Verziószám: december 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Verziószám: 2.0. 2011. december 20."

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN C. ÁROP AZONOSÍTÓ SZÁMÚ NORMATÍV PÁLYÁZAT JELENLÉTI NAPOS KÉPZÉSEIRŐL A JOGALKALMAZÁS JAVÍTÁSA ÁROP-2210/2010. KÓDSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN VALÓSULT MEG Verziószám: december 20.

2 BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN C. ÁROP AZONOSÍTÓ SZÁMÚ NORMATÍV PÁLYÁZAT JELENLÉTI NAPOS KÉPZÉSEIRŐL 1. Előzmények A minősített adat védelméről szóló évi CLV törvény (Mavtv.) április 1-jei hatálybalépésével a Magyar Köztársaságban évente keletkező kb minősített adat készítésére, felhasználására, tárolására és kezelésére teljesen új jogszabályi környezet jött létre, így célszerűvé vált a jogszabály alkalmazását ellátó célcsoport egységes szempontú, gyakorlatorientált felkészítése. Ezt az igényt felismerve a Mavtv. országosan egységes jogalkalmazási gyakorlatának bevezetését támogató képzés megvalósítására a Jogalkalmazás javítása c ÁROP- 2210/2010. kódszámú normatív finanszírozású pályázat keretében a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) Nemzeti Biztonsági Felügyelete konzorciumot alapítva pályázatot nyújtott be. A konzorciumban az NKI, képzésszervezési, módszertani, tananyagfejlesztési, projektirányítási és adminisztrációs feladatok elvégzéséért, míg a Nemzeti Biztonsági Felügyelet a tananyagok fejlesztéséért, továbbá a képzési indikátorszámok teljesüléséért felelt. A projekt keretében a konzorciumi partnerek célul tűzték ki, hogy hagyományos formában 1500 fő, míg a távoktatás módszertan alapulvételével további 1500 fő képzését valósítják meg. A projekt végrehajtásának első szakaszában a hagyományos képzés megvalósítására került sor, melynek tapasztalatait, összefoglaló adatait tartalmazza jelen beszámoló. 2. A képzés célja és célcsoportja A képzés célja a Mavtv. rendelkezéseinek készségszintű elsajátítása, az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítása. A képzés célcsoportját a központi államigazgatási szerveknél, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó központi államigazgatási szerveknél, kormányhivataloknál, nemzetbiztonsági szakszolgálatoknál és a rendvédelmi szerveknél minősített adattal dolgozó vezetők, ügyintézők és ügykezelők képezték. 3. Tananyagfejlesztési feladatok A tananyagfejlesztési feladatok keretében elkészült a tankönyv, a tananyag elsajátítását szolgáló prezentáció, valamint a gyakorlati feladatok gyűjteménye. Ez utóbbi segédanyag a hallgatók számára a tananyag elsajátítását iratmintákon és egyéb ügykezelési feladatokon keresztül volt hivatott segíteni. A tananyagfejlesztési feladatok szakmai színvonaláért a KIM Nemzeti Biztonsági Felügyelete felelt, az NKI az anyagok fejlesztéséhez módszertani támogatást nyújtott. A tananyagokat a képzések indításakor az NKI hivatalos honlapján korlátozásmentesen, bárki számára ingyenesen hozzáférhetővé tettük.

3 4. Képzésszervezés A célcsoportok számára hagyományos, tantermi keretek között történő oktatás 55 csoportban összesen fő számára március 21-e és október 20- a között valósult meg. (Az 1563 fős képzett létszámból 537 fő képzése a nemzetbiztonsági szakszolgálatok számára kihelyezett képzések keretében kerültek megvalósításra. A személyi állomány adatainak kezeléséhez, kérdőívek kitöltéséhez a szakszolgálatok nem járultak hozzá, így a képzettek számához köthető indikátor kor-, nem, iskolai végzettség és egyéb szempontú bontása nem történhetett meg.) A képzés egyszeri 8 tanórás, frontális oktatás keretében valósult meg, mely 4 tanóra elméleti és 4 tanóra gyakorlati ismeretátadásra oszlott meg. Az ismeretek elmélyítését segítette a már korábbiakban említett tankönyv, az azzal szerves egységet képező prezentációs diasor, valamint azok a gyakorlati feladatsorok, melyek mindegyike az NKI honlapjáról voltak elérhetők. A tananyag fejlesztését, oktatását a törvény előkészítésében közreműködő gyakorlati szakemberek végezték. 5. A képzés monitoring mutatói 1. sz. táblázat a képzés monitoring mutatói A képzésben résztvevők létszáma, nemek szerinti bontása és demográfiai jellemzői (fő) Férfi képzettek száma a Közép-magyarországi régióban 307 Női képzettek száma a Közép-magyarországi régióban 587 Férfi képzettek száma országosan 360 Női képzettek száma országosan 666 Képzettek száma összesen (zárójelben a nemzetbiztonsági 1026(+537) szakszolgálatok számára kihelyezett képzések keretében felkészített létszámadata) Férfiak száma 360 Nők száma 666 A képzésben résztvevőkre vonatkozó foglalkoztatottsági adatok (fő) Foglalkoztatottak száma (ebből önfoglalkoztatók) 1026 Munkanélküliek száma (ebből tartós munkanélküli) 0 A képzésben résztvevők korösszetétele (fő) Fiatalok (15-24 év közöttiek) 7 Középkorúak (24-54 év közöttiek) 874 Idősek (55-64 év közöttiek) év fölött 3 A képzésben résztvevők iskolai végzettségére vonatkozó adatok (fő) Általános vagy alsó-középfokú oktatást (ISCED 1 és 2) végzettek száma 0 Felső-középfokú oktatást (ISCED 3) végzettek száma 273 Középiskola utáni nem felsőfokú (ISCED 4) végzettek száma 3 Felsőfokú oktatást (ISCED 5) végzettek száma 750 Egyéb adatok (felmérve: anonim kérdőív segítségével, önkéntes adatszolgáltatás alapján) (fő) Migránsok száma 0 Kissebséghez tartozók száma 30 Fogyatékkal élők száma 9

4 Az adatok alapján elmondható, hogy mind a Közép-magyarországi régióban, mind pedig országosan igazolva a közigazgatásban foglalkoztatottak nemek szerinti összetételét - a női képzettek aránya jóval magasabb a férfiakénál. Az is megállapítható, hogy régiók szerint vizsgálva a képzésben résztvevők összetételét, a döntő többség a Közép-magyarországi régióból származik és csak kis hányadot tesz ki a Magyarország egyéb régiójából érkezett hallgatók száma. A résztvevők megoszlását életkor szerint vizsgálva leszögezhető, hogy a meghatározó többség a középkorú korosztályba (24-54 év), egy kis réteg az idős korosztályba, míg egy elenyésző hányad a közötti és 64 év fölötti korosztályba tartozik. Az iskolai végzettség tekintetében a résztvevők döntő többsége felsőfokú végzettséggel rendelkezik, de jelentős százalékot tett ki a felső középfokú végzettségűek aránya is. 6. Tapasztalatok Az elégedettségmérő kérdőívek feldolgozását követően megállapítható, hogy az oktatók munkáját a képzés szervezését, az előadások hasznosságát és helyszínét ig terjedő skálán értékelve átlagosan 9,2-es eredmény mentén értékelték a résztvevők. Az elégedettségmérő kérdőív kitöltése anonim módon történt, hiszen csak ily módon kaphattunk megközelítően valós képet a képzés sikerességéről. Az résztvevőből 946 fő tehát a hallgatók 60,5 %-a - töltötte ki dokumentumot. A tapasztalatokat összegezve és a mutatókat értékelve megállapíthatjuk, hogy a konzorciumi együttműködés során összességében a projekt sikeresen valósult meg. A jelenléti napos képzés mellett várhatóan április 30-ig a vonatkozó témában munkaidőalap-kímélő e-learninges tananyag is fejlesztésre, és oktatásra kerül 1500 fő részére annak érdekében, hogy az érdeklődők helyszíni és időbeli kötöttségek nélkül hozzáférhessenek a szükséges ismeretekhez, és hosszútávon biztosíthatóvá váljon a képzés fenntarthatósága.

5 7. A képzés létszám indikátorát alátámasztó adatok A korábban kifejtettek értelmében a képzett 1563 főből 537 fő résztvevő adatait titkosan kezeltük, mivel ők a nemzetbiztonsági szakszolgálatnál állnak alkalmazásban, így rájuk vonatkozóan semmiféle adatszolgáltatást nem teljesítettek. Ennek fényében a részletes adatokat az 1026 főre vonatkoztatva mutatjuk be. Az adatgyűjtést egyrészt a jelentkezési lapokon végeztük el, másrészt a hallgatói elégedettségre jellemző, továbbá a szenzítív adatok a hallgatói elégedettségmérő kérdőívek alapján önkéntes adatszolgáltatás mellett, anonim módon kerültek felvételre. Az egyes ábrák illeszkednek a pályázat tervezési útmutatójában a képzettek létszámára vonatkozó nemek, életkor, iskolai végzettség, foglalkoztatottság szempontjaira történt bontásához A képzettek létszámára, nemek szerinti megoszlására, illetékességre, iskolai végzettségre és korra jellemző adatai Az alábbiakban bemutatott adatok jellemzője, hogy azok a jelentkezési lapok alapulvételével kinyerhetőek. Az alábbiakban ezeket az adatokat mutatjuk be, elemezve alakulásukat, az országos, a köz-és kormánytisztviselők egészére jellemző adatokkal.

6 Az 1. és 2. számú ábra a képzettek országos és régiós megoszlását mutatja be. A két grafikon arányaiban azonos képet mutat: a női képzettek száma országosan 666 főt, az összes képzettek számához viszonyítva 64,9 %-ot tesz ki, míg a férfi képzetteké ugyanezen területen 360 fővel 35,1 %-os arányszámot tükröz. Arányaiban a Középmagyarországi régióban a női képzettek száma 587 fő (a képzettek számának arányát tekintve 65,7 %), míg a férfi képzettek száma 307 fő (a képzettek számának arányát tekintve 34,3 %). Ezek az arányszámok tükrözik a közigazgatásban foglalkoztatottakra jellemző nemek közötti megoszlást, hiszen az össztisztviselői állományban %-os az arány a női nem javára. A 3. számú ábra a képzettek régiók szerinti illetékességére vonatkozóan tartalmaz adatokat, melyeket megvizsgálva azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a Középmagyarországi régióban foglalkoztatott résztvevők száma és összes képzésben résztvevők számához viszonyított aránya 894 fő, (összes képzetteken belüli arány 87,1 %), ami messze meghaladja az ország többi régiójából képzésen résztvevők számát (132 fő, a képzettek 12,9 %-a). Az arányszámok megoszlása felülreprezántáltságot mutat a Közép-magyarországi régió javára, hiszen amíg e régióban a közigazgatásban foglalkoztatottak mintegy fele dolgozik, addig a képzésen résztvevők közül majdnem 90%-a érkezett e régió illetékességi köréből. A képzetteken belül a jelentős mértékű eltolódás tapasztalható a Közép-magyarországi régióhoz képest, ami abból fakad, hogy a képzések kizárólag Budapesten kerültek megszervezésre, így e régióban könnyebben elérhetővé vált a képzés. Reményeink szerint a tananyag távoktatás módszertanára épülő fejlesztése jelentős mértékben enyhít e felülreprezentáltságon, hiszen a fejlesztés eredményeképpen földrajzi kötöttségektől mentesen hozzáférhető lesz a tananyag, előmozdítva ezzel társadalmi esélyegyenlőség és felzárkózás folyamatának gyorsítását.

7 Az alábbi 4. számú ábra a képzetteket életkor szerinti megosztásban mutatja, ezek szerint 0,3 %-uk, azaz 3 fő a legfiatalabb év közöttiek csoportba tartozik, 0,7 %-uk mely 7 főt jelent - pedig a legidősebb 64 év feletti korcsoportba tartozik. A képzésen részt vettek közül a középkorúak év közöttiek - legnépesebb táborába tartozik 85,2 %-uk, számszerűsítve874 fő. Jelentős létszámot képvisel még az idős korosztály év közöttiek 13,8 %-kal, azaz 142 fővel. Az életkor szerinti megoszlás bemutatása uniós követelmények szerint került megállapításra, a nemzeti felmérések ennél jóval strukturáltabb adatfelvételekkel dolgoznak. (Ld. a Magyary Zoltán Közigazgatásfejlesztési Program Személyzeti hatókörével foglalkozó alpontját, mely az összkormányzati tisztviselők korfáját október 1-jei hatályos állapotát mutatja be.) Mindenesetre leszögezhető, hogy a képzésben résztvevők adata korrelál a köztisztviselők korfájának októberi állapotával.

8 Az 5. számú ábra a képzettek megoszlását mutatja iskolai végzettség típusa szerint, 73,1 %-uk, azaz 750 fő felsőfokú végzettséggel rendelkezik, míg 26,6 %-uk, azaz 273 fő felső középfokú végzettséggel rendelkezik. Az országos össz-köztisztviselői létszám adataihoz képest a diplomás résztvevők szintén felülreprezentáltak, tekintettel arra, hogy a diplomások aránya a közigazgatáson belül mintegy 60%-ot tesz ki. A felülreprezentáltság indoka itt is a Közép-magyarországi régiócentrikusság okaira vezethető vissza, hiszen a középfokú végzettségűek jellemzően a helyi önkormányzatoknál állnak jogviszonyban.

9 7.2. A képzés eredményességi mutatói és a résztvevők önkéntes adatszolgáltatására alapozott szenzitív adatai A képzésre vonatkozó elégedettségi mutatókat, illetve a résztvevőkre vonatkozó egyéb adatokat önkéntes alapon kitöltött, anoním kérdőívek segítségével csoportonként mértük fel. (A kérdőívet az 1. sz. melléklet tartalmazza.). A résztvevők nagy többsége 1563 főből 946 fő (60,5%) - élt azzal a lehetőséggel, hogy a kérdőív kitöltésével anonim módon véleményét kifejezze a képzésről. A kérdőíven a képzés eredményességre vonatkozó értékelést 1-10-ig terjedő skálán lehetett értékelni. Az egyes értékekhez történő leírást az alábbi táblázat mutatja be. Értékek Értékek leírása 9-10 pont Nagyon magas szintű elégedettség a képzés tartalmával, az előadó szakmai felkészültségével, illetve a képzés helyszínével. 7-8 pont Magas szintű elégedettség a képzés tartalmával, az előadó szakmai felkészültségével, illetve a képzés helyszínével. 5-6 pont Átlagos szintű elégedettség a képzés tartalmával, az előadó szakmai felkészültségével, illetve a képzés helyszínével. 3-4 pont Csak részben megfelelő elégedettség a képzés tartalmával, az előadó szakmai felkészültségével, illetve a képzés helyszínével. 1-2 pont Meg nem elégedettség a képzés tartalmával, az előadó szakmai felkészültségével, illetve a képzés helyszínével. Arra a kérdésre, hogy mennyire felelt meg a képzés célja és az előadás a résztvevők elvárásainak, a jelenlévőkátlag 9,1 tized pontot adtak, amely nagyon magas szintű elégedettségnek felel meg. A 6. ábrán a képzés témaköreinek hasznosságát bemutató adatok szerepelnek. Látható, hogy a hallgatók leghasznosabbnak 9,1 tized ponttal, nagyon magas szintű elégedettségnek megfelelően értékelték A minősített adatok védelmének jogi alapjai, A minősített adat létrehozása, a minősítési eljárás szabályai, A minősített adat megismerése és A minősített adat felhasználása című témaköröket. Legkevésbé az Iparbiztonság című témakör nyerte el tetszésüket 8,1 tized ponttal, ami még éppen a nagyon magas elégedettségű kategóriába tartozik. Ennek indoka, hogy a résztvevők elenyésző hányada dolgozik e területen, így túlnyomó többségük számára érdektelen, a mindennapi gyakorlatban nem használatos ismereteket mutatnak be. A képzés témakörei hasznosságának átlaga 8,9 tized pontot ért el. Az adatok szórása 0,7 tized volt, ami azt mutatja, hogy a véleményt alkotók legkisebb és legnagyobb pontszámai között elenyésző volt az eltérés.

10 Az alábbi 7. számú ábra az oktatói munkával, a képzés helyszínével és szervezésével, valamint hasznosságával való elégedettség mértékét mutatja. Az átlag érték 9,2 tized, legmagasabb szintű volt az elégedettség az oktató munkájával 9,4 tizedet kaptak - viszonylag kevéssé voltak elégedettek a képzés hasznosságát illetően 8,8 tizedet kapott azonban mindkét érték a nagyon magas elégedettségi kategóriába tartozik.

11 A migránsok, kisebbségek és egyéb hátrányos helyzetben lévő csoportok beleértve a fogyatékossággal élő személyeket is munkaerő-piaci integrációját és társadalmi befogadását illetően ezen csoportok képzésben való arányára az Európai Unió Szociális Alapból finanszírozott képzések esetében jelentéstéli kötelezettséget ír elő 1. Ezért az ezen témakörökre vonatkozó adatokat szintén anonim kérdőíven gyűjtöttük. Arra a kérdésre, hogy ön valamely kisebbséghez tartozónak vallja-e magát, a válaszadók 96,8 %-a -916 fő - nemmel válaszolt, és a csak 3,2 %, azaz 30 fő válaszolt igennel. Tehát a válaszadók alig 3,2 %-a tarozott valamely kisebbséghez. Arra a kérdésre, hogy ön fogyatékkal él-e, a válaszadók 99,1 %-a, 937 fő válaszolt nemmel és csak 0,9 %, vagyis 9 fő igennel. Tehát a válaszadóknak nem egész 1%-a élt valamilyen fogyatékossággal. Az önkéntes elégedettségmérés folyamán nyitott kérdésre adott válasz formájában lehetőség nyílt a kérdőíven egyéb szöveges vélemény megfogalmazására a képzéssel kapcsolatosan. Így a résztvevők itt megjegyzést tettek a képzés szervezésére, az oktatói munkára, a tananyagra és a képzés helyszínére vonatkozóan. 1 Lásd az Európai Parlament és Tanács július 5-i 1081/2006/EK rendeletet az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 10. cikk b), c) és d) pontja alapján.

12 Néhány jellemző észrevételt szeretnénk kiragadni a tananyagról és az oktatói munkáról, melyeket az alábbiakban közlünk: Konstruktív, problémamegoldó, tájékoztató előadás. Az előadás világosan felépített. Az előadó felkészült, a kérdésekre rögtön tud válaszolni. Gratulálok a kitűnő előadónak, hogy a viszonylag száraz anyagot színesen, érdekfeszítően adta elő. Nagyon hasznos, gyakorlatias képzés volt. Az előadó nagyon felkészült, érezhető, hogy komoly gyakorlati ismeretekkel rendelkezik. A gyakorlati rész nagyon hasznos és jó volt. Kitűnő prezentáció, színes előadás, remek példákkal! Köszönettel vettük, hogy az előadás elméleti és gyakorlati anyagát is hozzáférhetővé teszik az interneten. Kitűnő prezentáció, színes előadás, remek példákkal! Hasznos a külügyi, belföldi és külföldi munkavégzéshez! Köszönjük a szervezést! A tansegédlet kiválóan hasznosítható! A képzés szervezésével kapcsolatosan is érkeztek konstruktív javaslatok az alábbiak szerint: A mindenkori oktató kapjon részletes tájékoztatást a képzés szervezőjétől a résztvevők köréről, munkahelyük specialitásairól a Mavtv. vonatkozásában. Egy észrevételem, hogy érdemes lenne külön előadásokat tartani tisztviselőknek, külön biztonsági vezetőknek. Nem azonos szintű ismeretekre van szükségük.

13 1. számú melléklet: Az elégedettségmérő kérdőív Elégedettségmérő kérdőív A minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény a gyakorlatban című központi programhoz Csoport száma:. Képzés ideje:. Tisztelt Résztvevő! A kérdőív célja, hogy megismerjük az képzéssel kapcsolatos véleményét, kritikai észrevételeit és javaslatait. Kérjük, hogy minden kérdésre válaszoljon, és szívesen vennénk, ha egyéb észrevételeit is feltüntetné. A kérdőíven 1-10-ig terjedő skálán kell megadnia értékelését (ahol a legalacsonyabb elégedettséget az 1-es érékelés jelenti, a legmagasabbat a 10-es értékelés) Köszönjük segítségét! Mennyire felelt meg a képzés célja és az előadás az elvárásainak ( )? 2. Kérjük, értékelje az előadás témaköreit, aszerint, hogy szakmai szempontból az Ön számára mennyire voltak hasznosak: (1-10) Az előadás témakörei: 1 A minősített adatok védelmének jogi alapjai 2 A minősített adat létrehozása, a minősítési eljárás szabályai 3 Felülvizsgálat 4 Felülbírálat 5 A külföldi minősített adat, valamint az EU és NATO biztonság struktúrája.6 A biztonsági feltételek megteremtése.7 A minősített adat megismerése 8 A minősített adat felhasználása 9 A minősített adat átadása közreműködő részére 10 Iparbiztonság 11 A Nemzeti Biztonsági Felügyelet 12 Büntetőjogi és szabálysértési szankciók 3. Milyen mértékben volt elégedett az oktató munkájával (1-10)? 4. Mennyire volt elégedett a képzés szervezésével (1-10)? 5. Mennyire volt elégedett a képzés helyszínével (1-10)? 6. Összességében mennyire tartotta hasznosnak a képzést munkavégzésének megkönnyítése szempontjából (1-10)?

14 7. Javaslat, egyéb megjegyzés: Köszönjük együttműködését! 8. Önkéntes adatszolgáltatást szolgáló kérdőív Kérjük segítse munkánkat a projekt lezárásához szükséges statisztikai információk összegyűjtésében, az alábbi adatok anonim módon történő megadásával. Kérjük a megfelelő részt aláhúzni! az Ön neme férfi nő Melyik korosztályba tartozik év közötti év közötti év közötti 64 év feletti Ön valamely kisebbséghez tartozónak igen vallja-e magát nem Ön fogyatékossággal él-e? igen nem Milyen iskolai végzettséggel rendelkezik általános vagy alsó-középfokú oktatást végzett középiskola utáni, nem felsőfokú oktatást végzett felső-középfokú oktatást végzett felsőfokú oktatást végzett

BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004

BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004 BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004. AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT E-LEARNING ALAPÚ KÉPZÉS A JOGALKALMAZÁS JAVÍTÁSA ÁROP-2210/2010. KÓDSZÁMÚ

Részletesebben

A PROJEKT A JOGALKALMAZÁS JAVÍTÁSA C. 2210/2010. SZÁMÚ NORMATÍV PÁLYÁZAT KERETÉBEN VALÓSULT MEG VERZIÓSZÁM: 2.0. BUDAPEST, 2011. DECEMBER 20.

A PROJEKT A JOGALKALMAZÁS JAVÍTÁSA C. 2210/2010. SZÁMÚ NORMATÍV PÁLYÁZAT KERETÉBEN VALÓSULT MEG VERZIÓSZÁM: 2.0. BUDAPEST, 2011. DECEMBER 20. BESZÁMOLÓ AZ ÁROP-2.2.10-10-2010-003 AZONOSÍTÓSZÁMÚ KORMÁNYTISZTVISELŐK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI LVIII. TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA CÍMŰ NORMATÍV PÁLYÁZAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL A PROJEKT A JOGALKALMAZÁS JAVÍTÁSA

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Képzési beszámoló március

Képzési beszámoló március 2014. március Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények -

Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények - Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények - 203. 2 Bevezetés Kitöltési időszak: 203.08.2. 5:00 óra és 203.08.27. 2:30 között Az eredetileg tervezett határidőt (203.08.25. 24:00)

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Módszertan Kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

9. SZER GYORSJELENTÉS

9. SZER GYORSJELENTÉS 9. SZER GYORSJELENTÉS A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) adatállományának elemzése a 2014. április 1. és 2016. november 30. közötti időszakra vonatkozóan Tartalom Bevezetés... 3 Álláskeresőkre vonatkozó

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A TITKOS ÜGYKEZELŐI KÉPZÉSI PROGRAM KÖVETELMÉNYRENDSZERE A Nemzeti Biztonsági Felügyelet együttműködve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény valamint

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

Általános kérdések. Képzés helyszíne és időpontja. Képzés helyszíne és időpontja. Képzés helyszíne és időpontja. Képzés helyszíne és időpontja

Általános kérdések. Képzés helyszíne és időpontja. Képzés helyszíne és időpontja. Képzés helyszíne és időpontja. Képzés helyszíne és időpontja Általános kérdések Képzés helyszíne és időpontja Képzés helyszíne és időpontja Képzés helyszíne és időpontja Képzés helyszíne és időpontja Képzés helyszíne és időpontja Bátya 2015. 06.17-19. Szabadegyháza

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

2015. március Képzési beszámoló

2015. március Képzési beszámoló 2015. március Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatály: 2015. II. 1 2015. VI. 26. AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 15/2015. (I. 28.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) 2014. 1 PREAMBULUM A

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályos: 2010. december 1. Módosítva:

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban...

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... 11 1 A projekt szakmai értékeléséhez készítettünk egy olyan

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

7. SZER GYORSJELENTÉS

7. SZER GYORSJELENTÉS 7. SZER GYORSJELENTÉS A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) adatállományának elemzése a 2014. április 1. és 2016. május 31. közötti időszakra vonatkozóan Tartalom Bevezetés... 3 Álláskeresőkre vonatkozó

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Kutatás a Magyar Hírlap lakossági előfizetői körében

Kutatás a Magyar Hírlap lakossági előfizetői körében Kutatás a Magyar Hírlap lakossági előfizetői körében 2013.02.19. 1 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 3.o. 2 Bevezetés: a kutatás célja, célcsoportja és körülményei 4.o. 3 Előfizetők demográfiai profilja

Részletesebben

Naprakész tudás. Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések

Naprakész tudás. Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Naprakész tudás Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések Előadó: Pató Ágnes Tevékenység

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Gépészmérnöki és Informatikai Karának

Gépészmérnöki és Informatikai Karának A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának 2009/2010 TANÉV II. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓ KURZUSÉRTÉKELÉSE Készítette: a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottsága

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-BEN VÉGZETT HALLGATÓK FELMÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-BEN VÉGZETT HALLGATÓK FELMÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-BEN VÉGZETT HALLGATÓK FELMÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Tóth Lajosné dr. Tuzson Ágnes DPR(A) : a 2010-ben abszolváltak A kérdőív három nagyobb blokkra,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben