Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola"

Átírás

1 Intézményi Minőségirányítási Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola 2009 Tervezett felülvizsgálat időpontja: június május 13. Plánk Tibor igazgató

2 2/25 TARTALOMJEGYZÉK I. MINŐSÉGPOLITIKA... 3 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 JÖVŐKÉP... 5 STRATÉGIAI CÉLOK MINŐSÉGCÉLOK MEGFELELTETÉSE... 6 II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KERETEI AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS FOLYAMATAINAK MEGHATÁROZÁSA ÖT TERÜLETEN ELSŐ TERÜLET: A VEZETŐI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA A jogszerű működés biztosítása Stratégiai tervezés Tanév megszervezése, ütemezése A vezetői ellenőrzés Az intézmény működésének értékelése MÁSODIK TERÜLET: A partnerkapcsolatok irányítása Kommunikáció a partnerekkel A partnerek igényeinek és elégedettségének/elégedetlenségének mérése HARMADIK TERÜLET: Oktatás-nevelés A pedagógiai-nevelési program fejlesztése Módszertani kultúra fejlesztése A tanulás támogatása A pedagógusok együttműködése A tanuló csoport előrehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés A tanulók értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérőeszközök meghatározása NEGYEDIK TERÜLET: Biztonságos intézmény A biztonságos munka és tanulás körülményeinek biztosítása Szemléletformálás és prevenciós tevékenység ÖTÖDIK TERÜLET: Egyéb területek Az emberi erőforrások biztosítása és fejlesztése Egyéb erőforrások biztosítása... 24

3 3/25 I. MINŐSÉGPOLITIKA MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT Mi, a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola vezetői és dolgozói elkötelezettek vagyunk a minőségi munka iránt. Mindennapi tevékenységünk meghatározó elve a partnerközpontú működés, az iskolát választó szülőknek és diákoknak való magas szintű megfelelés, oly módon hogy ezzel egyúttal eleget tegyünk a törvényi kötelezettségeknek is. Működésünk nyitott, fontosnak tartjuk, hogy munkánk megismerhető és átlátható legyen partnereink és a fenntartó számára is. Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő fiatalok, mint immár európai polgárok is, megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Diákjaink rendelkezzenek olyan általános műveltséggel, naprakész szaktudással, amely segíti a munkába állást, a továbbtanulást, alapul szolgál az önműveléshez, a XXI. század társadalmi-gazdasági, technikai változásainak követéséhez. Célunk, hogy magyarul és idegen nyelven is jól kommunikáló, tárgyaló, vitaképes fiatalokat képezzünk, akik szabatosan tudják kifejezni gondolataikat, képviselni érdekeiket, ismerik és alkalmazni képesek az emberi érintkezés és kommunikáció alapszabályait. Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink tisztában legyenek nemzeti múltunkkal, jelenünkkel, ismerjék a nemzeti kultúra tradicionális értékeit, ápolják anyanyelvünket, törekedjenek a szép, helyes gondolatilag árnyalt kifejezésmódra. Mivel a tolerancia, a nyitottság, a másság elfogadása a XXI. század emberének elengedhetetlenül fontos ismérve, ezért nevelő munkánk egyik céljának tekintjük, hogy növendékeink toleráns és nyitott személyiségekké váljanak. Célunk az alapvető társadalmi, erkölcsi normák fiatalokkal való megismertetése, elfogadtatása, annak felismertetése, hogy az erkölcsi értékrendszerhez történő alkalmazkodás közös társadalmi érdek, és hogy egyben mindenki haszonélvezője ennek.

4 4/25 Fontosnak tartjuk az egészség, a környezet, a természet megóvására irányuló felelősségérzet kialakítását a tanulókban. KÜLDETÉSNYILATKOZAT KIK VAGYUNK? MIK VAGYUNK? A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola 1884-ben felsőkereskedelmi iskolaként alapított, nagy hagyományokkal rendelkező és azokat ápoló középiskola, melyet fennállása óta erős innovativitás jellemez. Célunk a XXI. század elején olyan európai gondolkodású, magyar hagyományokat követő, kreatív szakemberek képzése, akik korszerű közgazdasági, üzleti, kereskedelmi, valamint idegen nyelvi és informatikai ismeretekkel rendelkeznek. MIÉRT VAGYUNK? KIKÉRT VAGYUNK? Fő feladataink: általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás két tanítási nyelvű érettségi vizsgára való felkészítés közép és emelt szinten angol, német, francia nyelven általános érettségi vizsgára való felkészítés felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés felkészítés a szakképzésben való részvételre MIBEN VAGYUNK EGYEDIEK? Iskolánk az ország egyik legrégibb szakközépiskolája, 1884 óta működik Budapest szívében, a Budai Vár oldalában ban vette fel Hunfalvy nevét, s így azon kevés oktatási intézmény közé tartozik, amely megszakítás, átkeresztelések nélkül őrzi az alapító tudós nevét és alapítása óta kereskedelmi jellegét. Az iskola tanulóinak létszáma majdnem ezer fő. A nappali rendszerű oktatás mellett esti tagozatunk is működik. 3 idegen nyelven folytatunk két tanítási nyelvű képzést. MIK A GARANCIÁINK? képzett, innovatív tantestület - modern eszközök korszerű módszerek információs és kommunikációs technológiák kreatív alkalmazása hosszú évek alatt kialakított partnerkapcsolataink a tanulók tárgyalóképes nyelvtudása, magas szintű informatikai felkészültsége

5 5/25 JÖVŐKÉP Elképzeléseink szerint év múlva éves diákjaink nevelése, oktatása egy, a lehető legmagasabb színvonalú és korszerű, európai színvonalú iskolában valósul meg. Iskolánk kitűnő földrajzi elhelyezkedése, nagyszerű felszereltsége és jól kialakított működési jellemzői révén tanulóink tanulási esélyei kiemelkedők lesznek. Rugalmasan és kellő gyorsasággal alkalmazkodunk a gazdaság és a munkaerőpiac igényeihez, a környezet változásaihoz. Diákjaink a sikeres tanulást megalapozó képességek és készségek, idegen nyelvi kommunikációs képességek, IKT készségek, valamint környezeti és életviteli kompetenciák birtoklása révén sikeresen indulhatnak el az életben. A nevelés oktatás képzés kompetencia alapon zajlik, amely alapja az egész életen át tartó tanulásnak. Olyan iskolát képzelünk el, amelyben a diákok gazdasági, jogi, kommunikációs szaktudást szereznek, és képesek lesznek ezeket bármikor kreatívan alkalmazni, felhasználni, akár az Európai Unióban is. A tantestület létszáma és tanáraink képzettsége megfelelő, a tanári fizetéseket európai szintű jövedelem-viszonyok jellemzik. Az intézmény működését a környezet valamennyi szereplője (a minket választó szülők, diákok és a fenntartó) pozitívan értékeli és támogatja. Közös európai normák szerint gondolkodó, szilárd magyarsággal rendelkező, az örök emberi értékek (tolerancia, demokrácia, tisztesség, humánum) iránt elkötelezett fiatal felnőttek lépnek ki az alma mater -ből az életbe. Olyan nevelő munkát végzünk, amely az itt tanuló diákok számára biztosítani tudja a nyugodt, egészséges, egyértelműen szabályozott iskolai környezetet.

6 6/25 STRATÉGIAI CÉLOK MINŐSÉGCÉLOK MEGFELELTETÉSE A következő táblázat a fenntartói elvárások, a Pedagógiai Program, a küldetésnyilatkozat és a jövőkép stratégiai céljai alapján megfogalmazott minőségcélokat gyűjti össze. STRATÉGIAI CÉLOK A STRATÉGIAI CÉLHOZ KAPCSOLÓDÓ MINŐSÉGCÉLOK AZ OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK Minden iskola tegyen lépéseket az alapkészségek, a kulcskompetenciák fejlesztésére. Oktató munkánk épüljön közös módszertani fejlesztésre, ami az alapkészségek gyakoroltatására helyezi a hangsúlyt minden tantárgy esetében, minden évfolyamon, de különösen a nyelvi előkészítő osztályokban. Szövegértésből és matematikából az FPPTI bemeneti és visszatérő mérések, valamint 10. évfolyamon az országos kompetenciamérések eredményeinek értékelése, összehasonlítása az előző évekkel, az aktuális célok és fejlesztési követelmények meghatározása Differenciált nyelvoktatás megszervezése a második idegen nyelv esetén Év végi szóbeli bemutatók a nyelvi előkészítős osztályokban (színdarabok, jelenetek, szerepjátékok, projektek, versek, mesék, szituációk idegen nyelven, japán szónokverseny) Minden iskola tegyen lépéseket a közismereti tárgyak oktatási színvonalának emelésére. A 9. évfolyamra jelentkezők esetében legalább kétszeres túljelentkezés legyen. Az érettségi eredmények növelése Modern módszerek és az IKT mindennapi használata a tanítási órákon Színvonalas bemutató órák a nyílt hét keretében (modern módszerek és IKT eszközök) Vonzó nyelvi projektek és csereprogramok

7 7/25 szervezése A projektek kapcsolódjanak a kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Tananyagfejlesztés, helyi feladatbank létrehozása az országos mérési rendszerhez kapcsolódóan Minden iskola tegyen lépéseket a munkaerő-piaci beilleszkedést igénylő ismeretek, készségek átadásának fejlesztésére. TISZK-en belüli egységes szakmai alapozás bevezetése A tananyag folyamatos igazítása a munkaerő-piaci elvárásokhoz Saját tananyagok készítése A 10. évfolyamon kommunikáció órákon az ismeretelemző-értékelő gondolkodás, a kreativitás, az önálló tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képességének fejlesztése Az iskolák fektessenek nagyobb hangsúlyt az egyéni tanulási utak támogatására, ennek intézményi módszertanának kialakítására, biztosítva az esélyegyenlőséget a különböző családi háttérrel rendelkező, és a különböző helyzetben lévő gyermekek számára. Tehetséggondozó és felzárkóztató szakkörökre megfelelő óraszám biztosítása Eredményes felkészítés a német DSD vizsgákra, az OKTV nyelvi versenyeire és a budapesti két tanítási nyelvű szakközépiskolák angol nyelvi versenyére Mérési értékelési rendszer fejlesztése Eseti korrepetálás a kiegészítő foglalkozások keretében Tanulás-módszertani modul a viselkedéskultúra tantárgyon belül

8 8/ Törekedjenek az intézmények a nyelvi kultúra színvonalának emelésére, ennek érdekében a nyelvvizsgák számának növelésére, a nyelvi érettségi eredmények javítására Törekedjenek az intézmények a tanulóknál az alkalmazható, használható nyelvtudás birtoklására. Legalább 1-1 német, angol, francia, orosz és japán cserekapcsolat kiépítése és fenntartása Cserekapcsolat kiépítése és fenntartása a Magyarországgal határos országok tanintézményeivel, ösztönözve a magyar-magyar cserekapcsolatot a célnyelvek gyakorlása mellett (Románia-francia, angol, Ausztria-német, angol, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Ukrajna-német, angol, orosz) Anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden tanórán A tárgyalóképes nyelvtudás gyakoroltatása tanórán kívüli rendezvényeken, külföldön A kéttannyelvű osztályokban a tanulók legalább 80%-a szerezzen felsőfokú nyelvvizsgát, a többi osztályban a tanulók legalább 50%-a legalább középfokú nyelvvizsgát szerezzen az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Nyelvvizsga letételének ösztönzése, segítése A nyelvvizsga-bizonyítványt szerző tanulók többsége az EU-ban elfogadott (pl. TELC, ECL, DSD) nyelvvizsgát tegyen. A német két tanítási nyelvű osztályok tanulóinak legalább 70%-a tegyen sikeres DSD vizsgát. Minden diák két idegen nyelvet tanuljon, melyből az egyik az angol nyelv Törekedjenek az intézmények a nyelvszakos pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésére, a nem nyelvszakos pedagógusok nyelvtudásának emelésére. Nyelvoktatási módszerbank létesítése továbbképzések, hospitálások, értékelések alapján Munkaközösségi módszertani és IKT bemutató órák tartása évente egy alkalommal Továbbképzések és óralátogatások tapasztalatainak közkinccsé tétele munkaközösségi értekezletek keretében Törekedjenek az intézmények az informatikai kultúra színvonalának emelésére, a pedagógusok körében a felhasználói tudás fejlesztésére, az Az iskola minden termében legyen számítógép Internet hozzáféréssel. Kétévente számítástechnikai képzés indítása az alkalmazottak részére

9 9/25 informatika gyakorlat és felhasználó központú oktatására. Digitális asztal használatának ösztönzése, ehhez kapcsolódóan feladatbankok kialakítása Honlap, Internet használata a kapcsolattartásban Évente egyszer munkaközösségi belső továbbképzések, bemutatók tartása A munkaközösséghez tartozó kabinetekben multimédiás rendszerek kiépítése A számítógépes nyelvi laborok maximális kihasználása az eredményes nyelvoktatás érdekében Interaktív készségfejlesztő nyelvoktatási anyagok gyűjtése, alkalmazása, továbbfejlesztése Biztosítani kell a tehetséges tanulók számára a tantervi átjárhatóságot, a tehetséggondozást, tanulmányi versenyeken eredményesen résztvevők számának növekedését. Az iskolai neveléshez-oktatáshoz szorosan nem tartozó tevékenységi körök és eredmények évenkénti felmérése A tanulmányi versenyekre való felkészítés hatékonyságának növelése Az emelt szintű érettségi felkészítésen résztvevők legalább 30% a tegyen emelt szintű érettségit. Belső tanulmányi versenyek rendezése Tehetséges tanulók ösztönzése és felkészítése országos és regionális versenyeken való részvételre (OKTV, SZÉTV, Arany Dániel Matematika Verseny, sportversenyek, stb.) Jelenjen meg a fővárosi sajátosságok és az intézményi környezet figyelembevételével az intézményi pedagógiai programokban, helyi tantervekben az egészségnevelés és a környezettudatos gondolkodás fejlesztése. A tanulók 60%-ának megfelelő legyen a fizikai teherbíró képessége. Érjenek el a tanulók saját teljesítményükhöz képest átlagosan évi 5%-os fejlődést az általános fizikai teherbíró-képesség mérésekor. A mindennapos testnevelés lehetőségének biztosítása minden tanuló számára Olyan életmódsportok megismertetése a diákokkal a táborok és a tanórán kívüli foglalkozások legalább 50%-ában, amelyeket egy egész életen át lehet folytatni A környezettudatos gondolkodás fejlesztése minden tantárgy tanítása során, ÖKO iskolai programok szervezése, az ÖKO iskola cím megtartása A szelektív hulladékgyűjtés működtetése Az iskola tisztaságának megőrzése a hetesi

10 10/25 feladatok megerősítésével, ellenőrzésével Az udvar tisztaságának megőrzése (a tanári ügyelet szigorítása) Az iskola értékeinek megóvása, növényeinek, kisállatainak gondozása (szakköri munka keretében is) Az egészségnevelés és a környezettudatos gondolkodás témaköreinek beépítése a nyelvvizsgára illetve az érettségi vizsgákra történő felkészítés tananyagába Segítsék, támogassák és fektessenek hangsúlyt iskoláink az egész életen át tartó tanulásra, nyújtsanak tantervi, oktatási kínálatot, szakmai programot a felnőttek részére. A felnőttek számára szakközépiskolai osztályok szervezése esti munkarendben, kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban Fejlesszék a munkaerő-piaci beilleszkedést a sikeres munkavállalói léthez szükséges kulcskompetenciák fejlesztésével. A évfolyamon az anyanyelvi, digitális, szociális kompetencia és a tanulásmódszertan fejlesztése A gazdasági élet szimulálása a szakmai orientáció keretében (karácsonyi vásár, tőzsdejáték, cégszimuláció, stb.) A tananyag folyamatos módosítása a változó gazdasági, technikai életnek és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően A NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK Fektessenek nagyobb hangsúlyt az intézmények: Prevenciós tevékenységekre, a tanulási problémákkal küzdő gyermekek, tanulók időbeni felismerésére, megfelelő ellátására, a deviáns viselkedés kialakulásának megelőzésére, A veszélyeztetett diákok felderítése, helyzetfeltárás, az ifjúságvédelmi felelőssel közösen megoldási lehetőségek keresése Iskolapszichológus alkalmazása, aki hetente legalább 2 órát rendel Drog-prevenciós programok (szakértő bevonásával évente legalább egyszer: pl. rendőr által tartott óra, volt drogos meghívása) A vitakultúra fejlesztése osztályfőnöki órákon, a kommunikáció tantárgyon belül, illetve tantárgyakhoz kapcsolódóan is Tanulók késésének és hiányzásának visszaszorítása (az igazolások gyűjtése és ellenőrzése diákonként, késések regisztrálása, a megfelelő büntetési fokozatok következetes beírása)

11 11/ arra, hogy a pedagógusok elsajátítsák és használják a konfliktuskezelési technikákat, Felkészítés az új nevelési problémák kezelésére belső továbbképzések keretében, valamint külső továbbképzéseken való részvétel segítségével a gyermekvédelmi felelősök, osztá1yfőnökök szakmai továbbképzésére, az egyes intézmények és más gyermekvédelmi szervezetek közötti együttműködésre, MFFPTTI ill. más által szervezett továbbképzéseken való részvétel A gyermekvédelmi felelős folyamatos szakmai képzése, ösztönzése a szakmai együttműködésre a gyermekvédelmi szervezetekkel és más intézményekkel különféle művészeti ágak bemutatására, a vizuális és zenei kultúra értékeinek közvetítésére, a művészeti nevelésre; Színjátszó kör, énekkar, filmklub, kézműves szakkör évi egy alkalommal való bemutatkozása, kiállítások, bemutatók szervezése, a hagyományőrző programokon való szereplés Minden tanuló vegyen részt az iskola által szervezett kulturális rendezvényeken, közös színház-, mozi-, múzeumlátogatásokon (tanévenként legalább egy színházi előadáson, egy múzeumlátogatáson és egy filmvetítésen). A nyitott iskola elvének megfelelően szülők bevonása ezekbe a programokba a társadalmi együttélés szabályainak elsajátíttatására, a tolerancia, empátiakészség, mások iránti tisztelet és a beilleszkedési képességek fejlesztésére Minden első éves részt vesz az órarendbe és a tantervbe épített tánc- és viselkedéskultúra órákon. A 11. évfolyamon társadalomismeret órákon a társadalmi együttélési szabályok megismerése és kritikai elsajátítása Vitakörök szervezése osztályfőnöki órákon és iskolai szinten; évente legalább egy külső előadó meghívása aktuális témában Alapvető nevelési elveink egyeztetése Iskolapszichológus bevonása (pl. esetmegbeszélő csoportok szervezése, beszélgetések kezdeményezése, irányítása) Az iskolai és osztályprogramok látogathatósága (színház, mozi, múzeum, kirándulás, ünnepség) előzetes egyeztetés alapján (szülők) AZ OKTATÁS-SZERVEZÉSSEL, AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

12 12/ Biztosítsák az intézmények a fővárosi közoktatási információs rendszer működtetéséhez a megfelelő személyi feltételeket, a feladat finanszírozáshoz szükséges pontos, megbízható adatszolgáltatást. Legyen egy kinevezett felelős, legyen a feladathoz megfelelő eszköz Minden intézményben működjön olyan diák-önkormányzat, amely képviselőin keresztül aktívan részt vesz az intézményi és a fenntartói döntés-előkészítésben, és legitimen képviseli a diákság érdekeit. A diák-önkormányzati munka tartalmi színvonalának megőrzése, adminisztrációs tevékenységének modernizálása A diák-önkormányzati vezetők feladatának, tevékenységi körének szabályozása Az intézményvezetőkkel közösen kialakított egységes jogértelmezések keretein belül minden intézmény törvényesen működjön, és különös figyelmet fordítson a gyermeki jogok érvényesülésére. A DÖK véleményének kikérése minden iskolai alapdokumentum készítésénél (Házirend, Pedagógiai Program) Minden intézmény tegyen lépéseket afelé, hogy alkalmas legyen EU projektekben való részvételre. Comenius nyelvi projektekben történő részvétel angol, francia és német nyelven, illetve más nemzetközi pályázati lehetőségek maximális kihasználása Az intézményvezetés partner legyen az elektronikus interaktív kommunikációban, a fenntartóval való hivatalos kapcsolattartás és információáramlás elektronikus úton történő megvalósításában. Az iskolavezetés minden tagja ismerje és minden nap használja az elektronikus kommunikációt, és rendelkezzen a hozzá szükséges szoftverrel és hardverrel. SZAKKÖZÉPISKOLÁKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELVÁRÁSOK A pályaorientációs szakaszban biztosítsa a szakmacsoportok, a szakmai alapozó képzési szakaszban a szakmák bemutatását, választhatóságát. Szakmacsoportok bemutatása A szakmai orientáció keretében a diákok kapjanak képet a gazdaság működéséről, alakuljon ki bennük a tudatos fogyasztói magatartás.

13 13/ Fővárosi szinten össze kell hangolni a szakmai tartalmi munkát annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a szabad szakma-, és iskolaváltást, az átjárhatóságot az iskolarendszerű szakképzést folytató szakképző intézmények között. A szakmai orientáció összehangolása a TISZK-en belül Beszámítás a szakképzésbe Együttműködés a MFFPPTI-vel Szorosabban együtt kell működni a szakmai szervezetekkel, a hasonló profilú iskolákkal, a gazdasági kamarákkal, munkaadói szervezetekkel. Munkaadókkal, szakmai szervezetekkel való kapcsolat ápolása Közreműködés az MFFPPTI bemutató napok szervezésében, részvétel a programokon EU-s pályázatokon konzorciumi részvétel Iskolák közötti szakmai, nyelvi versenyek szervezése, ezeken való részvétel Új ismeretek, új technológiák és új módszerek alkalmazása és beépítése a pedagógiai- szakmai munkába, széles körű, konvertálható szakmai tudásra felkészítés a nemzetközi együttműködés és a munkaerő szabad áramlásának biztosítása érdekében. IKT alkalmazása minden tantárgyban a tanórák 30 %-ában Munkaközösségi IKT és módszertani bemutató órák tartása és konzultáció, interaktív oktató anyagok gyűjtése és használata Nemzetközi szakirodalom gyűjtése a könyvtárban és felhasználása a tanári és tanulói felkészülésben Minél nagyobb számban ösztönözni a tanulókat az emelt szintű érettségire való felkészülésre. Felkészült és motivált diákok részvételének ösztönzése az emelt szintű képzésen. Emelt szintű nyelvi érettségit tegyen minden tanuló, aki kéttannyelvű osztályba jár, és akit a szaktanár erre alkalmasnak tart, és aki nem teszi le egyénileg a felsőfokú nyelvvizsgát az érettségi vizsgákat megelőzően. Az emelt szintű érettségire felkészítő órák kínálatának és szabályainak folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén változtatása Tanári belső és külső továbbképzések A munkaerő mobilitás tényleges érvényre juttatása érdekében a szakmához kapcsolódó szakmai idegen nyelvi ismeretek és a szakmai mobilitáshoz szükséges kommunikációs nyelvoktatás fejlesztése. A megfelelő tananyag biztosítására (saját nyomda támogatásával) tankönyvek, szöveggyűjtemények készítése az iskola szaktanárai által Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése A tanulók felkészítése szakmai anyaggal bővített nyelvvizsgákra PEDAGÓGIAI PROGRAM

14 14/25 Hagyományok ápolása Nemzeti és egyéb ünnepekről, emléknapokról való megemlékezés, helyi hagyományok ápolása Kiemelt nemzeti ünnepek (márc. 15. és okt.23.) és egyéb emléknapok (okt. 6., febr. 25., ápr. 16.), ünnepségek (évnyitó, évzáró, szalagavató, ballagás) évenkénti megtartása A gólyatábor, az elsősök, a negyedikesek vetélkedője, az össztánc, a mikulás, a betlehemi játék, a Hunfalvy-nap, a bolondballagás évenkénti megrendezése Tolerancia nyitottság munkaszeretet erkölcsi normák Minden tanár ragadjon meg a tantárgyával és a tanulókkal kapcsolatban minden lehetőséget, hogy e fogalmak helyes értelmezését és a tanulók meggyőzését elérje.

15 15/25 II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER 1. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KERETEI 1.1 A minőségfejlesztés helye a szervezet struktúrájában Az iskola igazgatója minőségügyi vezetőt, minőségügyi csoportot nevez ki. A minőségirányítási rendszer működtetése a minőségügyi vezető feladata. 1.2 A minőségfejlesztés szervezeti kereteinek meghatározása Az iskola vezetése biztosítja a munkához szükséges támogató környezetet: szakmai támogatást, motivációt, tárgyi feltételeket, infrastruktúrát. Az iskola vezetése egy adott minőségügyi munka céljának elérésére minőségi csoportot alakít konkrét időintervallumra. A minőségügyi csoport tagjainak díjazását az igazgató és a minőségügyi vezető együtt határozza meg a törvényi feltételeknek és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével. Folyamatos feladat a minőségfejlesztéshez tartozó folyamatok működtetése. 1.3 A minőségfejlesztés dokumentációs rendszere/működtetése Az iskola működését szabályzó belső dokumentumok, illetve az Intézményi Minőségirányítási Kézikönyv a folyamatleírásokkal és mellékleteivel együtt alkotják a minőségirányítási rendszer dokumentációját, mely a következő elemekből épül fel: 1 Intézményi Minőségirányítási Kézikönyv Minőségirányítási folyamatleírások és mellékleteik 2 Szervezeti és Működési Szabályzat és függelékei 3 Az iskola egyes közösségeinek működését meghatározó szabályok 4 Egyéb önálló szabályzatok 2-4 dokumentumok nyomtatott formában, a könyvtárban mindenki rendelkezésére állnak, egy példánnyal a minőségügyi vezető is rendelkezik. A többi minőségirányítási dokumentációt elektronikus formában tároljuk. Ezek eredeti példánya a minőségügyi vezető számítógépén található. Az erről készült másolatokat minden munkatárs (csak olvasási joggal rendelkezve) a tanáriban levő számítógépen megtekintheti. Az elektronikus dokumentációról egy példányban készül nyomtatás. Ezt a papíralapú dokumentációt a minőségügyi vezető tárolja.

16 16/ A munkatársak minőségfejlesztési kompetenciáinak fejlesztése Az iskola igazgatója az intézmény minden munkatársát tájékoztatja a Minőségirányítási rendszer működéséről (feladat-, hatás-, felelősségkör). Az iskola vezetése az intézmény minden munkatársát tájékoztatja, kiképezi, hogy saját munkakörében milyen folyamatok, szabályozások vonatkoznak rá, és hogyan kell azoknak megfelelően eljárni. Az iskola vezetése az intézmény minden munkatársát felkészíti a folyamatos fejlesztés módszereire. Igény és szükség esetén az intézmény bármely munkatársa célirányos külső továbbképzésen vehet részt a pedagógus-továbbképzés keretében. Igény és szükség esetén a minőségügyi felelős belső továbbképzést szervezhet külső szakértő közreműködésével és/vagy belső fejlesztő műhelynapot tarthat a rendelkezésre álló belső kompetenciák alkalmazásával.

17 17/25 2. AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS FOLYAMATAINAK MEGHATÁROZÁSA ÖT TERÜLETEN Kulcsfolyamatokon az intézményi stratégiában megfogalmazott célrendszer megvalósítását biztosító, az intézmény alapítási céljának közvetlen megvalósítását segítő folyamatokat értjük. AZ ÖT TERÜLET: A VEZETŐI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA A PARTNERKAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSA OKTATÁS-NEVELÉS BIZTONSÁGOS INTÉZMÉNY EGYÉB TERÜLETEK

18 18/25 3. ELSŐ TERÜLET: A VEZETŐI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA 3.1 A jogszerű működés biztosítása Az iskola vezetése gondoskodik arról, hogy az intézmény jogszerűen működjön. Ennek érdekében a vezetés: 1. felelős az intézmény szabályozó dokumentumainak jogszabályi megfelelőségéért, 2. gondoskodik azok szükség szerinti frissítéséről, 3. minden munkatárs számára hozzáférhetővé teszi a jogszabályokat és belső szabályozásokat, 4. felelős azért, hogy az érintettek ismerjék a jogszabályi követelményeket és a belső szabályozásokat, 5. felelős azért, hogy az intézmény alkalmazottai, illetve az érintettek (tanulók és szülők) betartsák az őket érintő jogszabályokat, belső szabályozásokat, 6. gondoskodik a szervezeten belüli kommunikáció rendszerességéről és megfelelőségéről. 3.2 Stratégiai tervezés A stratégiai tervezés a tervezési folyamat hosszabb (5 év, vagy annál hosszabb) távú, alapelvek szintjén történő szabályozása. Az iskolavezetés annak érdekében, hogy fejlesztéseit fókuszálja, tervezési stratégiát alakított ki. A stratégia célja, hogy hosszú távon dokumentáltan meghatározza a tervezési folyamatokat. Ennek érdekében a vezetés: 1. Megalkotta az intézmény minőségpolitikáját, ezen belül az intézmény saját filozófiáját meghatározó küldetésnyilatkozatot készített. 2. Stratégiai fejlesztési irányokat határozott meg, amelyben rögzíti az intézmény fejlesztésének két fontos dimenzióját: kinek, azaz milyen partneri körnek, milyen szolgáltatást kíván nyújtani. A fejlesztési irány meghatározása a fejlesztési feladatokat is tartalmazza. 3. Éves munkatervet dolgoz ki, melyben mérhető minőségi célokat fogalmaz meg. 4. Gondoskodik a stratégia időszakos felülvizsgálatáról. 3.3 Tanév megszervezése, ütemezése Éves munkaterv elkészítése: az iskola éves munkatervét az igazgató állítja össze: a munkaközösségek által javasolt feladatok alapján, az előző év végén a tantestület által elfogadott fő irányok alapján, a központilag meghatározott súlypontok alapján. A tanév indítását megelőző feladatok: tantárgyfelosztás

19 19/25 órarendkészítés tanárok megbízása 3.4 A vezetői ellenőrzés Az SZMSZ szerint a nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az igazgató a felelős. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évente elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza. 3.5 Az intézmény működésének értékelése A vezetés az intézmény munkáját rendszeresen értékeli az elvégzett ellenőrzések, mérések, visszajelzések alapján. Az éves működés értékelése az éves munkaterv teljesítéséről szóló beszámoló (intézkedések, javítások, fejlesztések eredményei), a vezetői ellenőrzés tapasztalatai, az időszakos mérések alapján képzett indikátorok, a megváltozott belső és külső feltételek számbavétele, a partnerek visszajelzései (folyamatosan gyűjtött), segítségével történik. Az értékeléshez kapcsolódóan történik meg a szervezeti kultúra vizsgálata is. KULCSFOLYAMATOK I. A jogszerű működés biztosítása II. Stratégiai tervezés III. Éves tervezés, tantárgyfelosztás, órarendkészítés IV. Vezetői ellenőrzések V. Intézmény értékelése

20 20/25 4. MÁSODIK TERÜLET: A partnerkapcsolatok irányítása 4.1. Kommunikáció a partnerekkel Közvetlen partnereink: 1. Az iskola tanulói 2. Az iskola pedagógusai 3. Az iskola nem pedagógus dolgozói 4. Szülők 5. Fenntartó 6. Iskolával kapcsolatban levő vállalatok 7. Iskolánkba készülő általános iskolások és szüleik 8. Hunfalvy Diáksport Egyesület Közvetett partnereink: 1. Felsőoktatási intézmények 2. Minisztériumok 3. Szakmai szervezetek 4. Szervezetek, amelyek segítik iskolánkat céljaink elérésében (szociális, civil, kulturális, gazdasági) A partnerazonosítás eredményeként elkészült a partneri kommunikációs tábla. Ez tartalmazza partnereink listáját, s partnerre szabva a velük való kapcsolattartás módját, gyakoriságát, és a kapcsolattartó személyét az alábbi módon: 4.2. A partnerek igényeinek és elégedettségének/elégedetlenségének mérése Kiválasztottuk azon partnereinket, akik véleményét fontosnak tartottuk. Elkészíttettünk egy szempontmátrixot: ez tartalmazza, hogy mely partnertől milyen információt akarunk megkérdezni. A későbbi összehasonlíthatóság miatt fontosnak tartottuk az olyan ún. magkérdéseket, amelyeket minden fontos partnerünktől megkérdezünk. KULCSFOLYAMATOK I. Kommunikáció a partnerekkel II. Partneri elégedettségmérés

Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola

Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minőségirányítási Program 2004 Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola Készítette: Plánk Tibor Hatályba lépés dátuma: 2004. szeptember 01. 2004. május 13.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben