KÖZHASZNÚ JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2008.12.31."

Átírás

1 FİKEFE Kht Bp. Laky A. u Adószám: Cégjegyzés: KÖZHASZNÚ JELENTÉS Keltezés: április 17. Szili Károly ügyvezetı igazgató - 1 -

2 A FİKEFE REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÓ IPARI NONPROFIT KFT ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A Kft. jogutódja az 1949-ben alapított Fıvárosi Kefe és Seprőgyártó Vállalatnak, mely tıl korlátolt felelısségő társaságként mőködött, mint célszervezet tıl KHT társasági formában mőködött, majd vel a cégtörvénynek megfelelıen újra átalakult. A177/2005. (IX.2.) Korm.rendelet és a 15/2005. (IX.2.) FMM rendelet alapján a FİKEFE Kht ban három évre szóló Védett Szervezeti Szerzıdést kötött a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal és a Fıvárosi Munkaügyi Központtal a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatására. A Védett Szervezeti Szerzıdés alapján a társaság évente támogatási kérelmet nyújt be az SZMM-hez, mely alapján 2008-ban eft rehabilitációs költségtámogatásban részesült. Szervezetileg a társaság három gyáregységre tagozódik: -FİKEFE gyáregység -Rehabit gyáregység és -Savaria gyáregység A Nonprofit tövény elıírása alapján közhasznú társaságnak közhasznúsági jelentés elkészítésével kell számot adnia a végzett tevékenységérıl. A közhasznúsági jelentés tartalma a következı: I. A számviteli beszámoló, II. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatás, III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás, IV. A cél szerinti juttatások kimutatása, V. A kapott támogatások kimutatása, VI. A Kht. vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás, VII. A közhasznú tevékenységrıl szóló szöveges beszámoló - 2 -

3 I. A számviteli beszámoló A közhasznú tevékenység folytatása mellett a közhasznú. társaság vállalkozási tevékenységet is végezhet, ha e tevékenység nem veszélyezteti a közhasznú tevékenységet, hanem kiegészíti és elısegíti azt. A közhasznú. társaság közhasznú tevékenységének eredményét, valamint a vállalkozási tevékenység adózott eredményét tıkeváltozásként köteles kimutatni. A közhasznú. társaság költségelszámolása tekintettel a termelı tevékenységre elsıdlegesen a számlaosztályban történik. Az 5-ös számlaosztályba másodlagosan könyvelünk. A felmerült költségek havonta a 8-as számlaosztályba kerülnek átvezetésre. 1.) A FİKEFE Kft. a befektetett eszközök besorolásánál és nyilvántartásánál a következık szerint jár el: A befektetett eszközök számbavétele és értékelése a beszámolóban a halmozott elszámolt amortizációval csökkentett bruttó értéken, vagyis nettó értéken történik. Az értékcsökkenést naptári napra havonta számoljuk el. A Kft befektetett eszközeinél az értékcsökkenés lineáris leírási módját alkalmazza. Azon eszközöknél, melyek az Ft-os egyedi beszerzési értéket nem haladják meg egyösszegő leírást alkalmazunk. Az eszköz "0" nettó értékben továbbra is nyilvántartásban marad. Meglévı eszközeink teljes egészében a közhasznú tevékenységet szolgálják. 2.) A forgóeszközök között szerepelnek a készletek. Az eszközei közül az anyagokat mérlegelt átlag beszerzési áron értékeljük. A saját termeléső készleteink értékelésénél a tényleges ráfordítást tartalmazó árainkat a piaci értékre korrigáljuk. 3.) A követelések vevıi tartozást, dolgozók lakáskölcsön tartozásit, dolgozókkal szembeni követeléseket és a költségvetési juttatás 2008.évre járó ki nem utalt részét tartalmazzák A pénzeszközök között a pénztári és banki pénzkészleteket tartjuk nyilván. A jegyzett tıke tartalma: a jegyzett tıke a tıketartalék az eredménytartalék 4.) Saját tıke elemei Éves tıkeváltozás Az elızı üzleti év folyamán a tulajdonosi jogokat akkor még gyakorló Országos Foglalkoztatási Közalapítvány eft-ot, mint Tulajdonosi tıkejuttatást adott a - 3 -

4 társaságnak, ezzel is segítve a két becsatlakozó gyáregység informatikai beillesztését az akkor még Kht-ba. Társaságunk 2007-ben ezt az összeget tıkeemelésként vette számba könyveiben. Mivel az említett összeg a Cégbíróságon a jegyzett tıke növekményeként nem került bejegyzésre, ezért évben korrigáltuk a jegyzett tıke állományát könyveinkben. A eft az egyéb bevételek között került elszámolásra. Tekintettel az összeg mértékére nem vált szükségessé az elızı évek, harmadik oszlopos módosítása. Az eredménytartalék növekedésének forrása az elızı idıszak eredmény felosztása. A Kft. eredménye: Közhasznú tevékenységbıl eft Vállalkozási tevékenységbıl eft 5.) A Kft. céltartalékot a várható kötelezettségekre eft összegben képzett. Ebbıl az elızı évi képzés eft, a 2008-as év terhére képzett céltartalék eft. A 2006.és évi rehabilitációs támogatás igénylésének ellenırzése során a SZMM. által ellenırzéssel megbízott MONETA Kft. jelentése szerint fenti összeget jogalap nélkül igényeltük. Az összeg nagyságát és néhány elemének jogosságát a Kft. kifogásolja. A SZMM határozatot hozott a támogatás és kamatainak visszafizetésére. A határozatot bíróságon megtámadtuk, de az óvatosság elvének értelmében az ellenırzési jelentésben megkifogásolt összegekre és kamataira a könyvvizsgáló javaslata alapján megképeztük a céltartalékot.. 6.) A kötelezettségek:hosszú- és rövid lejáratú kötelezettségeket tartalmaznak. Hosszú lejáratú hiteleink teher gépjármő vásárlásának még meglévı kötelezettségét tartalmazzák. Rövid lejáratú kötelezettségek között forgóeszköz finanszírozó bankhitel, tárgy évet terhelı bér- és járulék terhek találhatók. 7.) Passzív idıbeli elhatárolásként költségek, valamint elızı évek pályázati támogatásból megvalósult beruházásai után költségként elszámolásra nem került értékcsökkenési leírás címén a következı összegek évi támogatásból elhatárolás eft évibıl eft évibıl eft évibıl eft évibıl eft évibıl eft évibıl eft évibıl eft évibıl eft - 4 -

5 2008.év társasági adó kötelezettség Adózás elıtti eredmény Csökkentık Écs leírás össz Növelı Céltart képzés Écs Jogerıs hat.kés.pótlék 353 leírt követelés össz Adóalap Kedvezm bevételi arány számítás: Összes bevétel (közh.eredm) Közhasznú bevétel " Kedvezm.arány ,43% Adóalap közhasznú része Adóalap nem közhasznú része Adó kötelezettség Közhasznú adóalap adója 16% adó kedvezmény Nem közh.adóalap adója 16% fizetendı adó 409 Saját tıke növekmény Adózás elıtti eredmény Adófizetési kötelezettség -409 Adózott eredmény Adómentesen képz.eredmény Adózottan képzıdött

6 II. Költségvetési támogatások felhasználása. A FİKEFE Kft. a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal és a Fıvárosi Munkaügyi Központtal a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatására Védett Szervezeti Szerzıdést kötött. A szerzıdés alapján 2008-ban eft rehabilitációs költségtámogatásban részesült a Kft. A támogatás felhasználását az 1.számú melléklet.tartalmazza. III. Vagyon felhasználása Nyitó állomány Elızı évi eredmény Elızı évi tıkeemelés módosítás Tárgy évi eredmény IV. Cél szerinti juttatások A Kft. munkalehetıséget biztosít a megváltozott képességő dolgozók foglalkoztatására. Egyénenkénti egyedi vagy speciális támogatásban senki nem részesült. V. Kapott támogatások. Kapott támogatásként a 2008.évben beruházási pályázaton elnyert támogatás és az elızı évek ugyanilyen támogatási pénzeszközök tárgy idıszaki értékcsökkenési leírását számoltuk el, melyek az adott idıszak bevételei között is megjelennek, összegük eft. VI. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott támogatások. A FİKEFE Nonprofit Kft-nél 2008-ban az ügyvezetı igazgatónak a felügyelı bizottság tagjainak a könyvvizsgálatot végzı PERTIA Zrt-nek nettó eft eft eft VII. Közhasznú tevékenységrıl szóló szöveges beszámoló gazdasági évünk a tervben megfogalmazott várakozástól elmaradt. A tervtıl való eltérés okai rövid felsorolás jelleggel az alábbiakban foglalhatók össze. - árbevételünk a gazdasági környezet megváltozása miatt elmaradt a tervezettıl (20%). - a tervezett támogatásnak csak 84 %-át tudtuk igénybe venni, a kiesés százalékban - 6 -

7 nem nagy, de összegben jelentıs, eft - bár magasabb anyagfelhasználást terveztünk, a tervhez képest a felhasználás csak 74,29 %-os - a foglalkoztatott létszámelmaradt a tervezettıl, a bérköltségek csak 82,8%-os szintet értek el. - üzemi eredményünket kedvezıtlenül befolyásolta a céltartalék képzés, melyet viszont a számviteli törvény elvárásának megfelelıen feltétlen szükség volt. - pályázatokkal elnyert pénzbıl régóta halogatott beruházásokat tudtunk megvalósítani, melyek munkahely megtartó-és munkahely teremtı jellegőek voltak. - nagyon sok munkával, kissé zaklatott, de végül is eredményes évet zárunk. Szerzıdésben vállalt kötelezettségeinknek, illetve a rendeletek elvárásainak, igyekeztünk felkészült szakembereink segítségével megfelelni. A évben benyújtott és elnyert pályázatok A és év jelentıs beruházásai után a évben 3 db pályázat került benyújtásra mind az épület felújításokra, mind a gépbeszerzésekre irányulóan az alábbiak szerint: 1-es számú pályázat Készítı: Központ Pályázat jellemzıi Telephely megnevezése Beruházás megnevezése Beruházás célja Központi telephely Kooperációs üzem felújítása Munkakörülmény javítása, Energiatakarékosság Központi telephely Kooperációs és egyéb Technológiai fejlesztés gépek beszerzése I-es telephely Gépek beszerzése Technológiai fejlesztés A benyújtás helye: Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Pályázati eredmény: Nyertes Elnyert összeg: 50 m Ft Pályázott összeg: 50 m Ft Megvalósítás: Készültség 100 %-os 2. számú pályázat Készítı: Savaria Gyáregység Pályázat jellemzıi Telephely megnevezése Beruházás megnevezése Beruházás célja Táplánszentkereszt Szociális épület építése Munkakörülmény javítása, Targonca vásárlása Anyagmozgatás fejlesztése İriszentpéter Ingatlan átalakítása Munkahely kialakítása Szentgotthárd Ingatlan átalakítása Munkahely kialakítása - 7 -

8 A benyújtás helye: Nyugat-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Pályázati eredmény: Nyertes Elnyert összeg: 50 m Ft Pályázott összeg: 50 m Ft Megvalósítás: Készültség: 100 %-os 3. számú pályázat Készítı: Savaria Gyáregység Pályázat jellemzıi Telephely megnevezése Beruházás megnevezése Beruházás célja Körmend Foglalkoztató épületének Munkahelyteremtés bıvítése Jánosháza Könnyőszerkezetes raktár Raktári kapacitás bıvítése építése Szombathely Tehergépjármő beszerzése Szállítási kapacitás növelése A benyújtás helye: Nyugat-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Pályázati eredmény: Nyertes Elnyert összeg: 40 m Ft Pályázott összeg: 40 m Ft Megvalósítás: Készültség: 100 %-os Közhasznú tevékenységgel összefüggı bevételek és ráfordítások Bevételek részletezése: eft 1.) Kézi szövött termék ) Seprő termékek ) Kefe termékek ) Papíripari termékek kiszerelése ) Sorkapocs szerelés ) Tollak szerelése ) Csomagolások ) Egyéb szerelési tevékenység ) Fémfeldolgozási termékek )Mőanyag termékek )Hulladék visszamentés )Termék feliratozás )Doboz gyártás )Kábelkorbács szerelés )Lámpa

9 16.)Faipari termékek )Síkötés szerelés )Bérmunkák )Textilipari termékek )Egyéb termékek )Értékesített áruk bevétele Összes bevétel Költségek részletezése: Anyag költség Üzemanyag ktg Energia ktg Utazás, szállás, fuvar ktg Bérleti, reklám ktg Posta, telefon,szaklap Egyéb igénybe vett szolg Hatósági díjak, illetékek 777 Bankköltség Biztosítási díjak Bér ktg Személyi jellegő juttatások Járulékok Értékcsökkenési leírás Összesen Létszám és kereseti adatok évben társaságunk a személyi ráfordításokon belül e Ft bérköltséget használt fel, amely az elızı évhez képest 51,67 %-kal nıtt. A nagyfokú %-os bértömegnövekedést a két év között az a tény okozza, hogy a 2007-es bázis évben a Rehabit és a Savaria gyáregység bértömegébıl csak félév hatását tartalmazza, mivel a csatlakozásuk év közben történt. A éves tény bérköltség a tervhez viszonyítva elmaradt 17 %-al, az elmaradást a tervezett létszám alulteljesítése okozta. A teljes munkaidıs foglalkoztatottak bérköltsége 20 %, ezen belül a fizikai bérköltség 22 %, a szellemi bérköltség 18 %-al maradt el. Az elmaradás oka: a tervezett telephely megnyitás elmaradt, az új termék gyártása a következı évre húzódott át; - 9 -

10 A támogatási rendszer ismerté vált változásaiból eredı bizonytalanságok befolyásolták létszámbıvítési szándékunkat; Az intézeti foglalkoztatás bizonytalansága, folyamatos csökkenése majd részbeni elmaradása. A tervhez képest, az összes foglalkoztatottak keresete 91 %. A teljes munkaidıs fizikai állománycsoportban foglalkoztatottak keresete 103 %, a teljes munkaidıs szellemi állománycsoportban foglalkoztatottak keresete 99 %. Részmunkaidıs szellemi területen a belsı jövedelem arányok rendezése miatt, a tervezettıl magasabb a tény/terv index. A részmunkaidıs fizikai munkavállalóink többsége megváltozott munkaképességő rokkant nyugdíjas, a 2009 évben belépı jövedelem korláthoz folyamatosan igazodva csökkent a munkaidı alap (napi munkaidı: 8-ról 7 órára, 7-rıl 6 órára), ami csökkentette a bértömeget és 87 %-ra a tény/terv indexet. Bérfejlesztésre az alábbi idıpontokban és mértékben került sor: Munkavállalóink többségét a minimálbér környezetében foglalkoztatjuk, január 1-tıl hajtottuk végre az 5,3 %-os kötelezı minimálbéremelést. Bérgazdálkodásunk ismeretében, bérfejlesztést az év második felében hajtottuk végre, idıbéres területen 5-6,5 %-os mértékben, teljesítménybéres területen kategória béremelés mértéke 5 % volt évben felhasznált személyi jellegő egyéb kifizetések eft került felhasználásra, amely a bázishoz viszonyítva 56,69 %-al, a tervhez képest 5,91 %-al növekedett évben az 1 fıre esı személyi jellegő egyéb kifizetés Ft/fı/hó, amely a bázishoz viszonyítva 16,32 % -al emelkedett éves tény bérjárulékok összege e Ft, amely a bázishoz viszonyítva 165,06 %, míg évi tervhez képest 86,05 %. A társadalombiztosítási járulék mértéke 29%. A munkaadói járulék mértéke a bérköltség 3 %-a

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Kovács

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 1. A társaság alapadatai 2007. év Közhasznúsági jelentés A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés 2009.02.26-ai döntése értelmében a Társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaságként

Részletesebben

Kiegészítı melléklete

Kiegészítı melléklete KSH: 10044221641912208 Cg.:08-02-000912 RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET (9300 Csorna, Szent István tér 23.) 2010. évi Kiegészítı melléklete Csorna, 2011. március 25. - 2 - I. Általános rész I/1. A takarékszövetkezet

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3.

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3. KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a 2 0 1 3. évi Éves beszámolóhoz Budapest, 2014. május 19. Varga Lajos Ügyvezet

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Az üzleti év: 2007. január 1. - 2007. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2012. december 31.

Éves Beszámoló. 2012. december 31. Éves Beszámoló 2012. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Határozat az adózott eredmény felhasználásáról Statisztikai számjel: 1169 3062

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás megnevezése 1016 Budapest Sánc u. 7. a vállalkozás

Részletesebben

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ 1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 7 2 5 5 9 1 5 4 5 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Széchenyi u. 17 a vállalkozás címe,telefonszáma 211.1.1-211.12.31.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Napirend:

M E G H Í V Ó. Napirend: M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2015. évi rendes küldöttgyőlésére, melyet 2015. április 24-én 10 00 h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi eredménykimutatása Statisztikai számjel: 18085600-6713-915-01 Befektetı-védelmi Alap Eredménykimutatás

Részletesebben