2012. évi költségvetés módosítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. évi költségvetés módosítása"

Átírás

1 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ El terjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: El terjeszt : Mez fi Zoltán polgármester évi költségvetés módosítása EL TERJESZTÉS a képvisel -testület június 22-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszer többség Képvisel -testület Min sített többség 1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszer bemutatása Tisztelt Képvisel -testület! A központi támogatás el irányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását. A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend el írásait figyelembe véve a melléklettartalmazza. A június havi módosítás során biztosítani kell(ene) az egyez séget a MÁK által nyilvántartott állami támogatás és a rendelet között. Az el terjesztés készítése alatt még nyújtottunk be igénylést. Az egyeztetett támogatás azonban a testületi ülésig átvezetésre kerülhet, ebben az esetben a kiadott anyag bevételi és kiadási oldala a június havi adatokkal módosulni fog. A helyi ipar zési adóbevallások benyújtási határideje május 31. nap volt. A bevallások feldolgozása a mai napon még tart, ezért az el készített anyagban ezt az adónemet még nem módosítjuk. A rendelkezésre álló adatok alapján Rétság Város és Intézményei összevont költségvetése eft, melyb l eft az intézményfinanszírozás. A nettó költségvetési f összegünk a módosítások átvezetését követ en eft-ra változik. A évi elszámolási rend alapján a város és az intézmények módosításait elkülönülten mutatom be. Mivel az el irányzat módosítás a testület számára egy ellen rzési pont is, 1-1 mondat erejéig kitérek az intézményi költségvetések id arányos teljesítésére is. 1 oldal a 13 oldalból

2 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére Rétság Város Önkormányzata A Város költségevetése magában foglalja mindazon kötelez és önként vállalt feladatokat, melyek az alapító okirat szerint nem kerültek intézménynek átadásra. Az el z évek költségvetéseinek szerkeze szerint ide tartozik a település üzemetetés a szociális ellátással kapcsolatos feladatok és az egyéb feladatok. A Város költségvetési színvonala eft-tal növekszik, melyb l eft az intézményfinanszírozás, tehát nettó növekmény eft. BEVÉTELEK Állami támogatás többletbevétel miatt: Az állami támogatás bérkompenzációs és a segélyek havonkénti visszaigénylések miatt e Ft-tal növekszik. Ebb l eft a bérkompenzáció összege. Szociális ellátásra visszaigényelt és leutalt támogatások a következ képp alakultak: Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesít támogatás Ápolási díj és járuléka Lakásfenntartási támogatás Közm fejlesztési támogatás Óvodáztatási támogatás Összesen: eft eft eft eft 60 eft 100 e Ft Ft Az állami támogatást feladatellátásra, konkrét címre kaptuk, ezért a kiadási oldalon a támogatás jogcímével megegyez en került az el irányzat megemelésre. A bérkompenzáció a szakfeladatok között az április 30-i zárás szerint került felosztásra. Az állami támogatás és a terhelési értesít szerint 677 eft még nem jelenik meg szakfeladaton. Ez az összeg tartalékba került, a kés bbi terhelések alapján azonban a feloldása indokolt lesz. Átvett pénzeszközb l származó többletbevétel miatt: Az átvett pénzeszközök módosulását több tényez befolyásolta: 1.) Szociális ellátásra visszaigényelt és leutalt támogatás: Gyermektartási díj megel legezésre 2 301eFt Otthonteremtési támogatásra eft Közhasznú foglalkoztatás támogatására

3 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására Összesen: 2.) Polgári védelem kistérségi támogatása Polgári védelem kistérségi támogatása eft 164 eft eft 100 eft 3.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény OEP finanszírozásának átcsoportosítása, mivel a szerz dést köt a Városi Önkormányzat Háziorvosi szolgálat OEP finanszírozás miatt eft Fogorvosi szolgálat OEP Finanszírozása miatt eft Család és n védelmi eü. gondozás OEP fin. miatt eft Ifjúság egészségügyi gondozás OEP finansz. miatt 196 eft Összesen: eft 4.) Az Általános Iskola kistérségi támogatásának átcsoportosítása, mivel a szerz dést köt a Városi Önkormányzat. Általános iskola 1-4 kistérségi támogatása Általános iskola 5-8 kistérségi támogatása Összesen eft eft eft A Város átvett pénzeszközeinek színvonala (5)eFt-tal emelkedik. Ez a színvonal emelkedés azonban csak látszólagos. Az intézmények átvett pénzeszközei az eredeti költségvetésben tervezésre kerültek a felhasználó szakfeladatoknál. Gyakorlatilag tovább torzulnak az intézményi költségvetések, mert a kistérségi, illetve az OEP támogatás most önkormányzati támogatás formájában jelenik majd meg. A szociális ellátások bevételével a kiadási el irányzatok is rendezésre kerültek. Testületi hatáskörben hozott döntések bevételei: eft-os többletbevételi színvonalváltozás került átvezetésre bérleti díjbevétel növekmény, illetve a Zöld Híd Kft-vel megkötött szerz dés pozitív hatásaként. Egyéb jogcímen A nemzetiségi önkormányzatoknak biztosított el irányzat került a rendeleten átvezetésre évben e támogatást is a Város kapja, majd nekünk kell átadunk a támogatás összegét. 3

4 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére Rendezésre került a pénzmaradvány is. Az eredeti költségvetésben a Város és községrendezés m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton kerültek az összegek tervezésre. A zárszámadás elfogadását követ en az átvezetés a ténylegesen felhasználó szakfeladatokra indokolt. A Város és községrendezés m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton maradó pénzmaradványból eft-ból eft a városközpont-rehabilitációs pályázatra került tervezése. 447 eft a nemzetiségi önkormányzatok évi pénzmaradványa, eft viszont továbbra is szabad felhasználású. KIADÁSOK Az állami támogatás és az átvett pénzeszköz terhére ütemezett kiadások a bevételeknél részletesen bemutatásra kerültek. A testületi hatáskörben vállalt kötelezettségek tételeit a mellékelt indokolás (Tételes kiadások) részletesen tartalmazza, a döntés számával, a tétel bemutatásával és összegével együtt. Egyéb hatáskörben kezdeményezett el irányzat változások: Ütemezésre kerültek az intézmények finanszírozásainak változása. Valamennyi finanszírozás azon a jogcímen jeleik meg, ahol az intézményi költségvetésben az indok felmerül évben változott a rehabilitációs hozzájárulás elszámolásának módja. Eddig egy adószámon, egy foglalkoztatóra kellett kiszámolnunk a befizetési kötelezettséget. Most az intézményi adószámok megjelenése miatt csak az Általános Iskola kötelezett e jogcímen hozzájárulás fizetésre. A Városon tervezett összegb l (eredeti el irányzatból levonva a január 20-án fizetett IV. negyedévi összeget) eft zárolható. Pótel irányzat biztosítása indokolt a kimutatott pénzmaradvány terhére a évi beszámolóban elszámolt központi normatívák terhére. A visszafizetési kötelezettségnek és a kamatfizetési kötelezettségnek eleget tettünk. Megtörtént az elszámolás a Zöld Híd Kft-vel a alakossági szemétszállítás támogatásában évre vonatkozó megállapodásunk alapján az önkormányzat csak azoknak a háztartásoknak nyújt támogatást, melyek az esedékes, rájuk es díjat megfizetik. Az elszámolási különbözet eft, mely a szociális ellátás költségnemb l zárolandó. A zárolás összege tartalékba került. A városi köztemet ben évben sírhelyeket mérettünk ki. A vállalkozó a munkát elvégezte, a számlázást azonban elfelejtett. Május hóban került rendezésre az elmaradás. A Polgári védelem szakfeladaton az eredeti költségvetés 100 eft pénzmaradványt tartalmazott évben a Kistérség újabb 100 eft-tal támogatta a feladatellátást. Év elején még nem lehetett tudni, hogy a feladatellátás mikor kerül átadásra a Nórád Megyei Katasztrófavédelemnek. Jelenleg úgy t nik, hogy év végéig a megszokott módon történik a feladatellátás. A költségek ütemezése a Polgári védelem Parancsnokával egyeztetésre került. Eredeti költségvetésünk nem tartalmaz el irányzatot a gyermektartási díj postaköltségére, a közhasznú dolgozók orvosi vizsgálatainak költségeire és az önkormányzati lakástámogatás nyújtása miatti számlavezetés költségére. Mindkét kiadás azonban felmerül, ezért várható összegük ütemezésre került. 4

5 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére A Városüzemeltetési csoportból 1 f nyugdíjas dolgozónak decemberében megsz nt a munkaviszonya. A dolgozóval az elszámolás megtörtént. Szabadságmegváltás miatt Ft többletkifizetés keletkezett, mely járulékvonzatával most tervezésre került. Jegyz Asszony a város költségvetését érint en tett javaslatot: az intézmények munkavédelmi költségeire (ezt flottában tudnánk megkötni) havi Ft munkavédelmi szabályzat elkészítésére egyszeri költsége bruttó Ft pótel irányzatra lenne igénye. Az el z ekhez kapcsolódóan valamint a munkavédelmi ellen rzés jegyz könyvében rögzítettek alapján a 2012.évre feltétlen szükséges lenne Ft-os keret biztosítása az alkalmazásban lév m szaki dolgozók, közfoglalkoztatottak részére véd ruha biztosítására. Kérésének megfelel en a tételek tervezésre kerültek. A költségek felmerülése el tt a Képvisel -testület elé terjesztjük a megállapodásokat, szabályzatokat. Amennyiben a tényleges költségek ismeretében változik az összeg, az a költségvetés következ módosításkor rendezhet. E hatáskörnél térek ki az intézmények számlavezetési költségeinek biztosítására. Mint Önök el tt is ismert valamennyi intézménynek külön bankszámlát kellett nyitni. A számlavezetés költsége az eredeti költségvetésben adatok hiányában - nem került tervezésre. A költségek már megjelentek az intézményeknél. Fedezet nélküli kiadások teljesítésére nem kívánok egy intézményvezet t sem kényszeríteni, ezért eft el irányzat biztosítását kezdeményezem részükre. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy a Város költségvetésében lév számlavezetési költség nem csökkenthet, mivel az intézmények kiadása itt intézményfinanszírozásként jelenik meg. Tehát amit kimondtunk a költségvetés elfogadásakor, hogy többletköltséget fog a jogszabályi változás okozni, ezzel most szembesülünk. Az éves tartalékunk az átvezetések hatására eft-tal csökken, összességében a csökkenés (testületi döntéseken alapuló felhasználást is figyelembe véve) eft. Ugyanakkor a testületi döntéseken alapuló fejlesztési kiadások (kommunális gép b vítés, konténer beszerzés a temet be, városközpont-rehabilitációs pályázat kiadásai) efttal növekedtek. Ez a tény azt jelenti, hogy nem nem tartalék felélés, hanem tényleges tartalék felhasználás történt. Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A Polgármesteri Hivatal intézménynél is rendezésre szorul a bérkompenzáció kiadása és a bevételi oldal rendezése intézményfinanszírozás formájában (740 eft). Átvezetésre kerültek a képvisel k tiszteletdíjról, költségtérítésr l történt lemondásai. Rendezésre szorul az anyakönyvvezet nek a többletmunkáért fizetend díjazás, melyet jutalomként tudunk számfejteni munkaügyi rendszerünkben. A 16/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdése szerint Ft/alkalom a díjazás összege. A jutalom az el z évi tapasztalat alapján 15 esküv re került el irányozva. A tényleges felhasználás év végén kerül rendezésre. A évi költségvetésr l szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet 18. (3) bekezdés d) pontja alapján a bármely ok miatt megüresed álláshely bérét zárolni kell. Kormányhivatali jogviszony létesítése miatt az Okmányirodában megüresedett egy álláshely. A Képvisel -testület 87/2012. (IV.20.) határozatával hozzájárult az álláshely betöltéséhez. A régi és az új dolgozó havi bér különbözete Ft, a járulék különbözet Ft, illetve a július 1-t l tervezett soros el lépés ez évi hatása Ft bér és Ft járu- 5

6 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére lék. A váltás április 16-án volt, így a 7,5 havi különbözet és a soros el lépés együttesen eft megtakarítást jelent, mely összeget Jegyz Asszony fel kíván használni, ezért az álláshelyre jutó maradvány zárolását az el terjesztés nem tartalmazza. Jegyz Asszony a Polgármesteri Hivatal részére a következ ket kéri: 4 db radiátor pótlását a Polgármesteri Hivatalba. Várható költsége bruttó Ft Indokolása: 2 db radiátor már cserére szorult, mivel kilukadt. Kett darab csöpög, miel bbi cseréje indokolt; anyakönyvvezet részére átlag évi 15 esküv után Ft jutalom kifizetésére fedezetet kell biztosítani. Ennek költsége éves szinten Ft bér és Ft szociális hozzájárulási adó. Indokolása: A tétel az anyakönyvi rendelet alapján jár kollégan nknek. Az eredeti költségvetés a tételt nem tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal részére is kezdeményezem 100 eft többlet el irányzat biztosítását a bankszámlavezetés költségeire. Az eredeti költségvetésben a Képvisel -testület informatikai fejlesztésre biztosított 381 eft el irányzatot, mely a fejlesztési kiadások között lett kimutatva. A beszerzések megtörténtek, az eszközök azonban eft közötti árakon kerültek beszerzésre, ezért kisérték tárgyi eszközként kellett könyvelnünk számláikat. A kiemelt el irányzatok közötti átvezetés indokolt. Tájékoztatom Önöket, hogy a köztisztvisel k jubileumi jutalmára vonatkozó jogszabály megváltozott. Jubileumi jutalomra jogosító szolgálati id megállapításakor már a köztisztvisel k esetében sem lehet figyelembe venni az július 1. el tti valamennyi jogviszonyt. Az új törvény (Kttv.) szerint csak a közszolgálatban eltöltött id vehet figyelembe jubileumi jutalomra jogosító id ként mely alapján évben egy köztisztvisel sem részesülhet jubileumi jutalomban. A három dolgozó részére tartalékként tervezett Ft jubileumi jutalom és járuléka nem kerül felhasználásra Az id arányos teljesítést l elmaradó felhasználás hasonlóan más intézményekhez a cafetéria területén van. Azoknak a dolgozóknak, akik Erzsébet-utalványt kértek, id arányosan kiadtuk az utalványokat. A könyvelésben még nem jelentkezhet a kifizetés. Többen kértek SZÉP-kártyát, ennek ügyintézése folyamatban van. Napközi- otthonos Óvoda Intézmény Az Intézmény évi költségvetése a bérkompenzáció kiadásain és a bankszámlavezetés költségein kívül módosításra nem szorul. A bérkompenzáció és járulékai (413 eft+112 eft) 525 eft-os összegének fedezet a Város költségvetésében, pótlólagos állami támogatás formában rendelkezésre áll. A bankszámlavezetés becsült 100 eft-os költségének fedezete más intézményekhez hasonlóan mindenképp biztosítandó. Az Intézmény els négyhavi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A 33,3 % id arányos el irányzathoz viszonyítva a teljesítés 24,09 %. Az id arányostól elmaradó teljesítést a cafetéria, illet leg étkezési költség elmaradt számlázása okozza. Az Erzsébet utalványt a 6

7 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére dolgozók már id arányosan megkapták a, de ezek a tételek még a bérterhelésben nem jelentkezhettek. Az óvodások els negyedévi étkezési költségének számlázását a konyhát üzemeltet Általános Iskola májusban készítette el. Összességében az intézmény költségvetésének színvonala 625 eft-tal növekszik. Általános Iskola Az Intézmény költségvetése a évi elszámolási szabályok miatt torzul. A kistérségi támogatásra Rétság Város Önkormányzatának van szerz dése. Emiatt a finanszírozási bevételeke át kell csoportosítani a Város költségvetésébe, az Intézményt megillet jogos támogatás viszont intézményfinanszírozásként jelentkezik. Szintén intézményfinanszírozásként jelentkezik a bérkompenzáció eft-os fedezete is, mivel azt is a Város állami támogatás formájában kapja évt l az Intézménynek önálló bankszámlát kellett nyitnia. A számlavezetés költségeire 100 eft el irányzat került biztosításra. Mivel tapasztalati adat nincs, az el irányzat biztosítása becslésen alapul. A évi szabályok miatt az Intézmény külön adószámon készíti a NAV felé is bevallásait. Az adószámonkénti megbontások miatt rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett. A fizetési kötelezettség pótel irányzatkénti biztosítása az intézményfinanszírozással kompenzálva indokolt (1.543 eft). Az Intézmény els négyhavi gazdálkodása tervszer. A 33,3 % id arányos el irányzathoz viszonyítva a kiadási el irányzatok szintje 30,84 %. El irányzat túllépés egyetlen kiemelt el irányzatnál sincs. Az április 30-i zárás adatai alapján feladatelmaradás a cafetéria kifizetésekben van. Az Intézmény dolgozói jellemz en Erzsébet utalványt kértek, id arányosan a dolgozók utólag kapták meg utalványaikat. A bérterhelés még nem tartalmazhatja e költségeket. Igazgató Asszony jelenleg egy tételben a karbantartásokban - látja feszítettnek el irányzatát (teljesítés 85,57 %). A tisztasági festést kellene elvégezni. Költsége a mai napon nem ismert. Más meghibásodások is el fordulhatnak, melyek el re nem láthatók. Karbantartási feladatokra el irányzat két szakfeladaton került tervezésre. Az 1-4. évfolyamon történ oktatás szakfeladaton 370 e Ft (teljesítése 63 e Ft) és az 5-8. évfolyamon történ oktatás szakfeladaton 172 e Ft (teljesítés 229 eft). A két szakfeladat között gyakorlatilag most technikai átvezetéssel megoldható lenne a korrekció. Ugyanakkor az év hátralév részéig nem jelentene e lépés tartós segítséget. Javaslom, hogy a tisztasági festés költségeinek ismeretében kerüljön pótel irányzat biztosításra az intézmény részére. A vis major helyzeteket költségvetési rendeletünk kezeli, tehát ha e helyzet áll el, a megoldás rendelkezésre áll. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Az Intézmény költségvetése a évi elszámolási szabályok miatt torzul. Az OEP-pel feladatellátásra Rétság Város Önkormányzatának van szerz dése. Emiatt a finanszírozási bevételeke át kell csoportosítani a Város költségvetésébe, az Intézményt megillet jogos támogatás viszont intézményfinanszírozásként jelentkezik. 7

8 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére Szintén intézményfinanszírozásként jelentkezik a bérkompenzáció 181 eft-os fedezete is, mivel azt is a Város állami támogatás formájában kapja évt l az Intézménynek önálló bankszámlát kellett nyitnia. A számlavezetés költségeire 100 eft el irányzat került biztosításra. Mivel tapasztalati adat nincs, az el irányzat biztosítása becslésen alapul. Az Intézmény els négyhavi gazdálkodása kiegyensúlyozott. A 33,3 % id arányos el irányzathoz viszonyítva a kiadási el irányzatok szintje 32,24 %. El irányzat túllépés egyetlen kiadás nemben sincs. Az április 30-i zárás adatai alapján feladatelmaradás a cafetéria kifizetésekben van. Az Intézmény dolgozói Erzsébet utalványt kértek, id arányosan a dolgozók utólag kapták meg utalványaikat. A bérterhelés még nem tartalmazhatja e költségeket. Az Intézmény vonatkozásában egy módosítást igényl közös feladatunk van: a Járóbetegellátó Központba beköltözött intézmények helyiségére az önkormányzat kötött bérleti szerz dést, ugyanakkor a költségek az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménynél kerültek tervezésre, a kiadások teljesítése is az Intézmény bankszámlájáról történik. A szerz dés módosítása mindenképp indokolt. Városi M vel dési Központ és Könyvtár Az Intézmény vezet je a központi forrásból biztosított bérkompenzáción kívül más el irányzat-módosítást nem kért. A bérkompenzáció 316 eft-os fedezete - mivel azt a Város állami támogatás formájában kapja intézményfinanszírozásként kerül kimutatásra. A Képvisel -testület az 54/2012. (III.23.) Kt. határozatában döntött a Hubertus Lovaglás program támogatásáról. A támogatást úgy biztosította, hogy a Városi M vel dési Központ és Könyvtár Intézmény dologi kiadásait megemelte. Az el terjesztés készítésekor még nem ismert, hogy milyen költségeket kíván a program rendez je az el irányzat terhére igénybe venni, ezért jelenleg anyag költségként kerül kimutatásra az összeg. Természetesen az intézmény finanszírozása a kiadási többlet el irányzat biztosítása miatt 50 eft-tal növekszik évt l az Intézménynek önálló bankszámlát kellett nyitnia. A számlavezetés költségeire 100 eft el irányzat került biztosításra. Tapasztalati adat a M vel dési Központ intézmény vonatkozásában sincs, az el irányzat biztosítása becslésen alapul. Az Intézmény els négyhavi gazdálkodása : A 33,3 % id arányos el irányzathoz viszonyítva a kiadási el irányzatok szintje 38,58 %. A Könyvkiadás szakfeladat el irányzata gyakorlatilag az els negyedévben felhasználásra került. Az Adatfeldolgozás, webhoszting szolgáltatás szakfeladata tartalmazza a honlap üzemeltetésért fizetett webmesteri díjat is évben is az egyösszeg kifizetést választottuk, ezért 50 eft kedvezményt kaptunk. A kedvezmény összege zárolható. Az április 30-i zárás adatai alapján, hasonlóan a többi intézményhez feladatelmaradás a cafetéria kifizetésekben van. 2 El zmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 98/2012. (IV.20.) sz. Kt. határozat 8

9 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére 3 Jogszabályi háttér -- 4 Határozati javaslatok Rétság Város Önkormányzata Képvisel -testületének../2012. ( ) önkormányzati rendelete a 2/2012. (II.21.) rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -ban meghatározott feladatkörében a évi költségvetés módosításáról a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás el irányzatának átveszetésér l az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Városi Önkormányzatra és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki (1) Az A képvisel -testület a Város és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási f összeget Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát Ft-ban állapítja meg. (2) A ezer Ft bevételei el irányzat növekedéséb l - központi támogatás ezer Ft - m ködési bevétel ezer Ft önkormányzati támogatás ezerft - m ködési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft - helyi adó 0 ezer Ft - átengedett adó 0 ezer Ft - m ködési hitel felvét 0 ezer Ft - fejlesztési célú bevétel 0 ezer Ft - fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 0 ezer Ft - fejlesztési hitel felvét 0 ezer Ft II. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. Rétság város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási f összegét ezer Ft-ban állapítja meg. 4. (1) A Képvisel -testület a ezer Ft bevételi f összegb l 9

10 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére a.) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer Ft-ban, b.) a m ködési célú bevételt ezer Ft-ban, c.) a fejlesztési hitelt Ft-ban, e.) a m ködési hitelt ezer Ft-ban, f.) a pénzmaradványt ezer Ft-ban állapítja meg. 5. (1) A ezer Ft kiadási el irányzat növekedésb l Beruházás Felújítás Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Egyéb fejlesztési kiadás Fejlesztési célú tartalék Fejlesztési célú kiadás összesen: Személyi jelleg juttatás Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás ezer Ft ezer Ft 60 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 493 ezer Ft Költségvetési szervek támogatását Szociális ellátás M ködési kiadás Általános tartalék Céltartalék M ködési hitel visszafizetés Fejlesztési hitel törlesztés ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft 2) A Képvisel -testület a ezer Ft kiadási f összegb l - a személyi juttatások el irányzatát ezer Ft-ban, - a munkaadói járulékok el irányzatát ezer Ft-ban, - a dologi kiadások el irányzatát ezer Ft-ban, - a szociális ellátások el irányzatát ezer Ft-ban - a pénzeszköz átadások el irányzatát ezer Ft-ban, - a költségvetési intézmények finanszírozásának el irányzatát ezer Ft-ban, a m ködési kiadások együttes el irányzatát ezer Ft-ban, - a beruházási kiadások el irányzatát ezer Ft-ban, - a felújítási kiadások el irányzatát ezer Ft-ban, - a felhalmozási célú pénzeszközátadás el irányzatát 60 ezer Ft-ban - a felhalmozási célú kiadások együttes el irányzatát ezer Ft-ban - a céltartalék el irányzatát ezer Ft-ban, - az általános tartalék el irányzatát ezer Ft-ban, - a fejlesztési hiteltörlesztés el irányzatát ezer Ft-ban állapítja meg. 4/A A költségvetési szervek kiadási és bevételi el irányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 1.) Polgármesteri Hivatal (1000 Ft-ban) Bevételi f öszszege Kiadási f összege el z b l 10

11 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére -m ködési bevétel -önkormányzati támogatás 2.) Napköziotthonos Óvoda Bevételi f öszszege el z b l -m ködési bevétel -önkormányzati támogatás személyi jell.kia járulék dologi kiadás fejlesztési kiadás Kiadási f összege személyi jell.kia járulék dologi kiadás fejlesztési kiadás 0 3.) Általános Iskola Bevételi f öszszegge Kiadási f össze el z b l -m ködési bevétel személyi jell.kia m ködésre átvett pe járulék önkormányzati támogatás dologi kiadás fejlesztési kiadás 0 4.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Bevételi f öszszege Kiadási f összege el z b l -m ködési bevétel személyi jell. kia m ködésre átvett pe. 0 -járulék önkormányzati támogatás dologi kiadás fejlesztési kiadás 0 5.) Városi M vel dési Központ és Könyvtár Bevételi f öszszege Kiadási f összege el z b l -m ködési bevétel személyi jell.kia m ködésre átvett pe járulék önkormányzati támogatás dologi kiadás fejlesztési ki- 0 11

12 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére 5. adás Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. 1.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai 6. (1) A Képvisel -testület a 4. -ban megállapított bevételi f összeg a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 2., számú melléklet, b) intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet, (2) A költségvetési évben keletkez bevételi többlet felhasználásáról a Képvisel -testület dönt. 7. A Képvisel -testület a 4. -ban megállapított kiadási f összeg a) önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait és ezen belül kiemelt el irányzatait, az 1 és 3. számú melléklet, 8. A Képvisel -testület a fejlesztési el irányzatokat feladatonként a 4.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Támogatásérték bevételek és kiadások, államháztartáson kívülr l átvett és államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 9. A támogatásérték bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülr l átvett és államháztartáson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. Önkormányzat közvetett támogatásai Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá 11. Az általános és céltartalékot a 7. számú melléklet tartalmazza. IV. Záró rendelkezések 12. Ez a rendelet kihirdetés követ napon lép hatályba. Mez fi Zoltán polgármester Hutter Jánosné jegyz Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja:.. 12

13 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére Hutter Jánosné jegyz Rétság, június 4. Mez fi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszer, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyz 13

14 1. számú melléklet a.../2012. (...) Önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. ei évi el irányzat Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Bevételek Er. Ei Sor- Megnevezés szám #HIV! Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Óvoda Iskola E.E.SZ.I. V.M.K.K. Intézmények összesen Mindösszesen I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb m ködési bevételek I. Intézmények m ködési bevétele II.11 Ipar zési adó II.12 Építmény adó II.13 Kommunális adó II.14 Pótlékok II.1 Helyi adók összesen II.21 Személyi jöv.adó helyben maradó része II.22 Normatív módon elosztott szja II.2 Szja összesen: II.31 Gépjárm adó II.32 Talajterhelési díj II.3 Átengedett adó összesen II.4 Egyéb különféle bevételek II. Önk. Sajátos bevétele összesen III.1. Támogatás érték m ködési bevételek III.2. M ködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülr l III. M ködési célú pénzeszköz átvétel össz IV.11 Nomatív állami hozzájárulás IV.12. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.13 Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV.1. Költségvetési támogatás összesen V. Önkormányzati támogatás VI. El z évi pénzmaradvány igénybevétel A M ködési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésb l kapott támogatás I.3. Támogatásérték fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülr l átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Kapott kölcsönök II. Visszatérülések C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása II. Kvi hiány bels finanszírozásra szolgáló pénzm III Kvi hiány küls finanszírozására szolg. bev oldal

15 1. számú melléklet a.../2012. (...) Önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. ei évi el irányzat Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Bevételek Er. Ei Sor- Megnevezés szám #HIV! Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Óvoda Iskola E.E.SZ.I. V.M.K.K. Intézmények összesen Mindösszesen el z b l: m ködési hiány fejlesztési hiány D Finanszírozási célú pénzügyi m veletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Kiadások I. M ködési célú kiadások II Személyi jelleg kiadások III Munkaadót terhel járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások VI Támogatás érték m ködési kiadások El z b l intézmények kvi. támogatása VII. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre A M ködési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások B Felhalmozási kiadás összesen I Kölcsönök nyújtása II. Kölcsönök törlesztése C Kölcsönök I Általános tartalék II. Céltartalék D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II Érékpapírok vásárlása III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai el z b l m ködési hitel fejlesztési hitel E Finanszírozási célú kiadások összesen #HIV! KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E) oldal

16 2. számú melléklet a./2012. (...) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként Cím Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k. átv. Helyi adó Áteng.adó Közp. tám Önk. Tám. M k.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. M k. hitel 1000 Ft-ban Fejl. hitel Bev.össz. Város Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosítot el irányzat Polgármesteri Hivatal Intézmény Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosítot el irányzat Napköziotthonos Óvoda Intézmény Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosítot el irányzat Általános Iskola Intézmény Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosítot el irányzat Egyesített Egészségügyi és Sz.I. Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosítot el irányzat Városi M v. Központ és Könyvt. Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosítot el irányzat Intézmények összesen Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosítot el irányzat Rétság Váro Önkormányzata össz. Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosítot el irányzat

17 3. számú melléklet a./2012. (...) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként - június havi módosítás Cím Intézmény évi kiadások (1000 Ft-ban) Int. alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Finansz. M ködési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék Hitel Mind. 0 0 kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél m köd. fejl. össz. 1 2 Város Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosított el irányzat Polgármesteri Hivatal Intézmény Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosított el irányzat Naköziotthonos Óvoda Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosított el irányzat Általános Iskola Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosított el irányzat Egyesített Egészségügyi és Sz.I. Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosított el irányzat Városi M vel dési Központ és K. Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosított el irányzat Rétság Város Önkormányzata össz. Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosított el irányzat

18 4. számú melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként - június havi módosítás Megnevezés Feladat megnevezése Eredeti ei. Pótei.06.hó Mód. ei I. Beruházások Igazgatás Használt számítógépek beszerzése Közvilágítás Közvilágítás b vítés (volt laktanya területén) Köztemet fenntartása 2 db kanténer vásárlás Zöldterületkezelés Kommunális gép b vítése Beruházás összesen II. Felújítások Város és Községgazd.m.n.s.szolg. Városközpontrehabilitációs pályázat Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe Szennyvízelvezetés Lakosságnak közm fejlesztésre átadott pe III. Nem beruházási kiadások összesen IV. Hiteltörlesztések 0 Akadálymentesítések Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása Fizikai akadálymentesítés ÖKIF hiteltörlesztés Önkormányzat fejlesztés összesen

19 5.sz. melléklet a /2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz átvételei és átadásai BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján 2880 Általános Iskola IV/7. sz. mell. alapján Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény V./7.sz.m Városi M vel dési Központ és Könyvtár VI./7. sz. m IV. Támogatásérték bevételek összesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján 600 V. Államházt.-on kívülr l fejlesztésre átvett pénzeszk. össz. 600 KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján 380 Intézményfinanszírozás IV. Támogatásérték kiadások összesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat Civil szervezetek támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n..s egyéb szórakoztatási tevékenység* 1176 V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz

20 6. számú melléklet a./2012. (...) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi közvetett támogatásai - június havi módosítás Sorsz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) forintban M ködési bevétel mentesség Adómentesség Támogatás jogcíme mértéke összege jogcíme mértéke összege összesen % 1. F kefe Kft. - csökkent munkakép.alk. mentesség Ft/hó Önkéntes t zoltók komm.adó(10 f ) Ft/év mentesség 100% Eredeti terv szerint összesen: /2012.(III.23.) Kt.hat Judo tornater.használat mentesség 180 óra /2012.(IV.20.) F nix ASE tornater.használat mentesség 80 óra június havi módosított terv össz évi módosított terv összesen Együtt

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 2012. évi költségvetés módosítása

Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 2012. évi költségvetés módosítása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester évi költségvetés módosítása

Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester évi költségvetés módosítása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

2010. évi 2010/2009 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat előirányzat megoszlás előirányzat %-a %-a Működési célú kiadások

2010. évi 2010/2009 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat előirányzat megoszlás előirányzat %-a %-a Működési célú kiadások 1 1. számú melléklet a.. /2010.( III...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1.000 Ft-ban 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester évi költségvetés módosítása

Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester évi költségvetés módosítása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010.ÉVI

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 2012. évi költségvetés módosítása

Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 2012. évi költségvetés módosítása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2011. ( XI. 10.) Önkormányzati rendelete

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2011. ( XI. 10.) Önkormányzati rendelete Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2011. ( XI. 10.) Önkormányzati rendelete Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2011 (II.14.) önkormányzati rendelete áról A képviselő- testület

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010. Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d. 5 000 5 000 2 871 562913-1 Lakóingatlan bérbeaadása Int.

Részletesebben

1. számú melléklet a... /2008. (III... ) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetésének módosított mérlege 1.

1. számú melléklet a... /2008. (III... ) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetésének módosított mérlege 1. 1. számú melléklet a... /2008. (III... ) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított mérlege 1.000 Ft-ban Polgármesteri Hivatal Művelődési Központ Önkormányzat

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E 1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3./2011. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3./2011. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3./2011. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésér l Rétság Város Önkormányzat képvisel -testülete az államháztartásról

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésér l

Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésér l Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésér l Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 81386 Normatív, kötött felhasználású 324 Állami támogatás

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 1/0. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III. 0.) önkormányzati rendelete módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 2. Telefon: 35/55-1 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. előterjeszti:

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015/II.27./sz. rendeletének 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1..

Körösladány Város Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015/II.27./sz. rendeletének 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2015. (IX.25.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését Mátraterenye Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

/tervezet/ A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/tervezet/ A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: AZ ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2012. (IV. 23.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen:

Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen: 1. Megnevezés 1. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat 2013. első félévi - módosításához főösszesítő adatok A B C D 2013. évi eredeti 2013 első félévi változás

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben