Az államháztartás alrendszerei, működésük bemutatása különös tekintettel a költségvetési eljárásra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az államháztartás alrendszerei, működésük bemutatása különös tekintettel a költségvetési eljárásra"

Átírás

1 4. Az államháztartás alrendszerei, működésük bemutatása különös tekintettel a költségvetési eljárásra. Állami feladatok finanszírozásának rendszere: közbevételek és közkiadások A magyar államháztartás jelenlegi helyzete. Államadósság kezelés. A vállalatok költségvetési kapcsolatai, főbb vállalati adók. Az államháztartás alrendszerei, működésük bemutatása különös tekintettel a költségvetési eljárásra Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatokat ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere. Közgazdasági értelemben a nemzetgazdaság része, a közfeladatokat ellátó és finanszírozó gazdálkodási rendszer. 4 alrendszere van: arányok - központi költségvetés (50%) - társadalombiztosítás (24%) - elkülönített állami pénzalapok (2%) - helyi önkormányzatok (24%) A helyi önkormányzatok az államháztartás helyi szintű alrendszerét jelentik együttesen, az első 3 pedig központi szintű alrendszer. Központi költségvetés: Ez egy olyan állami szintű pénzügyi terv, mely 1 éves időszakra vonatkozóan tartalmazza a tervezett bevételeket és kiadásokat. Megalkotásában részt vesz a pénzügyminiszter, a kormány és az Országgyűlés (továbbiakban ogy), a költségvetés formája törvény. (Pl. a évi költségvetési törvény a évi bevételek és kiadások tervezéséről szól.) A költségvetési törvényt minden évben legkésőbb december 31-ig kell elfogadni, amennyiben ez nem történik meg, egy átmeneti gazdálkodási tv. lép életbe. A költségvetési tv. megvalósításának sikerességét a zárszámadási tv. foglalja össze. A szerkezeti felépítést tekintve a költségvetés legnagyobb egységei a fejezetek. Ezek a költségvetési tervezés, végrehajtás és beszámolás szempontjából önállóan felügyelt és irányított szervek és előirányzatok összességét jelentik. (Pl. egyes hatalmi ágakat megtestesítő szervek: Alkotmánybíróság, Ogy., Állami Számvevőszék; közigazgatási ágazatok szervei pl. KSH; speciális körülmények esetén más szervek pl: GVH). A fejezeteken belül címek és alcímek vannak, ezek a szervezeti és szabályozási szempontból összetartozó tovább részletezett előirányzatok összességét jelentik. Cím lehet például egy ogy-i párt támogatása. A címrendet a kormány évközben kiegészítheti vagy módosíthatja. Az előirányzat csoportok a 1

2 költségvetési szervek működési költségvetését és a felhalmozási előirányzatokat (pl. beruházás) jelentik. Az előirányzatok jelentik a legkisebb költségvetési egységet, mindig konkrét szervhez és konkrét feladathoz társulnak (pl. működési beruházás, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok). Példa egy költségvetési egység lebontására: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet Rendőrség (ORFK) cím Heves Megyei Rendőr-főkapitányság alcím Heves Megyei Rendőr-főkapitányság személyi juttatásai előirányzat A költségvetés végrehajtásának eredménye lehet költségvetési hiány (deficit) vagy többlet (szufficit). A hiányt az állam kötvényekkel és értékpapírokkal, esetleg kereskedelmi bankoktól felvett hitellel pótolhatja. A Jegybank függetlensége miatt nem nyújthat hitelt az államnak. A költségvetés során tartalékokat is képeznek: általános- és céltartalék. Az általános nem lehet több, mint az adott évi költségvetési mérlegfőösszeg 2%-a, de nem lehet kevesebb annak 0,5%-nál. Ez egy nem kötött felhasználási célú tartalék, előre nem tervezett kiadások fedezetére szolgál. A céltartaléknál már kötött a felhasználási cél (pl. oktatásügy), de a költségvetési törvényjavaslat elfogadásakor még nem ismert a fejezet cím alcím előirányzat szerinti felosztás. A költségvetési év során pótköltségvetési tv.-t fogadhatnak el akkor, ha óriási az eltérés a tervezett költségvetéstől. Ilyen esetben egy nem várt kiadás merül fel, melyre nem nyújt elég fedezetet az általános tartalék. A pótköltségvetésben feltüntetik ezt a felmerülő kiadást és előirányzatot rendelnek hozzá. Az eredeti előirányzatoktól való eltérések során lehetőség van: Előirányzat átcsoportosításra: fejezetek és címek között vagy azokon belül (f-f, c-c). Az egyik előirányzat növelésével egyidejűleg csökkentik a másikat. Fejezeteken belüli vagy azok közti átcsoportosítást az ogy. vagy a kormány kezdeményezheti. A címek közti, illetve egy címen belüli átcsoportosítást a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője kezdeményezheti. Előirányzat módosításra: pl. bevételi ei növelése, vagy kiadási ei változatlansága mellett egyidejűleg csökkenthetik a támogatási ei-ot. Tartalékfelhasználásra (ei növelésére kerül sor) Előirányzat csökkentésre, zárolásra (felfüggesztés egy időre) vagy törlésre (lemondás) Költségvetési eljárás: ez a költségvetési tv. tervezése és elfogadásának folyamata. Az eljárás 4 fő szakasza az előkészítés, az elfogadás, a végrehajtás és a zárszámadás. Az előkészítés a 2

3 pénzügyminiszter feladata, aki legkésőbb április 15-ig (választási évben június 30-ig) a kormány elé terjeszti a költségvetési irányelveket, előkészíti a költségvetési és zárszámadási törvény tervezeteit. Ezután a kormány határozata alapján a pénzügyminiszter egy rendeletben szabályozza az éves költségvetési tervezésre vonatkozó szabályokat. Az előkészítés során a felügyeleti szervek egyeztetnek az alájuk tartozó költségvetési szervekkel a tervezett keretszámokról és feladatokról. A költségvetési szervek és a felügyeletüket ellátók is elkészítik saját javaslataikat a költségvetéssel kapcsolatban, melyet eljuttatnak a pénzügyminiszterhez. A pénzügyminiszterrel való egyeztetés után kerülhet sor a javaslat véglegesítésére, melyet a miniszter költségvetési törvényjavaslatként augusztus 31-ig ( * október 15-ig) a kormány elé terjeszt, a kormány pedig az ogy. elé szeptember 30-ig (október 31-ig). A kormány egyúttal az előirányzatok megalapozásához szükséges törvényjavaslatait is az ogy. elé terjeszti. A költségvetési törvényjavaslatot minden parlamenti bizottság véleményezi, ezeket a véleményeket a Költségvetési Bizottság összefoglalja és az ogy. elé terjeszti. A parlamenti elfogadásnak 2 szakasza van: általános vita november 30-ig, onnantól pedig részletes vita. Az általános vita során a legfőbb költségvetési irányszámokról döntenek, a részletes vita során megvitatják az egyes fejezetek kiadási és bevételi főösszegét és egyéb részleteket. 50% + 1 szavazat szükséges a költségvetési törvényjavaslat elfogadásához. Amennyiben nem sikerül elfogadnia az ogy-nek a költségvetési tv-t, akkor az átmeneti gazdálkodásról szóló tv.-t (indemnitási tv.) kell elfogadnia. Ez egy átmeneti ideiglenes hatályú tv, ami egészen az új költségvetési tv. elfogadásáig van hatályban. Ennek értelmében az ogy. felhatalmazza a kormányt, hogy az előző évi költségvetési tv. szerint szedje be az államot megillető bevételeket és teljesítse az állami kiadásokat. Az indemnitási tv. elfogadásához elegendő a jelen lévő képviselők 50% + 1 szavazata. Ha ez sem kerül elfogadása akkor beáll az ún. ex lex állapot, vagyis a törvényen kívüliség. Ekkor az ogy. jóváhagyása már csak egy alkotmányos jellegű felhatalmazás keretében adható meg. Normál esetben azonban a költségvetési törvényjavaslat december 31-ig elfogadásra kerül és megkezdődhet a végrehajtás. Ennek során a költségvetési szervek vezetőinek kötelezettséget kell vállalnia a költségvetés törvény szerinti végrehajtására. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A kötelezettségvállalást ellen kell jegyezni, ez az adott szerv gazdasági vezetőjének feladata. Amennyiben ő nem ért egyet a költségvetési kötelezettségvállalással, záradékkal látja el az okmányt, melyben kifejti, hogy utasításra * Választási év esetén lévő dátum! 3

4 történt az ellenjegyzés és értesíti a felügyeleti szervet 8 napon belül. A felügyeleti szerv a jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül kivizsgálja az ügyet. A felülvizsgálat során megállapítják, hogy törvényes vagy törvénytelen e a kötelezettségvállalás. Eredményképpen a kötelezettségvállalást megsemmisíthetik, ha súlyos a feltárt törvényellenesség. Enyhébb esetben megmarad a kötelezettségvállalás, de csak részben bizonyos feltételek mellett. Ha a gazdasági vezető egyetért a kötelezettségvállalással, megkezdődhet az utalványozás, vagyis a kiadás teljesítésének elrendelése erre a költségvetési szerv vezetője jogosult. A kiadás teljesítésének elrendelését érvényesíteni kell, ehhez ellenőrizni kell a kifizetés jogosultságát, az összeget, a fedezet meglétét és az alaki feltételek betartását. A költségvetés megvalósításának ellenőrzésére szolgál a zárszámadás, mely egy költségvetési tényeket tartalmazó kimutatás. Összeveti a bevételek és kiadások valós, illetve tervezett mértékét. A zárszámadást a költségvetési év utolsó napján kell elkészíteni. A kormány köteles egy beszámolót készíteni a költségvetésről, és azt a parlament elé terjeszteni a költségvetési évet követő 8 hónapon belül. Ez maga a zárszámadási törvényjavaslat. A zárszámadási törvényjavaslatot szintén be kell nyújtani az ÁSZ-hoz (Állami Számvevőszék) a parlamenti benyújtást megelőzően 2 hónappal. Társadalombiztosítási alrendszer: A társadalombiztosítási alrendszer finanszírozza és ellátja a Tb. törvényben meghatározott feladatokat. 2 fontos alegysége a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap. Ha e 2 alap közül bármelyiknek hiánya van, a zárszámadáskor a központi költségvetés terhére kell azt elszámolni. A költségvetési törvényjavaslat benyújtásakor tájékoztatni kell az ogy-t a Nyugdíjbiztosítási Alap következő 5 évben várható bevételeinek és kiadásainak mértékéről. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében max. a kiadási mérlegfőösszegük 1%-ának erejéig képezhető tartalék. Társadalombiztosításra jogosultak közé tartoznak a munkaviszonyban lévő magánszemélyek, közalkalmazottak, köztisztviselők, rendvédelmi szervek dolgozói, tanulószerződéssel rendelkező diákok és hallgatók, egyházi szolgálatot teljesítő személyek, szövetkezeti tagok és alapítvány/kamara/társadalmi szervezet tisztségviselői. Munkaviszony vagy tanulói jogviszony megszűnésével, fizetés nélküli szabadság, előzetes letartóztatás és szabadságvesztés esetén szünetel a biztosítás. Egészségbiztosítási ellátások: eü-i szolgáltatás, pénzbeli ellátások (pl. terhességi-gyermekágyi segély, táppénz), baleseti ellátások (pl. baleseti táppénz- és járadék). Nyugdíjbiztosítási ellátások: társadalombiztosítási saját jogú ellátás (öregségi-, rokkantsági-, és baleseti Kivétel akkor, ha 3 évesnél fiatalabb gyerek gondozása miatt van szabadságon a dolgozó, illetve ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján átlagkereset jár neki a munkaszüneteltetés ideje alatt. 4

5 rokkantsági nyugdíj), hozzátartozói nyugellátás (pl. özvegyi nyugdíj, árvaellátás). A társadalombiztosítási alapok legnagyobb forrásai a társadalmi befizetések, melyeknek formái az egészségbiztosítási-, és nyugdíjjárulék. Ezeket a munkaadók és a munkavállalók is befizetik (foglalkoztatóknál nyugdíjbiztosítási járulék van!) január 1-től a munkaadói TB járulék 29% (24% nyugdíjbiztosítási és 5% egészségbiztosítási). A munkavállalói nyugdíjjárulék 9,5% (aki magánnyugdíjpénztári tag, annak csak 1,5%-ot kell munkavállalói nyugdíjjárulékként befizetnie 8% a magánnyugdíjpénztárba megy. Aki nem tag, az mind a 9,5%-ot a Nyugdíjbiztosítási Alapba fizeti be). A munkavállalói egészségbiztosítási járulék 6%-os. Elkülönített állami pénzalapok alrendszere: Az állam egyes feladatait részben államháztartáson kívüli forrásokból finanszírozó olyan alapok, melyek működése az államháztartáson belül elkülönített finanszírozást tesz lehetővé. Kizárólag ogy. hozhat létre ilyen alapot, törvény elfogadásával. Az alap létrehozásakor meg kell határozni annak rendeltetését, teljesíthető kiadásainak körét, a felhasználásért felelős minisztert. Az alap forrásai lehetnek célzott adójellegű befizetések, járulékok, illetve bírságok címén államháztartáson kívülről származó források. Kiadási oldalukon a felhasználási kötöttség jellemző. Jelenlegi alapok: Munkaerőpiaci Alap, Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. Az alapot kezelő miniszternek éves költségvetési beszámolót és mérleget kell készítenie, melyet az ÁSZnak meg kell küldenie. A könyvvizsgálatok eredményéről a kormány a zárszámadás keretében tájékoztatja az ogy-t. Az alapból vállalkozási tevékenység nem finanszírozható, meghatározott szervezetek (pl. alapítványok, egyházak) számára csak konkrét feladat megvalósítása céljából adhatnak egyedi támogatást. Helyi önkormányzatok alrendszere: Az önkormányzatok az államháztartás részét képezik, ahhoz teljes pénzforgalmukkal kapcsolódnak: az államháztartás mérlegéhez (bevételekhez/kiadásokhoz) bruttó módon, az állami költségvetéshez az állami támogatásokon keresztül nettó módon. Az önkormányzatokat megillető támogatásokat és hozzájárulásokat, illetve a központi beszedett adókból való részesedésük mértékét a központi költségvetés határozza meg. Az önkormányzatoknak relatív gazdasági-pénzügyi önállósága van (Alkotmány IX. fejezet), szedhetnek be helyi adókat (pl. építményadó, telekadó) és vállalkozói szabadsággal is rendelkeznek. Típus szerint vannak települési (városi vagy községi), megyei és fővárosi (és kerületei) önkormányzatok. A települési önkormányzatok felépítése: van képviselőtestület és annak bizottságai, 5

6 polgármester, alpolgármester és jegyző, képviselőtestület hivatala, településrészi önkormányzat. Megyei önkormányzat felépítése: közgyűlés és annak elnöke, megyei tisztségviselők, megyei önkormányzati hivatal, megyei főjegyző. Az önkormányzatok által ellátandó közfeladatokat az önkormányzati tv. vagy egyéb ágazati tv-ek rögzítik. Ilyen feladatok az önkormányzati tv. alapján pl: egészséges ivóvízellátás, óvodai nevelés, általános iskolai oktatás és nevelés, eü-i és szociális ellátás, közvilágítás, helyi közutak és köztemető fenntartása stb. ágazati tv-ek alapján pl: települési hulladék gyűjtése, szociális gondoskodás, területrendezés, közgyűjtemények fenntartása. Az önkormányzatok törzsvagyona a kötelező feladatok ellátását biztosítja, a vállalkozói vagyon szabadon leköthető, de nem veszélyeztetheti a kötelező alapfeladatok ellátását, nem vállalhat korlátlan felelősséget az önkormányzat, törzsvagyonnal nem vállalkozhat. Az önkormányzatok bevételi forrásai a helyi adók, vállalkozói tevékenységből származó nyereség, beszedett bírságok és illetékek, átengedett központi adók: pl. gépjárműadó, szja és a központi költségvetésből kapott támogatások. Az önkormányzatok is saját költségvetéssel rendelkeznek. Állami feladatok finanszírozásának rendszere: közbevételek és közkiadások Közbevételnek minősül minden olyan pénzeszköz, mely az államháztartás bármely alrendszerének bevételi oldalán jelenik meg, függetlenül az adott pénzeszköz eredetétől és jogcímétől. A közhatalmi bevételek alkotmányos alapja a közteherviselés elve (Alkotmány 70/I..). A Magyar Köztársaság területén működő jövedelemmel, bevétellel, illetve vagyonnal rendelkező személy, szervezet kötelezhető arra, hogy befizetéseivel hozzájáruljon az államháztartás alrendszereinek feladatellátásához. Fizetési kötelezettség csak törvényben vagy önkormányzati rendeletben írható elő. Közbevételek csoportjai: közhatalmi bevételek (fiskális és államigazgatási jellegű bevételek) magánjogi bevételek (privatizációs, koncessziós bevételek és tőkejövedelmek) egyéb bevételek (külföldi segélyek, adományok, állami öröklésből származó bevételek) Fiskális bevételek: adó, illeték, járulék, vám, vámteher (a vámteher a vámon felül tartalmazza a termékimportot terhelő forgalmi adót és illetékeket is), hozzájárulás, bírság, díj (igazgatási szolgáltatásoké) Állami tulajdon vagy államilag gyakorolt tevékenység bérbe adása 6

7 Közkiadások csoportjai: Közhatalmi kiadások (hatósági-igazgatási feladatok), közszolgáltatások, központi beruházások, támogatások (pl. agrártámogatás, lakástámogatás, energiaár-támogatás stb.), transzferek más alrendszerek részére, egyéb kiadások (pl. tartalékok vagy adósságszolgálat) A magyar államháztartás jelenlegi helyzete Az államháztartás állapotának meghatározásakor használt elsődleges fogalom az államháztartási hiány vagy többlet. Az államháztartási hiány lényegében azt jelenti, hogy az államháztartás kiadásai magasabbak, mint a bevételi oldal, ez okozza a hiányt/deficitet (többletnél (szufficit) fordítva). Az államháztartási hiány azt mutatja meg, hogy mekkora az állam nettó hitelének folyó piaci áron számított mértéke. A hiányt gyakran ráta formában is kifejezik, ekkor a GDP-hez viszonyítják az előbb említett hiány mértékét. Magyarországon a 2009-es év első 10 hónapja alatt az államháztartási hiány önkormányzatok nélkül 1047,7 milliárd Ft, ami a GDP kb. 4%-a. A központi költségvetésben jelentős, 61,7 milliárd Ft többlet jött létre októberben, amelyet az elkülönített állami pénzalapok 8,5 milliárd Ft-os és a tb alapok 41,7 milliárd Ft-os hiánya csökkentett. A Pénzügyminisztérium azzal számol, hogy az év végére a deficit 992,4 milliárd Ft-ra csökken, a pénzforgalmi hiány - önkormányzatok nélkül - a GDP 3,8 százaléka lesz. Államadósság kezelés Az államadósság az önkormányzatok és a kormány adósságainak konszolidált összegét jelenti, amibe beletartozik minden egyes államháztartási alrendszer valamennyi adóssága. Az államadósság jelenlegi mértékét tekintve elmondható, hogy december végén jellemző GDP arányos 73%-ról 79,4%-ra növekedett szeptember végére. Az MNB adatai szerint az államháztartás bruttó adóssága 2009 harmadik negyedévének végén milliárd Ft. Az államadósság kezelésének feladatát az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK Zrt.) látja el hazánkban. Az ÁKK Zrt ben jött létre a Magyar Államkincstár funkcionális átszervezésekor és azóta is önálló szervként működik. A szerv feladata a költségvetés fizetőképességének fenntartása, a költségvetési hiány finanszírozása, állami hitelfelvételek és hitelvállalások szervezése, állampapírok kibocsátása. 7

8 Az államadósság kezelése történhet belföldi és külföldi források felhasználásának segítségével. Belföldi lehetőségek között szerepel az államháztartáson belüli finanszírozás (az egyik alrendszer finanszírozza a másikat), a kereskedelmi bankoktól felvett hitelek és kölcsönök, vagy a különféle állampapírok (Államkötvény 3,5,10 vagy 15 éves futamidejű, Diszkont Kincstárjegy 3 vagy 12 hónapos futamidejű, Kamatozó Kincstárjegy 1 éves, Kincstári Takarékjegy 1 vagy 2 éves) értékesítése. Az államadósság külföldi forrásokból történő finanszírozásának lehetőségei közé tartoznak a különböző nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett hitelek (IMF, Világbank), külföldi kereskedelmi bankok hitelei és kölcsönei, a külföldi befektetők megnyerése is lehetséges megoldás az államadósság csökkentésére. A vállalatok költségvetési kapcsolatai, főbb vállalati adók A vállalatok költségvetéssel való kapcsolata 2 irányú, a különböző adók és járulékok formájában befizetésekkel járulnak hozzá a költségvetéshez, ugyanakkor annak terhére különböző támogatásokban is részesülnek. A vállalatok főbb költségvetési befizetései: társasági adó (18%): A gazdasági társaságok elért nyereségük alapján adóznak. Az adó alapját a könyvelés szerinti eredménykimutatás képezi (adózás előtti eredmény). A társasági adóról szóló törvény értelmében az adózás előtti eredményt növelő és csökkentő tényezők figyelembevételével kell kiszámítani a társasági adó alapját. (Az adóalapot növelő tételek pl.: a várható veszteségekre és költségekre képzett céltartalék összege, bírságok, kötbérek, normán vagy terven felüli értékcsökkenés, stb. Az adóalapot csökkentő tételek lehetnek: előző évek vesztesége, a korábban képzett céltartalék felhasználásának összege, közhasznú adományok összege, kapott osztalék összege, beruházási hitelek után fizetett kamatok meghatározott része, stb. EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) (25%): Az adó alanya lehet egyéni és társas vállalkozás is, amennyiben maradéktalanul megfelel a törvény előírásainak és bejelenti az adóhatóságnak, hogy az EVA szabályai szerint kíván adózni. A leglényegesebb kitétel, hogy a működő vállalkozás éves összes árbevétele az adóévet megelőző évben nem haladta meg, ill. az adóévben várhatóan nem fogja meghaladni a 25 millió Ft-ot. Az EVA alapja az elért éves árbevételnek a törvényben meghatározott módosításokkal korrigált összege. Az adó mértéke a pozitív adóalap 25%-a. 8

9 Öko-adó (energiaadó + környezetterhelési díj): Az energiaadó alanyai elsősorban a közüzemi szolgáltatók, energiakereskedők és a végső fogyasztók. Fizetési kötelezettség az energia értékesítésekor és vásárlásakor történik, a lakossági fogyasztóknak történő értékesítés kivételével. Mértéke villamosenergiánál megawattonként 186 Ft, földgáznál gigajouleonként 56 Ft től kezdve a szén-értékesítésre is vonatkozik, vagyis az adóalanyok közé kerültek a TÜZÉP telepek és szénkereskedők is. A környezetterhelési díj olyan vállalkozásokat érint, melyeknek tevékenysége szennyezőanyag-kibocsátással jár. A fizetendő díj mértékét képlet segítségével számolják ki. Bányajáradék: ez olyan társaságok által fizetendő járadék, melyek ásványi nyersanyagok vagy geotermikus energia kitermelésével foglalkoznak. Kőolaj és földgáznál 12%, nem energiahordozó ásványi nyersanyagoknál 5%, egyéb nyersanyagoknál 2%. Játékadó: alanya olyan társaság, mely szerencsejátékok szervezésével foglalkozik. Az adó lényege a szerencsejátékokból származó jövedelmek egy részének közcélra fordítása. (A szerencsejátékot SZJA is terheli, annak alanya pedig a játékos). A különböző szerencsejátéknak minősülő tevékenységektől függően az adó alapja és mértéke különböző. Cégautó adó: a február 1. óta hatályos adó tárgya a szervezet tulajdonában álló személygépkocsi, az adó alanya(i) a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa(i). Mértéke 1600 cm 3 hengerűrtartalomig havonta 7000 Ft, e felett pedig Ft, mely havonta fizetendő. Fogyasztáshoz kapcsolódó adók: ÁFA (általános forgalmi adó): Az ÁFA az adórendszer legfontosabb eleme, a költségvetési bevételek meghatározó nagyságrendű összetevője. Az adó a gazdasági élet teljes egészét átszövi, a termékek és szolgáltatások előállításától, azok végső felhasználókhoz történő eljutásáig funkcionál, vagyis ezek forgalmához kötődik. Nettó alapú, ami azt jelenti, hogy az adóalany az általa gyártott termék, vagy nyújtott szolgáltatás előállításához felhasznált anyagok, ill. igénybevett szolgáltatások beszerzési áraiban ún. előzetesen felszámított ÁFA-t a saját termékeinek (szolgáltatásainak) értékesítésekor levonhatja. Európában hozzáadott érték adóként említik (VAT Value Added Tax), ami azt jelenti, hogy a vállalkozásnak csak az általa létrehozott új értékhez kapcsolódó adót kell megfizetnie, tekintve, hogy az előzetesen felszámított adót - amelyet a szállítójának fizet ki a leszállított anyagról szóló számla kiegyenlítésekor - a befizetési kötelezettségéből levonhatja. Az ÁFA elszámolások alkalmával ezért van lehetőség az ÁFA visszaigénylésre is, ekkor értelemszerűen magasabb a vásárolt termékek/szolgáltatások ÁFA-ja, mint az azokból előállított új termékek értékesítési forgalmához kapcsolódó ÁFA. Az adó alapja tehát a termékértékesítésnél és 9

10 szolgáltatásnyújtásnál a teljesítés ellenértéke (nettó árbevétel). Az ÁFA bevallása és befizetése havi, negyedéves és éves gyakorisággal történik attól függően, hogy a vállalkozás árbevétele mekkora nagyságrendet ér el. A termékek és szolgáltatások a vámtarifaszámok, ill. a Szolgáltatások Jegyzéke rendszerére épülve jelenleg 3 adókulcs alá vannak besorolva július 1. óta az általános ÁFA kulcs 25% a korábbi 20% helyett. Van egy 18%-os kulcs, ami a törvényben felsorolt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik (pl. tej és tejtermékek, gabona, liszt és az abból készített termékek, szolgáltatásoknál távhő). Illetve vannak olyan dolgok, leginkább szolgáltatások, melyek 0%-os kulcs miatt ÁFA-val nem terheltek (pl. oktatás, eü-i szolgáltatás). Fogyasztási adó (jövedéki adó + fogyasztói adó): A fogyasztási adó hasonló az ÁFA-hoz, azzal a különbségtétellel, hogy a fogyasztási adó nem általános, hanem csak bizonyos termékekre vonatkozik. Két fajtáját különböztetjük meg: a jövedéki adót és a fogyasztói adót. A jövedéki adót az ún. ABC termékek után kell fizetni, azaz alkohol- és szesztartalmú termékek, benzin és üzemanyag, cigaretta és egyéb dohányáru után. A jövedéki adó az árban be van építve az ÁFA-n túl. A fogyasztói adót élvezeti cikkek, luxucikkek, szórakoztatóelektronikai termékek után kell megfizetni. Regisztrációs adó: az adó tárgya itt a Magyarországon forgalomba helyezendő személygépkocsik, lakóautók és motorkerékpárok. Az adó mértéke a személygépkocsi műszaki tulajdonságaitól, a környezetvédelmi osztályba sorolásától, valamint első forgalomba állításának időpontjától függ. Kiszámítása egy részletes feltételrendszeren alapul. A vállalatok központosított alapok számára teljesített befizetései: Munkaerőpiaci alapba: - munkaadói járulék (2009. július 1-től a minimálbér 2-szereséig ( Ft) 1%, az azt meghaladó rész után 3%) - rehabilitációs hozzájárulás (megváltozott képességű munkavállalók után kell fizetni, mértéke Ft/fő/év) - szakképzési hozzájárulás (a munkáltató által fizetett éves bruttó munkabér 1,5%-a ennek csak egy részét fordíthatja saját munkavállalóinak képzésére) Nyugdíjbiztosítási alapba: - munkaadói nyugdíjbiztosítási járulék (24%) Egészségbiztosítási alapba: - munkaadói egészségbiztosítási járulék (5%) - egészségügyi hozzájárulás ( EHO 1950 Ft/hó) Önkormányzatoknak fizetendő helyi adók: 10

11 Iparűzési adó, gépjárműadó, kommunális adó, építmányadó, telekadó, idegenforgalmi adó A vállalkozások költségvetésből kapott támogatásai/kedvezményei: Azok a támogatások, melyeket a vállalkozások a költségvetésből kapnak, elsősorban mind a foglalkoztatás növelését, és a munkahelyek védelmét, megerősítését és fejlesztését szolgálják. Az állam vállalkozásokat támogató eszközeinek választéka sokrétű, példák ezek megvalósulására: START kártya: mindazon 30 év alatti, felsőfokú végzettséggel rendelkező személy igényelheti, aki először létesít tartós munkaviszonyt. A kártyával rendelkező fiatal pályakezdő után a munkáltatónak 2 éven keresztül az EHO, illetve a munkaadói járulék és a munkaadói tb járulék együttes megfizetése helyett az alkalmazás első évében a bruttó munkabér 10%-át, a 2. évben annak 20%-át kell megfizetnie. A START Plusz egy hasonló program, mely a gyes-ről visszatérő fiatal munkavállalók helyzetén és egyúttal a munkáltatókén is kíván javítani, a START Extra pedig az 50 év felettiek elhelyezkedési gondjainak enyhítésére szolgáló program. START Extra-nál a munkaadó a kártya lejáratától függetlenül jogosult a kedvezményekre, itt csak a 2. évtől kezdve kell a munkaadói járulék és munkaadói tb járulék helyett a bruttó bér 10%-át kifizetnie, az első évben sem EHO-t sem pedig a 2 járulékot nem kell megfizetnie abszolút. Állami garanciavállalás és támogatás speciális hitelprogramoknál: ezek az elemek különösen a KKV szektor helyzetének javítására szolgálnak. Ide sorolható pl. a mikrohitel konstrukció vagy a Széchenyi Kártya 2 konstrukciónál jellemző állami kamattámogatás és garanciadíjtámogatás, melyeknek külön előirányzata van a költségvetésben. A program részben az állami szerepvállalásnak köszönhetően is sikeres. Emellett a jelenlegi válságkezelésre szolgáló 800 milliárd Ft-os stratégiai alap is egy a (kis)vállalkozások támogatására elkülönített forrástömeg, amelynek legfőbb funkciói pl. a hitelgarancia vállalás, KKV-k finanszírozására fordítandó refinanszírozási hitelalap létrehozása a kereskedelmi bankoknál (50 milliárd Ft, amelyet csak KKV-knak hitelezhetnek), beruházások és fejlesztések támogatása stb. 11

4. tétel. A központi kormányzat

4. tétel. A központi kormányzat 4. tétel Az államháztartás alrendszerei, működésük bemutatása különös tekintettel a költségvetési eljárásra. Állami feladatok finanszírozásának rendszere: közbevételek és közkiadások. A magyar államháztartás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. Államháztartás rendszere. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. Államháztartás rendszere. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Speigelné Szabó Margit Államháztartás rendszere A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-016-50 ÁLLAMHÁZTARTÁS

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról. I. fejezet Általános rendelkezések Alapvetõ rendelkezések

1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról. I. fejezet Általános rendelkezések Alapvetõ rendelkezések http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_19/jog_1936.htm 2004. 02. 09. 1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról Az Országgyûlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA Dr. Fellegi Miklós Egyetemi docens Az állam funkciói Adam Smith: a külső védelem és a belső rend biztosítása; az igazságszolgáltatás és bizonyos közintézmények (amelyeket

Részletesebben

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289

TARTALOMJEGYZÉK. B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289 TARTALOMJEGYZÉK B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289 2. ÁLLAMPÉNZÜGYEK... 291 2.1. A költségvetés... 291 2.2. Az államháztartás információs és mérlegrendszere...

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FEJEZET 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A költségvetés társasági adóból származó 2012. évi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

2008. évi CII. törvény. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE.

2008. évi CII. törvény. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a Magyar

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

I. téma: Gazdaságpolitika fogalmi megközelítése

I. téma: Gazdaságpolitika fogalmi megközelítése 2. I. téma: Gazdaságpolitika fogalmi megközelítése A gazdaságpolitika az állam nézeteit, elhatározásait, rendszeres döntéseit, cselekedeteit jelenti, amelyeket az állam társadalmipolitikai céljainak megvalósítása

Részletesebben

Általános gazdasági helyzet

Általános gazdasági helyzet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvető rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvető rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elősegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása 25470 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám II. Törvények 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról* I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010

EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010 6. Mérlegösszefüggések a gazdaságban, mikro- és makroszinten (Nemzetközi fizetési mérleg, külkereskedelmi mérleg, államháztartás, állami költségvetés, a vállalkozások egyszerűsített éves beszámolójának

Részletesebben

Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása

Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása Készítette: Sándorné Új Éva 2014 2011. évi CXCV. törvény 2014.IV.01. hatályos állapota

Részletesebben

Magyar Köztársaság Kormánya

Magyar Köztársaság Kormánya Magyar Köztársaság Kormánya T/465. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 0. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS MELLÉKLETEI

Részletesebben

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről *

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről * 007. évi. törvény a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről * Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.XII.31. ) 2009. évi CXXX. törvény

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.XII.31. ) 2009. évi CXXX. törvény / 69 00.08.. :06 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 0.XII.. ) 009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 00. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás alapjai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás alapjai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Bereczki Erzsébet Az adózás alapjai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 AZ ADÓZÁS ALAPJAI ESETFELVETÉS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: 2015. március 31., hatályba lép: visszamenőlegesen, 2015. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalmak...

Részletesebben

Hogyan adózunk 2012-ben?

Hogyan adózunk 2012-ben? Hogyan adózunk 2012-ben? Minden évben elmondjuk és lassan közhely lesz, de mit tegyünk ha továbbra is igaz. Jövőre is - minden ellentétes próbálkozás ellenére - tovább bonyolódik az adórendszer. több száz

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben