Tudomány az útkeresés szolgálatában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudomány az útkeresés szolgálatában"

Átírás

1 GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK A Nyíregyházi F iskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara, a Kultúrdiplomáciai és Civilizációs Kutatások Kutatócsoportjának, az Integrált Kommunikáció és Médiatudományi Kutatócsoportjának, valamint a Logisztikai, Üzleti és Gazdaságmódszertani Kutatócsoportjának kiadványa Tudomány az útkeresés szolgálatában Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2011

2 GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK A Nyíregyházi F iskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara, a Kultúrdiplomáciai és Civilizációs Kutatások Kutatócsoportjának, Integrált Kommunikáció és Médiatudományi Kutatócsoportjának, Logisztikai, Üzleti és Gazdaságmódszertani Kutatócsoportjának kiadványa A szerkeszt bizottság tagjai: N. Szabó József (a szerkeszt bizottság elnöke) Galó Miklós Kerül Judit Nádasdi József Vargáné Bosnyák Ildikó Szakál Zoltán Tanácsadó testület: Prof. Jerzy Malec Prof. Czövek István Csekéné prof. dr. habil. Jónás Erzsébet Prof. Gazdag Ferenc Prof. Körösényi András Prof. Nábrádi András Prof. Rostoványi Zsolt Habil. Sári Mihály Prof. Sz cs István Prof. Tonk Márton A kiadásért felel s: Kvancz József A Nyíregyházi F iskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának Dékánja A kéziratokat a címre várjuk. ISSN: ISBN: Szerkeszt ség: Nyíregyházi F iskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B Tel.: 42/ HUISS5N

3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezet gondolatok... 5 Gazdaságtudományi Szekció... 7 Almásy Ljudmila - Gyuricsku Kálmán Új Adókódex Ukrajnában... 9 Heged s László Zsigmond Regionalizmus az élelmiszergazdaságban Kozmáné Petrilla Gréta Regionális konvergencia és helyi fejlesztési stratégiák Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Makszim Györgyné Magyarország megyéinek fejlettség szerinti rangsorolása Oroszné Ilcsik Bernadett Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségeinek vizsgálata demográfiai és jövedelmi jellemz k alapján.. 51 Szabóné Berta Olga Kett s könyvvezetés mez gazdasági vállalkozások körében végzett PhD kutatás metodikai kérdései Szegedi Zoltán Az ellátási láncok tagjai közötti együttm ködési készség vizsgálata Társadalomtudományi Szekció Sz cs Ágnes Az emberi er forrás-gazdálkodás szerepe a regionális fejl désben Egri Imre A vezet i típusok változása (Út a menedzser-vezetéshez) Fodorné Zagyi Orsolya A fels oktatás kiterjedése és a foglalkoztathatóság néhány vonatkozása Mádi Sarolta A megváltozott munkaképesség dolgozók rehabilitációja és annak aktuális problémái Nagy Péter Kristóf Mire használjuk az internetet? Internethasználati szokások Magyarországon Vitál Attila Merre visz az út? Nyolcadikos tanulók és szüleik továbbtanulással és pályaválasztással kapcsolatos preferenciái

4

5 BEVEZET GONDOLATOK Éppen 15 éve annak, hogy a Magyar Tudósok Világtalálkozóján döntés született arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia alapításának emlékére minden évben megünnepeljük a Magyar Tudomány Napját. A döntés a társadalom olyan széles rétegeit mozgósította, hogy az ünneplés nem korlátozódhatott csak egy napra, november 3-ra, így 2011-ben már a Magyar Tudomány Ünnepe el tt tisztelgünk. Szép hagyománya ez a tisztelgés a Gazdasági és Társadalomtudományi Karnak, amely alkalmat ad az emlékezésre, a mérlegkészítésre, de számadásaink alapján a jöv r l történ elgondolkodása is. Mindezt tették a tudományos periodika tanulmányainak szerz i, akik él szóban is meger sítik az ünnep mottóját: TUDOMÁNY AZ ÚTKERESÉS SZOLGÁLATÁBAN S milyen útkeresést szolgáljunk? Tanuljunk Széchenyit l, aki nagyon konkrétan, de általában is értelmezhet en tette fel az alapkérdést: Miért gyarapodnak némely ország lakósai mezei gazdaság által, bár földjük rossz? S miért szegényülnek el vagy csak bajjal élnek mások, jóllehet honjukban a föld jó? S a kérdés nem költ i, mert maga Széchenyi adta meg a választ is: A tudományos emberf k mennyisége egy nemzet igazi hatalma. Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat teszik a közer t hanem az ész, mely azokat józanul hasznosítani tudja. Hiába közel két évszázados a kérdésfelvetés és a válasz is, mindmáig megtaláljuk az aktualitásukat. Ennek bizonyítékai a kötet tanulmányai, amelyek bár eltér irányokból közelítenek, de mind mind egy jöv be vezet utat mutatnak. A mottó nagyságához mérten egy-egy tanulmány témájában t nhet ismertnek, mélységében és újszer ségében szerényebbnek, de az összhatásuk küldtésszer, hiszen Jules Henry Pointcare-val együttesen azt valljuk, hogy: Egy új eredmény akkor igazán értékes, ha egyenként már régóta ismert, de egymástól távol állónak t n elemek közt létesít kapcsolatot, s ezzel hirtelen rendet teremt ott, ahol addig a rendezetlenség állapota uralkodott. Nekünk a rendteremtés szándéka a küldetésünk és cselekedeteink összhatása az eredményünk. Ebben a szemléletben ajánlom a kötetet olvasóink figyelmébe, amelynek igazságáról az Önök szeme el tt zajló életünk mindennapjaiban bizonyosságot is szerezhetnek. Nyíregyháza, 2011 novembere Galó Miklós 5

6

7 GAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

8

9 ALMÁSY LJUDMILA* - GYURICSKU KÁLMÁN** ÚJ ADÓKÓDEX UKRAJNÁBAN Kulcsszavak: adórendszer, költségvetés, deficit, általános forgalmi adó, társasági adó Bevezetés E cikk szerz i kísérletet tettek a végrehajtott reformintézkedések eredményességének értékelésére, alapvet en a közelmúltban elfogadott Adókódex m ködésének vizsgálatára, szem el tt tartva, hogy az elemzéssel szembeni alapkövetelmény: annak gyakorlati hasznossága, az olvasó és leginkább azoknak a magyar vállalkozóknak a számára, akik ukrán üzleti kapcsolatokkal rendelkeznek, illetve tervezik annak folytatását. A könnyebb érthet ség és a nagyságrendek megfelel kezelése érdekében folyamatosak az utalásaik a magyar szabályozásra, anélkül, hogy ítéletet alkotnának és kinyilvánítanák azokat. A davosi világgazdasági fórumon az ukrán elnök, Viktor Janukovics, kijelentette, hogy Ukrajna kilábal a válságból. Megfogalmazása szerint a gazdaság helyreállításában jelent s szerepe van az exportorientált ágazatoknak: a kohászatnak, ipari nyersanyagtermelésnek és az agrárszektornak. Az államelnök arról is nyilatkozott, hogy Ukrajnában a gazdaság új, átmeneti modellje funkcionál, de ennek jellemz it nem határozta meg, azokat az ukrán szakért k sem ismerik. Az adók, és a költségvetés feladatai Alaphipotézisek: - Minden független ország költségvetésének kiadási oldala a költségvetés bevételi oldala teljesítését l függ. A költségvetés bevételi oldalának meghatározó tényez je az adófizetések teljesítése. Természetesen a költségvetés bevételi oldala esetében más tényez k is szerepelnek, például a privatizációból befolyó összegek. A kötségvetési terv esetenként lehet deficites, ez a tény önmagában nem kiemelked jelent ség. - Az adóknak három, általánosan érvényesül gazdasági feladata van: El ször: biztosítaniuk kell az állami (önkormányzati) kiadások fedezetének, ezáltal az államháztartás egyensúlyának és az állami rendszerek m ködésének fenntartását. Másodszor: az adókat és adókedvezményeket az állam (önkormányzat) a piaci szerepl k magatartásának befolyásolására is használja. Harmadszor: az állam egyik legfontosabb feladata a jövedelmek újraelosztása, melynek megvalósításában az adórendszernek is szerepe van. * Nyíregyházi F iskola, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet, f iskolai tanár, ** Nyíregyházi F iskola, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet, f iskolai tanár, 9

10 1. ábra Az adók csoportosítása Forrás: saját szerkesztés. Az állami bevételeket biztosító adó közvetlen ellenszolgáltatás nélküli jövedelemátengedés, amelyet az állam kényszer útján hajt be. Az adók a költségvetés bevételeinek jelent s részét biztosítják, forrásul szolgálnak a kiadások finanszírozására. Ha a kormány gazdaságpolitikai céljai megvalósítása érdekében új feladatot emel be a célrendszerébe, akkor ezt, a többi kiadási tétel változatlanul hagyása mellett, csak új forrás biztosításával tudja megtenni, mérlegelve azt, hogy a gazdaság egészére milyen hatást gyakorol (keresletcsökkenés, foglalkoztatási színt csökkenése, inflációs hatás stb.). Magyarországon a központi költségvetés évi tervezett hiánya 605,2 milliárd forint, a GDP 2,1 százaléka 8.198,2 milliárd bevétel és 8.803,4 milliárd forint kiadás mellett 1. A központi költségvetés bevételeinek meghatározó részét 2011-ben is az adóbevételek biztosítják. Ezen belül a gazdálkodó szervezetek befizetései 1.264,9 milliárd forintot tesznek ki, 18 százalékkal haladják meg a évit, a növekedés a különadókból származik. Társasági adóból a tavalyi el irányzatnál 40 százalékkal kevesebb 362 milliárd az el irányzat. A fogyasztáshoz kapcsolt adók 3.408,6 milliárd forintot, a lakosság befizetései pedig 1.448,5 milliárd forintot képviselnek. El bbi 5 százalékos növekedésére számít a terv, a lakosság befizetései azonban az idei el irányzattól 30 százalékkal maradnak el. A legtöbb bevétel a terv szintjén 2.498,3 milliárd forint az általános forgalmi adóból prognosztizálható, ez 8 százalékkal magasabb a évi el irányzottnál, ezt követi a személyi jövedelemadóból származó befizetések el irányzott összege, milliárd forint, ami 28 százalékkal marad el a évi tervt l. A jövedéki adóból származó 878 milliárd forintot kitev bevétel 2 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál. Ukrajna évre elfogadott költségvetési törvénye rögzíti, hogy az állami költségvetésnél: - a tervezett bevételek összege 281,5 milliárd Hr, - a kiadások f összege 321,9 milliárd Hr, - a tervezett hiány 40,4 milliárd Hr (egy lakosra 930 Hr, amikor a minimálbér havi öszszege 985 Hr). 1 Az Egészségbiztosítási Alap 98,2 milliárdos, a GDP 0,3 százalékát kitev tervezett hiánya milliárd forint bevétel és milliárd forint kiadás mellett alakul ki. A Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyban lesz jöv re, a kiadások és bevételek milliárdot tesznek ki. A helyi önkormányzatok hiányát 110 milliárdra tervezi a költségvetés, az Elkülönített Állami Pénzalapok tervezett többlete 14,6 milliárd forint lesz a büdzsé szerint. 10

11 A tendenciák jelzése és a nagyságrendek kezelése érdekében közreadjuk a évi tényadatokat és Magyarország vonatkozó adatait is. Ukrajna központi költségvetése kiadásainak és bevételeinek f összege /millió hrivnja/ 1. táblázat Központi költségvetés év évi terv 1. Bevételi f összeg Kiadási f összeg Deficit Forrás: táblázat A központi költségvetés kiadásainak és bevételeinek f összege Magyarországon /milliárd forint/ Központi költségvetés év évi terv 1. Bevételi f összeg 8.461, ,2 2. Kiadási f összeg 9.315, ,4 3. Deficit 853,9 605,2 Forrás: Törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésér l. Törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésér l. Ukrajna és Magyarország központi költségvetési kiadásainak és bevételeinek f összeg évben /millió euró/ 2 3. táblázat Központi költségvetés Ukrajna Magyarország 1. Bevételi f összeg , ,0 2. Kiadási f összeg , ,0 3. Deficit , ,0 Forrás: saját szerkesztés. A központi költségvetés bevételeinek struktúrája (%) 4. táblázat Ukrajna Magyarország ÁFA 38,5 30,5 Társasági és osztalékadó 15,7 4,4 Fogyasztási és jövedéki adó 14,6 10,7 SZJA 2,4 16,6 Egyéb adók, vámok (EU tám.) 13,5 22,2 Nem adó jelleg bevételek 15,3 15,6 Forrás: saját szerkesztés. 2 Az alkalmazott árfolyam 1 euró 270 forint, 1 euró 11 Hr. 11

12 Ukrajna ÁFA 15,3; 15% 13,5; 14% 2,4; 2% 14,6; 15% 15,7; 16% 38,5; 38% Társasági és osztalékadó Fogyasztási és jövedéki adó SZJA Egyéb adó, vámok (EU tám.) Nem adójell. bev. 3. ábra A központi költségvetés évi várható adóbevételeinek megoszlása (összes adóbevétel=100%) Forrás: Magyarország 22,2; 22% 15,6; 16% 16,6; 17% 30,5; 30% 4,4; 4% 10,7; 11% ÁFA Társasági és osztalékadó Fogyasztási és jövedéki adó SZJA Egyéb adó, vámok (EU tám.) Nem adójell. bev. 4. ábra A központi költségvetés évi várható adóbevételeinek megoszlása (összes adóbevétel=100%) Forrás: Törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésér l. Figyelmet érdeml, szembet n eltérések: a magyarországi Társasági és osztalékadó elképeszt en alacsony aránya a bevételeken belül, a személyi jövedelemadóból származó bevételek rendkívül alacsony aránya Ukrajna költségvetési bevételeiben, amely alapvet en az ukrajnai bérek (benne a minimálbér Hr., kb. 150 euró) színvonalával függ össze. 12

13 Adórendszer Ukrajnában, új Adókódex A parlamenti többséggel rendelkez Régiók Pártja 2010-ben három úton közeledett a reform irányába. A költségvetés reformjával, a költségvetési kódex és az adókódex életbeléptetésével. Novák Andrej az Ukrán Közgazdasági Társaság elnöke szerint ezek az instrumentumok nem a reform céljaira kerültek alkalmazásra, hanem a perspektívanélküli, Ukrajnát degradáló nyersanyag tranzit érdekében (, 2010:2). A szaksajtóban megjelent értékelés szerint a költségvetés 2010-ben nem a krízis leküzdését tartotta a középpontjában, hanem a deficit jelent s növekedéséhez vezetett, hiszen túlméretezte a bevételeket, és egyetlen irányt sem határozott meg a kiadások csökkentésére. Az államadósság évi 100 milliárdos tényleges, és 101,5 milliárdos idei tervezett növekedése azt is jelenti, hogy a kormány a saját programjának megvalósítására képtelen volt. Az adók meg nem fizetése jelent s problémákat okoz Ukrajnában is. Pl ben a nagyhorderej visszaélések száma megközelítette a 4 ezret. Különösen az ÁFA visszatérítések területén terjedtek el a visszaélések. Az ukrán parlament 2010 decemberében elfogadta az Adókódexet, amely a év els napján lépett hatályba. Az Ukrajna Hangja december negyedikén közölte a köztársasági elnök által is aláírt kódexet (2755-VI ). Az AK elfogadását a kis- és közép vállalkozások rendkívül szerteágazó ellenlépései kísérték és követik a mai napig. Az államelnöki észrevételek törvényszövegen való átvezetése után a következ változások rögzíthet k: Jelent sen csökkentették az adóhatóságok önkényességbe hajló jogosítványait, és növelték az adófizet k jogi lehet ségeit. Megszüntették az adózó vétkességének vélelmét az adóhatóság határozatai elleni eljárások során. Az eljárások jogszer ségét nem az adózó, hanem a hatóság köteles bizonyítani. A hatóság a dokumentációs és tényleges ellen rzés elrendelésér l, írásos határozatban értesíti az adózót. Az el z variánsban a revizor csak szóbeli tájékoztatást adott volna az el z kr l az ellen rzött szervezet vezetésének. A hatóság csak 96 óra id tartamra zárolhatja a vizsgált cég vagyonát, korábban ez akár id korlát nélküli is lehetett. A zálogba vont vagyon értéke elegend, ha eléri a kötelezettség összegét, korábban a kétszerese volt, s t a megel z szövegezésben is a kétszeres összeg zálogolás került rögzítésre. Az adóalanyoknak nem kell nyilvántartaniuk az id leges adókülönbözeteket. A közelmúlt magyar gyakorlatának árnyékában szembet n, hogy a cégek költségei között nem kell külön kimutatni a tanácsadási, marketing és reklám szolgáltatások és a royalti kiadásait. Az elnöki észrevételek a hazai kitermelés földgáz járadék jelleg díjainak csökkentését írták el a tervezett 40%-os növeléssel szemben. Az államelnök indokoltnak tartotta az 1998-tól alkalmazott egyszer bb adózási rendszerhez való visszatérést. A sürg sséggel készült AK nem szüntetett meg egy sor ellentmondást és alkotmányellenességet. A létez hibák nem megfontolások termékei, ezért a hatóság munkáját is, az adóalanyok helyzetét is nehezítik. Nem véletlen, hogy már a kódex magyarázatának III. kötete jelent meg. A cikk nem vállalkozhat a 20 fejezetb l álló kódex részletes vizsgálatára, ezért a szerz k az el relépés területeire és a megmaradt fogyatékosságokra mutatnak rá. 13

14 Az AK meghatározza és szabályozza az állami és helyi adózást és azok eljárási, nyilvántartási rendjét. A kódex el írásai szerint a vállalkozási nyereségadó ütemezetten csökken: 2011-ben 25%-ról 23%-ra, 2012-ben 21%-ra, 2013-ban 19%-ra és 2014-ben 16%-ra. 10 éves adómentességet élveznek a könny ipari, a hajó- és repül gépgyártó, valamint a vendéglátó vállalkozások. El irányzott az AK-ban az ÁFA 17%-ra való csökkentése ban 20%, 2014-t l pedig 17% a tervezett mérték. Kiemelked fontosságú változás, hogy az ÁFA visszatérítést automatikussá tette a kódex. Az SZJA mértéke 15% a minimálbér tízszerese alatt, az a fölötti jövedelemmel rendelkez k esetén 17%. A banki kamatokat 5% adó terheli 2015-t l. A kódex 2012-t l bevezeti az ingatlanadót. Mentes ez alól a lakóingatlan a következ k szerint: lakás 120 a családi ház 250 négyzetméter alapterületig. Az egyszer sített adózás nem változott. A kisvállalkozások az adóbevallásukat elektronikus formában és papír alapon is megtehetik. Az egyéni vállalkozók évi 600 ezer Hr bevételig alkalmazhatják ezt a formát, amennyiben pénztárgépet m ködtetnek, ha nem, akkor a határ: 300 ezer Hr. Mindkét esetben legfeljebb 4 alkalmazottjuk lehet (korábban 8 volt a maximális létszám). Különösen érdekes, hogy az adók mértékét a helyi önkormányzatok határozzák meg a település nagyságától függ en , és Hr között. A Hr bevételnél nagyobbat realizáló egyéni vállalkozók adója 15%. Nem alkalmazható az egyszer sített adózás 25 tevékenységi körre, és a jogi személyek sem alkalmazhatják ezt az adózási formát. Az elemz k álláspontja szerint a közel jöv ben az EVA korszer sítésre és megszüntetetésre kerül. Ennek keretében az adóalanyok nem számolhatják el a nagy cégekkel bonyolított üzleti kapcsolataik során felmerült költségeiket, ami jelent sen lesz kíti a kisvállalkozások lehet ségeit. Az EVA Ukrajnában is az adóminimalizálás és visszaélések melegágya. 3 Teljesen egyértelm, hogy a Nyikolaj Azarov 4 Adóalkotmánya gyakorlatilag a KKV szektor megszüntetéséhez vezethet vélik sokan. Jövedéki adó A benzin jövedéki adója 37,9%-kal, 132 euro/tonnáról 182 euro/tonna értékre n 2011-ben. Az égetett szeszes italokra kirótt adó növekedése mérsékeltebb. 6,9%, azaz 2,72 Hr és 100% alkoholra számítva eléri a 42,12 Hr értéket literenként. A cigaretta darabjára kirótt jövedéki adó 96,21 Hr-ra, megközelít en 7%-kal emelkedik. Az üzemanyag adójának és árának növekedése a jól ismert dominóelv alapján több áru árának növekedését automatikusan kiváltja. 3 Artem Rudik Költségvetési Kutató Intézet igazgató véleménye (Rudik, 2011). 4 N. Nazarov Ukrajna miniszterelnöke. 14

15 Az ellenzék az oligarchák számára kedvez kódexnek titulálja az új törvényt. (P. Szimonenko Ukrajna Hangja , A. Golub Kijevszkij Telegraf ) A Krím félsziget kommunistáinak vezet je (L. Gracs RIA Új Régió ) kiemelte, hogy az AK ellentétes az alkotmánnyal, ahol rögzítést nyert, hogy az autonóm félszigeten beszedett adót nem kötelez Kijevbe irányítani. Mindez csak lárma volt. Az UKP teljesen egységes akarnyilvánítással szavazta meg a kódexet. Az ukrán kormány tagjai szeretik hangsúlyozni, hogy az adók Ukrajnában az európai szint alatt vannak. Pl. a nyereségadó 23%, de Ausztriában 25%, Belgiumban 34%, Franciaországban, 33%, Németországban 30-33%. Az SZJA Ukrajnában 15-17%, Ausztriában 21-50% a jövedelem nagyságától függ en, Dániában 38-59%, Belgiumban 25-50%, stb. (, 2011:2). Az eredeti törvényi el írásokat jelent sen megváltoztató államelnöki döntés a társadalmi feszültségek gyors enyhítésére irányult, véli Artem Rudik a Költségvetési és Társadalmi- Gazdaság Kutatások Intézetének igazgatója (,2011: Az ukrán Adókódex el nyei és hátrányai Az AK elfogadásával új éra kezd dött az adózással összefügg törvényalkotásban, bár most az adózók szempontjából még nem lehet sem a pozitívumairól, sem a hátrányairól megalapozottan tárgyalni. Erre tényadatai alapján kerülhet sor. Senki sem állítja, hogy a dokumentum ideális, s t sok az ellentmondása és a vállalkozások számára több negatív elem is található benne. Az adószed és az -fizet közötti kompromiszszum megtalálása szinte lehetetlen, de az AK elfogadása önmagában is fontos eredmény. A független Ukrajna történetében els alkalommal szintetizálták az adózáshoz kapcsolódó normatív dokumentumokat és szilárd jogalkotási környezetben ez fontos tényez lenne a gazdaság számára. Tekintsük át az új AK el nyeit, pozitívumait: - Az egyik pozitívuma az új AK-nek a 13 féle helyi adó lényeges csökkentése. Abszurditás, de tény, hogy korábban, ezek beszedésének költsége meghaladta a bel lük származó állami bevételeket. - Ukrajnában az adózási és számviteli elszámolások rendszere zavaró eltéréseket mutat. Az AK létrejötte során ezek közelítésében tapasztalhatók bizonyos eredmények. A külföldiek számára az említett kett sség és jelent s eltérés alig érthet. A teljes közelítés még hátra van, de a megtett lépések jó irányúak és igen fontosak (készletértékelés, amortizáció elszámolásának szabályai stb.) - Jelent snek számítanak azok az intézkedések, amelyek az adómértékek tervezett csökkentését vetítik el re. - Fontos tény az is, hogy egyes jelent s vállalkozások 5 év moratóriumot kaptak az adófizetés területén, az anyagi-m szaki alapjaik korszer sítése, növelése érdekében. - Progresszív elemnek tekintik a sávos SZJA rendszert. - Az új AK korlátozza az ellen rzések számát, az nem lehet egy évben akár ismétl d sem. - A legfontosabb a jogi stabilitás joggal elvárt növekedése, hiszen a gazdaság érdekl désének középpontjában álló adótörvények (ÁFA, SZJA, TaO) némelyikét a piacgazdaság kiépítése folyamatában több mint 120 alkalommal módosították (, 2011:3). 15

16 A szakmai közvélemény élesen bírálta az új AK koordinálatlanságát, bels ellentmondásait, pláne alkotmányellenességét és a Ptk-tól eltér, ellentmondásos szabályozásait. Ezek közül a legfontosabbak: - Az új AK meghatározza az el írásai megsértésével együtt járó felel sséget, de más törvények több vonatkozásban kizárják azt. - Ellentétes a kódexben adott szabályozás és más jogszabályok rendelkezése a külföldi cégek képviseletének regisztrációjával kapcsolatban is. - Az el z probléma jelenik meg a vegyes vállalatok adózási nyilvántartásaival kapcsolatban is. - Bels koordináció hiányát jelzi az, hogy a különböz cikkelyekben az adózási id szak hogy van meghatározva. A 34. cikkely részletes, tételes felsorolást ad, de a következ már elhagy a felsoroltakból, már nem tartalmazza a fél évet. - Az AK 20. cikkelye kötelezi az adóalanyt a hatóság által kért összes vonatkozó információ megadására. Amennyiben ennek az adózó nem tesz eleget, a hatóság bírói úton is érvényesítheti az információs igénye kielégítését. A 85. cikkely ugyanakkor megtiltja az eredeti dokumentumok átadását a hatóságnak a büntet eljárás kivételével. - Ellentétesek a kódex saját rendelkezései abban az esetben is, ha az adózónál megsemmisültek, elvesztek az adókötelezettséget megalapozó dokumentumok, vagy az adózó megsemmisítette azokat. - Kevés figyelmet fordít a kódex arra, illetve a Ptk-val nem harmonikusan szabályozza azt, hogy ki láthatja el az adózó képviseletét. - A szakért k szerint az AK tudatosan lehet vé teszi a kétszeres felel sségre vonást ugyanazért a jogsértésért. - Az eddigi tapasztalatok azt jelzik, hogy az ÁFA visszatérítési rendszer nem m ködik. Ugyanis a kódex nem rögzíti normatív jelleggel a visszatérítés eseteit. Ez a hiányosság az önkényességnek és a visszaélések tömegének nyit teret. Havonta pl. az ÁFA visszatérítés rendszeres összege kb millió Hr, a valóságban visszatérített összeg kb. 700 millió Hr. A nagy különbözet a költségvetés stabilizálására kerül felhasználásra. - A modern viszonyok között a filiálok, fióktelepek jogállásának világos rögzítése fontos. A Ptk. szerint ezek nem jogi személyek, az AK szerint igen (, 2011:11-12). A kódex cikkelye a szabályozás stabilitásának követelményét kiemelten rögzíti, ugyanakkor már augusztus 1-én új törvényt léptettek életbe az AK változásairól. A változások átfogják a nyereségadózást, az ÁFA fizetését és a jövedéki adózást egyaránt és az adók nyilvántartási rendszerét is. Az Ukrajnában m köd egyik nyugati tanácsadó cég elemz i szerint ezek a változások részben a kódex szabályozásait magyarázzák, az egyes cikkelyek egyeztetésének hiányát jelzik, egészében sértik a meghirdetett stabilitási elvet. Konklúzió A szerz k alapvet törekvése annak bizonyítása volt, hogy hosszabb-rövidebb reakcióbeli késéssel a gazdasági követelmények és az adózás rendszere szinkronba kerül. Jelent s kihívásnak tekinthet az adózási rendszerrel szemben az a változási lépték és min ségi irány, amit a modernizáció követel napjainkban. Az európai integráció valósága, a sokirányú t kemozgás, a munkaer, az áruk akadálymentes áramlása az országhatárokat negligáló kereszttulajdonlás olyan igényt támaszt az adózási rendszer módosítására, amely valóban el zmények nélkülinek tekinthet Ukrajnában. 16

17 A változások bemutatása és indokainak elismerése mellett hangsúlyozandó az is, hogy a változó követelményekhez való alkalmazkodás több vonatkozásban a stratégiai céloktól eltér megoldásokra is vezetett. A tapasztalatok szerint az adózás, adóztatás még ma sem vált a széles értelemben vett vezetés ügyévé, illetve annak funkciót a vezetés egyoldalúan kezeli. Ennek folyamatos, a következményeket láttató leküzdése az adózási rendszert tudományos igénnyel fejleszt k és m vel k feladata, az el re lépés pedig az adózási és pénzügyi kultúra emelésének fontos feltétele. Összefoglaló A piacgazdaság kiépítésének szerteágazó feladatrendszerében fontos és nem kell en tudatosított helye van az adóztatás, adózás egységesedésének, a különböz országokban követett irányok, megoldások nemzetközi standardokhoz való alkalmazkodásnak. Ezt a folyamatot a jog eszközeivel er sítette, intézményesítette Ukrajnában az új adókódex. Az 1991-t l eltér intenzitással, hullámzással lezajlott adózási forradalom után, a hatályba lépését követ en rövid id n belül módosították az új adókódexet. A módosítás nem elégséges. A kódex megalkotása az ukrán adózás fordulópontjának tekinthet, de írásunkban érint legesen ráirányítjuk a figyelmet a továbblépés igényére, fontosságára. Ezekre a változtatásokra a gazdaságban bekövetkezett markáns változások, illetve más jogszabályok módosítása, a globalizáció miatt egyre er teljesebb külföldi igények és az adózási, jogi kultúra emelése érdekében kerülhet sor. Igényli az el z cél a kisebb, illetve nagyobb horderej módosításokat, amelyek mind azt szolgálták illetve szolgálják, hogy a kódex alapján a vállalkozások mind jobban megfeleljenek a közgazdasági környezet igényeinek, azaz az adózás és adóztatás egész folyamata egyre inkább érthet, használható, a valóságnak megfelel legyen. Summary The design and implementation of state regulator and other tools affecting the system of coordinated development process are of particular importance to the deployment of the market economy. The changes to the requirements of globalization and the conditions of economy conditions resulted in the continuous modification to the taxation changes, very often giving rise to legal inconsistency and uncertainties in Ukraine. The self-20 th Statehood year of Ukraine, the Ukrainian tax system introduced a significant turn in 2010 approving the Tax Code. The study analyzes the positive aspects of the Tax Code to be highlighted, and points to the internal contradictions and lack of coordination with other elements, particularly the Civil Code. Felhasznált irodalom évi törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésér l évi törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról. 3..,.(2010):. Ukrán nemzetközi tudományos konferencia. Ungvár, április o. 4.. (2011): (2009): (2011): « V »

18 10... (2011): (2011):. Január (2010): (2011):.., , (2011): (Deloitte).., (2011): (2011):..,

19 HEGED S LÁSZLÓ ZSIGMOND * REGIONALIZMUS AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN Kulcsszavak: globalizmus, regionalizmus, régió, élelmiszergazdaság, élelmiszerkereskedelem, eredetvédelem, földrajzi árujelz, márkanév, élelmiszerbiztonság, -min ség. Bevezetés Ma a globalizáció világát éljük, átszövi mindennapjainkat. Szerte a világon a mindenütt jelenlev multinacionális vállalatok termékeit fogyasztjuk, ugyanazokat a gyorsételeket esszük, ugyanazon reklámokat nézzük. Hazánkban egyre több nemzetközi nagyvállalat telepszik meg, és a korábban állami tulajdonú vállalatok is javarészt már az kezükbe kerültek. Országunk gazdaságpolitikáját jelent s mértékben meghatározzák a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap, a Kereskedelmi Világszervezet, az Európai Unió és a multinacionális vállalatok érdekszövetségei. E gazdaságpolitika hatására csökkennek a szociális kiadások, és n nek a megélhetési költségek. A cég-felszámolások, -összevonások, az általános piacvesztés és szerkezetátalakítási politika eredményeképpen munkahelyek ezrei sz nnek meg. (Mindezen negatív hatások mellett kétségtelenül vannak, melyek vizsgálata azonban nem tárgya a cikknek.) Kérdés, hogy lehet-e valamit tenni, lehet-e kompenzálni vagy legalábbis csökkenteni a globalizáció negatív hatásait? A világ fejlett térségei az ellenszert a regionalizációban és regionalizmusban, a régiók differenciált fejlesztésében vélik megtalálni. Másik kérdés, hogy milyen lehet sége van e világgazdasági kontextusban a kis Magyarország élelmiszergazdaságának és -kereskedelmének a túlélésre, az eredményes m ködésre? E cikkben a regionalizmusban mint a globalizáció egyes negatív hatásainak esetleges ellenszerében rejl lehet ségeket, és azoknak az élelmiszergazdaságra történ alkalmazásait vizsgálom. E cikk adta keretek között természetesen nem vállalhatom a globalizmusregionalizmus rendkívül széleskör szakirodalmának feldolgozását, a téma teljes kör kifejtését. Nem vizsgálom a globalizáció kétség kívül megmutatkozó a pozitív hatásait, a kormányzattól induló, felülr l jöv intézkedések lehet ségét, azok esetleges sikerét sem, inkább a lehetséges regionális kezdeményezésekre koncentrálok. Célom csupán a kérdés felvetése és egyfajta gondolkodás, vita elindítása a lehetséges megoldásokat illet en. 1. Globalizáció és regionalizmus, mint egymást er sít jelenségek A globalizációnak több jelentése is van: egyrészt nemzetköziesedést, másrészt a világ egységessé válását is jelenti. Ebb l következ en a globalizáció a modern világ népeinek egymás között létrejöv és egyre fokozódó kapcsolatrendszere, kölcsönös függése és munkamegosztása, amik akár pozitívumként is értékelhet k. Csaba László (2000) szerint a globalizáció határozottan életképesebbé tette a kis nemzetgazdaságokat. Ma még inkább igaz, hogy a világméret versenyképesség, a világméret tevékenységcserébe való beépülés alapozza meg a sikeres regionális integrációt, és nem fordítva, mint sokan vélték. A globalizáció hatásairól ítélkezni nehéz, mert azok túl összetettek. Kétféle markáns, egymással szöges ellentétben álló vélemény uralkodik a témakör megítélését illet en. Az egyik sze- * Nyíregyházi F iskola, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Közgazdaságtan és Logisztika Tanszék, f iskolai docens, 19

20 rint a világon egyeduralkodóvá vált nyugati típusú demokrácia és piacgazdaság eddig is, és ezután is helyes válaszokat ad az emberiséget ér kihívásokra. A másik vélekedés szerint a globalizáció evolúciós zsákutca és folyamatainak kezelése komoly változtatásokat tesz szükségessé (Lányi, 2001). A globalizációnak a kétségtelenül megmutatkozó pozitív hatásai mellett a sok, világméret problémát okozó negatív hatásainak vizsgálatával foglalkozik Szentes Tamás is. Ilyenek pl. államok és régiók közötti gazdasági egyenl tlenségek fokozódása, káros környezeti hatások, stb. (Szentes, 2002). Mindezen problémák következtében megjelentek a nemzeti és regionális együttm ködést igényl területek, és az ebb l következ gazdasági, pénzügyi és politikai feszültségek is. (Gyulaffyné, 2006). A globalizációval egyid ben tapasztalható jelenség a regionális kapcsolatok er södése, a regionalizmus, mely a globalizáció el retörésére született egyfajta válaszként. A regionalizmusnak a globalizációval együtt való megjelenését a fokozódó kiszolgáltatottság teszi szükségessé, amely kereskedelmi, termelési, stb. területen is észlelhet (Korten, 2000). A regionalizmus megmutatja a helyi értékeket és megvalósítható célokat, megcélozza a biztonság, a vagyon, a béke és a fejl dés megteremtését, fenntartását, és mindezek szétosztását egy régión belül. Sajnos, többnyire sztereotípia, hogy a regionalizáció és a regionalizmus szükségszer en valami jó és pozitív dolog, amely hozzájárul a jólét, a stabilitás és a növekv értelem és a békés együttm ködés megteremtéséhez, mind a régiókon belül, mind azokon kívül. Az eredmény nem szükségképpen ez, hiszen a növekv együttm ködés és egységesülés számos esetben ad okot a konfliktusok kitermel désére, növekedésére, az er források igazságtalan elosztására és egyéb negatív következményekre. Egyes szerepl k a regionalizmus vesztesei, mások pedig gy ztesei lesznek (Szépréti, 2006). 2. A régiók versenyképessége Hogy a globalizáció ne tiporja el teljesen az országok, térségek gazdaságát, sajátosságait, ahhoz a regionalizmusban rejl lehet ségeket célszer kiaknázni, és mindenekel tt a régiókat kell versenyképessé tenni. Nehéz azonban meghatározni, hogy milyen konkrét jellemz knek, tényez knek tudható be az egyes régiók versenyképessége, és pontosan milyen tényez ket, mint eszközöket kell(ene) er síteni a versenyképesség javítására. A verseny mindig nyerteseket és veszteseket jelent: a nyertesek a sikeres régiók. A sikeres régióban növekszik az el állított jövedelem. Ennek jelent s része helyben marad befektetésre, vállalkozói és személyi jövedelemre, adók formájában település m ködtetésre és fejlesztésre. A jövedelem növekedéséb l a lakosság széles rétegei is részesülnek, a gazdasági növekedés nem károsítja a régió természeti környezetét, épített és kulturális értékeit. A növekedés a régió valamennyi településcsoportját érinti, nem növeli a régión belüli területi egyenl tlenségeket. (Enyedi, 1998) Hogyan lehetne nyertesekké tenni a versenyben a régiókat? Ezt a problémát mutatja be a régiók versenyképességének piramismodellje az 1. ábrán, melyen a versenyképesség tényez it, és javításának bonyolult összefüggéseit láthatjuk. A piramismodellben felsorolt alaptényez k és a sikeresség tényez i képezik a regionális fejl dést meghatározó faktorokat. Ezek együttes hatásai javít(hat)ják az adott terület versenyképességét. 20

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat)

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) Készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Ugrin Emese témavezető, szerkesztő Bese Ferenc településfejlesztő, Brunczel

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 3. hét A KERESLETELMÉLET ALAPJAI. HASZNOSSÁG, PREFERENCIÁK

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 3. hét A KERESLETELMÉLET ALAPJAI. HASZNOSSÁG, PREFERENCIÁK KÖZGAZDASÁGTAN I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Közgazdaságtan 1. A KERESLETELMÉLET ALAPJAI. HASZNOSSÁG, PREFERENCIÁK Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára Szakmai felel s: K hegyi Gergely

Részletesebben

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 2. hét KERESLET, KÍNÁLAT, EGYENSÚLY

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 2. hét KERESLET, KÍNÁLAT, EGYENSÚLY KÖZGAZDASÁGTAN I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Közgazdaságtan 1. KERESLET, KÍNÁLAT, EGYENSÚLY Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára Szakmai felel s: K hegyi Gergely 2010. június Vázlat 1

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

Fogyasztói preferenciák és attitűdök hagyományos és tájjellegű élelmiszerekkel kapcsolatban

Fogyasztói preferenciák és attitűdök hagyományos és tájjellegű élelmiszerekkel kapcsolatban Fogyasztói preferenciák és attitűdök hagyományos és tájjellegű élelmiszerekkel kapcsolatban Jasák Helga Fehér András Szakály Zoltán Magyarország mezőgazdasági és élelmiszeripari kincseit a HÍR-gyűjtemény

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gondolatok a konvergencia programról (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gyıri Iparkamara Konferenciája Gyır, 2007. január 31. A legfıbb állami ellenırzési intézmények ma már nemcsak nemzetközi

Részletesebben

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a Vállalkozások lk á k adózása (MSC levelező hallgatók részére) (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás rendjéről szóló tv., SZJA, TA, ÁFA törvény Vizsga: Félórás vizsga az elméletből

Részletesebben

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László Adózási általános elmélet EKF Csorba László A magyar államháztartás mérete, aránya az országhoz képest GDP Bruttó hazai termék GDP 47 (2005) 42 (2010)% az államháztartáson folyik keresztül Visegrádi országok:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban

Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban 532 GAZDÁLKODÁS 57. ÉVFOLYAM 6. SZÁM, 2013 Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban HARANGI-RÁKOS MÓNIKA SZABÓ GÁBOR POPP JÓZSEF Kulcsszavak: bruttó kibocsátás,

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes Az eredetvédelem szerepe és jelentősége TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes TERRA MADRE Slow Food (komótos étkezés) (1986) Biológiai Sokféleség Egyezmény A tagállamok nemzeti jogalkotásukban

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból 16. Tétel Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból. Az értékteremtő folyamatok a vállalat működésében, az értéklánc elemei. A teljesítmény és menedzsmentje,

Részletesebben

Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának vizsgálata a nők körében

Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának vizsgálata a nők körében Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció Fogyasztói magatartás 1. Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010. Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzi, Közigazgatási 2010. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Gazdasági matematika I. GZB1101

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Budapest, 2013. augusztus

Budapest, 2013. augusztus 67188 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 154. szám Melléklet az 1666/2013. (IX. 23.) Korm. határozathoz JEDLIK-TERV NEMZETI STRATÉGIA A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉRE 2013-2016. Budapest, 2013. augusztus

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/ 185. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Budapest, 2006. június TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.3.2. A regionális oktatástervezés támogatása empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.9.2005 COM(2005) 436 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata , Soroksár Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A dokumentáció a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) részterületeinek értékelése

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) részterületeinek értékelése Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) részterületeinek értékelése ÉRTÉKELÉSI JELENTÉS V2 (2005. november 11-i állapot) 2006. február TARTALOMJEGYZÉK 1.1 A DOKUMENTUM BEMUTATÁSA... 3 1.2

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 138/2004/EK RENDELETE (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről. (HL L 33., 2004.2.5., 1. o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 138/2004/EK RENDELETE (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről. (HL L 33., 2004.2.5., 1. o. 2004R0138 HU 11.12.2008 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 138/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

Az élelmiszeripar jelene, jövője

Az élelmiszeripar jelene, jövője Az élelmiszeripar jelene, jövője dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár 2012. április 25. Élelmiszergazdaság jelentősége Stratégiai jelentőségű ágazat:

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Globalizáció, regionalizáció és világrend http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Bevezetés Mi az a globalizáció? Mi a globalizáció? Az áru-, a tőke- és a munkaerőpiacok nemzetközi integrálódása (Bordo

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás 317 A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás SZÉKELY ERIKA Kulcsszavak: szakképzettség, szakismeret, szaktanácsadás, kihívások, ismeretátadás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

SZABÁLYZAT Bakonyi Helyi Márka védjegy szabályzata az európai területi A vidék minősége védjegynek való megfeleltetés érdekében

SZABÁLYZAT Bakonyi Helyi Márka védjegy szabályzata az európai területi A vidék minősége védjegynek való megfeleltetés érdekében SZABÁLYZAT Bakonyi Helyi Márka védjegy szabályzata az európai területi A vidék minősége védjegynek való megfeleltetés érdekében Figyelem! Szerzői jogvédelem alatt álló dokumentum. Az anyag részben vagy

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL FIGYELŐ RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL Alkotás a társadalomtudományok határán e címmel jelent meg 2001-ben az a tanulmánykötet, melyben Dr. Kovacsics József

Részletesebben

Gazdaság és gazdaságpolitika

Gazdaság és gazdaságpolitika Gazdaság és gazdaságpolitika 188 Makrogazdasági folyamatok és fiskális politika Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Palócz Éva 1. Bevezetés 2007. végére a magyar gazdaság jellemzıi, mind a korábbi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció

MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció Révész Sándor Makroökonómia Tanszék 2012. március 3. Révész Sándor (Makroökonómia Tanszék) Klasszikus modell - gyakorlat 2012. március 3. 1 / 14 1) Egy országban a rövid távú

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához

A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához DABASI HALÁSZ Zsuzsanna Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc hrdabasi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer. Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások

A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer. Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások Egy sikeres országhoz erős, kompetitív vállalkozások kellenek. Ennek

Részletesebben

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010)

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) DR. VAHID YOUSEFI KÓBORI JUDIT Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) (A hatékonyság értelmezése) A magyar nemzetgazdaságon belül az élelmiszertermelés

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

Mezőcsát Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Mezőcsát Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Mezőcsát

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Kedves Kollégák!

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adók és támogatások Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Gazdálkodási menedzserasszisztens és projektmenedzser

Részletesebben

By: NAGY-KOVÁCS, ERIKA WACHTLER, ISTVÁN

By: NAGY-KOVÁCS, ERIKA WACHTLER, ISTVÁN COOPERATION IN THE MÁTRA WINE REGION By: NAGY-KOVÁCS, ERIKA WACHTLER, ISTVÁN The database established at Károly Róbert Agricultural Sciences University, a centre for the Northern Hungarian Region, can

Részletesebben

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy.

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy. Min ségügyi Szakszótár A környezetszennyezés megel zése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést;

Részletesebben

A KUTATÁS ÖSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI

A KUTATÁS ÖSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI A kutatás a zöldség-gyümölcs kisárutermelők kereskedelmi koncentrációhoz történő marketingszemléletű alkalmazkodását vizsgálta a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítés példáján. A kutatás az OTKA

Részletesebben

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették:

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Területfejlesztési Koncepció 2007-2013 Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették: Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH Euroconsulting

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben