ÉVKÖNYVE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE."

Átírás

1 Bányai evangélikus egyházkerület- B udapcstvldéki tankerulet. A BANYAI evangélikus egyházkerület ASZÓDI PET0FI-GIMNÄZIUMANAK (VI. VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE. SIERKESZTETTE : NAGY IMRE IOAZOATÓ, üsződ, KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA. Aszód, Hatvani-út 4. T elefon: 96.

2

3 Bányai evangélikus egyházkerület- B udapestvidéki tankerület. A BANYAI evangélikus egyházkerület ASZÓDI PETÖ FI-G IM NAZIUM ANAK (VI VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CLXXIV. ÉVE. SZERKESZTETTE : NAGY IMRE IGAZGATÓ. Aszód, 1940 KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSAGA. Aszód, Hatvani-Út 4. Telefon : 38.

4 Felelős kiadó : Nagy Imre igazgató. Nyomatott: Vas József Petöfi-nyomdájában, Aszód, 19^0. Felelős: Vas Miklós. Nyomatott a nyomdászat 500-ik évében.

5 Äz iskola történetének áttekintése. Iskolánk eredetét a XVIII. században kell kutatnunk, keletkezésének évét ma sem tudjuk pontosan megállapítani. Annyi bizonyos, hogy 1766-ban már megvolt; a budai helytartó tanácshoz hivatalosan beküldött tanügyi hatósági jelentés már említi ebben az évben. Minden bizonnyal olyan elemi iskolából fejlődött ki, amelyben az akkor kívánt elemi ismereteknél többet tanítottak. Az aszódi Podmaniczky-családnál től 14 év^n át nevelősködött a nagytudású Szontágh Sámuel, aki később a tiszai egyházkerületnek lett a püspöke. Ez a férfiú 1770-ben az iskola feletti házat megvette, s az egyháznak adta, hogy az elemi oktatás ott történjék, a régi szalmafödeles ház pedig maradjon meg Schola Latinának. A gimnázium első ismert tanára Kádassy János Hosszabb ideig ( ) működött az iskolában Koren István professzor, az iskola ekkor 3 osztályból állott 6 évfolyammal. A tanulók száma Koren egyedül látta el a tanári teendőket. Az ő idejében három évig ( ) járt itt az a kisdiák, akiből nemsokára a világirodalom nagy csillaga lett: Petőfi Sándor. A szabadságharc leverése után válságos helyzetbe került az iskola. A Bach-kormány olyan követeléseket támasztott vele szemben (több tanárt és németnyelvű tanítást kívánt), amelyeket nem tudott teljesíteni; megvonták a nyilvánossági jogot. Petőfi egykori tanára elkedvetlenedett, s 1856-ban elfogadta a szarvasi iskola meghívását. Koren távozása után hanyatlás állott be az iskolában. A tanulók létszáma 12-re csökkent, nemsokára már csak felsőbb elemiiskola a neve ben sok keserű vergődés után újra gimnázium lett. Ebben az időben a gimnázium legnagyobb jótevője báró Podmaniczky Armin, aki már Koren alatt is nagylelkű támogatója volt. A második tanári állás fizetésének biztosítására az aszódi vásártartó jogának őt megillető au részét a gimnáziumnak adományozta, azonkívül alapítványt is tett. A nemes példa vonzott. Mikor Podmaniczky Ármin eltávozott Aszódról, a család többi tagjai: Géza és Levente, majd később Gyula báró töltötték be a maecenasi szerepet. Más nemes szíveket is megindított az iskola sorsa és siettek támogatására: Prónay Dezső és Gábor bárók, Ráday Gedeon gróf, a Degenfeld grófok, Radvánszky Antal báró, Fáy Béla, Földváry Mihály, Tahy István és Breznyik János, a Selmecbányái ev. líceum híres igazgatója. Megmozdult a polgárság javarésze is s anyagi köte 1*

6 4 lezettséget vállalt évenként, csakhogy megmentse az iskolát. Az intézmény újra talpra állt, megnyílt a negyedik osztály is. A negyedik tanszéket Csengey Gusztáv, a kiváló költőtanár töltötte be először ben. Elévülhetetlen érdemeket szerzett az egyház nagyrabecsült lelkésze, Moravcsik Mihály; az ő fáradhatatlan munkásságának eredménye, hogy 1872-ben az iskola régi falaira emeletet húztak, most már tanári lakás is volt benne. Közben alumneum is létesült. A Petöfikultusz első nagyobb megnyilvánulása jelentkezett 1875-ben, mikor az Alma mater falába elhelyezték a Petófi-emléktáblát s rajta Csengey Gusztáv gyönyörű verses feliratát ben sikerült az első államsegélyt megkapni, melyet azután 1907-ben szerződésileg biztosított az állam az iskola részére. Ugyanebben az évben végre az országos tanári nyugdíjintézetbe is felvették a tanári kart. A gimnázium történetében nevezetes évszám az 1912-ik. Micsinay Ernő felügyelő és Szabó Lajos igazgató nagy terv megvalósításába kezdett, az algimnázium főgimnáziummá való kifejlesztésébe ban megnyílt az V., a következő években a többi osztály. Dr Osváth Gedeon igazgató indítványára az iskola a Petőfi-főgimnázium nevet vette fel. Mint teljes főgimnáziumban 1916 június havában folyt le az első rendes érettségi vizsgálat. A világháború lezajlását követő nehéz, válságos időkben igaz megmentője volt az iskolának a bányai evangélikus egyházkerület püspöke, D. D. Raffay Sándor. Gaál Mózes tankerületi kir. főigazgató nemeslelkű támogatásával a gimnázium 1921-ben megkapta a végleges nyilvánossági és érettségitartás jogát. A nehéz időkben sem adta fel az iskola a reményt, hogy új épülethez juthasson az állam támogatásával. Mindent elkövetett, hogy 1923-ban, Petőfi születésének 100-ik évfordulóját új épület emelésével ünnepelhesse meg. A szép terv jámbor óhaj maradt. A Petőfi-Társaság jelenlétében ünnepelte meg az iskola a centennáriumot, Petőfi diákköri lakóházának falára emléktábla került. Ebből az alkalomból írta meg Dr Osváth Gedeon Petőfi aszódi ifjúsága c. tanulmányát, saját költségén kinyomatta s a kiadmány teljes bevételét a gimnázium építési alapjára ajánlotta fel. A kiadmánnyal kapcsolatos gyűjtés P-t eredményezett. A gimnázium ben francia nyelvet tanító reálgimnáziummá alakult át a kor kívánalmainak megfelelően, tanulóinak száma ekkor már elérte a 400-at, tehát az új épület felépítése égetően szükséges volt. A földreform kapcsán sikerült az intézetnek kb. 4 Vz hold építési telket 4500 P árban szerezni. Az aszódi evang. egyház belátta, hogy a maga erejéből képtelen az új iskolaépület felállítására; 1926-ban a gimnáziumot felajánlotta a bányai ev. egyházkerületnek. D. D. Raffay Sándor püspök céltudatos iskolapolitikája és Dr Oravecz Ödön igazgató körültekintő és buzgó fáradozása lehetővé tette az átvételt, 1927-ben megkötötték a szerződést. A bányai egyházkerület lelkes főpásztora az építés céljaira 35 évre szóló, évi P államsegélyt eszközölt ki, aztán bizakodó reménnyel megindult a szinte lehetetlennek látszó terv megvalósítása, az új épület felállítása. A nemes munkát, sok fáradozást, melyet minden nemes áldozatra kész főpásztorunk, D. D. Raffay Sándor és az iskola

7 fáradhatatlan, ügybuzgó igazgatója, Dr Oravecz Ödön kifejtett, siker koronázta október 11-én fénges ünnepség keretében megtörtént Petőfi Sándor iskolája új, kétemeletes épületének felavatása A régi gimnáziumi épület ettől fogva internátusi célokat szolgál. Az iskola 1938-ban Petőfi Sándor eltávozásának 100-ik évfordulója alkalmából új épülete kertjében szobrot állított halhatatlan diákjának a gimnázium tanulói, öregdiákjai, barátai és tisztelői lelkes adakozásából. A szobrot, Morzsa-Morhardt Gyula alkotását, D. D. Raffay Sándor püspök május 21-én avatta fel országos ünnepség keretében. 5 A z iskola főhatósága. Iskolánk főhatósága a bányai evangélikus egyházkerület, illetve ennek elnöksége: D. D. Raffay Sándor, a bányai evangélikus egyházkerület püspöke, m. kir. titkos tanácsos és Dr Pesthy Pál ny. miniszter, egyházkerületi felügyelő. Mivel az egyházkerületnek Aszódon két iskolája van, az szeptember 15-én tartott kerületi közgyűlés a két iskola fölé Aszódi Középiskolai Bizottság néven közös kormányzó bizottságot szervezett. (15. p.) Elnöke a kerületi elnökség. Tagjai jelenleg: Sárkány Béla és Dr Scholtz Oszkár kerületi főjegyzők; Dr Mészáros Gyula kerületi ügyész; Dr Rell Lajos kerületi középiskolai tanfelügyelő ; Bakay Péter esperes-lelkész; Dr Horváth Károly, a két iskola felügyelője; Sárkány Ernő ny. főszolgabíró; Dr H. Gaudy László kerületi vallástanítási középiskolai felügyelő; Kolofont Erzsébet leánynevelő-intézeti igazgató; Nagy Imre, a gimnázium igazgatója; Szever Pál ny. igazgató ; Zászkaliczky Pál a felsőpesti egyházmegye esperese; Prónay György báró, a felsőpesti egyházmegye felügyelője; Bogya Géza aszódi lelkész; Dr Traeger Ernő, az aszódi evangélikus egyház felügyelője; DrSzontágh Antal, a felsőpesti egyházmegye tiszt, felügyelője; Tomcsányi V. Pál; Greszler Jenő; Schulek János; a leánynevelő-intézet tantestületének képviseletében: Kézmárszky Hermin; a Petöfi-gimnázium tanári karának képviseletében: Hamrák Béla; mint jegyző: Magócs Károly kerületi lelkész. A helyibizottság tagjai: Dr Horváth Károly iskolai felügyelő és az aszódi iskolák ügyésze; Bogya Géza aszódi lelkész; a két iskola igazgatója; Sárkány Ernő ny. főszolgabíró; a leánynevelő-intézet tantestülete részéről: Kézmárszky Hermin, Szíj Ilona és Zaláimé Droppa Irén; a Petőfi-gimnázium tanári kara részéről: Haberehrn Gusztáv, Stibrányi Gyula, Jancsik Mihály igazgatóhelyettes, Hamrák Béla gimnáziumi pénztáros és Dr Czirbusz Endre, az aszódi evangélikus egyház II. felügyelője, internátusi vezető tanár.

8 6 -c3 N Cfi O V. C/31 Atanár neve, alkalmazásának minősége és képesítése R tanári testület. Szóig* évek száma <ú cno> «O ennél az int. Mely tárgyakat, mely osztályokban s heti hány órában tanított Nagy Im re 11 igazgató Latin VII.4 4 magyar-latin-gyorsírás C sizm adia Gyöi gy rendes tanár 6 magyar-német Dr C zirbusz E n d re [1 rendes tanár 17 történelem-földrajz Dr Guoth K álm án I helyettes tanár 3 latin-történelem Magyar 111.4, VI.3, VII.3, VIII.3 Német V.3, VI. Történet 111 3, V.3, VII. - Földrajz II.4, III.2, VI.i, VII.2 Latin I., III.4 Történet IV.3, VI.3, VIII.3, Oszt. f. o. I.i B cs N CA CS * Jegyzet AVI. o. főnöke, a VII-Vili. o ifj. könyvtár őre. cserkész tiszt, az önképzőkör elnöke, a bejáró tanulók felügyelője. Az V. o. fönöke, cserkésztiszt, az internátus vezetője. Az I. o. fönöke, a tört Hl. gyűjt, őre, ideig!, internálusi felügyelő tanár. Gyóni M átyás Latin II.5, V.4, helyettes tanár 1*/2 U/s latin-görög Görög VI., VII.3, VIII ifj. A11 könyvtár o. főnöke, őre, az értekezleti V. VI o. jegyző. H ab ereh rn G usztáv rendes tanár, mennyiség- 26 tan-természettan Jancsik M ihály rendes tanár 26 magyar-latin K ühn Ernő helyettes tanár 2 vallástan Nyiry S án d o r I rendes testnevelési 1 tanár Dr B eüss P ál I rendes tanár 10 német-francia Hichly Emil helyettes tanár rajz-rajzoló geometria S tibrányi Gyula rendes tanár, magyarnémet-francia-gyorsírás Dr V arga F e re n c rendes tanár földrajz-természetrajz I Zalán F rigyes rendes tanár, mennyiségtan-természettan Mennyiségtan I.4, III., A ill. o. főnöke V.3, VH.3 17 természettani szertár őre, Természettan VII 4 a segélykönyvtár vezetője. Igazgatóhelyettes, épületgondnok, a IV. o. főnöke, Magyar I.5, Latin IV 4, VI, VIII.4, Görög V.4 21 az o. ifj. könyvtár és Vallástan L VIII.2-2 Egyházi ének I. II.i, III. IV.i Testnevelés III. V.4 4 VI.-VIII.s-8 Német III.4, VII.3 Francia V.4, VII.3 Ének I.2, II.2, III.i Rajz I. IV.2 2, VI - Vili i-i, rk. rajz V.2, 3 3 Szépír.I.i,T.nev I -II.4-4 Német IV.4, VIII.3, Francia VI.5, VIII.3, Filozófia Vili a Petőfi gyűjtemény őre. Intézeti exhortator, a gyámintézet elnöke, a karének 18 vezetője, cserkésztiszt. Atornaszertár őre, a sportkör elnöke, a vivótanfolyam 21 vezetője, a bejáró tanulók felügyelője, lev. csop. par. A Vll. o. főnöke, irodai 19 segéderő, a német társalgási tanfolyam vezetője. Arajzszertár őre, cserkész- 22 tiszt, a bejáró tanulók felügyelője, leventeszakaszpk. 17 Földrajz I., Természete I.2, II.2, IV.3, V.5, VI.3, Egészségtan IV.4 19 Mennyiségtan 11 5, VI.3, VIII.3, Term. tan. VIII.4, Gyorsírás IV 2 K unos A ndrás Mennyiségtan IV.3, okl.segélyd tanár, meny- iva 11/2 nyiségtan-természettan Természettan III.2 R ágyánszki P ál oki. segélyd. tanár magyar-latin 11/2 11/2 Magyar II.5, IV.3, V.3 11 Atanári és az ifj. modern nyelvi könyvtál őre. Aföldrajzi és természetrajzi szertár őre. I AV1U. o. főnöke, cserkész- <n parancsnok, a Vili. o. fiz, 1' gyak. vezetője, leventeszakaszpk. 5 Internátusi nevelő tanár, a 111. o. fiz. gyak. vezetője, leventeszakaszpk. Internátusi nevelő tanár, a 111, IV. o. ifj. könyvtár re

9 7 Hz iskola nyugalm azott tanárai. (Zárójelben a szaktárgyak, nyugalomba vonulás ideje, lakóhely.) 1. Dr Gréb Gyula (latin német, V. 1., Aszód). 2. Dr Osváth Gedeon igazgató (magyar latin, IX. 1., Kecskemét. Kenderessy u. 3.). 3. Szabó Lajos (mennyiségtan természettan, IX. 1,. Aszód). 4. Künsztler János (testnevelés, 1933, IX. 1., Aszód). 5. Szever Pál igazgató (latin történelem, XI. 1., Aszód). 6. Hamrák Béla (vallástan, IX. 1., Aszód). 7. Vellen Armand (rajz, IX. 1., Máriabespyö). H itoktatók: 1. Székely Ödön hévízgyörki lelkész tanította a református hittant; tanít 5 év óta. 2. Kausz József hévízgyörki expositus lelkész a római katolikus tanulók hitoktatását látta el; tanít 15 év óta. 3. Dr Berg József aszódi kerületi főrabbi az izraelita tanulók hitoktatását végezte; tanít 6 év óta. * * A bejáró leánymagántanulók testnevelését Ági Sára oki. polgári iskolai tanár vezette. A bejáró leánymagántanulók felügyeletét a leányszobában Tompa Adolfné látta el. Iskolaorvos: Dr Liptai István körorvos. *** Iskolaszolgák: Sávéi Lajos és Szénási József. Ä tanári kar egyházi, társadalmi és irodalmi munkássága. Nagy Imre igazgató: az aszódi evangélikus egyház és a felsőpestmegyei egyházmegye presbitere, a bányai evangélikus egyházkerület középiskolai nagy- és helyibizottságának tagja, az Országos Evangélikus Tanáregyesület ellenőre, a budapestvidéki tankerületben a gyorsírás tanulmányi felügyelője, az Aszódi Öregdiákok Egyesületének ügyvezető elnöke, az aszódi Keresztény Polgári Kör, az aszódi Move és az aszódi járási Vöröskereszt Fiókegylet választmányának tagja. Alkalmi beszédeket mondott, felolvasásokat tartott. Csizmadia György: az aszódi ev. egyháztanács tagja, az Aszódi Öregdiákok Egyesülete főtitkára, az aszódi Move ügyvezető alelnöke. Előadásokat tartott a nagytarcsai Tessedik Sámuel Ev. Missiói Intézet

10 8 ben a magyar írókról, az aszódi M öve ülésein a magyar irodalomról s a magyar népi műveltség értékéről, fontosságáról. Dr Czirbusz Endre: az aszódi evangélikus egyház II. felügyelője, a helyi középiskolai bizottság jegyzője. Tagja a Magyar Cserkészszövetség országos intézőbizottságának, a IX. cserkészkerület gazdasági ellenőre. Tagja Aszód község testnevelési bizottságának, az aszódi Move választmányának, az aszódi Keresztény Polgári Kör számvizsgáló bizottságának és a Galgavölgyi Méhészkor választmányának. Előadást tartott az aszódi Move tagjai előtt Finnországról. Dr Ouoth Kálmán: a gödöllői Ev. Nőegyletben előadást tartott Mátyás király a magyar történelem mérlegén címen. Gyóni Mátyás: előadást tartott az Országos Evangélikus Tanáregyesület november 9-iki gyűlésen a humanisztikus szakosztályban: Hunyadi János Bizánc császára címmel. Haberehrn Gusztáv: az aszódi középiskolai bizottság tagja, a felsőpestmegyei esperesség számvevője, az aszódi Keresztény Polgári Kör pénztárosa, az Országos Evangélikus Tanáregyesület számvevőségének tagja, Aszód község mezőgazdasági bizottságának és az aszódi járás mezőgazdasági bizottságának rendes tagja, a budapesti földrengéstani obszervatórium külső munkatársa. Magyar dalai közül a gimnáziumi hangversenyen énekeltek. Jancsik Mihály: a helyi középiskolai bizottság tagja. Kühn Ernő: az aszódi evangélikus egyháztanács tagja, az Aszódi Öregdiákok Egyesületének főjegyzője, a Keresztény Polgári Körjegyzője. Előadást tartott Hatvanban Mit tegyek én Krisztusért, Csővárott Örök reformáció címen. Nyiry Sándor: az aszódi Move alelnöke, az aszódi Hangya felügyelőbizottságának tagja, a gimnáziumi Levente Egyesület csoportparancsnoka. Az őszi légoltalmi gyakorlatok alkalmából előadásokat tartott a gimnázium ifjúságának és a gimnáziumi Levente Egyesületben A honi légvédelem és légoltalom címen. Mint kiküldött ellenőr szerepelt a vármegyei Move céllövő versenyén Ikladon és Aszódon. Stibrányi Gyula: az aszódi ev. egyháztanács és helyi középiskolai bizottság tagja, az Ev. Tanáregyesület választmányi tagja. Dr Varga Ferenc: cikke jelent meg a Kertészeti Szemle évf Gén központok és a növénynemesítésről. Zalán Frigyes: az aszódi ev. egyháztanács tagja, a IX. cserkészkerület intézőbizottságának tagja. Dr Gréb Gyula december 15-én székfoglaló előadást tartott a Felvidéki Tudományos Társaságban Budapesten A szlovákiai németek településtörténetének vázlata címmel. Megjelent cikkei: Neunter Fragebogen zum Zipser Wörterbuch (Karpathen-Post évf és 25 sz.); 40-jährige Zusammenkunft einstiger Schüler des ev. Lyzeums zu Käsmark (U. o évf. 20. sz.). Könyvismertetés a

11 Protestáns Szemle évf. szeptemberi füzete 486 skll. Ernyey J. és Karsai (Kurzweil) G. A felsőmagyarországi bányavárosok német népi színjátékai c. művének II kötetéről. Dr Osváth Gedeon: Hunyadi Mátyás. Dráma 5 felvonásban, Kecskemét, Kultúra kiadása. 9 R z iskolai év története. flz iskolai év lefolyása. Alakuló értekezletünket szeptember 4-én tartottuk. A javító vizsgálatok szept. 4-én (I IV. oszt.) és 5-én (V VII. oszt.) voltak, e két napon folytak le a különbözeti és magánvizsgálatok is. Szeptember 6. és 7. napján történtek a pótbeírások. Az iskolai évet szeptember 8-án nyitottuk meg istentisztelettel és ü n n ep éllyel, a tanítás szeptember 9-én kezdődött. Az iskolai munka egész éven át megszakítás nélkül folyt, az iskolát sem járványos betegség, sem szénhiány miatt nem kellett bezárni. Az évvégi munkarend a következőképen alakult: május 6-án és 7-én a VIII. oszt. magántanulók írásbeli vizsgálatai, május 8, 9. és 10. napján ugyanezek szóbeli vizsgálatai voltak, e három napon tartottuk a VIII. oszt. tanulók összefoglalásait is. Az érettségi írásbeli vizsgálatok napjai: május 15., 16., 17. és 18. Június 9-én rendeztük a tornaünnepélyt. Június ig magánvizsgálatok voltak (I. VII. nem bejáró magántanulók). Június ig az I. VII. o. bejáró magántanulók írásbeli vizsgálatainak napjai. Június 14-én volt az utolsó tanítási nap. Június 15., 17., 19. és 20. napjain voltak az I. VII. o. rendes tanulók összefoglalásai s a bejáró leánymagántanulók szóbeli vizsgálatai. Az iskolai évet istentisztelettel és iskolai ünneppel június 22-én zártuk be. Az érettségi szóbeli vizsgálatok június 24-én kezdődtek s 29-ig tartottak. Az előírt szüneteken kívül a következő napokon szünetelt a tanítá s: október 30-án Orsz. Protestáns Nap; november 1-én a kegyelet lerovása; november 2-án a Felvidék visszacsatolásának évfordulója; november 20-án igazgatói szünet; december 8-án hiterösítö csendes nap; február 3-án igazgatói szünet; március 1-én a Kormányzó LJr Őfőméltóságának ünneplése kormányzóságának 20-ik évfordulóján; április 13-án hiterősítő csendes nap; június 1-én juniális, a fák és madarak napja. A karácsonyi szünet december 21-től január 7-ig, a húsvéti március 16-tól 31-ig tartott. Ü dvözlések. Az év elején, szeptember 5-én őszinte tisztelettel és szeretettel feliratban üdvözöltük Dr Peslhy Pál ny. minisztert, egyházkerületünk felügyelőjét, iskolánk nemeslelkű barátját, felügyelői működésének tizedik évfordulóján. Dr Kemenes Illés tankerületi kir. főigazgatót igaz szeretettel kerestük fel üdvözlő sorainkkal január 16-án abból az alkalomból, hogy a közoktatásügy terén szerzett érdemei elismeréséül Magyarország Kormányzója a Magyar Érdemrend középkeresztjével tűntette ki.

12 10 Az aszódi evangélikus egyház március 10-én búcsúzott el ünnepélyesen nyugalomba vonuló lelkészétől, Chugyik Pál esperestől, ugyanekkor iktatta be újonnan megválasztott lelkészét, Bogya Gézát. A távozó és érkező lelkészt, gimnáziumunk egykori növendékeit, az iskola nevében Jancsik Mihály, az igazgató helyettese üdvözölte. Egyházmegyénk március 27-iki közgyűlésén iktatta be új esperesét. Zászkaliczky Pál fóti lelkészt. Rz ünneplés során a tanári kar nevében az igazgató köszöntötte mint iskolánk volt növendékét. Gyász. Kegyelettel emlékezünk meg D. báró Prónuy Dezső volt egyetemes felügyelőnk haláláról, akit iskolánk egykori jótevői közt emleget. Temetésén április 9-én az iskolát Nagy Imre igazgató, Jancsik Mihály, Kűhn Ernő és Gyóni Mátyás tanárok képviselték. V áltozások a tanári testületben. Nagyobb változás nem történt a tanári karban az iskolai év folyamán. Dr Guoth Kálmán h. tanár, aki a múlt iskolai évben november 15-től június hó végéig tanulmányi szabadságot kapott és Párizsban volt francia állami ösztöndíjon, viszszatért és folytatta iskolai működését. Liszka István internátusi nevelő tanár a szarvasi evangélikus Vajda Péter-gimnázium internátusában helyezkedett el. Helyét Sándor Jenő oki. magyar-német szakos tanár töltötte be. Sándor Jenő katonai szolgálata miatt csak október 1-én tudta állását elfoglalni, erről is lemondott november 5-én, mivel a zselizi állami polgári iskolához kapott beosztást. Rz így megüresedett nevelőtanári állást megfelelő pályázó hiányában nem tudtuk betölteni. Az iskolai főhatóság az internátusi harmadik nevelőtanár teendőinek elvégzésével Dr Guoth Kálmánt bízta meg február 1-től az év végéig. Sándor Jenő óráit a gimnáziumban (IV. és V. magyar) Rágyánszky Pál vette át. A múlt évben segélydíjas tanárként alkalmazott Gyóni Mátyást az iskolai főhatóság szeptember 1-től kezdődő hatállyal helyettes tanárrá választotta s a VKM a fizetéskiegészítő államsegélyt megadta részére. Az iskolai év folyamán több kartársunk teljesített katonai szolgálatot: Rágyánszky Pál október 3-tól november 3-ig, február 5-től 12-ig; Dr Guoth Kálmán október 5-től december 20-ig; Dr Reuss Pál október 21-től december 20-ig, április 2-től május 3-ig; Dr Czirbusz Endre április 2-től május 14-ig; Kunos András május 24-től, Dr Varga Ferenc és Zalán Frigyes május 27-től. Helyettesítésük szakszerűen történt. E helyen is köszönetét mondunk Szever Pál ny. igazgatónak, aki többízben segített a helyettesítés munkájában. Ä tanítás az I. V. osztályban a gimnáziumi tanterv szerint folyt, a VI VIII, osztályban még a reálgimnáziumi tantervet követtük. A jövő iskolai esztendőben már a VI. osztály is gimnáziumi jelleget ölt. Hivatalos látogatások. Marczinkó Andor tankerületi főigazgatói szakelőadó november napjain látogatta meg iskolánkat s figyelte meg munkáját. Tapasztalatait a látogatások befejeztével tartott értekezleten adta elő; megállapította, hogy az intézet egész munkájában a múlthoz képest újabb örvendetes haladás történt". Egyben megjelölte a még megvalósításra váró feladatokat. Útmutatásait, elismerő szavait e helyről is köszönjük. A látogatások idején Dr Horváth Károly gimnáziumi felügyelő is megjelent az egyes osztályokban.

13 Kócza Géza testnevelési igazgató, tanügyi tanácsos január napjain figyelte meg iskolánkban a testnevelés tanítását. Észrevételeit, értékes útbaigazításait a látogatás utáni megbeszéléseken közölte. Az igazgató az iskolai év folyamán 108 órát látogatott meg s 16 órát helyettesített. A tanulók írásbeli dolgozatait és rajzait félévenként átnézte, az osztálynaplókat több ízben átvizsgálta Az egyes tanárok is meglátogatták egymás óráit, bár a gyakori helyettesítések miatt nem jutott erre annyi alkalom, mint az előző évben. Bemutató előadás kétszer volt az év folyamán. Dr Czirbusz Endre november 23-án a II. osztályban a földrajzból Finnországról tartott előadást. Gyóni Mátyás április 19-én a VI. osztályban a görög órán Homeros : Odysseia V. é feldolgozását mutatta be. Az órákon az igazgató s több tanár vett részt, megfigyeléseiket megbeszélték s külön naplóba vezették be. É rtekezletek. A tanári kar összesen 22 értekezletet tartott. Az I. félévi módszeres értekezleten az igazgató ismertette a módszerest megelőző szakértekezletek megállapodását, majd Dr Guoth Kálmán tartott előadást a történelem tanításáról. A II. félévi módszeres értekezleten az igazgató beszámolt az I. félévi látogatások alkalmával s az írásbeli dolgozatok átvizsgálásánál szerzett tapasztalatairól. Dr Czirbusz Endre nyári olaszországi tanulmányútjából merített és a földrajztanításban felhasználható tapasztalatairól beszélt, Stibrányi Gyula pedig az érettségi vizsgálatokkal kapcsolatos kérdésekről értekezett. Az I. félévi nevelési tárgyú értekezleten Czizmadia György a szociális nevelésről s a tanulóknak a táj- és népkutató munkába való bevonásáról tartott előadást, a II. félévben Jancsik Mihály a hazafias nevelésről beszélt. A szülőkkel való érintkezés, szülői értekezletek. A szülői ház és az iskola közötti érintkezés egyre fokozódik. A szülők vagy helyetteseik elég gyakran érdeklődnek gyermekeik haladásáról, magaviseletéről. Külön fogadóórákat nem vezettünk be, bármely napon, az óraközi szünetekben is, adtunk felvilágosítást az érdeklődőknek kivéve januárban és júniusban az osztályzást megelőző heteket. Két szülői értekezlet volt. Az elsőt október 19-én tartottuk az I. oszt. tanulók szüleivel. Ezen az igazgató az elemi és gimnáziumi oktatás átmeneti nehézségeiről beszélt, majd az egyes szaktanárok adtak felvilágositást, gyakorlati utasításokat arra vonatkozólag, hogyan támogassák gyermekeik otthoni munkáját. Az egyes kérdésekhez a szülők is hozzászóltak. A második értekezletre, május 21-re az összes szülőket meghívtuk. Az igazgató A családi nevelés és az iskola" cimen tartott előadást, Richly Emil rajztanár pedig a rajztanitás fontosságáról beszélt. A szülők ugyanekkor megtekintették a tanulók rajzaiból készült kiállítást. Valláserkölcsi nevelés. A középiskola nevelő munkája első sorban arra irányul, hogy vallásos és erkölcsös polgárokat neveljen növendékeiből. Ezt nemcsak a vallástani órák feladatának tekintettük, hanem minden egyes tantárgy keretében igyekeztünk kihasználni a kedvező alkalmat a vallásos hit meggyökereztetésére és elmélyítésére. A tanítást imával kezdtük és végeztük, a vallástani órákon egyházi énekek is szerepeltek. Az evangélikus tanulók tanáraikkal együtt vettek részt az isten 11

14 12 tiszteleteken. Külön ifjúsági istentiszteleteket tartott Kühn Ernő vallástanár, amidőn az igehirdetés nem magyar nyelven történt a templomban ; ilyenkor Perényi Rezső ny. igazgatótanító orgonáit, akinek ezúton is köszönjük szíves közreműködését. Külön ifjúsági istentiszteletek voltak a hidegebb idő beálltával tavaszig az internátus nagytermében. Az Úr asztalához október 29-én és május 5-én járultunk tanulóinkkal együtt, előtte deprekációt tartottunk. A deprekációkon egy-egy Vili. osztályos növendék kért az ifjúság nevében bocsánatot, a tanári testület nevében a VIII. osztály főnöke válaszolt és intézett buzdító szavakat a tanulókhoz. A május 19-én tartott konfirmációban 12 IV. osztályú tanulónk részesült. A vallásos nevelést támogatta a ifjúsági gyámintézet is. Az elmúlt iskolai évben hagyományos szokás szerint a helybeli leánynevelő-intézettel közösen három vallásos estet rendeztünk. A nagyközönség is megjelent ezeken az estéken. Az első vallásos est október 29-én a reformáció emlékének szólt. Műsora: 1. Közének, 258. é. 1. v. 2. Porkoláb Gy.: Luther. Szavalta Gombos Éva IV. o. n. 3. Kodály: A 150. genfi zsoltár. Énekelte a Ieánynevelő-intézet énekkara. 4. LI. zsoltár. Elmondta Békefi Eszter III. o. n. 5. Haydn: Andantino F dur. Zongorán előadta Hutás Magdolna IV. o. n. 6. Ünnepi beszédet mondott Kűhn Ernő gimnáziumi vallástanár. 7. a) Gumpelzheimer: Ünnepi kánon, b) Ismeretlen: Fohász. Énekelte a gimnázium énekkara. 8. Turmezei E : Az utolsó igen. Szavalta Siklósi Lajos VI. o. t. 9. Luther Haberehrn: Erős várunk. Énekelte a gimnázium énekkara. Ádventi vallásos estünket december 17-én tartottuk a következő műsorral: 1. Közének, III. é. 1. v. 2. Berzsenyi Dániel: Fohászkodás. Szavalta Szende Piroska III. o. n. 3. a) Karácsonyi népének (kánon). b) Mozart: Allelujah! Énekelte a Ieánynevelő-intézet egyházi énekkara, zongorán kisérte Buth Karola gazd. n. 4. Ünnepi beszédet mondott Bogya Géza aszódi segédlelkész. 5. Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal. Énekelte a gimnázium egyházi énekkara. 6. Rudnyánszky Gyula: Karácsonyi mese. Szavalta Keresztes Pál VI. o. t. 7. Közének III. 6. v. A harmadik vallásos est április 14-én volt. Ennek műsora: 1. Közének, 291. é. 1. v. 2. Zinzendorf Viktor: Még oly kicsiny vagyok. Szavalta Grell Henriette II. o. n. 3. a) Gumpelzheimer: Óh Uram, kérlek, szánj meg ; b) Ismeretlen szerző : Fohász (kánon). Énekelte a Ieánynevelő-intézet énekkara. 4. Beszédet mondott Erőss Sándor gödöllői ev. lelkész. 5. Sztáray Mihály: X zsoltár. Énekelte a gimnázium énekkara. 6 Dr Váradi Antal: Az Úr ítél. Szavalta Keresztes Pál VI. o. t. 7. Közének, 291. é. 4. v. Hiterósítő csendes napokat kétszer tartottunk. December 7-én és 8-án Dr H. Gaudy László kerületi vallástanítási középiskolai felügyelő az Úrvacsoráról, Mórocz Sándor vallástanár Hol töltőd az örök életet?, Kemény Péter segédlelkész Az éltető Ige" címen tartott előadást. Április 13-án Jávor Pál hatvani lelkész az imádkozó és igeolvasó evangélikus diákról, Erőss Sándor gödöllői lelkész pedig a hétköznapi életben is hűséges evangélikus diákról beszélt. Zalán

15 13 Frigyes és Kühn Ernő tanárok mindkét alkalommal bibliaórákat tartottak. Az Országos Protestáns Napok alkalmával október 30-án Kühn Ernő vallástanár vezetésével evangélikus tanulóink egy része résztvett a felsőosztályos tanulók gyűlésén. A református tanulók vallástani óráit Székely Ödön hévizgyörki református lelkész hetenként egyszer összevonva tartotta. Február 17-én az V. Vili. o. református tanulók résztvettek a gödöliői diákkonferencián. A római katolikus tanulók hitéletét Kausz József hévizgyörki expositus, egyházilag és államilag kinevezett hitoktató gondozta. Ä tanulók ünnepnapokon az aszódi plébániatemplomba mentek istentiszteletre. Az előírt időkben megtartották a gyónást és a lelkigyakorlalokat. Az izraelita tanulók hitoktatását Dr Berg József aszódi főrabbi végezte. Hazafias n ev elés. A középiskola nemcsak vallásos, hanem hazafias nevelést is kíván az ifjúság számára. Ezt a feladatot sem tévesztettük szem elől. Minden alkalmat és eszközt megragadtunk, hogy a hazafias érzést erősítsük a növendékek lelkében. Nemcsak ünnepélyeken, de egyes tantárgyak és órák keretében is kínálkozott erre alkalom. November 2-án a Felvidék visszacsatolásának évfordulóját ünnepeltük. Február 29-én minden osztályban megemlékeztünk Kormányzó Urunk 20 éves kormányzásáról, március 1-én pedig a templomban istentiszteleten köszöntük meg őt a Gondviselésnek. Az iskolai évben a következő hazafias ünnepélyek voltak. Október 6-án az aradi vértanuk emlékére a Petőfi-önképzőkör rendezett ünnepélyt ezzel a műsorral: 1. Himnusz. 2. Megnyitó beszédet mondott Jakus Pál Vili. o t., az önképzőkör titkára. 3. Tatár András VII. o. t. Október 6-ikán" című versét szavalta Kerényi Béla VIII. o. t. 4. Magyar egyveleget játszott a zenekar. 5. Tarjáni Gyula ifjúsági elnök ünnepi beszéde. 6. Szózat. December 5-én, Kormányzó Urunk nevenapjának előestéjén hagyományos szokással a Petőfi-cserkészcsapat rendezett ünnepélyt. Az ünnepély műsora : 1. Skorka-Haberehrn : Csapatinduló. Énekelte a csapat. 2. Reményik Sándor: Egy eszme indul. Szavalta Hernád Tibor rajvezetö. 3. Kerner Jenő: Magyar induló. Előadta Rónaszéki Lajos javítónevelő-intézeti főtiszt és Lehr Béla javítónevelő-intézeti gondnok vezetésével az internátus zenekara. 4. Ünnepi megemlékezést tartott Paulay Imre cserkésztitkársági vezetötiszt. 5. Reményik Sándor: Szív. Szavalta Kerényi Béla őrsvezető. 6. Lortzik A.: Cár és ács. Operarészlet. Előadta Rónaszéki Lajos javítónevelő-intézeti főtiszt és Lehr Béla javítónevelő-intézeti gondnok vezetésével az internátus zenekara. 7. Tábori beszámolót tartott Siklósi Lajos őrsvezető. 8. Drága ifjúságunk. Színdarab. írta Sándor Dénes. Előadták: Lovagi Tibor, Siklósi Lajos őrsvezetők, Eötvös Károly, Návrádi Hugó, Pongó Gyula, Székessy Miklós, Turcsányi Károly segédőrsvezetők, Galambos Zoltán, Kemencei Albert, Kovács Miklós, Szende György cserkészek és több cserkész.

16 14 Február 24-én a Petőfi-önképzőkör Mátyás király-ünnepélyt tartott a nagy király születésének 500-ik évfordulója alkalmából. Március 15-ikén ugyancsak az önképzőkör rendezett hazafias ünnepélyt a következő műsorral: 1. Szózat. 2. Megnyitó beszédet mondott Jakus Pál, az önképzőkör titkára. 3. Nemzeti dal. Előadta az ifjúsági szavalókórus. 4. Tatár András alkalmi versét előadta Herényi Béla Vili. o. t. 5. Ünnepi beszédet mondott Tarjáni Gyula ifjúsági elnök. 6. Csengery László hegedűit. 7. Himnusz. A hagyományos kegyelettel hódolt e napon az ifjúság Petőfi emlékének. A cserkészcsapat Petőfi egykori lakóházán s a régi gimnázium falában elhelyezett emléktáblát megkoszorúzta, ugyancsak koszorút helyezett az ifjúság Petőfi szobrára is. Résztvettek tanulóink a hősök emlékünnepén, Turcsányi Károly VI. o. t. szavalt is az ünnepélyen. Társadalmi nevelés. Az iskola nem elégszik meg a vallásos és hazafias érzés meggyökereztetésével, társadalmi, szociális nevelésben is részesíteni kívánja növendékeit. Szociális lelkületet akar teremteni az ifjú lélekben, hogy minden magyart testvérének tekintsen, akit segíteni, támogatni köteles. Megismerteti a magyar társadalom szerkezetét s az egyén helyét a társadalom keretén belül, hogy a társadalom és saját érdekei közt ne lásson különbséget. A szociális érzés elmélyítéséhez nagyban hozzájárulnak a tanulók táj- és népkutató kirándulásain szerzett tapasztalatok. Megismerik az egyes társadalmi csoportok életét, viszonyait, s mélyebb megértés támad a küzdő embertárs, a magyar sorsközösség tagja iránt. Megértik, hogy a nemzetépítés mnnkájában végzett sokféle munka összefügg egymással, ezért a társadalom tagjaival együtt kell dolgozniok. Megértik, hogy az ember értéke a társadalomban attól függ, hogyan teljesíti kötelességét munkahelyén. A táj- és népkutató kirándulások lelkes vezetője Csizmadia György tanár, aki résztvett a Budapesten október 16-tól 22-ig tartott falu- és népkutató tanfolyamon, s az ott nyert irányítás alapján igyekezett az ifjúság lelkét gazdagítani. A kirándulások helyét és idejét a tanulmányi kirándulások rovatában közöljük. M egem lékezések. Hagyományos szokással, de ebben az évben különösen nagy rokonszenvvel emlékeztünk meg október 17-én a finnmagyar rokonságról. Amikor északi testvérünk később háborúba sodródott s hősi küzdelmével az egész világot bámulatba ejtette, a szeretet és megbecsülés csak fokozódott iránta. Ennek egyik megnyilvánulásaképen VII. o. tanulóink társaik és ismerőseik körében 132 pengőt gyűjtöttek és küldtek be a Finn Vörös Keresztnek. Október utolsó napjain a takarékosságról beszéltünk tanulóinknak. November 1-én, a kegyelet ünnepén tanulóink az iskola elhúnyt tanárainak sírját koszorúzták meg a temetőben. Június első napjain a magyar könyv pártolását ajánlottuk az ifjúság figyelmébe. Június 1-én a juniális keretében a fák és madarak napját tartottuk. Június 22-én az évzárás napján ültük a jótevők napját; Kűhn Ernő vallástanár imájában, az igazgató évzáró beszédében emlékezett meg az iskola jótevőiről. A tanulók létszám a az előző évhez képest csekély apadást

17 mutat. Beiratkozott összesen 382 tanuló (az előző évben 391), a leánytanulók száma csökkent. A vonaton bejáró tanulók száma így oszlott meg: Hatvan felől 41, Balassagyarmat felöl 36, Gödöllő felől 34, összesen 111. A szomszédos községekből több tanuló gyalog, kerékpáron vagy kocsin jött be. A vonattal bejáró tanulókat felügyelő tanár várta az állomáson és vezette fel az iskolába. Az előadások után felügyelő tanár őrködése mellett tartózkodtak és készültek a következő napra a napközi otthonban a vonat indulásáig, az állomásra újból felügyelő kisérte le őket. Felügyelő tanárok voltak: Nyíry Sándor, Csizmadia György és Richly Emil. Ä leánymagántanulók létszáma 39 volt, az előző évben 47. A csökkenés azzal magyarázható, hogy a gyöngébb előmenetelűek nem iratkoztak be. A beírt leánymagántanulók közül összesen 30 volt bejáró. A leányok az óraközi szünetekben a tanári szobával szemben külön teremben tartózkodnak, innen mennek az órára a tanárral együtt, ugyancsak vele jönnek le. Kedvező idő esetén az iskola előtti téren vannak. A felügyelönő az órákon kívül állandóan mellettük van. A testnevelési órákat tanárnő látja el. A bejáró leánymagántanulók közül 4 a leánynevelő-intézetben lakott. Ä tanulók erkölcsi m agaviseleté ellen súlyosabb kifogások, amelyek kizárással végződtek volna, nem fordultak elő. Az év folyamán 2 tanuló részesült igazgatói megrovásban a fegyelmi szabályzat megsértése miatt. Ä tanulmányi eredmény megfelelőnek mondható, jóllehet a kedvezőtlen időjárás következtében fellépő betegségek több tanuló előmenetelét gátolták. Az országos középiskolai tanulmányi versenyen Budapesten május 27-én Várady Zoltán Vili. o. tanulónk a történelemből a harmadik helyen dicséretet nyert. A Gyorsíró nagy szabatos pályázatán Kusnyár Pál IV. o. t. nyert oklevelet. A tanulók egészségi állapota. A szokatlanul hosszantartó kemény tél és kedvezőtlen időjárás éreztette hatását; a tanulók sokszor mulasztottak. Mindamellett az iskolát nem kellett bezárni, csupán az internátust zárta le március 5-től 14-ig az intézeti orvos az előfordult vörheny eset miatt. Dr Liptai István iskolai orvos és Dr Kiss Vilmos járási tiszti orvos többször meglátogatták iskolánkat. Az iskolai orvos a beutaló lap alapján reggelenként rendelőjében fogadta a jelentkező beteg tanulókat. A tanulók segélyezése. A jó előmenetelű és szegénysorsú tanulókat kérvényük alapján tandíjelengedési kedvezményben részesítettük. Az I. félévben 73 tanulónak pengőt engedtünk el, a II. félévben 74 tanuló 1665 pengőt kitevő tandíjelengedést kapott. Az ifjúsági segélykönyvtárból 111 tanuló 460 darab könyvet kapott használatra pengő értékben. 15

18 16 Tanulmányi kirándulások. Az első budapesti kirándulást november 19-én Csizmadia György és Rágyánszky Pál tanárok vezették, résztvett a Vili. osztály 28 tanulója. Bejárták a Néprajzi és Nemzeti Múzeumot, majd Kodolányi János híres darabját, a Földindulást nézték meg. A második budapesti kiránduláson, május 19-én, 49 tanuló vett részt Csizmadia György, Haberehrn Gusztáv és Richly Emil tanárok vezetésével. A Néprajzi Múzeumot keresték fel, majd a Nemzeti Színházban Shakespeare A velencei kalmár című színdarabjának előadását hallgatták meg. A többi kirándulás kimondottan a táj- és népkutatás szolgálatában állt. Május 11-én egy 45 tagból álló csoport Csizmadia György és Dr Guoth Kálmán vezetése mellett Aszódon végzett megfigyeléseket; megismerték Aszód régmúltját és jelenét. Május 23-án Zsámbokra rándult ki 28 tanuló, vezető tanárok Csizmadia György és Haberehrn Gusztáv voltak. A kitűzött cél a falu életének, a faluvezető feladatának megismerése volt; Kovács Ferenc főjegyző, Radványi Béla esperes-plébános és Janda József igazgató-tanitó adtak értékes felvilágosításokat. Május 25-én Csizmadia György és Gyóni Mátyás tanárok vezetése mellett 35 tanuló tekintette meg a helybeli javítónevelő-intézetet, itt Vágó Károly igazgató sok értékes felvilágosítást nyújtott. Május 26-án Csizmadia György és Dr Guoth Kálmán tanárok 28 tanulót Túrára vittek, ahol a nép'házi bútorait, művészetét, viseletét figyelték meg Pók Aladár tanár szíves magyarázatai közben. A tanulók a kirándulásokon szerzett tapasztalatok és felvilágosítások alapján fogják végezni a nyári gyűjtő, kutató munkát. Term észetrajzi kirándulások: szeptember 9-én az I. osztály 58 tanulója Újtelepre, a házikert tanulmányozása, 1 óra szeptember 16-án a II. osztály 39 tanulója Iklad felé, a magyar utak életének megfigyelése, délután 2 5-ig október 3-án az V. osztály 30 tanulója Csintoványra, őszi növénygyüjtés délután 2 5-ig október 10-én a VI. osztály 42 tanulója Galgamenti rétek, állat-élet megfigyelés délután 2 óra október 18-án all osztály 41 tanulója Óhegyi dűlő, a szántóföldek őszi életének megfigyelése délután 2 óra október 21-én az I. osztály 49 tanulója Jónásfalva, talajtani kirándulás délután 2 óra április 20-án a II. osztály 39 tanulója Galgamenti rétek, vizek és rétek tavaszi életének tanulmányozása délután 2 óra április 24-én az I. osztály 59 tanulója Újtelep, házikert berendezése és fák virágzásának megfigyelése, délelőtt 1 óra április 27-én a II. osztály 39 tanulója Óhegy dűlő, szántóföld tavaszi életének megfigyelése, délután 2 óra május 18-án az V. osztály 25 tanulója a bagi tó körüli rétek, növényoekológiai és földrajzi kirándulás, délután 3 óra május 25-én a IV. osztály 25 tanulója Boki-ba, földtani megfigyelések, délután 2 óra. A kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt a Vas-féle agyagárú-gyár megnézése, Szandavár megtekintése s a VI. osztály állattani kirándulása.

19 Leventeképzés. A levente foglalkozásokat az II. t. c.-ben megkövetelt elvek szerint hajtottuk végre. A leventeköteles tanulók, a vidékről bejárók is, mind az iskola székhelyén vettek részt a foglalkozásokon, így egységes kiképzést nyertek. A levente oktatás szombaton, majd március 1-től szerdán a délutáni órákban volt. A tanári testületből a következők vettek részt a leventemunkában: Nyíry Sándor mint csoportparancsnok. Kunos András, Richly Emil és Zalán Frigyes mint szakaszparancsnokok. Április napjain történt a rendszeres orvosi vizsgálat és a szellemiségadatgyüjtés gyakorlati kipróbálása a 12., 15. és 19. életévüket betöltött leventéknél. Az év folyamán 46 tanulónk végezte eredménnyel a segédoktatói tanfolyamot. Az évfolyamú községi leventéket diákjaink közé osztotta be a leventeparancsnokság., i Légoltalom. A légoltalmi anyagot az előírás szerint elvégezték az illetékes szaktanárok tantárgyaik keretében. Október 13-án az ifjúság számára külön légoltalmi előadásokat tartottak Nyíry Sándor és Richly Emil tanárok. Áz egyes légoltalmi őrségeket, osztagokat megszerveztük s feladatukat megállapítottuk. Az év folyamán többször volt riadó, ilyenkor óvóhelyeikre vonultak a tanulók s az egyes osztagok, őrségek is elfoglalták kijelölt helyeiket. Október ik napjain a községi riadó alkalmával egyes tanulóink is közreműködtek a községi mentőosztag munkájában Cserkészotthonunkban. Nyilvános előadások. Tanulóink többször vettek részt nevelő és tanító hatású előadásokon az iskolán kívül is. Szeptember 26-án egy regöscsoport előadását hallgatták meg a Járási Ipartestület Székhazában November 9-én Kovách Ernő szavalóművész tartott előadást és szavalt magyar költők remekeiből. December 6-án délután a helybeli tüzérosztály Borbála-esti műsorát nézték végig. A Kultur Mozgóban január 12-én a Szárnyas dandár, zúgnak a szirénák, április 6-án az Isten vele tanár úr!" című filmet tekintették meg. Április 9-én a községben tartózkodó színtársulat a Legyen úgy, mint régen volt" című hazafias darabot mutatta be tanulóinknak ifjúsági előadásban. Műsoros táncestély. A szinte hagyományosnak nevezhető diákbál február 1-én, a félévi szünetben zajlott le, Ászód és környéke mindig nagy érdeklődéssel kisérte. A műsort Csizmadia György, a Petőfi-önképzőkör tanárelnöke állította össze, a báli részt Jancsik Mihály kartárs irányította. A befolyt tiszta jövedelmet zongora-alapra fordítottuk. Ballagás és szalagszentelés. A VIII. osztály tanulói május 14-én déli 12 órakor búcsúztak el az iskolától a megszokott módon, a búcsúzás az udvaron történt. A kis ünnepély elején Kerényi Béla VIII. o. t. Tatár András VII.o. t. Búcsúdal című versét adta elő, majd Tarjáni Gyula búcsúzott társai nevében az iskolától, tanáraitól s diáktársaitól. A tanári kar nevében Zalán Frigyes osztályfőnök válaszolt s beszélt lelkűkre a távozóknak. Ezután az ifjúsági egyesületek vezetői buzdító szavakkal jelképesen átadták a különböző körök vezetését utódaiknak, akik megfogadták, hogy hűséggel és becsülettel fognak dolgozni. Áz osztályfőnök átnyújtotta a zöld szalagokat, keblükre tűz 2 17

20 18 ték s a régi diáknótával körülballagták az iskola épületét. Megkoszorúzták Petőfi szobrát, majd a régi iskolaépületen elhelyezett Petőfiemléktáblát. Az ünnepségen a nagyközönség, főleg a szülők köréből többen megjelentek. Júniális, a madarak és fák napja. A régi hagyományos erdei ünnepélyt június l-én tartottuk. Az ifjúság reggel zeneszóval vonult ki a kisbagi erdőbe. Útközben a Petőfi-forrásnál megállt a menet, itt Keresztes Pál VI. o. t. Tatár András VII o. t. A diadalmas tavasz című versét szavalta el, Tatár Andás pedig Petőfiről emlékezett meg hangulatos beszéddel. Az erdőben ismét Keresztes Pál szavalt, Bárd Miklós Erdők című versét adta elő, Lovagi Tibor VII. o. t. pedig a madarak és fák napját méltatta. Az erdei műsort zene- és énekszámok, apró mókák és tréfák egészítették ki. Bár az idő kissé hűvös volt, a közönség szép számban jelent meg, s a nap meleg hangulatban, kellemes szórakozással és tánccal telt el. A jól sikerült juniálist Dr Reuss Pál kartárs rendezte nagy gonddal és figyelemmel, az ünnepséget Csizmadia György, az önképzőkör tanárelnöke készítette elő. Segélyek, adom ányok. Az aszódi evangélikus egyház, a gimnázium egykori fenntartója, a szokásos évi 32 pengőt, mint az intézet átadásakor vállalt régi segélyt, átutalta az iskolának. Aszód község az és évre 600 pengő segélyt adott. A VKM-től a régi államsegély címén 399 pengő érkezett be. A különböző célokra beérkezett adományokat a jutalmazások, könyvtárak és szertárak rovatában tüntetjük fel köszönetünk nyilvánítása mellett. Az adakozásból tanulóink is kivették részüket. A Finn Vörös Keresztnek 132 pengőt, a nyomorék gyermekek részére pengőt adtak össze megtakarított filléreikből. Itt közöljük a Petőfi-szoboralapra beérkezett adományok elszámolását. A Petőfi-szoborbizottság január 13-án zárta le a gyűjtést. A befolyt összeg pengő, kiadás 780T87 pengő, maradt 80'46 pengő. A megmaradt összeget a tanári kar a Petőfi-gimnázium Diákotthona építési alapjára tette le az iskolai bizottságok jóváhagyása mellett. E helyen is hálával gondolunk a nemeslelkü adakozókra. Hálás köszönettel nyugtázzuk a február 1-iki műsoros táncestély alkalmából történt felülfizetéseket: Gebauer Béla Budapest, Gödöllői Evangélikus Nöegylet, Dr Horváth Károly László Gödöllő, Körmendy József Túra, Dr Králikjenő Ácsa, Dr Pesthy Pál Budapest, Straub Gyula P; Derce Pál Budapest, Kálmán Bertalanné P; Szabó Károly 6.90 P; Barla György Vác, Dr vitéz Czanik Géza, Domon'yi Miksa, Fischer Ede, Dr vitéz Förhéncz Sándor, Kemenczei János Alberti, Kiss Jenő Gödöllő, Kiss József, Körmöczi Sámuel Fülek, Körtvélyessy László Iklad, Dr Liptai István, Dr Patay Tibor Ácsa, Péri

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL.

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. (» L O C K K L Ä R j\- A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 55. évében. KÖZZÉTETTE: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1939. KIADJA AZ ISKOI.A

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium 2006 1806 A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE 1806 2006 Összeállította és szerkesztette:

Részletesebben

hírnévnek örvendô kulturális közösséget, mely ekkor már majdnem negyven éve Csipkerózsika-álmát aludta. Az ígéretet tett követte.

hírnévnek örvendô kulturális közösséget, mely ekkor már majdnem negyven éve Csipkerózsika-álmát aludta. Az ígéretet tett követte. A Jókai Mórról elnevezett kultúregyesület feltámasztásáról, újjászervezésérôl gyakran volt szó Pápán az ötvenes évek végén. A gondolattal elsôsorban a Pedagógus Mûvelôdési Ház vezetôi foglalkoztak. Itt

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR A SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 900 90. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELY-UDVAFCHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓ Pótor Imre Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor - különös tekintettel dunántúli szolgálataira - Vásárosnamény 1996 TARTALOM 1. ELŐSZÓ 2. A FELKÉSZÜLÉS ÉVEI 2.1. A Tóth család

Részletesebben

Kiadó Petki Pál iskolaigazgató Szerkesztette Dénes Jónás tanár Borítóterv és mûszaki szerkesztés Zilahi Imre

Kiadó Petki Pál iskolaigazgató Szerkesztette Dénes Jónás tanár Borítóterv és mûszaki szerkesztés Zilahi Imre 100 100 95 95 75 75 25 25 5 5 0 0 100 100 95 95 75 75 25 25 5 5 0 0 A szavak szivárványzása nemcsak térbeli, hanem idõbeli is. A szavaknak idejük van, vagy másképp: idõ van a szavakban, a mi idõnk, a használóké,

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 180 Ft XVII. évfolyam 6. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2010. június A tartalomból: Rehabilitáltuk Csernus Mihályt Csodálatos és Isten

Részletesebben

A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA

A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETE 1 8 86-1 936. ÍRTA: ELEFÁNTY SÁNDOR IGAZGATÓ-TANÍTÓ. Nyomta Beke Zoltán könyv- és lapkiadóvállalata Debrecen, Füvészkert u. 9. sz. A DEBRECENI

Részletesebben

tagja is elôször járt a körben, kellemes perceket szerezve a tagoknak költeményei

tagja is elôször járt a körben, kellemes perceket szerezve a tagoknak költeményei Az 1930-as év elsô közgyûlésén jeles vendég szerepelt: Vikár Béla. A híres mûfordító, folklórkutató szívesen jött el városunkba, hiszen középis-koláit részben itt végezte. Elôadásában a finn magyar testvériség

Részletesebben

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004 A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004 KIADJA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA BAJA, 2004 Szerkesztette: Bernschütz Sándor Horváthné Hargitai Katalin Az anyag összeállításában, számítógépes szerkesztésében

Részletesebben

ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949

ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949 ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949 Mervó Zoltánné Előzmények A középiskolai tanárok képzésérő l és képesítésér ől intézkedő 1924. ~ví XXVILtc. a tudományegyetemek

Részletesebben

A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EV. TESTVÉREGYHÁZAK POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI:

A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EV. TESTVÉREGYHÁZAK POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EV. TESTVÉREGYHÁZAK POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLIK KÁLMÁN IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1924. Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája,

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM '" A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909.

FŐGIMNÁZIUM ' A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909. A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM '" É R T E S Í T Ő J E AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI GÓBI IM RE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

5. A gimnázium harmadik ciszterci korszaka (1850-1921)

5. A gimnázium harmadik ciszterci korszaka (1850-1921) 5. A gimnázium harmadik ciszterci korszaka (1850-1921) 5.1. Egri Nagy-Gymnásium (1851 1861) Villax Ferdinánd apát úr nem tudott kezességet vállalni arra, hogy a rend három gimnáziumában a nyolc osztállyal

Részletesebben

Sportvezetők újévi köszöntése

Sportvezetők újévi köszöntése Ára: 165 Ft XXVI. évfolyam 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Sportvezetők újévi köszöntése Miként az lassan egy évtizede gyakorlattá vált, idén sem maradt el a város vezetőinek és a helyi sportklubok irányítóinak

Részletesebben

SZABADSÁG UTÁN VÁGYAKOZÓ FORRADALMÁROK

SZABADSÁG UTÁN VÁGYAKOZÓ FORRADALMÁROK XXVi. év fo lyam 19. szám 2011. november 11. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu sms: 06-20/940-2066 köz éle ti lap meg je le nik két he ten te szerencsen és kör nyé kén SZABADSÁG UTÁN VÁGYAKOZÓ FORRADALMÁROK

Részletesebben

Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja. Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja. Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! XXI. évf. 3. (72.) sz. 2014. KARÁCSONY EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! Három

Részletesebben

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XX. KÖTET. KOLOZSVÁR, 1907. DECEMBER. 12. SZÁM. UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Kiadja: ü Szerkeszti: A DÁVID FERENCZ-EGYLET. Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

Istentől áldott, új esztendőt!

Istentől áldott, új esztendőt! A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 210 Ft XXI. évfolyam 1. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2014. január Istentől áldott, új esztendőt! Várfi András polgármester újévi köszöntője

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 10. szám 2012. október. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 10. szám 2012. október. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 10. szám 2012. október Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Interjú Faragó-Flaskay

Részletesebben