OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: április. 29. Fenntartói jóváhagyás dátuma: május Szülıi érdekképviselet egyetértésének dátuma: április. 24.

2 Tartalom 1. Bevezetı A minıségfejlesztés elızményei, jelenlegi helyzete intézményünkben 1.2. Az intézményi minıségirányítási rendszer fı feladatai 2. Fenntartói minıségpolitika, az óvodára vonatkozó minıségcélok 3. Intézményi minıségpolitika 3.1. Jövıkép 3.2. Küldetésnyilatkozat 4. Intézményi minıségirányítási rendszer A vezetés elkötelezettsége és felelıssége 4.1. Támogató szervezet létrehozása 4.2. Erıforrások biztosítása 5. Jogszerő mőködés 5.1. Mőködést szabályzó dokumentumok 5.2. Az óvodai nevelımunkát segítı dokumentumok 5.3. Alapvetı általános dokumentumok 6. Tervezés 6.1. Stratégiai tervezés 6.2. Éves munkaterv 6.3. Az intézmény mőködésének tervezési rendszere 6.4. A gyermekekre vonatkozó éves pedagógiai tervezés és értékelés 7. Az intézmény kommunikációja 8. Ellenırzés-értékelés A vezetıi ellenırzés-értékelés 8.1. Az ellenırzés és értékelés lehetséges formái 8.2. Belsı ellenırzési terv 8.3. A minıségfejlesztési folyamat lépései 8.4. Az ellenırzés folyamata 9. A vezetık és pedagógusok értékelése 9.1. Alapelvek, célok, elvárások 9.2. Az értékelés szempontrendszere, módszerei, eszközei 9.3. A teljesítményértékelés során alkalmazott mérıeszközök 2

3 9.4. A teljesítményértékelés folyamata 9.5. Teljeskörő intézményi önértékelés 10. Intézményi mérések A gyermekek fejlettségi szintjének mérése, értékelése A partneri igény és elégedettségmérés A programbeváláshoz kapcsolódó mérések értékelések rendszere Hálóterv a helyi nevelési program beválásának vizsgálatához 10. Mellékletek Szempont-mátrix Indikátorok az intézményi értékeléshez A partneri igény és elégedettségmérés eljárásrendje Gyermektükör összesítı lapja 3

4 1. Bevezetı A minıségfejlesztés elızményei, jelenlegi helyzete intézményünkben Óvodánkat 1998-ban alakították ki a város meglévı, önálló óvodáinak összevonásával. A gyermeklétszám nagyarányú csökkenése és finanszírozási nehézségek miatt, ma már az Oroszlány Város óvodái elnevezés (az eredetileg hét óvodából álló intézmény helyett) négy telephelyen mőködı intézményt jelent: a Borbála-telepi, a Brunszvik Teréz, a Malomsori és a Táncsics Mihály Óvodát. Óvodánk hatékony és eredményes nevelést kínál a város összes óvodáskorú gyermeke számára. Nevelıtestületünk képzettsége, felkészültsége, elhivatottsága, gyermekközpontú szemlélete szeretetteljes, családias, esztétikailag is igényes, biztonságot adó óvodai légkört tud biztosítani. Óvodánk vezetıi, óvodapedagógusai, munkatársai olyan személyek, akik nyitottak, szakmailag igényesek ezért folyamatosan fejlesztik, továbbképzik magukat. Nevelımunkánkat a saját magunk által 1998-ban kidolgozott Hétszínvirág helyi nevelési program szerint végezzük. Célunk, hogy alkotó, családias légkörben segítsük a gyermekek önkibontakozását, személyiségfejlıdését úgy, hogy minden gyermek önmaga lehetıségeihez viszonyítva optimálisan fejlıdjön, és alkalmassá váljon arra, hogy iskolai tanulmányait megkezdhesse. Programunk fejlesztése, gondozása folyamatos. Módosítása 2003-ban készült el, melynek felülvizsgálatában, elkészítésében a nevelıtestület nagy többsége részt vett. Nevelıtestületünk tagjai 2000-tıl kezdtek el a minıségbiztosítás területén ismereteket szerezni. Munkatársaink közül 2001-tıl mostanáig a szakirányú képzéseken belül 13 fı foglalkozott minıségbiztosítással. A mérés, értékelés, minıségbiztosítás témakörében 30 órás továbbképzésen 2002-ben a telephelyvezetık (5 fı) vettek részt. Óvodánk vezetı-helyettese 90 órás minıségügyi képzéssel rendelkezik. A minıségbiztosítási és minıségirányítási rendszerrıl óvodánként tartottunk nevelıtestületi tájékoztatókat. 4

5 A programfejlesztés és a munkaközösségekben való tevékenykedés a team munka, a szervezetfejlesztés a hatékony kommunikáció és kooperáció alapjait teremtette meg számunkra. A MIP kiépítése során ezekre a tapasztalatainkra támaszkodunk. Az intézményi minıségirányítási rendszer mőködésére ütemtervet készítettünk. Az intézményi minıségirányítási rendszer fı feladatai Lépések Munkaforma alkalmazott eszköz, módszer Megvalósító Felelıs Idıszak Igény és elégedettségmérés Kérdıív,interjú elemzés értékelése Óvodapedagógusok támogató szervezet, munkatársak programvezetı Igény és elégedettségmérés ütemterve szerint Pedagógusok teljesítményértékelése ellenırzés,elemzés, értékelés telephelyvezetıhelyettes, támogató szervezet intézményvezetı, telephelyvezetıhelyettesek évente okt.-ben Irányított intézményi önértékelés lebonyolítása a kidolgozott szempontrendszer alapján (KMD) ellenırzés,elemzés, értékelés vezetı, telephelyvezetıhelyettesek, támogató szervezet, munkatársak támogató szervezet 2,5 évente Programbeválás, fı feladat szerint intézményi munka munkaközösség intézményvezetı, telephelyvezetıhelyettesek évente 5

6 2. Fenntartói minıségpolitika, az óvodára vonatkozó minıségcélok Törekedjenek arra, hogy a gyermekek érdekeit, a szociális körülményeket és a családok igényeit figyelembe véve, részesüljenek a gyermekek óvodai nevelésben. A különbözı telephelyő óvodák nevelési programjában megfogalmazottak hangsúlyozottan jelenjenek meg a nevelés folyamatában, illetve a gyermekek neveltségében. Az óvoda az egészségügy és az önkormányzati nyilvántartás segítségével törekedjen arra, hogy a törvényileg elıírt 5 éves kortól kötelezı óvodai nevelésbıl senki ne maradjon ki. Integrációs törekvés annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényő kisgyermekek fejlesztése elsıdlegesen az épek óvodai közösségében történjen. Biztosítson lehetıséget, a sajátos nevelést igénylı gyermekek integrált óvodai csoportban történı fejlesztésére, hogy a gyermekek óvodáztatásuk végén megkezdhessék iskolai tanulmányaikat. Az óvodai nevelés tartalmi színvonalát segítve cél, hogy 6 éves korban a gyermekek szükséges fejlettségük alapján minél többen sikeresen kezdjék el az iskolás éveket. Az óvodai nevelési programok szerint a környezeti-, vizuális-, családias-, egészséges életmódra nevelés, valamint a tanulási zavarok megelızését szolgáló óvodai nevelés többletélményt és ismeretet adjon a gyermekek számára, az életkornak megfelelı fejlettségi szint elérése érdekében. Az óvodai nevelés sikerkritériuma, hogy a tanköteles korú gyermekek egészségileg, érzelmileg, szociálisan és értelmileg érjék el azt a szintet, amely szükséges ahhoz, hogy megkezdhessék iskolai tanulmányaikat. Elégedettek vagyunk, ha az intézményünkbe jelentkezık közül mindenkinek biztosítani tudjuk az elhelyezést olyan színvonalon, ami a törvényi elıírásoknak megfelel. Folyamatosan figyeljük, hogy a különbözı telephelyő óvodák programjában megfogalmazott sajátos nevelési hatások érvényesüljenek, és mindez tükrözıdjön a partnereink a szülık, iskolák és a fenntartó többségének (75%) elégedettségében. Céljaink elérése érdekében vállaljuk, hogy együttmőködünk a közoktatási intézményekkel és más ágazatokkal a tankötelezettség 100%-os biztosítása érdekében. Arra törekszünk, hogy a sajátos nevelési igényő gyermekek integrációja elsıdlegesen az ép gyerekek közösségében valósuljon meg. 6

7 Fontosnak tartjuk, hogy a sajátos nevelést igénylı gyermekek kislétszámú csoportban való nevelési-fejlesztési formájával a szülık és a fenntartó is elégedett legyen. Arra törekszünk, hogy a nevelési program sokszínőségének érvényesítésével partnereink, a szülık elégedettségének 80% -át elérjük. Felelısek vagyunk azért, hogy az óvodai nevelés keretében történı személyiségfejlesztés olyan színvonalú és hatékonyságú legyen, melynek eredményeképpen gyermekeink többsége (75%) 6 éves korában alkalmassá válik arra, hogy fejlettségének megfelelı iskolatípusban tanulmányait megkezdje. A fenntartói elvárásokhoz rendelt sikerkritériumok elérése a célunk. Teljesítésével akkor vagyunk elégedettek, ha az intézményünk céljainak, a törvényi elıírásoknak és a fıbb mőködési területeknek megfelelıen a partnereink minimum 75%-os elégedettségüket fejezik ki. Elégedettségük mérése rendszeresen (kétévente) történik a szempontmátrixban felsorolt területeken.(1. sz. melléklet) A fenntartó által meghatározott feladatok színvonalas ellátásához rendelkezünk a személyi és tárgyi feltételekkel. 3. Intézményi minıségpolitika Az intézmény minıségfejlesztési feladatainak leírása során azokból a szabályozókból kell kiindulni, amelyek a közoktatás minıségfejlesztési tevékenységét, annak fı irányát meghatározzák. A minıségfejlesztés tartalmi elemeit és folyamatát a 3/2002. (II.15.) OM. rendelet és a évi LXI. törvénnyel módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról határozza meg. A jogszabályok értelmezése után a jól megírt nevelési programunkból és a fenntartó minıségirányítási programjából vezettük le intézményi minıségirányítási programunkat. Helyi nevelési programunkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában foglaltakkal összhangban készítettük el. E program szerint a négy telephelyen mőködı intézményünk nevelésfilozófiája azonos, de a megvalósításban tükrözıdik az óvodák sajátos nevelési gyakorlata, önálló arculata: Borbála- telepi Óvoda: nevelési koncepciójának középpontjában a környezeti nevelés fontosságát helyezi. Célja a természet szeretetére, a környezet megismerésére nevelés. 7

8 Brunszvik Teréz Óvoda: nyitott szellemisége lehetıvé teszi az óvodapedagógusok számára a módszertani szabadságot. Épít a családi és az óvodai nevelés kölcsönösségére. Malomsori Óvoda: egymás tiszteletén alapuló, a sajátos nevelési igényő gyermekeket is befogadó nevelési gyakorlata a tevékeny együttmőködést hangsúlyozza. Táncsics Mihály Óvoda: az egészséges életmódra koncentrálva fogalmazza meg feladatát. Az egészséges életmód kialakítására, megırzésére törekszik nevelési gyakorlatában. Minıségfelfogásunk szellemisége egyértelmővé teszi, hogy alapelveink egységesek. Középpontban a gyermekek szeretete, érzelmi biztonsága, a partnerek elégedettségének biztosítása áll, a gyermekek, a szülık, az intézményben dolgozók, valamint a fenntartó igényeinek figyelembe vételével. Helyi programunk hatékony megvalósításának feltétele, hogy az óvónık ismerjék a programot, azonosulni tudjanak vele, és kötelezınek érezzék az abban foglaltakat. Fontosnak tarjuk, hogy az óvodahasználók értsék és átlássák a történéseket, ezért szükséges: az állandó kommunikáció, a folyamatos kapcsolattartás. Minden esetben a gyermek érdekeit hangsúlyozva, közérthetıen fogalmazunk, a munkatársakat bevonjuk a döntéshozatalba. Elkötelezettek vagyunk minıségirányítási rendszer kiépítése és mőködtetése a szakmai munka és az intézményi mőködés színvonalának folyamatos fejlesztése iránt. A színvonalas munkavégzéshez, minıségfejlesztéshez szükséges erıforrásokat a vezetı biztosítja. Az intézményvezetés szorgalmazza, hogy egyre többen vegyenek részt önismereti, önfejlesztı, egészségmegırzı tréningeken, mivel a legfıbb nevelı erı mi magunk vagyunk. Az emberi erıforrás tudatos tervezésével, fejlesztésével (képzés, önképzés) a társadalmi és partneri igényeknek való megfelelést biztosítjuk. Minden munkatársunk azon dolgozzon, hogy a fenntartó önkormányzatot meggyızze arról, hogy a gyermeklétszám csökkenése ellenére is szükség van mind a négy telephelyre a minıségileg magasabb szintő tevékenység érdekében. Mottónk: Nyitottan, együttmőködve, kölcsönös bizalommal törekszünk a gyermekek nevelésére. 8

9 3.1. Jövıkép Olyan intézménnyé szeretnénk válni: mely ismert és elismert azáltal, hogy magas színvonalat biztosít a minıség, a szociális érzékenység, a nevelés és a hitelesség terén. ahol szakmai meggyızıdésünk alapján az óvodát megırizhetjük a felhıtlen gyermekkor színterének. ahol a pedagógiai céljaink megvalósításához folyamatosan jó minıségő munkát végzünk, partnereink megelégedésére. melyben minden lelkiismeretesen dolgozó munkatárs biztonságban érezheti magát, mert nem fenyegeti állása elvesztésének veszélye. ahol vezetıink elkötelezettek a minıségfejlesztés iránt, megteremtik azokat a feltételeket, ahol nyugodt körülmények között nevelhetik a beosztottak a gyermekeket. ahol az óvodapedagógusok egyre magasabb szintő munka elérésére törekszenek, ennek érdekében folyamatosan képzik magukat, érdeklıdésük és az intézmény érdekeinek szem elıtt tartásával. ahol óvodáink önálló arculattal rendelkeznek, és mindez nem csak a nevelési gyakorlatban fogalmazódik meg, hanem megjelenik a napi életben, a környezetben, a nevelés szellemiségében. ahol az önálló arculat nem eltávolítja egymástól a telephelyeket, hanem az összevont intézmény erejét és összetartozását erısíti. ahol a szervezeti és szakmai kultúra egymás elfogadásán, tiszteletén, megbecsülésén alapszik. ahol a megerısödött belsı szakmai kapcsolat lehetıvé teszi, hogy az összegyőjtött tapasztalatot, tudást átadjuk külsı szakmai szervezeteknek, szakmai mőhelyeknek ahol olyan önkormányzat a fenntartó, amelynek lehetısége van arra, hogy ne csak a törvényi minimumfeltételeket biztosítsa, hanem a szükségleteknek és a minıségfejlıdésének megfelelıeket. Lehetıséget teremt a dolgozók anyagi, erkölcsi elismerésére. ahol folyamatosan és panaszmentesen elégítjük ki az óvodahasználók igényeit, azt nyújtva minıségben, mennyiségben, amit ígértünk. 9

10 3.2. Küldetésnyilatkozat Oroszlány Város Óvodáiban derős, otthonos, szeretetteljes légkörben a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszünk, komplex módon tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetekkel. Óvodánk nyitott, a környezet igényeihez igazodva elsısorban a gyermekek nevelését, a partneri kapcsolatra épülı családi nevelés kiegészítését vállaljuk. Arra törekszünk, hogy a helyi nevelési program hatékony mőködtetése, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a gyermekek különbözı fejlıdési ütemének figyelembe vételével történjen. Sokféle mozgási lehetıség biztosításával lehetıséget nyújtunk a gyermekek számára a mozgásöröm megélésére, mely biztosítja számukra a testi-, lelki-, szociális harmóniát. Szeretnénk óvodásainknak olyan élményeket nyújtani a mese, a vers, a bábozás, a képalkotás és a természet csodái által, mely maradandó és meghatározó. Gondot fordítunk a hátrányos helyzető gyermekek egészségének megırzésére, a prevencióra, a differenciált foglalkoztatásra, a másság elfogadására az esélyegyenlıség érvényesülése érdekében. A gyermekek alapvetı tevékenységéhez a telephelyek egyéni arculatának figyelembe vételével biztosítjuk a feltételeket, hogy óvodapedagógusaink vezetésével magasabb szinten bontakoztathassák ki képességeiket. Hisszük, hogy az óvodáskor végére, ıszinte, nyitott, kíváncsi, önálló, toleráns, kellı önfegyelemmel és akarattal rendelkezı, jószívő, vidám, segítıkész gyermekek nevelıdnek a szülık és az óvoda összehangolt tevékenysége által. Tudatában vagyunk annak, hogy mindenkor példaként járunk a gyermekek elıtt, ezért viselkedésünkkel, tetteinkkel a követendıt közvetítjük. Magatartásunkat a megértés és az optimizmus kell hogy jellemezze. Nevelıtestületünk jól felkészült pedagógusokból áll, akiknek szakértelme, lelkesedése, értékközvetítı szerepe és tevékenysége, a vállalt feladatok határidıre történı megvalósítása a garancia céljaink megvalósítására. Jellemzıjük az önképzés, az új kihívásoknak való megfelelni akarás, a minıségfejlesztéssel kapcsolatos elkötelezettség. 10

11 4. Intézményi minıségirányítási rendszer A vezetés elkötelezettsége és felelıssége Mindent olyan egyszerően csináljunk meg, amilyen egyszerően csak lehet, de nem egyszerőbben. (Albert Einstein) A vezetıvel készített interjú alapján összegezve a következık állapíthatók meg: A minıségfejlesztés újfajta vezetıi szemléletet igényel. A minıségfejlesztı tevékenységbe bekapcsolódó kollegák fontos szerephez jutnak szervezeti szintő látásmódjukkal, problémamegoldó technikák alkalmazásával. A fejlesztı munkát a vezetı az irányítás eszközeivel támogatja (kinevezések, felelısségi körök, hatáskörök, elismerések). A fejlesztı javaslatok elfogadásához az egész testület jóváhagyása szükséges. Vezetıi célok a minıségfejlesztés során: egyenletesessé, kiszámíthatóvá és partnerközpontúvá tenni az intézmény mőködését, olyan mőködést biztosítani, amely alkalmassá teszi az intézményt a felmerülı problémák megelızésére, kezelésére, javítására, pozitív, problémamegoldó kultúra kialakítása a szervezetben, konszenzusos és szakmai alapú szervezet átalakítás a minıségfejlesztı tevékenységben résztvevı csoportok segítségével, a stratégiai és minıségi céloknak megfelelıen. Vezetıi feladatok ezzel összefüggésben: a munkatársak folyamatos motiválása, értékelése, képzése programok, projektek támogatása (tervezés, irányítás, összehangolás) minıségközpontú szemléletváltás megvalósítása Támogató szervezet létrehozása A minıségirányítási rendszer kiépítése a fejlesztési tervek hatékony és eredményes megvalósulása csak csapatmunkában valósulhat meg, ennek szellemében az óvoda nevelıtestülete támogató szervezetet hoz létre. A támogató szervezet kialakítása során 11

12 figyelembe vesszük a szervezeti széttagoltságot (négy telephelyen dolgozunk) a nevelıtestület tagjainak szakmai kvalitását, egyéni feladatvállalását. Cél: A támogató szervezet hatáskörének szabályozása. Fogalom meghatározások: A programvezetı: A támogató szervezet vezetıje. Oroszlány Város Óvodáinak nevelıtestületén belül, a nevelıtestület megbízásából, az óvodavezetı támogatásával irányítja és kontrollálja a minıségirányítási program kidolgozását, bevezetését és gyakorlati mőködtetését. A támogató csoport tagja: Olyan óvodapedagógus, aki az óvoda telephelyén lévı nevelıközösség megbízásából az óvodavezetı támogatásával segíti a programvezetı munkáját a minıségirányítási rendszer kiépítésében és gyakorlati mőködtetésében. A programvezetı távolléte esetén, ha szükséges átveszi annak felelısségi körét. Telephelyén a minıségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat koordinálja, instruálja a kibıvített támogatócsoport tagjait. A kibıvített támogató csoport, kontroll csoport tagja: Az intézményvezetı, valamint a telephelyvezetı-helyettesek, akik az óvodák telephelyén lévı nevelıközösség megbízásából az óvodavezetı támogatásával aktívan segíti a támogató csoport tagjának munkáját. A telephelyén adódó egyeztetı munkaértekezleteken, gyakorlati feladatok végrehajtásában részt vesz. A támogató csoport tagjának távolléte esetén átveszi annak feladatait, felelısségi körét. A feladatok pontos meghatározása: Programvezetı: feladata az intézmény minıségirányítási programjának kidolgozása az intézmény minıségirányítási programjából adódó célkitőzések és fı minıségügyi feladatok meghatározása, megvalósításuk koordinálása javaslatot tesz a munkarend oly módon történı kialakítására, hogy a támogató szervezet hatékonyan és eredményesen végezhesse munkáját. információs fórumok biztosítása a nevelıtestület és a támogatócsoport számára a támogató csoport mőködési feltételeinek biztosítása, munkájuk támogatása, ellenırzése, értékelése 12

13 kapcsolattartás és információnyújtás a partnerek felé folyamatosan képzi magát annak érdekében, hogy naprakész ismeretekkel rendelkezzen a minıségfejlesztés terén. koordinálja a feladatokat a modell kiépítésére készült ütemterv alapján a minıségfejlesztı munkába aktívan bevonja a támogató csoport és a kibıvített támogatócsoport tagjait a keletkezett dokumentációkat rendezi és tárolja részt vesz az egyeztetı munkamegbeszéléseken a minıségfejlesztési rendszer kiépítésében közremőködık munkájának értékelésében- az óvodavezetı felkérésére vesz részt. Támogató csoporttagok és a kontroll csoport tagjai: az intézmény minıségfejlesztési rendszer kidolgozásában, mőködtetésében aktívan részt vesz, segíti a programvezetı munkáját a programvezetıvel együtt összeállítja a munkatervet részt vesz a dokumentumok rendezésében folyamatosan képzi magát annak érdekében, hogy naprakész ismeretekkel rendelkezzen a minıségfejlesztési munka során részt vesz az egyeztetı munkamegbeszéléseken Jogkörök: (Programvezetı) Ellenırzés: a támogatócsoport és a kontroll csoport tagjainak, feladataik végrehajtásának ellenırzése. Döntés: a minıségirányítási program kiépítésével összefüggı kérdésekben szavazategyenlıség esetén véleménye dönt. Javaslattételi jog: minıségfejlesztési munkaterv elkészítésében minıségfejlesztési munka során felmerülı kérdésekben felelısök kijelölése során módszerek megválasztásában soron kívüli megbeszélések összehívásában 13

14 Eljárás: a minıségfejlesztési csoportot szakmai alkalmasság alapján a nevelıtestület javaslatát figyelembe véve az óvodavezetı bízza meg egy nevelési évre a megbízásról szóló dokumentumot a dolgozó személyi anyagában helyezzük el a megbízás többször ismételhetı a támogató csoportban való részvétel önkéntes a támogató csoportból való kilépés rendkívüli indok alapján történhet a kilépési szándékot 30 nappal elıre jelezni kell a programvezetınek vagy az óvodavezetınek. A támogató csoportunk 6 fıbıl áll. Tulajdonképpen ık a delegáltjaik a tagóvodáknak. Vezetıjük a Programvezetı. Óvodánkban a támogató csoport kialakítása az ütemtervnek megfelelıen történik majd. A Programvezetı személyére már megtaláltuk a megfelelı embert, a támogató csoportba pedig olyan kollégákat vártunk, akiknek többsége már több éve végzi intézményünkben a minıségfejlesztı tevékenységet, foglalkozott programfejlesztéssel. Részt vett továbbképzéseken, tapasztalatokat szerezett elméletben, ami a feladatok gördülékeny megvalósítását és a célszerő szervezést is elısegíti. Képességei, személyes tulajdonságai alkalmassá teszi a projekt megvalósítására, a munkatársak mozgósítására, motiválására. Rendelkezik a lényeglátás, analizálás, szintetizálás képességével, kommunikatív, kiemelkedı az adminisztrációs munkában. Óvodánkban a támogató szervezet szervezeti struktúrája (2007. január óta) a következı: Programvezetı 1 fı Kontroll csoport (vezetık) 4 fı Táncsics Óvoda Támogató csoport 2 fı Borbála-telepi Óvoda Támogató csoport 1 fı Malomsori Óvoda Támogató csoport 1 fı Brunszvik Óvoda Támogató csoport 2 fı 14

15 4.2. Erıforrások biztosítása Humán erıforrás Az intézményvezetés megteremti a feltételeit annak, hogy a támogató szervezet tagjai továbbképzéseken további ismereteket szerezhessenek a minıségirányítás területén. A támogató szervezet tagjai külön megbízás alapján a projekt teljes idıtartama alatt heti munkaidejük 10-%-át fordítják a minıségfejlesztı tevékenységre. (Errıl vezetıi megbízások készülnek). Anyagi- technikai erıforrás: A minıségfejlesztés sikeres megvalósításához az intézmény teljes eszközrendszere rendelkezésre áll. (számítógépek, fénymásoló, fax, Internetes hozzáférés, papír, kartonok). A támogató szervezet tagjainak díjazása a rendeletben meghatározott mértékben és formában biztosított. Az eredményes és hatékony team munka alapfeltételét, jellemzıit az alábbiakban látjuk: közös célok és szándékok erıforrások hatásos használata a kísérletezés, kreativitás bátorítása kölcsönös bizalom, elkötelezettség, konfliktus-megoldó légkör vezetési feladatok megosztása közös megegyezésen alapuló eszközrendszer és ügyrend hatásos interperszonális kommunikáció közös megegyezésen alapuló mechanizmusok a probléma megoldására és döntéshozatal a team teljesítmény (folyamat, teljesítmény) rendszeres értékelése 5. Jogszerő mőködés Az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy az intézmény mőködését szabályozó jogi dokumentumok törvények, különbözı szintő rendeletek és a fenntartó szerv vagy az 15

16 intézmény belsı szabályozói hozzáférhetık legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák Mőködést szabályozó dokumentumok Dokumentum felülvizsgálat, frissítés ideje felelıs hol található? Alapító okirat évente intézményvezetı SZMSZ melléklete SZMSZ jogszabály szerint ált. vezetı-helyettes kifüggesztve Házirend évente intézményvezetı kifüggesztve Adatszolgáltatás (statisztika) évente ált. vezetı-helyettes gazdasági iroda Törzskönyv évente ált. vezetı-helyettes vezetıi iroda Tanügyigazgatási nyilvántartások (elıjegyzési, felvételi, felvételi és mulasztási naplók) Tankötelezettség, szakszolgálati és óvodai szakvélemények Munka-, tőz és balesetvédelmi szabályzat HACCP élelmezésbiztonság Gazdálkodással kapcsolatos szabályzók Munkaügyi dokumentumok évente ált. vezetı-helyettes vezetıi iroda óvodai csoportok évente intézményvezetı vezetıi iroda jogszabály szerint ált. vezetı-helyettes gazdasági iroda évente élelmezésvezetı élelmezésvezetıi iroda folyamatos gazdasági vezetı gazdasági iroda folyamatos intézményvezetı gazdasági iroda 5.2. Az óvodai nevelımunkát segítı dokumentumok Dokumentum Helyi Nevelési Program Továbbképzési elvek, beiskolázási terv Minıségirányítási Program Pedagógiai dokumentumok felülvizsgálat, frissítés ideje felelıs hol található? 4 évente intézményvezetı óvodai csoportokban 5 évente ált. vezetı-helyettes vezetıi iroda 4 évente intézményvezetı vezetıi iroda évente intézményvezetı vezetı-helyettesek óvodai csoportok 16

17 (csoport naplók, gyermek fejlıdési lap, nevelési, fejlesztési tervek) Óvodavezetés és a nevelıtestület által meghat.dok. (jegyzıkönyvek, munkaközösségi tervek) Intézményi tervek, beszámolók évente intézményvezetı vezetıi iroda évente intézményvezetı vezetıi iroda 5.3. Alapvetı általános dokumentumok Alapító okirat SZMSZ Házirend Alapvetı szakmai dokumentumok Intézményi ügyintézési dokumentumok Munkaügyi dokumentumok Gazdálkodás folyamatát szabályzó dokumentumok Védelmi jellegő dokumentumok 6. Tervezés A tervezés fontos, mert alapot ad a belsı munkának, vizsgálatnak, információt a külsı szakembereknek, szülınek. A minıségi mőködés fenntartása és fejlesztése érdekében mind a minıségügyi tevékenységben, mind az intézményi mőködés egészében a PDCA -elv érvényesül. Tervezzük meg (Plan), hogy mit szándékozunk csinálni, írjuk le, hogyan akarjuk a cél elérését megvalósítani. Megvalósítás (Do), a leírtak szerint. Az alkalmazotti kört tájékoztassuk, hogy a tervek szerint végezhessék munkájukat. Ellenırizzük (Check) amit csináltunk, mérjük, értékeljük az elvégzett munkát és ezt dokumentáljuk. 17

18 Korrekció (Act) ha jó, ahogy csináltuk, tegyünk ugyanúgy, ha nem keressük a hiba okát és javítsuk ki. Egy dokumentált minıségfejlesztési rendszer biztosítja: a partnerek igényeinek teljesülését a szervezet igényeinek teljesülését mind a külsı, mind pedig a belsı igényeket, optimális költségek mellett rendelkezésre álló erıforrások hatékony felhasználásával. A minıségtervezési rendszer valójában stratégiai tervezés, és közvetlenül kapcsolódik az intézményi stratégiához Stratégiai tervezés Rövid távú stratégiai tervek: elısegíteni, hogy a gyermekeknek minél több lehetısége nyíljon élményszerzésre, a közös tevékenységekre a nevelés keretein belül nagyobb figyelmet fordítani a sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztésére, valamint az etnikai kisebbséggel való differenciált foglalkozásra. a Gyermektükör felülvizsgálata, átdolgozása munkatársakkal elfogadtatni a partnerközpontú gondolkodást, partnerazonosítás kommunikációs rendszer kiépítése, továbbképzés, tájékoztatás Középtávú stratégiai tervek: helyi programra épülı egyéni arculat tükrözıdése a gyakorlatban a család és óvoda törekedjen együttmőködésre, összhang kialakítására, egymást segítsék a nevelésben felelısök, hatáskörök pontos meghatározása, munkaköri leírások átdolgozása optimális erıforrások biztosítása, tárgyi felszereltség javítása források bevonásával dokumentáció helyes kezelése humán erıforrás, szervezeti kultúra fejlesztése Hosszú távú stratégiai tervek: teljes körő óvodáztatás egészséges óvodai környezet megteremtése 18

19 stabilitás folyamatszabályozás mérés, ellenırzés, értékelés 6.2. Éves munkaterv A stratégiai céljaink lebontását jelenti konkretizált feladatok, felelısök, elvárt eredmények meghatározásával.(minden év szeptember-októberében készül el). Kötelezı tartalmi elemeit az óvodák mőködésérıl szóló 11/1994 (VI. 08.) MKM rendelet határozza meg. Vázlata: 1. Az elmúlt nevelési év hasznosítható tapasztalatai 2. Pedagógiai terv az adott nevelési évre fıbb célkitőzések kiemelt feladatok nevelıtestületi értekezletek személyi feltételek- képzés, továbbképzés kapcsolataink ünnepeink gyermekvédelmi terv munkaközösségek terve 3. Mőködési terv 4. Ellenırzési terv 5. Fejlesztési terv Az éves munkaterv alapján telephelyvezetık havi bontásban készítik el vezetıi ütemtervüket és az alábbi területek szerint bontják le: Feladatok Tartalma Felelıs Idı Értékelés Pedagógiai Tanügyigazgatási Munkaügyi Gazdasági Hagyományok Szervezési Egyebek 19

20 6.3. Az intézmény mőködésének tervezési rendszere A pedagógiai munka szabályozása: A szervezeti mőködés szabályozása: Nevelési program Minıségirányítási program Vezetıi pályázat Továbbképzési program Gyermekvédelmi munkaterv Munkaközösségek munkaterve Továbbképzési terv Gyermekcsoportok tervezı munkája SZMSZ Munkáltatói feladatok Munkavédelmi szabályzat HACCP Tőzvédelmi szabályzat Selejtezési, leltározási szab Közalkalmazotti szab. Számviteli politika Ügyrend és mellékletei Gazdálkodási feladatok Költségvetés tervezése egyéb gazdálkodási tervek Belsı ellenırzési terv Az intézmény önértékelése Fenntartói ellenırzések 20

21 6.4. A gyermekekre vonatkozó éves pedagógiai tervezés és értékelés Az éves pedagógiai munka tervezési rendszere Területei Egészséges életmód Érzelmi nevelés és szocializáció Értelmi nevelés Tervezés módja Az országos ÓNAP és a Hétszínvirág helyi program alapján történik csoportra szabottan. Tervezés helye Csoportnapló Tervezés idıszaka Félévente Nevelés Napirend, Hetirend Rugalmasan, megfelelı, tág idıkeretek megjelölésével, a komplexitás figyelembe vételével. Csoportnapló Idıszakosan (nevelési évre és nyári idıszakra) Tanulás (tevékenységekre lebontott ütemterv, projektterv) Szervezési feladatok Játék Vers-mese Ének-zene Rajzolás-mintázás, kézimunka Mozgás Külsı világ tevékeny megismerése Környezet téri formai viszonyai Aktualitásnak megfelelıen. Csoportonként éves ciklusokban, havi lebontásban, feladatrendszer cél és anyagok megjelölésével. Gyermeki érdeklıdésre építve, komplexen, éves tervbıl kiemelve, az aktualitásokat is figyelmbe vevı. Csoportnapló Külön dossziéban Csoportnapló Havi lebontásban Éves terv: havi lebontásban Heti/napi A gyermekcsoportok egy nevelési évre szóló tervét a csoportok óvodapedagógusai készítik el. Az óvodapedagógusok együttmőködése a tervkészítés kritériuma, tekintettel arra, hogy a csoportban dolgozók együtt felelnek a megvalósításáért. 21

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M

I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda Alsópáhok 2004. Módosítva: 2007. március Módosítva: 2010. Az Dr. Szántó Imre Általános Iskola

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Kuruc Utcai Óvoda Debrecen E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Egész életünkön át nem tanulunk annyit és olyan rövid idı alatt, mint születésünktıl az iskolakezdésig tartó idıszakban

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Intézményi minıségirányítási program

Intézményi minıségirányítási program 1 Intézményi minıségirányítási program Intézmény neve: Összevont Óvodák Mezıberény Luther út 9 Alkalmazotti közösség jóváhagyásának kelte: 2004. június 14. Fenntartóhoz történt benyújtás kelte: 2004. június

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Alsóhegy Utcai Óvoda Intézményi Minıségirányítási Programja

Alsóhegy Utcai Óvoda Intézményi Minıségirányítási Programja Intézmény neve: Alsóhegy Utcai Óvoda Intézmény címe: 1118 Budapest, Alsóhegy utca 13-15. Tel: 3-852-557 Tel/fax: 3-651-254 neve: Nagy Ervinné E-mail cím: nagy.ervinne@alsohegyovi.ujbuda.hu Véleménynyilvánítás

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja A MACKÓS ÓVODA Minıségirányítási Programja Intézmény neve: Mackós Óvoda Intézmény címe: 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. Készítette: Utolsó módosítás dátuma: Pósch Mária óvodavezetı 2009. március (egybeszerkesztett

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

DOKUMENTUM FAJTÁJA Változatszám: 2 NYITNIKÉK ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007-2011

DOKUMENTUM FAJTÁJA Változatszám: 2 NYITNIKÉK ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007-2011 II. DOKUMENTUM FAJTÁJA Változatszám: 2 Oldalszám: NYITNIKÉK ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007-2011 1.sz. példány Példány tulajdonosa: Minıségügyi vezetı Készítette: Ajler Ferencné Ellenırizte: Magteam

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉG IRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉG IRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézményi Minıség Irányítási Program 1. OM azonosító: 028750 N a p s u g á r Ó v o d a Szirmabesenyı Déryné u. 24. Tel.: 46/527-233 INTÉZMÉNYI MINİSÉG IRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szirmabesenyı, 2007.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál A polgármesteri hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı mutatószámok bevezetése Szervezeti szintő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009.

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MINİSÉGPOLITIKÁJA... 4 1.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT CÉLJAI,

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Kollégiumi nevelı értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben