Dávod Község Önkormányzata Fenntarthatósági Terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dávod Község Önkormányzata Fenntarthatósági Terve"

Átírás

1 Dávod Község Önkormányzata Fenntarthatósági Terve Készítette a Beszt Kft. az Eufund Consultants Kft. bevonásával 2010.

2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS A települési fenntarthatósági tervről/programról általában A települési fenntarthatósági terv stratégiai céljai Dávod fenntarthatósági tervének előzményei HELYZETELEMZÉS Dávod települési fenntarthatósági tervének illeszkedése a nemzetközi, országos és regionális folyamatokba A fontosabb nemzetközi és országos folyamatok A fontosabb régiós és kistérségi folyamatok, Dávod település helye a kistérségben Környezet Földrajzi helyzet, domborzat Éghajlati adottságok Vízrajzi adottságok, felszíni és felszín alatti vizek Talajadottságok Természetes növénytakaró, állatvilág Általános tájvédelem, tájképi és településképi értékek Természetvédelem Környezeti elemek állapota, környezethasználat, környezeti terhelések Föld, talaj Felszíni és felszín alatti vizek, ivóvízbázis Levegő Hulladékkezelés Szennyvízelvezetés és -tisztítás Zaj és rezgésvédelem Környezettudatosság

3 Településfejlesztési dokumentumokban megfogalmazott feladatok a környezeti elemek védelme érdekében Társadalom Demográfiai helyzet A lakosok viszonya a településhez Egészségügy, szociális ellátás, oktatás, művelődés, esélyegyenlőség Közbiztonság Hagyomány, művelődés, kultúra, szórakozás, Szabadidő, sport Gazdaság Vállalkozások, kereskedelem és szolgáltatás Energiaforrások, vezetékes közművek Infrastruktúra, közlekedés Épített környezet Foglalkoztatás Ipar Mezőgazdasági területhasználat Vízgazdálkodási terület Agrárkörnyezeti Program Ökológiai gazdálkodás, ökofalu Erdőgazdasági területhasználat Idegenforgalom Településszerkezet, környezetkultúra Településszerkezet A település lakásállománya Helybeli műemléki és építészeti emlékek A település intézményrendszere Önkormányzati, társulási, egyéb ellátó szervezetek

4 A fenntartható fejlődés ügyének intézményi képviselete Civil szervezetek Környezeti nevelés, a fenntartható fejlődés informális és formális oktatása Települési Környezetvédelmi Program FENNTARTHATÓSÁGI PROGRAM SWOT-analízis Megoldandó problémák azonosítása, intézkedési javaslatok Intézkedési terv részletezése FELHASZNÁLT IRODALOM ÉS FOTÓK

5 1. BEVEZETÉS Dávod Község Önkormányzata politikájában és gyakorlatában is nagy hangsúlyt fektet a fenntartható fejlődés elveinek érvényesülésére, a fenntarthatóság biztosítására. Jelen fenntarthatósági tervhez kapcsolódóan, a térség környezeti, szociális, gazdasági állapotának felmérése az alábbi eseményekre, intézkedésekre és dokumentumokra épül: a helyi lakosság kérdőíves ill. szervezett fórum keretében történő megkérdezése; a kapcsolódó jogszabályok, önkormányzati rendeletek előírásai; Dávod Község 2005-ben készített, illetve annak 2009-ben aktualizált Környezetvédelmi Programja; Dávod Község 2009-es Településrendezési Terve; az eddigi sikeres önkormányzati projektek tapasztalatai; a terv elkészítésével egy időben megalkotott KEOP pályázati kiírás 1 második fordulójára készítendő részletes megvalósíthatósági tanulmányban (RMT) közölt vállalások; Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez; a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága egyelőre munkaanyagként használatos ún. LA21 sablonterve A települési fenntarthatósági tervről/programról 2 általában Törvényi előírás szerint 3, minden hazai önkormányzatnak önálló települési környezetvédelmi programot kell kidolgoznia, amelyet saját képviselő-testülete ill. közgyűlése hagy jóvá. Ezzel szemben, a fenntarthatósági tervek készítésére vonatkozóan jóllehet, különböző tájékoztató anyagok már fellelhetők ma még sem magyar jogszabályi előírás, sem egységes útmutató nem áll rendelkezésre. A helyi fenntarthatósági terv átfogóbb a környezetvédelmi programnál. Küldetése, hogy integrálja a helyi környezeti, társadalmi, gazdasági és kulturális kérdéseket, problémákat, továbbá biztosítsa a településen élők fenntartható (a fenntartható fejlődés szolgálatába állított) életminőségét, azaz támogassa a helyi társadalmi-gazdasági-környezeti folyamatoknak a fenntartható fejlődés útján való haladását. A megfogalmazott célok, programok, feladatok végrehajtását a helyi közösség valamennyi résztvevője és szektora közreműködésével képzeli el: a helyi demokratikus folyamatok támogatásával kölcsönös cselekvésre sarkall. Teszi mindezt oly módon, hogy figyelembe veszi a helyi, kistérségi és régiós adottságokat, feltételeket egyaránt. Eszközéül a kérdőíves felmérést, mélyinterjúk készítését, fórumok megrendezését is választhatja; a megkérdezettek körét a helyi társadalom (lakosság), a helyi gazdaság ill. civil szervezetek szereplői, valamint a különböző intézményi vezetők alkotják. A fenntarthatósági tervek készítésekor alapvető fontosságú, hogy megtaláljuk ezek ésszerű kapcsolódási pontjait. Ily módon nem nélkülözhető a település meglévő környezeti, szociális és gazdasági helyzetének rendszeres időközönként történő megismerése, különös tekintettel a meglévő problémák feltárására (pl. kedvezőtlen légszennyezettségi mutatók, kialakult szegregáció, magas munkanélküliségi ráta, környezeti menedzsment működését akadályozó tényezők). A fenntarthatósággal összefüggő célok és programok meghatározásának előfeltétele tehát a rendszeres állapotfelmérés (amely folyamat egyik eszköze a település környezetvédelmi programja). Megvalósításuk során kiváltképp a környezetvédelem területén 1 Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására 2 A továbbiakban fenntarthatósági terv évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. 5

6 hangsúlyos szerepet kaphat a polgármesteri hivatal által esetlegesen kiépített és működtetett környezetközpontú irányítási rendszer. Az elérni kívánt célállapot (célok és programok) megfogalmazását a stratégia kidolgozása, a terv elkészítése jelenti, ezáltal lehetőség nyílik a megvalósítás eszközrendszerének kidolgozására is. A stratégiai célok eléréséhez a konkrét feladatokat a végrehajtás eszközeit is tartalmazó projektekbe kell foglalni. A projektek kiválasztását meghatározó szempontrendszer alapján kerülhet sor az időbeni sorrend meghatározására. A kiválasztásnál mérlegelni kell a megvalósítás (pénzügyi-, intézményi-, humán erőforrás stb.) korlátait A települési fenntarthatósági terv stratégiai céljai A települési fenntarthatósági tervben rövid, közép- és hosszú távú stratégiai célok kerülnek meghatározásra. A terv figyelembe veszi a helyi rendeletek korlátait, felkészül a nyilvánosságra hozott eredmények felülvizsgálatára (monitoring) és igazodik a fenntarthatóság távlati célrendszeréhez. Segíti továbbá a helyi lakosság, a politikai és üzleti döntéshozók környezettudatosságának fejlődését, biztosítja nélkülözhetetlen együttműködésük feltételrendszerét Dávod fenntarthatósági tervének előzményei Egy települési fenntarthatósági terv akkor megalapozott, ha az abban rögzített célok helyzetértékeléssel alátámaszthatók januárjában, a Dávodi Önkormányzat a BESZT Kft.-vel és az Eufund Consultants Kft.- vel együttműködésben a helyi társadalmi, gazdasági és környezeti területeket érintve, Számítunk véleményére! címmel a település különböző célcsoportjait megszólítva, kérdőívet küldött szét. A kérdőíves válaszokat a helyi lakosságtól, a legnagyobb helyi foglalkoztató gazdasági szervezet a Dávodi Augusztus 20 Mezőgazdasági Zrt. alkalmazottaitól, a helyi civil szervezetektől, valamint a helyi intézményi vezetőktől, közalkalmazottaktól várták. A polgármesteri hivatal a kérdőívet saját honlapján (www.davod.hu) is közzétette, lehetőséget teremtve a nyilvánosság véleményének minél szélesebb körű kinyilatkoztatására. Azért, hogy a kérdőív kitöltése előtt az egyes célcsoportok részletesebben tájékozódhassanak településük társadalmi, gazdasági és környezeti adottságairól, körülményeiről, az Önkormányzat betekintési lehetőséget biztosított (és biztosít jelenleg is) különféle stratégiai jelentőségű dokumentumokba (pl. helyi településgazdálkodási terv, helyi környezetvédelmi terv, folyó projektek részletes megvalósíthatósági terve) is. A polgármesteri hivatalhoz beérkező, kitöltött kérdőívek feldolgozását követően, 2010 februárjában, ún. Lakossági Fórum a Fenntartható Dávodért találkozó során a fent említett célcsoportok képviselőinek személyes meghallgatására, helyben feltett kérdésekre és azok megválaszolására is sor került, ugyancsak az önkormányzat és a már említett cégek szervezésében. A beérkező kérdőívek eredményei, valamint a fórumon szerzett tapasztalatok egyfajta helyzetértékelésként szolgáltak a Fenntarthatósági Terv alapjának megteremtéséhez, amelyek beépültek a Tervbe, illetve alapul szolgáltak az intézkedési tervek meghatározásához.. A kérdőíves válaszok összesítése, illetve a fórum emlékeztetője e dokumentum részeként, a csatolt mellékletekben is megtekinthető. A Tervben felvonultatott célok, programok és feladatok csakis a helyi társadalom részvételével fogalmazódhattak meg, ugyanakkor, azok majdani megvalósítása is épít jelenlétükre, közreműködésükre. 6

7 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. Dávod települési fenntarthatósági tervének illeszkedése a nemzetközi, országos és regionális folyamatokba A fontosabb nemzetközi és országos folyamatok Az 1972-es stockholmi ENSZ Konferencia az emberi környezetről, az 1992-es Rió de Janeiró-i Környezet és Fejlődés Világkonferencia, majd a 2002-es johannesburgi Fenntartható Fejlődés Világkonferencia eredményei megerősítették, hogy az uralkodó környezeti problémák megoldására kizárólag a társadalom és a gazdaság együttes fejlődése révén van esély. E felismerés az Európai Uniót is arra sarkallja, hogy akcióprogramjai révén a tagállamokat együttműködő félként ösztönözze a fenntartható fejlődés felé vezető, globális összefogást igénylő úton. Az EU jelenlegi, VI. Környezetvédelmi Akcióprogramjának feladatai megfelelnek egy település fenntarthatósági terve vonatkozó céljainak, és az azok eléréséhez szükséges végrehajtásnak: A környezet érdekében történő helyi cselekvés széles körben elterjedt, és az emberek azon érdeklődésére utal, hogy úgy vigyáznak a környezetükre, hogy kellemes legyen ott élni, vagy hogy megóvják a helyi vidéket és a vadvilágot. A tervezésben való lakossági részvétel javítható a könnyebben hozzáférhető és jobb minőségű információ révén. EU-s tagságunk partnerségre ösztönzi hazánkat is a fent említett folyamatok végrehajtásában. Uniós tagállamként Magyarország vállalta, hogy különböző eszközökkel segíti az ismertetett célkitűzések megvalósítását. Ilyen eszközök például: A Magyar Köztársaság Kormánya által, június 29-én elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia és a hozzá kapcsolódó Tagállami jelentés az Európai Unió megújított fenntartható fejlődési stratégiájának végrehajtásáról; a Nemzeti Környezetvédelmi Programok (NKP-I, NKP-II és az előkészítés alatt álló NKP-III.), különféle együttműködési megállapodások, valamint az EU tagságból ránk háruló közös programok. Mindezen eszközök egymással szoros kölcsönhatásban vannak és különböző alprogramokban, projektekben, pályázati felhívásokban realizálódnak. Mindez regionális, kistérségi és helyi feladatokat hárít az egyes településekre A fontosabb régiós és kistérségi folyamatok, Dávod település helye a kistérségben 4 Dávod Község a Dél-Alföldi Régió, azon belül a Bajai Kistérség része. A Régió Területfejlesztési Koncepciója a stratégiai célok közt említi: a Dél-Alföld váljék belső erőforrásaira támaszkodva, a közös problémák megoldásával, a külső és belső perifériák integrációját megvalósító térséggé, amelynek valamennyi lakója számára biztosítható a minőségi életviszonyok fokozatos javításának lehetősége. A koncepció a lakosság életminőségének javítását a fejlesztési prioritások között említi. A as időszakot átfogó Új Magyarország Fejlesztési Program, akárcsak annak elődje, a Nemzeti Fejlesztési Terv, a pénzfelhasználás szabályait meghatározó központi és regionális, ún. operatív programok alapján fordítja fejlesztési célokra a közösségi fejlesztési támogatást ben, a regionális tervezési munka abba a szakaszba jutott, amikor a kistérségeknek is össze kellett állítaniuk, és el kellett fogadniuk az azt követő évek városi, térségi, megyei fejlesztési programjait. A Bajai Kistérségre összeállított 75 intézkedés, projekt összértéke 304 milliárd forintot tett ki. A Kistérségre jellemző sajátosságok 5 : 4 A Bajai Kistérség fejlesztési stratégiája. 5 7

8 a kedvező kistérségi adottságok, lehetőségek (a Duna, a Gemenci erdő, a gazdag népművészet, a néphagyományok) ellenére, a turizmusban betöltött szerepe szerény, kiaknázatlan; az előnyök fokozódó kiaknázása kistelepülési szinten egyenlőtlen: elsősorban Baján, és a várostól északra elhelyezkedő településeken követhető nyomon; a nem kellően átgondolt fejlesztések kedvezőtlen hatása és az általános elszegényedés miatt a települések/településrészek leépülési tendenciája figyelhető meg; életminőség romlása országos átlagnál magasabb munkanélküliségi ráta (részben a mezőgazdasági termelés racionalizálásának, illetve a volt szocialista ipar leépülésének hatására alakult ki, főként a falvakra jellemző); a fiatal generáció elvándorlása; a lakáshelyzet nehézségei főleg a falvakban ütköznek ki; a zömében családi házak fenntartása az idős emberek számára egyre nagyobb nehézséget jelent; a községekben a szociális bérlakásépítést elsősorban a forráshiány akadályozza; épületek állagromlása, köztisztasági helyzet romlása; lakásállomány a legtöbb új lakást Baján, Érsekcsanádon, Érsekhalmán és Sükösdön építették; a nemzetiségek aránya meghaladja a 7%-ot; a kistérségi lakosság egészségi állapota nem túl kedvező (jellemző halálozási okok: keringési, emésztőrendszeri, légző rendszeri megbetegedések, balesetek, bűnesetek, öngyilkosság, alkoholizmus, létbizonytalanság, stressz, munkanélküliség, szenvedélybetegségek); a térség alapvetően mezőgazdasági jellegű az őstermelői létszám magas, a mezőgazdasági kis- és középvállalkozások száma alacsony; a mezőgazdasági vállalkozások működési formái változatosak: őstermelői, családi gazdálkodási, társasági, szövetkezeti; szántóföldi növénytermesztés dominanciája figyelhető meg, főként a gabonafélék termesztése, a gyümölcs- és szőlőtermesztés jellemző; jelentősen átalakult gazdasági szerkezet a stabil munkahelyeket biztosító textil- és gépipari nagy állami cégek, a mezőgazdasági nagyüzemek megszűnése; a fejlődő kis- és középvállalkozások, a szolgáltatások fejlődése, az intézményhálózat szakember igényei csak részben tudták pótolni a megszűnt munkahelyeket; az ipar és a szolgáltatások terén foglalkoztatottak aránya a kistérségben nem marad el a megyei átlagtól; külföldi magántulajdon megjelenése a belföldi magánszemélyek tulajdona mellett; a multinacionális, termelést folytató társaságok beruházási kedve nem jelentős; a mezőgazdaságban foglalkoztatottak arányának fokozatos csökkenése mellett a tercier szféra vált a kistérség legfőbb foglalkoztatójává; jelentős számú élelmiszeripari üzem, vállalkozás; helyi, kisebb méretű, speciális, különleges termékeket előállító feldolgozók hiánya; a kistérségi gazdaság további fejlesztésének, a tőkebefektetések vonzásának jelenlegi legnagyobb akadálya az európai közlekedési infrastruktúrák, nemzetközi hálózatok nehézkes elérhetősége; nincs közvetlen kapcsolat autópályával, a legközelebbi csatlakozás km-re érhető el; a kistérség megközelíthetőségét nehezíti, hogy az 55-ös és 51-es főutak zsúfoltak, magas terheltségűek; a kistérségi úthálózat kiszolgálja a mezőgazdaság igényeit is, de emellett még jelentős mennyiségű saját műútja és földútja van a mezőgazdaságnak; ez utóbbiak elhasználódott, leromlott állapotúak, sürgős fejlesztésre szorulnak, amellyel elősegíthető a vidéki térség általános állapotának javítása, valamint a mezőgazdaság versenyképességének növelése; 8

9 a környezeti elemeket károsító folyamatok hatása leginkább környezetkímélő infrastruktúra hálózattal csökkenthető ebben nagy a különbség a kistérségi központ és a kapcsolódó települések között; a kistérség területét érintően az ipari jellegű légszennyezés és a közúti közlekedés okozta légszennyezés tekinthető hangsúlyosabbnak; relatíve kisebb problémát jelent a kistérségben a mezőgazdasági jellegű légszennyezés, az uralkodó szélirány és a talajadottságok figyelembevételével a természetes porszennyezés. az elsődleges energiahordozók tekintetében (földgáz, villany) a kiépítettség teljes; a vonalas közmű infrastruktúrák Baja városában jól kiépítettek, a településeken hiányosak, illetve nem állnak rendelkezésre (például: szennyvíz); a kistérségi településeknél elsősorban a szennyvízcsatorna-hálózat előkészítésére, kiépítésére kell nagy figyelmet fordítani; a kistérségben mindössze két termálkutat hasznosítanak: a nagybaracskai és a dávodi hévízkészletet a helyi fürdőknél hasznosítják; a fürdők látogatottsága szegényes, elsősorban az idényjellegű nyitva tartás és a szolgáltatások mennyisége és színvonala miatt; az öntözésre berendezett és vízjogilag engedélyezett területek nagysága a mezőgazdasági nagyüzemrendszer felbomlásával jelentősen visszaesett; a folyók, csatornák vízkészlete a jelenleginél több és nagyobb vízfelületű édesvízi, tavi halgazdálkodást tenne lehetővé a térségben (egyik lehetséges kitörési pontja a kistérségnek) Környezet Földrajzi helyzet, domborzat Dávod község a Bajai Kistérség részeként (Bajától 24 km-re, déli irányban, az 51-es főút mellett), Bács- Kiskun megye dél-nyugati részén, az Alsó-Dunavölgyben helyezkedik el, amely a Mohácsi-sziget kistájhoz tartozik. Ártéri síkság, nyugatról löszös hordalékkúp-síkság határolja, keleti határa a Baracskai-Dunaág, illetve az Észak-bácskai Hátság nyugati terasza. Északon homokos, délen löszös szerkezetű hátság övezi. A terület általában északról déli irányba lejt, állandó és időszakos vízfolyásokkal szabdalt. Sokhelyütt találkozhatunk morotvákkal, morotvaroncsokkal, amelyek a rossz lefolyás miatt gyakran elmocsarasodtak. A területen áthaladó Ferenc-tápcsatorna a települést két részre osztja: Dávod központi részére (keleti településrész), valamint Dávod-Püspökpusztára (nyugati településrész). A településre jellemző földrajzi, közigazgatási és népességi adatok 6 : Földrajzi adatok Koordináták: é. sz , k. h Terület: 69,21 km² Időzóna: CET, UTC+1 Közigazgatás 6 9

10 Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun Kistérség: Bajai Rang: község Irányítószám: 6524 Körzethívószám: 79 Népesség Teljes népesség: 2046 fő (2008. január 1.) Népsűrűség: 29,56 fő/km² Éghajlati adottságok A térség éghajlata meleg, mérsékelten száraz, a napsütéses órák száma magas. Az átlaghőmérséklet a nyári félévben viszonylag kiegyensúlyozott, a téli félévben inkább szélsőségesnek mondható. Az évi középhőmérséklet 10,7-10,8 C. A legmelegebb nyári napok maximum hőmérsékletének sokévi átlaga 34,7 C, a leghidegebb téli napok minimum hőmérsékleteié -16,0 és 16,5 C közötti. Az évi csapadékmennyiség mm. A hótakarós napok átlagos évi száma 33 körüli, a legnagyobb átlagos hóvastagság cm. Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s fölötti. A tenyészidőszak magas hőmérséklete, a hosszú, fagymentes időszak és a kielégítő csapadékellátottság a legtöbb szántóföldi és kertészeti kultúra számára kedvező feltételeket teremt Vízrajzi adottságok, felszíni és felszín alatti vizek A vízfolyások sűrűsége és vízhozama kelet-nyugati irányba növekszik; a terület víznyerés szempontjából az ország egyik legkedvezőbb területe. A kistájat nyugatról a Duna főmedre, keletről a Baracskai-Duna, délről a szigetet átvágó országhatár fogja keretbe. Balról az Igali-főcsatornát veszi fel a Bácskából, míg jobbról a sziget területét behálózó Karapancsai-főcsatornát fogadja be. A Duna mellékágai a Klágya Ó-Duna és Klágya I. Dávod déli határfolyói. A Ferenc-tápcsatorna Bajáról kiindulva, Bátmonostor, Nagybaracskán keresztül érkezik Dávod területére, ahol É-D-i irányban áthaladva Hercegszántó területéről jut át déli szomszédunkhoz. Jelentősebb felszíni vizek a Karapancsai-főcsatorna, Kadia-Ó-Duna, Klágya-Duna, a Keleti-főgyűjtő, a Ferenctápcsatorna, a Dekasa-csatorna és a Földvári-tó (halastó). A község területén jellemző felszíni vízhasználat az öntözés és a halgazdálkodás. Vízigényüket a Ferenc-tápcsatornából elégítik ki. A Duna-völgy erősen vízjárta területének legjelentősebb vízfolyása a mesterséges kialakítású Duna-völgyifőcsatorna, amely a terület vízgazdálkodását alapvetően meghatározza. A Baja város alatti területrészeken és így Dávodon is ugyanezt a funkciót a Ferenc-tápcsatorna látja el, amely a község belterületén halad át. 10

11 A Ferenc-tápcsatorna 7 Karapancsai-főcsatorna 8 A községet magas talajvízállású területként tartják nyílván: a talajvíz a területen a vízáteresztő üledék miatt a felszín közelében 2-3 méter mélységben helyezkedik el. Nem ritkák az ennél közelebbi talajvíz foltok sem. Minőségét a magas sótartalom, keménység és vastartalom jellemzi. Felhasználhatóságát az előzőeken túl a felszíni szennyeződések viszonylag könnyű bejutása és jelenléte tovább nehezíti. A kistérség keleti és déli része hévíz termelés szempontjából kedvező adottságokkal rendelkezik: Dávod térségében C hőmérsékletű, magas ásványi anyag tartalmú hévizet tártak fel Talajadottságok Dávod a Bácskai löszös síkság területén helyezkedik el. A kistáj a Dunántúli-középhegységből és a Mecsek felől érkező vízfolyások egykori hordalékkúpja. Erre a felszínre változatos üledéksor rakódott az évmilliók során. A felszín nagy részét egységesen 1,5-2,5 méteres lösztakaró fedi, ami lefelé gyakran futóhomokba, löszös homokba megy át. Ugyancsak megfigyelhetők a homokos iszapok, réti agyagok is. Dávod egész területét durvaszemcsés, illetve gyengén kötött talajrétegek fedik a terepszint alatti 4 m mélységig, melyek települése változatos. A község és környékének meghatározó talajtípusait túlnyomórészt öntéstalajok, illetve lokálisan futóhomok képződmények jellemzik, de a finom homoktól az agyagos iszapig bezárólag, gyakorlatilag minden talajréteg típus megtalálható. Kémhatásukra az ún. felszíntől karbonátos talajok jellemző. A gátakon túl található terület fő talajtípusa a réti öntéstalaj, ennek 2/3-a mezőgazdasági hasznosítás alatt áll, 1/4-ét mocsaras ártéri ligeterdők és láperdők foglalják el. Elszórtan magasabb folyóhátak, parti dűnék, futóhomok, humuszos homok, csernozjom, réti csernozjom jellemzi. A község és környéke talajának 65%-át szántóként hasznosítják, erdő 25%-ot borít Természetes növénytakaró, állatvilág Dávod Község földrajzi szempontból a Dél-Alföldi flórajárásba sorolható kistáj, jellegzetes potenciális erdőtársulásai a part menti bokorfűzesek, fűz-nyár ligetek és a tölgy-kőris-szil ligeterdők, illetve azok gyakran elnyárosodott változatai. Gyakoriak a magas sásos rétek, valamint a nádasok gyékénnyel, harmatkásával és tavi kásával kiegészülő társulásai. A lágyszárúak között különösen gyakori a réti egyet pázsit, a különböző sásfélék, a lizinkafélék stb. Az ártér érdekes növénye a Carpesium Wulfenianum. Az erdőművelésbe vont területeken zömmel közép- és időskorú erdők találhatóak. 7 Forrás: 8 Forrás: 11

12 Carpesium Wulfenianum 9 Őzek 10 A térség madárvilága igen gazdag. Jellemző élőhelyeik: mezőgazdasági területek, felszíni vizek (csatornák, mesterséges és természetes tavak, holtág), erdők, ligetek, lakott területek, kertek, parkok. A területre jellemző emlősfajokat kisebb létszámban találhatunk, így találkozhatunk gímszarvassal, őzzel, vaddisznóval, mezei nyúllal, borzzal, mókussal, rókával és nyesttel Általános tájvédelem, tájképi és településképi értékek Dávod település országos védettségű természetvédelmi területeit a Duna-Dráva Nemzeti Park területe (Klágya-Ó-Duna környezete), az ex-lege és természeti területek (Földvári-tó), valamint az OTRT-ben meghatározott ökológiai folyosó területe alkotják. Dávod teljes közigazgatási területén a nemzeti örökség részét képező, nyilvántartott, védelem alatt álló és a terv kapcsán nyilvántartásra javasolt régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva ex-lege védettek Természetvédelem A kistérségben jelentős nagyságú természetvédelmi területek és természeti értékek találhatók, a Duna- Dráva Nemzeti Park dunai területének egy része benyúlik Dávod déli területrészeibe 9,9 ha-ral. Kis területtel, 2,2 ha-ral érinti a település területét a Natura 2000 területe is. A település természeti környezetét jelentősen befolyásoló tényezők közé tartoznak a meglévő vízfelületek, amelyek egy része, illetve környezete természetvédelem alatt áll. Így természetvédelmi terület a település külterületének ÉNY-i részén található Földvári-tó, valamint a mellette található nádas, lápos terület, erdősávok, valamint a Duna-mellékágak DK-i irányban: Klágya-Ó-Duna és a Klágya I. vízfolyások. Meghatározó vízfelület a település természeti környezetében az É-D-i irányban húzódó Ferenc-csatorna, amely a központi belterületet választja el Püspökpusztától. A csatorna mellett lévő erdősávok ugyancsak védett erdőként nyilvántartottak. A külterületen található további vízfolyások az Igali-csatorna és mellékágai, a Karapancsai-főcsatorna, a Keleti-főgyűjtő, a Klágya I. mellékágai, Dekasa-csatorna, Püspökpusztai-csatorna. Erdőterület mindössze a külterület 3,95 %-át teszi ki. Nagyobb összefüggő erdőterület a belterülettől É-i irányban terül el az 51. sz. út és a Ferenc-csatorna között és gazdasági erdő kategóriában nyilvántartott. Kisebb erdősávok a vízfolyások, vízfelületek mentén húzódnak (Földvári-tó, Ferenc-csatorna, Klágya I.) és védett erdőként vannak nyilvántartva. A védelem alatt álló erdők közül kiemelt figyelmet érdemel a Dávodi-erdő Erdőrezervátum, amely 9 Forrás: 10 Forrás: 12

13 különösen alkalmas a természet közeli erdei életközösség, a biológiai sokféleség megőrzésére, az erdőfejlődés kutatására Környezeti elemek állapota, környezethasználat, környezeti terhelések Föld, talaj A talajértékszám alapján megállapítható, hogy Dávod község és környéke termőföldadottságai a közepesen jó minőségű természetes termékenység kategóriájába esnek Felszíni és felszín alatti vizek, ivóvízbázis A bajai kistérségben mindössze két termálkutat hasznosítanak. A nagybaracskai és a dávodi hévízkészletet a helyi fürdőknél hasznosítják. A termálvíz készlet mezőgazdasági hasznosítása nem megoldott. 12 Dávod szerepel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001 (IV. 3.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében felsorolt nitrátérzékeny települések listáján. A nitrátérzékenységet a felszínhez viszonylag közel (<50m) lévő jó vízadó réteg és az ivóvízbázis indokolják. 13 A 27/2004. (XII.25.) KvVM. sz. rendelet a felszíni vizek állapota szempontjából csoportosítja a településeket. Ezen besorolás alapján Dávod az érzékeny területi kategóriába került. A talajvíz ivóvízként való felhasználását a vas és az arzén együttes jelenléte hátráltatja. A felszín alatti vizek szennyeződés érzékenysége szempontjából Dávod területe érzékenynek nyilvánított. A Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjában (2002) Dávod község szerepel. A program települési szintre bontva tartalmazza a vízminőség javításának tervezetét. Dávodi Gyógy- és Strandfürdő Levegő 11 Forrás: MTA TAKI GIS Labor, 2006, az AGROTOPO adatbázis alapján, talajertek.jpg, lásd: Melléklet A Bajai Kistérség Fejlesztési Stratégiája, forrás: Dávod község honlapja, 13 Forrás: Dávod Község Környezetvédelmi Programja, p Forrás: 13

14 Az ipari tevékenység nem nevezhető számottevőnek a településen. A levegő szennyezettségét főként a fűtésből és kisebb arányban a közlekedésből adódó emissziók határozzák meg. Ezekhez társul a homokos talajadottságokból származó, transzmisszió útján jelentkező természetes por- és pollenszennyezés. A település lakossága jellemzően a földgáz mellett továbbra is vegyes tüzeléssel oldja meg a fűtését. A gázhálózat kiépítése körülbelül 70%-osnak mondható, így a téli fűtési szezonban a szén- és fatüzelésből származó légszennyezőanyag kibocsátások hatással vannak a levegőminőség alakulására. A fűtés, a közlekedés, porszennyezés tekintetében elmondható, hogy a település jellemző légszennyezőanyag komponensei a következők: szén-monoxid (CO); nitrogén-oxidok (NO X ); kén-dioxid (SO 2 ); szilárd (nem toxikus) por. Összességében, a település levegőtisztaság-védelmi szempontból nem tartozik a kedvezőtlen adottságokkal rendelkező területek közé Hulladékkezelés A települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására vonatkozóan összhangban az EU irányelveivel az önkormányzat által kidolgozott szabályozás az irányadó. A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt keretében 3 érintett megye (Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád) 82 településén köztük Dávod községgel 2008 őszétől folyamatosan folynak a korábbi hulladéklerakók rekultivációs munkálatai, amelyek várhatóan 2010 közepéig befejeződnek. Dávod Községben szervezett szilárd- és folyékony hulladékszállítás történik a kijelölt lerakóhelyeken. A szervezett szilárd és szelektív hulladékszállítást a vaskúti székhellyel működő Felső-Bácskai Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. Szelektív hulladékgyűjtő sziget a település belterületének 9 pontján került kialakításra. Lomtalanítás eseti jelleggel történik a településen Szennyvízelvezetés és -tisztítás A szennyvíz kezelésére alkalmas szennyvízelvezető és -kezelő létesítmények a településen nem kerültek kiépítésre, az ezek megvalósítását célzó projekt előkészítése most van folyamatban. A korábban működtetett szennyvízürítő hely bezárásra került, jelenleg Baja a befogadó hely. Rekultiváció 15 Dávodi szelektív hulladékgyűjtő sziget Forrás: 16 Forrás: 14

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január.

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január. KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Törtel Község Önkormányzatának LOCAL AGENDA 21 január Készítette: Törtel Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki

Részletesebben

Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; Pf.: 99; Tel. 56/378-201; Fax: 56/378-206; E-mail: keviterv@kevitervakva.hu

Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; Pf.: 99; Tel. 56/378-201; Fax: 56/378-206; E-mail: keviterv@kevitervakva.hu KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK -BAJA -BUDAPEST Hunyadfalva Község Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2014. november Készítette: Hunyadfalva Község Önkormányzatának

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Tiszaug Község Önkormányzatának 2011. január Készítette: Tiszaug Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Települési Fenntarthatósági Stratégia és Program 2010. T a r t a l o m 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 A feladat indoklása és célja... 6 1.2 Környezeti hatások... 7 1.3 Általános klimatológiai

Részletesebben

SZANK KÖZSÉG LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja

SZANK KÖZSÉG LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja SZANK KÖZSÉG LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 1 LOCAL AGENDA 21 1 HELYZETELEMZÉS 6 Környezet állapota 6 Földrajzi elhelyezkedés 6 Klíma (éghajlati adottságok) 7 Vízrajz 8 Talaj 9 Levegő

Részletesebben

KOZÁRMISLENY LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA

KOZÁRMISLENY LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA KOZÁRMISLENY LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA 2013. október Készítette: PROTASK Esemény- és Projektmenedzsment Kft. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 1. LOCAL AGENDA 21 PROGRAM...2

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

A TISZA-TÓ TÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A TISZA-TÓ TÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Térségi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. A TISZA-TÓ TÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Magyar Terület-

Részletesebben

FÜZESGYARMAT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA LOCAL AGENDA 21 2015-2018

FÜZESGYARMAT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA LOCAL AGENDA 21 2015-2018 Tervszám: 27.15.009 FÜZESGYARMAT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA LOCAL AGENDA 21 2015-2018 A programot Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete számú határozatával hagyta jóvá. ---------------------------

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet meghatározó részévé

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal 2008. február LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST Nagykörű Község Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terv (Local Agenda 21.) felülvizsgálata november Készítette: Nagykörű Község

Részletesebben

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Készítette: Vasas Dávid Okleveles környezetmérnök Mélykúti Éptesz Építőipari és Településüzemeltetési Szolgáltató Kft. - környezetvédelmi megbízott Tartalomjegyzék:

Részletesebben

BOGYISZLÓ KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK HELYI PROGRAMJA (2014-2019)

BOGYISZLÓ KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK HELYI PROGRAMJA (2014-2019) BOGYISZLÓ KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK HELYI PROGRAMJA (2014-2019) Készítette: 2014. május TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS... 5 1.1 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉRTELMEZÉSE... 5

Részletesebben

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal 1. Bevezető...3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép...5 2.1. A környezeti

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10.

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10. Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2010. augusztus 10. 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezeti elemek állapota... 5 2.1.1.

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-1360-2/2015 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: Szentes Város LOCAL AGENDA 21 Fenntartható

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja 2005. május Készítette: I. HELYZETELEMZÉS...3 1. FÖLDRAJZI FEKVÉS, ELÉRHETŐSÉG...3 1.1 Természeti

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata

Mórágy Település Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet

Részletesebben

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 1.oldal Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 1 1.1 A Helyi

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/124-3/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Gazdasági és Területrendezési

Részletesebben