HOLLÓ LÁSZLÓ / / OLAJFESTMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOLLÓ LÁSZLÓ /1887-1976/ OLAJFESTMÉNYEI"

Átírás

1 A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI: GAZDA LÁSZLÓ 47. BÍRÓ KATALIN HOLLÓ LÁSZLÓ / / OLAJFESTMÉNYEI

2

3 A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 47. SZÁM BÍRÓ KATALIN HOLLÓ LÁSZLÓ / / OLAJFESTMÉNYEI

4

5 A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI: GAZDA LÁSZLÓ 47. BÍRÓ KATALIN HOLLO LASZLO / / OLAJFESTMÉNYEI

6 Lektor MÓDY GYÖRGY ISBN HU ISSN

7 Bevezető Koczogh Ákos emlékének Holló László életművének szélesebb körű alapkutatásokra támaszkodó megismerése nemcsak ahhoz nyújthat újabb szempontokat, hogy az alföldi festőknek a magyar művészet két világháború közötti időszakában betöltött szerepét, az általuk képviselt művészi társadalmi feladatvállalás tipikusságát a század első felének magyar művészetében újra átgondolhassuk és értékelhessük, hanem adalékokat szolgáltathat az európai expresszionizmus kései periódusának vizsgálatához is, amelyet a húszas évek elejétől elsősorban egyes életművekben átmenetileg megjelenő expresszionista tendenciák jellemeztek és amelyet Holló László - kevés társa mellett - csaknem egész életművével képviselt. Az alapkutatások egyik fázisa az életmű hiteles adatokra támaszkodó, katalógusszerű föltérképezése. A Holló László művészetéről írott két monográfia /Koczogh 1962 és Tóth 1965/ a művész életében jelent meg, amikor természetesen még föl sem vetődhetett az életmű összegzésének ez a szándéka. A tájékozódás igénye azonban már akkor jelentkezett Tóth Ervin művében, amelyet, mint a Koczogh Ákosét, nem kötöttek a kismonográfia műfaji korlátai, és amelyben közétette a "Jelentősebb művek jegyzéké"-t, közel négyszázötven olajfestmény címét, készítési évét, méretét és tulajdonosát jelölve meg. A Holló László művészetének egyes periódusaival, műfajaival illetve témaköreivel foglalkozó számos tanulmány között 1970-ben Módy György készítette el "Holló László történelmi témájú alkotásaidnak jegyzékét - a címet, a készítés évét, technikát és anyagot, méretet közölve -, amely teljesnek tekinthető /közölve: Módy György: Képzőművészeti írások. DME 1977, /. Hasonló igénnyel szerkesztette meg 1972-ben Sz. Kürti Katalin a mitológiai és bibliai témájú művek kiállításának katalógusát /1972 Debrecen, DM, katalógus/, amelyben az előbbi adatokon kívül megjelölte a művek jelzését, és amely a művek tulajdonosairól, kiállításairól illetve közléseiről is tartalmazott információkat. Hetvenéves korán túlhaladva maga a művész is számbavette festményeit, amelyek jegyzéke akkor csaknem ezerháromszáz darabot számlált. Az életmű lezárulásakor az olajképek száma megközelíthette a kétezret. /Ennek fölmérésében a szerző csupán kutatásain alapuló becsléseire támaszkodhatott, mivel a művész "házi katalógusát" nem volt alkalma megismerni./ Ezidőtől azonban már szükségessé is vált az oeuvre teljességigényű áttekintése. Az életmű-katalógus összeállításának alapját - a szerző eredeti szándékai ellenére - elsősorban a másodlagos források kutatása jelentette. Ez Tóth Ervin, Módy György és Sz. Kürti Katalin rész-katalógusaiban, a Holló-irodalom többi tanulmányában, közle-

8 menyében, a témában érintett kiállítási vezetőkben, katalógusokban, esetenként meghívókban közölt, valamint a Déri Múzeum képzőművészeti gyűjteményének adattárában őrzött Holló László följegyzésekben és levelekben említett adatok számbavételét, összegzését és ahol csak mód nyílt rá, a művekkel való azonosítását jelentette. Kiegészítette ezt a közgyűjteményekben őrzött Holló-festmények adatainak fölvétele, míg a magángyűjteményeket érintő kutatások csupán szűk körre korlátozódhattak. Bár az életmű-katalógus csupán "mellékterméke" egy művészi oeuvre monogafikus jellegű földolgozásának, önálló közététele - mégha csupán részeredményeket mutat is föl, mint a jelen katalógus - dokumentatív értéke révén megbízható alapot szolgáltat a téma iránt érdeklődő szakemberek további kutatásai részére és nem utolsó sorban tájékozódási lehetőséget kínál a művész közönsége, a műgyűjtők számára is. A Holló László életmű megismerése esetében fokozottan érvényesül a tisztánlátás igénye. Egyrészt a századunk első kétharmadát átfogó festői munkálkodás bő termékenysége indokolja ezt; másrészt a művek címhasználatának részbeni következetlensége, amely a művész részéről elsősorban az évtizedeken átívelő témaföldolgozásokból fakadhatott, és amely a Holló-irodalomban is tükröződik. Ezért látszott szükségesnek az alkotások dokumentatív pontossággal történő azonosítása és az életmű kronológiájának és statisztikájának ezen az alapon történő meghatározása. Az életmű-katalógusba fölvett festmények közlésének formáját az határozta meg, hogy a szerző számára a művek közel kétharmada jelenleg hozzáférhetetlen, mert a művek vagy számára ismeretlen magántulajdonban vannak vagy közlésüket a tulajdonosok nem engedélyezték. Ezért az oeuvre-jegyzékben a forrásként használt irodalomban föltalálható minden katalógus-jellegű adat szerepel - magában foglalva a művek kiállításokon történt szerepléseit és közléseit /1985-ig/ - egy későbbi azonosítás lehetőségét fönntartva. Ennek eredményeként a közétett művek egy részének adatai hiányosak, azonban a források megjelölése kiindulópontot jelenthet a további kutatások számára és az esetleges átfedések tisztázására. A festmények címeinek megjelölése kétféle módon történt: a közgyűjteményekben őrzött vagy intézmények tulajdonában lévő műveknél az ottani nyilvántartásban használt cím szerepel katalógusunkban először és a címváltozatok a pont utáni zárójelbe kerültek; míg a magángyűjteményekben őrzött vagy ismeretlen lelőhelyű képek esetében a rájuk vonatkozó legkorábbi írásos adat szerint megadott cím áll elől - például a mű első kiállításakor viselt címe a kiállítási katalógus alapján -, míg a többi címváltozat - esetlegesen a jelenleg használt is - a zárójelbe került. Az említett szándék - a művek azonosíthatóságára irányuló törekvés és további kutatások segítése - két további formai megoldást eredményezett. Egyrészt azt, hogy a szerző számára jelenleg ismeretlen helyen őrzött művek esetében, amennyiben volt rá adat, a korábbi tulajdonosság ténye évszámmal pontosítva közlésre került; másrészt azt, hogy a magántulajdonban őrzött, tehát nehezen megtekinthető műveknél a kutatások során föllelt reprodukálások helye akkor is szerepel, ha nem szaktudományos jellegű közlemény kíséretében jelentek meg /napilapokban, ismeretterjesztő hetilapokban/, míg a közgyűjteményekben őrzött alkotások esetében ez szükségtelennek látszott. Ugyanez a törekvés indokolta azt is, hogy a művek jegyzéke előtt fölsoroljuk azokat a kiállításokat, amelyeken Holló László szerepelt. A kiállítások itt szereplő adatai esetenként nem egyeznek meg más, az érintett korszakokra vonatkozó kiadványokban publikált adatokkal. A jelen közleményben elfogadott adatok - cím, dátum, hely - forrásai elsősorban a kiállítási katalógusok és meghívók. Ezek híján, a debreceni és Hajdú-Bihar megyei kiállítások esetében a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár képzőművészeti egyesületi iratainak, a Déri Múzeum jelentéseinek és a helyi sajtónak az információit használtam föl - ellentmondó adatok esetében ez utóbbiakat tekintve mérvadónak; a távolabbi kiállításoknál pedig a helyi múzeumokban dolgozó kollégáim szíves közléseit vettem alapul.

9 Köszönetemet fejezem ki a művész özvegyének, Holló Lászlóné Maksa Olgának, az irodalomban fölkutatott művek azonosításában nyújtott segítségéért; a Hermann Ottó Múzeumnak, az István Király Múzeumnak, a Janus Pannonius Múzeumnak, a Kiskun Múzeumnak, a Magyar Nemzeti Galériának, a Rákóczi Múzeumnak és a Tornyai János Múzeumnak, valamint több közintézménynek, hogy hozzájárultak a tulajdonukban lévő Holló László festmények adatainak közléséhez; az ország különböző múzeumaiban dolgozó és a legközvetlenebb kollégáimnak, hogy szíves segítségükkel támogatták a munkát; valamint mindazoknak a magángyűjtőknek, akik engedélyezték Holló László festményeik megtekintését és az adatok közlését.

10

11 Rövidítések BAV DATE DJM DM DMÉ 1972 DMÉ 1977 DMÉ 1979 DMÉ 1981 DOTE HBMMK 1975 HBMMK 1978 HG HLE HM HOM IKM JAM JPM KDM KFM Csendéletek 1977 KM Koczogh 1962 ltsz. - Bizományi Áruház Vállalat = Debreceni Agrártudományi Egyetem - Damjanich János Múzeum = Déri Múzeum = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve Debrecen = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve Debrecen A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve Debrecen = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve Debrecen = Debreceni Orvostudományi Egyetem = A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei. 24. Debrecen = A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei. 34. Debrecen = Hatvani Galéria = Holló László Emlékmúzeum = Hajdúsági Múzeum = Herman Ottó Múzeum = István Király Múzeum = Jósa András Múzeum = Janus Pannonius Múzeum - Kuny Domokos Múzeum = Karács Ferenc Múzeum - Kisdéginé Kirimi Irén: Csendéletek a Magyar Nemzeti Galériában. Budapest Kiskun Múzeum = Koczogh Ákos: Holló László. A művészet kiskönyvtára XXXVIII. Budapest leltári szám - A magyarországi művészet története. /Főszerkesztő: Aradi Nóra./ 7. kötet. Magyar Művészet /Szerkesztő: Kontha Sándor./ Budapest = Móra Ferenc Múzeum Magyar Művészet 7. MFM

12 MMM MNG RM TJM Tóth 1965 E J- ha J> gyöngyvirág. Vezető 1978 = Munkácsy Mihály Múzeum = Magyar Nemzeti Galéria = Rákóczi Múzeum = Tornyai János Múzeum = Tóth Ervin: Holló László. Debrecen = Ej-haj, gyöngyvirág... Holló László húsz virágcsendélete, Papp János gyűjtéséből húsz népdal. Újváry Zoltán: Virág a magyar népi kultúrában. Debrecen Vezető a Déri Múzeum kiállításaihoz. /Szerkesztő: Dankó Imre és Módy György./ Debrecen

13 Holló László művei kiállításokon 1. ÖNÁLLÓ ÉS KIS-CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK december 2-től Budapest, Belvedere, XXIII. kiállítás "Holló László festő Bató Viola iparművész" Rövidítve: 1923 Budapest, Belvedere május 13 - június 2. Debrecen, Művészház, IX. kiállítás G. Szabó Kálmán és Holló László kiállítása Rövidítve: 1926 Debrecen, Művészház október 10-től Budapest, Ernst Múzeum, LXXXV. kiállítás "Csoportkiállítás. Boldizsár István, Fáy Dezső, Holló László, Nemes József, Tordai Schilling Oszkár és S. Schossberger Klára bárónő." Rövidítve: 1926 Budapest, Ernst Múzeum január 26-tól Budapest, Ernst Múzeum, CIX. kiállítás "Csoportkiállítás. Holló László, Harangláb! Nemes József, Vydai-Brenner Nándor, Schossberger Klára bárónő és Weil Erzsi festőművészek." Rövidítve: 1930 Budapest, Emst Múzeum március Debrecen, Városháza Holló László kiállítása Rövidítve: 1930 Debrecen, Városháza

14 1941. szeptember 28 - október 12. Budapest, Nemzeti Szalon, XCIV. csoportkiállítás "Debreceni festőművészek. Berki Irma, Félegyházy László, Gáborjáni Szabó Kálmán, Holló László, K. Kalmár Anna, Senyéi Oláh István." Rövidítve: 1941 szeptember Budapest, Nemzeti Szalon január Budapest, Fényes Adolf Terem "Holló László festőművész kiállítása" A kiállítás bemutatva: Nyíregyháza, Jósa András Múzeum /február 15-től/ és Debrecen, Déri Múzeum /április 8-23/. Rövidítve: 1956 Budapest, Fényes Adolf terem augusztus 11 - szeptember 1. Pozsony /Bratislava/, Vystavné Miestnosti "Holló László a Hincz Gyula laureáti Munkácsyho ceny. Mal'by a Grafika." Rövidítve: 1957 Pozsony december január 10. Debrecen, Déri Múzeum "Holló László Munkácsy-díjas festőművész gyűjteményes kiállítása" Rövidítve: 1959 december Debrecen, DM február 4 - március Budapest, Műcsarnok "Holló László festőművész kiállítása" A kiállítás grafikai része bemutatva: Hódmezővásárhely Medgyessy Terem /április 1-től/, Gyula, Erkel Ferenc Múzeum /május 21 - június 11/, Győr /szeptember/, Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum /október 7-29, a városnak ajándékozott művekkel együtt/ és Szolnok. Rövidítve: 1961 Budapest, Műcsarnok március 19 - április 16. Debrecen, Déri Múzeum "Holló László Kossuth-díjas festőművész gyűjteményes kiállítása" Rövidítve: 1961 március Debrecen, DM

15 1962. július 1 - augusztus 12. Debrecen, Déri Múzeum "Holló László Kossuth-díjas festőművész magánosoknál levő, eddig kiállításra került műveinek tárlata" Rövidítve: 1962 július Debrecen, DM október 21 - november 30. Nyírbátor, Báthori István Múzeum "Holló László gyűjteményes kiállítása" /a Múzeumi Hónap alkalmából/ A kiállítás bemutatva: Nyíregyháza, Kisvárda május 26 - június 9. Debrecen, Medgyessy Terem "Holló László Kossuth-díjas festőművész kiállítása" /akvarellek/ január 25 - február Budapest, Magyar Nemzeti Galéria "Holló László grafikái" A kiállítás bemutatva: Debrecen, Déri Múzeum /március 28 - április 12/ április 4-től Cegléd, Kossuth Múzeum "Holló László Kossuth-díjas festőművész, a Magyar Népköztársaság érdemes művésze kiállítása" 1964 április - május Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum Holló László gyűjteményes kiállítása A kiállítás bemutatva: Kecskemét, Katona József Múzeum /október 4-18/. Rövidítve: 1964 Kiskunfélegyháza, KM április 29 - május Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem, díszudvar Holló László kiállítása Rövidítve: 1964 Debrecen, KLTE 1964 április Debrecen, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csokonai Klubja Holló László téli képeinek kiállítása

16 1964. július Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum "Holló László Kossuth-díjas érdemes művész gyűjteményes kiállítása" Rövidítve: 1964 Hódmezővásárhely, TJM 1964 július - augusztus Hajdúszoboszló Holló László kiállítása Rövidítve: 1964 Hajdúszoboszló szeptember 19-től Szeged, a Móra Ferenc Múzeum Horváth Mihály utcai képtára Holló László gyűjteményes kiállítása április 4 - augusztus 20. Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum "Holló László Kossuth-díjas festőművész gyűjteményes kiállítása" Rövidítve: 1966 Kiskunfélegyháza, KM 1966 Hajdú-Bihar megye, vándorkiállítás "Holló László Kossuth-díjas festőművész gyűjteményes kiállítása" A kiállítás bemutatva: Biharkeresztes, Művelődési Ház /március 13-27/, Hajdúnánás, Városi Tanács díszterme /március 27 - április 16/, Hajdúböszörmény /április 17-30/, Hajdúhadház, Művelődési Ház /május 1-14/, Polgár, Művelődési Ház /október 2-15/, Püspökladány, Művelődési Ház /november 27 - december 10/, Berettyóújfalu és Nagyléta. Rövidítve: 1966 Hajdú-Bihar megye, vándorkiállítás február 25 - március 19. Budapest, Ernst Múzeum "Holló László festőművész retrospektív kiállítása" Rövidítve: 1967 Budapest, Ernst Múzeum július 19-től Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem, díszudvar Holló László kiállítása /a Debreceni Nyári Egyetem alkalmából/ Rövidítve: 1967 Debrecen, KLTE

17 1968. január 21 - február Debrecen, Déri Múzeum "Holló László kiállítása" Rövidítve: 1968 január Debrecen, DM április 4-től Balmazújváros, Művelődési Ház "Holló László Kossuth-díjas érdemes művész kiállítása" Rövidítve: 1968 Balmazújváros, Művelődési Ház május Tiszaszederkény, Művelődési Ház Holló László kiállítása június 23-tól Pécs, Janus Pannonius Múzeum, Tudomány és Technika Háza "Holló László" A kiállítás bemutatva: Szigetvár, Vári Dzsámi /november 17-től/. Rövidítve: 1968 Pécs, JPM szeptember 15 - október 6. Miskolc, Miskolci Galéria "Holló László Kossuth-díjas festőművész kiállítása" 1968 Párizs, Montreuil, Galerie Municipale M. T. Douet "Öt magyar alföldi festő" A kiállítás bemutatva: Debrecen, Déri Múzeum /augusztus 25 - szeptember 1/. Rövidítve: 1968 Párizs-Montreuil október 26-tól Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum "Holló László állandó kiállítása a városnak ajándékozott művekből" Rövidítve: 1969-től Kiskunfélegyháza, KM 1970 július Kiskunfélegyháza Holló László kiállítása Rövidítve: 1970 Kiskunfélegyháza

18 1970. augusztus 16 - szeptember 6. Hajdúszoboszló, Művelődési Központ "Holló László" Rövidítve: 1970 augusztus Hajdúszoboszló, Művelődési Központ szeptember Debrecen, Déri Múzeum "Holló László Kossuth-díjas érdemes művész történelmi képeinek kiállítása" Rövidítve: 1970 szeptember Debrecen, DM szeptember 12 - október 2. Tokaj, Helytörténeti Múzeum Holló László kiállítása (a Tokaji Ősz Hajdúsági Hetek rendezvénysorozatának keretében) március 1 - április 15. Nyíregyháza, Jósa András Múzeum "Holló László gyűjteményes kiállítása" /a Nyíregyházi Művészeti Hetek rendezvényeként / Rövidítve: 1972 Nyíregyháza, JAM március Debrecen, Déri Múzeum "Holló László mitologikus témájú alkotásai" Rövidítve: 1972 Debrecen, DM 191 A. augusztus Debrecen, Debreceni Agrártudományi Egyetem "Holló L." /Holló László virágcsendéleteinek kiállítása/ Rövidítve: 1974 Debrecen, DATE március 27 - április 10. Debrecen, a Művelődési Központ Kossuth utca 1. alatti kiállítóterme "Holló László életművéből" /Holló László Debrecen városának ajándékozott művei/ Rövidítve: 1975 március Debrecen, Kossuth utcai kiállítóterem június 18 - augusztus 28. Miskolc, Herman Ottó Múzeum Képtára "Holló László festőművész kiállítása" Rövidítve: 1976 Miskolc, HOM

19 1977. március 6 - április 24. Debrecen, Déri Múzeum "Holló László emlékkiállítása" A kiállítás bemutatva: Hajdúböszörmény, Hajdúsági Múzeum /május 16-tól/. Rövidítve: 1977 Debrecen, DM szeptember Debrecen, Debreceni Agrártudományi Egyetem "A munka és a magyar táj ábrázolása Holló László műveiben" Rövidítve: 1977Debrecen, DATE március 6-tól /1983. december 15-én átmenetileg bezárt/ Debrecen, Margit utca 20. Holló László Emlékmúzeum /Holló László Debrecennek ajándékozott művei, a Déri Múzeum állandó kiállítása/ Rövidítve: /1979/1983 Debrecen, HLE december 1-től Debrecen, Rudas László Iskola Kisképtára "Holló László festményei" március 30 - május 20. Gyula, Dürer Terem "Holló László emlékkiállítás" Rövidítve: 1979 Gyula, Dürer Terem augusztus március 28. Püspökladány, Karács Ferenc Múzeum "Holló László emlékkiállítás" Rövidítve: 1979 Püspökladány, KFM szeptember 13 - október 5. Salgótarján, József Attila Megyei Művelődési Központ "Holló László festőművész emlékkiállítása" /a Képzőművészeti Világhét alkalmából/ Rövidítve: 1980 Salgótarján, Művelődési Központ

20 1983. március 17 - április 27. Debrecen, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csokonai Klubja "Holló László Kossuth-díjas festőművész kiállítása" /Holló László önarcképek a Művészeti díjasok galériája sorozatban/ Rövidítve: 1983 Debrecen, TIT július 29 - október 28. Debrecen, Déri Múzeum "Holló László életképek" Rövidítve: 1984 Debrecen, DM augusztus 17 - szeptember 10. Derecske, Művelődési Ház Holló László kiállítása A kiállítás bemutatva: Szolnok, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola /szeptember 24-30, a Damjanich János Múzeum rendezésében, a Képzőművészeti Világhét alkalmából/. Rövidítve: 1985 Derecske, Művelődési Ház szeptember 25 - október 21. Debrecen, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csokonai Klubja "Holló László grafikái a Déri Múzeumban" 2. CSOPORTKIÁLLÍTÁSOK 1910 október Budapest, Könyves Kálmán Szalon "Hollósy Simon, Feiks Jenő, Feiks Alfréd és Hollósy Simon tanítványainak kiállítása" Rövidítve: 1910 Budapest, Könyves Kálmán Szalon 1912 Párizs, Salon des Independents Rövidítve: 1912 Párizs 1913 Párizs, Salon des Independents Rövidítve: 1913 Párizs

21 1922. június Debrecen, Városháza, közgyűlési terem A Debreceni Műpártoló Egyesület kiállítása december január 5. Debrecen, Városháza, közgyűlési terem A Debreceni Műpártoló Egyesület téli kiállítása A kiállítás bemutatva: Hajdúböszörmény /1923 január/ és Hajdúnánás /1923 január 28 - február 2/ május 31 - június 10. Debrecen, Református Kollégium, díszterem A Debreceni Műpártoló Egyesület tavaszi kiállítása október 5-től Budapest, Belvedere, XXIX. kiállítás "Csoportkiállítás. Résztvesznek a Belvederében eddig kiállított művészek" Rövidítve: 1924 Budapest, Belvedere december január 4. Debrecen, Városháza, közgyűlési terem "A Debreceni Műpártoló Egyesület téli tárlata" december 14-től Debrecen, Művészház "A Művészház fölavató kiállítása" december január 7. Debrecen, Városháza, közgyűlési terem "A Debreceni Műpártoló Egyesület kiállítása" Rövidítve: 1925 Debrecen, Városháza június Debrecen, Városháza, közgyűlési terem "Debreceni Műpártoló Egyesület tavaszi kiállítása" Rövidítve: 1926 június Debrecen, Városháza

22 1926. december Debrecen, Városháza, közgyűlési terem "A Debreceni Műpártoló Egyesület évi téli kiállítása" Rövidítve: 1926 december Debrecen, Városháza november 27 - december 18. Debrecen, Városháza, közgyűlési terem "A Debreceni Műpártoló Egyesület évi őszi kiállítása" Rövidítve: 1927 Debrecen, Városháza december január Debrecen, Városháza, közgyűlési terem "Olasz-magyar barátsági képkiállítás" Rövidítve: 1928 Debrecen, Városháza május 25 - június 7. Debrecen, Déri Múzeum A Debreceni Műpártoló Egyesület jubiláris kiállítása, kapcsolódva a múzeum megnyitó ünnepélyéhez Rövidítve: 1930 Debrecen, DM október Budapest, Tamás Galéria, XXIII. kiállítás "Önarckép kiállítás" Rövidítve: 1930 Budapest, Tamás Galéria február Debrecen, Déri Múzeum "Debreceni Ady Társaság művészeinek általános kiállítása" szeptember Debrecen, Déri Múzeum "Az új köztemetői ravatalozó pályadíjnyertes és kivitelre elfogadott freskótervei színes vázlatainak bemutatása" május 29 - június Budapest, Ernst Múzeum, CXXXI. kiállítás "Az Ernst Múzeum fennállásának XX. évfordulója alkalmából Ernst Lajos és Dr. Lázár Béla tiszteletére rendezett jubiláris kiállítás" Rövidítve: 1932 Budapest, Emst Múzeum

23 1933 április Budapest, Műcsarnok Nemzeti Képzőművészeti Kiállítás február Debrecen, Déri Múzeum "Ady Társaság képzőművészeti osztálya jubiláris képkiállítása" Rövidítve: 1937 Debrecen, DM szeptember 24 - okbóber 8. Debrecen, Déri Múzeum "A Déri Múzeum és a Debreceni Múzeumbarátok Köre kollégiumi jubileumi képkiállítása" Rövidítve: 1939 Debrecen, DM november 30 - december 14. Budapest, Nemzeti Szalon, "Képzőművészek Új Társasága kiállítása" Rövidítve: 1941 november Budapest, Nemzeti Szalon április 18 - május 30. Budapest, Műcsarnok "Tavaszi Tárlat" Rövidítve: 1942 április Budapest, Műcsarnok június Budapest, Műcsarnok»"A Magyar Képzőművészetért" képzőművészeti kiállítás«rövidítve: 1942 június Budapest, Műcsarnok november Budapest, Nemzeti Szalon "Képzőművészek Új Társaságának kiállítása" Rövidítve: 1942 Budapest, Nemzeti Szalon

24 1943. május Budapest, Műcsarnok»"A Magyar Képzőművészetért" IV. képzőművészeti kiállítása«rövidítve: 1943 Budapest, Műcsarnok 1943 Budapest, Szépművészeti Múzeum "A M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által 1940 augusztus 1-től 1942 december 31-ig vásárolt festmények, szobrok és grafikai művek kiállítása az Országos Magyar Szépművészeti Múzeumban" Rövidítve: 1943 Budapest, Szépművészeti Múzeum június Budapest, Műcsarnok "VII. Nemzeti Képzőművészeti Kiállítás" Rövidítve: 1944 Budapest, Műcsarnok június Debrecen, Déri Múzeum»A Magyar Képzőművészek Szabadszervezete Debreceni csoportjának kiállítása a "Debreceni Napok" kereteben«rövidítve: 1946 június Debrecen, DM július Budapest, "volt Ernst Múzeum"»A "Magyar Képzőművészetért" I. Művészeti Kiállítása«Rövidítve: 1946 Budapest, Emst Múzeum december Debrecen, Déri Múzeum "A Magyar Képzőművészek Szabadszervezete debreceni csoportjának kiállítása Debrecen thj. város szabadművelődési felügyelője felkérésére és rendezésében" Rövidítve: 1946 december Debrecen, DM február 2-9. Debrecen, Déri Múzeum»A Magyar Képzőművészek Szabadszervezete debreceni csoportjának kiállítása a Magyar Művészhetek "Siess, Adj, Segíts" akciójának kereteben«rövidítve: 1947február Debrecen, DM

25 1947. március 16 - április 7. Budapest, Fővárosi Képtár "A Magyar Képzőművészek Szabadszervezete Második Szabad Nemzeti Kiállítása" Rövidítve: 1947 Budapest, Fővárosi Képtár június 29 - július 16. Debrecen, Déri Múzeum Debreceni képzőművészeti kiállítás az "Országos Aratóünnepség" keretében július Budapest, "volt Ernst Múzeum" "A Magyar Képzőművészek Szabadszervezete vidéki csoportjainak I. kiállítása" Rövidítve: 1947 Budapest, Emst Múzeum november Debrecen, Déri Múzeum "Az Ady-Társaság 20. éves jubileumi kiállítása" Rövidítve: 1947 november Debrecen, DM november 20-tól Debrecen, Déri Múzeum Ady-szoba Rövidítve: 1947 Debrecen, DM, Ady-szoba január 9-től London, Akvarcllfestők Királyi Társaságának Képtára Magyar képzőművészeti kiállítás Rövidítve: 1948 London február 29 - március 29. Debrecen, Déri Múzeum A Magyar Képzőművészek Szabadszervezete debreceni csoportjának kiállítása /a szabadságharc centenáriuma alkalmából/ Rövidítve: 1948február Debrecen, DM 1948 október Budapest, Fővárosi Képtár, XL. kiállítás "Száz magyar művész" Rövidítve: 1948 Budapest, Fővárosi Képtár

26 1948. december Debrecen, Déri Múzeum A Magyar Képzőművészek Szabadszervezete debreceni csoportjának kiállítása Rövidítve: 1948 december Debrecen, DM január 30 - február 13. Debrecen, "Nyilastelepi MDP kultúrterem" A Magyar Képzőművészek Szabadszervezete debreceni csoportjának első vándorkiállítása Rövidítve: 1949 Debrecen, vándorkiállítás június 6-7. Debrecen, Déri Múzeum "A Pedagógusok Szabad Szervezete debreceni csoportjának képzőművészeti kiállítása" Rövidítve: 1949 június Debrecen, DM augusztus Debrecen, Déri Múzeum Állandó régészeti és képzőművészeti kiállítás Rövidítve: Debrecen, DM december Debrecen, Déri Múzeum A Magyar Képzőművészek Szabadszervezete debreceni csoportjának kiállítása Sztálin 70. születésnapja tiszteletére Rövidítve: 1949 december Debrecen, DM október 1-től Debrecen, Déri Múzeum "A debreceni festőművészet 200 éve" A kiállítás bemutatva: Miskolc, Borsod-Miskolci Múzeum /1950. december január 7, "Debreceni képzőművészek kiállítása. A Debreceni Déri Múzeum gyűjteményanyaga" címen/. Rövidítve: 1950 Debrecen, DM november Debrecen, Déri Múzeum Debreceni képzőművészeti kiállítás

27 1951. október Debrecen, Déri Múzeum Debreceni képzőművészeti kiállítás Rövidítve: 1951 Debrecen, DM november Debrecen, Déri Múzeum Hajdú-Bihar megyei képzőművészeti kiállítás Rövidítve: 1952 Debrecen, DM november Debrecen, Déri Múzeum A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Hajdú-Bihar megyei munkacsoportjának kiállítása Rövidítve: 1953 Debrecen, DM október Debrecen, Déri Múzeum A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Hajdú-Bihar megyei munkacsoportjának kiállítása Debrecen felszabadulása 10. évfordulójának tiszteletére Rövidítve: 1954 Debrecen, DM november 20 - december 4. Budapest, Ernst Múzeum "A vidéken élő képzőművészek kiállítása" Rövidítve: 1954 Budapest, Emst Múzeum december 18-tól Budapest, Műcsarnok "V. Magyar Képzőművészeti Kiállítás" Rövidítve: 1954 Budapest, Műcsarnok október Debrecen, Déri Múzeum A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Hajdú-Bihar és Szabolcs- Szatmár megyei munkacsoportjának őszi tárlata Rövidítve: 1955 Debrecen, DM

28 1955. december január 17. Budapest, Műcsarnok "VI. Magyar Képzőművészeti Kiállítás" A kiállítás bemutatva: Debrecen, Déri Múzeum /1956. május 13 - június 3, "Új magyar képzőművészet a VI. Magyar Képzőművészeti Kiállítás anyagából" címen/ Rövidítve: 1955 Budapest, Műcsarnok október Debrecen, Déri Múzeum A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Hajdú-Bihar és Szabolcs- Szatmár megyei munkacsoportjának őszi tárlata Rövidítve: 1956 Debrecen, DM április 20 - június 16. Budapest, Műcsarnok "Tavaszi tárlat" Rövidítve: 1957 Budapest, Műcsarnok április 21 - május 1. Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum "Tiszántúli festők kiállítása" /vándorkiállítás/ A kiállítás bemutatva: Szeged /május 4-19/,Debrecen, Déri Múzeum /május 26 - június 10/,Nyíregyháza /június 15-30/ és Hódmezővásárhely /július/. Rövidítve: 1957 Békéscsaba, MMM október 20 - november 3. Debrecen, Déri Múzeum "A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Hajdú-Bihar megyei munkacsoportja évi őszi kiállítása" Rövidítve: 1957 Debrecen, DM december Debrecen, Déri Múzeum "Hajdú-Bihari és Szabolcs-Szatmári művészek grafikai és kisplasztikái kiállítása"

29 1958. április 27 - május Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum "II. Tiszántúli képzőművészeti kiállítás" A kiállítás bemutatva: Szeged /május 18-tól/, Hódmezővásárhely /június 8-23/, Szolnok /június 29 - július 14/, Nyíregyháza /július - augusztus/ és Debrecen, Déri Múzeum /augusztus 17-31/. Rövidítve: 1958 Békéscsaba, MMM május Antwerpen, Wynen "Exposition de Peinture, Sculpture et Arts Graphiques Hongrois d'aujour d'hui" június Párizs, Musée Municipal d'art Moderne, XVI e "Peintres Hongrois Contemporains" Rövidítve: 1958 Párizs Salon Populiste október 26 - november 9. Debrecen, Déri Múzeum "Őszi tárlat" Rövidítve: Debrecen, DM 1958 Moszkva, Varsó és Drezda 1959 március Budapest, Műcsarnok "VII. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. A Tanácsköztársaság 40. évfordulójának tiszteletére" Rövidítve: 1959 március Budapest, Műcsarnok 1959 július Budapest, Műcsarnok "Az alföld a festészetben" Rövidítve: 1959 július Budapest, Műcsarnok október Debrecen, Medgyessy Terem "Debreceni festők kiállítása"

30 1959. november 22 - december 6. Debrecen, Déri Múzeum A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Hajdú-Bihar megyei munkacsoportjának őszi tárlata Rövidítve: 1959 Debrecen, DM április 3-tól Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum A tiszántúli képzőművészek harmadik vándorkiállítása Rövidítve: 1960 Békéscsaba, MMM május Debrecen, Déri Múzeum "Magyar festészet a XIX. és a XX. században" /a Déri Múzeum új képzőművészeti állandó kiállítása/ Rövidítve: Debrecen, DM november Debrecen, Déri Múzeum "A Hajdú-Bihar megyei Képzőművészeti munkacsoport felszabadulásunk 15. évfordulója tiszteletére rendezett őszi tárlata" Rövidítve: 1960 Debrecen, DM Szolnok, Damjanich János Múzeum Állandó képzőművészeti kiállítás Rövidítve: Szolnok, DJM 1960 Budapest, Magyar Nemzeti Galéria Rövidítve: 1960 Budapest, MNG 1960 Budapest, Műcsarnok "Mezőgazdaság a képzőművészetben" Rövidítve: 1960 Budapest, Műcsarnok

Szelesi Zoltán bibliográfiája

Szelesi Zoltán bibliográfiája Szelesi Zoltán 197 Szelesi Zoltán bibliográfiája SZELESI RÓZSA (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) Az élet nem tűr halogatást, nem vár, elmúlik. Nincs módunk magunkat időben sem előre, sem hátra helyezni,

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

MÁGER ÁGNES Válogatott bibliográfia

MÁGER ÁGNES Válogatott bibliográfia MÁGER ÁGNES Válogatott bibliográfia Összeállította: Prejczer Paula Anyaggyűjtés lezárva: 2006. TARTALOM Bevezetés A bibliográfiai tételekben előforduló rövidítések Az időszaki kiadványok címének rövidítése

Részletesebben

Miután a művész hiába próbált Szegeden műteremhez jutni, pedig ez lett volna alkotómunkássága kiteljesedésének záloga, nem csodálkozhatunk azon, hogy

Miután a művész hiába próbált Szegeden műteremhez jutni, pedig ez lett volna alkotómunkássága kiteljesedésének záloga, nem csodálkozhatunk azon, hogy TÓTH SÁNDOR A KATALÓGUS MEGJELENT TÓTH SÁNDOR ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁSÁRA MISKOLCI GALÉRIA 2000. FEBRUÁR 10 - MÁRCIUS 26. Miskolci Galéria könyvei 18. ISSN 1219-054 ISBN 963 03 95649...Meggyőződésem, hogy a művészet

Részletesebben

KISGRAFIKA. Tavaszy Noémi linómetszetei, X3/2, Op. 18, 100 85 és Op. 17, 100 85 (1973)

KISGRAFIKA. Tavaszy Noémi linómetszetei, X3/2, Op. 18, 100 85 és Op. 17, 100 85 (1973) KISGRAFIKA 51. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

MEDGYESSY FERENC (1881-1958) szobrászati életműve

MEDGYESSY FERENC (1881-1958) szobrászati életműve HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK 38. SZÁM KÖZLEMÉNYEI SZ. KÜRTI KATALIN MEDGYESSY FERENC (1881-1958) szobrászati életműve HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK 38. SZÁM KÖZLEMÉNYEI SZ. KÜRTI KATALIN MEDGYESSY FERENC

Részletesebben

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction 90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction Kiállítás On View 2011. november 23-tól december 4-ig, naponta 10 18 óráig Árverés Sale 2011. december 5-én, 17 órától: festmények és szobrok, 1 177.

Részletesebben

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA Kieselbach Galéria, Budapest, V. Szent István krt. 5. Telefon: 00-36-1-269-3148, 00-36-1-269-3149, Fax: 00-36-1-269-2219

Részletesebben

KISGRAFIKA. Vincze László linómetszete, X3, 105 105 mm. Arató Antal: In memoriam Király Zoltán

KISGRAFIKA. Vincze László linómetszete, X3, 105 105 mm. Arató Antal: In memoriam Király Zoltán KISGRAFIKA 50. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Kiállítási Magazin. Rembrandt és a holland arany évszázad festészete Szépművészeti Múzeum, 2014. október 31. 2015. február 15.

Kiállítási Magazin. Rembrandt és a holland arany évszázad festészete Szépművészeti Múzeum, 2014. október 31. 2015. február 15. Ingyenes Kiállítási Magazin IV. évfolyam 3. szám 2014. október 2015. január Jan Davidsz. de Heem Csendélet virágokkal, gyümölcstállal és osztrigával Rembrandt és a holland arany évszázad festészete Szépművészeti

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Lustrum. Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája. Kiállításvezető. Szerkesztette Horváth László

Lustrum. Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája. Kiállításvezető. Szerkesztette Horváth László Lustrum Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája Kiállításvezető Szerkesztette Horváth László ELTE Eötvös Collegium Budapest, 2011 ISBN 978 963 89326 3 1 Előszó Az Eötvös Collegium Ménesi úti palotáját

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő

Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő Köszöntő Levéltáraink kincsek őrzői, őrzik múltunk darabjait, melyből sajnos kiváltképp a múlt századi anyagok közül sok minden elveszett. Akárcsak egy kirakós játéknál

Részletesebben

Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY. (1906 1944) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig

Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY. (1906 1944) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY (1906 1944) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig Kilátás a műteremből 1934 körül olaj, vászon, 69x56 cm Halász 1934

Részletesebben

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Publication date 2002 Szerzői jog 2002 Enciklopédia Kiadó Copyright 2002, Enciklopédia

Részletesebben

Városunk. Nemzeti Múzeum. A fõváros múzeuma. Budapest múltjának emlékei. Budapesti Történeti Múzeum. Életkép a hõskorból

Városunk. Nemzeti Múzeum. A fõváros múzeuma. Budapest múltjának emlékei. Budapesti Történeti Múzeum. Életkép a hõskorból Városunk Budapesti Honismereti Híradó V. évfolyam 1. szám 2002. április A fõváros múzeuma Budapesti Történeti Múzeum Gótikus terem Zsigmond király idejébõl A Magyar Nemzeti Múzeumhoz hasonlóan Budapest

Részletesebben

KISGRAFIKA. Liszt Ferenc Fery Antal fametszete, X2, Op. 958 (1974), 82 72. Ürmös Péter: Köszöntő a KISGRAFIKA folyóirat 50 éves jubileumára

KISGRAFIKA. Liszt Ferenc Fery Antal fametszete, X2, Op. 958 (1974), 82 72. Ürmös Péter: Köszöntő a KISGRAFIKA folyóirat 50 éves jubileumára KISGRAFIKA 50. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

KISGRAFIKA. Salamon Árpád linómetszete, X3/3 (2009), 110 120. Lenkey István: Csernáth Gábor emlékezete

KISGRAFIKA. Salamon Árpád linómetszete, X3/3 (2009), 110 120. Lenkey István: Csernáth Gábor emlékezete KISGRAFIKA 51. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

KISGRAFIKA. Horváth Hermina metszete, Op. 177 (2002), 120 90. Palásthy Lajos: Búcsúzunk szerkesztőnktől: dr. Soós Imre életútja

KISGRAFIKA. Horváth Hermina metszete, Op. 177 (2002), 120 90. Palásthy Lajos: Búcsúzunk szerkesztőnktől: dr. Soós Imre életútja KISGRAFIKA 52. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

VITÉZ FERENC irodalmi és mővészeti folyóirata

VITÉZ FERENC irodalmi és mővészeti folyóirata Nézı Pont IRODALOM KULTÚRA MŐVÉSZETEK II. évfolyam 2007. október REFORMÁTOROK VITÉZ FERENC irodalmi és mővészeti folyóirata 8. Néző Pont IRODALOM KULTÚRA MŰVÉSZETEK VITÉZ FERENC folyóirata Debrecen, II.

Részletesebben

a Székesfehérvári Művészek Társaságának 2011. évi beszámolója

a Székesfehérvári Művészek Társaságának 2011. évi beszámolója SZÉKESFEHÉRVÁRI MŰVÉSZEK TÁRSASÁGA 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, VÖRÖSMARTY TÉR 8. a Székesfehérvári Művészek Társaságának 2011. évi beszámolója Ujházi Péter elnök Készítette: Vadász Imre a Társasági ügyintézője,

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XIII. évfolyam 3. szám Ingyenes Egy város három arca Megnyílt Óbuda állandó kiállítása Budai bürger, pesti polgár Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban A barokk

Részletesebben

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000 Válogatott bibliográfia Lisztes László emlékére 1999 ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK 717 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Összeáll. bev., jegyz.: P. Kovács

Részletesebben

Városunk. Egy peremváros elsõ könyvtárai. Bartók Béláról. Budapesti Honismereti Híradó. Újpesten ingyenes népkönyvtár született

Városunk. Egy peremváros elsõ könyvtárai. Bartók Béláról. Budapesti Honismereti Híradó. Újpesten ingyenes népkönyvtár született Városunk Budapesti Honismereti Híradó IX. évfolyam 3. szám Egy peremváros elsõ könyvtárai Újpesten ingyenes népkönyvtár született Újpest 19. század eleji alig lakott puszta jellegét a gróf Károlyi István

Részletesebben

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100 KISGRAFIKA 53. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

KISGRAFIKA. König Róbert grafikája, 110 75

KISGRAFIKA. König Róbert grafikája, 110 75 KISGRAFIKA 53. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

MISKOLCI GALÉRIA V Á R O S I M Ű V É S Z E T I M Ú Z E U M 2 0 0 6

MISKOLCI GALÉRIA V Á R O S I M Ű V É S Z E T I M Ú Z E U M 2 0 0 6 MISKOLCI GALÉRIA V Á R O S I M Ű V É S Z E T I M Ú Z E U M 2 0 0 6 A MISKOLCI GALÉRIA INTÉZMÉNYEI: Igazgatóság Rákóczi u. 2. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 25. Tel: 46/500-680, 500-681, fax: 46/500-682 Internetes

Részletesebben