OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: április. 29. Fenntartói jóváhagyás dátuma: május Szülıi érdekképviselet egyetértésének dátuma: április. 24.

2 Tartalom 1. Bevezetı A minıségfejlesztés elızményei, jelenlegi helyzete intézményünkben 1.2. Az intézményi minıségirányítási rendszer fı feladatai 2. Fenntartói minıségpolitika, az óvodára vonatkozó minıségcélok 3. Intézményi minıségpolitika 3.1. Jövıkép 3.2. Küldetésnyilatkozat 4. Intézményi minıségirányítási rendszer A vezetés elkötelezettsége és felelıssége 4.1. Támogató szervezet létrehozása 4.2. Erıforrások biztosítása 5. Jogszerő mőködés 5.1. Mőködést szabályzó dokumentumok 5.2. Az óvodai nevelımunkát segítı dokumentumok 5.3. Alapvetı általános dokumentumok 6. Tervezés 6.1. Stratégiai tervezés 6.2. Éves munkaterv 6.3. Az intézmény mőködésének tervezési rendszere 6.4. A gyermekekre vonatkozó éves pedagógiai tervezés és értékelés 7. Az intézmény kommunikációja 8. Ellenırzés-értékelés A vezetıi ellenırzés-értékelés 8.1. Az ellenırzés és értékelés lehetséges formái 8.2. Belsı ellenırzési terv 8.3. A minıségfejlesztési folyamat lépései 8.4. Az ellenırzés folyamata 9. A vezetık és pedagógusok értékelése 9.1. Alapelvek, célok, elvárások 9.2. Az értékelés szempontrendszere, módszerei, eszközei 9.3. A teljesítményértékelés során alkalmazott mérıeszközök 2

3 9.4. A teljesítményértékelés folyamata 9.5. Teljeskörő intézményi önértékelés 10. Intézményi mérések A gyermekek fejlettségi szintjének mérése, értékelése A partneri igény és elégedettségmérés A programbeváláshoz kapcsolódó mérések értékelések rendszere Hálóterv a helyi nevelési program beválásának vizsgálatához 10. Mellékletek Szempont-mátrix Indikátorok az intézményi értékeléshez A partneri igény és elégedettségmérés eljárásrendje Gyermektükör összesítı lapja 3

4 1. Bevezetı A minıségfejlesztés elızményei, jelenlegi helyzete intézményünkben Óvodánkat 1998-ban alakították ki a város meglévı, önálló óvodáinak összevonásával. A gyermeklétszám nagyarányú csökkenése és finanszírozási nehézségek miatt, ma már az Oroszlány Város óvodái elnevezés (az eredetileg hét óvodából álló intézmény helyett) négy telephelyen mőködı intézményt jelent: a Borbála-telepi, a Brunszvik Teréz, a Malomsori és a Táncsics Mihály Óvodát. Óvodánk hatékony és eredményes nevelést kínál a város összes óvodáskorú gyermeke számára. Nevelıtestületünk képzettsége, felkészültsége, elhivatottsága, gyermekközpontú szemlélete szeretetteljes, családias, esztétikailag is igényes, biztonságot adó óvodai légkört tud biztosítani. Óvodánk vezetıi, óvodapedagógusai, munkatársai olyan személyek, akik nyitottak, szakmailag igényesek ezért folyamatosan fejlesztik, továbbképzik magukat. Nevelımunkánkat a saját magunk által 1998-ban kidolgozott Hétszínvirág helyi nevelési program szerint végezzük. Célunk, hogy alkotó, családias légkörben segítsük a gyermekek önkibontakozását, személyiségfejlıdését úgy, hogy minden gyermek önmaga lehetıségeihez viszonyítva optimálisan fejlıdjön, és alkalmassá váljon arra, hogy iskolai tanulmányait megkezdhesse. Programunk fejlesztése, gondozása folyamatos. Módosítása 2003-ban készült el, melynek felülvizsgálatában, elkészítésében a nevelıtestület nagy többsége részt vett. Nevelıtestületünk tagjai 2000-tıl kezdtek el a minıségbiztosítás területén ismereteket szerezni. Munkatársaink közül 2001-tıl mostanáig a szakirányú képzéseken belül 13 fı foglalkozott minıségbiztosítással. A mérés, értékelés, minıségbiztosítás témakörében 30 órás továbbképzésen 2002-ben a telephelyvezetık (5 fı) vettek részt. Óvodánk vezetı-helyettese 90 órás minıségügyi képzéssel rendelkezik. A minıségbiztosítási és minıségirányítási rendszerrıl óvodánként tartottunk nevelıtestületi tájékoztatókat. 4

5 A programfejlesztés és a munkaközösségekben való tevékenykedés a team munka, a szervezetfejlesztés a hatékony kommunikáció és kooperáció alapjait teremtette meg számunkra. A MIP kiépítése során ezekre a tapasztalatainkra támaszkodunk. Az intézményi minıségirányítási rendszer mőködésére ütemtervet készítettünk. Az intézményi minıségirányítási rendszer fı feladatai Lépések Munkaforma alkalmazott eszköz, módszer Megvalósító Felelıs Idıszak Igény és elégedettségmérés Kérdıív,interjú elemzés értékelése Óvodapedagógusok támogató szervezet, munkatársak programvezetı Igény és elégedettségmérés ütemterve szerint Pedagógusok teljesítményértékelése ellenırzés,elemzés, értékelés telephelyvezetıhelyettes, támogató szervezet intézményvezetı, telephelyvezetıhelyettesek évente okt.-ben Irányított intézményi önértékelés lebonyolítása a kidolgozott szempontrendszer alapján (KMD) ellenırzés,elemzés, értékelés vezetı, telephelyvezetıhelyettesek, támogató szervezet, munkatársak támogató szervezet 2,5 évente Programbeválás, fı feladat szerint intézményi munka munkaközösség intézményvezetı, telephelyvezetıhelyettesek évente 5

6 2. Fenntartói minıségpolitika, az óvodára vonatkozó minıségcélok Törekedjenek arra, hogy a gyermekek érdekeit, a szociális körülményeket és a családok igényeit figyelembe véve, részesüljenek a gyermekek óvodai nevelésben. A különbözı telephelyő óvodák nevelési programjában megfogalmazottak hangsúlyozottan jelenjenek meg a nevelés folyamatában, illetve a gyermekek neveltségében. Az óvoda az egészségügy és az önkormányzati nyilvántartás segítségével törekedjen arra, hogy a törvényileg elıírt 5 éves kortól kötelezı óvodai nevelésbıl senki ne maradjon ki. Integrációs törekvés annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényő kisgyermekek fejlesztése elsıdlegesen az épek óvodai közösségében történjen. Biztosítson lehetıséget, a sajátos nevelést igénylı gyermekek integrált óvodai csoportban történı fejlesztésére, hogy a gyermekek óvodáztatásuk végén megkezdhessék iskolai tanulmányaikat. Az óvodai nevelés tartalmi színvonalát segítve cél, hogy 6 éves korban a gyermekek szükséges fejlettségük alapján minél többen sikeresen kezdjék el az iskolás éveket. Az óvodai nevelési programok szerint a környezeti-, vizuális-, családias-, egészséges életmódra nevelés, valamint a tanulási zavarok megelızését szolgáló óvodai nevelés többletélményt és ismeretet adjon a gyermekek számára, az életkornak megfelelı fejlettségi szint elérése érdekében. Az óvodai nevelés sikerkritériuma, hogy a tanköteles korú gyermekek egészségileg, érzelmileg, szociálisan és értelmileg érjék el azt a szintet, amely szükséges ahhoz, hogy megkezdhessék iskolai tanulmányaikat. Elégedettek vagyunk, ha az intézményünkbe jelentkezık közül mindenkinek biztosítani tudjuk az elhelyezést olyan színvonalon, ami a törvényi elıírásoknak megfelel. Folyamatosan figyeljük, hogy a különbözı telephelyő óvodák programjában megfogalmazott sajátos nevelési hatások érvényesüljenek, és mindez tükrözıdjön a partnereink a szülık, iskolák és a fenntartó többségének (75%) elégedettségében. Céljaink elérése érdekében vállaljuk, hogy együttmőködünk a közoktatási intézményekkel és más ágazatokkal a tankötelezettség 100%-os biztosítása érdekében. Arra törekszünk, hogy a sajátos nevelési igényő gyermekek integrációja elsıdlegesen az ép gyerekek közösségében valósuljon meg. 6

7 Fontosnak tartjuk, hogy a sajátos nevelést igénylı gyermekek kislétszámú csoportban való nevelési-fejlesztési formájával a szülık és a fenntartó is elégedett legyen. Arra törekszünk, hogy a nevelési program sokszínőségének érvényesítésével partnereink, a szülık elégedettségének 80% -át elérjük. Felelısek vagyunk azért, hogy az óvodai nevelés keretében történı személyiségfejlesztés olyan színvonalú és hatékonyságú legyen, melynek eredményeképpen gyermekeink többsége (75%) 6 éves korában alkalmassá válik arra, hogy fejlettségének megfelelı iskolatípusban tanulmányait megkezdje. A fenntartói elvárásokhoz rendelt sikerkritériumok elérése a célunk. Teljesítésével akkor vagyunk elégedettek, ha az intézményünk céljainak, a törvényi elıírásoknak és a fıbb mőködési területeknek megfelelıen a partnereink minimum 75%-os elégedettségüket fejezik ki. Elégedettségük mérése rendszeresen (kétévente) történik a szempontmátrixban felsorolt területeken.(1. sz. melléklet) A fenntartó által meghatározott feladatok színvonalas ellátásához rendelkezünk a személyi és tárgyi feltételekkel. 3. Intézményi minıségpolitika Az intézmény minıségfejlesztési feladatainak leírása során azokból a szabályozókból kell kiindulni, amelyek a közoktatás minıségfejlesztési tevékenységét, annak fı irányát meghatározzák. A minıségfejlesztés tartalmi elemeit és folyamatát a 3/2002. (II.15.) OM. rendelet és a évi LXI. törvénnyel módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról határozza meg. A jogszabályok értelmezése után a jól megírt nevelési programunkból és a fenntartó minıségirányítási programjából vezettük le intézményi minıségirányítási programunkat. Helyi nevelési programunkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában foglaltakkal összhangban készítettük el. E program szerint a négy telephelyen mőködı intézményünk nevelésfilozófiája azonos, de a megvalósításban tükrözıdik az óvodák sajátos nevelési gyakorlata, önálló arculata: Borbála- telepi Óvoda: nevelési koncepciójának középpontjában a környezeti nevelés fontosságát helyezi. Célja a természet szeretetére, a környezet megismerésére nevelés. 7

8 Brunszvik Teréz Óvoda: nyitott szellemisége lehetıvé teszi az óvodapedagógusok számára a módszertani szabadságot. Épít a családi és az óvodai nevelés kölcsönösségére. Malomsori Óvoda: egymás tiszteletén alapuló, a sajátos nevelési igényő gyermekeket is befogadó nevelési gyakorlata a tevékeny együttmőködést hangsúlyozza. Táncsics Mihály Óvoda: az egészséges életmódra koncentrálva fogalmazza meg feladatát. Az egészséges életmód kialakítására, megırzésére törekszik nevelési gyakorlatában. Minıségfelfogásunk szellemisége egyértelmővé teszi, hogy alapelveink egységesek. Középpontban a gyermekek szeretete, érzelmi biztonsága, a partnerek elégedettségének biztosítása áll, a gyermekek, a szülık, az intézményben dolgozók, valamint a fenntartó igényeinek figyelembe vételével. Helyi programunk hatékony megvalósításának feltétele, hogy az óvónık ismerjék a programot, azonosulni tudjanak vele, és kötelezınek érezzék az abban foglaltakat. Fontosnak tarjuk, hogy az óvodahasználók értsék és átlássák a történéseket, ezért szükséges: az állandó kommunikáció, a folyamatos kapcsolattartás. Minden esetben a gyermek érdekeit hangsúlyozva, közérthetıen fogalmazunk, a munkatársakat bevonjuk a döntéshozatalba. Elkötelezettek vagyunk minıségirányítási rendszer kiépítése és mőködtetése a szakmai munka és az intézményi mőködés színvonalának folyamatos fejlesztése iránt. A színvonalas munkavégzéshez, minıségfejlesztéshez szükséges erıforrásokat a vezetı biztosítja. Az intézményvezetés szorgalmazza, hogy egyre többen vegyenek részt önismereti, önfejlesztı, egészségmegırzı tréningeken, mivel a legfıbb nevelı erı mi magunk vagyunk. Az emberi erıforrás tudatos tervezésével, fejlesztésével (képzés, önképzés) a társadalmi és partneri igényeknek való megfelelést biztosítjuk. Minden munkatársunk azon dolgozzon, hogy a fenntartó önkormányzatot meggyızze arról, hogy a gyermeklétszám csökkenése ellenére is szükség van mind a négy telephelyre a minıségileg magasabb szintő tevékenység érdekében. Mottónk: Nyitottan, együttmőködve, kölcsönös bizalommal törekszünk a gyermekek nevelésére. 8

9 3.1. Jövıkép Olyan intézménnyé szeretnénk válni: mely ismert és elismert azáltal, hogy magas színvonalat biztosít a minıség, a szociális érzékenység, a nevelés és a hitelesség terén. ahol szakmai meggyızıdésünk alapján az óvodát megırizhetjük a felhıtlen gyermekkor színterének. ahol a pedagógiai céljaink megvalósításához folyamatosan jó minıségő munkát végzünk, partnereink megelégedésére. melyben minden lelkiismeretesen dolgozó munkatárs biztonságban érezheti magát, mert nem fenyegeti állása elvesztésének veszélye. ahol vezetıink elkötelezettek a minıségfejlesztés iránt, megteremtik azokat a feltételeket, ahol nyugodt körülmények között nevelhetik a beosztottak a gyermekeket. ahol az óvodapedagógusok egyre magasabb szintő munka elérésére törekszenek, ennek érdekében folyamatosan képzik magukat, érdeklıdésük és az intézmény érdekeinek szem elıtt tartásával. ahol óvodáink önálló arculattal rendelkeznek, és mindez nem csak a nevelési gyakorlatban fogalmazódik meg, hanem megjelenik a napi életben, a környezetben, a nevelés szellemiségében. ahol az önálló arculat nem eltávolítja egymástól a telephelyeket, hanem az összevont intézmény erejét és összetartozását erısíti. ahol a szervezeti és szakmai kultúra egymás elfogadásán, tiszteletén, megbecsülésén alapszik. ahol a megerısödött belsı szakmai kapcsolat lehetıvé teszi, hogy az összegyőjtött tapasztalatot, tudást átadjuk külsı szakmai szervezeteknek, szakmai mőhelyeknek ahol olyan önkormányzat a fenntartó, amelynek lehetısége van arra, hogy ne csak a törvényi minimumfeltételeket biztosítsa, hanem a szükségleteknek és a minıségfejlıdésének megfelelıeket. Lehetıséget teremt a dolgozók anyagi, erkölcsi elismerésére. ahol folyamatosan és panaszmentesen elégítjük ki az óvodahasználók igényeit, azt nyújtva minıségben, mennyiségben, amit ígértünk. 9

10 3.2. Küldetésnyilatkozat Oroszlány Város Óvodáiban derős, otthonos, szeretetteljes légkörben a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszünk, komplex módon tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetekkel. Óvodánk nyitott, a környezet igényeihez igazodva elsısorban a gyermekek nevelését, a partneri kapcsolatra épülı családi nevelés kiegészítését vállaljuk. Arra törekszünk, hogy a helyi nevelési program hatékony mőködtetése, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a gyermekek különbözı fejlıdési ütemének figyelembe vételével történjen. Sokféle mozgási lehetıség biztosításával lehetıséget nyújtunk a gyermekek számára a mozgásöröm megélésére, mely biztosítja számukra a testi-, lelki-, szociális harmóniát. Szeretnénk óvodásainknak olyan élményeket nyújtani a mese, a vers, a bábozás, a képalkotás és a természet csodái által, mely maradandó és meghatározó. Gondot fordítunk a hátrányos helyzető gyermekek egészségének megırzésére, a prevencióra, a differenciált foglalkoztatásra, a másság elfogadására az esélyegyenlıség érvényesülése érdekében. A gyermekek alapvetı tevékenységéhez a telephelyek egyéni arculatának figyelembe vételével biztosítjuk a feltételeket, hogy óvodapedagógusaink vezetésével magasabb szinten bontakoztathassák ki képességeiket. Hisszük, hogy az óvodáskor végére, ıszinte, nyitott, kíváncsi, önálló, toleráns, kellı önfegyelemmel és akarattal rendelkezı, jószívő, vidám, segítıkész gyermekek nevelıdnek a szülık és az óvoda összehangolt tevékenysége által. Tudatában vagyunk annak, hogy mindenkor példaként járunk a gyermekek elıtt, ezért viselkedésünkkel, tetteinkkel a követendıt közvetítjük. Magatartásunkat a megértés és az optimizmus kell hogy jellemezze. Nevelıtestületünk jól felkészült pedagógusokból áll, akiknek szakértelme, lelkesedése, értékközvetítı szerepe és tevékenysége, a vállalt feladatok határidıre történı megvalósítása a garancia céljaink megvalósítására. Jellemzıjük az önképzés, az új kihívásoknak való megfelelni akarás, a minıségfejlesztéssel kapcsolatos elkötelezettség. 10

11 4. Intézményi minıségirányítási rendszer A vezetés elkötelezettsége és felelıssége Mindent olyan egyszerően csináljunk meg, amilyen egyszerően csak lehet, de nem egyszerőbben. (Albert Einstein) A vezetıvel készített interjú alapján összegezve a következık állapíthatók meg: A minıségfejlesztés újfajta vezetıi szemléletet igényel. A minıségfejlesztı tevékenységbe bekapcsolódó kollegák fontos szerephez jutnak szervezeti szintő látásmódjukkal, problémamegoldó technikák alkalmazásával. A fejlesztı munkát a vezetı az irányítás eszközeivel támogatja (kinevezések, felelısségi körök, hatáskörök, elismerések). A fejlesztı javaslatok elfogadásához az egész testület jóváhagyása szükséges. Vezetıi célok a minıségfejlesztés során: egyenletesessé, kiszámíthatóvá és partnerközpontúvá tenni az intézmény mőködését, olyan mőködést biztosítani, amely alkalmassá teszi az intézményt a felmerülı problémák megelızésére, kezelésére, javítására, pozitív, problémamegoldó kultúra kialakítása a szervezetben, konszenzusos és szakmai alapú szervezet átalakítás a minıségfejlesztı tevékenységben résztvevı csoportok segítségével, a stratégiai és minıségi céloknak megfelelıen. Vezetıi feladatok ezzel összefüggésben: a munkatársak folyamatos motiválása, értékelése, képzése programok, projektek támogatása (tervezés, irányítás, összehangolás) minıségközpontú szemléletváltás megvalósítása Támogató szervezet létrehozása A minıségirányítási rendszer kiépítése a fejlesztési tervek hatékony és eredményes megvalósulása csak csapatmunkában valósulhat meg, ennek szellemében az óvoda nevelıtestülete támogató szervezetet hoz létre. A támogató szervezet kialakítása során 11

12 figyelembe vesszük a szervezeti széttagoltságot (négy telephelyen dolgozunk) a nevelıtestület tagjainak szakmai kvalitását, egyéni feladatvállalását. Cél: A támogató szervezet hatáskörének szabályozása. Fogalom meghatározások: A programvezetı: A támogató szervezet vezetıje. Oroszlány Város Óvodáinak nevelıtestületén belül, a nevelıtestület megbízásából, az óvodavezetı támogatásával irányítja és kontrollálja a minıségirányítási program kidolgozását, bevezetését és gyakorlati mőködtetését. A támogató csoport tagja: Olyan óvodapedagógus, aki az óvoda telephelyén lévı nevelıközösség megbízásából az óvodavezetı támogatásával segíti a programvezetı munkáját a minıségirányítási rendszer kiépítésében és gyakorlati mőködtetésében. A programvezetı távolléte esetén, ha szükséges átveszi annak felelısségi körét. Telephelyén a minıségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat koordinálja, instruálja a kibıvített támogatócsoport tagjait. A kibıvített támogató csoport, kontroll csoport tagja: Az intézményvezetı, valamint a telephelyvezetı-helyettesek, akik az óvodák telephelyén lévı nevelıközösség megbízásából az óvodavezetı támogatásával aktívan segíti a támogató csoport tagjának munkáját. A telephelyén adódó egyeztetı munkaértekezleteken, gyakorlati feladatok végrehajtásában részt vesz. A támogató csoport tagjának távolléte esetén átveszi annak feladatait, felelısségi körét. A feladatok pontos meghatározása: Programvezetı: feladata az intézmény minıségirányítási programjának kidolgozása az intézmény minıségirányítási programjából adódó célkitőzések és fı minıségügyi feladatok meghatározása, megvalósításuk koordinálása javaslatot tesz a munkarend oly módon történı kialakítására, hogy a támogató szervezet hatékonyan és eredményesen végezhesse munkáját. információs fórumok biztosítása a nevelıtestület és a támogatócsoport számára a támogató csoport mőködési feltételeinek biztosítása, munkájuk támogatása, ellenırzése, értékelése 12

13 kapcsolattartás és információnyújtás a partnerek felé folyamatosan képzi magát annak érdekében, hogy naprakész ismeretekkel rendelkezzen a minıségfejlesztés terén. koordinálja a feladatokat a modell kiépítésére készült ütemterv alapján a minıségfejlesztı munkába aktívan bevonja a támogató csoport és a kibıvített támogatócsoport tagjait a keletkezett dokumentációkat rendezi és tárolja részt vesz az egyeztetı munkamegbeszéléseken a minıségfejlesztési rendszer kiépítésében közremőködık munkájának értékelésében- az óvodavezetı felkérésére vesz részt. Támogató csoporttagok és a kontroll csoport tagjai: az intézmény minıségfejlesztési rendszer kidolgozásában, mőködtetésében aktívan részt vesz, segíti a programvezetı munkáját a programvezetıvel együtt összeállítja a munkatervet részt vesz a dokumentumok rendezésében folyamatosan képzi magát annak érdekében, hogy naprakész ismeretekkel rendelkezzen a minıségfejlesztési munka során részt vesz az egyeztetı munkamegbeszéléseken Jogkörök: (Programvezetı) Ellenırzés: a támogatócsoport és a kontroll csoport tagjainak, feladataik végrehajtásának ellenırzése. Döntés: a minıségirányítási program kiépítésével összefüggı kérdésekben szavazategyenlıség esetén véleménye dönt. Javaslattételi jog: minıségfejlesztési munkaterv elkészítésében minıségfejlesztési munka során felmerülı kérdésekben felelısök kijelölése során módszerek megválasztásában soron kívüli megbeszélések összehívásában 13

14 Eljárás: a minıségfejlesztési csoportot szakmai alkalmasság alapján a nevelıtestület javaslatát figyelembe véve az óvodavezetı bízza meg egy nevelési évre a megbízásról szóló dokumentumot a dolgozó személyi anyagában helyezzük el a megbízás többször ismételhetı a támogató csoportban való részvétel önkéntes a támogató csoportból való kilépés rendkívüli indok alapján történhet a kilépési szándékot 30 nappal elıre jelezni kell a programvezetınek vagy az óvodavezetınek. A támogató csoportunk 6 fıbıl áll. Tulajdonképpen ık a delegáltjaik a tagóvodáknak. Vezetıjük a Programvezetı. Óvodánkban a támogató csoport kialakítása az ütemtervnek megfelelıen történik majd. A Programvezetı személyére már megtaláltuk a megfelelı embert, a támogató csoportba pedig olyan kollégákat vártunk, akiknek többsége már több éve végzi intézményünkben a minıségfejlesztı tevékenységet, foglalkozott programfejlesztéssel. Részt vett továbbképzéseken, tapasztalatokat szerezett elméletben, ami a feladatok gördülékeny megvalósítását és a célszerő szervezést is elısegíti. Képességei, személyes tulajdonságai alkalmassá teszi a projekt megvalósítására, a munkatársak mozgósítására, motiválására. Rendelkezik a lényeglátás, analizálás, szintetizálás képességével, kommunikatív, kiemelkedı az adminisztrációs munkában. Óvodánkban a támogató szervezet szervezeti struktúrája (2007. január óta) a következı: Programvezetı 1 fı Kontroll csoport (vezetık) 4 fı Táncsics Óvoda Támogató csoport 2 fı Borbála-telepi Óvoda Támogató csoport 1 fı Malomsori Óvoda Támogató csoport 1 fı Brunszvik Óvoda Támogató csoport 2 fı 14

15 4.2. Erıforrások biztosítása Humán erıforrás Az intézményvezetés megteremti a feltételeit annak, hogy a támogató szervezet tagjai továbbképzéseken további ismereteket szerezhessenek a minıségirányítás területén. A támogató szervezet tagjai külön megbízás alapján a projekt teljes idıtartama alatt heti munkaidejük 10-%-át fordítják a minıségfejlesztı tevékenységre. (Errıl vezetıi megbízások készülnek). Anyagi- technikai erıforrás: A minıségfejlesztés sikeres megvalósításához az intézmény teljes eszközrendszere rendelkezésre áll. (számítógépek, fénymásoló, fax, Internetes hozzáférés, papír, kartonok). A támogató szervezet tagjainak díjazása a rendeletben meghatározott mértékben és formában biztosított. Az eredményes és hatékony team munka alapfeltételét, jellemzıit az alábbiakban látjuk: közös célok és szándékok erıforrások hatásos használata a kísérletezés, kreativitás bátorítása kölcsönös bizalom, elkötelezettség, konfliktus-megoldó légkör vezetési feladatok megosztása közös megegyezésen alapuló eszközrendszer és ügyrend hatásos interperszonális kommunikáció közös megegyezésen alapuló mechanizmusok a probléma megoldására és döntéshozatal a team teljesítmény (folyamat, teljesítmény) rendszeres értékelése 5. Jogszerő mőködés Az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy az intézmény mőködését szabályozó jogi dokumentumok törvények, különbözı szintő rendeletek és a fenntartó szerv vagy az 15

16 intézmény belsı szabályozói hozzáférhetık legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák Mőködést szabályozó dokumentumok Dokumentum felülvizsgálat, frissítés ideje felelıs hol található? Alapító okirat évente intézményvezetı SZMSZ melléklete SZMSZ jogszabály szerint ált. vezetı-helyettes kifüggesztve Házirend évente intézményvezetı kifüggesztve Adatszolgáltatás (statisztika) évente ált. vezetı-helyettes gazdasági iroda Törzskönyv évente ált. vezetı-helyettes vezetıi iroda Tanügyigazgatási nyilvántartások (elıjegyzési, felvételi, felvételi és mulasztási naplók) Tankötelezettség, szakszolgálati és óvodai szakvélemények Munka-, tőz és balesetvédelmi szabályzat HACCP élelmezésbiztonság Gazdálkodással kapcsolatos szabályzók Munkaügyi dokumentumok évente ált. vezetı-helyettes vezetıi iroda óvodai csoportok évente intézményvezetı vezetıi iroda jogszabály szerint ált. vezetı-helyettes gazdasági iroda évente élelmezésvezetı élelmezésvezetıi iroda folyamatos gazdasági vezetı gazdasági iroda folyamatos intézményvezetı gazdasági iroda 5.2. Az óvodai nevelımunkát segítı dokumentumok Dokumentum Helyi Nevelési Program Továbbképzési elvek, beiskolázási terv Minıségirányítási Program Pedagógiai dokumentumok felülvizsgálat, frissítés ideje felelıs hol található? 4 évente intézményvezetı óvodai csoportokban 5 évente ált. vezetı-helyettes vezetıi iroda 4 évente intézményvezetı vezetıi iroda évente intézményvezetı vezetı-helyettesek óvodai csoportok 16

17 (csoport naplók, gyermek fejlıdési lap, nevelési, fejlesztési tervek) Óvodavezetés és a nevelıtestület által meghat.dok. (jegyzıkönyvek, munkaközösségi tervek) Intézményi tervek, beszámolók évente intézményvezetı vezetıi iroda évente intézményvezetı vezetıi iroda 5.3. Alapvetı általános dokumentumok Alapító okirat SZMSZ Házirend Alapvetı szakmai dokumentumok Intézményi ügyintézési dokumentumok Munkaügyi dokumentumok Gazdálkodás folyamatát szabályzó dokumentumok Védelmi jellegő dokumentumok 6. Tervezés A tervezés fontos, mert alapot ad a belsı munkának, vizsgálatnak, információt a külsı szakembereknek, szülınek. A minıségi mőködés fenntartása és fejlesztése érdekében mind a minıségügyi tevékenységben, mind az intézményi mőködés egészében a PDCA -elv érvényesül. Tervezzük meg (Plan), hogy mit szándékozunk csinálni, írjuk le, hogyan akarjuk a cél elérését megvalósítani. Megvalósítás (Do), a leírtak szerint. Az alkalmazotti kört tájékoztassuk, hogy a tervek szerint végezhessék munkájukat. Ellenırizzük (Check) amit csináltunk, mérjük, értékeljük az elvégzett munkát és ezt dokumentáljuk. 17

18 Korrekció (Act) ha jó, ahogy csináltuk, tegyünk ugyanúgy, ha nem keressük a hiba okát és javítsuk ki. Egy dokumentált minıségfejlesztési rendszer biztosítja: a partnerek igényeinek teljesülését a szervezet igényeinek teljesülését mind a külsı, mind pedig a belsı igényeket, optimális költségek mellett rendelkezésre álló erıforrások hatékony felhasználásával. A minıségtervezési rendszer valójában stratégiai tervezés, és közvetlenül kapcsolódik az intézményi stratégiához Stratégiai tervezés Rövid távú stratégiai tervek: elısegíteni, hogy a gyermekeknek minél több lehetısége nyíljon élményszerzésre, a közös tevékenységekre a nevelés keretein belül nagyobb figyelmet fordítani a sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztésére, valamint az etnikai kisebbséggel való differenciált foglalkozásra. a Gyermektükör felülvizsgálata, átdolgozása munkatársakkal elfogadtatni a partnerközpontú gondolkodást, partnerazonosítás kommunikációs rendszer kiépítése, továbbképzés, tájékoztatás Középtávú stratégiai tervek: helyi programra épülı egyéni arculat tükrözıdése a gyakorlatban a család és óvoda törekedjen együttmőködésre, összhang kialakítására, egymást segítsék a nevelésben felelısök, hatáskörök pontos meghatározása, munkaköri leírások átdolgozása optimális erıforrások biztosítása, tárgyi felszereltség javítása források bevonásával dokumentáció helyes kezelése humán erıforrás, szervezeti kultúra fejlesztése Hosszú távú stratégiai tervek: teljes körő óvodáztatás egészséges óvodai környezet megteremtése 18

19 stabilitás folyamatszabályozás mérés, ellenırzés, értékelés 6.2. Éves munkaterv A stratégiai céljaink lebontását jelenti konkretizált feladatok, felelısök, elvárt eredmények meghatározásával.(minden év szeptember-októberében készül el). Kötelezı tartalmi elemeit az óvodák mőködésérıl szóló 11/1994 (VI. 08.) MKM rendelet határozza meg. Vázlata: 1. Az elmúlt nevelési év hasznosítható tapasztalatai 2. Pedagógiai terv az adott nevelési évre fıbb célkitőzések kiemelt feladatok nevelıtestületi értekezletek személyi feltételek- képzés, továbbképzés kapcsolataink ünnepeink gyermekvédelmi terv munkaközösségek terve 3. Mőködési terv 4. Ellenırzési terv 5. Fejlesztési terv Az éves munkaterv alapján telephelyvezetık havi bontásban készítik el vezetıi ütemtervüket és az alábbi területek szerint bontják le: Feladatok Tartalma Felelıs Idı Értékelés Pedagógiai Tanügyigazgatási Munkaügyi Gazdasági Hagyományok Szervezési Egyebek 19

20 6.3. Az intézmény mőködésének tervezési rendszere A pedagógiai munka szabályozása: A szervezeti mőködés szabályozása: Nevelési program Minıségirányítási program Vezetıi pályázat Továbbképzési program Gyermekvédelmi munkaterv Munkaközösségek munkaterve Továbbképzési terv Gyermekcsoportok tervezı munkája SZMSZ Munkáltatói feladatok Munkavédelmi szabályzat HACCP Tőzvédelmi szabályzat Selejtezési, leltározási szab Közalkalmazotti szab. Számviteli politika Ügyrend és mellékletei Gazdálkodási feladatok Költségvetés tervezése egyéb gazdálkodási tervek Belsı ellenırzési terv Az intézmény önértékelése Fenntartói ellenırzések 20

21 6.4. A gyermekekre vonatkozó éves pedagógiai tervezés és értékelés Az éves pedagógiai munka tervezési rendszere Területei Egészséges életmód Érzelmi nevelés és szocializáció Értelmi nevelés Tervezés módja Az országos ÓNAP és a Hétszínvirág helyi program alapján történik csoportra szabottan. Tervezés helye Csoportnapló Tervezés idıszaka Félévente Nevelés Napirend, Hetirend Rugalmasan, megfelelı, tág idıkeretek megjelölésével, a komplexitás figyelembe vételével. Csoportnapló Idıszakosan (nevelési évre és nyári idıszakra) Tanulás (tevékenységekre lebontott ütemterv, projektterv) Szervezési feladatok Játék Vers-mese Ének-zene Rajzolás-mintázás, kézimunka Mozgás Külsı világ tevékeny megismerése Környezet téri formai viszonyai Aktualitásnak megfelelıen. Csoportonként éves ciklusokban, havi lebontásban, feladatrendszer cél és anyagok megjelölésével. Gyermeki érdeklıdésre építve, komplexen, éves tervbıl kiemelve, az aktualitásokat is figyelmbe vevı. Csoportnapló Külön dossziéban Csoportnapló Havi lebontásban Éves terv: havi lebontásban Heti/napi A gyermekcsoportok egy nevelési évre szóló tervét a csoportok óvodapedagógusai készítik el. Az óvodapedagógusok együttmőködése a tervkészítés kritériuma, tekintettel arra, hogy a csoportban dolgozók együtt felelnek a megvalósításáért. 21

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra. Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.hu EGYETEM TÉRI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Legitimációs eljárás

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi stny. 1. 1.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hermina u- 66-68. 2.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Minőségirányítási Program Előzmények Az 1993.

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29.

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. ovoda@dany.hu KÉSZÍTETTE : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. 1 1. Bevezetı... 4 1.1.Gyermekképünk... 5 1.2.Óvodaképünk Intézményünk jövıképe... 5

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben