1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről"

Átírás

1 1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 1. A Magyar Köztársaság nagyra becsüli a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet. Ezek elismerésére az Országgyűlés Magyar Köztársasági Érdemrendet és Magyar Köztársasági Érdemkeresztet alapít. 2. (1) A Magyar Köztársasági Érdemrendet a miniszterelnök előterjesztésére, a Magyar Köztársasági Érdemkeresztet a feladatköre alapján illetékes miniszter előterjesztésére a köztársasági elnök adományozza. (2) Külföldi állampolgár esetében a külpolitikáért felelős miniszter tesz javaslatot a miniszterelnöknek az előterjesztésre. (3) Magyar állampolgár számára külföldi állami kitüntetés viselését a külpolitikáért felelős miniszter előterjesztése alapján a köztársasági elnök engedélyezi. 3. (1) A Magyar Köztársasági Érdemrendet és Érdemkeresztet a köztársasági elnök vagy személyes megbízottja adja át ünnepélyes körülmények között. (2) A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot kap. (3) A Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt adományozásáról szóló határozatot a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában közzé kell tenni. (4) A Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt adományozásával kapcsolatos teendőket a Köztársasági Elnöki Hivatal látja el; az ezekkel összefüggő kiadások fedezetét a Hivatal költségvetésében kell biztosítani. 4. A Magyar Köztársasági Érdemrenddel és Érdemkereszttel kapcsolatos részletes szabályokat az 1. számú mellékletben foglalt alapszabály tartalmazza. 4/A. (1) A Magyar Köztársaság a hazafias helytállással példát mutató, a magyar függetlenséget szolgáló, a társadalmi párbeszéd, a társadalmi béke, a nemzet egységének megvalósítása, a békés rendszerváltozás megteremtése érdekében kifejtett tevékenység elismerésére Nagy Imre Érdemrendet alapít. (2) A Nagy Imre Érdemrendet a miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági elnök adományozza. (3) A Nagy Imre Érdemrendet a köztársasági elnök vagy személyes megbízottja adja át ünnepélyes körülmények között az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmával. A Nagy Imre Érdemrenddel oklevél és igazolvány jár. A kitüntetett az adományozásról igazoló okiratot kap. (4) A Nagy Imre Érdemrend adományozásáról szóló határozatot a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában közzé kell tenni. (5) A Nagy Imre Érdemrend adományozásával kapcsolatos teendőket a Köztársasági Elnök Hivatala látja el; az ezzel összefüggő kiadások fedezetét a Hivatal költségvetésében kell biztosítani. (6) A Nagy Imre Érdemrenddel kapcsolatos részletes szabályokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. (1) E törvény augusztus hó 1-jén lép hatályba. (2) Az e törvény hatálybalépését megelőzően adományozott kitüntetések tovább viselhetők, kivéve a Munkás-Paraszt Hatalomért Érdemérmet, az 1956 után adományozott Szabadság Érdemrendet, valamint azokat a kitüntetéseket, amelyeknek viselését jogszabály megtiltotta. 6. E törvényt a Kossuth-díjra és a Széchenyi-díjra akkor kell alkalmazni, ha az e díjakról szóló évi XII. törvény eltérően nem rendelkezik. 6/A. A Kormány a) művészeti díjat alapíthat és adományozhat;

2 b) díjat alapíthat és adományozhat azok elismerésére, akik a Magyar Köztársaság hírnevének öregbítése, a reális és korszerű Magyarország-kép kialakítása és terjesztése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytatnak; c) életmentő emlékérmet alapíthat és adományozhat az életmentés során tanúsított hősies magatartás elismerésére. 6/B. A miniszterelnök a) a magyar tudomány és művészet, valamint a magyar oktatás és művelődés fellendítése terén szerzett kimagasló érdemek elismerésére Magyar Corvin-lánc, Magyar Corvin-koszorú és Magyar Corvin-díszjelvény kitüntetést alapíthat és adományozhat; b) az e törvény, a Kormány, valamint a miniszterelnök által alapított kitüntetések, díjak kezdeményezésének és adományozásának általános szabályait rendeletben állapítja meg. 7. (1) A köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a legfőbb ügyész, az országgyűlési biztos, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, az Alkotmánybíróság elnöke, az Állami Számvevőszék elnöke, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és a miniszter szakmai, a helyi önkormányzat helyi jellegű kitüntető címet, díjat, oklevelet, plakettet stb. alapíthat és adományozhat. Ezen elismerések elnevezésükben és külső formájukban nem hasonlíthatnak a Magyar Köztársasági Érdemrendhez, a Magyar Köztársasági Érdemkereszthez, a Kossuth-díjhoz, a Széchenyi-díjhoz, és a - kitüntető cím kivételével - nem viselhetők. (2) A rendészetért felelős miniszter, a határrendészetért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter a fegyveres erőknél, a rendvédelmi szerveknél, a polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatoknál szolgálatot teljesítők részére szolgálati jelet alapíthat. (3) Az (1)-(2) bekezdés szerint alapított elismerések közül csak a díjakkal jár jutalom, amely az általános szabályok szerint adóköteles. 8.

3 1990. évi XII. törvény a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról 1. Kossuth-díj vagy Széchenyi-díj (a továbbiakban együtt: Díj) adományozható annak, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a kulturális és művészeti alkotások, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el. 2. (1) A Díj fokozatai: nagydíj és díj. (2) A Díj nagydíja csak egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható. (3) A Díj megosztva is adományozható közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén. 3. (1) A Díjjal okirat, jutalom, jelvény és emlékszobor jár. (2) Az emlékszobor 89 mm magas, bronzból készült, aranyozott, Kossuth Lajos, illetve Széchenyi István alakját formázó kisplasztikai alkotás. Az emlékszobor talapzata 255 mm magas, 40 mm átmérőjű, rézből készült henger, amelynek a szobrot tartó felső része aranyozott, az alsó - oklevéltartó - része ezüstözött. (3) A Díjjal járó jutalom összege a bérből és a fizetésből élők előző évi - a Központi Statisztikai Hivatal által számított - országos szintű nettó nominál átlagkereset ötszöröse, ötvenezer, illetőleg százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese. (4) A jutalomösszeg adó- és illetékmentes. (5) A díjazott az adományozás jogcímén a törvényben meghatározott címhasználaton és jutalomösszegen túl más kedvezményekben nem részesíthető. (6) A Díj adományozásával járó költségeket a Köztársasági Elnök Hivatala költségvetésében kell biztosítani. 4. A Díjban részesített személy jogosult a Kossuth-díjas, illetőleg a Széchenyi-díjas cím használatára. 5. (1) A Díjat a köztársasági elnök adományozza. (2) A Díjra javasolt személyekre az e célra létrehozott bizottság ajánlása alapján a Kormány tesz előterjesztést a köztársasági elnöknek. (3) Újabb Díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy a korábban adományozott Díj elnyerése óta ért el. 6. A Díjat a köztársasági elnök - általában március 15-én - ünnepélyes körülmények között adja át a kitüntetettnek. 7. A kitüntető címet a köztársasági elnök megvonhatja attól, aki arra érdemtelenné vált. 8. (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. (2) Az évi 36. törvényerejű rendelet alapján Állami Díjjal kitüntetett személyek e törvény hatályba lépését követően is jogosultak az Állami Díjas kitüntető cím viselésére. (3) A Díjra történő javaslattétel, valamint az adományozás és visszavonás e törvényben meg nem határozott szabályait a Kormány javaslatára a köztársasági elnök hagyja jóvá.

4 1101/1996. (X. 2.) Korm. határozat a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozási szabályzatáról A Kormány a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról (a továbbiakban: Díj) szóló évi XII. törvény 8. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot alkotja: 1. a) Kossuth-díjra a kulturális és a művészeti alkotások, a Széchenyi-díjra pedig a tudományok, a kutatás, a műszaki alkotások, a műszaki fejlesztés, továbbá a gyógyítás és az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményeket elért személyeket lehet ajánlani. b) A Díj ismételt adományozására csak olyan eredmény alapján lehet javaslatot tenni, melyet a jelölt az előző Díj adományozása óta eltelt időszakban ért el, s az a) pontban megfogalmazott feltételeknek megfelel. c) Az állami vezetők és országgyűlési képviselők, valamint a 2. pont szerinti Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság és az albizottságok tagjai - e megbízatásuk időtartama alatt - a Díjra nem javasolhatók. d) A Bizottság posztumusz díjak adományozására nem tesz ajánlást. e) A Díj megosztott adományozása esetén a jutalom személyenként az évi XII. törvény 3. -ának (3) bekezdésében meghatározott összeg fele. 2. a) A Kormány a Díj adományozására vonatkozó javaslatok elbírálására, a kitüntetésekre vonatkozó ajánlások megtételére Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre. A Bizottság 25 tagú, elnöke a miniszterelnök, alelnöke a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter. A Bizottság titkára a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára. A Bizottság tagjai: - az oktatási miniszter, - a nemzeti kulturális örökség minisztere, - a bizottsági tagságra vonatkozó felkérés elfogadása esetén a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnöke, - a b) pont szerinti albizottságok elnökei, - a Kossuth-, a Széchenyi-díjjal, illetve az Állami Díjjal rendelkezők, továbbá az akadémikusok, az egyetemi tanárok, a tudományos, a műszaki-gazdasági, a művészeti és a kulturális élet kiemelkedő képviselői köréből a Kormány által hároméves időtartamra megbízott személyek. b) A Bizottság munkáját az egyes szakterületek elismert képviselőiből álló alábbi albizottságok segítik: 1. Természettudományok Alaptudományai, Földtudományi, Környezet- és Természetvédelmi Albizottság, 2. Orvostudományi Albizottság, 3. Műszaki Alkalmazott Tudományok, Elektronikai és Informatikai Albizottság, 4. Biológiai és Agrártudományi Albizottság, 5. Építészeti, Település- és Területfejlesztési Albizottság, 6. Társadalomtudományi Albizottság, 7. Irodalmi Albizottság, 8. Képző-, Fotó- és Iparművészeti Albizottság, 9. Színház- és Filmművészeti Albizottság, 10. Zene- és Táncművészeti Albizottság. c) Az albizottságok elnökeit a Kormány bízza meg, tagjait - a tudomány és a művészet területén működő országos szervezetek elnökségének javaslatára - a Bizottság elnöke kéri fel és bízza meg, hároméves időtartamra.

5 3. a) A Díj adományozására a Bizottság minden év november 30. napjáig a Kormány tagjai, az országos köztestületek, a Kossuth-, Széchenyi- és Állami Díjjal rendelkezők, valamint a tudományos és művészeti élet területén működő országos szervezetek elnökségei jogosultak javaslatot tenni. A Díj adományozását a javaslattételre jogosultaknál bárki kezdeményezheti. b) A határidő után előterjesztett javaslatot a következő adományozási évben lehet figyelembe venni. c) Az írásban előterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt szakmai életútját, és azoknak az alkotásoknak, eredményeknek az ismertetését, amelyek jelentősége megalapozhatja a Díj odaítélését. 4. a) A Bizottság a javaslatok értékelését követően ajánlást készít a Kormánynak a Díjjal kitüntetendő személyekre. b) A Díjra javasolt személyekről a Kormány dönt, majd az adományozásra előterjesztést tesz a köztársasági elnökhöz. 5. A Díj ünnepélyes átadására minden év március 15. napján, nemzeti ünnepünk alkalmából kerül sor. Amennyiben a Díj átadására nem ekkor kerül sor, a javaslattételi eljárásra a 3-4. pontban foglalt szabályok megfelelően irányadók. 6. A Díj megvonása során alkalmazandó eljárásra a 3-4. pontban foglalt szabályok megfelelően irányadók. 7. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, egyidejűleg az 1025/1990. (II. 18.) MT határozat hatályát veszti.

6 1008/2006. (I. 30.) Korm. határozat a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak kinevezéséről A Kormány a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság adományozási szabályzatáról szóló - többször módosított /1996. (X. 2.) Korm. határozat 2. a)-c) pontja alapján Babarczy László Kossuth-díjas rendezőt, Kiváló Művészt, a kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatóját, a Színház- és Filmművészeti Egyetem egyetemi tanárát, Bogsch Erik Széchenyi-díjas vegyészmérnököt, gazdasági mérnököt, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. vezérigazgatóját, Damjanovich Sándor Széchenyi-díjas biofizikust, az MTA r. tagját, a Debreceni Egyetem Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet igazgatóját, tanszékvezető egyetemi tanárt, Daróczy Zoltán Széchenyi-díjas matematikust, az MTA r. tagját, a Debreceni Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát, Glatz Ferenc Széchenyi-díjas történészt, az MTA r. tagját, az MTA Történettudományi Intézete kutatóprofesszorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárát, Keviczky László Széchenyi-díjas villamosmérnököt, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet kutatóprofesszorát, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanárát, Kovalovszky Márta Széchenyi-díjas művészettörténészt, Reimholz Péter Kossuth-díjas építészt, a Magyar Iparművészeti Egyetem rektorhelyettesét, egyetemi tanárt, Seregi László Kossuth-díjas táncművészt, koreográfust, a Magyar Állami Operaház örökös tagját a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagsági teendőinek ellátásával; Almási Miklós Széchenyi-díjas esztétát, filozófust, az MTA r. tagját, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárát - az Irodalmi Albizottság, Demetrovics János Széchenyi-díjas matematikust, az MTA r. tagját, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet kutatóprofesszorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárát a Műszaki Alkalmazott Tudományok, Elektronikai és Informatikai Albizottság, Enyedi György Széchenyi-díjas geográfust, közgazdászt, az MTA r. tagját, az MTA Regionális Kutatások Központja kutatóprofesszorát az Építészeti, Település- és Területfejlesztési Albizottság, Horn Péter Széchenyi-díjas mezőgazdászt, az MTA r. tagját, a Kaposvári Egyetem rektorát, egyetemi tanárt a Biológiai és Agrártudományi Albizottság, Komlós Péter Kossuth-díjas hegedűművészt, Kiváló Művészt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárát a Zene- és Táncművészeti Albizottság, Kovács András Kossuth-díjas filmrendezőt, Kiváló Művészt a Színház- és Filmművészeti Albizottság, Ormos Mária Széchenyi-díjas történészt, az MTA r. tagját, ny. egyetemi tanárt a Társadalomtudományi Albizottság, Polgár Rózsa Kossuth-díjas iparművészt a Képző-, Fotó- és Iparművészeti Albizottság, Romics László Széchenyi-díjas orvost, Kiváló Orvost, az MTA r. tagját, a Semmelweis Egyetem III. Belgyógyászati Klinika tanszékvezető egyetemi tanárát az Orvostudományi Albizottság,

7 Szántay Csaba Állami-díjas és Széchenyi-díjas kémikust, az MTA r. tagját, professor emeritust, ny. egyetemi tanárt a Természettudományok Alaptudományai, Földtudományi, Környezet- és Természetvédelmi Albizottság elnöki teendőinek ellátásával - hároméves időtartamra megbízza.

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. (.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Részletesebben

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 4. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 10., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi CCVII. törvény Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról 84230

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól Az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról PREAMBULUM A magyar felsőoktatás első önálló törvényi szabályozásának alapját az alkotmányos emberi jogok, az európai egyetemek Magna Chartája, valamint a társadalmi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A SZEGEDÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA ÉS SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 I. Preambulum II. Az alapítók III. Az alapítvány mint jogi személy IV. Az alapítvány szervezete V. Díjak, támogatások

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi megújulásának

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1 1. oldal 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 1 Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról*

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról* MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41181 67. Szepetnek 68. Tófej 69. Tormafölde 70. Tornyiszentmiklós 71. Tótszentmárton 72. Tótszerdahely 73. Újudvar 74. Valkonya 75. Várfölde 76. Zajk 77. Zalakomár 78.

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2014. november 15-én a Küldöttközgyűlés határozata alapján) TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

MAGYAR REKTORI KONFERENCIA Közhasznúsági jelentés 2008. Általános rész

MAGYAR REKTORI KONFERENCIA Közhasznúsági jelentés 2008. Általános rész MAGYAR REKTORI KONFERENCIA Közhasznúsági jelentés 2008. Általános rész A 2006. március 1-jén hatályba lépett felsőoktatási törvény megteremtette a Magyar Rektori Konferencia (továbbiakban: MRK) köztestületként

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 132. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 132. szám MAGYAR KÖZLÖNY 132. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 7., szerda Tartalomjegyzék 3/2013. (VIII. 7.) MEKH rendelet A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium ELŐTERJESZTÉS A Kormány /2008.( ) Korm. rendelete a..közoktatás - kutatásért Ösztöndíjról Budapest, 2008. augusztus 2 Vezetői összefoglaló 1. Bevezetés Az Oktatási Kerekasztal

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben MTAtv. = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend (A

Részletesebben