J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık Hegedős László jegyzı Angyalné Gyetvai Andrea osztályvezetı Pozsa Sándorné gazdaságvezetı Barta Józsefné szociális intézmény igazgatója Balainé Fekete Éva óvoda gazdaságvezetıje Gál Attiláné csoportvezetı Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Hegedős László jegyzıt, Angyalné Gyetvai Andrea osztályvezetıt, Pozsa Sándorné gazdaságvezetıt, Barta Józsefné igazgatót, Balainé Fekete Éva gazdaságvezetıt és Gál Attiláné csoportvezetıt. Köszönti és egyben bemutatja Szilágyi Máriát a Kuncsorbarátok Közhasznú Egyesület új elnökét, mivel az elızı elnök Vasasné Fehérvári Anikó lemondott. Eddig is aktívan részt vett az Egyesület munkájában, fiatal, reméljük, hogy hosszú távon ellátja ezt a tisztséget. Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni az alábbi kiegészítéssel: XI. Elıterjesztés a Nagykunsági Fogászati Ügyelet Önkormányzati Társulás megállapodásának megszüntetésére Megkérdezi van-e más napirendi pontra javaslat. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta. I n t er p e l l á c i ó k: Rédai János: kéri, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. Nem érkezett interpelláció. Polgármesteri tájékoztató Két ülés között az alábbi fontosabb események történtek: - Február 27-én Szolnokon részt vett a megyeházán tartott területfejlesztési koncepció megbeszélésén. - Február 28-án a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület elnökségi ülésén vett részt. - Március 13-án Kistérségi ülésen vett részt Törökszentmiklóson. - Március 14-én az emlékparkban március 15-e emlékére koszorúzási ünnepséget tartottunk. - Március ig szabadságon volt, ezen idı alatt a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület szervezésében Franciaországban tanulmányi kiránduláson vett részt.

2 2 - Március 28-án Törökszentmiklóson az Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulással kapcsolatosan monitoring történt meg. A helyszíni ellenırzésen mindent rendben találtak. - Március 28-án a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület elnökségi ülésén vett részt. - Április 2-án az Ivóvízminıség-javító pályázat ellenırzésén vett részt, Budapestre a Belügyminisztériumban voltak berendelve. Számot kellett adnunk a pályázat jelenlegi állásáról. Felhívták a figyelmünket, ha június 30-ig nem lesz kész a tender a pályáztatásra, akkor az állam átveszi és ı veszi kézbe. Meg voltak velünk elégedve, idıarányosan jól haladunk és nem találtak hibát. Ennek a beruházásnak áprilisáig be kell fejezıdnie - Április 10-én az OTP Bank Nyrt. Törökszentmiklósi Fiók vezetıjével helyben megbeszélést folytatott. - Április 18-án Fegyverneken a Rendırırs fórumán vett részt Vesze Sándor polgárırség elnökével. Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. I. Napirend: Elıterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002.(XII.31.) rendelet módosítására Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testület részére azzal a módosítással, hogy a rendelet 7. (3) bekezdését helyezze hatályon kívül. Hegedős László: elfogadja a rendelkezés hatályon kívül helyezését. Rédai János: tavaly foglalkoztunk a hulladékgazdálkodási rendelettel, ezzel a módosítással eleget teszünk a törvényi elıírásnak. Kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a módosítást, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. Szavazásra bocsátja a módosítással együtt a rendelet-tervezetet, s a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2013.(IV.24.) rendelete a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002. (XII. 31.) rendelet módosításáról Kuncsorba Község Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002. (XII. 31.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

3 3 1. A települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002. (XII. 31.) rendelet (továbbiakban: R.) bevezetı rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Kuncsorba Község Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a következı rendeletet alkotja. 2. (1) A R. 9. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Nem kell hulladékkezelési közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan, illetve használaton kívüli ingatlan után. (2) A R. 9. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (7) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével közszolgáltatási díj megfizetésére e rendelet. 2. -ának (2) bekezdésében foglalt igénybevevık kötelezettek. Záró rendelkezések 3. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) E rendelet a hatálybalépésével egyidejőleg a R. 7. (3) bek, 11. -a, 13. -a és az azt megelızı cím, a R. 1.sz. melléklete hatályát veszti. (3) E rendelet a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. Kuncsorba, április 23. II. /: Rédai János :/ /: Hegedős László :/ polgármester jegyzı Napirend: Elıterjesztés a társult intézmények (szociális, iskola, óvoda) évi zárszámadásának és pénzmaradványának elfogadására Ács Gyuláné: a bizottság mind a három telephely elıterjesztését elfogadta, és elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely évi zárszámadását, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 21/2013.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely évi zárszámadása

4 4 Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely évi zárszámadását a melléklet szerint elfogadja. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Hegedős László jegyzı 4. Tatár László polgármester Fegyvernek 5. Barta Józsefné igazgató Fegyvernek 6. I r a t t á r Megnevezés Az intézmény évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt elıirányzatonként ( eft-ban) Kuncsorba 2012 évi er. elıi 2012 évi mód.elıi teljesítés Vált. % BEVÉTEL ÖSSZESEN: ,00 I Mőködési bevételek ,00 - Intézményi mőködési bev ,00 -étkezési tér.díj bevételek ,00 -egyéb intézményi mők.bevételek II. Támogatások III. Felhalm. és tıke jell.bev. IV. Támogatás értékő bev = Mők.célú tám. ért. bev = Egyéb mőködési célú 439 = Felhalm. célú tám.ért.bevétel V.Véglegesen átvett pénzeszközök = mőködési célú = felhalmozási célú VI. Hitelek VII. Pénzf. nélküli bevételek elızı évi pénzm.igénybevétele VIII. Intézményfinanszírozás ,16 = Szoc.pol.támogatás ,00 - ebbıl önkorm. kiegészítés ebbıl meáll.iii.6.p.szer.korrekció ,00 = Támogatás összesen ,00 - normatív támogatás ,00 - kistérségi kieg. támogatás ,00 -bér kompenzáció ,00 = Önkormányzati kiegészítés I ,41 - közhasznú foglalkozatás miatt - önkormányzati kiegészítés ,41 = Önkormányzati kiegészítés II. = megállapodás 2.g.) p.szer.korr ,00 = pénzmaradvány elvonás IX. Hitelek

5 5 KIADÁS ÖSSZESEN: ,00 I. Személyi juttatás ,00 = Bér ,00 = Egyéb ,00 II. Járulékok ,00 III. Dologi kiadások ,00 = Vásárolt élelemzés kiadásai = Energia kiadások ,00 = Rehabilitációs járulék = Egyéb célra kapott dologi = Egyéb mőködési dologi kiad ,00 IV.Végleges pénzeszköz áta. = mőködési célú = felhalmozási célú V. Egyéb támogatás VI.Ellátottak pénzb.támog. = ebbıl tanulói bérlet térítés VII. Felhalmozási kiadások = Felújítás = Beruházás VIII: Tartalék =pénzmaradvány ( várható ) IX. Hitel visszafizetés X. Intézményfinanszírozás XI. Szoc. Pol XII.Kölcsönök nyújtása XIII. Támogatásértékő kiadások = mőködési célú tám.ért kiadások = felhalmozási célú tám.ért kiadások Álláshely 4,000 4,000 4, ,00 7. a 2012évi pénzmaradvány levezetése elıirányzatból Kuncsorba mód.elıi 2012 telj. különbs. Mőködési bevétel Támog. értékő bevétel Végl.átvett péneszk 0 Intézményfinanszírozás Pénzmaradvány BEVÉTEL ÖSSZESEN Személyi juttatás Bér Egyéb személyi Járulékok Dologi kiadás Támogatásértékő kiadás Végleges pénzeszk. Átad. Felhalmozási kiadások -Felújítás 0

6 -Beruházás Tartalék KIADÁS ÖSSZSEN évi pénzmaradvány Módosító tétel 230 Módosított pénzmaradvány Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai telephely évi zárszámadását, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 22/2013.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai ttelephelye évi zárszámadására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai telephely évi zárszámadását a melléklet szerint elfogadja. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Hegedős László jegyzı 4. Tatár László polgármester Fegyvernek 5. Hillender Györgyné igazgató Fegyvernek 6. I r a t t á r

7 Az Intézmény évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt elıirányzatonként 7 Fegyvernek Örményes Kuncsorba Fegyverneki 4 tagóvoda Bölcsıde Napsugár óvoda Kuncsorbai óvoda (eft) ei. Összesen: mód.ei. Összesen: 1.sz.m 201 Öss Megnevezés e.ei mód.ei teljesítés telj.% e.ei mód.ei teljesítés telj.% e.ei mód.ei teljesítés vált % e.ei mód.ei teljesítés vált % EVÉTEL ÖSSZESEN: , , , , Mőködési bevételek , , , , Intézményi mőködési bevételek , , , , étkezési téritési dij , , , , egyéb intézményi mők. bevétel , , , , I. Támogatások , , , , II. Felhalm. és tıke jell. bevételek , , , , V. Támogatásértékő bevételek , , , , mőködési célú tám.értékő bevételek , , , , egyéb mők célú tám.értékő bevételek , , , , közfogl. célú tám.értékő bevételek , , , , Felhalmozási célú tám.értékő bevételek , , , , Végl. átvett pénzeszközök , , , , Mőködési célú , , , , Felhalmozási célú , , , , I. Hitelek , , , , II. Pénzforgalom nélk. bevételek , , , , Elızı évi pénzmaradv. igénybev , , , , = Mőködési célú ,00 0 0, , , III. Intézményfinanszirozás , , , , normatív támogatás , , , , kistérségi támogatás , , , , Önk. kiegészítés I , , , , = ebbıl közfogl , , , , egyéb mőködéshez , , , , Önk. kiegészítés II , ,00 0 0, , Szoc.pol. Támogatás , , , , = ebbıl önkormányzati kiegészités , , , , HHH.Pályázati Önk.kiemelt. Ei , ,00 0 0, , bérkompenzáció fedezete , , , , megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció ,00 0 0,00 0 0, , megáll. Örményestıl bölcsıdéhez 0 0, ,00 0 0,00 0 0, Pénzmaradvány elvonás , , , , X. Hitelek 0 0,00 0 0, , , Fegyvernek Örményes Kuncsorba Fegyverneki 4 tagóvoda Bölcsıde Napsugár óvoda Kuncsorbai óvoda ei mód.ei Összesen: Összesen: Megnevezés e.ei. mód.ei. teljesítés telj.% e.ei. mód.ei. teljesítés telj.% e.ei. mód.ei. teljesítés telj.% e.ei. mód.ei. teljesítés telj.% IADÁS ÖSSZESEN: , , , , Személyi juttatás , , , , = Bér , , , , = Egyéb , , , , I. Járulékok , , , , II. Dologi kiadás , , , , = Energia kiadások , , , , = Rehabilitációs hozzájárulás , , , , Öss

8 8 = Egyéb célra kapott dologi kiadások , , , , = Egyéb mőködési dologi kiadások , , , , = Vásárolt élelmezés , , , , V. Végleges pénzeszköz átadás 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Mőködési célú 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Felhalmozási célú 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Egyéb támogatások 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, I. Ellátottak pénzb. Juttatása 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, = ebbıl tanulói bérlettérités: 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, II. Felhalmozási kiadások , , , , = Felújitás 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, = Beruházás ,00 0 0,00 0 0,00 0 0, III. Tartalék , , , , =pénzmaradvány 0 0,00 0 0, ,00 0 0, X. Hitel visszafizetés 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Intézmény finanszirozás 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, I. Szoc.pol. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, II. Kölcsönök nyújtása 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, III. Támogatás értékő kiadások , , , , mőködési célú támértékő kiadások ,00 0 0, , , Felhalmozási célú támértékő kiadások 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, étszám (álláshely) 40,20 41,98 41,98 100, ,00 4,625 5,5 5,5 100,00 3,35 3,2 3,2 100,00 51,175 53,680 -ebbıl:közfogl.rövid idıtart ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 -ebbıl:közfogl.hosszabb idıtart. 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,200

9 évi pénzmaradvány levezetése elıirányzatból Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen 7./ Pénzmaradvány levezetése elıirányzatból: óvoda Bölcsöde Mód.elıir. Teljesit. Eltérés Mód.elıi. Teljesit. Eltérés Mód.elıir. Teljesit. Eltérés Mód.elıir. Teljesit. Eltérés Mód.elıir. Teljesit. Eltérés BEVÉTEL: Összesen I. Mőködési bevételek = Intézményi mőködési bevételek étkezési téritési dij egyéb intézményi mők. bevétel II. Támogatások III. Felhalm. és tıke jell. bevételek IV. Támogatásértékő bevételek = mőködési célú tám.értékő bevételek egyéb mők célú tám.értékő bevételek közfogl. célú tám.értékő bevételek = Felhalmozási célú tám.értékő bevételek V. Végl. átvett pénzeszközök = Mőködési célú = Felhalmozási célú VI. Hitelek VII. Pénzforgalom nélk. bevételek = Elızı évi pénzmaradv. igénybev = Mőködési célú VIII. Intézményfinanszirozás normatív támogatás kistérségi támogatás Önk. kiegészítés I = ebbıl közfogl egyéb mőködéshez Önk. kiegészítés II Szoc.pol. Támogatás = ebbıl önkormányzati kiegészités HHH.Pályázati Önk.kiemelt. Ei bérkompenzáció fedezete megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció megáll. Örményestıl bölcsıdéhez = Pénzmaradvány elvonás IX. Hitelek KIADÁS: Összesen I. Személyi juttatás = Bér = Egyéb II. Járulékok III. Dologi kiadás = Energia kiadások = Rehabilitációs hozzájárulás = Egyéb célra kapott dologi kiadások = Egyéb mőködési dologi kiadások = Vásárolt élelmezés IV. Végleges pénzeszköz átadás = Mőködési célú

10 10 = Felhalmozási célú V. Egyéb támogatások VI. Ellátottak pénzb. Juttatása = ebbıl tanulói bérlettérités: VII. Felhalmozási kiadások = Felújitás = Beruházás VIII. Tartalék =pénzmaradvány IX. Hitel visszafizetés X. Intézmény finanszirozás XI. Szoc.pol XII. Kölcsönök nyújtása XIII. Támogatás értékő kiadások = mőködési célú támértékő kiadások = Felhalmozási célú támértékő kiadások Pénzmaradvány elıirányzat: Költs. kiutalás kiutalatl. intézményi támogatás miatt Visszafizetési kötelezettség: Módositott Pénzmaradvány: Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen óvoda Bölcsıde elıir. felhaszn. maradv. elıir. felhaszn. maradv. elıir. felhaszn. maradv. elıir. felhaszn. maradv. elıir. felhaszn. maradv. A pénzmaradvány megállapitása,elszámolása és felhasználása Korm.sz. rend, valamint az Önkormányzat Képviselıtestületének rendeletében foglaltak szerint. A Korm.rend.sz. az intézményt nem illeti meg: 0 a.) Meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg: - a költségvetési rendelet 1.sz. mellékletében jóváhagyott létszám és létszámra jutó bér és járulék kiadás 0 - a tartósan üres álláshelyek maradványa 0 - az álláshelyek csökkenésébıl 0 - a be nem töltött létszám miatti 0 - a helyettesitési dijakra, túlórákra tervezett összegbıl 0 keletkezett bérmegtakaritás elmaradt feladatnak minısül, így azok maradványa nem illeti meg az intézményt. b.) - a költségvetési rendelet 2.sz. mellékletében jóváhagyott felújitási feladatok módositott elıirányzathoz viszonyitott elıirányzat maradvány nem illeti meg az intézményt. 0 c.) - a költségvetési rendelet 3.sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatokat és módositott elıirányzatát: Ezen belül: a tervezett módositott elıirányzathoz viszonyitott elıirányzat maradvány nem illeti meg az intézményt. 0 - a költségvetési rendelet 5.sz. mellékletében jóváhagyott mutatószámokból költségvetési törvény szerint kiszámitható elıirányzat: d.) - a képviselıtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás járulék, dologi, támogatás, beszerzés) elıirányzatát, az áthúzódó pénzügyi teljesités nélküli összeg kivételével. = 7/2012.(II.24.)sz.Önk.rend.. alapján: 0

11 11 - energiára = 7/2012.(II.24.)sz.Önk.rend.. alapján: 0 - rehabilitc.hj =26/2012 KIM r., 30/2012 EMMI.r. IPR, HHH d.) összesen: e.) -intézményi többlet feladatok maradványa f.) -a 7/2012.(II.24.) rendelet 7. (1) és (2) bek. és 8. -a szerinti kötött elıirányzat maradványa = 7/2012.(II.24.)sz.Önk.rend.. alapján: - úszásoktatásra g.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg: h.) - a költségvetési rendelet 5.sz. mellékletében jóváhagyott mutatószámokból költségvetési törvény szerint kiszámitható elıirányzat: Bölcsöde: - Ellátottak száma: Terv: 10 fı Tény: 8 fı Élelmezés:norm.. : Terv: 0 fı, 0 - Élelmezés:norm.. : Tény: 0 fı Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen Óvodák: óvoda Bölcsıde Ell. száma: Terv: 330 fı (8/12-ed telj.mutatós) 0 Tény: 330 fı (8/12-ed telj.mutatós) 0 Ell. száma: Terv: 320 fı (4/12-ed telj.mutatós) 0 Tény: 320 fı (4/12-ed telj.mutatós) 0 Ell. száma: Terv: 3 fı (gyp.160 %)8/12-ed Terv: 6 fı (gyp.80 %)8/12-ed 0 Terv: 1fı (gyp.70 %)8/12-ed 0 Terv: 3 fı (gyp.160 %)4/12-ed 0 Terv: 2 fı (gyp.80 %)4/12-ed Terv: 0 fı (gyp.70 %)4/12-ed Tény: 3 fı (gyp.160 %)8/12-ed 0 Tény: 6 fı (gyp.80 %)8/12-ed 0 Tény: 1 fı (gyp.70 %)8/12-ed Tény: 5 fı (gyp.160 %)4/12-ed Tény: 7 fı (gyp.80 %)4/12-ed Tény: 0fı (gyp.70 %)4/12-ed 0 Tény: 0fı (gyp.60 %)4/12-ed 0 Ell. száma: Terv: 330 fı (társ.járó gy.)8/12-ed 0 Terv: 320 fı (társ.járó gy.)4/12-ed 0 Tény: 330 fı (társ.járó gy.)8/12-ed 0 Tény: 320 fı (társ.járó gy.)4/12-ed 0 - Élelmezés:norm.. : Terv: 184 fı, 0 - Élelmezés:norm.. : Tény: 184 fı, Összesen állami norm.: Bejáró gy. száma: Terv: 6 fı 8/12-ed 0 Tény: 6 fı 8/12-ed 0 Bejáró gy. száma: Terv: 4 fı 8/12-ed 0 Tény: 8 fı 8/12-ed Bejáró gy. száma: Terv: 6 fı 4/12-ed 0 Tény: 6 fı 4/12-ed 0 Bejáró gy. száma: Terv: 4 fı 4/12-ed 0 Tény: 8 fı 4/12-ed

12 12 Tagint.tám: Terv: 55 fı 8/12-ed 0 Tény: 55 fı 8/12-ed 0 Tagint.tám: Terv: 52 fı 4/12-ed 0 Tény: 61 fı 4/12-ed Kistelp.tám. Terv: 55 fı 8/12-ed 0 Tény: 55 fı 8/12-ed 0 Kistelp.tám. Terv: 52 fı 4/12-ed+ 0 Tény: 61 fı 4/12-ed Összesen kistérs.tám..: Pénzmaradvány felhasználására vonatkozó javaslat: Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen óvoda Bölcsıde A. / Kötött maradvány: Kötött felhasz.norm.maradv.:kötelezetts. -energia maradv összesen: Egyéb kötelezettség: 0 -Bér (megbíz.díj, min.ir.csop.)kötelezettséggel terhelt Járulékok (minıs.ir.csop.)kötelezettséggel terhelt Összesen: B. / Szabad pénzmaradvány: Összesen: Pénzmaradvány összesen:

13 13 Rédai János: szavazásra bocsátja az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény évi zárszámadását, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 23/2013.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény évi zárszámadására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény évi zárszámadását a melléklet szerint elfogadja. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Hegedős László jegyzı 4. Tatár László polgármester Fegyvernek 5. Ambrus Dénes igazgató Fegyvernek 6. I r a t t á r III. Napirend: Elıterjesztés Kuncsorba Község Önkormányzata évi zárszámadásának, pénzmaradványának elfogadására Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: év elején mínusszal fogadtuk el a évi költségvetést, de megfogadtuk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy év végére legalább nullás legyen. Egész évben minden pályázati lehetıséget kihasználtunk. Egész év eredménye sikeres volt, mindenki jól gazdálkodott, pozitívan zártuk az évet. Tudjuk, hogy ilyen évünk másik nem lesz, a finanszírozás ettıl az évtıl másképpen alakul, mint eddig. Egészen másképpen kell néznünk a gazdálkodást is, még jobban oda kell figyelnünk ez évben. Egy kis reményünk van, hogy a közös hivatalok talán kapnak egy kis pluszt. Év elején mínusszal indultunk, év végére plusz lett és itt a szabad felhasználású pénzeszköz a lényeges, amely eft. Vagyonunk növekedett, hitelt nem vettünk igénybe, csak az útra, azt is két évre, hogy ne terheljük nagyon egy évet. A 7,5 millió forint folyószámla hitelt nem vettük igénybe, de ez évben szerinte már igen. Megköszöni mindenkinek a évben végzett munkáját, hogy ilyen eredménnyel tudtunk zárni. Megköszöni a törökszentmiklósi hivatalnak, külön Angyalné Gyetvai Andrea osztályvezetınek azt az odaadó, lelkiismeretes munkát, amit végzett. Mindig pontosan végzeték a pénzügyi feladatokat, részletes, pontos elıterjesztéseket készítettek. Naprakészen tudtuk, hogyan állunk. İ személy szerint a pénzügyekre mindig odafigyel, ez mindennek az alapja. Bízik benne, hogy Tiszatenyıvel a kapcsolatunk ugyanilyen jó lesz. Együtt tudunk mőködni, naponta tudunk beszélni, és figyeljük hogyan állunk pénzügyileg. Továbbra is szem elıtt tartja a pénzügyeket. Angyalné Gyetvai Andreától most fogunk végleg elbúcsúzni.

14 14 Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2013.(IV.24.) rendelete Kuncsorba Község évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következı rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá E Ft Költségvetési kiadással E Ft módosított maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el. (2) A mőködési bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. melléklet szerint fogadja el. Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 10. a.) és d.) pontja az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 91. -a alapján évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 2.. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 3. mellékletekben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (2) A beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a 4. és a 5. számú melléklet szerint elfogadja 3. (1) A évi egyszerősített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást a 6-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja. 4. (1) A normatíva hozzájárulás elszámolását a 9. melléklet, a központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 10 melléklet szerint fogadja el. 5.

15 15 (1) Az Önkormányzat vagyonmérlegét az 11. számú melléklet szerint jóváhagyja eft állományi eszköz forrás értékkel, mely tételes vagyonleltárral van alátámasztva. (1) A Képviselı-testület több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 12. sz. melléklet szerint fogadja el. (2) A Képviselı-testület az adósságállomány alakulásának bemutatását a 13. sz melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület az Önkormányzat évet érintı közvetett támogatásait a 14. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. (4) A Képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15. sz. melléklet szerint elfogadja. (5) A Képviselı-testület a szociális és gyermekjóléti ellátások, segélyek évi részletes bemutatást a 1. sz. tájékoztató tábla alapján tudomásul veszi (1) A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési maradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzıje a költségvetési maradványnak a évi elıirányzatokon történı átvezetésérıl gondoskodni köteles. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kuncsorba, április 23. /: Rédai János :/ /: Hegedős László :/ polgármester jegyzı

16 16 B E V É T E L E K 1 sz. melléklet 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez Sorszám Bevételi jogcím évi évi Teljesítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei ( ) Helyi adók vállalkozók kommunális adója 19-3 magánszemélyek kommunális adója építményadó iparőzési adó Illetékek 2.3. Átengedett központi adók gépjármőadó szja helyben maradó része szja jövedelemkülönbség mérséklése termıföld bérbeadásából származó bev Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás (szociális feladatokhoz) Intézmények irányító szervtıl kapott támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás IV. Támogatásértékő bevételek ( ) Mőködési célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök ( ) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl

17 17 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése VIII. Elızı évi kv-i kiegészítések,visszatérülések 11. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +10) IX. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa X. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 14. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek ( ) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) K I A D Á S O K 1. sz. melléklet a 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez évi évi Sorszám Kiadási jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat Teljesítés I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegő ellátások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Mőködési célú támogatásértékő kiadás Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás - Kamatkiadások 8 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházási kiadások

18 Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Felhalmozási célú kamatkiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) 6.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19 Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat 1 4. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 11. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege ( ) +/- Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl sor) A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE 3. sz. táblázat A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek 1 összesen 16. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)

20 20

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20-i s o r o s ülésén N a

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben