B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája"

Átírás

1 B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1. Tel: (06-48) ; Fax: (06-48) Helyi tanterv 1

2 I. Az iskola képzési rendje Szakmacsoport Beiskolázási terv SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 8. osztály utáni általános műveltséget megalapozó képzés (képzési idő: 4 év) Évfolyamonkénti osztályok száma Összes osztály közgazdasági 1 4 közgazdasági * 1 5 elektrotechnika-elektronika 1 4 informatika 2 8 ÖSSZESEN: 5 21 * Öt évfolyamos, a kilencedik osztályban angol kezdő és haladó nyelvi előkészítő képzéssel Az egyes szakmacsoportokban indítandó osztályok száma minden évben a jelentkezések arányától függ. I.1 A képzés szakaszai Az 1998/99. tanévtől megkezdődött a szakképzési rendszer átalakulása. A legfontosabb változás, hogy a szakképzés, a konkrét OKJ szerinti szakképesítés megszerzése csak az érettségi vizsga után kezdődik. A szakközépiskolákban ezért megváltozik az iskola szerkezete, a képzés ideje és tartalma. Iskolánknak az 1998/99. tanévtől négy általános műveltséget megalapozó, úgynevezett középiskolai évfolyama - melyen középiskolai nevelés és oktatás folyik - és szakképzési évfolyama van. Az iskolánkba jelentkező 8. osztályos tanulók először befejezik a (13.) évfolyamot, melyen általános műveltséget megalapozó oktatás és ennek keretében szakmai előkészítő ismeretek átadása, érettségi vizsgára való felkészülés, felsőfokú iskolai továbbtanulásra való felkészülés, valamint szakképzésbe való bekapcsolódás előkészítése folyik. Az általános műveltséget megalapozó 4 (5) év alatt (középiskolai évfolyam) főként közismereti tantárgyakat, idegen nyelvet (nyelveket), informatikai és számítástechnikai ismereteket, és széleskörű, jól konvertálható, több szakterületen is felhasználható szakmai előkészítő ismereteket tanulnak a tanulók. Így a fiatalok felkészülhetnek a gyors munkaerő piaci irányultságú szakképzésre és az életpályán többször szükséges szakmaváltásra. 2

3 A 12. (13.) évfolyam befejezése után a tanuló felsőoktatási intézményben vagy a szakképzési évfolyamon folytathatja tanulmányait. A szakképzési évfolyamon iskolánk az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések körében felkészít szakmai vizsga letételére. I.2 Képzési specialitások, irányok Az 2004/2005. tanévtől kezdve a megyei fejlesztési tervvel összhangban az alábbi osztályok működnek az intézményben: Idegen nyelvi előkészítő évfolyam: Az idegen nyelvi előkészítő évfolyam célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása, vagyis a használható nyelvtudás biztosítása. A 13. évfolyam végére legyenek képesek a tanulók az adott nyelvet használni személyes, oktatási, közéleti és szakmai környezetben, alakuljon ki bennük igény az adott nyelven beszélő népek kultúrájának a megismerésére, valamint legyenek képesek önállóan fejleszteni tudásukat. A nyelvi előkészítő évfolyamon a tanulók tudásának el kell érnie a nemzetközi A2 szintet, a 13. évfolyam végére a B2 szintet. A nyelvi előkészítő évfolyamon (9. évfolyam) egy angol és egy német nyelvi csoport indul, fővel. Mindkét csoportot két-két tanár oktatja. Ezen az évfolyamon a nyelven kívül informatikát oktatunk, illetve a készségfejlesztés a cél magyarból és matematikából. Elengedhetetlen a kommunikációs készségek fejlesztése és az egészséges életmódra nevelés miatt a testnevelés órák biztosítása. 10. évfolyamtól a nyelvi előkészítő évfolyam közgazdasági szakmacsoportos osztályként működik tovább. Elektrotechnika - elektronika szakmacsoport: A képzés célja, egy nemzetközileg elismert minősítésének megfelelő, korszerű általános műveltség és elektronikai szakmai alapismeretek nyújtása. Intenzív idegen nyelv oktatással, és európai színvonalú eszközháttérrel. A képzés során a tanulók szakmai elméleti és természettudományi ismereteket sajátítanak el. Az alapképzésre differenciált képzési idővel ráépíthető szakmunkás -, vagy technikus képesítés és különböző villamos szaktanfolyami képesítés. Közgazdasági szakmacsoport A képzés célja, hogy a kor igényeinek megfelelően általános műveltséggel rendelkező fiatalokat képezzenek, akik a közigazgatás valamilyen területén, pénzintézetekben, a bankszakmában, állami vagy magán vállalkozóknál jó szakemberekként megállják a helyüket. Alapos képzést kapnak a közismereti tárgyakból és megismerkednek az úgynevezett széles alapú szakmai ismeretekkel. Magas óraszámban tanulnak számítástechnikát és idegen nyelvet. A szakmai alapozó képzés során megismerkednek az ügyintézés folyamataival, gyakorlatával, az államigazgatás eljárásaival, a szakmai specializációkkal. A szakmai 3

4 specializációk köre a társadalom igényeihez alkalmazkodva állandóan bővül, alakul. Informatika szakmacsoport: A képzés célja olyan emberek képzése, akik az élet minden területén széleskörűen alkalmazott számítógépek működéséhez szükséges korszerű szoftver és hardver ismeretekkel rendelkeznek, műveltek és idegen nyelven kommunikálni képesek. Szakterületükön ez a nyelv célszerűen az angol. Nyitottak az új dolgok iránt, és kellő kitartással, szorgalommal, önállósággal rendelkeznek azok megismeréséhez. A képzés első négy évében a hangsúly a közismereti, általános műveltségi szintet növelő tárgyak tanulásán van. Szakmai területen a szakmai orientációt az első két évben az informatika segíti. A évfolyamon folyó szakmai alapozás biztosítja az érettségi utáni szakmai képzéshez szükséges számítástechnikai, elektronikai és mérési ismereteket. A képzés során a tanulók alkalmassá válnak arra, hogy az informatika szakmacsoporthoz tartozó szakmákban szakképesítést, illetve informatikára épülő szaktechnikusi képesítést szerezzenek. Alkalmazási szinten elsajátítják a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő, a műszaki rajzoló, a kiadványszerkesztő, a folyamatirányító, az adatbázis kezelő programok használatát, bevezetést nyernek a programkészítés világába, elektronikai, telekommunikációs és adatátviteli rendszerismereteket szereznek. A modulrendszerű tananyag felépítés hozzájárul ahhoz, hogy a képzés rugalmas legyen, a munkaerő piaci igényekhez igazodhasson. II. A tanulók munkájának ellenőrzése A KT a rendelkezik a tanulók tudásának, előmenetelének magatartásának értékeléséről és osztályzatokról. Ennek érdekében a tanulók munkáját folyamatosan, rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell. Az ellenőrzés történhet szóban és írásban, a tanulói aktivitás értékelésével, témazáró dolgozatok, tematikus tesztek, feladatlapok íratásával, félévkor és évvégén hatékonysági vizsgálattal. A tanulók jeggyel történő osztályzatát a szaktanárok minden esetben szóbeli értékeléssel egészítik ki. A szóbeli és írásbeli érdemjegyek száma heti 1-2 órás tantárgyakból félévenként 3, 4, a heti 3 vagy annál nagyobb óraszámú tantárgyaknál havonta legalább egy érdemjegy legyen! Csak így osztályozható a tanuló. A tanulók értékeléséről a szülőket az ellenőrző útján, szülői fogadóórákon és szülői értekezleten tájékoztatni kell. A tanulók tudásának értékelése félévkor illetve évvégén az évközi érdemjegyek, osztályzatok alapján történik. Ezt a szaktanár végzi el. Ha az év végi osztályzat lényegesen eltér az évközi érdemjegyektől - a szaktanár véleményének kikérése után - a tantestület azt módosíthatja. Az írásbeli dolgozatokat két héten belül ki kell javítani, a kijavított dolgozatokat a tanulóknak betekintésre vissza kell adni. Írásbeli dolgozatok értékelésénél lehetőleg pontozást kell alkalmazni. Elégséges érdemjegy 30 %- os teljesítményre adható. Közepes 50%-ra, jó 75 %-ra, jeles 90 %-os teljesítményre adható. 4

5 II.1 A tanulók magatartásának értékelése Példás (5) Jó (4) Változó (3) Rossz (2) ha a munkájával, jó kezdeményezésével tesz valamit a közösségért, vagy ha a rábízott feladatokat kifogástalanul elvégzi. Magatartásával, kulturált viselkedésével példát mutat. Durva szavakat még véletlenül sem használ. A házirend előírásait betartja. Nincs igazolatlan órája, fegyelmező intézkedésben nem részesült. iskolai viselkedése általában kifogástalan, a házirendben leírtakat betartja. Igazolatlan órája egynél nem több, csak szaktanári illetve osztályfőnöki figyelmeztetésben részesült. ha a házirendben leírtakat nem mindig veszi tudomásul. Magatartásával zavarja a tantárgyi órákat, ha többször kapott osztályfőnöki intőt, illetve igazgatói figyelmeztetést, intést, igazolatlan órája öt óráig terjed. ha fegyelmezetlenségével rossz példát mutat, fegyelmi büntetésben részesült, igazolatlan óráinak száma ötnél több. II.1.1 A tanulók szorgalmának értékelése Példás (5) Jó (4) Változó (3) Hanyag (2) ha a tanítási órákra való felkészülése képességeihez mérten kifogástalan, tanórákon aktív. ha iskolai tanulmányi munkáját teljesíti, vállalt feladatait elvégzi ha iskolai munkájában csak időnként tanúsít törekvést, kötelességeit csak ismételt figyelmeztetés után teljesíti. Jóval képességei alatt teljesíti tanulmányi kötelezettségét. Egy-két tantárgyból megbukik. ha képességéhez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan. Három vagy több tantárgyból megbukik. Maximum két jegy eltérés lehet a magatartás és szorgalom jegyek között. 5

6 III. Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók értékelésében betöltött szerepe III.1 Írásbeli és szóbeli beszámoltatás Egy-egy nagyobb téma feldolgozását általában témazáró dolgozat zárja le. Az írásbeli témazáró dolgozatok időpontját a tanulókkal legalább egy héttel előre közölni kell. A megbeszélt időpontot a szaktanár - ceruzával - bejegyzi a naplóba. Alapelv, hogy egy tanítási nap maximum két témazáró dolgozatot írjanak a tanulók. A több óra anyagát átfogó témaközi dolgozatok íratását is be kell jelenteni: 1-2 órás tárgyak esetében egy héttel előre; több órás tárgy esetén a dolgozat íratása előtt két tanítási órával. Ezek időpontja nem eshet egybe a témazáró dolgozatok írásának időpontjával. Itt is szem előtt kell tartani, hogy legfeljebb két témaközi dolgozatot írhatnak a tanulók egy napon, (vagy egy témaközi és egy témazáró dolgozatot). Az időpontját szintén jegyezzük be a naplóba. Az érettségi esztendejében a tanulók számára ajánlatos kis érettségi dolgozat írása, de ennek időtartama nem haladhatja meg a 3 tanítási órát. Évente egy vagy két alkalommal sor kerülhet ún. évfolyamdolgozat íratására, amelynek eredményei alapján elemezni lehet az egyes csoportok munkáját. A témazáró illetve témaközi dolgozatok mellett az adott napon a többi tantárgyból, kizárólag az aktuális tananyagból rövid írásbeli vagy szóbeli számonkérés lehetséges. A számonkérések tartalmát, rendszerességét, a javítás egységességét az egyes munkaközösségek külön szabályozták. A tanulók munkájának év végi vagy félévi értékelése az alábbi alapelvek szerint történjen: Az írásbeli dolgozatok közül a témazáró dolgozatok értéke kétszeres súllyal szerepel. Hasonlóképpen a "kisérettségi" és az évfolyamdolgozatok érdemjegye is. A tanulók teljesítményének mérésekor figyelmet kell fordítani az önmagukhoz és képességükhöz mért fejlődésre. Az egyéni szóbeli és tanórai írásbeli számonkérések legyenek személyre szabottak. III.2 Értékelés moduláris oktatás esetén Az egyes modulokra egy jegyet kapnak a tanulók. Az osztályzatok kialakításánál az alábbi elveket követjük: Ha azonos óraszámban szerepelnek a résztárgyak, akkor egyszerű számtani átlaggal képezzük az érdemjegyeket, kivéve, ha valamelyik résztárgyból elégtelenre áll. 6

7 Ha nem azonos a résztárgyak óraszáma, akkor a heti óraszámok adják a súlyozás alapját, kivéve, ha a tanuló az egyik résztárgyból elégtelenre áll. Amennyiben a komplex tárgy bármelyik részéből a diák elégtelent szerez, akkor a félévi vagy évvégi érdemjegye elégtelen. Javítóvizsgát a tárgyat alkotó valamennyi modulból tennie kell. III.3 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok Az élethosszig történő tanulás megalapozása csak úgy lehetséges, ha a tanuló megfelelő képességek és készségek, valamint alapvető tárgyi ismeretek birtokában van. Tanév közben szükséges az otthoni felkészülés szóban és írásban egyaránt. Ez lehet különböző formájú: pl. kiselőadás, házi dolgozat, projekt munka, feladatmegoldás, kísérletelemzés. A házi feladat lehet differenciált. A munkaigényesebb feladathoz adjunk több időt. A beadási határidőket a feladatok kiadásakor tisztázni kell. A házi feladat elkészítését azzal ösztönözhetjük, ha az órán számon kérjük a tanulótól. A házi feladat el nem készítéséért elégtelen nem adható, kivéve, ha előre jeleztük, hogy a házi feladat osztályozásra kerül. Az iskolai szünidő idejére az aktuális anyagból való felkészülést követeljük meg IV. Továbbhaladás az iskolában A tanulók magasabb évfolyamra történő lépéséről a tantestület dönt. Magasabb évfolyamra léphet az a tanuló, aki az évfolyamra vonatkozó tantervi követelményeket teljesítette, tanév végén elégtelen osztályzata nincs, beleértve a javítóvizsga eredményét is. Javítóvizsga: Javítóvizsgát tehet az a tanuló, akit a tantestület javítóvizsgára utasított. Három vagy több tárgyból tantestületi határozattal tehet javítóvizsgát a tanuló, ha azt írásban kéri. Kérelmét az év végi osztályozó értekezleten az osztályfőnök terjeszti a tantestület elé. A javítóvizsga anyaga megegyezik a tárgy adott tanévre vonatkozó teljes anyagával. Ez vonatkozik összetett tárgyakra is. A javítóvizsga nem ismételhető. Az a tanuló, aki a javítóvizsgán igazolt okból nem jelent meg, vagy azt igazolt okból megszakította, az igazgató által kitűzött időpontig, legkésőbb a vizsga napját követő három hónapon belül pótló vizsgát tehet. A javítóvizsgák időpontja augusztus15. és 31. között van. A javítóvizsga bizottságokat az igazgató jelöli ki. Osztályozóvizsga A tantestület határozata alapján a tanuló osztályozóvizsgát tehet, ha hiányzása miatt nem osztályozható. (250 óra, vagy 30%) Ha az osztályozóvizsgán a tanuló igazolt okból nem jelent meg, vagy azt igazoltan megszakította, illetve egy-két tárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a vizsga napjától számított három hónapon belül pótló, illetve javítóvizsgát tehet az igazgató által meghatározott időpontban. 7

8 Az osztályozóvizsga időpontja: félévkor - január év végén : 12. és 14. évfolyamon április vége és 13. évfolyamon május vége A kötelező tanulói foglalkozások részvétele alól felmentett tanulók a szorgalmi időszak fent meghatározott időpontjában adnak számot tudásukról. A mindennapos iskolába járás alól felmentett tanuló osztályozó vizsgáját ugyancsak a fenti időpontban teheti le. Az osztályozóvizsga bizottsága megegyezik a javítóvizsga bizottságával. Átlépés a évfolyamok elvégzése után: A 9. és 10. évfolyamon teljes az átjárhatóság, különbözeti vizsgát nem kell tenni. A 11 és 12. évfolyamon az igazgató különbözeti vizsga letételét írhatja elő a szakmai előkészítő tárgyakból. Az átlépésre jelentkezni március 31-ig lehet. A különbözeti vizsgák időpontja augusztus15. és 31. között van. A különbözeti vizsga elégtelen osztályzata nem javítható. A vizsgabizottságot (3 fő szaktanárt) az igazgató jelöli ki. Az átlépés igazgatói engedéllyel évfolyam ismétléssel is történhet. A tanuló 11. évfolyamra való felvételének feltétele, hogy a 10. évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítse. A felvételnek nem feltétele az alapműveltségi vizsga. V. Érettségi vizsga A tanuló a 12. évfolyam követelményeinek teljesítése után érettségi vizsgát tehet. V.1 A középszintű érettségi vizsga tárgyai: Kötelező tárgyak: Kötelezően választható tárgyak: magyar nyelv és irodalom történelem matematika, idegen nyelv szakmai előkészítő tárgyak informatika testnevelés fizika A középszintű érettségi vizsga témaköreit 40/2002 (V.24) OM rendelet határozza meg. V.2 Emelt szintű érettségi vizsgák Emelt szintű érettségi vizsga tehető: magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv szakmai előkészítő tárgyak informatika fizika 8

9 Az érettségi vizsgák lebonyolításának rendjét, időpontjait az érettségi vizsgaszabályzat és a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szabályozza. Az érettségi vizsga tantárgyainak kötelező követelményeit az illetékes minisztérium határozza meg. VI. A tanulók fizikai állapotának mérése A közoktatásról szóló törvény 41. (5) kimondja, hogy az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal, ősszel és tavasszal gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának méréséről. A mérések bevezetése biztosítja a nevelési, oktatási intézményekben a tanulók fizikai állapotának megítélését. A mérési módszer kiválasztása és maga a mérés a testnevelők és testnevelést tanítók feladata. A tanulók testnevelési osztályzatának kialakításában a mérési eredmények alapján adott érdemjegy csak részjegyként szerepelhet, kiemelt figyelemmel a tanuló önmagához mért fejlődésére! El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése egy életre szóló motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és a nevelési-oktatási intézményekből kikerülve életvitelükben helyet kapjon a rendszeres testedzés, a mozgás, a sport. A tanulók általános fizikai teherbíró-képességének mérésére közzétett próbák minden intézményben elvégezhetők. A próbák elvégzésével megbízható adatokat kapunk az aerob kapacitásról, amely a kardiorespiratórikus (keringési-légzési) rendszer állóképességének legjobb mérőszáma, valamint azon izomcsoportok erejéről, erő-állóképességéről, amelyeket a mindennapi tevékenységünk során a leginkább igénybe veszünk. Az általános fizikai teherbíró-képesség fejlesztésének fő célja Az oktatás területén: Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző szerepének növelése, népszerűsítése, tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében. Minden fiatal úgy jusson el a felnőtté válásig, hogy az egészséges létezéséhez szükséges fizikai fitness szintet elérje és megtartsa. Az egészségügy területén: A testnevelők által mért adatok a védőnők, az iskolaorvosok vizsgálati adataival kiegészítve, együttesen nyújtanak felvilágosítást a tanulóifjúság kardiorespiratórikus állóképességéről, izomerejéről vagy gyengeségéről ezzel is segítve a gyógyítást, a betegségmegelőzést. A fizikai fitness-szint a legegyszerűbb módon: az aerob kapacitással (alap állóképességgel) és az izomerővel (általános fizikai teherbíró-képességgel) fejezhető ki. 9

10 Az aerob állóképesség mérésére ajánlott a - Cooper teszt : 12 perc alatt a lehető leghosszabb távot teljesítsük futással (úszással) Az általános testi erő, erő-állóképesség méréshez az alábbi motorikus próbák ajánlottak - Helyből távolugrás (alsó végtag dinamikus erejének mérése) -Helyből 5-ös sorozatugrás, páros lábbal (alsó végtag dinamikus erejének mérése) - Egykezes labdalökés helyből, tömött labdával, az ügyesebb kézzel (a kar-, törzs-, a lábizmok együttes dinamikus erejének mérése) - Kétkezes dobás hátra, tömött labdával fej fölött (váll- és törzsizmok gyorsasági erejének mérése) - Mellső fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás folyamatosan (a vállövi és a karizmok dinamikus erő- és állóképességének mérésére) - Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan (csípőhajlító- és hasizmok erő- és állóképességének mérése) (120 db) - Hasonfekvésből törzsemelés és lengetés folyamatosan (hátizmok dinamikus erő- és állóképességének) (100 db) Az értékelés az alábbi pontrendszer alapján történjen: 0-20,5 pont = igen gyenge 21-40,5 pont = gyenge 41 60,5 pont = elfogadható 61 80,5 pont = közepes pont = jó ,5 pont = kiváló pont = extra VII. A tankönyvek kiválasztásának elvei és a tankönyv ellátás rendje Államilag jóváhagyott tankönyv használható, amelynek kiválasztását a munkaközösség véleménye alapján a szaktanár végez a szülők véleményét kikérve. Figyelembe kell venni: a tankönyv tartalma a helyi tantervvel szinkronban legyen, alkalmas legyen a kompetencia alapú oktatás megvalósítására, nyelvezete a tanulók életkorának megfelelő legyen, szerkezete áttekinthető a tanulást elősegítő legyen, szülők által megfizethető legyen tartós legyen. Az intézmény az ingyenes tankönyvek egy részét eleget téve a jogszabályok által előírt kötelezettségnek az intézmény könyvtárából való kölcsönzéssel biztosítja. 10

11 VIII. Óratervek nyelvi előkészítő évfolyam Tantárgy Óraszám Idegen nyelv 15 Informatika 4 Testnevelés 2,5 Osztályfőnöki 1 Magyar nyelv és irodalom 2 Kommunikáció 1 Matematika 3 Összesen: 28,5 11

12 Közgazdasági szakmacsoport antárgy Óraszám osztályonként Megjegyzés Magyar nyelv és irodalom KÉ Idegennyelv KÉ Történelem és társ. ism KÉ Matematika KÉ Fizika Kémia Biológia Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Informatika KVÉ Testnevelés 2,5 2,5 2,5 2,5 Osztályfőnöki Gazdasági és jogi ism*. 2 2 Viselkedéskultúra** Kommunikáció Gépírás** Közgazdasági alapismeretek (elméleti KVÉ gazdaságtan) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) KVÉ Összesen 29,5 29,5 30,5 30,5 Szabad órakeret: Csoportbontásra felhasználva nyelv informatika, gépírás viselkedéskultúra/kommuniká ció szakm.alapi KÉ = kötelező érettségi tárgy KVÉ = kötelezően választható érettségi tárgy A közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) szakmacsoportos alapozó tantárgy moduljai: Elmélet Gyakorlat Számvitel 1 2 (csoportbontásban) Statisztika 1 - Marketing 1-12

13 Elektronikai szakmacsoport Tantárgy Óraszám osztályonként Megjegyzés Magyar nyelv és irodalom KÉ Idegennyelv KÉ Történelem és társ. ism KÉ Matematika KÉ Fizika Kémia Biológia Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Informatika KVÉ Testnevelés 2,5 2,5 2,5 2,5 Osztályfőnöki Elektronika-elektrotechnika szakmacsoportos alapozó ismeretek Elektronika- elektrotechnika szakmacsoportos alapozó gyakorlatok KVÉ Összesen: 31,5 31,5 30,5 30,5 Tanórán kívüli órakeret Szabad órakeretből felh: Nyelv informatika gyakorlat* KÉ = kötelező érettségi tárgy KVÉ=kötelezően választható érettségi tárgy 13

14 Informatika szakmacsoport Tantárgy Óraszám osztályonként Megjegyzés Magyar nyelv és irodalom KÉ Idegennyelv KÉ Történelem és társ. ism KÉ Matematika KÉ Fizika KVÉ Kémia Biológia Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Informatika Testnevelés 2,5 2,5 2,5 2,5 Osztályfőnöki Szakmacsoportos alapozó ism KVÉ Szakmacsoportos alapozó gyak KVÉ Összesen 30,5 30,5 30,5 30,5 Szabad órakeret: Csoportbontásra felhasználva nyelv alapozó gyak.. informatika KÉ = kötelező érettségi tárgy KVÉ = kötelezően választható érettségi tárgy 14

15 Oktatás szakmacsoport 9.évf. 10.évf. 11.évf. 12.évf. Magyar nyelv és irodalom Történelem és társadalmi ismeretek Társadalomismeret és etika 1 1 Idegen nyelv (csb) Matematika Ének-zene 1 1 Rajz és vizuális kultúra 1 1 Osztályfőnöki Testnevelés és sport Fizika 2 2 Földünk és környezetünk Biológia 2 2 Kémia 2 2 Informatika (csb) 2 2 Szakmacsoportos alapozás Kötelező órák száma Választható foglalkozás / felzárkóztatás, érettségi felkészítő /

16 IX. Részletes tantervek tantárgyi bontásban IX.1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Közgazdaságtan, elektrotechnika-elektronika és informatika szakmacsoportokra. Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy állandó értékeket és változó kultúrát közvetít. Tanításunknak hiteles kérdések és válaszok megfogalmazásával kell reagálnia a diákok mindennapi életvilágára. Tantárgyaink feladata, hogy az iskola mindennapjaiban hatékony és meggyőző legyen. A magyar nyelv feladata, hogy fejlessze a nyelvi megértés és kifejezés képességét, tudatosítsa és rendszerezze a korábban megszerzett tudást a nyelv és gondolkodás viszonyáról, a nyelv társadalmi szerepéről, az anyanyelv változásairól. Az irodalmi műveltség elsajátítása által a diákok mindenfajta szöveg pontosabb értőivé válhatnak, megismerhetnek, olyan élethelyzeteket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, megoldási mintákat, magatartásformákat, értékeket, eszméket és gondolatokat, amelyek a saját életükben is érvényesíthetők. Együttérzővé válhatnak más magatartások, életformák, helyzetek iránt. Megismerhetik a nyelv kifejező lehetőségeit, az átélt élménnyel gazdagodhatnak. Megszerezhetik a magyar és európai kultúra hivatkozási alapjául szolgáló műveltségi anyagot. Modellt kaphatnak az igényes önművelődésre. Kiemelt cél, hogy az iskola esélyt nyújtson a diákoknak arra, hogy sikeressé váljanak további tanulmányaikban és a munka világában. Fontos, hogy a tanulók a 21. század információs világában is megőrizzék az anyanyelv és a személyes érintkezés, személyes gondolat semmivel nem pótolható értékét. Fejlesztési követelmények A kulturált nyelvi magatartásra való felkészítés alapkövetelmény a magyar nyelvi és irodalmi nevelésben. A hatásos kommunikáció megkívánja a verbális eszközök, a szöveg, és mondatfonetikai eszközök és a testbeszéd sikeres összehangolása, a megfelelő stílust és magatartást a különböző kommunikációs helyzetekben. A fejlesztés fontos területe a tömegkommunikációra vonatkozó tudásanyag bővítése. A középiskola szintjének megfelelő szövegértés fejlesztésében követelmény az elemzési jártasság színvonalának emelése a tanult ismeretekkel, és az elemzés kiterjesztése a szépirodalmin kívül egyéb szövegek feldolgozására, értelmezésére is. Fontos, a szövegek közötti kapcsolatok vizsgálata, a különböző megközelítések és műértelmezések összehasonlítása. A szövegalkotás folyamatos fejlesztése a személyiséget kifejező, egyéni stílus bátorítását is jelenti. Kiemelkedően fontos, hogy kellő gyakorlatot szerezzenek a diákok az érvelés technikájában, a kreatív szövegalkotó tevékenységben. A változás szövegelemző eljárások önálló 16

17 használata biztosítja a művek egyre teljesebb megértését, a fejlett kifejezőképesség pedig a következtetések szabatos, egyéni véleményt is kifejező bemutatását. A tanulási képesség fejlesztésének fontos területe az interperszonális képességek alakítása /együttműködés a társakkal; a nyelvhasználat, a gondolkodás, a viselkedés és érzelemkifejezés összefüggései /. Feladat a kognitív képességek tevékenységben való alakítása is. Szorosan összefügg ezzel a rendszeres könyvtári munka, a különféle információhordozók használata. A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete alapkövetelményként jelenti a grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási jelenségek felismerését, fogalmi szintű meghatározását, a tanultak tudatos alkalmazását. Ezt kiegészíti a nyelv és a társadalom viszonyáról, a nyelvi folyamatokról szerzett tudás. Ezek alapozzák meg a nyelvi normákhoz való tudatos alkalmazkodást, a nyelvhelyességi kérdések felelős megítélését az aktív nyelvművelést, a saját nyelvi teljesítmény tökéletesítését. Fontos a kellő tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, rokonságáról, korszakairól; a magyar nyelv és művelődés kapcsolatáról. Az irodalom és az olvasó kapcsolatában követelmény annak megértése, hogy milyen érzelmeket, élményeket, jelentéseket közvetít az irodalom. Igény az irodalomtanítás élményszerűsége, a kapcsolatteremtés a tananyag és a tanulók életproblémái között, valamint a kreatív, játékos feldolgozás is. Elvárható a művek tágabb kontextusban való látása. A teljesebb irodalomtudáshoz tartozik a magyar irodalom néhány jelentős témájának, kapcsolódási pontjának felismerése eltérő szemléletű művekben. Az irodalmi műveltség elsajátítása több összetevőből áll. Képesség a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának, esztétikai elemeinek megértésére és szakszerű megfogalmazására; ennek résez a tájékozottság a magyar irodalom történetében és az európai irodalom kapcsolódási pontjaiban. Idetartozik az alapvető korstílusok és műfajok ismerete, néhány magyar klasszikus életútja, portréjának bemutatása. Fontos kiegészítő a tájékozódás a régió nevezetes emlékhelyeiről. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai érzékenység meghatározó tulajdonság. Az irodalmi művek feldolgozásában a véleményeknek teret adó megbeszélés növeli a fogékonyságot az igazságra, a megértésre, az együttérzésre; segíti a konfliktusok felfogását; ráhangolhat a pozitív érzelmekre, a derűre, a szépségre. Értékelés magyar nyelv: szóbeli: felelet az elméleti ismeretekből megnyilatkozás a tanórán kreatív feladat a nyelv használatáról írásbeli: témazáró feladatlap (minimum 1-1 félévente) helyesírási, nyelvhelyességi, stilisztikai, szövegalkotási és elemzési feladat irodalom fogalmazás nagydolgozat nyelvi szempontú értékelése (évi 3) kreatív feladat a nyelv használatáról. egyéb: tanulói gyűjtőmunka versenyen, pályázaton való részvétel. magyar irodalom: szóbeli: felelet az elméleti ismeretekből tanórai aktivitás, kreativitás kiselőadás memoriter irodalmi szövegek, szövegrészletek elemzése írásbeli: témazáró feladatlap (minimum 1-1 félévente) 17

18 Tárgyi feltételek: elemző és értelmező feladat a tanult anyagból házi fogalmazás adott szempont alapján értekező fogalmazás nagydolgozat (évi 3) kreatív feladat, szövegalkotás egyéb: tanulói gyűjtőmunka versenyen, pályázaton való részvétel részvétel az iskola, a város, a megye kulturális életében műsoron való aktív közreműködés segédkönyvek: az iskolai könyvtár megfelelő állománya (folyóiratok is) NAT és kerettanterv alapú tankönyv, szöveggyűjtemény, illetve feladatlap és munkafüzet tanulónként és tanáronként 1-1 tanári kézikönyvek hangzó anyagok: CD lemezek / műsorosak / kazetták / versekkel, versmegzenésítésekkel / videó kazetták / irodalmi anyagok feldolgozásaival, ismeretterjesztő jellegűek / képi anyagok: diák / művészettörténeti, irodalmi, szemléltető jellegűek / reprodukciók eszközök: CD lemezjátszó kazettás magnó videó magnó diavetítő számítógép / programokkal / internet egyéb: színházlátogatás szereplési lehetőség / iskolai, városi műsorok / versenyek, pályázatok 9. évfolyam Belépő tevékenységformák Kulturált nyelvi magatartás A kommunikációról tanultak felhasználása a tömegkommunikációs műfajok befogadása. A manipulatív szándék, a kommunikációs zavarok felismerése Kreatív gyakorlatok tömegkommunikációs műfajok alkotására A szereplők testbeszédének értelmezése a színpad, a film világában Szövegértés Szöveg-átalakítás, feldolgozás, tömörítés megadott szempontok alapján A szöveg makro- és mikroszerkezetének vizsgálata Az olvasott szépirodalmi művek többletjelentéseinek megkülönböztetése Műértelmezések összevetése Gyakorlatok a köznyelvitől elütő szövegek megértésére Szövegalkotás A kommunikációs helyzetnek megfelelő szabatos szövegalkotás 18

19 A címzettnek, a témának, a szituációnak megfelelő szóbeli megnyilatkozás Önálló állásfoglalás különféle műfajokban Kreatív gyakorlatok különféle helyzetekből, nézőpontból Jelenetek előadása, szövegek újraalkotása, átalakítása Szereplők feltételezhető gondolatainak megfogalmazása Rendezői utasítás írása egy-egy jelenethez Tanulási képesség Gyakorlottság a jegyzet- és vázlatkészítésben Ismeretterjesztő, értekező szövegek feldolgozása Önálló könyvtári kutatás A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete A nyelvi szintek szabályairól és elemkészletéről tanultak fogalmi szintű megnevezése, Az ismeretek önálló felhasználása elemzési és fogalmazási feladatokban; szövegek mikro- és makroszerkezetének feltárása Különféle szövegek önálló elemzése A szórend, az aktuális tagolás és a jelentés összefüggésének figyelembevétele Önálló hibajavítás a helyesírásban A szövegfonetikai eszközök szerepének felismerése és igényes alkalmazásuk Az irodalom és az olvasó kapcsolata Az irodalom mint valóságmodell és teremtett világ Ismeret a jelentés és hatás történeti feltételezettségéről és változásairól, a befogadás és jelentésadás történetiségéből Tapasztalatszerzés a görög-római antikvitás és a Biblia utóéletéről, hatásáról Toposzok, vándormotívumok felismerése, motivikus kontextusban való elhelyezése Irodalmi kifejezésformák Epikai művekben az idő- és eseményszerkezet felismerése; a cselekményszálak szétválasztása; esemény- és szövegszerkezet viszonyának vizsgálata A szerző, az elbeszélő, a szereplők megkülönböztetése; nézőpontok érzékelése; a szituáció azonosítása és értelmezése. Az előreutalások és késleltetések felismerése A leírások funkciójának értelmezése; a jellemzés eszközeinek azonosítása A vers beszédhelyzetének, a kompozíció meghatározó elemeinek, a ritmus és a rím, valamint egyéb jellemzők megállapítása, ismerete A dráma sajátosságainak / cselekmény, idő- és térkezelés, a tragédia és a tragikus hős, a konfliktus / A dráma és a színház kapcsolata az európai színjátszás története tükrében. Az olvasott művek elhelyezése korban, illetve a korokhoz kötődő témák problémák, meglátása a tanult művekben Egy-egy mű fogadtatása, jelentősége Kapcsolatok felismerése az európai és a magyar irodalmi alkotások, valamint az irodalom és más művészeti ágak között Ítélőképesség, erkölcsi és esztétikai érzékenység Az irodalom önmegértést, önértelmezést elősegítő funkciójáról való tapasztalat felhasználása A művekben megjelenő emberi szerepek, normák és értékek felismerése és azonosítása Eltérő igazságok, különböző magatartásválaszok jellemzése Állásfoglalás írása egy-egy szereplő vagy egy egész mű értékrendjéről 19

20 MAGYAR NYELV Témakörök Órakeret Tartalmak Fejlesztési feladatok A tömegkommunik áció 7 óra A kommunikációs folyamat tényezőinek és funkcióinak áttekintése Az információközvetítés műfajai, nyelvi A kommunikációs folyamat összetevőinek felismerése. Árnyalt, rugalmas alkalmazkodás a kommunikációs folyamat tényezőihez különféle konkrét beszédhelyzetekben. A szöveg tartalmát megerősítő és megkérdőjelező gesztusok ismerete, törekvés ezek tudatos használatára. Megértésük (dekódolásuk) hétköznapi kommunikációs helyzetekben, a tömegkommunikációban, verbális hangzó és képi szövegekben; a művészetben (pl. film, színház, fotó, képzőművészet). A testbeszéd, a térközszabályozás és az arcjáték néhány jelének ismerete, tudatos alkalmazása. Törekvés a szemkontaktus tartására a beszédpartnerrel. A szóhasználat, a szöveg hangzása és a gesztusok összehangolt alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben. A látottak (átéltek) és a feltételezések (pl. következtetések, hipotézisek) megkülönböztetése élménybeszámolókban. Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése hétköznapi kommunikációs helyzetekben, a tömegkommunikációban, verbális, hangzó és képi, valamint digitális szövegekben; a művészetben (pl. film, színház, fotó, képzőművészet). Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos beszélgetésben, vitában. Az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója. Saját vélemény megvédése vagy korrekciója. A kommunikációs zavarok, konfliktusok feloldásának képessége, a manipulációs szándék és a hibás következtetések, megalapozatlan ítéletek felismerése. kifejezés- formáinak, eszközeinek jellemvonásai. Helyesírás 12 óra Helyesírási alapelvek A központozás A nyelvtani szintek grammatikája 24 óra Hangtani ismeretek: hangállomány, hangtörvények Alaktan: szóelemek és kapcsolódásaik Szófajtan: a szófaj fogalma, a szófaji rendszer A nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási biztonság fejlesztése, gyakorlása az írásbeli szövegalkotásban. A helyesírás értelemtükröző szerepének megértése és tudatos alkalmazása. Az anyanyelvhez és az idegen nyelvhez kötődő sajátosságok összevetése az általános nyelvészeti ismeretek felhasználásával. A nyelv több szempontú megközelítése (a nyelv mint jelrendszer, nyelv és gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és kreativitás). A nyelvtani ismeretek önálló alkalmazása a nyelvi-nyelvhasználati jelenségek megközelítésében. Alapvető ismeretek felidézése a nyelvtípusokról. 20

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája

B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1. E-mail: titkar@irinyi-tuv.sulinet.hu Tel: (06-48) 311-422; Fax: (06-48)

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata A tanulmányok alatti vizsga szabályzata 1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga. 2. Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve Érvényes 2011. szeptember 1-től I. HUMÁN-ESZTÉTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG Értékelési szempontok: Az értékelést az alábbi tantárgyak osztályozásakor vesszük figyelembe:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR NYELVBŐL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 45p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga értékelése:

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE HELYI TANTERV 1 ÓRATERVEK 1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE Tantárgy neve Heti Megjegyzés óraszám Idegen nyelv 13 Intenzív nyelvi felkészítés Informatikai ismeretek 4 Történelem 1 Képességfejlesztés

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 0. május 4 -én tartandó rendkívüli -

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy

HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy Energetikai Szakgimnázium és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Csergő Vilmosné munkaközösség-vezető

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben