OKLEVELEK, CÉHIRATOK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKLEVELEK, CÉHIRATOK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN"

Átírás

1 OKLEVELEK, CÉHIRATOK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN Módy György-P. Szalay Emőke A magyarországi múzeumok - a viszonylag olyan későn alapítottak is, mint a debreceni múzeum - a hagyományos múzeumi tudományágak gy űjtőterületei mellett kezdettől fogva gyarapodtak könyv-, oklevél-, és iratanyaggal, ún. apró nyomtatványokkal is. A szorosabb értelemben vett tudományos szakkönyvtárba sorolható kiadványokon kívül így a legtöbb vidéki múzeumunkban gazdag gyűjteménye van a helyi nyomdák termékeinek, családi levéltárakból bekerült nemesi okleveleknek, levelezéseknek, gazdasági, birtokigazgatási iratoknak, számadásoknak, egyéb gazdálkodási feljegyzéseknek, peres iratoknak, a helyi iparosok céhszervezetei különöző iratainak, kéziratos versgy űjteményeknek, eredeti irodalomtörténeti értékű vers-, illetve prózai munkák kéziratainak stb. Az ilyen jelleg ű- tehát nem kimondottan tárgyi múzeumi anyagot magában foglaló - gy űjteményegység megteremtése célja volt a régi debreceni Városi Múzeumnak is. Ezt a gy űjteményt gyarapította jelentős értékekkel a Déri Frigyes adományozásával ide került oklevélgyűjtemény. A helytörténeti kutatás elősegítésére, de egyáltalán az eddig a tudományos kutatók előtt kevéssé feltárt anyag bemutatása céljából összefoglaló ismertetést adunk a Déri-féle oklevélgyűjteményről és a múzeum általános történeti dokumentációs gy űjteményében őrzött, a debreceni céhekre vonatkozó anyagról. Terjedelmi okok miatt az ismertetett tételek közlésénél csak a lényeges alaki és tartalmi tudnivalók leírására szorítkoztunk. A Déri Frigyes oklevélgyűjteménye Leltári szám : D. F. 1/25 5 Erney bán országbíró márc. 18-án Budán kelt latin nyelvű oklevele. Erney bán országbíró oklevélbe foglalja a pernek eredményét, amely a király ítél őszéke el őtt Ebed fiai, Kemény, Rajnold, Jak, Ondról való Gergely, Márton, Sokródról való Izsép és Kenéz között egyrészről, másrészr ől pedig Csák bán zalai ispán és az apja Ponith képviseletében megjelent Jakab között folyt le. Az előbbiek felmutatták 6 bárónak, a király és az ifjabb királytól küldött bíráknak az oklevelét, a királynak kettős és gyűrűs pecséttel ellátott levelét, amelyek szerint Ponith makacs per és viszálykodás bűnében elmarasztaltatott 205

2 és összes birtokai ellenfeleinek ítéltettek oda, őt magát pedig a király elé rendelték, hogy, mint e vétséget az ország szokásai szerint büntetni szokták, tüzes bélyegzőt süssenek rá. Azonban a király közbelépett érdekében, valamint Csák bán, Ponith testvére is, és ezért az ellenfelek a bélyegzést elengedték, sőt 3 birtokát : Pryskét és Ákosit, Buzad monostora mellett és a Sopron megyei Lasztayt visszaadták neki ; a Vas megyei Nikcz birtokot, Sokoródot, Ozeadot, Surdot, Szentháromságot és Kokunát felosztották egymás között. Az oklevélben előforduló személynevek : Kemynus, Reynoldus, Jak, Ebed fiai, Gregorius és Martinus Ound-ról, Isep, Kenesyus Sukuroud-ról, Chak bán, Jacobus Ponith fia, Ponith, Arnoldus Nicolaus fia, Keled fia Keled. Az oklevélben előfordulóföldrajzi nevek: Ound, Sucuroud, Zala megye, Pryske, a Buzad monostor mellett fekvő Akusy, Sopron megyei Loztoy, Nikc Vas megyei falu, Ozeas, Suurd, Szentháromság, Kokuna. Hártya keskeny felhajtással, a pecsét felfüggesztésének helyén kivágva, pecsét hiányzik. Kiadva : Fejér : Codex diplomaticus VII Leltári szám : D, F. 1/ Zsigmond király január 27-én Budán kiadott latin nyelvű oklevele Korpona városa számára. Zsigmond király Korpona városának lakóit mindennemű vám fizetése alól felmenti. Az oklevélben előforduló személynevek : - Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : sólyom megye. Hártya, hátlapján rányomott pecsét nyomaival. Leltári szám : D. F. 2/ Zsigmond király Letare vasárnapján Budán kelt latin nyelvű oklevele Korpona város részére. Zsigmond király meghagyja az összes királyi vámszedőnek, hogy Korpona városának lakóitól - régi kiváltságaik értelmében - ne merjenek vámot szedni. Az oklevélben előforduló személynevek : - Az oklevélben előforduló helynevek : - Hártya, el őoldalán papírral védett kerek vörös pecsét. Leltári szám : D. F. 3/ Zsigmond király január 6-án hely nélkül kelt latin nyelvű oklevele Korpona város részére. Zsigmond átírja és megerősíti Fülöp fia János Korpona város bírájának kérésére Nagy Lajos 1369-i oklevelét, amely IV. Béla 1244-i Korpona város kiváltságait megállapító oklevelének privilegiális megerősítését tartalmazza. Az oklevélben előforduló személynevek : Philippus fia Johannes, Jacobus Gerner, Georgius Novel, Lodovicus király, Béla király, Beuth, Andreas bíró, Ladislaus veszprémi püspök, 206

3 Thoma esztergomi, Stephanus kalocsai, Urgulmus spalatoi, Nicolaus adriai, Elias zaguriai, Demetrius váradi püspökök, Ladislaus nádor, Emericus vajda, Stephanus Bubek, Petrus bíró, Nicolaus bán, Paulus étekhordó, Joannes ajtónálló, Stephanus, Georgius esztergomi, Matthias, Joannes kalocsai, Petrus Thongon egri és Georgius Lepes püspökök. Az oklevélben el őforduló helynevek : Zólyom megye, Zolium, Bozot-i apátság, Esztergom, Kalocsa, Várad. Hártya, selyem zsinóron függ ő nagy, kerek kett ős pecséttel. Leltári szám : D. F. 1/ Mátyás király március 3-án Bécs melletti Verring faluban, táborában kelt latin nyelvű oklevele Kneez Tamás részére. Mátyás király engedélyezi Kneez Tamásnak és testvérének, hogy Zsolna városa mellett fekv ő Zavody faluban levő birtokán halastavat ásasson, malmot és sörfőző házat építsen, bort és sört a kocsmákban árusítson és két jobbágyot bírjon. Az oklevélben előforduló személynevek : Thoma Knees. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Solna, Zavody. Hártya, el őlapján kerek vörös pecsét nyomaival. Leltári szám : D. F. 2/ Beatrix királyné Margit szűz ünnepe után következő 5. napon Esztergomban kelt latin nyelvű oklevele. Beatrix királyné mindenben helybenhagyja és megerősíti Dorogházi Lászlónak azon rendelkezéseit, amelyeket az ő megbízásából a bozóki prépost és a korponai polgárok között kitört határvillongások elintézésére tett. Átírja a sági konventnek 1425-ben kelt Berzeviczy Péterhez intézett jelentését, a két nevezett fél között Bród, másként Lehota falu fölött folytatott perben hozott határozatról. Az oklevélben előforduló személynevek : Ladislaus Dorogházaról, Michael Milkoviensis esztergomi püspök, Laurentius Ryndernan, Andreas Srengel, Ladislaus mester, Thoma Mayer, Valentinus Cayper, Valentinus Tremrel, Joannes Savor, Michael püspök, Henricus fia Petrus Buezevythe-ról, Joannes bíró, Ladislaus király, Sigismundus király, Stanislaus prépost, Philipus fia Joannes, Petrus, Georgius, Jacobus, Bernaldus, Paulus, Nicolaus Laurentius fia, Paulus Buederfel. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Dorogháza, Milkova, Esztergom, Bozokh, Korpona, Bród másképpen Lehotha, Buezevyth, Saag-i konvent, Buda, Bykkvitha-nak nevezett völgy, Bykerdew. Nagy hártya, Beatrix királyné aláírásával, függőpecsét elveszett. 207

4 Leltári szám : D. F. Z/25 6. II. Ulászló király március 16-án kelt latin nyelvű oklevele az Ágoston-rendi szerzetesek számára. II. Ulászló király az egri Ágoston-rendi Szent Miklós-kolostor számára a Füzesi Kormos Fülöp és felesége Anna által ajándékozott Füzes adományozását megerősíti. Az oklevélben előforduló személynevek : Philipus Kormos Füzes, felesége Anna. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Eger és Fyzes. Hártya, töredezett függ őpecséttel. Leltári szám : D. F. 1/25 6. I. Ferdinánd király márc. 24-én Bécsben kiadott nyomtatott német nyelvű oklevele az eretnekségek ellen. I. Ferdinánd király tudatja összes hatóságaival, hogy Luther és más eretnekek tanai terjedésének meggátlására vizsgáló biztosokat küld ki, megparancsolja, hogy azoknak segftségükre legyenek. Az oklevélben előforduló személynevek :- Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : - Egylapos nyomtatott papír I. Ferdinánd király aláírásával, kerek, vörös pecsét nyomával. Leltári szám : D. F. 1/ Verancsics Antal esztergomi püspöknek szept. 21-én Pozsonyban kelt latin nyelvű üdvözlő beszéde. Verancsics Antal üdvözli Rudolf trónörököst koronáztatása alkalmából. Az oklevélben el őforduló személynevek : - Az oklevélben el őforduló földrajzi nevek : - 5 lapból álló kézirat. 208 Leltári szám : D. F. 2/25 6. János Zsigmond erdélyi fejedelem Szentkereszt ünnepe után Tordán kelt latin nyelvű oklevele. János Zsigmond ítéletet mond Szücs másként Schyll Mátyás és Kalmár András özvegye között folyó perben, amely fellebbezés folytán került eléje, és visszautalja Szászsebes város hatósága elé. Az oklevélben előforduló személynevek : Joannes Bathay, Matthias Zeuch másként Schyll, Andreas Kalmár, másként Zynezy. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Zazsebes. 1 lapos papír, hátoldalra nyomott papírral fedett kis kerek pecséttel.

5 Leltári szám : D. F. 3/256. Báthory István erdélyi vajda nov. 27-én Gyulafehérváron kelt latin nyelvű oklevele. Báthory István elismeri, hogy Gistinianus György nagyludasi pap és Simighy András kisenyedi pap a sebesi és szerdahelyi káptalanok megbízottai a Szent Miklós-napi adó fejében 186 forintot lefizettek. Az oklevélben előforduló személynevek : Georgius Gistinianus, Andreas Simighy. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Nagyludas, Kys-Enyed, Sebes, Zerdahel. Egy lapos papír Báthory István aláírásával, előoldalra nyomott, papírral fedett kis kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 4/257. Báthory Kristóferdélyi vajda dec. 5-én Újváron kelt latin nyelvű oklevele. Báthory Kristóf elismeri, hogy a sebesi és szerdahelyi káptalanok megbízottai a Szent Miklós-napi ádó fejében 209 aranyforintot lefizettek. Az oklevélben szereplő személynevek : Petrus Eyehorn, Joannes Nyres. Az oklevélben szereplő földrajzi nevek : Ryn, Lakrek, Sebes, Zerdahely. Egy lapos papír, Báthory Kristóf aláírásával, elő oldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 5/257. Báthory Kristóf erdélyi vajda Somlyói Nagy Gáspár részére. január 19-én Újváron kelt latin nyelvű oklevele Báthory Kristóf Somlyói Nagy Gáspárnak adományozza a Fehér megyei Topánfalva és Byzere birtokok tiszttartóságát egy malommal és erdőhasznával együtt, magva szakadása esetén testvérére, Nagy Jánosra száll. Az oklevélben el őforduló személynevek : Gaspar Nagy Somlyoról, Joannis Nagy, Nicolaus Bözöre. Az oklevélben Fehér megye. előforduló földrajzi nevek : Somlyo, Topánfalva, Byzere, Ponor folyó, 2 lapos papír, aláírásával. elő oldalra nyomott, papírral fedett, kerek pecséttel, Báthory Kristóf Leltári szám : D. F. 6/257 Báthory Kristóferdélyi vajda augusztus 27-én Gyulafehérváron kelt latin nyelvű oklevele Szászsebes városa számára. Báthory Kristóf megparancsolja mindenkinek, akit Szászsebes városa e levél felmuta- 14 $vkönyv IV. 209

6 tósával felszólít, hogy 16 márka büntetés alatt jelenjék meg a bíróság előtt és a város peres ügyében vallja az igazságot. Az oklevélben előforduló személynevek : Emericus Enyedi, Daniel Vaday, Daniel Papay, Martinus Adamossy, Stephanus Zatmar Nemethy, Joannis Ambrosy, Gaspar Baltasary, Baltasar Simighy, Joannes Koeszegy, Andreas Samsondi, Joannes Megiery, Stephanus Va sarhely, Franciscus Demay, Gregorius Colosvary, Martinus Thury, Andreas Zippky, Gaspar Thorday, Martinus és Blasius Galgeny Pokafalva-ról, Franciscus és Gregorius Galgeny, Michael Horvath, Joannis Farkas Farnas-ról, Nicolaus Thomori Fenesd-ről, Joannis Forro, Joannis Thoronk Nagylak-ról, Marcus Isak Varasyn-ról, Gaspar Desfalvay, Franciscus Zaz Citin-ról. Az oklevélben szereplő földrajzi nevek : Zazsebes, Pokafalva, Farkas, Fenesd, Fehér megye, Nagylak, Varasyn, Citin. Egy lapos papír, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 7/257. Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem március 19-én Gyulafehéxváron kelt magyar nyelvű oklevele Szászsebes városa részére. Báthory Zsigmond utasítja Szászsebes város hatóságát, akadályozza meg, hogy Praska Péter odavaló lakost egy Kállay Péter nevű nemesember jobbágyaként birtokára elhurcolja. Az oklevélben szereplő személynevek : Praska Péter, Kalay Peter. Az oklevélben el őforduló földrajzi nevek : Zazsebes. Egy lapos papír, Báthory Zsigmond aláírásával, hátoldalra nyomott, papírral fedett gyűrűs pecséttel és címzéssel. Leltári szám : D. F. 8/257. Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem december 7-én Medgyesen kelt latin nyelvű oklevele a sebesi és szerdahelyi káptalanok részére. Báthory Zsigmond elismeri, hogy Sebes és Szerdahely káptalani megbízottaitól a Szent Miklós-napi adó fejében 209 forintot átvett. Az oklevélben el őforduló személynevek : Georgius Uyfalvay, Michael Baromlaky, Franciscus Schanopon. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Zazorbo, Zazsebes, Zerdahely. 2 lapos papír, Báthory Zsigmond aláírásával, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. 210 Leltári szám : D. F. 9/257. Kutassy János győri püspök április 8-án Bécsben kelt latin nyelvű levele az uralkodóhoz. Kutassy János kötelezi magát, hogy mindazon feltételeknek eleget fog tenni, amelyeknek ellenében az uralkodó a győri püspökséget neki adományozta.

7 Az oklevélben előforduló személynevek : Franciscus Nadasfalva, Georgius Drascovicz. Az oklevélben előfordulóföldrajzi nevek: Moson megye, Eisenstadt, Nadasfalva, Sopron, Kalocsa, Óvár. XVIII. századi egyszerű másolat. Leltári szám : D. F. 10/257. Báthory Endre bíboros, erdélyi fejedelem jún. 23-án Kolozsváron kelt latin nyelvű oklevele Szászsebes városa számára. Báthory Endre megparancsolja a szászsebesi káptalannak, hogy az általa korábban kért, a hadi eszközök szállításához szükséges kocsikat, lovakat és kocsisokat haladéktalanul állítsa elő és küldje el. Az oklevélben előforduló személynevek : - Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Sebes. 2 lapos papír, Báthory Endre aláírásával, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 1/257. Básta György Erdély főkapitánya júl. 27-én Nagyszebenben kelt latin nyelvű oklevele Szászsebes városa számára. Básta György megparancsolja, hogy mivel Szászsebes városának lakóit korábban jogtalanul kényszerítették katonái lovak, kocsik, élelmiszerek, postaszállításra és szállásadásra, többé hasonló eljárásra elő zetes fizetés nélkül senki ne merészkedjen. Az oklevélben el őforduló személynevek :- Az oklevélben el őfordulóföldrajzi nevek: Szászsebes. 2 lapos papír, Básta György aláírásával, lapok közé nyomott ovális pecséttel. Leltári szám : D. F. 2/ Básta György Erdély főkapitánya április 4-én Kolozsváron kelt latin nyelvű oklevele Szászsebes városa számára. Básta György felmenti Szászsebes városát a gabona és élelmiszer beszolgáltatásának terhe alól, tekintetbe véve a károkat, amelyeket a város a gyakori katonai átvonulások miatt elszenvedett. Az oklevélben el őforduló személynevek : Stanislav Krakkói, Georgius Kerestury. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Szászsebes, Meggyes, Krakko. 2 lapos papír, Básta György aláírásával, lapok közé nyomott ovális pecséttel.

8 Leltári szám : D. F. 3/258. Básta György Erdély főkapitánya szept. 12-én Déván kelt latin nyelvű oklevele Szászsebes városa számára. Básta György megparancsolja, hogy hadseregéből senki ne merjen Szászsebes város lakosaitól élelem- és italszolgáltatást követelni, mert ő a polgárokat ezen terhek alól felmentette. Az oklevélben előforduló személynevek :- Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Zazsebes. 2 lapos papír, Básta György aláírásával, a lapok közé ütött ovális pecséttel. Leltári szám : D. F. 4/ Básta György Erdély főkapitánya hely és év nélkül kelt német nyelvű levele az alsóausztriai rendekhez Básta György a győri, pápai és veszprémi nemesség egy kérését terjeszti pártfogóan elő nemes jó és szigorú urainak és barátainak". Az oklevélben előforduló személynevek : - Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Győr, Pápa, Veszprém. 1 lapos levél, Básta György aláírásával. Leltári szám : D. F. 5/ A gyulafehérvári káptalan levélkeresői Boldogságos Szűzanya ünnepe előtti napon kelt latin nyelvű oklevele. A gyulafehérvári levélkeres ők igazolják, hogy Erdélyi Borbála előbb Szováti Ombozy János, majd Macskásy Ferenc felesége férjére Kapy Andrásra hagyja Hunyad, Arad, Kolozs, Zaránd megyei birtokait, azok összes jövedelmével és minden ingóságát. Az oklevélben előforduló személynevek : Andreas Kapy, Barbara Erdélyi Somkerek-ről, Leonardus Erdély, Catharina Boinizit, Joannis Ombozy Zovat-ról, Franciscus Machkasy Bakay-ról, Gaspar Beököny, Sigismundus Bathory. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Somkerek, Kapi, Zovath, Bakay, Hosdo, Pochenes, Balbuk, Arany, Rapottotfalu, Gyerthianos, Piskina, Chikmo, Felseo-Nadas, Nagyoklos, Kisyd, Bosorod, Kisoklos, Pukin, Ludest, Kostest, Nagy Kalan, Zachal, Buchin, Nagydenk, Kisdenk, Martondenk, Alsovarasvize, Felseovarasvize hunyadmegyei falvak, Zeregzo, Ploh fehérmegyei falvak, Aython kolozsmegyei, Balthan, Posovan, Haznos, Vertope, Zalchoria, Zalkan, Pervan, Zlatina, Filep aradmegyei, Keresbanya, Alsóchebe, Felseochebe, Riska, Karach, Kureek, Dombrava, Nemesachyova, Pleskucza zarándmegyei falvak. Egy lapos hosszú papír, hátoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. 212

9 Leltári szám : D. F. 6/ Báthory Gábor erdélyi fejedelem nov. 9-én Gyulafehérváron kelt magyar nyelvű levele Szászsebes városához. Báthory Gábor megparancsolja Szászsebes város lakosságának, hogy 6000 fő káposztát szedjenek össze és küldjenek el Gyulafehérvárra, amelyeknek árát az adójukból el fogja engedni. Az oklevélben előforduló személynevek : - Az oklevélben el őfordulóföldrajzi nevek : Vankerek, Fejervar. 2 lapos papír, Báthory Gábor aláírásával, hátoldalán vörös pecsét nyomaival és címzéssel. Leltári szám : D. F. 7/ Báthory Gábor erdélyi fejedelem dec. 28-án Váradon kelt latin nyelvű oklevele Literáti István részére. Báthory Gábor Dévai Fenessy Literáti Istvánnak adományozza a Hunyad megyében fekvő Rusz birtokot, minden hasznával együtt. Az oklevélben előforduló személynevek : Stephanus Literati Fenessy Déva-ról, Stephanus Chyeyti, Marcus Dely, Sigismundus Báthory, Isak Cheity. Az oklevélben előfordulóföldrajzi nevek : Deva, Russ, Hunyad megye. 2 lapos papír, Báthory Gábor aláírásával, elő oldalra nyomott papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 8/ Báthory Gábor erdélyi fejedelem nov. 30-án Nagyszebenben kelt magyar nyelvű levele Szászsebes városához. Báthory Gábor meghagyja Szászsebes város hatóságának, hogy az adó meg nem fizetése miatt jelenjen meg el ő tte Vízkereszt napján Szebenben és adjon számot a késedelemr ől, valamint a gyalogosok és lovasok állításának késlekedésérő l. Az okiratban előforduló személynevek : - Az okiratban előforduló földrajzi nevek: Zazsebes. 2 lapos papír, Báthory Gábor aláírásával, hátoldalra nyomott,. papírral fedett kerek pecséttel és címzéssel.

10 Leltári szám : D. F. 10/ Káldy György okt. 12-én Nagyszombaton kelt latin nyelvű levele Modor városához. Káldy György kéri Modor város hatóságát, hogy Stankovith Jánosnak 50 forintnyi büntetését engedje el, amelyet ez azért kapott, mivel hanyag szolgájának megverése közben egy asszonyt véletlenül megütött. Az oklevélben előforduló személynevek : Joannes Stankovith. Az oklevélben el őforduló földrajzi nevek: Modor. 2 lapos papír, saját kezű írással, hátoldalon gyűrű s pecsét nyomával és címzéssel. Leltári szám : D. F. 9/ Az erdélyi szász városok és székek dec. 10-én Segesváron kötött német nyelvű egyezsége. Az erdélyi szász városok és székek, tekintve a károkat, amelyeket széthúzásuk okozott, régi jogaik és kiváltságaik védelmére szövetségre lépnek, amelyben egymás segítésére és a költségek közös viselésére kötelezik magukat. Az oklevélben előforduló személynevek : Joannes Greyssingh, Paulus Roth, Petrus Klaus, Georg Frank, Joannes Krafftt, Martinus Sichenmacher, Joannes Gmisch, Daniel Weyrauch, Martinus Detrech, Joannes Krischrichter, Bartholomeus Croner, Georgius Banias, Joannes Roth. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Nagysenk, Zazvaros. 2 lapos papír, 3 városi és a képviselők 19 gyűrű s pecsétjével és aláírásával ellátva. Leltári szám : D. F. 11/ Bethlen Gábor erdélyi fejedelem márc. 16-án Medgyesen kelt magyar nyelvű megerősítése. Bethlen Gábor megerő síti az erdélyi három nemzet által febr. 23-án Medgyesre összehívott országgyűlésen hozott törvényeket. Az oklevélben el őforduló személynevek : Báthory Gábor, Ternyei Miklós, Korniss Zsigmond, Suokösd Miklós, Kálnoki János, Bernáth Ferenc, Domokos István és Ferenc, Ghereb Ferenc és György, Nemes Balas és János, Nagy Menyhárt, Mikes Sigmond, Zeöregyey János és Ferenc, Adamossi Nemes János, Kálnoki Benedek, Demyen Ferenc, Vayda Miklós, Zeöldi Demeter, Verebely Mattyas, Colosvary János, Varadi Ghergely István, Pataki János, Regheni János, Keöreös Banyay Nagy Miklós, Zombattfalvy Boer István, Rapoithy János, Cornis Boldisar, Ternyey Pongracz, Zilvasy Boldisar, Barkonyi Gábor, Keresztury Kristóf. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Kolozsvár, Fogass, Gyulafehérvár, Brasso, Thoroczko, Beszterce, Borosjenő. 16 oldalas kézirat, Bethlen Gábor aláírásával. 214

11 Leltári szám : D. F. 12/ Bethlen Gábor erdélyi fejedelem aug. 21-én Gyulafehérváron kelt magyar nyelvű oklevele Szászsebes városához. Bethlen Gábor megparancsolja Szászsebes város lakosságának, hogy a Szebenben lakó özvegy Kannagyártó Jánosné Kerekes Margitnak öccse vagyonából az őt megillető örökségi részt adja ki, amelyet addig, arra hivatkozva, hogy az özvegy nem szászsebesi lakos és nem akar odaköltözni, vonakodott megtenni. Az oklevélben előforduló személynevek : Kannagyárto János, Kerekes Margitt. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Szeben, Szászsebes. 2 lapos papír, Bethlen Gábor aláírásával, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 13/259. Péchy Simon márc. 9-én Pozsonyban kelt magyar nyelvű levele Modor város hatóságához. Péchy Simon figyelmezteti Modor város hatóságát, hogy 1600 forintnyi adóhátralékát fizesse meg a királyi adószed őknek, mivel ezt az összeget az uralkodó azok napi kiadásának fedezésére rendelte, akik a béke megkötése érdekében fáradoznak. Az oklevélben előforduló személynevek : - Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Modor. 2 lapos papír, Péchy Simon aláírásával, hátoldalon gyűrűs pecsét nyomával és címzéssel. Leltári szám : D. F. 14/ II. Ferdinánd császár május 13-án Bécsben kelt német nyelvű általános parancsa. II. Ferdinánd császár általános parancsban rendeli el, hogy a párbajozás halálbüntetés terhe alatt tilos. Az oklevélben előforduló személynevek :- Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: - Egylapos nyomtatott oklevél, II. Ferdinánd aláírásával, előoldalra nyomott nagy kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 15/ L Rákóczi György erdélyi fejedelem május 19-én Kolozsváron kelt latin nyelvű oklevele. Rákóczi György értesíti a hatóságokat, hogy Almádi András közbenjárására megke- 215

12 gyelmezett Kovács Istvánnak, aki egy lovat erőszakkal elrabolt, azzal a feltétellel, hogy egy év és 3 nap alatt megegyezik a károsultakkal. Az oklevélben előforduló személynevek : Andreas Almadi Szana-ról, Stephanus Kovách, Joannes Nagyfalvi. Az oklevélben előfordulóföldrajzi nevek: Szana, Colosvar, Boncyda. 2 lapos papír, Rákóczi György aláírásával, elő oldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 16/ Eszterházy Miklós jún. 25-én Tarcsőn kelt latin nyelvű levele Bécsújhely hatóságához. Eszterházy Miklós levéllel fordul Bécsújhely hatóságához, amelyben igyekszik elsimítani az ellentéteket, egyrészt a borkivitel ügyében, melyben a város megkárosítva érezte magát, másrészt fraknói gazdatisztjével támadt nézeteltérések dolgában. Az oklevélben előforduló személynevek :- Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Neostadt, Tarcha, Frakno, Acidula. 2 lapos papír, Eszterházy Miklós aláírásával, hátoldalra nyomott, papírral fedett ovális pecséttel és címzéssel. Leltári szám : D. F. 17/ I. Rákóczy György erdélyi fejedelem május 6-án Gyulafehérváron kelt latin nyelvű oklevele Kisházai Nikodin Mihály számára. I. Rákóczy György hívének Kisházai Nikodin Mihálynak adományozza a Bihar megyei Kisházán levő házakat és telkeket az összes hasznukkal együtt. Az oklevélben előforduló személynevek : Michael Nikodin Kishaza-ról, Blasy Heölgy, Ladislaus Blas, Franciscus Varga, Anna Király, Stephanus Pethnehazi, Ambrosius Kornya, Matthias Kovacsy, Martinus Markossfalvi. Az oklevélben előfordulóföldrajzi nevek : Kisháza, Bihar megye. 2 lapos papír, I. Rákóczi György aláírásával, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 18/ I. Rákóczi Győrgy május 27-én Gyulafehérváron kelt latin nyelvű oklevele Gyulaffy Borbála részére. I. Rákóczi György átírja és megerősíti Kapy András özvegye Gyulaffy Borbála kérésére a gyulafehérvári káptalannak 1628-ban kelt oklevelét, amely a Kapy András és Nagyrápolty Macskássy János és György között Hunyad, Fehér és Kolozs megyében fekvő birtokai ügyében létrejött egyezséget tartalmazza. Az oklevélben előforduló személynevek : Barbara Gyulaffy, Andreas Kapy, Joannes és 21 6

13 Georgius Machkasi Nagy Rapolt-ról, Paulus Machykasi, Barbara Erdelyi, Franciscus Machykasi Bakai-ról, Lazarus Csuna, Jantul, Blenda, Bareb Csurka, Okra Bart, Csurka Lup, Bart Peteu, Rakato Abran, Mara Lup, Mara Jos, Rusz Joanos, Eskoda Lup balbuki jobbágyok, Pucza Laczko, Mara Csurka, Bartsa Vincze, Mara Peter, Ban Dan, Offra Barczika, Vesz, Bota Ztan, Franczul, Laza Jovon, Putza Jovanos, balbuki jobbágyok, Mixa Buda, Onia Mixa, Tiba Ofra, Ofra Nesa hunyad megyeiek. Az oklevélben el őfordulóföldrajzi nevek: Bakay birtok, Balbuk, Baltsa, Posagsa, Szlaczova, Petö, Skyn Zlatina, Filepkeö, Hosdo hunyad megyei, Aithon kolozsi, Kerekszo fehér megyei, Piskincz kolozs megyei birtokok. 5 papírlapból összeragasztva, előoldalán kerek vörös pecsét töredékével. Leltári szám : D. F. 20/ I. Rákóczi György erdélyi fejedelem aug. 6-án Fogarason kelt latin nyelvű oklevele Dallyay Literatus András számára. I. Rákóczi György megparancsolja kancelláriája jegyzőinek és Hunyad megye hatóságának, hogy Dallyay Literatus Andrást iktassák be Totesd faluban levő azon birtokrészbe, amelyet feleségétől 200 forintért zálogba vett. Az oklevélben el őforduló személynevek : Blasius Dengeleghy, Franciscus Jeney, Michael Siklosi, Joannes Kaszoni, Georgius Pünkösd, Michael Samsondy, Stephanus Miskey, Franciscus Galambody, Stephanus Bardy, Thoma Pavay, Stephanus Beöleöny, Thoma Dio szeghy, Franciscus Stendy, Gregorius Bakosnizcza, Joannes Lukudy Dempsus-ról, Joannes és Stephanus Mocs Paklisa-ról,Georgius Nandra Nagytopolina-ról, Franciscus Zallaspataky, Koszta Jaczint Topolina-ról, Kender Zhiulaj Nagy Zhiula-ról, Georgius Posan Nagytopolina-ról, Nicolaus Romok Pudokfalva-ról, Sigismundus Fentes és Andreas Literatus Dallyay. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Totesd, Dempsus, Paklisa, Nagytopolina, Játzinttopolina, Nagycsula, Pudokfalva. Egylapos papír, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 19/ A kolozsmonostori konvent oklevél keresői dec. 17-én kelt 1588-as latin nyelvű oklevél átírása. A kolozsmonostori konvent oklevél keresői Barcsay György kérésére átírják Báthory Zsigmond 1588-as oklevelét, amelyben a fejedelem elrendelte, hogy Karánsebesi Vajda Bonaventurának a Macskássy család Hunyad és Fehér megyei birtokaiból az ő t jog szerint megillető rész adassék ki. Az oklevélben előforduló személynevek : Sigismundus Báthory Somlyo-ról, Machykassy Bonaventura Vajda Karasebesről, Georgius Barczyay, Martinus Adamosy, Stephanus Vasarhelyi, Georgius Nagy, Stephanus Zatthmar Nemethy, Franciscus Devay, Daniel Va day, Daniel Papay, Gaspar és Joannes Czyaky, Paulus Bagosi, Joannes Zattmary, Michael Kolosvary, Joannes Thorday, Georgius, Stephanus Vajda Karansebes-ről, felesége Margaretha, Jobb, Joannes Machykassy, Paulus Machykassy Rápolt-ról, Joannes Machy- 217

14 kassy, Gaspar Machykassy, Franciscus Machykassy Bakay-ról, Georgius Bakay, Peter, Paulus, Franciscus Machykassy, Samuel Beltheky, Emericus Vas, Georgius Barchay. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Bulbuk, Hordo, Arany, Rapolth, Tottfalu, Gyerttyanos másként Keorfenes, Nagy Aklos, Kis Aklos, Felseo Kithid, másként Bucsurugy, Also Kithid, Felseö Nadasd, Nagy Kalan, Felseő és Also Kalan, Zach...1, Kis Denk, Marthon Denk, Nagy Denk, Alsó Varasvize, Felseo Varasvize, Also és Felseö Ozathyora, Buchyn, Ludasd, Koztesd, Puteny, Irkenc hunyad megyei falvak, Zeregzo fehér megyei falu. 2 lapból összeragasztott papír, hátoldalán papírral fedett sárga pecsét. 39. Leltári szám : D. F. 21/259. Draskovich János gróf ápr. 14-én Selenovnikban kelt latin nyelvű levele a magyar udvari tanácsosokhoz. Draskovich János gróf kéri az uralkodó magyar tanácsosait, eszközöljék ki azonnal beiktatását a báni méltóságra, amelyre az uralkodó már 8 hónapja kinevezte, különben a helyzet mind a lakosság, mind a katonaság körében egyre rosszabbodik. Az oklevélben előforduló személynév : - Az oklevélben előfordulóföldrajzi nevek : - 2 lapos papír, Draskovich János aláírásával, hátoldalra ütött, papírral fedett ovális pecséttel és címzéssel. Leltári szám : D. F. 22/ I. Rákóczi György erdélyi fejedelem okt. 28-án Medgyesen kelt latin nyelvű oklevele. I. Rákóczi György ítéletet mond egyrészrő l Nagyrápolti Macskássy György és János, másrészről Gyulaffy Borbála között már 1627 óta több Hunyad megyei birtok fölött folyó perben, mely Hunyad megye hatóságától fellebbezés révén került hozzá s a pert ismét a megyei törvényszék elé utalja, kötelezve a feleket bizonyító okleveleik felmutatására. Az oklevélben előforduló személynevek : Michael Boldeleghi Ercze-ről, Nicolaus Gere Agyaghfalva-ról, Joannes és Georgius Maczkassy Nagy Rapolt-ról, Barbara Gyulaffy, Andreas Kapi, Sigismundus Barcziai Nagy Barczia-ról, Blasius Mascai Nyaradkeö-r ől, Stephanus Vazsolczi Colosvar-ról, Petrus Maczkassi, Petrus Nagy Nagy Rapolth-ról. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Udvarhely, Marus, Hunyad megye, Ercze, Nagy Rapolt, Agyagfalva, Nagybarczia, Nyaradkeö, Colosvar, Bulbuk, Balosa, Zalszona, Posega, Pekeo, Spui, Zlatina, Filepkeö. 3 lapból összeragasztott papír, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecsét nyomaival.

15 Georgius Machkasi Nagy Rapolt-ról, Paulus Machykasi, Barbara Erdelyi, Franciscus Machykasi Bakai-ról, Lazarus Csuna, Jantul, Blenda, Bareb Csurka, Okra Bart, Csurka Lup, Bart Peteu, Rakato Abran, Mara Lup, Mara Jos, Rusz Joanos, Eskoda Lup balbuki jobbágyok, Pucza Laczko, Mara Csurka, Bartsa Vincze, Mara Peter, Ban Dan, Offra Barczika, Vesz, Bota Ztan, Franczul, Laza Jovon, Putza Jovanos, balbuki jobbágyok, Mixa Buda, Onia Mixa, Tiba Ofra, Ofra Nesa hunyad megyeiek. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Bakay birtok, Balbuk, Baltsa, Posagsa, Szlaczova, Petö, Skyn Zlatina, Filepkeö, Hosdo hunyad megyei, Aithon kolozsi, Kerekszo fehér megyei, Piskincz kolozs megyei birtokok. 5 papírlapból összeragasztva, előoldalán kerek vörös pecsét töredékével. Leltári szám : D. F. 20/ I. Rákóczi György erdélyi fejedelem aug. 6-án Fogasson kelt latin nyelvű oklevele Dallyay Literatus András számára. I. Rákóczi György megparancsolja kancelláriája jegyzőinek és Hunyad megye hatóságának, hogy Dallyay Literatus Andrást iktassák be Totesd faluban levő azon birtokrészbe, amelyet feleségétől 200 forintért zálogba vett. Az oklevélben el őforduló személynevek : Blasius Dengeleghy, Franciscus Jeney, Michael Siklosi, Joannes Kaszoni, Georgius Pünkösti, Michael Samsondy, Stephanus Miskey, Franciscus Galambody, Stephanus Bardy, Thoma Pavay, Stephanus Beöleöny, Thoma Dio szeghy, Franciscus Stendy, Gregorius Bakosnizcza, Joannes Lukudy Dempsus-ról, Joannes és Stephanus Mocs Paklisa-ról, Georgius Nandra Nagytopolina-ról, Franciscus Zallaspataky, Koszta Jaczint Topolina-ról, Kender Zhiulaj Nagy Zhiula-ról, Georgius Posan Nagytopolina-ról, Nicolaus Romok Pudokfalva-ról, Sigismundus Fentes és Andreas Literatus Dallyay. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Totesd, Dempsus, Paklisa, Nagytopolina, Játzinttopolina, Nagycsula, Pudokfalva. Egylapos papír, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 19/ A kolozsmonostori konvent oklevél keresői dec. 17-én kelt 1588-as latin nyelvű oklevél átírása. A kolozsmonostori konvent oklevél keresői Barcsay György kérésére átírják Báthory Zsigmond 1588-as oklevelét, amelyben a fejedelem elrendelte, hogy Karánsebesi Vajda Bonaventurának a Macskássy család Hunyad és Fehér megyei birtokaiból az ő t jog szerint megillet ő rész adassék ki. Az oklevélben előforduló személynevek : Sigismundus Báthory Somlyo-ról, Machykassy Bonaventura Vajda Karcsebesről, Georgius Barczyay, Martinus Adamosy, Stephanus Vasarhelyi, Georgius Nagy, Stephanus Zatthmar Nemethy, Franciscus Devay, Daniel Va day, Daniel Papay, Gaspar és Joannes Czyaky, Paulus Bagosi, Joannes Zattmary, Michael Kolosvary, Joannes Thorday, Georgius, Stephanus Vajda Karansebes-ről, felesége Margaretha, Jobb, Joannes Machykassy, Paulus Machykassy Rápolt-ról, Joannes Machy- 217

16 kassy, Gaspar Machykassy, Franciscus Machykassy Bakay-ról, Georgius Bakay, Peter, Paulus, Franciscus Machykassy, Samuel Beltheky, Emericus Vas, Georgius Barchay. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Bulbuk, Hordo, Arany, Rapolth, Tottfalu, Gyerttyanos másként Keorfenes, Nagy Aklos, Kis Aklos, Felseo Kithid, másként Bucsurugy, Also Kithid, Felseö Nadasd, Nagy Kalan, Felseő és Also Kalan, Zach...1, Kis Denk, Marthon Denk, Nagy Denk, Alsó Varasvize, Felseo Varasvize, Also és Felseö Ozathyora, Buchyn, Ludasd, Koztesd, Puteny, Irkenc hunyad megyei falvak, Zeregzo fehér megyei falu. 2 lapból összeragasztott papír, hátoldalán papírral fedett sárga pecsét. 39. Leltári szám : D. F. 21/259. Draskovich János gróf ápr. 14-én Selenovnikban kelt latin nyelvű levele a magyar udvari tanácsosokhoz. Draskovich János gróf kéri az uralkodó magyar tanácsosait, eszközöljék ki azonnal beiktatását a báni méltóságra, amelyre az uralkodó már 8 hónapja kinevezte, különben a helyzet mind a lakosság, mind a katonaság körében egyre rosszabbodik. Az oklevélben előforduló személynév : - Az oklevélben előfordulóföldrajzi nevek : - 2 lapos papír, Draskovich János aláírásával, hátoldalra ütött, papírral fedett ovális pecséttel és címzéssel. Leltári szám : D. F. 22/ Rákóczi György erdélyi fejedelem okt. 28-án Medgyesen kelt latin nyelvű oklevele. I. Rákóczi György ítéletet mond egyrészrő l Nagyrápolti Macskássy György és János, másrészről Gyulaffy Borbála között már 1627 óta több Hunyad megyei birtok fölött folyó perben, mely Hunyad megye hatóságától fellebbezés révén került hozzá s a pert ismét a megyei törvényszék elé utalja, kötelezve a feleket bizonyító okleveleik felmutatására. Az oklevélben előforduló személynevek : Michael Boldeleghi Ercze-ről, Nicolaus Gere Agyaghfalva-ról, Joannes és Georgius Maczkassy Nagy Rapolt-ról, Barbara Gyulaffy, Andreas Kapi, Sigismundus Barcziai Nagy Barczia-ról, Blasius Mascai Nyaradkeö-r ől, Stephanus Vazsolczi Colosvar-ról, Petrus Maczkassi, Petrus Nagy Nagy Rapolth-ról. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Udvarhely, Marus, Hunyad megye, Ercze, Nagy Rapolt, Agyagfalva, Nagybarczia, Nyaradkeö, Colosvar, Bulbuk, Balosa, Zalszona, Posega, Pekeo, Spui, Zlatina, Filepkeö. 3 lapból összeragasztott papír, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecsét nyomaival.

17 Leltári szám : D. F. 23/260. I. Rákóczi György febr. 1-én Fogasason kelt magyar nyelvű levele Eötveös Mihály Bacs város bírájához. I. Rákóczi György utasítja Eötveös Mihály bírót, hogy a moldvai vajda hozzá intézett kérelmét ne teljesítse, mivel a saját országából nem engedélyezte 25 forint árú marha kihozatalát. Az oklevélben előforduló személynevek : Eötveös Mihály. Az oklevélben el őfordulóföldrajzi nevek : Bacs, Moldova. 2 lapos papír, I. Rákóczi György aláírásával, hátoldalára nyomott, papírral fedett kerek pecséttel és címzéssel. Leltári szám : D. F. 24/ I. Rákóczi György jan. 7-én Fogasason kelt magyar nyelvű oklevele Hunyad megye hatóságához. I. Rákóczi György megparancsolja Hunyad megye hatóságának, hogy Alsószilvási János deák udvari szolgája és Felsőszilvási Dik János és Demeter perében minden halasztás nélkül a legelső gyűlésen mondjon ítéletet. Az oklevélben el őforduló személynevek : Also Szilvasi János, Felseö Szilvasi Dik Janos és Demeter. Az oklevélben el őforduló földrajzi nevek: Hunyad megye. 2 lapos papír, I. Rákóczi György aláírásával, hátoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel és címzéssel. Leltári szám : D. F. 25/ I. Rákóczi György dec. 16-án Váradon kelt latin nyelvű levele III. Ferdinándhoz. I. Rákóczi György értesíti III. Ferdinándot, hogy Szalai Barkóczy Lászlót, aki az uralkodó ajánlólevelével jött, tőle telhetően mindenben támogatta ügyei elintézése során, és az megelégedetten távozott. Az oklevélben előforduló személynevek : Ladislaus Barkoczi De Szala. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Zala. 2 lapos papír, I. Rákóczi György aláírásával, hátoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel és címzéssel.

18 Leltári szám : D. F. 27/260, 44. I. Rákóczi György május 14-én Fogasson kelt magyar nyelvű levele Hunyad megye hatóságához. I. Rákóczi György utasítja Hunyad megye hatóságát, hogy Szilvási Jánosnak, a fejedelemasszony deákjának Felsőszilváni Dik Demeterrel való perében tegyen igazságot a legközelebbi gyűlésen, figyelmen kívül hagyva a Dik Demeter által esetleg bemutatandó, az ország törvényeivel ellenkező kiváltságlevelet. Az oklevélben előforduló személynevek : Szilvassy János, Felseö Szilvasi Dik Demeter. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Hunyad megye. 2 lapos papír, I. Rákóczi György aláírásával, hátoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel és címzéssel. Leltári szám : D. F. 26/ II. Rákóczi György erdélyi fejedelem febr. 17-én Gyulafehérváron kelt latin nyelvű oklevele Alsónádasdi Pap András részére. II. Rákóczi György utasítja Hunyad megye hatóságát, hogy Alsónádasdi Pap Andrást iktassák be a megyében fekvő Russ falu birtokába, amelyet ő 1200 forintért zálogosított el neki. Az oklevélben előforduló személynevek : Nicolaus Fejerniki Also Szilvas-ról, Matthias Balogh Alpertes-ről, Andreas Pap Also Nadas-ról. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Hunyad megye, Russ, Also Szilvas, Alpertes, Also Nadas. Egylapos papír, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 1/ János kalocsai érsek márt. 12-én kelt latin nyelvű levele a császárhoz. János kalocsai érsek megköszöni az uralkodó kegyét, amellyel a Csanádi püspökséget neki adományozta. Az oklevélben előforduló személynevek : - Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Csanád, Kalocsa. 2 lapos papír, János érsek aláírásával, hátoldalra nyomott kis gyűrűs pecséttel és címzéssel.

19 Leltári szám : D. F. 3/ Thököly István márc. 29-én Keresztúron kelt latin nyelvű levele az uralkodóhoz. Thököly István értesíti az uralkodót, hogy a legújabb országgy ű lés törvényei értelmében az esztergomi érsekkel és a nádorral egyetértésben Sopronba összehívta az adószed ő ket és az ország jövedelmeinek kezelőit, hogy számadásaikat megvizsgálhassák. Az oklevélben el őforduló személynevek : Georgius Szelepczeni. Az oklevélben el őforduló földrajzi nevek : Sopron, Kalocsa. Egylapos papír, Thököly István aláírásával. Leltári szám : D. F. 2/ II. Rákóczi György júl. 20-án Székelyhídon kelt latin nyelvű oklevele Barcsay Ákos számára. II. Rákóczi György megparancsolja a fejedelmi udvar írnokainak, esküdt nótáriusainak és Hunyad megye hatóságának, hogy Barcsay Ákost iktassák be a Hunyad megyei Russ falu birtokába, amelyet 1200 forintért elzálogosftott neki. Az oklevélben előforduló személynevek : Moyses Székely, Joannes Kökösi, Stephanus Viski, Gaspar Diosi, Basilius Zambo, Petrus Dalnoki, Stephanus Farnatoni, Michael Farkas, Petrus Kürtösi, Joannes Pavai, Michael Joo, Ladislaus Balo, Stephanus Doboly, Acatius Barcsay Nagy Barcsa-ról, Andreas Pap Sztrigyszentgyörgyrő l. Az oklevélben el őforduló földrajzi nevek : Hunyad megye, Lugos, Karansebes, Russ, Nagybarcsa, Sztrigyszentgyörgy. Egylapos papír, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 4/ Barcsay Ákos erdélyi fejedelem május 11-én Déván kelt magyar nyelvű levele. Barcsay Ákos elrendeli az összes hatóságoknak, hogy Szászsebes városát támogassák az adó behajtásában, amelyet a város a múlt nyáron a tatároknak fizetett sarc fejében vetett ki és egyes odamenekült lakosok vonakodnak lefizetni. Az oklevélben el őforduló személynevek : - Az oklevélben el őforduló földrajzi nevek : Szászsebes. 2 lapos papír, Barcsay Ákos aláírásával, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 5/ Thököly István gróf május 13-án Stubnyafürdőn kelt latin nyelvű levele az országos rendekhez. Thököly István válaszol az Eperjesen gyűlést tartó országos rendeknek az uralkodó és 221

20 az erdélyi fejedelem között kitört egyenetlenségek ügyében, s megígéri, hogy minden erejével támogatni fogja a rendek törekvéseit. Az oklevélben előforduló személynevek : Rákóczi fejedelem. Az okiratban előfordulóföldrajzi nevek : Eperjes. Egylapos papír, Thököly István aláírásával. Leltári szám : D. F. 6/26 1. Kemény János erdélyi fejedelem febr. 14-én Radnán kelt magyar nyelvű levele a vármegyék és székek hatóságaihoz. Kemény János utasítja a hatóságokat, hogy Szászsebes városát támogassák a pénzbeszedésben, ugyanis a múlt nyáron a tatár betörés alkalmával a város kénytelen volt sarccal megváltani magát, és ebb ő l a környékből odamenekültek most nem akarják a rájuk eső részt lefizetni. Az oklevélben előforduló személynevek : - Az oklevélben előfordulóföldrajzi nevek: Szászsebes. 2 lapos papír, Kemény János aláírásával, lapok közé nyomott kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 8/ Kemény János ápr. 25-én Besztercén kelt latin nyelvű oklevele Hunyad megye hatóságához. Kemény János megparancsolja, hogy mindenki, akit Csulai György superintendens özvegye Tisza Erzsébet ezen oklevéllel felszólít, az ő ügyében a hatóság előtt jelenjen meg, és ott eskü alatt legjobb tudása szerint adja elő az igazságot. Az oklevélben előforduló személynevek : Elisabeth Tisza, Csiulai György felesége, Petrus Borsai, Sigismundus Varadi, Joannes Papai, Emeritus Literati, Matthias More Poklosa-ról, Michael és Daniel Merih Felseö Szalas Pataka-ról, Ladislaus és Gaspar Csiulai Nagy Csiula-ról. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Hunyad megye,poklosa,felsc ő Szalas Pataka, Nagy Csiula. 2 lapos papír, lapok közé nyomott kerek pecséttel. 222 Leltári szám : D. F. 7/ Kemény János június 7-én Medgyesen kelt latin nyelvű oklevele. Kemény János meghagyja kancelláriája alkalmazottainak és Fehér, Hunyad, Kolozs, Torda megye hatóságainak, hogy Csulai György özvegye Tisza Erzsébet kérésére hallgassák ki Oncsokfalvai Romoz Miklóst, vajon valóban történt-e elő tte valami megállapodás Csulai és Keresztesy Ferenc között. Az okiratban előforduló személynevek : Georgius Mihalyfalvi, Andreas Biró, Stephanus Borbereki, Blasius Szentkirályi, Franciscus Dalyai, Joannes Szegedi, Franciscus Pocsai,

BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI

BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI 1342-1800 IRATJEGYZÉK BEREG VARMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI 1342-1800 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai

Részletesebben

HENZSEL ÁGOTA SZATMAR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZÖKÖNYVEINEK REGESZTÁI

HENZSEL ÁGOTA SZATMAR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZÖKÖNYVEINEK REGESZTÁI HENZSEL ÁGOTA SZATMAR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZÖKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1629-1634 II/l Nyíregyháza, 1996. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 10. Sorozatszerkesztő: Nagy Ferenc

Részletesebben

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig H A J D Ú - B I H A R M E G Y E I M Ú Z E U M O K K Ö Z L E M É N Y E I 3. PORCSALMY GYULA Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig HAJDÚ-BIHAR M E G Y E I MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI:

Részletesebben

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig - 2 - Bodnár Tamás ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig Alsózsolca Község Önkormányzata, 2005 A kötet Alsózsolca

Részletesebben

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE 2005. Antal József, 2005. 407272 Györgyfalva 297. szám Kolozs megye, Románia Tel: +40 745 642 490 Lektorálta:

Részletesebben

Csorba Noémi EGY PARTIUMI NEMESASSZONY, PETNEHÁZYNÉ KIRÁLY ANNA ÉLETÚTJA BEVEZETŐ SZÁRMAZÁSA, CSALÁDJA

Csorba Noémi EGY PARTIUMI NEMESASSZONY, PETNEHÁZYNÉ KIRÁLY ANNA ÉLETÚTJA BEVEZETŐ SZÁRMAZÁSA, CSALÁDJA Csorba Noémi BEVEZETŐ EGY PARTIUMI NEMESASSZONY, PETNEHÁZYNÉ KIRÁLY ANNA ÉLETÚTJA A tanulmány címében szereplő Petneházyné Király Anna nem ismeretlen a történettudományban. Személye akkor vált számunkra

Részletesebben

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VIII.

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VIII. AREOPOLISZ Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VIII. 1 2 AREOPOLISZ Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VIII. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület Székelyudvarhely 2008 3 A kiadvány megjelenését

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli."

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat IX. évfolyam 11. szám, 2014. november "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Burza a Szent István Bazilikából

Részletesebben

5. RÉSZ HABSBURG-KIRÁLYOK A SZÉTTAGOLT MAGYARORSZÁGON (1526-1711)

5. RÉSZ HABSBURG-KIRÁLYOK A SZÉTTAGOLT MAGYARORSZÁGON (1526-1711) 214 5. RÉSZ HABSBURG-KIRÁLYOK A SZÉTTAGOLT MAGYARORSZÁGON (1526-1711) 15. Magyar-lengyel kapcsolatok a XVI. században I. (Habsburg) Ferdinánd (1526-1564) és I. (Szapolyai) János (1526-1540) 1526. augusztus

Részletesebben

A székelység szerepe a középkori és a fejedelemség kori határvédelemben

A székelység szerepe a középkori és a fejedelemség kori határvédelemben 2 SIPOS GÁBOR kedvenc témáját, a boszorkánypereket, adatközlésekkel járult hozzá a nagy korpusz teljessé tételéhez, és több tanulmányban, sőt külön kötetben elemezte az erdélyi boszorkányperek jellegzetességeit.

Részletesebben

Csatáry György. A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910

Csatáry György. A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910 Csatáry György A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910 1 2 A máramarosi öt koronaváros levéltárának iratai (1326-1910) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok.

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. KALOCSA, 1935. NYOMATOTT ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

TAMÁSVÁRALJA. Warallya, Varalya, Thome Waralya, Thamas War alia, Tamas Varallya.

TAMÁSVÁRALJA. Warallya, Varalya, Thome Waralya, Thamas War alia, Tamas Varallya. TAMÁSVÁRALJA 493 TAMÁSVÁRALJA. Warallya, Varalya, Thome Waralya, Thamas War alia, Tamas Varallya. A Káta nemzetségbeli Gábor fia, Tamás mester, aki a nemzetség ősi ugocsai birtokainak határát a XIII. sz.

Részletesebben

SZENTGÁLOSKÉR Községtörténeti tanulmányok

SZENTGÁLOSKÉR Községtörténeti tanulmányok Puskás Béla SZENTGÁLOSKÉR Községtörténeti tanulmányok Szerkesztette Puskás Béla 1. számú példány Szentgáloskér Önkormányzat tulajdona Kaposvár, 2006 3 A könyv kiadója és szerkesztõje köszönetet mond mindazoknak,

Részletesebben

Zala megye történelmi olvasókönyve

Zala megye történelmi olvasókönyve Zala megye történelmi olvasókönyve Zala megye történelmi olvasókönyve Helytörténeti szöveggyűjtemény Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg, 1996. A dokumentumokat válogatta, sajtó alá rendezte, és a bevezetőket

Részletesebben

A Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma

A Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma A Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma 1888 1914 Összeállította: Hernádi László Mihály PÉCS 2001 Bevezető Eredeti terveim szerint az egész Hadtörténelmi Közleményeket feldolgoztam volna 1888 tól napjainkig.

Részletesebben

2. ELÕZMÉNYEK. A SZÉKELYFÖLDI VÁROSOK SAJÁTOS VONÁSAI

2. ELÕZMÉNYEK. A SZÉKELYFÖLDI VÁROSOK SAJÁTOS VONÁSAI 2. ELÕZMÉNYEK. A SZÉKELYFÖLDI VÁROSOK SAJÁTOS VONÁSAI 2.1. Rövid történeti áttekintõ A székelyföldi városok középkori és kora újkori történetét nemrég Benkõ Elek és szerzõtársai áttekintették, 1 így ennek

Részletesebben

JENEY-TÓTH ANNAMÁRIA IPAROSTÁRSADALOM A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON

JENEY-TÓTH ANNAMÁRIA IPAROSTÁRSADALOM A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON JNY-TÓTH ANNAÁRIA IPAROSTÁRSADALO A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON Nagymamám emlékének RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK 247 JNY-TÓTH ANNAÁRIA ÍVS BRK A KINCSS KOLOZSVÁROTT Iparostársadalom a 17. századi Kolozsváron AZ

Részletesebben

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444)

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 31 Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 1440. február 21-én Erzsébet királyné, Albert király özvegye elraboltatja a Szent Koronát. Fia, a későbbi V. László február 22-én születik

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL Szerkesztette: Szõke Lajos Berente, 2004 ELÕSZÓ Egy 1985-ben Berentére sorsvetett ember ugyan hogyan is nyúlhatna a falu múltjához, ha nem a mások keze munkája

Részletesebben

ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42.

ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALAEGERSZEG, 1997 Szerkesztő: KÁLI

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE

DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE A vetítőképes előadás elhangzott a XIX. Partiumi Honismereti Konferencián, Nagykárolyban, 2013. szeptember 7-én és a Falumúzeumban, Isaszegen, 2014. május 16-án. DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE A magyar

Részletesebben

A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI

A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 2. DEBRECEN, 2007 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. Szerkesztőbizottság: Bene János, Krankovics Ilona,

Részletesebben

Dr. Sipos III. Béla: A szenterzsébeti Szakács (Szakáts, Szakácz, Zakacz) és rokon családok története. Tartalom

Dr. Sipos III. Béla: A szenterzsébeti Szakács (Szakáts, Szakácz, Zakacz) és rokon családok története. Tartalom Dr. Sipos III. Béla: A szenterzsébeti Szakács (Szakáts, Szakácz, Zakacz) és rokon családok története Tartalom SZAKÁCS CSALÁDFA, A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBAN (MOL: PÁLMAY ADATTÁRBAN 1910) ÉS A SZAKIRODALOMBAN

Részletesebben

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010.

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010. Beke Margit Fejezetek az új- és legújabbkori elitképzéshez. A katolikus egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban. Akadémiai doktori értekezés Budapest 2010. 2 A

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA Megbízó: Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A BIATORBÁGY: SÁNDOR-METTERNICH-KASTÉLY ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSA Készítette: Budapest Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

26. évfolyam 2011. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PAPP SÁNDOR

26. évfolyam 2011. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PAPP SÁNDOR 26. évfolyam 2011. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PAPP SÁNDOR A kiadvány Nemzeti Civil Alapprogram, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

D íffiá s ODOR. SZKBfiBlLR WiRQS TÖRTÉHETE

D íffiá s ODOR. SZKBfiBlLR WiRQS TÖRTÉHETE D íffiá s ODOR SZKBfiBlLR WiRQS TÖRTÉHETE Évtizedeken át úgy tudtuk, hogy Szabadkának csak egy monográfiája, Iványi István Szabadka szabad királyi város története című kiemelkedő műve létezik. Az újabb

Részletesebben