14/1998. (IV. 30.) PM rendelet. az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14/1998. (IV. 30.) PM rendelet. az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról"

Átírás

1 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 89. -a (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: Az adójegyek megrendelése 1. 1 (1) 2 A dohánygyártmány adóraktár engedélyesének (a továbbiakban: adóraktári adójegy-felhasználó), a bejegyzett és a nem bejegyzett kereskedőnek (a továbbiakban: kereskedői adójegy-felhasználó), illetve a dohánygyártmány importálójának (a továbbiakban: importőr adójegy-felhasználó) (a továbbiakban együtt: adójegy-felhasználó) az adójegyeket az adójegy-megrendelésre rendszeresített a 2. számú mellékletben meghatározott adattartalmú kettőpéldányos adójegy megrendelőlap (a továbbiakban: megrendelőlap) egy példányának, valamint a Jöt. rendelkezéseinek megfelelően az egyhavi átlag levezetésének megküldésével kell a Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) megrendelnie. (2) Külön-külön nyomtatványon kell a megrendelést benyújtani a) az adómérték változásakor, az adómértékeknek megfelelően; b) az adóraktári adójegy-felhasználó esetében, ha más tagállamban gyártásra kerülő dohánygyártmányra is rendel adójegyet. (3) A Hivatal, illetve a Hivatal alkalmazottja, továbbá az adójegyet előállító nyomda alkalmazottja a megrendelés, illetve az ellenőrzés során megadott adatok kezelése tekintetében az adótitokra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. Az adójegyek kiadásának engedélyezése, a fizetési kötelezettség megállapítása 2. 3 (1) A Hivatal az elfogadott megrendelést visszaigazolja, és egyidejűleg közli az átvétel időpontját. (2) A Hivatal az adójegy-felhasználó adójegy-megrendelését a megrendelőlap példányának beérkezése napját követő 7. munkanapig teljesíti. (3) Az adójegy-felhasználó a megrendelésében nyilatkozik arról, hogy az adójegy átvételével keletkező a Jöt. 98. (5) bekezdése szerinti fizetési kötelezettsége (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) teljesítésére kér-e halasztást. (4) Ha az adóraktári adójegy-felhasználó fizetési halasztást kér és adójegy megrendelése a rendelkezésére álló gyártási kapacitás alapján aránytalanul nagy mennyiségre vonatkozik, a Hivatal a megalapozott igény feletti adójegyek kiadását csak ezen adójegyek adóértékére megállapított fizetési kötelezettség előzetes teljesítése esetén engedélyezi. (5) A bejegyzett kereskedő adójegy-megrendelésére, továbbá az adóraktári adójegy-felhasználó más tagállamban gyártásra kerülő dohánygyártmányhoz benyújtott adójegy-megrendelésére a fizetési kötelezettség halasztása mellett a Hivatal legfeljebb a bejegyzett kereskedő Jöt. 24. (7) bekezdés szerinti, rendelkezésre álló jövedéki biztosítéka, illetve az adóraktári adójegy-felhasználó Jöt. 98. (6) bekezdés szerinti, rendelkezésre álló külön jövedéki biztosítéka mértékéig engedélyezi a tárgyhóban az adójegyek kiadását. (6) 4 Az importőr adójegy-felhasználó, valamint a nem bejegyzett kereskedő számára fizetési halasztás mellett a megrendelt adójegy abban az esetben adható ki, ha a kiadást megelőzően a Jöt. 98. (6) bekezdésében előírt nagyságú biztosíték rendelkezésre állását az importőr adójegy-felhasználó, valamint a nem bejegyzett kereskedő igazolja. Biztosítékként készpénz vagy a Jöt pontja szerinti pénzügyi biztosíték fogadható el. 1 Az 1. és az azt megelőző alcím a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 1. -ával megállapított 2 Az 1. (1) bekezdése a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 1. -ával megállapított 3 A 2. és az azt megelőző alcím a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 2. -ával megállapított 4 A 2. (6) bekezdése a 31/2008. (XII. 19.) PM rendelet 1. -ával megállapított

2 (7) Az (5) (6) bekezdés szerinti, bankgaranciában nyújtott jövedéki biztosítéknak olyan eredeti, meghatározott határnapig érvényes, visszavonhatatlan vagy a Jöt. 38. (11) bekezdése szerint visszavonható bankgaranciának kell lennie, amelynek összegén belül a garanciát nyújtó hitelintézet kötelezettséget vállal arra, hogy a fizetési kötelezettségre adott halasztás lejártát követően fennálló tartozás esetén, a Hivatal igénybejelentése alapján a banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 banki napon belül teljesít. A bankgaranciában a Hivatalt kizárólagos kedvezményezettként kell megjelölni. A bankgarancia érvényességi idejének legalább 30 nappal meg kell haladnia a fizetési kötelezettségre adott halasztás lejárta időpontját. (8) Amennyiben az adójegy-felhasználó nem kér fizetési halasztást, a megrendelt adójegyeket az adójegy átvételével keletkező fizetési kötelezettsége teljesítésének igazolása mellett veheti át. Igazolásként bankszámlakivonat vagy a terhelés megtörténtéről szóló banki igazolás eredeti példánya fogadható el. (9) A Hivatal az adójegyek kiadását határozattal engedélyezi, amelyben megállapítja az adójegyek utáni fizetési kötelezettséget. Amennyiben az adójegy-felhasználónak a vámhatóság felé meg nem fizetett jövedéki adó vagy általános forgalmi adó tartozása van nem értve ide, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek, a Hivatal az adójegyek kiadásáról elutasító határozatot hoz. (10) A megrendelőlap formanyomtatványa a Hivatalnál szerezhető be, vagy a vámhatóság internetes honlapjáról letölthető és kinyomtatható. Az adójegyek kiadása, átvétele 3. (1) 5 Az adójegyeket az adójegy-felhasználó személyesen, írásban meghatalmazott képviselője vagy jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli szervezet esetén törvényes képviselője útján veheti át. (2) 6 Az adójegy-felhasználó a bélyegzőlenyomatát az 1. szerinti, első adójegy megrendelés alkalmával köteles a Hivatalnak megküldeni, és a továbbiak során gondoskodni az esetleges változások haladéktalan bejelentéséről. (3) 7 Az adójegyek tételes átadása-átvétele a szalagozott kötegek, a darabonként csomagolt szivar adójegyek esetében az ívek vagy a szalagozott kötegeket, illetve az íveket tartalmazó dobozok átadásával-átvételével történik. (4) 8 A dobozok tartalmát az adójegyeket előállító nyomda hitelesíti úgy, hogy a lezárt dobozokon feltünteti az adójegyek fajtáját, kiskereskedelmi eladási árát, sorszámát, darabszámát, és azt aláírással és bélyegzőlenyomattal igazolja. (5) 9 Az adójegyfelhasználó a (3) bekezdésben foglalt átadás-átvétel során ellenőrizheti az átvett adójegyek fajtáját, kiskereskedelmi eladási árát, sorszámát, darabszámát. Az adójegyek átadásáról-átvételéről két példányban adójegy kiadási okmányt kell kiállítani, amely az átadás-átvétel időpontját, az adójegy választékát, mennyiségét és sorszámát tartalmazza. Az átadást-átvételt a Hivatal és az adójegyfelhasználó vagy meghatalmazott képviselője (megbízottja) az adójegy kiadási okmány mindkét példányán aláírásával, bélyegzőlenyomatával igazolja. (6) Az átvett adójegyek elszállítása az adójegyfelhasználó feladata. (7) 10 Ha az adójegy-felhasználó a 2. (1) bekezdése szerint visszaigazolt adójegyeket az átvételre megjelölt időpontot követő 10. munkanapig nem veszi át, vagy a visszaigazoltnál kisebb mennyiségben kívánja átvenni, illetve a Hivatalhoz nem minőségi hiba miatt küld vissza adójegyet, köteles az át nem vett, illetve visszaküldött adójegyek és a felmerült többletköltségek után, ezen adójegyek előállítási költsége két és félszeresének megfelelő, de legalább 1000 forint összegű költségtérítést fizetni. A költségtérítést a Vám- és Pénzügyőrség Költségvetési előirányzat keretszámla elnevezésű számlájára banki átutalással kell megfizetni. (8) Az adójegyfelhasználó köteles gondoskodni az átvett adójegyek biztonságos tárolásáról, megőrzéséről. 5 A 3. (1) bekezdése a 31/2008. (XII. 19.) PM rendelet 2. -ával megállapított 6 A 3. (2) bekezdése a 31/2008. (XII. 19.) PM rendelet 2. -ával megállapított 7 A 3. (3) bekezdése a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 6. (3) bekezdése szerint módosított 8 A 3. (4) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 3. -ának (2) bekezdésével megállapított 9 A 3. (5) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (3) bekezdése szerint módosított 10 A 3. (7) bekezdése a 49/2004. (XII. 29.) PM rendelet 1. -ával megállapított

3 (9) 11 Az adójegyeket tartalmazó kötegek, ívek vagy dobozok felbontásakor, illetve az adójegyek felhelyezése során talált minőséghibás adójegyeket az adójegyfelhasználó nem semmisítheti meg, azokat az adójegyelszámolásig meg kell őriznie. (10) 12 A Hivatal a visszavett adójegyeket más adójegyfelhasználónak újból nem adhatja ki, azokat meg kell semmisíteni. A dohánygyártmányok adójegyei 4. (1) 13 Az adójegyek fajtái: a) cigaretta adójegy; b) finomra vágott fogyasztásidohány-adójegy; c) egyéb fogyasztásidohány-adójegy; d) szivar adójegy a nem darabonként csomagolt szivarra; e) szivar adójegy a darabonként csomagolt szivarra; f) szivarka adójegy. (2) Az adójegyek leírását a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) Az adójegyeket hamisítás elleni védelemmel kell ellátni. A védelem kialakításánál a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakvéleményét is figyelembe kell venni. (4) 14 A dohánygyártmányok adójegyén az adómérték változást az adómérték hatálybalépésének időpontját jelölő hat numerikus karakterből álló kódszámmal kell jelölni. A hat numerikus karakterből álló kódszám az adómérték hatálybalépése évének utolsó két számjelét, a hatálybalépés hónapjának két számjelét, valamint a hatálybalépés napjának két számjelét tartalmazza (a továbbiakban: adómérték kód). (5) 15 Szivar adójegy a Jöt. 96. (1) bekezdésének b) c) pontjában meghatározott dohánygyártmányra, szivarka adójegy a Jöt. 96. (1) bekezdésének d) e) pontjában meghatározott dohánygyártmányra helyezhető fel. Az adójegyek alkalmazása 5. (1) 16 Az adójegyet a dohánygyártmány Jöt.-ben meghatározott egyedi fogyasztói csomagolására úgy kell felhelyezni, hogy az adójegyen feltüntetett szöveg, kiskereskedelmi eladási ár, a sorszám, az adómérték kód, továbbá a cigaretta adójegy esetén a darabszám, illetve a finomra vágott fogyasztásidohány-adójegy és az egyéb fogyasztásidohány-adójegy esetén a grammban feltüntetett mennyiség olvasható legyen. (2) 17 Az adójegyfelhasználó az adójegyet oly módon köteles a dohánygyártmányra felragasztani, amely az adójegy sérülés nélküli eltávolítását kizárja. (3) Sérült, hibás vagy hiányos adójegyet tilos felragasztani. 6. (1) A,,puha doboz'' csomagolású cigaretta esetében az adójegyet a gyártási folyamat során, közvetlenül a dobozra, fóliacsomagolás esetén a fóliacsomagolás alá, a doboz tetejének középvonalán átvezetve, a doboz mindkét hosszanti oldalára azonos hosszúságban átnyúlva kell felragasztani, úgy, hogy a csomagolás kinyitásakor az adójegy eltépődjön. (2) A,,kemény doboz'' csomagolású cigaretta esetében az adójegyet a gyártási folyamat során, a fóliacsomagolás alá, közvetlenül a dobozra, a hátlapon és az oldallapon együttesen, a tető törésvonalát és az 11 A 3. (9) bekezdése a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 6. (3) bekezdése szerint módosított 12 A 3. (10) bekezdését a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 3. -ának (3) bekezdése iktatta be, szövege a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (3) bekezdése szerint módosított 13 A 4. (1) bekezdése a 30/1999. (XII. 20.) PM rendelet 3. -ával megállapított 14 A 4. (4) bekezdését a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. -a iktatta be. 15 A 4. (5) bekezdését a 42/2002. (XII. 20.) PM rendelet 1. -a iktatta be, szövege a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 4. -ával megállapított 16 Az 5. (1) bekezdése a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 3. -ával megállapított 17 Az 5. (2) bekezdése a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 5. -ával megállapított

4 egyik oldallap nyitási vonalát is lefedve a törésvonal közepére helyezve kell felragasztani, úgy, hogy a csomagolás nyitásakor az adójegy eltépődjön. (3) A szivarka adójegyének felhelyezésére az (1), illetve (2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. (4) 18 A finomra vágott fogyasztási dohány és az egyéb fogyasztási dohány (a továbbiakban együtt: fogyasztási dohány) esetében az adójegyet a dohányt tartalmazó csomagra, dobozra úgy kell felragasztani, hogy az adójegy középvonala a nyitás helyére essen, és a fogyasztási dohányt az adójegy eltépődése nélkül a csomagból, dobozból ne lehessen kivenni. (5) A nem darabonként értékesített szivar esetében az adójegyet a) a fadobozon az elhúzható tetőn és a doboz tetején, b) a fémdobozon a levehető vagy nyitható tetőn és a doboz oldalán, c) az egyéb csomagoláson a nyitásra kialakított helyen áthúzódva úgy kell felragasztani, hogy a szivart a csomagolásból az adójegy eltépődése nélkül ne lehessen kivenni. (6) A szivarok darabonkénti értékesítése esetén az adójegyet a két fül összeragasztásával, szorosan záródó, eltépődés nélkül le nem húzható gyűrűként kell a szivarrúdra felhelyezni. A szivar celofán vagy egyéb burkolatba történő darabonkénti csomagolása és értékesítése esetén az adójegyet a burkolatra úgy kell felragasztani, hogy az adójegy a burkolat felbontásakor eltépődjön. (7) 19 Amennyiben a Jöt. 96. (3) bekezdésének a) pontja alá tartozó, cigarettának tekintendő dohánygyártmány nem puha doboz vagy kemény doboz csomagolású, a Hivatal az adójegy-felhasználó kérelmére az adójegynek az (1) (2) bekezdésben előírt felhelyezési módtól eltérő és nem a gyártási folyamat során történő felragasztását engedélyezheti. A Hivatal az eltérő felhelyezést engedélyezi, ha az biztosítja, hogy a csomagolás kinyitásakor az adójegy eltépődik. A Hivatal a kérelemről annak beérkezése napját követő 15 napon belül határozatban dönt. (8) 20 A jövedéki adóügynek nem minősülő jövedéki üggyel, továbbá a jövedéki adóügyek közül a hatósági felügyelet keretében végzendő adóztatási feladat, illetve a Jöt ának (1) és (2) bekezdése és a 65. -a (1) bekezdésének d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos adóztatási feladat ellátására külön jogszabályban hatáskörrel és illetékességgel felruházott vámszerv (a továbbiakban: hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal) az 5. és az e (1) (6) bekezdésében foglalt előírások betartását köteles rendszeresen ellenőrizni. 7. (1) Az adójegyet arra a dohánygyártmányra is a 6. -ban megjelölt módon kell felragasztani, amely nem önállóan, hanem más ajándéktárgyakkal kerül értékesítésre. (2) 21 A kiskereskedelmi boltok üzlethelyiségében és tárolóhelyén (raktárában), a vendéglátó-ipari üzletek és a kereskedelmi szálláshelyek tárolóhelyén (raktárában), továbbá a nagykereskedés tárolóhelyén (raktárában) csak bontatlan fogyasztói csomagolású, adójeggyel ellátott dohánygyártmány tartható. A forgalmazás során az adójegy bármely módon történő eltakarása, felülragasztása, az adójegyen felirat alkalmazása tilos. A szabadforgalomban a dohánygyártmányok gyűjtőcsomagolásának felbontásakor talált adójegy nélküli vagy a hamis adójegyű, illetve nem a Jöt. és e rendelet előírásainak megfelelően felragasztott adójegyű árut a forgalomból ki kell vonni, és egyidejűleg a kereskedelmi egység (üzlet, raktár, tárolótelep) fekvése szerint illetékes hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalt értesíteni kell. (3) 22 Az adójegy 18 A 6. (4) bekezdése a 30/1999. (XII. 20.) PM rendelet 4. -ával megállapított 19 A 6. új (7) bekezdését a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 4. -a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (7) bekezdés számozását (8) bekezdésre változtatva. A rendelkezés e módosító rendelet 6. (2) bekezdése alapján február 1-jén lépett hatályba. 20 A 6. (7) bekezdése a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 14. -ával megállapított A 6. eredeti (7) bekezdésének számozását a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 4. -a (8) bekezdésre változtatta, szövege a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (1) bekezdése szerint módosított 21 A 7. (2) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 6. -ának (1) bekezdésével megállapított 22 A 7. (3) bekezdését a 37/1998. (XII. 21.) PM rendelet 1. -a iktatta be, szövege a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 6. -ának (2) bekezdésével megállapított

5 a) 23 a tagállamból behozott dohánygyártmányra a beszerzést megelőzően a tagállamban, vagy belföldön a kereskedői adójegy-felhasználó Jöt. szerinti engedélyében megjelölt fogadóhelyen, illetve a dohánytároló adóraktárba tagállamból betárolt szivarra, fogyasztási dohányra kizárólag dohánytároló adóraktárban, b) a harmadik országból behozott dohánygyártmányra a harmadik országban vagy a vámjogi szabadforgalomba bocsátást megelőzően vámraktárban helyezhető fel. (4) 24 A tagállamból behozott adójegy nélküli dohánygyártmányt a kereskedői adójegy-felhasználónak a termék fogadásával egyidejűleg a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalhoz be kell jelentenie. A bejelentésben meg kell adni a dohánygyártmány fajtáját és mennyiségét (kiszerelési egységenkénti darabszámát). A fogadóhelyen a tagállamból behozott adójegy nélküli dohánygyártmányt az adójeggyel ellátott dohánygyártmányoktól elkülönítve, külön helyen kell tárolni. (5) 25 A harmadik országból behozott dohánygyártmány Jöt. 98. (11) bekezdése szerint történő vámjogi szabadforgalomba bocsátásához a) a harmadik országban felhelyezett adójeggyel behozott dohánygyártmány esetében az adójegyek kivitelét igazoló vámokmányt, b) az adójegy vámraktárban való felhelyezése esetén a Hivatal által kiállított adójegy kiadási okmány eredeti példányát kell bemutatni. (6) 26 Adójeggyel ellátott dohánygyártmányt tagállamba vagy harmadik országba kizárólag minőség-ellenőrzés céljára (áruminta) a Hivatal által engedélyezett mennyiségig lehet kiszállítani. Elszámolás az adójegyekkel 8. (1) 27 Az adójegyekről az adóraktári adójegy-felhasználónak a 4. számú, a bejegyzett kereskedőnek az 5. számú melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetnie adójegyfajták, ezen belül kiskereskedelmi eladási árak szerinti bontásban, és az adójegy-nyilvántartás adatai alapján a havonkénti elszámolást a tárgyhót követő hó 20- áig kell elkészítenie. (2) 28 A havi adójegy-elszámolás III. részében azon adójegyek állíthatók be (írhatók le) a tárgyhónapban, amelyekre az adójegyfelhasználó fizetési kötelezettségét Hivatal a 11. szerint benyújtott kérelem alapján határozatban törölte. (3) 29 Ha az adójegy-felhasználó több adóraktárra, illetve a bejegyzett kereskedő több fogadóhelyre rendelkezik engedéllyel, az adóraktárankénti, illetve a fogadóhelyenkénti adójegy-nyilvántartások adatai alapján összesített elszámolást is kell készítenie. 23 A 7. (3) bekezdésének a) pontja a 49/2004. (XII. 29.) PM rendelet 2. -ának (1) bekezdésével megállapított 24 A 7. (4) bekezdését a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 7. -ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 49/2004. (XII. 29.) PM rendelet 2. -ának (2) bekezdésével megállapított és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (3) bekezdése szerint módosított 25 A 7. (5) bekezdését a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 7. -ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 6. -ának (2) bekezdésével megállapított 26 A 7. (6) bekezdését a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 6. -ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe. 27 A 8. (1) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 7. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. -ának (5) bekezdése alapján ha az adóraktári adójegy-felhasználó a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napját követően bejegyzett kereskedőként működik tovább, az ezen időpont előtt átvett és az adóraktári adójegyfelhasználókénti adójegy-felhasználásának elszámolásában a zárókészletében kimutatott adójegyeket a nyitókészletébe fel kell venni. 28 A 8. (2) bekezdése a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 8. -ával megállapított, valamint a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (3) bekezdése szerint módosított 29 A 8. (3) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 7. -ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. -ának (5) bekezdése alapján ha az adóraktári

6 9. (1) A gyártás közben megsérült adójegyek elszámolása tételesen történhet. (2) 30 Az adójegy-felhasználó a megsérült adójegyeket köteles azok darabjainak összerakásával legalább A/4-es méretű papírlapra (a továbbiakban: gyűjtőív) felragasztani. A megsérült adójegy csökkentő tételként csak akkor fogadható el, ha a gyűjtőívre felragasztott darabból egyértelműen megállapítható az adójegy adóértéke. Egy gyűjtőívre csak az azonos fajtájú, azon belül azonos adóértékű adójegyek ragaszthatók fel. Egy gyűjtőív legfeljebb 50 darab adójegyet tartalmazhat. (3) 31 A gyártás közben megsérült, gyűjtőívre felragasztott, a sérült adójegyeket az adójegyfelhasználó és a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal 2-2 képviselőjéből álló bizottság jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett az adóraktárban kell megsemmisíteni. A bizottságnak az adójegyfelhasználó részéről a termékkísérő okmány és az egyszerűsített kísérő okmány aláírására jogosult, a külön jogszabály szerint bejelentett személy lehet a tagja. A bizottság összetételét, annak változását a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal a Hivatalnak megadja. A felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell az adójegyek fajtáját, darabszámát és kiskereskedelmi árankénti általános forgalmi adó és jövedéki adó értékét, valamint a megsemmisítés módját. (4) 32 A még fel nem ragasztott vagy a szabadforgalomba még nem bocsátott dohánygyártmányokon lévő adójegyek baleset vagy elháríthatatlan külső ok miatt bekövetkező használhatatlanná válását, megsemmisülését az eseményt követően az adójegyfelhasználó köteles jegyzőkönyvben rögzíteni, a kivizsgálást megkezdeni, és a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalhoz azonnal bejelenteni. A fizetési kötelezettség teljesítése, a fizetési kötelezettség csökkentése 10. (1) 33 Az adójegyfelhasználónak az átvett vagy átvételre kerülő adójegyek utáni fizetési kötelezettségét átutalási megbízással, az általános forgalmi adónak megfelelő összeget az országos parancsnokság által külön e célra megnyitott Dohánygyártmány Áfa bevételi számlára, a jövedéki adónak megfelelő összeget a Dohánygyártmány Jövedéki adó bevételi számlára kell teljesítenie. (2) 34 Amennyiben az adójegy átvételét megelőzően megfizetett összeg meghaladja az átvett adójegyek alapján keletkezett fizetési kötelezettséget, a különbözetet a Hivatal az adójegyfelhasználó kérésének megfelelően köteles a) 8 napon belül az adójegyfelhasználó által megjelölt bankszámlára visszautalni, vagy b) az adójegyfelhasználó következő adójegy-rendelésének teljesítése során beszámítani. 11. (1) Az adóraktári adójegyfelhasználó a teljesített vagy az e szerinti kérelem benyújtásának hónapjában esedékes halasztott fizetési kötelezettségének csökkentését vagy visszatérítését kérheti a) 35 az adójegyeket tartalmazó kötegek, ívek vagy dobozok felbontásakor talált minőséghibás, a Hivatalhoz a (3) bekezdés szerint visszaküldött adójegyre, adójegy-felhasználó a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napját követően bejegyzett kereskedőként működik tovább, az ezen időpont előtt átvett és az adóraktári adójegyfelhasználókénti adójegy-felhasználásának elszámolásában a zárókészletében kimutatott adójegyeket a nyitókészletébe fel kell venni. 30 A 9. (2) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 8. -ával megállapított 31 A 9. (3) bekezdése a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 9. -ával megállapított, valamint a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (3) bekezdése és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (1) bekezdése szerint módosított 32 A 9. (4) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (3) bekezdése szerint módosított 33 A 10. (1) bekezdése a 37/1998. ( XII.21.) PM rendelet 2. -ával megállapított 34 A 10. (2) bekezdése a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 10. -ával megállapított, valamint a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (3) bekezdése szerint módosított

7 b) 36 a sértetlen állapotban a (3) bekezdés szerint a Hivatalhoz visszaküldött adójegyre, amennyiben annak előállítási költségét az adójegy-felhasználó megtérítette, c) a gyártás közben megsérült, a 9. szerint összegyűjtött és megsemmisített adójegyre, d) 37 a baleset vagy egyéb elháríthatatlan külső ok miatt az adóraktárban használhatatlanná vált, megsemmisült, a 9. (4) bekezdése szerinti adójegyre, amennyiben azok mennyisége, adóértéke a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal által teljes bizonyossággal megállapítható, e) 38 a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal felügyelete mellett a külön jogszabály előírásainak megfelelően megsemmisített dohánygyártmányon lévő adójegyre, f) 39 adóraktárban vagy adófelfüggesztéssel végzett szállítás során megsemmisült adójegyes dohánygyártmányok adójegyére, amennyiben az adójegyek mennyisége, adóértéke a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal által teljes bizonyossággal megállapítható, g) az adóraktárban végzett belső minőség-ellenőrzés vagy adóhatósági ellenőrzés céljaira a külön jogszabály előírásai szerint felhasznált dohánygyártmányon lévő adójegyre, h) az illetékes hatóság által végzett minőség-ellenőrzés céljaira a külön jogszabály előírásai szerint átadott dohánygyártmányon lévő adójegyre, amennyiben az átadott és az adóraktárból kiszállított dohánygyártmány adójegyét felülbélyegzéssel, felülragasztással érvénytelenítik, és annak megtörténtét a mintavételi jegyzőkönyvben is rögzítik. (2) 40 Az adóraktári adójegy-felhasználó a fizetési kötelezettségének (1) bekezdés szerinti csökkentését vagy visszatérítését a tárgyhóban bekövetkezett esetekre havonta, a tárgyhót követő hó 5-éig, a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal jóváhagyásával kérheti a Hivataltól. A sértetlen állapotú adójegy visszaadása esetén a fizetési kötelezettség csökkentését vagy visszatérítését legkorábban arra a hónapra vonatkozóan lehet a tárgyhót követő hó 5-éig, a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal jóváhagyásával kérni, amelyben az adójegy utáni fizetési kötelezettség halasztása lejár. A kérelemben az (1) bekezdés szerinti bontásban adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi ár/darab bontásban és összesítve kell az adójegyek által képviselt általános forgalmi adó és jövedéki adó értékét megadni. (3) 41 Az (1) bekezdés a) b) pontja szerinti adójegyeket havonta egyszer lehet, illetve kell a kérelem teljesítéséhez a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalon keresztül a Hivatalhoz visszaküldeni. (4) Az (1) bekezdés c), d) h) pontjai alapján benyújtott kérelemhez az ott megjelölt eseményeket igazoló jegyzőkönyvek csatolása szükséges. (5) 42 A Hivatal legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig határozatot hoz a kérelemről. A fizetési kötelezettséget csökkentő összeget (a leírt adójegyek adóértékét) a Hivatal 35 A 11. (1) bekezdésének a) és b) pontja a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 11. -ának (1) bekezdésével megállapított, valamint a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (3) bekezdése, a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 6. (3) bekezdése szerint módosított 36 A 11. (1) bekezdésének b) pontja a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 9. -ának (1) bekezdésével megállapított 37 A 11. (1) bekezdés d) pontja a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (1) bekezdése szerint módosított 38 A 11. (1) bekezdésének e) pontja a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 9. -ának (1) bekezdésével megállapított és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (1) bekezdése szerint módosított 39 A 11. (1) bekezdés f) pontja a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (1) bekezdése szerint módosított 40 A 11. (2) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 9. -ának (2) bekezdésével megállapított és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (1) bekezdése szerint módosított 41 A 11. (3) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 9. -ának (3) bekezdésével megállapított és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (4) bekezdése szerint módosított 42 A 11. (5) bekezdése a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 11. -ának (3) bekezdésével megállapított, valamint a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. -ának (3) bekezdése szerint módosított

8 a) az adójegy átvételekor vagy azt megelőzően teljesített fizetési kötelezettség esetében 15 munkanapon belül visszatéríti, vagy a kérelemnek megfelelően a következő adójegyrendelés fizetési kötelezettségének teljesítésébe beszámítja, b) a halasztott fizetési kötelezettség esetében a kérelem benyújtásának hónapjában esedékes fizetési kötelezettséget csökkenti, vagy ha a kérelem benyújtásának hónapjában, illetve az azt követő 3 hónapban nincs esedékessé váló fizetési kötelezettség 15 munkanapon belül visszatéríti. (6) 43 Az importőr adójegy-felhasználó és a kereskedői adójegy-felhasználó a) a 9. (2) bekezdés szerint összegyűjtött és e (8) bekezdése szerint megsemmisített adójegyre, b) az adóhatósági ellenőrzés céljaira a külön jogszabály előírásai szerint felhasznált dohánygyártmányon lévő adójegyre, továbbá c) az (1) bekezdés a) b), f) és h) pontjai esetében érvényesítheti e rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával a fizetési kötelezettsége csökkentésének, illetve a visszatérítésének a lehetőségét. (7) 44 A fizetési kötelezettség csökkentéséhez, illetve visszatérítéséhez a (6) bekezdés a) pontja szerinti adójegyek esetében az importőr adójegy-felhasználónak az adójegyek kivitelét és behozatalát igazoló vámokmányt, a kereskedői adójegy-felhasználónak az adójegyekről a Hivatal által kiadott adójegy kiadási okmányt be kell mutatnia. (8) 45 Az importőr adójegy-felhasználó és a kereskedői adójegy-felhasználó által a 9. (2) bekezdése szerinti összegyűjtött adójegyek megsemmisítésére a 9. (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az importőr adójegy-felhasználó, illetve a kereskedői adójegy-felhasználó részéről a bizottság tagja a 3. (2) bekezdése szerint adójegy-átvételre jogosult személy lehet, és a megsemmisítést az importőr adójegy-felhasználó, illetve a kereskedői adójegy-felhasználó engedélyében feltüntetett telephelyen, illetve fogadóhelyen vagy a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal hivatalos helyiségében kell elvégezni. (9) 46 A fizetési kötelezettség Jöt. 99. (6) bekezdése szerinti csökkentésére e (2) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Szabadforgalomból vásárolt, illetve visszaszállított dohánygyártmány adójegyének eltávolítása, felülragasztása A 11. (6) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 9. -ának (4) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. -ának (4) bekezdése alapján ha az importőr adójegy-felhasználó a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napját követően bejegyzett vagy nem bejegyzett kereskedőként működik tovább, az e rendelet hatálybalépését megelőzően tagállamba kiszállított adójegyekkel még az importőr adójegy-felhasználókra vonatkozó szabályok szerint köteles elszámolni. 44 A 11. (7) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 9. -ának (4) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. -ának (4) bekezdése alapján ha az importőr adójegy-felhasználó a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napját követően bejegyzett vagy nem bejegyzett kereskedőként működik tovább, az e rendelet hatálybalépését megelőzően tagállamba kiszállított adójegyekkel még az importőr adójegy-felhasználókra vonatkozó szabályok szerint köteles elszámolni. 45 A 11. (8) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 9. -ának (4) bekezdésével megállapított és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 39. (1) bekezdése szerint módosított 46 A 11. (9) bekezdését a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 9. -ának (4) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 12. -ának (4) bekezdése alapján ha az importőr adójegy-felhasználó a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napját követően bejegyzett vagy nem bejegyzett kereskedőként működik tovább, az e rendelet hatálybalépését megelőzően tagállamba kiszállított adójegyekkel még az importőr adójegy-felhasználókra vonatkozó szabályok szerint köteles elszámolni.

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól 48062 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám a) a Vízszállító gépjármû : Összesen mezõben a 7 szövegrész helyébe az 5, b) a Magasból mentõ : Összesen mezõben a 0 szövegrész helyébe az 1 szöveg lép.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről. Budapest, 2011.

ELŐTERJESZTÉS. az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről. Budapest, 2011. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/25052/1/2011 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

5. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

5. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása 33426 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 140. szám 62. A Rega. tv. a 16. -t követõen a következõ alcímmel és 16/A. -sal egészül ki: Gépjármûflotta-üzemeltetõ által bérbe adott személygépkocsi adókötelezettsége

Részletesebben

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet. a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 82. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 3. (1) A törvény rendelkezéseit a jövedéki termékek után fizetendő adóra, a dohánygyártmányok általános

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Érvényes: 2009. július 31-től.

Érvényes: 2009. július 31-től. Kitöltési útmutató Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről című J01

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Jövedéki ismeretek A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Jövedéki ismeretek A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Jövedéki ismeretek A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 1. A jövedéki szabályozás alapjai Jövedék:

Részletesebben

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 1

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 1 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 1 A központi költségvetés feladatainak ellátásához szükskéges bevételek biztosítása, a jövedéki termékek

Részletesebben

2010. december 28. 10/2010.

2010. december 28. 10/2010. 2010. december 28. 10/2010. Jövedéki Hírlevél Tisztelt Ügyfeleink! Mi található a 10/2010. számban? A jövedéki szabályozás 2011. évi változásai Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adó- és járuléktörvények, a

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8750. számú törvényjavaslat egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. október 1

Részletesebben

VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok

VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok VIII. A kockázatos termékek közúti fuvarozására vonatkozó speciális szabályok 1. Biztosítékköteles tevékenységek köre Fontos szabály, hogy nem mindhárom közúti fuvarozással járó tevékenységi kör esetén

Részletesebben

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól1

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól1 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól1 A központi költségvetés feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a jövedéki termékek

Részletesebben

2012. évi CXXXIV. törvény. a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

2012. évi CXXXIV. törvény. a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről A jogszabály (2014.I.13.) napon hatályos állapota 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről Az Országgyűlés - elsősorban annak érdekében,

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól A központi költségvetés feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a jövedéki termékek

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készíttette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 07. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre,

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre, A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezen kiadványával a kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari szektorban tevékenykedőkre vonatkozó legfontosabb szabályokat gyűjtötte csokorba, segítve ezzel a vállalkozók mindennapi

Részletesebben

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 Budapest, 2014. március 10. 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 460 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 23/2014.

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyarázat a jövedéki adóról szóló törvény változásaihoz

Magyarázat a jövedéki adóról szóló törvény változásaihoz Magyarázat a jövedéki adóról szóló törvény változásaihoz A jövedékiadó-törvény 2015. évi módosításait az egyes adótörvények és az azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Részletesebben

17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. a diákigazolványról. A diákigazolványra jogosultak köre

17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. a diákigazolványról. A diákigazolványra jogosultak köre 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a (3) bekezdésének d) pontjában, valamint

Részletesebben

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről ./2015. (II..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

Részletesebben

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről*

2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 158. szám 67885 ci) nyilvános vételi ajánlat kiegészítésére, részletezése előírására, módosított vételi ajánlat jóváhagyására; d) az ajánlattevő, valamint a Tpt. 68.

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erõforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

T/4049. számú. törvényjavaslat. az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról

T/4049. számú. törvényjavaslat. az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4049. számú törvényjavaslat az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011.

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben