Az államháztartás alrendszerei, működésük bemutatása különös tekintettel a költségvetési eljárásra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az államháztartás alrendszerei, működésük bemutatása különös tekintettel a költségvetési eljárásra"

Átírás

1 4. Az államháztartás alrendszerei, működésük bemutatása különös tekintettel a költségvetési eljárásra. Állami feladatok finanszírozásának rendszere: közbevételek és közkiadások A magyar államháztartás jelenlegi helyzete. Államadósság kezelés. A vállalatok költségvetési kapcsolatai, főbb vállalati adók. Az államháztartás alrendszerei, működésük bemutatása különös tekintettel a költségvetési eljárásra Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatokat ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere. Közgazdasági értelemben a nemzetgazdaság része, a közfeladatokat ellátó és finanszírozó gazdálkodási rendszer. 4 alrendszere van: arányok - központi költségvetés (50%) - társadalombiztosítás (24%) - elkülönített állami pénzalapok (2%) - helyi önkormányzatok (24%) A helyi önkormányzatok az államháztartás helyi szintű alrendszerét jelentik együttesen, az első 3 pedig központi szintű alrendszer. Központi költségvetés: Ez egy olyan állami szintű pénzügyi terv, mely 1 éves időszakra vonatkozóan tartalmazza a tervezett bevételeket és kiadásokat. Megalkotásában részt vesz a pénzügyminiszter, a kormány és az Országgyűlés (továbbiakban ogy), a költségvetés formája törvény. (Pl. a évi költségvetési törvény a évi bevételek és kiadások tervezéséről szól.) A költségvetési törvényt minden évben legkésőbb december 31-ig kell elfogadni, amennyiben ez nem történik meg, egy átmeneti gazdálkodási tv. lép életbe. A költségvetési tv. megvalósításának sikerességét a zárszámadási tv. foglalja össze. A szerkezeti felépítést tekintve a költségvetés legnagyobb egységei a fejezetek. Ezek a költségvetési tervezés, végrehajtás és beszámolás szempontjából önállóan felügyelt és irányított szervek és előirányzatok összességét jelentik. (Pl. egyes hatalmi ágakat megtestesítő szervek: Alkotmánybíróság, Ogy., Állami Számvevőszék; közigazgatási ágazatok szervei pl. KSH; speciális körülmények esetén más szervek pl: GVH). A fejezeteken belül címek és alcímek vannak, ezek a szervezeti és szabályozási szempontból összetartozó tovább részletezett előirányzatok összességét jelentik. Cím lehet például egy ogy-i párt támogatása. A címrendet a kormány évközben kiegészítheti vagy módosíthatja. Az előirányzat csoportok a 1

2 költségvetési szervek működési költségvetését és a felhalmozási előirányzatokat (pl. beruházás) jelentik. Az előirányzatok jelentik a legkisebb költségvetési egységet, mindig konkrét szervhez és konkrét feladathoz társulnak (pl. működési beruházás, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok). Példa egy költségvetési egység lebontására: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet Rendőrség (ORFK) cím Heves Megyei Rendőr-főkapitányság alcím Heves Megyei Rendőr-főkapitányság személyi juttatásai előirányzat A költségvetés végrehajtásának eredménye lehet költségvetési hiány (deficit) vagy többlet (szufficit). A hiányt az állam kötvényekkel és értékpapírokkal, esetleg kereskedelmi bankoktól felvett hitellel pótolhatja. A Jegybank függetlensége miatt nem nyújthat hitelt az államnak. A költségvetés során tartalékokat is képeznek: általános- és céltartalék. Az általános nem lehet több, mint az adott évi költségvetési mérlegfőösszeg 2%-a, de nem lehet kevesebb annak 0,5%-nál. Ez egy nem kötött felhasználási célú tartalék, előre nem tervezett kiadások fedezetére szolgál. A céltartaléknál már kötött a felhasználási cél (pl. oktatásügy), de a költségvetési törvényjavaslat elfogadásakor még nem ismert a fejezet cím alcím előirányzat szerinti felosztás. A költségvetési év során pótköltségvetési tv.-t fogadhatnak el akkor, ha óriási az eltérés a tervezett költségvetéstől. Ilyen esetben egy nem várt kiadás merül fel, melyre nem nyújt elég fedezetet az általános tartalék. A pótköltségvetésben feltüntetik ezt a felmerülő kiadást és előirányzatot rendelnek hozzá. Az eredeti előirányzatoktól való eltérések során lehetőség van: Előirányzat átcsoportosításra: fejezetek és címek között vagy azokon belül (f-f, c-c). Az egyik előirányzat növelésével egyidejűleg csökkentik a másikat. Fejezeteken belüli vagy azok közti átcsoportosítást az ogy. vagy a kormány kezdeményezheti. A címek közti, illetve egy címen belüli átcsoportosítást a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője kezdeményezheti. Előirányzat módosításra: pl. bevételi ei növelése, vagy kiadási ei változatlansága mellett egyidejűleg csökkenthetik a támogatási ei-ot. Tartalékfelhasználásra (ei növelésére kerül sor) Előirányzat csökkentésre, zárolásra (felfüggesztés egy időre) vagy törlésre (lemondás) Költségvetési eljárás: ez a költségvetési tv. tervezése és elfogadásának folyamata. Az eljárás 4 fő szakasza az előkészítés, az elfogadás, a végrehajtás és a zárszámadás. Az előkészítés a 2

3 pénzügyminiszter feladata, aki legkésőbb április 15-ig (választási évben június 30-ig) a kormány elé terjeszti a költségvetési irányelveket, előkészíti a költségvetési és zárszámadási törvény tervezeteit. Ezután a kormány határozata alapján a pénzügyminiszter egy rendeletben szabályozza az éves költségvetési tervezésre vonatkozó szabályokat. Az előkészítés során a felügyeleti szervek egyeztetnek az alájuk tartozó költségvetési szervekkel a tervezett keretszámokról és feladatokról. A költségvetési szervek és a felügyeletüket ellátók is elkészítik saját javaslataikat a költségvetéssel kapcsolatban, melyet eljuttatnak a pénzügyminiszterhez. A pénzügyminiszterrel való egyeztetés után kerülhet sor a javaslat véglegesítésére, melyet a miniszter költségvetési törvényjavaslatként augusztus 31-ig ( * október 15-ig) a kormány elé terjeszt, a kormány pedig az ogy. elé szeptember 30-ig (október 31-ig). A kormány egyúttal az előirányzatok megalapozásához szükséges törvényjavaslatait is az ogy. elé terjeszti. A költségvetési törvényjavaslatot minden parlamenti bizottság véleményezi, ezeket a véleményeket a Költségvetési Bizottság összefoglalja és az ogy. elé terjeszti. A parlamenti elfogadásnak 2 szakasza van: általános vita november 30-ig, onnantól pedig részletes vita. Az általános vita során a legfőbb költségvetési irányszámokról döntenek, a részletes vita során megvitatják az egyes fejezetek kiadási és bevételi főösszegét és egyéb részleteket. 50% + 1 szavazat szükséges a költségvetési törvényjavaslat elfogadásához. Amennyiben nem sikerül elfogadnia az ogy-nek a költségvetési tv-t, akkor az átmeneti gazdálkodásról szóló tv.-t (indemnitási tv.) kell elfogadnia. Ez egy átmeneti ideiglenes hatályú tv, ami egészen az új költségvetési tv. elfogadásáig van hatályban. Ennek értelmében az ogy. felhatalmazza a kormányt, hogy az előző évi költségvetési tv. szerint szedje be az államot megillető bevételeket és teljesítse az állami kiadásokat. Az indemnitási tv. elfogadásához elegendő a jelen lévő képviselők 50% + 1 szavazata. Ha ez sem kerül elfogadása akkor beáll az ún. ex lex állapot, vagyis a törvényen kívüliség. Ekkor az ogy. jóváhagyása már csak egy alkotmányos jellegű felhatalmazás keretében adható meg. Normál esetben azonban a költségvetési törvényjavaslat december 31-ig elfogadásra kerül és megkezdődhet a végrehajtás. Ennek során a költségvetési szervek vezetőinek kötelezettséget kell vállalnia a költségvetés törvény szerinti végrehajtására. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A kötelezettségvállalást ellen kell jegyezni, ez az adott szerv gazdasági vezetőjének feladata. Amennyiben ő nem ért egyet a költségvetési kötelezettségvállalással, záradékkal látja el az okmányt, melyben kifejti, hogy utasításra * Választási év esetén lévő dátum! 3

4 történt az ellenjegyzés és értesíti a felügyeleti szervet 8 napon belül. A felügyeleti szerv a jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül kivizsgálja az ügyet. A felülvizsgálat során megállapítják, hogy törvényes vagy törvénytelen e a kötelezettségvállalás. Eredményképpen a kötelezettségvállalást megsemmisíthetik, ha súlyos a feltárt törvényellenesség. Enyhébb esetben megmarad a kötelezettségvállalás, de csak részben bizonyos feltételek mellett. Ha a gazdasági vezető egyetért a kötelezettségvállalással, megkezdődhet az utalványozás, vagyis a kiadás teljesítésének elrendelése erre a költségvetési szerv vezetője jogosult. A kiadás teljesítésének elrendelését érvényesíteni kell, ehhez ellenőrizni kell a kifizetés jogosultságát, az összeget, a fedezet meglétét és az alaki feltételek betartását. A költségvetés megvalósításának ellenőrzésére szolgál a zárszámadás, mely egy költségvetési tényeket tartalmazó kimutatás. Összeveti a bevételek és kiadások valós, illetve tervezett mértékét. A zárszámadást a költségvetési év utolsó napján kell elkészíteni. A kormány köteles egy beszámolót készíteni a költségvetésről, és azt a parlament elé terjeszteni a költségvetési évet követő 8 hónapon belül. Ez maga a zárszámadási törvényjavaslat. A zárszámadási törvényjavaslatot szintén be kell nyújtani az ÁSZ-hoz (Állami Számvevőszék) a parlamenti benyújtást megelőzően 2 hónappal. Társadalombiztosítási alrendszer: A társadalombiztosítási alrendszer finanszírozza és ellátja a Tb. törvényben meghatározott feladatokat. 2 fontos alegysége a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap. Ha e 2 alap közül bármelyiknek hiánya van, a zárszámadáskor a központi költségvetés terhére kell azt elszámolni. A költségvetési törvényjavaslat benyújtásakor tájékoztatni kell az ogy-t a Nyugdíjbiztosítási Alap következő 5 évben várható bevételeinek és kiadásainak mértékéről. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében max. a kiadási mérlegfőösszegük 1%-ának erejéig képezhető tartalék. Társadalombiztosításra jogosultak közé tartoznak a munkaviszonyban lévő magánszemélyek, közalkalmazottak, köztisztviselők, rendvédelmi szervek dolgozói, tanulószerződéssel rendelkező diákok és hallgatók, egyházi szolgálatot teljesítő személyek, szövetkezeti tagok és alapítvány/kamara/társadalmi szervezet tisztségviselői. Munkaviszony vagy tanulói jogviszony megszűnésével, fizetés nélküli szabadság, előzetes letartóztatás és szabadságvesztés esetén szünetel a biztosítás. Egészségbiztosítási ellátások: eü-i szolgáltatás, pénzbeli ellátások (pl. terhességi-gyermekágyi segély, táppénz), baleseti ellátások (pl. baleseti táppénz- és járadék). Nyugdíjbiztosítási ellátások: társadalombiztosítási saját jogú ellátás (öregségi-, rokkantsági-, és baleseti Kivétel akkor, ha 3 évesnél fiatalabb gyerek gondozása miatt van szabadságon a dolgozó, illetve ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján átlagkereset jár neki a munkaszüneteltetés ideje alatt. 4

5 rokkantsági nyugdíj), hozzátartozói nyugellátás (pl. özvegyi nyugdíj, árvaellátás). A társadalombiztosítási alapok legnagyobb forrásai a társadalmi befizetések, melyeknek formái az egészségbiztosítási-, és nyugdíjjárulék. Ezeket a munkaadók és a munkavállalók is befizetik (foglalkoztatóknál nyugdíjbiztosítási járulék van!) január 1-től a munkaadói TB járulék 29% (24% nyugdíjbiztosítási és 5% egészségbiztosítási). A munkavállalói nyugdíjjárulék 9,5% (aki magánnyugdíjpénztári tag, annak csak 1,5%-ot kell munkavállalói nyugdíjjárulékként befizetnie 8% a magánnyugdíjpénztárba megy. Aki nem tag, az mind a 9,5%-ot a Nyugdíjbiztosítási Alapba fizeti be). A munkavállalói egészségbiztosítási járulék 6%-os. Elkülönített állami pénzalapok alrendszere: Az állam egyes feladatait részben államháztartáson kívüli forrásokból finanszírozó olyan alapok, melyek működése az államháztartáson belül elkülönített finanszírozást tesz lehetővé. Kizárólag ogy. hozhat létre ilyen alapot, törvény elfogadásával. Az alap létrehozásakor meg kell határozni annak rendeltetését, teljesíthető kiadásainak körét, a felhasználásért felelős minisztert. Az alap forrásai lehetnek célzott adójellegű befizetések, járulékok, illetve bírságok címén államháztartáson kívülről származó források. Kiadási oldalukon a felhasználási kötöttség jellemző. Jelenlegi alapok: Munkaerőpiaci Alap, Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. Az alapot kezelő miniszternek éves költségvetési beszámolót és mérleget kell készítenie, melyet az ÁSZnak meg kell küldenie. A könyvvizsgálatok eredményéről a kormány a zárszámadás keretében tájékoztatja az ogy-t. Az alapból vállalkozási tevékenység nem finanszírozható, meghatározott szervezetek (pl. alapítványok, egyházak) számára csak konkrét feladat megvalósítása céljából adhatnak egyedi támogatást. Helyi önkormányzatok alrendszere: Az önkormányzatok az államháztartás részét képezik, ahhoz teljes pénzforgalmukkal kapcsolódnak: az államháztartás mérlegéhez (bevételekhez/kiadásokhoz) bruttó módon, az állami költségvetéshez az állami támogatásokon keresztül nettó módon. Az önkormányzatokat megillető támogatásokat és hozzájárulásokat, illetve a központi beszedett adókból való részesedésük mértékét a központi költségvetés határozza meg. Az önkormányzatoknak relatív gazdasági-pénzügyi önállósága van (Alkotmány IX. fejezet), szedhetnek be helyi adókat (pl. építményadó, telekadó) és vállalkozói szabadsággal is rendelkeznek. Típus szerint vannak települési (városi vagy községi), megyei és fővárosi (és kerületei) önkormányzatok. A települési önkormányzatok felépítése: van képviselőtestület és annak bizottságai, 5

6 polgármester, alpolgármester és jegyző, képviselőtestület hivatala, településrészi önkormányzat. Megyei önkormányzat felépítése: közgyűlés és annak elnöke, megyei tisztségviselők, megyei önkormányzati hivatal, megyei főjegyző. Az önkormányzatok által ellátandó közfeladatokat az önkormányzati tv. vagy egyéb ágazati tv-ek rögzítik. Ilyen feladatok az önkormányzati tv. alapján pl: egészséges ivóvízellátás, óvodai nevelés, általános iskolai oktatás és nevelés, eü-i és szociális ellátás, közvilágítás, helyi közutak és köztemető fenntartása stb. ágazati tv-ek alapján pl: települési hulladék gyűjtése, szociális gondoskodás, területrendezés, közgyűjtemények fenntartása. Az önkormányzatok törzsvagyona a kötelező feladatok ellátását biztosítja, a vállalkozói vagyon szabadon leköthető, de nem veszélyeztetheti a kötelező alapfeladatok ellátását, nem vállalhat korlátlan felelősséget az önkormányzat, törzsvagyonnal nem vállalkozhat. Az önkormányzatok bevételi forrásai a helyi adók, vállalkozói tevékenységből származó nyereség, beszedett bírságok és illetékek, átengedett központi adók: pl. gépjárműadó, szja és a központi költségvetésből kapott támogatások. Az önkormányzatok is saját költségvetéssel rendelkeznek. Állami feladatok finanszírozásának rendszere: közbevételek és közkiadások Közbevételnek minősül minden olyan pénzeszköz, mely az államháztartás bármely alrendszerének bevételi oldalán jelenik meg, függetlenül az adott pénzeszköz eredetétől és jogcímétől. A közhatalmi bevételek alkotmányos alapja a közteherviselés elve (Alkotmány 70/I..). A Magyar Köztársaság területén működő jövedelemmel, bevétellel, illetve vagyonnal rendelkező személy, szervezet kötelezhető arra, hogy befizetéseivel hozzájáruljon az államháztartás alrendszereinek feladatellátásához. Fizetési kötelezettség csak törvényben vagy önkormányzati rendeletben írható elő. Közbevételek csoportjai: közhatalmi bevételek (fiskális és államigazgatási jellegű bevételek) magánjogi bevételek (privatizációs, koncessziós bevételek és tőkejövedelmek) egyéb bevételek (külföldi segélyek, adományok, állami öröklésből származó bevételek) Fiskális bevételek: adó, illeték, járulék, vám, vámteher (a vámteher a vámon felül tartalmazza a termékimportot terhelő forgalmi adót és illetékeket is), hozzájárulás, bírság, díj (igazgatási szolgáltatásoké) Állami tulajdon vagy államilag gyakorolt tevékenység bérbe adása 6

7 Közkiadások csoportjai: Közhatalmi kiadások (hatósági-igazgatási feladatok), közszolgáltatások, központi beruházások, támogatások (pl. agrártámogatás, lakástámogatás, energiaár-támogatás stb.), transzferek más alrendszerek részére, egyéb kiadások (pl. tartalékok vagy adósságszolgálat) A magyar államháztartás jelenlegi helyzete Az államháztartás állapotának meghatározásakor használt elsődleges fogalom az államháztartási hiány vagy többlet. Az államháztartási hiány lényegében azt jelenti, hogy az államháztartás kiadásai magasabbak, mint a bevételi oldal, ez okozza a hiányt/deficitet (többletnél (szufficit) fordítva). Az államháztartási hiány azt mutatja meg, hogy mekkora az állam nettó hitelének folyó piaci áron számított mértéke. A hiányt gyakran ráta formában is kifejezik, ekkor a GDP-hez viszonyítják az előbb említett hiány mértékét. Magyarországon a 2009-es év első 10 hónapja alatt az államháztartási hiány önkormányzatok nélkül 1047,7 milliárd Ft, ami a GDP kb. 4%-a. A központi költségvetésben jelentős, 61,7 milliárd Ft többlet jött létre októberben, amelyet az elkülönített állami pénzalapok 8,5 milliárd Ft-os és a tb alapok 41,7 milliárd Ft-os hiánya csökkentett. A Pénzügyminisztérium azzal számol, hogy az év végére a deficit 992,4 milliárd Ft-ra csökken, a pénzforgalmi hiány - önkormányzatok nélkül - a GDP 3,8 százaléka lesz. Államadósság kezelés Az államadósság az önkormányzatok és a kormány adósságainak konszolidált összegét jelenti, amibe beletartozik minden egyes államháztartási alrendszer valamennyi adóssága. Az államadósság jelenlegi mértékét tekintve elmondható, hogy december végén jellemző GDP arányos 73%-ról 79,4%-ra növekedett szeptember végére. Az MNB adatai szerint az államháztartás bruttó adóssága 2009 harmadik negyedévének végén milliárd Ft. Az államadósság kezelésének feladatát az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK Zrt.) látja el hazánkban. Az ÁKK Zrt ben jött létre a Magyar Államkincstár funkcionális átszervezésekor és azóta is önálló szervként működik. A szerv feladata a költségvetés fizetőképességének fenntartása, a költségvetési hiány finanszírozása, állami hitelfelvételek és hitelvállalások szervezése, állampapírok kibocsátása. 7

8 Az államadósság kezelése történhet belföldi és külföldi források felhasználásának segítségével. Belföldi lehetőségek között szerepel az államháztartáson belüli finanszírozás (az egyik alrendszer finanszírozza a másikat), a kereskedelmi bankoktól felvett hitelek és kölcsönök, vagy a különféle állampapírok (Államkötvény 3,5,10 vagy 15 éves futamidejű, Diszkont Kincstárjegy 3 vagy 12 hónapos futamidejű, Kamatozó Kincstárjegy 1 éves, Kincstári Takarékjegy 1 vagy 2 éves) értékesítése. Az államadósság külföldi forrásokból történő finanszírozásának lehetőségei közé tartoznak a különböző nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett hitelek (IMF, Világbank), külföldi kereskedelmi bankok hitelei és kölcsönei, a külföldi befektetők megnyerése is lehetséges megoldás az államadósság csökkentésére. A vállalatok költségvetési kapcsolatai, főbb vállalati adók A vállalatok költségvetéssel való kapcsolata 2 irányú, a különböző adók és járulékok formájában befizetésekkel járulnak hozzá a költségvetéshez, ugyanakkor annak terhére különböző támogatásokban is részesülnek. A vállalatok főbb költségvetési befizetései: társasági adó (18%): A gazdasági társaságok elért nyereségük alapján adóznak. Az adó alapját a könyvelés szerinti eredménykimutatás képezi (adózás előtti eredmény). A társasági adóról szóló törvény értelmében az adózás előtti eredményt növelő és csökkentő tényezők figyelembevételével kell kiszámítani a társasági adó alapját. (Az adóalapot növelő tételek pl.: a várható veszteségekre és költségekre képzett céltartalék összege, bírságok, kötbérek, normán vagy terven felüli értékcsökkenés, stb. Az adóalapot csökkentő tételek lehetnek: előző évek vesztesége, a korábban képzett céltartalék felhasználásának összege, közhasznú adományok összege, kapott osztalék összege, beruházási hitelek után fizetett kamatok meghatározott része, stb. EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) (25%): Az adó alanya lehet egyéni és társas vállalkozás is, amennyiben maradéktalanul megfelel a törvény előírásainak és bejelenti az adóhatóságnak, hogy az EVA szabályai szerint kíván adózni. A leglényegesebb kitétel, hogy a működő vállalkozás éves összes árbevétele az adóévet megelőző évben nem haladta meg, ill. az adóévben várhatóan nem fogja meghaladni a 25 millió Ft-ot. Az EVA alapja az elért éves árbevételnek a törvényben meghatározott módosításokkal korrigált összege. Az adó mértéke a pozitív adóalap 25%-a. 8

9 Öko-adó (energiaadó + környezetterhelési díj): Az energiaadó alanyai elsősorban a közüzemi szolgáltatók, energiakereskedők és a végső fogyasztók. Fizetési kötelezettség az energia értékesítésekor és vásárlásakor történik, a lakossági fogyasztóknak történő értékesítés kivételével. Mértéke villamosenergiánál megawattonként 186 Ft, földgáznál gigajouleonként 56 Ft től kezdve a szén-értékesítésre is vonatkozik, vagyis az adóalanyok közé kerültek a TÜZÉP telepek és szénkereskedők is. A környezetterhelési díj olyan vállalkozásokat érint, melyeknek tevékenysége szennyezőanyag-kibocsátással jár. A fizetendő díj mértékét képlet segítségével számolják ki. Bányajáradék: ez olyan társaságok által fizetendő járadék, melyek ásványi nyersanyagok vagy geotermikus energia kitermelésével foglalkoznak. Kőolaj és földgáznál 12%, nem energiahordozó ásványi nyersanyagoknál 5%, egyéb nyersanyagoknál 2%. Játékadó: alanya olyan társaság, mely szerencsejátékok szervezésével foglalkozik. Az adó lényege a szerencsejátékokból származó jövedelmek egy részének közcélra fordítása. (A szerencsejátékot SZJA is terheli, annak alanya pedig a játékos). A különböző szerencsejátéknak minősülő tevékenységektől függően az adó alapja és mértéke különböző. Cégautó adó: a február 1. óta hatályos adó tárgya a szervezet tulajdonában álló személygépkocsi, az adó alanya(i) a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa(i). Mértéke 1600 cm 3 hengerűrtartalomig havonta 7000 Ft, e felett pedig Ft, mely havonta fizetendő. Fogyasztáshoz kapcsolódó adók: ÁFA (általános forgalmi adó): Az ÁFA az adórendszer legfontosabb eleme, a költségvetési bevételek meghatározó nagyságrendű összetevője. Az adó a gazdasági élet teljes egészét átszövi, a termékek és szolgáltatások előállításától, azok végső felhasználókhoz történő eljutásáig funkcionál, vagyis ezek forgalmához kötődik. Nettó alapú, ami azt jelenti, hogy az adóalany az általa gyártott termék, vagy nyújtott szolgáltatás előállításához felhasznált anyagok, ill. igénybevett szolgáltatások beszerzési áraiban ún. előzetesen felszámított ÁFA-t a saját termékeinek (szolgáltatásainak) értékesítésekor levonhatja. Európában hozzáadott érték adóként említik (VAT Value Added Tax), ami azt jelenti, hogy a vállalkozásnak csak az általa létrehozott új értékhez kapcsolódó adót kell megfizetnie, tekintve, hogy az előzetesen felszámított adót - amelyet a szállítójának fizet ki a leszállított anyagról szóló számla kiegyenlítésekor - a befizetési kötelezettségéből levonhatja. Az ÁFA elszámolások alkalmával ezért van lehetőség az ÁFA visszaigénylésre is, ekkor értelemszerűen magasabb a vásárolt termékek/szolgáltatások ÁFA-ja, mint az azokból előállított új termékek értékesítési forgalmához kapcsolódó ÁFA. Az adó alapja tehát a termékértékesítésnél és 9

10 szolgáltatásnyújtásnál a teljesítés ellenértéke (nettó árbevétel). Az ÁFA bevallása és befizetése havi, negyedéves és éves gyakorisággal történik attól függően, hogy a vállalkozás árbevétele mekkora nagyságrendet ér el. A termékek és szolgáltatások a vámtarifaszámok, ill. a Szolgáltatások Jegyzéke rendszerére épülve jelenleg 3 adókulcs alá vannak besorolva július 1. óta az általános ÁFA kulcs 25% a korábbi 20% helyett. Van egy 18%-os kulcs, ami a törvényben felsorolt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik (pl. tej és tejtermékek, gabona, liszt és az abból készített termékek, szolgáltatásoknál távhő). Illetve vannak olyan dolgok, leginkább szolgáltatások, melyek 0%-os kulcs miatt ÁFA-val nem terheltek (pl. oktatás, eü-i szolgáltatás). Fogyasztási adó (jövedéki adó + fogyasztói adó): A fogyasztási adó hasonló az ÁFA-hoz, azzal a különbségtétellel, hogy a fogyasztási adó nem általános, hanem csak bizonyos termékekre vonatkozik. Két fajtáját különböztetjük meg: a jövedéki adót és a fogyasztói adót. A jövedéki adót az ún. ABC termékek után kell fizetni, azaz alkohol- és szesztartalmú termékek, benzin és üzemanyag, cigaretta és egyéb dohányáru után. A jövedéki adó az árban be van építve az ÁFA-n túl. A fogyasztói adót élvezeti cikkek, luxucikkek, szórakoztatóelektronikai termékek után kell megfizetni. Regisztrációs adó: az adó tárgya itt a Magyarországon forgalomba helyezendő személygépkocsik, lakóautók és motorkerékpárok. Az adó mértéke a személygépkocsi műszaki tulajdonságaitól, a környezetvédelmi osztályba sorolásától, valamint első forgalomba állításának időpontjától függ. Kiszámítása egy részletes feltételrendszeren alapul. A vállalatok központosított alapok számára teljesített befizetései: Munkaerőpiaci alapba: - munkaadói járulék (2009. július 1-től a minimálbér 2-szereséig ( Ft) 1%, az azt meghaladó rész után 3%) - rehabilitációs hozzájárulás (megváltozott képességű munkavállalók után kell fizetni, mértéke Ft/fő/év) - szakképzési hozzájárulás (a munkáltató által fizetett éves bruttó munkabér 1,5%-a ennek csak egy részét fordíthatja saját munkavállalóinak képzésére) Nyugdíjbiztosítási alapba: - munkaadói nyugdíjbiztosítási járulék (24%) Egészségbiztosítási alapba: - munkaadói egészségbiztosítási járulék (5%) - egészségügyi hozzájárulás ( EHO 1950 Ft/hó) Önkormányzatoknak fizetendő helyi adók: 10

11 Iparűzési adó, gépjárműadó, kommunális adó, építmányadó, telekadó, idegenforgalmi adó A vállalkozások költségvetésből kapott támogatásai/kedvezményei: Azok a támogatások, melyeket a vállalkozások a költségvetésből kapnak, elsősorban mind a foglalkoztatás növelését, és a munkahelyek védelmét, megerősítését és fejlesztését szolgálják. Az állam vállalkozásokat támogató eszközeinek választéka sokrétű, példák ezek megvalósulására: START kártya: mindazon 30 év alatti, felsőfokú végzettséggel rendelkező személy igényelheti, aki először létesít tartós munkaviszonyt. A kártyával rendelkező fiatal pályakezdő után a munkáltatónak 2 éven keresztül az EHO, illetve a munkaadói járulék és a munkaadói tb járulék együttes megfizetése helyett az alkalmazás első évében a bruttó munkabér 10%-át, a 2. évben annak 20%-át kell megfizetnie. A START Plusz egy hasonló program, mely a gyes-ről visszatérő fiatal munkavállalók helyzetén és egyúttal a munkáltatókén is kíván javítani, a START Extra pedig az 50 év felettiek elhelyezkedési gondjainak enyhítésére szolgáló program. START Extra-nál a munkaadó a kártya lejáratától függetlenül jogosult a kedvezményekre, itt csak a 2. évtől kezdve kell a munkaadói járulék és munkaadói tb járulék helyett a bruttó bér 10%-át kifizetnie, az első évben sem EHO-t sem pedig a 2 járulékot nem kell megfizetnie abszolút. Állami garanciavállalás és támogatás speciális hitelprogramoknál: ezek az elemek különösen a KKV szektor helyzetének javítására szolgálnak. Ide sorolható pl. a mikrohitel konstrukció vagy a Széchenyi Kártya 2 konstrukciónál jellemző állami kamattámogatás és garanciadíjtámogatás, melyeknek külön előirányzata van a költségvetésben. A program részben az állami szerepvállalásnak köszönhetően is sikeres. Emellett a jelenlegi válságkezelésre szolgáló 800 milliárd Ft-os stratégiai alap is egy a (kis)vállalkozások támogatására elkülönített forrástömeg, amelynek legfőbb funkciói pl. a hitelgarancia vállalás, KKV-k finanszírozására fordítandó refinanszírozási hitelalap létrehozása a kereskedelmi bankoknál (50 milliárd Ft, amelyet csak KKV-knak hitelezhetnek), beruházások és fejlesztések támogatása stb. 11

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés I-VIII. hó %-a

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés I-VIII. hó %-a 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 213. évi 214. évi BEVÉTELEK teljesítés I-VIII. teljesítés %-a eredeti előirányzat I-VIII. előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 11 1 24,3 6 163 826,3

Részletesebben

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a Vállalkozások lk á k adózása (MSC levelező hallgatók részére) (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás rendjéről szóló tv., SZJA, TA, ÁFA törvény Vizsga: Félórás vizsga az elméletből

Részletesebben

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ I. hó

2013. évi évi BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ I. hó 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 213. évi 214. évi BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ teljesítés %-a Eredeti előirányzat előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1 967 796,5 694 474,5 6,3%

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE. BEVÉTELEK teljesítés I-XI. hó %-a

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE. BEVÉTELEK teljesítés I-XI. hó %-a A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 1. számú melléklet 214. évi 215. évi BEVÉTELEK teljesítés I-XI. hó teljesítés %-a törvényi módosított előirányzat I-XI. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 11 954

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK 2004. é v i 2005. é v i BEVÉTELEK teljesítés teljesítés I. hó /előzetes/ %-a előirányzat I. hó % % Társasági adó 448 708 28 564 6,4% 467 802 23 536 5,0%

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

(= ) (B1)

(= ) (B1) # Megnevezés eredeti 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 259 302 259 302 259 302 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 179 300 176 523

Részletesebben

4. tétel. A központi kormányzat

4. tétel. A központi kormányzat 4. tétel Az államháztartás alrendszerei, működésük bemutatása különös tekintettel a költségvetési eljárásra. Állami feladatok finanszírozásának rendszere: közbevételek és közkiadások. A magyar államháztartás

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Orfalu Községi Önkormányzat 2016. február 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Társasági adó évi törv. mód. előirányzat évi teljesítés évi teljesítés. Megnevezés

Társasági adó évi törv. mód. előirányzat évi teljesítés évi teljesítés. Megnevezés Társasági adó milliárd forintban A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása 1. Adózás előtti nyereség 4 658,6 4 567,5 4 636,1 2. Társasági adó alapja (pozitív) 2 670,5 2 510,2 2 657,6 3. Számított

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

2011. évi zárszámadás

2011. évi zárszámadás XLII. fejezet i csoport, kiemelt, megnevezés () 00. évi zárszámadás XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Vállalkozások költségvetési befizetései ( 600 Funkcióba nem sorolt ) Társasági adó

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához TÁJÉKOZTATÓ a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. szeptember 2 Tisztelt Ügyintéző! Az alábbiakban a jövedelemkiegészítés összegének

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK 2 8. é v i 2 9. é v i 2 8. é v i 2 9. é v i KIADÁSOK teljesítés /előzetes/ előirányzat I-XII. előir. %-a teljesítés /előzetes/ előirányzat I-XII. millió

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban

Részletesebben