HOLLÓ LÁSZLÓ / / OLAJFESTMÉNYEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOLLÓ LÁSZLÓ /1887-1976/ OLAJFESTMÉNYEI"

Átírás

1 A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI: GAZDA LÁSZLÓ 47. BÍRÓ KATALIN HOLLÓ LÁSZLÓ / / OLAJFESTMÉNYEI

2

3 A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 47. SZÁM BÍRÓ KATALIN HOLLÓ LÁSZLÓ / / OLAJFESTMÉNYEI

4

5 A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI: GAZDA LÁSZLÓ 47. BÍRÓ KATALIN HOLLO LASZLO / / OLAJFESTMÉNYEI

6 Lektor MÓDY GYÖRGY ISBN HU ISSN

7 Bevezető Koczogh Ákos emlékének Holló László életművének szélesebb körű alapkutatásokra támaszkodó megismerése nemcsak ahhoz nyújthat újabb szempontokat, hogy az alföldi festőknek a magyar művészet két világháború közötti időszakában betöltött szerepét, az általuk képviselt művészi társadalmi feladatvállalás tipikusságát a század első felének magyar művészetében újra átgondolhassuk és értékelhessük, hanem adalékokat szolgáltathat az európai expresszionizmus kései periódusának vizsgálatához is, amelyet a húszas évek elejétől elsősorban egyes életművekben átmenetileg megjelenő expresszionista tendenciák jellemeztek és amelyet Holló László - kevés társa mellett - csaknem egész életművével képviselt. Az alapkutatások egyik fázisa az életmű hiteles adatokra támaszkodó, katalógusszerű föltérképezése. A Holló László művészetéről írott két monográfia /Koczogh 1962 és Tóth 1965/ a művész életében jelent meg, amikor természetesen még föl sem vetődhetett az életmű összegzésének ez a szándéka. A tájékozódás igénye azonban már akkor jelentkezett Tóth Ervin művében, amelyet, mint a Koczogh Ákosét, nem kötöttek a kismonográfia műfaji korlátai, és amelyben közétette a "Jelentősebb művek jegyzéké"-t, közel négyszázötven olajfestmény címét, készítési évét, méretét és tulajdonosát jelölve meg. A Holló László művészetének egyes periódusaival, műfajaival illetve témaköreivel foglalkozó számos tanulmány között 1970-ben Módy György készítette el "Holló László történelmi témájú alkotásaidnak jegyzékét - a címet, a készítés évét, technikát és anyagot, méretet közölve -, amely teljesnek tekinthető /közölve: Módy György: Képzőművészeti írások. DME 1977, /. Hasonló igénnyel szerkesztette meg 1972-ben Sz. Kürti Katalin a mitológiai és bibliai témájú művek kiállításának katalógusát /1972 Debrecen, DM, katalógus/, amelyben az előbbi adatokon kívül megjelölte a művek jelzését, és amely a művek tulajdonosairól, kiállításairól illetve közléseiről is tartalmazott információkat. Hetvenéves korán túlhaladva maga a művész is számbavette festményeit, amelyek jegyzéke akkor csaknem ezerháromszáz darabot számlált. Az életmű lezárulásakor az olajképek száma megközelíthette a kétezret. /Ennek fölmérésében a szerző csupán kutatásain alapuló becsléseire támaszkodhatott, mivel a művész "házi katalógusát" nem volt alkalma megismerni./ Ezidőtől azonban már szükségessé is vált az oeuvre teljességigényű áttekintése. Az életmű-katalógus összeállításának alapját - a szerző eredeti szándékai ellenére - elsősorban a másodlagos források kutatása jelentette. Ez Tóth Ervin, Módy György és Sz. Kürti Katalin rész-katalógusaiban, a Holló-irodalom többi tanulmányában, közle-

8 menyében, a témában érintett kiállítási vezetőkben, katalógusokban, esetenként meghívókban közölt, valamint a Déri Múzeum képzőművészeti gyűjteményének adattárában őrzött Holló László följegyzésekben és levelekben említett adatok számbavételét, összegzését és ahol csak mód nyílt rá, a művekkel való azonosítását jelentette. Kiegészítette ezt a közgyűjteményekben őrzött Holló-festmények adatainak fölvétele, míg a magángyűjteményeket érintő kutatások csupán szűk körre korlátozódhattak. Bár az életmű-katalógus csupán "mellékterméke" egy művészi oeuvre monogafikus jellegű földolgozásának, önálló közététele - mégha csupán részeredményeket mutat is föl, mint a jelen katalógus - dokumentatív értéke révén megbízható alapot szolgáltat a téma iránt érdeklődő szakemberek további kutatásai részére és nem utolsó sorban tájékozódási lehetőséget kínál a művész közönsége, a műgyűjtők számára is. A Holló László életmű megismerése esetében fokozottan érvényesül a tisztánlátás igénye. Egyrészt a századunk első kétharmadát átfogó festői munkálkodás bő termékenysége indokolja ezt; másrészt a művek címhasználatának részbeni következetlensége, amely a művész részéről elsősorban az évtizedeken átívelő témaföldolgozásokból fakadhatott, és amely a Holló-irodalomban is tükröződik. Ezért látszott szükségesnek az alkotások dokumentatív pontossággal történő azonosítása és az életmű kronológiájának és statisztikájának ezen az alapon történő meghatározása. Az életmű-katalógusba fölvett festmények közlésének formáját az határozta meg, hogy a szerző számára a művek közel kétharmada jelenleg hozzáférhetetlen, mert a művek vagy számára ismeretlen magántulajdonban vannak vagy közlésüket a tulajdonosok nem engedélyezték. Ezért az oeuvre-jegyzékben a forrásként használt irodalomban föltalálható minden katalógus-jellegű adat szerepel - magában foglalva a művek kiállításokon történt szerepléseit és közléseit /1985-ig/ - egy későbbi azonosítás lehetőségét fönntartva. Ennek eredményeként a közétett művek egy részének adatai hiányosak, azonban a források megjelölése kiindulópontot jelenthet a további kutatások számára és az esetleges átfedések tisztázására. A festmények címeinek megjelölése kétféle módon történt: a közgyűjteményekben őrzött vagy intézmények tulajdonában lévő műveknél az ottani nyilvántartásban használt cím szerepel katalógusunkban először és a címváltozatok a pont utáni zárójelbe kerültek; míg a magángyűjteményekben őrzött vagy ismeretlen lelőhelyű képek esetében a rájuk vonatkozó legkorábbi írásos adat szerint megadott cím áll elől - például a mű első kiállításakor viselt címe a kiállítási katalógus alapján -, míg a többi címváltozat - esetlegesen a jelenleg használt is - a zárójelbe került. Az említett szándék - a művek azonosíthatóságára irányuló törekvés és további kutatások segítése - két további formai megoldást eredményezett. Egyrészt azt, hogy a szerző számára jelenleg ismeretlen helyen őrzött művek esetében, amennyiben volt rá adat, a korábbi tulajdonosság ténye évszámmal pontosítva közlésre került; másrészt azt, hogy a magántulajdonban őrzött, tehát nehezen megtekinthető műveknél a kutatások során föllelt reprodukálások helye akkor is szerepel, ha nem szaktudományos jellegű közlemény kíséretében jelentek meg /napilapokban, ismeretterjesztő hetilapokban/, míg a közgyűjteményekben őrzött alkotások esetében ez szükségtelennek látszott. Ugyanez a törekvés indokolta azt is, hogy a művek jegyzéke előtt fölsoroljuk azokat a kiállításokat, amelyeken Holló László szerepelt. A kiállítások itt szereplő adatai esetenként nem egyeznek meg más, az érintett korszakokra vonatkozó kiadványokban publikált adatokkal. A jelen közleményben elfogadott adatok - cím, dátum, hely - forrásai elsősorban a kiállítási katalógusok és meghívók. Ezek híján, a debreceni és Hajdú-Bihar megyei kiállítások esetében a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár képzőművészeti egyesületi iratainak, a Déri Múzeum jelentéseinek és a helyi sajtónak az információit használtam föl - ellentmondó adatok esetében ez utóbbiakat tekintve mérvadónak; a távolabbi kiállításoknál pedig a helyi múzeumokban dolgozó kollégáim szíves közléseit vettem alapul.

9 Köszönetemet fejezem ki a művész özvegyének, Holló Lászlóné Maksa Olgának, az irodalomban fölkutatott művek azonosításában nyújtott segítségéért; a Hermann Ottó Múzeumnak, az István Király Múzeumnak, a Janus Pannonius Múzeumnak, a Kiskun Múzeumnak, a Magyar Nemzeti Galériának, a Rákóczi Múzeumnak és a Tornyai János Múzeumnak, valamint több közintézménynek, hogy hozzájárultak a tulajdonukban lévő Holló László festmények adatainak közléséhez; az ország különböző múzeumaiban dolgozó és a legközvetlenebb kollégáimnak, hogy szíves segítségükkel támogatták a munkát; valamint mindazoknak a magángyűjtőknek, akik engedélyezték Holló László festményeik megtekintését és az adatok közlését.

10

11 Rövidítések BAV DATE DJM DM DMÉ 1972 DMÉ 1977 DMÉ 1979 DMÉ 1981 DOTE HBMMK 1975 HBMMK 1978 HG HLE HM HOM IKM JAM JPM KDM KFM Csendéletek 1977 KM Koczogh 1962 ltsz. - Bizományi Áruház Vállalat = Debreceni Agrártudományi Egyetem - Damjanich János Múzeum = Déri Múzeum = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve Debrecen = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve Debrecen A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve Debrecen = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve Debrecen = Debreceni Orvostudományi Egyetem = A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei. 24. Debrecen = A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei. 34. Debrecen = Hatvani Galéria = Holló László Emlékmúzeum = Hajdúsági Múzeum = Herman Ottó Múzeum = István Király Múzeum = Jósa András Múzeum = Janus Pannonius Múzeum - Kuny Domokos Múzeum = Karács Ferenc Múzeum - Kisdéginé Kirimi Irén: Csendéletek a Magyar Nemzeti Galériában. Budapest Kiskun Múzeum = Koczogh Ákos: Holló László. A művészet kiskönyvtára XXXVIII. Budapest leltári szám - A magyarországi művészet története. /Főszerkesztő: Aradi Nóra./ 7. kötet. Magyar Művészet /Szerkesztő: Kontha Sándor./ Budapest = Móra Ferenc Múzeum Magyar Művészet 7. MFM

12 MMM MNG RM TJM Tóth 1965 E J- ha J> gyöngyvirág. Vezető 1978 = Munkácsy Mihály Múzeum = Magyar Nemzeti Galéria = Rákóczi Múzeum = Tornyai János Múzeum = Tóth Ervin: Holló László. Debrecen = Ej-haj, gyöngyvirág... Holló László húsz virágcsendélete, Papp János gyűjtéséből húsz népdal. Újváry Zoltán: Virág a magyar népi kultúrában. Debrecen Vezető a Déri Múzeum kiállításaihoz. /Szerkesztő: Dankó Imre és Módy György./ Debrecen

13 Holló László művei kiállításokon 1. ÖNÁLLÓ ÉS KIS-CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK december 2-től Budapest, Belvedere, XXIII. kiállítás "Holló László festő Bató Viola iparművész" Rövidítve: 1923 Budapest, Belvedere május 13 - június 2. Debrecen, Művészház, IX. kiállítás G. Szabó Kálmán és Holló László kiállítása Rövidítve: 1926 Debrecen, Művészház október 10-től Budapest, Ernst Múzeum, LXXXV. kiállítás "Csoportkiállítás. Boldizsár István, Fáy Dezső, Holló László, Nemes József, Tordai Schilling Oszkár és S. Schossberger Klára bárónő." Rövidítve: 1926 Budapest, Ernst Múzeum január 26-tól Budapest, Ernst Múzeum, CIX. kiállítás "Csoportkiállítás. Holló László, Harangláb! Nemes József, Vydai-Brenner Nándor, Schossberger Klára bárónő és Weil Erzsi festőművészek." Rövidítve: 1930 Budapest, Emst Múzeum március Debrecen, Városháza Holló László kiállítása Rövidítve: 1930 Debrecen, Városháza

14 1941. szeptember 28 - október 12. Budapest, Nemzeti Szalon, XCIV. csoportkiállítás "Debreceni festőművészek. Berki Irma, Félegyházy László, Gáborjáni Szabó Kálmán, Holló László, K. Kalmár Anna, Senyéi Oláh István." Rövidítve: 1941 szeptember Budapest, Nemzeti Szalon január Budapest, Fényes Adolf Terem "Holló László festőművész kiállítása" A kiállítás bemutatva: Nyíregyháza, Jósa András Múzeum /február 15-től/ és Debrecen, Déri Múzeum /április 8-23/. Rövidítve: 1956 Budapest, Fényes Adolf terem augusztus 11 - szeptember 1. Pozsony /Bratislava/, Vystavné Miestnosti "Holló László a Hincz Gyula laureáti Munkácsyho ceny. Mal'by a Grafika." Rövidítve: 1957 Pozsony december január 10. Debrecen, Déri Múzeum "Holló László Munkácsy-díjas festőművész gyűjteményes kiállítása" Rövidítve: 1959 december Debrecen, DM február 4 - március Budapest, Műcsarnok "Holló László festőművész kiállítása" A kiállítás grafikai része bemutatva: Hódmezővásárhely Medgyessy Terem /április 1-től/, Gyula, Erkel Ferenc Múzeum /május 21 - június 11/, Győr /szeptember/, Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum /október 7-29, a városnak ajándékozott művekkel együtt/ és Szolnok. Rövidítve: 1961 Budapest, Műcsarnok március 19 - április 16. Debrecen, Déri Múzeum "Holló László Kossuth-díjas festőművész gyűjteményes kiállítása" Rövidítve: 1961 március Debrecen, DM

15 1962. július 1 - augusztus 12. Debrecen, Déri Múzeum "Holló László Kossuth-díjas festőművész magánosoknál levő, eddig kiállításra került műveinek tárlata" Rövidítve: 1962 július Debrecen, DM október 21 - november 30. Nyírbátor, Báthori István Múzeum "Holló László gyűjteményes kiállítása" /a Múzeumi Hónap alkalmából/ A kiállítás bemutatva: Nyíregyháza, Kisvárda május 26 - június 9. Debrecen, Medgyessy Terem "Holló László Kossuth-díjas festőművész kiállítása" /akvarellek/ január 25 - február Budapest, Magyar Nemzeti Galéria "Holló László grafikái" A kiállítás bemutatva: Debrecen, Déri Múzeum /március 28 - április 12/ április 4-től Cegléd, Kossuth Múzeum "Holló László Kossuth-díjas festőművész, a Magyar Népköztársaság érdemes művésze kiállítása" 1964 április - május Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum Holló László gyűjteményes kiállítása A kiállítás bemutatva: Kecskemét, Katona József Múzeum /október 4-18/. Rövidítve: 1964 Kiskunfélegyháza, KM április 29 - május Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem, díszudvar Holló László kiállítása Rövidítve: 1964 Debrecen, KLTE 1964 április Debrecen, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csokonai Klubja Holló László téli képeinek kiállítása

16 1964. július Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum "Holló László Kossuth-díjas érdemes művész gyűjteményes kiállítása" Rövidítve: 1964 Hódmezővásárhely, TJM 1964 július - augusztus Hajdúszoboszló Holló László kiállítása Rövidítve: 1964 Hajdúszoboszló szeptember 19-től Szeged, a Móra Ferenc Múzeum Horváth Mihály utcai képtára Holló László gyűjteményes kiállítása április 4 - augusztus 20. Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum "Holló László Kossuth-díjas festőművész gyűjteményes kiállítása" Rövidítve: 1966 Kiskunfélegyháza, KM 1966 Hajdú-Bihar megye, vándorkiállítás "Holló László Kossuth-díjas festőművész gyűjteményes kiállítása" A kiállítás bemutatva: Biharkeresztes, Művelődési Ház /március 13-27/, Hajdúnánás, Városi Tanács díszterme /március 27 - április 16/, Hajdúböszörmény /április 17-30/, Hajdúhadház, Művelődési Ház /május 1-14/, Polgár, Művelődési Ház /október 2-15/, Püspökladány, Művelődési Ház /november 27 - december 10/, Berettyóújfalu és Nagyléta. Rövidítve: 1966 Hajdú-Bihar megye, vándorkiállítás február 25 - március 19. Budapest, Ernst Múzeum "Holló László festőművész retrospektív kiállítása" Rövidítve: 1967 Budapest, Ernst Múzeum július 19-től Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem, díszudvar Holló László kiállítása /a Debreceni Nyári Egyetem alkalmából/ Rövidítve: 1967 Debrecen, KLTE

17 1968. január 21 - február Debrecen, Déri Múzeum "Holló László kiállítása" Rövidítve: 1968 január Debrecen, DM április 4-től Balmazújváros, Művelődési Ház "Holló László Kossuth-díjas érdemes művész kiállítása" Rövidítve: 1968 Balmazújváros, Művelődési Ház május Tiszaszederkény, Művelődési Ház Holló László kiállítása június 23-tól Pécs, Janus Pannonius Múzeum, Tudomány és Technika Háza "Holló László" A kiállítás bemutatva: Szigetvár, Vári Dzsámi /november 17-től/. Rövidítve: 1968 Pécs, JPM szeptember 15 - október 6. Miskolc, Miskolci Galéria "Holló László Kossuth-díjas festőművész kiállítása" 1968 Párizs, Montreuil, Galerie Municipale M. T. Douet "Öt magyar alföldi festő" A kiállítás bemutatva: Debrecen, Déri Múzeum /augusztus 25 - szeptember 1/. Rövidítve: 1968 Párizs-Montreuil október 26-tól Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum "Holló László állandó kiállítása a városnak ajándékozott művekből" Rövidítve: 1969-től Kiskunfélegyháza, KM 1970 július Kiskunfélegyháza Holló László kiállítása Rövidítve: 1970 Kiskunfélegyháza

18 1970. augusztus 16 - szeptember 6. Hajdúszoboszló, Művelődési Központ "Holló László" Rövidítve: 1970 augusztus Hajdúszoboszló, Művelődési Központ szeptember Debrecen, Déri Múzeum "Holló László Kossuth-díjas érdemes művész történelmi képeinek kiállítása" Rövidítve: 1970 szeptember Debrecen, DM szeptember 12 - október 2. Tokaj, Helytörténeti Múzeum Holló László kiállítása (a Tokaji Ősz Hajdúsági Hetek rendezvénysorozatának keretében) március 1 - április 15. Nyíregyháza, Jósa András Múzeum "Holló László gyűjteményes kiállítása" /a Nyíregyházi Művészeti Hetek rendezvényeként / Rövidítve: 1972 Nyíregyháza, JAM március Debrecen, Déri Múzeum "Holló László mitologikus témájú alkotásai" Rövidítve: 1972 Debrecen, DM 191 A. augusztus Debrecen, Debreceni Agrártudományi Egyetem "Holló L." /Holló László virágcsendéleteinek kiállítása/ Rövidítve: 1974 Debrecen, DATE március 27 - április 10. Debrecen, a Művelődési Központ Kossuth utca 1. alatti kiállítóterme "Holló László életművéből" /Holló László Debrecen városának ajándékozott művei/ Rövidítve: 1975 március Debrecen, Kossuth utcai kiállítóterem június 18 - augusztus 28. Miskolc, Herman Ottó Múzeum Képtára "Holló László festőművész kiállítása" Rövidítve: 1976 Miskolc, HOM

19 1977. március 6 - április 24. Debrecen, Déri Múzeum "Holló László emlékkiállítása" A kiállítás bemutatva: Hajdúböszörmény, Hajdúsági Múzeum /május 16-tól/. Rövidítve: 1977 Debrecen, DM szeptember Debrecen, Debreceni Agrártudományi Egyetem "A munka és a magyar táj ábrázolása Holló László műveiben" Rövidítve: 1977Debrecen, DATE március 6-tól /1983. december 15-én átmenetileg bezárt/ Debrecen, Margit utca 20. Holló László Emlékmúzeum /Holló László Debrecennek ajándékozott művei, a Déri Múzeum állandó kiállítása/ Rövidítve: /1979/1983 Debrecen, HLE december 1-től Debrecen, Rudas László Iskola Kisképtára "Holló László festményei" március 30 - május 20. Gyula, Dürer Terem "Holló László emlékkiállítás" Rövidítve: 1979 Gyula, Dürer Terem augusztus március 28. Püspökladány, Karács Ferenc Múzeum "Holló László emlékkiállítás" Rövidítve: 1979 Püspökladány, KFM szeptember 13 - október 5. Salgótarján, József Attila Megyei Művelődési Központ "Holló László festőművész emlékkiállítása" /a Képzőművészeti Világhét alkalmából/ Rövidítve: 1980 Salgótarján, Művelődési Központ

20 1983. március 17 - április 27. Debrecen, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csokonai Klubja "Holló László Kossuth-díjas festőművész kiállítása" /Holló László önarcképek a Művészeti díjasok galériája sorozatban/ Rövidítve: 1983 Debrecen, TIT július 29 - október 28. Debrecen, Déri Múzeum "Holló László életképek" Rövidítve: 1984 Debrecen, DM augusztus 17 - szeptember 10. Derecske, Művelődési Ház Holló László kiállítása A kiállítás bemutatva: Szolnok, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola /szeptember 24-30, a Damjanich János Múzeum rendezésében, a Képzőművészeti Világhét alkalmából/. Rövidítve: 1985 Derecske, Művelődési Ház szeptember 25 - október 21. Debrecen, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csokonai Klubja "Holló László grafikái a Déri Múzeumban" 2. CSOPORTKIÁLLÍTÁSOK 1910 október Budapest, Könyves Kálmán Szalon "Hollósy Simon, Feiks Jenő, Feiks Alfréd és Hollósy Simon tanítványainak kiállítása" Rövidítve: 1910 Budapest, Könyves Kálmán Szalon 1912 Párizs, Salon des Independents Rövidítve: 1912 Párizs 1913 Párizs, Salon des Independents Rövidítve: 1913 Párizs

21 1922. június Debrecen, Városháza, közgyűlési terem A Debreceni Műpártoló Egyesület kiállítása december január 5. Debrecen, Városháza, közgyűlési terem A Debreceni Műpártoló Egyesület téli kiállítása A kiállítás bemutatva: Hajdúböszörmény /1923 január/ és Hajdúnánás /1923 január 28 - február 2/ május 31 - június 10. Debrecen, Református Kollégium, díszterem A Debreceni Műpártoló Egyesület tavaszi kiállítása október 5-től Budapest, Belvedere, XXIX. kiállítás "Csoportkiállítás. Résztvesznek a Belvederében eddig kiállított művészek" Rövidítve: 1924 Budapest, Belvedere december január 4. Debrecen, Városháza, közgyűlési terem "A Debreceni Műpártoló Egyesület téli tárlata" december 14-től Debrecen, Művészház "A Művészház fölavató kiállítása" december január 7. Debrecen, Városháza, közgyűlési terem "A Debreceni Műpártoló Egyesület kiállítása" Rövidítve: 1925 Debrecen, Városháza június Debrecen, Városháza, közgyűlési terem "Debreceni Műpártoló Egyesület tavaszi kiállítása" Rövidítve: 1926 június Debrecen, Városháza

22 1926. december Debrecen, Városháza, közgyűlési terem "A Debreceni Műpártoló Egyesület évi téli kiállítása" Rövidítve: 1926 december Debrecen, Városháza november 27 - december 18. Debrecen, Városháza, közgyűlési terem "A Debreceni Műpártoló Egyesület évi őszi kiállítása" Rövidítve: 1927 Debrecen, Városháza december január Debrecen, Városháza, közgyűlési terem "Olasz-magyar barátsági képkiállítás" Rövidítve: 1928 Debrecen, Városháza május 25 - június 7. Debrecen, Déri Múzeum A Debreceni Műpártoló Egyesület jubiláris kiállítása, kapcsolódva a múzeum megnyitó ünnepélyéhez Rövidítve: 1930 Debrecen, DM október Budapest, Tamás Galéria, XXIII. kiállítás "Önarckép kiállítás" Rövidítve: 1930 Budapest, Tamás Galéria február Debrecen, Déri Múzeum "Debreceni Ady Társaság művészeinek általános kiállítása" szeptember Debrecen, Déri Múzeum "Az új köztemetői ravatalozó pályadíjnyertes és kivitelre elfogadott freskótervei színes vázlatainak bemutatása" május 29 - június Budapest, Ernst Múzeum, CXXXI. kiállítás "Az Ernst Múzeum fennállásának XX. évfordulója alkalmából Ernst Lajos és Dr. Lázár Béla tiszteletére rendezett jubiláris kiállítás" Rövidítve: 1932 Budapest, Emst Múzeum

23 1933 április Budapest, Műcsarnok Nemzeti Képzőművészeti Kiállítás február Debrecen, Déri Múzeum "Ady Társaság képzőművészeti osztálya jubiláris képkiállítása" Rövidítve: 1937 Debrecen, DM szeptember 24 - okbóber 8. Debrecen, Déri Múzeum "A Déri Múzeum és a Debreceni Múzeumbarátok Köre kollégiumi jubileumi képkiállítása" Rövidítve: 1939 Debrecen, DM november 30 - december 14. Budapest, Nemzeti Szalon, "Képzőművészek Új Társasága kiállítása" Rövidítve: 1941 november Budapest, Nemzeti Szalon április 18 - május 30. Budapest, Műcsarnok "Tavaszi Tárlat" Rövidítve: 1942 április Budapest, Műcsarnok június Budapest, Műcsarnok»"A Magyar Képzőművészetért" képzőművészeti kiállítás«rövidítve: 1942 június Budapest, Műcsarnok november Budapest, Nemzeti Szalon "Képzőművészek Új Társaságának kiállítása" Rövidítve: 1942 Budapest, Nemzeti Szalon

24 1943. május Budapest, Műcsarnok»"A Magyar Képzőművészetért" IV. képzőművészeti kiállítása«rövidítve: 1943 Budapest, Műcsarnok 1943 Budapest, Szépművészeti Múzeum "A M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által 1940 augusztus 1-től 1942 december 31-ig vásárolt festmények, szobrok és grafikai művek kiállítása az Országos Magyar Szépművészeti Múzeumban" Rövidítve: 1943 Budapest, Szépművészeti Múzeum június Budapest, Műcsarnok "VII. Nemzeti Képzőművészeti Kiállítás" Rövidítve: 1944 Budapest, Műcsarnok június Debrecen, Déri Múzeum»A Magyar Képzőművészek Szabadszervezete Debreceni csoportjának kiállítása a "Debreceni Napok" kereteben«rövidítve: 1946 június Debrecen, DM július Budapest, "volt Ernst Múzeum"»A "Magyar Képzőművészetért" I. Művészeti Kiállítása«Rövidítve: 1946 Budapest, Emst Múzeum december Debrecen, Déri Múzeum "A Magyar Képzőművészek Szabadszervezete debreceni csoportjának kiállítása Debrecen thj. város szabadművelődési felügyelője felkérésére és rendezésében" Rövidítve: 1946 december Debrecen, DM február 2-9. Debrecen, Déri Múzeum»A Magyar Képzőművészek Szabadszervezete debreceni csoportjának kiállítása a Magyar Művészhetek "Siess, Adj, Segíts" akciójának kereteben«rövidítve: 1947február Debrecen, DM

25 1947. március 16 - április 7. Budapest, Fővárosi Képtár "A Magyar Képzőművészek Szabadszervezete Második Szabad Nemzeti Kiállítása" Rövidítve: 1947 Budapest, Fővárosi Képtár június 29 - július 16. Debrecen, Déri Múzeum Debreceni képzőművészeti kiállítás az "Országos Aratóünnepség" keretében július Budapest, "volt Ernst Múzeum" "A Magyar Képzőművészek Szabadszervezete vidéki csoportjainak I. kiállítása" Rövidítve: 1947 Budapest, Emst Múzeum november Debrecen, Déri Múzeum "Az Ady-Társaság 20. éves jubileumi kiállítása" Rövidítve: 1947 november Debrecen, DM november 20-tól Debrecen, Déri Múzeum Ady-szoba Rövidítve: 1947 Debrecen, DM, Ady-szoba január 9-től London, Akvarcllfestők Királyi Társaságának Képtára Magyar képzőművészeti kiállítás Rövidítve: 1948 London február 29 - március 29. Debrecen, Déri Múzeum A Magyar Képzőművészek Szabadszervezete debreceni csoportjának kiállítása /a szabadságharc centenáriuma alkalmából/ Rövidítve: 1948február Debrecen, DM 1948 október Budapest, Fővárosi Képtár, XL. kiállítás "Száz magyar művész" Rövidítve: 1948 Budapest, Fővárosi Képtár

26 1948. december Debrecen, Déri Múzeum A Magyar Képzőművészek Szabadszervezete debreceni csoportjának kiállítása Rövidítve: 1948 december Debrecen, DM január 30 - február 13. Debrecen, "Nyilastelepi MDP kultúrterem" A Magyar Képzőművészek Szabadszervezete debreceni csoportjának első vándorkiállítása Rövidítve: 1949 Debrecen, vándorkiállítás június 6-7. Debrecen, Déri Múzeum "A Pedagógusok Szabad Szervezete debreceni csoportjának képzőművészeti kiállítása" Rövidítve: 1949 június Debrecen, DM augusztus Debrecen, Déri Múzeum Állandó régészeti és képzőművészeti kiállítás Rövidítve: Debrecen, DM december Debrecen, Déri Múzeum A Magyar Képzőművészek Szabadszervezete debreceni csoportjának kiállítása Sztálin 70. születésnapja tiszteletére Rövidítve: 1949 december Debrecen, DM október 1-től Debrecen, Déri Múzeum "A debreceni festőművészet 200 éve" A kiállítás bemutatva: Miskolc, Borsod-Miskolci Múzeum /1950. december január 7, "Debreceni képzőművészek kiállítása. A Debreceni Déri Múzeum gyűjteményanyaga" címen/. Rövidítve: 1950 Debrecen, DM november Debrecen, Déri Múzeum Debreceni képzőművészeti kiállítás

27 1951. október Debrecen, Déri Múzeum Debreceni képzőművészeti kiállítás Rövidítve: 1951 Debrecen, DM november Debrecen, Déri Múzeum Hajdú-Bihar megyei képzőművészeti kiállítás Rövidítve: 1952 Debrecen, DM november Debrecen, Déri Múzeum A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Hajdú-Bihar megyei munkacsoportjának kiállítása Rövidítve: 1953 Debrecen, DM október Debrecen, Déri Múzeum A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Hajdú-Bihar megyei munkacsoportjának kiállítása Debrecen felszabadulása 10. évfordulójának tiszteletére Rövidítve: 1954 Debrecen, DM november 20 - december 4. Budapest, Ernst Múzeum "A vidéken élő képzőművészek kiállítása" Rövidítve: 1954 Budapest, Emst Múzeum december 18-tól Budapest, Műcsarnok "V. Magyar Képzőművészeti Kiállítás" Rövidítve: 1954 Budapest, Műcsarnok október Debrecen, Déri Múzeum A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Hajdú-Bihar és Szabolcs- Szatmár megyei munkacsoportjának őszi tárlata Rövidítve: 1955 Debrecen, DM

28 1955. december január 17. Budapest, Műcsarnok "VI. Magyar Képzőművészeti Kiállítás" A kiállítás bemutatva: Debrecen, Déri Múzeum /1956. május 13 - június 3, "Új magyar képzőművészet a VI. Magyar Képzőművészeti Kiállítás anyagából" címen/ Rövidítve: 1955 Budapest, Műcsarnok október Debrecen, Déri Múzeum A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Hajdú-Bihar és Szabolcs- Szatmár megyei munkacsoportjának őszi tárlata Rövidítve: 1956 Debrecen, DM április 20 - június 16. Budapest, Műcsarnok "Tavaszi tárlat" Rövidítve: 1957 Budapest, Műcsarnok április 21 - május 1. Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum "Tiszántúli festők kiállítása" /vándorkiállítás/ A kiállítás bemutatva: Szeged /május 4-19/,Debrecen, Déri Múzeum /május 26 - június 10/,Nyíregyháza /június 15-30/ és Hódmezővásárhely /július/. Rövidítve: 1957 Békéscsaba, MMM október 20 - november 3. Debrecen, Déri Múzeum "A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Hajdú-Bihar megyei munkacsoportja évi őszi kiállítása" Rövidítve: 1957 Debrecen, DM december Debrecen, Déri Múzeum "Hajdú-Bihari és Szabolcs-Szatmári művészek grafikai és kisplasztikái kiállítása"

29 1958. április 27 - május Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum "II. Tiszántúli képzőművészeti kiállítás" A kiállítás bemutatva: Szeged /május 18-tól/, Hódmezővásárhely /június 8-23/, Szolnok /június 29 - július 14/, Nyíregyháza /július - augusztus/ és Debrecen, Déri Múzeum /augusztus 17-31/. Rövidítve: 1958 Békéscsaba, MMM május Antwerpen, Wynen "Exposition de Peinture, Sculpture et Arts Graphiques Hongrois d'aujour d'hui" június Párizs, Musée Municipal d'art Moderne, XVI e "Peintres Hongrois Contemporains" Rövidítve: 1958 Párizs Salon Populiste október 26 - november 9. Debrecen, Déri Múzeum "Őszi tárlat" Rövidítve: Debrecen, DM 1958 Moszkva, Varsó és Drezda 1959 március Budapest, Műcsarnok "VII. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. A Tanácsköztársaság 40. évfordulójának tiszteletére" Rövidítve: 1959 március Budapest, Műcsarnok 1959 július Budapest, Műcsarnok "Az alföld a festészetben" Rövidítve: 1959 július Budapest, Műcsarnok október Debrecen, Medgyessy Terem "Debreceni festők kiállítása"

30 1959. november 22 - december 6. Debrecen, Déri Múzeum A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Hajdú-Bihar megyei munkacsoportjának őszi tárlata Rövidítve: 1959 Debrecen, DM április 3-tól Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum A tiszántúli képzőművészek harmadik vándorkiállítása Rövidítve: 1960 Békéscsaba, MMM május Debrecen, Déri Múzeum "Magyar festészet a XIX. és a XX. században" /a Déri Múzeum új képzőművészeti állandó kiállítása/ Rövidítve: Debrecen, DM november Debrecen, Déri Múzeum "A Hajdú-Bihar megyei Képzőművészeti munkacsoport felszabadulásunk 15. évfordulója tiszteletére rendezett őszi tárlata" Rövidítve: 1960 Debrecen, DM Szolnok, Damjanich János Múzeum Állandó képzőművészeti kiállítás Rövidítve: Szolnok, DJM 1960 Budapest, Magyar Nemzeti Galéria Rövidítve: 1960 Budapest, MNG 1960 Budapest, Műcsarnok "Mezőgazdaság a képzőművészetben" Rövidítve: 1960 Budapest, Műcsarnok

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

Szakmai életrajz. Csoportos kiállítások:

Szakmai életrajz. Csoportos kiállítások: Szakmai életrajz Durucskó Zsolt a Nyíregyházi Főiskola rajz-vizuális kommunikáció szakán végzett 2003-ban. Elsősorban grafikával és festészettel foglalkozik. Szakmai tanulmányai során végighaladt az akadémikus

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát bemutatja Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát válogatás az elmúlt 15 év alkotásaiból Nagykovácsi III. 40x55 cm Maglódi kertek 40x60 cm Szeszfőzde 40x55 cm Újpesti utca 40x50 cm Sikátor

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt PORTFÓLIÓ Készítette: Halmi Zsolt ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Halmi Zsolt Cím: 5340 Kunhegyes, Lejtő u. 40. Telefon: 06304708484 E-mail: herrysheldon@gmail.com Weboldal: www.halmi.eoldal.hu TANULMÁNYOK

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t oteszka@yahoo.de www.nagy-otilia.hu T a n u l m á n y o k 2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Debreceni Tankerülete

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Debreceni Tankerülete FIT-jelentés :: 2013 KLIK Debreceni Tankerülete 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Fenntartói azonosító: 39011654-082000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata A

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

START Klub Kártya átvevő helyek

START Klub Kártya átvevő helyek START Klub Kártya átvevő helyek Balassagyarmat, vasútállomás: 2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula u. u. 1/a Kunszentmiklós-Tass, vasútállomás: 6090 Kunszentmiklós-Tass, Vasút u. 9. H-V: 00:00-24:00 H-V:

Részletesebben

A Déri Múzeumban árusított kiadványok (Frissítve: 2014. 11.26.)

A Déri Múzeumban árusított kiadványok (Frissítve: 2014. 11.26.) A Déri Múzeumban árusított kiadványok (Frissítve: 2014. 11.26.) ÉVKÖNYVEK ár (Ft.-) DMÉ 1968 630 DMÉ 1974 630 DMÉ 1975 630 DMÉ 1976 630 DMÉ 1977 630 DMÉ 1978 630 DMÉ 1979 630 DMÉ 1980 630 DMÉ 1981 630

Részletesebben

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1/2. rész

Részletesebben

SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea

SZENT-GYÖRGYI EST  Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea Kedves Érdeklődő! A Szent-Györgyi Est főként budapesti múzeumok programlehetőségeit tartalmazza, kerületenként, betűrendbe

Részletesebben

Pár lépés a kultúráért

Pár lépés a kultúráért Ászár Aszód Város Intézmény neve Jászai Mari Emlékmúzeum "Petőfi" Muzeális Gyűjtemény És Baja Baja Baja Baja-Szentistván Balassagyarmat Balassagyarmat Balatonszárszó Balmazújváros Bánk Békéscsaba Békéscsaba

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 365-5/Gyf/2007

Részletesebben

FERENCZY KÁROLY WANTED WANTED WANTED WANTED

FERENCZY KÁROLY WANTED WANTED WANTED WANTED FERENCZY KÁROLY WANTED WANTED WANTED WANTED A Magyar Nemzeti Galéria 2011. november 29-én megnyíló Ferenczy Károly (1862 1917) gyűjteményes kiállításán közel 150 festmény és 80 grafika kerül bemutatásra.

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

magyarországi gyógyfürdő megyénkénti nyilvántartása gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68

magyarországi gyógyfürdő megyénkénti nyilvántartása gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 365-5/Gyf/2007

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146.

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

Az akkreditációt nyert intézmények és szervezetek jegyzéke

Az akkreditációt nyert intézmények és szervezetek jegyzéke MINISZTERELNÖKSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEMÉRT ÉS KIEMELT KULTURÁLIS BERUHÁZÁSOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR Az akkreditációt nyert intézmények és szervezetek jegyzéke [a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 62/5. Henri de Toulouse-Lautrec (1864

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2007. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 43/1. Újra élünk, lengyel film ofszet,

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr. Elektrográfiák és síkplasztikák. K o p p á n y

Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr. Elektrográfiák és síkplasztikák. K o p p á n y Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr Elektrográfiák és síkplasztikák K o p p á n y 2007 A borítón az Időgép című elektrogáfia látható. Hungary 1956 Koppány Attila festőművész

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége 1 Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 6. sz. melléklet Hatályos: 2011. január 1-jétől 1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146.

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye március 01., vasárnap március 02., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. március hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 Debrecen,

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 Turcsányi Antal festőművész 2014 Benedek Elek meseillusztráció I. 16x22 cm papír, ceruza Turcsányi Antal festőművézs 2014 Benedek Elek

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

06/ ; 06/

06/ ; 06/ aukciósház Premier Galéria és Jászi Galéria aukció dátuma 2016.11.24. 18:00 aukció címe aukció kiállítás ideje aukció elérhetőségek aukció linkje A Premier- és a Jászi Galéria első közös aukciója 2016.

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

akril, pasztel, homok, vászon

akril, pasztel, homok, vászon portfolio2016 a r t i s t i. h u Vak Bottyán 14. akril, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2014 POSZT 2008 - Festők versenye II. díj Lorena olaj, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2008 EZÜSTGERELY 2016

Részletesebben

MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK FOCI KUPÁJA KELETI FORDULÓ 2015. MÁRCIUS 28. CSOPORTBEOSZTÁS

MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK FOCI KUPÁJA KELETI FORDULÓ 2015. MÁRCIUS 28. CSOPORTBEOSZTÁS CSOPORTBEOSZTÁS A csoport B csoport C csoport D csoport E csoport F csoport A1 V. kerület B1 Miskolc C1 Hajdúnánás D1 Törökszentmiklós E1 Balmazújváros F1 XIII. kerület A2 Kistarcsa B2 Mezőberény C2 VII.

Részletesebben

Barcsay Jenő. Barcsay Jenő Született 1900. január 14. Elhunyt 1988. április 2. (88 évesen) Budapest Foglalkozása. művész

Barcsay Jenő. Barcsay Jenő Született 1900. január 14. Elhunyt 1988. április 2. (88 évesen) Budapest Foglalkozása. művész Barcsay Jenő Barcsay Jenő Született 1900. január 14. Elhunyt 1988. április 2. (88 évesen) Budapest Foglalkozása művész Barcsay Jenő portré szobra, Szentendre 1 Nagybarcsai Barcsay Jenő (Katona, 1900. január

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

A Pálfi István TISZK által 2011-ben fogadott szakképzés fejlesztési támogatások

A Pálfi István TISZK által 2011-ben fogadott szakképzés fejlesztési támogatások Agro-Rent 70 4177 Földes, Deák F. u. 2. AKSD Városgazdálkodási 4031 Debrecen, István út 136. Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Debrecen 330 000 4161 Báránd, Táncsics u. 17. Bessenyei György

Részletesebben

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF)

ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF) ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF) 1. A szolgáltatás tartalma A megrendelő által átadott papíralapú dokumentumról, a postahelyen lévő fénymásoló eszköz műszaki

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 77/2. Batthyány Gyula (1887-1959) Fogat

Részletesebben

r v % HA)K>-flf1AR.?AW * o o a.

r v % HA)K>-flf1AR.?AW * o o a. r v % r - HA)K>-flf1AR.?AW * o o a. Osztani magad - hogy sokasodjál, Kicsikhez hajolni - hogy magasodjál Hallgatni okét, hogy tudd a világot, Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz Váci Mihály Kedves Gyerekek!

Részletesebben