JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület december 18. napján 8.00 órakor tartott ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2006. december 18. napján 8.00 órakor tartott ülésén."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület december 18. napján 8.00 órakor tartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester, Földes Ferenc alpolgármester,, Dr. Pahola Tünde aljegyzı, Bartalos Sándorné, Fenyvesvölgyi József, Fischer Mariann, Gáspár László, Hembach Zoltán, Kiss József, Pahola Géza, Szekeres Lajos, képviselık. Takács Lajosné jkv.vezetı Meghívottak: Aranyosi Zoltán Raifeisen Bank képviselıje, Császár Attila Lencsés Gábor az OPÁL Kft képviselıje Borbély István polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, az ülésen 10 képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek Gáspár László és Hembach Zoltán képviselıket jelölte ki. Kérte, térjenek rá a napirendi pontokra. NAPIREND: 1. Raiffeisen Bank Zrt. kötvénykibocsátása. Elıterjesztı: Borbély István polgármester,, Aranyosi Zoltán akvizíciós csoportvezetı Raiffeisen Bank Zrt. 2. Tájékoztatás, egyebek. Kérte a képviselı-testület tagjait, aki a beterjesztett napirendi-ponttal egyetért, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselı-testülete 10 igen szavazattal egyetértett a beterjesztett napirendi pontok megtárgyalásával. 1. Raiffeisen Bank Zrt. kötvénykibocsátása. Elıterjesztı: Borbély István polgármester,, Aranyosi Zoltán akvizíciós csoportvezetı Raiffeisen Bank Zrt.

2 2 elmondta, a Raifeisen Bank megkereste az önkormányzatot a kötvénykibocsátással kapcsolatban. Átadta a szót Aranyosi Zoltánnak, a Bank képviselıjének. Aranyosi Zoltán megköszönte, hogy van lehetıségük bemutatni a képviselı-testület elıtt a kötvény kibocsátási konstrukciót, melyet az önkormányzat hosszú távú fejlesztési finanszírozásához ajánlott a Bank. A Bank ajánlata a kötvénykibocsátással kapcsolatban a Bank már több önkormányzattal felvette a kapcsolatot, több helyen is igénybe vették a Bank szolgáltatását. Vannak referenciáik. Átadta a szót Császár Attilának. Császár Attila elmondta, már a Pénzügyi Bizottság is részletesen tárgyalta az önkormányzat kötvénykibocsátásának kérdését. Jelen testületi ülés célja, hogy a képviselık átfogó képet kapjanak a kötvénykibocsátás elınyeirıl, annak feltételeirıl és a lehetséges hozamokról. A kötvény hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, amely értékesíthetı, dematerializált, azaz nem kerül kinyomtatásra, aki megvásárolja, annak befektetésként jelenik meg. A Bank a kötvény kibocsátására teljes körő garanciát vállal. A kibocsátás nyilvános vagy zártkörő lehet, részleteit elsısorban a tıke piaci törvény szabályozza. Miért ajánlják az önkormányzatoknak a kötvényt? A kötvény hosszú távú forrást biztosít az önkormányzatoknak, gyakorlatilag mint hitel lehetıség lép fel. Ennek a futamideje év lehet. A forrás szabad felhasználású, a törlesztés a költségvetéshez igazítottan történik. Ajánlatunk 3 devizanemre vonatkozik, melyek közül az önkormányzat tetszılegesen választja a számára legkedvezıbbet. Az értékpapír kibocsátás során közbeszerzési eljárást nem kell alkalmazni. A Bank a kötvény ellenértékét az önkormányzat rendelkezésére bocsátja, aki azt teljesen szabadon használhatja fel. A Bank a kötvényt névértéken, azaz 100 %-on vásárolja meg. Jelen ajánlat egy milliárd Ft-nak megfelelı összegő kötvény kibocsátásra vonatkozik. A javasolt kibocsátási jelleg zártkörő kibocsátás. A forgalmazó és jegyzési garanciavállaló a Raiffeisen Bank Zrt. A Bank a kötvény sorozat teljes mennyiségére jegyzési garanciát vállal. A kötvények névértéken kerülnek kibocsátásra. A kamatfizetés és tıketörlesztés félévente/negyedévente megállapodástól függıen - történik. Aranyosi Zoltán elmondta, Magyarországon a befektetık nagy része még jelenleg nem bocsát ki kötvényt, még Budapest sem. Késıbb elfogadott lesz az is, ahogy van állam kötvény, késıbb lehetnek önkormányzati kötvények is. A zártkörő kibocsátást ajánlják. Császár Attila elmondta, a visszafizetést lehet alakítani az önkormányzati bevételhez. A kötvénynek van a tıke része, amelyet a futamidı alatt vissza kell fizetni. A másik kiadási tétel a kötvénynek a kamata. Van még a kötvénykibocsátásnak egy egyszeri díja, amely a kötvénykibocsátáskor jelentkezik. Másik pedig a referencia hozam, az hogy milyen devizanemben bocsássuk ki a kötvényt. Hosszú futamidejő kötvénykibocsátásnál elképzelhetı, hogy itt nálunk is az euro lesz a fizetı eszköz. A türelmi idıt követıen egyenlı részletekben történik a tıke törlesztése. Abban az esetben, ha az önkormányzat szorosan együttmőködik a kötvénykibocsátóval, akkor 4 hét alatt megoldható a kötvénykibocsátás. Mindkét félnek be kell tartani a határidıket. A jegyzıkönyv mellékletét képezı táblázatot kivetítın mutatják be a szakemberek.

3 3 Borbély István polgármester megköszönte a tájékoztatót. A képviselı-testület kérdése, hogy meddig áll ez az ajánlat, dönthetnek-e januárban? Ha kihasználja az önkormányzat az egy milliárd forintot és abból csak milliót vesz igénybe, a fennmaradó összeg betéti kamataiból tudja-e fedezni a felhasznált összeg kamatait? Kell-e versenyhelyzetet teremteni? elmondta, az ÁSZ kifogásolhatja, hogy nem kértünk be több Banktól ajánlatot a kötvénykibocsátásra, de itt a Raiffeisen Bank tett önálló ajánlatot, ezt kell elbírálni. Aranyosi Zoltán elmondta, az ajánlat meghozatalával kapcsolatban, ha szeretné az önkormányzat még egyszer végig gondolni, természetesen az ajánlat késıbb is fennáll. Azért keresték fel az önkormányzatot, mert hosszú távú együttmőködésre látnak lehetıséget. Vannak már komoly tapasztalataik, azért is mernek 4-6 hetes határidıt vállalni a kötvénykibocsátás elintézésével kapcsolatosan. Természetesen a betéti kamat fedezheti a kötvény kamatait. kérdése, van-e lehetıség módosítására? a kötvénykibocsátás díjának a Aranyosi Zoltán elmondta, elsı ajánlatukban a kamatláb 3 havi/ 6 havi CHF Libor+1,95 % volt, de a Pénzügyi Bizottsági ülés után küldtek egy alacsonyabb ajánlatot, amely már 1,75 % -ról szól. Fenyvesvölgyi József képviselı kérdése, abban az esetben ha az önkormányzat igénybe veszi az 1 milliárd forint értékő kötvényt, akkor a három év türelmi idı lejárta után a törlesztés havi szinten mennyi lenne? Császár Attila elmondta, a három év türelmi idı lejárta után a negyedik évben kezdıdik a tıke törlesztés ahogy a szerzıdésben megállapodik az Önkormányzat és a Bank. A kamatot a kibocsátás napjától kell számolni. Aranyosi Zoltán elmondta, az elsı 3 évben csak kamatfizetés történik, mely kb 30 millió forint/év, a negyedik évtıl 50 millió Ft/év, az ötödik-hatodik évtıl 100 millió Ft/év, ezek után folyamatosan csökken a törlesztés. Hembach Zoltán képviselı kérdése, van-e akadálya annak, hogy a számlavezetés is átkerüljön a Raiffeisen Bankhoz? elmondta, a számlavezetésnél is össze kellene hasonlítani más bankok ajánlatával. Itt most egy ajánlatunk van. Az ÁSZ ezt is számon kérheti. Pahola Géza képviselı elmondta, próbáltunk beszerezni máshonnan információkat. Ez az ajánlat, amelyet a Raiffeisen Banktól kaptunk, nagyon kedvezı. Hasonló kötvénykibocsátást más bankok sem adtak jobb kondíciókkal. Kérdés, hogy van-e az OTP-nél valamilyen kötöttsége, vagy van-e elınye az önkormányzatnak, hogy ott történik a számlavezetés. elmondta, amikor a hitelt vette fel az önkormányzat, kértek több helyrıl be ajánlatot, és az OTP volt a legkedvezıbb. Azt kell eldönteni a testületnek,

4 4 hogy kérjen-e be az önkormányzat más banktól is ajánlatot a kötvénykibocsátásra, vagy elfogadja a Raiffeisen Bank ajánlatát? Szekeres Lajos képviselı elmondta, mindenki tudja a testületben, hogy mire akarja az önkormányzat felhasználni ezt az összeget. A szakembereket meghallgatva, a legjobb választás svájci frank alapú kötvénykibocsátás lenne. Ha átkerül ide a pénzeszköz, a es évben csak 300 millió forintot használna abból fel az önkormányzat, a többit pedig le tudná kötni, akkor a lekötött pénzeszköz kamata fedezné gyakorlatilag a felhasznált összeg kamatát. Van-e elıtörlesztésre lehetıség külön díj nélkül? Császár Attila elmondta, természetesen van lehetıség elıtörlesztésre, de azt fordulónaphoz kell kötni. Amíg nincs felhasználva a maradék összeg, az addig hozza a kamatot. Szekeres Lajos képviselı kérdése, ha a forint rohamosan romlik, akkor a visszafizetendı összeg már nem annyi. Mit lehet tenni, hogy csıdbe ne menjen az önkormányzat? Császár Attila elmondta, ha jelentısen gyengülne a forint, akkor mindig meg kell vásárolni az adott összegő svájci frankot. A kockázatot be kell vállalni. A Bank a piaci árnál kedvezıbb árfolyamot tud biztosítani. Fél évre, öt évre, tíz évre lehet rögzíteni az árfolyamokat, természetesen ez is megoldható. Borbély István polgármester elmondta, valószínő, hogy be fog következni a forint gyengülése. Megköszönte a Raiffeisen Bank képviselıinek, hogy részt vettek a testületi ülésen és tájékoztatást adtak a kötvénykibocsátással kapcsolatosan. véleménye szerint kérni kell más bankoktól is ajánlatot a kötvénykibocsátással kapcsolatosan. Borbély István polgármester elmondta, mindenképpen be kell kérni más banktól is ajánlatot. Nagyon jól járhat az önkormányzat. Szekeres Lajos képviselı elmondta, szeretnénk fejlesztéseket eszközölni. Meg kell csinálni a saját vízbázist Polgárdiban. Kötvényt akarunk-e kibocsátani? Azt látjuk, hogy meg fog térülni ez az összeg. Kérni kell az OTP-tıl is ajánlatot. Borbély István polgármester elmondta, lehet, hogy azt mondja az OTP, nem bocsát ki kötvényt, de meg kell kérdezni. Fejlesztési forráshoz szeretne jutni az önkormányzat. Pahola Géza képviselı elmondta, az összeg nagysága miatt meg tudják oldani a visszafizetést a kamatokból. Hembach Zoltán képviselı elmondta, át kellene nézni a számokat szakembernek. Mindenképpen adjon az OTP is ajánlatot. Pahola Géza képviselı elmondta, arról volt szó, hogy Orosz Sándor pénzügyi csoportvezetı kiszámítja, mennyi a Vízmőnek a lakosságtól bejövı csatorna és vízdíj árbevétele. Kérdés, hogy kell-e nekünk ez a pénz? 120 millió Ft-ból meg tudná oldani az önkormányzat a saját vízbázist. Ha felvesszük az egy milliárd forintot, akkor amikor

5 5 törlesztést el kell kezdeni, addigra lejár az a tartozás, amelyet rá kell fordítani a vízbázisra. Az is lehet, hogy jövı évtıl teljesen más elbírálás alá fog esni a kötvénykibocsátás. Szekeres Lajos képviselı kérte a polgármestert és a jegyzıt, hogy tájékoztassa a Raiffeisen Bankot arról, hogy az önkormányzat szeretne kötvényt kibocsátani egy milliárd forint értékben Borbély István polgármester kérte a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat igénybe vegye az egy milliárd forint értékő kötvénykibocsátást, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselı-testülete 9 igen szavazattal, egy tartózkodással egyetértett fenti elıterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 216/2006. (XII.18.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Kötvény kibocsátás egy milliárd forint értékben. Polgárdi Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat egy milliárd forint értékben kötvényt bocsát ki. Határidı: február 15. Pahola Géza képviselı javasolta, hogy hívják fel a Raiffeisen Bankot és tárgyaljanak annak lehetıségérıl, hogy a Bank engedjen el 0,5 %-ot. elmondta, 1,2 %-ra gondolt. Abban az esetben, ha a Raiffeisen Bankkal meg lehet egyezni, akkor nagyon sok pénzt meg lehet spórolni. Amennyiben a Bank nem fogadja el az Önkormányzat javaslatát, akkor az OTP-tıl is be kell kérni az ajánlatot. Fischer Mariann javaslata, hogy egy tól-ig határt kellene megállapítani. Pl.. 1,2 % és 1,5 % közötti ajánlatot elfogadja az önkormányzat. Pahola Géza képviselı elmondta, fel kell hívni a Raifeisen Bankot, hogy elfogadja-e a fenti ajánlatot. Fenyvesvölgyi József javasolta, hogy a szerdai ülés elıtt meg kell beszélni fenti dolgot, addigra jegyzı úr megkérdezi telefonon A Raiffeisen Bankot, hogy elfogadja-e az önkormányzat ajánlatát. Borbély István polgármester kérte a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a kötvénykibocsátás kamatlába 3 havi/6havi CHF Libor+1,2 %-ban kerüljön megállapításra és ezen ajánlattal az önkormányzat a Raiffeisen Bankot megkeresse, kézfeltartással szavazzon.

6 6 Polgárdi Város képviselı-testülete 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással egyetértett fenti elıterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 217/2006. (XII.18.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Raifeisen Bank kötvénykibocsátása. Polgárdi Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az kötvénykibocsátás kamatlába 3 havi /6 havi CHF Libor+1,2 %-ban kerüljön megállapításra. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a fenti döntésrıl a Raiffeisen Bankot tájékoztassa és a döntésnek megfelelıen a Bankkal a tárgyalást lefolytassa.. Határidı: december Egyebek. Borbély István polgármester kérdése, van-e a olyan téma, amelyet a testületi ülésen meg kell beszélni. Vannak olyan szabályok, hogy amit meg szeretnének tárgyalni, elı kell készíteni, elıtte pedig bizottságoknak is meg kell tárgyalni. Hembach Zoltán képviselı elmondta, hogy építeni kellene egy új INO-t a tetején lakásokkal, a lakások árából nagyjából visszajön a ráfordított összeg. Bartalos Sándorné képviselı elmondta, hogy összeírtak a képviselık egy listát, melyek az alábbiak. Javasolják napirendi pontként a december 18-i ülésen megbeszélni: - A képviselık szeretnének jelen lenni a Raifeisen Bankkal történı tárgyaláson. - Felkérik jegyzı urat, hogy a legrövidebb idın belül indítsa el a - velük való kedvezı ajánlat alapján hitelfelvételi folyamatot. - A szennyvíztelep legyen Polgárdi tulajdona, Polgárdi szennyvíz Kft. címen a cég megvalósítása. - Saját ivóvíz bázis kialakítása. /laktanyai kutak/ - Az Ybl utcában a csapadékvíz elvezetésekor feltörték az új utat, kérik az eredeti állapot visszaállítását és felelısségre vonást. - Laktanyai játszótérnél a szennyvízátemelıvel van probléma. elmondta, az 1. napirendi pont keretében a képviselık által felvetett témák közül az elsı megtárgyalásra került. A POLGÁRDI VÍZ Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. megalakításával kapcsolatban elmondta, hogy a testületnek határozatot kell hozni a társaság megalakításáról. Polgárdi Önkormányzat a KÖRTE ORGANICA Zrt. nélkül hozná létre a Kft-t. Meg kell bízni egy ügyvédi irodát, hogy véglegesítsék a szerzıdést, maga az alapítás cégbírósági bejegyzést igényel.

7 7 Saját vízbázis kialakításával kapcsolatosan, döntött a testület arról, hogy a kutakat vizsgálják, készítik a vízbázis kialakításának az elıkészületi terveit. Az Ybl utcával kapcsolatosan, a belvízelvezetésre kapott az önkormányzat pénzt, utólag derült ki, amikor már elkészült az új út, hogy az átfolyó össze van törve alatta, így nem folyik le a víz. A Vertikál Zrt. kijavította és le is fogja aszfaltozni. Volt olyan eset, hogy a gázbekötést leállította a Polgármesteri Hivatal, pont a helyreállítási munkák hiánya miatt, de ebbıl is csak problémák adódnak. El kell dönteni azt, hogy ha nem állítják helyre az útfelbontást, akkor nem kapnak engedélyt, de számolni kell azzal, hogy akkor engedély nélkül ugyan, de ugyanúgy fel fogják az utakat bontani a bekötésekhez. Inkább a helyreállítási munkák elıírására és a teljesítés ellenırzésére kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Pamlényi Miklós fıvállalkozó a laktanyai játszótér kialakításánál késıbb készíttette el a vízátemelıt, így az átemelı egy kicsit magasabb lett, mint a játszótér meg kell oldani a vízelvezetést. Szekeres Lajos képviselı elmondta, ha megalakítja az önkormányzat a céget, dönteni kellett volna arról is, hogy a KÖRTE ORGANICA Zrt. helyébe az önkormányzat lép. Borbély István polgármester kérdése, hogy most a rendkívüli ülésen kell megtárgyalni ezt a témát, elıkészítés nélkül? Legyen egy rendkívüli ülés jegyzıkönyv és egy másik jegyzıkönyv is? Be lehet vinni több napirendi pontot is az Egyebek közé? Jogszerő-e ez? elmondta, a mai ülésen az Egyebek között dönthet a képviselıtestület arról, hogy a Polgárdi víz Kft.-t meg kívánja alakítani úgy, hogy a KÖRTE ORGANICA Zrt. helyébe a Polgárdi Önkormányzat lép. Meg kell bízni az ügyvédi irodát a szerzıdés megkötésével. Ha a testület elfogadja ezt, akkor lehet róla dönteni. Mindenki látta már korábban is a szerzıdéseket, a bizottságok már többször is megtárgyalták. Borbély István polgármester kérte a képviselı-testület tagjait, aki egyetért fenti elıterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város Képviselı-testülete 10 igen szavazattal úgy döntött, hogy megalakítja a Polgárdi Víz Kft-t úgy, hogy a KÖRTE ORGANICA Zrt. helyébe az Polgárdi Önkormányzat lép. 218/2006. (XII.18.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Polgárdi Víz Kft-t megalakítása. Polgárdi Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat megalakítja a POLGÁRDI VÍZ Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft-t. A Társasági Szerzıdés elkészítésével megbízza a jegyzıt. Jelen határozat a 12/2006. (I.24.) Önk. sz. határozatot hatályon kívül helyezi. Határidı: január 31.

8 8 elmondta, az OPÁL Kft. képviselıje is jelen van a mai ülésen. A laktanyai kutakat vizsgálták a vízbázis kialakításával kapcsolatosan. Tájékoztatást kap a testület a további lépésekrıl. Lencsés Gábor az OPÁL Kft képviselıje elmondta, szükségük van egy tulajdoni lap és térkép másolatra az ingatlanról ahol a kutak lesznek elhelyezve. Ezután lehet beadni a végleges terveket. A 4-es és az 5-ös sz. kút vizsgálata megtörtént. A két kútnak a vizsgálata hasonló eredményt hozott. Jelenlegi állapotukban üzemszerő termelésre nem alkalmasak, vízellátásra nem lehet ezeket a kutakat felhasználni. A sérült szőrıket ki kell cserélni, de ez nagyon költséges. Jobban megérné új kútszerkezet létrehozása. A víz minıségét is megvizsgálták, mely jó eredményt mutat, ivóvíznek felhasználható. A vízbázis kapacitása 1000 liter/perc. A kutak mélysége 80 méter és 150 méter. Ebbıl a két kútból szerezhetı be az 1000 liter/perc vízmennyiség. Pahola Géza képviselı kérdése, ha ezeket a kutakat meg szeretné csináltatni az önkormányzat, akkor ez idıben és pénzben mibe kerülne? Lehet-e errıl készíteni tervet? Lencsés Gábor az OPÁL Kft képviselıje természetesen, errıl is lehet szó. Szekeres Lajos képviselı elmondta, az megnyugtató, hogy van annyi víz, amennyi szükséges. Borbély István polgármester kérdése, ki engedélyezi a víz használatot, ha a rendszerünkbe bekötné az önkormányzat. Lencsés Gábor elmondta, a VÍZIG engedélyezi. Pahola Géza képviselı elmondta, korábban is tárgyaltunk már errıl a témáról, ha megbízza az Önkormányzat Önöket a vízbázis kialakításával, akkor a komplett lebonyolítást tudják-e vállalni? Lencsés Gábor elmondta, természetesen. Pahola Géza képviselı kérdése, felelısséggel kijelentik Önök, hogy Polgárdinak van vize, tudják vállalni a vízbázis kialakításával kapcsolatos teljes lebonyolítást? Lencsés Gábor az elızetes tájékoztatóval kapcsolatban el szeretné mondani, hogy az még korábbi adatoknak a felmérésén alapult, most megtörténtek a kutak vizsgálatai, és a kettı eredmény nem mond egymásnak ellent. Borbély István polgármester kérdése, van-e a bányarobbantásoknak hatása a kutakra? Lencsés elmondta, nincs hatással a kutakra a bányarobbantás. elmondta, mindenki megkapta az anyagot, mely szerint a 3K 2002 Fémipari Kft. árajánlatot nyújtott be az orvosi rendelı védınıi bejárathoz a szélfogó építésére. A szerkezet porfestett hı-híd-mentes alumínium szerkezetbıl üvegezéssel,

9 9 egy db fotocellás mőködtetéső ajtóval, 2db kétszárnyú fix nyílószárnya pánikzárral ellátva, helyszíni szereléssel a rendelkezésre bocsátott rajzok szerint. Az ajánlat nem tartalmazza az esetleges kımőves és villanyszerelıi munkadíjat. A vállalási ár: Ft + Áfa. A munkát februári szereléssel tudják teljesíteni. Az árajánlat 3 hónapig érvényes. A kımőves munkákkal meg kell bízni a Siófoki céget. Pahola Géza képviselı javasolta elfogadásra a 3K 2002 Fémipari Kft. Polgárdi vállalkozó ajánlatát. Meg kell keresni a Vertikál Zrt-t és a kımőves munka elvégzésével bízza meg az önkormányzat bruttó Ft-ért. Borbély István polgármester kérte a képviselı-testület tagjait, aki egyetért fenti elıterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselı-testülete 10 igen szavazattal egyetértett fenti elıterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 219/2006. (XII. 18.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Védınıi szolgálat elıtti szélfogó építése. Polgárdi Város Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az új orvosi rendelı védınıi szolgálatának bejáratához a szélfogó elkészítésével megbízza a 3K 2002 Fémipari Kft-t az ajánlatában szereplı Ft+Áfa, azaz Kettımillió-egyszáztizenhétezer Ft+Áfa értékben. Az átalakításhoz szükséges kımőves munka elvégzésével a Vertikál Zrt-t bízza meg bruttó Ft, azaz bruttó Kettıszázezer forint összegben. Határidı: február 15. elmondta, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje szülési szabadságát tölti, a vezetıi feladatok ellátására megbízást kell adni, hiszen az intézmény vezetı nélkül nem tud mőködni. Az intézményvezetıvel történt egyeztetés alapján javasolta, hogy a testület bízza meg Czulák Henriettát a vezetıi feladatok ellátásával és a vezetıi pótlékát Ft összegben javasolta megállapítani. Borbély István polgármester kérte a képviselı-testület tagjait, aki fenti elıterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

10 10 Polgárdi Város képviselı-testülete 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 220/2006. (XII. 18.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjének kinevezése.. Polgárdi Város képviselı-testülete a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetésével december 1. napjától Czulák Henriettát az intézmény közalkalmazottját megbízza. A megbízott intézményvezetı vezetıi pótlékát Ft, azaz negyvenkilencezer forint összegben határozza meg. A megbízás idıtartama Kozári Erika intézményvezetı szülési szabadságának idıtartamáig terjed. Határidı: január 15. elmondta, Budapesti OVITAS Magyarország Informatikai Kft-tıl kapott az önkormányzat ajánlatot, mely szerint komplett ügyviteli és elektronikus ügyintézési modult építene ki a Hivatalban, ennek az ára kb. hat millió forint lenne. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat pénzügyi lehetıségei erre jelenleg nem adnak módot. Képviselıtestületi döntés kell arról, hogy Polgárdi Város Önkormányzata egyenlıre nem tudja az ajánlatot elfogadni. Pár év múlva az elektronikus ügyintézés bevezetése kötelezı lesz az önkormányzatok számára, akkor erre a kérdésre vissza kell térni. Borbély István polgármester kérte a képviselı-testület tagjait, aki egyetért fenti elıterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselı-testülete 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 221/2006. (XII. 18.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Elektronikus ügyintézési modul kiépítése. Polgárdi Város képviselı-testülete úgy döntött, hogy az OVITAS Magyarország Informatikai Kft. ajánlatát pénzügyi forrás hiányában nem tudja elfogadni. Határidı: január 15.

11 11 Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Borbély István polgármester az ülést órakor bezárta. Kmf. Borbély István polgármester Dr. Pintér György jegyzı Gáspár László képviselı Hembach Zoltán képviselı

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. május 17. napján 14.00 órakor megtartott remdkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. május 17. napján 14.00 órakor megtartott remdkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. május 17. napján 14.00 órakor megtartott remdkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Enying Város Polgármestere

Enying Város Polgármestere Enying Város Polgármestere 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 E l ı t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testületének 2010. szeptember 03-i rendkívüli ülésére Tisztelt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt.

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 27-én 16 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1. számú szobája

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2010. április 15-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2010. április 15-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2010. április 15-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Borbély István polgármester Földes Ferenc alpolgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009 augusztus 11-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2010. szeptember 24. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2010. szeptember 24. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2010. szeptember 24. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Borbély István polgármester Földes Ferenc alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Viziközmő-társulattal kapcsolatos döntések Az elıterjesztést készítette: Dodonka Csaba

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2010. május 18-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2010. május 18-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2010. május 18-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Borbély István polgármester Földes Ferenc alpolgármester Dr. Micheller

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2011. (VIII.04.) - től 129/2011. (VIII.04.) - ig Hozott rendeletek: - 1 J

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az önkormányzat tulajdonát

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Száma: 20606/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: 20606/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 20606/2010. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 05-én pénteken du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 63/ /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: -testületének ülésén, 2010.május 17-én

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz. a 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2012.május 16-án megtartott rendkívüli sürgısséggel összehívott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012.

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. április 3. napján 15.00 órakor megtartott nyílt ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. április 3. napján 15.00 órakor megtartott nyílt ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. április 3. napján 15.00 órakor megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. augusztus 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. augusztus 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. augusztus 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala Jelen vannak: Igazoltan

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 13-án (hétfı) 17 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 17-én, 9:00 órai kezdettel, Dörgicse Község

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 48-50 /2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére Tárgy: A konszolidációs törvénnyel összefüggı megállapodások elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-10/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-33. TARTALOMJEGYZÉK 31/2010.(VIII.16.)

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. január 10. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. január 10. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. január 10. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128. Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 9-én - kedden - du. 17,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. szeptember 10. napján 8.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. szeptember 10. napján 8.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. szeptember 10. napján 8.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal kistárgyaló terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/145-26/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésérıl 2009. II. negyedévben Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Csapó Ágnes BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. ügyvezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 10. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. szeptember 25.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2011. április 28-án 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 14-én 9 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 24. napján 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 24. napján 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 24. napján 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala Jelen vannak: Nyikos László

Részletesebben

Terméktájékoztató Prémium befektetés

Terméktájékoztató Prémium befektetés Frissítve: 2012.09.27. Terméktájékoztató Prémium befektetés Termékleírás A prémium befektetés a futamidı végén magas fix hozamot fizet a befektetett devizában. A befektetett összeg a futamidı végén egy

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

M u t a t ó. Napirendi pontok:

M u t a t ó. Napirendi pontok: J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2009. július 16-án 14.00. órai kezdettel tartott nyílt ülésérıl.- M u t a t

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21.- én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben