Ikonosztázionok a néhai Felso-Magyarországról budapesti múzeumok gyüjteményeiben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ikonosztázionok a néhai Felso-Magyarországról budapesti múzeumok gyüjteményeiben"

Átírás

1 Terdik Szilveszter Ikonosztázionok a néhai Felso-Magyarországról budapesti múzeumok gyüjteményeiben Kevesen tudják, hogy a budapesti Néprajzi Múzeum ún. Egyházi GYlijteménye rendelkezik a történelmi Magyarország területérol származó egyik legnagyobb görög katolikus vonatkozású emlékanyaggal.! A gyujteményben a magánáhítat körébe sorolható szakrális tárgyak mellett számos liturgikus tárgy, templomi berendezés hez tartozó töredék, gyertyatartó, ikon is fellelheto. Az utóbbi csoporton belül három teljes ikonosztázion található, amelyeket még a 20. század elején vásároltak meg az országos múzeumok, az Iparmuvészeti és a Nemzeti, ahonnan eloször a Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárába, majd az önálló Néprajzi Múzeumba kerültek át. Az áthelyezések következtében az egyes ikonosztázionok származási helye feledésbe merült, késobb a mutárgyakra vonatkozó adatokat más mutárgyakkal kapcsolták össze, így nem csoda, hogy az eredetileg összetartozó részek szétszóródtak, a rossz raktáro2ási körülmények miatt részben el is pusztultak. Az egyes ikonosztázionok eredettörténetét, múzeumi sorsát az utóbbi években, a három múzeum adattárában végzett kutatásaimmal részben tisztáztam,2 most az újabban elokerült adatok segítségével tovább pontosítom. A viskói ikonosztázion A Muemlékek 01:I'ZClgOSBizottsága (továbbiakban: MOS) 1900 decemberében szerzett tudomást a Sáros vármegyei Viskó (Viskóc/Viskovce, SK) régi fatemplomának folyamatban lévo bontásáról. A MOn hamarosan arra kérte az eperjesi (presov, SK) görög katolikus püspököt,hogy a kiküldendo szakérto megérkezéséig állíttassa le a munkálatokat. A püspök eleget tett a kérésnek, így a nyár folyamán Sztehlo Ottónak még volt lehetösége az épüle- A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárában fölállított viskói ikonosztáz részlete. Budapest, Néprajzi Múzeum Irattára, fotó tet és berendezését megnézni, részben föl is mérni. A templom belsejében az egyik gerendán 1662-es évszámot látott, amely az építés idejére utalt. Sztehlo az ikonosztázion fakeretét iparmuvészeti remeknek tartotta. Megállapította, hogy a szerkezet két fázisból származott, ugyanis az egyik kép keretét, véleménye szerint, a régi ikonosztázionból 10 Apostolok és ünnepek, a viskói ikonosztázion résztele. Mándoki görög katolikus fatemplom. 18. század második fele, Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Terdik Szilveszter felvétele

2 hasznáihatták föl, mivel ennek a képnek a faragott kerete - formájában és méretében is - különbözött a másik háromtól. Följegyezte még, hogy a korábbi ikonosztázion képei egyébként a templom falán függtek. A régebbinek vélt,szent Mihályt (Angyalok gyülekezete) ábrázoló alapképkeretének ikon alatti részérol egy feliratot is lejegyzett: "sub cura Petra Ana 1761 Pinxit Anton Dwomitzki". Ahelyi lelkész a berendezést néhány száz koronáért megvételreajánlotta föl, az új templom építése során támadt hiány pótlására, ezért Sztehlo kérte a Bizottságot, hogy a tárgyak múzeumi elhelyezésérol mihamarabb gondoskodjék.a MOB-iratokból tudható, hogy történtek is elorelépésekaz ügyben.' Az ikonosztáziont és a hozzá tartozó négy gyertyatartót végül az Iparmuvészeti Múzeum vásárolta meg 1902-ben 800 koronáért ben az egész együttest örök letétként átadták a Néprajzi Tárnak, ahol rövidesen fölállították, és három fényképet is készíttettek róla. Afotók je1entosége kiemelkedo, mivel a gyüjtemény költözései során újra szétszedett ikonosztázion különbözo helyekrekerült darabjait ezek segítségével sikerült eloször azonosítanom.4 Az ikonosztáz Ünnep- és apostolsorát az 1970-esévekben restaurálták a szentendrei Skanzenben fölépítettmándoki fatemplom számára, ahol a mai napig megtekinthctok.5 Hogy miért csak ez a két sor került kihelyezésre?valószínüleg azért, mert a többi része be sem fértvolna - a mándoki templom szentélynyílása ugyanis túl szuk a viskói ikonosztázion asztalokkal is rendelkezo alapképeinek abefogadásához -, az apostol sort így is csak megdöntve tudták elhelyezni. Ugyanakkor a mándoki templom berendezését tervez6 kutatók valószínüleg nem is tudták, hogy me!y részek tartozhattak eredetileg a még a szétbontások során is egyben tartott apostol- és Apostolok és ünnepeka mérgesvágásiikonosztázionról Litinye,görög katolikus kegytemplom kápolnája 18. századmásodik fele SzentesiEdit felvétele ünnepsorhoz, ugyanis a mándoki templomhoz készített dokumentáció tanúsága szerint az 1915-ös felvételeket nem ismerték, az együttest pedig nem viskói, hanem "nagyszolosi" (Vynohradiv, UA), vagy "szolyvai" (Sval'ava, UA) néven tartották számon.6 Az ikonosztázion ki nem állított darabjai most is föllelhetok a Néprajzi Múzeum különbözo raktáraiban (Kirá6Ji kapu, Istenszülo a gve1c mekkel, Tanító Krisztus, Szent Miklós alapképek, és a hoz- Istenszülo a gyermekkel, a viskói ikonosztázion alapképe. Budapest, Néprajzi Múzeum. 18. század második fele Terdik Szilveszter felvétele Istenszülo a gyermekkel, a mérges vágási ikonosztázion alapképe. Litinye, görög katolikus kegytemplom kápolnája. 18. század második fele Szentesi Edit felvétele 11

3 zájuk tartozó asztalok, oromzati kereszt'), az eredetileg hat darab szív alakú prófétaképbol viszont mára csak egy maradt,8 az Utolsó vacsorát és az Angyalok gyülekezetét ábrázoló képek a raktárt ért baleset következtében szinte teljesen elpusztultak, fa hordozójuk és keretezésük maradt meg a legépebben. Öröm az Ürömben, hogya Szellt Angyalok ikonja keretén olvasható, Sztehlo által is lejegyzett felirat sértetlen maradt. Mivel ez utóbbi ikon a három másik alapkép nél nagyobb méretu, és keretének faragása is eltéréseket mutat, az ikonosztázion múzeumi katalogizál ása során a tárgyakat leíró muzeológus - Sztehlohoz hasonlóan - azt feltételezte, hogy ez az ikon korábbi lenne a többinél. A keret formája valóban különbözik a három másik ikonétól, de a faragványok stílusában nem érzékelheto lényeges eltérés. A domború, áttört levélmotívumokból szerkesztett keretforma ugyanis teljes összhangban van a felso sorok ikonjait keretezo díszítéssei, az alapkép két oldalán álló, csavart, szolomotívumokkal ékesített oszlopok is a többi alapkép és az apostolok ikonjai között álló oszlopokkal egyezo formákat mutatnak. Stiláris alapon tehát nem zárható ki, hogy az egész szerkezet egy idoben készült. Feltételezhetoen csak azért kapott nagyobb és díszesebb keretet Az allg)'alok gyülekezete ikon, mert a templom CÍmÜnnepét ábrázolta, de az sem zárható ki, hogy csak az ikon készült hamarabb a többinél, keretét már az egész szerkezettel együtt faragták. Azzal is lehet számolni, hogy a felirat nem csak erre az egy ikonra, hanem a többire és a márványozó festésre is vonatkozik. A kérdés egyértelmu eldöntését az ikonok stíluskritikai elemzése segíthetné, ami az ikon figurális részeinek nagymérvu pusztulása miatt nem könnyu feladat. Az ikonosztázion többi ikonja homogén, egységes stílusú, feltételezheton azonos mester muvei. Mindenesetre amíg egy, a felirat és a többi festett felületviszonyát elemzo restaurátori vizsgálat be nem bizonyítja az ellenkezojét, elfogadhatónak tunik, hogy az egész ikonosztázion képeit Dvorniczky munkájának tekintsük. Stíluskritikai megfontolások alapján vetettem föl, hogy a viskói ikonosztázion festojétol származhat a mérgesv~igási (Mérgeske, Nová Polianka, SK) ikonosztázion is.9 Ezt az együttest 2009-ben a litinyei (L'utina, SK) görög katolikus kegytemplom új oldalkápolnájában, teljesen restaurálva állították föl. A helyszíni vizsg~hat alapján inkább úgy látszik, hogya négy alapkép és az apostolsor közepén elhelyezkedo Krisztui!>jopap-ikon származhat valóban a viskói ikonosztázion mesterétol (Dvorniczkytol?), míg a többi ikon - az Ünnepek, az apostolok és a próféták -, nem ütik meg sem a nagy ikonok, sem a viskói ikonoszt~iz azonos témájú ikonjainak színvonalát, ezek egy másik, gyengébb képességu mester munkái lehetnek. JO Az alapképek stílusrokonsága a két ikonosztázion!stenszülo ikonjainak összehasonlítása során is nyilvánvaló: az arcok, az alakok, a drapériák megformálása sok részletében egyezik a két képen. Dvorniczky Antal eperjesi festo neve eddig sem volt ismeretlen a muvészettörténeti kutatásban, de a görög katolikusok számára készített munkáira vonatkozó adatokat még nem közöltek.ll 12 Valószínuleg a viskói ikonosztáziont készíto ismeretlen faragó dolgozott a közeli Pataki (Potoky, SK) fatemplomában is, ahol az ikonosztázion-állítás terminuspost quemjét a templom 1773-as építési dátuma adja. IIA két állványzat szerkezetében, részletformáiban szám os egyezést mutat, különösen az oszlopok, a keretformák és a Kirá6Ji Kapu esetében szembeötlok az egyezések. Ugyanennek a muhelynek a munkája lehet a velkoi (Vel'krop, SK) templom kép fala is, de a festo, akárcsak Patakiban, nem Dvorniczky, hanem egy másik ismeretlen, egyszerubb formavilágú mester.' 1 Ajakabvölgyi Qakusovce, SK) templom ikonosztázionjának faragott állványzata is ehhez a körhöz sorolható. Mivel itt a 20. század elején az összes ikont kicserélték, nem tudni, ki lehetett a festo.14 A két utóbbi képfal szerkezetileg is különbözik a viskói, a mérgesvágásai és a pataki ikonosztázionoktól, ugyanis a szív alakú prófétaképek helyett - valószínuleg a templom teréhez igazodva - négyzetes, illetve ovális formájú képekbol alakított.ü\ ki a legfölso sort. Az eddigi példáktói teljesen különbözo szerkezetu a sósfüredi (SariSskyStiavnik, SK) egykori fatemplom frissen restaurált ikonoszl'ízionja,amelynek akantuszokból szerkesztett Királyi kapuja viszont nagyon közeli rokonságot mutat a fönt említett példák Királyiajtóival.'s A viskói ikonosztázion rokon emlékei alapján egy alapvetoen Sáros és Felso-Zemplén vármegyében dolgozó festo, illetve faragó muhely vonzáskörzete bontakozik ki elottünk, de úgy tunik, hogy a szomszédos lengyel területeken is lehetnek ehhez a muhelyhez kapcsolható emlékek.lh Nem zárható ki, hogy a további restaurálások, vagy levéltári kutatások során a faragó személyére vonatkozó adat is elokerül. (Velyki Komiaty, UA) ikono A magyarkomjáti sztázion Az Iparmuvészeti Múzeum 1913-ban 300 koronáért vette meg az Ugocsa vármegyei Magyarkomját 18. szá- <f~:) I A magyarkomjáti ikonosztázion szerkezeti rekonstrukciója (Terdik Szilveszter, Mordovin Maxim). Budapest, Néprajzi Múzeum

4 zad végén épült barokk kotemplomának szép rokokó ikonosztázionját. Ezt az együttest a múzeum 1915-ben még nem adta tovább, hiszen a viskóihoz képest nem nagyon lehetett népi jellegu tárgynak titulálni, mivel faragása kituno kvalitású, rokokó munka, a festményei is tanultabb, kiforrottabb mesterre vallottak. A 20. század második felében viszont ennek az együttesnek a szétszóródása is megindult ban egy kiállítás kapcsán a Királyi kapuja, három apostol és egy próféta képe aszentendrei Ferenczy Múzeumba került, amelyeket hivatalosan is átadtak. A maradék darabokat 1970-ben a NéprajziMúzeumnak adták tovább, ahol az elmúlt évtizedek folyamán nagyon rossz állapotba kerültek, különösen a faragványok.l7 Az utóbbi években különbözo pályázatoknak köszönhetoen az alapsor faragványai részben, képei teljesen megújultak Kutas Eszter restaurátor vezetésével, valamint a KéjJz(imtllJészeti Egyetem hallgatóinak közremuködésével.18 Azikonosztázion restaurálása folyamán az állványzat szerkezetirekonstrukcióját elkészítettem.19 A faragványokat stílusuk alapján, az ungvári (UZhorod, UA) székesegyház ikonosztázionját 1776 és 1779 között készíto Feck-muhelyhez kapcsoltam.20 Az ukrán kutatók hol1hek,21 hol Frics névváltozatban tartják számon Franz és Johannes Fecket, kassai (Kosice, SK) mestereket, akik testvérek voltak.22 Újabban közöltek két, állítólag az ungvári székesegyház ikonosztázionjához készült tervrajzot is.23 Az egyikenaz alapképek elotti asztalok ugyanolyan hasasodó formájúak, hullám íves keresztmetszettel, mint amilyenek Magyarkomjáton meg is valósultak (Ungváron viszont nem), ami, hogy ha a tervek tényleg a székesegyház Istenszüloa gyermekkel, a magyarkomjáti ikonosztázion alapképe. Budapest,Néprajzi Múzeum. 18. század vége Kutas Eszter felvétele J ulp: LÁSSÁTOK, FELEIM! Istenszülo a gyermekkel, ikonosztázion töredéke Nagykuncfalváról. Sarisské Múzeum, 18. század vége Terdik Szilveszter felvétele számára készültek, erosítheti a mesterazonosság mellett szóló érveket. Úgy tunik, hogy a két ikonosztázion faragott díszítéseinek színezése is hasonló volt: a faragványok (ornamentika, keretek) teljesen arannyal, a többi felület viszont polierweiss-szel (porcelán hatású, krétázott réteg) volt borítva. Az így létrejött fehér felületet finom, márványozásra emlékezteto aranyerezettel tették még változatosabbá, amely a komjáti ikonosztázion asztalain helyre állítás ra is került, s eredetileg így lehetett Ungváron is.24 Az alapképek kereteinek kréta alapozását az aranyozása elott "vésett" ornamentikával díszítették, amely szintén mind a két helyen megfigyelheto. Az ikonosztázion ikonjainak festojére vonatkozó adat eddig nem került elo, de biztosan állítható, hogya komjáti ikonok festoje jól ismerte az ungvári ikonosztázion ikonjait készíto bazilita festo, Spalinszky Tádé munkáit, akit Puskás Bernadett azonosított az ungvári együttes mestereként.2s A magyarkomjáti ikonokkal szoros stiláris kapcsolatot mutat több más, az egykori Ugocsa és Sáros vármegye területérol származó ikonosztázion képanyaga is. A Szatmár Megvei Múzeum (Szatmárnémeti/Satu Mare, RO) állandó kiállításán látható a tarnafürdoi (Vaga, RO) fatemplom több korszakból származó ikonosztázionja. Az ünnep-, apostol- és próféta-sor képei tunnek a legkésobbieknek, de az apostolok ikonjai alatt egy korábbi, valószínuleg 17. századi apostol sorozat részletei is jól kivehetoek, ami azt mutatja, hogya hordozók ebben az esetben is jóval korábbiak, mint a képek.26 A késobbi, jelenleg látható hat álló apostol, valamint a Krisztus fopap alakja és az ünnepek ikonográfiája, stílusa szoros rokonságot mutat a magyarkomjáti ikonokkal. Ugyanez mondható el a sósújfalui (Novoselica, UA) fatemplomban 13

5 található, a korábbi, falra festett képek láthatóvá tétele miatt részben szétszedett, a 19. század elejérol származó ikonosztázion képeirol is.27 Abánfai (Bardejov, SK) Sárosi MÚzeum állandó kiállításán látható négy, Nagykuncfalváról (Helcmanóc/Helcmanovce, SK) származó, restaurál atlan ikon: Istenszülo a gyermekkel (egykori alapkép), Tamás és Pál apostolok, valamint a jézus jeruzsálemi bevonulását ábrázoló ünnepikon. Az Istenszülo kép nagyon közeli kapcsolatot mutat a magyarkomjáti alapképpel, a mesterazonosságot szinte biztosan állíthatjuk, szinte csak a gyermek Jézus jobb kéztartásában van lényeges különbség. Hasonló mondható el a két apostol és az ünnepek esetében is. Az apostolok szinte mind a négy helyen ugyanazt a típust követik, amely az ungvári sorozattal áll szoros ikonográfiai kapcsolatban.28 A szóban forgó ikonosztázionok apostol-sorának közepét kitölto Krisztusfopap kompozíció is nagyon szoros rokonságot mutat, pl. a fopapi trónus fotelként jelenik meg mindegyik példán. Szintén egyezo megoldás a tarnafürdoi és a magyarkomjáti ikonosztázionon, hogyaprófétasor közepén az Atya félalakos ábrázolása kapott helyet. Stiláris és ikonográfiai szempontból is ehhez a körhöz sorolható még az egykor Szabolcs vármegyéhez tartozó Kenézlo község ikonosztázionja.29 Az egyházközségi levéltár anyagából ebben az esetben biztosan tudható, hogya képfal beállítására 1801-ben került sor, bár egyáltalán nem biztos, hogy a festés és az aranyozás is rögtön kész lett volna..w Mindenesetre, ami az ikonokat illeti, a fönti példákhoz hasonlóan, az apostolok, ünnepek, de még az orom- zati kereszt is az ungvári székesegyház mintáját követi. Ugyanez állítható a faragott szerkezetrol is, amely a templom nagyobb méretei miatt monumentálisabb kialakítású, mint a magyarkomjáti, és részleteiben is hívebben követi a székesegyház által kínált mintát. A Kenézlon dolgozó faragó ra vonatkozó adat eddig nem ismert. Egyelore nem sikerült azonosítani azt a festot sem, aki ilyen híven örökítette tovább Spalinszky Tádé stílusát. Igazából még az sem zárható ki, hogy a szóban forgó helyszínek némelyikén o maga dolgozott (leginkább Kenézlo esetében feltételezheto), de lehet, hogy csak egyik tehetséges tanítványának muvészi produkciójával állunk szemben, a kérdés eldöntése további kutatást igényely A tornahorváti (Chorváty, SK) ikonosztázion A Néprajzi Múzeum raktárában a harmadik ikonosztáziont 2008-ban sikerült azonosítani. Bodnár Mónika, a Tornahorváti község (egykor Abaúj-Torna vármegye) görög katolikusaival foglalkozó néprajzkutató32 még 1990-ben érdeklodött a Néprajzi Múzeumban, hogy mit tudnak a község templomának egykori ikonosztázionjáról, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeum leltárkönyve szerint 1907-ben megvásároltak, majd 1915-ben átadt ak a Néprajzi Tárnak ben, a Néprajzi Múzeumban található, szétszedett ikonosztázionok darabjainak kései leltározása és tisztázatlan tárgy története miatt még nem sikerült megállapítani, hogya sok töredék közül melyik is származhatott Horvátiból. A közel húsz év múlva újra elokerült levélnek köszönhetoen egy újabb nyom mutatkozott,33 ("~ Az Istenszülo elszenderülése, a tornahorváti ikonosztázion alapképe. Budapest, Néprajzi Múzeum. 18. század második fele Terdik Szilveszter felvétele 14 Szent Miklós püspök, a tornahorváti ikonosztázion alapképe. Budapest, Néprajzi Múzeum. 18. század második fele Terdik Szilveszter felvétele

6 SzuzMária mennybevétele, a tornahorváti templom egykori oltárképe. Budapest, Néprajzi Múzeum. 18. század második fele Kósa Zoltán felvétele amelynek segítségével remélni lehetett, hogy a föntebb bemutatott két együttes és a hozzá tartozó darabok kiszlírése után, a maradék töredékállomány is - legalább részben - beazonosítható lesz. A Néprajzi Múzeum raktárában volt még ugyanis két, közel egyforma méretu, egészalakos Tanító Krisztust és Istenszülot a gyermekkel ábrázoló, párt alkotó ikon, amelyekke! további három, szélesebb méretu kép mutatott közeli, stiláris rokonságot. Az egyik kép Szent Miklóst, a másik kettoszuzmáriaelszenderülését ill. mennybevitelét ábrázolja. További azonosítatlan ikonosztázion-részletek voltak még: egy nagyméretu, a megszokottnál több ovális formájú képet tartalmazó királyi ajtó34; két, kb. hat-hat képbol álló, hosszú deszkákra festett, faragott lizénákkal tagolt ünnepsor,35.valamint egy szintén csak két részbol álló apostolsor, amelynek rézsusen kialakított, oldalain faragványokkal díszített, ívesen záródó, egymástól osz/opokkal elválasztott hat-hat fülkéjébe festették meg a tanítványokat.36 Ismert volt még egy, az apostolsor szerkezetéhez hasonló kialakítású Deészisz-ikon (Trónon ÜloKrisztusfopap az!stenszülovel és Keresztelo Szent jánossal) is, amely rendszerint az apostol-sorozatok központi képe szokott lenni. Szinte egy teljes ikonosztázion áll össze a számbavett töredékekbol, amelyeket viszont a kisebb-nagyobb szerkezeti, ill. stiláris különbségek miatt nehezen lehetett egybetartozónak vélni. A Nemzeti Múzeum Irattárában végzett kutatás során a tornahorváti ikonosztázion megvásárlásához kapcsolódó levelezésbol kiderült, hogy a mutárgyak megvéte!éro! a MOB kezdeményezésére 1907-tol tárgyaltak a helybeli lelkésszel, Mihalics Gáborral, aki a templom felújítása során fölhalmozódott tartozásokat szeretette volna az eladásbó! nyert összeggel enyhíteni. Végül 400 koronáért vásárolták meg a barokk ikonosztáziont és oltárt, amelyeket 1908 februárjában szállítottak Budapestre. A bontást és csomagolást a Szépmlívészeti Múzeum "laboránsa", Asztalos Pál végezte:'7 A múzeumi leltárkönyvbe, sajnos, részletes leírás nem készült az együttesrol. Késobb csak ennyit jegyeztek föl: "Letétként átküldtük mindkét tárgvat a N Múzeum Néprajzi osztályába febl: 19.",8 Az ikonosztázion eredeti formájáról az 1877-ben végzett kánoni látogatás nak az eperjesi egyházmegye levéltárában fönnmaradt jegyzokönyvének segítségével alkothatunk némi fogalmat. A készítési idejét akkor 1775-re helyezték, és külön kiemelték, hogy Mária Terézia 200 forinttal támogatta a munkát. Kiderül, hogy az ikonosztázion négy sor képbol állt, a tetején nem volt kereszt, faragott oszlopai üregesek és teljesen aranyozottak voltak. Megvolt a szokásos három ajtó, amelyeknek pontos méreteit is megadták, s kiemelték, hogy a KiráM kapu felett nem az Utolsóvacsora, hanem a Szent rjdvözítoarcának képe szerepelt. Külön pontban írtak a Királyi kapuról, amelyet tizenkét kép díszített, az egyik Dávid kirá~v volt.39 Az egyházközség Historia Domusában késobb szinte ugyanezeket írták a templom legfobb ékességérol:,, több kisebbjavítások ésegylzázi szerek [...] megszereztetett, de leginkább a nagvoltár és az iconostasion.festetett, melynek költségeilzez a KÍ1:Helytartótan ácsba benyújtott JÖlyamodvány következtében nemcsak 200 frt utalványozott. Kál; Izogye gyönyörzl iconostásion költségeit a számadásokból kivenni nem lelzet s még nagvobh kár, Izogy a festo neve se/zol sem,fordul elo s a gyönyörzlmunka deszkára vanjestve.,,40 A Mária Terézia adományával kapcsolatos iratanyag az 01:~zágosLevéltárban lelheto fel októberében terjesztette kérelmét Ternyei Mihály helybéli parókus a He!ytartótanács elé, amelyben leírja, hogy a rossz állapotú fatemplom helyett saját erobol, a kegyúr támogatása nélkül építették meg az új kotemplomot,41 ezért most legalább a belso berendezés elkészítéséhez, a fooltárhoz (,,Ara major") kér segítséget. A kérvényt Galgóczy János esztergomi helynök terjesztette be, támogatva a kérésty A helynök egy vármegyei bizottságot is kiküldött a helyszínre, ahol kiderítették, hogya Keglevich család lenne az illetékes kegyúr, de mivel az építkezést nem támogatták, az egyházközségnek - nem lévén semmi jövedelme -, 326 rajnai forint tartozása van. Úgy találták, hogya berendezés kb. 386 rajnai forintba kerülne. A Cassae pal'oclzorum (a szegény templomok segélyezésévei foglalkozó bizottság) végül úgy döntött, hogy mivel a berendezési munkálatokról részletes kimutatást nem kaptak, 200 rajnai forint támogatást kérnek a királynotol, aki 1774 februárjában jóvá is hagyta folyamodványukat.43 Valóban nagy kár, hogy részletes költségvetést nem terjesztettek föl, mert abból akár a készíto mester neve is kiderülhetett volna. 15

7 Megjegyzendo, hogy az,,aramajor" görög katolikus templomok esetében ebben az idoszakban nem csupán fooltárt, hanem leginkább az ikonosztáziont jelentette.44 A már több mint százéves ikonosztázion 1882-ben sürgos felújításra szorult, ekkor egy kassai aranyozó, Klimkovics Flóris állapotleírást adott róla, majd megerosítette a szerkezetet, a képeket kiszedte, és valószínuleg a repedéseket beragasztotta, majd átfestette.4s A fönti adatok alapján a Néprajzi Múzeumban található, darabjaira tört Királyi ajtót, amelyhez valóban több, ovális alakú kép kapcsolódott, nyugodtan azonosíthatjuk a tornahorvátiból bekerült Királyi ajtóval. Az ovális képek különbözo méretuek, a Királyi ajtókon szokásos Örömhírvétel (Angyali üdvözlet) Máriája és több más, ószövetségi alak ikonja darabokra törve ugyan, de megvan. Az egészben maradt keret méretei is egyeznek a Canonica visitatióban található adatokkal. A kánoni látogatás jegyzokönyvében említett diakónusi kapukat a múzeumi anyagban egyelore nem sikerült azonosítani. A királyi kapu fölött említett Krisztus-arc viszont a mándoki fatemplomba kihelyezett, ikonosztázion-kompiláció Királyi kapuja fölé, az elpusztult viskói Utolsó vacsora pótlására beillesztett Krisztus arccal lehet azonos.46 A canonica visitatiókor azt is említik, hogy az ikonosztázionnak nem volt oromzati keresztje, ami azzal magyarázható, hogy a templom hajója viszonylag alacsony és síkmennyezetes. Az ikonosztázionok esetében nem túl gyakori, hogy a Királyi kapun ilyen sok kis kép szerepel, de már a 17. századtól van rá példa, hogy az ószövetségi igazak, mint a megtestesülés elohírnökei, idonként Jessze-fa kompozícióra utaló, gazdag növényi ornamentikába helyezve szerepelnek.47 A Kárpát-vidéken annak is nagy hagyománya volt, hogy a kapu fölött a szokásos Utolsó vacsora helyett a Mandylion, vagyis a Krisztus nem kézzel festett arcát ábrázoló, ún. "vera icon" kapott helyet.48 A tornahorváti ikonosztázionhoz kapcsolható a föntebb említett öt nagyméretu, aranyozott, mustrázott hátteru táblakép is. A Szuz Mária halálát és mennybevitelét ábrázoló képek is megerosítik az ikonok tornahorváti eredetét, mivel a falu templomának Szuz Mária elhunyta a címünnepe. A képek méretkülönbségei is megfelelnek a tornahorváti templom adottságainak, ahol a nem túl széles diadalív miatt a hajó keleti falán két, meglehetosen széles szakasz marad a külso oldalképek befogadására. A képek méreteibol49 és a kánoni látogatás kor megadott ajtóméretekbol jól látszik, hogya mutárgy bekerülését megelozo levelezésben szereplo méretek, hogy ti. az ikonosztázion 5 m széles és 7.75 m magas lett volna, so nem felelhet meg a valóságnak, mert az adatok összesítése után úgy tunik, hogy éppen fordítva lehetett.s1 Mindezek fényében az ötödik, Mária mennybevitelét ábrázoló festményts2 az egykori oltárhoz tartozó képpel azonosíthatjuk. Szuz Mária halálának eseményeit - egyébként az apokrif történettel összhangban - két eseményen keresztül mutatták be (eloször halálát, aztán a mennybevitelét). A Szuz elszenderülését ábrázoló tábla 16 kompozíciója mutat még némi rokonságot a bizánci ikonográfiai hagyományokkal, de lényeges különbség, hogy Krisztus nem csecsemo, hanem inkább kislány alakjában fogadja karjaiba anyja lelkét - bár megjegyzendo, hogy ebben az idoben ez az ikonográfiai megoldás már az ortodox festok között is elterjedtnek számított. Az egykori oltárkép viszont teljes egészében a nyugati ikonográfiai hagyományt követi: az üres sír fölött, amelyben egy!epel és virágok látszanak, angyalok viszik a menny felé a Szuz újra életre kelt testét. A négy alap- és az oltárkép egy mester alkotásának tunik, de talán neki attribuálható még a Királyi ajtó festett dekorációja is. Valószínuleg egy idoben, a királyno támogatásából, 1774 körül készülhettekezek a hangsúlyos részek. Feltételezheto, hogy valamelyik közeli városban dolgozó mester alkotásaival állunk szemben, aki nyugati formanyelven nevelkedett, de tanulmányozta a bizánci képi tradíciót is, igaz, ez alapvetoen a nyugati festészetben már szinte abszolút anakronisztikusnak számító mustrázott aranyháttér alkalmazásában merül ki. Az ikonok stílusával rokon, más görög katolikus templomban lévo analógiákat egyelore nem sikerült találni, bár az abodi templom elocsarnokában elhelyezett, nagyméretu, vászonra festett, a gyermekét tartó álló Szuz Mária, és az oket körülvevo puttók megformálása emlékeztet a tornahorváti képeket készíto mester stílusára. Hasonló muvészeti stílus jellemzi még az abaújszolnoki barokk oltár és egykori ikonosztázion, illetve a mogyoróskai két, a mára elpusztult ikonosztázionhoz tartozó konzolasztal Szent Kozmát és Damjánt ábrázoló képeinek festojét. A tornahorváti képek állapota ma meglehetosen rossz, a 19.századi átfestések jól kivehetok. Az egykori oltárképet viszont a Képzomuvészeti Egyetemen diplomamunkaként restaurálták. SI A festmény fenyofára, olajfestékkel készült, s valószínuleg ilyen technikával született meg a további négy tábla is. Az ikonosztázion többi részének, az ünnep-, apostol- és prófétasornak, valamint a faragott szerkezeti elemeknek a beazonosítása már nem tunik ennyire egyszerunek. A bekezdés elején már utaltam egy ünnep- és egy próféta-sorozatra, amelyek feltételezhetoen ugyanazon ikonosztázionhoz tartozhattak, festoi stílusuk ban viszont különböznek az öt nagyméretu képtol, de még a Királyi kapu festményeitol is, bár festojük ugyancsak alapveto en nyugati eloképeket követo, de kevésbé tehetséges mesternek tunik. Mindenesetre, mivel a gyujteményben nincs más teljes ünnep- és apostol-sorozat, és egyelore arra vonatkozó adatunk sincs, hogy máshonnan is bekerült volna még az említett három együttesen kívül teljes ikonosztázion, kézenfekvonek látszik, hogy a szóban forgó darabokban a tornahorváti együttes még hiányzó részeit lássuk. A stíluskülönbség akár azza! is magyarázható, hogy a komoly anyagi gondokkal küzdo közösség a kisebb képek megfestésére egy olcsóbb mestert fogadott. Hogy a gyujteményben található Deészisz-kép is ehhez a sorozathoz tartozott-e, csak alaposabb, restaurátori vizsgálat elvégzése utánlehetne megállapítani. --~~ ~

8 Az ünnepsorhoz tartozhatnak még további képek is, amelyek azonos stílusú és keretezésu munkák, Jézus szenvedéstörténetébol és más jelenetekkel. Ezek eredeti elhelyezése is kérdéses, de ha figyelembe vesszük, hogy a tornahorváti templom 7 m-nél szélesebb, akkor elfogadhatónak tunik az a lehetoség is, hogy a szokásos 12 ünnep mellé még további kompozíciókat illesztettek, gyakorlatilagaz üres helyek kitöltésére. Nehezen azonosítható az együtteshez tartozó prófétasor. A gyujteményben található néhány, a prófétákat félalakosan, kettesével ábrázoló prófétakép, 54 amelyek áttört keretfaragása viszont rokonítható az apostolsor rézsuin alkalmazott ornamentikával, és a képek stílusa is hasonló az apostolokéhoz. Ami különösebb, hogy ehhez a sorozathozmintha vértanúnok félalakos képei is tartoznának (Szent Katalin és Szent BOl'bála ),55 de nem egészen világos,hogy egy ikonosztázionon hol lehetett a helyük. Amia faragott szerkezetet illeti, úgy tlínik, hogya legjobban ez az emlékcsoport sínylette meg a költözéseket. Acanonica visitatio világosan írja, hogy áttört, faragott, aranyozott oszlopok álltak az ikonosztázionon. Mivel az apostolsor oszlopaira csak az utóbbi két megállapítás érvényes, feltételezheto, hogy az alapképek keretépítményeinek voltak fontos részei az áttört oszlopok. Több ilyen típusú oszlop töredéke is létezik a gyujteményben, amelyek szétválogatása még a jövo feladata. Ezekbol viszontaz is látszik, hogy az alapképeknek is fü!keszeruen kialakított keretépítménye lehetett, ami már a 17. századtól bevett gyakorlatnak számított a régióban, de a 18. század hetvenes éveiben kicsit archaikus, népies megoldásnak számíthatott. Az ilyen típusú keretépítményekhez asztalok is szoktak tartozni. Van is négy aszta! a Néprajzi Múzeumraktárában, amelyek közül ketto-ketto egyforma (szélesebb, ill. keskenyebb ). A két keskenyebb asztal nem csak márványozott, hanem középrészükön fülkét idézo, rátétes elemekbol kialakított íves keretezésben festmények is helyet kaptak: egyiken jézus az olajfák liegjlén,56a másikon Kel'esztl'e ftszítve, a Tisztítótzlzhen szenvedo lelkekkel együtt látható. 57 Az asztalok méretkülönbségei megfelelnek az alapképeknél is meglévo méretkülönbségnek, így jogga! feltétezhetjük, hogy a két kisebb, figurális festést is mutató e!olappal ellátott asztal a SzuzMária- és a:tanító Krisztus-ikon szerkezetéhez tartozhatott. Most már csak a fooltár szerkezetének azonosítása van hátra. Hasonló kialakítású lehetett az alapképek keretépítményeihez, rézsus kerettel, áttört, faragott oszlopokkai, oromzattal. A gyujteményben van egy kisméretu tabernákulum, amely valószínuleg ehhez tartozhatott. Biztosangörög katolikus eredetu, mert aranyozott ajtaján a dombormuvu kehely fölött nem ostya, hanem a bizánci liturgiában megszokott, kereszttel jelölt négyzetes kenyérdarab, az ún. Bárány tündöklik. A szentségház oldalait borítókék márványozás részleges föltárása is megtörtént. 58 Atabernákulum pár-, mondhatni ikerdarabja maradt fönn az abaújszolnoki görög katolikus templomban, amelyet a korábbi fatemplombó! oriztek meg. 59 A késobbi átfestést, LÁSSÁTOK, FELEIM! valamint az oromzatot leszámítva szinte teljes épségben fönnmaradt oltár segítségével fogalmat alkothatunk az egykori tornahorváti oltárról is. A rézsusen kialakított képfülke oldalain áttört testu oszlopok álltak, az oltár predelláján, amelyhez a tabernákulum csatlakozott, két oldalon, keretbe foglalt rozetták találhatóak. Ugyanilyen predelia a múzeumi raktárban is fellelheto, a tisztított tabernákulummal egyezo faragott részekkel díszítve, amely feltételezhetoleg a tornahorváti oltár része volt. Az abaújszolnoki oltárnak két, gazdagon faragott szárnya is van, amelyhez hasonló darabok a múzeumi raktárban egyelore nem kerültek elo. A töredékes és az egész oltár faragott részei között meglévo, szoros kapcsolatot látva, kézenfekvonek tunne, hogy az oltárképek festoinek kapcsolatát is szemügyre vegyük: a tornahorvátihoz hasonlóan az Abaújszolnokon dolgozó festo is jó képességu, városi, nyugati fonnanyelvet alkalmazó mesternek tunik, aki jól ismerte kora szakrális muvészetét, egyedül a mustrás arany háttér, és a feliratok sejtetik, hogy bizánci liturgikus közegbe szánt muvekkel állunk szemben. A két oltár festményeinek stíluskülönbségei miatt viszont alkotóik egymáshoz való viszonyának tisztázása még a!aposabb kutatásokat igényel. A három ikonosztázion közül a tornahorvátihoz tartozó darabok összekapcsolása tunik a legnehezebb feladatnak, mivel a másik kettohöz képest sokkal heterogénebb, nagyon különféle stílusú és szerkezetu faragványokból, illetve ikonokból állt össze ez az együttes. Fobb vonalaiban talán nem, de részleteiben még biztosan változni fog az együtteshez sorolt darabok megítélése. Összegzés A budapesti országos múzeumok gyujteményeiben föllelheto görög katoliktls emlékanyag jól tükrözi azt a muzeológusi szemléletet, amely a 20. század elején a gyujtemények munkatársait jellemezte: a történelmi Magyarország minden nemzetiségének, vallási közösségének az emlékanyagát gyujtötték, fontosnak tartották, hogy minden egyes régió képviselve legyen a közgyujteményekben. Ez a szemlélet az elso világháború után, foképp az 1919-es kommünt követo politikai változások, tisztogatások miatt tört meg, amikor a szóban forgó anyaggal foglalkozó kutatók egy része is mellozötté vált (a Néprajzi Tárból Semayer Vilibáldot és Sztripszky Hiadort nyugdíjazták). A történelmi változásokkal járó szemléletváltás a gyujtemények további sorsát is kedvezotlenül befolyásolta, ezek a tárgycsoportok kiestek a szukebben értelmezett, nemzeti központúvá alakított kutatás látókörébol, visszacsempészésük a tudományos köztudatba még ma sem könnyu feladat. JEGYZETEK I Szacsvay 2000a , Szacsvay 2000b., !Terdik Megköszönöm Bakó Zsuzsának, hogy erre az iratanyagra fölhívta a figyelmemet, és hogy az üggyel kapcsolatos MOB-iratokból készített összefoglalóját, valamint Sztehlo jelentésének és két rajzán ak másolatát a megjelenés alatt álló könyvébol önzetlenül a rendelkezésemre bocsá- 17 Ji; b: I i~,11 ~

9 totta. Sztehlo július 24-én járt a helyszínen, jelentése júl. 29-én kelt (Kulturális ÖrÖkségvédelmi Hivatal/továbbiakban: KÖH/, Irattár, MOB 1901/332.). Ekkor fölmérte az épületet (KÖH Tervtár, K8235), egy másik lapra részlegesen az ikonosztáziont és az oltárt is lerajzolta (KÖH Tervtár, K 8236). 4 Terdik A három fénykép a Néprajzi Múzeum irattárában található (NMI176/1915.). Két fotó ugyanabból a szögbol készült felvétel (egyiket már publikáltanl: Terdik , 2 kép), a harmadik fotón csak az együttes fele látszik (lásd jelen tanulmányban: 1. kép). \ Leltári számuk: A..nagyszolosi"' név használatát már tisztáztam: Terdik A szolyvai eredet föltünésének az lehet az oka, hogy 1939-ben, Lehóczky jeno több levélben hívta föla Néprajzi Múzeum figyelmét arra, hogya szolyvai temetoben álló régi fatemplom bizonyos fa berendezési tárgyai (foképp gyertyatartók, de ikonosztázról szó sincs), olcsón megszerezhetok lennének. (NMI 18/1939.). Valószínu. hogy az 1970-es években ezeket az irattári forrásokat hozták Összefüggésbe a viskói darabok kal. (MegkÖszÖnÖm Szacsvay Évának, hogy ezekre a dokumentumokra fölhívta a figyelmemet.) 7Az Oromzati kereszt leltári száma: LIsz Terdik ISO. 10 Ennek a mesternek attribuáltam még a Bártfai Múzeum (Bardejov, SK) egyik kisméretu. Istenszülo-ikonját is (adatai és képe: Greslik 1994, kat. 80.). Terdik , Terdik 2010, obr. A mérgesvágásai templom jelenleg a felsovízközi Skanzenben áll, és egy másik ikonosztáziont helyeztek el benne. Pavlosky II Garasnál Dvorniszky változatban találjuk a nevét, aki 1753-ban Eperjesen nyert polgárjogot. Garas lbvábbi adatok Dorniczkyrol: Bodnárová - Chmelinová lj A templom építési adatai, és színes fotó az ikonosztáz egy részérol: PavloskYZ \ Képek az ikonosztázionró!: (letöltve: január 30.) 14Képek az ikonosztázionról: (letöltve: január 30.) 1\A sósfüredi fatemplom 1773-ban épült ban bontották le, de 18. századi berendezését átmentették az új templomba. Az ikonosztáz több fázisban. a 18. század második felében készülhetett. A templom történetéro!: KOBa4oBH4oBa-f1ywKapboBa - f1ylllkap Pl. Banica 18. század végén épült (a Szt. Kozma és Damján tiszteletét élvezo) egykori görögkatolikus, jelenleg római katolikus templomának ikonosztázionja (1787) sorolható ide. A Királyi kapu, amely eredeti helyérol kiemelve, a Krisztus fopap-ikon két oldalára van helyezve. illetve a szív alakú próféták és a faragványok stílusa eléggé egyértelmuvé teszi a muhelykapcsolatot. Fényképek a fatemplomról: galerie/sad/sad-a-d.html (letöltve január 30.) 17Az ikonosztázion gyujteménytörténetét részletesen ismertettem: Terdik Elso jelentés a restaurálásró!: Kutas-Puskás-Szacsvay- Terdik A rajzok digitalizálását Mordovin Maxim végezte, segítségét ezúton is hálásan köszönöm. 2 Tenlik , 51. jegyzet. 21CHpOXMaH A Feck testvérekre vonatkozó adatok: Aggházy , 191., II., 262. Franz már nem érte meg az ikonosztázion befejezését. Terdik 20 ll f1pHHMH Ungváron az aranyozást és a polierweiss készítését a kassai mester, Wellerovszky Venzei vállalta márc. 19-én, egy évi munkában rajnai forintért. Terdik \Puskás Az ikonosztáz képe: Bálu -Szocs MegkÖszÖnÖm Szocs Péternek, hogya helyszínen készített fotóit a rendelkezésemre bocsátotta. Az ikonosztázionró!: CHpoxMaH ben készült. Szuhóczky Az ungvári ikonosztázion képe: Puskás jó minoségu fotók az ikonosztázionról: Puskás IJatálása viszont téves, a festoként föltüntetett Vidra Ferenc szerepeltetése félreértésen alapul. 50Terdik A templomot ismerteto Puskás Bernadett szerint az ikonosztázion Szpalinszky Tádé ugyanis 1809-ben, Mezozomboron halt meg, így ha a sósújfalui ikonosztázion valóban 1815-ben készült, ott o már nem dolgozhatott (lásd: 27. j.). 52A témában megjelent tanulmányai: Bodnár 1991., Bodnár 1992., Bodnár 1993a-b., Bodnár 1994., Bodnár MegkÖszÖnÖm Szacsvay Évának, hogy Bodnár Mónika levelére fölhívta a figyelmemet. 54LIsz \LIsz (a. 224x42, b. 229,5x40 cm) 56LIsz (a. 220x80 cm, b. 21Ox86 cm) 57A vásárlással kapcsolatos iratok: Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum Irattára - Érem és Régiségtár (továbbiakban: MNMI-ÉRT) /456/907., /748/907, /47/908., /9/908., /84/908., /160/908., 58MNMI-KÖzponti Adattár. Magyar Nemzeti Múzeum Leltára , ,,(43. kérdésre adott válasz: ) Iconostasi, 1775 erecta, per quem benedicta nesci tur, in tabulis ligneis picta, expensis fideliun1. Ecclesiae et altissimo oblato Suae Sacratissimae c. r. Majestatis 200 fl. De quibus in Dioario sequentia habentur: 1774die 24a aprilis a majestate sua S. pro erectione Arae majoris percepi 200 fl. In bono statu conservata per aedituum purgatur. (44. kérdésre adott válasz: ) IcollSostasis in 4 series divisa in cui mine non splendit crux, columnae in iconostasi sculptae pulchre inauratae sunt ex toto. (45. kérdésre adott válasz: ) In iconostasi adsunt aperttuae septentrionalis et in meridionalis 190 cm altae et 60 cm latae, regiae portae apertura seu vacuum spatium 114 cm. Lat. 276 cm alt. singula apertura capite in circulum desinit. (46. kérdésre adott válasz: ) Porta regia 114 cm lat. Et 202 cm alta valvata sculpta ex toto inaurata, duodecim effigies sanctorum ovalibus marginibus inclusorum complectitur, in finistrae valvae supremo loco s. David habetur etc. In lateribus apertluas etiam effigies sanctorum sunt, supra portam est effigies capitis Salvatoris sic dicta vera iconia (sic!)'. Canonica visitatio Archív Gréckokatolickeho arcibiskupstva, Presov, Inv.c sign jelenleg a kassai görögkatolikus püspökség levéltárában. Megköszönöm Bodnár Mónika muzeológusnak, hogya levéltárban található Historia Domus digitális felvételeit rendelkezésemre bocsátotta. 41Atemplom 1761és 1765 között épült a Historia Domus szerint. 42Ekkoriban ugyanis területileg Horváti az esztergomi érsekség joghatósága alá tartozott, csak néhány évvel késobb került át a Munkácsi egyházmegye joghatósága alá. 4\ MOL C 38, 45. csomó, No Az ügyirat összefoglalója, és az eredeti dokumentumok részben publikálva megtalálhatók: lienszlrnann 1976, Errol: Tenlik \...s midon minden elkészült, a képállvány vonta magára fjgyelmünket, melyet is szakértovelmegnézetvén kittínt. hogy Összeomló állapotban van. (Ezen vizsgálat ról tanúskodó szakértoi vélemény másolatát 2/2 alá tisztelettelmellékelem. / Ismét nem késtem a tekintetes Kegyuraságtói kérelmezni, hogy ezen nagy értéket képviselo képállványt az összeoml:btól megmenteni kegyesen méltózta.ssék. / SürgÖs lévén pedig annak helyreállítása, tekint. Köhler Albert úr, mielott kérvényemet a tekint. Kegyuraságnak is felterjesztette volna, utólagos jóváhagyás reményében intézkedett, hogy a képállvány képei leszedessenek s az oltárral együtt újból megerösítessenek, mi csakhamar meg is történt. / A képállvány és oltár megerosítésének költségei a csatolt kimutatásban bent nem foglaltatnak, miután annak helybenhagyása. - ami tekintve a tekint. Kegyuraság jószívuségét és nemeslelkuségét, kétségtelen -, még le nem érkezett." / dec. Mocsár Endre SzakértÖi vélemény / Alólírott a horvátii g. kath. lelkész úr által folyó év és hó 3-án felszólíttattam, hogya horváthii gk. templomban lévo képállványt vizsgáljam meg és annak állapotára vonatkozólag nyilatkozzam, mit is még aznap meg vizsgálván úgy találtam: Hogya képállvány (,.ikonosztás") egészben véve meg van indulva s nagy része az oltárképpel

10 együttlegalább 8 cm elodülve, minek következtében rövid nap beállhat az egésznek összeomlása. Legrövidebben segíthetni rajta az egésznek teljes leszerelésévei sujból felállításával, me ly alkalmával valamennyi képis kitisztítandó./ Kelt Ájban szept. 8-án / Klimkovics Floris m. k. / Szobrász és aranyozó / Kassán / Lakásom: / Kassa Mészáros utca 6. szám. Historia Domus. Klimkovics Flóris 1863-ban a sátoraljaújhelyi görög katolikus templom oltárát faragta. Terdik 'bltsz (37,7 x 84,2 cm) 4) Ilyenvolt a közeli, Borsod vármegyéhez tartozó Rakaca görög katoliktls templomának Királyi kapuja, amely az 1877-es Can. Vis. szerint mo-ból származott. Az ajtó felett itt is a Mandylion szerepelt. Canonica visitatio 1877.Archív Gréckokatolíckeho arcihiskupstva, Presov, [nv.c sign. Amándoki fatemplom Királyi kapuja is ebbe a típusba tartozik, és ma is megvan: Kecskés 1985, 15, Lengyelországban, ukrán, ill. a mai Kárpátalja területén is sok példáját találjuk, de nem ismeretlen a hazai ortodoxtemplomokban sem ez a megoldás. "Puskás 2003., Puskás 2005.,9 TanítóKrisztus: 140 x 57,5 cm (ltsz ); IstenszÜlo a gyermekkel: 138,5x 56 cm (ltsz ); Szúz Mária elhunyta: 152,5 x 100 cm (Itsz ); Szent Miklós: 152x99 cm (ltsz ) 50HampelJózsefírja az igazgatónak: 1907.aug. 14. MNMI-ÉRT/456/907. II Anégyalapkép és az ajtók mérete ( és 33. j.) összesen 5 m 45 cm, amelyhez még hozzá kellene adni a keretépítmények méreteit is, hogy az ikonosztázion eredeti szélességét megkapjuk x98cm, LIsz Restaurálták:Jilg Eniko - Pecze Éva. Kovács , PI.Ltsz / S5LtsZ / (Borbála), / (Katalin) lb Ltsz (75xll3 cm) S7LtsZ (87x114 cm) Mellette szerepel egy kézzel írott cédula is:,.abaujm. ikonosztáz", amely szintén az Abaúj-Torna tartozó Horvátira utalhatott egykor. 58Ltsz (42x45 cm) vármegyéhez 59Azoltárt ismerteti: Kárpáti , 5. kép. Még méretében is szinteazonos, mivel az abaújszolnoki tabernákulumot 1877-ban 43 cmnek mérték. Uo IRODALOM Aggházy Mária 1959:Abarokk szobrászat Magyarországon Biílu, Daoiela, Szocs Péter Leveote (szerk.) 1-11.Budapest 2008: MuzeulJudetean Satu Mare, Szatmár Megyei Múzeum, Ghidul expozi\ieide istorie i etnografie, A történelmi és néprajzi kiállítás kalauza. SatuMare - Szatmárnémeti Bodoár Móoika 1991:Adatok egy elmagyarosodott ukrán (ruszin) telepítésú falu - Horváti (Chorváty) történetéhez és nép rajzához. In: Nemzetiség - identitás. A IV. nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia eloadásai. (Ujváry Békés Zoltánközremúködésével szerk. Eperjessy Erno és KrupaAndrás) csaba- Debrecen, :Adatokegy elmagyarosodott ukrán (ruszin) telepítésú falu - Horváti (Chorváty) történeté hez és néprajzához. [o: Kultúra és tradíció. Tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére 1. (szerk.: Viga Gyula) Miskolc, a:Ünnepi szokások egy elmagyarosodott ruszin telepítésú faluban a mai Szlovákia területén. In: Fiatal Néprajzkutatók Országos Konferenciája.AMakói Múzeum FÜzetei 75. Makó, b:Húsvéti táplálkozási szokások a történeti Abaúj-Torna megyében. In: AMiskolciHerman Ottó Múzeum Közleményei 28. Miskolc, :Bódva-völgyenépessége. Húsvéti táplálkozási szokások interetnikus kapcsolatai. Acta Museologica 1-2. (szerk.: Liszka József) Komárom Komárno, :Torna megye görög katolikus falvainak néprajzi képéhez. A Herman OttóMúzeum Évkönyve XLVII., Bodoárová, Miloslava - Chmelinová, Katarína 2006:Umelci a umeleckí remeselníci Presova v storocí. Ars 39. Garas Klára 1955:Magyarországi festészet a XVlll. században. Budapest Greslik, Vladislav 1994: Ikony Sarisského múzea v Bardejove/[cons of the Saris Museum at Bardejov. Bratislava Henszlmaon Lilla (szerk.) 1976: Acta Cassae Parochorum. Egyházmegyék szerint besorolt iratok 5. füzet Esztergomi egyházmegye A-M Muvészettörténeti adatok. (A Magyar lud. Akadémia múvészettörténeti forráskiadványai Xll.) Kézirat, Budapest kutatócsoport jának Kárpáti László 1999: Az egykori abaújszolnoki görög katolikus fatemplom Myskovszky Viktor rajzain és az egyházlátogatási jegyzokönyv alapján (1876, 1877). A Miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXVII Kecskés Péter 1985: Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum [1.Budapest Kovács Petronella (szerk.) 2009: Megmentett múkincsek Preserved art treasures Diplo- mamlli1ka kiállítás, Magyar Nemzeti Múzeum - Magyar Képzomúvészeti Egyetem. Budapest KOBa'lOBH1IOBa-nYIlIKapboBa, bjlahka - nyilikap, hlpix 1971:~epeB'»Hi uepkbiicxillhoxo o6p»ilylia CnoBa'l'llllli.(HaYKoBIIH36iplliK MY3elOYKpa'illchKoi' KYJlTypllBCBIIIlHIIKY5.) np»web. Kutas Eszter - Puskás Beroadett - Szacsvay Éva - Terdik Szilveszter 2006: Múzeumi "leletmentés". Amagyarkomjáti görög katolikus ikonosztázion restaurálása, konzerválása és rekonstrukciója. Magyar Múzeumok 12/2., 3-6. Pavlovsky, Frantisek 2007: Drevené gréckokatolícke chrámy na rychodnom Slovensku. Svidník a okolie npuiímu11, MHxaiíJlo 2007:ncpcll JlIIUeMTBOi'M. 3aKapnaTcbKIIH[KOHOCTaC. YJKropoll Puskás Bernadett 2003: Le Mandylion de Lukov dans I'iconographie des icönes dans le régi on carpatique aux 15e - 16e siecles. Acta Historiae Artium XLIV : A Nem kézzel festett Krisztus-arc ábrázolások és a kárpáti régió középkori ikonfestészete. Athanasiana 20, , : A görög katolikus egyház múvészete a történelmi Magyarországol1. Hagyomány és megújulás. Budapest Puskás László (szerk.) 1991: Házad ékessége. Görögkatolikus templomok, ikonok, ikonosztázok Magyarországon. Szacsvay Éva Nyíregyháza 2000a: Egyházi gyujtemény. In: A Néprajzi Múzeum gyújteményei (szerk.: Fejos Zoltán). Budapest, b: Mútárgyak költöztetése a Néprajzi Múzeum egyházi gyujteményében. Néprajzi Értesíto LXXX[I., CupoxMaH, MuxaiíJlo / Syrokhman, Mykhailo 2010:l.\epKBIIYKpai'Hi3aKapnarr»/Churches ofukrainezakarpathia.j]bbib Szuhóczky Gábor (szerk.) 2010: Múemlékek a Kárpátok és a Tisza ölelésében. Történelmileg összetartozó múemlékek Szabolcs-Szatmár- Bereg és Kárpátalja megyében. Nyíregyháza Terdik Szilveszter 2006: "Elsorendú ipari termékek" A Néprajzi Múzeum két ikonosztázionjáról. Néprajzi Értesíto LXXXVIlI., : Újabb eredmények a Munkácsi Egyházmegye múvészetének föltérképezésében. Athanasiana 30. Nyíregyháza, :Ján Rombauer a gréckokatolíci. Tendencie v maliarstve Mukacevskej gréckokatolíckej eparchie na prelome 18. a 19. storocia. In: Ján Rombauer ( ). Levoca, Petrohrad, Presov. (Ed.: Beiíová, Katarína) Bratislava, : "...a mostani világnak ízlésse, és a rítusnak módja szerint". Adatok a magyarországi görög katolikusok múvészetéhez. (Collectanea Athanasiana 1/5.) Nyíregyháza 19

Szilágykorond, ortodox templom

Szilágykorond, ortodox templom Terdik Szilveszter Szilágykorond, ortodox templom 1. A Szent Mihály és Gábor arkangyalok fatemplom délnyugatról Az erdélyi Bükk-hegység Erdély felé esô oldalán, a történeti Szatmár és Közép-Szolnok (késôbb

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

Sárközújlak, református templom

Sárközújlak, református templom Papp Szilárd Sárközújlak, református templom A Szamos és a Túr közötti síkon, Szatmárnémetitől (Satu Mare) északkeletre, a Sárköz (Livada) nevű faluval ma egybeépült település XIV. századi forrásokban

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514.

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514. ELÕZMÉNYEK Az itáliai reneszánsz mûvészet hatásainak igen korai és az Alpokon innen egészen kivételes jelentkezése Magyarországon kezdetben, az 1476-ot követõ évektõl csupán az uralkodó, Mátyás király

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

Helyszíni gyakorlat Középkor

Helyszíni gyakorlat Középkor Helyszíni gyakorlat Középkor Tárgykód BBN-MŰV-310/c Időpont Csütörtök, 16.00 17.30 Helyszín BTK MUK 6-8 I/110 és terep Oktató Kusler Ágnes (agnes.kusler@gmail.com) A szeminárium két részre tagolódik: a

Részletesebben

Szakmai beszámoló az állományvédelmi műhely beszerezéseivel kapcsolatban

Szakmai beszámoló az állományvédelmi műhely beszerezéseivel kapcsolatban Szakmai beszámoló az állományvédelmi műhely beszerezéseivel kapcsolatban Szakmai anyagok beszerzése: Görögkatolikus temető, Mándoki templomkert rekonstruált (11 db) és eredeti (8 db) sírjelei, és a Dél-Dunántúl

Részletesebben

A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK

A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK KUTATÁSI SZABÁLYZATA Általános kutatási szabályok 1. A Heves Megyei Múzeumi Szervezet a Kormány 47/2001. (III.27.) számú, a muzeális intézményekben folytatható

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

Periférikus látás kísérletek

Periférikus látás kísérletek Periférikus látás kísérletek A látás egyfajta tudattalan, illetve korlátozott tudatosságú, néha reflexszerű feldolgozása a szemünk elé táruló információáradatnak. A szemünk fizikai tulajdonságai révén

Részletesebben

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ. Ismeretlen festő: Okolicsányi Farkas nemesi testőrként

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ. Ismeretlen festő: Okolicsányi Farkas nemesi testőrként RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ Ismeretlen festő: Okolicsányi Farkas nemesi testőrként 2014-2015 A restaurálandó tárgy Ismeretlen festő: Okolicsányi Farkas Nemesi testőrként Leltári száma: 60.171. Tulajdonos,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július Kutatási jelentés Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák 2009. június-július A Szádvárért Baráti Kör sikeres, az NKA Régészeti és Műemléki Szakkollégiumához benyújtott

Részletesebben

AZ EGYKORI ABAÚJSZOLNOKI GÖRÖG KATOLIKUS FATEMPLOM MYSKOVSZKY VIKTOR RAJZAIN ÉS AZ EGYHÁZLÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYV ALAPJÁN (1876,1877)

AZ EGYKORI ABAÚJSZOLNOKI GÖRÖG KATOLIKUS FATEMPLOM MYSKOVSZKY VIKTOR RAJZAIN ÉS AZ EGYHÁZLÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYV ALAPJÁN (1876,1877) AZ EGYKORI ABAÚJSZOLNOKI GÖRÖG KATOLIKUS FATEMPLOM MYSKOVSZKY VIKTOR RAJZAIN ÉS AZ EGYHÁZLÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYV ALAPJÁN (1876,1877) KÁRPÁTI LÁSZLÓ Abaújszolnok (egykor Kisszolnok, Szolnok) a Cserehát kisközségeinek

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2011. január 19-i ülés 1. A KJB 2010. éve KJB / 2009.02.05. A KJB 11 ülést tartott (2007: 11 ülés; 2008: 10 ülés, 2009: 10) A KJB összesen 75 napirendi pontot tárgyalt (2007:

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

A kegyelemnek nincs határa!

A kegyelemnek nincs határa! A kegyelemnek nincs határa! A gyergyószentmiklósi ikon-könnyezés Bizonyára Erdélyben is sokan hallottak a gyergyószentmiklósi Mária-kép nyolc évvel ezelőtti könnyezéséről. De azt már kevesen tudják, hogy

Részletesebben

LOBMEYR TALPAS TÁL RESTAURÁLÁSA

LOBMEYR TALPAS TÁL RESTAURÁLÁSA LOBMEYR TALPAS TÁL RESTAURÁLÁSA Restaurátor: Kövecsi Anna Témavezető: Czifrák László 2009 A TÁRGY MEGHATÁROZÁSA ÉS ADATAI Tulajdonos: Iparművészet Múzeum Leltári szám: 945 a-b Méretek: tál: átmérő:- 25,

Részletesebben

GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE.

GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE. GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE. V ^ \ ALAMELY ORSZÁG vagy ^O ^ város gazdagságára és műveltfóy )J s^ meglehetős biztosságere ^*-r gal következtethetünk magángyűjteményeinek számából

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI.

CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI. Frecskay E. rajza. CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI. Az Iparművészeti Társulat és múlt évben millenáris kiállításunk retrospectiv tárlata körülbelül hazánk minden iparművészeti remekét bemutatta. Jóllehet,

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot Ikt.sz.: D.928/ 25 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

Láva Kerámia Bt. Porcelán Katalógusa

Láva Kerámia Bt. Porcelán Katalógusa 2013 Láva Kerámia Bt. Porcelán Katalógusa 2 Láva Bt. 2013 Tisztelt Partnerünk! Engedjenek meg egy rövid ismertetőt meglévő termékeinkről, porcelántárgyainkról. Reméljük, így jobban megismerik cégünket

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

Állományvédelmi anyagok a Magyar Mezıgazdasági Múzeum két iratgyőjteményéhez c. pályázat szakmai beszámolója

Állományvédelmi anyagok a Magyar Mezıgazdasági Múzeum két iratgyőjteményéhez c. pályázat szakmai beszámolója Állományvédelmi anyagok a Állományvédelmi anyagok a Magyar Mezıgazdasági Múzeum két iratgyőjteményéhez c. pályázat szakmai beszámolója A Nemzeti Kulturális Alap Közgyőjtemények Kollégiuma támogatásban

Részletesebben

CSEHIMINDSZENT MINDENSZENTEK PLÉBÁNIATEMPLOM

CSEHIMINDSZENT MINDENSZENTEK PLÉBÁNIATEMPLOM CSEHIMINDSZENT MINDENSZENTEK PLÉBÁNIATEMPLOM KERTTÖRTÉNETI KUTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ Készítette: Hegedüs Eszter okl.tájépítészmérnök, kertépítészeti műemlékvédelem szakirány kulturális örökség menedzser megbízásából

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto : Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST : Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

Bögözi Református Templom Gótikus ablakok vízszintes. Munkabeszámoló

Bögözi Református Templom Gótikus ablakok vízszintes. Munkabeszámoló Munkabeszámoló 1 / 10 Munkabeszámoló Munkálat megnevezése: Bögözi Református Templom Gótikus ablakok vízszintes kovácsoltvas osztói Tulajdonos: Bögözi Református Egyházközség, Bögöz Beruházó: Új Ezredév

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE 1 MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE KÖNYVTÁRAK 15.századi kódex, két ősnyomtatvány teljes restaurálása, A Patachich-, és az ősnyomtatvány gyűjtemény állományvédelme 2 400 000 Kecskeméti Református

Részletesebben

Egy magángyûjtemény szenteltvíztartói

Egy magángyûjtemény szenteltvíztartói Pecze Rózsa Egy magángyûjtemény szenteltvíztartói Zentán Régi mesterségek háza néven ma már hivatalosan is múzeumként működik a nagybátyám, Pecze Árpád régiséggyűjteményét bemutató kiállítás. A több mint

Részletesebben

Krasznabéltek, római katolikus templom

Krasznabéltek, római katolikus templom Papp Szilárd Krasznabéltek, római katolikus templom A Kraszna egyik jobb oldali mellékpatakjáról elnevezett, a megye déli részén fekvő település a XIV. század végén lett királyi tulajdonból földesúri birtok.

Részletesebben

Szakmai beszámoló 2013. október 21. Pályázati azonosító: 3533/00082

Szakmai beszámoló 2013. október 21. Pályázati azonosító: 3533/00082 RESTAURÁTOR MŰHELYEK TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE NÉPRAJZI MÚZEUM Szakmai beszámoló 2013. október 21. Pályázati azonosító: 3533/00082 A Néprajzi Múzeum az I/e altémára

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS szám alatt található Heim Pál Gyermekkórház A" épület energetikai felújításának Építtető: Heim Pál Gyermekkórház Megbízó: Schöko Bau Kft. 1212 Budapest, Vereckei u. 13. Építési

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Beszámoló a gépzongora restaurálásáról

Beszámoló a gépzongora restaurálásáról http://www.hermuz.hu/hom/images/palyazatok/palyazati_beszamol ok/2015/nka_gepzongora/nka_gepzongora_beszamolo.pdf Beszámoló a gépzongora restaurálásáról A Grotrian Steinweg tipusú angolmechanikás gépzongora

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány -A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 328B-12/1-2012-0001 Családi Nap 5 tematikája; Sárospatak, 2013 június 29 szombat Cím: Sárospatakon Nemzetközi út Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek

Részletesebben

A BÁCSKAI ASZTALOSOK

A BÁCSKAI ASZTALOSOK Beszédes Valéria A BÁCSKAI ASZTALOSOK Apám emlékére írásomban rövid áttekintést adok a bácskai falusi asztalosok működéséről a XVIII. század közepétől a nagyüzemi asztalosipar megjelenéséig. Kizárólag

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

S Z A K M A I Z Á R Ó B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I Z Á R Ó B E S Z Á M O L Ó OTKA nyilvántartási szám:t 046382 1 ZÁRÓJELENTÉS S Z A K M A I Z Á R Ó B E S Z Á M O L Ó A téma címe: "Evangélikus templomépítészeti és egyházművészeti kutatások Kelet-Magyarország" Témavezető neve: Dr.

Részletesebben

Múltunk tanúi - Az aranyvonat

Múltunk tanúi - Az aranyvonat 2012 július 07. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Összeállításunk nem a Magyar Nemzeti Bank aranykészletét 1945-ben nyugatra

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ Tulajdonos: Jósa András Múzeum, Nyíregyháza FESTMÉNY EGYÉB: Ltsz.: K.89.6.1 Szerző, iskola: Barzó Endre Datálás: 1930. Cím: Holdvilágos éj Technikája: olaj Szignó, pecsét, felirat:

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 4 db ünnepi fıkötıjének restauráltatása

A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 4 db ünnepi fıkötıjének restauráltatása A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 4 db ünnepi fıkötıjének restauráltatása 2009. tavaszán múzeumunk pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiumához 4 db ünnepi fıkötı restaurálására,

Részletesebben

1261-1950 4 1,58 fm. 1. Mohács eló'tti oklevelek és pápai bullák 1261-1526 0,80 fm

1261-1950 4 1,58 fm. 1. Mohács eló'tti oklevelek és pápai bullák 1261-1526 0,80 fm A FE RE N C ES _ L E V y ÁR = P N D J EG Y Z jk j 1261-1950 4 1,58 fm A T A R T O M Á N Y F Ő N Ö K S É G E K IRATAI 1. Mohács eló'tti oklevelek és pápai bullák 1261-1526 0,80 fm 2. A szalvatoriánus ferences

Részletesebben

A Szentháromság ábrázolása a képzőművészetben

A Szentháromság ábrázolása a képzőművészetben - 1 - A Szentháromság ábrázolása a képzőművészetben A keresztény Szentháromság-tan kiindulópontja Máté evangéliumának végén olvasható:,,menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet! Kereszteljétek

Részletesebben

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK?

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Nagy Abonyi Ágnes MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Vidékünkön a XX. század közepe tájára tehető a lakodalmi torták fénykora. Zentán ekkor már több cukrászda is

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Pályázati azonosító: 3560/00215

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Pályázati azonosító: 3560/00215 NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázat 4. Téma Különösen veszélyeztetett múzeumi műtárgyak állagvédelmére, konzerválására, restaurálására és preparálására Kecskeméti Katona József Múzeum SZÓRAKATÉNUSZ

Részletesebben

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24.

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. Jogcímkód: 6.352.01.01 Pályázó neve: Vattai Református Egyházközség Pályázó MVH regisztrációs száma: 1008787606 Iratazonosító: 1553488383 Vattai

Részletesebben

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk,

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk, IRODALOM Magyarország műemlékei. III. kötet. Szerkeszti báró Forster Gyula. Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 4-rétű 314 lap. A Műemlékek Országos Bizottságának ez a kiadványa is rendkívül becses tartalommal

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben