Az államháztartás alrendszerei, működésük bemutatása különös tekintettel a költségvetési eljárásra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az államháztartás alrendszerei, működésük bemutatása különös tekintettel a költségvetési eljárásra"

Átírás

1 4. Az államháztartás alrendszerei, működésük bemutatása különös tekintettel a költségvetési eljárásra. Állami feladatok finanszírozásának rendszere: közbevételek és közkiadások A magyar államháztartás jelenlegi helyzete. Államadósság kezelés. A vállalatok költségvetési kapcsolatai, főbb vállalati adók. Az államháztartás alrendszerei, működésük bemutatása különös tekintettel a költségvetési eljárásra Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatokat ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere. Közgazdasági értelemben a nemzetgazdaság része, a közfeladatokat ellátó és finanszírozó gazdálkodási rendszer. 4 alrendszere van: arányok - központi költségvetés (50%) - társadalombiztosítás (24%) - elkülönített állami pénzalapok (2%) - helyi önkormányzatok (24%) A helyi önkormányzatok az államháztartás helyi szintű alrendszerét jelentik együttesen, az első 3 pedig központi szintű alrendszer. Központi költségvetés: Ez egy olyan állami szintű pénzügyi terv, mely 1 éves időszakra vonatkozóan tartalmazza a tervezett bevételeket és kiadásokat. Megalkotásában részt vesz a pénzügyminiszter, a kormány és az Országgyűlés (továbbiakban ogy), a költségvetés formája törvény. (Pl. a évi költségvetési törvény a évi bevételek és kiadások tervezéséről szól.) A költségvetési törvényt minden évben legkésőbb december 31-ig kell elfogadni, amennyiben ez nem történik meg, egy átmeneti gazdálkodási tv. lép életbe. A költségvetési tv. megvalósításának sikerességét a zárszámadási tv. foglalja össze. A szerkezeti felépítést tekintve a költségvetés legnagyobb egységei a fejezetek. Ezek a költségvetési tervezés, végrehajtás és beszámolás szempontjából önállóan felügyelt és irányított szervek és előirányzatok összességét jelentik. (Pl. egyes hatalmi ágakat megtestesítő szervek: Alkotmánybíróság, Ogy., Állami Számvevőszék; közigazgatási ágazatok szervei pl. KSH; speciális körülmények esetén más szervek pl: GVH). A fejezeteken belül címek és alcímek vannak, ezek a szervezeti és szabályozási szempontból összetartozó tovább részletezett előirányzatok összességét jelentik. Cím lehet például egy ogy-i párt támogatása. A címrendet a kormány évközben kiegészítheti vagy módosíthatja. Az előirányzat csoportok a 1

2 költségvetési szervek működési költségvetését és a felhalmozási előirányzatokat (pl. beruházás) jelentik. Az előirányzatok jelentik a legkisebb költségvetési egységet, mindig konkrét szervhez és konkrét feladathoz társulnak (pl. működési beruházás, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok). Példa egy költségvetési egység lebontására: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet Rendőrség (ORFK) cím Heves Megyei Rendőr-főkapitányság alcím Heves Megyei Rendőr-főkapitányság személyi juttatásai előirányzat A költségvetés végrehajtásának eredménye lehet költségvetési hiány (deficit) vagy többlet (szufficit). A hiányt az állam kötvényekkel és értékpapírokkal, esetleg kereskedelmi bankoktól felvett hitellel pótolhatja. A Jegybank függetlensége miatt nem nyújthat hitelt az államnak. A költségvetés során tartalékokat is képeznek: általános- és céltartalék. Az általános nem lehet több, mint az adott évi költségvetési mérlegfőösszeg 2%-a, de nem lehet kevesebb annak 0,5%-nál. Ez egy nem kötött felhasználási célú tartalék, előre nem tervezett kiadások fedezetére szolgál. A céltartaléknál már kötött a felhasználási cél (pl. oktatásügy), de a költségvetési törvényjavaslat elfogadásakor még nem ismert a fejezet cím alcím előirányzat szerinti felosztás. A költségvetési év során pótköltségvetési tv.-t fogadhatnak el akkor, ha óriási az eltérés a tervezett költségvetéstől. Ilyen esetben egy nem várt kiadás merül fel, melyre nem nyújt elég fedezetet az általános tartalék. A pótköltségvetésben feltüntetik ezt a felmerülő kiadást és előirányzatot rendelnek hozzá. Az eredeti előirányzatoktól való eltérések során lehetőség van: Előirányzat átcsoportosításra: fejezetek és címek között vagy azokon belül (f-f, c-c). Az egyik előirányzat növelésével egyidejűleg csökkentik a másikat. Fejezeteken belüli vagy azok közti átcsoportosítást az ogy. vagy a kormány kezdeményezheti. A címek közti, illetve egy címen belüli átcsoportosítást a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője kezdeményezheti. Előirányzat módosításra: pl. bevételi ei növelése, vagy kiadási ei változatlansága mellett egyidejűleg csökkenthetik a támogatási ei-ot. Tartalékfelhasználásra (ei növelésére kerül sor) Előirányzat csökkentésre, zárolásra (felfüggesztés egy időre) vagy törlésre (lemondás) Költségvetési eljárás: ez a költségvetési tv. tervezése és elfogadásának folyamata. Az eljárás 4 fő szakasza az előkészítés, az elfogadás, a végrehajtás és a zárszámadás. Az előkészítés a 2

3 pénzügyminiszter feladata, aki legkésőbb április 15-ig (választási évben június 30-ig) a kormány elé terjeszti a költségvetési irányelveket, előkészíti a költségvetési és zárszámadási törvény tervezeteit. Ezután a kormány határozata alapján a pénzügyminiszter egy rendeletben szabályozza az éves költségvetési tervezésre vonatkozó szabályokat. Az előkészítés során a felügyeleti szervek egyeztetnek az alájuk tartozó költségvetési szervekkel a tervezett keretszámokról és feladatokról. A költségvetési szervek és a felügyeletüket ellátók is elkészítik saját javaslataikat a költségvetéssel kapcsolatban, melyet eljuttatnak a pénzügyminiszterhez. A pénzügyminiszterrel való egyeztetés után kerülhet sor a javaslat véglegesítésére, melyet a miniszter költségvetési törvényjavaslatként augusztus 31-ig ( * október 15-ig) a kormány elé terjeszt, a kormány pedig az ogy. elé szeptember 30-ig (október 31-ig). A kormány egyúttal az előirányzatok megalapozásához szükséges törvényjavaslatait is az ogy. elé terjeszti. A költségvetési törvényjavaslatot minden parlamenti bizottság véleményezi, ezeket a véleményeket a Költségvetési Bizottság összefoglalja és az ogy. elé terjeszti. A parlamenti elfogadásnak 2 szakasza van: általános vita november 30-ig, onnantól pedig részletes vita. Az általános vita során a legfőbb költségvetési irányszámokról döntenek, a részletes vita során megvitatják az egyes fejezetek kiadási és bevételi főösszegét és egyéb részleteket. 50% + 1 szavazat szükséges a költségvetési törvényjavaslat elfogadásához. Amennyiben nem sikerül elfogadnia az ogy-nek a költségvetési tv-t, akkor az átmeneti gazdálkodásról szóló tv.-t (indemnitási tv.) kell elfogadnia. Ez egy átmeneti ideiglenes hatályú tv, ami egészen az új költségvetési tv. elfogadásáig van hatályban. Ennek értelmében az ogy. felhatalmazza a kormányt, hogy az előző évi költségvetési tv. szerint szedje be az államot megillető bevételeket és teljesítse az állami kiadásokat. Az indemnitási tv. elfogadásához elegendő a jelen lévő képviselők 50% + 1 szavazata. Ha ez sem kerül elfogadása akkor beáll az ún. ex lex állapot, vagyis a törvényen kívüliség. Ekkor az ogy. jóváhagyása már csak egy alkotmányos jellegű felhatalmazás keretében adható meg. Normál esetben azonban a költségvetési törvényjavaslat december 31-ig elfogadásra kerül és megkezdődhet a végrehajtás. Ennek során a költségvetési szervek vezetőinek kötelezettséget kell vállalnia a költségvetés törvény szerinti végrehajtására. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A kötelezettségvállalást ellen kell jegyezni, ez az adott szerv gazdasági vezetőjének feladata. Amennyiben ő nem ért egyet a költségvetési kötelezettségvállalással, záradékkal látja el az okmányt, melyben kifejti, hogy utasításra * Választási év esetén lévő dátum! 3

4 történt az ellenjegyzés és értesíti a felügyeleti szervet 8 napon belül. A felügyeleti szerv a jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül kivizsgálja az ügyet. A felülvizsgálat során megállapítják, hogy törvényes vagy törvénytelen e a kötelezettségvállalás. Eredményképpen a kötelezettségvállalást megsemmisíthetik, ha súlyos a feltárt törvényellenesség. Enyhébb esetben megmarad a kötelezettségvállalás, de csak részben bizonyos feltételek mellett. Ha a gazdasági vezető egyetért a kötelezettségvállalással, megkezdődhet az utalványozás, vagyis a kiadás teljesítésének elrendelése erre a költségvetési szerv vezetője jogosult. A kiadás teljesítésének elrendelését érvényesíteni kell, ehhez ellenőrizni kell a kifizetés jogosultságát, az összeget, a fedezet meglétét és az alaki feltételek betartását. A költségvetés megvalósításának ellenőrzésére szolgál a zárszámadás, mely egy költségvetési tényeket tartalmazó kimutatás. Összeveti a bevételek és kiadások valós, illetve tervezett mértékét. A zárszámadást a költségvetési év utolsó napján kell elkészíteni. A kormány köteles egy beszámolót készíteni a költségvetésről, és azt a parlament elé terjeszteni a költségvetési évet követő 8 hónapon belül. Ez maga a zárszámadási törvényjavaslat. A zárszámadási törvényjavaslatot szintén be kell nyújtani az ÁSZ-hoz (Állami Számvevőszék) a parlamenti benyújtást megelőzően 2 hónappal. Társadalombiztosítási alrendszer: A társadalombiztosítási alrendszer finanszírozza és ellátja a Tb. törvényben meghatározott feladatokat. 2 fontos alegysége a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap. Ha e 2 alap közül bármelyiknek hiánya van, a zárszámadáskor a központi költségvetés terhére kell azt elszámolni. A költségvetési törvényjavaslat benyújtásakor tájékoztatni kell az ogy-t a Nyugdíjbiztosítási Alap következő 5 évben várható bevételeinek és kiadásainak mértékéről. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében max. a kiadási mérlegfőösszegük 1%-ának erejéig képezhető tartalék. Társadalombiztosításra jogosultak közé tartoznak a munkaviszonyban lévő magánszemélyek, közalkalmazottak, köztisztviselők, rendvédelmi szervek dolgozói, tanulószerződéssel rendelkező diákok és hallgatók, egyházi szolgálatot teljesítő személyek, szövetkezeti tagok és alapítvány/kamara/társadalmi szervezet tisztségviselői. Munkaviszony vagy tanulói jogviszony megszűnésével, fizetés nélküli szabadság, előzetes letartóztatás és szabadságvesztés esetén szünetel a biztosítás. Egészségbiztosítási ellátások: eü-i szolgáltatás, pénzbeli ellátások (pl. terhességi-gyermekágyi segély, táppénz), baleseti ellátások (pl. baleseti táppénz- és járadék). Nyugdíjbiztosítási ellátások: társadalombiztosítási saját jogú ellátás (öregségi-, rokkantsági-, és baleseti Kivétel akkor, ha 3 évesnél fiatalabb gyerek gondozása miatt van szabadságon a dolgozó, illetve ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján átlagkereset jár neki a munkaszüneteltetés ideje alatt. 4

5 rokkantsági nyugdíj), hozzátartozói nyugellátás (pl. özvegyi nyugdíj, árvaellátás). A társadalombiztosítási alapok legnagyobb forrásai a társadalmi befizetések, melyeknek formái az egészségbiztosítási-, és nyugdíjjárulék. Ezeket a munkaadók és a munkavállalók is befizetik (foglalkoztatóknál nyugdíjbiztosítási járulék van!) január 1-től a munkaadói TB járulék 29% (24% nyugdíjbiztosítási és 5% egészségbiztosítási). A munkavállalói nyugdíjjárulék 9,5% (aki magánnyugdíjpénztári tag, annak csak 1,5%-ot kell munkavállalói nyugdíjjárulékként befizetnie 8% a magánnyugdíjpénztárba megy. Aki nem tag, az mind a 9,5%-ot a Nyugdíjbiztosítási Alapba fizeti be). A munkavállalói egészségbiztosítási járulék 6%-os. Elkülönített állami pénzalapok alrendszere: Az állam egyes feladatait részben államháztartáson kívüli forrásokból finanszírozó olyan alapok, melyek működése az államháztartáson belül elkülönített finanszírozást tesz lehetővé. Kizárólag ogy. hozhat létre ilyen alapot, törvény elfogadásával. Az alap létrehozásakor meg kell határozni annak rendeltetését, teljesíthető kiadásainak körét, a felhasználásért felelős minisztert. Az alap forrásai lehetnek célzott adójellegű befizetések, járulékok, illetve bírságok címén államháztartáson kívülről származó források. Kiadási oldalukon a felhasználási kötöttség jellemző. Jelenlegi alapok: Munkaerőpiaci Alap, Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. Az alapot kezelő miniszternek éves költségvetési beszámolót és mérleget kell készítenie, melyet az ÁSZnak meg kell küldenie. A könyvvizsgálatok eredményéről a kormány a zárszámadás keretében tájékoztatja az ogy-t. Az alapból vállalkozási tevékenység nem finanszírozható, meghatározott szervezetek (pl. alapítványok, egyházak) számára csak konkrét feladat megvalósítása céljából adhatnak egyedi támogatást. Helyi önkormányzatok alrendszere: Az önkormányzatok az államháztartás részét képezik, ahhoz teljes pénzforgalmukkal kapcsolódnak: az államháztartás mérlegéhez (bevételekhez/kiadásokhoz) bruttó módon, az állami költségvetéshez az állami támogatásokon keresztül nettó módon. Az önkormányzatokat megillető támogatásokat és hozzájárulásokat, illetve a központi beszedett adókból való részesedésük mértékét a központi költségvetés határozza meg. Az önkormányzatoknak relatív gazdasági-pénzügyi önállósága van (Alkotmány IX. fejezet), szedhetnek be helyi adókat (pl. építményadó, telekadó) és vállalkozói szabadsággal is rendelkeznek. Típus szerint vannak települési (városi vagy községi), megyei és fővárosi (és kerületei) önkormányzatok. A települési önkormányzatok felépítése: van képviselőtestület és annak bizottságai, 5

6 polgármester, alpolgármester és jegyző, képviselőtestület hivatala, településrészi önkormányzat. Megyei önkormányzat felépítése: közgyűlés és annak elnöke, megyei tisztségviselők, megyei önkormányzati hivatal, megyei főjegyző. Az önkormányzatok által ellátandó közfeladatokat az önkormányzati tv. vagy egyéb ágazati tv-ek rögzítik. Ilyen feladatok az önkormányzati tv. alapján pl: egészséges ivóvízellátás, óvodai nevelés, általános iskolai oktatás és nevelés, eü-i és szociális ellátás, közvilágítás, helyi közutak és köztemető fenntartása stb. ágazati tv-ek alapján pl: települési hulladék gyűjtése, szociális gondoskodás, területrendezés, közgyűjtemények fenntartása. Az önkormányzatok törzsvagyona a kötelező feladatok ellátását biztosítja, a vállalkozói vagyon szabadon leköthető, de nem veszélyeztetheti a kötelező alapfeladatok ellátását, nem vállalhat korlátlan felelősséget az önkormányzat, törzsvagyonnal nem vállalkozhat. Az önkormányzatok bevételi forrásai a helyi adók, vállalkozói tevékenységből származó nyereség, beszedett bírságok és illetékek, átengedett központi adók: pl. gépjárműadó, szja és a központi költségvetésből kapott támogatások. Az önkormányzatok is saját költségvetéssel rendelkeznek. Állami feladatok finanszírozásának rendszere: közbevételek és közkiadások Közbevételnek minősül minden olyan pénzeszköz, mely az államháztartás bármely alrendszerének bevételi oldalán jelenik meg, függetlenül az adott pénzeszköz eredetétől és jogcímétől. A közhatalmi bevételek alkotmányos alapja a közteherviselés elve (Alkotmány 70/I..). A Magyar Köztársaság területén működő jövedelemmel, bevétellel, illetve vagyonnal rendelkező személy, szervezet kötelezhető arra, hogy befizetéseivel hozzájáruljon az államháztartás alrendszereinek feladatellátásához. Fizetési kötelezettség csak törvényben vagy önkormányzati rendeletben írható elő. Közbevételek csoportjai: közhatalmi bevételek (fiskális és államigazgatási jellegű bevételek) magánjogi bevételek (privatizációs, koncessziós bevételek és tőkejövedelmek) egyéb bevételek (külföldi segélyek, adományok, állami öröklésből származó bevételek) Fiskális bevételek: adó, illeték, járulék, vám, vámteher (a vámteher a vámon felül tartalmazza a termékimportot terhelő forgalmi adót és illetékeket is), hozzájárulás, bírság, díj (igazgatási szolgáltatásoké) Állami tulajdon vagy államilag gyakorolt tevékenység bérbe adása 6

7 Közkiadások csoportjai: Közhatalmi kiadások (hatósági-igazgatási feladatok), közszolgáltatások, központi beruházások, támogatások (pl. agrártámogatás, lakástámogatás, energiaár-támogatás stb.), transzferek más alrendszerek részére, egyéb kiadások (pl. tartalékok vagy adósságszolgálat) A magyar államháztartás jelenlegi helyzete Az államháztartás állapotának meghatározásakor használt elsődleges fogalom az államháztartási hiány vagy többlet. Az államháztartási hiány lényegében azt jelenti, hogy az államháztartás kiadásai magasabbak, mint a bevételi oldal, ez okozza a hiányt/deficitet (többletnél (szufficit) fordítva). Az államháztartási hiány azt mutatja meg, hogy mekkora az állam nettó hitelének folyó piaci áron számított mértéke. A hiányt gyakran ráta formában is kifejezik, ekkor a GDP-hez viszonyítják az előbb említett hiány mértékét. Magyarországon a 2009-es év első 10 hónapja alatt az államháztartási hiány önkormányzatok nélkül 1047,7 milliárd Ft, ami a GDP kb. 4%-a. A központi költségvetésben jelentős, 61,7 milliárd Ft többlet jött létre októberben, amelyet az elkülönített állami pénzalapok 8,5 milliárd Ft-os és a tb alapok 41,7 milliárd Ft-os hiánya csökkentett. A Pénzügyminisztérium azzal számol, hogy az év végére a deficit 992,4 milliárd Ft-ra csökken, a pénzforgalmi hiány - önkormányzatok nélkül - a GDP 3,8 százaléka lesz. Államadósság kezelés Az államadósság az önkormányzatok és a kormány adósságainak konszolidált összegét jelenti, amibe beletartozik minden egyes államháztartási alrendszer valamennyi adóssága. Az államadósság jelenlegi mértékét tekintve elmondható, hogy december végén jellemző GDP arányos 73%-ról 79,4%-ra növekedett szeptember végére. Az MNB adatai szerint az államháztartás bruttó adóssága 2009 harmadik negyedévének végén milliárd Ft. Az államadósság kezelésének feladatát az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK Zrt.) látja el hazánkban. Az ÁKK Zrt ben jött létre a Magyar Államkincstár funkcionális átszervezésekor és azóta is önálló szervként működik. A szerv feladata a költségvetés fizetőképességének fenntartása, a költségvetési hiány finanszírozása, állami hitelfelvételek és hitelvállalások szervezése, állampapírok kibocsátása. 7

8 Az államadósság kezelése történhet belföldi és külföldi források felhasználásának segítségével. Belföldi lehetőségek között szerepel az államháztartáson belüli finanszírozás (az egyik alrendszer finanszírozza a másikat), a kereskedelmi bankoktól felvett hitelek és kölcsönök, vagy a különféle állampapírok (Államkötvény 3,5,10 vagy 15 éves futamidejű, Diszkont Kincstárjegy 3 vagy 12 hónapos futamidejű, Kamatozó Kincstárjegy 1 éves, Kincstári Takarékjegy 1 vagy 2 éves) értékesítése. Az államadósság külföldi forrásokból történő finanszírozásának lehetőségei közé tartoznak a különböző nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett hitelek (IMF, Világbank), külföldi kereskedelmi bankok hitelei és kölcsönei, a külföldi befektetők megnyerése is lehetséges megoldás az államadósság csökkentésére. A vállalatok költségvetési kapcsolatai, főbb vállalati adók A vállalatok költségvetéssel való kapcsolata 2 irányú, a különböző adók és járulékok formájában befizetésekkel járulnak hozzá a költségvetéshez, ugyanakkor annak terhére különböző támogatásokban is részesülnek. A vállalatok főbb költségvetési befizetései: társasági adó (18%): A gazdasági társaságok elért nyereségük alapján adóznak. Az adó alapját a könyvelés szerinti eredménykimutatás képezi (adózás előtti eredmény). A társasági adóról szóló törvény értelmében az adózás előtti eredményt növelő és csökkentő tényezők figyelembevételével kell kiszámítani a társasági adó alapját. (Az adóalapot növelő tételek pl.: a várható veszteségekre és költségekre képzett céltartalék összege, bírságok, kötbérek, normán vagy terven felüli értékcsökkenés, stb. Az adóalapot csökkentő tételek lehetnek: előző évek vesztesége, a korábban képzett céltartalék felhasználásának összege, közhasznú adományok összege, kapott osztalék összege, beruházási hitelek után fizetett kamatok meghatározott része, stb. EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) (25%): Az adó alanya lehet egyéni és társas vállalkozás is, amennyiben maradéktalanul megfelel a törvény előírásainak és bejelenti az adóhatóságnak, hogy az EVA szabályai szerint kíván adózni. A leglényegesebb kitétel, hogy a működő vállalkozás éves összes árbevétele az adóévet megelőző évben nem haladta meg, ill. az adóévben várhatóan nem fogja meghaladni a 25 millió Ft-ot. Az EVA alapja az elért éves árbevételnek a törvényben meghatározott módosításokkal korrigált összege. Az adó mértéke a pozitív adóalap 25%-a. 8

9 Öko-adó (energiaadó + környezetterhelési díj): Az energiaadó alanyai elsősorban a közüzemi szolgáltatók, energiakereskedők és a végső fogyasztók. Fizetési kötelezettség az energia értékesítésekor és vásárlásakor történik, a lakossági fogyasztóknak történő értékesítés kivételével. Mértéke villamosenergiánál megawattonként 186 Ft, földgáznál gigajouleonként 56 Ft től kezdve a szén-értékesítésre is vonatkozik, vagyis az adóalanyok közé kerültek a TÜZÉP telepek és szénkereskedők is. A környezetterhelési díj olyan vállalkozásokat érint, melyeknek tevékenysége szennyezőanyag-kibocsátással jár. A fizetendő díj mértékét képlet segítségével számolják ki. Bányajáradék: ez olyan társaságok által fizetendő járadék, melyek ásványi nyersanyagok vagy geotermikus energia kitermelésével foglalkoznak. Kőolaj és földgáznál 12%, nem energiahordozó ásványi nyersanyagoknál 5%, egyéb nyersanyagoknál 2%. Játékadó: alanya olyan társaság, mely szerencsejátékok szervezésével foglalkozik. Az adó lényege a szerencsejátékokból származó jövedelmek egy részének közcélra fordítása. (A szerencsejátékot SZJA is terheli, annak alanya pedig a játékos). A különböző szerencsejátéknak minősülő tevékenységektől függően az adó alapja és mértéke különböző. Cégautó adó: a február 1. óta hatályos adó tárgya a szervezet tulajdonában álló személygépkocsi, az adó alanya(i) a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa(i). Mértéke 1600 cm 3 hengerűrtartalomig havonta 7000 Ft, e felett pedig Ft, mely havonta fizetendő. Fogyasztáshoz kapcsolódó adók: ÁFA (általános forgalmi adó): Az ÁFA az adórendszer legfontosabb eleme, a költségvetési bevételek meghatározó nagyságrendű összetevője. Az adó a gazdasági élet teljes egészét átszövi, a termékek és szolgáltatások előállításától, azok végső felhasználókhoz történő eljutásáig funkcionál, vagyis ezek forgalmához kötődik. Nettó alapú, ami azt jelenti, hogy az adóalany az általa gyártott termék, vagy nyújtott szolgáltatás előállításához felhasznált anyagok, ill. igénybevett szolgáltatások beszerzési áraiban ún. előzetesen felszámított ÁFA-t a saját termékeinek (szolgáltatásainak) értékesítésekor levonhatja. Európában hozzáadott érték adóként említik (VAT Value Added Tax), ami azt jelenti, hogy a vállalkozásnak csak az általa létrehozott új értékhez kapcsolódó adót kell megfizetnie, tekintve, hogy az előzetesen felszámított adót - amelyet a szállítójának fizet ki a leszállított anyagról szóló számla kiegyenlítésekor - a befizetési kötelezettségéből levonhatja. Az ÁFA elszámolások alkalmával ezért van lehetőség az ÁFA visszaigénylésre is, ekkor értelemszerűen magasabb a vásárolt termékek/szolgáltatások ÁFA-ja, mint az azokból előállított új termékek értékesítési forgalmához kapcsolódó ÁFA. Az adó alapja tehát a termékértékesítésnél és 9

10 szolgáltatásnyújtásnál a teljesítés ellenértéke (nettó árbevétel). Az ÁFA bevallása és befizetése havi, negyedéves és éves gyakorisággal történik attól függően, hogy a vállalkozás árbevétele mekkora nagyságrendet ér el. A termékek és szolgáltatások a vámtarifaszámok, ill. a Szolgáltatások Jegyzéke rendszerére épülve jelenleg 3 adókulcs alá vannak besorolva július 1. óta az általános ÁFA kulcs 25% a korábbi 20% helyett. Van egy 18%-os kulcs, ami a törvényben felsorolt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik (pl. tej és tejtermékek, gabona, liszt és az abból készített termékek, szolgáltatásoknál távhő). Illetve vannak olyan dolgok, leginkább szolgáltatások, melyek 0%-os kulcs miatt ÁFA-val nem terheltek (pl. oktatás, eü-i szolgáltatás). Fogyasztási adó (jövedéki adó + fogyasztói adó): A fogyasztási adó hasonló az ÁFA-hoz, azzal a különbségtétellel, hogy a fogyasztási adó nem általános, hanem csak bizonyos termékekre vonatkozik. Két fajtáját különböztetjük meg: a jövedéki adót és a fogyasztói adót. A jövedéki adót az ún. ABC termékek után kell fizetni, azaz alkohol- és szesztartalmú termékek, benzin és üzemanyag, cigaretta és egyéb dohányáru után. A jövedéki adó az árban be van építve az ÁFA-n túl. A fogyasztói adót élvezeti cikkek, luxucikkek, szórakoztatóelektronikai termékek után kell megfizetni. Regisztrációs adó: az adó tárgya itt a Magyarországon forgalomba helyezendő személygépkocsik, lakóautók és motorkerékpárok. Az adó mértéke a személygépkocsi műszaki tulajdonságaitól, a környezetvédelmi osztályba sorolásától, valamint első forgalomba állításának időpontjától függ. Kiszámítása egy részletes feltételrendszeren alapul. A vállalatok központosított alapok számára teljesített befizetései: Munkaerőpiaci alapba: - munkaadói járulék (2009. július 1-től a minimálbér 2-szereséig ( Ft) 1%, az azt meghaladó rész után 3%) - rehabilitációs hozzájárulás (megváltozott képességű munkavállalók után kell fizetni, mértéke Ft/fő/év) - szakképzési hozzájárulás (a munkáltató által fizetett éves bruttó munkabér 1,5%-a ennek csak egy részét fordíthatja saját munkavállalóinak képzésére) Nyugdíjbiztosítási alapba: - munkaadói nyugdíjbiztosítási járulék (24%) Egészségbiztosítási alapba: - munkaadói egészségbiztosítási járulék (5%) - egészségügyi hozzájárulás ( EHO 1950 Ft/hó) Önkormányzatoknak fizetendő helyi adók: 10

11 Iparűzési adó, gépjárműadó, kommunális adó, építmányadó, telekadó, idegenforgalmi adó A vállalkozások költségvetésből kapott támogatásai/kedvezményei: Azok a támogatások, melyeket a vállalkozások a költségvetésből kapnak, elsősorban mind a foglalkoztatás növelését, és a munkahelyek védelmét, megerősítését és fejlesztését szolgálják. Az állam vállalkozásokat támogató eszközeinek választéka sokrétű, példák ezek megvalósulására: START kártya: mindazon 30 év alatti, felsőfokú végzettséggel rendelkező személy igényelheti, aki először létesít tartós munkaviszonyt. A kártyával rendelkező fiatal pályakezdő után a munkáltatónak 2 éven keresztül az EHO, illetve a munkaadói járulék és a munkaadói tb járulék együttes megfizetése helyett az alkalmazás első évében a bruttó munkabér 10%-át, a 2. évben annak 20%-át kell megfizetnie. A START Plusz egy hasonló program, mely a gyes-ről visszatérő fiatal munkavállalók helyzetén és egyúttal a munkáltatókén is kíván javítani, a START Extra pedig az 50 év felettiek elhelyezkedési gondjainak enyhítésére szolgáló program. START Extra-nál a munkaadó a kártya lejáratától függetlenül jogosult a kedvezményekre, itt csak a 2. évtől kezdve kell a munkaadói járulék és munkaadói tb járulék helyett a bruttó bér 10%-át kifizetnie, az első évben sem EHO-t sem pedig a 2 járulékot nem kell megfizetnie abszolút. Állami garanciavállalás és támogatás speciális hitelprogramoknál: ezek az elemek különösen a KKV szektor helyzetének javítására szolgálnak. Ide sorolható pl. a mikrohitel konstrukció vagy a Széchenyi Kártya 2 konstrukciónál jellemző állami kamattámogatás és garanciadíjtámogatás, melyeknek külön előirányzata van a költségvetésben. A program részben az állami szerepvállalásnak köszönhetően is sikeres. Emellett a jelenlegi válságkezelésre szolgáló 800 milliárd Ft-os stratégiai alap is egy a (kis)vállalkozások támogatására elkülönített forrástömeg, amelynek legfőbb funkciói pl. a hitelgarancia vállalás, KKV-k finanszírozására fordítandó refinanszírozási hitelalap létrehozása a kereskedelmi bankoknál (50 milliárd Ft, amelyet csak KKV-knak hitelezhetnek), beruházások és fejlesztések támogatása stb. 11

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a Vállalkozások lk á k adózása (MSC levelező hallgatók részére) (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás rendjéről szóló tv., SZJA, TA, ÁFA törvény Vizsga: Félórás vizsga az elméletből

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE. BEVÉTELEK teljesítés I-XI. hó %-a

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE. BEVÉTELEK teljesítés I-XI. hó %-a A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 1. számú melléklet 214. évi 215. évi BEVÉTELEK teljesítés I-XI. hó teljesítés %-a törvényi módosított előirányzat I-XI. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 11 954

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK 2004. é v i 2005. é v i BEVÉTELEK teljesítés teljesítés I. hó /előzetes/ %-a előirányzat I. hó % % Társasági adó 448 708 28 564 6,4% 467 802 23 536 5,0%

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

4. tétel. A központi kormányzat

4. tétel. A központi kormányzat 4. tétel Az államháztartás alrendszerei, működésük bemutatása különös tekintettel a költségvetési eljárásra. Állami feladatok finanszírozásának rendszere: közbevételek és közkiadások. A magyar államháztartás

Részletesebben

(= ) (B1)

(= ) (B1) # Megnevezés eredeti 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 259 302 259 302 259 302 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 179 300 176 523

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben