Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)"

Átírás

1 Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS

2 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényt június 23-án módosította a magyar Országgyűlés. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően intézményünk megalkotta helyi Intézményi Minőségirányítási Programját (a továbbiakban IMIP vagy MIP). A Ciszetrci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium helyi Minőségirányítási Programja tartalmazza: az intézményi minőségpolitikát és a minőségfejlesztési rendszert, az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és az azok megvalósítását szolgáló elképzeléseket, az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Részlet a közoktatási törvény módosításából: A közoktatási intézmény feladatai: hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. - Az intézményi irányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. - Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. - Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. A törvényi előírásnak megfelelően az intézmény kialakítja partnerközpontú minőségirányítási programját. E feladatok teljesítéséhez lehetséges közvetlen partnereink: - az intézményben dolgozó pedagógusok, - az intézmény alkalmazotti köre, - az intézményben neveltek, diákok szülei, - az intézményben neveltek, diákok, - az intézménnyel kapcsolatban álló óvodák, mint a bejövő tanulók kibocsátó intézményei, - a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, mint a kimenő diákok legfontosabb fogadó intézménye, valamint a város (és megye) katolikus és más középiskolái. Az intézmény közvetett partnerei: - Katolikus Pedagógiai Szervezési Továbbképzési Intézet - Egyházmegyei Katolikus Iskola Bizottság - Tankönyvkiadók - Családsegítő Szolgálat (az intézmény orvosa és a védőnő) - a városi Nevelési Tanácsadó - az intézménnyel kapcsolatban álló egyházak - sportegyesületek, ahol diákjaink egyesületi tagok - egyéb művészeti iskolák - kulturális intézmények A MIP stratégiai alapdokumentuma az intézmény működésének. 2

3 I. 2. Az intézmény bemutatása Intézményünk 1991 és 2007 között formálódott négyféle nevelési-oktatási tevékenységet végző három különböző, de egymás mellett elhelyezkedő telephelyen működő, intézményegységekből álló közös igazgatású, összetett intézménytípussá. Óvodánk 1954-től állami óvodaként, majd 1991 óta a Miasszonyunk Női Kanonokrend fenntartásával működött és fogadja a gyermekeket. A Miasszonyunk Női Kanonokrend által alapított és fenntartott Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános és Zeneiskola 1999-ben talált otthonra a Szent István tér 10. számú épületben, az óvoda szomszédságában júliusában Pozsonyból tizenkét szerzetesnővér érkezett Pécsre, hogy megkezdje a tanítást az akkori rendházban, a Miasszonyunkról elnevezett Kanonokrend szellemiségét követve. A mi ben újraindított - keresztény iskolánk célja a fenti hagyományokat követve az új idő igénye szerint: az igaz értékek közvetítése az evangélium szellemében ben pedig az óvoda és iskola között elhelyezkedő kollégiumot is visszakaphatta a Rend az önkormányzattól decemberében a Miasszonyunk Női Kanonokrend főnöknőjének - Maróti Jolán M. Assumpta nővér - halálával nevelési és oktatási intézményei jogfolytonosan a Ciszterci Rend Zirci Apátságának fenntartása alá kerültek, amelyek ezt követően közös igazgatásúvá szerveződtek. A nevelő és oktató munkát: az óvodai program, az általános iskolai kerettanterv, az alapfokú művészetoktatási program, valamint a katolikus iskolák kollégiumi programja alapján végezzük. Katolikus intézményünkben dolgozó nevelők munkája küldetés. Egyfajta apostoli tevékenység, amely szükséges és egyúttal igazi szolgálat a társadalom javára. A társadalmi normáknak való megfelelés minden közoktatási intézmény kötelessége. Az intézmény dolgozói nem csupán a társadalom által megkívánt normáknak akarnak megfelelni, hanem munkánkkal a világi kötelességeken túl az egyház törvényei, a keresztény erkölcsi elvek, Jézus tanításai és a Tízparancsolat szellemében kívánunk dolgozni. Mindezek megvalósítása érdekében munkánkat folyamatosan magas színvonalon kell végeznünk. Az elvárásoknak való megfelelés a szervezet minden tagjánál belülről fakadó motiváció meglétét kívánja meg. A folyamatos magas színvonalú munka tudatos, átgondolt tevékenységet igényel. Az állandó külső és belső kontroll, a partneri igények kielégítése, az önértékelések, a szervezet működését, a működés mind magasabb színvonalát eredményezik. Ehhez nyújt segítséget és támogatást katolikus intézményünk minőségpolitikája és minőségirányítási rendszere. Az IMIP az intézmény minden használója javát szolgálja. A dolgozók számára szavatolja elsősorban munkájuk biztonságát, az őszinte, nyílt munkahelyi légkört, a konfliktusok számának csökkenését, a nyugodtabb munkafeltételek megteremtését, a döntések megalapozottságát és a tudatos munkát. Partnereink számára biztosítja a nyitottságot, az átlátható és színvonalas nevelőmunkát, a biztonságos környezetet a gyermek számára, a személyes problémákkal való foglalkozást, a partneri együttműködést és segítségnyújtást a nevelésben. 3

4 II. MINŐSÉGPOLITIKA II. 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA Stratégiai irányvonal, a minőségirányítás rendszerének elveit jelenti, amit a felső vezetés hivatalosan kinyilvánít a minőségre vonatkozóan. Olyan tevékenység, melyben intézményünk folyamatosan biztosítja a szakmai célkitűzések és az intézmény működésének egymáshoz való közelítését, az egyház, a rend, a tanulók, a szülők valamint a pedagógusok igényeinek kielégítése céljából. Minőségpolitikánk a küldetésnyilatkozaton és a jövőképen alapul: a jelent a jövővel összekötő cselekvéssor, amit minőségügyi szempontból alapelvként értelmezünk. Célunk, hogy színvonalas, keresztény értékrenden nyugvó, EU-konform neveléssel és oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket és zenei alapképzést nyújtsunk gyermekeinknek, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást. Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, vallásában elmélyülő, a felnőttek világában boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész, munkakörülményeikkel elégedett munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósíthatjuk meg. Iskolai specialitásaink: angol és német nyelv oktatása tagozati formában, alapfokú zeneoktatás, speciális számítástechnikai oktatás, iskola-kóstolgató foglalkozás, hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrálása, valamint sokféle szabadidős tevékenység, melyek tanítványaink tehetségének felismerését, annak kibontakoztatását szolgálják. Valljuk, hogy a zene olyan személyiségformáló és készségfejlesztő erővel bír, ami semmi más nevelési eszközzel nem pótolható. Minden gyermeknek esélyt szeretnénk adni zenei tehetségének, képességének kibontakoztatásához. Ezért olyan iskolát működtetünk, ahol az igényes zenei nevelés és az aktív zenei tevékenység alapfeladatként jelenik meg pedagógiai programunkban. Célunk, hogy minél több zenét szerető és értő, hangverseny-látogató, a maga örömére muzsikáló fiatal kerüljön ki az iskola falai közül. Biztosítjuk kiemelkedő képességű növendékeink felkészülését a zenei pályára, és a szereplési alkalmak sokaságát élményközpontú minőségi oktatás keretében. Mindenkinek használni, senkinek sem ártani! jelmondata régi hagyományokkal rendelkező, újrainduló intézményünk alapító fenntartójának (Miasszonyunk Női Kanonokrend). Arra törekszünk, hogy a környék óvodái, iskolái, kollégiumai és zeneiskolái valamint a katolikus intézmények között kivívjuk előkelő helyünket, hírnevünket öregbítsük, és a megszerzett tudásunkat a régióban továbbadjuk. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a keresztény erkölcsi, társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk. Intézményünkben a minőség első feltétele az a keresztény és szakmai elkötelezettség, melyet a szervezet minden tagjának önmagában kell hordoznia, és a közösség minden tagja lelkiismereti kötelességnek kell, hogy tekintsen, amit ki-ki saját szerepe és feladatköre szerint valósít meg. Ez mind az evangélium szellemében kell, hogy megvalósuljon, mely egy olyan tanúságtétel, amely Jézus jelenlétét sugározza mindennapi életünkben. 4

5 Az intézmény működésében minőségügyi alapelvként jelentkezik: - keresztény értékek közvetítése; - a gyermeki személyiség teljes körű kibontakoztatása; - partnereink elvárásainak való maximális megfelelés; - szakmai felkészültség, felelősségtudat, megbízhatóság; - megfelelő személyi és tárgyi feltételek megléte; - a folyamatos fejlesztések fontossága; - a minőségközpontú szemléletmód; Hívószavak Fontosnak tartjuk: Tartalom a keresztény nevelést; a korszerű, jól használható tudományos és művészeti ismeretek oktatását; hogy átadjuk a magyarság hagyományainak ápolását és a hazaszeretet; hogy intézményünk egységben kezeli a gyermek-szülő-család hármas egységét; a szociális érzékenység kialakítását; a karitatív mozgalom iránti érdeklődést. Vállaljuk, hogy: az óvodától kezdve az általános iskola befejezéséig lehetőséget kínálunk a családoknak gyermekük iskoláztatására a kereszténység szellemében; módszertani megújulással dolgozunk; a kollégium nyugodt, segítőkész, de szigorúan és elvárásokkal élő hátteret ad; segítjük, hogy kialakuljon a környezettudatos magatartás, a teremetett világ megbecsülése. Partnereink érdekében folyamatosan vizsgáljuk: az intézményhasználók és a partnerek elégedettségét. Felelősek vagyunk: a gyermekek testi-lelki fejlődéséért; a felzárkóztatásért; a tehetséggondozásért; az önálló, társadalomba beilleszkedő személyiségek kialakulásáért; a biztonságos munkakörülményekért. Intézményünk kinyilvánítja, hogy: a küldetésnyilatkozat szellemében folytatja munkáját. Minőségpolitikánk lehetővé teszi, hogy a pedagógiai program optimálisan valósuljon meg; megfeleljünk a fenntartó elvárásainak. Fenntartói elvárások és feladatok: A fenntartó az általa biztosított feltételek mellett megkívánja az intézmény törvényes, szakszerű és gazdaságos működését; a dolgozóktól a szakmai elkötelezettség mellett a lelki elhivatottságot. Az általa kinevezett vezetőség, nevelőtestület és kiválasztott munkatársi közösség teljesítse be a katolikus nevelés küldetését, a katolikus nevelés feladatait és minőségi munkájuk által végezzen missziós tevékenységet. 5

6 II. 2. AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGCÉLOK "Csodálatos dolog a szeretet, Uram. Minél többet osztok szét belőle, annál több marad belőle nekem." /Prohászka/ A fenntartó elvárásaira épülő minőségi célok: - A keresztény értékek közvetítése érdekében az intézmény minden dolgozója részt vesz lelki gyakorlatokon, továbbképzéseken. - Az önképzés fontos részeként tekintjük a hitbeli ismereteink gyarapítását, hit-életünk elmélyítését. - Törvényes, szakszerű és gazdaságos működés. Szervezetünk saját magával szemben támasztott elvárásaira épülő minőségi célok: - Nyitott, őszinte kapcsolatrendszer kialakítása az intézmény dolgozói körében, melyben ismereteink, tapasztalataink gyarapodhatnak. - A tagintézmények közötti kapcsolat továbbépítése, elmélyítése a nevelőtestületek szorosabb együttműködésével, közös programok szervezésével. - Pedagógiai kultúránk folyamatos fejlesztése. - Egységes nevelési követelményrendszer kialakítása. A partnereink igényeire épülő minőségi célok: - Szeretetteljes és családias légkör kialakítása, amelyben a gyermek jól érzi magát. - A szülők igényeinek mind teljesebb megismerése, és elvárásaiknak beépítése nevelő munkánkba. - Folyamatos információcsere az elért eredményekről. - Az információáramlás hatékonyságának növelése. - Külső partnereink elégedettségének folyamatos fenntartása. " Nagy bölcsesség és sok szeretett kell ahhoz, hogy az embereket úgy vegyük, ahogy vannak, és nem úgy, ahogy mi szeretnénk. " / Szent Ágoston / ÓVODA Célunk, hogy valamennyi gyermek szívesen jöjjön óvodába, itt biztonságban és jól érezze magát. Érezzék, hogy szükség van rájuk, számon tartjuk őket. Egész napunkat az egymás felé fordulás, a szeretet hassa át. Elítéljük /felnőtt, gyermek/ a hangos, durva, agresszív magatartást /a rosszallás mindig a tettre és nem a gyerekre vonatkozik/. Személyes példával igyekszünk elöl járni a szeretetben, türelemben, megértésben. Törekszünk a jó kapcsolat kialakítására, gyermek és gyermek, gyermek és felnőtt, felnőtt és felnőtt között. A szülőkkel jó kapcsolatot alakítunk ki: a szülők partnerek a nevelésben, ismerik az óvoda életét, tevékeny részesei, bizalommal fordulnak hozzánk, megosztják velünk örömeiket, problémáikat. Minden gyermek képességeinek megfelelően fejlődjék, legyen lehetősége a továbbfejlődésre, pozitívumainak kibontakoztatására. Tanuljunk meg örülni, hálát adni azért, amink van, a szépet, a jót, az értéket keresni, megtalálni mindenben, mindenkiben. Az óvodában eltöltött évek eredményeként kiegyensúlyozott, érzelmekben gazdag, megfelelő ismeretanyaggal rendelkező gyermekeket indítsunk az iskolába. - A keresztény szellemiség közvetítése, az érzelmi, szocializációs és értelmi fejlesztés, valamint az erkölcsi nevelés erősítése. - Óvodánk nevelési célja a 3-6 ill. 7 éves gyermekek harmonikus, sokoldalú fejlődésének segítése az életkori és egyéni differenciált fejlődési ütem figyelembevételével. 6

7 - Családias légkör és derűs hangulat megteremtése. - A különféle tevékenységek, lehetőségek és tapasztalatok gyűjtése, illetve a testi és lelki szükségletek kielégítése, a fogyatékossággal való együttélés. - Identitástudatuk alakítása. - Célunk, hogy a gyermek felelősségtudata, a jó kritikai érzéke, érdeklődése, testi, lelki fejlettsége megalapozzák az iskolai nevelést. - Célunk, hogy a szülők ismerjék pontosan az óvodai munkánkat és segítsék azt ötleteikkel, hogy az óvodai nevelés a családi nevelést kiegészítse. - Biztonságos környezet kialakítása, melyben a gyermek szabadon és veszélyek nélkül mozoghat. Az udvar rugalmas talajjal való teljes beborítása, a csoportszobák bútorzatának cseréjének folytatása, fejlesztése. - A modern technikai eszközök megismertetése játékos formában a gyermekekkel, számítógépek beszerzése. ÁLTALÁNOS ISKOLA - Intézményünk a gyermekeket segítse abban a folyamatban, hogy a keresztény értékekre építve művelt emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. - A keresztény értékrend megismertetése a nevelés, a tanítás, a szentségek felvétele és a liturgiába való aktív bekapcsolódás által. - Az intézményhasználók elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontossága. - A tanítás folyamatában korszerű ismereteket közvetítsünk, az alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszük. - Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítsunk ki. - Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkáljuk. - Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlesszük a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást. - Az általános iskola az óvodához kapcsolódóan ápolja a magyarság hagyományait, ünnepeink megismertetését, átörökítését, élővé tételét. Magyarságunk gyökereinek megismertetése (anyanyelv, történelem, magyarságtudat). - Tehetséggondozás, felzárkóztatás. - Biztosítsa a sajátos nevelési igényű gyerekek képességük szerinti fejlődését. - Kölcsönösen hasznos partneri kapcsolatok. - Jól felkészült, eredményes módszerek alkalmazására kész, megújulásra képes tantestület. - Pedagógusaink munkájuk során legyenek a minőség iránt elkötelezettek, segítőkészek a partnereikkel szemben, elégedettek munkakörülményeikkel. KOLLÉGIUM - A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a tanulók keresztény személyiségnek fejlesztése, kibontakoztatása, szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésnek segítése. - A Ciszterci Szent Margit Kollégium katolikus intézmény, amely céljának tekinti a keresztény értékrend kialakítását. Ennek alapvető feltételeként elvárja az értékrendhez való pozitív hozzáállást minden diák és nevelő részéről. Az iskolával együtt támogatja mindazoknak a felekezeteknek a működését, amelyek párbeszédet folytatnak a katolikus 7

8 egyházzal. Az intézményi szervezettel összhangban számukra is biztosítja a részvételt a kollégium programjainak kialakításában. - A célokat a katolikus kollégiumok számára közzétett Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában foglaltak alapján fogalmazzuk meg: A tanulási motiváció fejlesztése: - a tanulási kedv fejlesztése, helyes, hatékony tanulási szokások kialakítása; - az élethosszig tartó tanulás szükségességének tudatosítása, az ehhez szükséges tanulástechnikai ismeretek elsajátítatása; - az adottságoknak megfelelő tanulmányi eredmények elérése; - felzárkóztatás, esélyegyenlőség biztosítása; - tehetséggondozás, a továbbtanulás feltételeinek javítása; - az élet és pályakezdés sikerének hatékonyabbá tétele; A tanulók személyiségének tudatos fejlesztése: - a keresztény értékrend iránti fogékonyság kialakítása; - helyes önismeret kialakítása; - a hitéleti elkötelezettség elfogadása, tudatos gyakorlása; - a társas kapcsolatokban: empátia, tolerancia, kooperáció hatékonyságának erősítése; - az értékelő-ösztönző rendszer motivációjának biztosítása; - a támogató tanár-diák viszony minőségének javítása; - a konstruktív életvezetésre való alkalmasság kialakítása; - az egészséges életmód iránti belső igény kialakítása; - a kultúra iránti igényesség kialakulásának elősegítése; A környezeti nyitottság megteremtése: - más kollégiumokkal, iskolákkal, diákszervezetekkel való kapcsolat bővítése; - a hasznos szabadidő eltöltés városi lehetőségeinek megismertetése; - a hagyományok iránti fogékonyság kialakítása; Az együttélés szabályainak betartása: - a kollégium működését meghatározó szabályzók elfogadtatása, tudatosítása és alkalmazása; - a működési dokumentumok (SZMSZ, Házirend, Napirend, Kollégiumi Nevelési Program) folyamatos elvárásokhoz és jogszabályokhoz igazítása; ZENEISKOLA - A művészetoktatási cél csak évekig tartó rendszeres és folyamatos oktatás és nevelés eredményeként valósulhat meg. - Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. - Pedagógiai irányelvek megvalósításának alapvető feltétele, hogy a zenepedagógusok kellő szakmai jártassággal, anyagismerettel, pszichológiai és pedagógiai tudással rendelkezzenek. Mindenek előtt jól képzett, a munkájuk iránt elkötelezett, elhivatott pedagógusokra van szükség. A képzés és továbbképzés szerepe tehát meghatározó az új minőségi kultúra elterjesztése szempontjából. - A vezetőségnek törekednie kell a tanárok munkájának mélyebb, átfogóbb megismerésére, segítő szándékú, pozitív emberi kapcsolat kialakítására. Kiemelt fontosságú az új és a kezdő tanárokkal való rendszeres foglalkozás. Óralátogatások, tapasztalatcserék, a 8

9 munkaközösségekben való aktív részvétel megkönnyítik a beilleszkedést, az alapmódszerek elsajátítását, a tanszaki elvárások teljesítését. - Az oktatás színvonalának emelése érdekében, oktató-nevelő munkánkban a differenciális elvét kívánjuk érvényesíteni: A gyermek képességeihez, fejlődési tempójához igazodó oktatási program és értékelő rendszer kialakításával. A kor elvárásaihoz és a helyi igényekhez igazított tantervi követelményekkel. A teljesítmény-hangsúlyos szemlélet helyett élményközpontú zenei neveléssel. A tanulók különböző adottságait, képességeit, körülményeit, lehetőségeit figyelembevevő differenciált oktatási struktúra kialakításával. A tehetséggondozás leghatékonyabb formája az egyénre szabott, foglalkozási időkeretben és módszerekben teljesen a gyermek egyéni jellemzőinek ismereteire építő rendszeres tanórai, egyéni foglalkozás. A tehetséggondozás szempontjából rendkívül fontos a korai fejlesztés korosztályoknak megfelelő módszerek kidolgozásával és alkalmazásával. Hangszeres növendékeink évente 2-3 alkalommal, a kiemelkedőbbek számos alkalommal szerepelnek hangversenyeken, készülnek fel versenyekre. - Az elméleti képzés színvonalának javítása érdekében: A hangszeres oktatáshoz jobban igazodó, helyi tantervi program kimunkálása, a differenciálás elvének figyelembevételével. Népdal kincsünk, népi hagyományaink, népszokásaink, gyermekjátékaink megismertetése kapjon nagyobb hangsúlyt a tananyagban. Ezzel a honismereti oktatást kiegészítve segítjük a gyermekek nemzeti identitásának kialakulását. El kell érni, hogy a szolfézs óra, a gyermek számára élményt nyújtson, örömteli elfoglaltság legyen. - A zeneiskola megtartó képességének szempontjából a társas zenének kiemelt szerepe van. - Célul tűztük ki önálló zenei élet megteremtését. Ehhez a kínálat bővítése, a hangszerpark fejlesztése, megfelelő szaktanári ellátottság, fogadókészség szükséges. - Az intézmények tanárai és a zenetanárok kölcsönösen érdeklődjenek egymás munkája iránt, látogassák egymás rendezvényeit. - A kiemelkedő képességű zeneiskolai tanulók szerepléseit tervezzék be a közismereti órák, foglalkozások programjába, egyéb rendezvények szervezésébe. 9

10 II. 3. AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ FELADATOK Feladatok A minőségirányítási program alapján működtetni az intézményt Az intézményi minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése Pedagógiai Program felülvizsgálata, beválásának vizsgálata Sikerkritériumok, várható eredmények Az elkészült program alapján működik az intézmény minőségfejlesztési rendszere A kitűzött célokhoz közelít a mindennapi munka. Regisztrálható eredmények. Végrehajtották a korrekciót. Módszerek, eljárások Helyzetértékelés; Ellenőrzési, mérésértékelési rendszer; Fejlesztési terv, fejlesztési mutatók; Partneri elégedettség értékelése, partnerek elégedettségi szintje Eredményesség, hatékonyság vizsgálata. Ellenőrzés, értékelés. Beválás-vizsgálat. Felelősök, közreműködők Igazgató, helyettesek, minőségirányítási vezető. Igazgató, helyettesek, minőségirányítási vezető. Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Évente Folyamatosan Eredmény Önértékelés Felelős: Igazgató Legalább 3 évente Felelős: Igazgató A pedagógiai program éves lebontása, önértékelési rendszer kidolgozása A humán erőforrás hosszútávú tervének elkészítése A pedagógiai program végrehajtásának értékelése, reális helyzetkép Pedagógusok kompetenciájának növekedése. Folyamatszabályozás, Fejlesztési területek minőségközpontú elemzése; partnerekkel való kapcsolattartás módjainak kidolgozása, újraértelmezése Továbbképzési terv, beiskolázási terv korrekciója; Jelentkezés, elfogadás, szükség szerint (teljesítményértékelés alapján) Igazgató, helyettesek, minőségirányítási vezető. Igazgató. helyettesek Évente Hatályos rendelet szerint F.: Igazgató helyettesek F.: Igazgató 10

11 Intézményen belüli együttműködés Intézmények közötti együttműködés Kapcsolattartás a szülőkkel, fenntartóval, partnerekkel Költséghatékony gazdálkodás; csoport- és osztálylétszámok kialakítása; férőhelykihasználtság tekintetében A feladatok ellátásához szükséges eszközellátás áttekintése, biztosítása Potenciális baleseti források felülvizsgálata; Hibák kijavítása Kölcsönös kapcsolat kialakul, állandósul; Kölcsönös kapcsolat kialakul, állandósul; Egységes szemlélet alakul ki a szülői ház és intézmény között Törvény szerinti csoport- és osztálylétszámok, optimális férőhely-kihasználtság Funkcionális fejlesztéssel a teljes ellátás megközelítése; Az intézkedési terv időarányos teljesítése. Biztonságos környezet, helyiségek, felszerelések Intézményegységek tantestületei közötti közös programok Társintézményekkel szakmai tapasztalatcsere; közművelődési intézménnyel, egészségügyi, gyermekjóléti intézményekkel, Szülői értekezletek, Fogadóórák, Családlátogatás, Szülői fórumok, Új eljárások bevezetése Statisztikai adatok elemzése, előrejelzések prognosztizálása, Az egy pedagógusra jutó tanuló számának aránya, Pályázatírás Költségvetés, pályázatok, alapítvány útján fejlesztő eszközök, eszközök beszerzése, cseréje Udvarok, kiszolgáló helyiségek, termek balesetvédelmi körüljárása, jegyzőkönyv Igazgató, Helyettesek, Igazgató, Helyettesek, szakmai közösségek Igazgató. helyettesek, SzMK vezető, pedagógusok Igazgató, Gazdaságvezető, igazgatóhelyettesek Igazgató, helyettesek, gazdaságvezető, Igazgató, Helyettesek, Karbantartók Folyamatosan Folyamatosan Tanév rendje szerint Beiskolázás időszaka Évenkénti felülvizsgálat Igény, lehetőség szerint, folyamatosan 2 havonta, illetve, ha hibát tapasztalnak, bejelentenek F.: Igazgató helyettesek F.: Igazgató helyettesek F.: Igazgató helyettesek F.: Igazgató Felülvizsgálat évente Felelős: helyettesek, igazgató Aktualitás szerint Felelős: Igazgató helyettesek 11

12 ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG A speciális területek szabályozottak, a törvényi követelményekből adódó feladatok: Feladatok Sikerkritériumok, várható eredmények Módszerek, eljárások A helyi igényekből fakadó, az óvoda szakmai sokszínűségének további megőrzése, megvalósítása A sokszínű programok alkalmazásával, működtetésével megalapozzák és elősegítik a gyermekek továbbhaladását Önállóan, helyben készített, adaptált minden készséget, képességet fejlesztő programok Felelősök, közreműködők Óvónők, dajkák Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Nevelési évben folyamatosan Eredmény Önértékelés Minden nevelési év végén Felelős: Óvodai ig.h. Az iskola-készültség kritériumainak elérése érdekében a 3-5 évesek óvodai elhelyezése iránti igények kielégítése Hátrányos helyzetűek körében a óvodáztatási arány növelése; Esélyegyenlőség megteremtése; A gyermekek szükségleteihez igazodó fejlesztés Hátrányos helyzetű gyermekek óvodai étkeztetésének biztosítása Az óvodáskor végére elérik az iskolai munkához, az iskolai élethez szükséges fejlettséget; 100%-os kiszűrési arány Szociokulturális hátrányok csökkenése; Rendszeres óvodába járás elérése; A fejlesztésekkel egyenlő esélyek biztosítottak; Egyéni fejlesztési programok készülnek. Gyermekek ingyenes étkeztetése A teljes korosztály teljeskörű beóvodáztatása; Iskolai életmódra felkészítő foglalkozások Speciális programok adaptálása, készítése, megvalósítása; Egyéni bánásmód; Gyermekvédelmi feladatok hatékony működtetése Statisztikai nyilvántartások elemzése Óvodai ig.h., óvónők, pedagógia szakszolgálatok munkatársai Óvodai ig.h., óvónők, gyermekvédelmi felelős; családsegítő központ munkatársa Óvodai ig.h., óvónők, gyermekvédelmi felelős Folyamatos, az iskolakezdés előtt minden év február A nevelési év megkezdése előtt, illetve közben folyamatosan Igény szerint Havi értékelés Felelős: Óvodai ig.h. Minden nevelési év végén Felelős: Óvodai ig.h. Negyed évenként Felelős: Óvodai ig.h. 12

13 Feladatok Intézményi együttműködés az egymásra épülő intézmények között Sikerkritériumok, várható eredmények Óvoda-iskola kapcsolata, Megfelelő iskolaválasztás; Az óvoda-iskola átmenetének megkönnyítése Módszerek, eljárások Beiskolázási adatok, nyilvántartások; Információk átadása a követelményekről, lehetőségekről Felelősök, közreműködők Óvodai ig.h., Iskolai ig.h., óvónők, tanítók Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Iskolai nyílt nap és előkészítése Eredmény Önértékelés Felelős: Óvodai ig.h. Iskolai ig.h. Kapcsolattartás szülőkkel, fenntartóval, patronálóval, kapcsolódó intézményekkel Naprakész információkkal rendelkeznek az érintettek a gyermekekről Szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatás egészségügyi, közművelődési intézmények dolgozóival való kapcsolat Óvodai ig.h., óvónők, szülői munkaközösség, védőnők, családsegítő központ munkatársa, közművelődési szervező Folyamatosan Felelős: Óvodai ig.h. 13

14 ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG Feladatok A NAT és a kerettantervek felhasználásával készített pedagógiai program jogszabály szerinti bevezetése Az oktatás tartalmának és kínálatának fejlesztése; Változó elvárásoknak való megfelelés, alkalmazkodás Kulcskompetenciák, Kommunikációs alapkészségek, értelmi, szociális képességek fejlesztése Hátránykompenzáció, esélyteremtés Sikerkritériumok várható eredmények Tudatos tervezés; Tantárgyi követelményeknek való megfelelés a helyi tanterv alapján Az idegen nyelvi órák hatékonysága nő; Az informatika eszközként funkcionál a 8. évfolyam végén Továbbhaladáshoz szükséges kompetenciák, alapismeretek, alapkészségek alkalmazás szintű ismerete a 8. évfolyam végére Egyéni tanulási út biztosított; Versenyeken eredményes szereplés Módszerek, eljárások Tervezés éves lebontásban; Ellenőrzés, értékelés Innovációs programok, intenzív képzési szakaszok beépítése Tanulási módszerek tanítása Differenciált, egyéni személyiség és készségfejlesztés tanórán és tanórán kívül - szakkörök, önképzőkörök Felelősök, közreműködők Igazgató, igazgatóhelyettes, szakmai közösségek vezetői, szaktanárok Szakmai közösségek, szaktanárok, tanítók Tanítók, napközis nevelők, szaktanárok Osztályfőnökök, szaktanárok, napközis nevelők Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő A Pedagógiai Programban meghatározottak szerint Évenként a tanév végi statisztika alapján Évenként a félévi értékelés alkalmával Év közben folyamatosan, Nyáron táborban Eredményértékelés Külső szakértő Év végi beszámoló F.: Ig. h. Határidő: minden év febr.15. F.: Ig. h. 14

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Budapest Főváros X. kerület Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest Gém u. 5-7. :267 76-91 / 261-68 63 :433 26-66 gem@komplexaltisk.axelero.net

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Mészáros Ferenc Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004. április 26. Fenntartóhoz

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a

2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a 1 a c é g c í m é t ] TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 1. A MINŐSÉGRŐL...5

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a BEVEZETŐ A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. (10.) szerint a közoktatási intézmény a feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA - KESZTHELYI VSZK - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ tagja Számlakezelő: OTP BankRT Keszthelyi

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Program Készült: 2010 Intézményi Minőségirányítási Program

Részletesebben

A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Szűcs Sándor Általános Iskola 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 1-3. OM azonosító 034872 A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÓDOSÍTVA: 2009. AUGUSZTUS TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ BEVEZETŐ...

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Készítette: Leviczky Cirill igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program. Kiss Bálint Református Általános Iskola Szentes, Kossuth tér 2.

Intézményi Minőségirányítási Program. Kiss Bálint Református Általános Iskola Szentes, Kossuth tér 2. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1/30 Intézményi Minőségirányítási Program Kiss Bálint Református Általános Iskola Szentes, Kossuth tér 2. Hatályba lépés dátuma: 2004. szeptember 1. Módosítás: 2011.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben