OKLEVELEK, CÉHIRATOK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKLEVELEK, CÉHIRATOK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN"

Átírás

1 OKLEVELEK, CÉHIRATOK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN Módy György-P. Szalay Emőke A magyarországi múzeumok - a viszonylag olyan későn alapítottak is, mint a debreceni múzeum - a hagyományos múzeumi tudományágak gy űjtőterületei mellett kezdettől fogva gyarapodtak könyv-, oklevél-, és iratanyaggal, ún. apró nyomtatványokkal is. A szorosabb értelemben vett tudományos szakkönyvtárba sorolható kiadványokon kívül így a legtöbb vidéki múzeumunkban gazdag gyűjteménye van a helyi nyomdák termékeinek, családi levéltárakból bekerült nemesi okleveleknek, levelezéseknek, gazdasági, birtokigazgatási iratoknak, számadásoknak, egyéb gazdálkodási feljegyzéseknek, peres iratoknak, a helyi iparosok céhszervezetei különöző iratainak, kéziratos versgy űjteményeknek, eredeti irodalomtörténeti értékű vers-, illetve prózai munkák kéziratainak stb. Az ilyen jelleg ű- tehát nem kimondottan tárgyi múzeumi anyagot magában foglaló - gy űjteményegység megteremtése célja volt a régi debreceni Városi Múzeumnak is. Ezt a gy űjteményt gyarapította jelentős értékekkel a Déri Frigyes adományozásával ide került oklevélgyűjtemény. A helytörténeti kutatás elősegítésére, de egyáltalán az eddig a tudományos kutatók előtt kevéssé feltárt anyag bemutatása céljából összefoglaló ismertetést adunk a Déri-féle oklevélgyűjteményről és a múzeum általános történeti dokumentációs gy űjteményében őrzött, a debreceni céhekre vonatkozó anyagról. Terjedelmi okok miatt az ismertetett tételek közlésénél csak a lényeges alaki és tartalmi tudnivalók leírására szorítkoztunk. A Déri Frigyes oklevélgyűjteménye Leltári szám : D. F. 1/25 5 Erney bán országbíró márc. 18-án Budán kelt latin nyelvű oklevele. Erney bán országbíró oklevélbe foglalja a pernek eredményét, amely a király ítél őszéke el őtt Ebed fiai, Kemény, Rajnold, Jak, Ondról való Gergely, Márton, Sokródról való Izsép és Kenéz között egyrészről, másrészr ől pedig Csák bán zalai ispán és az apja Ponith képviseletében megjelent Jakab között folyt le. Az előbbiek felmutatták 6 bárónak, a király és az ifjabb királytól küldött bíráknak az oklevelét, a királynak kettős és gyűrűs pecséttel ellátott levelét, amelyek szerint Ponith makacs per és viszálykodás bűnében elmarasztaltatott 205

2 és összes birtokai ellenfeleinek ítéltettek oda, őt magát pedig a király elé rendelték, hogy, mint e vétséget az ország szokásai szerint büntetni szokták, tüzes bélyegzőt süssenek rá. Azonban a király közbelépett érdekében, valamint Csák bán, Ponith testvére is, és ezért az ellenfelek a bélyegzést elengedték, sőt 3 birtokát : Pryskét és Ákosit, Buzad monostora mellett és a Sopron megyei Lasztayt visszaadták neki ; a Vas megyei Nikcz birtokot, Sokoródot, Ozeadot, Surdot, Szentháromságot és Kokunát felosztották egymás között. Az oklevélben előforduló személynevek : Kemynus, Reynoldus, Jak, Ebed fiai, Gregorius és Martinus Ound-ról, Isep, Kenesyus Sukuroud-ról, Chak bán, Jacobus Ponith fia, Ponith, Arnoldus Nicolaus fia, Keled fia Keled. Az oklevélben előfordulóföldrajzi nevek: Ound, Sucuroud, Zala megye, Pryske, a Buzad monostor mellett fekvő Akusy, Sopron megyei Loztoy, Nikc Vas megyei falu, Ozeas, Suurd, Szentháromság, Kokuna. Hártya keskeny felhajtással, a pecsét felfüggesztésének helyén kivágva, pecsét hiányzik. Kiadva : Fejér : Codex diplomaticus VII Leltári szám : D, F. 1/ Zsigmond király január 27-én Budán kiadott latin nyelvű oklevele Korpona városa számára. Zsigmond király Korpona városának lakóit mindennemű vám fizetése alól felmenti. Az oklevélben előforduló személynevek : - Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : sólyom megye. Hártya, hátlapján rányomott pecsét nyomaival. Leltári szám : D. F. 2/ Zsigmond király Letare vasárnapján Budán kelt latin nyelvű oklevele Korpona város részére. Zsigmond király meghagyja az összes királyi vámszedőnek, hogy Korpona városának lakóitól - régi kiváltságaik értelmében - ne merjenek vámot szedni. Az oklevélben előforduló személynevek : - Az oklevélben előforduló helynevek : - Hártya, el őoldalán papírral védett kerek vörös pecsét. Leltári szám : D. F. 3/ Zsigmond király január 6-án hely nélkül kelt latin nyelvű oklevele Korpona város részére. Zsigmond átírja és megerősíti Fülöp fia János Korpona város bírájának kérésére Nagy Lajos 1369-i oklevelét, amely IV. Béla 1244-i Korpona város kiváltságait megállapító oklevelének privilegiális megerősítését tartalmazza. Az oklevélben előforduló személynevek : Philippus fia Johannes, Jacobus Gerner, Georgius Novel, Lodovicus király, Béla király, Beuth, Andreas bíró, Ladislaus veszprémi püspök, 206

3 Thoma esztergomi, Stephanus kalocsai, Urgulmus spalatoi, Nicolaus adriai, Elias zaguriai, Demetrius váradi püspökök, Ladislaus nádor, Emericus vajda, Stephanus Bubek, Petrus bíró, Nicolaus bán, Paulus étekhordó, Joannes ajtónálló, Stephanus, Georgius esztergomi, Matthias, Joannes kalocsai, Petrus Thongon egri és Georgius Lepes püspökök. Az oklevélben el őforduló helynevek : Zólyom megye, Zolium, Bozot-i apátság, Esztergom, Kalocsa, Várad. Hártya, selyem zsinóron függ ő nagy, kerek kett ős pecséttel. Leltári szám : D. F. 1/ Mátyás király március 3-án Bécs melletti Verring faluban, táborában kelt latin nyelvű oklevele Kneez Tamás részére. Mátyás király engedélyezi Kneez Tamásnak és testvérének, hogy Zsolna városa mellett fekv ő Zavody faluban levő birtokán halastavat ásasson, malmot és sörfőző házat építsen, bort és sört a kocsmákban árusítson és két jobbágyot bírjon. Az oklevélben előforduló személynevek : Thoma Knees. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Solna, Zavody. Hártya, el őlapján kerek vörös pecsét nyomaival. Leltári szám : D. F. 2/ Beatrix királyné Margit szűz ünnepe után következő 5. napon Esztergomban kelt latin nyelvű oklevele. Beatrix királyné mindenben helybenhagyja és megerősíti Dorogházi Lászlónak azon rendelkezéseit, amelyeket az ő megbízásából a bozóki prépost és a korponai polgárok között kitört határvillongások elintézésére tett. Átírja a sági konventnek 1425-ben kelt Berzeviczy Péterhez intézett jelentését, a két nevezett fél között Bród, másként Lehota falu fölött folytatott perben hozott határozatról. Az oklevélben előforduló személynevek : Ladislaus Dorogházaról, Michael Milkoviensis esztergomi püspök, Laurentius Ryndernan, Andreas Srengel, Ladislaus mester, Thoma Mayer, Valentinus Cayper, Valentinus Tremrel, Joannes Savor, Michael püspök, Henricus fia Petrus Buezevythe-ról, Joannes bíró, Ladislaus király, Sigismundus király, Stanislaus prépost, Philipus fia Joannes, Petrus, Georgius, Jacobus, Bernaldus, Paulus, Nicolaus Laurentius fia, Paulus Buederfel. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Dorogháza, Milkova, Esztergom, Bozokh, Korpona, Bród másképpen Lehotha, Buezevyth, Saag-i konvent, Buda, Bykkvitha-nak nevezett völgy, Bykerdew. Nagy hártya, Beatrix királyné aláírásával, függőpecsét elveszett. 207

4 Leltári szám : D. F. Z/25 6. II. Ulászló király március 16-án kelt latin nyelvű oklevele az Ágoston-rendi szerzetesek számára. II. Ulászló király az egri Ágoston-rendi Szent Miklós-kolostor számára a Füzesi Kormos Fülöp és felesége Anna által ajándékozott Füzes adományozását megerősíti. Az oklevélben előforduló személynevek : Philipus Kormos Füzes, felesége Anna. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Eger és Fyzes. Hártya, töredezett függ őpecséttel. Leltári szám : D. F. 1/25 6. I. Ferdinánd király márc. 24-én Bécsben kiadott nyomtatott német nyelvű oklevele az eretnekségek ellen. I. Ferdinánd király tudatja összes hatóságaival, hogy Luther és más eretnekek tanai terjedésének meggátlására vizsgáló biztosokat küld ki, megparancsolja, hogy azoknak segftségükre legyenek. Az oklevélben előforduló személynevek :- Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : - Egylapos nyomtatott papír I. Ferdinánd király aláírásával, kerek, vörös pecsét nyomával. Leltári szám : D. F. 1/ Verancsics Antal esztergomi püspöknek szept. 21-én Pozsonyban kelt latin nyelvű üdvözlő beszéde. Verancsics Antal üdvözli Rudolf trónörököst koronáztatása alkalmából. Az oklevélben el őforduló személynevek : - Az oklevélben el őforduló földrajzi nevek : - 5 lapból álló kézirat. 208 Leltári szám : D. F. 2/25 6. János Zsigmond erdélyi fejedelem Szentkereszt ünnepe után Tordán kelt latin nyelvű oklevele. János Zsigmond ítéletet mond Szücs másként Schyll Mátyás és Kalmár András özvegye között folyó perben, amely fellebbezés folytán került eléje, és visszautalja Szászsebes város hatósága elé. Az oklevélben előforduló személynevek : Joannes Bathay, Matthias Zeuch másként Schyll, Andreas Kalmár, másként Zynezy. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Zazsebes. 1 lapos papír, hátoldalra nyomott papírral fedett kis kerek pecséttel.

5 Leltári szám : D. F. 3/256. Báthory István erdélyi vajda nov. 27-én Gyulafehérváron kelt latin nyelvű oklevele. Báthory István elismeri, hogy Gistinianus György nagyludasi pap és Simighy András kisenyedi pap a sebesi és szerdahelyi káptalanok megbízottai a Szent Miklós-napi adó fejében 186 forintot lefizettek. Az oklevélben előforduló személynevek : Georgius Gistinianus, Andreas Simighy. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Nagyludas, Kys-Enyed, Sebes, Zerdahel. Egy lapos papír Báthory István aláírásával, előoldalra nyomott, papírral fedett kis kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 4/257. Báthory Kristóferdélyi vajda dec. 5-én Újváron kelt latin nyelvű oklevele. Báthory Kristóf elismeri, hogy a sebesi és szerdahelyi káptalanok megbízottai a Szent Miklós-napi ádó fejében 209 aranyforintot lefizettek. Az oklevélben szereplő személynevek : Petrus Eyehorn, Joannes Nyres. Az oklevélben szereplő földrajzi nevek : Ryn, Lakrek, Sebes, Zerdahely. Egy lapos papír, Báthory Kristóf aláírásával, elő oldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 5/257. Báthory Kristóf erdélyi vajda Somlyói Nagy Gáspár részére. január 19-én Újváron kelt latin nyelvű oklevele Báthory Kristóf Somlyói Nagy Gáspárnak adományozza a Fehér megyei Topánfalva és Byzere birtokok tiszttartóságát egy malommal és erdőhasznával együtt, magva szakadása esetén testvérére, Nagy Jánosra száll. Az oklevélben el őforduló személynevek : Gaspar Nagy Somlyoról, Joannis Nagy, Nicolaus Bözöre. Az oklevélben Fehér megye. előforduló földrajzi nevek : Somlyo, Topánfalva, Byzere, Ponor folyó, 2 lapos papír, aláírásával. elő oldalra nyomott, papírral fedett, kerek pecséttel, Báthory Kristóf Leltári szám : D. F. 6/257 Báthory Kristóferdélyi vajda augusztus 27-én Gyulafehérváron kelt latin nyelvű oklevele Szászsebes városa számára. Báthory Kristóf megparancsolja mindenkinek, akit Szászsebes városa e levél felmuta- 14 $vkönyv IV. 209

6 tósával felszólít, hogy 16 márka büntetés alatt jelenjék meg a bíróság előtt és a város peres ügyében vallja az igazságot. Az oklevélben előforduló személynevek : Emericus Enyedi, Daniel Vaday, Daniel Papay, Martinus Adamossy, Stephanus Zatmar Nemethy, Joannis Ambrosy, Gaspar Baltasary, Baltasar Simighy, Joannes Koeszegy, Andreas Samsondi, Joannes Megiery, Stephanus Va sarhely, Franciscus Demay, Gregorius Colosvary, Martinus Thury, Andreas Zippky, Gaspar Thorday, Martinus és Blasius Galgeny Pokafalva-ról, Franciscus és Gregorius Galgeny, Michael Horvath, Joannis Farkas Farnas-ról, Nicolaus Thomori Fenesd-ről, Joannis Forro, Joannis Thoronk Nagylak-ról, Marcus Isak Varasyn-ról, Gaspar Desfalvay, Franciscus Zaz Citin-ról. Az oklevélben szereplő földrajzi nevek : Zazsebes, Pokafalva, Farkas, Fenesd, Fehér megye, Nagylak, Varasyn, Citin. Egy lapos papír, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 7/257. Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem március 19-én Gyulafehéxváron kelt magyar nyelvű oklevele Szászsebes városa részére. Báthory Zsigmond utasítja Szászsebes város hatóságát, akadályozza meg, hogy Praska Péter odavaló lakost egy Kállay Péter nevű nemesember jobbágyaként birtokára elhurcolja. Az oklevélben szereplő személynevek : Praska Péter, Kalay Peter. Az oklevélben el őforduló földrajzi nevek : Zazsebes. Egy lapos papír, Báthory Zsigmond aláírásával, hátoldalra nyomott, papírral fedett gyűrűs pecséttel és címzéssel. Leltári szám : D. F. 8/257. Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem december 7-én Medgyesen kelt latin nyelvű oklevele a sebesi és szerdahelyi káptalanok részére. Báthory Zsigmond elismeri, hogy Sebes és Szerdahely káptalani megbízottaitól a Szent Miklós-napi adó fejében 209 forintot átvett. Az oklevélben el őforduló személynevek : Georgius Uyfalvay, Michael Baromlaky, Franciscus Schanopon. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Zazorbo, Zazsebes, Zerdahely. 2 lapos papír, Báthory Zsigmond aláírásával, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. 210 Leltári szám : D. F. 9/257. Kutassy János győri püspök április 8-án Bécsben kelt latin nyelvű levele az uralkodóhoz. Kutassy János kötelezi magát, hogy mindazon feltételeknek eleget fog tenni, amelyeknek ellenében az uralkodó a győri püspökséget neki adományozta.

7 Az oklevélben előforduló személynevek : Franciscus Nadasfalva, Georgius Drascovicz. Az oklevélben előfordulóföldrajzi nevek: Moson megye, Eisenstadt, Nadasfalva, Sopron, Kalocsa, Óvár. XVIII. századi egyszerű másolat. Leltári szám : D. F. 10/257. Báthory Endre bíboros, erdélyi fejedelem jún. 23-án Kolozsváron kelt latin nyelvű oklevele Szászsebes városa számára. Báthory Endre megparancsolja a szászsebesi káptalannak, hogy az általa korábban kért, a hadi eszközök szállításához szükséges kocsikat, lovakat és kocsisokat haladéktalanul állítsa elő és küldje el. Az oklevélben előforduló személynevek : - Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Sebes. 2 lapos papír, Báthory Endre aláírásával, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 1/257. Básta György Erdély főkapitánya júl. 27-én Nagyszebenben kelt latin nyelvű oklevele Szászsebes városa számára. Básta György megparancsolja, hogy mivel Szászsebes városának lakóit korábban jogtalanul kényszerítették katonái lovak, kocsik, élelmiszerek, postaszállításra és szállásadásra, többé hasonló eljárásra elő zetes fizetés nélkül senki ne merészkedjen. Az oklevélben el őforduló személynevek :- Az oklevélben el őfordulóföldrajzi nevek: Szászsebes. 2 lapos papír, Básta György aláírásával, lapok közé nyomott ovális pecséttel. Leltári szám : D. F. 2/ Básta György Erdély főkapitánya április 4-én Kolozsváron kelt latin nyelvű oklevele Szászsebes városa számára. Básta György felmenti Szászsebes városát a gabona és élelmiszer beszolgáltatásának terhe alól, tekintetbe véve a károkat, amelyeket a város a gyakori katonai átvonulások miatt elszenvedett. Az oklevélben el őforduló személynevek : Stanislav Krakkói, Georgius Kerestury. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Szászsebes, Meggyes, Krakko. 2 lapos papír, Básta György aláírásával, lapok közé nyomott ovális pecséttel.

8 Leltári szám : D. F. 3/258. Básta György Erdély főkapitánya szept. 12-én Déván kelt latin nyelvű oklevele Szászsebes városa számára. Básta György megparancsolja, hogy hadseregéből senki ne merjen Szászsebes város lakosaitól élelem- és italszolgáltatást követelni, mert ő a polgárokat ezen terhek alól felmentette. Az oklevélben előforduló személynevek :- Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Zazsebes. 2 lapos papír, Básta György aláírásával, a lapok közé ütött ovális pecséttel. Leltári szám : D. F. 4/ Básta György Erdély főkapitánya hely és év nélkül kelt német nyelvű levele az alsóausztriai rendekhez Básta György a győri, pápai és veszprémi nemesség egy kérését terjeszti pártfogóan elő nemes jó és szigorú urainak és barátainak". Az oklevélben előforduló személynevek : - Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Győr, Pápa, Veszprém. 1 lapos levél, Básta György aláírásával. Leltári szám : D. F. 5/ A gyulafehérvári káptalan levélkeresői Boldogságos Szűzanya ünnepe előtti napon kelt latin nyelvű oklevele. A gyulafehérvári levélkeres ők igazolják, hogy Erdélyi Borbála előbb Szováti Ombozy János, majd Macskásy Ferenc felesége férjére Kapy Andrásra hagyja Hunyad, Arad, Kolozs, Zaránd megyei birtokait, azok összes jövedelmével és minden ingóságát. Az oklevélben előforduló személynevek : Andreas Kapy, Barbara Erdélyi Somkerek-ről, Leonardus Erdély, Catharina Boinizit, Joannis Ombozy Zovat-ról, Franciscus Machkasy Bakay-ról, Gaspar Beököny, Sigismundus Bathory. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Somkerek, Kapi, Zovath, Bakay, Hosdo, Pochenes, Balbuk, Arany, Rapottotfalu, Gyerthianos, Piskina, Chikmo, Felseo-Nadas, Nagyoklos, Kisyd, Bosorod, Kisoklos, Pukin, Ludest, Kostest, Nagy Kalan, Zachal, Buchin, Nagydenk, Kisdenk, Martondenk, Alsovarasvize, Felseovarasvize hunyadmegyei falvak, Zeregzo, Ploh fehérmegyei falvak, Aython kolozsmegyei, Balthan, Posovan, Haznos, Vertope, Zalchoria, Zalkan, Pervan, Zlatina, Filep aradmegyei, Keresbanya, Alsóchebe, Felseochebe, Riska, Karach, Kureek, Dombrava, Nemesachyova, Pleskucza zarándmegyei falvak. Egy lapos hosszú papír, hátoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. 212

9 Leltári szám : D. F. 6/ Báthory Gábor erdélyi fejedelem nov. 9-én Gyulafehérváron kelt magyar nyelvű levele Szászsebes városához. Báthory Gábor megparancsolja Szászsebes város lakosságának, hogy 6000 fő káposztát szedjenek össze és küldjenek el Gyulafehérvárra, amelyeknek árát az adójukból el fogja engedni. Az oklevélben előforduló személynevek : - Az oklevélben el őfordulóföldrajzi nevek : Vankerek, Fejervar. 2 lapos papír, Báthory Gábor aláírásával, hátoldalán vörös pecsét nyomaival és címzéssel. Leltári szám : D. F. 7/ Báthory Gábor erdélyi fejedelem dec. 28-án Váradon kelt latin nyelvű oklevele Literáti István részére. Báthory Gábor Dévai Fenessy Literáti Istvánnak adományozza a Hunyad megyében fekvő Rusz birtokot, minden hasznával együtt. Az oklevélben előforduló személynevek : Stephanus Literati Fenessy Déva-ról, Stephanus Chyeyti, Marcus Dely, Sigismundus Báthory, Isak Cheity. Az oklevélben előfordulóföldrajzi nevek : Deva, Russ, Hunyad megye. 2 lapos papír, Báthory Gábor aláírásával, elő oldalra nyomott papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 8/ Báthory Gábor erdélyi fejedelem nov. 30-án Nagyszebenben kelt magyar nyelvű levele Szászsebes városához. Báthory Gábor meghagyja Szászsebes város hatóságának, hogy az adó meg nem fizetése miatt jelenjen meg el ő tte Vízkereszt napján Szebenben és adjon számot a késedelemr ől, valamint a gyalogosok és lovasok állításának késlekedésérő l. Az okiratban előforduló személynevek : - Az okiratban előforduló földrajzi nevek: Zazsebes. 2 lapos papír, Báthory Gábor aláírásával, hátoldalra nyomott,. papírral fedett kerek pecséttel és címzéssel.

10 Leltári szám : D. F. 10/ Káldy György okt. 12-én Nagyszombaton kelt latin nyelvű levele Modor városához. Káldy György kéri Modor város hatóságát, hogy Stankovith Jánosnak 50 forintnyi büntetését engedje el, amelyet ez azért kapott, mivel hanyag szolgájának megverése közben egy asszonyt véletlenül megütött. Az oklevélben előforduló személynevek : Joannes Stankovith. Az oklevélben el őforduló földrajzi nevek: Modor. 2 lapos papír, saját kezű írással, hátoldalon gyűrű s pecsét nyomával és címzéssel. Leltári szám : D. F. 9/ Az erdélyi szász városok és székek dec. 10-én Segesváron kötött német nyelvű egyezsége. Az erdélyi szász városok és székek, tekintve a károkat, amelyeket széthúzásuk okozott, régi jogaik és kiváltságaik védelmére szövetségre lépnek, amelyben egymás segítésére és a költségek közös viselésére kötelezik magukat. Az oklevélben előforduló személynevek : Joannes Greyssingh, Paulus Roth, Petrus Klaus, Georg Frank, Joannes Krafftt, Martinus Sichenmacher, Joannes Gmisch, Daniel Weyrauch, Martinus Detrech, Joannes Krischrichter, Bartholomeus Croner, Georgius Banias, Joannes Roth. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Nagysenk, Zazvaros. 2 lapos papír, 3 városi és a képviselők 19 gyűrű s pecsétjével és aláírásával ellátva. Leltári szám : D. F. 11/ Bethlen Gábor erdélyi fejedelem márc. 16-án Medgyesen kelt magyar nyelvű megerősítése. Bethlen Gábor megerő síti az erdélyi három nemzet által febr. 23-án Medgyesre összehívott országgyűlésen hozott törvényeket. Az oklevélben el őforduló személynevek : Báthory Gábor, Ternyei Miklós, Korniss Zsigmond, Suokösd Miklós, Kálnoki János, Bernáth Ferenc, Domokos István és Ferenc, Ghereb Ferenc és György, Nemes Balas és János, Nagy Menyhárt, Mikes Sigmond, Zeöregyey János és Ferenc, Adamossi Nemes János, Kálnoki Benedek, Demyen Ferenc, Vayda Miklós, Zeöldi Demeter, Verebely Mattyas, Colosvary János, Varadi Ghergely István, Pataki János, Regheni János, Keöreös Banyay Nagy Miklós, Zombattfalvy Boer István, Rapoithy János, Cornis Boldisar, Ternyey Pongracz, Zilvasy Boldisar, Barkonyi Gábor, Keresztury Kristóf. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Kolozsvár, Fogass, Gyulafehérvár, Brasso, Thoroczko, Beszterce, Borosjenő. 16 oldalas kézirat, Bethlen Gábor aláírásával. 214

11 Leltári szám : D. F. 12/ Bethlen Gábor erdélyi fejedelem aug. 21-én Gyulafehérváron kelt magyar nyelvű oklevele Szászsebes városához. Bethlen Gábor megparancsolja Szászsebes város lakosságának, hogy a Szebenben lakó özvegy Kannagyártó Jánosné Kerekes Margitnak öccse vagyonából az őt megillető örökségi részt adja ki, amelyet addig, arra hivatkozva, hogy az özvegy nem szászsebesi lakos és nem akar odaköltözni, vonakodott megtenni. Az oklevélben előforduló személynevek : Kannagyárto János, Kerekes Margitt. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Szeben, Szászsebes. 2 lapos papír, Bethlen Gábor aláírásával, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 13/259. Péchy Simon márc. 9-én Pozsonyban kelt magyar nyelvű levele Modor város hatóságához. Péchy Simon figyelmezteti Modor város hatóságát, hogy 1600 forintnyi adóhátralékát fizesse meg a királyi adószed őknek, mivel ezt az összeget az uralkodó azok napi kiadásának fedezésére rendelte, akik a béke megkötése érdekében fáradoznak. Az oklevélben előforduló személynevek : - Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Modor. 2 lapos papír, Péchy Simon aláírásával, hátoldalon gyűrűs pecsét nyomával és címzéssel. Leltári szám : D. F. 14/ II. Ferdinánd császár május 13-án Bécsben kelt német nyelvű általános parancsa. II. Ferdinánd császár általános parancsban rendeli el, hogy a párbajozás halálbüntetés terhe alatt tilos. Az oklevélben előforduló személynevek :- Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: - Egylapos nyomtatott oklevél, II. Ferdinánd aláírásával, előoldalra nyomott nagy kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 15/ L Rákóczi György erdélyi fejedelem május 19-én Kolozsváron kelt latin nyelvű oklevele. Rákóczi György értesíti a hatóságokat, hogy Almádi András közbenjárására megke- 215

12 gyelmezett Kovács Istvánnak, aki egy lovat erőszakkal elrabolt, azzal a feltétellel, hogy egy év és 3 nap alatt megegyezik a károsultakkal. Az oklevélben előforduló személynevek : Andreas Almadi Szana-ról, Stephanus Kovách, Joannes Nagyfalvi. Az oklevélben előfordulóföldrajzi nevek: Szana, Colosvar, Boncyda. 2 lapos papír, Rákóczi György aláírásával, elő oldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 16/ Eszterházy Miklós jún. 25-én Tarcsőn kelt latin nyelvű levele Bécsújhely hatóságához. Eszterházy Miklós levéllel fordul Bécsújhely hatóságához, amelyben igyekszik elsimítani az ellentéteket, egyrészt a borkivitel ügyében, melyben a város megkárosítva érezte magát, másrészt fraknói gazdatisztjével támadt nézeteltérések dolgában. Az oklevélben előforduló személynevek :- Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Neostadt, Tarcha, Frakno, Acidula. 2 lapos papír, Eszterházy Miklós aláírásával, hátoldalra nyomott, papírral fedett ovális pecséttel és címzéssel. Leltári szám : D. F. 17/ I. Rákóczy György erdélyi fejedelem május 6-án Gyulafehérváron kelt latin nyelvű oklevele Kisházai Nikodin Mihály számára. I. Rákóczy György hívének Kisházai Nikodin Mihálynak adományozza a Bihar megyei Kisházán levő házakat és telkeket az összes hasznukkal együtt. Az oklevélben előforduló személynevek : Michael Nikodin Kishaza-ról, Blasy Heölgy, Ladislaus Blas, Franciscus Varga, Anna Király, Stephanus Pethnehazi, Ambrosius Kornya, Matthias Kovacsy, Martinus Markossfalvi. Az oklevélben előfordulóföldrajzi nevek : Kisháza, Bihar megye. 2 lapos papír, I. Rákóczi György aláírásával, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 18/ I. Rákóczi Győrgy május 27-én Gyulafehérváron kelt latin nyelvű oklevele Gyulaffy Borbála részére. I. Rákóczi György átírja és megerősíti Kapy András özvegye Gyulaffy Borbála kérésére a gyulafehérvári káptalannak 1628-ban kelt oklevelét, amely a Kapy András és Nagyrápolty Macskássy János és György között Hunyad, Fehér és Kolozs megyében fekvő birtokai ügyében létrejött egyezséget tartalmazza. Az oklevélben előforduló személynevek : Barbara Gyulaffy, Andreas Kapy, Joannes és 21 6

13 Georgius Machkasi Nagy Rapolt-ról, Paulus Machykasi, Barbara Erdelyi, Franciscus Machykasi Bakai-ról, Lazarus Csuna, Jantul, Blenda, Bareb Csurka, Okra Bart, Csurka Lup, Bart Peteu, Rakato Abran, Mara Lup, Mara Jos, Rusz Joanos, Eskoda Lup balbuki jobbágyok, Pucza Laczko, Mara Csurka, Bartsa Vincze, Mara Peter, Ban Dan, Offra Barczika, Vesz, Bota Ztan, Franczul, Laza Jovon, Putza Jovanos, balbuki jobbágyok, Mixa Buda, Onia Mixa, Tiba Ofra, Ofra Nesa hunyad megyeiek. Az oklevélben el őfordulóföldrajzi nevek: Bakay birtok, Balbuk, Baltsa, Posagsa, Szlaczova, Petö, Skyn Zlatina, Filepkeö, Hosdo hunyad megyei, Aithon kolozsi, Kerekszo fehér megyei, Piskincz kolozs megyei birtokok. 5 papírlapból összeragasztva, előoldalán kerek vörös pecsét töredékével. Leltári szám : D. F. 20/ I. Rákóczi György erdélyi fejedelem aug. 6-án Fogarason kelt latin nyelvű oklevele Dallyay Literatus András számára. I. Rákóczi György megparancsolja kancelláriája jegyzőinek és Hunyad megye hatóságának, hogy Dallyay Literatus Andrást iktassák be Totesd faluban levő azon birtokrészbe, amelyet feleségétől 200 forintért zálogba vett. Az oklevélben el őforduló személynevek : Blasius Dengeleghy, Franciscus Jeney, Michael Siklosi, Joannes Kaszoni, Georgius Pünkösd, Michael Samsondy, Stephanus Miskey, Franciscus Galambody, Stephanus Bardy, Thoma Pavay, Stephanus Beöleöny, Thoma Dio szeghy, Franciscus Stendy, Gregorius Bakosnizcza, Joannes Lukudy Dempsus-ról, Joannes és Stephanus Mocs Paklisa-ról,Georgius Nandra Nagytopolina-ról, Franciscus Zallaspataky, Koszta Jaczint Topolina-ról, Kender Zhiulaj Nagy Zhiula-ról, Georgius Posan Nagytopolina-ról, Nicolaus Romok Pudokfalva-ról, Sigismundus Fentes és Andreas Literatus Dallyay. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Totesd, Dempsus, Paklisa, Nagytopolina, Játzinttopolina, Nagycsula, Pudokfalva. Egylapos papír, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 19/ A kolozsmonostori konvent oklevél keresői dec. 17-én kelt 1588-as latin nyelvű oklevél átírása. A kolozsmonostori konvent oklevél keresői Barcsay György kérésére átírják Báthory Zsigmond 1588-as oklevelét, amelyben a fejedelem elrendelte, hogy Karánsebesi Vajda Bonaventurának a Macskássy család Hunyad és Fehér megyei birtokaiból az ő t jog szerint megillető rész adassék ki. Az oklevélben előforduló személynevek : Sigismundus Báthory Somlyo-ról, Machykassy Bonaventura Vajda Karasebesről, Georgius Barczyay, Martinus Adamosy, Stephanus Vasarhelyi, Georgius Nagy, Stephanus Zatthmar Nemethy, Franciscus Devay, Daniel Va day, Daniel Papay, Gaspar és Joannes Czyaky, Paulus Bagosi, Joannes Zattmary, Michael Kolosvary, Joannes Thorday, Georgius, Stephanus Vajda Karansebes-ről, felesége Margaretha, Jobb, Joannes Machykassy, Paulus Machykassy Rápolt-ról, Joannes Machy- 217

14 kassy, Gaspar Machykassy, Franciscus Machykassy Bakay-ról, Georgius Bakay, Peter, Paulus, Franciscus Machykassy, Samuel Beltheky, Emericus Vas, Georgius Barchay. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Bulbuk, Hordo, Arany, Rapolth, Tottfalu, Gyerttyanos másként Keorfenes, Nagy Aklos, Kis Aklos, Felseo Kithid, másként Bucsurugy, Also Kithid, Felseö Nadasd, Nagy Kalan, Felseő és Also Kalan, Zach...1, Kis Denk, Marthon Denk, Nagy Denk, Alsó Varasvize, Felseo Varasvize, Also és Felseö Ozathyora, Buchyn, Ludasd, Koztesd, Puteny, Irkenc hunyad megyei falvak, Zeregzo fehér megyei falu. 2 lapból összeragasztott papír, hátoldalán papírral fedett sárga pecsét. 39. Leltári szám : D. F. 21/259. Draskovich János gróf ápr. 14-én Selenovnikban kelt latin nyelvű levele a magyar udvari tanácsosokhoz. Draskovich János gróf kéri az uralkodó magyar tanácsosait, eszközöljék ki azonnal beiktatását a báni méltóságra, amelyre az uralkodó már 8 hónapja kinevezte, különben a helyzet mind a lakosság, mind a katonaság körében egyre rosszabbodik. Az oklevélben előforduló személynév : - Az oklevélben előfordulóföldrajzi nevek : - 2 lapos papír, Draskovich János aláírásával, hátoldalra ütött, papírral fedett ovális pecséttel és címzéssel. Leltári szám : D. F. 22/ I. Rákóczi György erdélyi fejedelem okt. 28-án Medgyesen kelt latin nyelvű oklevele. I. Rákóczi György ítéletet mond egyrészrő l Nagyrápolti Macskássy György és János, másrészről Gyulaffy Borbála között már 1627 óta több Hunyad megyei birtok fölött folyó perben, mely Hunyad megye hatóságától fellebbezés révén került hozzá s a pert ismét a megyei törvényszék elé utalja, kötelezve a feleket bizonyító okleveleik felmutatására. Az oklevélben előforduló személynevek : Michael Boldeleghi Ercze-ről, Nicolaus Gere Agyaghfalva-ról, Joannes és Georgius Maczkassy Nagy Rapolt-ról, Barbara Gyulaffy, Andreas Kapi, Sigismundus Barcziai Nagy Barczia-ról, Blasius Mascai Nyaradkeö-r ől, Stephanus Vazsolczi Colosvar-ról, Petrus Maczkassi, Petrus Nagy Nagy Rapolth-ról. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Udvarhely, Marus, Hunyad megye, Ercze, Nagy Rapolt, Agyagfalva, Nagybarczia, Nyaradkeö, Colosvar, Bulbuk, Balosa, Zalszona, Posega, Pekeo, Spui, Zlatina, Filepkeö. 3 lapból összeragasztott papír, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecsét nyomaival.

15 Georgius Machkasi Nagy Rapolt-ról, Paulus Machykasi, Barbara Erdelyi, Franciscus Machykasi Bakai-ról, Lazarus Csuna, Jantul, Blenda, Bareb Csurka, Okra Bart, Csurka Lup, Bart Peteu, Rakato Abran, Mara Lup, Mara Jos, Rusz Joanos, Eskoda Lup balbuki jobbágyok, Pucza Laczko, Mara Csurka, Bartsa Vincze, Mara Peter, Ban Dan, Offra Barczika, Vesz, Bota Ztan, Franczul, Laza Jovon, Putza Jovanos, balbuki jobbágyok, Mixa Buda, Onia Mixa, Tiba Ofra, Ofra Nesa hunyad megyeiek. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Bakay birtok, Balbuk, Baltsa, Posagsa, Szlaczova, Petö, Skyn Zlatina, Filepkeö, Hosdo hunyad megyei, Aithon kolozsi, Kerekszo fehér megyei, Piskincz kolozs megyei birtokok. 5 papírlapból összeragasztva, előoldalán kerek vörös pecsét töredékével. Leltári szám : D. F. 20/ I. Rákóczi György erdélyi fejedelem aug. 6-án Fogasson kelt latin nyelvű oklevele Dallyay Literatus András számára. I. Rákóczi György megparancsolja kancelláriája jegyzőinek és Hunyad megye hatóságának, hogy Dallyay Literatus Andrást iktassák be Totesd faluban levő azon birtokrészbe, amelyet feleségétől 200 forintért zálogba vett. Az oklevélben el őforduló személynevek : Blasius Dengeleghy, Franciscus Jeney, Michael Siklosi, Joannes Kaszoni, Georgius Pünkösti, Michael Samsondy, Stephanus Miskey, Franciscus Galambody, Stephanus Bardy, Thoma Pavay, Stephanus Beöleöny, Thoma Dio szeghy, Franciscus Stendy, Gregorius Bakosnizcza, Joannes Lukudy Dempsus-ról, Joannes és Stephanus Mocs Paklisa-ról, Georgius Nandra Nagytopolina-ról, Franciscus Zallaspataky, Koszta Jaczint Topolina-ról, Kender Zhiulaj Nagy Zhiula-ról, Georgius Posan Nagytopolina-ról, Nicolaus Romok Pudokfalva-ról, Sigismundus Fentes és Andreas Literatus Dallyay. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Totesd, Dempsus, Paklisa, Nagytopolina, Játzinttopolina, Nagycsula, Pudokfalva. Egylapos papír, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 19/ A kolozsmonostori konvent oklevél keresői dec. 17-én kelt 1588-as latin nyelvű oklevél átírása. A kolozsmonostori konvent oklevél keresői Barcsay György kérésére átírják Báthory Zsigmond 1588-as oklevelét, amelyben a fejedelem elrendelte, hogy Karánsebesi Vajda Bonaventurának a Macskássy család Hunyad és Fehér megyei birtokaiból az ő t jog szerint megillet ő rész adassék ki. Az oklevélben előforduló személynevek : Sigismundus Báthory Somlyo-ról, Machykassy Bonaventura Vajda Karcsebesről, Georgius Barczyay, Martinus Adamosy, Stephanus Vasarhelyi, Georgius Nagy, Stephanus Zatthmar Nemethy, Franciscus Devay, Daniel Va day, Daniel Papay, Gaspar és Joannes Czyaky, Paulus Bagosi, Joannes Zattmary, Michael Kolosvary, Joannes Thorday, Georgius, Stephanus Vajda Karansebes-ről, felesége Margaretha, Jobb, Joannes Machykassy, Paulus Machykassy Rápolt-ról, Joannes Machy- 217

16 kassy, Gaspar Machykassy, Franciscus Machykassy Bakay-ról, Georgius Bakay, Peter, Paulus, Franciscus Machykassy, Samuel Beltheky, Emericus Vas, Georgius Barchay. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Bulbuk, Hordo, Arany, Rapolth, Tottfalu, Gyerttyanos másként Keorfenes, Nagy Aklos, Kis Aklos, Felseo Kithid, másként Bucsurugy, Also Kithid, Felseö Nadasd, Nagy Kalan, Felseő és Also Kalan, Zach...1, Kis Denk, Marthon Denk, Nagy Denk, Alsó Varasvize, Felseo Varasvize, Also és Felseö Ozathyora, Buchyn, Ludasd, Koztesd, Puteny, Irkenc hunyad megyei falvak, Zeregzo fehér megyei falu. 2 lapból összeragasztott papír, hátoldalán papírral fedett sárga pecsét. 39. Leltári szám : D. F. 21/259. Draskovich János gróf ápr. 14-én Selenovnikban kelt latin nyelvű levele a magyar udvari tanácsosokhoz. Draskovich János gróf kéri az uralkodó magyar tanácsosait, eszközöljék ki azonnal beiktatását a báni méltóságra, amelyre az uralkodó már 8 hónapja kinevezte, különben a helyzet mind a lakosság, mind a katonaság körében egyre rosszabbodik. Az oklevélben előforduló személynév : - Az oklevélben előfordulóföldrajzi nevek : - 2 lapos papír, Draskovich János aláírásával, hátoldalra ütött, papírral fedett ovális pecséttel és címzéssel. Leltári szám : D. F. 22/ Rákóczi György erdélyi fejedelem okt. 28-án Medgyesen kelt latin nyelvű oklevele. I. Rákóczi György ítéletet mond egyrészrő l Nagyrápolti Macskássy György és János, másrészről Gyulaffy Borbála között már 1627 óta több Hunyad megyei birtok fölött folyó perben, mely Hunyad megye hatóságától fellebbezés révén került hozzá s a pert ismét a megyei törvényszék elé utalja, kötelezve a feleket bizonyító okleveleik felmutatására. Az oklevélben előforduló személynevek : Michael Boldeleghi Ercze-ről, Nicolaus Gere Agyaghfalva-ról, Joannes és Georgius Maczkassy Nagy Rapolt-ról, Barbara Gyulaffy, Andreas Kapi, Sigismundus Barcziai Nagy Barczia-ról, Blasius Mascai Nyaradkeö-r ől, Stephanus Vazsolczi Colosvar-ról, Petrus Maczkassi, Petrus Nagy Nagy Rapolth-ról. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Udvarhely, Marus, Hunyad megye, Ercze, Nagy Rapolt, Agyagfalva, Nagybarczia, Nyaradkeö, Colosvar, Bulbuk, Balosa, Zalszona, Posega, Pekeo, Spui, Zlatina, Filepkeö. 3 lapból összeragasztott papír, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecsét nyomaival.

17 Leltári szám : D. F. 23/260. I. Rákóczi György febr. 1-én Fogasason kelt magyar nyelvű levele Eötveös Mihály Bacs város bírájához. I. Rákóczi György utasítja Eötveös Mihály bírót, hogy a moldvai vajda hozzá intézett kérelmét ne teljesítse, mivel a saját országából nem engedélyezte 25 forint árú marha kihozatalát. Az oklevélben előforduló személynevek : Eötveös Mihály. Az oklevélben el őfordulóföldrajzi nevek : Bacs, Moldova. 2 lapos papír, I. Rákóczi György aláírásával, hátoldalára nyomott, papírral fedett kerek pecséttel és címzéssel. Leltári szám : D. F. 24/ I. Rákóczi György jan. 7-én Fogasason kelt magyar nyelvű oklevele Hunyad megye hatóságához. I. Rákóczi György megparancsolja Hunyad megye hatóságának, hogy Alsószilvási János deák udvari szolgája és Felsőszilvási Dik János és Demeter perében minden halasztás nélkül a legelső gyűlésen mondjon ítéletet. Az oklevélben el őforduló személynevek : Also Szilvasi János, Felseö Szilvasi Dik Janos és Demeter. Az oklevélben el őforduló földrajzi nevek: Hunyad megye. 2 lapos papír, I. Rákóczi György aláírásával, hátoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel és címzéssel. Leltári szám : D. F. 25/ I. Rákóczi György dec. 16-án Váradon kelt latin nyelvű levele III. Ferdinándhoz. I. Rákóczi György értesíti III. Ferdinándot, hogy Szalai Barkóczy Lászlót, aki az uralkodó ajánlólevelével jött, tőle telhetően mindenben támogatta ügyei elintézése során, és az megelégedetten távozott. Az oklevélben előforduló személynevek : Ladislaus Barkoczi De Szala. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Zala. 2 lapos papír, I. Rákóczi György aláírásával, hátoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel és címzéssel.

18 Leltári szám : D. F. 27/260, 44. I. Rákóczi György május 14-én Fogasson kelt magyar nyelvű levele Hunyad megye hatóságához. I. Rákóczi György utasítja Hunyad megye hatóságát, hogy Szilvási Jánosnak, a fejedelemasszony deákjának Felsőszilváni Dik Demeterrel való perében tegyen igazságot a legközelebbi gyűlésen, figyelmen kívül hagyva a Dik Demeter által esetleg bemutatandó, az ország törvényeivel ellenkező kiváltságlevelet. Az oklevélben előforduló személynevek : Szilvassy János, Felseö Szilvasi Dik Demeter. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Hunyad megye. 2 lapos papír, I. Rákóczi György aláírásával, hátoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel és címzéssel. Leltári szám : D. F. 26/ II. Rákóczi György erdélyi fejedelem febr. 17-én Gyulafehérváron kelt latin nyelvű oklevele Alsónádasdi Pap András részére. II. Rákóczi György utasítja Hunyad megye hatóságát, hogy Alsónádasdi Pap Andrást iktassák be a megyében fekvő Russ falu birtokába, amelyet ő 1200 forintért zálogosított el neki. Az oklevélben előforduló személynevek : Nicolaus Fejerniki Also Szilvas-ról, Matthias Balogh Alpertes-ről, Andreas Pap Also Nadas-ról. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek : Hunyad megye, Russ, Also Szilvas, Alpertes, Also Nadas. Egylapos papír, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 1/ János kalocsai érsek márt. 12-én kelt latin nyelvű levele a császárhoz. János kalocsai érsek megköszöni az uralkodó kegyét, amellyel a Csanádi püspökséget neki adományozta. Az oklevélben előforduló személynevek : - Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Csanád, Kalocsa. 2 lapos papír, János érsek aláírásával, hátoldalra nyomott kis gyűrűs pecséttel és címzéssel.

19 Leltári szám : D. F. 3/ Thököly István márc. 29-én Keresztúron kelt latin nyelvű levele az uralkodóhoz. Thököly István értesíti az uralkodót, hogy a legújabb országgy ű lés törvényei értelmében az esztergomi érsekkel és a nádorral egyetértésben Sopronba összehívta az adószed ő ket és az ország jövedelmeinek kezelőit, hogy számadásaikat megvizsgálhassák. Az oklevélben el őforduló személynevek : Georgius Szelepczeni. Az oklevélben el őforduló földrajzi nevek : Sopron, Kalocsa. Egylapos papír, Thököly István aláírásával. Leltári szám : D. F. 2/ II. Rákóczi György júl. 20-án Székelyhídon kelt latin nyelvű oklevele Barcsay Ákos számára. II. Rákóczi György megparancsolja a fejedelmi udvar írnokainak, esküdt nótáriusainak és Hunyad megye hatóságának, hogy Barcsay Ákost iktassák be a Hunyad megyei Russ falu birtokába, amelyet 1200 forintért elzálogosftott neki. Az oklevélben előforduló személynevek : Moyses Székely, Joannes Kökösi, Stephanus Viski, Gaspar Diosi, Basilius Zambo, Petrus Dalnoki, Stephanus Farnatoni, Michael Farkas, Petrus Kürtösi, Joannes Pavai, Michael Joo, Ladislaus Balo, Stephanus Doboly, Acatius Barcsay Nagy Barcsa-ról, Andreas Pap Sztrigyszentgyörgyrő l. Az oklevélben el őforduló földrajzi nevek : Hunyad megye, Lugos, Karansebes, Russ, Nagybarcsa, Sztrigyszentgyörgy. Egylapos papír, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 4/ Barcsay Ákos erdélyi fejedelem május 11-én Déván kelt magyar nyelvű levele. Barcsay Ákos elrendeli az összes hatóságoknak, hogy Szászsebes városát támogassák az adó behajtásában, amelyet a város a múlt nyáron a tatároknak fizetett sarc fejében vetett ki és egyes odamenekült lakosok vonakodnak lefizetni. Az oklevélben el őforduló személynevek : - Az oklevélben el őforduló földrajzi nevek : Szászsebes. 2 lapos papír, Barcsay Ákos aláírásával, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 5/ Thököly István gróf május 13-án Stubnyafürdőn kelt latin nyelvű levele az országos rendekhez. Thököly István válaszol az Eperjesen gyűlést tartó országos rendeknek az uralkodó és 221

20 az erdélyi fejedelem között kitört egyenetlenségek ügyében, s megígéri, hogy minden erejével támogatni fogja a rendek törekvéseit. Az oklevélben előforduló személynevek : Rákóczi fejedelem. Az okiratban előfordulóföldrajzi nevek : Eperjes. Egylapos papír, Thököly István aláírásával. Leltári szám : D. F. 6/26 1. Kemény János erdélyi fejedelem febr. 14-én Radnán kelt magyar nyelvű levele a vármegyék és székek hatóságaihoz. Kemény János utasítja a hatóságokat, hogy Szászsebes városát támogassák a pénzbeszedésben, ugyanis a múlt nyáron a tatár betörés alkalmával a város kénytelen volt sarccal megváltani magát, és ebb ő l a környékből odamenekültek most nem akarják a rájuk eső részt lefizetni. Az oklevélben előforduló személynevek : - Az oklevélben előfordulóföldrajzi nevek: Szászsebes. 2 lapos papír, Kemény János aláírásával, lapok közé nyomott kerek pecséttel. Leltári szám : D. F. 8/ Kemény János ápr. 25-én Besztercén kelt latin nyelvű oklevele Hunyad megye hatóságához. Kemény János megparancsolja, hogy mindenki, akit Csulai György superintendens özvegye Tisza Erzsébet ezen oklevéllel felszólít, az ő ügyében a hatóság előtt jelenjen meg, és ott eskü alatt legjobb tudása szerint adja elő az igazságot. Az oklevélben előforduló személynevek : Elisabeth Tisza, Csiulai György felesége, Petrus Borsai, Sigismundus Varadi, Joannes Papai, Emeritus Literati, Matthias More Poklosa-ról, Michael és Daniel Merih Felseö Szalas Pataka-ról, Ladislaus és Gaspar Csiulai Nagy Csiula-ról. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Hunyad megye,poklosa,felsc ő Szalas Pataka, Nagy Csiula. 2 lapos papír, lapok közé nyomott kerek pecséttel. 222 Leltári szám : D. F. 7/ Kemény János június 7-én Medgyesen kelt latin nyelvű oklevele. Kemény János meghagyja kancelláriája alkalmazottainak és Fehér, Hunyad, Kolozs, Torda megye hatóságainak, hogy Csulai György özvegye Tisza Erzsébet kérésére hallgassák ki Oncsokfalvai Romoz Miklóst, vajon valóban történt-e elő tte valami megállapodás Csulai és Keresztesy Ferenc között. Az okiratban előforduló személynevek : Georgius Mihalyfalvi, Andreas Biró, Stephanus Borbereki, Blasius Szentkirályi, Franciscus Dalyai, Joannes Szegedi, Franciscus Pocsai,

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián )

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián ) 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián - 2009) 3. Bakai László 2006 Nyíregyházi Sportc. 0:46,46 4. Ullaga Ármin 2006 Debreceni Sportc. SI 0:43,10 5. Sütő Alexander

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K

N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K 506 Nyelvtörténeti adatok dott szavakat beillesztették nyelvünk szerkezetébe, úgy ragozták őket, oly módon használták, mint a nyelvhez tartozó ősi szavakat. Ez a több évezredes folyamat még ma is folytatódik.

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

XII. 1. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái

XII. 1. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XII. 1. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1544 Terjedelme: 348 darab (5 doboz) Helyrajzi jelzete:

Részletesebben

I. Tekergők Se 95. III. Szolnoki SC-SI "A" 155

I. Tekergők Se 95. III. Szolnoki SC-SI A 155 IV. Sport XXI. Észak-Alföldi Régió Mezei Bajnoksága neve Versenyző neve Szül Helyezés Összpontszám Hajdú Barbara 1. Sajtos Levente 4. Rozs András 2007 10. Szűcs Petra 2007 13. Radácsi István 14. Szabó

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló:

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: 1. Farkas Tamás 4313,179 2. Kucsera Bálint 2345,124 3. Zengő Márk 1445,124 4. Komjáti Zoltán 1382,624 5. Lupis Dániel 1345,124 6. Kovács Gergely 1215,957 7. Róth Barnabás

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012 Esztergomi SC 1. Esztergomi SC Játékhely: Szentgyörgymező Olvasókör Esztergom,Andrássy út 23. Csapatvezető: Tóth Gyula 1 FM 23201 Horvath Mario 00.00.1971 SVK 14900912 2316 2 8901 Burghardt Jozsef 00.00.1969

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

I.osztály Ősz Eredményei. XV. FORDULÓ Elmaradt mérkőzése

I.osztály Ősz Eredményei. XV. FORDULÓ Elmaradt mérkőzése SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG 9700SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 8. 2016. év I.osztály Ősz Eredményei XV. FORDULÓ Elmaradt mérkőzése Egyetemi SE - Delphi Dozen 4 : 3 ( 1 : 3 ) Gólszerzők : Kalmár Sz., Héra cs.,

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye 1.) A támogatás célja: Hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújításának

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei helyezés pontszám név iskola 1. 124 Póda Katica Bíborka 1. 124 Sárközi Eszter Móricz Zsigmond Általános 2. 122 Marschalkó Csinszka 2. 122 Kovács Ádám Győri

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Bethlen Gábor Közg. Szki. 48,100 1 47,700 1,000 46,550 1 47,800 1 190,150 2 Szeged Széchenyi I. Gimn. és Szki. 47,600 2 46,700 2 46,250 2 47,400 2 187,950 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

100 m fiú gyorsúszás "B" 1. versenyszám

100 m fiú gyorsúszás B 1. versenyszám 100 m fiú gyorsúszás "B" 1. versenyszám 2. Lendvai András 1996 Református Gimn. 9:99,99 3. Mészáros Dániel 1992 Pápai GSZKI Mező 9:99,99 4. Nimsz Valentin 1993 Pápai GSZKI Mező 9:99,99 5. Szólás Jakab

Részletesebben

Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság

Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság Csapat neve: Gyál, Zrínyi Miklós Ált. Isk. Egyéni absz. helyezési összeg:66 Csapat helyezése:1 4 454 FEKETE Olivér 00:05:43 10 453 FEKETE Márk 00:05:54 25 455 GÉGÉNY József 00:06:10 27 456 ROSTÁS Zsolt

Részletesebben

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter gyermek fiú EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY Helyezés Pontszám Csapat Edző 1 34,25 Magvasi Marcell BHSE Reszeli Tamás 2 33,75 Gollob Ádám BHSE Reszeli Tamás 3 33,05 Vizlendvai Máté Hevesi DSE Nagykanizsa Vizlendvai

Részletesebben

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola Helyezés Név Szül.év Iskola IV. korcsoport leány 1. Kovács Kata Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium 3. Gerhák Petra i Széchenyivárosi Arany

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

HBm-i CSapatbajnokság 2013/ Erősorrendek 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé

HBm-i CSapatbajnokság 2013/ Erősorrendek 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé 1 Erdei Lajos 1942 HUN 736538 2404 00.00.1955 senior 2 Bende Sandor 1900 HUN 729191 2396 00.00.1965 3 Kovacs Attila Istvan 1841 HUN 711195 8793 00.00.1971 4 Nagy Sandor 1845

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

50 m lány hát 1. versenyszám

50 m lány hát 1. versenyszám 50 m lány hát 1. versenyszám 1. Bertalanics Enikı 2004 Komthermál Komárom 1:25,00 2. Csurgó Lola 2003 Komthermál Komárom 59,00 3. Ollé Tamara 2001 Esztergomi Úszó Klub 54,90 4. Rákosi Panka 2002 Esztergomi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Dunavarsányi Futónap 2015 Férfi korcsoport RAJT HELYEZÉS EREDM KORCSO VERS NEV NEME :37 18 km g Glázer György Férfi

Dunavarsányi Futónap 2015 Férfi korcsoport RAJT HELYEZÉS EREDM KORCSO VERS NEV NEME :37 18 km g Glázer György Férfi 42001 1 31:37 18 km g Glázer György Férfi 2129 2 35:42 18 km g Nagy János Férfi 35 3 36:11 18 km g Nyikon Csaba Férfi 42006 4 37:59 18 km g Burián Attila Férfi 2125 5 39:18 18 km g Adamcsik János Férfi

Részletesebben

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv Verseny helyszíne, időpontja:miskolc Tábori László futófolyosó 0..0. Korcsoport :U Csapat neve: Eger B Kiss Domonkos 00. Kiss András 00. Horváth Kristóf 00. Jancsik Petra 00. Kiss Virág 00.0 Kormos Bence

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Soós gyökerek kutatása

Soós gyökerek kutatása Soós gyökerek kutatása Lezárva: 2008. szeptember 8. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Bakonyszentlászlói temet0 SOÓS PÁLNÉ szül: KOVÁCS MÁRIA született: 1862. dec.

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

XII. FAZEKAS KUPA. Kiskunhalas, április 13. I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

XII. FAZEKAS KUPA. Kiskunhalas, április 13. I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szeged Arany János Ált. Isk. 44,700 1 45,400 1 46,900 1 137,000 2 Bácsalmás Vörösmarty Ált. Isk. 44,500 3 44,800 2 45,200 2 134,500 3 Izsák Izsáki ÁMK Táncsics Mihály Ált. Iskolája

Részletesebben

Pápai Úszó Diákolimpia V-VI.KCS Csapatonkénti rajtlista Pápai Úszó Sportegyesület 1.oldal. Acsády SZKI

Pápai Úszó Diákolimpia V-VI.KCS Csapatonkénti rajtlista Pápai Úszó Sportegyesület  1.oldal. Acsády SZKI Pápai Úszó Diákolimpia 2011-12 V-VI.KCS Csapatonkénti rajtlista Pápai Úszó Sportegyesület www.puse.hu 1.oldal Acsády SZKI B 1 5 Szólás Jakab 1996 9:99,99 B 4 3 Jákli Péter 1996 9:99,99 B 2 2 Varga Dávid

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

IV. futam kategóriánkénti eredménylista

IV. futam kategóriánkénti eredménylista Férfi Újonc A (2007 - ) 1 404 BODNÁR Alex Dániel 2007 00:16:04 Csepel Dolphins SC Férfi 14 00:03:48 00:09:14 00:01:03 00:01:57 +00:00:00 2 405 HOLBA Zsombor 2007 00:16:05 Csepel Dolphins SC Férfi 15 00:03:45

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2011/2012

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2011/2012 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 121044 124333 BERNECZEI LÁSZLÓ BRENNER KRISZTIÁN 1994.01.18. 1995.05.14. KOVÁCS ANDREA EPERJESI EDIT 113378 122460 CSERKI ZSOMBOR DOBOS

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp.,

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp., III. kcs. Fiú csapat Hely Csapat Pont 1. X. ker. Szent László Általános Iskola 2860 2. IV. ker. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 2670 3. XXI. ker. Kazinczy Általános Iskola 2664 4. XIII. ker. Ének-Zenei

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS PONTS ZÁM NÉV 1. 72 Németh Zsolt I. angol KATEG ÓRIA NYELV ISKOLA VÁROS FELKÉSZÍTŐ TANÁR 2. 71 Eke Laura I. angol Kazinczy Ferenc Református

Részletesebben