22/07/2010 S140 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Csenger: Szennyvíztisztító építése 2010/S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "22/07/2010 S140 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Csenger: Szennyvíztisztító építése 2010/S 140-215426"

Átírás

1 22/07/2010 S140 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Csenger: Szennyvíztisztító építése 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Csenger Város Önkormányzata Ady E. u. 14. Figyelmébe: Apáti György polgármester 4765 Csenger MAGYARORSZÁG Tel Fax További információk a következő címen szerezhetők be: Prekub Ügyvédi Iroda Luther tér 11. fszt. 1. Figyelmébe: Dr. Prekub János ügyvéd 4400 Nyíregyháza MAGYARORSZÁG Tel Fax A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Prekub Ügyvédi Iroda Luther tér 11. fszt. 1. Figyelmébe: Dr. Prekub János ügyvéd 4400 Nyíregyháza MAGYARORSZÁG Tel Fax Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Regionális vagy helyi hatóság Általános közszolgáltatások Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Vállalkozási szerződés és kiviteli terv készítése szennyvíztisztító telep építésére FIDIC Sárga könyv szerint Csenger városban. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye Építési beruházás Tervezés és kivitelezés A teljesítés helye Csenger Városi közigazgatási területe. NUTS-kód HU323 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

2 Közbeszerzés megvalósítása II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Egyösszegű átalányáras típusú vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére, kiviteli terv készítésére FIDIC Sárga könyv szerint Csenger városban. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) , , , , II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Igen II.1.8) Részekre történő ajánlattétel II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség FIDIC Sárga könyv szerinti kivitelezés, kiviteli terv készítése ajánlatkérő által a dokumentációban átadott tender tervdokumentáció (indikatív terv) és érvényes vízjogi létesítési engedély alapján, vagy a kivitelező választása szerint a kivitelező által az ajánlati dokumentációban meghatározott megrendelői követelmények szerint készíttetett tervdokumentáció és beszerzett vízjogi létesítési engedély, valamint üzemeltetői hozzájárulás alapján, az alábbi létesítményjegyzék szerint: Biológiai tisztítótelep: 700 m3/d. Ezen belül: Technológia: 630 m3/d, Folyékony hulladék fogadás: 70 m3/d, Foszfor és nitrát eltávolítás: 700 m3/d, Üzemirányítás: 700 m3/d, Tisztított szennyvíz elvezetésére D200 KPE nyomóvezeték: 561 fm. Iszapkomposztáló telep kapacitása amelyre tervezve lett: 700 m3/d, komposztáló telepre érkező iszap mennyisége: 2 m3/d. D200 műanyag nyomóvezeték tisztított szennyvízelvezetés: 561 fm. Járulékos létesítmények (ivóvíz-, energiaellátás, zöldfelület, burkolatok, kerítés stb.) az ajánlati dokumentáció szerint. A részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza. A teljes mennyiség műszaki egységet képez, részajánlat tételére nincs lehetőség. II.2.2) Vételi jog (opció) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: 20 (a szerződés megkötésétől számítva) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmi kötbér, a vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés, illetve késedelmes hibakijavítás esetére, a dokumentációban részletezett feltételek szerint. Mértéke a dokumentáció 1. kötetében, az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében meghatározott kötbéralapra vetítve 0,2 %/nap, maximum külön-külön a késedelmes teljesítésre illetve hibakijavításra a kötbéralap 15 %-a. Meghiúsulási kötbér, a vállalkozó felróható meghiúsulás esetére a dokumentációban részletezett feltételek szerint. Mértéke az el nem végzett munka ellenértékének 20 %-a. Jólteljesítési garancia (jótállás), kötelező legkisebb időtartama a próbaüzem sikeres lezárásától számított 1 év, az ajánlatban vállalt, bírálati szempontot képező további maximum 1 év. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre ajánlattevő teljesítési biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 53. (6) bekezdésében szabályozott módon az ajánlattevő választása szerint ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. A teljesítési biztosíték mértéke késedelmi és a meghiúsulási kötbérre a Szerződés Elfogadott Végösszegének 5 %-a, amelynek a szerződéskötéstől a próbaüzem befejezéséig kell rendelkezésre állni. A teljesítési biztosíték mértéke a jótállási kötelezettségre a Szerződés Elfogadott Végösszegének 5 %-a, amelynek a jótállási idő kezdetétől a jótállási időszakot követően kibocsátott teljesítési igazolás (ÁSZF alcikkely) kézhezvételét követő 21. napig kell rendelkezésre állni. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ajánlatkérőként szerződő fél köteles az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított legkésőbb hatvan napon belül az ellenszolgáltatást teljesíteni, az

3 alábbiak szerint. Az Egyösszegű Ajánlati Árból tartalékkeretnek minősül ,- Ft azaz Négymillió forint, amelynek felhasználására az ajánlati dokumentáció ÁSZF Alcikkelye és a Szerződéses Megállapodás feltételei az irányadóak. A Szerződéses Ár összegének finanszírozása 85 %-ban KEOP Támogatásból valósul meg. Ezért a Megrendelő a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás díját, a szolgáltatás maradéktalan, teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően benyújtott számla ellenében, a Kbt (3) bekezdésében meghatározott 60 napos határidő figyelembe vételével a következő módon téríti meg. A Megrendelő a Vállalkozó számlájának kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül a számla 15 %-át, valamint az ÁFA összegét átutalja a megbízott szerződésben megadott számlájára. A fennmaradó összeget, melyet KEOP támogatás fedez a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint a KEOP Közreműködő Szervezete útján kerül kiegyenlítésre. A Támogatást a Megrendelő hiánytalanul beérkezett Kifizetési Kérelme alapján a megfelelő dokumentáció benyújtását követő 30 napon belül a Vállalkozó szerződésben megadott számlájára a Közreműködő Szervezet átutalja. Szállítói kifizetésre kerül sor a 281/2006. Kormányrendelet 19. (4) bekezdés b) pontjának megfelelően. Az ajánlatkérő az ajánlatában nyilatkozhat, hogy előleg fizetésére igényt tart-e. Az előleg mértéke a Szerződéses Ár 10 %-a lehet, amelyet előlegszámla alapján a Közreműködő Szervezet folyósít és amelyet az előleg kifizetése után esedékessé váló számla ellenértékének támogatott részébe történő beszámítással kell visszafizetni. Előleg igénylése esetén ajánlattevő annak összegével azonos előleg visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani. Ajánlattevő részszámlázásra jogosult, a projekt kifizetési tervvel és a műszaki ütemtervvel összhangban álló számlázási ütemezés szerint, amelyet nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követően a Mérnök útján terjeszt be a dokumentáció FIDIC Általános Szerződéses Feltételei szerint. A részletes fizetési feltételeket, a projekt kifizetési tervvel és a műszaki ütemtervvel összhangban álló számlázási ütemezést a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A finanszírozás az építtetői fedezetkezelésnek az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben rögzített szabályai szerint valósul meg, az ajánlati dokumentációban elhelyezett szerződéses megállapodásban részletezett feltételek szerint. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy követelmény. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? Igen Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint az építőipari kivitelezéséről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet. A KEOP Pályázati felhívás és Pályázati útmutató előírásai. III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll: a) az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt bármely alvállalkozójával vagy az eljárásba bevont bármely erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban, 61. (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll; vagy b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) bármely alvállalkozójával szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban, vagy a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg - a 71. (1) bekezdésének b) pontja esetében - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezete esetében az Ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy a Kbt. 62. (1) bekezdésének a) pontjában megfogalmazottak fennállnak, illetve aki jelen eljárás során a Kbt. 62. (1) bekezdésének b) pontjában megfogalmazottakat elköveti. Az igazolás módja: 1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a teljesítésbe bevonni kívánt erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozni köteles arról, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bek. a)-d) pontjainak hatálya alá, illetőleg azok hiányát jogosult igazolni is az ajánlatban. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek) a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek - ha az ajánlatban nem igazolta - nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. (2)-(5) bekezdés és a 63/A. (1) bekezdése szerint kell majd igazolnia, hogy nem tartozik a fent meghatározott kizáró okok hatálya alá. 2. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz

4 igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzések Tanácsa által a kizáró okok igazolására ben a Közbeszerzési Értesítő 111. számában közzétett útmutatóra. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó által: 1. a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebben kiállított eredeti, vagy hiteles másolati - bankszámlaszámokat is tartalmazó- igazolást arra vonatkozóan, hogy: mióta vezeti az adott bankszámláját, volt-e 15 napot meghaladó sorban állás a nyilatkozat kiadását megelőző 2 évben, rendelkezik-e hitelkapcsolattal, amennyiben igen, úgy hitel visszafizetési kötelezettségének rendben és határidőben eleget tett-e. Amennyiben nem rendelkezik hitelkapcsolattal, úgy az erről szóló kifejezett banki nyilatkozat szükséges. 2. a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző, utolsó 3 lezárt üzleti évek számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit egyszerű másolatban. Abban az esetben, amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat csatolása szükséges az előző 3 lezárt üzleti év adatairól a minimumkövetelmények 2.a. és 2.b. pontjaiban kért adatok, vagyis minden ott leírt adat és adatelem megadásával. 3. a Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatot az előző 3 évben (2007., 2008., 2009.) a közbeszerzés tárgya szerinti (szennyvíztisztító telep építése, vagy bővítése, tervezéssel együtt) nettó forgalmáról évenkénti bontásban. 4. Annak pénzintézettől származó vagy egyéb hitelt érdemlő módon történő igazolása, hogy a szerződésben meghatározott teljesítés (a teljesítés szakaszolása esetén a legnagyobb értékű részteljesítés) anyagköltség és munkadíj forrása az ajánlattevő rendelkezésére áll, vagy rendelkezésére fog állni.. (Kbt. 66. (1) d) pont; 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8/A. (1)a) pont). A legnagyobb értékű részteljesítést és az arra eső, itt meghatározott teljes költség összegét a dokumentáció 1. kötet, 1. jegyzék alapulvételével kell az igazolásban meghatározni. Ajánlatkérő annak igazolására, hogy az előírt fedezet az ajánlattevő rendelkezésére áll, vagy rendelkezésére fog állni, az alábbi igazolásokat fogadja el: pénzintézet(ek)től származó, szabad felhasználású pénzeszközökről szóló, nyilatkozat, illetve, pénzintézet(ek)től származó, visszavonhatatlan - az alkalmassági feltételnek megfelelő tartalmú - banki hitelígérvény vagy szerződésben biztosított, igénybe vehető hitel, likvid értékpapír esetében annak értékéről szóló pénzintézeti nyilatkozat. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik (a Kbt. 4. 3/E pontjával összhangban), csatolandó a Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) is. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója ha: 1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik bankszámláján a nyilatkozat kiállítását megelőző 2 évben 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő, illetve hitelkapcsolat esetén a hitel visszafizetési kötelezettségének rendben és határidőben nem tett eleget. 2.a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év mindegyikében negatív volt. 2.b az alábbiakban felsorolt mutatószámainak számtani átlaga az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan nem érik el legalább a megjelölt értéket: 1. mutató: Likviditási mutató: 1,0 2. mutató: Tőke ellátottság: 0,25 A mutatók számítási módszere a következők szerint történik: 1. mutató: forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek 2. mutató: saját tőke/összes forrás 3. az előző 3 évben (2007., 2008., 2009.) a közbeszerzés tárgyának (szennyvíztisztító telep építése, vagy bővítése, tervezéssel együtt) forgalma nem éri el összesen a nettó HUF-ot. 4. a szerződésben meghatározott teljesítés (a teljesítés szakaszolása esetén a legnagyobb értékű részteljesítés) anyagköltsége, gépköltsége és a munkadíj forrása, de legalább HUF az ajánlattevő rendelkezésére áll, vagy rendelkezésére fog állni. Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) szerinti alvállalkozójának, valamint a közös ajánlattevőknek az 1, 2.a és 2.b pontok tekintetében külön-külön (önállóan) kell megfelelniük, a 3. és 4. pontok tekintetében pedig együttesen. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó által: 1. a Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónap legjelentősebb, fővállalkozóként, vagy generálkivitelezőként befejezett, műszaki átadás-átvétellel átadott és

5 üzembe helyezett referenciáinak az ismertetését a minimumkövetelményekben foglaltak igazolására. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő referenciákra. Az ismertetett referenciák igazolását a Kbt. 68. (2) bekezdésének megfelelően eredeti vagy hiteles másolati példány csatolásával, illetve a törvényben foglaltakon túl az alábbiak megadásával: a kezdési és a befejezési határidő pontos megjelölése (naptári nap), a munka jellege (fővállalkozói, generálkivitelezői, konzorciumi teljesítés), a saját teljesítés pontos leírása (munkarészek, mennyiségek, értékek megnevezésével), a főbb műszaki paraméterek (kapacitás, Európai Uniós forrásból való megvalósulás és minden olyan adat, amiből az alkalmasság megállapítható), felvilágosítást adó személy neve és telefonszáma. 2. a Kbt. 67. (2) bekezdés b) pontjának alapján a kivitelezés elvégzéséhez és a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki felszereltségének (eszközeinek, berendezéseinek), illetőleg azok típusának a bemutatását, a rendelkezési jog és az üzemképesség megjelölésének megadásával. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú műszaki felszereltségre. 3. a Kbt. 67. (2) bekezdés d) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év (2007., 2008., 2009.) átlagos statisztikai állományi létszámának bemutatását a minimumkövetelményeknek megfelelően. 4 a Kbt. 67. (2) bekezdés c) és e) pontjai alapján a vezető tisztségviselőjének, valamint azoknak a szakembereknek és vezetőknek a bemutatását, akik a beruházás teljesítéséért felelősek, illetve akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlatba csatolandó a szakember saját kezű aláírásával ellátott szakmai önéletrajz eredeti példánya, a képzettséget igazoló dokumentum hiteles másolati példánya, valamint - akiknél meghatározott követelmény- a hatósági nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumok közjegyző által hitelesített másolati példánya. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik (a Kbt. 4. 3/E pontjával összhangban), csatolandó a Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) is. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha nem rendelkezik: 1.a az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban megvalósított, befejezett komplex, műszaki átadás-átvétellel lezárt, összesen legalább nettó HUF értékű szennyvíztisztító telep építési, vagy bővítése referenciákkal (maximum 3 db munka, amelyek mindegyike legalább nettó HUF értékű), melyből legalább egy munka esetében minimum 700 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep építés, vagy bővítés valósult meg komposztáló telep építésével, illetve tervezéssel együtt. 1.b. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónap befejezett és műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább 1 db bármilyen tárgyú mélyépítési referenciával, amely értéke eléri a nettó HUF-ot és Európai Uniós társfinanszírozással valósult meg. Az ajánlatkérő a közös vállalkozásban (konzorcium tagjaként) teljesített referencia esetében csak a saját teljesítés értékét, azaz a tag általa teljesített munkarészeket, mennyiségeket és értékeket fogadja el. 2. a kivitelezés elvégzéséhez szükséges alábbi műszaki és technikai felszereltséggel: min. 400 m² zsalurendszer, min. 2 db vibrátor beton bedolgozásához (minimum 1 kw teljesítményű), min. 1 db földmunkagép (minimum 60 kw teljesítményű), min. 1 db tömörítőgép (minimum 2 kw teljesítményű). 3. vizsgált 3 év (2007., 2008., 2009.) valamelyikében legalább 25 fő átlagos statisztikai létszámmal. 4.a. 1 fő vízgazdálkodási építmények szakterületén foglalkoztatott "A" kategóriás felelős műszaki vezetővel, aki min. 5 éves szennyvíztisztító telep építési/bővítési gyakorlattal rendelkezzen és a kamarai névjegyzékben szerepel a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 2.1. pontja szerint (MV-VZ/A), 4.b. 1 fő épületek, építmények szakterületén foglalkoztatott "A" kategóriás felelős műszaki vezetővel, aki min. 5 éves magasépítési gyakorlattal rendelkezik és a kamarai névjegyzékben szerepel a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. rész 1. pontja szerint (MV-Ép/A), 4.c. 1 fő építmények szakterületén foglalkoztatott felelős műszaki vezetővel, aki min. 5 éves gyakorlattal rendelkezik és a kamarai névjegyzékben szerepel a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. rész 5. pontja szerint (MV-Ép/ÉG), 4.d. 1 fő építmények szakterületén foglalkoztatott felelős műszaki vezetővel, aki min. 5 éves épületvillamossági gyakorlattal rendelkezni és a kamarai névjegyzékben szerepel a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. rész 6. pontja szerint (MV-Ép/ÉV), 4.e. 1 fő felsőfokú minőségügyi szakmérnöki végzettséggel és legalább 5 éves építési beruházások megvalósítása során minőségirányítási szakmai tapasztalattal rendelkező szakember. 4.f. 1 fő VZ-T tervezői jogosultsággal, legalább 5 év víziközművek tervezése területén szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert. Valamennyi a 4.a-4.f. pontban felsorolt szakemberrel szemben követelmény a magyar nyelv tárgyalóképes ismerete. Egy szakember csak egy pozícióba jelölhető. Közös ajánlattevőknek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak együttesen kell megfelelniük a fenti alkalmassági minimumkövetelményeknek. III.2.4) Fenntartott szerződések

6 III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft). Súlyszám 5 2. Környezetvédelmi terv teljessége és megalapozottsága. Súlyszám 3 3. A III.1.1. pontnál (1 év) hosszabb időtartamra vállalt jótállási kötelezettség hónapokban. Súlyszám 2 IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Ár HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti bruttó árát a lebonyolító OTP számú folyószámlájára történő átutalással kell megfizetni "Csenger szennyvíztisztító telep kiviteli tender dokumentáció ára" közleménnyel, a dokumentáció megküldésére vagy átvételére az erről szóló banki átutalási bizonylat másolatának benyújtását követően kerülhet sor. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. (4) bekezdése irányadó. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. A dokumentáció a II. melléklet szerinti helyről elektronikus úton igényelhető. Az igénylés beérkezését és az ellenérték megfizetésének igazolását követő munkanapon - az igénylés szerint - a dokumentáció postai úton megküldésre kerül vagy a lebonyolító címén átvehető. Az átvételre munkanapokon 8:00 óra és 14:00 óra között van lehetőség. Közös ajánlattevők közül elegendő, ha a dokumentációt az egyik megvásárolja. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő :00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Időtartam napokban 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely Csenger Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, MAGYARORSZÁG 4765 Csenger, Ady E. u. 14. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen A Kbt. 80. (2) bekezdése alapján meghatározott személyek. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Igen kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:

7 KEOP számú projekt Csenger Város szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósítására. VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK VI.3).1. Az eredményhirdetés és a szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetés tervezett időpontja: ben (15:00), helye: Prekub Ügyvédi Iroda MAGYARORSZÁG 4400 Nyíregyháza, Luther tér 11. fszt. 1. A szerződéskötés tervezett időpontja: szeptember 30. VI.3).2. Ajánlati Biztosíték Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege: HUF; azaz Hárommillió forint. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással Csenger Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt. VI.3).3. Kiegészítő tájékoztatás A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt (1)-(6) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. Időpontja: ben (10:00). Találkozási hely: Csenger Város Polgármesteri Hivatala, Csenger Ady E. u. 14. VI.3).4. Ajánlatok benyújtása az ajánlatokat írásban és zártan, az I.1) pontban/a.iii. mellékletben megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli, az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 70. (2) bek.). VI.3).5. Minősített ajánlattevők A minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint. VI.3).6. Az ajánlatok értékelése Részszempontonként adható pontszám: 1-10-ig, két tizedesjegyig kerekítve. 1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat: (É/L) x 10 = ÉP ahol L= legjobb tartalmi elem mennyisége. É= értékelt tartalmi elem mennyisége. ÉP= értékelt tartalmi elem pontszáma. Környezetvédelmi terv teljessége és megalapozottsága: Az értékelés módszere a sorbarendezés. A legelőnyösebb ajánlat a maximális pontszámot kapja (10 pont), a leggyengébb ajánlat pedig a minimális pontszámot (1 pont), a kettő között lineáris a pontkiosztás. A pontok meghatározása úgy történik, hogy az ajánlatkérő által felkért szakértő(k) megindokolt szakvéleménye alapul vételével a bíráló bizottság az adott részszemponton belül résztervenként megfogalmazott három-három értékelési szempontnak (dokumentáció 1. kötet 18. pont) megfelelően megvizsgálja az ajánlatokat és résztervenként helyezési számot oszt ki, vagyis minden egyes résztervre megállapítja az egyes ajánlatok egymáshoz viszonyított sorrendje szerinti helyezési számokat. Az így kiosztott helyezési számokat a bírálati részszemponton belül összesítik, melynek alapján az minősül előnyösebb ajánlatnak, amelynek az összesített helyezési száma alacsonyabb. A maximális pontszámot a legalacsonyabb összesített helyezési számú, a minimális pontszámot a legmagasabb összesített helyezési számú ajánlat kapja. A kettő között (kettőnél több érvényes ajánlat értékelése során) az alábbi képlet szerint történik a pontok kiosztása: P= Avizsgált - Alegrosszabb x (Pmax - Pmin) + Pmin. Alegjobb - Alegrosszabb. Ahol: P: a rész-szempont pontszáma. Pmax: a pontskála felső határa.

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:361513-2009:text:hu:html HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:410384-2011:text:hu:html HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Közbeszerzési útmutató 2. segédlet FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Tartalom Az építési beruházásokra vonatkozó szabályok, mintadokumentumok a FIDIC 3 szerződéses feltételek szerinti

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Építési munkák 2010/S 252-387959 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Építési munkák 2010/S 252-387959 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387959-2010:text:hu:html HU-Budapest: Építési munkák 2010/S 252-387959 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail:hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436503-2014:text:hu:html Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227646-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások 2015/S 102-185986. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások 2015/S 102-185986. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások 2015/S 102-185986 Ajánlati/részvételi felhívás 2004/18/EK irányelv Szolgáltatásmegrendelés I. szakasz: Ajánlatkérő I.1)Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EURÓAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben