NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK"

Átírás

1 A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, február 16. Nagymányok, február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú r e n d e l e t Az önkormányzat évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymányok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23 - ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nagymányok Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetése 2.

2 (1) 123 A Képviselő-testület az Önkormányzat évi a) költségvetési bevételi át E Ft-ban b) költségvetési kiadási át E Ft-ban c) költségvetési többlet 72040E Ft-ban d) a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 21660E Ft-ban ebből: működési célú pénzmaradványt 21660E Ft-ban felhalmozási célú pénzmaradványt 0E Ft-ban e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 41111E Ft-ban ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit E Ft-ban a felhalmozási célú műveletek bevételeit 41111E Ft-ban finanszírozási célú műveletek kiadásait E Ft-ban ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait 18820E Ft-ban a felhalmozási célú műveletek kiadásait E Ft-ban f) költségvetésének bevételi főösszegét EFt-ban g) költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A működési célú bevételi és kiadási okat mérlegszerűen a 2.a) számú, a felhalmozási bevételi és kiadási okat mérlegszerűen a 2.b) számú melléklet tartalmazza. 3. (1)A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási(beruházási) kiadások a feladatonkénti, célonkénti részletezését a 3. számú melléklet szerint határozza meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások a feladatonkénti, célonkénti részletezését a 4. számú melléklet szerint határozza meg. 4. (1)A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg. 1 a a 12/2012. (IX.6.) sz. rendelet 2 a a 15/2012. (XI.1.) sz. rendelet 3 a az 5/2013. (III.29.) sz. rendelet

3 (2) A képviselő testület az önkormányzat költségvetésében szereplő saját bevételeinek részletezését - az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. számú melléklet szerint határozza meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. számú melléklet szerint határozza meg. 5. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait projektenként a 8. számú melléklet szerint határozza meg. 6. A képviselő-testület az önkormányzat (mint önálló jogi személy) bevételeit és kiadásait-csoportonként, kiemelt onként -, éves engedélyezett létszám át, közfoglalkoztatottak létszámát a 9. számú melléklet szerint határozza meg. 7. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait- csoportonként, kiemelt onként éves engedélyezett létszám át, közfoglalkoztatottak létszámát a 10. számú melléklet szerint határozza meg, (2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt ok, valamint a választási eljárásról szóló évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. 8. A képviselő-testület az önállóan működő intézmény II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ - bevételeit és kiadásait- -csoportonként, kiemelt onként -, éves engedélyezett létszám át, közfoglalkoztatottak létszámát a 11. számú melléklet szerint határozza meg. 9. (1) Az Önkormányzat évi költségvetésének a) általános tartaléka 1000eFt a/ működési céltartaléka 0 eft b) felhalmozási céltartaléka 0 eft c/ államháztartási céltartaléka 0 eft

4 (2) A képviselő-testület a 500E. Ft-ot meg nem haladó mértékű működési és felhalmozási tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) A képviselő-testület az önkormányzat évi -felhasználási tervét a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. (4) A képviselő-testület az önkormányzat évi tervezett közvetett támogatásait a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtandó évi szociális ellátások részletezését a 14. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését - évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 10. A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő jogcímek esetében van lehetőség: - személyi juttatások teljesítése közül a megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak, - elszámolásra kiadott összegek, a kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre kiadott összegek, - készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre fordított összeg, - reprezentációs kiadásra, - kiküldetési kiadásokra, - társadalmi- és szociálpolitikai juttatásokra, gyermekvédelmi támogatásra, közműfejlesztési támogatásra fordított összegek. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 11. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. (2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében maximum évi 95433E. Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, melyet legfeljebb 1 éves időtartamra folyószámla hitel formájában veheti fel. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak E Ft értékhatár alatti - a bankszámla-szerződésben rögzített évi kondíciókkal történő - aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú éven belüli hitel felvételére.

5 (4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. 12. (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. (3) A jóváhagyott bevételi ain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű -módosítás után - működési feladatai ellátására használhatja fel. (4) A költségvetési szerv a személyi juttatások ából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve -maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti ának megállapításakor számításba vett létszám- vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok 13. A helyi önkormányzat, a II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ megállapodás alapján - gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. 14. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Előirányzatok megváltoztatása 15. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek ait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány -módosítási hatáskörébe tartozó okat.

6 (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 16. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási ai év közben megváltoztathatóak. (2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az ok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási ok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 17. (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. Költségvetési szervek pénzmaradványa 18. (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. IV. FEJEZET

7 LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 19. (1) A képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét az intézményi kiemelt személyi juttatások on belül 100 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és egészségügyi hozzájárulást is magába foglalja (2)A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a polgármesteri hivatal címen, kiemelt személyi on belül, 200E Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és egészségügyi hozzájárulást is magába foglalja. (3) A Képviselő-testület a közalkalmazottakat, illetve a munkaszerződéssel alkalmazottakat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét az önkormányzat (mint önnáló jogi személy) kiemelt személyi juttatások on belül 100 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és egészségügyi hozzájárulást is magába foglalja V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 20. (1) E rendelet február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási okon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. Nagymányok, február 15. Karl Béla polgármester dr. Sebestyén István aljegyző

8 1. számú melléklet 456 Nagymányok Város Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege Megnevezés A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eft eft I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Működési célú hozam-kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Iparűzési adó Illetékek 2.3. Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.4. Bírságok, díjak pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Közhatalmi bevételek Működési támogatások Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított működési célú ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a a 12/2012. (IX.6.) sz. rendelet 5 a a 15/2012. (XI.1) sz. rendelet 6 a az 5/2013. (III.29.) sz. rendelet

9 4.5. Helyi önk. által fennt. Előadó-műv. Szervezetek támogatása 4.6. ÖNHIKI támogatás Egyes szociális feladatok támogatása Egyéb Központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Eu támogatás 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülése Működési célú kölcsön visszatérülése II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés értékesítése, felhalmozási célú kamat, árfolyam nyereség 2. Felhalmozási támogatások Központosított fejlesztési ok Fejlesztési támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 0 0 A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló I. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek II. Hitelek felvétele

10 1. Működési célú hitel felvétele Rövidlejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek felvétele III. Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú 2. Felhalmozási célú IV. Betét visszavonásából származó bevétel Működési célú 2. Felhalmozási célú Finanszírozási bevételek össz. (B+C/I.+II.+III.+IV.) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C) Megnevezés D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás (kamat nélkül) Működési célú kamatkiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre Társadalom- és szociálpolitikai kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány Finanszírozási kiadás a. Tervezett maradvány b. Általános tartalék c. Céltartalék II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Beruházási kiadások (áfával)

11 2. Felújítási kiadások (áfával) Eu projektek kiadásai 4. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Fejlesztési célú kamatkiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 10.Felhalmozási célú tartalékok, maradvány 0 0 a. Tervezett maradvány b. Általános tartalék c. Céltartalék D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások I. Értékpapírok vásárlásának kiadásai Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások II. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövidlejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése Rövidlejáratú hitelek törlesztése 1.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése III. Kötvények beváltása, visszavásárlása Működési célú kötvény beváltása 2. Felhalmozási célú kötvény beváltása IV. Betét elhelyezése Működési célú 2. Felhalmozási célú E. Finanszírozási kiadások össz (E/I.+II.+III+IV.) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E)

12

13 2.a. számú melléklet 7 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Ezer forintban Működési bevételek Működési kiadások Megnevezés Megnevezés Intézményi működési bevétel Személyi juttatás Önkormányzatok sajátos Munkaadót terhelő járulékok, szociális működési bevétele hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi és egyéb folyó kiadás (működési kamatkiadás nélkül) Működési támogatások Működési célú kamatkiadás Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kölcs. visszatérül. 0 0 Működési célú pe.átadás ÁH-n kívülre Társadalom és szociálpolitikai kiadások Működési célú tartalék Előző évi műk. C. pm. átadás 789 Összes költségvetési működési Összes költségvetési működési kiadás bevétel Működési célú hitel, előző évi Működési célú hitel törlesztése pm Működési bevételek főösszege Működési kiadások főösszege a az 5/2013. (III.29.) sz. rendelet

14 2.b. számú melléklet 8 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Megnevezés Megnevezés Felhalmozási és tőkejellegű Beruházási kiadások bevételek Felhalmozási támogatások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási bevételek Eu projekt kiadásai Fejlesztési kamatkiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási c. pe.átadás ÁH-n kívülre Felhalmozási célú tartalék 0 0 Összes költségvetési Összes költségvetési felhalmozási felhalmozási bevétel kiadás Felhalmozási célú hitel felvétel, Felhalmozási célú hitel törlesztése pénzmaradvány Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások főösszege főösszege Bevételek főösszege Kiadások főösszege a az 5/2013. (III.29.) sz. rendelet

15 3. számú melléklet 9 Nagymányok Város Önkormányzatának Felhalmozási (beruházási) kiadások a feladatonként, célonként Feladat Nm 040/21 telek vásárlás Nm 040/20 legelő 500 Ipari park vízjogi engedély 572 Templomtér és Rákóczi u. beruházás Brikettgyár telek, épület, építmény Számítástechnikai berendezés 531 Béke utca játszótér, sétány Erkel utca játszótér, sétány 7045 Összesen: számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának Felújítási kiadások a feladatonként, célonként Feladat Közvilágítás Posta épület felújítás (falumegújítási pályázat Összesen sorszám 5. számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei MEGNEVEZÉS Évek után ezer Ft Összesen 7=( ) ÖKIF sz. éven túli beruházási hitel sz. éven túli beruházási hitel ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG a az 5/2013. (III.29.) sz. rendelet

16 6. számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához ezer Ft Bevételi jogcímek évi Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 0 3. Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek Részvények, részesedéssel értékesítése 0 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 0 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának 2012 évi. Adósságot keletkeztető fejlesztési céljai ezer Ft Sorszám Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE 0 8. számú melléklet 1011 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait projektenként Projekt megnevezése Bevételei Kiadásai TIOP ezer Ft Összesen a a 12/2012. (IX.6.) sz. rendelet 11 a a 15/2012. (XI.1.) sz. rendelet

17 9. számú melléklet 12 Önkormányzat (mint önálló jogi személy) bevételei és kiadásai -csoportonként, kiemelt onként Megnevezés A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eft eft I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Működési célú hozam-kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Iparűzési adó Illetékek 2.3. Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.4. Bírságok, díjak pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Közhatalmi bevételek Működési támogatások Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított működési célú ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önk. által fennt. Előadó-műv. Szervezetek támogatása 4.6. ÖNHIKI támogatás Egyes szociális feladatok támogatása Egyéb Központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Eu támogatás 12 a az 5/2013. (III.29.) sz. rendelet

18 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülése Működési célú kölcsön visszatérülése II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés értékesítése, felhalmozási célú kamat, árfolyam nyereség 2. Felhalmozási támogatások Központosított fejlesztési ok Fejlesztési támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 0 0 A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló I. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek II. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövidlejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek felvétele III. Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú 2. Felhalmozási célú IV. Betét visszavonásából származó bevétel Működési célú 2. Felhalmozási célú

19 Finanszírozási bevételek össz. (B+C/I.+II.+III.+IV.) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C) Megnevezés D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás (kamat nélkül) Működési célú kamatkiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre Társadalom- és szociálpolitikai kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány a. Tervezett maradvány b. Általános tartalék c. Céltartalék 12. Finanszírozási kiadás II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Beruházási kiadások (áfával) Felújítási kiadások (áfával) Eu projektek kiadásai 4. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Fejlesztési célú kamatkiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 10.Felhalmozási célú tartalékok, maradvány 0 0 a. Tervezett maradvány b. Általános tartalék c. Céltartalék D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások I. Értékpapírok vásárlásának kiadásai Működési célú kiadások

20 2. Felhalmozási célú kiadások II. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövidlejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése Rövidlejáratú hitelek törlesztése 1.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése III. Kötvények beváltása, visszavásárlása Működési célú kötvény beváltása 2. Felhalmozási célú kötvény beváltása IV. Betét elhelyezése Működési célú 2. Felhalmozási célú E. Finanszírozási kiadások össz (E/I.+II.+III+IV.) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E)

21 10. számú melléklet 13 Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásait -csoportonként, kiemelt onként Megnevezés A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eft eft I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díj 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Egyéb sajátos működési bevétel 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek* Eu támogatás 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Működési célú kölcsön visszatérülése 7. Finanszírozás II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. Kívülről 3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló a az 5/2013. (III.29.) sz. rendelet

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról (a 6/2015.(III.2) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIV. (LII.) évfolyam 1. szám 2014. február 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 1/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben