A rendszerváltozás utáni strukturális változások főbb jellemzői a Dél-Alföld mezőgazdaságában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendszerváltozás utáni strukturális változások főbb jellemzői a Dél-Alföld mezőgazdaságában"

Átírás

1 A rendszerváltozás utáni strukturális változások főbb jellemzői a mezőgazdaságában Komarek Levente 1 mezőgazdaságában a II. világháború után három nagy horderejű átalakulás játszódott le. Az első a föld államosítása, illetve a földosztás, a második 1961-gyel vette kezdetét, amikor befejeződött a mezőgazdaság nagyüzemi átszervezése, a harmadik pedig a rendszerváltozás utáni módosulások. E három markáns átalakulás közül legdurvább termelési színvonal visszaesés az utolsó változásnál következett be oly annyira, hogy valóságos válságba került az ágazat. A rendszerváltozás után a termőföld és a termelő eszközök zöme magántulajdonba került. A termelés legnagyobb hányadát a magángazdaságok állítják elő. Ez drasztikus változást eredményezett minden téren. Alapjaiban változtatta meg az agrár ágazat helyzetét, a termelés körülményeit, jellegét, volumenét, összetételét, színvonalát, jövőjét. A korábbi általánossá vált szocialista nagyüzemi gazdálkodás helyett a kárpótlási törvény végrehajtásával egészen más birtokszerkezet jött létre. Az egykori koncentrált és szakosodott állami gazdaságokat és termelőszövetkezeteket egyéni gazdaságok, különböző gazdasági társaságok és új típusú szövetkezetek váltották fel. Tehát megváltozott a földtulajdon viszony, az egységes földhasználat, és a földhasználat szerkezete. Kialakult a fél évszázaddal korábban is működő földbérleti rendszer, amellyel megindult a mezőgazdasági termelés koncentrációja. A mezőgazdasági termelés üzemi szerkezete a termelékenység alakulását kedvezőtlenül befolyásolja. Míg a rendszerváltozás előtt a nagyüzemi gazdaságok túlsúlya volt a jellemző, ami átlagosan 45 hektáron történő gazdálkodást jelentett, addig 2-re 96 ezer egyéni gazdaság és 85 mezőgazdasági tevékenységet folytató szervezet működött. Átlagos egyéni gazdasági méret 2,8 hektár, az átlagos gazdasági szervezeti méret pedig 66 hektár lett. Ezek az átlagok úgy jöttek létre, hogy az egyéni gazdaságok 7 %-a egy hektárnál kisebb földterületen gazdálkodik. Ugyanakkor az 5 hektár feletti gazdaságok aránya nem éri el a gazdaságok számának 1 %-át. Sőt, a gazdaságok mintegy 1 %-a nem is birtokol termőföldet. Minden drasztikus átalakulás több-kevesebb strukturális változással is jár. Ezek közül tanulmányomban a földterület művelési ágak szerinti megoszlásának módosulását követem nyomon. Az 1. számú táblázat adataiból kitűnik, hogy a földterület hasznosítási módja sokat változott az elmúlt hetven év alatt. A mai művelési ágak szerinti szerkezet hosszú fejlődés eredményeként alakult ki. 1 PhD hallgató, SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. 671 Szeged, Pf

2 1. táblázat. A földterület művelési ágak szerinti megoszlása on (Forrás: KSH, szerző saját számítása) Művelési ág Szántó 6,3 59,4 54,2 5,7 48,5 Kert 1,2 1, 1,6 3,7 1, Gyümölcsös n. a.,6 1,8 1, 1,1 Szőlő 2,2 2,5 2,5 1,5 1, Gyep 17,7 15,9 13,8 12,7 11,4 Mezőgazdasági terület 81,4 79,4 73,9 69,6 63, Erdő 11,8 12,5 15,8 18,2 19,1 Nádas,3,3,4,4,6 Halastó n. a. n. a. n. a.,3,4 Termőterület 93,5 92,2 9,1 88,5 83,1 Művelés alól kivett terület 6,5 7,8 9,9 11,5 16,9 Összesen 1, 1, 1, 1, 1, A második világháború után legmarkánsabb változást a szántó és a gyep terület csökkenése, valamint az erdő és a művelés alól kivett terület növekedése jelentette. Kis mértékben visszaesett a kert terület is. 195-től 197-ig a különböző természeti-társadalmi-gazdasági folyamatok eredményeként (beleértve a mezőgazdaság nagyüzemi átszervezésének hatását is) tovább csökkent a szántó és a gyep részaránya. Igen kedvezően alakult viszont a kert, a gyümölcsös és az erdő hányadának növekedése. Érdekes, hogy a fent bemutatott tendencia 199-ig a gyümölcsös kivételével nem változott. Tovább csökkent a szántó, a gyep (s ezáltal a mezőgazdasági- és a termőterület részaránya) és töretlenül nőtt a művelés alól kivett terület hányada. Pozitívan értékelhető viszont a kert részarányának 2,1 % pontos és az erdő 6,8 % pontos növekedése. Miként alakult a helyzet a rendszerváltozás után? Sokkal homogénebb jellegű és dinamikusabb változás következett be a földterület hasznosításában a relatíve rövid időintervallum alatt is, mint az azelőtti időszakokban. Markánsan csökkent a mezőgazdasági terület részaránya, ami oly módon alakult ki, hogy szinte minden hasznosítási irány visszaesett. Továbbtartott viszont az erdősítés következtében az erdőterület növekedése és,1 % ponttal a halastó részarány-emelkedése is. Legkiugróbb változást azonban a művelés alól kivett terület igen dinamikus növekedése eredményezett. Ez a nagyvonalú elemzés természetesen nem tükrözi az egyes művelési ágak (szántó, gyümölcsös) növénycsoportok szerinti módosulásait, az új vagy megújuló struktúrák jellemzőit. Nézzük meg a továbbiakban, hogy miként alakult a ön a helyzet. A Dél- Alföld tervezési-statisztikai régió termőterülete 1596,6 ezer ha, ami az ország termőterületének 2,3 %-a. Ezzel vezet a hét régió között. Ha viszont a szántónak a termőterületből való részarányát vetjük össze régiónként, akkor még magasabban kitűnik a szóban forgó. A régióban vannak az ország legjobb minőségű szántói, amelyek helyenként meghaladják a 4 aranykorona értéket (Csabaszabadi, Gerendás, Kamut, Kétsoprony, Pusztaföldvár, Telekgerendás). Ugyanakkor a termőhelyek minősége igen nagy szóródást mutat (1. sz. ábra). Békés megye területén található a legjobb, míg Bács-Kiskun megye 2

3 területén a leggyengébb termőképességű szántóterületek. A szántók aranykorona értékének szórás terjedelme meghaladja a 3 aranykorona értéket. Aranykorona érték < - 1, 1,1 2, 2,1 3, 3,1 4, 4,1 - < 1. ábra. A szántóterület hektáronkénti átlagos aranykorona értéke a ön (2) (Forrás: AMÖ; Szerk.: Komarek L.) A továbbiakban áttekintjük, hogy a földhasznosításának rendszerváltozás utáni módosulásai mennyiben csengnek össze az országos folyamattal, illetve hol térnek attól el legmarkánsabban. Mindenekelőtt leszögezhető, hogy a szántó, a szőlő, a gyep és a halastó, valamint a mezőgazdasági terület és az erdőterület a ön magasabb hányadot tesz ki az egész területnek, mint országosan. A földhasznosítás rendszerváltozás utáni struktúraváltozás bázisául nem az es évet választottam, hanem már 1986-tól nyomon követtem a helyzetet. Ezt elsősorban azért tartottam indokoltnak, mert már után bizonyos feszültségek, aránytalanságok jelentkeztek az ágazatban és így ha lassan is, de az átalakulás egyes folyamatai elkezdődtek. A egyes művelési ágainak részarányváltozásait (1986-tól 25-ig) derékszögű koordinátarendszerben ábrázoltam, és összevetettem az országossal. Meglepő, hogy számos esetben olyannyira hasonló tendencia érvényesült a régióban is az országossal, hogy szinte teljesen párhuzamosan haladnak a görbék. Ilyen képet nyújt a szántó, a gyep, a mezőgazdasági terület és az erdő (2/a, 2/b, 2/c, 2/d. sz. ábra). 3

4 /a. ábra. A szántó területének részaránya az egész területből ( ) /b. ábra. A gyep területének részaránya az egész területből ( ) /c. ábra. A mezőgazdasági terület részaránya az egész területből ( ) /d. ábra. Az erdő területének részaránya az egész területből ( ) 4

5 A 2. évi mezőgazdasági összeírás adataira támaszkodva még részletesebben tudjuk nyomon követni, hogy a szántó, a gyep, a mezőgazdasági terület és az erdő hány százalékkal részesedik az adott település területéből a ön. Megfigyelhető, hogy a szántó Békésés Csongrád megye településeiben jelentős részarányt képvisel. Eltérő képet mutat a gyep, amely elsősorban Bács-Kiskun megye északi és középső részén hódit. A mezőgazdasági terület a szántóhoz hasonlóan Békés- és Csongrád megyében jelentősebb, míg az erdő részaránya Bács-Kiskun megye D-DK-i és középső részén részesedik nagyobb mértékben a települések területéből. Ezt szemlélteti a 3/a., a 3/b., a 3/c., és a 3/d. ábra. 3/ a. ábra. A szántó részaránya a település 3/b. ábra. A gyep részaránya a település területéből a ön (2) területéből a ön (2) (Forrás: KSH, AMÖ; Szerk.: Komarek L.) (Forrás: KSH, AMÖ; Szerk.: Komarek L.) 3/ c. ábra. A mezőgazdasági terület részaránya 3/d. ábra. Az erdő részaránya a telea település területéből a ön (2) pülés területéből a ön (2) (Forrás: KSH, AMÖ; Szerk.: Komarek L.) (Forrás: KSH, AMÖ; Szerk.: Komarek L.) Kissé más a helyzet a konyhakert esetében, ugyanis bár mind országosan, mind pedig a ön nagyon hektikusan alakult a helyzet, és bár mindkét térségben 1991 után hirtelen zuhanás következett be a konyhakert területének nagyságában, de országosan 1993 után egy kissé visszaemelkedett, majd megnyugodott egy szinten. A öt éves fáziskéséssel növelte újból a konyhakert területet, de 2-től a részarány szinte teljesen megegyezik az országossal. 5

6 A szőlő és a gyümölcsös részarányváltozásánál viszonylag durvább az eltérése a Dél- Alföld és az országos megoszlási viszonyszámsor között, azonban a szőlő területről el kell mondani, hogy a vizsgált régióban nagyobb a visszaesés mértéke, mint a hazai átlagban. A nádas területe is változó tendenciát mutatott ig szinte párhuzamosan alakul az országos tendenciával, míg 1994-ben egy jelentős emelkedés volt tapasztalható a ön. Napjainkba a nádas területe ismét megközelíti az országos szintet (4/a, 4/b, 4/c, 4/d. sz. ábra) /a. ábra. A konyhakert területének részaránya az egész területből ( ) 1,5 1,5 4/b. ábra. A gyümölcsös területének részaránya az egész területből ( ) 3 2,5 2 1,5 1,5 4/c. ábra. A szőlő területének részaránya az egész területből ( ) 6

7 1,5 1,5 4/d. ábra. A nádas területének részaránya az egész területből ( ) A 2. évi mezőgazdasági összeírás adataira támaszkodva a gyümölcsös és a szőlő területének részarányát a települések területéből az alábbi ábrák szemléltetik (5/a., 5/b. sz. ábra). Kitűnik, hogy a gyümölcstermesztés a ön igen koncentráltan folyik. Ebből is kiemelkedik Bács-Kiskun megye középső és É-ÉK-i, továbbá Csongrád megye Ny-i része. A szőlő területek esetében szintén nagyfokú koncentráltság a jellemző. Ebben az esetben Bács-Kiskun megye középső részén találjuk a legtöbb szőlő ültetvényt, míg Békés- és Csongrád megye településeiben a szőlő ültetvények elenyésző százalékban vannak jelen. A konyhakert és a nádas esetében településsoros ábrázolásra nem volt szükség, mert a konyhakert a nagyobb városok környékén emelkedett ki. A nádas részaránya a település területéből Kecskeméten, Ágasegyházán, Akasztón, Fülöpszálláson, Biharugrán és Ferencszálláson a legnagyobb. Ezekben a településekben olykor az 5 %-ot is eléri. 5/a. ábra. A gyümölcsös részaránya a település területéből a ön (2) (Forrás: KSH, AMÖ; Szerk.: Komarek L.) 7

8 5/b. ábra. A szőlő részaránya a település területéből a ön (2) (Forrás: KSH, AMÖ; Szerk.: Komarek L.) A gyümölcsös területének alakulása is kissé ingadozóbb volt a régióban, mint országosan, de igazán 25-re 1986-hoz viszonyítva értékelhető változás a ön nem igen következett be. Értékelve a rendszerváltozás utáni művelésági változását a következőket állapíthatjuk meg. Nagyon pozitívan értékelhető az a tendencia, amely tovább növeli az alacsony erdősültségű erdő területeit. A szőlő területek csökkenése az újabb Európai Uniós elvárással összhangban van. A gyümölcsös területének kisebb-nagyobb ingadozása után kívánatos lenne az emelkedése, annál is inkább, mert régiós szinten az országos átlagnál alacsonyabb a részaránya. (Természetesen régiós átlagra gondolok, amely az eltérő éghajlat- és talaj adottságok miatt jelentős régión belüli különbségeket takarhat.) A szántó részaránya az országos átlaggal párhuzamosan mozogva csökkent, de a vegyes gazdaságon át a piacgazdaságba haladva sajnálatos, hogy nem következett be olyan strukturális változás a termesztett növények vonatkozásában, ami az agrár ágazat jövedelmezőségét növelte volna, ami jobban állta volna a világpiacon a versenyt, ami keresettebb termék lévén könnyebben eladható, és ami a nemzetgazdasági problémáink (pl. energiahordozók terén jelentkező hiány, stb.) megoldását jobban segítették volna. Kiemelt fontosságú termékek és termények a ön A mezőgazdasága és az erre épülő élelmiszergazdaság a régióban, az országon belül és a nemzetközi vonatkozásban is rendkívül fontos. Jelentősége nemcsak a helyi és a hazai lakosság, illetve az élelmiszeripar ellátásában jelentős, hanem a foglalkoztatásban, a GDP termelésben és az exportban is számottevő. Különösen magas a ön az alábbi termények és termékek hazai termelésen belüli részaránya (fűszerpaprika, vöröshagyma, búza, kukorica, cukorrépa, árpa, sertés, tyúkféle). Ezen termékek és termények az elmúlt 16 év során jelentős változáson mentek keresztül. 8

9 Csökkent a feldolgozó ágazat itt megtermelt árualapja, az állomány területi struktúrája, volumene, jövedelmezősége, megváltozott az üzemméret, romlottak a belső- és a külső értékesítési lehetőségek. Megváltozott a tulajdonosi szerkezet, a mikro- és a makro szintű koncentráció, a kapacitás, a termékstruktúra, a termelékenység, az árszínvonal, módosultak a piaci viszonyok és az export lehetőségek is. Tehát hiába igen kedvezőek a sertés- és baromfi tenyésztésének a dolgozatban elemzett természeti és társadalmi-gazdasági feltételei, hiába van nagy tradíciója és felhalmozott szakismeret, hiába kiváló a minőség, hiába játszott éléskamra szerepet a szűkebb és tágabb térségben a régió, ugyan olyan nehézségekkel kell megbirkóznia, mint más térségeknek. Nem tud előnyöket érvényesíteni a jobb minőség miatt, sőt az alacsonyabb Európai Uniós támogatás még nemzetközi viszonylatban hátrányokkal is jár. A gondok, a problémák nagyon összetettek. A rendszerváltozást követő években felszínre kerültek a sertés- és a baromfi ágazatot is sújtó gazdasági problémák, ami számos tényező együttes megjelenésével magyarázható. A keleti piacok elvesztése, a belső fogyasztás csökkenése, illetve stagnálása, az exportlehetőség hiánya, a privatizáció, a politikai változások mind-mind igen jelentős hatással voltak erre a két ágazatra is. Mindezek ellenére a sertés- és baromfitenyésztésnek kell, hogy legyen jövője. Hazánknak és ezen belül a nek is ki kell használnia azokat az előnyöket, amelyek a kiváló minőséget eredményezik, és hogy a mezőgazdaság elegendő területet tud biztosítani állattartásra és a gabonaszükséglet megtermelésére. Törekedni kell arra, hogy a termelők társuljanak és hogy minél szélesebb körben elterjedjen a vertikális integráció. Ehhez azonban nagyfokú és állandó műszaki fejlesztésre, összefogásra van szükség mind a tenyésztő, mind pedig a hizlaló telepeken. A szükséges vágó- és feldolgozó-kapacitással rendelkezünk, de elengedhetetlen az állandó igazodás a legmodernebb gépek alkalmazásával, a termelékenység növelésével, a termékskála korszerűsítésével, szélesítésével a nemzetközi követelményekhez. Törekednünk kell, hogy a legfőbb műszaki-, gazdasági-, egészségügyi-, állatvédelmi paraméterekkel megközelítsük a többi Európai Uniós tagállam eredményeit a sertés- és a baromfi ágazat területén is. A cukorrépa területe és termésmennyisége a rendszerváltozás utáni időszakban jelentős mértékben visszaesett. Ebben közrejátszott, hogy a két korábbi cukorgyárat (Mezőhegyes, Sarkad) bezárták és ezzel a ön megszűnt a cukorrépa feldolgozás. De mivel a térségben a cukorrépa termesztésre alkalmas jó minőségű földterületek vannak, egyes termelők arra is vállalkoznak, hogy távolabbi cukorgyárakhoz szállítsák terményüket (Szolnok, Kaba). A jövő azonban nem ez lenne. Olyan növények termesztésére kellene egyre inkább áttérni, amelyeket a ön is fel tudnak dolgozni, és nem szükséges a hosszú és olykor költséges szállítás, ami további költségnövekedést jelent. Rugalmasan kell alkalmazkodnunk a megváltozott piaci és közgazdasági környezethez. Nagyobb teret kell adnunk a biotermelésnek. Nagyobb arányban kell részt venni az alternatív energiahordozók megtermelésében. Azonban a korábbiakhoz viszonyítva sokkal körültekintőbben, a földrajzi és a közgazdasági környezethez igazodó, átgondolt rugalmasabb gazdálkodást kell folytatni. Összességében elmondható, hogy a ön az élelmiszergazdaság árualapját biztosító állattenyésztésnek és növénytermesztésnek az elkövetkező években is van létjogosultsága. Ehhez azonban új utakat kell keresni, új módszereket kell alkalmazni, a termelést jövedelmezőbbé kell tenni. Meg kell valósítani a legszorosabb integrációkat, együttműködéseket annak érdekében, hogy a nagy múltra visszatekintő mezőgazdaság és az erre épülő élelmiszergazdaság a ön az elkövetkező években eredményeket érjen el. Ez azért is 9

10 fontos, mert hogy ez a régió nemcsak a nek, hanem az ország többi régiójának is fontos minőségi élelmiszerellátója maradhasson. Irodalomjegyzék Abonyiné Palotás J. (1997): Az élelmiszergazdaság mikro szintű integrációjának alakulás a rendszerváltás után a ön. Falukonferencia. MTA RKK, Pécs. pp Abonyiné Palotás J. (1999): húsvertikumának fejlődése. In: Mészáros R. Tóth J. (szerk.) Földrajzi kaleidoszkóp, Pécs-Szeged. pp Abonyiné Palotás J. Komarek L. (25): Jegyzet társadalomföldrajza tanulmányozásához. JATEPress Szeged. 19. p. Antal Z. Vidéki I. (1998): A magyar mezőgazdaság átalakulása. Budapest p. Bernát T. Enyedi Gy. (1977): A magyar mezőgazdaság területi problémái. Akadémiai Kiadó, Budapest. 26. p. Buday-Sántha A. (21): Agrárpolitika-vidékpolitika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs p. Komarek L. (23): Baromfiágazati diagnosztika. Magyar Mezőgazdaság. 43. sz. pp Komarek L. (24): Egy ágazat mozgalmas évei. Magyar Mezőgazdaság. 9. sz. pp. Komarek L. (24): Borvertikum csatlakozás előtt. Magyar Mezőgazdaság. 13. sz. pp Komarek L. (24): A hazai cukorvertikum kialakulása és fejlődése, különös tekintettel a rendszerváltozás utáni időszakra. A földrajz tanítása. XII. évfolyam 24/2 sz. pp Komarek L. (24): A tágabb értelemben vett húsipar árualapjának változása a ön, különös tekintettel a rendszerváltozás utáni időszakra. pp In.: Abonyiné Palotás J. Komarek L. (szerk.): 4 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. Gold Press Nyomda, Szeged p Komarek L. (25): A élelmiszergazdasági árualap-változásának sajátosságai a rendszerváltozás óta. MTA SZAB, Szeged. 56. p. (kézirat) Komarek L. (26): A cukorvertikum árualapjának alakulása a rendszerváltozás után, különös tekintettel a Dél- Alföldre. Gazdaság és statisztika (GÉS). 18. (57.) évf. 2. sz. pp Potori Norbert Udovecz Gábor (szerk.) (24): Az EU-csatlakozás várható hatásai a magyar mezőgazdaságban 26-ig. Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest p. Szűcs István Udovecz Gábor (szerk.) (1998): Az agrárgazdaság jelenlegi helyzete és várható versenyesélyei. Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest p. 1

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA Készítette: Kelle Veronika

Részletesebben

A ma gyar me zô gaz da ság

A ma gyar me zô gaz da ság A ma gyar me zô gaz da ság és élel mi szer ipar szá mok ban Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium Tartalom 3 Előszó 4 Helyünk Európában 7 Magyarország élelmiszer-gazdasága 8 12 A magyar mezőgazdaság adottságai

Részletesebben

Helyzetelemzés Szatymaz település jövőképe c. projekthez

Helyzetelemzés Szatymaz település jövőképe c. projekthez Helyzetelemzés Szatymaz település jövőképe c. projekthez Készítette: Dr. Mészáros Rezső egyetemi tanár, akadémikus Dr. Abonyiné Dr. Palotás Jolán kandidátus, egyetemi docens Komarek Levente Ph.D hallgató

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A MEZŐGAZDASÁGBAN ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítette: Szeremi Lászlóné Budapest, 2002. Január 31. 2 A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete Tanyakutatás 2005 Kutatási jelentések A TANYÁS TÉRSÉGEK GAZDASÁGA Témavezető: Dr. Csatári Bálint Szerkesztő: Gaborjákné Dr. Vydareny Klára Szerzők: Farkas Jenő Gaborjákné

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Az Európai Uniós dokumentumok

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete Elemző tanulmány Győr, 2009. TARTALOM 1. FÖLDRAJZI JELLEMZŐK... 2 1.1. Földrajzi elhelyezkedés... 2 1.2. Természetföldrajz... 2 1.3. Településszerkezet...

Részletesebben

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2005. évi helyzetéről. Budapest, 2006. szeptember

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2005. évi helyzetéről. Budapest, 2006. szeptember Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2005. évi helyzetéről Budapest, 2006. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 1. Az agrárgazdaság helyzete, szerkezete...

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest 2007. február 7. Rövidítések AK AVF AVHGA AVOP ÁE BAT BÉSZ CMEF EEA EHA EiC EK EMOGA EMVA ENAR ERFA ESZA EU EUME ÉTT FÖVÉT FVM GDP HACS HOPE HVK HVI ICT

Részletesebben

SZEGED FEJLŐDÉSE KÉPEKBEN

SZEGED FEJLŐDÉSE KÉPEKBEN SZEGED FEJLŐDÉSE KÉPEKBEN Komarek Levente 1 Abonyiné Palotás Jolán 2 A mai Szeged helyén és szűkebb környékén ősidők óta éltek emberek. Az őskortól napjainkig szinte minden korszakból találtunk leleteket.

Részletesebben

M ű h e l y t a n u l m á n y o k

M ű h e l y t a n u l m á n y o k MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET M ű h e l y t a n u l m á n y o k 64. szám 2004. november Somai Miklós A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG ÁTALAKULÁSA I. BIOLÓGIAI ALAPOK, STRUKTÚRAVÁLTÁS, TERMELŐI

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN Készítette: Széles Zsuzsanna Gödöllő 2006 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

NEMZETI DIVERZIFIKÁCIÓS PROGRAM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

NEMZETI DIVERZIFIKÁCIÓS PROGRAM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI DIVERZIFIKÁCIÓS PROGRAM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2008 1 Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Nemzeti Diverzifikációs Program célja...11 Nemzeti Diverzifikációs Program

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola

Részletesebben

Az üzemszerkezet átalakulása a Dél-alföldi Régióban rendszerváltás után Magyarországon

Az üzemszerkezet átalakulása a Dél-alföldi Régióban rendszerváltás után Magyarországon Az üzemszerkezet átalakulása a Dél-alföldi Régióban rendszerváltás után Magyarországon KŐSZEGI Irén Rita Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét koszegi.iren@kfk.kefo.hu Magyarországon

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskolavezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

ISBN 978-963-215-914-0. A fiatal gazdák helyzete Magyarországon

ISBN 978-963-215-914-0. A fiatal gazdák helyzete Magyarországon ISBN 978-963-215-914-0 A fiatal gazdák helyzete Magyarországon A fiatal gazdák helyzete Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-215-914-0 Készült a Központi Statisztikai Hivatal

Részletesebben

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Készítette: Baranyi Aranka Gödöllő 2003 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ EGYÉNI GAZDASÁGOK GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSRE Harangi-Rákos Mónika Témavezetők: Dr. Popp

Részletesebben

EGYES ADÓZÁSI ÉS TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRE

EGYES ADÓZÁSI ÉS TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRE DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

Részletesebben

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A LENGYEL ÉS A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN AZ EU-CSATLAKOZÁS ÓTA: TAPASZTALATOK ÉS TANULSÁGOK A JÖVŐ AGRÁRPOLITIKÁJÁNAK ALAKÍTÁSÁHOZ

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A LENGYEL ÉS A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN AZ EU-CSATLAKOZÁS ÓTA: TAPASZTALATOK ÉS TANULSÁGOK A JÖVŐ AGRÁRPOLITIKÁJÁNAK ALAKÍTÁSÁHOZ SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A LENGYEL ÉS A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN AZ EU-CSATLAKOZÁS ÓTA: TAPASZTALATOK ÉS TANULSÁGOK A JÖVŐ AGRÁRPOLITIKÁJÁNAK ALAKÍTÁSÁHOZ E kiadvány a STRUCTURAL CHANGES IN POLISH AND HUNGARIAN

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kákai László I. Előzmények A társadalmi életben kimagasló jelentősége van a civil társadalom szerveződéseinek, azok száma, gyarapodásának és terjedésének a településhálózat

Részletesebben

PANNON EGYETEM Georgikon Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori Iskola vezető: Dr. Török Ádám egyetemi tanár

PANNON EGYETEM Georgikon Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori Iskola vezető: Dr. Török Ádám egyetemi tanár PANNON EGYETEM Georgikon Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezető: Dr. Török Ádám egyetemi tanár Témavezető: Dr. Bánhegyi Gabriella egyetemi docens DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

MELLÉKLET Tartalomjegyzék

MELLÉKLET Tartalomjegyzék MELLÉKLET MELLÉKLET Tartalomjegyzék I. A GAZDASÁG TERÜLETI FOLYAMATAI...1 1. A FŐBB MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK TÉRSZERKEZETI HATÁSAI...3 1.1 Privatizáció...5 1.2 A külföldi tőke beáramlása...7 1.3 A gazdasági

Részletesebben

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia 2013. augusztus 29. 1 ELŐSZÓ A mezőgazdaság legnagyobb munkahely teremtő ágazata a zöldség-gyümölcs szektor, magas kézimunkaigényével és eltartó képességével központi

Részletesebben

A családi gazdaságok pénzügyi helyzetének elemzése Jász- Nagykun-Szolnok megyében

A családi gazdaságok pénzügyi helyzetének elemzése Jász- Nagykun-Szolnok megyében SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei A családi gazdaságok pénzügyi helyzetének elemzése Jász- Nagykun-Szolnok megyében KÉSZÍTETTE: BARANYI ARANKA GÖDÖLLŐ 2003 A DOKTORI ISKOLA MEGNEVEZÉSE:

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁG. Készítette: Papp Miklós MEDOSZ Szövetség BUDAPEST

A MEZŐGAZDASÁG. Készítette: Papp Miklós MEDOSZ Szövetség BUDAPEST A MEZŐGAZDASÁG ÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE, A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD LEHETŐSÉGEI Készítette: Papp Miklós MEDOSZ Szövetség BUDAPEST 2002 2 I. AZ ÁGAZAT JELLEGE, STRUKTÚRÁJA A mezőgazdaság az erdőgazdálkodással

Részletesebben