Világirodalmi folyóirat Alapítva: október TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM"

Átírás

1 Világirodalmi folyóirat Alapítva: október LI. évfolyam, szám szeptember október 1956 TARTALOM ALBERT CAMUS A magyarok vére SALVADOR DE MADARIAGA A magyar felkelés távlatai (Boros Attila fordítása) FÁZSY ANIKÓ 1956: az írástudók árulása FRANCES STONER SAUNDERS Majd ha piros hó esik (Lukács Laura fordítása) ANTHONY RHODES Budapesti jelentés GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Magyarországon jártam (1965 novembere) Nagy Imre hős vagy áruló? (1958 júniusa) (Scholz László fordításai) WACŁAW LEWANDOWSKI Józef Mackiewicz az 1956-os magyar forradalomról (Bóka Anna fordítása) BARBARA TOPORSKA verse (Bóka Anna fordítása) MICHEL WINOCK A nagy vakság (Pelle János fordítása) HOWARD FAST Az író és a komisszár

2 ANN MARGRET DAHLQUIST-LJUNGBERG, BRITT LUNDBOHM REUTERSVÄRD, HULDA SEGLINGE versei (Kovács katáng Ferenc fordításai) ARNULF O/ VERLAND, FINN BJO/ RNSETH, HARALD SVERDRUP versei (Sulyok Vince fordításai) STÉPHANE COURTOIS A kommunizmus bűnei (Pelle János fordítása) A kommunizmus ugyanolyan gyilkos volt, mint a nácizmus Véronique Sales beszélgetése Pierre Hassner történésszel (Pelle János fordítása) KÜLFÖLDI SZERZŐINK A Nagyvilág támogatója: a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram

3 Tűz, vér, láz, újság, boldog változás, Csupa teremtés lángol a szemekben, Örök tavasz, örök forradalom, Oh, ékeskedjél mindig ékesebben. ADY ENDRE

4 Ki a lázadó ember? Olyan ember, aki nemet mond. De jóllehet elutasít valamit, nem tagad; olyan ember, aki igent mond első mozdulatával. A szolga, akire parancsok záporoznak egy életen át, hirtelen úgy véli, elfogadhatatlan az új parancs. Mit tartalmaz ez a nem? Azt jelenti például, hogy túlontúl hosszú ideje tart ez már, eddig igen, de mostantól fogva nem, túl messzire ment, és azt is, hogy van egy határ, amelyet senki nem léphet át. A nem tehát egy határ meglétét állítja. A határnak ugyanez a képzete támad a lázadóban, amikor úgy érzi, hogy a másik túloz, jogait kiterjeszti egy bizonyos határvonalon túlra, ahol már egy másik jog néz fele farkasszemet és korlátozza. A lázadás ilyeténképpen egy törhetetlennek ítélt előrenyomulás kategorikus visszautasítására támaszkodik, a lázadónál pedig annak zavaros bizonyosságára, hogy ügye jogos, pontosabban arra az érzésre, hogy joga van hozzá... A lázadás mindig azzal az érzéssel jár, hogy valamiképp és valahol igazunk van. A fellázadt szolga ebben mond egyszerre igent és nemet. Állítja azt, amit a határon túl gyanít, és amit meg akar óvni, egyszersmind a határt is állítja. Konokul bizonygatja, hogy van benne valami, ami megéri, hogy..., ami követeli, hogy tartsanak tőle, jogféleséget szerez valamiféleképpen az őt elnyomó rendszer ellenébe, hogy ne nyomják el azon túl, amit már nem tud elviselni. A lázadásban, a betolakodásban érzett viszolygáson kívül megnyilvánul az ember teljes és spontán azonosulási lénye valamely részével. Az ember értékítéletet mutat fel, magától értetődően és oly érdektelenül, hogy ezernyi veszély árán is kitart mellette. Eddig hallgatott, átadta magát a kétségbeesésnek, amelyben a sors, habár igazságtalan, még elfogadható. A hallgatás elhiteti, hogy nem ítélkezünk s nem kívánunk semmit, s bizonyos esetekben valóban nem kívánunk semmit. A kétségbeesés, akár az abszurd, ítélkezik, és mindent kíván általában, de semmit különösen. Ezt jól kifejezi a csend. De abban a pillanatban, amikor megszólal, nemet mondva is valamit kíván és ítélkezik az ember. A lázadó, etimológiai értelemben, hirtelen megfordul. Eddig békésen baktatott az úr ostorcsapásai alatt. Most szembefordul vele. Az ajánlatost szembeszegezi a nem ajánlatossal. Nem minden érték von maga után lázadást, de minden lázadó mozdulat hallgatólagosan valamilyen értékre hivatkozik......a lázadó mozdulat az egyszerű elutasításnál messzebb juttatja. Túljut azon a határon, melyet ellenfele elé húzott, s most már azt követeli, hogy egyenlő félként kezeljék. Ami kezdetben az ember megtörhetetlen ellenállása volt, most az egész ember lesz, aki azonosul vele, teljes egészében ellenállássá változik. Lényének azt a felét, melynek tiszteletben tartását követelte, minden fölé helyezi és mindennél, még az életénél is drágábbnak nyilvánítja. Ez lesz számára a legfőbb jó. ALBERT CAMUS: A lázadó ember 830

5 Új tavaszi seregszemle Gyûlést gyûlés követ egyetemeinken és fõiskoláinkon. Gyûléseznek a budapestiek, a szegediek, a pécsiek, gyûléseznek a mérnökök, a bölcsészek, a jogászok és a képzõmûvészek. Ezeknek az ifjúsági gyûléseknek forró és viharos a hangulata, az áradó folyamhoz hasonlatos inkább, mintsem a mesterséges mederbe terelt patakhoz. Jó ez az áradás? Jó ez a tüzes lelkesedés? Valljuk be, hogy az elmúlt évek elszoktattak bennünket az ilyen tömegmegnyilvánulásoktól. A szektarianizmus, a sztálini hibák eltompítottál bennünk a fogékonyságot az elementáris erõvel megnyilatkozó tömeghangulat, tömegmegmozdulás iránt, s mai is akadnak, akik nem tudván szabadulni a régi beidegzõdésektõl, aggodalommal és bizalmatlansággal tekintenek ifjúságunk gyûléseire. Pártunk és lapja, a Szabad Nép odaáll az ifjúság mellé, helyesli ezeket a gyûléseire. Pártunk és lapja, a Szabad Nép odaáll az ifjúság mellé, helyesli ezeket a gyûléseket, és sok sikert kíván a fiatalság okos, alkotó tanácskozásaihoz. Szabad Nép, október 23. ALBERT CAMUS A magyarok vére Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésbe a nyugati világ szeme láttára, amely nem takarékoskodnék sem tapssal sem keresztényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné házipapucsát, mint a futballszurkolók a vasárnapi kupamérkőzés után. Túl sok a halott már a stadionban, s az ember csak saját vérével nagylelkűsködhet. A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. Azok közé sem tartozom, akik úgy hiszik, alkalmazkodni kell, ha átmenetileg is, bele kell törődni a rémuralomba. Ez a rémuralom szocialistának nevezi magát, nem több jogon, mint ahogyan az inkvizíció hóhérai keresztényeknek mondták magukat. A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a mindenünnen támadó kiáltásaink visszhangjával elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben. És ha ez a közvélemény nagyon is erőtlen és önző ahhoz, hogy igazságot szolgáltasson egy vértanú népnek, ha a mi hangunk túlságosan gyenge, kívánom, hogy a magyar ellenállás megmaradjon addig a pillanatig, amíg keleten az ellenforradalmi állam mindenütt összeomlik ellentmondásainak és hazugságainak súlya alatt. A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat. Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. De meg kell kísérelnünk, feledve vitáinkat, megvizsgálva tévedéseinket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülő Európában. Hisszük, hogy valami bontakozik a világban, párhuzamosan az ellentmondás és halál erőivel, amelyek elhomályosítják a történelmet bontakozik az élet és meggyőzés ereje, az emberi felemelkedés hatalmas 831

6 (...) A Petõfi Kör vezetõsége október 22-én tartott vezetõségi ülésén figyelembe véve hazánk jelenlegi helyzetét, felhasználva az elmúlt hibákról elhangzott véleményeket, javasolja, hogy a lehetõ legrövidebb idõn belül hívják A budapesti Petõfi Kör javaslatai össze a hazánkban elõállt helyzetre való tekintettel pártunk Központi Vezetõsége ülését. Az ülés elõkészítésébe vonják be Nagy Imre elvtársat. Szükségesnek tartják, hogy a párt és a kormány tárja fel nyíltan az ország gazdasági helyzetét, vizsgálja felül II. ötéves tervünk irányelveit és dolgozzon ki hazai sajátságainkban megfelelõ konkrét építõ programot. Magyar Nemzet, október 23. mozgalma, melyet kultúrának nevezünk, s amely a szabad alkotás és szabad munka terméke. A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett annyi tehetetlen bánattal állunk ma, tudják mindezt, s ők azok, akik mindennek mélyebb értelmét velünk megértették. Ezért, ha szerencsétlenségükben osztoztunk miénk a reményük is. Nyomorúságuk, láncaik és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk! Munkások tüntetnek Budapesten

7 nagyon tévednek, akik azt hiszik, hogy most már úgy gyalázhatják a munkásosztályt és harcos pártját, ahogyan akarják hangzott el vasárnap a spanyolországi brigád megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Ezt a mondatot megelõzte az a megállapítás, hogy az egészséges bíráló hang ma számos helyen szóban, vagy sajtóban népi demokráciánk Tévednek azok, és vezetõ pártjának alapvetõ igazságait akarja kétségbe vonni. (...) A magyar újságírók hosszú esztendõk, de különösen néhány hónap óta marxista leninista világnézetük szilárd talaján, a XX. kongresszus és pártunk júliusi határozatának szellemében kemény és áldozatteli harcot folytatnak a demokratikus továbbfejlõdésért, a még nagyon is bõségben érvényesülõ visszahúzó erõkkel szemben. Ha akadt volna olyan újságíró, aki ilyen hangot ütött volna meg, úgy a párt kivetette volna õt magából, a kormány nyomban bírói eljárást indított volna ellene és az újságíró-társadalom megtagadta volna. Az újságírók felelõsen, a párthoz és a munkásosztályhoz híven látják el feladatukat... Népszava. A Magyar Szakszervezetek Központi Lapja október 23. SALVADOR DE MADARIAGA A magyar felkelés távlatai Hitler gyalázatos birodalmának bukása olyan hatással járt a világban, mint amikor süllyedni kezd egy óriási hajó: nyomában pokoli örvény nyílt meg, s körötte a változás roppant hullámai támadtak és átformálták Európa megszokott, régi arculatát. A változások túl mélyrehatóak voltak ahhoz, hogy jelentőségüket azonnal észlelni lehessen. A meglepett világ álmélkodva nézte, ahogy hihetetlen események rágják bele magukat a tényleges valóság szövetébe; a nyugati vezetők is tehetetlenül, pirulva nézték végig Sztálin szégyentelen működését, egész népek ellen elkövetett rablógyilkosságait. A sors kegyetlen játéka, hogy a történelemnek e válságos pillanatában éppen Churchill, Roosevelt és Sztálin állt a világhatalmak élén; mert ha a két angolszász vezető jobban megérti egymást, legyőzhetik a tébolyult grúzt, aki ekkoriban a vörös cárságot irányította, s legalább néhány emberöltő nyomorúságtól megkímélhették volna Kelet-Európát. Az angol annyi arisztokratikus cinizmust és kételkedést hozott magával a huszadik századba, hogy liberális nézeteit az amerikai nem hihette őszintének holott Churchill olykor a következetlenségig is elment az őszinteségben: liberális elme volt, ám erőszakos alkat; az országának vagyonos osztályából származó amerikai pedig olyannyira igyekezett kitárni karját a baloldal felé, hogy a kommunizmus szólamai mögött nem vette észre az embertelen valóságot, és olyan mélyen beleivódtak hazája előítéletei, hogy puszta létezését is képtelen volt megbocsátani a Brit Birodalomnak; nevetséges elfogultságában szentül hitte, hogy a Brit Birodalom nagyobb veszedelem az emberiség jövőjére nézve, mint a Szovjetunió. Ez volt az a rés a nyugatiak között, amelybe a vörös cár bele tudta nyomni elméjének tőrét. Sztálin elméje eléggé tompa volt az értésre, ám annál élesebb az ártásra; érzéketlen volt, lassú, amikor az összhang és az együttműködés érdekében kellett volna cselekedni, viszont fürge volt és elevenbe vágó, valahányszor a cselekvés vitát és megosztást jelentett. A Churchill és Roosevelt közötti egyenetlenség éppen kapóra jött neki: hamar belátta, hogy Churchill ósdi világhatalmi étvágyai és Roosevelt gyermeteg balos ábrándozásai egyaránt az ő malmára hajthatják a vizet. Az orosz kommunizmusból már Lenin kiirtotta az utolsó cseppig azt a liberális humanizmust, amely Marx számára még természetes volt. Marx a kommunizmust úgy 833

8 Szocialista demokráciát akarunk Tegnap délután fél három órakor a budapesti egyetemek és fõiskolák hallgatói kivonultak a Bem-szoborhoz, ahol hangot adtak a lengyel politikai események iránti rokonszenvüknek, tüntettek, a szocialista demokratizmus következetes megvalósítása mellett... A tüntetõk élesen támadták a szocialista kibontakozást gátló pártvezetést. Az egészségesen és fegyelmezetten in- duló tüntetésbe rossz elemek is keveredtek, amelyek a tömeghangulatot egy-egy jelszó erejéig szovjetellenes célokra próbálták felhasználni. Ezt nem látni, ettõl nem elhatárolódni súlyos hiba volna. (...) A tüntetõ tömegbe olyan elemek is keveredtek, akik fel akarták használni ezt az alkalmat arra, hogy ellenforradalmi céljaik érdekében megnyergeljék a szocialista demokratizmusért tüntetõ tömeg hangulatát. De az egész jelenség elemzésének alapmotívuma, hogy a párt hónapokon keresztül nem tudott az egészséges tömegkövetelések élére állni, s így a párt vezetése nélkül nyerhetett részben ellenzéki tartalmat ez a tüntetés. képzelte el, mint a liberális humanizmus kiterjesztését a merő szavak világáról a valóságos, gazdasági tények és erők világára. Lenin viszont a dolgok ilyetén felfogását egy burzsoá század érdektelen ábrándozásának tekintette. Ő Marxtól eltérően egy percig sem hitte, hogy a munkások a maguk erejéből fogják kivívni a munkásság felszabadítását; úgy döntött, hogy a munkásokat keményen belerugdossa a szabadságba akkor is, ha az elmaradozókat eközben úgy kell tarkón lőni. Halálakor utódja már készen találta egy Rettegett Iván-i uralom minden kellékét. A nyugati vezetők mindezzel tökéletesen tisztában voltak. Churchill, a politikai realitások iránti zseniális érzékével jól látta, hogy mi fog következni, és ha az első világháború végén, amikor a bolsevizmus katonai erővel történő eltiprását sürgette, az ő elgondolása erőt tudott volna venni a háborúba belefáradt Nyugatnak az orosz liberálisokat cserbenhagyó közönyén, akkor a Nyugat fél évszázad békességet szerezhetett volna egyetlenegy nehéz esztendő árán. A nyugati államférfiak jól tudták, hogy a kommunizmus Lenin s később Sztálin révén a világ reménységéből a világ két legszörnyűbb borzalmának egyikévé aljasult. Sem Rooseveltnek, sem Churchillnek nem volt oka kételkedni abban, hogy milyen sors vár azokra a népekre, amelyek a Sztálin vezette kommunizmus hatalmába kerülnek. A nyugati közvélemény viszont nem érzékelhette annyira a jövő egén tornyosuló fellegeket. A háborúba jóhiszeműen mentek bele. Szüleiknek ugyan még Woodrow Wilson azt mondta, hogy az első világháború volt az a háború, mely véget vetett minden háborúnak, mégis hittek vezetőik szavának, hogy a második világháborút a szabadságért vívják; és az a bátorság és önfeláldozás, amellyel ezek a nyugati nemzetek különösen az angolszász nemzetek a háborút vívták, nem csupán megérdemel minden elismerést, hanem fényesen bizonyítja: csakugyan szentül hitték, hogy a szabadságért küzdenek. A tartózkodás, amellyel az akkoriban kormányzati irányítás alatt lévő nyugati sajtó a nélkülözhetetlen keleti szövetséges árnyoldalait kezelte, valamint a hazafias álorca, amit Nyugaton a kommunista pártok magukra öltöttek, mihelyt Hitler nekitámadt a Szovjetuniónak, olyan kótyagosan kommunistabarát, oroszbarát elragadtatást váltott ki, hogy ha Oroszország élén akkortájt is csak egy Hruscsov-féle középszerű alak áll, a kommunizmus egyszerűen a választási urnák által meghódíthatta volna a világot. De ahogyan Hitler Ukrajnában elkövetett embertelenségei megkímélték Oroszországot attól, hogy lakossága tömegesen átálljon a felszabadítóknak tekintett németek mellé, úgy mentették meg a világot is Sztálin embertelenségei attól, hogy a Nyugat fátyolos szemmel a kommunisták karjába omoljon. 834

9 A néppel a szocializmus útján A Népszava szerkesztõsége ezúttal kinyilvánítja, hogy nem ért egyet Gerõ Ernõnek a rádióban október 23-án este elhangzott beszédével és azt provokációnak, a munkásosztály megcsúfolásának minõsíti. Ennek a beszédnek legveszélyesebb hatása, hogy az országban tapasztalható politikai feszültség csökkentése, a súlyos kérdések megoldása helyett az elmúlt évek unosuntalan ismételt frázisait ismételgeti. (...) kijelentjük, hogy nem vagyunk hajlandóak fejbólintva dolgozni olyan vezetés irányításával, amely Gerõ Ernõ módjára képtelen megoldani hazánk sorsdöntõ kérdéseit. A NÉPSZAVA SZERKESZTÕSÉGE A nyugati közvélemény hirtelen megzúdult csodálattal és jóakarattal tekintett az orosz hadseregekre és Oroszország népére, s ez tette lehetővé Sztálin számára, hogy a közös győzelmet kihasználja, és ezáltal fokról fokra elapassza az így szerzett erkölcsi tőkét. Mert miközben egyik gaztett a másikat követte, még a legelnézőbbek is kiábrándultak, bármennyire is nem akartak, s a Nyugat balos pártjai a mentségek sorozatával álltak elő, hogy kimagyarázzák a megmagyarázhatatlant, és további erkölcsi hitelt adjanak egy olyan embernek, akinek az erkölcsös cselekvés semmit sem jelentett. * Lengyelország lett az első áldozat. Lengyelnek lenni az egyik leghálátlanabb dolog a világon. Sok helyzetet el tudunk képzelni, amely kellemesebb, mint a németek és oroszok közé beékelve lenni. Lengyelország olyan, mint egy kötéltáncos. Más népek számára egy hibás lépés csak egy hibás lépés. Lengyelország számára a halál, vagy majdnem az. Lengyelországot már negyedszerre osztották föl; s jóllehet a második világháború előtt olyan vezetőkkel látta el magát, akik nem sok tiszteletet érdemeltek, e rossz választásért mégis a megérdemeltnél sokkalta súlyosabb büntetést kapott. Sztálin a maga legutálatosabb vonásait alkalmasint a Lengyelország második felosztásához vezető folyamatban mutatta meg a világnak. Miközben Hitler Varsót ostromolta, Sztálin visszahúzódott, sőt egyenesen megtagadta azt, hogy együttműködjön a hős nyugati pilótákkal ez az emberi történelem legsötétebb epizódja marad, a katyńi vérengzésekről nem is beszélve. A Szovjetunió fokról fokra ereszkedett alá az aljasság mocsarába, amelynek legalját talán a prágai puccs jelentette, ám ezekért az epizódokért végső soron csak a Szovjetunió és vezetője volt felelős. Ám akik Ivanov ezredes adott szavára azért jöttek elő búvóhelyükről, hogy a Szovjetunióval való együttműködés lehetőségéről tárgyaljanak, s a Ljubjankában kötöttek ki az ő elárulásuknak már a Nyugat is részese lett. Nevüket Anthony Eden még úgy említette, mint akik majd miniszterek lehetnek a lublini bizottságból, a Sztálin készséges eszközeinek gyülekezetéből szervezendő kormányban; majd miután eltűntek a süllyesztőben, s Molotov, aki napokig nem volt hajlandó magyarázatot adni, végül feltárta a hihetetlen valóságot a brit külügyminiszter előtt, akkor aztán nos, nem történt semmi. Innentől fogva Sztálin bízvást úgy érezhette: zöld utat kapott, és földgyaluját olyan mélyen tolhatja be Európába, amennyire csak tudja. A világnak ezt megelőzően már le kellett nyelnie a balti köztársaságok cinikus birtokbavételét, melyet a Szovjetunió a megnemtámadási szerződések útján vitt véghez. (Még ma is vannak olyan jótét lelkek, akik azt mondják, hogy megnemtámadási szer- 835

10 A magyar nép követelései Az egész magyar nemzet a magyar ifjúság mögött áll és teljességgel magáévá teszi a MEFESZ tizenöt pontját. A magyar munkásság, parasztság és értelmiség nem tûr megkülönböztetést soraiban, magát egységes nemzetnek tekinti. Teljes amnesztiát követelünk a magyar szabadságharcban fegyverrel részt vevõk számára. Õk a magyar nemzet hõsei. A magyar nemzet követeli az elmúlt korszak bûnös politikusainak: Rákosi Mátyás, Farkas Mihály, Gerõ Ernõ és társainak azonnali felelõsségre vonását, és ezekben az ügyekben nyílt tárgyalást. Különösen megbélyegzõ Gerõ Ernõnek a rádióban október 23-án este mondott beszéde, amely a magyar nép szabadságharcát ellenforradalmi akciónak nevezte és az abban részt vevõket fosztogatóknak, csõcseléknek bélyegezte. A magyar nép követeli az összes szovjet csapatok azonnal kivonását Magyarországról a békeszerzõdés értelmében. Minden néppel békében akarunk élni, de a teljes egyenjogúság alapján. A magyar nép követeli általános, egyenlõ és titkos választások azonnali megrendezését több párt részvételével. A magyar nép követeli, hogy a magyar föld, ipar és mezõgazdaság termékei, a magyar uránérc a magyar nép érdekében, a magyar nép rendelkezésére álljanak. Követeljük az összes politikai perek felülvizsgálatát és az ártatlanul elítélt politikai foglyok azonnali szabadonbocsátását. A teljes vélemény- és sajtószabadság azonnali biztosítását követeljük, és különösen követeljük a rádiónak a magyar kulturális élet vezetõ ellenõrzése alá helyezését. A rádió haladéktalanul szüntesse meg a magyar közvélemény félrevezetését. A zsarnokság és önkény féktelen kiszolgálóját, a magyar nép ellenségét, az államvédelmi hatóságot azonnal fel kell oszlatni. Különösen megbélyegezzük az államvédelmi hatóságnak a Parlament elõtt békésen tüntetõ tömeggel szembeni újabb fegyverhasználatát, melynek rengeteg áldozata van. Piros László belügyminiszter azonnal távozzék a kormányból. Követeljük az általános sztrájkot október 26-ra. Amennyiben a kormány nem teljesíti követeléseinket, a sztrájkot meghosszabbítjuk. A magyar nemzet szabadságának és jogainak biztosítása érdekében követeljük, hogy a magyar honvédség arra méltó parancsnokok vezetésével a rendfenntartást Budapesten és az egész ország területén biztosítsa. Magyar Ifjúság Magyar Nemzet, október 26. ződést kellene aláírni a Szovjetunióval!) Azután pedig, hogy Lengyelországot egy csatlós állam rangjára fokozták le, gyakorlatilag egész Kelet-Európát átadták Sztálinnak. Ez a tény megdöbbentő módon került előtérbe akkor, amikor az Egyesült Államok a Marshall-tervvel próbált segítő kezet nyújtani az összetört Európának. E páratlanul szép államférfiúi lépésnek sem azelőtt, sem azóta nem volt párja. A segélyt a Szovjetuniónak is felkínálták. A Szovjetunió azonban visszautasította, s csatlósai közül egyedül Csehszlovákia, az utolsó, s talán még nem elég jól befogott igásló merte elfogadni. Ám Moszkvának csak egyet kellett mordulnia, s Prága máris visszavonta a Washington felé már éppen kinyújtott kezet. Akkor már a világ tudhatta, hogy ki az úr a házban. * Hát ezért vívták meg a háborút? Mi történt tulajdonképpen? A magyarázat egyszerű: mindennemű demokratikus külpolitika aranyszabályának puszta megfordítása. Ez az aranyszabály annyiból áll, hogy a stratégia nyilvános, a taktika titkos. A két angolszász államférfi viszont engedte, hogy a vörös cár elbolondítsa őket, és homlokegyenest ellenkező játékszabályt kezdtek követni: stratégiájuk lett titkossá, taktikájuk pedig nyilvánossá. Stratégiájuknak titkossá kellett lennie, mert sutba dobtak mindent, amiért népeik küzdöttek. Sztálin imádta a titkolózást. Ő abban érezte magát igazán elemében. Egyetlen terve sem állt volna meg a nyilvánosság napvilágában, s ezt ő maga is tudta. Roosevelt és Churchill viszont a világnak a demokrácia dolgában példát mutató társadalmak fiai voltak. Számukra a politika terén alapdolog volt az ország céljainak szabad és őszinte megvitatása. Hogy engedhették meg a vörös cárnak azt, hogy elnémítsa és az orruknál fogva vezesse őket? Először is ismerjük el, hogy az országaiknak tett rendkívüli szolgálatoknak köszönhetően mind a ketten roppant megbecsülést élveztek, ami a háború megpróbáltatásainak közepette vitathatatlan és ellenőrizetlen egyeduralommá alakult át. A háborús ügyeket jobbadán titokban intézik, így mind a ketten hozzászoktak ahhoz, hogy minden magyarázkodás nélkül hozzák meg döntéseiket. Azonfölül Anglia is meg az Egyesült Államok is emberöltők óta tagadhatatlanul világhatalmi szerepet játszott. Maga 836

11 Ma délre megalakul a széles, nemzeti egységen alapuló új kormány! AZ ÍRÓK KÖVETELÉSE: teljes amnesztia, az ÁVH tegye le a fegyvert! Magyarok! Magyar fiatalok! Követeljük: 1. Az ÁVH azonnal szüntesse be a tüzet! 2. Teljes amnesztiát a harcolóknak, a katonáknak! 3. A szovjet csapatok vonuljanak vissza állomáshelyeikre! 4. A rend fenntartását a magyar néphadsereg biztosítsa! 5. Nagy Imre azonnal alakítson nemzeti egységkormányt! Álljon az új kormány a nemzeti mozgalom élére! 6. Minden üzemben válasszák meg a munkástanácsokat! A MAGYAR ÍRÓK ÉS MÛVÉSZEK Népszava, október 26. Woodrow Wilson, akitől a szabadon megkötött szabad szerződések szólama eredt, olyan erélyesen és oly gátlástalanul forgatta Latin-Amerikában a nagybotot, hogy Theodore Roosevelt bízvást megirigyelhette volna. Sem Roosevelt, sem Churchill nem úgy ment hát Teheránba és Jaltába, mint akik a titkos diplomáciának és a hatalmi politikának még hírét sem hallották. Ám lényegében maga Sztálin határozta meg a dolgok lefolyását. Végtére is a Wilson elnök által megfogalmazott, de már előtte is számos európai és az afrikai Smuts tábornok által is pedzegetett új diplomácia, a szabad szerződések, a nyílt viták és a világbíróság diplomáciája csak a közrend a királyi béke angolszász hagyományának kiterjesztése az országról, az állampolgárok társaságáról a világra, mint a nemzetek társaságára. Az orosz kommunistáknak ez ugyanolyan elfogadhatatlan volt, mint a parlamenti demokrácia elvei és gyakorlata. Lenin, aki az alkotmányozó nemzetgyűlést minden teketória nélkül szétkergette, éppen olyan vígan szétkergette volna a Népszövetséget is. Sztálin még ennél is csúnyábbat mívelt: csatlakozott a Népszövetséghez. Amikor pedig észrevette, hogy nem válnak be a számításai, kirúgta Litvinovot, s Molotovra bízta a külügyek intézését ami olyan volt, mint egy hentest küldeni a vegetáriánusok egyletébe. Teheránban és Jaltában Sztálin a leplezetlen, nyers ököljog politikáját alkalmazta két kartársával taktikában még szövetségeseivel, stratégiában viszont ellenségeivel szemben. Azok pedig mind a ketten némi fogékonyságot tanúsítottak a fertőzés iránt. Gátlástalan kollégájuknak nem bírtak ellenállni, s titkos összejöveteleiken a továbbiakban a hatalom szelleme uralkodott. Későbbi moszkvai értekezleteik során maga Churchill tett Sztálinnak félig cinikusan, félig naivan javaslatot a háború haszonmegosztásos felszámolására százalékos arányban meghatározott befolyási övezetek alapján. Befolyási övezetek! Már maga a kifejezés azok közé a diplomáciai fügefalevelek közé tartozik, amelyek a legkülönfélébb disznóságok takargatására és fölfedésére egyaránt alkalmasak. A befolyás angolszász értelmezése korántsem hasonlított az 837

12 838

13 839

14 Az ÁVH azonnal rakja le a fegyvert! Minden magyar állampolgárnak elege van a drága testvérvér kiontásából. Minden magyar állampolgár, minden becsületes hazafi követeli az alábbiakat: Az Államvédelmi Hatóság rakja le a fegyvert azonnal megindított megbeszélés alapján a rendtartásért felelõs szervek rendõrség, honvédség kezébe. A fõváros népe bántatlan elvonulást biztosít még azoknak is, akik órákkal elõtte testvéreikre, fiatalokra, magyar dolgozókra sortüzet nyitottak. Akik viszont nem akarnak az országban maradni, azok szervezzék meg a szovjet harckocsikkal Keletre való kivonulásukat. Nem akarunk több vért, nyugalmat, békét, országunk felvirágoztatását szolgáló alkotó munkát, becsületet, igazságot akarunk. Ennek pedig elsõ feltétele: a fegyverek lerakása, hogy a világ millióinak szemében ne üljön gyászkönny egy sír körül, hol nemzet süllyedt el. Amíg ezt nem teljesítik, amíg mindennemû fegyvert ott nem lát, Budapest népe sem az üzemekben, sem a hivatalokban, sem az üzletekben nem kezdi meg a munkát. A FORRADALMI IFJÚSÁG oroszra, még kevésbé a kommunistákéra, még kevésbé Sztálinéra. Churchill és Roosevelt talán minden rettenetes tapasztalat ellenére azt képzelték, hogy befolyás -on Sztálin olyasmit ért, mint amit az Egyesült Államok gyakorolt Latin-Amerikában, vagy Anglia Kis-Ázsiában. Ha ezt hitték, nemsokára megtudhatták, mekkorát tévedtek. * A Nyugat jószerivel föl sem eszmélt, amikor Európa keleti fele már rács mögött volt. Annyira hozzászoktunk már, hogy a kelet-európaiakat a vasfüggöny rácsain keresztül lássuk, hogy már alig tudjuk elképzelni, milyen is lehetett Európa, mikor még szabad volt; s még nehezebb azt is tudatosítani magunkban, hogy a Nyugat szolgáltatta ki őket a tömlöctartóknak. Sztálin nagyon is realista volt (a szó legrosszabb értelmében) ahhoz, hogy a teheráni és jaltai titkos tárgyalások eredményeiben bízzon. Ő mindig a körülményekhez igazodott. A körülmények pedig pontosan úgy alakultak, ahogyan kívánta. Eisenhowertől megkapta a Prága felé tartó Pattonnak adott megállj parancsot; megkapta, hogy a szövetségesek visszavonultak az előre megállapított határvonalra, amely átvágta Németországot; s ami a legszomorúbb, azt is megkapta, hogy a szovjet hadseregnek átadják azokat a szerencsétlen oroszokat, akik dezertáltak, mert a szabadságot választották. Sztálin úgy láthatott hozzá eladdig szabad országok fosztogatásának, hogy tudta, nem kell tartania semmitől. Sztálin nem volt erős. Hadserege kifáradt, hadfelszerelése csaknem használhatatlan volt. Egy háborút nem bírt volna megvívni. A Nyugat viszont beleunt a háborúskodásba; az amerikai katonák hazakívánkoztak; Eisenhower pedig odahaza megnyugtatta honfitársait, hogy az oroszok békét akarnak. Az oroszok semmit nem akartak, de mindegy is volt, akár akartak valamit, akár nem. Sztálin intézett helyettük minden akarást, és ő valóban békét akart a varsói békét. * Így kezdődött Európa tudathasadása, amely 1956-ig egyre mélyült. Az új helyzet a kelet-európaiak szemszögéből mindenekelőtt abnormális volt. Erőszak és csalárdság teremtette, a leninizmus sztálinizmus két legfőbb fegyvere. 1 A kelet-európaiak 1 A marxizmus valódi filozófia, a leninizmus sztálinizmus nem az. A marxizmusnak leninizmussal történő elegyítése (még akkor is, ha a sztálinizmusról már célszerűen megfeledkeznek) sértés Marxra nézve.

15 Jelentés a budapesti helyzetrõl Budapesten az ellenforradalmi csoportok ereje megtört. Péntek este 10 óráig a fegyveres felkelõk nagy számban tették le a fegyvert a honvédség csapatai elõtt. Sokan fegyvereiket eldobálták és beszüntették a harcot. Ma az ellenforradalmi elemeknek három góca maradt. Ezek felszámolása folyamatban van... Szabad Ifjúság, október 27. úgy érezték: ez a helyzet oly kirívó ellentétben áll mindazzal, amit a Nyugat jelképez, hogy a Nyugat bizonyára nem fogja sokáig tűrni, előbb-utóbb véget vet ennek az iszonytató rémálomnak. A nyugat-európaiakat viszont a lelkifurdalás gyötörte. Mindenféle elképzeléssel és álokoskodással próbálták magukat megnyugtatni: Tudja, azok a kelet-európaiak igazából soha nem is ismerték a szabadságot. Mindig is rabszolgaéletet éltek, hol ez, hol az igázta le őket. Ez volt a kényeskedő lelkiismeret kedvenc altatószere. Az orosz lelket marcangoló félelemről szóló nevetséges dajkamese volt a másik altatószer, amelyet a sajtó éppoly sűrűn adagolt a nyugati közvéleménynek. E szerint a mese szerint Oroszország valósággal reszketett a félelemtől, hogy Németország megint rátámad, vagy hogy Anglia és Amerika az ő rovására fogja majd kiélni hírhedett agresszív hajlamait. Így hát, Oroszország félelmeit lecsillapítandó, bele kellett törődnie a Nyugatnak abba, hogy Oroszország egyik nemzetet a másik után kebelezi be, a nemzeti függetlenség és az egyéni szabadság utolsó morzsáját is elvonván azoktól. * Mindezt egy világraszóló békemozgalom örve alatt vitték végbe. A lépéseket, amelyekkel ezeket az országokat a Szovjetunió szép sorjában bekebelezte, belpolitikai ügyeknek nyilvánították. Egyetlen idegen országnak sem állt jogában, hogy beleavatkozzék abba, ami Varsóban, Bukarestben vagy Szófiában folyt; mindannyiszor ezt hangoztatták, mikor a helyi kommunisták hol kisebb, hol nagyobb orosz nyomás mellett átvették a hatalmat az orosz megszállás alatt lévő országokban. Az oroszok azonban soha nem bírták egészen elhinni, hogy a Nyugat eltűri ezt a banditizmust, s megerősítendő a Teheránban és Jaltában kapott biztosítékokat, lármás békerivalgással harsogták tele a világot, amiben örömmel nyújtott nekik segítséget számos nyugati jótét lélek a Lenin által hasznos hülyék -nek nevezett fajtából. Ha a nyugati kormányokban lett volna valami lankadt beavatkozási szándék azon az alapon, hogy Teheránt, Jaltát és Potsdamot ők nem így értették, azt a békerivalgással sikeresen megbéníthatták. De azonfölül még egy céljuk volt vele, és azt is sikeresen elérték. Míg folyvást a békét harsogták, a szabadságról mindenkinek elterelték a figyelmét. Igaz gondolták az emberek, hogy most egy évszázad rabszolgaság vár a kelet-európaiakra, de legalább mindannyian békességben élhetünk. * 841

Híradó. Ötvenhat fáklyalángja Az ötvenhat szó a magyarságnak mindig 1956 õszének diadalmas, küzdelmes, véres napjait fogja jelenteni. (3. old.

Híradó. Ötvenhat fáklyalángja Az ötvenhat szó a magyarságnak mindig 1956 õszének diadalmas, küzdelmes, véres napjait fogja jelenteni. (3. old. Híradó XXV. évf. 101. szám 2006. szeptember A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja Ungerska Riksförbundets medlemstidning Belövések nyomai budapesti házak falán 1956. októberében. Sok épület

Részletesebben

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok!

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! 1 2 Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! Amikor Andrew Vajna producerrel majd a hozzánk csatlakozó színész kollégáinkkal: Fenyő Ivánnal, Dobó Katával, Csányi Sándorral, Gesztesi Károllyal és a többiekkel még

Részletesebben

Néhány nap múlva több ország vezetõje. Eddig jutottunk. Ötven éve. (R)evolúció. Októberi kategóriát 27-én osztanak. November 10-én szülõi fogadóórát

Néhány nap múlva több ország vezetõje. Eddig jutottunk. Ötven éve. (R)evolúció. Októberi kategóriát 27-én osztanak. November 10-én szülõi fogadóórát (Sz)epicentrum A SZEPIPressPress jelenti Októberi kategóriát 27-én osztanak gimnáziumunkban. Az õszi szünet október 30. és november 3. között lesz. Szünet utáni elsõ tanítási nap: november 6. November

Részletesebben

1956 és előzményei írta Radics Géza megjelent a Magyarságtudományi Intézet honlapján

1956 és előzményei írta Radics Géza megjelent a Magyarságtudományi Intézet honlapján www.hunsor.se/1956 FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Una Eademque Libertas 1956 és előzményei írta Radics Géza megjelent a Magyarságtudományi Intézet honlapján Minden forradalomnak és szabadságharcnak

Részletesebben

[1957. február közepén] A Nemzeti Ellenállás Acél Szervezete értesíti Önöket és Önökön keresztül az egész magyar munkásságot az alábbiakról:

[1957. február közepén] A Nemzeti Ellenállás Acél Szervezete értesíti Önöket és Önökön keresztül az egész magyar munkásságot az alábbiakról: 1. [1957. február közepén] Tisztelt Uraim! A Nemzeti Ellenállás Acél Szervezete értesíti Önöket és Önökön keresztül az egész magyar munkásságot az alábbiakról: Az Acél Szervezet mindaddig, amíg a munkások

Részletesebben

Rákosi bukása, száműzetése és halála

Rákosi bukása, száműzetése és halála Pünkösti Árpád Rákosi bukása, száműzetése és halála 1953-1971 EURÓPA KÖNYVKIADÓ Budapest, 2001 ISBN 963 07 6948 4 TARTALOM ELŐSZÓ ELSŐ FEJEZET 1. Nem erről volt szó! MÁSODIK FEJEZET 1. Sztálinvárosi rétes

Részletesebben

Múltról a máról. Sztálin, Dimitrov és Renner 1945 tavaszán

Múltról a máról. Sztálin, Dimitrov és Renner 1945 tavaszán XXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2005. MÁJUS JÜNIUS MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 1,50 Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN Múltról a máról Hatvan éve fejezõdött

Részletesebben

VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ EURÓPAI UTAS 20

VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ EURÓPAI UTAS 20 AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM-1995.3. VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ

Részletesebben

+70% TÖBB GYURCSÁNYI, TÖBB ÁREMELÉS A GYURCSÁNYI DIKTATÚRA ELLEN

+70% TÖBB GYURCSÁNYI, TÖBB ÁREMELÉS A GYURCSÁNYI DIKTATÚRA ELLEN Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk. Dsida Jenõ A nemzeti ellenállás lapja Ne csak beszélj, cselekedj

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből.

A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből. Hernádi Tibor: A II. világháború igaz története ELŐSZÓ Ezúttal minden elfogultságtól mentes. A szó valódi értelmében vett "glasznoszty" jegyében megírt diplomácia-, és politikatörténeti munkát tart kezében

Részletesebben

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA BEVEZETÉS. ^ Ez a füzet az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban, az október 23-a és november 4-e között elhangzott rádióadások,

Részletesebben

SZÁLASI FERENC A VÁLSÁG FÉRFIA

SZÁLASI FERENC A VÁLSÁG FÉRFIA 46. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER ÁRA: 240 Ft SZÁLASI FERENC NEMZETVEZETÔ KIHALLGATÁSA (4. oldal) DAVID IRVING: DAVID DUKE: TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: KENESSEY CSABA: HIMMLER MEGGYILKOLÁSA 5. oldal A SZAKADÉK

Részletesebben

Szerkesztőbizottság. Hegedűs B. András Kende Péter Litván György Rainer M. János S. Varga Katalin

Szerkesztőbizottság. Hegedűs B. András Kende Péter Litván György Rainer M. János S. Varga Katalin f V > ÉVKÖNYV 1995 Szerkesztőbizottság Hegedűs B. András Kende Péter Litván György Rainer M. János S. Varga Katalin Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia és a Soros Alapítvány támogatásával Az 1956-os

Részletesebben

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23.

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. 200 A JÖVŐ NEM JÁTÉK! VÉGZETES RÖVIDLÁTÁS AZ ÁLLAM RÉSZÉRŐL, HOGY NEM KÖLT ELEGET AZ OKTATÁSRA. A MOSTANI RENDSZER HAMAROSAN SÚLYOS TANÁRHIÁNYHOZ FOG VEZETNI,

Részletesebben

A Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközösségének teológiai folyóirata. SZERKESZTI: Gémes István TARTALOM ***

A Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközösségének teológiai folyóirata. SZERKESZTI: Gémes István TARTALOM *** A Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközösségének teológiai folyóirata SZERKESZTI: Gémes István -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE!

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! 2 NÉZÕPONT BAL SZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK

Részletesebben

Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében

Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében Hernádi Tibor A magyarországi zsidóság ezeréves védelme c. művének kivonatolását és kiegészítését ellátta Botos László Gömbös Gyula korának egyik kiváló

Részletesebben

47. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. NOVEMBER ÁRA: 280 Ft. Robert Faurisson: A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM SZENNYES TERMÉKE (4. oldal)

47. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. NOVEMBER ÁRA: 280 Ft. Robert Faurisson: A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM SZENNYES TERMÉKE (4. oldal) 47. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. NOVEMBER ÁRA: 280 Ft Robert Faurisson: A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM SZENNYES TERMÉKE (4. oldal) TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: NOVEMBERI ÁRULÁSOK 2. oldal H. KEITH THOMPSON: KARL DÖNITZ, A

Részletesebben

II. (XVIII.) ÉVFOLYAM, 14. SZÁM 2007. ÁPRILIS 19. 150 FORINT GYULYÁS JÁNOS: A BORSODI KOMMUNISTA POLGÁRMESTER

II. (XVIII.) ÉVFOLYAM, 14. SZÁM 2007. ÁPRILIS 19. 150 FORINT GYULYÁS JÁNOS: A BORSODI KOMMUNISTA POLGÁRMESTER II. (XVIII.) ÉVFOLYAM, 14. SZÁM 2007. ÁPRILIS 19. 150 FORINT GYULYÁS JÁNOS: A BORSODI KOMMUNISTA POLGÁRMESTER II. (XVIII.) ÉVFOLYAM, 14. SZÁM 2 2007. április 19. BALSZEMMEL BALSZEMMEL Thürmer Gyula MI

Részletesebben

1945. ÁPRILIS 4. Major Tibor: A FELSZABADULÁS MESÉJE. Colin Jordan: ADOLF HITLER, AZ IDÔVEL SZEMBESZÁLLÓ EMBER (3. oldal)

1945. ÁPRILIS 4. Major Tibor: A FELSZABADULÁS MESÉJE. Colin Jordan: ADOLF HITLER, AZ IDÔVEL SZEMBESZÁLLÓ EMBER (3. oldal) 47. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. ÁPRILIS ÁRA: 280 Ft Colin Jordan: ADOLF HITLER, AZ IDÔVEL SZEMBESZÁLLÓ EMBER (3. oldal) A NEMZETVEZETÔ KIHALLGATÁSA IV. RÉSZ 4. oldal LÉON DEGRELLE: NYÍLT LEVÉL A PÁPÁHOZ 6.

Részletesebben

Parlamenti súgógép. A megélhetési politikusok a zsebükre figyelnek, nem a választók érdekeire. 200 forint

Parlamenti súgógép. A megélhetési politikusok a zsebükre figyelnek, nem a választók érdekeire. 200 forint 2010. NOVEMBER 27. MUNKÁSPÁRT 2010. NOVEMBER 27. 1 200 forint Parlamenti súgógép A megélhetési politikusok a zsebükre figyelnek, nem a választók érdekeire 2010. NOVEMBER 27. 2 BALSZEMMEL balszemmel Thürmer

Részletesebben

MARCZIUS TIZENÖTÖDIKE

MARCZIUS TIZENÖTÖDIKE MARCZIUS TIZENÖTÖDIKE A magyar szabadság és demokrácia történeti és kulturális folyóirata Alapítva 2010. október 11-én 2014/1 szám Tartalom Villám Tiszta erkölcs Horthy-szobor Budapesten! Emlékezet Délibáb

Részletesebben

Megtorlás Budapesten. Szovjet Invázió és Normalizáció, 1956 1957

Megtorlás Budapesten. Szovjet Invázió és Normalizáció, 1956 1957 Megtorlás Budapesten. Szovjet Invázió és Normalizáció, 1956 1957 Johanna Granville Copyright: Johanna Granville, Megtorlás Budapesten. Szovjet invázió és normalizáció, 1956 1957"[Repression In Budapest:

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát PPEK 814 Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát Krajsovszky Gábor Harcold halálig az igazság harcát mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés Tovább Évkönyv 2013 Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés KIÁLTVÁNYA Minden jó szándékú emberhez, szervezeteikhez, a demokratikus pártokhoz, az egyházakhoz,

Részletesebben

I. A HÁBORÚBAN ÁLLÓ MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKAI HELYZETE 1941-1944

I. A HÁBORÚBAN ÁLLÓ MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKAI HELYZETE 1941-1944 A magyar külpolitika története /Johancsik J. I. A HÁBORÚBAN ÁLLÓ MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKAI HELYZETE 1941-1944 1. Magyarország hadbalépése és következményei A magyar államvezetést a trianoni békeszerződés

Részletesebben

Mi, a székely települések, a történelmi Székelyföld lakói, kijelentjük: Nem. A történelmi hagyományok alapján

Mi, a székely települések, a történelmi Székelyföld lakói, kijelentjük: Nem. A történelmi hagyományok alapján AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA Autonómiát a Székelyföldnek! Mi, a székely települések, a történelmi Székelyföld lakói, kijelentjük: Nem akarunk továbbra is kiszolgáltatottságban, alárendeltségben

Részletesebben

STÁDIUM. 56 még egyszer! Pozsgay Imre. Tudtam, hogy csak egyetlen erő szervezhető meg a rendszerváltással szemben

STÁDIUM. 56 még egyszer! Pozsgay Imre. Tudtam, hogy csak egyetlen erő szervezhető meg a rendszerváltással szemben STÁDIUM A Tartalomból Balázs Józsefre emlékezünk Az én sorsom a magyar népzene. Fazekas István beszélgetése ifj. Csoóri Sándor népzenésszel Győri László és Petrőcz Éva versei Fábián Bálint találkozása

Részletesebben

Éljen a forradalom! Március 15-e egyik legfőbb üzenete: nincs reménytelen harc! A tőkés rendszer is legyőzhető, létre kell hozni a dolgozók államát!

Éljen a forradalom! Március 15-e egyik legfőbb üzenete: nincs reménytelen harc! A tőkés rendszer is legyőzhető, létre kell hozni a dolgozók államát! 2013. MÁRCIUS 9. MUNKÁSPÁRT 2013. MÁRCIUS 9. 1 200 forint Éljen a forradalom! Március 15-e egyik legfőbb üzenete: nincs reménytelen harc! A tőkés rendszer is legyőzhető, létre kell hozni a dolgozók államát!

Részletesebben