Állásfoglalás. A Fejlıdés és környezeti felelısség címő konferencia (Szeged, ) elıadói által megfogalmazott:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állásfoglalás. A Fejlıdés és környezeti felelısség címő konferencia (Szeged, 2008.09.) elıadói által megfogalmazott:"

Átírás

1 A Fejlıdés és környezeti felelısség címő konferencia (Szeged, ) elıadói által megfogalmazott: Állásfoglalás Az emberiség néhány száz éve exponenciálisan növekszik szinte minden mennyiségi (extenzív) paraméterében: népesség, fogyasztás, GDP, anyag és energia felhasználás stb. A modernitás számára ez a társadalom normális sıt kívánatos mőködési módja. Alapja az a nézet, hogy az instrumentális jellegőnek vélt természeti entitások feletti korlátlan hatalom gyakorolható, amelyet a feltétlenül hasznosnak és jónak tekintett technika biztosít. A zöldek szerint azonban a társadalom extenzív növekedése véget ért, mivel elérte, sıt meghaladta a földi rendszerek határait; továbbá a természet belsı értékkel rendelkezik, a természet feletti uralom eleve lehetetlen, a technika pedig kiszámíthatatlan kockázatokat hordoz. Jelenleg egyidejőleg van jelen a modernitás (növekedés) és a fenntarthatóság (nem-növekedés) ideológiája, s ez nemcsak azt jelenti, hogy az információk zavarosak, az emberi késztetések ellentmondásosak, hanem azt is, hogy a modernitás több százéves alapértékei kerültek válságba. 1. Környezeti problémák természettudományi megközelítésben. (i) Termodinamikai szempontból az emberi tevékenység még nem érte el a Föld által elvileg biztosított határokat. Különbséget kell tenni azonban a Föld elvileg (termodinamikailag) adott kapacitása és a jelenlegi technológiák mellett gyakorlatilag elérhetı lehetıségek között. Például a fosszilis tüzelıanyagok elégetése energetikai szempontból a lehetı legalacsonyabb szintő energiahasznosítási mód, s akkor még nem beszéltünk a globális klímaváltozásról, illetve arról, hogy az olaj és földgáz várhatóan éven belül elfogy. Nem főzhetünk túlzott reményeket az energetikai szempontból híg alternatív energiák (nap, szél, biomassza stb.) felhasználása felé sem. Az atomerımővek viszont erkölcsi szempontból problematikusak, elsısorban a hosszú távú radioaktív sugárzás miatt. Tehát az energia problémának kínálati oldalról nincs erkölcsileg elfogadható technikai megoldása. Az olcsó energia korszak végérvényesen végett ért. A drága energia világában az energiatakarékosság kérdése kerül a központba. (ii) Ökológiai szempontból az emberiség kb. az 1980-as évek második felében elérte a bioszféra kapacitását, ahogy azt az ökológiai lábnyommal kapcsolatos felmérések mutatják. A 1

2 helyzet az elmúlt 50 évben drámaian romlott. Míg 1961-ben a Föld biokapacitásának csak a 49% használtuk fel, addig ez az érték 2001-ben már 121% volt. A bioszféra túlhasználta a biokapacitás értékének a csökkenéséhez vezet, ami a jövıbeli lehetıségeinket tovább csökkenti. Tehát a fosszilis energiahordozók elégetésére épülı modern társadalmak bár kétségtelen, hogy nagy mennyiségő energiára tesznek szert de ezt termodinamikai szempontból rendkívül alacsony hatékonysággal és ökológiai szempontból fenntarthatatlan módon valósítják meg. Ezek a társadalmak sokkal alacsonyabb hatékonyságúak és sokkal inkább fenntarthatatlanok, mint az ipari forradalom elıtti társadalmak. Természetesen 6-10 milliárd ember nem léphet vissza egy preindusztriális állapotba, ezért csak elıre, egy technikailag sokkal fejlettebb a poszt-fosszilis társadalmi struktúra felé kell haladni. Ebben fontos szerepet kap: az elérhetı legjobb technika (BAT), a konvergáló technikák (nano, bio, info, kogno) a technikai-kereskedelmi lépések számának a csökkentése (regionalitás). 2. Kutatás-fejlesztés, innováció, környezettudatosság és társadalmi felelısség. Ökológiai szempontból a termelés lényege az adott terület eltartó képességének vagyis biokapacitásának az emelése. A termelés ugyanakkor csökkenti az ökológiai stabilitást és a biodiverzitást, növeli a környezetszennyezést és folyamatos energia-bevitelt és munkavégzést igényel. Mindezek a hátrányok régen, amikor a természet kapacitása még sokszorosan felülmúlta az emberiség tevékenységének fizikai dimenzióit nem okozott problémát. Az elmúlt 50 évben azonban a természet szabad jószág jellege megszőnt, s így termelés és a technika negatív hatásai is felerısödtek. Tehát egy alapvetıen új helyzet alakult ki, mivel ma már elvileg létezik jó és rossz (hosszútávon összességében káros) innováció, létezik jó és rossz gazdasági növekedés. Ugyanakkor (i) a rövid távon nyert hatékonyság növekedés gyakran fokozottabb felhasználásra ösztönöz, (ii) az egyes bonyolultabb technikák esetében elızetesen nem tudjuk eldönteni, hogy azok hosszútávon és összességében hasznosak (jók) vagy károsak (rosszak). Az azonban biztos, hogy (iii) esetenként a hosszú távú hátrányok olyan távon jelentkeznek, amely meghaladják a modern társadalmak (demokratikus piacgazdaságok) idıhorizontját, valamint, hogy (iv) önmagában a piaci rendszer képtelen arra, hogy jó döntést hozzon az összességében hasznos és káros technika között. 3. Fenntartható fejlıdés etikai, gazdasági és társadalmi vonatkozásai. A jól ismert terhelési képlet (IPAT) szerint az emberiségnek a környezetre gyakorolt hatása a következı három tényezıtıl függ: népesség, egy fıre esı fogyasztás és technikai 2

3 hatékonyság. Ez rámutat a környezeti válságból való kilábalás lehetséges útjaira is, melyek globális szinten a következık: (1) a Föld népességének csökkentése, (2) a fogyasztás visszafogása (életmód reform) és (3) a technikai fejlıdés. Tekintve, hogy a rendelkezésre álló biokapacitás, a demográfiai helyzet és a fogyasztás mértékében alapvetı különbségek vannak az egyes régiók és kultúrák között, így ezen a téren a szükséges válaszoknak is különbözıeknek kell lennie. A technika fejlıdés azonban minden közösségben feltétlen parancs. 4. Biotechnológia és bioetika. A technológiai haladás veszélyei legerısebben az élı-anyagot érintı technikák esetében merülnek fel. A biotechnológiai területei közül a géntechnikailag módosított élı szervezetek (GMO) környezetbe történı kibocsátása áll a viták középpontjában. Vitathatatlan tény, hogy a géntechnika révén a mezıgazdaságban vagy az egészségügyben sokkal hatékonyabban tudunk egyes célokat elérni, viszont itt elvileg óriási kockázatok is felmerülnek. A géntechnika mellett érvelık és ellenzık közötti vita legalább két szinten zajlik. Az ellenzık szerint eleve nem szabad a szaporodásra képes genetikai anyagot manipulálni, tekintve, hogy itt egy hiba, vagy egy veszélyes termék, bármilyen kicsi is legyen annak a valószínősége, végzetes következményekkel járhat. Ezzel szemben a géntechnikusok azt hangsúlyozzák, hogy e technika nem tekinthetı speciálisnak, hiszen a genetikai anyag természetébıl adódik, hogy folyamatosan változik, továbbá, hogy a kockázatok elfogadhatóak, amit az elmúlt év tapasztalata is megerısít. Másrészrıl vita folyik a gyakorlat szintjén a különbözı eljárásokról, termékekrıl, illetve azok szükségességérıl (kell-e Magyarországon kukoricamoly-rezisztens kukorica). Fontos, hogy a géntechnológia megítélése ne mosódjon össze a multi-ellenes és globalizációellenes társadalmi reakciókkal. 5. Az agrárszférában felmerülı etikai kérdések. Az agrárszférában az egyik út a hagyományos nagyüzemi mezıgazdaság, ahol a fejlett technológia (high-tech) alkalmazásában a genetikailag módosított növények és állatok (GMO) elıállítása fontos eszköz. A másik út az ún. öko vagy biogazdálkodás, amely egy olyan gazdálkodási mód, amely az ısöktıl átvett ökológiai ismereteket és a modern kor kockázatot nem hordozó vívmányait (képi felismerésen alapuló gyomirtás, sex-feromonnal történı illatárasztás, repellencia) ötvözi. Fontos kérdés, hogy az ökológiai gazdálkodás csak a hagyományos tömegtermelés mellett létezhet kiszolgálva a minıségi igényeket, vagy önállóan is képes élelmiszerrel ellátni az emberiséget. 3

4 6. A környezetetika (bioetika) helye a természettudományi oktatásban. A természettudományok és a humán tudományok közötti folyamatos párbeszéd és együttmőködés szempontjából fontos, hogy a természettudományos hallgatók a szakmájukhoz kapcsolódó környezet- vagy bioetikai kurzusokat is tanuljanak, s ez lehetıséget ad arra, hogy a jelenleginél sokkal mélyebb szinten ismerjék meg saját szakterületük etikai megfontolásait. 7. Környezeti nevelés. Mivel a fenntarthatóság kulcskérdése az, hogy az egyes emberek, ill. közösségek a fenntarthatósággal összhangban álló eszméket, értékeket és életformákat (pl. önkéntes egyszerőség) kövessék, ezért meghatározó jelentıségő tényezı a környezeti tudatosság, és ehhez kapcsolódóan a környezeti nevelés. A környezeti nevelés nemcsak a fiatalok, hanem a felnıttek (felnıttképzés) esetében is fontos. 8. Magyarországi kihívások (Fenntarthatóság) Magyarország környezetvédelmi szempontból fenntarthatatlan, az ökológiai deficit értéke fejenként: -1,5 gha (Living Planet Report 2006). Az ökológiai lábnyomunk 3,5 gha/fı, miközben megdöbbentıen alacsony az egy fıre jutó biokapacitás (2,0 gha/fı). Ezért a fenntarthatóság szempontjából az egyik kulcskérdés hazánk biokapacitásának a megırzése sıt amennyiben lehetséges annak növelése. (Energia kérdés) Primer-energiánk meghatározó része (68,5%) földgázra és olajra épül, amelybıl a legkisebbek a tartalékok a világban. Magyarországon nagyon alacsony a biomassza aránya (2,2%) az ipari energiában, ugyanez az érték Ausztriában 11,5%, míg Romániában 3,6%. Megdöbbentıen alacsony a megújuló energiaforrások aránya (0,5%) az elektromos energia termelésében, ugyanez az érték Ausztriában 58,9%, míg Romániában 35,9 %. Súlyos probléma, hogy egységnyi GDP elıállításához 3-4-szer több energiát használunk fel, mint a fejlett EU országok. Továbbá egy átlagos magyar lakás energia-fogyasztása az EUországokénak a háromszorosa. Sajnos a politikai elit nem hajlandó szembenézni azzal a nyilvánvaló ténnyel, hogy az olaj és a földgázkorszak utolsó évtizedeiben élünk. Ezért költünk jelentıs összegeket a gázár támogatására, ami direkt és indirekt módon is gátolja az alternatív energiaforrások fejlesztését. Ráadásul földgáztárolók ill. új gázvezetékek építésének a terveirıl hallunk, és a politika folyamatosan azt az illúziót kelti, hogy gáz ára politikai döntés kérdése. 4

5 A valódi tennivaló ezzel szemben egyrészt az energiapazarlás megszüntetése (termelés, közlekedés, lakhatás), másrészt radikálisan csökkenteni kell a primer energia struktúrában a földgáz és az olaj arányát. 5

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai

Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai a GDP-n túl a Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosi Hivatala 2010. Bevezetı Jó indikátorrendszer nélkül a társadalom nem tudja, hogy merre tart. Ennél talán

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG ÉS ETIKA

FENNTARTHATÓSÁG ÉS ETIKA FENNTARTHATÓSÁG ÉS ETIKA Tóth I. János (SZTE Filozófia Tanszék, habilitált docens) 1. KÖRNYEZETETIKA ÉS A NYUGATI GONDOLKODÁS A környezeti etika az a diszciplína, amely az embernek a természeti (nem-humán)

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN

Részletesebben

KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI

KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM AGRÁRKÖZGAZDASÁGI TANSZÉK Témavezető: Dr. Módos Gyula Biráló Bizottság: Elnök: Csáki Csaba, akadémikus

Részletesebben

KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1

KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1 KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1 Fleischer Tamás (összeállította) BEVEZETÉS A környezetvédelem globális kérdései két fı kategóriára oszthatók. Az

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János Napjainkban a jövıért és a természetért való aggodalom az etikus viselkedéssel kapcsolatban is új szempontokat állított elıtérbe. A bioetikus V. Potter

Részletesebben

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS GAZDASÁGI ÉS JOGI ESZKÖZEI Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6.: 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS Dr. Tenk, Antal

Részletesebben

Vélemény a Nemzeti Fejlesztés 2020, az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció vitaanyagáról

Vélemény a Nemzeti Fejlesztés 2020, az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció vitaanyagáról Vélemény a Nemzeti Fejlesztés 2020, az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció vitaanyagáról Készítette a Fenntarthatóság Felé Egyesület, a Zöld Fejlesztéspolitikai Munkacsoport

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1115-1127. Pajtókné Tari Ilona 1 Kiss Barbara 1,2 Ütıné Visi Judit 1 Mika János 1

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1115-1127. Pajtókné Tari Ilona 1 Kiss Barbara 1,2 Ütıné Visi Judit 1 Mika János 1 Pajtókné Tari Ilona 1 Kiss Barbara 1,2 Ütıné Visi Judit 1 Mika János 1 A KLÍMAVÁLTOZÁS OKTATÁSA AZ ÁLTALÁNOSTÓL A DOKTORI ISKOLÁIG ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmányban az EKF Földrajz Tanszékén folyó, a címben

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori iskola vezetıje: DR. VARGA GYULA, MTA doktora Témavezetı: DR. BALOGH LÁSZLÓ, PhD A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Tóth I. János: Gazdasági szempontból nyereséges, de az érintettek jóléte szempontjából káros vállalkozásokról. Valóság 2008.7. 43-51.

Tóth I. János: Gazdasági szempontból nyereséges, de az érintettek jóléte szempontjából káros vállalkozásokról. Valóság 2008.7. 43-51. Tóth I. János: Gazdasági szempontból nyereséges, de az érintettek jóléte szempontjából káros vállalkozásokról (A láthatatlan kézrıl) Ha a közgazdasági szakirodalmat lapozgatjuk, akkor szinte csak arról

Részletesebben

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Európai Bizottság Energiaügyi és Közlekedési Fıigazgatóság A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Az új Tagországok várható nehézségei és haszna az energiaszektorban 1. Elıszó Ha a közlekedési

Részletesebben

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVİKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

Bevezetés a restaurációs ökológiába

Bevezetés a restaurációs ökológiába Bevezetés a restaurációs ökológiába SZIE Környezettudományi PhD kurzus anyaga, jegyzet 3. átdolgozott kiadás Török Katalin, Szitár Katalin, Szabó Rebeka és Mojzes Andrea 2011. május University of Wisconsin-Madison

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM TAKÁTS ALEXANDRA KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ALAKÍTÁSA

Részletesebben

Zöld-beszéd. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel. Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról

Zöld-beszéd. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel. Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Zöld-beszéd Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról Szerzők: Prof. Dr. Bukovics István, Dr. Földi László, Besenyei Mónika Lektor: Prof. Dr. Padány

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Globális környezeti problémák 1. elıadás 1-4. lecke

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.: Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj,

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben