GALÉRIA KOLOZSVÁR-NAPOCA, 1976

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALÉRIA KOLOZSVÁR-NAPOCA, 1976"

Átírás

1 KORUNK GALÉRIA

2

3

4 KORUNK 50

5 GALÉRIA 50 KOLOZSVÁR-NAPOCA, 1976

6 Szerkesztők: KANTOR LAJOS és RITOÓK JÁNOS Műszaki szerkesztő: SZÉKELY DANIEL Fedőlap és tipográfia: DEÁK FERENC Az emlékplakett GERGELY ISTVÁN munkája Készült 2000 példányban, a folyóirat megjelenésének ötvenedik évfordulójára

7 KÉPEK ÉS GONDOLATOK Két ötvenes találkozási pontján állunk: megalapításának ötvenedik évfordulóját ünnepli a KORUNK, s a véletlen úgy hozta, hogy épp ezekben a hetekben köszöntheti ötvenedik művész-vendégét a Korunk Galéria - Nagy Imre, kiváló grafikusunk és festőnk személyében, aki a hazai magyar művelődés sok jeles személyisége (számos Korunk-munkatárs!) mellett ban, majd 1938-ban Gaál Gábort, a nagy szerkesztőt is megrajzolta. Persze, csak a felületes szemlélő egyszerűsíthetné odáig e kettős emlékezési alkalmat, hogy kétszer ötven az összesen száz, hiszen a két esemény művelődéstörténeti súlya korántsem azonos. A Korunk Galéria nem egészen hároméves múltra tekinthet csupán vissza, s jóllehet az utóbbi megnyitókon költők, műkritikusok, színészek, sőt zenészek is közreműködtek már, mégiscsak viszonylag szűk pászmát fog át a legendásan gazdag Korunk-profilból, megmaradva elsősorban képzőművészeti jelenségnek. No de a képzőművészet épp a legutóbbi kutatások ébresztenek rá erre az igazságra sokkal fontosabb szerepet töltött be a folyóirat életében, arcélének alakításában, mint mostanáig tudtuk, hittük. A sokat emlegetett széles tematikai skála,,,a szelet-embertől az egész emberig"' vezető út megtalálása nyilván sok tényező, különböző szükségletek és adottságok szerencsés összejátszásának köszönhető, ezek sorában azonban lehetetlen nem észrevennünk a korabeli művészeti törekvések, irányzatok, iskolák, egyes alkotók és teoretikusok szerepét. Kassákkal, Kállai Ernővel és az emigrációba kényszerült avantgarde művészeti folyóirat, a

8 MA más neves munkatársaival már 1926-tól a konstruktivizmus hirdette,,idő-mozgás", szintetikus fejlődés",,,egy új embertartalom új formában való kifejeződése" is hangot kapott a Korunkban, s ezeket a szándékokat vitte tovább, tisztultabb formában, a folyóirat hasábjain oly következetesen propagált Bauhaus; közel tíz éven át publikál itt a Bauhaus, illetve az új-bauhaus egyik vezéregyénisége, a világhírre jutott Moholy-Nagy László (tőle származik a szelet-embertől az egész emberig" megfogalmazás is). A modern szobrászatot forradalmasító nagy román művész, Brân cuşi neve 1929-ben tűnik fel a Korunkban Pallady, Iser, Tonitza, Ressu, Petraşcu, Ghiaţă, Catargi, Medrea, Demian, Nagy István, Szolnay, Nagy Imre, Papp Aurél, Gallas Nándor, Kós Károly, Ziffer Sándor neve mellett Aurel Ciupénak,,az ó-romániai és erdélyi képzőművészet" jelenét átfogó helyzetrajzában. (Tíz évvel később Miron Radu Paraschivescu, az ASTRA emlékkiállítása kapcsán, újabb román festőkre, szobrászokra hívja fel a Korunk-olvasók figyelmét, miközben hiányolja az erdélyi magyar művészek jelenlétét a tárlaton.) Mattis-Teutschról 1928-ban jelenik meg a folyóirat hasábjain az első méltató cikk, 1930-ban Csontváry kapja a Korunk munkatársától a teljes művészi elismerést, amely ugyancsak kijut Picassónak és Diego Riverának, Mexikó új művészetének s a tömegek izmosodó kollektív művészi energiáit" kifejező fiatal szovjet művészetnek. A népfronti szakaszban Dési Huber István lesz (kimondatlanul) a képzőművészeti főmunkatárs, s egyazon esztendőben (1937-ben) szentel nagy tanulmányt Derkovitsnak, a páratlan magyar proletárfestőnek, és Nagy Istvánnak, az erdélyi s az alföldi falu kiváló ábrázolójának (akinek tehetségét a költő Blaga is megcsodálta). Ha ehhez a sebtiben felvázolt névsorhoz hozzáírjuk azokat a hazai művészeket, akik előbb vagy utóbb szintén méltányos kritikai fogadtatásban részesültek (így Szervátiusz Jenő, 1937-től Gy. Szabó Béla, a munkásmozgalomhoz kapcsolódó Leon Alex, Klein József, Kazár László), igazán gazdag Korunk Galéria" képe bontakozik ki képzeletünkben.

9 Egy potenciális Korunk Galériáé! Dienes László, majd Gaál Gábor szerkesztése idején ugyanis a szűkös anyagi körülmények még a reprodukció-közlést sem engedték meg, nem hogy kiállítások rendezésére futotta volna amihez legalábbis egy nagyobb szerkesztőségi helyiségre van szükség. A Korunk új folyamában fokozatosan hódított teret a képzőművészet. Az újraindulást követően, az ötvenes évek végén még szinte képtelen" volt a folyóirat; a reprodukálási lehetőségek növekedésével, a technikai feltételek javulásával (a csúcsot 1974-es képzőművészeti számunk jelentette) a grafikusok, majd a festők és a szobrászok, keramikusok, fém domborítók, a textil művészei közelebb kerültek a laphoz, s ha nagy késéssel is és bizonyára tévedésektől sem mentesen a modern folyóiratszerkesztés nélkülözhetetlen eleme, a művészi fotó végre szintén teret kapott nálunk. Olyannyira, hogy amikor kísérleti jelleggel először akasztottunk képeket Mátyás-szoborra néző főtéri helyiségeink boltívek osztotta falaira, éppen egy fiatal fotósnak jutott az úttörő szerep márciusától azután több-kevesebb rendszerességgel követték egymást a kiállítók, többnyire még ismeretlen ifjú művészek (főiskolások is) s a közönség elé ritkán jutó idősebbek től (amikorra már kis katalógusaink is rendszeressé váltak) némileg változik az összkép: a szerkesztőség új, kevésbé patinás, de tágasabb szobáiba, nagytermébe - bár változatlanul az íróasztalok közé - már bátrabban lehetett meghívni legjobb művészeinket, velük, általuk új közönség rétegeket próbálva bevonni a Korunk érdekszférájába". Legkiválóbb, legkedveltebb festőink, grafikusaink, szobrászaink jó néhányának jelenléte végső soron a kísérletező fiatalokat is támogatja, mert rangot ad a Korunk Galériának, odaszoktatja a közönséget és talán a korszerű ízlésnevelés is hasznát látja e kompromisz szumnak". Akár az életkor, akár a művészi felfogás, akár a mesterjegyek" felől közelítjük meg a három év alatt látott képzőművészeti anyagot, szembetűnő tehát a heterogeneitás. Minthogy azonban az eredeti szándék lényegében

10 nem változott újabb lehetőséget biztosítani művész-munkatársainknak a közönséggel, olvasóinkkal való közvetlen találkozásra, s minthogy a Korunk nem egyetlen stílusirányzat szócsöve, hanem a sokféleséget vállaló hazai képzőművészet tükrözője s kritikáival (és kéthetenként váltott kiállításaival) talán alakítója is, továbbra sem lehet célunk az egységesítés ám nyilván célunk, kötelezővé váló feladatunk az igényszint stabilizálása, Illúzió volna a XX. század végi képzőművészet irányzatainak, vitáinak ismeretében - minden jó ízlésű" látogatónk igényeinek mindenkori kielégítésében reménykedni, marad tehát a vitatható mérce: a Korunk Galéria rendezőinek jó szerkesztői lelkiismerete. Szívesen vállaljuk egyébként a vitát: néhány kiállításunk kritikusok, esztéták, írók, filozófusok és természetesen a képzőművészek bevonásóval módot, keretet nyújtott a nyitott esztétikai véleménycserére. Erre a nyitottságra kötelez a Korunk immár félszázados nagy hagyománya is: Moholy-Nagy és Brâncuşi, Kállai Ernő és Dési Huber szelleme. KANTOR LAJOS

11 MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ ( ) Montírozott szobor Korán felismerte, hogy mi a teret csakis a fény segítségével foghatjuk fel. Munkásságának egyeteme hatalmasra méretezett harc az új látás előkészítésére. Megkísérli kitágítani a festészet határait, és új technikai eszközök bevonásával emeli a fényerősséget a képben, vagyis közelebb hozza azt a természet fényerősségéhez. WALTER GROPIUS (1937)

12 BRÂNCUSI, CONSTANTIN ( ) Pogány kisasszony Az absztrakt kifejezési eszközökkel, gömb és henger felületekkel dolgozó Brâncuşi megnyilatkozásának minden mozzanatát figyelemmel kíséri a nemzetközi tárlatkritika. AUREL CIUPE (1929)

13 MATTIS-TEUTSCH JÁNOS ( ) Linómetszet Azon kevesek közül való volt, akik inkább hittek, mint romboltak; s különös, de így igaz: a legtipikusabb művésze volt kora exp resszionizmusának, annak minden jelzője szerint és Vaszilij Kandinszkij mellett egyedüli számottevő képviselője a zenei expresszion izmusnak" s egyben ő lépett túl a legteljesebben az izmus" korlátain. BANNER ZOLTÁN

14 POPP AURÉL ( ) Ady-illusztráció Képei valóban emberi dokumentumok", amelyek méltán folytatják az erdélyi történelmi festészet régi hagyományait, BANNER ZOLTÁN

15 TONITZA, NICOLAE ( ) Kaszások Látnoki realizmusra" törekedett, olyan realizmusra, amely,,egy érzékeny lélek lázadását hirdeti a vászon egész felületén", s számos munkájában valóban a tőkés társadalom nagy haragú vádlójának mutatkozott; művész-állampolgár" volt, abban az értelemben, melyet ennek a szónak Dob rogeanu-gherea a dott. RAOUL SORBAN

16 MARCHINI, TASSO ( ) Ion Vlasiu szobrász Nagy dolgokra rendelt, kivételes tehetség volt Marchini Tas so a transsylvaniai képzőművészetben... Izzó és feltűnést keltő tehetség. Már az első években úgy emlegetik, mint valami csodát. KOVÁTS JÓZSEF

17 LEON, ALEX ( ) Radnóti Miklós Tevékeny politikus művészeink közül a két világháború közé eső szakaszból Leon Alex kétségkívül egyike a legjelentősebbeknek. Folytonos készenlétben élt, s fokozott érzékenységgel reagálva a társadalmi ellentmondásokra, az ember ellen elkövetett igazságtalanságokra, alkotta műveit. BORGHIDA ISTVÁN

18 POPP, SABIN ( ) Önarckép Nemzetközi viszonylatban is súlyos és értékes képviselője volt Erdély képzőművészetének. MIRON RADU PARASCHIVESCU (1939)

19 HARSIA, TEODOR (1914-) Kolozsvári templom Sajátságosan új és festőiségben nem is keskeny barázdát hasított magának művészetünkben. Immár egységbe hangolódva, elénk tárul egy finom lírájú életmű, melynek minden darabjára rá lehet mondani: ez Harsia-kép! BALÁZS PÉTER

20 DEMIAN, TASSY (1899 ) Akt Nevéhez fűződik a modern román illusztráció megteremtése ugyanakkor azonban a festészet terén is számtalan sikert ér el. Erős stílusérzékével újabban a régi bizantin stílusból egy új kifejezési modort igyekszik kreálni illusztrációiban, mely nagyon gazdag s teli bujkáló ornamens fantáziával. AUREL CIUPE (1929)

21 CILIPE, AUREL (1900-) Kompozíció Akár félévszázadnyi korkülönbséggel festett képei felhívják a figyelmet a művész egyéniségének olyan alapvető vonásaira, amelyek kezdettől mindmáig végigkísérik műveit. Ilyen sajátságok például a rend, nyugalom, urbánus ízlés és műveltség. E. SZABÓ ILONA

22

23 KABÁN JÓZSEF (1933 ) Jelkép március Művészfotó: a szó itt valóban a helyén van. Kabán József munkáira nem illik a dokumentum vagy a naturalista jelző, hatásuk elvitathatatlanul a képzőművészetével vetekszik. S ha már rokonság után kutatunk, ezt legközelebb az expresszionistakonstruktivista grafikában találjuk meg. ÁGOPCSA MARIANNA

24 FINTA EDIT (1945 ) Üzenet III április E képek alkotójának talán megadatott az a látó vakság, melyben a Picasso javasolta csonkítás értelmet kap. Alakjainak szeme legfennebb sejthető, tekintetük nincs, mintha olyasmire figyelnének, a minek felfogására nem a látás szerve szükségeltetik, hanem a látás képessége. SZILÁGYI JÚLIA

25 GYÖRKÖS MÁNYI ALBERT (1922 ) Széki kórus július november Hozzám a képei - legyenek olajképek, legyenek színes gipszmetszetek beszélnek. Történeteket mondanak el, egyszerű és igaz történeteket emberekről és állatokról, évszakokról és vidékekről, a világról és olykor saját magamról. S ezeknek a történeteknek mindig van valami egyszerű és igaz tanulsága. VERESS ZOLTÁN

26 INCZE FERENC (1910-) Arc és álarc október Újabb képei a szürrealizmus jegyében fogantak. Több munkáján a táj, épületek, tárgyak reális fogal mazásúak, ám benne a figura irreális ábrázolású, s a testhez viszonyítva kicsi fejhez elnyújtott, óriási végtagok csatlakoznak. A nézők hosz szasan nézik a munkákat... a cselekményt, a képek elbeszélő tartalmát próbálják magyarázni, s csak azután festészeti problémáit, amelyek: mesterségbeli tudás, anyagismeret, a munka szeretete. MOH! SÁNDOR

27 BENCSIK JÁNOS (1945 ) Átváltozások november Tollrajzai ajzott, nyugalmi helyzetben és megtorpanó mozgásban lévő alakokból szövődnek közelebbről nehezen meghatározható drámaiságot árasztó kompozíciókká. MEZEI JÓZSEF

28 KECSKÉS PÉTER (1945-) Gerinc december Örvendetes, hogy a Cseke Tamás és Kecskés Péter képviselte plasztikai törekvés is helyet kapott a Korunk Galéria kiállításán. Mit akarnak?...

29 CSEKE TAMÁS (1946 ) Autó és cigaretta december... Mit akarnak? A Paul Klee, Vasarely, Brâncuşi, Vermeer Van Delft, Arp, Leonardo, Andy Warhol, Dürer, Moholy-Nagy László, Seurat, Alfred Wels, Naum Gabo, Kazimir Malevics, Vincent Van Gogh, Rau schemberg, Chirico, Brueghel... által meghirdetett alapelvet folytatni: látni láthatóvá tenni! KANCSURA ISTVÁN

30 PAULOVICS (1937 ) LÁSZLÓ Nagyapámnál falun január Időbe néző figurái, távoli korokat összekapcsoló modern i konjai Chiricótól a pop artig, Einsteintól Hemingway-ig különféle, különböző mélységekben átélt, sajátjává honosított élményei vizuális és intellektuális élményeinkké válnak. KÁNTOR LAJOS

31 KOPACZ MÁRIA (1941 ) Levegő március Önálló mesevilág ez, de jellegzetesen mai mesevilág: nem tündérek és boszorkányok népesítik be, hanem a családi fényképeket nosztalgiával megidéző vagy autóról álmodozó evilági halandók s a Földtől elszakadni sok százezer kilométer távolságból sem tudó holdutasok. KÁNTOR LAJOS

32 BAKÓ-HETEI ROZÁLIA (1942 ) Anyaság április Művészete testvér a lírával; rokonságot tart a hajdani képírókkal, tányér- és bokályfestőkkel, csempekészítőkkel. Díszítőművész; vászna" a hagyományos formájú égetett agyag- vagy fajansztányér tenyérnyi felülete, erre hordja élő-vibráló színeit, vési, rajzolja, festi, égeti expresszív alakjait, komponálja hangulatidéző képeit. KASSAY MIKLÓS

33 KASZA IMRE (1952-) Önarckép április Akvarelljei csendes szelídségig visszafogott vallomások a világról: portrék, csendéletek, tájképek, elmosódó formák, meleg tónusú színek. CSELÉNYI LÁSZLÓ

34 SIPOS LÁSZLÓ (1943 ) Csángó madonna május Nem véletlen Einstein minduntalan visszatérő motívuma, nem véletlen, hogy a Csángó madonna vagy a Kőműves Kelemenné Síposnál nem motívum, nem érzelmes néprajzi hivatkozás, hanem az ősiségnek és a maiságnak kemény, hűséges vállalása. SZILÁGYI JÚLIA

35 SAJGÓ FODOR ERZSÉBET (1946 ) Pillangó június Bátran bánik a színekkel, nem fél megbontani a hagyományos szőnyegformát, elárulja" a bordázatot egyszóval éppoly természetszerűen kísérletezik, mint legjobb festő, grafikus meg szobrász kollégái. KÁNTOR LAJOS

36 FODOR T. GYÖRGY (1947 ) Lovas június A dekorativitás, úgy tűnik, számára másodrendű kérdés; fémtábláinak figuráit, a kompozíciót egyfajta groteszk naivitás jellemzi. Vajon mesterségbeli kérdés ez, vagy már alkotói sajátosság? KÁNTOR LAJOS

37 ASZTALOS SÁNDOR (1908-) Kós Károly július Mai irodalmi önismeretünk s a holnapi irodalomtörténet dokumentumai ezek az Asztalos Sándor-féle portrék; nem udvariaskodnak, nem retusálnak - olyannak mutatnak minket, a milyenek a mások szemében vagyunk. KÁNTOR LAJOS

38 PÓKA ZSOMBORI ERZSÉBET (1920-) Magányos fa július Többnyire folyópartokat, nyárfasorokat, füzeseket láthatunk. De sajátos ábrázolásban, a háttért ugyanis - legyen az víz, dombhát vagy tömbházcsoport - a vízfesték egybemosódása őszködössé és sejtelmessé teszi. HERÉDI GUSZTÁV

39 WEISS ISTVÁN (1945-),,ím a teremtés befejezve már..." augusztus Fényképezőgépének lencséje nem hűvös objektív: színházi fotóin egy második varázslatnak vagyunk tanúi, részesei; ezek az áttűnéses fotókompozíciók vagy negatív fotómontázsok, ahogy szerzőjük nevezi őket, ugyanúgy művészi alkotások, mint ahogy az a rendező, a színész munkája. KÁNTOR LAJOS

40 JAKAB ILONA (1929 ) Csendélet szeptember Művészi erejének próbája, hogy megtalálja-e a hagyományos műfajokban önmagát, hogy tud-e újat hozzáadni az előtte már megfestett végtelen számú csendélethez, tájképhez, portréhoz végső soron: össze tudja-e kapcsolni a múltat a jelennel vagy éppen a jövővel. Néha a hűségesek" vállalják a nehezebb utat. KÁNTOR LAJOS

41 BAÁSZ IMRE (1941 ) Bizonytalanság október Szomszédságában tanyázó tárgyak váratlan bemutatkozása révén önmagával találkozik újra az ember. A tárgy kellékés szimbólum mivoltából kilépve ennek a találkozásnak értelmi szerzője és cinikus tanúja lesz. BODOR ÁDÁM

42 MOLNÁR DÉNES (1947 ) Zászlónk, a könyv december Mint karikaturista nem gúnyrajzokat, hanem torzképeket készít, melyek nem mindig és nem főképpen nevettetők, ám sohasem lehangolók, s ha megdöbbentenek is, nem elkeserítők, hanem katartikus hatást gyakorolnak minden e gészséges ítélőképességű és gondolkodású emberre. MEZEI JÓZSEF

43 BORDY MARGIT (1944 ) A holló december Óra, Nap, madár, szekrény mozdulatlan elemekkel fejez ki mozgást, annak a belső feszültségnek a meghosszabbítását, mely az alkotás óráiban eltölti, mely életének és kísérletező kedvének értelmét adja. LÁSZLÓFFY ALADÁR

44 FÜLÖP ANTAL ANDOR (1908-) Magnólias 1970 arckép, január Adakozók ezek a képek, sőt nemcsak érzelmekben, de erkölcsi értékekben is gazdagítók. A tökéletesen megfestett napraforgók, japánbirsek, magnóliák, birskörték, citromok és narancsok uralkodó motívumai ugyan e csendéleteknek, mellettük azonban boká lyok, tányérok, népi szőttesek emlékeztetnek egy magas szintű, élő (és újra élő, új funkciót kapó) népi kultúrára, KANTOR LAJOS

45 BALÁZS PÉTER (1919 ) A torony február A szülőföld hangulati egységéhez való hűség úgy emel szemünk elé egy római leletet, az édesanyja faragott ládáját, a hegyek millió tonnáit s egy torony tűjét, hogy csak a gondolatra, szépségre felinduló emberinek a súlyával számol. LASZLÓFFY ALADÁR

46 DEÁK FERENC (1935 ) Árva Bethlen Kata március A részletek igazságagazdagsága-mélysége tűnik fel illusztrációin és önálló grafikai lapjain; érdemes megfigyelni, milyen hangsúlyozott szerepet kapnak e tusrajzokon és metszeteken az emberi arcok (sok-sok egymás melletti arc) s a kezek. KÁNTOR LAJOS

47 1NCZE JÁNOS-DÉS (1909 ) Róma március Az ember nemcsak hasznos energia- és formaépítmény, hanem érző, melegségre, szeretetre vágyó valaki. Ezt sugallják Incze János képei. LÁSZLÓ GYULA

48 NAGY ALBERT ( ) A győztes április Megkésett romantikus volt. A hétköznapivá, már-már útszélivé vagy nevetségessé vásott szavakhoz úgy közeledett, mintha még szüzek volnának. És neki a művészet: Művészet volt, az élet: Élet, a mondanivaló: Mondanivaló és így tovább. SZILÁGYI DOMOKOS

49 PONGRÁCZ ANTÓNIA (1935 ) Mesefigura május Tálaival, domborításaival, kompozícióival a nemesen egyszerű, a tömör kifejezőerejű formák világába csalogat bennünket megviselt idegek, túlbonyolított kérdések, az életben és a művészetben talált divathóbortok és érthetetlen előítéletek káoszából. FODOR SÁNDOR

50 PUSKÁS SÁNDOR (1928 ) Petőfi május Ihletője - a természet. - Az egész fa illúzióját adó, villám égette csonk. A teret leggazdaságosabban és hasznosabban kitölteni - és kihasználni igyekvő gomba. A nyílként lecsapó madár. Az emberi test formái. FODOR SÁNDOR

51 CSUTAK LEVENTE (194Û-) június Sokszor az a benyomásunk munkái láttán, hogy egyenesen, személy szerint hozzánk intézett felszólítás, kérés, figyelmeztetés sugárzik felénk, olyan művész humanizmusának jelzései, akinek világ- és emberszeretete kozmikus méretekig kiterjed. LENDVAY ÉVA

52 BENE JÓZSEF (1903-) Akt gitárral június Igazi aktot festeni annyi, mint hozzáadni a test fizikai látványához az egyéni élményeknek vagy álmoknak azt a meghitt, tiszta emberi tartalmát, poézisét, amely mindig túlmutat a csak partikuláris élet művészileg jelentéktelen szféráján. RÁCZ GYŐZŐ

53 UNIPAN HELGA (1938 ) A szemtanú július Karikatúrák? Semmiképpen sem azok, legalábbis nem a vicclapok tucatkarikatúrái értelmében. Legjobb lapjai az emberi lét, jelen és jövő ellentmondásaira, dilemmáira kérdeznek rá. Fehér és fekete imponáló biztonsággal kialakított belső egyensúlya vall a külső e gyensúlyhiányról, más szóval: tusrajzai groteszk szépséget hirdetnek. KÁNTOR LAJOS

54 BALÁZS IMRE (1931 ) Színészek július Ezek az eszményi vagy töredezett arcok, ezek a feketeségbe álomszerűen belemosódó alakok tulajdonképpen egy művészi szubjektum kivetülései; ü rügyei a vallomásnak, eszközei az önkifejezésnek. SZÉKELY JÁNOS

55 CSEH GUSZTÁV (1934 ) A tudós utcája augusztus Ritmust alkot a művész, nem mozdulatokból, nem is hangokból vagy színekből. csak tisztes fekete vonalakból a fehér papíron, aritmiái szinkrónba hozzák a másholt a máskorral. Leül a művész Az emlékezés asztalához, s megidézi a kultúrát, közös memóriánkat, emberek! SZILÁGYI JÚLIA

56 PALOTÁS DEZSŐ (1951 ) Örök augusztus Grafikája láttán nem tudjuk, ezért nem is akarjuk a technikát elválasztani a filozófiától, a világlátás bátorsága a világnézet korszerűségéről biztosít. Erőt és értelmet érzünk, tudatosságot a látvány mögött és a látványban. SZILÁGYI JÚLIA

57 LUGOSI EDIT (1946 ) A nagy út szeptember Nézem a szőnyegeket, bennük a szálak feszülését, kanyarodását, rendeződését, a formákat, a tűzijátékszikrákat például, a melyek hulltukban olybá tűnnek, mint beláthatatlan messzeségbe futó út Lu gosi Edit tehetséggel, munkával megépített és megállás nélkül továbbépíthető útja. PUSZTAI JÁNOS

58 LUGOSI LÁSZLÓ (1944 ) Embermadár szeptember Bronzképződményt látok mindenütt, bronzvegetációt bronzemberrel, és jól figyeljük meg: az emberi alakoknak gyökérvégtagjaik vannak, sűrű-dúcosak, pikkelyesek, talajban, kiismerhetetlen mélyben formálódók, duzzadók, érlelődők. PUSZTAI JÁNOS

59 KRISTÓFI JÁNOS (1925 ) Korai hó szeptember Ha nem volna annyira általános a megfogalmazás, hogy minden beleférjen, azt mondanám: franciásan fest. Váradi lélekkel. De figyelmeztessek inkább művészetének specifikumára arra a különös adottságra, mellyel a leghidegebb színből, a fehérből emberi melegséget, a legköl tőietlenebből pedig, a szürkéből, költői erejű látványt varázsol elő. BÖLÖNI SÁNDOR

60 TÓTH SZŰCS ILONA (1930-) Zöld asztal október Kevesen tudják a csendélet lényegét annyira belülről értelmezni, mint Te. Nem voltak analitikus törekvéseid, a perspektívát sem az ábrázoló, hanem az érzelmi hatás kedvéért használod. Tárgyaid egy elképzelt színtér kellékei, viszonyuk egymáshoz áttételes, e gyensúlyukat csak az elemek összeolvadásából lehet megérteni. CSEH GUSZTÁV

61 ZOLCSÁK SÁNDOR (1934 ) Bölöni Farkas Sándor október Zolcsák Sándor (ez talán közhely - vagy legalábbis közhely kellene hogy legyen) kereső, vívódó művész. Keresi azt a bizonyos dolgot, amelyet más még nem vett észre. Flaubert klasszikusnak számító receptje szerint. SZILÁGYI DOMOKOS

62 ZSIGMOND ARANKA (1948 ) Vörösben november Rovásírás"-jeleinek, felületein nyomot hagyó színes nyilainak, váltakozó színes foltjainak ugyanúgy képi, érzelmi megfejtései lehetségesek, mint az úttörő francia textiles, Manessier felületritmusainak vagy akár Miró és Klee festményeinek. MURÁDIN JENŐ

63 SZABÓ TAMÁS (1933-) Fák között november Mindennapi munkája a leghitelesebb, leg ihletettebb művészettel, a nép művészetével teremtett bensőséges kapcsolatot, s e művészet természetes háttere maga az alkotó ember és a természet. Most a szép keresésének egy ú jabb állomását köszönthetjük e fotók őszinte lírájában Szabó Tamás szerelmes verseiben. KÁNTOR LAJOS

64 KAZINCZY GÁBOR (1942 ) Dózsa III november Harcos grafikánk legjobb tradícióit követi, amikor mozgósító kőrajzokká lényegítette a forradalmi indulók harsogó trombitahangját, amikor ismételten megidézi Dózsa megrendítő mártíriu mát, megkínzott parasztjainak átkos föl jajdulását, keserves istenkáromlását, amikor a szépséget, a ritmust, a lüktetést keresi a munkacsarnokok, az építőtelepek tevékeny lázában, érces zsivajában. SZEKERNYÉS JÁNOS

65 GY. SZABÓ BÉLA (1905 ) Kelemen Lajos december Portréit nézzük, s tájai, évszakai, épületkövei jutnak eszünkbe; az emberábrázoló a világ ábrázolójára emlékeztet bennünket, portréiból alaposabban és mélyebben értjük meg egész humánus művészetét. Gy. Szabó Béla teremtett világa függetlenül a benne egymást váltó stíluskorszakoktól az itt ábrázolt arcok és lelkek világa, egy kopernikuszi értelemben megmentett és örökléttel megajándékozott univerzum. VERESS ZOLTÁN

66 KÓS KÁROLY (1883 ) A Monostor úti református templom bejárata december Ma már nem is az a bátorság a szembetűnő, amivel Kós Károly elfordult az eklektikától s a szecessziós kor túldíszítéseitől, tévútjaitól, hanem inkább az, hogy ez a mi számunkra készült, a mi szerénységünkkel, lehetőségeinkkel, örökségül. BALOGH FERENC

67 SZERVÁTIUSZ JENŐ (1903 ) Két szobrász január Millió ember életét élni, ebből a sok életből kiválasztani a legszebbeket, a legtragikusabbakat, a legel merültebbeket, hogy velük, bennük vallja meg a maga sorsát, amely, ha önarcképeit nézzük, csak" egy a sok arc, sok sors közül... BANNER ZOLTÁN

68 FESZT LÁSZLÓ (1930-) Mezzotinto január Művészetének hajszálgyökerei nagyon mélyre, a néphagyomány humuszáig nyúlnak le, alkotásainak indító impulzusai a zonban mindig lüktető korunk problematikájában fogantak, ez eredmény pedig az a sokszólamú, színpompás, feszt-lászlós" grafika, mely a szemlélőt úgy ragadja magával és olyan erővel kényszeríti aktív elmemunkára, hogy közben megajándékozza a műélvezet csak legmagasabb régióiban nyerhető élményével. GÁBOR DÉNES

69 MICOŞ FRED (1907 ) Rézmetszet január Metszetei az ősi folklórelemek hatása alatt születtek a történelem, vagyis az örökkévalóság jegyében fogant szintézisekként. RADU IONESCU

70 POP SILAGHI, VASILE (1931 ) Tusrajz január Merészelem hinni, hogy Vasile Pop Sila ghi munkái a mozgás mély tudatából, belső ismeretéből, a dolgok lényegének megragadásából származnak. ION VLAD

71 GERGELY ISTVÁN (1939 ) Apáczai síremléke február Miután sorra aratta sikereit történelmi személyiségek életnagyságú vagy mitológiai méretű megmintázásával, alászáll a mély világba, a névtelenek közé, s úgy keresi a dolgok eredetét, hogy hősei" köré, fölé és alá (függőlegesen hármas tagolású plakettjein) megfejtendő jeleket rajzol. KÁNTOR LAJOS

72 NAGY IMRE (1893 ) Gaál Gábor február Mindenben s mindig a tükörben nem látható, lencsével, kamerával föl nem mutatható belső-valóság, a szerkezet, de mindenekelőtt a szép megszenvedettség érdekelte, érdekli Nagy Imre fölkent poéta ceruzáját", ecsetjét, vésőjét, minden kifejező alkalmatosságát, keze-belijét. KÁNYÁDI SÁNDOR

73 A MŰVÉSZEKET BEMUTATÓ IDÉZETEINK SZERZŐI Ágopcsa Marianna Balázs Péter Balogh Ferenc Banner Zoltán Bodor Ádám Borghida István Bölöni Sándor Ciupe, Aurel Cseh Gusztáv Cselényi László Fodor Sándor Gábor Dénes Gropius, Walter Herédi Gusztáv Ionescu, Radu Kancsura István Kántor Lajos Kányádi Sándor Kassay Miklós Kováts József László Gyula Lászlóffy Aladár Lendvay Éva Mezei József Mohi Sándor Murádin Jenő Paraschivescu, Miron Radu Pusztai János Rácz Győző orban, Raoul E. Szabó Ilona Székely János Szekernyés János Szilágyi Domokos Szilágyi Júlia Veress Zoltán Vlad, Ion

74

75 A KATALÓGUSBAN SZEREPLŐ MŰVÉSZEK MUNKÁI A KORUNK ÚJ FOLYAMÁBAN ( ) ASZTALOS SÁNDOR Épül a toronyház 1966.IV.512/513. Pihenő 1966.VI.835. Fotó 1968.VII. borítón A voroneti kolostor bejárati oldala VII.941. Szerpentin 1968.VII.970. Művészfotó 1968.VII.990. Kolozsvár 100 éve 1969.VIII. 1220/1221. Piramisok 1970.XI Fotó, 1971.II.185. Fotó 1971.II.219. Nagy István 1970-ben 1971.IV.614. A szövettan esztétikája 1972.IV. borítón Biológiai struktúra 1972.IV.555. BAÁSZ IMRE Játék 1970.VII.1088/1089. Gyújtogató 1971.VI.951. Közöny 1971.VI.972. Gépek 1972.VI.955. Kalevala-illusztráció 1972.XI.1632/1633. Kalevala-illusztrációk 1972.XI Prométheusz 1972.XII Bizonytalanság 1974.X BAKÓ-HETEI Kerámia 1974.VI.732. ROZÁLIA Kerámiatányér 1974.VI.736. Reménység 1974.IX.980/981. Állatfigura 1974.IX.980/981. Kannibál 1974.IX.980/981. Anyaság 1974.IX.980/981.

76 Kerámia 1975.III.213. Kerámia 1975.IX.701. Anyaság 1975X780. BALÁZS IMRE Illusztráció 1963.I.30. Délután 1963.VI.720. Munka után 1963.VI.817. Búcsú 1964.II.221. Rajz 1966.IX Simó Géza 1966.XI Marx Károly 1970.III.365. Anyaság 1974.II.240/241. Önarckép 1975.XI.848/849. Család 1975.XI.848/849. Hárman 1975.XI.848/849. Színészek 1975.XI.848/849. BALÁZS PÉTER Rajz (A dobrudzsai vázlatfüzetből) VIII Rajz (A dobrudzsai vázlatfüzetből) VIII Rajz (A dobrudzsai vázlatfüzetből) VIII Nagyszeben 1967.VII Segesvári házak VIM Kurkó Gyárfás 1969.II.188. Illusztráció 1969.II.191. Illusztráció 1969.V.687. Illusztráció V.690. Segesvár X Gaál Gábor III.386. Lipován halászok (A Dobrudzsa-sorozatból) VIII Öreg török paraszt (A Dobrudzsa-sorozatból) VIII Várakozás 1973.XI Rajz 1973.XI Tanulmány Kós Károlyról 1974.II.240/241. A suceavai vár 1975.IV.246. Szolnay emlékére 1975.VIII.584/585. Faragott balladák (Szervátiusz) 1975.VIII.584/585. Napraforgók, ládával 1975.VIM.609.

77 BENCSlK JÁNOS Rajz 1964.VII.966. Rajz 1964.VIII Fiatalok 1964.IX Gyár III.421. Rajz 1965.VII VIII Rajz V.703. Rajz VIII Anya gyermekével 1966.XII. borítón Árnyak 1967.VI.795. Árnyak 1967.IX Rajz 1968.III. borítón Rajz 1968.III.409. Bálvány 1969.VI. borítón Oltár 1970.VII.1040/1041. Rajz 1971.IV.658. Félelem 1971.VI.840. Dante-illusztrációk 1971.XII. 1876/1877 Tusrajz 1974.II.349. Pietá 1975.IV.293. BENE JÓZSEF Illusztráció 1960.X Szikiek" 1968.IX Szék 1968.IX Velence II.235. Kalotaszegi leányok 1974.II.240/241. BORDY MARGIT Portré 1975.I-II.32. BRÂNCU I, M-lle Pogány X CONSTANTIN F i ú p o r t r é X Pipiskedő 1964.X Madarak (1912) 1964.X Madarak ( ) 1964.X Műtermében (fotó) 1964.X.1396/1397. Műterem-részlet (fotó) 1964.X.1396/1397.

78 Leányportré ( ) Csók Alvó múzsa 1964.X X IV.436. CIUPE, AUREL Bulgáriai útirajz 1969.IX Kompozíció 1969.IX Rajz 1975.V.408. Tanulmány a Sárga kalap"-hoz (1938) XII.919/920. Kék csupor (1965) 1975.XII.919/920. CSEH GUSZTÁV Rajz 1963.VI.714. Illusztráció 1963.VI.743. Rajz 1963.VI.786. Rajz 1963.VI.855. Pirosblúzos lány 1964.VI.851. Rajz 1964.XII Rajz 1964.XII A Belváros című sorozatból 1965.IV.545. A Belváros című sorozatból 1965.V.662. Illusztráció 1965.VII-VIII.990. Illusztráció 1965.VII-VIII.991. Kompozíció 1967.VI.784/785. Asszonyok 1967.VI.784/785. Terek 1968.V.704/705. Nemzedékek 1968.V.704/705. Kompozíció 1968.V.704/705. Utca 1968.V.704/705. Csendélet órákkal 1968.V.708. Lenin-centenárium 1970.III. borítón Vaskapu II 1970.VII Illusztráció 1970.XII Illusztráció 1970.XII Vaskapu IV 1971.XI Vaskapu II 1971.XI.1660/1661. Illusztráció 1971.XI Kollázs 1973.IV.584.

GADÁNYI JENŐ ÉS ESZTERGOM

GADÁNYI JENŐ ÉS ESZTERGOM GADÁNYI JENŐ ÉS ESZTERGOM MUCSI ANDRÁS Szívesen barátkozom vele, örülök alkotó erejének, kitartásra serkent szívóssága, és ébren tartja reményeimet az ő csüggedetlen bizakodása." - 1955 július végén írta

Részletesebben

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Kiállítási Magazin. Sors és jelkép. Erdélyi Magyar Képzőművészet 1920 1990 Magyar Nemzeti Galéria április 24. augusztus 23. 2015.

Kiállítási Magazin. Sors és jelkép. Erdélyi Magyar Képzőművészet 1920 1990 Magyar Nemzeti Galéria április 24. augusztus 23. 2015. Ingyenes Kiállítási Magazin V. évfolyam 1. szám 2015. március június Sors és jelkép Erdélyi Magyar Képzőművészet 1920 1990 Magyar Nemzeti Galéria április 24. augusztus 23. Élmény! Minden tekintetben. MÜPA-BÉRLETEK

Részletesebben

A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében

A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében Kerékgyártó István Civil szervezet a mûvészetért (Jegyzetek

Részletesebben

Kritikák és méltatások időrendben

Kritikák és méltatások időrendben Kritikák és méltatások időrendben 1. Magyari Lajos: Megszólal a fém Kovács Géza számára a fém "megszólalt", cselekvésre és töprengésre indította. Megérezte, a formákon, a fém lelkét is, viselkedésének,

Részletesebben

A Farkas utcát mindenütt újra kell építenünk

A Farkas utcát mindenütt újra kell építenünk A Farkas utcát mindenütt újra kell építenünk Műhelylátogatóban Árkossy István festőművésznél Á rkossy István festő- és grafikusművész Kolozsváron született (1943), a helyi, de európai hírű Ion Andreescu

Részletesebben

Manhattan ritmusa Sean Scully IV. Prágai Biennále Kezdőtőke Diploma 2009 Az Essl-díj és a Derkovits-ösztöndíj

Manhattan ritmusa Sean Scully IV. Prágai Biennále Kezdőtőke Diploma 2009 Az Essl-díj és a Derkovits-ösztöndíj XX. évf. 9. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 635 Ft Manhattan ritmusa Sean Scully IV. Prágai Biennále Kezdőtőke Diploma 2009 Az Essl-díj és a Derkovits-ösztöndíj Szurcsik József H U N G A R

Részletesebben

IRODALOM KULTÚRA MŰVÉSZETEK. VI. évfolyam 2011. december 2012. ÉVI ELŐZETES: HOLLÓ 125. VITÉZ FERENC irodalmi és művészeti folyóirata. 43.

IRODALOM KULTÚRA MŰVÉSZETEK. VI. évfolyam 2011. december 2012. ÉVI ELŐZETES: HOLLÓ 125. VITÉZ FERENC irodalmi és művészeti folyóirata. 43. Néző Pont IRODALOM KULTÚRA MŰVÉSZETEK VI. évfolyam 2011. december TÓTH ÁRPÁD 125 A publicista Tóth Árpádról KÁLVINISTA TORONYNAPLÓ MŰVÉSZTELEPEK Vaja és Hajdúdorog (dorogi és vajai Toronynapló) KÉPES KULTURÁLIS

Részletesebben

VITÉZ FERENC irodalmi és mővészeti folyóirata

VITÉZ FERENC irodalmi és mővészeti folyóirata Nézı Pont IRODALOM KULTÚRA MŐVÉSZETEK II. évfolyam 2007. október REFORMÁTOROK VITÉZ FERENC irodalmi és mővészeti folyóirata 8. Néző Pont IRODALOM KULTÚRA MŰVÉSZETEK VITÉZ FERENC folyóirata Debrecen, II.

Részletesebben

Kiállítási Magazin. Rembrandt és a holland arany évszázad festészete Szépművészeti Múzeum, 2014. október 31. 2015. február 15.

Kiállítási Magazin. Rembrandt és a holland arany évszázad festészete Szépművészeti Múzeum, 2014. október 31. 2015. február 15. Ingyenes Kiállítási Magazin IV. évfolyam 3. szám 2014. október 2015. január Jan Davidsz. de Heem Csendélet virágokkal, gyümölcstállal és osztrigával Rembrandt és a holland arany évszázad festészete Szépművészeti

Részletesebben

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS 1800 1954 ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER A CÍMLAPON IZSÓ MIKLÓS: TÁNCOLÓ PARASZT C. MŰVI Bíráló bizottság tagjai : Bánó Endre Béres Jenő Ék Sándor Ferenczv

Részletesebben

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft XX. évf. 12. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 635 Ft Helyszínelők a Golgota környékén A Csernus-mítosz folytatódik Az efemer bosszúja az örökkévalóságon Popfesztivál Versailles-ban Szimultán

Részletesebben

KISGRAFIKA. König Róbert grafikája, 110 75

KISGRAFIKA. König Róbert grafikája, 110 75 KISGRAFIKA 53. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

E SZÁM MUNKATÁRSAI. Bukarest Cseke Gábor Páskándi Géza Székely László. Brassó Szikszay Jenő. Dés Kiss Ferenc

E SZÁM MUNKATÁRSAI. Bukarest Cseke Gábor Páskándi Géza Székely László. Brassó Szikszay Jenő. Dés Kiss Ferenc E SZÁM MUNKATÁRSAI Bukarest Cseke Gábor Páskándi Géza Székely László Brassó Szikszay Jenő Dés Kiss Ferenc Kolozsvár Balázs Sándor Balogh Edgár Baróti Pál Berényi Ádám Bodor András Csehi Gyula Cservény

Részletesebben

Görömbei András S Ü T Ő A N D R Á S

Görömbei András S Ü T Ő A N D R Á S 1 Görömbei András S Ü T Ő A N D R Á S Tartalom I. A bölcsőhely parancsai II. Pályakezdés 1. Pillantás az első pályaszakaszra 2. Induló emberek - feloldódó konfliktusok 3. Múltbeli témák 4. Szatirikus és

Részletesebben

Mesterek kiállítása. Nagyvárad, 1916. február Újabb adatok Rippl-Rónai József és Nagyvárad kapcsolatához

Mesterek kiállítása. Nagyvárad, 1916. február Újabb adatok Rippl-Rónai József és Nagyvárad kapcsolatához Somogyi Múzeumok Közleményei C Társadalomtudományok 17: 129 144 (2006) Kaposvár, 2007 Mesterek kiállítása. Nagyvárad, 1916. február Újabb adatok Rippl-Rónai József és Nagyvárad kapcsolatához Somogymegyei

Részletesebben

EMKE-díjak 2007 SZABÓ ZSOLT

EMKE-díjak 2007 SZABÓ ZSOLT EMKE-díjak 2007 Az idén éppen úgy esett, hogy az Erdélyi Magyar Közmûvelôdési Egyesület hagyományos évi közgyûlése egyben születésnapi évforduló is volt: 123 esztendeje, 1885. április 12-én alakult meg

Részletesebben

Részletek a Zempléni Múzsában megjelent írásokból

Részletek a Zempléni Múzsában megjelent írásokból Részletek a Zempléni Múzsában megjelent írásokból Balázsi Károly Beke Pál. Egy népművelő emlékezete ( ) Közösségtörténeti eszmefuttatásunk szempontjából az a drámai pusztulás és elnyomorodás érdemel figyelmet,

Részletesebben

KORUNK XXXVIII.ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 1979. szeptember

KORUNK XXXVIII.ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 1979. szeptember KORUNK XXXVIII.ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 1979. szeptember SIPOS ISTVÁN Ma a holnapi energiáért 665 HORVÁTH IMRE Kecskeképű táj, Kompromisszum, Örömök (versek) 667 HEGEDŰS JÁNOS Benedek Elek szép öregsége 668 KÁNYÁDI

Részletesebben

TARTALOM. Búcsúzóul Ottovay László... 3. Könyvfesztivál Rendezvénysorozat A Nagy Könyv évében... 4

TARTALOM. Búcsúzóul Ottovay László... 3. Könyvfesztivál Rendezvénysorozat A Nagy Könyv évében... 4 TARTALOM Búcsúzóul Ottovay László.................................... 3 Könyvfesztivál Rendezvénysorozat A Nagy Könyv évében......................... 4 Tisztelt Olvasóink, Kedves Kollégák! Nyáron megjelenõ

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Írók a szülőföldről.. Kozma László. Ünnepi színpad

Írók a szülőföldről.. Kozma László. Ünnepi színpad Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen IV. évfolyam 2012 4. szám T A R T A L O M ÍRÓK A SZÜLŐFÖLDRŐL Kozma László: Ünnepi színpad... 3 Fülöp Lajos: Az

Részletesebben

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája hungart könyvsorozat Vásárhelyi Antal 2011. nárcius XXII. évf. 3. szám www.uj-muveszet.hu - HU ISSN 08662185 ára 695 Ft 11003 9 770886 218004 Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség

Részletesebben

Havonta megjelenő ingyenes programmagazin

Havonta megjelenő ingyenes programmagazin 2013. ix. évfolyam 4. szám, április Havonta megjelenő ingyenes programmagazin ISSN 2066-6349 A HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES ELőADÁSA 2013. ÁPRILIS 29. REKLÁMAJÁNLATUNK 2013-ban is annyiért, mint

Részletesebben

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás)

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Antal Margit Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Reményik Sándor és az Erdélyi Helikon kapcsolata Sokak keserűségét fejezték ki a Végvári néven fellépő Reményik sorai: Eredj, ha tudsz [

Részletesebben

AZ EVANGÉLIUMOS ÉPÍTŐ

AZ EVANGÉLIUMOS ÉPÍTŐ AZ EVANGÉLIUMOS ÉPÍTŐ KÖSZÖNTÉSE A kilencvenes évek elején, a romániai magyar sajtó igazi szabadságának idején vált ismertté a közvélemény elõtt, hogy a Háromszék megyei székely-magyar községben, Sepsiillyefalván

Részletesebben

KISGRAFIKA. Horváth Hermina metszete, Op. 177 (2002), 120 90. Palásthy Lajos: Búcsúzunk szerkesztőnktől: dr. Soós Imre életútja

KISGRAFIKA. Horváth Hermina metszete, Op. 177 (2002), 120 90. Palásthy Lajos: Búcsúzunk szerkesztőnktől: dr. Soós Imre életútja KISGRAFIKA 52. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Hallgattál-e mesét édesanyád ölébe kuporodva, és odaképzelted-e magad a felütött

Hallgattál-e mesét édesanyád ölébe kuporodva, és odaképzelted-e magad a felütött KASS JÁNOS 80 éves Hallgattál-e mesét édesanyád ölébe kuporodva, és odaképzelted-e magad a felütött könyv álom-városának kertjeibe? Lassan leereszkedő szemhéjad alatt megmozdultak-e a hab-koronás királyok,

Részletesebben

HINCZ GYULA-KIÁLLÍTÁS 2013. JANUÁR 24. / KOSSUTH UTCAI GALÉRIA. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin. 2013. IX. évfolyam 1.

HINCZ GYULA-KIÁLLÍTÁS 2013. JANUÁR 24. / KOSSUTH UTCAI GALÉRIA. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin. 2013. IX. évfolyam 1. 2013. IX. évfolyam 1. szám, január Très d Esprit et Nanosphère Productions présentent ISSN 2066-6349 HINCZ GYULA-KIÁLLÍTÁS 2013. JANUÁR 24. / KOSSUTH UTCAI GALÉRIA 2012. VIII. évfolyam 3. szám, március

Részletesebben

FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK!

FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK! SZEKFŰ ANDRÁS FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK! Jancsó Miklós filmjeiről Magvető Könyvkiadó, Budapest Szekfű András, 1974 B. Nagy László emlékének Meghalt 1973. április 18-án, Balatonszárszón Jutka: Az első kérdés

Részletesebben