KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA"

Átírás

1 KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Bel- és igazságügyi ágazat MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET

2 Bel- és igazságügyi ágazat Magyar Közigazgatási Intézet Budapest, április 2

3 Belügyi ágazat Szerző 2. és 4. fejezet Laborcné dr. Balogh Éva 1., 2., és 3. fejezet Dr. Daróczy István Lektor Dr. Sipos Irén Igazságügyi ágazat Szerző 1. és 2. fejezet Dr. Vajdovits Éva 3., 4., és 5. fejezet Dr. Palik Edit Szerkesztő Dr. Seereiner Imre Lektor Dr. Somogyvári István 3

4 TARTALOMJEGYZÉK I. rész Belügyi ágazat... 8 BEVEZETŐ A BELÜGYI IGAZGATÁS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A BELÜGYI IGAZGATÁS TARTALMA A BELÜGYI IGAZGATÁS FOGALMA A BELÜGYI IGAZGATÁS TARTALMA Kormányzati feladatok Az önkormányzatok szervezetével és működésével kapcsolatos feladatok A közszolgálat irányítása A belügyminiszternek a rendőrség irányításával kapcsolatos kormányzati feladatai A BELÜGYMINISZTER KÖZFELADAT-MEGOLDÓ, MÁS NÉVEN CIVIL KÖZIGAZGATÁSI FELADATAI A belügyminiszter választások és országos népszavazás irányításával kapcsolatos feladat- és hatáskörei Az állampolgársági igazgatás, az állampolgársági jog természete Állampolgársági eljárás Az állampolgársági igazgatás szervei Az anyakönyvi nyilvántartás, az anyakönyvi igazgatás jellemzői Az anyakönyvi igazgatás feladat-csoportjai Az anyakönyvi igazgatás szervezete A belügyi ágazatba tartozó országos nyilvántartási rendszerek A személyiadat- és lakcímnyilvántartás Választási nyilvántartások Az útlevél nyilvántartás Egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők központi nyilvántartása A közúti közlekedési nyilvántartás A bűnügyi nyilvántartás A személy- és tárgykörözési információs rendszer Központi idegenrendészeti nyilvántartás A központi menekültügyi nyilvántartás A szabálysértési igazgatás A szabálysértés fogalma A szabálysértési büntetési rendszer jellemzői A szabálysértési eljárás A szabálysértés miatt eljáró szervek A BELÜGYMINISZTER RENDÉSZETI IGAZGATÁSI FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI A rendészeti igazgatás jellemző vonásai Rendészeti feladatok Az igazgatásrendészeti tevékenység Az élet, a testi épség, valamint a vagyon védelmére irányuló rendészeti tevékenységek Határrendészet, idegenrendészet és menekültügyi igazgatás

5 A katasztrófa védelem, védelmi igazgatás Rendészeti tevékenységek szervezetrendszere A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BELÜGYI IGAZGATÁSI FELADATAI A képviselő-testület belügyi ágazatba tartozó feladat- és hatáskörei A polgármester belügyi ágazatba tartozó feladat- és hatáskörei A jegyző belügyi ágazatba tartozó feladat- és hatáskörei A BELÜGYI IGAZGATÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE A BELÜGYI IGAZGATÁS SZERVEI A minisztérium hivatali tevékenységét segítő szervezetek (minisztériumi szervek) A belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek (önálló belügyi szervek) A belügyminiszter által létrehozott, a belügyminiszter által irányított központi hivatalként működő szerv Az okmányiroda A BELÜGYMINISZTÉRIUM JOGALKOTÁSI TEVÉKENYSÉGE A BELÜGYI IGAZGATÁS INTEGRÁCIÓS VONZATAI A BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPJAI A BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS KÖZÖSSÉGI TERÜLETEI A KORMÁNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ AMSZTERDAMI SZERZŐDÉS UTÁN

6 II. rész Igazságügyi igazgatás BEVEZETŐ AZ IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁS TÖRTÉNETI ÉS SZERVEZETI ÁTTEKINTÉSE AZ IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁS TARTALMA AZ IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁS FOGALMA AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELVI IRÁNYÍTÁSI JOGOSÍTVÁNYAI Felelősség a magyar jogrend alkotmányosságáért és egységességéért Jogszabályalkotás, hatásvizsgálatok végzése és koordinálása Dereguláció Jogharmonizáció az Európai Uniós szabályokkal A nemzetközi szerződésekből eredő polgári jogi és büntetőjogi kötelezettségek végrehajtása Jogsegély általában Nemzetközi jogsegély-forgalom büntető ügyekben Nemzetközi jogsegély-forgalom polgári és családjogi ügyekben Az igazságszolgáltatás működésére vonatkozó adatbázisok kialakítása, szakmai nyilvántartások kezelése, információadás AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉGE Az Igazságügyi Szakértői Intézetek Hivatala A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal A büntetés-végrehajtás Az igazságügy miniszter büntetés-végrehajtási szervezetre vonatkozó szakmai hatásköre A kegyelmi eljárás AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZVETETT IRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉGE A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET Magyar Országos Közjegyzői Kamara Magyar Ügyvédi Kamara Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara AZ IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLLAMI FELADATOK AZ ORSZÁGGYŰLÉS A törvényalkotás Az Országgyűlés ellenőrzési jogosítványai A KORMÁNY ÉS AZ IGAZSÁGÜGY MINISZTER TEVÉKENYSÉGE Az igazságügy miniszter feladatai általában A közjegyzőkkel kapcsolatos igazságügy miniszteri feladatok Az ügyvédekkel kapcsolatos igazságügy miniszteri feladatok A végrehajtókkal kapcsolatos igazságügy miniszteri feladatok Az igazságügyi szakértőkkel kapcsolatos igazságügy miniszteri feladatok AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS FELADATAI AZ ÜGYÉSZSÉG FELADATAI

7 4. AZ IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ SZERVEZETRENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS AZ IGAZSÁGÜGY MINISZTER TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ KAMARÁK A közjegyzői kamara Az ügyvédi kamara A végrehajtói kamara Az igazságügyi szakértői kamara A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGÉNEK SZERVEZETE AZ IGAZSÁGÜGYI FEJEZETET ÉRINTŐ ALAPVETŐ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOK, ELVÁRÁSOK, POLITIKÁK AZ IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS ELSŐ CSÍRÁI A RÓMAI SZERZŐDÉS AZ INTEGRÁCIÓ FEJLŐDÉSE A MAASTRICHTI SZERZŐDÉSIG A MAASTRICHTI SZERZŐDÉS A SCHENGENI-EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ AMSZTERDAMI SZERZŐDÉS A NIZZAI SZERZŐDÉS AJÁNLOTT IRODALOM ÉS JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

8 I. RÉSZ BELÜGYI ÁGAZAT 8

9 BEVEZETŐ A tankönyv célja, hogy megismertesse a vizsgázóval a belügyi igazgatás fogalmát, legfontosabb területeit, feladatrendszerét, szervezeti és irányítási rendjét, struktúráját. Ennek keretében bemutassa a belügyi igazgatás alkotmányos és jogi alapjait, a szervezetrendszer működését, kapcsolódását a közigazgatás más rendszereihez. Az azonosságok és a különbségek bemutatásával olyan ismeretet adjon, amelynek birtokában a vizsgázó legyen képes a feladatcsoportok elhatárolására, valamint az intézmény- és a feladatrendszer összekapcsolására. Fel tudja ismerni, hogy a közigazgatáson belül mely ügy-(feladat)csoportok tartoznak a belügyi igazgatás körébe; továbbá ismerje meg, hogy az egyes intézmények, intézménytípusok hogyan helyezkednek el a belügyi igazgatás, illetve a közigazgatás szervezetrendszerében. A vizsgázó a tananyag elsajátításával megismeri a belügyi igazgatás szervezetrendszerét, ezen belül központi, területi és helyi szerveit, a szervezetrendszer elemeinek fő feladatait, irányítási viszonyait. Ezen túl vázlatos képet kap a Belügyminisztérium szabályozási, jogalkotási tevékenységéről, különös tekintettel az egyes igazgatási hatáskörökre. A tananyagból megismerheti a vizsgázó a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörében ellátott belügyi igazgatási feladatcsoportokat, illetve egyes kiemelt feladatokat, továbbá az igazgatási feladatokat támogató, az ágazat hatáskörébe tartozó nyilvántartási rendszereket. A vizsgázó az egyes területekhez kapcsolódó intézmények, irányításuk rendjének, eszközeinek, valamint együttműködési rendjük megismerésével képessé válik az egyes államigazgatási ügyek megítélése során a hatásköri kérdések hatékony és gyors tisztázására, eldöntésére. Az összefüggések megismerésével a vizsgázó képessé válik arra, hogy napi tevékenysége során felismerje, mely kérdésekben kell, és milyen belügyi igazgatási szervvel együttműködnie. A vizsgázó a tananyag elsajátításával hatékonyabban és könnyebben végezheti azokat az igazgatási, illetve irányítási, vezetési feladatait, amelyek az állampolgárok széles körét érinthetik, különösen a természeti vagy ipari katasztrófák esetén, amikor gyorsan és sok embert érintő döntéseket kell hozni, illetve más igazgatási szervvel kell együttműködni. A jogalkotási feladatokon túl megismeri a szervezési, ellenőrzési, irányítási (közvetett, közvetlen) feladatokat, melyeket a napi munkavégzés során könnyen adaptálhat saját szervezete igazgatási feladatai szervezésében, illetve irányításában, valamint a közvetlen feladatvégrehajtásban.

10 1. A BELÜGYI IGAZGATÁS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Általában vett korszerű belügyi igazgatásról csak az önkormányzati rendszer kialakulásától kezdve, azaz az 1990-es évek elejétől beszélhetünk. Addig a belügyi igazgatás valójában inkább rendészeti igazgatásnak nevezhető. Az 1848-as forradalom leverését, a felelős magyar kormány megszűnését követően a végrehajtó hatalom legfőbb szerve a helytartóság lett, melynek hatáskörébe tartozott az egész polgári közigazgatás, rendészet, vallás- és közoktatásügy, gazdasági igazgatás, építésügy. Egészen 1867-ig tehát önálló belügyi igazgatásról nem beszélhetünk, legfeljebb központosított rendészeti igazgatásról, melynek fő feladata a közbiztonság, a közrend biztosítása volt április 17-én báró Wenckheim Béla lett a kiegyezéses magyar kormány első belügyminisztere. A Belügyminisztérium csak a magyar közigazgatás része lett, a dualista állam, a monarchia, közös ügynek csak a kül-, pénz- és hadügy kérdéseit kezelte. A Belügyminisztériumnak azonban a közigazgatásra még nem igazán volt ráhatása, hiszen a vármegye volt az a szerv, amely olyan nagyfokú önállósággal rendelkezett, hogy szinte mindent megtehetett a megyén belül a közbiztonság fenntartásától az oktatás irányításáig. Igaz, hogy a törvényesség őre, a központi adminisztráció embere a főispán, a kormány megbízottja volt, akit a király nevezett ki a belügyminiszter javaslatára. Jelentősége abban volt, hogy felfüggeszthette a megye határozatait, szabályrendeleteit. (A vármegyével azonos jogállása volt a törvényhatósági jogú városnak, 1929-től megyei jogú városnak.) Ez a rendszer tulajdonképpen konzerválta a nemesi vármegye korábbi jogosítványait. A központi adminisztráció irányítási feladatainak, az országosan egységes közigazgatás feladatainak érvényesítésében az első igazi áttörés 1876-ban következett be, amikor az évi IV. törvénycikkel létrehozták a Közigazgatási Bizottságot. Ez a megyei önállóságot jelentősen beszűkítette. Gyakorlatilag tehát március 16-ától lehet központi irányításról, országosan egységes közigazgatásról beszélni. Ez az új szervezet a kormányhatalom eszköze volt a megyében. Ellenőrizte a törvények, a kormányrendeletek és a megyei szabályrendeletek végrehajtását. Nagy hatalom összpontosult a kezében, mivel nemcsak a megye apparátusával rendelkezett, hanem a megyében működő állami intézmények felett is rendelkezési joga volt. Elmondható tehát, hogy a központi adminisztráció és a vármegye között, a XIV. század óta tartó rivalizáció a vármegye vereségével végződött, de egyben konzervált egy bizonyos politikai egyensúlyt is, amely egészen 1945-ig megmaradt. Még ugyanebben az évben sorozatos jogszabályalkotással megszüntették az egyes területi autonómiákat, a megyéken kívül álló közigazgatási egységek törvényhatósági különállását (jászkun, hajdú kerületek, szász és székely székek, szepesi városok), fokozatosan visszarendezték a Határőrvidéket. Ezzel a történeti magyar államszervezetnek a közigazgatási egységesítése befejeződött. Tulajdonképpen ekkortól kezdve beszélhetünk belügyi igazgatásról is. A belügyi igazgatás legfontosabb területe ekkor a közrend biztosítása, a közbiztonság megerősítése és fenntartása volt, melyet eddig a megyék önállóan, a saját szervezetükben működő pandúr szervezet közreműködésével végeztek, miután az osztrák mintára szervezett zsandárságot a közvélemény nyomására 1867-ben feloszlatták. Bebizonyosodott azonban, hogy a pandúr szervezet, bár a betyárvilág felszámolásában jelentős szerepe volt, a központi irányítás mellett sem tudja hatékonyan ellátni a rendfenntartó szerepét, ezért miután nyilvánvalóvá vált, hogy a közlekedés 10

11 korszerűsödésével, a polgáriasulással a bűnözés is átalakult, a csendbiztosok által vezetett pandúrok ezzel nem tudtak lépést tartani. Ezért az évi III. törvény alapján a zsandárság mintájára fokozatosan létrehozták az országosan egységes karhatalmi szervezetként működő csendőrséget. Az összességében 8 ezer fős őrtestület személyügyi vonatkozásban ugyan a honvédelmi, szolgálati vonatkozásban azonban a belügyminiszter alá tartozott. Rendfenntartó, nyomozó- és karhatalmi szolgálatot teljesítettek, állandó őrjárataik is a közbiztonságot erősítették. A vármegye rendfenntartó jogköre ezzel megszűnt és a pandúrszervezetet is feloszlatták. A központi közigazgatás erősödésével az állami bürokrácia a századvégi magyar társadalom egyik leggyorsabban gyarapodó rétege lett. A kiegyezés körüli 30 ezer fős létszám a századfordulón 77 ezer és 1910-ban már 96 ezer volt, melynek több mint harmada volt tisztviselő. A közhivatalnoki státus megbecsültségét a képesítés és a nyugdíjjogosultság törvényileg garantált szabályai biztosították, ami egyfajta társadalmi kiváltságot is jelentett. A belügyi igazgatás kibővülése 1894-ben következett be, amikor három egyházpolitikai törvény elfogadásával kimondták, hogy kötelező a polgári házasság, a csak egyházi házasságkötések nem érvényesek és elrendelték a kötelező állami anyakönyvezést a születések, házasságkötések és az elhalálozások vonatkozásában. Az első világháborút követően Magyarország levált a monarchiától és önálló lett, így önálló lett a külügy, a hadügy és a pénzügy is. A világháborút lezáró békeszerződések következtében Magyarország területe az ismert mértékben csökkent és ennek megfelelően át kellett szervezni a teljes közigazgatást is. Ez azonban csupán területi szervezést jelentett, míg a kormányzati struktúra és feladatrendszer. Gyakorlatilag a Belügyminisztérium as átszervezéséig változatlan maradt. A XIX. század második felétől a vármegyék, a községek, a városok és a székesfőváros közigazgatásának központi irányítását az akkori Belügyminisztérium végezte. Az egyes igazgatási területek közül a közjogi, az állampolgársági, sőt a gyámügyi, illetve az alapítványi kérdések is a belügyi igazgatás körébe tartoztak. A Belügyminisztérium igazgatási tevékenységének sokrétűségét bizonyítja, hogy 1945 előtt ide tartozott például az építésügyi igazgatás is. Az egyes területek az idők során folyamatosan változtak ugyan, az as átszervezést követően az 50-es évek elejétől kezdve, a demokratikus rendszer felszámolásával a belügyi igazgatás egyre inkább csak rendészeti igazgatássá vált. A sztálini hatalmi modell kiépítésének szerves tartozéka volt olyan belbiztonsági rendszer kiépítése, amely vakon kiszolgálja a politikai hatalmat. Ennek legfőbb szervezeti elemei az Államvédelmi Hatóság (ÁVH), valamint az új országos rendőrségi struktúra lett, amely lefedte az ország teljes közigazgatási rendszerét. Ezzel párhuzamosan szovjet tanácsadók közreműködésével a magyar határőrizeti hagyományoktól merőben eltérő, új határrendszert építettek ki, amelynek fő célja az emigráció megakadályozása volt. Az ország közigazgatásában és a Belügyminisztérium feladatkörében is jelentős változást jelentett az 1949-es minisztertanácsi rendelet (4349/1949/264 MT sz. rendelet), amely a helyi tanácsok felállításáról döntött. Ez a jogszabály a korábbi önkormányzati autonómiákkal szemben, a tanácsokat szovjet mintára az egységes és központosított államhatalom helyi szerveiként határozta meg; felügyeletüket ideiglenesen a belügyminiszterre bízta. A belügyi 11

12 igazgatás ekkor szinte átfogta az ország közigazgatásának egészét, hiszen ellátta az ország közrendészetének, közigazgatásának és közjogi ügyeinek irányítását, ellenőrzését és felügyeletét. Ennek célja az egypárti diktatúra biztosítását célzó hatalmi és közigazgatási struktúra kiépítése. A belügyi tárcán belül azonban a közrendészet volt túlsúlyban, ide tartoztak ugyanakkor a légoltalmi, a tűzoltó, valamint a büntetés-végrehajtási szervek is, míg a tanácsi szerveknek csak a felügyelete. Az 1956-os forradalom után a belügyi igazgatás ismételten átértékelődött. A Belügyminisztérium gyakorlatilag rendőrminisztériumként funkcionált. A polgári védelem honvédelmi kötelezettségként átkerült a honvédelmi tárca hatáskörébe. A Belügyminisztériumban maradt a rendőri, az állambiztonsági és a határőrizeti szervek irányítása, valamint a BM karhatalom több mint 6000 fős létszámú szervezetének irányítása. Ezen túlmenően a Belügyminisztérium irányítása alá tartozott a tűzoltóság és a kormányőrség is. Ebben az időszakban a belügyi igazgatás valóban csak rendészeti jellegűvé vált és legfontosabb jellemzőit az alábbiakban lehet összefoglalni: szovjet-rendszerű karhatalom, határőrizet; fő rendészeti funkció a politikai hatalom védelme; a párt közvetlen irányítása; zártság, titkosság, külső kontroll hiánya; állománnyal szembeni legfontosabb kritérium a politikai hűség; a felderítési (nyomozati) szakasz jogon kívülisége; rendőrségi funkciók katonás jellege. A 70-es évek közepén a belügyi igazgatás annyiban változott, hogy a karhatalmi szervezeteket megszüntetve e funkciót a rendőri szervek vették át, szükség esetén a feladatokba bevonhatók voltak a fegyveres erők is. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának évi 17. sz. törvényerejű rendelete az állam- és közbiztonságról, az alapfeladatokat az alábbiak szerint határozza meg: az állam belső rendjének védelme; a bűnözés elleni harc; a közrend védelme; a közlekedésrendészeti feladatok; az államhatár őrzése; az országos tűzvédelmi feladatok. Ebből látható, milyen szűk körre korlátozódott a belügyi igazgatás. Igazi áttörést 1989 októbere hozott, amikor megszűnt a pártállam mindenhatósága és megkezdődött a demokratikus átalakulás. E folyamat első lépéseként került sor arra, hogy a Miniszterelnöki Hivataltól a Belügyminisztérium irányítása alá került a Minisztertanács Tanácsi Hivatala, amely alapját képezte a későbbi autonóm önkormányzati rendszer létrejöttének. Az állambiztonsági rendszert felszámolták, a belügyi feladatkörből kikerült a nemzetbiztonsági terület. Az új Belügyminisztérium feladatkörében így már nem szerepelt a titkosszolgálatok felügyelete. Azzal, hogy megjelent a közigazgatással, az önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok intézése, a belügyi igazgatás a közigazgatás integráns részévé vált, megszűnt a pusztán rendé- 12

13 szeti funkció, és lehetővé vált, szervezeti integrálódása a közigazgatásba. Ugyanakkor volt egy átmeneti időszak, amelyben a rendvédelmi szervek továbbra is a Belügyminisztérium közvetlen irányítása alatt álltak, míg az önkormányzatok felett törvényességi felügyeletet látott el a tárca ben törvénnyel rendezték a köztisztviselők és a közalkalmazottak viszonyait és ezzel létrejöttek a modern közszolgálat jogi keretei. Új elemként jelent meg az ezredfordulón a katasztrófavédelem, amelynek kialakulása több lépcsőben történt. Első lépcsőben a polgári védelem irányítása került át a honvédelmi tárcától a belügyi tárcához, majd összevont szervezetet hoztak létre a tűzoltósággal. Ez a megoldás azonban nem bizonyult hosszú életűnek. Egy alkotmánybírósági határozatot követően a két szervezet ismét szétvált és csak az ezredfordulóra alakult ki végleges formája. Ennek keretében a tűzvédelem önkormányzati feladattá vált, míg a katasztrófavédelem egységes irányítási rendszerben összefogja mindazon szervezeteket, amelyek kiképzett állománnyal, megfelelő felszereléssel rendelkeznek. Az ezredfordulóra a belügyi igazgatásba tartozott az állampolgárság, a bevándorlás, a menekültügy, a rendőrség, a határőrség, a katasztrófavédelem (a tűzoltóság, a polgári védelem) a biztonsági őrszolgálatok, a választások, a titokvédelem, levéltárak, az anyakönyvezés, a szabálysértések. Újként jelentkezik az áldozatvédelem. Összességében tehát a szláv alapokról induló, de sajátos fejlődésen átmenő magyar közigazgatási rendszer, amelyet a központi és a helyi igazgatási hatalom vetélkedése, konkurenciája jellemzett, jelentős eltéréseket mutat a nyugati rendszerekhez képest, ahol a központi irányítás folyamatos erősödése és helyi szinten inkább a regionális irányítás volt a jellemző. A múlt század közepétől annak végéig tartó időszakot az erős centralizáltság jellemezte, melynek lebontása a század utolsó évtizedében kezdődött meg és még napjainkban is tart. 13

14 2. A BELÜGYI IGAZGATÁS TARTALMA 2.1. A belügyi igazgatás fogalma A közigazgatást a jogalkotás és a jogérvényesítés olyan egységes rendszerének tekintjük, amely kifejezetten társadalmi közös szükségletek kielégítésére irányul, az állami (önkormányzati) vagy az állam által erre feljogosított és kötelezett szervek működése útján, az e szervek számára biztosított jellemzően közhatalmi eszközökkel valósul meg, a szigorú felelősséggel terhelt foglalkoztatási jogviszonyban álló köztisztviselők tevékenysége által. A közigazgatás klasszikusan a szervezet, a szervezethez tartozó személyek (személyi állomány) és az általuk végzett tevékenységek szerves egységeként határozható meg, amelynek elemei közül a társadalmi elvárásokhoz szüntelenül és kényszerűen alkalmazkodni igyekvő feladat-rendszer a meghatározó. A jegyzet tárgya szempontjából a közigazgatási feladatok általános csoportosítása elengedhetetlen, amelyet többféle szempont szerint elvégezhetünk. Ha a közigazgatási tevékenységek tipizálását az alanyok szempontjából végezzük el, a következő feladat-csoportokról beszélhetünk: kormányzati feladatok, legfelsőbb szintű irányítás; a központi közigazgatási szervek ágazati és funkcionális irányító feladatai; területi szintű irányítás és végrehajtás; a közigazgatás helyi szintű végrehajtó tevékenysége; a helyi közügyek intézésével és a helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos önkormányzati feladat-csoportok. A közigazgatási tevékenységek típusa szempontjából jogi jellegű a jogalkotás, amely a végrehajtásra vonatkozó jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei útján valósul meg, illetve a jogérvényesítés, amely a jogalkalmazás igazgatási típusú feladat-ellátását, illetőleg a szervező közigazgatást foglalja magába. E jegyzet keretei között azokat a közigazgatási feladatokat foglaljuk össze, amelyeket az Alkotmány, illetőleg a Kormány a kormányzati munkamegosztás keretében a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe utal (lásd: a belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 147/1994. (XI. 17.) Korm. rendeletet). Ha a belügyi igazgatás általános megfogalmazását próbáljuk megadni, akkor azt a következőképpen tehetjük meg. A belügyi igazgatás a közigazgatás részeként, a jogszabályban feljogosított szerveknek jogszabályok által biztosított keretek között végzett tevékenysége, amely arra irányul, hogy a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó területeken irányítsa, szervezze, illetőleg végezze a számára meghatározott feladatokat. A jogi megfogalmazás pedig a következő lehet: A belügyi igazgatás azoknak a tevékenységeknek a rendszere, amelynek ellátásáért jogszabály előkészítői, illetve saját jogalkotói felelőssége körében, a jogszabályban meghatározott szervek tevékenységének szakmai, szervezeti irányítása és felügyelete útján, 14

15 vagy egyedi hatósági jogköreiben eljárva a belügyminiszter, illetve az irányítása alá tartozó szerv felel. Ha a belügyi igazgatási tevékenységek csoportosítását a feladat jellege szerint kívánjuk elvégezni, akkor el kell határolnunk azokat a feladatokat, amelyeket a belügyminiszter kormányzati feladatkörében lát el, ezen kívül pedig civil, azaz közfeladat-megoldó, valamint rendészeti, azaz korlátozó-védelmi jellegű igazgatási feladatokat különböztethetünk meg. A következőkben a belügyminiszter ágazati feladatait nem pontosan a statútum szerinti csoportosításban tekintjük át, és csak azokat a területeket jellemezzük részletesebben, amelyek megismerésére más jegyzet keretén belül nem kerülhet sor A belügyi igazgatás tartalma A fentieknek megfelelően a belügyi igazgatás tartalma szerint a következő feladatcsoportokat tárgyaljuk: - kormányzati feladatok, ezen belül > az önkormányzati szervezettel és működéssel kapcsolatos feladatok, > a közszolgálat irányítása, > a rendőrség (közrend, közbiztonság) irányítása; - a belügyminiszter általános közigazgatási feladatai, ezen belül > a választások és az országos népszavazás lebonyolítása, > az állampolgársági igazgatás, > az anyakönyvi igazgatás, > az országos nyilvántartási rendszerek, > szabálysértésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok; - rendészeti igazgatási feladatok, ezen belül > az igazgatásrendészet (útlevél-igazgatás, valamint a közlekedés-igazgatás), > őrzés-védelem, veszélyes eszközökkel és anyagokkal összefüggő igazgatási feladatok, > határrendészet, idegenrendészeti és menekültügyi igazgatás, > belügyi védelmi igazgatás (katasztrófa- és tűzvédelem); - a helyi önkormányzatok belügyi igazgatási feladatai, > a képviselő-testület belügyi igazgatási feladatai, > a polgármester belügyi igazgatási feladatai > a jegyző belügyi ágazatba tartozó igazgatási feladatai. 15

16 Kormányzati feladatok A közigazgatás legfelsőbb szerve a Kormány, melyet alkotmányos felelősség terhel a közigazgatás irányításáért. Ez az irányítás szervezeti, illetve szakmai irányításként jelenik meg, leglényegesebb elemeinek a jogalkotással és a jogharmonizációval, a költségvetéssel, a kormányzati információs (informatikai) rendszerrel, a személyzeti politikával, valamint az ellenőrzéssel kapcsolatos kormányzati feladatokat tekintjük. A belügyi igazgatás kormányzati feladatai körébe azok a feladatok tartoznak, amelyeket az Alkotmány, illetőleg törvény a Kormány feladatkörébe utal, és amelyeket a Kormány a feladat jellege miatt a belügyminiszter közreműködésével lát el. A kormányzati feladatokon belül ennek megfelelően az önkormányzati szervezettel és működéssel, a közszolgálat irányításával, valamint a rendőrség irányításával kapcsolatos feladatokat találjuk Az önkormányzatok szervezetével és működésével kapcsolatos feladatok A helyi önkormányzás joga alkotmányjogi védelemben részesül. Az önkormányzatok önállóságát, önállósághoz való jogát nem korlátozzák azok a jogállami keretek között garanciális jelentőséggel bíró eszközök, amelyek egyfelől elősegítik, másfelől biztosítják az önkormányzatok törvényes működését. A helyi önkormányzatok szervezetével és működésével kapcsolatosan a belügyminiszter: összehangolja a helyi önkormányzatok működésével összefüggő településfejlesztés, valamint a megyei önkormányzatok működésével összefüggő fejlesztés, tervezés és gazdálkodás kormányzati feladatait; előkészíti az Országgyűlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési döntéseket; szakmai szabályozási, ellenőrzési, tájékoztatási és kezdeményezési jogkört gyakorol; előkészíti, és részt vesz a normatív, valamint a címzett és céltámogatási rendszer működtetésében, információs rendszert működtet; irányítja a választások lebonyolítását. Az önkormányzatok törvényes működésének garanciális eleme az alkotmányellenesen működő helyi önkormányzat feloszlatásának joga. A belügyminiszter a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetőjének törvényességre vonatkozó jelzése alapján kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi képviselő-testület feloszlatására vonatkozó országgyűlési előterjesztés benyújtását. Az önkormányzat működésének alkotmányellenes volta nem csak egy konkrét alkotmányos rendelkezésnek az önkormányzati döntéssel való megsértését jelenti, hanem az önkormányzat döntéseinek és működésének az Alkotmányban rögzített alapvető rendelkezések érvényesülését is biztosítania kell. A törvényes önkormányzati működés vizsgálatának Alkotmányban rögzített eszköze az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése. A törvényességi ellenőrzés a Kormány alkotmányos kötelezettsége, amelyet a belügyminiszter útján gyakorol. Az Alkotmány e rendelkezését a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 95. -a erősíti meg, amikor kimondja: a Kormány a belügyminiszter közreműködésével, a fővárosi, me- 16

17 gyei közigazgatási hivatal vezetője útján biztosítja a helyi önkormányzat törvényességi ellenőrzését. A törvényességi ellenőrzés az önkormányzat szervezetére, illetőleg működésének, döntéseinek törvényességi szempontból történő felülvizsgálatára, ellenőrzésére terjed ki. A közigazgatási hivatal vezetője törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja, hogy a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi, valamint kisebbségi települési önkormányzat szervezete, működése és döntéshozatali eljárása, döntései, bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, főpolgármestere, megyei közgyűlés elnöke, társulása által hozott önkormányzati határozat megfelel-e a jogszabályoknak. Nem terjed ki a törvényességi ellenőrzés a munkavállaló javára történő jogszabálysértés kivételével azoknak a határozatoknak a tartalmára, amelyek alapján munkaügyi, illetve közszolgálati jogviszonyból eredő vitának, vagy külön jogszabályban meghatározott bírósági vagy államigazgatási eljárásnak van helye, azonban e tekintetben is értékelni kell az önkormányzat működésének és a döntéshez vezető eljárásának törvényességét. A törvényességi ellenőrzés eredményeként alkalmazható eszközök tára igen szűk. A közigazgatási hivatal vezetőjét határidő tűzésével a törvénysértés megszüntetésére vonatkozó felhívás joga illeti meg, a szükséges intézkedés elmulasztása esetén pedig kezdeményezheti a törvénysértő döntés alkotmánybírósági, illetőleg bírósági felülvizsgálatát, valamint a képviselő-testület összehívását és a képviselő-testület tisztségviselője felelősségének megállapítását A közszolgálat irányítása Dr. Balázs István szerint: A jó kormányzás egyik alapeleme a hatékonyság, a közszektor egésze működésének hatékonysága 1. A hatékonyság növelésének eszközei között a koordináció kiteljesítését, az ellenőrzést, az információs rendszerek és az informatikai fejlesztés öszszehangolását, valamint a képzést, illetőleg a továbbképzést találjuk. A kormányzati feladatok között jelentős helyet foglal el a közszolgálat személyzetével kapcsolatos politika kialakítása, s ezért a közigazgatás továbbfejlesztésének is egyik fontos kérdésévé vált a közigazgatásban foglalkoztatottakkal való törődés, a közszolgálati életpálya kialakítása. A közigazgatás történeti fejlődése során is folyamatosan tetten érhető a köz szolgálatában állók anyagi, erkölcsi elismerésének igénye, illetve ennek folyamatos biztosítása. A közszolgálati életpálya elemeiben a közszolgálati jogviszony alanyával szemben megemelt minőségi követelmények (szakszerűség és pártatlanság), nagyobb anyagi és társadalmi elismerés, stabilitás és kiszámíthatóság kapcsolódik össze. Az e szempontoknak megfelelő jogi szabályozást a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény foglalja össze, amelynek előterjesztője a belügyminiszter. A belügyminiszter feladat- és hatáskörében: kidolgozz a közszolgálat működési elveit, 1 Dr. Balázs István: A közszolgálat fejlődési tendenciái a világ fejlett országaiban Magyar Közigazgatás 2001/11. 17

18 előkészíti a jogi szabályozást, előmozdítja a jogszabályok érvényesülését, közreműködik eszközrendszerük kialakításában, köztisztviselők jogainak és kötelezettségeinek, kiválasztási és képesítési, képzési, továbbképzési, minősítési, előmeneteli, valamint illetmény- és felelősségi rendszerének kialakítása jogszabály-előkészítői és jogalkotói feladatai közé tartozik, ellátja a központi közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos feladatait, felügyeli a közigazgatási vizsgarendszert, közreműködik az országos köztisztviselői érdekegyeztetés működtetésében. A Kormány a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalt mint a Kormány területi államigazgatási szervét a belügyminiszter közreműködésével irányítja. A belügyminiszter a közszolgálat irányításával összefüggő egyes feladatait a közigazgatási hivatalok részvételével látja el. E feladatok ellátásáért a közigazgatási hivatal vezetője a felelős. A közigazgatási hivatal vezetője: a területi államigazgatási szervek tekintetében koordinációs, ellenőrzési, informatikai tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat lát el, közreműködik a belügyminiszter által meghatározottak szerint a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában, ellenőrzi a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló jogszabályok hatályosulását, a köztisztviselők képzése, továbbképzése körében szervezi az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati, illetőleg kormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését, közreműködik a belügyminiszter által meghatározottak szerint a belügyminiszternek a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével, valamint a szakemberutánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatai ellátásában, gondoskodik a közigazgatási alapvizsgák, szakvizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, továbbá külön jogszabályban meghatározott egyéb vizsgák pl. alkotmányos alapismereti vizsga megszervezéséről és lebonyolításáról A belügyminiszternek a rendőrség irányításával kapcsolatos kormányzati feladatai A fegyveres testületek, így a rendőrség alapvető jellemzője a funkciók szempontjából az alapértékek védelme. Sajátosság, hogy ezt a funkciót egy hierarchizált szervezet tölti be, amely különleges eszközökkel rendelkezik. A rendőrség jogállami keretek közötti működése mindenekelőtt azt jelenti, hogy tevékenysége kontrollált, a társadalom zavartalan működését az egyes emberek emberi jogainak védelme mellett kell biztosítania. A konkrét rendőri tevékenység a jogállamban nem járhat az állampolgárok alkotmányos alapjogainak és egyéb jogainak olyan korlátozásával, amelyet a törvény a nemzetközi sztenderdhez igazodva nem enged meg kifejezetten 2. Az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének f) pontja szerint a Kormány irányítja a fegyveres erők, a rendőrség és a rendészeti szervek működését. A rendőrség alkotmányos kötelezettsége és feladata (Alkotmány 40/A. (2) bekezdés) a közbiztonság és a belső rend védelme. A 2 Dr. Szamel Lajos: Jogállamiság és rendészet Rendészeti Szemle 1992/3. 18

19 Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény alapján a Kormány a rendőrség működését a belügyminiszter útján irányítja. Az Országgyűlés és a Kormány ülésein a rendőrséget a belügyminiszter képviseli. Az országos hatáskörű államigazgatási szervek irányításáról és felügyeletéről szóló 1040/1992. (VII. 29.) Korm. határozatban foglaltak és a rendőrségi törvényben meghatározott szabályok alapján a rendőrséggel kapcsolatos belügyminiszteri feladatok főbb csoportjai a következők: a) a normatív irányítás, b) a szakmai felügyelet, c) az ellenőrzés. Ad a) A belügyminiszter a normatív irányítás körében készíti elő a rendőrség működésével, feladat- és hatáskörével, a hivatásos állományúak szolgálati jogviszonyával kapcsolatos jogszabályok, nemzetközi szerződések és egyéb felsőbb szintű állami döntések tervezeteit. Jogalkotói felelősségébe tartozik, hogy rendeletalkotás útján, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek alkalmazásával meghatározza a rendőrség működésének és tevékenysége ellátásának szakmai szabályait, továbbá a rendőrség részére feladatot határozzon meg. Itt kell megemlíteni a belügyminiszternek az országos rendőrfőkapitány kinevezésével kapcsolatos személyügyi jogkörét is. Ad b) A szakmai felügyelet a rendőrségi szaktevékenységek összességére kiterjed, ide értve a szaktevékenységek feltételeinek folyamatos és rendszeres biztosítását is. Ez utóbbi körbe tartozik például az is, hogy a belügyminiszter hagyja jóvá a rendőrség fejlesztési terveit, szervezeti és működési szabályzatát, de az is, hogy a belügyminiszter határozza meg a rendőri oktatás, képzés és továbbképzés, továbbá a rendészeti tudományos kutatás irányait is. Ad c) Ellenőrzés keretében gondoskodik a belügyminiszter a rendőrség belső bűnmegelőzési ellenőrzéséről, a bűncselekmények belső felderítéséről. A rendőrség gazdálkodása tekintetében célszerűségi és eredményességi ellenőrzést végez. A belügyminiszter ellenőrzi a rendőrség rendeltetésszerű működését, vezetőjét beszámoltathatja, hiányosságok esetén felszólítja ezek megszüntetésére, szükség esetén felelősségrevonást kezdeményez. Az igazgatási feladatok tekintetében az államigazgatási felügyelet eszközeivel élhet. A belügyminiszter irányító tevékenységének korlátja, hogy irányító jogkörében kiadott utasítással a rendőrség hatáskörébe tartozó ügyet nem vonhat el, a rendőrségi hatáskörök gyakorlását nem akadályozhatja. 19

20 2.3. A belügyminiszter közfeladat-megoldó, más néven civil közigazgatási feladatai A belügyminiszter civil közigazgatási feladatai a történeti áttekintésből is láthatóan egyre nagyobb kört ölelnek fel a rendészeti feladatok rovására. Ezeknek a közfeladat-megoldó tevékenységeknek közös tartalmi vonásai nem mutathatók ki, közöttük még a centralizált nyilvántartási rendszerek sem jelentenek kapcsolatot, noha többségük igazgatási feladatként e nyilvántartásukra alapozva működik. Ilyen formán kilóg a sorból a belügyminiszter állampolgársági igazgatással összefüggő feladatainak csoportja és a szabálysértési igazgatás. Nem végezhetjük el a csoportosítást aszerint sem, hogy melyek közjogi feladatok, és melyek nem tartoznak ebbe a körbe. Ezért a felsorolt igazgatási feladatok sajátos jellemzőinek bemutatása mellett külön-külön utalunk mind a nyilvántartásokkal, mind pedig a más gyakran rendészeti igazgatás körébe tartozó feladatokkal való összefüggésre A belügyminiszter választások és országos népszavazás irányításával kapcsolatos feladat- és hatáskörei A belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozik a választások és az országos népszavazás lebonyolításának irányítása. A választójog alkotmányos alapjog, amely a hatalom gyakorlásában, a közügyek ellátásában való részvétel jogát jelenti. A választójog anyagi jogi normái a választás és a megválaszthatóság feltételeit, eljárási szabályai pedig a képviseleti szervek létrehozásának módját, a választás lebonyolítására vonatkozó rendelkezéseket határozzák meg. A választások, illetve a népszavazások típusai a következők: országgyűlési képviselők választása, helyi önkormányzati képviselők választása, kisebbségi önkormányzati képviselők választása, az országos és a helyi népszavazás, népi kezdeményezés. A belügyminiszter a választások lebonyolításának irányítására vonatkozó feladatai körében a választási eljárásról szóló évi C. törvényben meghatározott konkrét jogosítványait gyakorolja. Ezen túlmenően gondoskodik a választás informatikai hátterének fejlesztéséről, továbbá irányítja a választási információs rendszerek működtetésével, a választók névjegyzékének elkészítésével, a választási irodák köztisztviselőinek továbbképzésével összefüggő szervezési feladatok ellátását. A belügyminiszter az országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásával, valamint az országos népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról köteles beszámolni az Országgyűlésnek. 20

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE 2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE BEVEZETÉS E fejezet a Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerével, az államszervezet felépítésével kapcsolatos fontosabb ismereteket tartalmazza. A tananyag az alkotmányos

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes

Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái Gondolatok egy doktori értekezés

Részletesebben

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK Tananyag Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Szerzők: I. rész: Tapa Barnabás II. rész: Hegedűs Tamás Lektorálta: Zala Mihály Kézirat lezárva:

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

13. A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZERZÉSE, MEGSZŰNÉSE

13. A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZERZÉSE, MEGSZŰNÉSE lasztásáig terjedő időre gyakorolja azokat a feladatokat és hatásköröket, amelyeket jogszabály, valamint a szervezeti és működési szabályzat az elnök által ellátandó feladatként állapít meg, halaszthatatlan

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 Az Országgyűlés a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok

Részletesebben

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz Az OKJ vizsgára való felkészülést megkönnyítendő a tételsorhoz igazodva vázlatszerűen összeállítottam a legfontosabb ismereteket. A 2009 október 1.-től hatályba lépő, az elektronikus közszolgáltatásról

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

T/4997. számú. törvényjavaslat. a nemzetiségek jogairól

T/4997. számú. törvényjavaslat. a nemzetiségek jogairól ORSZÁGGY ŰLÉS HIVATAL A Érkezett : 2011 NOV 1 9. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4997. számú törvényjavaslat a nemzetiségek jogairól Előadó : dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. június 24. 2013. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 13/2013. (VI. 17.) AB határozat a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben