JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület december 18. napján 8.00 órakor tartott ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2006. december 18. napján 8.00 órakor tartott ülésén."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület december 18. napján 8.00 órakor tartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester, Földes Ferenc alpolgármester,, Dr. Pahola Tünde aljegyzı, Bartalos Sándorné, Fenyvesvölgyi József, Fischer Mariann, Gáspár László, Hembach Zoltán, Kiss József, Pahola Géza, Szekeres Lajos, képviselık. Takács Lajosné jkv.vezetı Meghívottak: Aranyosi Zoltán Raifeisen Bank képviselıje, Császár Attila Lencsés Gábor az OPÁL Kft képviselıje Borbély István polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, az ülésen 10 képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek Gáspár László és Hembach Zoltán képviselıket jelölte ki. Kérte, térjenek rá a napirendi pontokra. NAPIREND: 1. Raiffeisen Bank Zrt. kötvénykibocsátása. Elıterjesztı: Borbély István polgármester,, Aranyosi Zoltán akvizíciós csoportvezetı Raiffeisen Bank Zrt. 2. Tájékoztatás, egyebek. Kérte a képviselı-testület tagjait, aki a beterjesztett napirendi-ponttal egyetért, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselı-testülete 10 igen szavazattal egyetértett a beterjesztett napirendi pontok megtárgyalásával. 1. Raiffeisen Bank Zrt. kötvénykibocsátása. Elıterjesztı: Borbély István polgármester,, Aranyosi Zoltán akvizíciós csoportvezetı Raiffeisen Bank Zrt.

2 2 elmondta, a Raifeisen Bank megkereste az önkormányzatot a kötvénykibocsátással kapcsolatban. Átadta a szót Aranyosi Zoltánnak, a Bank képviselıjének. Aranyosi Zoltán megköszönte, hogy van lehetıségük bemutatni a képviselı-testület elıtt a kötvény kibocsátási konstrukciót, melyet az önkormányzat hosszú távú fejlesztési finanszírozásához ajánlott a Bank. A Bank ajánlata a kötvénykibocsátással kapcsolatban a Bank már több önkormányzattal felvette a kapcsolatot, több helyen is igénybe vették a Bank szolgáltatását. Vannak referenciáik. Átadta a szót Császár Attilának. Császár Attila elmondta, már a Pénzügyi Bizottság is részletesen tárgyalta az önkormányzat kötvénykibocsátásának kérdését. Jelen testületi ülés célja, hogy a képviselık átfogó képet kapjanak a kötvénykibocsátás elınyeirıl, annak feltételeirıl és a lehetséges hozamokról. A kötvény hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, amely értékesíthetı, dematerializált, azaz nem kerül kinyomtatásra, aki megvásárolja, annak befektetésként jelenik meg. A Bank a kötvény kibocsátására teljes körő garanciát vállal. A kibocsátás nyilvános vagy zártkörő lehet, részleteit elsısorban a tıke piaci törvény szabályozza. Miért ajánlják az önkormányzatoknak a kötvényt? A kötvény hosszú távú forrást biztosít az önkormányzatoknak, gyakorlatilag mint hitel lehetıség lép fel. Ennek a futamideje év lehet. A forrás szabad felhasználású, a törlesztés a költségvetéshez igazítottan történik. Ajánlatunk 3 devizanemre vonatkozik, melyek közül az önkormányzat tetszılegesen választja a számára legkedvezıbbet. Az értékpapír kibocsátás során közbeszerzési eljárást nem kell alkalmazni. A Bank a kötvény ellenértékét az önkormányzat rendelkezésére bocsátja, aki azt teljesen szabadon használhatja fel. A Bank a kötvényt névértéken, azaz 100 %-on vásárolja meg. Jelen ajánlat egy milliárd Ft-nak megfelelı összegő kötvény kibocsátásra vonatkozik. A javasolt kibocsátási jelleg zártkörő kibocsátás. A forgalmazó és jegyzési garanciavállaló a Raiffeisen Bank Zrt. A Bank a kötvény sorozat teljes mennyiségére jegyzési garanciát vállal. A kötvények névértéken kerülnek kibocsátásra. A kamatfizetés és tıketörlesztés félévente/negyedévente megállapodástól függıen - történik. Aranyosi Zoltán elmondta, Magyarországon a befektetık nagy része még jelenleg nem bocsát ki kötvényt, még Budapest sem. Késıbb elfogadott lesz az is, ahogy van állam kötvény, késıbb lehetnek önkormányzati kötvények is. A zártkörő kibocsátást ajánlják. Császár Attila elmondta, a visszafizetést lehet alakítani az önkormányzati bevételhez. A kötvénynek van a tıke része, amelyet a futamidı alatt vissza kell fizetni. A másik kiadási tétel a kötvénynek a kamata. Van még a kötvénykibocsátásnak egy egyszeri díja, amely a kötvénykibocsátáskor jelentkezik. Másik pedig a referencia hozam, az hogy milyen devizanemben bocsássuk ki a kötvényt. Hosszú futamidejő kötvénykibocsátásnál elképzelhetı, hogy itt nálunk is az euro lesz a fizetı eszköz. A türelmi idıt követıen egyenlı részletekben történik a tıke törlesztése. Abban az esetben, ha az önkormányzat szorosan együttmőködik a kötvénykibocsátóval, akkor 4 hét alatt megoldható a kötvénykibocsátás. Mindkét félnek be kell tartani a határidıket. A jegyzıkönyv mellékletét képezı táblázatot kivetítın mutatják be a szakemberek.

3 3 Borbély István polgármester megköszönte a tájékoztatót. A képviselı-testület kérdése, hogy meddig áll ez az ajánlat, dönthetnek-e januárban? Ha kihasználja az önkormányzat az egy milliárd forintot és abból csak milliót vesz igénybe, a fennmaradó összeg betéti kamataiból tudja-e fedezni a felhasznált összeg kamatait? Kell-e versenyhelyzetet teremteni? elmondta, az ÁSZ kifogásolhatja, hogy nem kértünk be több Banktól ajánlatot a kötvénykibocsátásra, de itt a Raiffeisen Bank tett önálló ajánlatot, ezt kell elbírálni. Aranyosi Zoltán elmondta, az ajánlat meghozatalával kapcsolatban, ha szeretné az önkormányzat még egyszer végig gondolni, természetesen az ajánlat késıbb is fennáll. Azért keresték fel az önkormányzatot, mert hosszú távú együttmőködésre látnak lehetıséget. Vannak már komoly tapasztalataik, azért is mernek 4-6 hetes határidıt vállalni a kötvénykibocsátás elintézésével kapcsolatosan. Természetesen a betéti kamat fedezheti a kötvény kamatait. kérdése, van-e lehetıség módosítására? a kötvénykibocsátás díjának a Aranyosi Zoltán elmondta, elsı ajánlatukban a kamatláb 3 havi/ 6 havi CHF Libor+1,95 % volt, de a Pénzügyi Bizottsági ülés után küldtek egy alacsonyabb ajánlatot, amely már 1,75 % -ról szól. Fenyvesvölgyi József képviselı kérdése, abban az esetben ha az önkormányzat igénybe veszi az 1 milliárd forint értékő kötvényt, akkor a három év türelmi idı lejárta után a törlesztés havi szinten mennyi lenne? Császár Attila elmondta, a három év türelmi idı lejárta után a negyedik évben kezdıdik a tıke törlesztés ahogy a szerzıdésben megállapodik az Önkormányzat és a Bank. A kamatot a kibocsátás napjától kell számolni. Aranyosi Zoltán elmondta, az elsı 3 évben csak kamatfizetés történik, mely kb 30 millió forint/év, a negyedik évtıl 50 millió Ft/év, az ötödik-hatodik évtıl 100 millió Ft/év, ezek után folyamatosan csökken a törlesztés. Hembach Zoltán képviselı kérdése, van-e akadálya annak, hogy a számlavezetés is átkerüljön a Raiffeisen Bankhoz? elmondta, a számlavezetésnél is össze kellene hasonlítani más bankok ajánlatával. Itt most egy ajánlatunk van. Az ÁSZ ezt is számon kérheti. Pahola Géza képviselı elmondta, próbáltunk beszerezni máshonnan információkat. Ez az ajánlat, amelyet a Raiffeisen Banktól kaptunk, nagyon kedvezı. Hasonló kötvénykibocsátást más bankok sem adtak jobb kondíciókkal. Kérdés, hogy van-e az OTP-nél valamilyen kötöttsége, vagy van-e elınye az önkormányzatnak, hogy ott történik a számlavezetés. elmondta, amikor a hitelt vette fel az önkormányzat, kértek több helyrıl be ajánlatot, és az OTP volt a legkedvezıbb. Azt kell eldönteni a testületnek,

4 4 hogy kérjen-e be az önkormányzat más banktól is ajánlatot a kötvénykibocsátásra, vagy elfogadja a Raiffeisen Bank ajánlatát? Szekeres Lajos képviselı elmondta, mindenki tudja a testületben, hogy mire akarja az önkormányzat felhasználni ezt az összeget. A szakembereket meghallgatva, a legjobb választás svájci frank alapú kötvénykibocsátás lenne. Ha átkerül ide a pénzeszköz, a es évben csak 300 millió forintot használna abból fel az önkormányzat, a többit pedig le tudná kötni, akkor a lekötött pénzeszköz kamata fedezné gyakorlatilag a felhasznált összeg kamatát. Van-e elıtörlesztésre lehetıség külön díj nélkül? Császár Attila elmondta, természetesen van lehetıség elıtörlesztésre, de azt fordulónaphoz kell kötni. Amíg nincs felhasználva a maradék összeg, az addig hozza a kamatot. Szekeres Lajos képviselı kérdése, ha a forint rohamosan romlik, akkor a visszafizetendı összeg már nem annyi. Mit lehet tenni, hogy csıdbe ne menjen az önkormányzat? Császár Attila elmondta, ha jelentısen gyengülne a forint, akkor mindig meg kell vásárolni az adott összegő svájci frankot. A kockázatot be kell vállalni. A Bank a piaci árnál kedvezıbb árfolyamot tud biztosítani. Fél évre, öt évre, tíz évre lehet rögzíteni az árfolyamokat, természetesen ez is megoldható. Borbély István polgármester elmondta, valószínő, hogy be fog következni a forint gyengülése. Megköszönte a Raiffeisen Bank képviselıinek, hogy részt vettek a testületi ülésen és tájékoztatást adtak a kötvénykibocsátással kapcsolatosan. véleménye szerint kérni kell más bankoktól is ajánlatot a kötvénykibocsátással kapcsolatosan. Borbély István polgármester elmondta, mindenképpen be kell kérni más banktól is ajánlatot. Nagyon jól járhat az önkormányzat. Szekeres Lajos képviselı elmondta, szeretnénk fejlesztéseket eszközölni. Meg kell csinálni a saját vízbázist Polgárdiban. Kötvényt akarunk-e kibocsátani? Azt látjuk, hogy meg fog térülni ez az összeg. Kérni kell az OTP-tıl is ajánlatot. Borbély István polgármester elmondta, lehet, hogy azt mondja az OTP, nem bocsát ki kötvényt, de meg kell kérdezni. Fejlesztési forráshoz szeretne jutni az önkormányzat. Pahola Géza képviselı elmondta, az összeg nagysága miatt meg tudják oldani a visszafizetést a kamatokból. Hembach Zoltán képviselı elmondta, át kellene nézni a számokat szakembernek. Mindenképpen adjon az OTP is ajánlatot. Pahola Géza képviselı elmondta, arról volt szó, hogy Orosz Sándor pénzügyi csoportvezetı kiszámítja, mennyi a Vízmőnek a lakosságtól bejövı csatorna és vízdíj árbevétele. Kérdés, hogy kell-e nekünk ez a pénz? 120 millió Ft-ból meg tudná oldani az önkormányzat a saját vízbázist. Ha felvesszük az egy milliárd forintot, akkor amikor

5 5 törlesztést el kell kezdeni, addigra lejár az a tartozás, amelyet rá kell fordítani a vízbázisra. Az is lehet, hogy jövı évtıl teljesen más elbírálás alá fog esni a kötvénykibocsátás. Szekeres Lajos képviselı kérte a polgármestert és a jegyzıt, hogy tájékoztassa a Raiffeisen Bankot arról, hogy az önkormányzat szeretne kötvényt kibocsátani egy milliárd forint értékben Borbély István polgármester kérte a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat igénybe vegye az egy milliárd forint értékő kötvénykibocsátást, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselı-testülete 9 igen szavazattal, egy tartózkodással egyetértett fenti elıterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 216/2006. (XII.18.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Kötvény kibocsátás egy milliárd forint értékben. Polgárdi Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat egy milliárd forint értékben kötvényt bocsát ki. Határidı: február 15. Pahola Géza képviselı javasolta, hogy hívják fel a Raiffeisen Bankot és tárgyaljanak annak lehetıségérıl, hogy a Bank engedjen el 0,5 %-ot. elmondta, 1,2 %-ra gondolt. Abban az esetben, ha a Raiffeisen Bankkal meg lehet egyezni, akkor nagyon sok pénzt meg lehet spórolni. Amennyiben a Bank nem fogadja el az Önkormányzat javaslatát, akkor az OTP-tıl is be kell kérni az ajánlatot. Fischer Mariann javaslata, hogy egy tól-ig határt kellene megállapítani. Pl.. 1,2 % és 1,5 % közötti ajánlatot elfogadja az önkormányzat. Pahola Géza képviselı elmondta, fel kell hívni a Raifeisen Bankot, hogy elfogadja-e a fenti ajánlatot. Fenyvesvölgyi József javasolta, hogy a szerdai ülés elıtt meg kell beszélni fenti dolgot, addigra jegyzı úr megkérdezi telefonon A Raiffeisen Bankot, hogy elfogadja-e az önkormányzat ajánlatát. Borbély István polgármester kérte a képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a kötvénykibocsátás kamatlába 3 havi/6havi CHF Libor+1,2 %-ban kerüljön megállapításra és ezen ajánlattal az önkormányzat a Raiffeisen Bankot megkeresse, kézfeltartással szavazzon.

6 6 Polgárdi Város képviselı-testülete 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással egyetértett fenti elıterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 217/2006. (XII.18.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Raifeisen Bank kötvénykibocsátása. Polgárdi Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az kötvénykibocsátás kamatlába 3 havi /6 havi CHF Libor+1,2 %-ban kerüljön megállapításra. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a fenti döntésrıl a Raiffeisen Bankot tájékoztassa és a döntésnek megfelelıen a Bankkal a tárgyalást lefolytassa.. Határidı: december Egyebek. Borbély István polgármester kérdése, van-e a olyan téma, amelyet a testületi ülésen meg kell beszélni. Vannak olyan szabályok, hogy amit meg szeretnének tárgyalni, elı kell készíteni, elıtte pedig bizottságoknak is meg kell tárgyalni. Hembach Zoltán képviselı elmondta, hogy építeni kellene egy új INO-t a tetején lakásokkal, a lakások árából nagyjából visszajön a ráfordított összeg. Bartalos Sándorné képviselı elmondta, hogy összeírtak a képviselık egy listát, melyek az alábbiak. Javasolják napirendi pontként a december 18-i ülésen megbeszélni: - A képviselık szeretnének jelen lenni a Raifeisen Bankkal történı tárgyaláson. - Felkérik jegyzı urat, hogy a legrövidebb idın belül indítsa el a - velük való kedvezı ajánlat alapján hitelfelvételi folyamatot. - A szennyvíztelep legyen Polgárdi tulajdona, Polgárdi szennyvíz Kft. címen a cég megvalósítása. - Saját ivóvíz bázis kialakítása. /laktanyai kutak/ - Az Ybl utcában a csapadékvíz elvezetésekor feltörték az új utat, kérik az eredeti állapot visszaállítását és felelısségre vonást. - Laktanyai játszótérnél a szennyvízátemelıvel van probléma. elmondta, az 1. napirendi pont keretében a képviselık által felvetett témák közül az elsı megtárgyalásra került. A POLGÁRDI VÍZ Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. megalakításával kapcsolatban elmondta, hogy a testületnek határozatot kell hozni a társaság megalakításáról. Polgárdi Önkormányzat a KÖRTE ORGANICA Zrt. nélkül hozná létre a Kft-t. Meg kell bízni egy ügyvédi irodát, hogy véglegesítsék a szerzıdést, maga az alapítás cégbírósági bejegyzést igényel.

7 7 Saját vízbázis kialakításával kapcsolatosan, döntött a testület arról, hogy a kutakat vizsgálják, készítik a vízbázis kialakításának az elıkészületi terveit. Az Ybl utcával kapcsolatosan, a belvízelvezetésre kapott az önkormányzat pénzt, utólag derült ki, amikor már elkészült az új út, hogy az átfolyó össze van törve alatta, így nem folyik le a víz. A Vertikál Zrt. kijavította és le is fogja aszfaltozni. Volt olyan eset, hogy a gázbekötést leállította a Polgármesteri Hivatal, pont a helyreállítási munkák hiánya miatt, de ebbıl is csak problémák adódnak. El kell dönteni azt, hogy ha nem állítják helyre az útfelbontást, akkor nem kapnak engedélyt, de számolni kell azzal, hogy akkor engedély nélkül ugyan, de ugyanúgy fel fogják az utakat bontani a bekötésekhez. Inkább a helyreállítási munkák elıírására és a teljesítés ellenırzésére kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Pamlényi Miklós fıvállalkozó a laktanyai játszótér kialakításánál késıbb készíttette el a vízátemelıt, így az átemelı egy kicsit magasabb lett, mint a játszótér meg kell oldani a vízelvezetést. Szekeres Lajos képviselı elmondta, ha megalakítja az önkormányzat a céget, dönteni kellett volna arról is, hogy a KÖRTE ORGANICA Zrt. helyébe az önkormányzat lép. Borbély István polgármester kérdése, hogy most a rendkívüli ülésen kell megtárgyalni ezt a témát, elıkészítés nélkül? Legyen egy rendkívüli ülés jegyzıkönyv és egy másik jegyzıkönyv is? Be lehet vinni több napirendi pontot is az Egyebek közé? Jogszerő-e ez? elmondta, a mai ülésen az Egyebek között dönthet a képviselıtestület arról, hogy a Polgárdi víz Kft.-t meg kívánja alakítani úgy, hogy a KÖRTE ORGANICA Zrt. helyébe a Polgárdi Önkormányzat lép. Meg kell bízni az ügyvédi irodát a szerzıdés megkötésével. Ha a testület elfogadja ezt, akkor lehet róla dönteni. Mindenki látta már korábban is a szerzıdéseket, a bizottságok már többször is megtárgyalták. Borbély István polgármester kérte a képviselı-testület tagjait, aki egyetért fenti elıterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város Képviselı-testülete 10 igen szavazattal úgy döntött, hogy megalakítja a Polgárdi Víz Kft-t úgy, hogy a KÖRTE ORGANICA Zrt. helyébe az Polgárdi Önkormányzat lép. 218/2006. (XII.18.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Polgárdi Víz Kft-t megalakítása. Polgárdi Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat megalakítja a POLGÁRDI VÍZ Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft-t. A Társasági Szerzıdés elkészítésével megbízza a jegyzıt. Jelen határozat a 12/2006. (I.24.) Önk. sz. határozatot hatályon kívül helyezi. Határidı: január 31.

8 8 elmondta, az OPÁL Kft. képviselıje is jelen van a mai ülésen. A laktanyai kutakat vizsgálták a vízbázis kialakításával kapcsolatosan. Tájékoztatást kap a testület a további lépésekrıl. Lencsés Gábor az OPÁL Kft képviselıje elmondta, szükségük van egy tulajdoni lap és térkép másolatra az ingatlanról ahol a kutak lesznek elhelyezve. Ezután lehet beadni a végleges terveket. A 4-es és az 5-ös sz. kút vizsgálata megtörtént. A két kútnak a vizsgálata hasonló eredményt hozott. Jelenlegi állapotukban üzemszerő termelésre nem alkalmasak, vízellátásra nem lehet ezeket a kutakat felhasználni. A sérült szőrıket ki kell cserélni, de ez nagyon költséges. Jobban megérné új kútszerkezet létrehozása. A víz minıségét is megvizsgálták, mely jó eredményt mutat, ivóvíznek felhasználható. A vízbázis kapacitása 1000 liter/perc. A kutak mélysége 80 méter és 150 méter. Ebbıl a két kútból szerezhetı be az 1000 liter/perc vízmennyiség. Pahola Géza képviselı kérdése, ha ezeket a kutakat meg szeretné csináltatni az önkormányzat, akkor ez idıben és pénzben mibe kerülne? Lehet-e errıl készíteni tervet? Lencsés Gábor az OPÁL Kft képviselıje természetesen, errıl is lehet szó. Szekeres Lajos képviselı elmondta, az megnyugtató, hogy van annyi víz, amennyi szükséges. Borbély István polgármester kérdése, ki engedélyezi a víz használatot, ha a rendszerünkbe bekötné az önkormányzat. Lencsés Gábor elmondta, a VÍZIG engedélyezi. Pahola Géza képviselı elmondta, korábban is tárgyaltunk már errıl a témáról, ha megbízza az Önkormányzat Önöket a vízbázis kialakításával, akkor a komplett lebonyolítást tudják-e vállalni? Lencsés Gábor elmondta, természetesen. Pahola Géza képviselı kérdése, felelısséggel kijelentik Önök, hogy Polgárdinak van vize, tudják vállalni a vízbázis kialakításával kapcsolatos teljes lebonyolítást? Lencsés Gábor az elızetes tájékoztatóval kapcsolatban el szeretné mondani, hogy az még korábbi adatoknak a felmérésén alapult, most megtörténtek a kutak vizsgálatai, és a kettı eredmény nem mond egymásnak ellent. Borbély István polgármester kérdése, van-e a bányarobbantásoknak hatása a kutakra? Lencsés elmondta, nincs hatással a kutakra a bányarobbantás. elmondta, mindenki megkapta az anyagot, mely szerint a 3K 2002 Fémipari Kft. árajánlatot nyújtott be az orvosi rendelı védınıi bejárathoz a szélfogó építésére. A szerkezet porfestett hı-híd-mentes alumínium szerkezetbıl üvegezéssel,

9 9 egy db fotocellás mőködtetéső ajtóval, 2db kétszárnyú fix nyílószárnya pánikzárral ellátva, helyszíni szereléssel a rendelkezésre bocsátott rajzok szerint. Az ajánlat nem tartalmazza az esetleges kımőves és villanyszerelıi munkadíjat. A vállalási ár: Ft + Áfa. A munkát februári szereléssel tudják teljesíteni. Az árajánlat 3 hónapig érvényes. A kımőves munkákkal meg kell bízni a Siófoki céget. Pahola Géza képviselı javasolta elfogadásra a 3K 2002 Fémipari Kft. Polgárdi vállalkozó ajánlatát. Meg kell keresni a Vertikál Zrt-t és a kımőves munka elvégzésével bízza meg az önkormányzat bruttó Ft-ért. Borbély István polgármester kérte a képviselı-testület tagjait, aki egyetért fenti elıterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselı-testülete 10 igen szavazattal egyetértett fenti elıterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 219/2006. (XII. 18.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Védınıi szolgálat elıtti szélfogó építése. Polgárdi Város Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az új orvosi rendelı védınıi szolgálatának bejáratához a szélfogó elkészítésével megbízza a 3K 2002 Fémipari Kft-t az ajánlatában szereplı Ft+Áfa, azaz Kettımillió-egyszáztizenhétezer Ft+Áfa értékben. Az átalakításhoz szükséges kımőves munka elvégzésével a Vertikál Zrt-t bízza meg bruttó Ft, azaz bruttó Kettıszázezer forint összegben. Határidı: február 15. elmondta, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje szülési szabadságát tölti, a vezetıi feladatok ellátására megbízást kell adni, hiszen az intézmény vezetı nélkül nem tud mőködni. Az intézményvezetıvel történt egyeztetés alapján javasolta, hogy a testület bízza meg Czulák Henriettát a vezetıi feladatok ellátásával és a vezetıi pótlékát Ft összegben javasolta megállapítani. Borbély István polgármester kérte a képviselı-testület tagjait, aki fenti elıterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

10 10 Polgárdi Város képviselı-testülete 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 220/2006. (XII. 18.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjének kinevezése.. Polgárdi Város képviselı-testülete a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetésével december 1. napjától Czulák Henriettát az intézmény közalkalmazottját megbízza. A megbízott intézményvezetı vezetıi pótlékát Ft, azaz negyvenkilencezer forint összegben határozza meg. A megbízás idıtartama Kozári Erika intézményvezetı szülési szabadságának idıtartamáig terjed. Határidı: január 15. elmondta, Budapesti OVITAS Magyarország Informatikai Kft-tıl kapott az önkormányzat ajánlatot, mely szerint komplett ügyviteli és elektronikus ügyintézési modult építene ki a Hivatalban, ennek az ára kb. hat millió forint lenne. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat pénzügyi lehetıségei erre jelenleg nem adnak módot. Képviselıtestületi döntés kell arról, hogy Polgárdi Város Önkormányzata egyenlıre nem tudja az ajánlatot elfogadni. Pár év múlva az elektronikus ügyintézés bevezetése kötelezı lesz az önkormányzatok számára, akkor erre a kérdésre vissza kell térni. Borbély István polgármester kérte a képviselı-testület tagjait, aki egyetért fenti elıterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselı-testülete 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 221/2006. (XII. 18.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Elektronikus ügyintézési modul kiépítése. Polgárdi Város képviselı-testülete úgy döntött, hogy az OVITAS Magyarország Informatikai Kft. ajánlatát pénzügyi forrás hiányában nem tudja elfogadni. Határidı: január 15.

11 11 Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Borbély István polgármester az ülést órakor bezárta. Kmf. Borbély István polgármester Dr. Pintér György jegyzı Gáspár László képviselı Hembach Zoltán képviselı

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 3-án megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Marton

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV.,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. november 28-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: 1./. Általános Iskola és Óvoda hatékonyabb mőködésérıl szóló szakértıi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2009. január 08. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2009. január 08. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2009. január 08. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 30-án 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 16/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 66-75 TARTALOMJEGYZÉK 66/2008.(XII. 08.)

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 65 TARTALOMJEGYZÉK 65/2008.(XI.28.)

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme. (2351 Alsónémedi,

Részletesebben