Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola"

Átírás

1 Intézményi Minőségirányítási Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola 2009 Tervezett felülvizsgálat időpontja: június május 13. Plánk Tibor igazgató

2 2/25 TARTALOMJEGYZÉK I. MINŐSÉGPOLITIKA... 3 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 JÖVŐKÉP... 5 STRATÉGIAI CÉLOK MINŐSÉGCÉLOK MEGFELELTETÉSE... 6 II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KERETEI AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS FOLYAMATAINAK MEGHATÁROZÁSA ÖT TERÜLETEN ELSŐ TERÜLET: A VEZETŐI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA A jogszerű működés biztosítása Stratégiai tervezés Tanév megszervezése, ütemezése A vezetői ellenőrzés Az intézmény működésének értékelése MÁSODIK TERÜLET: A partnerkapcsolatok irányítása Kommunikáció a partnerekkel A partnerek igényeinek és elégedettségének/elégedetlenségének mérése HARMADIK TERÜLET: Oktatás-nevelés A pedagógiai-nevelési program fejlesztése Módszertani kultúra fejlesztése A tanulás támogatása A pedagógusok együttműködése A tanuló csoport előrehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés A tanulók értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérőeszközök meghatározása NEGYEDIK TERÜLET: Biztonságos intézmény A biztonságos munka és tanulás körülményeinek biztosítása Szemléletformálás és prevenciós tevékenység ÖTÖDIK TERÜLET: Egyéb területek Az emberi erőforrások biztosítása és fejlesztése Egyéb erőforrások biztosítása... 24

3 3/25 I. MINŐSÉGPOLITIKA MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT Mi, a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola vezetői és dolgozói elkötelezettek vagyunk a minőségi munka iránt. Mindennapi tevékenységünk meghatározó elve a partnerközpontú működés, az iskolát választó szülőknek és diákoknak való magas szintű megfelelés, oly módon hogy ezzel egyúttal eleget tegyünk a törvényi kötelezettségeknek is. Működésünk nyitott, fontosnak tartjuk, hogy munkánk megismerhető és átlátható legyen partnereink és a fenntartó számára is. Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő fiatalok, mint immár európai polgárok is, megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Diákjaink rendelkezzenek olyan általános műveltséggel, naprakész szaktudással, amely segíti a munkába állást, a továbbtanulást, alapul szolgál az önműveléshez, a XXI. század társadalmi-gazdasági, technikai változásainak követéséhez. Célunk, hogy magyarul és idegen nyelven is jól kommunikáló, tárgyaló, vitaképes fiatalokat képezzünk, akik szabatosan tudják kifejezni gondolataikat, képviselni érdekeiket, ismerik és alkalmazni képesek az emberi érintkezés és kommunikáció alapszabályait. Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink tisztában legyenek nemzeti múltunkkal, jelenünkkel, ismerjék a nemzeti kultúra tradicionális értékeit, ápolják anyanyelvünket, törekedjenek a szép, helyes gondolatilag árnyalt kifejezésmódra. Mivel a tolerancia, a nyitottság, a másság elfogadása a XXI. század emberének elengedhetetlenül fontos ismérve, ezért nevelő munkánk egyik céljának tekintjük, hogy növendékeink toleráns és nyitott személyiségekké váljanak. Célunk az alapvető társadalmi, erkölcsi normák fiatalokkal való megismertetése, elfogadtatása, annak felismertetése, hogy az erkölcsi értékrendszerhez történő alkalmazkodás közös társadalmi érdek, és hogy egyben mindenki haszonélvezője ennek.

4 4/25 Fontosnak tartjuk az egészség, a környezet, a természet megóvására irányuló felelősségérzet kialakítását a tanulókban. KÜLDETÉSNYILATKOZAT KIK VAGYUNK? MIK VAGYUNK? A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola 1884-ben felsőkereskedelmi iskolaként alapított, nagy hagyományokkal rendelkező és azokat ápoló középiskola, melyet fennállása óta erős innovativitás jellemez. Célunk a XXI. század elején olyan európai gondolkodású, magyar hagyományokat követő, kreatív szakemberek képzése, akik korszerű közgazdasági, üzleti, kereskedelmi, valamint idegen nyelvi és informatikai ismeretekkel rendelkeznek. MIÉRT VAGYUNK? KIKÉRT VAGYUNK? Fő feladataink: általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás két tanítási nyelvű érettségi vizsgára való felkészítés közép és emelt szinten angol, német, francia nyelven általános érettségi vizsgára való felkészítés felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés felkészítés a szakképzésben való részvételre MIBEN VAGYUNK EGYEDIEK? Iskolánk az ország egyik legrégibb szakközépiskolája, 1884 óta működik Budapest szívében, a Budai Vár oldalában ban vette fel Hunfalvy nevét, s így azon kevés oktatási intézmény közé tartozik, amely megszakítás, átkeresztelések nélkül őrzi az alapító tudós nevét és alapítása óta kereskedelmi jellegét. Az iskola tanulóinak létszáma majdnem ezer fő. A nappali rendszerű oktatás mellett esti tagozatunk is működik. 3 idegen nyelven folytatunk két tanítási nyelvű képzést. MIK A GARANCIÁINK? képzett, innovatív tantestület - modern eszközök korszerű módszerek információs és kommunikációs technológiák kreatív alkalmazása hosszú évek alatt kialakított partnerkapcsolataink a tanulók tárgyalóképes nyelvtudása, magas szintű informatikai felkészültsége

5 5/25 JÖVŐKÉP Elképzeléseink szerint év múlva éves diákjaink nevelése, oktatása egy, a lehető legmagasabb színvonalú és korszerű, európai színvonalú iskolában valósul meg. Iskolánk kitűnő földrajzi elhelyezkedése, nagyszerű felszereltsége és jól kialakított működési jellemzői révén tanulóink tanulási esélyei kiemelkedők lesznek. Rugalmasan és kellő gyorsasággal alkalmazkodunk a gazdaság és a munkaerőpiac igényeihez, a környezet változásaihoz. Diákjaink a sikeres tanulást megalapozó képességek és készségek, idegen nyelvi kommunikációs képességek, IKT készségek, valamint környezeti és életviteli kompetenciák birtoklása révén sikeresen indulhatnak el az életben. A nevelés oktatás képzés kompetencia alapon zajlik, amely alapja az egész életen át tartó tanulásnak. Olyan iskolát képzelünk el, amelyben a diákok gazdasági, jogi, kommunikációs szaktudást szereznek, és képesek lesznek ezeket bármikor kreatívan alkalmazni, felhasználni, akár az Európai Unióban is. A tantestület létszáma és tanáraink képzettsége megfelelő, a tanári fizetéseket európai szintű jövedelem-viszonyok jellemzik. Az intézmény működését a környezet valamennyi szereplője (a minket választó szülők, diákok és a fenntartó) pozitívan értékeli és támogatja. Közös európai normák szerint gondolkodó, szilárd magyarsággal rendelkező, az örök emberi értékek (tolerancia, demokrácia, tisztesség, humánum) iránt elkötelezett fiatal felnőttek lépnek ki az alma mater -ből az életbe. Olyan nevelő munkát végzünk, amely az itt tanuló diákok számára biztosítani tudja a nyugodt, egészséges, egyértelműen szabályozott iskolai környezetet.

6 6/25 STRATÉGIAI CÉLOK MINŐSÉGCÉLOK MEGFELELTETÉSE A következő táblázat a fenntartói elvárások, a Pedagógiai Program, a küldetésnyilatkozat és a jövőkép stratégiai céljai alapján megfogalmazott minőségcélokat gyűjti össze. STRATÉGIAI CÉLOK A STRATÉGIAI CÉLHOZ KAPCSOLÓDÓ MINŐSÉGCÉLOK AZ OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK Minden iskola tegyen lépéseket az alapkészségek, a kulcskompetenciák fejlesztésére. Oktató munkánk épüljön közös módszertani fejlesztésre, ami az alapkészségek gyakoroltatására helyezi a hangsúlyt minden tantárgy esetében, minden évfolyamon, de különösen a nyelvi előkészítő osztályokban. Szövegértésből és matematikából az FPPTI bemeneti és visszatérő mérések, valamint 10. évfolyamon az országos kompetenciamérések eredményeinek értékelése, összehasonlítása az előző évekkel, az aktuális célok és fejlesztési követelmények meghatározása Differenciált nyelvoktatás megszervezése a második idegen nyelv esetén Év végi szóbeli bemutatók a nyelvi előkészítős osztályokban (színdarabok, jelenetek, szerepjátékok, projektek, versek, mesék, szituációk idegen nyelven, japán szónokverseny) Minden iskola tegyen lépéseket a közismereti tárgyak oktatási színvonalának emelésére. A 9. évfolyamra jelentkezők esetében legalább kétszeres túljelentkezés legyen. Az érettségi eredmények növelése Modern módszerek és az IKT mindennapi használata a tanítási órákon Színvonalas bemutató órák a nyílt hét keretében (modern módszerek és IKT eszközök) Vonzó nyelvi projektek és csereprogramok

7 7/25 szervezése A projektek kapcsolódjanak a kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Tananyagfejlesztés, helyi feladatbank létrehozása az országos mérési rendszerhez kapcsolódóan Minden iskola tegyen lépéseket a munkaerő-piaci beilleszkedést igénylő ismeretek, készségek átadásának fejlesztésére. TISZK-en belüli egységes szakmai alapozás bevezetése A tananyag folyamatos igazítása a munkaerő-piaci elvárásokhoz Saját tananyagok készítése A 10. évfolyamon kommunikáció órákon az ismeretelemző-értékelő gondolkodás, a kreativitás, az önálló tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képességének fejlesztése Az iskolák fektessenek nagyobb hangsúlyt az egyéni tanulási utak támogatására, ennek intézményi módszertanának kialakítására, biztosítva az esélyegyenlőséget a különböző családi háttérrel rendelkező, és a különböző helyzetben lévő gyermekek számára. Tehetséggondozó és felzárkóztató szakkörökre megfelelő óraszám biztosítása Eredményes felkészítés a német DSD vizsgákra, az OKTV nyelvi versenyeire és a budapesti két tanítási nyelvű szakközépiskolák angol nyelvi versenyére Mérési értékelési rendszer fejlesztése Eseti korrepetálás a kiegészítő foglalkozások keretében Tanulás-módszertani modul a viselkedéskultúra tantárgyon belül

8 8/ Törekedjenek az intézmények a nyelvi kultúra színvonalának emelésére, ennek érdekében a nyelvvizsgák számának növelésére, a nyelvi érettségi eredmények javítására Törekedjenek az intézmények a tanulóknál az alkalmazható, használható nyelvtudás birtoklására. Legalább 1-1 német, angol, francia, orosz és japán cserekapcsolat kiépítése és fenntartása Cserekapcsolat kiépítése és fenntartása a Magyarországgal határos országok tanintézményeivel, ösztönözve a magyar-magyar cserekapcsolatot a célnyelvek gyakorlása mellett (Románia-francia, angol, Ausztria-német, angol, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Ukrajna-német, angol, orosz) Anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden tanórán A tárgyalóképes nyelvtudás gyakoroltatása tanórán kívüli rendezvényeken, külföldön A kéttannyelvű osztályokban a tanulók legalább 80%-a szerezzen felsőfokú nyelvvizsgát, a többi osztályban a tanulók legalább 50%-a legalább középfokú nyelvvizsgát szerezzen az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Nyelvvizsga letételének ösztönzése, segítése A nyelvvizsga-bizonyítványt szerző tanulók többsége az EU-ban elfogadott (pl. TELC, ECL, DSD) nyelvvizsgát tegyen. A német két tanítási nyelvű osztályok tanulóinak legalább 70%-a tegyen sikeres DSD vizsgát. Minden diák két idegen nyelvet tanuljon, melyből az egyik az angol nyelv Törekedjenek az intézmények a nyelvszakos pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésére, a nem nyelvszakos pedagógusok nyelvtudásának emelésére. Nyelvoktatási módszerbank létesítése továbbképzések, hospitálások, értékelések alapján Munkaközösségi módszertani és IKT bemutató órák tartása évente egy alkalommal Továbbképzések és óralátogatások tapasztalatainak közkinccsé tétele munkaközösségi értekezletek keretében Törekedjenek az intézmények az informatikai kultúra színvonalának emelésére, a pedagógusok körében a felhasználói tudás fejlesztésére, az Az iskola minden termében legyen számítógép Internet hozzáféréssel. Kétévente számítástechnikai képzés indítása az alkalmazottak részére

9 9/25 informatika gyakorlat és felhasználó központú oktatására. Digitális asztal használatának ösztönzése, ehhez kapcsolódóan feladatbankok kialakítása Honlap, Internet használata a kapcsolattartásban Évente egyszer munkaközösségi belső továbbképzések, bemutatók tartása A munkaközösséghez tartozó kabinetekben multimédiás rendszerek kiépítése A számítógépes nyelvi laborok maximális kihasználása az eredményes nyelvoktatás érdekében Interaktív készségfejlesztő nyelvoktatási anyagok gyűjtése, alkalmazása, továbbfejlesztése Biztosítani kell a tehetséges tanulók számára a tantervi átjárhatóságot, a tehetséggondozást, tanulmányi versenyeken eredményesen résztvevők számának növekedését. Az iskolai neveléshez-oktatáshoz szorosan nem tartozó tevékenységi körök és eredmények évenkénti felmérése A tanulmányi versenyekre való felkészítés hatékonyságának növelése Az emelt szintű érettségi felkészítésen résztvevők legalább 30% a tegyen emelt szintű érettségit. Belső tanulmányi versenyek rendezése Tehetséges tanulók ösztönzése és felkészítése országos és regionális versenyeken való részvételre (OKTV, SZÉTV, Arany Dániel Matematika Verseny, sportversenyek, stb.) Jelenjen meg a fővárosi sajátosságok és az intézményi környezet figyelembevételével az intézményi pedagógiai programokban, helyi tantervekben az egészségnevelés és a környezettudatos gondolkodás fejlesztése. A tanulók 60%-ának megfelelő legyen a fizikai teherbíró képessége. Érjenek el a tanulók saját teljesítményükhöz képest átlagosan évi 5%-os fejlődést az általános fizikai teherbíró-képesség mérésekor. A mindennapos testnevelés lehetőségének biztosítása minden tanuló számára Olyan életmódsportok megismertetése a diákokkal a táborok és a tanórán kívüli foglalkozások legalább 50%-ában, amelyeket egy egész életen át lehet folytatni A környezettudatos gondolkodás fejlesztése minden tantárgy tanítása során, ÖKO iskolai programok szervezése, az ÖKO iskola cím megtartása A szelektív hulladékgyűjtés működtetése Az iskola tisztaságának megőrzése a hetesi

10 10/25 feladatok megerősítésével, ellenőrzésével Az udvar tisztaságának megőrzése (a tanári ügyelet szigorítása) Az iskola értékeinek megóvása, növényeinek, kisállatainak gondozása (szakköri munka keretében is) Az egészségnevelés és a környezettudatos gondolkodás témaköreinek beépítése a nyelvvizsgára illetve az érettségi vizsgákra történő felkészítés tananyagába Segítsék, támogassák és fektessenek hangsúlyt iskoláink az egész életen át tartó tanulásra, nyújtsanak tantervi, oktatási kínálatot, szakmai programot a felnőttek részére. A felnőttek számára szakközépiskolai osztályok szervezése esti munkarendben, kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban Fejlesszék a munkaerő-piaci beilleszkedést a sikeres munkavállalói léthez szükséges kulcskompetenciák fejlesztésével. A évfolyamon az anyanyelvi, digitális, szociális kompetencia és a tanulásmódszertan fejlesztése A gazdasági élet szimulálása a szakmai orientáció keretében (karácsonyi vásár, tőzsdejáték, cégszimuláció, stb.) A tananyag folyamatos módosítása a változó gazdasági, technikai életnek és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően A NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK Fektessenek nagyobb hangsúlyt az intézmények: Prevenciós tevékenységekre, a tanulási problémákkal küzdő gyermekek, tanulók időbeni felismerésére, megfelelő ellátására, a deviáns viselkedés kialakulásának megelőzésére, A veszélyeztetett diákok felderítése, helyzetfeltárás, az ifjúságvédelmi felelőssel közösen megoldási lehetőségek keresése Iskolapszichológus alkalmazása, aki hetente legalább 2 órát rendel Drog-prevenciós programok (szakértő bevonásával évente legalább egyszer: pl. rendőr által tartott óra, volt drogos meghívása) A vitakultúra fejlesztése osztályfőnöki órákon, a kommunikáció tantárgyon belül, illetve tantárgyakhoz kapcsolódóan is Tanulók késésének és hiányzásának visszaszorítása (az igazolások gyűjtése és ellenőrzése diákonként, késések regisztrálása, a megfelelő büntetési fokozatok következetes beírása)

11 11/ arra, hogy a pedagógusok elsajátítsák és használják a konfliktuskezelési technikákat, Felkészítés az új nevelési problémák kezelésére belső továbbképzések keretében, valamint külső továbbképzéseken való részvétel segítségével a gyermekvédelmi felelősök, osztá1yfőnökök szakmai továbbképzésére, az egyes intézmények és más gyermekvédelmi szervezetek közötti együttműködésre, MFFPTTI ill. más által szervezett továbbképzéseken való részvétel A gyermekvédelmi felelős folyamatos szakmai képzése, ösztönzése a szakmai együttműködésre a gyermekvédelmi szervezetekkel és más intézményekkel különféle művészeti ágak bemutatására, a vizuális és zenei kultúra értékeinek közvetítésére, a művészeti nevelésre; Színjátszó kör, énekkar, filmklub, kézműves szakkör évi egy alkalommal való bemutatkozása, kiállítások, bemutatók szervezése, a hagyományőrző programokon való szereplés Minden tanuló vegyen részt az iskola által szervezett kulturális rendezvényeken, közös színház-, mozi-, múzeumlátogatásokon (tanévenként legalább egy színházi előadáson, egy múzeumlátogatáson és egy filmvetítésen). A nyitott iskola elvének megfelelően szülők bevonása ezekbe a programokba a társadalmi együttélés szabályainak elsajátíttatására, a tolerancia, empátiakészség, mások iránti tisztelet és a beilleszkedési képességek fejlesztésére Minden első éves részt vesz az órarendbe és a tantervbe épített tánc- és viselkedéskultúra órákon. A 11. évfolyamon társadalomismeret órákon a társadalmi együttélési szabályok megismerése és kritikai elsajátítása Vitakörök szervezése osztályfőnöki órákon és iskolai szinten; évente legalább egy külső előadó meghívása aktuális témában Alapvető nevelési elveink egyeztetése Iskolapszichológus bevonása (pl. esetmegbeszélő csoportok szervezése, beszélgetések kezdeményezése, irányítása) Az iskolai és osztályprogramok látogathatósága (színház, mozi, múzeum, kirándulás, ünnepség) előzetes egyeztetés alapján (szülők) AZ OKTATÁS-SZERVEZÉSSEL, AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

12 12/ Biztosítsák az intézmények a fővárosi közoktatási információs rendszer működtetéséhez a megfelelő személyi feltételeket, a feladat finanszírozáshoz szükséges pontos, megbízható adatszolgáltatást. Legyen egy kinevezett felelős, legyen a feladathoz megfelelő eszköz Minden intézményben működjön olyan diák-önkormányzat, amely képviselőin keresztül aktívan részt vesz az intézményi és a fenntartói döntés-előkészítésben, és legitimen képviseli a diákság érdekeit. A diák-önkormányzati munka tartalmi színvonalának megőrzése, adminisztrációs tevékenységének modernizálása A diák-önkormányzati vezetők feladatának, tevékenységi körének szabályozása Az intézményvezetőkkel közösen kialakított egységes jogértelmezések keretein belül minden intézmény törvényesen működjön, és különös figyelmet fordítson a gyermeki jogok érvényesülésére. A DÖK véleményének kikérése minden iskolai alapdokumentum készítésénél (Házirend, Pedagógiai Program) Minden intézmény tegyen lépéseket afelé, hogy alkalmas legyen EU projektekben való részvételre. Comenius nyelvi projektekben történő részvétel angol, francia és német nyelven, illetve más nemzetközi pályázati lehetőségek maximális kihasználása Az intézményvezetés partner legyen az elektronikus interaktív kommunikációban, a fenntartóval való hivatalos kapcsolattartás és információáramlás elektronikus úton történő megvalósításában. Az iskolavezetés minden tagja ismerje és minden nap használja az elektronikus kommunikációt, és rendelkezzen a hozzá szükséges szoftverrel és hardverrel. SZAKKÖZÉPISKOLÁKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELVÁRÁSOK A pályaorientációs szakaszban biztosítsa a szakmacsoportok, a szakmai alapozó képzési szakaszban a szakmák bemutatását, választhatóságát. Szakmacsoportok bemutatása A szakmai orientáció keretében a diákok kapjanak képet a gazdaság működéséről, alakuljon ki bennük a tudatos fogyasztói magatartás.

13 13/ Fővárosi szinten össze kell hangolni a szakmai tartalmi munkát annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a szabad szakma-, és iskolaváltást, az átjárhatóságot az iskolarendszerű szakképzést folytató szakképző intézmények között. A szakmai orientáció összehangolása a TISZK-en belül Beszámítás a szakképzésbe Együttműködés a MFFPPTI-vel Szorosabban együtt kell működni a szakmai szervezetekkel, a hasonló profilú iskolákkal, a gazdasági kamarákkal, munkaadói szervezetekkel. Munkaadókkal, szakmai szervezetekkel való kapcsolat ápolása Közreműködés az MFFPPTI bemutató napok szervezésében, részvétel a programokon EU-s pályázatokon konzorciumi részvétel Iskolák közötti szakmai, nyelvi versenyek szervezése, ezeken való részvétel Új ismeretek, új technológiák és új módszerek alkalmazása és beépítése a pedagógiai- szakmai munkába, széles körű, konvertálható szakmai tudásra felkészítés a nemzetközi együttműködés és a munkaerő szabad áramlásának biztosítása érdekében. IKT alkalmazása minden tantárgyban a tanórák 30 %-ában Munkaközösségi IKT és módszertani bemutató órák tartása és konzultáció, interaktív oktató anyagok gyűjtése és használata Nemzetközi szakirodalom gyűjtése a könyvtárban és felhasználása a tanári és tanulói felkészülésben Minél nagyobb számban ösztönözni a tanulókat az emelt szintű érettségire való felkészülésre. Felkészült és motivált diákok részvételének ösztönzése az emelt szintű képzésen. Emelt szintű nyelvi érettségit tegyen minden tanuló, aki kéttannyelvű osztályba jár, és akit a szaktanár erre alkalmasnak tart, és aki nem teszi le egyénileg a felsőfokú nyelvvizsgát az érettségi vizsgákat megelőzően. Az emelt szintű érettségire felkészítő órák kínálatának és szabályainak folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén változtatása Tanári belső és külső továbbképzések A munkaerő mobilitás tényleges érvényre juttatása érdekében a szakmához kapcsolódó szakmai idegen nyelvi ismeretek és a szakmai mobilitáshoz szükséges kommunikációs nyelvoktatás fejlesztése. A megfelelő tananyag biztosítására (saját nyomda támogatásával) tankönyvek, szöveggyűjtemények készítése az iskola szaktanárai által Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése A tanulók felkészítése szakmai anyaggal bővített nyelvvizsgákra PEDAGÓGIAI PROGRAM

14 14/25 Hagyományok ápolása Nemzeti és egyéb ünnepekről, emléknapokról való megemlékezés, helyi hagyományok ápolása Kiemelt nemzeti ünnepek (márc. 15. és okt.23.) és egyéb emléknapok (okt. 6., febr. 25., ápr. 16.), ünnepségek (évnyitó, évzáró, szalagavató, ballagás) évenkénti megtartása A gólyatábor, az elsősök, a negyedikesek vetélkedője, az össztánc, a mikulás, a betlehemi játék, a Hunfalvy-nap, a bolondballagás évenkénti megrendezése Tolerancia nyitottság munkaszeretet erkölcsi normák Minden tanár ragadjon meg a tantárgyával és a tanulókkal kapcsolatban minden lehetőséget, hogy e fogalmak helyes értelmezését és a tanulók meggyőzését elérje.

15 15/25 II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER 1. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KERETEI 1.1 A minőségfejlesztés helye a szervezet struktúrájában Az iskola igazgatója minőségügyi vezetőt, minőségügyi csoportot nevez ki. A minőségirányítási rendszer működtetése a minőségügyi vezető feladata. 1.2 A minőségfejlesztés szervezeti kereteinek meghatározása Az iskola vezetése biztosítja a munkához szükséges támogató környezetet: szakmai támogatást, motivációt, tárgyi feltételeket, infrastruktúrát. Az iskola vezetése egy adott minőségügyi munka céljának elérésére minőségi csoportot alakít konkrét időintervallumra. A minőségügyi csoport tagjainak díjazását az igazgató és a minőségügyi vezető együtt határozza meg a törvényi feltételeknek és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével. Folyamatos feladat a minőségfejlesztéshez tartozó folyamatok működtetése. 1.3 A minőségfejlesztés dokumentációs rendszere/működtetése Az iskola működését szabályzó belső dokumentumok, illetve az Intézményi Minőségirányítási Kézikönyv a folyamatleírásokkal és mellékleteivel együtt alkotják a minőségirányítási rendszer dokumentációját, mely a következő elemekből épül fel: 1 Intézményi Minőségirányítási Kézikönyv Minőségirányítási folyamatleírások és mellékleteik 2 Szervezeti és Működési Szabályzat és függelékei 3 Az iskola egyes közösségeinek működését meghatározó szabályok 4 Egyéb önálló szabályzatok 2-4 dokumentumok nyomtatott formában, a könyvtárban mindenki rendelkezésére állnak, egy példánnyal a minőségügyi vezető is rendelkezik. A többi minőségirányítási dokumentációt elektronikus formában tároljuk. Ezek eredeti példánya a minőségügyi vezető számítógépén található. Az erről készült másolatokat minden munkatárs (csak olvasási joggal rendelkezve) a tanáriban levő számítógépen megtekintheti. Az elektronikus dokumentációról egy példányban készül nyomtatás. Ezt a papíralapú dokumentációt a minőségügyi vezető tárolja.

16 16/ A munkatársak minőségfejlesztési kompetenciáinak fejlesztése Az iskola igazgatója az intézmény minden munkatársát tájékoztatja a Minőségirányítási rendszer működéséről (feladat-, hatás-, felelősségkör). Az iskola vezetése az intézmény minden munkatársát tájékoztatja, kiképezi, hogy saját munkakörében milyen folyamatok, szabályozások vonatkoznak rá, és hogyan kell azoknak megfelelően eljárni. Az iskola vezetése az intézmény minden munkatársát felkészíti a folyamatos fejlesztés módszereire. Igény és szükség esetén az intézmény bármely munkatársa célirányos külső továbbképzésen vehet részt a pedagógus-továbbképzés keretében. Igény és szükség esetén a minőségügyi felelős belső továbbképzést szervezhet külső szakértő közreműködésével és/vagy belső fejlesztő műhelynapot tarthat a rendelkezésre álló belső kompetenciák alkalmazásával.

17 17/25 2. AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS FOLYAMATAINAK MEGHATÁROZÁSA ÖT TERÜLETEN Kulcsfolyamatokon az intézményi stratégiában megfogalmazott célrendszer megvalósítását biztosító, az intézmény alapítási céljának közvetlen megvalósítását segítő folyamatokat értjük. AZ ÖT TERÜLET: A VEZETŐI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA A PARTNERKAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSA OKTATÁS-NEVELÉS BIZTONSÁGOS INTÉZMÉNY EGYÉB TERÜLETEK

18 18/25 3. ELSŐ TERÜLET: A VEZETŐI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA 3.1 A jogszerű működés biztosítása Az iskola vezetése gondoskodik arról, hogy az intézmény jogszerűen működjön. Ennek érdekében a vezetés: 1. felelős az intézmény szabályozó dokumentumainak jogszabályi megfelelőségéért, 2. gondoskodik azok szükség szerinti frissítéséről, 3. minden munkatárs számára hozzáférhetővé teszi a jogszabályokat és belső szabályozásokat, 4. felelős azért, hogy az érintettek ismerjék a jogszabályi követelményeket és a belső szabályozásokat, 5. felelős azért, hogy az intézmény alkalmazottai, illetve az érintettek (tanulók és szülők) betartsák az őket érintő jogszabályokat, belső szabályozásokat, 6. gondoskodik a szervezeten belüli kommunikáció rendszerességéről és megfelelőségéről. 3.2 Stratégiai tervezés A stratégiai tervezés a tervezési folyamat hosszabb (5 év, vagy annál hosszabb) távú, alapelvek szintjén történő szabályozása. Az iskolavezetés annak érdekében, hogy fejlesztéseit fókuszálja, tervezési stratégiát alakított ki. A stratégia célja, hogy hosszú távon dokumentáltan meghatározza a tervezési folyamatokat. Ennek érdekében a vezetés: 1. Megalkotta az intézmény minőségpolitikáját, ezen belül az intézmény saját filozófiáját meghatározó küldetésnyilatkozatot készített. 2. Stratégiai fejlesztési irányokat határozott meg, amelyben rögzíti az intézmény fejlesztésének két fontos dimenzióját: kinek, azaz milyen partneri körnek, milyen szolgáltatást kíván nyújtani. A fejlesztési irány meghatározása a fejlesztési feladatokat is tartalmazza. 3. Éves munkatervet dolgoz ki, melyben mérhető minőségi célokat fogalmaz meg. 4. Gondoskodik a stratégia időszakos felülvizsgálatáról. 3.3 Tanév megszervezése, ütemezése Éves munkaterv elkészítése: az iskola éves munkatervét az igazgató állítja össze: a munkaközösségek által javasolt feladatok alapján, az előző év végén a tantestület által elfogadott fő irányok alapján, a központilag meghatározott súlypontok alapján. A tanév indítását megelőző feladatok: tantárgyfelosztás

19 19/25 órarendkészítés tanárok megbízása 3.4 A vezetői ellenőrzés Az SZMSZ szerint a nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az igazgató a felelős. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évente elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza. 3.5 Az intézmény működésének értékelése A vezetés az intézmény munkáját rendszeresen értékeli az elvégzett ellenőrzések, mérések, visszajelzések alapján. Az éves működés értékelése az éves munkaterv teljesítéséről szóló beszámoló (intézkedések, javítások, fejlesztések eredményei), a vezetői ellenőrzés tapasztalatai, az időszakos mérések alapján képzett indikátorok, a megváltozott belső és külső feltételek számbavétele, a partnerek visszajelzései (folyamatosan gyűjtött), segítségével történik. Az értékeléshez kapcsolódóan történik meg a szervezeti kultúra vizsgálata is. KULCSFOLYAMATOK I. A jogszerű működés biztosítása II. Stratégiai tervezés III. Éves tervezés, tantárgyfelosztás, órarendkészítés IV. Vezetői ellenőrzések V. Intézmény értékelése

20 20/25 4. MÁSODIK TERÜLET: A partnerkapcsolatok irányítása 4.1. Kommunikáció a partnerekkel Közvetlen partnereink: 1. Az iskola tanulói 2. Az iskola pedagógusai 3. Az iskola nem pedagógus dolgozói 4. Szülők 5. Fenntartó 6. Iskolával kapcsolatban levő vállalatok 7. Iskolánkba készülő általános iskolások és szüleik 8. Hunfalvy Diáksport Egyesület Közvetett partnereink: 1. Felsőoktatási intézmények 2. Minisztériumok 3. Szakmai szervezetek 4. Szervezetek, amelyek segítik iskolánkat céljaink elérésében (szociális, civil, kulturális, gazdasági) A partnerazonosítás eredményeként elkészült a partneri kommunikációs tábla. Ez tartalmazza partnereink listáját, s partnerre szabva a velük való kapcsolattartás módját, gyakoriságát, és a kapcsolattartó személyét az alábbi módon: 4.2. A partnerek igényeinek és elégedettségének/elégedetlenségének mérése Kiválasztottuk azon partnereinket, akik véleményét fontosnak tartottuk. Elkészíttettünk egy szempontmátrixot: ez tartalmazza, hogy mely partnertől milyen információt akarunk megkérdezni. A későbbi összehasonlíthatóság miatt fontosnak tartottuk az olyan ún. magkérdéseket, amelyeket minden fontos partnerünktől megkérdezünk. KULCSFOLYAMATOK I. Kommunikáció a partnerekkel II. Partneri elégedettségmérés

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Minőségirányítási Program

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1. Az iskola bemutatása ------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program. Kiss Bálint Református Általános Iskola Szentes, Kossuth tér 2.

Intézményi Minőségirányítási Program. Kiss Bálint Református Általános Iskola Szentes, Kossuth tér 2. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1/30 Intézményi Minőségirányítási Program Kiss Bálint Református Általános Iskola Szentes, Kossuth tér 2. Hatályba lépés dátuma: 2004. szeptember 1. Módosítás: 2011.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 OKÉV nyilvántartási szám: 01-0559-04 Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013.03.27. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola. 1011 Budapest, Ponty utca 3.

Pedagógiai Program 2013.03.27. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola. 1011 Budapest, Ponty utca 3. 2013.03.27. Pedagógiai Program 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. AZ ISKOLA CÉLJA A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2008 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2008 AZ ISKOLA CÉLJA A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda Intézményi Minőségirányítási Kézikönyve (IMK) Tartalomjegyzék A SZERVEZET BEMUTATÁSA.... 5 MINŐSÉGPOLITIKA ÉS CÉLKITŰZÉSEK....

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Készítette: Leviczky Cirill igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA - KESZTHELYI VSZK - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ tagja Számlakezelő: OTP BankRT Keszthelyi

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Mészáros Ferenc Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004. április 26. Fenntartóhoz

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási programja 2008 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. A fenntartó minőségpolitikája... 3 3. Intézményi minőségpolitika... 4 3.1.Törvényi

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 028011 Készítette: Horváth Lajos, igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004.06.11. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2004.06.16.

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/127 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/124 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben