14/1998. (IV. 30.) PM rendelet. az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14/1998. (IV. 30.) PM rendelet. az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról"

Átírás

1 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 89. -a (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: Az adójegyek megrendelése 1. 1 (1) 2 A dohánygyártmány adóraktár engedélyesének (a továbbiakban: adóraktári adójegy-felhasználó), a bejegyzett és a nem bejegyzett kereskedőnek (a továbbiakban: kereskedői adójegy-felhasználó), illetve a dohánygyártmány importálójának (a továbbiakban: importőr adójegy-felhasználó) (a továbbiakban együtt: adójegy-felhasználó) az adójegyeket az adójegy-megrendelésre rendszeresített a 2. számú mellékletben meghatározott adattartalmú kettőpéldányos adójegy megrendelőlap (a továbbiakban: megrendelőlap) egy példányának, valamint a Jöt. rendelkezéseinek megfelelően az egyhavi átlag levezetésének megküldésével kell a Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) megrendelnie. (2) Külön-külön nyomtatványon kell a megrendelést benyújtani a) az adómérték változásakor, az adómértékeknek megfelelően; b) az adóraktári adójegy-felhasználó esetében, ha más tagállamban gyártásra kerülő dohánygyártmányra is rendel adójegyet. (3) A Hivatal, illetve a Hivatal alkalmazottja, továbbá az adójegyet előállító nyomda alkalmazottja a megrendelés, illetve az ellenőrzés során megadott adatok kezelése tekintetében az adótitokra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. Az adójegyek kiadásának engedélyezése, a fizetési kötelezettség megállapítása 2. 3 (1) A Hivatal az elfogadott megrendelést visszaigazolja, és egyidejűleg közli az átvétel időpontját. (2) A Hivatal az adójegy-felhasználó adójegy-megrendelését a megrendelőlap példányának beérkezése napját követő 7. munkanapig teljesíti. (3) Az adójegy-felhasználó a megrendelésében nyilatkozik arról, hogy az adójegy átvételével keletkező a Jöt. 98. (5) bekezdése szerinti fizetési kötelezettsége (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) teljesítésére kér-e halasztást. (4) Ha az adóraktári adójegy-felhasználó fizetési halasztást kér és adójegy megrendelése a rendelkezésére álló gyártási kapacitás alapján aránytalanul nagy mennyiségre vonatkozik, a Hivatal a megalapozott igény feletti adójegyek kiadását csak ezen adójegyek adóértékére megállapított fizetési kötelezettség előzetes teljesítése esetén engedélyezi. (5) A bejegyzett kereskedő adójegy-megrendelésére, továbbá az adóraktári adójegy-felhasználó más tagállamban gyártásra kerülő dohánygyártmányhoz benyújtott adójegy-megrendelésére a fizetési kötelezettség halasztása mellett a Hivatal legfeljebb a bejegyzett kereskedő Jöt. 24. (7) bekezdés szerinti, rendelkezésre álló jövedéki biztosítéka, illetve az adóraktári adójegy-felhasználó Jöt. 98. (6) bekezdés szerinti, rendelkezésre álló külön jövedéki biztosítéka mértékéig engedélyezi a tárgyhóban az adójegyek kiadását. (6) 4 Az importőr adójegy-felhasználó, valamint a nem bejegyzett kereskedő számára fizetési halasztás mellett a megrendelt adójegy abban az esetben adható ki, ha a kiadást megelőzően a Jöt. 98. (6) bekezdésében előírt nagyságú biztosíték rendelkezésre állását az importőr adójegy-felhasználó, valamint a nem bejegyzett kereskedő igazolja. Biztosítékként készpénz vagy a Jöt pontja szerinti pénzügyi biztosíték fogadható el. 1 Az 1. és az azt megelőző alcím a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 1. -ával megállapított 2 Az 1. (1) bekezdése a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 1. -ával megállapított 3 A 2. és az azt megelőző alcím a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 2. -ával megállapított 4 A 2. (6) bekezdése a 31/2008. (XII. 19.) PM rendelet 1. -ával megállapított

2 (7) Az (5) (6) bekezdés szerinti, bankgaranciában nyújtott jövedéki biztosítéknak olyan eredeti, meghatározott határnapig érvényes, visszavonhatatlan vagy a Jöt. 38. (11) bekezdése szerint visszavonható bankgaranciának kell lennie, amelynek összegén belül a garanciát nyújtó hitelintézet kötelezettséget vállal arra, hogy a fizetési kötelezettségre adott halasztás lejártát követően fennálló tartozás esetén, a Hivatal igénybejelentése alapján a banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 banki napon belül teljesít. A bankgaranciában a Hivatalt kizárólagos kedvezményezettként kell megjelölni. A bankgarancia érvényességi idejének legalább 30 nappal meg kell haladnia a fizetési kötelezettségre adott halasztás lejárta időpontját. (8) Amennyiben az adójegy-felhasználó nem kér fizetési halasztást, a megrendelt adójegyeket az adójegy átvételével keletkező fizetési kötelezettsége teljesítésének igazolása mellett veheti át. Igazolásként bankszámlakivonat vagy a terhelés megtörténtéről szóló banki igazolás eredeti példánya fogadható el. (9) A Hivatal az adójegyek kiadását határozattal engedélyezi, amelyben megállapítja az adójegyek utáni fizetési kötelezettséget. Amennyiben az adójegy-felhasználónak a vámhatóság felé meg nem fizetett jövedéki adó vagy általános forgalmi adó tartozása van nem értve ide, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek, a Hivatal az adójegyek kiadásáról elutasító határozatot hoz. (10) A megrendelőlap formanyomtatványa a Hivatalnál szerezhető be, vagy a vámhatóság internetes honlapjáról letölthető és kinyomtatható. Az adójegyek kiadása, átvétele 3. (1) 5 Az adójegyeket az adójegy-felhasználó személyesen, írásban meghatalmazott képviselője vagy jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli szervezet esetén törvényes képviselője útján veheti át. (2) 6 Az adójegy-felhasználó a bélyegzőlenyomatát az 1. szerinti, első adójegy megrendelés alkalmával köteles a Hivatalnak megküldeni, és a továbbiak során gondoskodni az esetleges változások haladéktalan bejelentéséről. (3) 7 Az adójegyek tételes átadása-átvétele a szalagozott kötegek, a darabonként csomagolt szivar adójegyek esetében az ívek vagy a szalagozott kötegeket, illetve az íveket tartalmazó dobozok átadásával-átvételével történik. (4) 8 A dobozok tartalmát az adójegyeket előállító nyomda hitelesíti úgy, hogy a lezárt dobozokon feltünteti az adójegyek fajtáját, kiskereskedelmi eladási árát, sorszámát, darabszámát, és azt aláírással és bélyegzőlenyomattal igazolja. (5) 9 Az adójegyfelhasználó a (3) bekezdésben foglalt átadás-átvétel során ellenőrizheti az átvett adójegyek fajtáját, kiskereskedelmi eladási árát, sorszámát, darabszámát. Az adójegyek átadásáról-átvételéről két példányban adójegy kiadási okmányt kell kiállítani, amely az átadás-átvétel időpontját, az adójegy választékát, mennyiségét és sorszámát tartalmazza. Az átadást-átvételt a Hivatal és az adójegyfelhasználó vagy meghatalmazott képviselője (megbízottja) az adójegy kiadási okmány mindkét példányán aláírásával, bélyegzőlenyomatával igazolja. (6) Az átvett adójegyek elszállítása az adójegyfelhasználó feladata. (7) 10 Ha az adójegy-felhasználó a 2. (1) bekezdése szerint visszaigazolt adójegyeket az átvételre megjelölt időpontot követő 10. munkanapig nem veszi át, vagy a visszaigazoltnál kisebb mennyiségben kívánja átvenni, illetve a Hivatalhoz nem minőségi hiba miatt küld vissza adójegyet, köteles az át nem vett, illetve visszaküldött adójegyek és a felmerült többletköltségek után, ezen adójegyek előállítási költsége két és félszeresének megfelelő, de legalább 1000 forint összegű költségtérítést fizetni. A költségtérítést a Vám- és Pénzügyőrség Költségvetési előirányzat keretszámla elnevezésű számlájára banki átutalással kell megfizetni. (8) Az adójegyfelhasználó köteles gondoskodni az átvett adójegyek biztonságos tárolásáról, megőrzéséről. 5 A 3. (1) bekezdése a 31/2008. (XII. 19.) PM rendelet 2. -ával megállapított 6 A 3. (2) bekezdése a 31/2008. (XII. 19.) PM rendelet 2. -ával megállapított 7 A 3. (3) bekezdése a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 6. (3) bekezdése szerint módosított 8 A 3. (4) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 3. -ának (2) bekezdésével megállapított 9 A 3. (5) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (3) bekezdése szerint módosított 10 A 3. (7) bekezdése a 49/2004. (XII. 29.) PM rendelet 1. -ával megállapított

3 (9) 11 Az adójegyeket tartalmazó kötegek, ívek vagy dobozok felbontásakor, illetve az adójegyek felhelyezése során talált minőséghibás adójegyeket az adójegyfelhasználó nem semmisítheti meg, azokat az adójegyelszámolásig meg kell őriznie. (10) 12 A Hivatal a visszavett adójegyeket más adójegyfelhasználónak újból nem adhatja ki, azokat meg kell semmisíteni. A dohánygyártmányok adójegyei 4. (1) 13 Az adójegyek fajtái: a) cigaretta adójegy; b) finomra vágott fogyasztásidohány-adójegy; c) egyéb fogyasztásidohány-adójegy; d) szivar adójegy a nem darabonként csomagolt szivarra; e) szivar adójegy a darabonként csomagolt szivarra; f) szivarka adójegy. (2) Az adójegyek leírását a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) Az adójegyeket hamisítás elleni védelemmel kell ellátni. A védelem kialakításánál a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakvéleményét is figyelembe kell venni. (4) 14 A dohánygyártmányok adójegyén az adómérték változást az adómérték hatálybalépésének időpontját jelölő hat numerikus karakterből álló kódszámmal kell jelölni. A hat numerikus karakterből álló kódszám az adómérték hatálybalépése évének utolsó két számjelét, a hatálybalépés hónapjának két számjelét, valamint a hatálybalépés napjának két számjelét tartalmazza (a továbbiakban: adómérték kód). (5) 15 Szivar adójegy a Jöt. 96. (1) bekezdésének b) c) pontjában meghatározott dohánygyártmányra, szivarka adójegy a Jöt. 96. (1) bekezdésének d) e) pontjában meghatározott dohánygyártmányra helyezhető fel. Az adójegyek alkalmazása 5. (1) 16 Az adójegyet a dohánygyártmány Jöt.-ben meghatározott egyedi fogyasztói csomagolására úgy kell felhelyezni, hogy az adójegyen feltüntetett szöveg, kiskereskedelmi eladási ár, a sorszám, az adómérték kód, továbbá a cigaretta adójegy esetén a darabszám, illetve a finomra vágott fogyasztásidohány-adójegy és az egyéb fogyasztásidohány-adójegy esetén a grammban feltüntetett mennyiség olvasható legyen. (2) 17 Az adójegyfelhasználó az adójegyet oly módon köteles a dohánygyártmányra felragasztani, amely az adójegy sérülés nélküli eltávolítását kizárja. (3) Sérült, hibás vagy hiányos adójegyet tilos felragasztani. 6. (1) A,,puha doboz'' csomagolású cigaretta esetében az adójegyet a gyártási folyamat során, közvetlenül a dobozra, fóliacsomagolás esetén a fóliacsomagolás alá, a doboz tetejének középvonalán átvezetve, a doboz mindkét hosszanti oldalára azonos hosszúságban átnyúlva kell felragasztani, úgy, hogy a csomagolás kinyitásakor az adójegy eltépődjön. (2) A,,kemény doboz'' csomagolású cigaretta esetében az adójegyet a gyártási folyamat során, a fóliacsomagolás alá, közvetlenül a dobozra, a hátlapon és az oldallapon együttesen, a tető törésvonalát és az 11 A 3. (9) bekezdése a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 6. (3) bekezdése szerint módosított 12 A 3. (10) bekezdését a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 3. -ának (3) bekezdése iktatta be, szövege a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (3) bekezdése szerint módosított 13 A 4. (1) bekezdése a 30/1999. (XII. 20.) PM rendelet 3. -ával megállapított 14 A 4. (4) bekezdését a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. -a iktatta be. 15 A 4. (5) bekezdését a 42/2002. (XII. 20.) PM rendelet 1. -a iktatta be, szövege a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 4. -ával megállapított 16 Az 5. (1) bekezdése a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 3. -ával megállapított 17 Az 5. (2) bekezdése a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 5. -ával megállapított

4 egyik oldallap nyitási vonalát is lefedve a törésvonal közepére helyezve kell felragasztani, úgy, hogy a csomagolás nyitásakor az adójegy eltépődjön. (3) A szivarka adójegyének felhelyezésére az (1), illetve (2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. (4) 18 A finomra vágott fogyasztási dohány és az egyéb fogyasztási dohány (a továbbiakban együtt: fogyasztási dohány) esetében az adójegyet a dohányt tartalmazó csomagra, dobozra úgy kell felragasztani, hogy az adójegy középvonala a nyitás helyére essen, és a fogyasztási dohányt az adójegy eltépődése nélkül a csomagból, dobozból ne lehessen kivenni. (5) A nem darabonként értékesített szivar esetében az adójegyet a) a fadobozon az elhúzható tetőn és a doboz tetején, b) a fémdobozon a levehető vagy nyitható tetőn és a doboz oldalán, c) az egyéb csomagoláson a nyitásra kialakított helyen áthúzódva úgy kell felragasztani, hogy a szivart a csomagolásból az adójegy eltépődése nélkül ne lehessen kivenni. (6) A szivarok darabonkénti értékesítése esetén az adójegyet a két fül összeragasztásával, szorosan záródó, eltépődés nélkül le nem húzható gyűrűként kell a szivarrúdra felhelyezni. A szivar celofán vagy egyéb burkolatba történő darabonkénti csomagolása és értékesítése esetén az adójegyet a burkolatra úgy kell felragasztani, hogy az adójegy a burkolat felbontásakor eltépődjön. (7) 19 Amennyiben a Jöt. 96. (3) bekezdésének a) pontja alá tartozó, cigarettának tekintendő dohánygyártmány nem puha doboz vagy kemény doboz csomagolású, a Hivatal az adójegy-felhasználó kérelmére az adójegynek az (1) (2) bekezdésben előírt felhelyezési módtól eltérő és nem a gyártási folyamat során történő felragasztását engedélyezheti. A Hivatal az eltérő felhelyezést engedélyezi, ha az biztosítja, hogy a csomagolás kinyitásakor az adójegy eltépődik. A Hivatal a kérelemről annak beérkezése napját követő 15 napon belül határozatban dönt. (8) 20 A jövedéki adóügynek nem minősülő jövedéki üggyel, továbbá a jövedéki adóügyek közül a hatósági felügyelet keretében végzendő adóztatási feladat, illetve a Jöt ának (1) és (2) bekezdése és a 65. -a (1) bekezdésének d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos adóztatási feladat ellátására külön jogszabályban hatáskörrel és illetékességgel felruházott vámszerv (a továbbiakban: hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal) az 5. és az e (1) (6) bekezdésében foglalt előírások betartását köteles rendszeresen ellenőrizni. 7. (1) Az adójegyet arra a dohánygyártmányra is a 6. -ban megjelölt módon kell felragasztani, amely nem önállóan, hanem más ajándéktárgyakkal kerül értékesítésre. (2) 21 A kiskereskedelmi boltok üzlethelyiségében és tárolóhelyén (raktárában), a vendéglátó-ipari üzletek és a kereskedelmi szálláshelyek tárolóhelyén (raktárában), továbbá a nagykereskedés tárolóhelyén (raktárában) csak bontatlan fogyasztói csomagolású, adójeggyel ellátott dohánygyártmány tartható. A forgalmazás során az adójegy bármely módon történő eltakarása, felülragasztása, az adójegyen felirat alkalmazása tilos. A szabadforgalomban a dohánygyártmányok gyűjtőcsomagolásának felbontásakor talált adójegy nélküli vagy a hamis adójegyű, illetve nem a Jöt. és e rendelet előírásainak megfelelően felragasztott adójegyű árut a forgalomból ki kell vonni, és egyidejűleg a kereskedelmi egység (üzlet, raktár, tárolótelep) fekvése szerint illetékes hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalt értesíteni kell. (3) 22 Az adójegy 18 A 6. (4) bekezdése a 30/1999. (XII. 20.) PM rendelet 4. -ával megállapított 19 A 6. új (7) bekezdését a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 4. -a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (7) bekezdés számozását (8) bekezdésre változtatva. A rendelkezés e módosító rendelet 6. (2) bekezdése alapján február 1-jén lépett hatályba. 20 A 6. (7) bekezdése a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 14. -ával megállapított A 6. eredeti (7) bekezdésének számozását a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 4. -a (8) bekezdésre változtatta, szövege a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (1) bekezdése szerint módosított 21 A 7. (2) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 6. -ának (1) bekezdésével megállapított 22 A 7. (3) bekezdését a 37/1998. (XII. 21.) PM rendelet 1. -a iktatta be, szövege a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 6. -ának (2) bekezdésével megállapított

5 a) 23 a tagállamból behozott dohánygyártmányra a beszerzést megelőzően a tagállamban, vagy belföldön a kereskedői adójegy-felhasználó Jöt. szerinti engedélyében megjelölt fogadóhelyen, illetve a dohánytároló adóraktárba tagállamból betárolt szivarra, fogyasztási dohányra kizárólag dohánytároló adóraktárban, b) a harmadik országból behozott dohánygyártmányra a harmadik országban vagy a vámjogi szabadforgalomba bocsátást megelőzően vámraktárban helyezhető fel. (4) 24 A tagállamból behozott adójegy nélküli dohánygyártmányt a kereskedői adójegy-felhasználónak a termék fogadásával egyidejűleg a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalhoz be kell jelentenie. A bejelentésben meg kell adni a dohánygyártmány fajtáját és mennyiségét (kiszerelési egységenkénti darabszámát). A fogadóhelyen a tagállamból behozott adójegy nélküli dohánygyártmányt az adójeggyel ellátott dohánygyártmányoktól elkülönítve, külön helyen kell tárolni. (5) 25 A harmadik országból behozott dohánygyártmány Jöt. 98. (11) bekezdése szerint történő vámjogi szabadforgalomba bocsátásához a) a harmadik országban felhelyezett adójeggyel behozott dohánygyártmány esetében az adójegyek kivitelét igazoló vámokmányt, b) az adójegy vámraktárban való felhelyezése esetén a Hivatal által kiállított adójegy kiadási okmány eredeti példányát kell bemutatni. (6) 26 Adójeggyel ellátott dohánygyártmányt tagállamba vagy harmadik országba kizárólag minőség-ellenőrzés céljára (áruminta) a Hivatal által engedélyezett mennyiségig lehet kiszállítani. Elszámolás az adójegyekkel 8. (1) 27 Az adójegyekről az adóraktári adójegy-felhasználónak a 4. számú, a bejegyzett kereskedőnek az 5. számú melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetnie adójegyfajták, ezen belül kiskereskedelmi eladási árak szerinti bontásban, és az adójegy-nyilvántartás adatai alapján a havonkénti elszámolást a tárgyhót követő hó 20- áig kell elkészítenie. (2) 28 A havi adójegy-elszámolás III. részében azon adójegyek állíthatók be (írhatók le) a tárgyhónapban, amelyekre az adójegyfelhasználó fizetési kötelezettségét Hivatal a 11. szerint benyújtott kérelem alapján határozatban törölte. (3) 29 Ha az adójegy-felhasználó több adóraktárra, illetve a bejegyzett kereskedő több fogadóhelyre rendelkezik engedéllyel, az adóraktárankénti, illetve a fogadóhelyenkénti adójegy-nyilvántartások adatai alapján összesített elszámolást is kell készítenie. 23 A 7. (3) bekezdésének a) pontja a 49/2004. (XII. 29.) PM rendelet 2. -ának (1) bekezdésével megállapított 24 A 7. (4) bekezdését a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 7. -ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 49/2004. (XII. 29.) PM rendelet 2. -ának (2) bekezdésével megállapított és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (3) bekezdése szerint módosított 25 A 7. (5) bekezdését a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 7. -ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 6. -ának (2) bekezdésével megállapított 26 A 7. (6) bekezdését a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 6. -ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe. 27 A 8. (1) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 7. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. -ának (5) bekezdése alapján ha az adóraktári adójegy-felhasználó a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napját követően bejegyzett kereskedőként működik tovább, az ezen időpont előtt átvett és az adóraktári adójegyfelhasználókénti adójegy-felhasználásának elszámolásában a zárókészletében kimutatott adójegyeket a nyitókészletébe fel kell venni. 28 A 8. (2) bekezdése a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 8. -ával megállapított, valamint a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (3) bekezdése szerint módosított 29 A 8. (3) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 7. -ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. -ának (5) bekezdése alapján ha az adóraktári

6 9. (1) A gyártás közben megsérült adójegyek elszámolása tételesen történhet. (2) 30 Az adójegy-felhasználó a megsérült adójegyeket köteles azok darabjainak összerakásával legalább A/4-es méretű papírlapra (a továbbiakban: gyűjtőív) felragasztani. A megsérült adójegy csökkentő tételként csak akkor fogadható el, ha a gyűjtőívre felragasztott darabból egyértelműen megállapítható az adójegy adóértéke. Egy gyűjtőívre csak az azonos fajtájú, azon belül azonos adóértékű adójegyek ragaszthatók fel. Egy gyűjtőív legfeljebb 50 darab adójegyet tartalmazhat. (3) 31 A gyártás közben megsérült, gyűjtőívre felragasztott, a sérült adójegyeket az adójegyfelhasználó és a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal 2-2 képviselőjéből álló bizottság jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett az adóraktárban kell megsemmisíteni. A bizottságnak az adójegyfelhasználó részéről a termékkísérő okmány és az egyszerűsített kísérő okmány aláírására jogosult, a külön jogszabály szerint bejelentett személy lehet a tagja. A bizottság összetételét, annak változását a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal a Hivatalnak megadja. A felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell az adójegyek fajtáját, darabszámát és kiskereskedelmi árankénti általános forgalmi adó és jövedéki adó értékét, valamint a megsemmisítés módját. (4) 32 A még fel nem ragasztott vagy a szabadforgalomba még nem bocsátott dohánygyártmányokon lévő adójegyek baleset vagy elháríthatatlan külső ok miatt bekövetkező használhatatlanná válását, megsemmisülését az eseményt követően az adójegyfelhasználó köteles jegyzőkönyvben rögzíteni, a kivizsgálást megkezdeni, és a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalhoz azonnal bejelenteni. A fizetési kötelezettség teljesítése, a fizetési kötelezettség csökkentése 10. (1) 33 Az adójegyfelhasználónak az átvett vagy átvételre kerülő adójegyek utáni fizetési kötelezettségét átutalási megbízással, az általános forgalmi adónak megfelelő összeget az országos parancsnokság által külön e célra megnyitott Dohánygyártmány Áfa bevételi számlára, a jövedéki adónak megfelelő összeget a Dohánygyártmány Jövedéki adó bevételi számlára kell teljesítenie. (2) 34 Amennyiben az adójegy átvételét megelőzően megfizetett összeg meghaladja az átvett adójegyek alapján keletkezett fizetési kötelezettséget, a különbözetet a Hivatal az adójegyfelhasználó kérésének megfelelően köteles a) 8 napon belül az adójegyfelhasználó által megjelölt bankszámlára visszautalni, vagy b) az adójegyfelhasználó következő adójegy-rendelésének teljesítése során beszámítani. 11. (1) Az adóraktári adójegyfelhasználó a teljesített vagy az e szerinti kérelem benyújtásának hónapjában esedékes halasztott fizetési kötelezettségének csökkentését vagy visszatérítését kérheti a) 35 az adójegyeket tartalmazó kötegek, ívek vagy dobozok felbontásakor talált minőséghibás, a Hivatalhoz a (3) bekezdés szerint visszaküldött adójegyre, adójegy-felhasználó a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napját követően bejegyzett kereskedőként működik tovább, az ezen időpont előtt átvett és az adóraktári adójegyfelhasználókénti adójegy-felhasználásának elszámolásában a zárókészletében kimutatott adójegyeket a nyitókészletébe fel kell venni. 30 A 9. (2) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 8. -ával megállapított 31 A 9. (3) bekezdése a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 9. -ával megállapított, valamint a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (3) bekezdése és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (1) bekezdése szerint módosított 32 A 9. (4) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (3) bekezdése szerint módosított 33 A 10. (1) bekezdése a 37/1998. ( XII.21.) PM rendelet 2. -ával megállapított 34 A 10. (2) bekezdése a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 10. -ával megállapított, valamint a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (3) bekezdése szerint módosított

7 b) 36 a sértetlen állapotban a (3) bekezdés szerint a Hivatalhoz visszaküldött adójegyre, amennyiben annak előállítási költségét az adójegy-felhasználó megtérítette, c) a gyártás közben megsérült, a 9. szerint összegyűjtött és megsemmisített adójegyre, d) 37 a baleset vagy egyéb elháríthatatlan külső ok miatt az adóraktárban használhatatlanná vált, megsemmisült, a 9. (4) bekezdése szerinti adójegyre, amennyiben azok mennyisége, adóértéke a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal által teljes bizonyossággal megállapítható, e) 38 a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal felügyelete mellett a külön jogszabály előírásainak megfelelően megsemmisített dohánygyártmányon lévő adójegyre, f) 39 adóraktárban vagy adófelfüggesztéssel végzett szállítás során megsemmisült adójegyes dohánygyártmányok adójegyére, amennyiben az adójegyek mennyisége, adóértéke a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal által teljes bizonyossággal megállapítható, g) az adóraktárban végzett belső minőség-ellenőrzés vagy adóhatósági ellenőrzés céljaira a külön jogszabály előírásai szerint felhasznált dohánygyártmányon lévő adójegyre, h) az illetékes hatóság által végzett minőség-ellenőrzés céljaira a külön jogszabály előírásai szerint átadott dohánygyártmányon lévő adójegyre, amennyiben az átadott és az adóraktárból kiszállított dohánygyártmány adójegyét felülbélyegzéssel, felülragasztással érvénytelenítik, és annak megtörténtét a mintavételi jegyzőkönyvben is rögzítik. (2) 40 Az adóraktári adójegy-felhasználó a fizetési kötelezettségének (1) bekezdés szerinti csökkentését vagy visszatérítését a tárgyhóban bekövetkezett esetekre havonta, a tárgyhót követő hó 5-éig, a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal jóváhagyásával kérheti a Hivataltól. A sértetlen állapotú adójegy visszaadása esetén a fizetési kötelezettség csökkentését vagy visszatérítését legkorábban arra a hónapra vonatkozóan lehet a tárgyhót követő hó 5-éig, a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal jóváhagyásával kérni, amelyben az adójegy utáni fizetési kötelezettség halasztása lejár. A kérelemben az (1) bekezdés szerinti bontásban adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi ár/darab bontásban és összesítve kell az adójegyek által képviselt általános forgalmi adó és jövedéki adó értékét megadni. (3) 41 Az (1) bekezdés a) b) pontja szerinti adójegyeket havonta egyszer lehet, illetve kell a kérelem teljesítéséhez a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalon keresztül a Hivatalhoz visszaküldeni. (4) Az (1) bekezdés c), d) h) pontjai alapján benyújtott kérelemhez az ott megjelölt eseményeket igazoló jegyzőkönyvek csatolása szükséges. (5) 42 A Hivatal legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig határozatot hoz a kérelemről. A fizetési kötelezettséget csökkentő összeget (a leírt adójegyek adóértékét) a Hivatal 35 A 11. (1) bekezdésének a) és b) pontja a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 11. -ának (1) bekezdésével megállapított, valamint a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (3) bekezdése, a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 6. (3) bekezdése szerint módosított 36 A 11. (1) bekezdésének b) pontja a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 9. -ának (1) bekezdésével megállapított 37 A 11. (1) bekezdés d) pontja a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (1) bekezdése szerint módosított 38 A 11. (1) bekezdésének e) pontja a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 9. -ának (1) bekezdésével megállapított és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (1) bekezdése szerint módosított 39 A 11. (1) bekezdés f) pontja a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (1) bekezdése szerint módosított 40 A 11. (2) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 9. -ának (2) bekezdésével megállapított és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (1) bekezdése szerint módosított 41 A 11. (3) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 9. -ának (3) bekezdésével megállapított és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (4) bekezdése szerint módosított 42 A 11. (5) bekezdése a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 11. -ának (3) bekezdésével megállapított, valamint a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (3) bekezdése szerint módosított

8 a) az adójegy átvételekor vagy azt megelőzően teljesített fizetési kötelezettség esetében 15 munkanapon belül visszatéríti, vagy a kérelemnek megfelelően a következő adójegyrendelés fizetési kötelezettségének teljesítésébe beszámítja, b) a halasztott fizetési kötelezettség esetében a kérelem benyújtásának hónapjában esedékes fizetési kötelezettséget csökkenti, vagy ha a kérelem benyújtásának hónapjában, illetve az azt követő 3 hónapban nincs esedékessé váló fizetési kötelezettség 15 munkanapon belül visszatéríti. (6) 43 Az importőr adójegy-felhasználó és a kereskedői adójegy-felhasználó a) a 9. (2) bekezdés szerint összegyűjtött és e (8) bekezdése szerint megsemmisített adójegyre, b) az adóhatósági ellenőrzés céljaira a külön jogszabály előírásai szerint felhasznált dohánygyártmányon lévő adójegyre, továbbá c) az (1) bekezdés a) b), f) és h) pontjai esetében érvényesítheti e rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával a fizetési kötelezettsége csökkentésének, illetve a visszatérítésének a lehetőségét. (7) 44 A fizetési kötelezettség csökkentéséhez, illetve visszatérítéséhez a (6) bekezdés a) pontja szerinti adójegyek esetében az importőr adójegy-felhasználónak az adójegyek kivitelét és behozatalát igazoló vámokmányt, a kereskedői adójegy-felhasználónak az adójegyekről a Hivatal által kiadott adójegy kiadási okmányt be kell mutatnia. (8) 45 Az importőr adójegy-felhasználó és a kereskedői adójegy-felhasználó által a 9. (2) bekezdése szerinti összegyűjtött adójegyek megsemmisítésére a 9. (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az importőr adójegy-felhasználó, illetve a kereskedői adójegy-felhasználó részéről a bizottság tagja a 3. (2) bekezdése szerint adójegy-átvételre jogosult személy lehet, és a megsemmisítést az importőr adójegy-felhasználó, illetve a kereskedői adójegy-felhasználó engedélyében feltüntetett telephelyen, illetve fogadóhelyen vagy a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal hivatalos helyiségében kell elvégezni. (9) 46 A fizetési kötelezettség Jöt. 99. (6) bekezdése szerinti csökkentésére e (2) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Szabadforgalomból vásárolt, illetve visszaszállított dohánygyártmány adójegyének eltávolítása, felülragasztása A 11. (6) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 9. -ának (4) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. -ának (4) bekezdése alapján ha az importőr adójegy-felhasználó a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napját követően bejegyzett vagy nem bejegyzett kereskedőként működik tovább, az e rendelet hatálybalépését megelőzően tagállamba kiszállított adójegyekkel még az importőr adójegy-felhasználókra vonatkozó szabályok szerint köteles elszámolni. 44 A 11. (7) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 9. -ának (4) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. -ának (4) bekezdése alapján ha az importőr adójegy-felhasználó a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napját követően bejegyzett vagy nem bejegyzett kereskedőként működik tovább, az e rendelet hatálybalépését megelőzően tagállamba kiszállított adójegyekkel még az importőr adójegy-felhasználókra vonatkozó szabályok szerint köteles elszámolni. 45 A 11. (8) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 9. -ának (4) bekezdésével megállapított és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (1) bekezdése szerint módosított 46 A 11. (9) bekezdését a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 9. -ának (4) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 12. -ának (4) bekezdése alapján ha az importőr adójegy-felhasználó a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napját követően bejegyzett vagy nem bejegyzett kereskedőként működik tovább, az e rendelet hatálybalépését megelőzően tagállamba kiszállított adójegyekkel még az importőr adójegy-felhasználókra vonatkozó szabályok szerint köteles elszámolni.

9 12. (1) 48 Az adójegy-felhasználó által a szabadforgalomból adóval növelt áron visszavásárolt, illetve visszaszállított dohánygyártmány megfizetett jövedéki adójának visszaigényléséhez a Jöt. 47. (3) bekezdésében, illetve 99. (7) bekezdésében előírt feltétel a teljes doboz (csomag) megsemmisítésével is teljesítettnek tekintendő, amennyiben a dohánygyártmánnyal együtt megsemmisítésre kerülő adójegyek számbavétele és adóértékének megállapítása biztosított. (2) 49 Amennyiben a szabadforgalomból visszavásárolt, illetve visszaszállított dohánygyártmány (1) bekezdés szerinti megsemmisítésére kerül sor, az adójegy-felhasználó azt írásban előzetesen köteles bejelenteni a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalnak, amely a megsemmisítést felügyeli. (3) 50 A szabadforgalomból visszavásárolt, illetve visszaszállított adójegyes dohánygyártmányt az egyéb dohánygyártmánytól elkülönítetten kell tárolni, és nyilvántartani. Az ezen dohánygyártmányokon lévő adójegyet nem kell az adójegy-elszámolásban szerepeltetni. (4) 51 A szabadforgalomba bocsátott dohánygyártmány adójegyének a Jöt (1) bekezdése szerinti felülragasztása vagy eltávolítása (a továbbiakban együtt: felülragasztás) kizárólag az exportáló, illetve a közösségi kereskedelmi tevékenységet [Jöt (2) bekezdés 1. pont e) alpont] folytató jövedéki engedélyes kereskedő hatósági felügyeletét ellátó vám- és pénzügyőri hivatal jelenlétében, annak előzetes értesítését követően végezhető. Az értesítést legalább 3 munkanappal a felülragasztás tervezett időpontját megelőzően, írásban kell a vám- és pénzügyőri hivatalhoz benyújtani. (5) 52 A hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal az adójegy felülragasztásáról jegyzőkönyvet készít, melynek egy-egy példányát az exportáló, illetve a közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedő részére, valamint a Hivatal részére át kell adni. (6) 53 Az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell felülragasztott adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként az adójegy által képviselt jövedéki adó és általános forgalmi adó összegét. 13. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) 54 (3) számú melléklet a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelethez A 12. -t megelőző cím a 46/2005. (XII. 26.) PM rendelet 2. -ával megállapított 48 A 12. (1) bekezdése a 46/2005. (XII. 26.) PM rendelet 2. -ával megállapított 49 A 12. (2) bekezdése a 46/2005. (XII. 26.) PM rendelet 2. -ával megállapított és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (2) bekezdése szerint módosított 50 A 12. (3) bekezdése a 46/2005. (XII. 26.) PM rendelet 2. -ával megállapított 51 A 12. (4) bekezdését a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 10. -ának (3) bekezdése iktatta be, szövege a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (1) és (3) bekezdése szerint módosított 52 A 12. (5) bekezdését a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 10. -ának (3) bekezdése iktatta be, szövege a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (1) bekezdése szerint módosított 53 A 12. (6) bekezdését a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 10. -ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe. 54 A 13. (2) bekezdését a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 55 A 13. (3) bekezdését a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 6. (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 56 Az 1. számú mellékletet a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10 1/A. számú melléklet a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelethez számú melléklet a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelethez 58 Adójegy-megrendelés I. Adójegy-megrendelés benyújtása 1. Megrendelő adatai Adószáma: VPID száma: Az adóraktári/bejegyzett/nem bejegyzett kereskedői/jövedéki engedély száma: Adóraktári/kereskedői/importőradójegy-felhasználó megnevezése (neve): Székhelye (pontos cím): Pénzforgalmi jelzőszáma: Telefon- és telefaxszáma: A megrendelt, átvételre kerülő adójegyek tárolásának helye: 2. Adójegy-megrendelés részletezése Cigaretta-adójegyek kiskereskedelmi eladási ár, darabszám/egyedi fogyasztói csomag, méret szerinti részletezésben: a) megrendelt adójegy mennyisége, b) a megrendelt adójegyeken feltüntetett összes cigarettamennyiség (ezer darabban), c) a megrendelt adójegyeken feltüntetett összes kiskereskedelmi eladási ár (forintban), d) a megrendelt adójegyek jövedéki adó értéke a b), c) pont alapján számítva (forintban), e) a megrendelt adójegyek jövedéki adó értéke a Jöt. szerinti legkisebb adómértékkel számítva (forintban), f) a megrendelt adójegyek általános forgalmi adó értéke (forintban), g) a megrendelt adójegyek adóértéke összesen [a d) és e) pont szerinti összegből a nagyobb értéket figyelembe véve] (forintban), h) adómérték kód. Finomra vágott fogyasztásidohány-/egyéb fogyasztásidohány-adójegyek kiskereskedelmi eladási ár/egyedi fogyasztói csomag, gramm/egyedi fogyasztói csomag, méret, kiszerelési egység részletezésben: a) megrendelt adójegy mennyisége, b) a megrendelt adójegyeken feltüntetett összes kiskereskedelmi eladási ár (forintban), c) a megrendelt adójegyeken feltüntetett összes finomra vágott fogyasztásidohány-/egyéb fogyasztásidohánymennyiség (kilogrammban), d) a megrendelt adójegyek jövedéki adó értéke a b) pont alapján számítva (forintban), e) a megrendelt adójegyek jövedéki adó értéke a Jöt. szerinti legkisebb adómértékkel számítva (forintban), f) a megrendelt adójegyek általános forgalmi adó értéke (forintban), g) a megrendelt adójegyek adóértéke összesen [a d) és e) pont szerinti összegből a nagyobb értéket figyelembe véve] (forintban), h) adómérték kód. 57 Az 1/A. számú mellékletet a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 13. -a, illetve 1. számú mellékletet iktatta be, a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 58 A 2. számú melléklet a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 5. (1) bekezdésével megállapított

11 Egyéb dohánygyártmányok adójegye szivarka adójegy, darabonként csomagolt szivaradójegy és nem darabonként csomagolt szivaradójegy szerinti bontásban, ezen belül kiskereskedelmi eladási ár/egyedi fogyasztói csomag, méret, kiszerelési egység részletezésben: a) megrendelt adójegy mennyisége, b) a megrendelt adójegyeken feltüntetett összes kiskereskedelmi eladási ár (forintban), c) a megrendelt adójegyek jövedéki adó értéke (forintban), d) a megrendelt adójegyek általános forgalmi adó értéke (forintban), e) a megrendelt adójegyek adóértéke összesen (forintban), f) adómérték kód. 3. A megrendelt adójegyeket a) azok adóértékének előzetes megfizetése mellett, b) azok adóértékének megfizetésére adható fizetési halasztás igénybevételével kérem. 4. Az adójegyek átvételére kért időpont: (év, hó, nap) Dátum:... kérelmező (adójegy-felhasználó) aláírása és bélyegzőlenyomata 3. számú melléklet a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelethez 59 Az adójegyek leírása 1. Cigaretta-adójegy Az adójegy fekvő téglalap alakú. Az adójegy jobb oldalán Merkur embléma látható. Az adójegy egy sorszámot, a cigaretta darabszámát, kiskereskedelmi eladási árát, az adómérték kódját, valamint a Cigarettaadójegy szöveget tartalmazza. Az adójegy bal oldali szélén kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramfólia van elhelyezve. Mérete: 44 x 20 mm. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott papír. Sorszám: Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és nyolc számból álló sorszám (XXX XX0). Kiszerelési egység: A méretre vágott adójegyek 500-anként szalagozott kötegekben. Csomagolási egység: Az 500-as kötegek darabonként dobozba rakva oly módon, hogy az adójegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék. 59 A 3. számú melléklet a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 5. (1) bekezdésével megállapított

12 2. Egyéb fogyasztásidohány-adójegy Az adójegy fekvő téglalap alakú. Az adójegy jobb oldalán Merkur embléma látható. Az adójegy egy sorszámot, a fogyasztási dohány grammban feltüntetett mennyiségét, kiskereskedelmi eladási árát, az adómérték kódját, valamint az Egyéb fogyasztásidohány-adójegy szöveget tartalmazza. Az adójegy bal oldali szélén kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramfólia van elhelyezve. Mérete: 44 x 20 mm. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott papír. Sorszám: Háromszor egykarakteres betűjelből és kilenc számból álló sorszám (X0X X0). Kiszerelési egység: A méretre vágott adójegyek 100-anként vagy 500-anként szalagozott kötegekben. Csomagolási egység: A 100-as kötegek 5000 darabonként, az 500-as kötegek darabonként dobozba rakva oly módon, hogy az adójegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék. 3. Szivaradójegy (a nem darabonként csomagolt szivarra) Az adójegy fekvő téglalap alakú. Az adójegy jobb oldalán Merkur embléma látható. Az adójegy egy sorszámot, a szivar kiskereskedelmi eladási árát, az adómérték kódját, valamint a Szivaradójegy szöveget tartalmazza. Az adójegy bal oldali szélén kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramfólia van elhelyezve. Mérete: 44 x 20 mm. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott papír. Sorszám: Egyszer kétkarakteres betűjelből és egyszer egykarakteres betűjelből, valamint kilenc számból álló sorszám (0XX X0). Kiszerelési egység: A méretre vágott adójegyek 100-anként vagy 500-anként szalagozott kötegekben. Csomagolási egység: A 100-as kötegek 5000 darabonként, az 500-as kötegek darabonként dobozba rakva oly módon, hogy az adójegyek a dobozt teljes terjedelemben kitöltsék. 4. Szivaradójegy (a darabonként csomagolt szivarra) Az adójegy két téglalap alakú füllel ellátott, fekvő ellipszis alakú öntapadós, kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramfólia. Az adójegyen a Szivaradójegy szöveg az ellipszis felső vonalán, az adómérték kódja az ellipszis alsó vonalán, míg az ellipszis közepén a sorszám és a kiskereskedelmi eladási ár található. Mérete: Az adójegy teljes hossza 72 mm, az ellipszis hossza 42 mm, legnagyobb szélessége 18 mm, a fül szélessége 11 mm. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott öntapadós hologramfólia. Sorszám: Egyszer kétkarakteres betűjelből és egyszer egykarakteres betűjelből, valamint kilenc számból álló sorszám (XX X0). Csomagolási egység: 50 darab ív, ívenként 30 darab adójegy, dobozba rakva. 5. Szivarka adójegy

13 Az adójegy fekvő téglalap alakú. Az adójegy jobb oldalán Merkur embléma látható. Az adójegy egy sorszámot, a szivarka kiskereskedelmi eladási árát, az adómérték kódját, valamint a Szivarka adójegy szöveget tartalmazza. Az adójegy bal oldali szélén kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramfólia van elhelyezve. Mérete: 44 x 20 mm. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott papír. Sorszám: Kétszer egykarakteres betűjelből, valamint tíz számból álló sorszám (00X X0). Kiszerelési egység: A méretre vágott adójegyek 100-anként vagy 500-anként szalagozott kötegekben. Csomagolási egység: A 100-as kötegek 5000 darabonként, az 500-as kötegek darabonként dobozba rakva oly módon, hogy az adójegyek a dobozt teljes terjedelemben kitöltsék. 6. Finomra vágott fogyasztásidohány-adójegy Az adójegy fekvő téglalap alakú. Az adójegy jobb oldalán Merkur embléma látható. Az adójegy egy sorszámot, a grammban feltüntetett mennyiséget, a kiskereskedelmi eladási árat, az adómérték kódját, valamint a Finomra vágott fogyasztásidohány-adójegy szöveget tartalmazza. Az adójegy bal oldali szélén kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramfólia van elhelyezve. Mérete: 44 x 20 mm. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott papír. Sorszám: Kétszer egykarakteres betűjelből és tíz számból álló sorszám (X X0). Kiszerelési egység: A méretre vágott adójegyek 100-anként vagy 500-anként szalagozott kötegekben. Csomagolási egység: A 100-as kötegek 5000 darabonként, az 500-as kötegek darabonként dobozba rakva oly módon, hogy az adójegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék. 4. számú melléklet a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelethez 60 Havi adójegyelszámolás (adójegyfajtánként)... év... hó Mennyiség (db) ÁFA jövedéki adó tartalom Összes adótartalom I. Nyitó készlet tárgyhó első napján a) raktározott, még fel nem ragasztott adójegykészlet b) dohánygyártmány készárun található, felragasztott adójegyek c) minőséghibás adójegyek d) gyártás közben megsérült adójegyek e) 61 tagállamba kiszállított (tagállami adóraktár-engedélyesnél vagy úton lévő) adójegyek 60 A 4. számú melléklet a 37/1998. ( XII. 21.) PM rendelet 4. -ával, 2. számú mellékletével, valamint a 42/2002. (XII. 20.) PM rendelet 3. -ának (2) bekezdésével módosított 61 A 4. számú melléklet I. pontjának e) alpontját a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 5. (2) bekezdése iktatta be.

14 Összesen II. Növekedés Tárgyhóban átvett adójegyek III. 62 Leírható (a Hivatalhoz visszaküldött, megsemmisített, elszámolt) adójegyek a) 63 minőséghibás, Hivatalhoz visszaküldött adójegyek b) 64 sértetlen, Hivatalhoz visszaküldött adójegyek c) gyártás közben megsérült, adóraktárban megsemmisített adójegyek d) adóraktárban megsemmisült adójegyek e) adóraktárban megsemmisített adójegyes dohánygyártmány készárun lévő adójegyek f) adóraktárban vagy adófelfüggesztéssel végzett szállítás során megsemmisült adójegyes dohánygyártmányok adójegye g) adóraktárban minőségellenőrzéshez vagy adóhatóság ellenőrzéséhez felhasznált adójegyes dohánygyártmányok adójegye h) adóraktáron kívül végzett minőségellenőrzés céljaira átadott adójegyes dohánygyártmányok adójegye Összesen IV. Záró készlet tárgyhó utolsó napján a) raktározott, még fel nem ragasztott adójegykészlet b) dohánygyártmány készárun található, felragasztott adójegyek c) minőséghibás adójegyek d) gyártás közben megsérült adójegyek e) 65 tagállamba kiszállított (tagállami adóraktár-engedélyesnél vagy úton lévő) adójegyek Összesen V. Le nem írható adójegyek: VI. Tárgyhóban szabadforgalomba került dohánygyártmányokon lévő adójegyek (adójeggyel megfizetett tárgyhavi adófizetési kötelezettség) (I.+II. III. IV. V.) 5. számú melléklet a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelethez 66 A bejegyzett kereskedő havi adójegy-elszámolása (adójegyfajtánként) év hó A bejegyzett kereskedő havi adójegy-elszámolása (adójegyfajtánként) év hó Mennyiség (db) ÁFAjövedéki adó tartalom Összes adótartalom I. Nyitó készlet tárgyhó első napján a) bejegyzett kereskedőnél fogadóhelyen lévő 62 A 4. számú melléklete III. részének címe a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (3) bekezdése szerint módosított 63 A 4. számú melléklete III. részének a) pontja a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (3) bekezdése szerint módosított 64 A 4. számú melléklete III. részének b) pontja a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (3) bekezdése szerint módosított 65 A 4. számú melléklet IV. pontjának e) alpontját a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 5. (3) bekezdése iktatta be. 66 Az 5. számú mellékletet a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 11. -a iktatta a szövegbe.

15 aa) még fel nem ragasztott adójegyek ab) minőséghibás adójegyek b) tagállamba kiszállított (tagállami adóraktár-engedélyesnél vagy úton lévő) adójegyek Összesen II. Növekedés Tárgyhóban átvett adójegyek III. Leírható (a Hivatalhoz visszaküldött, megsemmisített vagy elszámolt) adójegyek a) minőséghibás, Hivatalhoz visszaküldött adójegyek b) sértetlen, Hivatalhoz visszaküldött adójegyek c) közösségi adófelfüggesztési eljárással végzett szállítás során megsemmisült adójegyes dohánygyártmányok adójegye d) adóhatóság ellenőrzéséhez felhasznált adójegyes dohánygyártmányok adójegye e) minőség-ellenőrzés céljaira az illetékes hatóságnak átadott adójegyes dohánygyártmányok adójegye Összesen IV. Záró készlet tárgyhó utolsó napján a) bejegyzett kereskedőnél fogadóhelyen lévő aa) még fel nem ragasztott adójegyek ab) minőséghibás adójegyek b) tagállamba kiszállított (tagállami adóraktár-engedélyesnél vagy úton lévő) adójegyek Összesen V. Le nem írható adójegyek: VI. Tárgyhóban szabadforgalomba került dohánygyártmányokon lévő adójegyek (adójeggyel megfizetett tárgyhavi adófizetési kötelezettség) (I.+II. III. IV. V.)

ANYAGA. Speciális, kizárólag erre a célra gyártott papír. SORSZÁM. Kétszer kétkarakteres betűjelből és nyolc számból álló sorszám.

ANYAGA. Speciális, kizárólag erre a célra gyártott papír. SORSZÁM. Kétszer kétkarakteres betűjelből és nyolc számból álló sorszám. ZÁRJEGY TÍPUSA Cigarettazárjegy 1997. január 1-től ZÁRJEGY LEÍRÁSA A zárjegy fekvő téglalap alakú. A zárjegy közepén Merkúr embléma látható. A zárjegy egy sorszámot, a Cigaretta-zárjegy, az Adózott termék

Részletesebben

41/2002. (XII. 6.) PM rendelet. a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól

41/2002. (XII. 6.) PM rendelet. a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól 41/2002. (XII. 6.) PM rendelet a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös

Részletesebben

36/1997. (XI. 26.) PM rendelet. a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól

36/1997. (XI. 26.) PM rendelet. a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól 36/1997. (XI. 26.) PM rendelet a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Martonosiné Csertő Brigitta. Milyen előírások vannak a jövedéki termékekkel kapcsolatban? A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Martonosiné Csertő Brigitta. Milyen előírások vannak a jövedéki termékekkel kapcsolatban? A követelménymodul megnevezése: Martonosiné Csertő Brigitta Milyen előírások vannak a jövedéki termékekkel kapcsolatban? A követelménymodul megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása A követelménymodul száma: 0007-06 A tartalomelem

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal. szellemi tulajdonjog védelmi feladatai. Előadó: Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, szakfőigazgató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal. szellemi tulajdonjog védelmi feladatai. Előadó: Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, szakfőigazgató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal szellemi tulajdonjog védelmi feladatai Előadó: Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, szakfőigazgató Szellemi tulajdonjog védelem a NAV feladatkörében (I.) Feldolgozza a vámhatósági

Részletesebben

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól 48062 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám a) a Vízszállító gépjármû : Összesen mezõben a 7 szövegrész helyébe az 5, b) a Magasból mentõ : Összesen mezõben a 0 szövegrész helyébe az 1 szöveg lép.

Részletesebben

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME ( Az összeállítás a 2014.01.01-től hatályos 2003 évi CXXVII tv (Jöt.) és a 8/2004(III.10) PM rendelet ( Vhr.) kenőolajokra vonatkozó lényeges rendelkezései alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről. Budapest, 2011.

ELŐTERJESZTÉS. az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről. Budapest, 2011. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/25052/1/2011 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM

Részletesebben

megállapított, valamint a 28/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

megállapított, valamint a 28/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. (3) bekezdése szerint módosított szöveg. 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet a jövedéki termékek veszteségnormáiról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Érvényes: január 27-től.

Érvényes: január 27-től. Kitöltési útmutató Zárjegy megrendelőlap című J10/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. január 27-től. 1. oldal; összesen: 11 Kitöltési útmutató a Zárjegy

Részletesebben

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás A 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) A Jöt.-ben meghatározott tevékenység ( jövedéki termék előállítása, felhasználása, kereskedelme, tárolása, raktározása,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1. Kitöltési útmutató szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedő/adóképviselő) című J12 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. október 01-től.

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő Kitöltési útmutató a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő (J12 elektronikus nyomtatvány 1.2 verzió számú) elektronikus nyomtatványhoz 2009 - verzió 1.2 Érvényes:

Részletesebben

Határidő: január 15.

Határidő: január 15. 2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási szabályozása - saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezése n - több tekintetben is változik. 2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének

Részletesebben

A jövedéki adóról szóló évi LXVIII. törvény Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő

A jövedéki adóról szóló évi LXVIII. törvény Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő Egyszerűsített adóraktár Általánostól eltérő szabályozás Nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani a palackos

Részletesebben

(4) A legnépszerűbb cigaretta dohánygyártmány adó és általános forgalmi adó nélküli kiskereskedelmi eladási ára a vizsgálati időszakban a szabadforgal

(4) A legnépszerűbb cigaretta dohánygyártmány adó és általános forgalmi adó nélküli kiskereskedelmi eladási ára a vizsgálati időszakban a szabadforgal D ggyo" Hula Irományszám. Érkezett: 2005 DEC 0 % MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

2010. december 28. 10/2010.

2010. december 28. 10/2010. 2010. december 28. 10/2010. Jövedéki Hírlevél Tisztelt Ügyfeleink! Mi található a 10/2010. számban? A jövedéki szabályozás 2011. évi változásai Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adó- és járuléktörvények, a

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a szõlõ és borászati termékek elszámolásához (Alkalmazható 2004. december 31-ig)

Kitöltési Útmutató a szõlõ és borászati termékek elszámolásához (Alkalmazható 2004. december 31-ig) ELSZÁMOLÁS a szõlõ- és a borászati termékkészletek alakulásáról Benyújtandó 1 példányban az illetékes vámhivatalhoz Postára adás dátuma: A) A vámhivatal tölti ki! Beérkezés dátuma: Átvevõ kódja, aláírása:

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4009/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról szóló 4008/2014. számú tájékoztatás módosításáról A jövedéki

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

T/4049/11. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/4049/11. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORS ZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2011,E 2 2. T/4049/11. számú EGYSÉGES JAVASLAT az államháztartás stabilitását el ősegítő egyes adótörvények módosításáról szól ó T/4049. számú

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes évi XCIII. Tv. 29..

Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes évi XCIII. Tv. 29.. Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv) 29.. (8) bekezdés szerint a gazdálkodó

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2008. adóévről Cigánd Város Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű A jelű kiegészítő lap 7. Adószáma: - _ - 8. Adóazonosító

Részletesebben

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai 2014 Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Az előadás témakörei Jövedéki adó Dohány kiskereskedelem Vám

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1 A Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2 A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2013. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2013. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4007/2013. tájékoztatás a jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki ek forgalmazásának különös szabályairól

Részletesebben

VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok

VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok 1. Biztosítékköteles tevékenységek köre Fontos szabály, hogy nem mindhárom közúti fuvarozással járó tevékenységi kör esetén

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról KÓPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E a talajterhelési díjról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet Hatály: 2010.I.1. www.jovedekiado.hu 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A 201. adóévről a Csólyospálos Község önkormányzatának illetékességi területén folytatott A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL T á j é k o z t a t ó egyes textil- és ruházati termékek importjának 2015. január 1-jétől érvényes autonóm szabályozásáról Észak-Korea, Fehéroroszország Felhívjuk

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Hatályos: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelete 1 a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet

67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

Értelmezõ rendelkezések

Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 113. szám 19343 A vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Hatályos: 2012.02.11 - A cégnyilvánosságról, a bírósági

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat EU-Kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat EU-Kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat EU-Kapcsolatok szakirány JÖVEDÉKI TERMÉKEK KERESKEDELME KAPCSÁN ALKALMAZOTT ADÓÜGYI JELZÉSEK Készítette:

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - -

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - 59 A JELŰ BETÉTLAP I. Adóalany Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel () 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű

Részletesebben

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20.

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. 2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. Kedves Ügyfelünk! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók 1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2015.07.29 2015.12.31

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3+4+5+6) 2.Számviteli

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Lesenceistvánd Zalahaláp Uzsa

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Lesenceistvánd Zalahaláp Uzsa Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Lesenceistvánd Zalahaláp Uzsa 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Telefon: 87/436-151 Fax: 87/436-151 (30) E-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu

Részletesebben

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása A nemzetgazdasági miniszter 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelete az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Részletesebben

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások Ágoston Krisztián pénzügyőr őrnagy Szabó József pénzügyőr százados osztályvezető NAV KH Jövedéki Főosztály I. A termékkört érintő jövedéki

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete Tervezet! 2006. június 12. Az igazságügyi és rendészeti miniszter /2006. (..) IRM rendelete a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosításáról A Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2015. adóévről a Bácsalmás város önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló

Részletesebben

JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL

JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2011 Budapest, 2011 Szerzők: Ágoston Krisztián Boros

Részletesebben

Pécseliné Vrabecz Ágnes pénzügyőr alezredes NAV KI Jövedéki Főosztály

Pécseliné Vrabecz Ágnes pénzügyőr alezredes NAV KI Jövedéki Főosztály Pécseliné Vrabecz Ágnes pénzügyőr alezredes NAV KI Jövedéki Főosztály Jövedéki adótörvény bor termékkört érintő változásai 2016. évi XLVIII. törvény és a T/12741. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

Érvényes: 2009. július 01-től.

Érvényes: 2009. július 01-től. Kitöltési útmutató Bejelentés zárjegy felhasználásról című J08/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. július 01-től. 1. oldal; összesen: 18 Kitöltési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli törvény szerinti

Részletesebben

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére 38. számú információs füzet A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya A jogszabály 2016.05.18. napon hatályos állapota. 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a dohánytermék-kiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohányboltban forgalmazott egyes termékekre

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet. a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról

326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet. a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról A Kormány a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

(8) A közgyűlés zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.

(8) A közgyűlés zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2002.(XI.29. )sz. rendelete az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáról és ellenőrzéséről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben