AZ SZTE TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR KUTATÓ ISKOLÁJA 2012/13 CÍMŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. SZ. MELLÉKLET PÁLYÁZATI ŐRLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ SZTE TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR KUTATÓ ISKOLÁJA 2012/13 CÍMŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. SZ. MELLÉKLET PÁLYÁZATI ŐRLAP"

Átírás

1 AZ SZTE TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR KUTATÓ ISKOLÁJA 2012/13 CÍMŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. SZ. MELLÉKLET PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázat címe (max. 70 karakter) A gimnáziumi alternatív energetikai bázis tanulmányozása és népszerősítése Tudományterület (biológia, fizika, földrajz, informatika, környezettan, kémia, matematika) (A pályázati őrlap módosítható az ablakok növelésével) Pályázati adatok 1. A pályázó iskola adatai Teljes név: Kecskeméti Református Gimnázium Címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. Igazgató neve: Szenes Mártonné Durucz Anna Telefonszám: 76/ Fax: 76/ A pályázó szervezet banki adatai Gazdasági vezetı neve: Virág Gabriella Adószám: Számlavezetı bank megnevezése: UniCredit A bank címe: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. A pályázó bankszámlaszáma: A kutatási program témavezetıjének adatai Név: Sikó Dezsı Végzettség: Szakvizsgázott középiskolai fizika tanár Telefonszám: Fax: 76/ Témavezetı szakmai tevékenységének valamint az intézményi (SZTE TTIK) kapcsolatok bemutatása az egyetemi együttmőködı oktató nevének, beosztásának feltüntetésével. (max. 1 old.) Intézményi együttmőködı oktató hiánya a pályázat kizárását eredményezi!! 1

2 A témavezetı tanár, Sikó Dezsı, fizikatanári diplomáját 1983-ban védte meg a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem fizika karán, majd 2006-ban a Szegedi Tudományegyetemen Kísérleti fizikából szakvizsgázott. Tanári tevékenységét a tanórai munka mellett a fizikai didaktikai eszközök készítésével, szakköri munkával, tanítványainak eredményes versenyeztetésével, a tanulói kutatómunka megszervezésével és népszerősítésével gazdagítja. A harmincadik tanévkezdéséhez szükséges fizikai és lelki tartását jelenlegi és volt tanítványai (fizikusok, mérnökök, orvosok, informatikusok, építészek és gondolkodó fiatalok) eredményes tevékenysége biztosítja. A tanulmányi versenyekre alaposan felkészíti az arra érdemes fiatalokat, megyei, országos vagy más jellegő próbákra. Eredményes munkáját az Öveges, Mikola, Budó versenyeken elért országos sikerei igazolják, de figyelemre méltóak a fizika OKTV döntıjén szereplı tanítványai is. Fizikus tanítványai Pakson, Budapesten, Szegeden, Kecskeméten és külföldön is eredményesen dolgoznak. A rendszeres tanulás mellett a KöMaL, Abacus, Firka feladatmegoldó és kísérletezı feladványainak állandó népszerősítıje, tanítványai itt is jeleskednek. A diáktudományos munka lendületes szervezıje, környezetvédelmi és alternatív energiahordozók állandó szorgalmazója. Az Útravaló - Út a tudományhoz pályázati lehetıségeit kihasználva az évek során önálló alternatív energetikai bázist épített ki, melynek folyamatos bıvítése és népszerősítése alapját képezi a környezetbarát és energiatakarékos életmódnak. Tudományos konferenciákon bemutatott tanulói munkájukat számos országos helyezés igazolja. Tanítványaival 2011-ben Környezeti összehasonlító pályázatukkal kiérdemelték a Szegedi Egyetem Kutató Iskolája elismerést. Jelenlegi pályázatunk részben elızı munkánk folytatása különös tekintettel az alternatív energiahordozók felhasználásával és népszerősítésével. Kutatómunkánk irányítását Dr. Molnár Miklós PhD nyugalmazott egyetemi docens szakmai koordinálásával végezzük. Dr. Molnár Miklós tanár úr évek óta önzetlen támogatónk, elıadásaival, kísérleti bemutatóival, emberi és tanári példáján keresztül maradandó élményt nyújt a tanuló és a fizika iránt érdeklıdı fiatalok számára. 4. A pályázó szervezetnek a kutatási programhoz kapcsolódó szakmai tevékenységének, általános célkitőzéseinek, tanulók versenyeredményeinek stb. rövid leírása (max. 1 old.) A Kecskeméti Református Gimnázium oktató-nevelı tevékenysége során kiemelten foglalkozik a tanulók természettudományos érdeklıdésének kiszélesítésével. A kötelezıen elıírt tevékenységek mellett, szakkörök, tanulmányi versenyek, diáktudományos konferenciák, iskolai kutatómunka szervezésével erısíti a mőszaki és természettudományos ismeretek oktatását. Tanulóink rendszeresen bekapcsolódnak a tanulmányi versenyekbe, diáktudományos konferenciákba. A természettudományos nevelés, az élhetı környezet és 1. ábra energiatakarékos életmód kérdései megjelennek a fizika, a kémia és a biológia oktatásán keresztül. Iskolánk adottságai, területi elhelyezkedése lehetıséget teremt a környezettudatos nevelés megvalósítására. Tanuszodánk energetikai ellátását napkollektorok segítik, padlástéri tantermeink megvilágítását solarspot rendszer biztosítja. Ezek mőködését megfigyeljük, konkrét energetikai méréseinkkel tanulmányozzuk. Pályázati támogatással kiépítettünk egy ultrahangos mérırendszert, amely folyamatosan rögzíti a mőködési paramétereket. A mérıegységek és a számítógépes rendszer energetikai ellátására alternatív energetikai bázist telepítettünk iskolánk tetıterére (1. ábra). A 2 db. 240 W-os napelem és az 500 W-os szélgenerátor biztosítja a szükséges 2

3 3. ábra 2. ábra környezetbarát energiát a mérırendszerünk és az adatfeldolgozó egység mőködtetéséhez. A termelt elektromos energiát nagyteljesítményő zselés akkumulátorokban tároljuk, inverter segítségével hálózati feszültséggé alakítjuk (2. ábra). Ez az egység a fizika elıadó terembe lett telepítve (3. ábra), egy önálló áramkörrel rendelkezı bázisként. Az energiatermelést és annak felhasználását szeretnénk bıvíteni, tanulmányozni és népszerősíteni a tanulói kutatómunkán keresztül. Az érdeklıdı és a tevékenységben résztvevı tanulók már rendelkeznek elıismeretekkel és tapasztalatokkal. 1. Tomasák Gergely 12. évfolyamos tanuló harmadik éve folytat diáktudományos tevékenységet, dicséretben részesült az Út a tudományhoz program eredményeinek népszerősítésében. 2. Szabó Szonja 11. évfolyamos tanuló aktív tagja volt az elızı tanév Kutatóiskola programunk megvalósításának. 3. Szabó Martin 11. évfolyamos tanuló elméleti tanulmányi versenyei mellett (Öveges József fizikaverseny országos 3. helyezés, Mikola Sándor tehetséggondozó fizikaverseny országos 27. helyezés) gyakorlati kutatómunkával szeretné elmélyíteni ismereteit. 3

4 5. A kutatási program, tevékenység rövid és részletes leírása, ütemezése, a tanárok és a tanulók nevének, feladatainak felsorolása, részletezése A megpályázott tevékenység részletes leírása (max: kar.) a szakértık, szerzık, elıadók felsorolása: A Kecskeméti Református Gimnázium bıvítése során a sportbázisunk tanuszodával gyarapodott, melynek energia ellátását a tetıtérre szerelt napkollektorok segítik (4. ábra). A termelt hıenergiát hıcserélık beépítésével juttatjuk el a kiszolgáló egységekhez. A napkollektorok energia termelését, a hıcserélık hatékonyságát és a szállítási vesztességeket ultrahangos hımennyiségmérıkkel (5. ábra) tudjuk figyelemmel követni. A folyamatosan mőködı mérıórákat egy többcsatornás IMBUS rendszerrel olvassuk ki és az adatokat feldolgozva számítógépen tároljuk. A fenti rendszer folyamatos mőködtetésére napi 2,5-3,5 kwh elektromos energia szükséges, ami éves szinten jelentıs többletkiadást okoz. Ennek csökkentése, új energiaforrások megjelenítése és hasznosítása, a környezettudatos nevelés érdekében fogtunk hozzá az alternatív energetikai bázisunk létrehozásához. Évenként bıvítettük pályázati forrásokból. A napelemeket és a szélgenerátort a Kecskeméti Prokis Kft. támogatásával szereztük be és telepítettük iskolánk tetıterére. Az átalakító egységet (2. ábra) a fizika elıadóba szereltük (3. ábra), így iskolánk valamennyi érdeklıdı tanulója megfigyelheti. A mérési eredményeket számítógépes feldolgozás után az aulába szerelt elektronikus hirdetıtáblára is szeretnénk kijuttatni a látogató érdeklıdık számára. A jelenlegi elektromos energiát termelı bázisunk két db. 240W/ 24 V polikristályos napelemet és egy 500W/ 24 V-os szélgenerátort tartalmaz, melyeket a tetıtérre szereltünk Dél-keleti tájolással, 45 -s dıléssel. A napelemeket párhuzamosan kötve külön huzalozva a generátortól, levezettük a feszültségszabályzóhoz, ami megfelelı biztonságos töltését biztosítja a 24 V-os akkumulátoroknak. Ezt az egyenfeszültséget alakítja hálózati feszültséggé a 600 W-os inverter. Innen tudunk rácsatlakozni mérıórákon keresztül a fogyasztókra. A biztonságos elektromos energia begyőjtését túlfeszültségi megszakítók (4 db.) beépítésével tudjuk megoldani, ami a viharok esetében védelmet jelent. A termelt és a felhasznált elektromos energiát lokális digitális mérıkkel tudnánk figyelni. Az energiatakarékos kijelzıt, a táblavilágítást, a mérıegységeket valamint a számítógépet automata relés kapcsolóval csatlakoztatnánk az inverter külsı körére. A bejövı feszültséget, a töltési áramot, valamint a cellák és a generátor termelési idejét külön mérnénk a megfelelı idıjárási, évszaki periódusnak megfelelıen. Ezeket az adatokat a MultilogPro mérı-adatgyőjtıvel végeznénk. A heti mérési adatokat kiolvasva, összegyőjtve és feldolgozva értékes tapasztalatra tennénk szert az alternatív energiaforrások felhasználása terén. Nevelı és oktató munkánkba beépítve a rendszer isme rteté sét, a méré si ered mén yeke t 4. ábra néps zerő sítve hozzájárulnánk a környezettudatos, energiatakarékos életmód kialakításához. 5. ábra 4

5 6. Részesült-e korábban támogatásában? igen 2010/2011-s tanév nem X 7. A kutatási támogatás tervezett felhasználása (max. 200 e Ft) dologi költségekre: 1. Két db. Digitális helyi fogyasztásmérı 2 x Ft.= Ft. 2. Négy db. túlfeszültségi megszakító 4 x Ft.= Ft. 3. Egy db. automata relés egység kijelzıvel 1 x Ft.= Ft. 4. Egy db LCD kijelzı 1 x Ft.= Ft 5. Bekötési elektromos szerelvények Ft. Összesen Ft Szenes Mártonné Durucz Anna. (Igazgató aláírása) Sikó Dezsı. (témavezetı aláírása) Kecskemét,

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIA KONZORCIUM ZÁRÓJELENTÉSE

A MEGÚJULÓ ENERGIA KONZORCIUM ZÁRÓJELENTÉSE A MEGÚJULÓ ENERGIA KONZORCIUM ZÁRÓJELENTÉSE A projekt címe Projekt idıszak Támogatott szervezetek Innovatív megújuló energetikai kis- és középvállalkozások együttmőködése 2006. 07. 01. 2007. 12. 31. Konzorcium

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Tehetségpont adatlap

Tehetségpont adatlap TP azonosító: TP (új regisztráció esetén a projektiroda tölti ki) Tehetségpont adatlap Adatközlés jellege (Tegyen X-et a megfelelő választás mellé) Új regisztráció Adatmódosítás esetén: - a tehetségpont

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR FIATALOK A RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR FIATALOK A RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR FIATALOK A RENDVÉDELEMBEN A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HATÁRRENDÉSZETI ÉS -VÉDELMI SZAKON FOLYÓ ALAPFOKÚ (BSC) ÉS EGYETEMI SZINTŐ (MSC) HATÁRİR TISZTKÉPZÉS

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2010 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2011. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS

Részletesebben

Kovács Erzsébet Michaletzky György Száz János 1 : Aktuárius mesterek képzése 2. 2009-ben indul a Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak

Kovács Erzsébet Michaletzky György Száz János 1 : Aktuárius mesterek képzése 2. 2009-ben indul a Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak Kovács Erzsébet Michaletzky György Száz János 1 : Aktuárius mesterek képzése 2 2009-ben indul a Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak A háromszintő képzés hazai meghonosítása tette lehetıvé a biztosítási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2010. 1 Tartalomjegyzék I. A munkavállalók végzettsége és szakképzettség... 3 1. Általános adatok... 3 2. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Tudománykommunikáció, tudománymenedzsment az egyetemi képzésben és a gyakorlatban

Tudománykommunikáció, tudománymenedzsment az egyetemi képzésben és a gyakorlatban Tudománykommunikáció, tudománymenedzsment az egyetemi képzésben és a gyakorlatban Vizsgadolgozat az Innováció és kommunikáció II. c. kurzushoz Készítette: Jurecska Laura környezettudomány, II. évf. A Nemzeti

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár

PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Nyilatkozat 3 Pályázat 4 Önéletrajz 21 Tudományos

Részletesebben

1 / 9 2009.04.01. 17:53

1 / 9 2009.04.01. 17:53 1 / 9 2009.04.01. 17:53 Beküldı: Magyar Kerékpárosklub Pályázati évad: 2009 A pályázó szervezet adatai A pályázó szervezet hivatalos neve magyarul: A pályázó szervezet hivatalos neve angolul: Magyar Kerékpárosklub

Részletesebben

ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ ÚTJELZİ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2012 A kiadvány a középfokú iskolák vezetıitıl kapott tájékoztatás

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendırıl

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendırıl Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 6758 Röszke, Juhász Gyula u. 1. Tel/fax: +36 62 273 556, tel.: +36 62 273 012 e-mail: kornyezetved@roszkenet.hu http://www.termeszetvedo.roszkenet.hu Beretzk Péter Természetvédelmi

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Készítette: GYÓNI ANDRÁS igazgató Az alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2004. április 27. Fenntartóhoz benyújtás dátuma: 2004. május

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen A Magyar Tudományos Akadémia tevékenységérıl szólva három, a munka jellegét tekintve különbözı

Részletesebben

Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről

Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről A 2010. évi Beke Manó Emlékdíj bizottság határozatot hozta: körültekintő mérlegelés után az alábbi A Beke Manó díj első fokozatában részesül Oláh

Részletesebben

III. évfolyam 8. szám 2012. március 26-2012. április 8.

III. évfolyam 8. szám 2012. március 26-2012. április 8. III. évfolyam 8. szám 2012. március 26-2012. április 8. I. Pályázatok oktatási, kulturális és gyermekvédelmi intézmények számára Új kiírások I.1. Lehetőség a közösségi szolgálat támogatása érdekében.....4.oldal

Részletesebben

ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETÔFI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: 032 582 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETÔFI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: 032 582 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETÔFI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: 032 582 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk küldetésnyilatkozatából A közel 290 éves aszódi evangélikus gimnázium rövid története Az Aszódi

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola A minıségirányítási rendszer elemeinek vizsgálata és harmonizálása a szervezetfejlesztés eredményességének biztosítása érdekében 2010. Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMIRODA KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉS A FELHÍVÁSÁRA BEÉRKEZETT PÁLYAMUNKÁK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése

DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2011/2012 (Harmadik akkreditációs értékelés) DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2012/8/VI/2. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2012. szeptember 28. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben