen szerencsés a helyi döntéshozatalban. A közélet, még ha egy falu közéletérôl beszélünk is, távoli az ott élôknek. Az AGRYA feladata, hogy bátorítsa és támogassa a fiatal gazdákat abban, hogy aktívan vegyenek részt egy-egy falu, kisváros közéletében. A hozzáálláson és szándékon túl természetesen felkészültség is szükséges a hatékony közéleti tevékenységhez. Így az AGRYA képzéseket, szakmai eseményeket, találkozókat szervez azoknak a fiatal gazdáknak, akik helyi közéleti tisztséggel (önkormányzat, helyi egyesület, alapítvány) rendelkeznek, vagy fontolgatják, hogy aktívan foglalkozzanak a közélettel. Ez lehetôséget ad arra, hogy a képességeik, ismereteik bôvüljenek, de ugyanúgy lehetôség arra is, hogy a fiatal gazdák közötti kapcsolatok erôsödjenek. Létrejön egy

4 2010. különszám 4 virtuális falu azon fiatal gazdákból, akik a helyi közélet részesei. A másik cselekvési irány, amit az AGRYÁ-nak fel kell vállalnia, az a falusi-vidéki, de nem gazdálkodó fiatalokkal kapcsolatos tevékenység. Jól látszik, hogy az állami ifjúságpolitika látókörébôl egyszerûen kimaradt a falusi-vidéki térség. Az ifjúsági intézményrendszer néhány példától eltekintve a nagyobb városok határain belül marad. Nagyon kevés, kimondottan falusi ifjúsági közösség, egyesület mûködik az országban. A legtöbb fiatal a közösségi létet nem is tudja megtapasztalni, hiszen nincs hol. Mûködô ifjúsági közösségek nélkül nehezebb helyben tartani, marasztalni, vagy visszahívni a fiatalokat a falujukba. A mûködô ifjúsági közösségek képviselete, speciális igényeinek megjelenítése, szakmai, módszertani támogatása nem megoldott országos szinten. Utoljára maga az AGRYA töltött be hasonló szerepet a szervezeti fejlôdésének korai szakaszában. Azóta sincs más, aki a helyünkbe lépett volna ben kísérletként elindítottuk a Második Hullám Programot az AGRYÁ-n belül. Ennek célcsoportját a év közötti, vidéki, nem feltétlenül agrár kötôdésû, felsôfokú végzettséggel rendelkezô, vagy éppen még tanuló fiatalok képezik. A Program tartalma elsôdlegesen egy ifjúsági vezetô képzés, amely egy falusi ifjúsági közösség mindennapjainak szervezésére készíti fel a pályázaton keresztül kiválasztott résztvevôket. A kísérleti idôszak tapasztalatai jól hasznosíthatóak egy hasonló program országos elindítása során is. Az új közösségek megalakulását segítô képzési-szervezetfejlesztési tevékenység mellett a már mûködô közösségeket is be kell vonni egy országos együttmûködésbe. Ennek célja az információcserén, találkozásokon túl szintén a szervezetfejlesztési támogatás biztosítása a számukra. A falusi ifjúsági munkához kötôdôen végén egy országos szakmai konferencia szervezésének volt részese az AGRYA. Ez megerôsítette azt, hogy minden adott ahhoz, hogy az AGRYA legyen a falusi ifjúsági közösségek fejlesztéséhez kapcsolódó egyik szakmai-szervezeti bázis. Az AGRYA agrár-érdekképviseleti szerepéhez kevéssé kötôdik azonban ez a szerep. Ezért év végre megteremtettük a munka végzéséhez szükséges önálló szervezeti kereteket a Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetség megalapításával. A Szövetség anyagi, adminisztratív bázisát az AGRYA adja, természetesen szoros partneri viszonyt fenntartva. Ezzel a megoldással jogilag és szervezetileg is elkülönül a falusi fiatalokhoz kapcsolódó, tisztán vidékfejlesztési tevékenység, de mégis az AGRYA hatókörén belül marad. A falusi ifjúsági munkához, az ilyen jellegû vidékfejlesztési tevékenységhez kötôdô, azt támogató nemzetközi kapcsolatrendszer adott. A Rural Youth Europe (RYE) nevû szervezetnek az AGRYA teljes jogú tagja 2006-óta, így a falusi ifjúsági közösségek nemzetközi kapcsolataihoz megvan az európai hálózati segítség is. Fiatal gazda érdekek és európai integráció Az EU most még versengô nemzetállamok szoros együttmûködése, bármit is mond a hivatalos kommunikáció. Az még nem látható, hogy az integráció a lezárult szervezeti reformok eredményeként hogyan mélyül majd el. Most még tehát arra kell készülnünk, hogy a nemzeti érdekeink minél inkább tükrözôdjenek az EU döntéseiben. Ehhez azonban az eddigieknél jóval határozottabb érdekérvényesítô tevékenységre lobbira van szükség. Az EU mûködési logikájának középpontjában elsôsorban a nemzeti adminisztrációk állnak. Így tehát a nemzeti adminisztrációk feladata az adott ország érdekeinek megjelenítése, képviselete. Az integrációs szervezetekkel fenntartott kapcsolatok alapján azonban az is látható, hogy a nemzeti adminisztrációk tevékenységével párhuzamosan, azonos célokat kitûzve folyik egy érdekérvényesítô tevékenység a nem kormányzati szervek részérôl is. Az európai fiatal gazda szervezet szakmai rendezvényeinek vitái pontosan leképezik az államközi vitákat, együttmûködéseket egy-egy szakmai kérdés okán. Mindenki csak azt teszi, ami a dolga, az azonos gondolatot a saját csatornáin, kommunikációs és döntési színterein megjeleníti, képviseli. Ezek ez erôk mindenképpen erôsítik egymást. Az elkövetkezô idôszakban jobban ki kell használni azt a lehetôséget, amit az AGRYA tagság jelent a különbözô nemzetközi

5 különszám szervezetekben (CEJA, RYE). Ehhez azonban karakteres állami agrárpolitika és világos együttmûködési szándék is kell. Az elmúlt évek alatt az AGRYA egyértelmûen a legerôsebb, vezetô és meghatározó szervezetté vált a régió fiatal gazda szervezetei között. Ez köszönhetô a Közép-európai Fiatal Gazda Központ CERYC együttmûködési programnak. A CERYC évi indulása óta számtalan kétoldalú és többoldalú szakmai programra került sor. A közös munka során kialakultak a szervezetek és vezetôik közötti szoros szakmai és emberi kapcsolatok. Ráadásul a CERYC együttmûködésnek részesei olyan szervezetek is (szlovák, bolgár), amelyek magyar szakmai segítséggel jöttek létre az elmúlt 2 évben. Ezek a szervezetek rövid távon már a CEJA tagjai lehetnek, ami tovább növelheti a régió súlyát az európai fiatal gazda szervezeten belül is, hiszen itt van csak valós növekedési potenciálja a szervezetnek A CERYC-en keresztül tehát kellô súllyal lehet megjeleníteni a régiós érdekeket az integrációs szervezetek szintjén. A régiós fiatal gazda érdekek részeként hangsúlyosan van lehetôség a magyar álláspontok megjelenítésére, már csak az AGRYA központi szerepe miatt is. Az AGRYA szándéka, hogy a CERYC együttmûködésben meglevô érdekérvényesítô lehetôséget a korábbinál jobban használja ki a magyar nemzeti érdekek támogatására. Ehhez a CERYC program további fejlesztése szükséges, illetve lassan elkerülhetetlenné válik valamiféle döntés az esetleges jogi-szervezeti önállósodásról is. Fiatal gazdák a határokon túl magyar-magyar kapcsolatok A CERYC együttmûködés elsô és egyik legfontosabb célja az volt, hogy segítséget nyújtson a bulgáriai, romániai és szlovákiai önálló fiatal gazda szervezet létrehozásához. Szlovákiában és Romániában jelentôs számú magyar kisebbség él, így természetes módon rájuk támaszkodva indult el a szervezetfejlesztô munka óta több sikeres program lebonyolításába sikerült bevonni a határon túli magyar fiatal gazda partnereket. E programokon keresztül rendelkezésre áll az az ismeret és tapasztalat, ami egy speciális célcsoporthoz, a határon túli magyar fiatal gazdákhoz kapcsolódik. Ugyanígy megvannak Erdélyben és a Felvidéken is a partnerek a magasabb szintû, még több szakmai tartalmat hordozó együttmûködéshez. A kérdés az, hogy ennek mi lehet, mi legyen a középpontjában. A fiatal gazdák új célcsoportot és új megközelítést jelenthetnek a magyar-magyar kapcsolatokban. Tapasztalataink szerint a közösségi-szervezeti problémák ugyanúgy sújtják a jelzett két országban élô fiatal gazdákat, ahogyan ez probléma Magyarországon is. Tehát a szervezetfejlesztést célul tûzô, de agrár szakmai tartalmat hordozó programok komoly lehetôségei lehetnek az együttmûködésnek. Jól mutatja ennek eredményeit, hatását a román-magyar együttmûködési program támogatásával lebonyolított 4 magyar és 4 romániai megyét érintô fejlesztési program. A szakmai tartalmon keresztül sikerült elindítani a határmenti 8 megyében a korábban semmilyen szinten nem mûködô fiatal gazda együttmûködést és megyék közötti kommunikációt. Szintén az elmúlt évek tapasztalatai alapján látható, hogy az EU integrációs ügyek komoly kihívást jelentenek, elsôsorban Romániában és várhatóan majd Szerbiában és Horvátországban is. Az a három év, amennyivel korábban vált Magyarország az EU tagjává, pontosan azokat a tapasztalatokat hordozza magában, amelyek jól hasznosíthatók a határon túli magyar gazdáknak. Az EU-tagság lehet lehetôség is a gazdák, és ezen belül a fiatal gazdák számára; nemcsak a hátrányait, de az elônyeit is érezhetik az európai integrációnak. A siker csak azon múlik, hogy mennyire felkészültek az érintettek a folyamatok megértésére, befogadására. A felkészülésben lehetünk nagy segítségükre a magyarországi tapasztalatok, valamint a nemzetközi kapcsolatok átadásával. A magyar-magyar kapcsolatok sikere azon múlik, hogy vannak-e konkrét szakmai tartalmat hordozó, valós és rövid távon is érzékelhetô eredményt hordozó programok. A fiatal gazda célcsoportban viszonylag egyszerûen lehet innovatív programokat elindítani, könnyen lehet eredményeket elérni. Ezt mindenképpen ki szeretné használni az AGRYA. Szakmai-módszertani támogatás Az anyagban szereplô célok, tervek mindegyike olyan humán erôforrásokat igényel, amely jelenleg nincsen meg együttesen sehol sem. Ez a szakértôi-szakmai bázis igen széles szakértôi kört kell hogy felöleljen, hiszen egészen más a Közös Agrárpolitika egyes részkérdéseivel foglalkozni, mint egy frissen alakuló falusi ifjúsági egyesületnek jogi segítséget nyújtani a bírósági nyilvántartásba vételi eljárásban. Az AGRYA körül a tagjain és a különbözô programjaiban részt vállaló szakértôkön keresztül már megtalálható az a személyi kör, amely hathatós segítséget tud adni a jövôbeni munkához. Az AGRYA célja, hogy a vidéki fiatalok ügyéhez kapcsolódóan a különbözô szakmai területek képviselôit közös projektekben összekösse. Ezzel megteremthetô egy egységes szakmai-módszertani támogatás a jövôbeni munkához. Már látszik, hogy két területen mindenképpen szükséges többféle szakma és ezzel együtt többféle gondolkodás együttes munkája. Az egyik a Közös Agrárpolitika most zajló átalakításához kapcsolódó munka, a másik a falusi ifjúsági közösségek fejlesztéséhez kapcsolódó munka. Dr. Mikula Lajos

6 2010. különszám 6 Az AGRYA februárjában megválasztott tisztségviselôi Elnökség Dr. Mikula Lajos, ügyvezetô elnök Kesjár Kamilla, társelnök Weisz Miklós, társelnök Gémes László, alelnök Polgár Ákos, alelnök Vrancsik András, alelnök Szakács Roland, alelnök Felügyelô Bizottság Simon Attila, elnök Benedek Borbála, tag Bognár István, tag Takács András, tag ifj. Bába Miklós, tag Dr. Mikula Lajos Született: 1969 Nôs, egy kisfiú édesapja Végzettség: - jogász (ELTE ÁJTK, 1994) - jogi szakvizsga (2000) angol középfok A Szövetség alapító elnöke között. Fôállásban 2007-tôl látja el feladatait. Ezen túl nonprofit joggal is foglalkozik. Kesjár Kamilla Született: 1978 Végzettség: - okleveles kertészmérnök (Kertészeti Egyetem Budapest) - közgazdász (Szolnoki Fôiskola) spanyol, angol haladó Szolnokon él óta cégvezetôje a zöldségvetômag elôállítással és kereskedelemmel foglakozó Kesjár Flóra Kft-nek. A cég Magyarország területén szaporít és termeltet vetômagot, - technológiai és növényvédelmi szaktanácsadással, tisztított, fémzárolt minôségben amit belföldön, a Balkánon és az EU tagországokban értékesítenek óta AGRYA tag. Weisz Miklós Született: Agrárkémikus Agrármérnök, Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely ( ) - Erasmus hallgató, Newcastle University, Department of Agriculture, Nagy-Britannia ( ) - PhD abszolutórium, Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola ( ) - Mérnök-közgazdász, Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar ( ) angol felsôfok, német alapfok 2005-tôl az Agrion Vállalkozásfejlesztô Iroda vezetôje között NVT tanácsadó 2007-tôl az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány akkreditált tanácsadója 2009-tôl az FVM regisztrált szaktanácsadója Fiatal gazdálkodóként szántóföldi növénytermesztéssel (búza, kukorica, repce, napraforgó) foglalkozik Sopronhoz közel, Nagylózson. A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének óta tagja. angol, német kezdô Gémes László Született: 1972 Nôs, két fiúgyermek apja - Gundel Károly vendéglátóipari és kereskedelmi szakközépiskola (1990) - Gregus Máté mezôgazdasági szakközépiskola - középfokú mezôgazdasági vállalkozó képesítés (2002), - önjáró betakarítógép és mezôgazdasági gépkezelô szakképesítés (2004) között Szegváron önkormányzati képviselôként tevékenykedett október 1-jén Szegvár választópolgárai polgármesternek választották. Több civil szervezetben tölt és töltött be vezetô tisztséget, köztük között a Szegvár Nagyközségért Közalapítvány elnöke, február óta a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének alelnöke, szeptembertôl a Fiatal Gazdák Dél-alföldi Szövetségének

7 különszám társelnöke, novembertôl a "Kurca-Völgye" Szegvári Környezet-, Víz- és Természetvédelmi Egyesület elnöke. Mezôgazdasági tevékenységét 1995-ben kezdte 7 ha-on. Jelenleg 240 ha szántón és 15 ha gyepen gazdálkodik. A szántó területeken búzát, árpát, repcét, kukoricát és napraforgót termel óta részt vesz az agrárkörnyezet-gazdálkodási programban, integrált növénytermesztéssel. A gépeivel mezôgazdasági szolgáltatást is végez. német haladó, angol alapfok Polgár Ákos Született: 1975 Nôs, két kisgyermek édesapja - gazdasági mérnök, Széchenyi István Fôiskola, Gyôr - gazdasági agrármérnök, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár - növényvédelmi szakmérnök - doktorandusz, Nyugat- Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár Kónyban él. Családi gazdaságukban 350 hektáron gazdálkodnak, melybôl 200 ha saját tulajdonú, 150 ha pedig bérelt föld. Fô profiljuk a szántóföldi kertészet: hagyma és burgonya, összesen 50 hektáron. A fennmaradó területen szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak (gabona, kukorica, búza, rozs). Mára a 350 ha megmûveléséhez szükséges teljes gépparkkal rendelkeznek. A gépeket az uniós támogatási lehetôségeket (AVOP, SAPARD) kihasználva szerezték be tól az AGRYA tagja. Vrancsik András Született: 1976 Nôs, egy kisfiú és egy kislány édesapja. - Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE) Hódmezôvásárhely, agrármérnöki kar, ökonómiai szakirány (1999) - Balázsházy János Mezôgazdasági Szakközépiskola, növénytermesztô és növényvédô technikusi képesítés (1996) A diploma megszerzése után 2000-ben sikeresen pályázott az FVM által kiírt Fiatal Agrárvállalkozók Pályázatára, amely lehetôvé tette, hogy Hortobágyon egy korszerû istállót vásároljon juhtartás céljából. Az állatállomány a kezdeti 400-ról mára már több mint a duplájára emelkedett. Mivel a tanya területéhez nem tartozik megfelelô nagyságú legelôterület, ezért a Hortobágyi Nemzeti Parktól bérel mintegy 100 hektár területet. Saját tulajdonú földterületen (60 ha) abraktakarmányt és szálastakarmányt termeszt saját célú felhasználásra tôl tagja a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének. Az AGRYA egyik alelnöki tisztségét tölti be februárjától, továbbá 2005-tôl a Fiatal Gazdák Észak-alföldi Szövetségének társelnöke. német haladó Szakács Roland Született: 1975 Nôs, egy kislány és egy kisfiú (ikerpár, 2004.) édesapja. Semmelweis Egyetem - úszás és vízilabda edzôi szak (2006) Könnyûgépkezelôi vizsga három géptípusból (2003) Növényvédôszer és méregraktár kezelôi végzettség (2002) Szakács szakmunkás képesítés (2000) Nyíregyházán él között saját lovas iskoláját, éttermét és panzióját vezette óta a Tiszadobon (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) levô, 150 hektáros gyümölcstermesztéssel (pirosribizli, feketeribizli, meggy, cseresznye, ôszibarack, körte, dió, alma) foglalkozó családi gazdaságukban (MIKEF Kft) dolgozik. Nyíregyházán a vízilabda klub elnöki tisztségével járó feladatokat is ellátja óta ben került kapcsolatba az AGRYÁ-val között a Felügyelô Bizottság tagja volt óta a Fiatal Gazdák Északalföldi Szövetségének társelnöke. Simon Attila Született: 1960 Nôs, két fiúgyermek édesapja. - öntözéses-meliorációs mérnök (Debreceni Egyetem - Szarvas) - növényvédelmi mérnök (Gödöllôi Egyetem - Gyöngyös) - Európai Unió agrárpolitikai szakértô (Angers- Gödöllô) - vidékfejlesztési szakmérnök (Gödöllôi Egyetem - Gyöngyös)

8 német haladó szint, angol, francia, holland társalgási szint Az AGRYA alelnöke között. 4 évig az Európai Mezôgazdasági Szövetség Fiatal Gazdák Bizottságának alelnöke volt az AGRYA képviseletében. ( ) Az Európai Unió Groupe Brugges vidékfejlesztôi szakértôi csoport munkájában vesz részt 2006-tól, valamint a DG-AGRI zöldséggyümölcs munkabizottságának tagja 2007-tôl. Heves megyében, Hatvanban él. 65 ha-on gyümölcs (fô profil: dió, cseresznye, szilva) és 50 ha-on szántóföldi növény- és, dinnyetermesztéssel foglalkozik családjával. Benedek Borbála Született: Budapesti Corvinus Egyetem, kertészmérnök (hallgató) - Budapesti Corvinus Egyetem, gazdasági és vidékfejlesztô agrármérnök (diploma elôtt) német felsôfok, angol haladó Családi gazdálkodásukat 1995-ben kezdték a Mátra lábánál, Nagyrédén. A Benedek Gyümölcsfarm szamóca telepítésével indult, aminek elsô gyümölcseit 1997-ben szedték. Azóta bôvült a gyümölcs paletta, termôre fordultak a piros és fekete ribiszke, meggy és ôszi málna ültetvények is ban valósították meg alma ültetvényüket. Az AGRYÁ-nak óta tagja. német tárgyalási szint, angol haladó Bognár István Született: 1976 Végzettség: - okleveles mezôgazdasági gépészmérnök (SZIE-GMK, 2001) - okleveles gazdasági agrármérnök, agrárközgazdász (SZIE-GTK, 2002) - okleveles mérnöktanár - predoktor (Szent István Egyetem, Mûszaki Tudományi Doktori Iskola, 2006) Balatonboglártól délre, Lengyeltóti térségében 100 ha területen szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik. Gazdaságában meghatározó növény a repce, emellett ôszi búzát, kukoricát és napraforgót termeszt. A mezôgazdasági termelés mellett 2006-tól a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán egyetemi tanársegédként dolgozik. Feladata a gépészmérnök hallgatók oktatása, konzultációs feladatok ellátása és tananyagfejlesztés tôl EMVA és ÚMVP forrásokból finanszírozott sertésteleprekonstrukciós beruházásokhoz etetés- és tartástechnológiai tervezést is végez tól tagja a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének. Takács András Született: 1979 Nôs, egy kisfiú és egy kislány édesapja - Jávorka Sándor Mg-i Szakközépiskola világbanki szak (1998) - Széchenyi István Egyetem Gyôr, környezetmérnöki szak (folyamatban) angol haladó márciusától augusztusáig Londonban dolgozott, cambridge-i nyelvvizsgát szerzett, amit itthon honosított. Az AGRYA elnökségi tagja között. Családi gazdaságukban dolgozik, 280 ha saját és 100 ha bérelt területen szántóföldi növénytermesztéssel (kukorica, napraforgó, búza) foglalkoznak. Kiegészítô tevékenységként 300 hektáron bérmunka szolgáltatást is végeznek. Ifj. Bába Miklós Született: 1985 Szent István Egyetem, okleveles agrármérnök (2009) angol tárgyalási szint Csongrád megyében, Szegvár Nagyközségben él. A családi gazdaság tagjaként, édesapjával mintegy 120 ha-on folytat gazdálkodást. Pályázatírással és fordítással foglalkozik. Tagja a Kurca-völgye Természetvédelmi Egyesületnek. Az AGRYA-nak óta önkéntese, óta rendes tagja. A budapesti irodában évek óta segíti a szervezet munkáját. Impresszum Fiatal Gazda Kiadja: Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA Cím: 1138 Budapest, Váci út 134/C VI.28. Telefon/ fax: A kiadásért felel: Dr. Mikula Lajos ügyvezetô elnök.

Megalakulás éve: 1996. Falusi fiatalok közösségeinek szövetsége 2000-ig. 2004-től kizárólag agrár szakmai szervezet

Megalakulás éve: 1996. Falusi fiatalok közösségeinek szövetsége 2000-ig. 2004-től kizárólag agrár szakmai szervezet Megalakulás éve: 1996. Falusi fiatalok közösségeinek szövetsége 2000-ig 2000-től átalakuló tevékenység, nyitás az agrár szakmai tevékenység felé 2004-től kizárólag agrár szakmai szervezet Tagság Az AGRYA

Részletesebben

Az AGRYA és programjainak bemutatása

Az AGRYA és programjainak bemutatása Az AGRYA és programjainak bemutatása Dr. Weisz Miklós társelnök Győr, 2012. november 15-16. Megalakulás éve: 1996. Falusi fiatalok közösségeinek szövetsége 2000-ig 2000-től átalakuló tevékenység, nyitás

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

2012. november 29-30.

2012. november 29-30. 2012. november 29-30. A NAKVI, mint a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés aktív segítője Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 1994-ben

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Debrecen 2013. május 15. Mezőgazdasági szaktanácsadás célja Gazdálkodást támogató, versenyképességet fokozó információszolgáltatás Értékesítési

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI FŐISKOLAI KAR Alapszakjaink (2009): 1. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 3.

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Az MNVH I. szakosztály

Az MNVH I. szakosztály IV. Vidékfejlesztési Nap "Értékek és lehetőségek" Az MNVH I. szakosztály A versenyképes mezőgazdasági termelés Budapest, 2014-12-09 A versenyképes mezőgazdasági termelés szakosztály A szakosztály munkaterve

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Fiatal mezőgazdasági termelő - 67/2007 FVM rendelet támogatási jogszabály alapján - Miklósik Ivett

Fiatal mezőgazdasági termelő - 67/2007 FVM rendelet támogatási jogszabály alapján - Miklósik Ivett Fiatal mezőgazdasági termelő - 67/2007 FVM rendelet támogatási jogszabály alapján - Miklósik Ivett Bemutatkozás Mezőgazdasággal már kiskoromban megismerkedtem, édesapám agronómus volt egy TSZ-ben Középiskola

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Európai Uniós források elérhetősége a minőség és innovációs javítására az élelmiszeriparban

Európai Uniós források elérhetősége a minőség és innovációs javítására az élelmiszeriparban Európai Uniós források elérhetősége a minőség és innovációs javítására az élelmiszeriparban Kránitz Lívia Földművelésügyi Minisztérium 2015. N ovember 25. Szeged Az EU-s innovációs politikának a fejlődése

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények a Fás gyümölcs géngyűjteményi tételek megőrzése Intézet Kht. Cegléd (kajszi,

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány Kezdetek A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) kormányrendelet meghatározta a mezőgazdasági

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Budapest, 2013. február 27. Amiről

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A bajai főiskola jövőképe

A bajai főiskola jövőképe A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia A bajai főiskola jövőképe Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola, Baja A bajai főiskola Két karú intézmény Neveléstudományi Kar (1870-ben alapított,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában II. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Napok, Szarvas, 2012. augusztus 3. A magyar halászat helye az európai akvakultúrában Dr. Váradi László Magyar Akvakultúra Szövetség Szarvas Magyarország az Európai

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság. Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet

Közösség által támogatott mezőgazdaság. Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet Közösség által támogatott mezőgazdaság Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet A közösség által támogatott mezőgazdaság egy olyan mezőgazdasági kezdeményezés, melyben a közösség átvállalja a gazdálkodótól a gazdálkodással

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

INSIGHT (élesl( éért. a mezőgazdas. kfejlesztési si

INSIGHT (élesl( éért. a mezőgazdas. kfejlesztési si INSIGHT (élesl( leslátás, bepillantás) - pályázat a Hargita megyei gazdák k informáci ció-ellátására a mezőgazdas gazdaság és s vidékfejleszt kfejlesztés s fellendítéséé éért - Európai Bizottság, Mezőgazdas

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára 1 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat) 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás 22 2 6131

Részletesebben

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban NEMZETI AGÁRGAZDASÁGI KAMARA Jogszabály-változások a szaktanácsadásban SZÉKELY ERIKA Székesfehérvár, 2014. november 27. Tájékoztatás, tanácsadás, szaktanácsadás Agrár-tanácsadás Térítésmentes tanácsadás

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Székelygyümölcs közösségi vállalkozás modellje, és annak lehetséges továbbgondolása Kolumbán Gábor Civitas Alapítvány, MÜTF, Székelyudvarhely Vállalkozni

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Ricz András: A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Szabadka, 2011. december 17. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Háttér Európai Uniós szomszédsági programok

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes Filep Gyuláné Dr. Nagy Éva Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1983-1985 MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet, Szakközgazdász (Vállalati komplex

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Munkahelyi tapasztalatok az MVH-nál. Előadó : Szanka Gábor Hajdú-Bihar Megyei helyszíni ellenőr

Munkahelyi tapasztalatok az MVH-nál. Előadó : Szanka Gábor Hajdú-Bihar Megyei helyszíni ellenőr Munkahelyi tapasztalatok az MVH-nál Előadó : Szanka Gábor Hajdú-Bihar Megyei helyszíni ellenőr Előadás vázlat Út az MVH-ig Az MVH bemutatása Feladataim Út az MVH-ig Családi kötődés Iskolák Felvétel a Hivatalba

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 Zalaszentmárton 2015. augusztus 24. Dr. Csikós Andrea Dóra munkaszervezet vezető Előzmények folyamatok 2007. október 11. Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2011. évi működéséről 1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

li' ~ '-JJJ,,(., t (:, ~

li' ~ '-JJJ,,(., t (:, ~ Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerusített beszámolója 2009.év Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége -AGRY A 1138 Budapest, Váci út 134/C 6128. az egyéb szervezet

Részletesebben

Helyi márka kialakítása a Bakonyban című projekt bemutatása

Helyi márka kialakítása a Bakonyban című projekt bemutatása Helyi márka kialakítása a Bakonyban című projekt bemutatása Előzmények 2009. évben a NATURAMA SZÖVETSÉG tagjaként FICODER szakkiállításon vettünk részt Sevillában, ahol felkérést kaptunk egy nemzetközi

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra Dr. Weisz Miklós társelnök Budapest, 2013. február 22-23.

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

Társadalmi kohéziós szerep elemzése

Társadalmi kohéziós szerep elemzése Társadalmi kohéziós szerep elemzése Vidéki felsőoktatási intézmények gazdasági és társadalmi hatásai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Tartalom A kutatás célja Társadalmi és

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Szaktanácsadói menedzsment (Extension Management)

Szaktanácsadói menedzsment (Extension Management) SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR RGVI Szaktanácsadói menedzsment (Extension Management) Tantárgyfelelős: Dr. habil. Kozári József egyetemi docens Gödöllő 2012. 1. A tantárgy

Részletesebben

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Civil Információs Centrum általában az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában. Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ

Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában. Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ HELYZETÉRTÉKELÉS MÚLT.2014 2015 JÖVŐ PILOT AKKREDITÁCIÓ DUÁLIS KÉPZÉS 2 SZAKON DUÁLIS KÉPZÉS BŐVÍTÉSE 2 Mérföldkövek: A MÚLT - 6 partnerrel

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Minőségi Egyesület létrehozása a régióban

Minőségi Egyesület létrehozása a régióban Minőségi Egyesület létrehozása a régióban Pongrácz Balázs GYMSKIK Minőségirányítási vezető Cél Régiónk vállalkozásainál, szervezeteinél minőség- és kiválósági fejlesztési kérdések sora vár megoldásra.

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Témaválasztás okai: Szakdolgozati témám Érdeklődés a szektor iránt A vizsgálatok hiányosságai Vizsgálati módszer: Kérdőíves kutatás

Részletesebben

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Szakmai Nap 2011. szeptember 1. Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Nemeslaki András Infokommunikációs Tanszék Informatikai Intézet

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben