Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)"

Átírás

1 Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS

2 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényt június 23-án módosította a magyar Országgyűlés. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően intézményünk megalkotta helyi Intézményi Minőségirányítási Programját (a továbbiakban IMIP vagy MIP). A Ciszetrci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium helyi Minőségirányítási Programja tartalmazza: az intézményi minőségpolitikát és a minőségfejlesztési rendszert, az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és az azok megvalósítását szolgáló elképzeléseket, az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Részlet a közoktatási törvény módosításából: A közoktatási intézmény feladatai: hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. - Az intézményi irányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. - Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. - Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. A törvényi előírásnak megfelelően az intézmény kialakítja partnerközpontú minőségirányítási programját. E feladatok teljesítéséhez lehetséges közvetlen partnereink: - az intézményben dolgozó pedagógusok, - az intézmény alkalmazotti köre, - az intézményben neveltek, diákok szülei, - az intézményben neveltek, diákok, - az intézménnyel kapcsolatban álló óvodák, mint a bejövő tanulók kibocsátó intézményei, - a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, mint a kimenő diákok legfontosabb fogadó intézménye, valamint a város (és megye) katolikus és más középiskolái. Az intézmény közvetett partnerei: - Katolikus Pedagógiai Szervezési Továbbképzési Intézet - Egyházmegyei Katolikus Iskola Bizottság - Tankönyvkiadók - Családsegítő Szolgálat (az intézmény orvosa és a védőnő) - a városi Nevelési Tanácsadó - az intézménnyel kapcsolatban álló egyházak - sportegyesületek, ahol diákjaink egyesületi tagok - egyéb művészeti iskolák - kulturális intézmények A MIP stratégiai alapdokumentuma az intézmény működésének. 2

3 I. 2. Az intézmény bemutatása Intézményünk 1991 és 2007 között formálódott négyféle nevelési-oktatási tevékenységet végző három különböző, de egymás mellett elhelyezkedő telephelyen működő, intézményegységekből álló közös igazgatású, összetett intézménytípussá. Óvodánk 1954-től állami óvodaként, majd 1991 óta a Miasszonyunk Női Kanonokrend fenntartásával működött és fogadja a gyermekeket. A Miasszonyunk Női Kanonokrend által alapított és fenntartott Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános és Zeneiskola 1999-ben talált otthonra a Szent István tér 10. számú épületben, az óvoda szomszédságában júliusában Pozsonyból tizenkét szerzetesnővér érkezett Pécsre, hogy megkezdje a tanítást az akkori rendházban, a Miasszonyunkról elnevezett Kanonokrend szellemiségét követve. A mi ben újraindított - keresztény iskolánk célja a fenti hagyományokat követve az új idő igénye szerint: az igaz értékek közvetítése az evangélium szellemében ben pedig az óvoda és iskola között elhelyezkedő kollégiumot is visszakaphatta a Rend az önkormányzattól decemberében a Miasszonyunk Női Kanonokrend főnöknőjének - Maróti Jolán M. Assumpta nővér - halálával nevelési és oktatási intézményei jogfolytonosan a Ciszterci Rend Zirci Apátságának fenntartása alá kerültek, amelyek ezt követően közös igazgatásúvá szerveződtek. A nevelő és oktató munkát: az óvodai program, az általános iskolai kerettanterv, az alapfokú művészetoktatási program, valamint a katolikus iskolák kollégiumi programja alapján végezzük. Katolikus intézményünkben dolgozó nevelők munkája küldetés. Egyfajta apostoli tevékenység, amely szükséges és egyúttal igazi szolgálat a társadalom javára. A társadalmi normáknak való megfelelés minden közoktatási intézmény kötelessége. Az intézmény dolgozói nem csupán a társadalom által megkívánt normáknak akarnak megfelelni, hanem munkánkkal a világi kötelességeken túl az egyház törvényei, a keresztény erkölcsi elvek, Jézus tanításai és a Tízparancsolat szellemében kívánunk dolgozni. Mindezek megvalósítása érdekében munkánkat folyamatosan magas színvonalon kell végeznünk. Az elvárásoknak való megfelelés a szervezet minden tagjánál belülről fakadó motiváció meglétét kívánja meg. A folyamatos magas színvonalú munka tudatos, átgondolt tevékenységet igényel. Az állandó külső és belső kontroll, a partneri igények kielégítése, az önértékelések, a szervezet működését, a működés mind magasabb színvonalát eredményezik. Ehhez nyújt segítséget és támogatást katolikus intézményünk minőségpolitikája és minőségirányítási rendszere. Az IMIP az intézmény minden használója javát szolgálja. A dolgozók számára szavatolja elsősorban munkájuk biztonságát, az őszinte, nyílt munkahelyi légkört, a konfliktusok számának csökkenését, a nyugodtabb munkafeltételek megteremtését, a döntések megalapozottságát és a tudatos munkát. Partnereink számára biztosítja a nyitottságot, az átlátható és színvonalas nevelőmunkát, a biztonságos környezetet a gyermek számára, a személyes problémákkal való foglalkozást, a partneri együttműködést és segítségnyújtást a nevelésben. 3

4 II. MINŐSÉGPOLITIKA II. 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA Stratégiai irányvonal, a minőségirányítás rendszerének elveit jelenti, amit a felső vezetés hivatalosan kinyilvánít a minőségre vonatkozóan. Olyan tevékenység, melyben intézményünk folyamatosan biztosítja a szakmai célkitűzések és az intézmény működésének egymáshoz való közelítését, az egyház, a rend, a tanulók, a szülők valamint a pedagógusok igényeinek kielégítése céljából. Minőségpolitikánk a küldetésnyilatkozaton és a jövőképen alapul: a jelent a jövővel összekötő cselekvéssor, amit minőségügyi szempontból alapelvként értelmezünk. Célunk, hogy színvonalas, keresztény értékrenden nyugvó, EU-konform neveléssel és oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket és zenei alapképzést nyújtsunk gyermekeinknek, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást. Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, vallásában elmélyülő, a felnőttek világában boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész, munkakörülményeikkel elégedett munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósíthatjuk meg. Iskolai specialitásaink: angol és német nyelv oktatása tagozati formában, alapfokú zeneoktatás, speciális számítástechnikai oktatás, iskola-kóstolgató foglalkozás, hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrálása, valamint sokféle szabadidős tevékenység, melyek tanítványaink tehetségének felismerését, annak kibontakoztatását szolgálják. Valljuk, hogy a zene olyan személyiségformáló és készségfejlesztő erővel bír, ami semmi más nevelési eszközzel nem pótolható. Minden gyermeknek esélyt szeretnénk adni zenei tehetségének, képességének kibontakoztatásához. Ezért olyan iskolát működtetünk, ahol az igényes zenei nevelés és az aktív zenei tevékenység alapfeladatként jelenik meg pedagógiai programunkban. Célunk, hogy minél több zenét szerető és értő, hangverseny-látogató, a maga örömére muzsikáló fiatal kerüljön ki az iskola falai közül. Biztosítjuk kiemelkedő képességű növendékeink felkészülését a zenei pályára, és a szereplési alkalmak sokaságát élményközpontú minőségi oktatás keretében. Mindenkinek használni, senkinek sem ártani! jelmondata régi hagyományokkal rendelkező, újrainduló intézményünk alapító fenntartójának (Miasszonyunk Női Kanonokrend). Arra törekszünk, hogy a környék óvodái, iskolái, kollégiumai és zeneiskolái valamint a katolikus intézmények között kivívjuk előkelő helyünket, hírnevünket öregbítsük, és a megszerzett tudásunkat a régióban továbbadjuk. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a keresztény erkölcsi, társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk. Intézményünkben a minőség első feltétele az a keresztény és szakmai elkötelezettség, melyet a szervezet minden tagjának önmagában kell hordoznia, és a közösség minden tagja lelkiismereti kötelességnek kell, hogy tekintsen, amit ki-ki saját szerepe és feladatköre szerint valósít meg. Ez mind az evangélium szellemében kell, hogy megvalósuljon, mely egy olyan tanúságtétel, amely Jézus jelenlétét sugározza mindennapi életünkben. 4

5 Az intézmény működésében minőségügyi alapelvként jelentkezik: - keresztény értékek közvetítése; - a gyermeki személyiség teljes körű kibontakoztatása; - partnereink elvárásainak való maximális megfelelés; - szakmai felkészültség, felelősségtudat, megbízhatóság; - megfelelő személyi és tárgyi feltételek megléte; - a folyamatos fejlesztések fontossága; - a minőségközpontú szemléletmód; Hívószavak Fontosnak tartjuk: Tartalom a keresztény nevelést; a korszerű, jól használható tudományos és művészeti ismeretek oktatását; hogy átadjuk a magyarság hagyományainak ápolását és a hazaszeretet; hogy intézményünk egységben kezeli a gyermek-szülő-család hármas egységét; a szociális érzékenység kialakítását; a karitatív mozgalom iránti érdeklődést. Vállaljuk, hogy: az óvodától kezdve az általános iskola befejezéséig lehetőséget kínálunk a családoknak gyermekük iskoláztatására a kereszténység szellemében; módszertani megújulással dolgozunk; a kollégium nyugodt, segítőkész, de szigorúan és elvárásokkal élő hátteret ad; segítjük, hogy kialakuljon a környezettudatos magatartás, a teremetett világ megbecsülése. Partnereink érdekében folyamatosan vizsgáljuk: az intézményhasználók és a partnerek elégedettségét. Felelősek vagyunk: a gyermekek testi-lelki fejlődéséért; a felzárkóztatásért; a tehetséggondozásért; az önálló, társadalomba beilleszkedő személyiségek kialakulásáért; a biztonságos munkakörülményekért. Intézményünk kinyilvánítja, hogy: a küldetésnyilatkozat szellemében folytatja munkáját. Minőségpolitikánk lehetővé teszi, hogy a pedagógiai program optimálisan valósuljon meg; megfeleljünk a fenntartó elvárásainak. Fenntartói elvárások és feladatok: A fenntartó az általa biztosított feltételek mellett megkívánja az intézmény törvényes, szakszerű és gazdaságos működését; a dolgozóktól a szakmai elkötelezettség mellett a lelki elhivatottságot. Az általa kinevezett vezetőség, nevelőtestület és kiválasztott munkatársi közösség teljesítse be a katolikus nevelés küldetését, a katolikus nevelés feladatait és minőségi munkájuk által végezzen missziós tevékenységet. 5

6 II. 2. AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGCÉLOK "Csodálatos dolog a szeretet, Uram. Minél többet osztok szét belőle, annál több marad belőle nekem." /Prohászka/ A fenntartó elvárásaira épülő minőségi célok: - A keresztény értékek közvetítése érdekében az intézmény minden dolgozója részt vesz lelki gyakorlatokon, továbbképzéseken. - Az önképzés fontos részeként tekintjük a hitbeli ismereteink gyarapítását, hit-életünk elmélyítését. - Törvényes, szakszerű és gazdaságos működés. Szervezetünk saját magával szemben támasztott elvárásaira épülő minőségi célok: - Nyitott, őszinte kapcsolatrendszer kialakítása az intézmény dolgozói körében, melyben ismereteink, tapasztalataink gyarapodhatnak. - A tagintézmények közötti kapcsolat továbbépítése, elmélyítése a nevelőtestületek szorosabb együttműködésével, közös programok szervezésével. - Pedagógiai kultúránk folyamatos fejlesztése. - Egységes nevelési követelményrendszer kialakítása. A partnereink igényeire épülő minőségi célok: - Szeretetteljes és családias légkör kialakítása, amelyben a gyermek jól érzi magát. - A szülők igényeinek mind teljesebb megismerése, és elvárásaiknak beépítése nevelő munkánkba. - Folyamatos információcsere az elért eredményekről. - Az információáramlás hatékonyságának növelése. - Külső partnereink elégedettségének folyamatos fenntartása. " Nagy bölcsesség és sok szeretett kell ahhoz, hogy az embereket úgy vegyük, ahogy vannak, és nem úgy, ahogy mi szeretnénk. " / Szent Ágoston / ÓVODA Célunk, hogy valamennyi gyermek szívesen jöjjön óvodába, itt biztonságban és jól érezze magát. Érezzék, hogy szükség van rájuk, számon tartjuk őket. Egész napunkat az egymás felé fordulás, a szeretet hassa át. Elítéljük /felnőtt, gyermek/ a hangos, durva, agresszív magatartást /a rosszallás mindig a tettre és nem a gyerekre vonatkozik/. Személyes példával igyekszünk elöl járni a szeretetben, türelemben, megértésben. Törekszünk a jó kapcsolat kialakítására, gyermek és gyermek, gyermek és felnőtt, felnőtt és felnőtt között. A szülőkkel jó kapcsolatot alakítunk ki: a szülők partnerek a nevelésben, ismerik az óvoda életét, tevékeny részesei, bizalommal fordulnak hozzánk, megosztják velünk örömeiket, problémáikat. Minden gyermek képességeinek megfelelően fejlődjék, legyen lehetősége a továbbfejlődésre, pozitívumainak kibontakoztatására. Tanuljunk meg örülni, hálát adni azért, amink van, a szépet, a jót, az értéket keresni, megtalálni mindenben, mindenkiben. Az óvodában eltöltött évek eredményeként kiegyensúlyozott, érzelmekben gazdag, megfelelő ismeretanyaggal rendelkező gyermekeket indítsunk az iskolába. - A keresztény szellemiség közvetítése, az érzelmi, szocializációs és értelmi fejlesztés, valamint az erkölcsi nevelés erősítése. - Óvodánk nevelési célja a 3-6 ill. 7 éves gyermekek harmonikus, sokoldalú fejlődésének segítése az életkori és egyéni differenciált fejlődési ütem figyelembevételével. 6

7 - Családias légkör és derűs hangulat megteremtése. - A különféle tevékenységek, lehetőségek és tapasztalatok gyűjtése, illetve a testi és lelki szükségletek kielégítése, a fogyatékossággal való együttélés. - Identitástudatuk alakítása. - Célunk, hogy a gyermek felelősségtudata, a jó kritikai érzéke, érdeklődése, testi, lelki fejlettsége megalapozzák az iskolai nevelést. - Célunk, hogy a szülők ismerjék pontosan az óvodai munkánkat és segítsék azt ötleteikkel, hogy az óvodai nevelés a családi nevelést kiegészítse. - Biztonságos környezet kialakítása, melyben a gyermek szabadon és veszélyek nélkül mozoghat. Az udvar rugalmas talajjal való teljes beborítása, a csoportszobák bútorzatának cseréjének folytatása, fejlesztése. - A modern technikai eszközök megismertetése játékos formában a gyermekekkel, számítógépek beszerzése. ÁLTALÁNOS ISKOLA - Intézményünk a gyermekeket segítse abban a folyamatban, hogy a keresztény értékekre építve művelt emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. - A keresztény értékrend megismertetése a nevelés, a tanítás, a szentségek felvétele és a liturgiába való aktív bekapcsolódás által. - Az intézményhasználók elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontossága. - A tanítás folyamatában korszerű ismereteket közvetítsünk, az alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszük. - Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítsunk ki. - Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkáljuk. - Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlesszük a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást. - Az általános iskola az óvodához kapcsolódóan ápolja a magyarság hagyományait, ünnepeink megismertetését, átörökítését, élővé tételét. Magyarságunk gyökereinek megismertetése (anyanyelv, történelem, magyarságtudat). - Tehetséggondozás, felzárkóztatás. - Biztosítsa a sajátos nevelési igényű gyerekek képességük szerinti fejlődését. - Kölcsönösen hasznos partneri kapcsolatok. - Jól felkészült, eredményes módszerek alkalmazására kész, megújulásra képes tantestület. - Pedagógusaink munkájuk során legyenek a minőség iránt elkötelezettek, segítőkészek a partnereikkel szemben, elégedettek munkakörülményeikkel. KOLLÉGIUM - A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a tanulók keresztény személyiségnek fejlesztése, kibontakoztatása, szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésnek segítése. - A Ciszterci Szent Margit Kollégium katolikus intézmény, amely céljának tekinti a keresztény értékrend kialakítását. Ennek alapvető feltételeként elvárja az értékrendhez való pozitív hozzáállást minden diák és nevelő részéről. Az iskolával együtt támogatja mindazoknak a felekezeteknek a működését, amelyek párbeszédet folytatnak a katolikus 7

8 egyházzal. Az intézményi szervezettel összhangban számukra is biztosítja a részvételt a kollégium programjainak kialakításában. - A célokat a katolikus kollégiumok számára közzétett Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában foglaltak alapján fogalmazzuk meg: A tanulási motiváció fejlesztése: - a tanulási kedv fejlesztése, helyes, hatékony tanulási szokások kialakítása; - az élethosszig tartó tanulás szükségességének tudatosítása, az ehhez szükséges tanulástechnikai ismeretek elsajátítatása; - az adottságoknak megfelelő tanulmányi eredmények elérése; - felzárkóztatás, esélyegyenlőség biztosítása; - tehetséggondozás, a továbbtanulás feltételeinek javítása; - az élet és pályakezdés sikerének hatékonyabbá tétele; A tanulók személyiségének tudatos fejlesztése: - a keresztény értékrend iránti fogékonyság kialakítása; - helyes önismeret kialakítása; - a hitéleti elkötelezettség elfogadása, tudatos gyakorlása; - a társas kapcsolatokban: empátia, tolerancia, kooperáció hatékonyságának erősítése; - az értékelő-ösztönző rendszer motivációjának biztosítása; - a támogató tanár-diák viszony minőségének javítása; - a konstruktív életvezetésre való alkalmasság kialakítása; - az egészséges életmód iránti belső igény kialakítása; - a kultúra iránti igényesség kialakulásának elősegítése; A környezeti nyitottság megteremtése: - más kollégiumokkal, iskolákkal, diákszervezetekkel való kapcsolat bővítése; - a hasznos szabadidő eltöltés városi lehetőségeinek megismertetése; - a hagyományok iránti fogékonyság kialakítása; Az együttélés szabályainak betartása: - a kollégium működését meghatározó szabályzók elfogadtatása, tudatosítása és alkalmazása; - a működési dokumentumok (SZMSZ, Házirend, Napirend, Kollégiumi Nevelési Program) folyamatos elvárásokhoz és jogszabályokhoz igazítása; ZENEISKOLA - A művészetoktatási cél csak évekig tartó rendszeres és folyamatos oktatás és nevelés eredményeként valósulhat meg. - Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. - Pedagógiai irányelvek megvalósításának alapvető feltétele, hogy a zenepedagógusok kellő szakmai jártassággal, anyagismerettel, pszichológiai és pedagógiai tudással rendelkezzenek. Mindenek előtt jól képzett, a munkájuk iránt elkötelezett, elhivatott pedagógusokra van szükség. A képzés és továbbképzés szerepe tehát meghatározó az új minőségi kultúra elterjesztése szempontjából. - A vezetőségnek törekednie kell a tanárok munkájának mélyebb, átfogóbb megismerésére, segítő szándékú, pozitív emberi kapcsolat kialakítására. Kiemelt fontosságú az új és a kezdő tanárokkal való rendszeres foglalkozás. Óralátogatások, tapasztalatcserék, a 8

9 munkaközösségekben való aktív részvétel megkönnyítik a beilleszkedést, az alapmódszerek elsajátítását, a tanszaki elvárások teljesítését. - Az oktatás színvonalának emelése érdekében, oktató-nevelő munkánkban a differenciális elvét kívánjuk érvényesíteni: A gyermek képességeihez, fejlődési tempójához igazodó oktatási program és értékelő rendszer kialakításával. A kor elvárásaihoz és a helyi igényekhez igazított tantervi követelményekkel. A teljesítmény-hangsúlyos szemlélet helyett élményközpontú zenei neveléssel. A tanulók különböző adottságait, képességeit, körülményeit, lehetőségeit figyelembevevő differenciált oktatási struktúra kialakításával. A tehetséggondozás leghatékonyabb formája az egyénre szabott, foglalkozási időkeretben és módszerekben teljesen a gyermek egyéni jellemzőinek ismereteire építő rendszeres tanórai, egyéni foglalkozás. A tehetséggondozás szempontjából rendkívül fontos a korai fejlesztés korosztályoknak megfelelő módszerek kidolgozásával és alkalmazásával. Hangszeres növendékeink évente 2-3 alkalommal, a kiemelkedőbbek számos alkalommal szerepelnek hangversenyeken, készülnek fel versenyekre. - Az elméleti képzés színvonalának javítása érdekében: A hangszeres oktatáshoz jobban igazodó, helyi tantervi program kimunkálása, a differenciálás elvének figyelembevételével. Népdal kincsünk, népi hagyományaink, népszokásaink, gyermekjátékaink megismertetése kapjon nagyobb hangsúlyt a tananyagban. Ezzel a honismereti oktatást kiegészítve segítjük a gyermekek nemzeti identitásának kialakulását. El kell érni, hogy a szolfézs óra, a gyermek számára élményt nyújtson, örömteli elfoglaltság legyen. - A zeneiskola megtartó képességének szempontjából a társas zenének kiemelt szerepe van. - Célul tűztük ki önálló zenei élet megteremtését. Ehhez a kínálat bővítése, a hangszerpark fejlesztése, megfelelő szaktanári ellátottság, fogadókészség szükséges. - Az intézmények tanárai és a zenetanárok kölcsönösen érdeklődjenek egymás munkája iránt, látogassák egymás rendezvényeit. - A kiemelkedő képességű zeneiskolai tanulók szerepléseit tervezzék be a közismereti órák, foglalkozások programjába, egyéb rendezvények szervezésébe. 9

10 II. 3. AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ FELADATOK Feladatok A minőségirányítási program alapján működtetni az intézményt Az intézményi minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése Pedagógiai Program felülvizsgálata, beválásának vizsgálata Sikerkritériumok, várható eredmények Az elkészült program alapján működik az intézmény minőségfejlesztési rendszere A kitűzött célokhoz közelít a mindennapi munka. Regisztrálható eredmények. Végrehajtották a korrekciót. Módszerek, eljárások Helyzetértékelés; Ellenőrzési, mérésértékelési rendszer; Fejlesztési terv, fejlesztési mutatók; Partneri elégedettség értékelése, partnerek elégedettségi szintje Eredményesség, hatékonyság vizsgálata. Ellenőrzés, értékelés. Beválás-vizsgálat. Felelősök, közreműködők Igazgató, helyettesek, minőségirányítási vezető. Igazgató, helyettesek, minőségirányítási vezető. Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Évente Folyamatosan Eredmény Önértékelés Felelős: Igazgató Legalább 3 évente Felelős: Igazgató A pedagógiai program éves lebontása, önértékelési rendszer kidolgozása A humán erőforrás hosszútávú tervének elkészítése A pedagógiai program végrehajtásának értékelése, reális helyzetkép Pedagógusok kompetenciájának növekedése. Folyamatszabályozás, Fejlesztési területek minőségközpontú elemzése; partnerekkel való kapcsolattartás módjainak kidolgozása, újraértelmezése Továbbképzési terv, beiskolázási terv korrekciója; Jelentkezés, elfogadás, szükség szerint (teljesítményértékelés alapján) Igazgató, helyettesek, minőségirányítási vezető. Igazgató. helyettesek Évente Hatályos rendelet szerint F.: Igazgató helyettesek F.: Igazgató 10

11 Intézményen belüli együttműködés Intézmények közötti együttműködés Kapcsolattartás a szülőkkel, fenntartóval, partnerekkel Költséghatékony gazdálkodás; csoport- és osztálylétszámok kialakítása; férőhelykihasználtság tekintetében A feladatok ellátásához szükséges eszközellátás áttekintése, biztosítása Potenciális baleseti források felülvizsgálata; Hibák kijavítása Kölcsönös kapcsolat kialakul, állandósul; Kölcsönös kapcsolat kialakul, állandósul; Egységes szemlélet alakul ki a szülői ház és intézmény között Törvény szerinti csoport- és osztálylétszámok, optimális férőhely-kihasználtság Funkcionális fejlesztéssel a teljes ellátás megközelítése; Az intézkedési terv időarányos teljesítése. Biztonságos környezet, helyiségek, felszerelések Intézményegységek tantestületei közötti közös programok Társintézményekkel szakmai tapasztalatcsere; közművelődési intézménnyel, egészségügyi, gyermekjóléti intézményekkel, Szülői értekezletek, Fogadóórák, Családlátogatás, Szülői fórumok, Új eljárások bevezetése Statisztikai adatok elemzése, előrejelzések prognosztizálása, Az egy pedagógusra jutó tanuló számának aránya, Pályázatírás Költségvetés, pályázatok, alapítvány útján fejlesztő eszközök, eszközök beszerzése, cseréje Udvarok, kiszolgáló helyiségek, termek balesetvédelmi körüljárása, jegyzőkönyv Igazgató, Helyettesek, Igazgató, Helyettesek, szakmai közösségek Igazgató. helyettesek, SzMK vezető, pedagógusok Igazgató, Gazdaságvezető, igazgatóhelyettesek Igazgató, helyettesek, gazdaságvezető, Igazgató, Helyettesek, Karbantartók Folyamatosan Folyamatosan Tanév rendje szerint Beiskolázás időszaka Évenkénti felülvizsgálat Igény, lehetőség szerint, folyamatosan 2 havonta, illetve, ha hibát tapasztalnak, bejelentenek F.: Igazgató helyettesek F.: Igazgató helyettesek F.: Igazgató helyettesek F.: Igazgató Felülvizsgálat évente Felelős: helyettesek, igazgató Aktualitás szerint Felelős: Igazgató helyettesek 11

12 ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG A speciális területek szabályozottak, a törvényi követelményekből adódó feladatok: Feladatok Sikerkritériumok, várható eredmények Módszerek, eljárások A helyi igényekből fakadó, az óvoda szakmai sokszínűségének további megőrzése, megvalósítása A sokszínű programok alkalmazásával, működtetésével megalapozzák és elősegítik a gyermekek továbbhaladását Önállóan, helyben készített, adaptált minden készséget, képességet fejlesztő programok Felelősök, közreműködők Óvónők, dajkák Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Nevelési évben folyamatosan Eredmény Önértékelés Minden nevelési év végén Felelős: Óvodai ig.h. Az iskola-készültség kritériumainak elérése érdekében a 3-5 évesek óvodai elhelyezése iránti igények kielégítése Hátrányos helyzetűek körében a óvodáztatási arány növelése; Esélyegyenlőség megteremtése; A gyermekek szükségleteihez igazodó fejlesztés Hátrányos helyzetű gyermekek óvodai étkeztetésének biztosítása Az óvodáskor végére elérik az iskolai munkához, az iskolai élethez szükséges fejlettséget; 100%-os kiszűrési arány Szociokulturális hátrányok csökkenése; Rendszeres óvodába járás elérése; A fejlesztésekkel egyenlő esélyek biztosítottak; Egyéni fejlesztési programok készülnek. Gyermekek ingyenes étkeztetése A teljes korosztály teljeskörű beóvodáztatása; Iskolai életmódra felkészítő foglalkozások Speciális programok adaptálása, készítése, megvalósítása; Egyéni bánásmód; Gyermekvédelmi feladatok hatékony működtetése Statisztikai nyilvántartások elemzése Óvodai ig.h., óvónők, pedagógia szakszolgálatok munkatársai Óvodai ig.h., óvónők, gyermekvédelmi felelős; családsegítő központ munkatársa Óvodai ig.h., óvónők, gyermekvédelmi felelős Folyamatos, az iskolakezdés előtt minden év február A nevelési év megkezdése előtt, illetve közben folyamatosan Igény szerint Havi értékelés Felelős: Óvodai ig.h. Minden nevelési év végén Felelős: Óvodai ig.h. Negyed évenként Felelős: Óvodai ig.h. 12

13 Feladatok Intézményi együttműködés az egymásra épülő intézmények között Sikerkritériumok, várható eredmények Óvoda-iskola kapcsolata, Megfelelő iskolaválasztás; Az óvoda-iskola átmenetének megkönnyítése Módszerek, eljárások Beiskolázási adatok, nyilvántartások; Információk átadása a követelményekről, lehetőségekről Felelősök, közreműködők Óvodai ig.h., Iskolai ig.h., óvónők, tanítók Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Iskolai nyílt nap és előkészítése Eredmény Önértékelés Felelős: Óvodai ig.h. Iskolai ig.h. Kapcsolattartás szülőkkel, fenntartóval, patronálóval, kapcsolódó intézményekkel Naprakész információkkal rendelkeznek az érintettek a gyermekekről Szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatás egészségügyi, közművelődési intézmények dolgozóival való kapcsolat Óvodai ig.h., óvónők, szülői munkaközösség, védőnők, családsegítő központ munkatársa, közművelődési szervező Folyamatosan Felelős: Óvodai ig.h. 13

14 ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG Feladatok A NAT és a kerettantervek felhasználásával készített pedagógiai program jogszabály szerinti bevezetése Az oktatás tartalmának és kínálatának fejlesztése; Változó elvárásoknak való megfelelés, alkalmazkodás Kulcskompetenciák, Kommunikációs alapkészségek, értelmi, szociális képességek fejlesztése Hátránykompenzáció, esélyteremtés Sikerkritériumok várható eredmények Tudatos tervezés; Tantárgyi követelményeknek való megfelelés a helyi tanterv alapján Az idegen nyelvi órák hatékonysága nő; Az informatika eszközként funkcionál a 8. évfolyam végén Továbbhaladáshoz szükséges kompetenciák, alapismeretek, alapkészségek alkalmazás szintű ismerete a 8. évfolyam végére Egyéni tanulási út biztosított; Versenyeken eredményes szereplés Módszerek, eljárások Tervezés éves lebontásban; Ellenőrzés, értékelés Innovációs programok, intenzív képzési szakaszok beépítése Tanulási módszerek tanítása Differenciált, egyéni személyiség és készségfejlesztés tanórán és tanórán kívül - szakkörök, önképzőkörök Felelősök, közreműködők Igazgató, igazgatóhelyettes, szakmai közösségek vezetői, szaktanárok Szakmai közösségek, szaktanárok, tanítók Tanítók, napközis nevelők, szaktanárok Osztályfőnökök, szaktanárok, napközis nevelők Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő A Pedagógiai Programban meghatározottak szerint Évenként a tanév végi statisztika alapján Évenként a félévi értékelés alkalmával Év közben folyamatosan, Nyáron táborban Eredményértékelés Külső szakértő Év végi beszámoló F.: Ig. h. Határidő: minden év febr.15. F.: Ig. h. 14

15 Feladatok Tankötelezettség teljesítése Napközbeni, napközis ellátás biztosítása Pályaorientáció, pályaválasztás segítése Sikerkritériumok várható eredmények Tanulói továbbhaladás, átjárhatóság biztosított Nincsenek csellengő gyermekek, A másnapi tanórákra biztosított a felkészülés Tanulók, szülők naprakész információkat kapnak a lehetőségekről az egyéni életpálya tervezéséhez, és az azzal összefüggő továbbtanulási döntéshez Módszerek, eljárások Hatékony tanulási módszerek Együttműködés a közművelődés munkatársaival: a szabadidő hasznos eltöltése érdekében Intézmények együttműködése pályaválasztási tanácsadó; önismereti tesztek, iskolalátogatások, továbbtanulási orvosi vizsgálat Felelősök, közreműködők Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Eredményértékelés Igazgató A tanév során Határidő: aug. 31. F.: Igazgató Napközis Tanév folyamán, Határidő: minden nevelők, táborokban tanév vége osztályfőnökök, F.: Ig. h. könyvtáros Osztályfőnökök, Folyamatosan, 5-8- ig minden évfolyamon Határidő: minden tanév vége F.: Ig. h. Nevelési feladatok teljesítése a pedagógiai programban foglaltak szerint Egészséges életmód, közösségi tanulói tevékenységek, szociális érzékenység, magatartás és viselkedéskultúra alkalmazása a mindennapi életben is szokássá válik. Mindennapos testmozgás, osztálykirándulások, diákönkormányzati tevékenységek; iskolaegészségügyi ellátás megszervezése, közéletiségre nevelés a diákönkormányzat munkájában Igazgató, nevelőtestület, szülői munkaközösség, védőnő Folyamatosan 1-8. évfolyamon F.: Ig. h. 15

16 Feladatok A sajátos nevelési igényű tanulók integrált fejlesztése, hátrányos szociális, kulturális helyzetének csökkentése Tantárgyi értékelés iskolai rendszerének felülvizsgálata, korrekciója A folyamatos, évenként tervezett belső ellenőrzés, Mérés-értékelés Sikerkritériumok várható eredmények Esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése; Felkészítés a továbbtanulásra, továbbtanulásuk kiszélesítése, szorgalmazása Elfogadott, egységes lesz a törvényi változások miatti korrekció után Pontos ismeret az eredményességről, haladási irányokról, a pedagógusok munkájáról Módszerek, eljárások Integrált oktatás; speciális programok tervezése, átvétele Tantárgyak követelményrendszere, a közoktatási törvény alapján Szaktárgyi és attitűd mérések, értékelése; Tanórai munkák, választható foglalkozások ellenőrzése, értékelése Felelősök, közreműködők Igazgató helyettes, osztályfőnökök, napközis nevelők, szaktanárok Igazgató, szaktanárok, tanítók Igazgató ellenőrzési tervének megfelelően szakmai közösségek vezetői, osztályfőnökök Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Egész tanév alatt Bemenet, folyamat, kimenet mérése a megfelelő időszakban Eredményértékelés Határidő: minden tanév félévkor és év végén F.: Ig. h. Határidő: aug. F.: Igazgató F: Igazgató 16

17 KOLLÉGIUM Feladatok A bennlakásos intézményben a saját és az iskolák pedagógiai programjához igazodó feltételeinek megteremtése, javítása Sikerkritériumok, várható eredmények A személyi és tárgyi feltételek a minőséget szolgálják (komfortosság, otthonosság) Módszerek, eljárások Kötelező tanulási idő, csoportos foglalkozás, Választható szabadidős foglalkozások, A tanulókkal való egyéni személyes foglalkozás Felelősök, közreműködők Kollégiumi ig.h., Nevelőtanárok, Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidők évente Eredményértékelés F.: Igazgató, Kollégiumi ig.h., Tehetséggondozás, hátrány-kompenzáció, Esélyegyenlőség megadása, Személyiség-fejlesztés, A szabadidő hasznos kitöltése Az érdekérvényesítési nevelési feladatok végrehajtása, Sajátos nevelési feladatok szín-vonalas megvalósítása A kollégium bevételeinek növelésére, a hatékony működésre Tanulási idő hatékony kihasználása, Egyéni, személyes napirend kialakulása, Optimális időbeosztás, Tanulás szórakozás-pihenés helyes aránya Kollégiumi diákönkormányzat működtetése, Nevelőtanár-diák viszony a kölcsönös bizalmon alapul A nyári szünet idején használják - kiadják, bérbe adják a kollégiumot Tanulás tanítása, Egyéni tanulási módszerek, szokások, stratégiák kialakításának segítése, Önismereti tréningek, Személyiség-fejlesztő foglalkozások, Szabadidő szervezése, Kollégiumi körök, Kulturális és sport-tevékenység Szokásrendszer kialakítása, Egészséges életmód, Magatartás- és viselkedés-kultúra, Alkalmazkodás, Közéletiségre, közösségi életre nevelés A szorgalmi időn túli kihasználtsági formák megteremtése Kollégiumi ig.h., Nevelő-tanárok, Kollégiumi DÖK vezetője, Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Igazgató, Kollégiumi ig.h., Nevelőtanárok, Diákönkormányzati tagok, DÖKvezetője Igazgató Gazdasági vezető félévenként évenként Évenkénti felülvizsgálat, hosszabb távú tervezés F.: Igazgató, Kollégiumi ig.h., F.: Igazgató, Kollégiumi ig.h., F.: Igazgató, Gazd. vezető 17

18 ZENEISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG Feladatok Felelős Módszer, eljárás Határidő Tandíjkedvezmények kérelme Főtárgy tanárok Nyomtatvány kiadása, elbírálása Beiratkozás lőtt 2-3 héttel I. félévi térítési díj Főtárgy tanárok Számlák kiadása Beiratkozáskor beszedése Gazd. vez. Törzslap összesítő, Főtárgy tanárok Éves feladatokat Szeptember 21-ig órarend, napló, munkatervek leadása átfogó munkatervek elkészítése Statisztika Ig. h. Kitöltés OM rend. szerint Félévi hangszeres Főtárgy tanárok Éves munkatervi Január vizsgák Elégedettségi mérés: szülő, tanuló, ped. Beiskolázó növendékek felvételi vizsgája Hangszeres felvételi meghallgatások Hangszeres és kötelező tárgyi vizsgák Hangversenyek Ünnepek - Szent Cecília - Adventi - Tavaszi Növendék Hangszerbemutató Ig. h. Ig. h. Főtárgy tanárok Ig. h. Főtárgy tanárok Ig. h. Főtárgy tanárok Ig. h. Főtárgy tanárok Ig. h. beosztás alapján Kérdőíves mérés, Összefoglaló beszámoló készítése Felvételi kiírás szerint Felvételi kiírás szerint Éves munkatervi beosztás alapján második felében Az ált. iskolának megfelelően Felvételi kiírás szerint Felvételi kiírás szerint Május második felében November December Május Április Tehetséggondozás, felzárkóztatás Főtárgy tanárok Egyénileg szükség szerint Folyamatosan 18

19 III. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER Az ábra rendszerszemléletben -, egy a teljes intézményi működést átfogó, PDCA logikának megfelelő, ciklikusan fejleszthető körfolyamatot mutat be. Logikai fázis P D C A Az intézményi működés folyamatának főbb területei Intézményvezetés, stratégiaalkotás: információ-bázis kezelése-elemzése, környezeti elemzések, küldetés, jövőkép, minőségpolitika megfogalmazása, stratégiai célhierarchia, funkcionális akciótervek kidolgozása, IMIP létrehozása. Végrehajtás, beavatkozás. Bemeneti területek. Kimeneti területek. Mérés, értékelések területe. Kontrollmechanizmusok működtetése. Példák - a teljesség igénye nélkül - a lehetséges folyamataira Pedagógiai Program megalkotásának és rendszeres felülvizsgálatának folyamata. Éves munkaterv és funkcionális akciótervek készítésének folyamatai. IMIP, alkotásának és rendszeres felülvizsgálatának folyamata. Partnerazonosítás. Folyamatszabályozás, eljárások kialakítása és szabályzata: (partnerazonosítás). Infrastruktúra üzemeltetésének folyamatai. Beiskolázási, felvételi rendszer működési folyamata. Munkaerő kiválasztásának és betanításának folyamata. Képzések, továbbképzések folyamata. Panaszok kezelésének folyamata. Partnerek elégedettségének mérési folyamata. Tanulók mérésének, értékelésének folyamata. Intézményi önértékelés folyamata. Vezetői ellenőrzés folyamata (int. működés). Vezetői értékelés folyamata. Belső audit folyamata ( MIR működése ). Kommunikációs folyamatok. Dokumentáció kezelési folyamata. III. 1. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK CÉLJAI A minőségirányítási rendszer működtetésével folyamatosan feltárja az intézmény működésének erősségeit, a működésben rejlő problémákat, a szervezeti konfliktusok forrásait, a szervezeti kultúra jellemzőit, változtatandó tényezőit, a pedagógiai munka és a szervezeti működés erősségeit és fejlesztendő területeit, a vezetés irányító munkájának hatékonyságát. Ebben nagymértékben támaszkodik a fenntartó, a partnereinek véleményére, igényeire, az intézményi önértékelés eredményeire. Az intézmény az alkalmazotti kör teljes bevonásával folyamatosan keresi a problémák megoldásait, a fejlesztési lehetőségeket, megtervezik és végrehajtják azokat az intézkedéseket, melyek a minőségpolitikában megfogalmazott fejlesztési célok alapján a szervezet folyamatos fejlődését biztosítják. Az intézmény folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a változtatások hatásait. 19

20 III. 2. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER SZERVEZETI ELEMEI Az intézmény szervezeti struktúrája Az intézmény szervezeti életében kiemelt szerepet kapnak a minőségirányítási csoportok. A minőségfejlesztési munka szervezése két szinten folyik az intézményben: Egyrészt tervezési, mérési, ellenőrzési és szervezési feladatokat irányító és elemzéseket végző makro-kör, másrészt a kisebb csoportra bomló (óvoda, általános iskola, kollégium, zeneiskola, szervezeti kultúra, intézményfejlesztés) és a makro kör tagjai által vezetett mikrokörök. Makro-kör: A makro kör lényegében a minőségirányítási kör vezetőjéből és az intézményvezetőség tagjaiból szerveződik. E kör vezetője előkészíti azokat a terveket, amelyek alapján a hosszabb és rövidebb távú minőségfejlesztési céljainkat megvalósíthatjuk. A makro kör szervezi az irányított önértékelési folyamatát, a tantestület és a dolgozói kollektíva számára döntés előkészítő munkát végeznek, javaslatot tesznek stratégiai célkitűzéseink módosítására, belső folyamataink szükséges változtatásaira. Ez a csoport tesz javaslatot az intézményi munkatervhez kapcsolódóan a minőségfejlesztési feladatokra, a minőségi keresetkiegészítés felhasználására, kijelöli a mikro körök feladatait, az azokban résztvevők körét, a feladatok elvégzésének határidejét, a kapcsolattartás formáit, és az elvégzett feladatok dokumentálásával megbízott személyeket. Fontos feladata: Szervezeti kultúra. A négy intézményrészben folyó tevékenység összhangjának elemzése, a szükséges korrekciók előkészítése. Intézményfejlesztés. Az intézményegységek pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzések tárgyi feltételeit elemzik. A pályázati források folyamatos figyelemmel követésével, projektek előkészítésével segítik az intézmény egész munkáját. Az egyes mikro-körök és feladataik: M1. Az óvodai nevelő munka eredményességét mérő csoport. Az óvodai felvétel, beiratkozás előkészítését, az óvoda nevelési programjának megvalósulását, a szülői elégedettséget mérik. M2. Az általános iskola. A beiskolázási arányok javítását célzó programok kidolgozása és lebonyolítása, nevelő-oktató tevékenység folyamatainak és az elért eredmények elemzése a feladata. M3. Kollégium. A kollégiumban folyó nevelő tevékenység folyamatainak elemzése a feladata. M4. Zeneiskola. A zeneiskolában folyó tevékenység folyamatainak elemzése a feladata. 20

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2004 2 Zárszó Bevezetés 1. Az intézmény minőségpolitikája 1.1. A minőségpolitika 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségcélok

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben