ÉRTESÍTŐ. Himnuszunkról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ. Himnuszunkról"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 10. sz., október Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: Himnuszunkról 187 éves a nemzeti Himnuszunk. A szövegét január 22-én írta le Kölcsey Ferenc szatmárcsekei magányában. Erkel Ferenc jó húsz esztendővel később zenésítette meg. Gyönyörű költői mű. A tudós irodalomtörténészek nem túl gyakran emlegetik, hogy miért is más ez, mint sok más európai ország himnusza. Mindjárt válaszolok rá négy példával. A németek például a Deutschland, Deutschland Über alles in der Welt kezdetű szövegét ma már nem éneklik. A második világháború után a győztes Európa tiltakozott e megfogalmazás ellen, mert a szöveg ugyebár annyit jelent, hogy Németország mindenek feletti, mindenek felett áll az egész világon. Megmaradt Haydn gyönyörű zenéje és ma, az eredeti himnusz harmadik szakaszát éneklik. Bármily hihetetlen is, de csak 1991 óta. A Szovjetunió himnusza a soha nem létező szabadságot, az emberiség legnagyobb pusztítóit, Lenint és Sztálint éltette évtizedeken át. A mostani Oroszországnak mondjuk így, a jogutódnak csupán 10 esztendős a himnusza. A franciáké, az úgynevezett La Marseillaise, a vérben álló harcról szól és fegyverbe hív. Az angolok himnusza a királyt dicséri mint a legfontosabb intézmény vezetőjét. E rövidke európai példákat csak azért hozom ide, hogy lássuk a legfontosabbat. Azt ugyanis, hogy a mi himnuszunk nem éltet királyt, uralkodót, nem himnusza még a honszerző Árpádnak sem, az országépítő IV. Bélának, de még a diadalt diadalra halmozó Mátyást sem dicsőíti. A mi Himnuszunk az évszázadokon át szorongatott, kétségbeesett nép IMÁDSÁGA a minket megtartó Istenünkhöz. Az irodalom tudós művelői tehát gyakran felejtik el így emlegetni e csodálatos 64 sort. Ez egy KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG: Isten, áldd meg a magyart! Amíg nem volt Kölcsey Himnusza, addig is volt a magyarságnak összetartó, kollektív imádsága, a nép ajkán őrzött énekkel. Nem minden időszakban, nem mindig azonos belső erővel, hiszen pl. az elmúlt század diktatúrái (gondolok 1919-re és az 55 évig tartó magyar

2 bolsevizmusra) tűzzel, vassal irtottak mindent, ami nem a parancsszó ideológiája szerint született. Ilyenek voltak a nép ajkán őrzött énekek, pl. a Boldogasszony anyánk, a Székely Himnusz, a reformátusok 90-ik zsoltára: Tebenned bíztunk eleitől fogva, vagy az evangélikusok Erős vár a mi Istenünk kezdetű éneke. Tehát mindig Isten segítségét, áldását kértük harcaink, elcsüggedésünk, elnyomatásaink nehéz éveiben vagy balsors tépte évtizedeink alatt. Ilyen himnuszt egyetlen európai nép sem mondhat magáénak, mint amilyent hagyott örökül a 33 éves Kölcsey. A Nemzeti Múzeumban őrzött kéziratban csak egy-egy parányi javítás látható, tehát szinte ömlött a tolla alól e felséges 64 sor. Sajnos mindmáig nem védi az Alkotmány nemzeti imádságunkat, pedig rátört a sorokra maga Rákosi is az 50-es évek elején, mondván: az mégsem lehet, hogy a dolgozó nép himnusza vagy bármely ünnepség az Isten nevével kezdődjön. Alattomos terve céljából magához kérette Kodály Zoltánt azzal a felszólítással, hogy írjon másikat, a szocializmushoz illőt. Kodály rövid választ adott az élet és halál diktátorának. Ezt mondta: ahhoz sem hozzátenni, sem abból elvenni nem lehet. Kodály a fejével játszott ebben a percben, de akkor ő már Kodály Zoltán volt, a magyar zenekultúra és művelődés világszerte megkérdőjelezhetetlen tekintélye. Rákosi nem nyugodott. Illyés Gyulát is magához intette, aki akkor a költészet, a haladó magyar gondolkozás legnagyobb vezéreként volt számon tartva itthon is, külhonban is. Írjon egy új Himnusz-szöveget, mondta Rákosi, majd keresünk hozzá zeneszerzőt. Illyés a felszólításra csupán azt válaszolta: meg van az már írva. Miért fontos ma, hogy a betegségekkel küzdő Kölcsey mit hagyott ránk e nemzeti imában? Azért fontos, mert a Himnusz megírásának napját, január 22-ét 1989 óta a Magyar Kultúra Napjának mondjuk ám a magyar művészet, a kultúra a szemünk előtt silányul el. Ez az állapot kiállásra, kitartásra, s ha kell, kiáltásra kell hogy kényszerítsen minden jóérzésű, gondolkodó embert, a magyar értelmiséget pedig kötelezően. Mert látható módon megszűnt a tudás, a kultúra, az ifjúság oktatása és az Istenhit közötti sok évszázados, megbonthatatlan egység. Ez, amit mondok, nem vallási, még csak nem is vallásossági és még kevésbé templomi kérdés. Mert ott, ahol az iskolaügy, tehát a jövő nemzedékének oktatása, nevelése csak tantervi, tantermi feladat, vagy egyszerűen csak munka vagy pénzkérdés ott ezt az első számú nemzeti feladatot elárulták! Ahol nem a magyar nyelv és történelem a legfontosabb tárgy, ott a jövő sírját ássák a nemzetoktatást eláruló politikusok! Ahol iskolákat zárnak be vagy síneket szednek fel politikai parancsra mindegy, hogy milyen indokkal ott, azokon a helyeken temetők lesznek, ha hagyjuk! Ahol egy Magyar Bálint nevű, magát a kultúra és az oktatás miniszterének mondó ember kijelenti, hogy nem a tudás az elsőrendűen fontos az iskolákban, hanem valamiféle reformanyag ilyen-olyan elsajátítása ott a szellemi rókák garázdálkodnak a nemzet udvarán! 2 DEKA ÉRTESÍTŐ

3 Ahol az orvost, a rendőrt, a papot és különösen a pedagógust az éppen uralkodó hatalom nem fizeti meg kellő megbecsülés mellett, ott a nemzetet a tekintélynélküliség barbár útjára akarják lökni! Murányi László Emlékezés október 23-ra Nehéz az 56-os forradalomról újat mondani, hiszen amióta nem ellenforradalomról, hanem szabadságharcról szabad róla megemlékezni már sok mindent elmondtak a megemlékezők. 54 éve történt, október 22-én, amikor tulajdonképpen kirobbant a szabadságharc. A Kertészeti Egyetem fiatal oktatójaként részt vettem professzorainkkal, oktatótársaimmal, hallgatókkal a Műegyetemen tartott nagygyűlésen. Elcsodálkoztam, hogy milyen nyíltan mertek a felszólalók szólni a szovjet elnyomásról. Ott hallottam először kimondani, hogy a megszálló szovjet csapatok menjenek haza, lépjünk ki a szovjetek által kreált népköztársasági közösségből, amiből később varsói szerződés lett. A kereskedelemben szűnjön meg a magyarok kiszolgáltatottsága. Például az uránt bagóért ne kelljen átadni a szovjeteknek. Magyarország legyen semleges állam az osztrák minta szerint. Mindezeket a követeléseket az ifjúság terjesztette elő, ezért merem állítani, hogy az 1956-os szabadságharcot az ifjúság kezdeményezte. Elhatároztuk, hogy másnap a Bem téren Lengyelország mellett tüntetünk. Az akkori belügyminiszter, Piros elvtárs nem engedélyezte a tüntetést. Sokáig kellett várakozni a Műegyetem területén, de végül mégis elindultunk. Akkor még nem tudtuk, hogy e napnak világtörténelmi jelentősége lesz, és a kommunista rendszer bukásához vezet. Némán vonultunk a Bem tér felé egészen a Lánchídig. A rendőrök velünk voltak a lányoktól kokárdát kaptak. A lassú, néma vonulást látva a rakpart házait nemzeti zászlókkal kezdték fellobogózni. Ekkor történt az a nevezetes eset, hogy a zászlók kommunista címereit mutogatásokkal kifogásoltuk. A zászlót kitevő megértett bennünket, és szemünk láttára egy késsel kivágta a címert. Óriási éljenzést kapott, és ettől kezdve már nem volt néma tüntetés. Akkor az elnyomástól való szabadulás vezette az embereket. A nemzeti érzés minden más érzelmet (halálfélelmet, aggódásokat) elfedett. Hihetetlen gyors volt ez az öntudatra ébredés. Merem állítani, hogy az 56-os forradalmat nem a pártbizottság, Nagy Imre vagy más nagyságok kezdeményezték össznemzeti és ifjúsági kezdeményezés volt. Október 23-án este ott álltam a Parlament lépcsőjénél, ahol sok unszolásra megjelent Nagy Imre, és e szavakkal üdvözölt bennünket: ELVTÁRSAK! Óriási pfujolás volt erre a válasz, és Nagy Imre azonnal megértette, hogy megváltozott a emberek véleménye, változtatott a megszólításon: BARÁTAIM! mondta. XVI. évf. 10. szám 3

4 Nagy Imre felejthetetlen érdeme, hogy felismerte az ifjúság hangjában az egész ország nemzeti követelését, és azok mellé mert állni. Igen sok fiatal áldozta életét ezért a célért! 1956-ot az öntudatra ébredésnek, a nemzet függetlenségéért folytatott nemes harcnak tartom. Már akkor tudtam, hogy a nyugat segítsége nélkül az osztrákhoz hasonló semlegességet nem kaphatjuk meg. Ezért, amikor kitört a szuezi válság, és a nyugati hatalmak megegyeztek a Szovjetunióval, tudtam: a forradalom elbukott! Sajnálom, hogy a Szabad Európa adóból még 1957 márciusában is ösztönöztek bennünket az ellenállásra. Ezt később a magyar adásért felelős szerkesztőnek, Kovács K. Zoltánnak szóvá is tettem mire ő azt felelte: nem tehettem mást, mint amire főnökeim utasítottak! A forradalom bukása után jött a megtorlás. Visszajött a pártdiktatúra. Joggal vetődik fel a kérdés, miért folytatódhatott a kemény diktatúra után a puha diktatúra? Azért, mert az ember tulajdonsága hasonlít a kaméleonok színváltoztató képességéhez. Az emberek élni akarnak, ezért bizonyos esetekben kényszeríthetők véleményük megváltoztatására. És ez következett be 1956 után, és megismétlődött 2002-ben is ban tapasztalhattuk, az ifjúság radikálisabb, mint az idősebb nemzedék. Ezért mondható, hogy 1956-ban a forradalom MOTORJA IS AZ IFJÚSÁG VOLT! Nemzeti öntudatot ma is tanulhatnánk az 56-os ifjaktól! A mai fiataloknak már nem kell a nemzet függetlenségért harcolni de gazdasági, politikai önállóságért még igen! Ne idegen érdeket szolgáljunk! Az álságos rendszerváltást felejtsük el, és valóban a magyarság érdekét tartsuk szemünk előtt terveinkben. Ma egy virágzó, demokratikus nem diktatórikus államot kell létrehozni. A váltáshoz szükséges feltételek megvannak. Bízom benne, hogy ehhez szükséges érettség megvan a mai fiatalokban is. Csak a tettrekészség szükséges az 1956-os hősök álmainak valóra váltásához: a VIRÁGZÓ MAGYARORSZÁG megvalósításához. Ma már egyre kevesebben vannak azok, akik átélték, tanúi lehettek azoknak a felejthetetlen napoknak. 54 év telt el azóta így a ma ifjúsága csak tankönyvekből vagy egy-egy túlélő tanútól (kevesektől) tudhatják a valós, igaz történetét 1956-nak. Aki akkor 18 éves volt, ma már a hetvenen is túl van. Ezért is szükséges az akkori szellemiséget, eseményeket megismerni, megismertetni. Dr. Bajnok István Megemlékezés gróf Széchenyi István születésnapján A közismerten meghirdetett Széchenyi-év kapcsán lapunk is megemlékezik arról az ugyancsak közismert, de kevéssé elismert mozgalomról, amelyet szeretnék röviden bemutatni, ezúttal a jubileumi évben. 4 DEKA ÉRTESÍTŐ

5 A nagycenki Széchenyi-kastély ma múzeum, és ennek baráti, gondozói köre, a hivatalosan is bejegyzett SZÉCHENYI BARÁTI KÖR Nagycenk, a háború befejezése óta (a szovjet megszállás alatt is) működik. Ennek az egyesületnek sikerült fokozatosan és mind szélesebb körben azt az országos hálózatot kiépíteni, ahol a helyi és országos csoportok kultúra- és hagyományőrző programokat valósítanak meg. Budaörs és Kamaraerdő határában áll évtizedek óta egy teljes alakos Széchenyi-szobor, amely még 1925-ben készült, s ennek gondozásáról a hálás utókor évtizedeken át megfeledkezett. Tíz éve a Budaörsi Széchenyi Kör gondozza a szobrot, és Széchenyi születésének és halálának évfordulóin koszorúzási ünnepségeket tart. Az emlékbeszéd megtartására a program során mindenkor egy ismertebb közéleti barátunkat, ezúttal dr. Bajnok Istvánt kértük fel. Az emlékbeszédet röviden ismertetjük. Gróf Széchenyi Istvánról, a legnagyobb magyarról (ahogy Kossuth Lajos jellemezte) már több megemlékezést hallhattunk. A különböző politikai véleményezések eltérő elemeket hangsúlyoztak életéről, tevékenységéről. Volt, aki igaz magyarnak, mások Habsburg-párti nak tartotta vagy elhallgatta. A szovjet megszállás alatt csökkent a róla való emlékezések száma, azonban hála Istennek, napjainkban ismét szaporodnak a megemlékezések. Az igaz magyarnak nem kell bemutatni Széchenyit, tevékenységét, írásait, alkotásai önmaguktól beszélnek. Megemlékezésemet két szempont vezérelte. Egyrészt az, hogy a gróf Széchenyi István felsőkereskedelmi fiúiskola növendéke voltam, ott érettségiztem 1947-ben, másrészt iskolai tanulmányomból kifolyólag sokat foglalkoztunk Széchenyi gondolataival, életével, tetteivel, hatásával a nemzetre. Jelen írásomban a reális jövő látására kívánom a figyelmet felhívni. Gróf Széchenyi István jól képzett magyar főnemes volt. Olyan ember, aki nemcsak hatalma, vagyona gyarapításával foglalkozott mint sajnos a mai politikusok nagy része, hanem elsősorban a nemzet jelene és jövője foglalkoztatta, ezért saját vagyonából is részt vállalt ennek fejlesztésében. Példáját követhetné sok mai jómódú ember akiknek havi jövedelme ezt megengedhetné. (Gondolok az árvízkárosultak, hajléktalanok stb. segítésére.) Azért meg kell jegyeznem, ez a kezdeményezés már tapasztalható: a médiából tudjuk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia akadémikusai elhatározták, hogy egyhavi jövedelmüket felajánlják az árvízkárosultak megsegítésére. Széchényi Istvánt reálpolitikusnak, jövőbe látó magyar embernek tartjuk. Ő Magyar-országot először gazdaságilag, erkölcsileg akarta naggyá tenni, és ezt követően önálló, független nemzetté. Tudta, hogy a magyar ember képes nagyot alkotni művészetekben, iparban, tudományban stb. Ezt Nobel-díjasaink száma, találmányok sokasága, nemzetközileg is elismert művészek igazolják. Szerencsénkre a mai magyar kormányzat elismeri gróf Széchenyi István nagyságát. Ennek jele, hogy létrehozták a Széchenyi-tervet, Széchenyi elgondolásának megfelelően segíteni a magyar ipart, kereskedelmet, mezőgazdaságot stb. XVI. évf. 10. szám 5

6 Kedves megjelent Széchenyi-tisztelők! Amikor most egy kis visszaemlékezéssel, szava-latokkal és tárogatószóval letesszük csokrainkat, koszorúinkat a szoborra örömmel köszöntjük körünkben gróf Széchenyi család személyes képviselőjét kislányával. Hálás szívvel köszöntünk minden magyart, aki ma már szabadon terjesztheti Széchenyi szellemiségét. Dr. Kováts Tiborné, a kör titkára Az önkormányzati választás 2010 Az önkormányzati választások eredményei a várakozásoknak megfelelően alakultak. Mindenki számított arra, hogy a Fidesz KDNP megerősíti pozícióját az önkormányzati testületekben. Ez megtörtént. Ugyancsak számítottunk arra, hogy az MSZP veszíteni fog önkormányzati pozíciójából. Az új parlamenti pártokról a mostani választásokon a következők állapíthatók meg: a Jobbik mint új szereplő több mint 300 képviselőjével és a tiszavasvári polgármesterrel megvetette lábát az önkormányzati területen. Az LMP valamivel kevesebb eredményt ért el, mint az országgyűlési választásokon, elsősorban a városokban vannak képviselői. Valamivel kisebb eredménnyel szerepelt Budapesten is. Jellemző a mostani választásokra, hogy elsősorban vidéken sok párton kívülit választottak polgármesternek, képviselőnek. Természetesen nem zárható ki, hogy ezek egy része bujtatott pártember. Az önkormányzati választás után a Fidesz KDNP egyértelmű felelőssége az ország további sorsa. A választások eredménye feljogosíthatja őket akár diktatórikus kormányzásra is. Reméljük, hogy a demokrácia talaján maradnak, és valóban megvalósítják a régóta kívánt rendszerváltást! Hasznos idióták A fenti címet V. I. Uljanov adta, no nem a jelen írásomnak, hanem a baloldalinak nevezett értelmiségieknek. Megjegyzem, igen érdekes minősítés ez saját értelmiségükről. Ugyanakkor a legújabb Lenin-kutatások sem derítették még ki, hogy a Nagy Forradalmár miként címkézte a jobboldali értelmiségieket? Pár példában röviden nézzük meg, a jobboldal hogyan címkézi saját értelmiségét? A Korán második, egyben leghosszabb szúrájának ( A tehén ) elején, a 2 5. versben olvasható, hogy igazhitű az a személy, akinek a hitről belső meggyőződése van, megvallja azt az emberek előtt és eszerint él. Ha a három összetevő közül az egyik hiányzik, akkor nem 6 DEKA ÉRTESÍTŐ

7 hívő, hanem képmutató vagy hitetlen, illetve bűnös az illető. (A Koránhoz fűzött magyarázat szerint.) A gulyáskommunizmus idején sok kedves értelmiségi ismerősömtől hallottam, hogy szépek ugyan az erkölcsi elvek, de hát élni kell, ez a valóság, ezzel kell szembenézni, és ne legyünk vaskalaposak. (Magyarázatképpen lásd a Kaméleon című versben foglaltakat megjelent az Értesítő májusi számában.) Az ún. rendszerváltás idején, a 90-es évek elején, fellépett egy magabiztos, jobboldali értelmiségi réteg (demokraták), akik gyönyörűen előadták az elveket és szabályokat. Igaz, a baloldali bárgyú kritika hatására elbizonytalanodtak, majd idővel sokféle kompromiszszumba, sőt megalkuvásba is belementek, miközben, mint harci kürtöt, továbbra is fújták a fújnivalókat. Na mit szól ehhez Uljanov? És a ma embere? Dr. Frivaldszky Sándor A demokratikus közélet problémái Előzetesen közölni kívánom tisztelt olvasóinkkal, hogy a fenti címszó alatt közölt problémákat egyetlen párttal sem egyeztettük. Örömmel fogadjuk, ha egyes pártok saját követelésüknek is tartják de meg kívánjuk jegyezni, hogy az általunk felvetett problémákat több ezer ember felvetése alapján gyűjtöttük és igényeljük továbbra is a parlamenttől. A választások során több problémát is felvetettünk, amit nem tartottunk demokratikusnak. Elismerjük, közülük az Orbán-kormány többet megvalósított, illetve tervez megvalósítani kisebb-nagyobb változtatásokkal. Mivel alapszabályban rögzített feladatunk a demokratikus közélet védelme, ezért kénytelenek vagyunk ismételten jelezni azokat a problémákat, amelyek még nem kerültek tárgyalásra, sőt újabb problémákat is felvetünk. Régebben felvetett de tárgyalásba nem vett problémák: a parlamenti Mentelmi Bizottság törlése, a titkosítások felülvizsgálata, új titkosítások törlése, a kettős párttagság törlése (két urat ne lehessen szolgálni), a képviselőket indokolt esetben vissza lehessen hívni, nemcsak az önkormányzatokban, hanem a parlamentben is kisebb legyen a létszám, minden ember csak két fizető állást tölthessen be, a képviselők 4 évre vállalnak munkát, utána nem jár sem jutalom, sem kiegészítés. Újabban felvetett problémánk: Sajnos mindmáig nem védi az Alkotmány nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. Ezt a készülő alkotmánytervezetbe bele kell venni. XVI. évf. 10. szám 7

8 A dolgozók és a szakszervezetek kérése: folyamatos munkavállalást csak indokoltan lehessen a dolgozónak felmondani. A határidőre vállalt munka a határidő elteltével megszűnik. A fizetéskiegészítéseket maximálják, pl: a minimálbér arányával (pl. 10-szeres minimálbérbér stb.) Habár fölül a gálya, S alul a víznek árja, Azért a víz az úr! Petőfi Sándor Tisztelt olvasó! Ismét kéréssel fordulunk Önökhöz. Tavasszal és ősszel szoktuk Önöket megkérni az Értesítő megjelenéséhez szükséges anyagi támogatásra. Alapítványunk nem gazdag szervezet, az elmúlt évben nyilvánították közhasznú szervezetté. A lapot továbbra is ingyenes havilapként kívánjuk szerkeszteni. Legnagyobb költségünk a papír- és postaköltség. Lapunk pártoktól, egyházaktól független szervezet. Függetlenségünket igyekszünk megtartani, csak a pályázatokon nyert támogatás és Önöktől kapott anyagiak tartják fenn. Célunk a demokrácia védelme, az olvasók gondolkozásra késztetése és az események igazságos megítélése. Véleményünket mind a hatalmon lévőkről, mind az ellenzékről közöljük. Elsősorban a szegények és az idősek problémáinak megoldását tartjuk feladatunknak. Minden olvasói levélre válaszolunk. Problémáikat, kérem, közöljék velünk, hogy segíthessünk tanácsainkkal. A mellékelt csekkbefizetési lapon vagy közvetlenül az OTP számú bankszámlánkra utalással lehet támogatást adni. Az szja éves elszámolásánál az 1%-os ajánlást is fogadni tudjuk. Nagyobb összeg esetén, kérjük, adószámukat is közöljék, hogy az éves szja-elszámolásnál a befizetett összeg 30%-át igazolni tudjuk, amit jóváírhatnak adójukban. Támogatásukat köszönjük! TERJESZD AZ ÉRTESÍTŐT! Ha több példányt kívánsz, vagy nem kívánod további küldését ingyenes havilapunknak, kérem, jelezd kívánságod teljesítjük. Ha támogatni kívánod megjelenését, bankszámlaszámunk: OTP A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) lapja. Felelős szerkesztő: dr. Baj nok Ist ván. Szerkesztőség: 1111 Budapest, Bartók Béla út 18. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTŐ

2011/2012. tanév LAPJA KOLLÉGIUM

2011/2012. tanév LAPJA KOLLÉGIUM ÖKOLLÉGIUM 2011/2012. tanév VÉCSEY JÁNOS LAPJA KOLLÉGIUM A Himnuszról: A Himnuszról: 189 éves Nemzeti HIMNUSZ- UNK. 189 éve, 1823. január 22.-én írta le Kölcsey Ferenc Himnuszunk szövegét szatmárcsekei

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Tartalom. Világtörténelmi esemény 1956-ban

ÉRTESÍTŐ. Tartalom. Világtörténelmi esemény 1956-ban ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVII. évf. 10. sz., 2011. október Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Tartalom Dr. Bajnok István:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 12. sz., 2010. december Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Kegyelemteljes karácsonyt,

Részletesebben

PRAEAMBULUM. Alapvető rendelkezések

PRAEAMBULUM. Alapvető rendelkezések 1 a. Az alkotmányozó hatalom az Országgyűlés, mint a nemzet képviseletére hivatott testület. Az alkotmány Magyarország legfontosabb jogforrása, a jogrend alapja ugyanakkor nem csak jogszabály, hanem olyan

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete Nagy Attila Tibor A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete A magyar politikatörténetre az elmúlt két évszázadban számos alkalommal hatottak külföldi ideológiák, más országokban zajló politikai folyamatok.

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Imádság a gyűlölködőkért. A nagyböjtöt, bűnbánatot mindig követi a feltámadás

ÉRTESÍTŐ. Imádság a gyűlölködőkért. A nagyböjtöt, bűnbánatot mindig követi a feltámadás ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 3. sz., 2010. március Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Imádság a gyűlölködőkért

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata és a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal - mint közfeladatot ellátó szerv KÖZÉRDEKŰ ADATAI az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a végrehajtására

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban Általános kérdések Miért fogad el új alkotmányt Magyarország? Az új alkotmány elfogadásának szimbolikus és gyakorlati jelentősége van. Szimbolikus,

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

A HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezetének 2014. évi PÉNZÜGYI TERVE BEVÉTELEK

A HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezetének 2014. évi PÉNZÜGYI TERVE BEVÉTELEK számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

A neoliberalizmus mítosza

A neoliberalizmus mítosza Paár Ádám A neoliberalizmus mítosza Akad-e ellenzéki párt, amelyről kormányon levő ellenfelei nem híresztelték, hogy neoliberális, akad-e ellenzéki párt, amelyik nem vágta vissza a neoliberalizmus megbélyegző

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

A Párbeszéd Magyarországért kiadványa

A Párbeszéd Magyarországért kiadványa A Párbeszéd Magyarországért kiadványa A Párbeszéd Magyarországért meggyőződése, hogy nincsenek másodrangú állampolgárok. Mindenkinek joga van a létbiztonsághoz. Ezért a PM teljes vállszélességgel kiáll

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

Így választott Budapest

Így választott Budapest SZABÓ SZILÁRD Így választott Budapest Ignácz Károly: Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban 1920-1945 Napvilág Kiadó, h. n. 2013, 199 o. Ignácz Károly történész, a Politikatörténeti

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Koncz Gábor A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Immár negyedszázad távlatából, messziről vagy kívülről nézve, összemosódnak a hónapok, egymásba csúsznak az évek eseményei.

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Néha a közhely is lehet igaz, hiszen nagyon is igazuk van azoknak, akik történelminek minősítették a Csehországban 1996-ban tartott két szavazást, a parlament

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Majthényi László, Marton

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.)

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Diktátorok 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Született Vladimir Iljics Uljanov, később veszi fel a Lenin nevet. 1906-ban bekerül az Orosz szociáldemokrata Párt elnökségébe.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

Néha a szeszcsempészet útján

Néha a szeszcsempészet útján BESZÉLGETÉS KLIMÓ KÁROLY KÉPZŐMŰVÉSSZEL Néha a szeszcsempészet útján Beszélgetés Klimó Károly képzőművésszel fotó: Pálfi Anna Gratulálok a Herder-díjhoz. Nagyon fontos közép-európai klubba kerültél be

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

A MODERN OROSZ IRODALOM

A MODERN OROSZ IRODALOM A MODERN OROSZ IRODALOM fllexej Tolstoj Olyan volt Oroszország 1921-ben, mint forgószél után egy népes község. Fel volt forgatva minden, a társadalmi élet arhitekturája és az emberi viszonylatok. Összekeveredett

Részletesebben

VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM

VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM XXII. évfolyam 11. szám 2010. november Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Mit ünnepeltünk Mindenszentek napján? November 1-je mindenszentek

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2011. február 11-én 14 órai kezdettel tartott nyilvános ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 1/2011. (II. 11.)

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása. Gödöllő, 2013. szeptember 16.

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása. Gödöllő, 2013. szeptember 16. Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása Gödöllő, 2013. szeptember 16. Tisztelt Konzul Hölgyek és Urak! Én is szeretettel köszöntöm Önöket. Keleti nyitásról és globális

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11.

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. A téma időszerűsége Miért kell nekünk, gyülekezeti, egyházmegyei, kerületi, közegyházi szinten

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.) FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. június 6-án, hétfőn, 8 óra 36 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú tanácstermében

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Bőcsi Helyi Választási Iroda Vezetőjétől 3574 Bőcs, Hősök tere 1. Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259 E-mail: bocsph@pr.hu

Bőcsi Helyi Választási Iroda Vezetőjétől 3574 Bőcs, Hősök tere 1. Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259 E-mail: bocsph@pr.hu Iktatószám: 16-106 /2014. Tárgy: Megbízás elfogadása A, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 32. -a Kovács Zsolt (név) 0 (személyi azonosító) 3574 Bőcs, Munkácsy u. 65. szám alatti lakosnak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. november 24-én, hétfőn, 10 óra 04 perckor az Országház

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

J e g y zőkönyv KTB/11/2011. KTB/57/2010-2014.

J e g y zőkönyv KTB/11/2011. KTB/57/2010-2014. KTB/11/2011. KTB/57/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn 11 óra 11 perckor az Országház főemelet 64. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

J e g y zőkönyv EMBCB-12/2011. (EMBCB-45/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EMBCB-12/2011. (EMBCB-45/2010-2014.) EMBCB-12/2011. (EMBCB-45/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 2011. június 14-én, kedden, 10 óra 39 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet

Részletesebben

Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én. Tisztelt közönség, tisztelt alkotók!

Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én. Tisztelt közönség, tisztelt alkotók! Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én Tisztelt közönség, tisztelt alkotók! Köszönöm, hogy részese lehetek ennek az ünnepnek, s köszönhetem

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben