HATVAN VÁROS T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S I K O N C E P C I Ó J A JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TSZ: 4173/2007 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATVAN VÁROS T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S I K O N C E P C I Ó J A JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TSZ: 4173/2007 1"

Átírás

1 T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S I K O N C E P C I Ó J A JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Ez a dokumentáció a VÁTI Városépítési Kft. szellemi terméke. A hozzá kötődő a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvényben meghatározott vagyoni jogok a VÁTI Városépítési Kft-t illetik. ELŐTERJESZTÉSI ANYAG JA MÁJUS HÓ TSZ: 4173/2007 1

2 T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S I K O N C E P C I Ó J A JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ ALÁÍRÓLAP Témafelelős: PAKSI SZILVIA településtervező vezető tervező, TT / Település: PAKSI SZILVIA okl. építészmérnök, TT /06 NYÁRI BALÁZS településmérnök Gazdaság: VARGA-ÖTVÖS BÉLA közgazdász Értékvédelem: PAKSI SZILVIA okl. építészmérnök, TT /06 DR. OROSZ BÁLINT műemlékvédelmi szakmérnök Környezet, zöldfelület: DR. BALOGH ÁKOS okl. tájépítész TR FODOR-DOLLMAYER PETRA okl. tájépítészmérnök Közlekedés: LOMBÁR ISTVÁN okl. építőmérnök TRk-T Közmű: ERDEINÉ CSONTOS MARGIT okl. építőmérnök, TV-T Dr. LECSŐ GYULÁNÉ okl. villamos üzemmérnök HV-1/ THURN LÁSZLÓ okl. gépészmérnök BSZFG Térképi feldolgozás: SZABÓ MÁRIA szerkesztő.. Ügyvezető igazgató: DR. OROSZ BÁLINT okl. építészmérnök.. ELŐTERJESZTÉSI ANYAG JA MÁJUS HÓ TSZ: 4173/2007 2

3 T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S I K O N C E P C I Ó J A JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ T A R T A L O M J E G Y Z É K I. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 1. JÖVŐKÉP ADOTTSÁGOK MAKROGAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEK SWOT ANALÍZIS A VÁROSFEJLESZTÉS HÁTTERE VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A KONCEPCIÓ ELEMEINEK RÉSZLETEZÉSE...21 II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ (A dokumentáció a Jegyzői Titkárságon található, valamint Hatvan város honlapján olvasható.) 1. KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAM Egyeztetési kör összeállítása 6 Kommunikációs stratégiák kijelölése 6 2. HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS 8 Helyzetelemzés a Régióra 8 Tervi adottságok 9 A Zagyva-folyó szerepe Hatvan tájalakulás történetében 10 Természeti adottságok 12 Települési környezetállapot 19 Tájszerkezet és külterületi terület-felhasználás 28 Településszerkezet és belterületi terület-felhasználás 30 Társadalmi állapot 39 Gazdasági adottságok 47 Intézményi infrastruktúra állapota 54 Közlekedési adottságok 60 Víziközmű 63 Energiaközmű CÉLRENDSZER BEMUTATÁSA 73 Versenyképesség tartós biztosítása 73 Fenntartható gazdálkodás 73 Integrálódás Európába 74 Minőségi élet feltételeinek megteremtése CÉLPIRAMIS ÁGAZATI STRATÉGIÁK MEGHATÁROZÁSA 77 Ágazati stratégiák szintézise 77 - Fekvő táblázat Közlekedési stratégia 78 ELŐTERJESZTÉSI ANYAG JA MÁJUS HÓ TSZ: 4173/2007 3

4 Környezeti stratégia 80 - Fekvő táblázat Zöldfelület-fejlesztési stratégia 81 Környezetvédelmi stratégia 85 Infrastrukturális stratégiák 87 Ágazatokon átnyúló stratégiák KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI PROGRAM 92 III. FÜGGELÉK 1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI IRÁNYMUTATÁSA 94 Közlekedés hálózati 94 Terület-felhasználási 94 Környezeti 94 Társadalmi 94 Infrastrukturális OPERATÍV PROGRAMOK, FORRÁS HOZZÁRENDELÉS 95 Források 95 Észak-magyarországi Operatív program 95 Magyar intermodális logisztikai fejlesztési koncepció 96 IV. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK HATÁSELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓ NYILATKOZAT TÉRKÉPEK RÉGÉSZETI FEJEZET 122 V. MELLÉKLETEK 1. FORRÁSJEGYZÉK REGIONÁLIS KONCEPCIÓK 126 Az Európai Unió célkitűzései 126 Országos területfejlesztési koncepció Észak-magyarországi regionális fejlesztési célkitűzések Heves Megye fejlesztési terve Hatvani Kistérség területfejlesztési operatív programja TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK, MEGJEGYZÉSEK Fekvő táblázatok 4. KÉRDŐÍV ELŐZETES SZAKHATÓSÁGI VÉLEMÉNYEK 157 VI. RAJZJEGYZÉK 1. JELENLEGI TERÜLET-FELHASZNÁLÁS M 1: MEGYEI TERVBEN SZEREPLŐ TÉRSÉGI TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK M 1: MŰVELÉSI ÁGANKÉNTI KIMUTATÁS M 1: MINŐSÉGI OSZTÁLYOK M 1: ELŐTERJESZTÉSI ANYAG JA MÁJUS HÓ TSZ: 4173/2007 4

5 5. ÚTHÁLÓZAT M 1: TULAJDONI VIZSGÁLAT M 1: VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÁSI TERÜLETEK M 1: SZÉLKERÉK ELHELYEZÉSÉRE VIZSGÁLAT ALÁ VONHATÓ TERÜLETEK M 1: DŰLŐ- ÉS TELEPÜLÉSNEVEK M 1: VÁROSRÉSZNEVEK M 1: MŰVI ÉRTÉKVIZSGÁLAT M 1: TÁJI ÉRTÉKVIZSGÁLAT M 1: VÍZRAJZ M 1: ZÖLDFELÜLETEK M 1: TELKEK BEÉPÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA M 1: INTÉZMÉNYVIZSGÁLAT M 1: ISKOLAI KÖRZETEK VIZSGÁLATA M 1: VÍZELLÁTÁS M 1: FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS M 1: FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS VÍZGYŰJTŐTERÜLETEK M 1: SZENNYVÍZELVEZETÉS M 1: VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS, VEZETÉKES GÁZELLÁTÁS, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS M 1: ELŐTERJESZTÉSI ANYAG JA MÁJUS HÓ TSZ: 4173/2007 5

6 A településfejlesztési koncepció a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. (Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény) ELŐTERJESZTÉSI ANYAG JA MÁJUS HÓ TSZ: 4173/2007 6

7 I. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1. JÖVŐKÉP TÉRSÉGI ÖKOPÓLUS A RÉGIÓK KAPUJÁBAN HATVAN, MINT A TÁJALAKULATOK, KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK TALÁLKOZÁSÁNÁL, KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRÁK METSZÉSPONTJÁBAN ELHELYEZKEDŐ, INTERREGIONÁLIS KISUGÁRZÁSÚ VÁROS, HÁROM RÉGIÓ TÉRSÉGI KAPCSOLÓDÁSI PONTJÁT JELENTI. ADOTTSÁGAI TÉRSÉGI ÖKOPÓLUS -SÁ VÁLÁSRA TESZIK ALKALMASSÁ. Térségi szerepére a város régióhatárokat, egyes esetekben országhatárokat is átlépő funkcionális kapcsolatai értelmében gondolunk. Az öko -jelzőt a szó kettős értelmében használjuk. Értjük ezalatt az ökonómikus, azaz gazdaságos működtetés követelményét. Ám ezen túl és elsősorban értjük az ökológikus, azaz a települést és környezetét egységes egésznek tekintő, a fenntartható fejlődést biztosító településfejlesztést. A pólus szó a város kistérségi vonzására, a település központi szerepére utal. Hatvan város térszerkezeti, gazdasági társadalmi és városfejlesztési adottságainak, potenciális lehetőségeinek elemzése alapján jutottunk el a város stratégiai jövőképének megfogalmazásához. A jövőkép a város sajátos előnyeinek a fenntarthatóság elvét követő érvényesítését sűríti mottószerű rövidséggel, egyben szóhasználatával szervesen illeszkedik az országos, a regionális és a megyei területfejlesztési koncepciókhoz. A térségi ökopólus tartalmi szempontból a nemzeti fejlesztési tervekben szereplő regionális kihatású pólusok rendszeréhez kapcsolódik, mintegy annak térségi alrendszereként. Az öko kifejezés alatt mind az ökológia, mind az attól elválaszthatatlan ökonómia, sőt e két szféra harmonikus együttélése értendő, hiszen nem lehetséges úgy hatékony környezetvédelmet folytatni, ha ennek fedezete például környezetszennyező vagy -romboló gazdasági tevékenységből is keletkezik, és fordítva, nincs értelme olyan tevékenységet folytatni, amely túlzottan igénybe veszi, szennyezi környezetét, hiszen ezzel a működési feltételek károsodnak. A kiegyensúlyozottan fenntartható fejlődés csak hatékony gazdasággal, a természeti, valamint az épített környezet védelmével, fejlesztésével, a megújuló erőforrások bővülő felhasználásával érhető el. A megújuló erőforrások közé soroljuk kiemelten a humán erőforrásokat, az emberi képességek fejlesztését, amely a gazdasági versenyképesség és az életminőség javításának alapja, és amely nélkül a fenntarthatósági folyamat nem biztosítható. Az ökonomikus szemlélet értelemszerűen vonatkozik az önkormányzati gazdálkodásra is, amely irányelvként a költség- és energiatakarékos hivatali és közintézményi működtetést, a helyi adottságok és érdekek érvényesítését koordináló tevékenységet foglalja magában. A térségi ökopólus koncepció következetes megvalósítása keretet ad a polgárok, a vállalkozások és a helyi közösségeik teljes életút programjának biztosításához. Az ún. teljes életút a bölcsőtől a nevelkedésen, az oktatáson, a továbbképzésen, a korszerű munkakörülmények, a rekreációs lehetőségek megteremtésén át, a többgenerációs családépítés ideájának megvalósítását foglalja magában. A koncepció célja a környezeti, a gazdasági és az emberi erőforrások feltárása, védelme és fejlesztése, a kiegyensúlyozott fenntarthatóság elvének figyelembe vétele. Ez a rendező elv teszi szükségessé és egyben lehetővé is Hatvan városában a program megvalósítását. ELŐTERJESZTÉSI ANYAG JA MÁJUS HÓ TSZ: 4173/2007 7

8 Hatvan szerepkörét adottságai egyértelműen meghatározzák. Fejlesztésének specialitásai egyedi helyzetéből következnek. Egyrészről a Budapesti agglomeráció virtuális külső gyűrűjének legkeletibb városa, másrészről az Észak-magyarországi Régió legnyugatibb települése. E kettősség adta előnyöket és hátrányokat kell kezelnie. Földrajzi helyzete tekinthető legmarkánsabb jellemzőjének. Találkozási pontnak tekinthető mind természetföldrajzi tájegységek, mind régiók, mind megyék, mind közlekedési nyomvonalak tekintetében. A kelet nyugati és az észak déli tengely mind a négy iránya felé nyitott. Magyarország Budapest irányultságú sugaras úthálózatában Budapesthez legközelebb Hatvannál van az első jelentős észak déli közúti és vasúti tengely. Északi irányban Szlovákia felé (hagyományosan Losonc irányába) nyit, dél felé egy potenciális fejlesztési útvonalon a Románia Szerbia irányhoz kapcsolódik. Hatvanból már 30 km-e belül hasonló nagyságrendű városok (Gyöngyös, Gödöllő, Jászberény, Pásztó), km-es távolságon belül pedig nagyvárosok (Budapest, Salgótarján, Eger, Szolnok) érhetők el. Hatvant az Észak-magyarországi Régión, illetve Heves megyén belüli határhelyzete közlekedési adottságaival együttesen határokat átlépő, központképző szerepre teszik alkalmassá. A három megye, három régió, három földrajzi egység határán, három vízfolyás találkozásánál elhelyezkedő település a múltban már betöltött ilyen szerepet (hatvani szandzsák a törökkorban), és ma is interregionális vonzáscentrumnak tekinthető, például a munkahelyek, az oktatás, az egészségügy, vagy egyes infrastrukturális ellátási formák vonatkozásában. Helyzete gazdasági szerepét is meghatározza. Hagyományos iparszerkezete cukorgyártás, élelmiszerfeldolgozás, nyersanyag kitermelés a vasút, mint szállítási lehetőség, korai megjelenéséhez kötődött. Hatvan jövőképében a szállítmányozás, nevezetesen a szállítási módok között kapcsolatot teremtő intermodális logisztikai központtá válás a legmarkánsabb tényező. A magas színvonalú komplex logisztikai szolgáltatás pedig továbbfejlődési potenciált jelent, ezért kitörési pontnak tekinthető. Hatvan további karakteres tulajdonsága a jó termőhelyi adottságú területek nagy aránya, a mezőgazdasági termelés hagyománya. Ugyanakkor a cukorgyártás megszűntetése, a szőlőterületek átminősítésének EU-s támogatása, a szántóterületek tervezett uniós csökkentésével párhuzamosan (ez utóbbit az alternatív energiákhoz fűződő világgazdasági tendenciák még módosíthatják!) a mezőgazdaság szerkezetének drasztikus átalakulását eredményezte, illetve eredményezi. A jó termőhelyi potenciálra való tekintettel azonban a településnek célul kell kitűznie a mezőgazdasági művelésre alkalmas területek megőrzését, a fenntarthatóság szem előtt tartásával. A csatornázás teljes körű megoldásával párhuzamosan a talajadottságok megfelelnek a bio-mezőgazdaság által elvárt követelményeknek. A fóliázás, a kertészeti és a gyümölcskultúrák hagyománya megerősödhet. Hatvan helyzetét végigtekintve, újra és újra visszaköszön a kapcsolat-fogalmának jelentősége. A település földrajzi elhelyezkedése környezete felé való nyitottságát, nyomvonalas közlekedési elemei az észak dél, kelet nyugat tengelyeken való kapcsolatépítést, fejlesztési tervei a városrészek közötti kapcsolódás erősítését, természeti adottságai az elemekkel való szerves és alázatos kapcsolat szükségességét, működési mechanizmusa a közigazgatási hierarchia határait átlépő együttműködés képességét igénylik. A település jövőképe éppen ezért a kapcsolatról, a kapcsolódásról, a kapcsolatközvetítéséről is szól. Az összefogáson alapuló rendszerek részesülnek már ma is előnyben. A hangsúlyok azonban új hierarchiákra tevődnek át: az adott feladatra összeálló térségi rendszerekre. A struktúrák átalakulása ELŐTERJESZTÉSI ANYAG JA MÁJUS HÓ TSZ: 4173/2007 8

9 folyamatosan zajlik. Hatvannak a követő alkalmazkodó magatartás mellett a kezdeményezőkészségét szükséges erősítenie, kapcsolaterősítésre épülő stratégiát kell követnie. Ki kell építeni azt a hálózatot, amelyik a szintek közötti, illetve az azonos szinten lévők együttműködésének alapja lehet, meg kell tanítani mindenkit a maga szintjén szükséges kapcsolat-építés módszereire. Hatvan önálló mozgástere más középvárosokhoz hasonlóan szinte valamennyi területen igen behatárolt. Kompetenciáján túlmutató jelenségek, döntések befolyásolják a város életét. Fontos kitörési pontnak tekinthető tehát, a hálózatépítéssel megszerezhető érdekérvényesítő-képesség. A város jövőképe tehát a térségi szerepkör felvállalásához kell, hogy kötődjön. ELŐTERJESZTÉSI ANYAG JA MÁJUS HÓ TSZ: 4173/2007 9

10 2. ADOTTSÁGOK Hatvan Magyarország 7 régiója közül: az Észak-magyarországi Régióban (részei: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nógrád megye, Heves megye), azon belül Heves megyében, azon belül a Hatvani Kistérségben (részei: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton és Zagyvaszántó) helyezkedik el. Helyzetét az M3-as autópálya menti kelet nyugati irányú növekedési tengely határozza meg, amelyet a főváros közelsége, valamint az észak déli kapcsolódási lehetőségei tovább javítanak. TÉRSZERKEZETI JELLEMZŐK: A közúti és vasúti fővonalak mentén fekvő város előnyös pozícióban van a gazdaságfejlesztésben, a működő tőke lekötésének lehetőségében. Ebben történelmi lehetőségek vannak, hiszen a város része lett a mintegy 500 milliós európai uniós piacnak; Hatvant a kelet nyugati növekedési tengelyen, az V. számú Helsinki közlekedési folyosó : az M3-as autópálya mellett való elhelyezkedése a Heves Megye területrendezési tervében is jelzett logisztikai bázishellyé válásra pozícionálja; A Szlovákiával közös határ feloldódásával helyreáll egy több évszázados gazdasági és kulturális kapcsolat, amely egykoron jelentős szerepet játszott Hatvan fejlődésében. A megújuló lehetőség térbeli fejlesztési tengelyt jelöl ki a 21.sz. főút tervezett négysávosításával észak felé, Losonc, Rimaszombat, valamint dél felé a 32. sz. főút Jászberényt elkerülő szakaszának megépítésével Szolnok és további területek irányába. A lehetőség felmérése, léptékének vizsgálata alapvető városi érdek; A síkvidék és hegyvidék találkozása, a kiváló talajadottságok, a vízkészlet távlatban is alappotenciált képez a város és térsége fejlesztésében (ld. élelmiszer, víz, mint a század stratégiai kincsei). ELŐTERJESZTÉSI ANYAG JA MÁJUS HÓ TSZ: 4173/

11 TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK: Stratégiai alapok, amelyeket kihasználni, védeni és fejleszteni szükséges: - közlekedés (út, vasút, logisztika, informatika); - humán erőforrás (oktatás, szakképzés, egészségügy); - elektronikai, informatikai, autóipari tevékenységek; - élelmiszer (talajadottságra épülő korszerű mezőgazdaság, biogazdálkodás, élelmiszeripar stb.); - kistérségi adottságok (termőföld, vízbázis védelme, illetve természet- és környezetvédelem stb.) - kulturális és épített örökség. Fejlesztési kereszttengelyek. Az európai léptékű K-Ny-i, az országos és interregionális jelentőségű É-D-i tengelyek hatvani találkozása a következő, egymást kiegészítő tevékenységekre, klaszterizációra alapozható fejlesztési tengely ágazatok fenntartható fejlesztésének ad különleges lehetőséget: - közlekedés-logisztika: Budapest-Gödöllő, és Miskolc-Polgár, illetve Losonc- Salgótarján és Jászberény-Szolnok tengelyek; - gazdasági tengelyek: elektronika, informatika, autóipari beszállítás, amelyek közül lehetőség van a biogazdálkodás, illetve a környezet-védelmi ipar (megújuló energiaforrások használata, berendezések előállítása) megteremtésének; - oktatás-képzés: a középiskolai és a felsőszintű tengelyek mentén, vagyis a Gödöllő-Gyöngyös-Eger-Miskolc, illetőleg a Salgótarján-Jászberény-Szolnok irányokban kiépült az oktatás-képzés láncolata, viszont ezen tengelyek találkozási pontjában épp Hatvannál szakad meg a felsőszintű képzés térbeli elhelyezkedése; - egészségügyi tengely: Hatvan Gyöngyös Parád Súlyponti helyzet, térségi pólusképző szerep. Az uniós-csatlakozással, a közlekedési metszésponti elhelyezkedés révén és a közigazgatási határok találkozásánál fekvő város súlyponti helyzetben van, ami jelentős fejlesztési potenciált rejt magában. - A hatvani kistérség hasonló fejlesztési adottságokkal rendelkezik, megfelelő hátország a város számára; - A népesség számbeli és gazdasági potenciálja korlátozott (lakosszám, képzettség, gazdasági erő stb.); - Piacképes ágazatok meggyökeresedése. Helyspecifikus, hírnév- és forrásvonzó lehetőségek: elektronika, informatika, középszintű szakképzés, talajadottságok; - Közepes szintű vásárlóerő potenciál országos összehasonlításban. DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK Enyhén csökkenő tendenciájú lakosságszám; Alacsony a regisztrált munkanélküliek száma, viszont alacsony a foglalkoztatottság, és magas az inaktívak aránya a hasonló nagyságú városokhoz képest; A népesség utánpótlás korlátozott nemcsak a városban, hanem kistérségi és megyei szinten is. GAZDASÁG A korábbi gazdaságszerkezet átalakult, meghonosodott és túlsúlyba került a korszerű, nem környezetszennyező nagyipar a multinacionális cégek révén; ELŐTERJESZTÉSI ANYAG JA MÁJUS HÓ TSZ: 4173/

12 A logisztika bővülése kapcsolódik a városban hagyományosan meglévő közlekedési, szállítási ágazathoz; Fokozatosan növekszik a kis- és középvállalatok száma; Hiány mutatkozik magasan kvalifikált, szakképzett munkaerőben. A munkaerő utánpótlásban korlátozott a helyi-kistérségi és megyei tartalék, amelyre újabb, jelentős foglalkoztató cégek betelepülhetnének a jelenlegiek mellett; Helyi vállalkozói aktivitásban vannak tartalékok más hasonló nagyságú és környező városhoz viszonyítva. IDEGENFORGALOM Alacsony kihasználtság, kevés szállástípus található; Lehetőség van tartós, specialitásra, illetve a csomóponti jellegből adódó nagy (tranzit)- forgalom kihasználására épülő szolgáltatások nagyobb méretű mennyiségi és minőségi bővítésére. OKTATÁS, SZELLEMI ERŐFORRÁS Erős középiskolai struktúra; Főiskola telepítés lehetősége a helyi gazdasági szerkezetre építve, elsősorban a műszaki (elektronika, informatika, autóipar) és a kapcsolódó pénzügyi, kereskedelmi, menedzseri képzésre fókuszálva, amely kiegészítené a térség felsőfokú képzési szerkezetét, mivel épp a műszaki-gazdasági oktatás hiányzik; Továbbképzés, kutatás lehetősége együttműködésben a korszerű technológiákkal dolgozó cégekkel. TELEPÜLÉSSZERKEZET, INFRASTRUKTÚRA Széttagolt város Hatvan elkülönülő városrészekre bontható: Óhatvan: szerves fejlődés, történelmi szerkezet, városi központ léte, falusias, családi házas, kisvárosias lakóterületek és lakótelepek alkotják. Szétterülő szerkezetű. Újhatvan: tervezett, de nem átgondolt város, közterek, közcélú zöldterületek hiánya. Kolóniák, családi házas területek alkotják. Középhatvan: Óhatvan és Újhatvan közötti széles, jelenleg távolságnövelő terület. Besorolása bizonytalan hol Óhatvanhoz, hol Újhatvanhoz sorolódik. Központképző elemek hiánya tapasztalható. Egységes várost kell megteremteni. Vasút, autópálya határt szab, elválaszt. A külön szintű vasúti keresztezések számának növelése szükséges. Vízfolyások elválasztanak (Zagyva folyó, Nógrádi-patak). További közúti hidak építése szükséges. Majorságok, alföldi tanyás szerkezet megjelenése jellemzi. Településrészek: Nagygombos, Kisgombos, Sashalom, Nagytelek, Görbeér. Valamennyi településrész fejlesztése javasolt. Összekötő utak hiánya Óhatvan és Újhatvan csak egyetlen tengelyen (3. sz. főút) kapcsolódik. Igény a kapcsolat javítása. Összekötő utak építése szükséges. ELŐTERJESZTÉSI ANYAG JA MÁJUS HÓ TSZ: 4173/

13 ÖSSZEGZÉS Korszerű gazdasági szerkezeti átalakulás, a hagyományos ágazatok meglévő potenciáljával. Logisztikai előnyök, amit városfejlesztési, informatikai, infrastrukturális (terület-előkészítési) eszközökkel szükséges kihasználni. Ökológia és ökonómia harmonizálása, vagyis a természet- és környezetvédelmen alapuló hatékony, megújuló energiát felhasználó gazdálkodás a XXI. század egyik legfontosabb urbanisztikai követelménye. Képzés, kommunikáció, kapcsolatépítés, vállalkozói klíma, városmarketing erősítése. A város és kistérsége fejlesztésének koncepcionális kulcskérdése egy új szemlélet és megközelítés kialakítása, ami hozzájárul az emberi (humán) erőforrások tágan értelmezett (gazdasági kultúra, tudomány, innováció, K+F, rekreáció, közélet) újratermeléséhez, a munkaerő képzettségének növekedéséhez, a hatékonyabb munkavégzéshez, összességében az életminőség javításához, a tudásszektor megfelelő szintű kezeléséhez és eredményességük elismeréséhez. ELŐTERJESZTÉSI ANYAG JA MÁJUS HÓ TSZ: 4173/

14 3. MAKROGAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEK Magyarország külgazdasági kapcsolataiban az európai (uniós) piacok kerültek előtérbe, melyek a magas minőségű szellemi és anyagi tartalmú, környezetbarát termékek előállítását és kereskedelmét preferálják. Az európai gazdasági és közigazgatási rendszerekbe történő integrálódás megteremti a mainál nagyobb tőkebevonás, a piaci bővülés általános lehetőségét. Felértékelődnek az innovatív képességgel, rugalmassággal, jól képzett munkaerővel rendelkező tercier és kvaterner funkciók, intenzívebbé válik az emberek és intézmények közötti kommunikáció, a kapcsolatteremtés minden formája. A gazdasági életben, a városok versenyében előnyt élveznek az ilyen típusú tevékenységekkel és funkciókkal rendelkező települések. Hatvan adottságainak kihasználását, szellemi potenciálját ehhez a trendhez kell illesztenie, hogy a kínálkozó lehetőségeket a város meg tudja ragadni. Hatvan városa a dinamikus fejlődés előtt álló M3-as tengely mentén fekszik (keleti piacok kedvezőbb elérhetősége az autópálya meghosszabbodásával, Szlovákia, Lengyelország, Románia EU-tagsága). A város gazdaságszerkezete modernizálódott, a munkanélküliségi ráta az országos szint alá, a régióénál jóval alacsonyabb szintre mérséklődött. Jelentős innovációs fejlődés indult be, javult az infrastrukturális hálózat. A tőkevonzás szempontjából adott a lehetőség karakteres gazdasági kultúra kiépítésére. A kívánatos fejlesztési irány a tudáson, az elektronikán, az informatikán és a kapcsolatépítésen alapuló összetett városgazdaság kialakítása. Hatvan városa része lett a mintegy 500 millió főt számláló integrált európai uniós piacnak, amelyben a közlekedés-földrajzi pozíció kiváló fejlesztési tényező. Fontos koncepcionális cél ennek kihasználása. A fő ágazatok, tevékenységi körök: - logisztika (szállítás, raktározás, intermodalitás) mind kelet-nyugati, mind észak-déli irányban; - termelő tevékenységek, gazdasági klaszterek kiépítése, elsősorban az elektronikai, informatikai ágazatokban, és kapcsolódó gazdasági, pénzügyi szolgáltatások, illetve a nagyobb hatvani cégekhez illeszkedő tevékenységek; - kereskedelem, szolgáltatás (logisztikával közlekedési pozícióval kapcsolatosan); - oktatás (középszint, távlatban főiskola, szakképzés); - idegenforgalom. Kedvezőtlen ugyanakkor, hogy a rövid- és középtávon a város (önkormányzat) gazdasági mozgásterében korlátozó tényezőkkel kell számolni: A központi költségvetésből eredő források nem bővülnek jelentős mértékben. Az egyszeri, privatizációs bevételek növelési lehetősége kimerült. A polgárok és a gazdasági szervezetek adóterhei nem növelhetők számottevően. Kockázatos a hitelfelvételi lehetőség az önkormányzati beruházások esetében. Az európai alapok pénzeihez csak jól előkészített projektekkel és saját erő hozzáadásával lehet hozzáférni. Az önkormányzati gazdálkodás központi költségvetési forrásoktól való függése tehát fennmarad, mely körülmény bizonytalanságot visz a tervezésbe. Éppen ezért a saját értékek feltárása, egységes keretbe foglalt minőségi fejlesztése és a források ehhez történő hozzárendelése képezi a városfejlesztés kiemelt feladatát. Felértékelődik a város kooperációs, szervező, közigazgatási hatásköre a gazdasági ELŐTERJESZTÉSI ANYAG JA MÁJUS HÓ TSZ: 4173/

15 folyamatokban, mellyel fokozatosan megteremthető a jövőben az erősebb gazdasági szerepkör. Ennek jele, hogy a költségvetési bevételekben a helyi adók aránya növekszik, mely bevételi források felhasználása körültekintő intézkedéseket követel. Középtávon Hatvan városfejlesztésében az egyensúly fenntartása, a gazdasági mozgástér tágítása és egy szolid gazdasági növekedés feltételeinek a megteremtése a reális célkitűzés. ELŐTERJESZTÉSI ANYAG JA MÁJUS HÓ TSZ: 4173/

16 4. SWOT ANALÍZIS BELSŐ ERŐSSÉGEK (S) 1. Nagytérségi kapcsolatokat teremtő, több ágazatot érintő közlekedési infrastruktúra megléte (autópálya, főutak, vasúti törzsvonalak, tervezett kisrepülőtér). 2. Nemzetközi szinten is jegyzett vállalkozások helyszíne. 3. Versenyképes iparágak és vállalatok jelenléte. 4. Környezetszennyező ipartól mentes. 5. Jó minőségű mezőgazdasági területek. 6. Az Észak-magyarországi Régió kiemelt pozícióban lévő városa. 7. Szegregátum-mentes város. 8. Bronzkorig visszanyúló múlt. 9. Jelentős történelmi események helyszíne. 10. Kistérségi központ. 11. Termálvíz megléte. 12. Saját energiabázis potenciál (napenergia, geotermikus energia, bioetanol). 13. Kiépült intézményhálózat. 14. Kulturális örökség szempontjából kiemelt település. KÜLSŐ LEHETŐSÉGEK (O) 1. Régiók kapcsolódási területén a Középmagyarországi Régió határán, de az Északmagyarországi Régióban helyezkedik el. Az EU konvergencia-célkitűzéséhez illeszkedik. 2. ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) összegek döntő hányada a konvergencia célkitűzéshez rendelve kerül elköltésre, amelyre az Észak-Magyarországi Régió jogosult. 3. Az EU-átlagához viszonyított alacsony bérköltség jellemzi. 4. A logisztikai szolgáltatások piacának erőteljes bővülése, Hatvan logisztikai bázissá történő kijelölésével összhangban. 5. A 21-es út gyorsforgalmi úttá való kiépítése (M21) tovább javítja a város közlekedési helyzetét. 6. A társadalmi költségbázisú közlekedési árképzés és díjszedés fokozatos bevezetése kedvez az intermodális szállítási módnak. BELSŐ GYENGESÉGEK (W) 1. Önkormányzati ingatlanvagyon alacsony aránya. 2. Óhatvan és Újhatvan elkülönülése, összekötő utak hiánya. 3. Rendező pályaudvar kihasználatlansága. 4. A fuvarintegrátori (intermodális szállítás szervező) szakma fejletlensége. 5. Kistérségi kapcsolatokat teremtő közlekedési infrastruktúra fejletlensége. 6. Alacsony erdősültség. 7. Magas presztízsű intézmények hiánya. 8. Városi vagyonhasznosítási koncepció kidolgozatlansága. 9. Aktív városmarketing hiánya. 10. Ökológikus szemlélet fejletlensége. 11. Együttműködési potenciálok kihasználatlansága. 12. Kvalifikált munkaerő elvándorlása. 13. Helyi tőkefelhalmozó képesség korlátozottsága. 14. Folyamatos ár- és belvízvédelmi feladatok. KÜLSŐ VESZÉLYEK (T) 1. A világgazdasági súlypont-átrendeződés fékező hatása. 2. Mozgástér szűkülés (EU-s direktívák, költségvetési megszorítások). 3. Központi források szűkössége. 4. Kisvárosi lobbi-tevékenység korlátai. 5. Globális jelenségek (pl. elöregedés) hatása. 6. A Hatvani Kistérségi települések felzárkózásának hiánya. 7. A Hatvani Kistérségi települések érdekfelismerő képességének hiánya. 8. Az Észak-magyarországi Régióban előnyös pozíciója miatt hátrányba kerülhet. 9. Logisztikai bázissá válása környezetterhelés növekedést eredményez. 10. Régión belüli koordinálatlan pályázati tevékenység a támogatások elérhetőségének lehetőségét rontja. 11. Jelentkező konkurencia (pl. Gyöngyös logisztikai bázissá történő kijelölése miatt). ELŐTERJESZTÉSI ANYAG JA MÁJUS HÓ TSZ: 4173/

17 7. Budapest tervezett közlekedési korlátozásai felértékelik a környék lehetőségeit. 8. A klaszter-orienrált szemléletmód megjelenése további elektromechanikai vállalkozásokat vonzhat a városba. 9. A budapesti agglomeráció további fejlődése Hatvanra is pozitív hatást gyakorolhat mind a termelési struktúrák, mind az infrastrukturális fejlesztések (pl. elővárosi vasúti közlekedés korszerűsítése) vonatkozásában. ELŐTERJESZTÉSI ANYAG JA MÁJUS HÓ TSZ: 4173/

18 5. A VÁROSFEJLESZTÉS HÁTTERE Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója legfőbb célként az életminőség folyamatos javítását jelöli meg, amely hosszabb távon versenyképes, lakható és kiegyensúlyozott megyei életformában ölt testet. További cél, hogy Heves megye az 1 főre eső GDP tekintetében kerüljön be az első tíz megye közé, mérséklődjenek a megyén belüli területi különbségek. Mindezek megvalósítása az alábbi célrendszerben fogalmazható meg: 1. A gazdaság versenyképességének javítása A termelési, üzleti környezet és az infrastruktúra fejlesztése: termelékenység, K+F tevékenység javítása, gazdasági szerkezet korszerűsítése, zöld mezős beruházások, agroparkok létesítése, a térségek közötti infrastruktúra fejlesztése, az innováció térbeli terjedésének elősegítése. 2. Egészséges, képzett, kreatív, szolidáris és partneri együttműködésre képes társadalom Humán erőforrás fejlesztése: foglalkoztatottság növelése, a lakosság képzési és tudásszintjének emelése, a szakképzési struktúra igényekhez való igazítása, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése. 3. Fenntartható erőforrás gazdálkodás, javuló környezetminőség Környezeti terhelés csökkentése, ökogazdálkodás feltételeinek javítása, környezetterhelés káros hatásainak felszámolása, település-rehabilitáció, belvíz és csapadékvíz védelmi jellegű fejlesztések. 4. Javuló térszerkezettel az elmaradott területek feltartóztatása Egyes mikrotérségekben a városiasodási folyamatok erősítése, a középfokú ellátó rendszerek és térségközponti szerepkörök fejlesztése, valamint a közlekedési viszonyok javítása szükséges. 5. A tudásalapú társadalom fejlesztése javuló közigazgatási és területfejlesztési intézmény-rendszerrel Innovációs képességek fejlesztése, informatika nyújtotta lehetőségek kihasználása, esély-egyenlőségek javítása minden területen, területfejlesztés intézményrendszerének kiépítése, e-közigazgatás, IKT (infokommunikációs technológia) elterjesztése. A megyei stratégiai fejlesztési terv megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Tervvel (NFT) összhangban az alábbi operatív programok kapcsolódnak: - humán erőforrás fejlesztése, - gazdasági versenyképesség javítása, - agrár és vidékfejlesztés, - környezetvédelem és infrastruktúra fejlesztés, - térség- és településfejlesztés. Mindez azzal a kiegészítéssel, hogy a megye sajátosságai indokolják az egészségügyi és szociális ellátás, valamint az idegenforgalom fejlesztésének hangsúlyosabb kezelését. Hatvan és térsége fejlesztése szempontjából a megyei koncepció teljesen releváns, egyezik a városfejlesztés célkitűzéseivel. A két terv közötti illeszkedésnek nincs szakmai akadálya. ELŐTERJESZTÉSI ANYAG JA MÁJUS HÓ TSZ: 4173/

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HATVAN VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HATVAN VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HATVAN VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci, 2009. november KERTES 1997KFT. TOLNAI Jánosié DR. TUBA - TERV KFT. ADROVITZ MIKLÓS FM STAT KFT. LINZENBOLD MARIANN 2 Tartalomjegyzék 1. Vezetői

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA államigazgatási és partnerségi véleményezésre Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat államigazgatási és partnerségi véleményezésre Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVE

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVE TERVEZET II. KÖTET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2012. NOVEMBER MÓDOSÍTVA 2013. JANUÁR Megbízó: Veszprém MJ Város Önkormányzata Porga Gyula polgármester

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Megalapozó vizsgálat - Helyzetfeltárás és helyzetelemzés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív

Részletesebben

Helyzetelemzés, helyzetértékelés

Helyzetelemzés, helyzetértékelés Helyzetelemzés, helyzetértékelés NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYZETELEMZŐ, HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ Megbízó Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 31. (1) szerinti véleményezési szakaszra Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Egyeztetési változat

SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Egyeztetési változat Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Egyeztetési változat BELÜGYMINISZTÉRIUM SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SIKLÓS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat egyeztetési anyag Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. PAKS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Megalapozó vizsgálat - Helyzetfeltárás és helyzetelemzés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

KAPOSVÁR HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KAPOSVÁR HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: 71/2004.(IV.22.) önkormányzati határozat KAPOSVÁR 2004. április TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK... 3 1.1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 1.2 A

Részletesebben

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KESZTHELY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

JÓZSEFVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

JÓZSEFVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA JÓZSEFVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 VASVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben