2012. évi költségvetés módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. évi költségvetés módosítása"

Átírás

1 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ El terjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: El terjeszt : Mez fi Zoltán polgármester évi költségvetés módosítása EL TERJESZTÉS a képvisel -testület június 22-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszer többség Képvisel -testület Min sített többség 1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszer bemutatása Tisztelt Képvisel -testület! A központi támogatás el irányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását. A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend el írásait figyelembe véve a melléklettartalmazza. A június havi módosítás során biztosítani kell(ene) az egyez séget a MÁK által nyilvántartott állami támogatás és a rendelet között. Az el terjesztés készítése alatt még nyújtottunk be igénylést. Az egyeztetett támogatás azonban a testületi ülésig átvezetésre kerülhet, ebben az esetben a kiadott anyag bevételi és kiadási oldala a június havi adatokkal módosulni fog. A helyi ipar zési adóbevallások benyújtási határideje május 31. nap volt. A bevallások feldolgozása a mai napon még tart, ezért az el készített anyagban ezt az adónemet még nem módosítjuk. A rendelkezésre álló adatok alapján Rétság Város és Intézményei összevont költségvetése eft, melyb l eft az intézményfinanszírozás. A nettó költségvetési f összegünk a módosítások átvezetését követ en eft-ra változik. A évi elszámolási rend alapján a város és az intézmények módosításait elkülönülten mutatom be. Mivel az el irányzat módosítás a testület számára egy ellen rzési pont is, 1-1 mondat erejéig kitérek az intézményi költségvetések id arányos teljesítésére is. 1 oldal a 13 oldalból

2 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére Rétság Város Önkormányzata A Város költségevetése magában foglalja mindazon kötelez és önként vállalt feladatokat, melyek az alapító okirat szerint nem kerültek intézménynek átadásra. Az el z évek költségvetéseinek szerkeze szerint ide tartozik a település üzemetetés a szociális ellátással kapcsolatos feladatok és az egyéb feladatok. A Város költségvetési színvonala eft-tal növekszik, melyb l eft az intézményfinanszírozás, tehát nettó növekmény eft. BEVÉTELEK Állami támogatás többletbevétel miatt: Az állami támogatás bérkompenzációs és a segélyek havonkénti visszaigénylések miatt e Ft-tal növekszik. Ebb l eft a bérkompenzáció összege. Szociális ellátásra visszaigényelt és leutalt támogatások a következ képp alakultak: Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesít támogatás Ápolási díj és járuléka Lakásfenntartási támogatás Közm fejlesztési támogatás Óvodáztatási támogatás Összesen: eft eft eft eft 60 eft 100 e Ft Ft Az állami támogatást feladatellátásra, konkrét címre kaptuk, ezért a kiadási oldalon a támogatás jogcímével megegyez en került az el irányzat megemelésre. A bérkompenzáció a szakfeladatok között az április 30-i zárás szerint került felosztásra. Az állami támogatás és a terhelési értesít szerint 677 eft még nem jelenik meg szakfeladaton. Ez az összeg tartalékba került, a kés bbi terhelések alapján azonban a feloldása indokolt lesz. Átvett pénzeszközb l származó többletbevétel miatt: Az átvett pénzeszközök módosulását több tényez befolyásolta: 1.) Szociális ellátásra visszaigényelt és leutalt támogatás: Gyermektartási díj megel legezésre 2 301eFt Otthonteremtési támogatásra eft Közhasznú foglalkoztatás támogatására

3 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására Összesen: 2.) Polgári védelem kistérségi támogatása Polgári védelem kistérségi támogatása eft 164 eft eft 100 eft 3.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény OEP finanszírozásának átcsoportosítása, mivel a szerz dést köt a Városi Önkormányzat Háziorvosi szolgálat OEP finanszírozás miatt eft Fogorvosi szolgálat OEP Finanszírozása miatt eft Család és n védelmi eü. gondozás OEP fin. miatt eft Ifjúság egészségügyi gondozás OEP finansz. miatt 196 eft Összesen: eft 4.) Az Általános Iskola kistérségi támogatásának átcsoportosítása, mivel a szerz dést köt a Városi Önkormányzat. Általános iskola 1-4 kistérségi támogatása Általános iskola 5-8 kistérségi támogatása Összesen eft eft eft A Város átvett pénzeszközeinek színvonala (5)eFt-tal emelkedik. Ez a színvonal emelkedés azonban csak látszólagos. Az intézmények átvett pénzeszközei az eredeti költségvetésben tervezésre kerültek a felhasználó szakfeladatoknál. Gyakorlatilag tovább torzulnak az intézményi költségvetések, mert a kistérségi, illetve az OEP támogatás most önkormányzati támogatás formájában jelenik majd meg. A szociális ellátások bevételével a kiadási el irányzatok is rendezésre kerültek. Testületi hatáskörben hozott döntések bevételei: eft-os többletbevételi színvonalváltozás került átvezetésre bérleti díjbevétel növekmény, illetve a Zöld Híd Kft-vel megkötött szerz dés pozitív hatásaként. Egyéb jogcímen A nemzetiségi önkormányzatoknak biztosított el irányzat került a rendeleten átvezetésre évben e támogatást is a Város kapja, majd nekünk kell átadunk a támogatás összegét. 3

4 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére Rendezésre került a pénzmaradvány is. Az eredeti költségvetésben a Város és községrendezés m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton kerültek az összegek tervezésre. A zárszámadás elfogadását követ en az átvezetés a ténylegesen felhasználó szakfeladatokra indokolt. A Város és községrendezés m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton maradó pénzmaradványból eft-ból eft a városközpont-rehabilitációs pályázatra került tervezése. 447 eft a nemzetiségi önkormányzatok évi pénzmaradványa, eft viszont továbbra is szabad felhasználású. KIADÁSOK Az állami támogatás és az átvett pénzeszköz terhére ütemezett kiadások a bevételeknél részletesen bemutatásra kerültek. A testületi hatáskörben vállalt kötelezettségek tételeit a mellékelt indokolás (Tételes kiadások) részletesen tartalmazza, a döntés számával, a tétel bemutatásával és összegével együtt. Egyéb hatáskörben kezdeményezett el irányzat változások: Ütemezésre kerültek az intézmények finanszírozásainak változása. Valamennyi finanszírozás azon a jogcímen jeleik meg, ahol az intézményi költségvetésben az indok felmerül évben változott a rehabilitációs hozzájárulás elszámolásának módja. Eddig egy adószámon, egy foglalkoztatóra kellett kiszámolnunk a befizetési kötelezettséget. Most az intézményi adószámok megjelenése miatt csak az Általános Iskola kötelezett e jogcímen hozzájárulás fizetésre. A Városon tervezett összegb l (eredeti el irányzatból levonva a január 20-án fizetett IV. negyedévi összeget) eft zárolható. Pótel irányzat biztosítása indokolt a kimutatott pénzmaradvány terhére a évi beszámolóban elszámolt központi normatívák terhére. A visszafizetési kötelezettségnek és a kamatfizetési kötelezettségnek eleget tettünk. Megtörtént az elszámolás a Zöld Híd Kft-vel a alakossági szemétszállítás támogatásában évre vonatkozó megállapodásunk alapján az önkormányzat csak azoknak a háztartásoknak nyújt támogatást, melyek az esedékes, rájuk es díjat megfizetik. Az elszámolási különbözet eft, mely a szociális ellátás költségnemb l zárolandó. A zárolás összege tartalékba került. A városi köztemet ben évben sírhelyeket mérettünk ki. A vállalkozó a munkát elvégezte, a számlázást azonban elfelejtett. Május hóban került rendezésre az elmaradás. A Polgári védelem szakfeladaton az eredeti költségvetés 100 eft pénzmaradványt tartalmazott évben a Kistérség újabb 100 eft-tal támogatta a feladatellátást. Év elején még nem lehetett tudni, hogy a feladatellátás mikor kerül átadásra a Nórád Megyei Katasztrófavédelemnek. Jelenleg úgy t nik, hogy év végéig a megszokott módon történik a feladatellátás. A költségek ütemezése a Polgári védelem Parancsnokával egyeztetésre került. Eredeti költségvetésünk nem tartalmaz el irányzatot a gyermektartási díj postaköltségére, a közhasznú dolgozók orvosi vizsgálatainak költségeire és az önkormányzati lakástámogatás nyújtása miatti számlavezetés költségére. Mindkét kiadás azonban felmerül, ezért várható összegük ütemezésre került. 4

5 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére A Városüzemeltetési csoportból 1 f nyugdíjas dolgozónak decemberében megsz nt a munkaviszonya. A dolgozóval az elszámolás megtörtént. Szabadságmegváltás miatt Ft többletkifizetés keletkezett, mely járulékvonzatával most tervezésre került. Jegyz Asszony a város költségvetését érint en tett javaslatot: az intézmények munkavédelmi költségeire (ezt flottában tudnánk megkötni) havi Ft munkavédelmi szabályzat elkészítésére egyszeri költsége bruttó Ft pótel irányzatra lenne igénye. Az el z ekhez kapcsolódóan valamint a munkavédelmi ellen rzés jegyz könyvében rögzítettek alapján a 2012.évre feltétlen szükséges lenne Ft-os keret biztosítása az alkalmazásban lév m szaki dolgozók, közfoglalkoztatottak részére véd ruha biztosítására. Kérésének megfelel en a tételek tervezésre kerültek. A költségek felmerülése el tt a Képvisel -testület elé terjesztjük a megállapodásokat, szabályzatokat. Amennyiben a tényleges költségek ismeretében változik az összeg, az a költségvetés következ módosításkor rendezhet. E hatáskörnél térek ki az intézmények számlavezetési költségeinek biztosítására. Mint Önök el tt is ismert valamennyi intézménynek külön bankszámlát kellett nyitni. A számlavezetés költsége az eredeti költségvetésben adatok hiányában - nem került tervezésre. A költségek már megjelentek az intézményeknél. Fedezet nélküli kiadások teljesítésére nem kívánok egy intézményvezet t sem kényszeríteni, ezért eft el irányzat biztosítását kezdeményezem részükre. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy a Város költségvetésében lév számlavezetési költség nem csökkenthet, mivel az intézmények kiadása itt intézményfinanszírozásként jelenik meg. Tehát amit kimondtunk a költségvetés elfogadásakor, hogy többletköltséget fog a jogszabályi változás okozni, ezzel most szembesülünk. Az éves tartalékunk az átvezetések hatására eft-tal csökken, összességében a csökkenés (testületi döntéseken alapuló felhasználást is figyelembe véve) eft. Ugyanakkor a testületi döntéseken alapuló fejlesztési kiadások (kommunális gép b vítés, konténer beszerzés a temet be, városközpont-rehabilitációs pályázat kiadásai) efttal növekedtek. Ez a tény azt jelenti, hogy nem nem tartalék felélés, hanem tényleges tartalék felhasználás történt. Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A Polgármesteri Hivatal intézménynél is rendezésre szorul a bérkompenzáció kiadása és a bevételi oldal rendezése intézményfinanszírozás formájában (740 eft). Átvezetésre kerültek a képvisel k tiszteletdíjról, költségtérítésr l történt lemondásai. Rendezésre szorul az anyakönyvvezet nek a többletmunkáért fizetend díjazás, melyet jutalomként tudunk számfejteni munkaügyi rendszerünkben. A 16/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdése szerint Ft/alkalom a díjazás összege. A jutalom az el z évi tapasztalat alapján 15 esküv re került el irányozva. A tényleges felhasználás év végén kerül rendezésre. A évi költségvetésr l szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet 18. (3) bekezdés d) pontja alapján a bármely ok miatt megüresed álláshely bérét zárolni kell. Kormányhivatali jogviszony létesítése miatt az Okmányirodában megüresedett egy álláshely. A Képvisel -testület 87/2012. (IV.20.) határozatával hozzájárult az álláshely betöltéséhez. A régi és az új dolgozó havi bér különbözete Ft, a járulék különbözet Ft, illetve a július 1-t l tervezett soros el lépés ez évi hatása Ft bér és Ft járu- 5

6 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére lék. A váltás április 16-án volt, így a 7,5 havi különbözet és a soros el lépés együttesen eft megtakarítást jelent, mely összeget Jegyz Asszony fel kíván használni, ezért az álláshelyre jutó maradvány zárolását az el terjesztés nem tartalmazza. Jegyz Asszony a Polgármesteri Hivatal részére a következ ket kéri: 4 db radiátor pótlását a Polgármesteri Hivatalba. Várható költsége bruttó Ft Indokolása: 2 db radiátor már cserére szorult, mivel kilukadt. Kett darab csöpög, miel bbi cseréje indokolt; anyakönyvvezet részére átlag évi 15 esküv után Ft jutalom kifizetésére fedezetet kell biztosítani. Ennek költsége éves szinten Ft bér és Ft szociális hozzájárulási adó. Indokolása: A tétel az anyakönyvi rendelet alapján jár kollégan nknek. Az eredeti költségvetés a tételt nem tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal részére is kezdeményezem 100 eft többlet el irányzat biztosítását a bankszámlavezetés költségeire. Az eredeti költségvetésben a Képvisel -testület informatikai fejlesztésre biztosított 381 eft el irányzatot, mely a fejlesztési kiadások között lett kimutatva. A beszerzések megtörténtek, az eszközök azonban eft közötti árakon kerültek beszerzésre, ezért kisérték tárgyi eszközként kellett könyvelnünk számláikat. A kiemelt el irányzatok közötti átvezetés indokolt. Tájékoztatom Önöket, hogy a köztisztvisel k jubileumi jutalmára vonatkozó jogszabály megváltozott. Jubileumi jutalomra jogosító szolgálati id megállapításakor már a köztisztvisel k esetében sem lehet figyelembe venni az július 1. el tti valamennyi jogviszonyt. Az új törvény (Kttv.) szerint csak a közszolgálatban eltöltött id vehet figyelembe jubileumi jutalomra jogosító id ként mely alapján évben egy köztisztvisel sem részesülhet jubileumi jutalomban. A három dolgozó részére tartalékként tervezett Ft jubileumi jutalom és járuléka nem kerül felhasználásra Az id arányos teljesítést l elmaradó felhasználás hasonlóan más intézményekhez a cafetéria területén van. Azoknak a dolgozóknak, akik Erzsébet-utalványt kértek, id arányosan kiadtuk az utalványokat. A könyvelésben még nem jelentkezhet a kifizetés. Többen kértek SZÉP-kártyát, ennek ügyintézése folyamatban van. Napközi- otthonos Óvoda Intézmény Az Intézmény évi költségvetése a bérkompenzáció kiadásain és a bankszámlavezetés költségein kívül módosításra nem szorul. A bérkompenzáció és járulékai (413 eft+112 eft) 525 eft-os összegének fedezet a Város költségvetésében, pótlólagos állami támogatás formában rendelkezésre áll. A bankszámlavezetés becsült 100 eft-os költségének fedezete más intézményekhez hasonlóan mindenképp biztosítandó. Az Intézmény els négyhavi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A 33,3 % id arányos el irányzathoz viszonyítva a teljesítés 24,09 %. Az id arányostól elmaradó teljesítést a cafetéria, illet leg étkezési költség elmaradt számlázása okozza. Az Erzsébet utalványt a 6

7 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére dolgozók már id arányosan megkapták a, de ezek a tételek még a bérterhelésben nem jelentkezhettek. Az óvodások els negyedévi étkezési költségének számlázását a konyhát üzemeltet Általános Iskola májusban készítette el. Összességében az intézmény költségvetésének színvonala 625 eft-tal növekszik. Általános Iskola Az Intézmény költségvetése a évi elszámolási szabályok miatt torzul. A kistérségi támogatásra Rétság Város Önkormányzatának van szerz dése. Emiatt a finanszírozási bevételeke át kell csoportosítani a Város költségvetésébe, az Intézményt megillet jogos támogatás viszont intézményfinanszírozásként jelentkezik. Szintén intézményfinanszírozásként jelentkezik a bérkompenzáció eft-os fedezete is, mivel azt is a Város állami támogatás formájában kapja évt l az Intézménynek önálló bankszámlát kellett nyitnia. A számlavezetés költségeire 100 eft el irányzat került biztosításra. Mivel tapasztalati adat nincs, az el irányzat biztosítása becslésen alapul. A évi szabályok miatt az Intézmény külön adószámon készíti a NAV felé is bevallásait. Az adószámonkénti megbontások miatt rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett. A fizetési kötelezettség pótel irányzatkénti biztosítása az intézményfinanszírozással kompenzálva indokolt (1.543 eft). Az Intézmény els négyhavi gazdálkodása tervszer. A 33,3 % id arányos el irányzathoz viszonyítva a kiadási el irányzatok szintje 30,84 %. El irányzat túllépés egyetlen kiemelt el irányzatnál sincs. Az április 30-i zárás adatai alapján feladatelmaradás a cafetéria kifizetésekben van. Az Intézmény dolgozói jellemz en Erzsébet utalványt kértek, id arányosan a dolgozók utólag kapták meg utalványaikat. A bérterhelés még nem tartalmazhatja e költségeket. Igazgató Asszony jelenleg egy tételben a karbantartásokban - látja feszítettnek el irányzatát (teljesítés 85,57 %). A tisztasági festést kellene elvégezni. Költsége a mai napon nem ismert. Más meghibásodások is el fordulhatnak, melyek el re nem láthatók. Karbantartási feladatokra el irányzat két szakfeladaton került tervezésre. Az 1-4. évfolyamon történ oktatás szakfeladaton 370 e Ft (teljesítése 63 e Ft) és az 5-8. évfolyamon történ oktatás szakfeladaton 172 e Ft (teljesítés 229 eft). A két szakfeladat között gyakorlatilag most technikai átvezetéssel megoldható lenne a korrekció. Ugyanakkor az év hátralév részéig nem jelentene e lépés tartós segítséget. Javaslom, hogy a tisztasági festés költségeinek ismeretében kerüljön pótel irányzat biztosításra az intézmény részére. A vis major helyzeteket költségvetési rendeletünk kezeli, tehát ha e helyzet áll el, a megoldás rendelkezésre áll. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Az Intézmény költségvetése a évi elszámolási szabályok miatt torzul. Az OEP-pel feladatellátásra Rétság Város Önkormányzatának van szerz dése. Emiatt a finanszírozási bevételeke át kell csoportosítani a Város költségvetésébe, az Intézményt megillet jogos támogatás viszont intézményfinanszírozásként jelentkezik. 7

8 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére Szintén intézményfinanszírozásként jelentkezik a bérkompenzáció 181 eft-os fedezete is, mivel azt is a Város állami támogatás formájában kapja évt l az Intézménynek önálló bankszámlát kellett nyitnia. A számlavezetés költségeire 100 eft el irányzat került biztosításra. Mivel tapasztalati adat nincs, az el irányzat biztosítása becslésen alapul. Az Intézmény els négyhavi gazdálkodása kiegyensúlyozott. A 33,3 % id arányos el irányzathoz viszonyítva a kiadási el irányzatok szintje 32,24 %. El irányzat túllépés egyetlen kiadás nemben sincs. Az április 30-i zárás adatai alapján feladatelmaradás a cafetéria kifizetésekben van. Az Intézmény dolgozói Erzsébet utalványt kértek, id arányosan a dolgozók utólag kapták meg utalványaikat. A bérterhelés még nem tartalmazhatja e költségeket. Az Intézmény vonatkozásában egy módosítást igényl közös feladatunk van: a Járóbetegellátó Központba beköltözött intézmények helyiségére az önkormányzat kötött bérleti szerz dést, ugyanakkor a költségek az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménynél kerültek tervezésre, a kiadások teljesítése is az Intézmény bankszámlájáról történik. A szerz dés módosítása mindenképp indokolt. Városi M vel dési Központ és Könyvtár Az Intézmény vezet je a központi forrásból biztosított bérkompenzáción kívül más el irányzat-módosítást nem kért. A bérkompenzáció 316 eft-os fedezete - mivel azt a Város állami támogatás formájában kapja intézményfinanszírozásként kerül kimutatásra. A Képvisel -testület az 54/2012. (III.23.) Kt. határozatában döntött a Hubertus Lovaglás program támogatásáról. A támogatást úgy biztosította, hogy a Városi M vel dési Központ és Könyvtár Intézmény dologi kiadásait megemelte. Az el terjesztés készítésekor még nem ismert, hogy milyen költségeket kíván a program rendez je az el irányzat terhére igénybe venni, ezért jelenleg anyag költségként kerül kimutatásra az összeg. Természetesen az intézmény finanszírozása a kiadási többlet el irányzat biztosítása miatt 50 eft-tal növekszik évt l az Intézménynek önálló bankszámlát kellett nyitnia. A számlavezetés költségeire 100 eft el irányzat került biztosításra. Tapasztalati adat a M vel dési Központ intézmény vonatkozásában sincs, az el irányzat biztosítása becslésen alapul. Az Intézmény els négyhavi gazdálkodása : A 33,3 % id arányos el irányzathoz viszonyítva a kiadási el irányzatok szintje 38,58 %. A Könyvkiadás szakfeladat el irányzata gyakorlatilag az els negyedévben felhasználásra került. Az Adatfeldolgozás, webhoszting szolgáltatás szakfeladata tartalmazza a honlap üzemeltetésért fizetett webmesteri díjat is évben is az egyösszeg kifizetést választottuk, ezért 50 eft kedvezményt kaptunk. A kedvezmény összege zárolható. Az április 30-i zárás adatai alapján, hasonlóan a többi intézményhez feladatelmaradás a cafetéria kifizetésekben van. 2 El zmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 98/2012. (IV.20.) sz. Kt. határozat 8

9 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére 3 Jogszabályi háttér -- 4 Határozati javaslatok Rétság Város Önkormányzata Képvisel -testületének../2012. ( ) önkormányzati rendelete a 2/2012. (II.21.) rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -ban meghatározott feladatkörében a évi költségvetés módosításáról a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás el irányzatának átveszetésér l az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Városi Önkormányzatra és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki (1) Az A képvisel -testület a Város és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási f összeget Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát Ft-ban állapítja meg. (2) A ezer Ft bevételei el irányzat növekedéséb l - központi támogatás ezer Ft - m ködési bevétel ezer Ft önkormányzati támogatás ezerft - m ködési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft - helyi adó 0 ezer Ft - átengedett adó 0 ezer Ft - m ködési hitel felvét 0 ezer Ft - fejlesztési célú bevétel 0 ezer Ft - fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 0 ezer Ft - fejlesztési hitel felvét 0 ezer Ft II. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. Rétság város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási f összegét ezer Ft-ban állapítja meg. 4. (1) A Képvisel -testület a ezer Ft bevételi f összegb l 9

10 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére a.) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer Ft-ban, b.) a m ködési célú bevételt ezer Ft-ban, c.) a fejlesztési hitelt Ft-ban, e.) a m ködési hitelt ezer Ft-ban, f.) a pénzmaradványt ezer Ft-ban állapítja meg. 5. (1) A ezer Ft kiadási el irányzat növekedésb l Beruházás Felújítás Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Egyéb fejlesztési kiadás Fejlesztési célú tartalék Fejlesztési célú kiadás összesen: Személyi jelleg juttatás Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás ezer Ft ezer Ft 60 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 493 ezer Ft Költségvetési szervek támogatását Szociális ellátás M ködési kiadás Általános tartalék Céltartalék M ködési hitel visszafizetés Fejlesztési hitel törlesztés ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft 2) A Képvisel -testület a ezer Ft kiadási f összegb l - a személyi juttatások el irányzatát ezer Ft-ban, - a munkaadói járulékok el irányzatát ezer Ft-ban, - a dologi kiadások el irányzatát ezer Ft-ban, - a szociális ellátások el irányzatát ezer Ft-ban - a pénzeszköz átadások el irányzatát ezer Ft-ban, - a költségvetési intézmények finanszírozásának el irányzatát ezer Ft-ban, a m ködési kiadások együttes el irányzatát ezer Ft-ban, - a beruházási kiadások el irányzatát ezer Ft-ban, - a felújítási kiadások el irányzatát ezer Ft-ban, - a felhalmozási célú pénzeszközátadás el irányzatát 60 ezer Ft-ban - a felhalmozási célú kiadások együttes el irányzatát ezer Ft-ban - a céltartalék el irányzatát ezer Ft-ban, - az általános tartalék el irányzatát ezer Ft-ban, - a fejlesztési hiteltörlesztés el irányzatát ezer Ft-ban állapítja meg. 4/A A költségvetési szervek kiadási és bevételi el irányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 1.) Polgármesteri Hivatal (1000 Ft-ban) Bevételi f öszszege Kiadási f összege el z b l 10

11 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére -m ködési bevétel -önkormányzati támogatás 2.) Napköziotthonos Óvoda Bevételi f öszszege el z b l -m ködési bevétel -önkormányzati támogatás személyi jell.kia járulék dologi kiadás fejlesztési kiadás Kiadási f összege személyi jell.kia járulék dologi kiadás fejlesztési kiadás 0 3.) Általános Iskola Bevételi f öszszegge Kiadási f össze el z b l -m ködési bevétel személyi jell.kia m ködésre átvett pe járulék önkormányzati támogatás dologi kiadás fejlesztési kiadás 0 4.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Bevételi f öszszege Kiadási f összege el z b l -m ködési bevétel személyi jell. kia m ködésre átvett pe. 0 -járulék önkormányzati támogatás dologi kiadás fejlesztési kiadás 0 5.) Városi M vel dési Központ és Könyvtár Bevételi f öszszege Kiadási f összege el z b l -m ködési bevétel személyi jell.kia m ködésre átvett pe járulék önkormányzati támogatás dologi kiadás fejlesztési ki- 0 11

12 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére 5. adás Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. 1.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai 6. (1) A Képvisel -testület a 4. -ban megállapított bevételi f összeg a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 2., számú melléklet, b) intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet, (2) A költségvetési évben keletkez bevételi többlet felhasználásáról a Képvisel -testület dönt. 7. A Képvisel -testület a 4. -ban megállapított kiadási f összeg a) önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait és ezen belül kiemelt el irányzatait, az 1 és 3. számú melléklet, 8. A Képvisel -testület a fejlesztési el irányzatokat feladatonként a 4.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Támogatásérték bevételek és kiadások, államháztartáson kívülr l átvett és államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 9. A támogatásérték bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülr l átvett és államháztartáson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. Önkormányzat közvetett támogatásai Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá 11. Az általános és céltartalékot a 7. számú melléklet tartalmazza. IV. Záró rendelkezések 12. Ez a rendelet kihirdetés követ napon lép hatályba. Mez fi Zoltán polgármester Hutter Jánosné jegyz Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja:.. 12

13 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére Hutter Jánosné jegyz Rétság, június 4. Mez fi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszer, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyz 13

14 1. számú melléklet a.../2012. (...) Önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. ei évi el irányzat Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Bevételek Er. Ei Sor- Megnevezés szám #HIV! Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Óvoda Iskola E.E.SZ.I. V.M.K.K. Intézmények összesen Mindösszesen I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb m ködési bevételek I. Intézmények m ködési bevétele II.11 Ipar zési adó II.12 Építmény adó II.13 Kommunális adó II.14 Pótlékok II.1 Helyi adók összesen II.21 Személyi jöv.adó helyben maradó része II.22 Normatív módon elosztott szja II.2 Szja összesen: II.31 Gépjárm adó II.32 Talajterhelési díj II.3 Átengedett adó összesen II.4 Egyéb különféle bevételek II. Önk. Sajátos bevétele összesen III.1. Támogatás érték m ködési bevételek III.2. M ködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülr l III. M ködési célú pénzeszköz átvétel össz IV.11 Nomatív állami hozzájárulás IV.12. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.13 Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV.1. Költségvetési támogatás összesen V. Önkormányzati támogatás VI. El z évi pénzmaradvány igénybevétel A M ködési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésb l kapott támogatás I.3. Támogatásérték fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülr l átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Kapott kölcsönök II. Visszatérülések C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása II. Kvi hiány bels finanszírozásra szolgáló pénzm III Kvi hiány küls finanszírozására szolg. bev oldal

15 1. számú melléklet a.../2012. (...) Önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. ei évi el irányzat Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Bevételek Er. Ei Sor- Megnevezés szám #HIV! Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Óvoda Iskola E.E.SZ.I. V.M.K.K. Intézmények összesen Mindösszesen el z b l: m ködési hiány fejlesztési hiány D Finanszírozási célú pénzügyi m veletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Kiadások I. M ködési célú kiadások II Személyi jelleg kiadások III Munkaadót terhel járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások VI Támogatás érték m ködési kiadások El z b l intézmények kvi. támogatása VII. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre A M ködési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások B Felhalmozási kiadás összesen I Kölcsönök nyújtása II. Kölcsönök törlesztése C Kölcsönök I Általános tartalék II. Céltartalék D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II Érékpapírok vásárlása III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai el z b l m ködési hitel fejlesztési hitel E Finanszírozási célú kiadások összesen #HIV! KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E) oldal

16 2. számú melléklet a./2012. (...) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként Cím Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k. átv. Helyi adó Áteng.adó Közp. tám Önk. Tám. M k.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. M k. hitel 1000 Ft-ban Fejl. hitel Bev.össz. Város Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosítot el irányzat Polgármesteri Hivatal Intézmény Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosítot el irányzat Napköziotthonos Óvoda Intézmény Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosítot el irányzat Általános Iskola Intézmény Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosítot el irányzat Egyesített Egészségügyi és Sz.I. Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosítot el irányzat Városi M v. Központ és Könyvt. Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosítot el irányzat Intézmények összesen Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosítot el irányzat Rétság Váro Önkormányzata össz. Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosítot el irányzat

17 3. számú melléklet a./2012. (...) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként - június havi módosítás Cím Intézmény évi kiadások (1000 Ft-ban) Int. alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Finansz. M ködési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék Hitel Mind. 0 0 kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél m köd. fejl. össz. 1 2 Város Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosított el irányzat Polgármesteri Hivatal Intézmény Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosított el irányzat Naköziotthonos Óvoda Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosított el irányzat Általános Iskola Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosított el irányzat Egyesített Egészségügyi és Sz.I. Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosított el irányzat Városi M vel dési Központ és K. Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosított el irányzat Rétság Város Önkormányzata össz. Eredeti el irányzat Pótel irányzat 06. hó Módosított el irányzat

18 4. számú melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként - június havi módosítás Megnevezés Feladat megnevezése Eredeti ei. Pótei.06.hó Mód. ei I. Beruházások Igazgatás Használt számítógépek beszerzése Közvilágítás Közvilágítás b vítés (volt laktanya területén) Köztemet fenntartása 2 db kanténer vásárlás Zöldterületkezelés Kommunális gép b vítése Beruházás összesen II. Felújítások Város és Községgazd.m.n.s.szolg. Városközpontrehabilitációs pályázat Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe Szennyvízelvezetés Lakosságnak közm fejlesztésre átadott pe III. Nem beruházási kiadások összesen IV. Hiteltörlesztések 0 Akadálymentesítések Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása Fizikai akadálymentesítés ÖKIF hiteltörlesztés Önkormányzat fejlesztés összesen

19 5.sz. melléklet a /2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz átvételei és átadásai BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján 2880 Általános Iskola IV/7. sz. mell. alapján Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény V./7.sz.m Városi M vel dési Központ és Könyvtár VI./7. sz. m IV. Támogatásérték bevételek összesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján 600 V. Államházt.-on kívülr l fejlesztésre átvett pénzeszk. össz. 600 KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján 380 Intézményfinanszírozás IV. Támogatásérték kiadások összesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat Civil szervezetek támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n..s egyéb szórakoztatási tevékenység* 1176 V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz

20 6. számú melléklet a./2012. (...) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi közvetett támogatásai - június havi módosítás Sorsz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) forintban M ködési bevétel mentesség Adómentesség Támogatás jogcíme mértéke összege jogcíme mértéke összege összesen % 1. F kefe Kft. - csökkent munkakép.alk. mentesség Ft/hó Önkéntes t zoltók komm.adó(10 f ) Ft/év mentesség 100% Eredeti terv szerint összesen: /2012.(III.23.) Kt.hat Judo tornater.használat mentesség 180 óra /2012.(IV.20.) F nix ASE tornater.használat mentesség 80 óra június havi módosított terv össz évi módosított terv összesen Együtt

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette Vargáné Fodor Rita a jegyz általános helyettese

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Március 17: Nemzeti Közlekedési Hatóságnál tartott egyeztetésen vettem részt a Városközpont

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 379/2009. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

CÉLTARTALÉK FELOLDÁSA

CÉLTARTALÉK FELOLDÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita CÉLTARTALÉK FELOLDÁSA

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 J A V A S L A T

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 J A V A S L A T VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1 165 / 2010. J A V A S L A T Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása Sorszám: III/1. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező Valamennyi

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE. TÁJÉKOZTATÓ a képvisel -testület 2011.március 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE. TÁJÉKOZTATÓ a képvisel -testület 2011.március 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE Tárgyalja Képvisel -testület TÁJÉKOZTATÓ a képvisel -testület 2011.március 25-i ülésére nyílt ülés egyszer többség A KÉT TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTTI ID SZAKBAN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben