KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA"

Átírás

1 KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Bel- és igazságügyi ágazat MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET

2 Bel- és igazságügyi ágazat Magyar Közigazgatási Intézet Budapest, április 2

3 Belügyi ágazat Szerző 2. és 4. fejezet Laborcné dr. Balogh Éva 1., 2., és 3. fejezet Dr. Daróczy István Lektor Dr. Sipos Irén Igazságügyi ágazat Szerző 1. és 2. fejezet Dr. Vajdovits Éva 3., 4., és 5. fejezet Dr. Palik Edit Szerkesztő Dr. Seereiner Imre Lektor Dr. Somogyvári István 3

4 TARTALOMJEGYZÉK I. rész Belügyi ágazat... 8 BEVEZETŐ A BELÜGYI IGAZGATÁS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A BELÜGYI IGAZGATÁS TARTALMA A BELÜGYI IGAZGATÁS FOGALMA A BELÜGYI IGAZGATÁS TARTALMA Kormányzati feladatok Az önkormányzatok szervezetével és működésével kapcsolatos feladatok A közszolgálat irányítása A belügyminiszternek a rendőrség irányításával kapcsolatos kormányzati feladatai A BELÜGYMINISZTER KÖZFELADAT-MEGOLDÓ, MÁS NÉVEN CIVIL KÖZIGAZGATÁSI FELADATAI A belügyminiszter választások és országos népszavazás irányításával kapcsolatos feladat- és hatáskörei Az állampolgársági igazgatás, az állampolgársági jog természete Állampolgársági eljárás Az állampolgársági igazgatás szervei Az anyakönyvi nyilvántartás, az anyakönyvi igazgatás jellemzői Az anyakönyvi igazgatás feladat-csoportjai Az anyakönyvi igazgatás szervezete A belügyi ágazatba tartozó országos nyilvántartási rendszerek A személyiadat- és lakcímnyilvántartás Választási nyilvántartások Az útlevél nyilvántartás Egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők központi nyilvántartása A közúti közlekedési nyilvántartás A bűnügyi nyilvántartás A személy- és tárgykörözési információs rendszer Központi idegenrendészeti nyilvántartás A központi menekültügyi nyilvántartás A szabálysértési igazgatás A szabálysértés fogalma A szabálysértési büntetési rendszer jellemzői A szabálysértési eljárás A szabálysértés miatt eljáró szervek A BELÜGYMINISZTER RENDÉSZETI IGAZGATÁSI FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI A rendészeti igazgatás jellemző vonásai Rendészeti feladatok Az igazgatásrendészeti tevékenység Az élet, a testi épség, valamint a vagyon védelmére irányuló rendészeti tevékenységek Határrendészet, idegenrendészet és menekültügyi igazgatás

5 A katasztrófa védelem, védelmi igazgatás Rendészeti tevékenységek szervezetrendszere A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BELÜGYI IGAZGATÁSI FELADATAI A képviselő-testület belügyi ágazatba tartozó feladat- és hatáskörei A polgármester belügyi ágazatba tartozó feladat- és hatáskörei A jegyző belügyi ágazatba tartozó feladat- és hatáskörei A BELÜGYI IGAZGATÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE A BELÜGYI IGAZGATÁS SZERVEI A minisztérium hivatali tevékenységét segítő szervezetek (minisztériumi szervek) A belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek (önálló belügyi szervek) A belügyminiszter által létrehozott, a belügyminiszter által irányított központi hivatalként működő szerv Az okmányiroda A BELÜGYMINISZTÉRIUM JOGALKOTÁSI TEVÉKENYSÉGE A BELÜGYI IGAZGATÁS INTEGRÁCIÓS VONZATAI A BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPJAI A BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS KÖZÖSSÉGI TERÜLETEI A KORMÁNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ AMSZTERDAMI SZERZŐDÉS UTÁN

6 II. rész Igazságügyi igazgatás BEVEZETŐ AZ IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁS TÖRTÉNETI ÉS SZERVEZETI ÁTTEKINTÉSE AZ IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁS TARTALMA AZ IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁS FOGALMA AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELVI IRÁNYÍTÁSI JOGOSÍTVÁNYAI Felelősség a magyar jogrend alkotmányosságáért és egységességéért Jogszabályalkotás, hatásvizsgálatok végzése és koordinálása Dereguláció Jogharmonizáció az Európai Uniós szabályokkal A nemzetközi szerződésekből eredő polgári jogi és büntetőjogi kötelezettségek végrehajtása Jogsegély általában Nemzetközi jogsegély-forgalom büntető ügyekben Nemzetközi jogsegély-forgalom polgári és családjogi ügyekben Az igazságszolgáltatás működésére vonatkozó adatbázisok kialakítása, szakmai nyilvántartások kezelése, információadás AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉGE Az Igazságügyi Szakértői Intézetek Hivatala A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal A büntetés-végrehajtás Az igazságügy miniszter büntetés-végrehajtási szervezetre vonatkozó szakmai hatásköre A kegyelmi eljárás AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZVETETT IRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉGE A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET Magyar Országos Közjegyzői Kamara Magyar Ügyvédi Kamara Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara AZ IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLLAMI FELADATOK AZ ORSZÁGGYŰLÉS A törvényalkotás Az Országgyűlés ellenőrzési jogosítványai A KORMÁNY ÉS AZ IGAZSÁGÜGY MINISZTER TEVÉKENYSÉGE Az igazságügy miniszter feladatai általában A közjegyzőkkel kapcsolatos igazságügy miniszteri feladatok Az ügyvédekkel kapcsolatos igazságügy miniszteri feladatok A végrehajtókkal kapcsolatos igazságügy miniszteri feladatok Az igazságügyi szakértőkkel kapcsolatos igazságügy miniszteri feladatok AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS FELADATAI AZ ÜGYÉSZSÉG FELADATAI

7 4. AZ IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ SZERVEZETRENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS AZ IGAZSÁGÜGY MINISZTER TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ KAMARÁK A közjegyzői kamara Az ügyvédi kamara A végrehajtói kamara Az igazságügyi szakértői kamara A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGÉNEK SZERVEZETE AZ IGAZSÁGÜGYI FEJEZETET ÉRINTŐ ALAPVETŐ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOK, ELVÁRÁSOK, POLITIKÁK AZ IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS ELSŐ CSÍRÁI A RÓMAI SZERZŐDÉS AZ INTEGRÁCIÓ FEJLŐDÉSE A MAASTRICHTI SZERZŐDÉSIG A MAASTRICHTI SZERZŐDÉS A SCHENGENI-EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ AMSZTERDAMI SZERZŐDÉS A NIZZAI SZERZŐDÉS AJÁNLOTT IRODALOM ÉS JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

8 I. RÉSZ BELÜGYI ÁGAZAT 8

9 BEVEZETŐ A tankönyv célja, hogy megismertesse a vizsgázóval a belügyi igazgatás fogalmát, legfontosabb területeit, feladatrendszerét, szervezeti és irányítási rendjét, struktúráját. Ennek keretében bemutassa a belügyi igazgatás alkotmányos és jogi alapjait, a szervezetrendszer működését, kapcsolódását a közigazgatás más rendszereihez. Az azonosságok és a különbségek bemutatásával olyan ismeretet adjon, amelynek birtokában a vizsgázó legyen képes a feladatcsoportok elhatárolására, valamint az intézmény- és a feladatrendszer összekapcsolására. Fel tudja ismerni, hogy a közigazgatáson belül mely ügy-(feladat)csoportok tartoznak a belügyi igazgatás körébe; továbbá ismerje meg, hogy az egyes intézmények, intézménytípusok hogyan helyezkednek el a belügyi igazgatás, illetve a közigazgatás szervezetrendszerében. A vizsgázó a tananyag elsajátításával megismeri a belügyi igazgatás szervezetrendszerét, ezen belül központi, területi és helyi szerveit, a szervezetrendszer elemeinek fő feladatait, irányítási viszonyait. Ezen túl vázlatos képet kap a Belügyminisztérium szabályozási, jogalkotási tevékenységéről, különös tekintettel az egyes igazgatási hatáskörökre. A tananyagból megismerheti a vizsgázó a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörében ellátott belügyi igazgatási feladatcsoportokat, illetve egyes kiemelt feladatokat, továbbá az igazgatási feladatokat támogató, az ágazat hatáskörébe tartozó nyilvántartási rendszereket. A vizsgázó az egyes területekhez kapcsolódó intézmények, irányításuk rendjének, eszközeinek, valamint együttműködési rendjük megismerésével képessé válik az egyes államigazgatási ügyek megítélése során a hatásköri kérdések hatékony és gyors tisztázására, eldöntésére. Az összefüggések megismerésével a vizsgázó képessé válik arra, hogy napi tevékenysége során felismerje, mely kérdésekben kell, és milyen belügyi igazgatási szervvel együttműködnie. A vizsgázó a tananyag elsajátításával hatékonyabban és könnyebben végezheti azokat az igazgatási, illetve irányítási, vezetési feladatait, amelyek az állampolgárok széles körét érinthetik, különösen a természeti vagy ipari katasztrófák esetén, amikor gyorsan és sok embert érintő döntéseket kell hozni, illetve más igazgatási szervvel kell együttműködni. A jogalkotási feladatokon túl megismeri a szervezési, ellenőrzési, irányítási (közvetett, közvetlen) feladatokat, melyeket a napi munkavégzés során könnyen adaptálhat saját szervezete igazgatási feladatai szervezésében, illetve irányításában, valamint a közvetlen feladatvégrehajtásban.

10 1. A BELÜGYI IGAZGATÁS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Általában vett korszerű belügyi igazgatásról csak az önkormányzati rendszer kialakulásától kezdve, azaz az 1990-es évek elejétől beszélhetünk. Addig a belügyi igazgatás valójában inkább rendészeti igazgatásnak nevezhető. Az 1848-as forradalom leverését, a felelős magyar kormány megszűnését követően a végrehajtó hatalom legfőbb szerve a helytartóság lett, melynek hatáskörébe tartozott az egész polgári közigazgatás, rendészet, vallás- és közoktatásügy, gazdasági igazgatás, építésügy. Egészen 1867-ig tehát önálló belügyi igazgatásról nem beszélhetünk, legfeljebb központosított rendészeti igazgatásról, melynek fő feladata a közbiztonság, a közrend biztosítása volt április 17-én báró Wenckheim Béla lett a kiegyezéses magyar kormány első belügyminisztere. A Belügyminisztérium csak a magyar közigazgatás része lett, a dualista állam, a monarchia, közös ügynek csak a kül-, pénz- és hadügy kérdéseit kezelte. A Belügyminisztériumnak azonban a közigazgatásra még nem igazán volt ráhatása, hiszen a vármegye volt az a szerv, amely olyan nagyfokú önállósággal rendelkezett, hogy szinte mindent megtehetett a megyén belül a közbiztonság fenntartásától az oktatás irányításáig. Igaz, hogy a törvényesség őre, a központi adminisztráció embere a főispán, a kormány megbízottja volt, akit a király nevezett ki a belügyminiszter javaslatára. Jelentősége abban volt, hogy felfüggeszthette a megye határozatait, szabályrendeleteit. (A vármegyével azonos jogállása volt a törvényhatósági jogú városnak, 1929-től megyei jogú városnak.) Ez a rendszer tulajdonképpen konzerválta a nemesi vármegye korábbi jogosítványait. A központi adminisztráció irányítási feladatainak, az országosan egységes közigazgatás feladatainak érvényesítésében az első igazi áttörés 1876-ban következett be, amikor az évi IV. törvénycikkel létrehozták a Közigazgatási Bizottságot. Ez a megyei önállóságot jelentősen beszűkítette. Gyakorlatilag tehát március 16-ától lehet központi irányításról, országosan egységes közigazgatásról beszélni. Ez az új szervezet a kormányhatalom eszköze volt a megyében. Ellenőrizte a törvények, a kormányrendeletek és a megyei szabályrendeletek végrehajtását. Nagy hatalom összpontosult a kezében, mivel nemcsak a megye apparátusával rendelkezett, hanem a megyében működő állami intézmények felett is rendelkezési joga volt. Elmondható tehát, hogy a központi adminisztráció és a vármegye között, a XIV. század óta tartó rivalizáció a vármegye vereségével végződött, de egyben konzervált egy bizonyos politikai egyensúlyt is, amely egészen 1945-ig megmaradt. Még ugyanebben az évben sorozatos jogszabályalkotással megszüntették az egyes területi autonómiákat, a megyéken kívül álló közigazgatási egységek törvényhatósági különállását (jászkun, hajdú kerületek, szász és székely székek, szepesi városok), fokozatosan visszarendezték a Határőrvidéket. Ezzel a történeti magyar államszervezetnek a közigazgatási egységesítése befejeződött. Tulajdonképpen ekkortól kezdve beszélhetünk belügyi igazgatásról is. A belügyi igazgatás legfontosabb területe ekkor a közrend biztosítása, a közbiztonság megerősítése és fenntartása volt, melyet eddig a megyék önállóan, a saját szervezetükben működő pandúr szervezet közreműködésével végeztek, miután az osztrák mintára szervezett zsandárságot a közvélemény nyomására 1867-ben feloszlatták. Bebizonyosodott azonban, hogy a pandúr szervezet, bár a betyárvilág felszámolásában jelentős szerepe volt, a központi irányítás mellett sem tudja hatékonyan ellátni a rendfenntartó szerepét, ezért miután nyilvánvalóvá vált, hogy a közlekedés 10

11 korszerűsödésével, a polgáriasulással a bűnözés is átalakult, a csendbiztosok által vezetett pandúrok ezzel nem tudtak lépést tartani. Ezért az évi III. törvény alapján a zsandárság mintájára fokozatosan létrehozták az országosan egységes karhatalmi szervezetként működő csendőrséget. Az összességében 8 ezer fős őrtestület személyügyi vonatkozásban ugyan a honvédelmi, szolgálati vonatkozásban azonban a belügyminiszter alá tartozott. Rendfenntartó, nyomozó- és karhatalmi szolgálatot teljesítettek, állandó őrjárataik is a közbiztonságot erősítették. A vármegye rendfenntartó jogköre ezzel megszűnt és a pandúrszervezetet is feloszlatták. A központi közigazgatás erősödésével az állami bürokrácia a századvégi magyar társadalom egyik leggyorsabban gyarapodó rétege lett. A kiegyezés körüli 30 ezer fős létszám a századfordulón 77 ezer és 1910-ban már 96 ezer volt, melynek több mint harmada volt tisztviselő. A közhivatalnoki státus megbecsültségét a képesítés és a nyugdíjjogosultság törvényileg garantált szabályai biztosították, ami egyfajta társadalmi kiváltságot is jelentett. A belügyi igazgatás kibővülése 1894-ben következett be, amikor három egyházpolitikai törvény elfogadásával kimondták, hogy kötelező a polgári házasság, a csak egyházi házasságkötések nem érvényesek és elrendelték a kötelező állami anyakönyvezést a születések, házasságkötések és az elhalálozások vonatkozásában. Az első világháborút követően Magyarország levált a monarchiától és önálló lett, így önálló lett a külügy, a hadügy és a pénzügy is. A világháborút lezáró békeszerződések következtében Magyarország területe az ismert mértékben csökkent és ennek megfelelően át kellett szervezni a teljes közigazgatást is. Ez azonban csupán területi szervezést jelentett, míg a kormányzati struktúra és feladatrendszer. Gyakorlatilag a Belügyminisztérium as átszervezéséig változatlan maradt. A XIX. század második felétől a vármegyék, a községek, a városok és a székesfőváros közigazgatásának központi irányítását az akkori Belügyminisztérium végezte. Az egyes igazgatási területek közül a közjogi, az állampolgársági, sőt a gyámügyi, illetve az alapítványi kérdések is a belügyi igazgatás körébe tartoztak. A Belügyminisztérium igazgatási tevékenységének sokrétűségét bizonyítja, hogy 1945 előtt ide tartozott például az építésügyi igazgatás is. Az egyes területek az idők során folyamatosan változtak ugyan, az as átszervezést követően az 50-es évek elejétől kezdve, a demokratikus rendszer felszámolásával a belügyi igazgatás egyre inkább csak rendészeti igazgatássá vált. A sztálini hatalmi modell kiépítésének szerves tartozéka volt olyan belbiztonsági rendszer kiépítése, amely vakon kiszolgálja a politikai hatalmat. Ennek legfőbb szervezeti elemei az Államvédelmi Hatóság (ÁVH), valamint az új országos rendőrségi struktúra lett, amely lefedte az ország teljes közigazgatási rendszerét. Ezzel párhuzamosan szovjet tanácsadók közreműködésével a magyar határőrizeti hagyományoktól merőben eltérő, új határrendszert építettek ki, amelynek fő célja az emigráció megakadályozása volt. Az ország közigazgatásában és a Belügyminisztérium feladatkörében is jelentős változást jelentett az 1949-es minisztertanácsi rendelet (4349/1949/264 MT sz. rendelet), amely a helyi tanácsok felállításáról döntött. Ez a jogszabály a korábbi önkormányzati autonómiákkal szemben, a tanácsokat szovjet mintára az egységes és központosított államhatalom helyi szerveiként határozta meg; felügyeletüket ideiglenesen a belügyminiszterre bízta. A belügyi 11

12 igazgatás ekkor szinte átfogta az ország közigazgatásának egészét, hiszen ellátta az ország közrendészetének, közigazgatásának és közjogi ügyeinek irányítását, ellenőrzését és felügyeletét. Ennek célja az egypárti diktatúra biztosítását célzó hatalmi és közigazgatási struktúra kiépítése. A belügyi tárcán belül azonban a közrendészet volt túlsúlyban, ide tartoztak ugyanakkor a légoltalmi, a tűzoltó, valamint a büntetés-végrehajtási szervek is, míg a tanácsi szerveknek csak a felügyelete. Az 1956-os forradalom után a belügyi igazgatás ismételten átértékelődött. A Belügyminisztérium gyakorlatilag rendőrminisztériumként funkcionált. A polgári védelem honvédelmi kötelezettségként átkerült a honvédelmi tárca hatáskörébe. A Belügyminisztériumban maradt a rendőri, az állambiztonsági és a határőrizeti szervek irányítása, valamint a BM karhatalom több mint 6000 fős létszámú szervezetének irányítása. Ezen túlmenően a Belügyminisztérium irányítása alá tartozott a tűzoltóság és a kormányőrség is. Ebben az időszakban a belügyi igazgatás valóban csak rendészeti jellegűvé vált és legfontosabb jellemzőit az alábbiakban lehet összefoglalni: szovjet-rendszerű karhatalom, határőrizet; fő rendészeti funkció a politikai hatalom védelme; a párt közvetlen irányítása; zártság, titkosság, külső kontroll hiánya; állománnyal szembeni legfontosabb kritérium a politikai hűség; a felderítési (nyomozati) szakasz jogon kívülisége; rendőrségi funkciók katonás jellege. A 70-es évek közepén a belügyi igazgatás annyiban változott, hogy a karhatalmi szervezeteket megszüntetve e funkciót a rendőri szervek vették át, szükség esetén a feladatokba bevonhatók voltak a fegyveres erők is. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának évi 17. sz. törvényerejű rendelete az állam- és közbiztonságról, az alapfeladatokat az alábbiak szerint határozza meg: az állam belső rendjének védelme; a bűnözés elleni harc; a közrend védelme; a közlekedésrendészeti feladatok; az államhatár őrzése; az országos tűzvédelmi feladatok. Ebből látható, milyen szűk körre korlátozódott a belügyi igazgatás. Igazi áttörést 1989 októbere hozott, amikor megszűnt a pártállam mindenhatósága és megkezdődött a demokratikus átalakulás. E folyamat első lépéseként került sor arra, hogy a Miniszterelnöki Hivataltól a Belügyminisztérium irányítása alá került a Minisztertanács Tanácsi Hivatala, amely alapját képezte a későbbi autonóm önkormányzati rendszer létrejöttének. Az állambiztonsági rendszert felszámolták, a belügyi feladatkörből kikerült a nemzetbiztonsági terület. Az új Belügyminisztérium feladatkörében így már nem szerepelt a titkosszolgálatok felügyelete. Azzal, hogy megjelent a közigazgatással, az önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok intézése, a belügyi igazgatás a közigazgatás integráns részévé vált, megszűnt a pusztán rendé- 12

13 szeti funkció, és lehetővé vált, szervezeti integrálódása a közigazgatásba. Ugyanakkor volt egy átmeneti időszak, amelyben a rendvédelmi szervek továbbra is a Belügyminisztérium közvetlen irányítása alatt álltak, míg az önkormányzatok felett törvényességi felügyeletet látott el a tárca ben törvénnyel rendezték a köztisztviselők és a közalkalmazottak viszonyait és ezzel létrejöttek a modern közszolgálat jogi keretei. Új elemként jelent meg az ezredfordulón a katasztrófavédelem, amelynek kialakulása több lépcsőben történt. Első lépcsőben a polgári védelem irányítása került át a honvédelmi tárcától a belügyi tárcához, majd összevont szervezetet hoztak létre a tűzoltósággal. Ez a megoldás azonban nem bizonyult hosszú életűnek. Egy alkotmánybírósági határozatot követően a két szervezet ismét szétvált és csak az ezredfordulóra alakult ki végleges formája. Ennek keretében a tűzvédelem önkormányzati feladattá vált, míg a katasztrófavédelem egységes irányítási rendszerben összefogja mindazon szervezeteket, amelyek kiképzett állománnyal, megfelelő felszereléssel rendelkeznek. Az ezredfordulóra a belügyi igazgatásba tartozott az állampolgárság, a bevándorlás, a menekültügy, a rendőrség, a határőrség, a katasztrófavédelem (a tűzoltóság, a polgári védelem) a biztonsági őrszolgálatok, a választások, a titokvédelem, levéltárak, az anyakönyvezés, a szabálysértések. Újként jelentkezik az áldozatvédelem. Összességében tehát a szláv alapokról induló, de sajátos fejlődésen átmenő magyar közigazgatási rendszer, amelyet a központi és a helyi igazgatási hatalom vetélkedése, konkurenciája jellemzett, jelentős eltéréseket mutat a nyugati rendszerekhez képest, ahol a központi irányítás folyamatos erősödése és helyi szinten inkább a regionális irányítás volt a jellemző. A múlt század közepétől annak végéig tartó időszakot az erős centralizáltság jellemezte, melynek lebontása a század utolsó évtizedében kezdődött meg és még napjainkban is tart. 13

14 2. A BELÜGYI IGAZGATÁS TARTALMA 2.1. A belügyi igazgatás fogalma A közigazgatást a jogalkotás és a jogérvényesítés olyan egységes rendszerének tekintjük, amely kifejezetten társadalmi közös szükségletek kielégítésére irányul, az állami (önkormányzati) vagy az állam által erre feljogosított és kötelezett szervek működése útján, az e szervek számára biztosított jellemzően közhatalmi eszközökkel valósul meg, a szigorú felelősséggel terhelt foglalkoztatási jogviszonyban álló köztisztviselők tevékenysége által. A közigazgatás klasszikusan a szervezet, a szervezethez tartozó személyek (személyi állomány) és az általuk végzett tevékenységek szerves egységeként határozható meg, amelynek elemei közül a társadalmi elvárásokhoz szüntelenül és kényszerűen alkalmazkodni igyekvő feladat-rendszer a meghatározó. A jegyzet tárgya szempontjából a közigazgatási feladatok általános csoportosítása elengedhetetlen, amelyet többféle szempont szerint elvégezhetünk. Ha a közigazgatási tevékenységek tipizálását az alanyok szempontjából végezzük el, a következő feladat-csoportokról beszélhetünk: kormányzati feladatok, legfelsőbb szintű irányítás; a központi közigazgatási szervek ágazati és funkcionális irányító feladatai; területi szintű irányítás és végrehajtás; a közigazgatás helyi szintű végrehajtó tevékenysége; a helyi közügyek intézésével és a helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos önkormányzati feladat-csoportok. A közigazgatási tevékenységek típusa szempontjából jogi jellegű a jogalkotás, amely a végrehajtásra vonatkozó jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei útján valósul meg, illetve a jogérvényesítés, amely a jogalkalmazás igazgatási típusú feladat-ellátását, illetőleg a szervező közigazgatást foglalja magába. E jegyzet keretei között azokat a közigazgatási feladatokat foglaljuk össze, amelyeket az Alkotmány, illetőleg a Kormány a kormányzati munkamegosztás keretében a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe utal (lásd: a belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 147/1994. (XI. 17.) Korm. rendeletet). Ha a belügyi igazgatás általános megfogalmazását próbáljuk megadni, akkor azt a következőképpen tehetjük meg. A belügyi igazgatás a közigazgatás részeként, a jogszabályban feljogosított szerveknek jogszabályok által biztosított keretek között végzett tevékenysége, amely arra irányul, hogy a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó területeken irányítsa, szervezze, illetőleg végezze a számára meghatározott feladatokat. A jogi megfogalmazás pedig a következő lehet: A belügyi igazgatás azoknak a tevékenységeknek a rendszere, amelynek ellátásáért jogszabály előkészítői, illetve saját jogalkotói felelőssége körében, a jogszabályban meghatározott szervek tevékenységének szakmai, szervezeti irányítása és felügyelete útján, 14

15 vagy egyedi hatósági jogköreiben eljárva a belügyminiszter, illetve az irányítása alá tartozó szerv felel. Ha a belügyi igazgatási tevékenységek csoportosítását a feladat jellege szerint kívánjuk elvégezni, akkor el kell határolnunk azokat a feladatokat, amelyeket a belügyminiszter kormányzati feladatkörében lát el, ezen kívül pedig civil, azaz közfeladat-megoldó, valamint rendészeti, azaz korlátozó-védelmi jellegű igazgatási feladatokat különböztethetünk meg. A következőkben a belügyminiszter ágazati feladatait nem pontosan a statútum szerinti csoportosításban tekintjük át, és csak azokat a területeket jellemezzük részletesebben, amelyek megismerésére más jegyzet keretén belül nem kerülhet sor A belügyi igazgatás tartalma A fentieknek megfelelően a belügyi igazgatás tartalma szerint a következő feladatcsoportokat tárgyaljuk: - kormányzati feladatok, ezen belül > az önkormányzati szervezettel és működéssel kapcsolatos feladatok, > a közszolgálat irányítása, > a rendőrség (közrend, közbiztonság) irányítása; - a belügyminiszter általános közigazgatási feladatai, ezen belül > a választások és az országos népszavazás lebonyolítása, > az állampolgársági igazgatás, > az anyakönyvi igazgatás, > az országos nyilvántartási rendszerek, > szabálysértésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok; - rendészeti igazgatási feladatok, ezen belül > az igazgatásrendészet (útlevél-igazgatás, valamint a közlekedés-igazgatás), > őrzés-védelem, veszélyes eszközökkel és anyagokkal összefüggő igazgatási feladatok, > határrendészet, idegenrendészeti és menekültügyi igazgatás, > belügyi védelmi igazgatás (katasztrófa- és tűzvédelem); - a helyi önkormányzatok belügyi igazgatási feladatai, > a képviselő-testület belügyi igazgatási feladatai, > a polgármester belügyi igazgatási feladatai > a jegyző belügyi ágazatba tartozó igazgatási feladatai. 15

16 Kormányzati feladatok A közigazgatás legfelsőbb szerve a Kormány, melyet alkotmányos felelősség terhel a közigazgatás irányításáért. Ez az irányítás szervezeti, illetve szakmai irányításként jelenik meg, leglényegesebb elemeinek a jogalkotással és a jogharmonizációval, a költségvetéssel, a kormányzati információs (informatikai) rendszerrel, a személyzeti politikával, valamint az ellenőrzéssel kapcsolatos kormányzati feladatokat tekintjük. A belügyi igazgatás kormányzati feladatai körébe azok a feladatok tartoznak, amelyeket az Alkotmány, illetőleg törvény a Kormány feladatkörébe utal, és amelyeket a Kormány a feladat jellege miatt a belügyminiszter közreműködésével lát el. A kormányzati feladatokon belül ennek megfelelően az önkormányzati szervezettel és működéssel, a közszolgálat irányításával, valamint a rendőrség irányításával kapcsolatos feladatokat találjuk Az önkormányzatok szervezetével és működésével kapcsolatos feladatok A helyi önkormányzás joga alkotmányjogi védelemben részesül. Az önkormányzatok önállóságát, önállósághoz való jogát nem korlátozzák azok a jogállami keretek között garanciális jelentőséggel bíró eszközök, amelyek egyfelől elősegítik, másfelől biztosítják az önkormányzatok törvényes működését. A helyi önkormányzatok szervezetével és működésével kapcsolatosan a belügyminiszter: összehangolja a helyi önkormányzatok működésével összefüggő településfejlesztés, valamint a megyei önkormányzatok működésével összefüggő fejlesztés, tervezés és gazdálkodás kormányzati feladatait; előkészíti az Országgyűlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési döntéseket; szakmai szabályozási, ellenőrzési, tájékoztatási és kezdeményezési jogkört gyakorol; előkészíti, és részt vesz a normatív, valamint a címzett és céltámogatási rendszer működtetésében, információs rendszert működtet; irányítja a választások lebonyolítását. Az önkormányzatok törvényes működésének garanciális eleme az alkotmányellenesen működő helyi önkormányzat feloszlatásának joga. A belügyminiszter a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetőjének törvényességre vonatkozó jelzése alapján kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi képviselő-testület feloszlatására vonatkozó országgyűlési előterjesztés benyújtását. Az önkormányzat működésének alkotmányellenes volta nem csak egy konkrét alkotmányos rendelkezésnek az önkormányzati döntéssel való megsértését jelenti, hanem az önkormányzat döntéseinek és működésének az Alkotmányban rögzített alapvető rendelkezések érvényesülését is biztosítania kell. A törvényes önkormányzati működés vizsgálatának Alkotmányban rögzített eszköze az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése. A törvényességi ellenőrzés a Kormány alkotmányos kötelezettsége, amelyet a belügyminiszter útján gyakorol. Az Alkotmány e rendelkezését a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 95. -a erősíti meg, amikor kimondja: a Kormány a belügyminiszter közreműködésével, a fővárosi, me- 16

17 gyei közigazgatási hivatal vezetője útján biztosítja a helyi önkormányzat törvényességi ellenőrzését. A törvényességi ellenőrzés az önkormányzat szervezetére, illetőleg működésének, döntéseinek törvényességi szempontból történő felülvizsgálatára, ellenőrzésére terjed ki. A közigazgatási hivatal vezetője törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja, hogy a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi, valamint kisebbségi települési önkormányzat szervezete, működése és döntéshozatali eljárása, döntései, bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, főpolgármestere, megyei közgyűlés elnöke, társulása által hozott önkormányzati határozat megfelel-e a jogszabályoknak. Nem terjed ki a törvényességi ellenőrzés a munkavállaló javára történő jogszabálysértés kivételével azoknak a határozatoknak a tartalmára, amelyek alapján munkaügyi, illetve közszolgálati jogviszonyból eredő vitának, vagy külön jogszabályban meghatározott bírósági vagy államigazgatási eljárásnak van helye, azonban e tekintetben is értékelni kell az önkormányzat működésének és a döntéshez vezető eljárásának törvényességét. A törvényességi ellenőrzés eredményeként alkalmazható eszközök tára igen szűk. A közigazgatási hivatal vezetőjét határidő tűzésével a törvénysértés megszüntetésére vonatkozó felhívás joga illeti meg, a szükséges intézkedés elmulasztása esetén pedig kezdeményezheti a törvénysértő döntés alkotmánybírósági, illetőleg bírósági felülvizsgálatát, valamint a képviselő-testület összehívását és a képviselő-testület tisztségviselője felelősségének megállapítását A közszolgálat irányítása Dr. Balázs István szerint: A jó kormányzás egyik alapeleme a hatékonyság, a közszektor egésze működésének hatékonysága 1. A hatékonyság növelésének eszközei között a koordináció kiteljesítését, az ellenőrzést, az információs rendszerek és az informatikai fejlesztés öszszehangolását, valamint a képzést, illetőleg a továbbképzést találjuk. A kormányzati feladatok között jelentős helyet foglal el a közszolgálat személyzetével kapcsolatos politika kialakítása, s ezért a közigazgatás továbbfejlesztésének is egyik fontos kérdésévé vált a közigazgatásban foglalkoztatottakkal való törődés, a közszolgálati életpálya kialakítása. A közigazgatás történeti fejlődése során is folyamatosan tetten érhető a köz szolgálatában állók anyagi, erkölcsi elismerésének igénye, illetve ennek folyamatos biztosítása. A közszolgálati életpálya elemeiben a közszolgálati jogviszony alanyával szemben megemelt minőségi követelmények (szakszerűség és pártatlanság), nagyobb anyagi és társadalmi elismerés, stabilitás és kiszámíthatóság kapcsolódik össze. Az e szempontoknak megfelelő jogi szabályozást a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény foglalja össze, amelynek előterjesztője a belügyminiszter. A belügyminiszter feladat- és hatáskörében: kidolgozz a közszolgálat működési elveit, 1 Dr. Balázs István: A közszolgálat fejlődési tendenciái a világ fejlett országaiban Magyar Közigazgatás 2001/11. 17

18 előkészíti a jogi szabályozást, előmozdítja a jogszabályok érvényesülését, közreműködik eszközrendszerük kialakításában, köztisztviselők jogainak és kötelezettségeinek, kiválasztási és képesítési, képzési, továbbképzési, minősítési, előmeneteli, valamint illetmény- és felelősségi rendszerének kialakítása jogszabály-előkészítői és jogalkotói feladatai közé tartozik, ellátja a központi közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos feladatait, felügyeli a közigazgatási vizsgarendszert, közreműködik az országos köztisztviselői érdekegyeztetés működtetésében. A Kormány a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalt mint a Kormány területi államigazgatási szervét a belügyminiszter közreműködésével irányítja. A belügyminiszter a közszolgálat irányításával összefüggő egyes feladatait a közigazgatási hivatalok részvételével látja el. E feladatok ellátásáért a közigazgatási hivatal vezetője a felelős. A közigazgatási hivatal vezetője: a területi államigazgatási szervek tekintetében koordinációs, ellenőrzési, informatikai tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat lát el, közreműködik a belügyminiszter által meghatározottak szerint a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában, ellenőrzi a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló jogszabályok hatályosulását, a köztisztviselők képzése, továbbképzése körében szervezi az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati, illetőleg kormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését, közreműködik a belügyminiszter által meghatározottak szerint a belügyminiszternek a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével, valamint a szakemberutánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatai ellátásában, gondoskodik a közigazgatási alapvizsgák, szakvizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, továbbá külön jogszabályban meghatározott egyéb vizsgák pl. alkotmányos alapismereti vizsga megszervezéséről és lebonyolításáról A belügyminiszternek a rendőrség irányításával kapcsolatos kormányzati feladatai A fegyveres testületek, így a rendőrség alapvető jellemzője a funkciók szempontjából az alapértékek védelme. Sajátosság, hogy ezt a funkciót egy hierarchizált szervezet tölti be, amely különleges eszközökkel rendelkezik. A rendőrség jogállami keretek közötti működése mindenekelőtt azt jelenti, hogy tevékenysége kontrollált, a társadalom zavartalan működését az egyes emberek emberi jogainak védelme mellett kell biztosítania. A konkrét rendőri tevékenység a jogállamban nem járhat az állampolgárok alkotmányos alapjogainak és egyéb jogainak olyan korlátozásával, amelyet a törvény a nemzetközi sztenderdhez igazodva nem enged meg kifejezetten 2. Az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének f) pontja szerint a Kormány irányítja a fegyveres erők, a rendőrség és a rendészeti szervek működését. A rendőrség alkotmányos kötelezettsége és feladata (Alkotmány 40/A. (2) bekezdés) a közbiztonság és a belső rend védelme. A 2 Dr. Szamel Lajos: Jogállamiság és rendészet Rendészeti Szemle 1992/3. 18

19 Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény alapján a Kormány a rendőrség működését a belügyminiszter útján irányítja. Az Országgyűlés és a Kormány ülésein a rendőrséget a belügyminiszter képviseli. Az országos hatáskörű államigazgatási szervek irányításáról és felügyeletéről szóló 1040/1992. (VII. 29.) Korm. határozatban foglaltak és a rendőrségi törvényben meghatározott szabályok alapján a rendőrséggel kapcsolatos belügyminiszteri feladatok főbb csoportjai a következők: a) a normatív irányítás, b) a szakmai felügyelet, c) az ellenőrzés. Ad a) A belügyminiszter a normatív irányítás körében készíti elő a rendőrség működésével, feladat- és hatáskörével, a hivatásos állományúak szolgálati jogviszonyával kapcsolatos jogszabályok, nemzetközi szerződések és egyéb felsőbb szintű állami döntések tervezeteit. Jogalkotói felelősségébe tartozik, hogy rendeletalkotás útján, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek alkalmazásával meghatározza a rendőrség működésének és tevékenysége ellátásának szakmai szabályait, továbbá a rendőrség részére feladatot határozzon meg. Itt kell megemlíteni a belügyminiszternek az országos rendőrfőkapitány kinevezésével kapcsolatos személyügyi jogkörét is. Ad b) A szakmai felügyelet a rendőrségi szaktevékenységek összességére kiterjed, ide értve a szaktevékenységek feltételeinek folyamatos és rendszeres biztosítását is. Ez utóbbi körbe tartozik például az is, hogy a belügyminiszter hagyja jóvá a rendőrség fejlesztési terveit, szervezeti és működési szabályzatát, de az is, hogy a belügyminiszter határozza meg a rendőri oktatás, képzés és továbbképzés, továbbá a rendészeti tudományos kutatás irányait is. Ad c) Ellenőrzés keretében gondoskodik a belügyminiszter a rendőrség belső bűnmegelőzési ellenőrzéséről, a bűncselekmények belső felderítéséről. A rendőrség gazdálkodása tekintetében célszerűségi és eredményességi ellenőrzést végez. A belügyminiszter ellenőrzi a rendőrség rendeltetésszerű működését, vezetőjét beszámoltathatja, hiányosságok esetén felszólítja ezek megszüntetésére, szükség esetén felelősségrevonást kezdeményez. Az igazgatási feladatok tekintetében az államigazgatási felügyelet eszközeivel élhet. A belügyminiszter irányító tevékenységének korlátja, hogy irányító jogkörében kiadott utasítással a rendőrség hatáskörébe tartozó ügyet nem vonhat el, a rendőrségi hatáskörök gyakorlását nem akadályozhatja. 19

20 2.3. A belügyminiszter közfeladat-megoldó, más néven civil közigazgatási feladatai A belügyminiszter civil közigazgatási feladatai a történeti áttekintésből is láthatóan egyre nagyobb kört ölelnek fel a rendészeti feladatok rovására. Ezeknek a közfeladat-megoldó tevékenységeknek közös tartalmi vonásai nem mutathatók ki, közöttük még a centralizált nyilvántartási rendszerek sem jelentenek kapcsolatot, noha többségük igazgatási feladatként e nyilvántartásukra alapozva működik. Ilyen formán kilóg a sorból a belügyminiszter állampolgársági igazgatással összefüggő feladatainak csoportja és a szabálysértési igazgatás. Nem végezhetjük el a csoportosítást aszerint sem, hogy melyek közjogi feladatok, és melyek nem tartoznak ebbe a körbe. Ezért a felsorolt igazgatási feladatok sajátos jellemzőinek bemutatása mellett külön-külön utalunk mind a nyilvántartásokkal, mind pedig a más gyakran rendészeti igazgatás körébe tartozó feladatokkal való összefüggésre A belügyminiszter választások és országos népszavazás irányításával kapcsolatos feladat- és hatáskörei A belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozik a választások és az országos népszavazás lebonyolításának irányítása. A választójog alkotmányos alapjog, amely a hatalom gyakorlásában, a közügyek ellátásában való részvétel jogát jelenti. A választójog anyagi jogi normái a választás és a megválaszthatóság feltételeit, eljárási szabályai pedig a képviseleti szervek létrehozásának módját, a választás lebonyolítására vonatkozó rendelkezéseket határozzák meg. A választások, illetve a népszavazások típusai a következők: országgyűlési képviselők választása, helyi önkormányzati képviselők választása, kisebbségi önkormányzati képviselők választása, az országos és a helyi népszavazás, népi kezdeményezés. A belügyminiszter a választások lebonyolításának irányítására vonatkozó feladatai körében a választási eljárásról szóló évi C. törvényben meghatározott konkrét jogosítványait gyakorolja. Ezen túlmenően gondoskodik a választás informatikai hátterének fejlesztéséről, továbbá irányítja a választási információs rendszerek működtetésével, a választók névjegyzékének elkészítésével, a választási irodák köztisztviselőinek továbbképzésével összefüggő szervezési feladatok ellátását. A belügyminiszter az országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásával, valamint az országos népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról köteles beszámolni az Országgyűlésnek. 20

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd 89. szám Tartalomjegyzék 2010. évi XLIV. tör vény A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról 21330 2/2010.

Részletesebben

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre 79. Az igazságügyi miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képvisel őcsoportja. Kereszténydemokrata Néppár t. TI... számú törvényjavasla t

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képvisel őcsoportja. Kereszténydemokrata Néppár t. TI... számú törvényjavasla t ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő Képvisel őcsoportja Kereszténydemokrata Néppár t Képvisel őcsoportja Et1 eg : 1010 t4aj 17. TI... számú törvényjavasla t a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

Részletesebben

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi. Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeirõl Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről,

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L ŐTERJ E SZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

C/1. KÉRELEM. (Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező cég esetén kitöltendő nyomtatvány.) személy- és vagyonvédelmi magánnyomozói

C/1. KÉRELEM. (Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező cég esetén kitöltendő nyomtatvány.) személy- és vagyonvédelmi magánnyomozói Iktatószám: /2- C/1. KÉRELEM (Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező cég esetén kitöltendő nyomtatvány.) személy- és vagyonvédelmi magánnyomozói működési engedély kiváltásához/megújításához.

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 117/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Javaslat az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK Ügyintéző: Kákonyi Orsolya Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala 8. sz. Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12 00 ; 13 00-16 00

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket!

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket! 1. téma 1.kérdés: Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS Az anyakönyvi események elektronikus anyakönyvi rendszerben történő rögzítése több időt vesz igénybe, a várakozási idő hosszabb, ezért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Születések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Illetékességi terület: országos

Részletesebben

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiájának elkészítése ÁROP- 1.1.19-2012-2012-0004 kódszámú projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásainak teljesítéséhez kapcsolódóan

Részletesebben

A 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 129/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére A házasságkötés

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről A Kormány rendelete az országos főépítészről és az állami főépítészekről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának (1) bekezdés b) pontjában és a területfejlesztésről

Részletesebben

Tisztelt Bihar megyei és nagyváradi magyarok!

Tisztelt Bihar megyei és nagyváradi magyarok! Tisztelt Bihar megyei és nagyváradi magyarok! Eltelt 20 év közösségünk és nyilván szervezetünk életében is. Saját szülőföldünkön való megmaradásunkért küzdöttünk és küzdünk ma is. Ezen küzdelmeinkhez számítottunk,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Illetékeség: Szükséges okiratok:

Illetékeség: Szükséges okiratok: Ügyleírás: Illetékeség: Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli

Részletesebben

Tájákoztatók. Tartalomjegyzék. Dusnok Község Önkormányzata

Tájákoztatók. Tartalomjegyzék. Dusnok Község Önkormányzata Tájákoztatók Tartalomjegyzék Állampolgársági ügyek... 2 Tájékoztató honosítási, visszahonosítási kérelem benyújtásáról... 2 Vizsgatételek az alkotmányos alapismeretek vizsgához... 3 Tájékoztató külföldi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet. 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet. Dr. Boros Anita

93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet. 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet. Dr. Boros Anita 93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet A hivatalos k ö z b e s z e r z é si t a n á c s a d ó i t e v é k e n y s é g r ő l 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A minősített a j á n l a t t e v ő k h i v a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002..((II.. 311..)) KT.. SSZ.. RENDELETE A HELYII NÉPSSZAVAZÁSSRÓL ÉSS NÉPII KEZDEMÉNYEZÉSSRÖL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Önkormányzati megújulás konferencia 2011

Önkormányzati megújulás konferencia 2011 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Önkormányzati megújulás konferencia 2011 2011. november 3 4. Dr. Ignácz István általános elnökhelyettes A KEK KH a közigazgatás központi

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J t:._. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint

Részletesebben

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA 1 KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztály 1357 Budapest, Pf.: 2. Tel.: 06-1-79-55191, Fax.: 06-1-79-50364

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok:

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok: Anyakönyvi ügyek: 1. Tájékoztatás 2. Születés anyakönyvezése 3. Apai elismerő nyilatkozat felvétele 4. Házasságkötési szándék bejelentése 5. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 6. Haláleset anyakönyvezése

Részletesebben

1993. évi LV. törvény. a magyar állampolgárságról. Alapelvek. A magyar állampolgárok. A magyar állampolgárság keletkezése

1993. évi LV. törvény. a magyar állampolgárságról. Alapelvek. A magyar állampolgárok. A magyar állampolgárság keletkezése 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról Az Országgyűlés a magyar állampolgárság erkölcsi súlyának megőrzése és az állampolgárok Magyar Köztársasághoz való kötődésének erősítése érdekében, a magyar

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145 Mátraterenye Kossuth út 178.

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Szám: 195-6/2015/I. Előterjesztés Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Mátranovák Község Önkormányzata

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

GYF-233-1/2009. Jegyzők, körjegyzők SZÉKHELYÜKÖN. Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! Tisztelt Körjegyző Asszony/Úr!

GYF-233-1/2009. Jegyzők, körjegyzők SZÉKHELYÜKÖN. Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! Tisztelt Körjegyző Asszony/Úr! NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁL L AM I G AZ G AT Á S I HIV AT AL HIV AT ALVEZETŐ G Y Ő R GYF-233-1/2009. Jegyzők, körjegyzők SZÉKHELYÜKÖN Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! Tisztelt Körjegyző Asszony/Úr! A közalkalmazottakról

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról Az Alkotmány 6. (3) bekezdése kimondja, hogy a Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

1 ORSZÁGGYŰLÉSI T E R V E Z E T! KÉPVISELŐ 2007.december 17. Melléklet a./2007.számú önálló képviselői indítványhoz T/ /2008. számú törvényjavaslat 2008. évi.. törvény az önkéntes tűzoltó egyesületekről

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: GAZDASÁGI JOG ÉS KÖZIGAZGATÁSTAN ALAPJAI GJKA1K0MEMT Kontaktórák száma: Elmélet: 3 Gyakorlat: 0 Összesen: 3 Vizsgajelleg:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ktj.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben