Beke Margit. Szűz Mária tisztelete és zarándoklatok a századi Magyarországon, illetve az esztergomi főegyházmegye egyes helyein.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beke Margit. Szűz Mária tisztelete és zarándoklatok a 17-19. századi Magyarországon, illetve az esztergomi főegyházmegye egyes helyein."

Átírás

1 1 Beke Margit Szűz Mária tisztelete és zarándoklatok a századi Magyarországon, illetve az esztergomi főegyházmegye egyes helyein. A vallásos turizmus esetén többféle szempont érvényesülésének lehetünk tanúi, ezért bizonyos értelemben Janus-arcú jelenségről beszélhetünk. A vallásos jelleg miatt a zarándokegyház fogalmi körébe tartozik, amely visszavisz az őskeresztények idejére, amikor a krisztushivők a szentek sírjaihoz, csodatévő ereklyéihez zarándokoltak el jámborságból, hitük megerősítésére, vagy azért, hogy bűneik bocsánatára gyógyírt találjanak, a teljes búcsú elnyerése érdekében. Ebből a szemszögből nézve a zarándoklat teljesen lelki alapokra épül és lelkiigényeket elégit ki. A mai egyházképünk megfogalmazása szerint zarándokok vagyunk és zarándok egyházban élünk, amely kifejezi az úton-levést, a közös cél felé törekvést, a fáradalmakat nem ismerő, és állandóan egy belső hang sugallatának engedelmeskedő lelkületet és állapotot. Az út természetszerűen mindig fáradságos, de ez mégis sajátja a zarándoklatnak, hiszen a jámborság mellett kifejezésre juttatta az aszkézist is. Ha ilyen szempontból közelítjük meg a témát, akkor máris elérkeztünk a zarándoklatnak a fizikai jellegéhez, amely mégsem választható el a lelkitől. Általában a zarándoklatoknál még sem csupán erről esik szó hiszen ezeken felülemelkedik az ember -, hanem egyúttal arról a szellemi kalandról is, amely az örökké kereső, szüntelen kérdező, a természetre és az emberi alkotásokra rácsodálkozó embert jellemzi, és kifejezésre juttatja más tájak, országok, majd földrészek megismerésének a vágyát és eljutottunk a zarándoklat másik arculatához, a szellemihez, amely talán már profánnak is nevezhető. Gárdonyi Géza A látás c. novellájában,. arról ir, hogy Erdélyben tartózkodva éppen angolokkal találkozott, akik nem győzték dicsérni választásukat, hogy éppen ennek az országnak a hegyeit, völgyeit és történelmi nevezetességeit tekintették meg és itt idézem az irót: Pedig ezek fele harmada gyönyörűséghez juthatnak, mert mink a mi hazánkban, különösen a történelmi nevezetességű helyeken, a szívünkkel is utazgatunk. Amennyiben a turizmus a látványon kívül eleget tesz a szívnek és a vallásos szellem kívánságának, akkor megkozkáztathatom, hogy vallásos turizmusról beszélhetünk. A honi turizmus nagyrészt a Szűz Mária iránti tisztelettel függ össze. Akár a Babba- Mária, akár a Szent Istváni ország-felajánlásra gondolunk, a kultusz több százéves múltban gyökerezik, és mintha szüntelenül fejlődne, és virágba borulna. Tekintettel a címben meghatározott feladatra, azt tovább szűkítve, csupán az adott időkeretek között az esztergomi főegyházmegye néhány zarándok helyére vethetünk némi pillantást, amelybe nem fér bele már Budapest Mária kegyhelyeinek ismertetése sem, csupán néhány érdekes helyszín az, amelyet jelen körülmények között bemutathatunk. A Mária-tiszteletnek a középkortól a török utáni időkkel meglévő continuitása sok esetben figyelhető meg. Igen érdekes és különösen itt Esztergomban feltehető a kérdés, hogy a szent hely szellemisége hogyan hatott az esztergomi érskekre, és meglepő eredményre juthatunk. Már a 13. században elmélkednek a Szűz Mária tiszteletről, amelynek kibontása mégis egy következő konferenciára marad. A Mária-kegyhelyek egy része tehát, már a középkorban fellelhetők és a zarándoklatok a török kiűzése után újabb lendületet nyertek, előfordult az is, hogy középkori előzmények nélkül, a jámborság kifejezésére és hálából új Mária kegyhelyek keletkezésének lehetünk a szemtanui a 17. századtól kezdve. Érthető, hogy a török kiűzése után még nagyobb ragaszkodással fordult a nemzet Szűz Mária felé, hiszen benne testesült meg a keresztények Segítő Asszonya. Ismeretes Esterházy Pál nádor törekvése az esztendőben, az akkori világban fellelhető Mária kegyképek összegyűjtésére és leírására, amely szerencsésen napvilágot

2 2 látott. 1 A könyv nem születhetett volna meg anélkül, hogy ne látta volna valaki e kegyképeket és bizonyára zarándoklat alkalmával születhetett meg ezeknek a leírása, és jelen esetben Wilhelm Gumppenberg jezsuita könyve volt a példa. Esterházy Pál kiváló tisztelője volt Szűz Máriának, aki zarándoklatokat tett, Mária-kegyhelyeket létesített, nevéhez nyolc különböző Mária kép, szobor, templom építése fűződik. 2 Személyében a társadalom Máriakultusza öltött testet és egy volt azon főurak közül, akik a tiszteletet saját birtokukon is meghonosították. A kegykápolnák közül is kiemelkedik az esztergomi Bakócz-kápolna. A kegyképet mindenki az eredeti középkorival azonosítja, amelyet egyesek szerint jámbor ember rejtegetett, mások szerint az is elképzelhető, hogy az istentelenek kidobták az eredetit, amelyre 1732-ben a Szép templom romjai között Schuchknecht Miksa várparancsnok a szemétben talált rá. 3 A Szent Adalbert székesegyházról készült Széless- féle csodálatos forrás, valamint Jordánszky Elek leiárása 4 szerint a kegykép festett fából készült, de megcsonkították az orrát és száját, ezért Erőss Ádám a várparancsnok tiszta arannyal vonatta be, és ez az a kép, amelyet tisztelnek, és amelyben az emberek újra felismerik Szűz Máriának itt osztogatott kegyelmeit. Adományokkal, zarándoklatokkal tisztelik e képet és csodatevőnek hirdetik. Vonzó hely lehetett a kápolna egyrészt a misézőknek, másrészt a misére járóknak. A misézők között ott találhatók az iró Széless György javadalmas pap mellett, a tábori lelkész, de feljegyzi Széless azt is, hogy különböző plébánosok és szerzetesek szívesen miséznek akik saját ájtatosságból akarnak szolgálni e helyen, amelynek értéke, szépsége és régisége megragadja őket. 5 Ez azért is érdekes, mert nem csupán a zarándoklatról szól, hanem arról a külön élményről is, hogy a búcsújáró helyeken a pap misét mutathasson be. A misére járók között találhatók Schuchknecht Miksa egykori és az új várparancsnok Erőss Ádám katonái is, akik az esti, inkább éjszakába nyuló szórakozások után reggel sokáig pihennek, és emiatt általában csak későn, 9 órakor tartják a szentmisét számukra. Feljegyzik, hogy esetenként naponta 10 szentmisét is tartanak a kápolnában. Figyelmesen olvasva a Széless féle forrást, azt találjuk, hogy Szűz Máriát még a törökök is vallásos kultusszal övezték, mivel gyógyulásokat tulajdonítottak neki. Az öregek, akik még a török időkben itt laktak, azt beszélik, hogy gyermekek, lovak gyógyultak meg és az itt lévő törökökön látszott, hogy valami bajban szenvednek. Ezek szerint a búcsújárás gyümölcseiben nem csupán különböző nemzetiségű emberek, nem csak mohamedán hitűek részesülnek, hanem az állatvilág is. A 18. századi gondolkodás kissé előrevetíti a 20. századi egyházképet, amely szerint az egyház kegyelmi kincséből üdvözülnek a más vallásúak is, nem beszélve a teremtett világ alacsonyabb rendű világáról, az állatokról, amely azonban már nem az egyház tanitása.a 19. században Rudnay Sándor hercegprimás, akinek feladatául tüzték ki az érsekség Pozsonyból és a főkáptalan Nagyszombatból való visszatelepitését, megkezdte az uj székesegyház alapjainak lerakását. Ezért 1823-ban a káptalan és sok hivő jelenlétében levette a kegyképet Kratochvilla é Szily kanonokok jelenlétében közben hatalmas zokogás, sirás 1 Galanthai Esterás Pál: Az egész vilagon levő csudalatos Boldogsagos Szűz képeinek rövideden föl tet eredeti. Nagyszombat Reprint. Knapp Éva-Tüskés Gábor: Galavics Géza tanulmánya. Budapest (A továbbiakban Esterás) 2 Esterás. Knapp-Tüskés-Galavics 9. o. 3 Széless György: Az esztergomi Szent Adalbert székesegyház. Széless György évi leirása a Szent Adalbert székesegyház és a Szent istván templom romjairól.hasonmás kiadás és forditás. Szöveget átírta és fordította: Waigand József-Romhányi Beatrix. Esztergom o., (A továbbiakban Széless)., Berecz o. 4 Jordánszky Elek: Magyar országban s az ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária kegyelem képeinek rövid leirása. Poson Facsimile. Budapest Utószó Tüskés Gábor-Knapp Éva. (A továbbiakban: Jordánszky) 1-3. o. 5 Széless 39. o.

3 3 hallattszott 6 és a szenttamási kiskápolnába vitték és őrizték, de ekkor is megmaradt minden ájtatosság a kegyképpel kapcsolatban. A kegykép egészen pünkösd hétfőjéig itt talált otthonra, amikor is az uj, immár az áthelyezett Bakócz kápolnába körmenetileg, énekelve és imádkozva vitték vissza a képet. Rudnay Sándorról feljegyzik, hogy egész életén át mélyen tisztelte Szűz Máriát. Illő dolog az esztergomi főegyházmegyében a másik kiemelkedő székhelyről szólni, amely évszázadokon keresztül, egészen 1820-ig a érsekség és a főszékekáptalan székhelye volt és ez Nagyszombat. Ismeretes, hogy az általunk tárgyalt időben még e város lakói voltak az esztergomi kanonokok. A Nagyszombati Szent Miklós székesegyház oldalkápolnájában lévő Szűz Mária az Áldó Boldogasszony képét mintázza, amely a könnyezéséről lett híres. Ez a könnyezés valójában a párkányi csata idején, augusztus 7-én, a magyarok veresége idejében, 7 majd július 5-én, később augusztus én könnyezett. A könnyező Madonna képe az esendő emberrel együttérző Madonna, akit talán emiatt különös tisztelet övez. Esterházy Imre prímás felépitette a kegykápolnát és ajándékokkal látta el. A kép érdekessége, hogy a római Szent Alexius templomban lévő kép másolata, amely valószínűleg Rómában járt zarándok révén került ide. Ami annak a bizonyítéka, hogy éppen a zarándokok biztosították az európai közösségbe való bekapcsolódást, és hogy a kultúra szabadon áramlott művészi síkon is november 21-én Boldogasszony Bemutatása ünnepén a város a pestis elleni könyörgésként tartott körmenetet a városon keresztül. 8 E képet a Nagyszombatban tartózkodó kanonokok annyira megkedvelték, hogy amikor 1820-ban át kellett költözniük a sivárnak mondható Esztergomba, a kegykép másolatát elkészítették és az esztergomi Viziváros Szent Ignác templomába, helyezték el. Nagyszombat után a magyar prímások fővárosát említjük meg, ahol a 17. századtól kezdve valójában tartózkodtak és laktak. Pozsonyban, a Szent Márton székesegyházban, 1641-ben Kelemen János pozsonyi polgár meghalt és bűnei miatt nagy kínokat szenvedett a tisztítótűzben. Halála után azt üzente feleségének, hogy állíttasson egy Szűz Mária képet a székesegyházba, és ott szentmiséket mutassanak be lelke üdvéért. 9 A felesége eleget tett elhunyt férje akaratának és egy képfaragóval elkészíttette a szobrot. Miután ezt beállitották a székesegyházba, Kelemen János lelke egy stólát helyezett a szoborra, megelégedése kifejezésére. A faszobrot ugyan századinak tartják, az öltöztetős Mária fejét korona ékesítette. Érdekessége még ennek a szobornak, hogy Lippay György esztergomi érsek ben vizsgálatot tartott ebben az ügyben és helyben hagyta a tiszteletet. Pozsony részét képezi ma már a Pozsony-Virágvölgy is, amelynek kegyképe a Jó Tanács Anyja a Gyermek Jézussal, mindkettőjük feje fölött szivárvánnyal ábrázolt szobor. Eredetileg Skutariban volt 1467-ben egy kép, amely később átkerült a Róma melletti Genazzano templomba. 10 A virágvölgyi képet Jankó József pozsonyi kereskedő Genazzanoból hozta magával májusában, amelyet érintett az eredeti kegyképhez. Szintén Pozsonyhoz tartozik a Pozsony-Mélykuti kegykép is, immár harmadik a városban. 11 Ebben az esetben is fogadalmi kegyszoborról beszélhetünk, hiszen 1713-ban, a pestis idejében Laurermann György János polgár és családja megmenekült a haláltól, ezért a Kálvária alatt Mária-kápolnát készíttetett, ahová a Maria-zelli kegyszobor másolatát helyezte el. A szobrot ismeretlen művész készítette kőből és ugyancsak öltöztetős jellegű. 6 Jordánszky 1-3. o. 7 Jordánszky o., Bálint Sándor-Barna Gábor: Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza. Budapest. é.n O. /A továbbiakban Bálint-Barna/ 8 Bálint-Barna 338. o. 9 Esterás o., Jordánszky 4-7. o., Bálint-Barna 341. o. 10 Jordánszky o., Bálint-Barna o. 11 Bálint-Barna 341. o.

4 4 Az esztergomi főegyházmegye más településeire térve, a Szentantali ferences templomot vehetjük szemügyre. Az itt megtalálható a Segítő Szűz Mária kegyképe véres könnyet hullatott júliusában. 12 E kép már 1703-ban létezett a főoltár mögött, azonban a könnyezés csak az említett időben történt. Keresztély Ágost érsek október 16-án engedélyezte a kép tiszteletét. A kegykép körül kialakult tisztelet olyan sikeres volt, hogy Pozsonyból több száz fős csoport érkezett ide, ezen kívül a nagyszombatiak is szívesen jöttek kereszttel, lobogókkal, szobrokkal, zenészekkel, hogy közösen imádkozzanak. 13 Más helyekről is érkeztek búcsúsok ebbe a templomba a közeli, sőt a távolabbi vidékről is felkerekedtek, így Tejfalu, Horvátkimle, Németjárfalva, Kapuvár, Kosut, Bécs, Magyaróvár, Győr, Nagytapolcsány, Malacka hívei jöttek búcsút nyerni. XIII. Benedek pápa búcsúkat engedélyezett Mária hét ünnepére és halottak napjára, később XII. Kelemen pápa szintén teljes búcsúval látta el azokat a személyeket, akik ide zarándokoltak. E ferenceseknek a II. József-féle kolostor feloszlatása idejében, augusztus 24-én el kellett hagyniuk kolostorukat, ahová csak 1801-ben térhettek vissza. Scitovszky János hercegprímás ( ) más zarándoklatai közepette gondolt viselt a szentantali csallóközi kegytemplomra, amelyet saját költségén restauráltatott és felszentelését is őmaga végezte. 14 Máriavölgyben a pálosok őrzik a Napbaöltözött Boldogságos Szűz Mária kegyszobrot, ölében áldást osztó gyermekkel. 15 A szobor eredetére különböző magyarázatokat találunk. Bálint Sándor és Barna Gábor szerint a kegyes emlékezés 1030-ra vetíti vissza kezdetét, amikor is egy remete faragta meg, mégis maga a szobor 13 századi. Esterházy szerint 1330-ban egy szegény vak koldus imádkozott az erdőben, amikor szózatot hallott, hogy az ott lévő erdő forrásánál kutat talál, és ebben egy csodálatos képet. 16 Ha megmossa szemeit, akkor meggyógyul. Miután ez megtörtént a képet egy oszlopra helyezte és sok csodálatos gyógyulás történt, míg végül, Nagy Lajos király templomot emelt tiszteletére majd pálos kolostort alapított. A kegyszobor a Patrona Regni Hungariae tiszteletének is tárgya volt ben I. Lipót császár a pozsonyi országgyűlés alkalmával ide elzarándokolt és felajánlotta a már felszabadított Magyarországot a Szűz Anyának ban még a pálos Esterházy Imre, a későbbi esztergomi érsek új főoltárt készíttetett, és rajta a szobrot arany sugarú, ezüst csillagba foglaltatta. Ez már a Stella Maris ábrázolása, a Tengernek Csillaga jelképét viseli magán. amelyhez I. Lipót császár és Eleonóra a neje is küldött koronát. A kegyszobrot ábrázoló körmeneti pajzs is megmaradt, amelyen a Salve Regina könyörgés olvasható. A Sasvári Hétfájdalmú Szűz Anya eredete az 1413-as kölni tartományi zsinattal hozható összefüggésbe. Ugyanis éppen a huszita tanok ellenében állították fel a faszobrot, hiszen a husziták nem kedvelték a Pieta ábrázolásokat. A katolicizmus melletti kitartást ábrázolja e szobor, amelyet Czobor Imre gróf és neje Bakich Angelika 1564-ben, illetve ban készíttetett. 17 A fájdalmas anya és fia fején korona látható és a szobor öltöztethető ban a kegyszobrot a pálosok gondozására bízták ban ünnepelték a kétszázéves jubileumát. Amelyen az uralkodó Mária Terézia és férje, Ferenc császár megjelent, és Barkóczy Ferenc hercegprímás is részt vett a körmeneten. 18 A kegyszobrot Október 28- án vitték át az új kegytemplomba. A kegyhely igen vonzó volt a magyar zarándokokon kívül 12 Bálint-Barna 113. O. 13 Ez az olajkép a nagyszombati jezsuita templomban található, amelyet közöl Bálint-Barna 113. O. 14 Meszlényi Antal: A magyar hercegprimások arcképsorozata. ( ). Budapest (A továbbiakban Meszlényi) 274. o. 15 Jordánszky o.,bálint-barna o. 16 Esterás o. 17 Jordánszky o., Bálint-Barna 343. o. 18 Bálint-Barna 132. O.,

5 5 szlovákok, németek, csehek és morvák részére is szeptember 8-án a sasvári háromszázéves búcsút megünneplése is pompás volt. A zarándoklaton Scitovszky János hercegprimás megjelent, ahol mintegy ember vett részt és a főpásztor az általa felajánlott két aranykoronával koronázta meg a Szűz Anyát és az ölében fekvő halott Krisztust. 20 Az Évi jubileumra Emlékérmet verettek, sőt zarándokjelvényt is készítettek, amelyek fennmaradtak a Keresztény Múzeumban. Az ünnepségről külön kiadvány is készült. Annyira kedvelt volt a kegyszobor, hogy több másolatot készítettek róla, például a komáromi, váci, vácrátóti, kecskeméti és kispetényi templomok őrzik kegyeletük tárgyát. Nyitrán koronákkal díszített faszobor eredete a 16. századba nyúlik vissza és Nagyboldogasszony ünnepén tartják a búcsút, amely szobor szintén Pietát ábrázol. A 18. században helyezték a főoltárra a kegyszobrot. 21 Holicson A törökök idejében, 1683-ban a prucki ágostonosok őrizték a Boldogasszony szobrot, és II. József a két ezüst koronát elárvereztette a kolostori kincsekkel együtt. 22 Ez megvette egy prucki fazekas özvegye Reindler Polyxena polgárasszony 1 császári aranyért és saját lakásáb a vitte. Itt megfordult Reindler Dezső pozsonyi kapucinus atya, aki akkor éppen Holicsi káplán volt. Ráismert az ágostonos szoborra és azt elkérte, Holicsta vitte és a plébánia tmeplomnak oldalkápolnájába helyezték el. Csáky Miklós még esztergomi kanonok kivizsgálta a szobor eredetét és a Pietát ábrázoló kegykép tiszteletét jóváhagyta. A Barsszentbenedeki Boldogasszony képe Barkóczy Ferenc esztergomi érsek nevéhez fűződik között a primás a Szűz Mária a Gyermek Jézussal ábrázolt fakegyképet a Szepességben ásatta ki és Egerből hozta magával Esztergomba, hogy azt az általa felépitendő uj székesegyházba helyezze el. Azonban az érsek halála után Richvaldszky György esztergomi kanonok, a barsszentbenedeki urdalaom igazgatója átvitte a szentbenedeki vártemplom oldalkápolnájába. A kanonok ugyanis Szepes vármegye szülötte. Görgei Márton esztergomi kanonok szintén Szepes vármegyei volt és ezért a képhez alapitványt rendelt. Rudnay Sándor biboros 1829-ban vizsgálatot tartott e helyen és jóvá hagyta, hogy minden szombaton reggel szentmise után és dél után vecsernyét és litániát tartsanak az oltár előtt. A Szűz ünnepein távolabbról is érkeztek ide keresztények, hogy bucsut nyerjenek. Különben is e templomban őriztek egy szent vér ereklyét, amelynek foglalatát még a Mohácsi csata előtt 1511-ben János apát készittetett. E tisztelet összefonódott szorosan a Szűz Mária kegyképpel és együtt ünnepelték. Az 1686-os esztendőben Kistapolcsányban a karmeliták lakták a várkápolnáját. Rákóczi erzsébet, Erdódy György hitvese kérelmére ájtatos egyesület jöhetet létre XI. Benedek pápa jováhagyásával. 24 Minden hónap első vasárnapján és julius 16-án a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére bucsut tartottak és a tagok skapulárét viseltek. Ezt a gyakorlatot Szelepchényi György és Széchenyi György érsek is jóváhagyta., később Batthyán József primás is megerősitette e tisztelet formáját. A mostani képet 1730-ban festette Emrich Károly képiró amely a Szűz Anyát ábrázolja a Gyermek Jézussal és skapulárét tart kezében. Bár 1784-ben az egyesületet feloszlatták, de a hivek tisztelete és szokása megmaradt továbbra is. A zarándoklat minden egyes helyre másként történt bizonyára, egyes helyi szokásoknak megfelelően. Bálint Sándor kutatásai és Barna Gábor publikációja alapján nyerünk némi fogalmat a zarándoklatok mikéntjébe. Többnyire gyalogos zarándoklatról volt szó, bár a 20. század elején találtam lovas zarándoklat -ra. 19 Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. II. Budapest o. 20 Meszlényi 274. o. 21 Bálint-barna 339. o. 22 Jordánszky o., 23 Jordánszky o. 24 Jordánszky 29.o.

6 6 A zarándoklatok a fent említett szempontokon túl azt is jelentette, hogy, közös isten-és emberélménynek a megszokottól eltérő helyen történő megtapasztalása kapcsán egy új fajta közösségnek váltak a részeseivé, amely egy kissé már az eszkatont is előlegezi, a mennyei Jeruzsálemnek azt az érzését, hogy a közös eszme égisze alatt együtt lenni jó. Amennyiben a vallásos turizmus ezeknek igyekszik eleget tenni, a zarándokok viszatértükkor egy tisztultabb világot fognak tudni magukban és maguk körül felépíteni. Örömömre szolgált, hogy minden zarándoklatnál ott találhatók az esztergomi érsekek, vagy esztergomi kanonokok, akik mindenben elősegitették a Szűz Mária tiszteletet, különben is az egyházmegye fővédőszentjét tiszteli benne.

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Útmenti keresztek Apátfalván települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Veréb Anett

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA UTAZÁSI ÉS ZARÁNDOKUTAZÁSI IRODA 1091 Budapest, Üllői út 7. BÍZZA MAGÁT A MEGBÍZHATÓRA! ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA Lelkivezető: Kálmán Antal pilismaróti atya autóbusszal 2-3 ágyas egyszerű szállodai szobákban

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY

ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY KAPUK A KÁPTALANDOMBRA Megnyílt Magyarország legnagyobb területû egyházi

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2)

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) 3. szint Június Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) Már négy-öt nappal ezelőtt képtelenség volt(3) szállást kapni Csiksomlyó környékén, olyan harminc-negyven kilométeres körzetben. Nem csoda, hiszen

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

A ÿyôhÿyèsi. Aicmitfuéta. A Fájdalmas Szűzanya gyöngyösi kegyszobrának története. TÓTH BALÁZS plébános. írta

A ÿyôhÿyèsi. Aicmitfuéta. A Fájdalmas Szűzanya gyöngyösi kegyszobrának története. TÓTH BALÁZS plébános. írta A ÿyôhÿyèsi Aicmitfuéta A Fájdalmas Szűzanya gyöngyösi kegyszobrának története írta TÓTH BALÁZS plébános A fájdalmas Szűzanya gyöngyösi kegy hely én a búcsút Fájdalmas pénte- * ken és a szeptember 15-i

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Ajánlott túraútvonalak Faluséta

Ajánlott túraútvonalak Faluséta MONOSTORAPÁTI Monostorapáti a Veszprém és Tapolca között húzódó út mentén fekszik, az Eger-patak völgyében, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. Határai: északon az Agártető, délkeleten a

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

1052 Deák Ferenc utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca

1052 Deák Ferenc utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám Tervezett időpont 1051 Október 6 utca 6 2017.01.04 1051 Október 6 utca 8 2017.07.10 1051 Október 6 utca 11 2017.01.06 1051 Október 6 utca 19 2017.01.09

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet

Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet http://www.soprontv.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=6051&catid=51:2 015-hirek&Itemid=100 Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet 2015.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Történelem 6. osztály - 3. forduló -

Történelem 6. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20.

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mi a Mária Út? A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek keletnyugati

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D.

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D. MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE RABB PÉTER Ph.D. ÚJ RENDEK A XIII. SZÁZADBAN ( KOLDULÓRENDEK ) Ferencesek Dominikánusok Pálosok Ordo Fratum Minorum Ordo

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2012. október 4. 1 Budapest II. kerülete P.H P.H. A II. kerület területe: Népesség: Polgármester: 36 km 2 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez

l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez Javaslat az,,abas6ri Szent Anna KSpolna" [telepiil6si/tiijegys6gi/megyei/kiilhoni magyarssg] 6rt6ktiirba tort6nd felv6tel6hez (alsirds) dstum) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD Ismeretlen osztrák vagy magyar festı: Evagationes spiritus (a lélek tévelygései) c. képe. Esztergomi Keresztény Múzeum 1430. Boroszló (Wroclaw), wielowi oltárok mestere Szent Hedvig oltár 1430-1440 Szent

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Spirituális utakon, gyógyvizek mentén Ép testben ép lélek

Spirituális utakon, gyógyvizek mentén Ép testben ép lélek Spirituális utakon, gyógyvizek mentén Ép testben ép lélek Keresed az utat? Nem találod a célt? Nem találod helyed a világban? A zarándoklás megoldást adhat! A zarándoklás a test és a lélek próbája egyaránt.

Részletesebben

Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója //

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Életfa // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Új Pünkösd Az Atya szeretet végtelen, Mindig segít az embereken. Már Ádámnak megmondta: Ember küzdj, és bízva bízzál Én nem hagylak el téged

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT 2002.AUGUSZTUS Zselicszentpál Kaposvártól 8 km-re, a 67-es főközlekedési út közvetlen szomszédságában, a Zselici tájegységben fekvő

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

KerekEmese 2013/2014 Első forduló MAGONC Beküldési határidő: 2013. Nov. 30.

KerekEmese 2013/2014 Első forduló MAGONC Beküldési határidő: 2013. Nov. 30. Sziasztok! Emese és Kende idén államalapító királyunk, Szent István korába látogatnak el. Mindeközben megismerkednek a régészek munkájával és a keresztény világ sajátosságaival. Sok érdekes kalandban lesz

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben