J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık Hegedős László jegyzı Angyalné Gyetvai Andrea osztályvezetı Pozsa Sándorné gazdaságvezetı Barta Józsefné szociális intézmény igazgatója Balainé Fekete Éva óvoda gazdaságvezetıje Gál Attiláné csoportvezetı Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Hegedős László jegyzıt, Angyalné Gyetvai Andrea osztályvezetıt, Pozsa Sándorné gazdaságvezetıt, Barta Józsefné igazgatót, Balainé Fekete Éva gazdaságvezetıt és Gál Attiláné csoportvezetıt. Köszönti és egyben bemutatja Szilágyi Máriát a Kuncsorbarátok Közhasznú Egyesület új elnökét, mivel az elızı elnök Vasasné Fehérvári Anikó lemondott. Eddig is aktívan részt vett az Egyesület munkájában, fiatal, reméljük, hogy hosszú távon ellátja ezt a tisztséget. Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni az alábbi kiegészítéssel: XI. Elıterjesztés a Nagykunsági Fogászati Ügyelet Önkormányzati Társulás megállapodásának megszüntetésére Megkérdezi van-e más napirendi pontra javaslat. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta. I n t er p e l l á c i ó k: Rédai János: kéri, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. Nem érkezett interpelláció. Polgármesteri tájékoztató Két ülés között az alábbi fontosabb események történtek: - Február 27-én Szolnokon részt vett a megyeházán tartott területfejlesztési koncepció megbeszélésén. - Február 28-án a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület elnökségi ülésén vett részt. - Március 13-án Kistérségi ülésen vett részt Törökszentmiklóson. - Március 14-én az emlékparkban március 15-e emlékére koszorúzási ünnepséget tartottunk. - Március ig szabadságon volt, ezen idı alatt a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület szervezésében Franciaországban tanulmányi kiránduláson vett részt.

2 2 - Március 28-án Törökszentmiklóson az Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulással kapcsolatosan monitoring történt meg. A helyszíni ellenırzésen mindent rendben találtak. - Március 28-án a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület elnökségi ülésén vett részt. - Április 2-án az Ivóvízminıség-javító pályázat ellenırzésén vett részt, Budapestre a Belügyminisztériumban voltak berendelve. Számot kellett adnunk a pályázat jelenlegi állásáról. Felhívták a figyelmünket, ha június 30-ig nem lesz kész a tender a pályáztatásra, akkor az állam átveszi és ı veszi kézbe. Meg voltak velünk elégedve, idıarányosan jól haladunk és nem találtak hibát. Ennek a beruházásnak áprilisáig be kell fejezıdnie - Április 10-én az OTP Bank Nyrt. Törökszentmiklósi Fiók vezetıjével helyben megbeszélést folytatott. - Április 18-án Fegyverneken a Rendırırs fórumán vett részt Vesze Sándor polgárırség elnökével. Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. I. Napirend: Elıterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002.(XII.31.) rendelet módosítására Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testület részére azzal a módosítással, hogy a rendelet 7. (3) bekezdését helyezze hatályon kívül. Hegedős László: elfogadja a rendelkezés hatályon kívül helyezését. Rédai János: tavaly foglalkoztunk a hulladékgazdálkodási rendelettel, ezzel a módosítással eleget teszünk a törvényi elıírásnak. Kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a módosítást, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. Szavazásra bocsátja a módosítással együtt a rendelet-tervezetet, s a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2013.(IV.24.) rendelete a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002. (XII. 31.) rendelet módosításáról Kuncsorba Község Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002. (XII. 31.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

3 3 1. A települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002. (XII. 31.) rendelet (továbbiakban: R.) bevezetı rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Kuncsorba Község Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a következı rendeletet alkotja. 2. (1) A R. 9. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Nem kell hulladékkezelési közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan, illetve használaton kívüli ingatlan után. (2) A R. 9. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (7) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével közszolgáltatási díj megfizetésére e rendelet. 2. -ának (2) bekezdésében foglalt igénybevevık kötelezettek. Záró rendelkezések 3. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) E rendelet a hatálybalépésével egyidejőleg a R. 7. (3) bek, 11. -a, 13. -a és az azt megelızı cím, a R. 1.sz. melléklete hatályát veszti. (3) E rendelet a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. Kuncsorba, április 23. II. /: Rédai János :/ /: Hegedős László :/ polgármester jegyzı Napirend: Elıterjesztés a társult intézmények (szociális, iskola, óvoda) évi zárszámadásának és pénzmaradványának elfogadására Ács Gyuláné: a bizottság mind a három telephely elıterjesztését elfogadta, és elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely évi zárszámadását, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 21/2013.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely évi zárszámadása

4 4 Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely évi zárszámadását a melléklet szerint elfogadja. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Hegedős László jegyzı 4. Tatár László polgármester Fegyvernek 5. Barta Józsefné igazgató Fegyvernek 6. I r a t t á r Megnevezés Az intézmény évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt elıirányzatonként ( eft-ban) Kuncsorba 2012 évi er. elıi 2012 évi mód.elıi teljesítés Vált. % BEVÉTEL ÖSSZESEN: ,00 I Mőködési bevételek ,00 - Intézményi mőködési bev ,00 -étkezési tér.díj bevételek ,00 -egyéb intézményi mők.bevételek II. Támogatások III. Felhalm. és tıke jell.bev. IV. Támogatás értékő bev = Mők.célú tám. ért. bev = Egyéb mőködési célú 439 = Felhalm. célú tám.ért.bevétel V.Véglegesen átvett pénzeszközök = mőködési célú = felhalmozási célú VI. Hitelek VII. Pénzf. nélküli bevételek elızı évi pénzm.igénybevétele VIII. Intézményfinanszírozás ,16 = Szoc.pol.támogatás ,00 - ebbıl önkorm. kiegészítés ebbıl meáll.iii.6.p.szer.korrekció ,00 = Támogatás összesen ,00 - normatív támogatás ,00 - kistérségi kieg. támogatás ,00 -bér kompenzáció ,00 = Önkormányzati kiegészítés I ,41 - közhasznú foglalkozatás miatt - önkormányzati kiegészítés ,41 = Önkormányzati kiegészítés II. = megállapodás 2.g.) p.szer.korr ,00 = pénzmaradvány elvonás IX. Hitelek

5 5 KIADÁS ÖSSZESEN: ,00 I. Személyi juttatás ,00 = Bér ,00 = Egyéb ,00 II. Járulékok ,00 III. Dologi kiadások ,00 = Vásárolt élelemzés kiadásai = Energia kiadások ,00 = Rehabilitációs járulék = Egyéb célra kapott dologi = Egyéb mőködési dologi kiad ,00 IV.Végleges pénzeszköz áta. = mőködési célú = felhalmozási célú V. Egyéb támogatás VI.Ellátottak pénzb.támog. = ebbıl tanulói bérlet térítés VII. Felhalmozási kiadások = Felújítás = Beruházás VIII: Tartalék =pénzmaradvány ( várható ) IX. Hitel visszafizetés X. Intézményfinanszírozás XI. Szoc. Pol XII.Kölcsönök nyújtása XIII. Támogatásértékő kiadások = mőködési célú tám.ért kiadások = felhalmozási célú tám.ért kiadások Álláshely 4,000 4,000 4, ,00 7. a 2012évi pénzmaradvány levezetése elıirányzatból Kuncsorba mód.elıi 2012 telj. különbs. Mőködési bevétel Támog. értékő bevétel Végl.átvett péneszk 0 Intézményfinanszírozás Pénzmaradvány BEVÉTEL ÖSSZESEN Személyi juttatás Bér Egyéb személyi Járulékok Dologi kiadás Támogatásértékő kiadás Végleges pénzeszk. Átad. Felhalmozási kiadások -Felújítás 0

6 -Beruházás Tartalék KIADÁS ÖSSZSEN évi pénzmaradvány Módosító tétel 230 Módosított pénzmaradvány Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai telephely évi zárszámadását, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 22/2013.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai ttelephelye évi zárszámadására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai telephely évi zárszámadását a melléklet szerint elfogadja. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Hegedős László jegyzı 4. Tatár László polgármester Fegyvernek 5. Hillender Györgyné igazgató Fegyvernek 6. I r a t t á r

7 Az Intézmény évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt elıirányzatonként 7 Fegyvernek Örményes Kuncsorba Fegyverneki 4 tagóvoda Bölcsıde Napsugár óvoda Kuncsorbai óvoda (eft) ei. Összesen: mód.ei. Összesen: 1.sz.m 201 Öss Megnevezés e.ei mód.ei teljesítés telj.% e.ei mód.ei teljesítés telj.% e.ei mód.ei teljesítés vált % e.ei mód.ei teljesítés vált % EVÉTEL ÖSSZESEN: , , , , Mőködési bevételek , , , , Intézményi mőködési bevételek , , , , étkezési téritési dij , , , , egyéb intézményi mők. bevétel , , , , I. Támogatások , , , , II. Felhalm. és tıke jell. bevételek , , , , V. Támogatásértékő bevételek , , , , mőködési célú tám.értékő bevételek , , , , egyéb mők célú tám.értékő bevételek , , , , közfogl. célú tám.értékő bevételek , , , , Felhalmozási célú tám.értékő bevételek , , , , Végl. átvett pénzeszközök , , , , Mőködési célú , , , , Felhalmozási célú , , , , I. Hitelek , , , , II. Pénzforgalom nélk. bevételek , , , , Elızı évi pénzmaradv. igénybev , , , , = Mőködési célú ,00 0 0, , , III. Intézményfinanszirozás , , , , normatív támogatás , , , , kistérségi támogatás , , , , Önk. kiegészítés I , , , , = ebbıl közfogl , , , , egyéb mőködéshez , , , , Önk. kiegészítés II , ,00 0 0, , Szoc.pol. Támogatás , , , , = ebbıl önkormányzati kiegészités , , , , HHH.Pályázati Önk.kiemelt. Ei , ,00 0 0, , bérkompenzáció fedezete , , , , megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció ,00 0 0,00 0 0, , megáll. Örményestıl bölcsıdéhez 0 0, ,00 0 0,00 0 0, Pénzmaradvány elvonás , , , , X. Hitelek 0 0,00 0 0, , , Fegyvernek Örményes Kuncsorba Fegyverneki 4 tagóvoda Bölcsıde Napsugár óvoda Kuncsorbai óvoda ei mód.ei Összesen: Összesen: Megnevezés e.ei. mód.ei. teljesítés telj.% e.ei. mód.ei. teljesítés telj.% e.ei. mód.ei. teljesítés telj.% e.ei. mód.ei. teljesítés telj.% IADÁS ÖSSZESEN: , , , , Személyi juttatás , , , , = Bér , , , , = Egyéb , , , , I. Járulékok , , , , II. Dologi kiadás , , , , = Energia kiadások , , , , = Rehabilitációs hozzájárulás , , , , Öss

8 8 = Egyéb célra kapott dologi kiadások , , , , = Egyéb mőködési dologi kiadások , , , , = Vásárolt élelmezés , , , , V. Végleges pénzeszköz átadás 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Mőködési célú 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Felhalmozási célú 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Egyéb támogatások 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, I. Ellátottak pénzb. Juttatása 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, = ebbıl tanulói bérlettérités: 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, II. Felhalmozási kiadások , , , , = Felújitás 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, = Beruházás ,00 0 0,00 0 0,00 0 0, III. Tartalék , , , , =pénzmaradvány 0 0,00 0 0, ,00 0 0, X. Hitel visszafizetés 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Intézmény finanszirozás 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, I. Szoc.pol. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, II. Kölcsönök nyújtása 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, III. Támogatás értékő kiadások , , , , mőködési célú támértékő kiadások ,00 0 0, , , Felhalmozási célú támértékő kiadások 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, étszám (álláshely) 40,20 41,98 41,98 100, ,00 4,625 5,5 5,5 100,00 3,35 3,2 3,2 100,00 51,175 53,680 -ebbıl:közfogl.rövid idıtart ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 -ebbıl:közfogl.hosszabb idıtart. 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,200

9 évi pénzmaradvány levezetése elıirányzatból Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen 7./ Pénzmaradvány levezetése elıirányzatból: óvoda Bölcsöde Mód.elıir. Teljesit. Eltérés Mód.elıi. Teljesit. Eltérés Mód.elıir. Teljesit. Eltérés Mód.elıir. Teljesit. Eltérés Mód.elıir. Teljesit. Eltérés BEVÉTEL: Összesen I. Mőködési bevételek = Intézményi mőködési bevételek étkezési téritési dij egyéb intézményi mők. bevétel II. Támogatások III. Felhalm. és tıke jell. bevételek IV. Támogatásértékő bevételek = mőködési célú tám.értékő bevételek egyéb mők célú tám.értékő bevételek közfogl. célú tám.értékő bevételek = Felhalmozási célú tám.értékő bevételek V. Végl. átvett pénzeszközök = Mőködési célú = Felhalmozási célú VI. Hitelek VII. Pénzforgalom nélk. bevételek = Elızı évi pénzmaradv. igénybev = Mőködési célú VIII. Intézményfinanszirozás normatív támogatás kistérségi támogatás Önk. kiegészítés I = ebbıl közfogl egyéb mőködéshez Önk. kiegészítés II Szoc.pol. Támogatás = ebbıl önkormányzati kiegészités HHH.Pályázati Önk.kiemelt. Ei bérkompenzáció fedezete megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció megáll. Örményestıl bölcsıdéhez = Pénzmaradvány elvonás IX. Hitelek KIADÁS: Összesen I. Személyi juttatás = Bér = Egyéb II. Járulékok III. Dologi kiadás = Energia kiadások = Rehabilitációs hozzájárulás = Egyéb célra kapott dologi kiadások = Egyéb mőködési dologi kiadások = Vásárolt élelmezés IV. Végleges pénzeszköz átadás = Mőködési célú

10 10 = Felhalmozási célú V. Egyéb támogatások VI. Ellátottak pénzb. Juttatása = ebbıl tanulói bérlettérités: VII. Felhalmozási kiadások = Felújitás = Beruházás VIII. Tartalék =pénzmaradvány IX. Hitel visszafizetés X. Intézmény finanszirozás XI. Szoc.pol XII. Kölcsönök nyújtása XIII. Támogatás értékő kiadások = mőködési célú támértékő kiadások = Felhalmozási célú támértékő kiadások Pénzmaradvány elıirányzat: Költs. kiutalás kiutalatl. intézményi támogatás miatt Visszafizetési kötelezettség: Módositott Pénzmaradvány: Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen óvoda Bölcsıde elıir. felhaszn. maradv. elıir. felhaszn. maradv. elıir. felhaszn. maradv. elıir. felhaszn. maradv. elıir. felhaszn. maradv. A pénzmaradvány megállapitása,elszámolása és felhasználása Korm.sz. rend, valamint az Önkormányzat Képviselıtestületének rendeletében foglaltak szerint. A Korm.rend.sz. az intézményt nem illeti meg: 0 a.) Meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg: - a költségvetési rendelet 1.sz. mellékletében jóváhagyott létszám és létszámra jutó bér és járulék kiadás 0 - a tartósan üres álláshelyek maradványa 0 - az álláshelyek csökkenésébıl 0 - a be nem töltött létszám miatti 0 - a helyettesitési dijakra, túlórákra tervezett összegbıl 0 keletkezett bérmegtakaritás elmaradt feladatnak minısül, így azok maradványa nem illeti meg az intézményt. b.) - a költségvetési rendelet 2.sz. mellékletében jóváhagyott felújitási feladatok módositott elıirányzathoz viszonyitott elıirányzat maradvány nem illeti meg az intézményt. 0 c.) - a költségvetési rendelet 3.sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatokat és módositott elıirányzatát: Ezen belül: a tervezett módositott elıirányzathoz viszonyitott elıirányzat maradvány nem illeti meg az intézményt. 0 - a költségvetési rendelet 5.sz. mellékletében jóváhagyott mutatószámokból költségvetési törvény szerint kiszámitható elıirányzat: d.) - a képviselıtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás járulék, dologi, támogatás, beszerzés) elıirányzatát, az áthúzódó pénzügyi teljesités nélküli összeg kivételével. = 7/2012.(II.24.)sz.Önk.rend.. alapján: 0

11 11 - energiára = 7/2012.(II.24.)sz.Önk.rend.. alapján: 0 - rehabilitc.hj =26/2012 KIM r., 30/2012 EMMI.r. IPR, HHH d.) összesen: e.) -intézményi többlet feladatok maradványa f.) -a 7/2012.(II.24.) rendelet 7. (1) és (2) bek. és 8. -a szerinti kötött elıirányzat maradványa = 7/2012.(II.24.)sz.Önk.rend.. alapján: - úszásoktatásra g.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg: h.) - a költségvetési rendelet 5.sz. mellékletében jóváhagyott mutatószámokból költségvetési törvény szerint kiszámitható elıirányzat: Bölcsöde: - Ellátottak száma: Terv: 10 fı Tény: 8 fı Élelmezés:norm.. : Terv: 0 fı, 0 - Élelmezés:norm.. : Tény: 0 fı Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen Óvodák: óvoda Bölcsıde Ell. száma: Terv: 330 fı (8/12-ed telj.mutatós) 0 Tény: 330 fı (8/12-ed telj.mutatós) 0 Ell. száma: Terv: 320 fı (4/12-ed telj.mutatós) 0 Tény: 320 fı (4/12-ed telj.mutatós) 0 Ell. száma: Terv: 3 fı (gyp.160 %)8/12-ed Terv: 6 fı (gyp.80 %)8/12-ed 0 Terv: 1fı (gyp.70 %)8/12-ed 0 Terv: 3 fı (gyp.160 %)4/12-ed 0 Terv: 2 fı (gyp.80 %)4/12-ed Terv: 0 fı (gyp.70 %)4/12-ed Tény: 3 fı (gyp.160 %)8/12-ed 0 Tény: 6 fı (gyp.80 %)8/12-ed 0 Tény: 1 fı (gyp.70 %)8/12-ed Tény: 5 fı (gyp.160 %)4/12-ed Tény: 7 fı (gyp.80 %)4/12-ed Tény: 0fı (gyp.70 %)4/12-ed 0 Tény: 0fı (gyp.60 %)4/12-ed 0 Ell. száma: Terv: 330 fı (társ.járó gy.)8/12-ed 0 Terv: 320 fı (társ.járó gy.)4/12-ed 0 Tény: 330 fı (társ.járó gy.)8/12-ed 0 Tény: 320 fı (társ.járó gy.)4/12-ed 0 - Élelmezés:norm.. : Terv: 184 fı, 0 - Élelmezés:norm.. : Tény: 184 fı, Összesen állami norm.: Bejáró gy. száma: Terv: 6 fı 8/12-ed 0 Tény: 6 fı 8/12-ed 0 Bejáró gy. száma: Terv: 4 fı 8/12-ed 0 Tény: 8 fı 8/12-ed Bejáró gy. száma: Terv: 6 fı 4/12-ed 0 Tény: 6 fı 4/12-ed 0 Bejáró gy. száma: Terv: 4 fı 4/12-ed 0 Tény: 8 fı 4/12-ed

12 12 Tagint.tám: Terv: 55 fı 8/12-ed 0 Tény: 55 fı 8/12-ed 0 Tagint.tám: Terv: 52 fı 4/12-ed 0 Tény: 61 fı 4/12-ed Kistelp.tám. Terv: 55 fı 8/12-ed 0 Tény: 55 fı 8/12-ed 0 Kistelp.tám. Terv: 52 fı 4/12-ed+ 0 Tény: 61 fı 4/12-ed Összesen kistérs.tám..: Pénzmaradvány felhasználására vonatkozó javaslat: Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen óvoda Bölcsıde A. / Kötött maradvány: Kötött felhasz.norm.maradv.:kötelezetts. -energia maradv összesen: Egyéb kötelezettség: 0 -Bér (megbíz.díj, min.ir.csop.)kötelezettséggel terhelt Járulékok (minıs.ir.csop.)kötelezettséggel terhelt Összesen: B. / Szabad pénzmaradvány: Összesen: Pénzmaradvány összesen:

13 13 Rédai János: szavazásra bocsátja az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény évi zárszámadását, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 23/2013.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény évi zárszámadására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény évi zárszámadását a melléklet szerint elfogadja. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Hegedős László jegyzı 4. Tatár László polgármester Fegyvernek 5. Ambrus Dénes igazgató Fegyvernek 6. I r a t t á r III. Napirend: Elıterjesztés Kuncsorba Község Önkormányzata évi zárszámadásának, pénzmaradványának elfogadására Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: év elején mínusszal fogadtuk el a évi költségvetést, de megfogadtuk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy év végére legalább nullás legyen. Egész évben minden pályázati lehetıséget kihasználtunk. Egész év eredménye sikeres volt, mindenki jól gazdálkodott, pozitívan zártuk az évet. Tudjuk, hogy ilyen évünk másik nem lesz, a finanszírozás ettıl az évtıl másképpen alakul, mint eddig. Egészen másképpen kell néznünk a gazdálkodást is, még jobban oda kell figyelnünk ez évben. Egy kis reményünk van, hogy a közös hivatalok talán kapnak egy kis pluszt. Év elején mínusszal indultunk, év végére plusz lett és itt a szabad felhasználású pénzeszköz a lényeges, amely eft. Vagyonunk növekedett, hitelt nem vettünk igénybe, csak az útra, azt is két évre, hogy ne terheljük nagyon egy évet. A 7,5 millió forint folyószámla hitelt nem vettük igénybe, de ez évben szerinte már igen. Megköszöni mindenkinek a évben végzett munkáját, hogy ilyen eredménnyel tudtunk zárni. Megköszöni a törökszentmiklósi hivatalnak, külön Angyalné Gyetvai Andrea osztályvezetınek azt az odaadó, lelkiismeretes munkát, amit végzett. Mindig pontosan végzeték a pénzügyi feladatokat, részletes, pontos elıterjesztéseket készítettek. Naprakészen tudtuk, hogyan állunk. İ személy szerint a pénzügyekre mindig odafigyel, ez mindennek az alapja. Bízik benne, hogy Tiszatenyıvel a kapcsolatunk ugyanilyen jó lesz. Együtt tudunk mőködni, naponta tudunk beszélni, és figyeljük hogyan állunk pénzügyileg. Továbbra is szem elıtt tartja a pénzügyeket. Angyalné Gyetvai Andreától most fogunk végleg elbúcsúzni.

14 14 Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2013.(IV.24.) rendelete Kuncsorba Község évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következı rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá E Ft Költségvetési kiadással E Ft módosított maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el. (2) A mőködési bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. melléklet szerint fogadja el. Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 10. a.) és d.) pontja az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 91. -a alapján évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 2.. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 3. mellékletekben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (2) A beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a 4. és a 5. számú melléklet szerint elfogadja 3. (1) A évi egyszerősített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást a 6-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja. 4. (1) A normatíva hozzájárulás elszámolását a 9. melléklet, a központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 10 melléklet szerint fogadja el. 5.

15 15 (1) Az Önkormányzat vagyonmérlegét az 11. számú melléklet szerint jóváhagyja eft állományi eszköz forrás értékkel, mely tételes vagyonleltárral van alátámasztva. (1) A Képviselı-testület több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 12. sz. melléklet szerint fogadja el. (2) A Képviselı-testület az adósságállomány alakulásának bemutatását a 13. sz melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület az Önkormányzat évet érintı közvetett támogatásait a 14. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. (4) A Képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15. sz. melléklet szerint elfogadja. (5) A Képviselı-testület a szociális és gyermekjóléti ellátások, segélyek évi részletes bemutatást a 1. sz. tájékoztató tábla alapján tudomásul veszi (1) A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési maradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzıje a költségvetési maradványnak a évi elıirányzatokon történı átvezetésérıl gondoskodni köteles. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kuncsorba, április 23. /: Rédai János :/ /: Hegedős László :/ polgármester jegyzı

16 16 B E V É T E L E K 1 sz. melléklet 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez Sorszám Bevételi jogcím évi évi Teljesítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei ( ) Helyi adók vállalkozók kommunális adója 19-3 magánszemélyek kommunális adója építményadó iparőzési adó Illetékek 2.3. Átengedett központi adók gépjármőadó szja helyben maradó része szja jövedelemkülönbség mérséklése termıföld bérbeadásából származó bev Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás (szociális feladatokhoz) Intézmények irányító szervtıl kapott támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás IV. Támogatásértékő bevételek ( ) Mőködési célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök ( ) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl

17 17 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése VIII. Elızı évi kv-i kiegészítések,visszatérülések 11. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +10) IX. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa X. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 14. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek ( ) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) K I A D Á S O K 1. sz. melléklet a 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez évi évi Sorszám Kiadási jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat Teljesítés I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegő ellátások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Mőködési célú támogatásértékő kiadás Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás - Kamatkiadások 8 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházási kiadások

18 Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Felhalmozási célú kamatkiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) 6.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19 Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat 1 4. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 11. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege ( ) +/- Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl sor) A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE 3. sz. táblázat A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek 1 összesen 16. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)

20 20

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 1 Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2009. (IV.16.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1 1. 2 2. 3 2.1. 4 2.2. 5 2.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+ +.2.6.) 13 980 Helyi adók 10 800 önként vállalt, önkormányzati Illetékek Átengedett központi adók 2 400 kötelező, önkormányzati

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő):

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(IV.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony Község

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Hangony Község Önkormányzatának

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének 12/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Rábapatona

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sor - szám Bevételi jogcím Er edeti előir ányzat 2012.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

df) számítógépek (1) Az önkormányzat évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő):

df) számítógépek (1) Az önkormányzat évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/03.(V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

R E N D E L E T - T E R V E Z E T

R E N D E L E T - T E R V E Z E T R E N D E L E T - T E R V E Z E T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013 () önkormányzati rendelete a 2012 évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - a 2013. évi költségvetési

Részletesebben