Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre"

Átírás

1 Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10. OM azonosító: Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre A rendezvény Ssz. Tervezett ideje Felelős Év Hó Nap Óra Elnevezése Helyszíne Augusztus Nevelőtestületi értekezlet Eötvös 48. terem Pogonyi-Simon Edit intv Szeptember Tanévnyitó ünnepély Brassai udvara Jakab Dénes mb. intv Szeptember 8. Szülői értekezletek Brassai intézményvezető Szeptember Szülő-Diák-Tanár est(ek) intézményvezető Október 6. Aradi vértanúk emléknapja osztályfőnöki órákon osztályfőnökök Október 21. Kopaszavató DÖK-vezető Október Az első fogadóóra int.vez.-helyettesek Október 22. Október 23.-Nemzeti ünnep Nagy Imre szobor int.vez.-helyettesek iskolai megemlékezés Október Nyílt napok int.vez.-helyettesek November December Január November folyamán Nevelési értekezlet Brassai intézményvezető November 13. A magyar nyelv napja osztályfőnöki órákon osztályfőnökök December Szalagavató módosítva int.vez.-helyettesek of.mk.vezető November- 28. Adventi gyertyagyújtás Brassai of.mk.vezető December 5,12, December A második fogadóóra Brassai int.vez.-helyettesek Január 16. Az I.fé. vége; oszt.konf. Brassai tanári int.vez.-helyettesek Január Félévi nevelőtest. értekezlet Brassai intézményvezető Január 26-tól Szülői értekezletek Brassai osztályfőnökök febr. 06-ig Február A harmadik fogadóóra Brassai int.vez.-helyettesek Február 25. A kommunista diktatúrák osztályfőnöki órákon osztályfőnökök áldozatainak emléknapja Március Nőnap Brassai Vass Mátyás Március 13. Március 15. Nemzeti ünnep Március 15-e Park intézményi megemlékezés int.vez.-helyettesek

2 Április 01. DÖK-nap DÖK-vezető Április A negyedik fogadóóra int.vez.-helyettesek Április 16. A holokauszt áldozatainak osztályfőnöki órákon osztályfőnökök emléknapja Április Diákközgyűlés Brassai intézményvezető és DÖK-vezető Április A végzős osztályok Brassai tanári int.vez.-helyettesek osztályozó konferenciája Április / Ballagás Brassai udvar int.vez.-helyettesek Május Országos kompetenciamérés Bukta Márta 10. évf Június 4. A nemzeti összetartozás Osztályfőnöki órákon osztályfőnökök napja Június Pedagógusnap Brassai intézményvezető Június Osztályozó konferencia az Brassai tanári int.vez.-helyettesek alsóbb évfolyamoknak Június Tanévzáró ünnepély Brassai udvar int.vez.-helyettesek Június Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Brassai intézményvezető

3 Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10. OM azonosító: 3 A Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre 1. A TANÉV MUNKÁJÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 1.1. A köznevelési tárgyú jogszabályok 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 7/2014. (I. 17.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 100/1997 (VI.3.) kormányrendelet az érettségi vizsga szabályzatáról 106/2012. (VI.1.) kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) kormányrendelet módosításáról 20/2007. (V.21.) FMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 315/2013. (VII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 16/2004. (V.18.) OM-GYISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 26/1997. NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról évi CXCV. törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény végrehajtásáról

4 1.2. Az intézményi dokumentumok A hatályos Pedagógiai Programban meghatározott szakmai programok és feladatok megvalósítása A közösségi szolgálatra vonatkozó szabályok A köznevelésről szóló évi CXC. törvény 97. (2) és a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 133. (1) alapján január 1. után az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Az 50 óra közösségi szolgálatot 3 tanéven keresztül kell elvégezni (9-11. évfolyamokon), tanévekre arányosan kell elosztani a teljesítési időt. Az osztályfőnökök feladata, hogy ellássák a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos koordinátori teendőket, az iratkezelési szabályzat előírásai szerint nyilvántartsák és vezessék a közösségi tevékenységet Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend /2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A pedagógusok várható munkaidő-beosztása oly módon kerül megtervezésre, hogy az érintettek részt tudjanak venni az alábbi feladatok végrehajtásában: - a középszintű és az emelt szintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga vizsgáztató bizottságainak munkájában, - a pedagógusok minősítésében, - az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben, - a szaktanácsadói feladatok ellátásában. A feladatok elosztása során az egyenlő bánásmód követelménye kerül megtartásra. A tanítás elrendelésénél és az egyéb feladatok szétosztásánál biztosítva lesz az arányos és egyenletes feladatelosztás a nevelőtestület tagjai között Adatvédelmi Szabályzat Belső Ellenőrzési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat WEB Szabályzat Az iskola informatikai szabályzata Közérdekű adatok kezelésének szabályzata Gyakornoki Szabályzat Az intézmény és a Brassai DSE kapcsolati szabályzata

5 2. A TANÉVBEN ELVÉGZENDŐ FŐBB FELADATOK Az előző tanévekben megkezdett szakmai és nevelési programjaink folytatása Pedagógiai Programunkban kiemelt cél, hogy a tanulók számára az adottságaiknak, képességeiknek megfelelő differenciált fejlesztést biztosítsunk. Ennek megvalósítását szolgálja: Szakközépiskolai oktatás; szakmai orientáció, szakképzés. Egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások szervezése a szakértői véleményben megfogalmazottak szerint, együttműködve a szakszolgálat szakembereivel. Beilleszkedési, magatartási problémák kezelése. Az anyagi források bővítése érdekében a pályázati kiírások figyelése és pályázatok készítése. A szakmai munkaközösségek hatékony együttműködése a helyi általános iskola munkaközösségeivel. Összehangolt szakmai munka az intézményi munkaközösségek között a nevelési-oktatási feladatok megvalósítására, módszertani továbbképzések megszervezésére. A helyi tantervek tanításából és az óralátogatásokból adódó szakmai tapasztalatok összegzése A nevelő-oktató munkával összefüggő feladatok A nevelés-oktatási folyamat eredményességét és hatékonyságát alapvetően meghatározza, hogy a módszereket, fejlesztési eljárásokat milyen mértékben tudjuk hozzáigazítani a tanulók és tanulócsoportok sajátosságaihoz. A Pedagógiai Programban meghatározottak szerint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat összefogja az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásával megbízott pedagógus, megteremtve az egységes szemléletet, a hatékony információáramlást, az együttműködést. A törvényi szabályozásokból adódóan a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység minden pedagógus feladata. Az osztályfőnöki munkában erősíteni kell az ifjúságvédelmi tevékenységet, mert feladatkörükből adódóan gyakoribb, mélyebb információkat szerezhetnek, amelyeket hasznosíthatnak a tanulóról a hiányzás, a teljesítmény, a magatartás és a családi helyzet területén. A jelzés értékű adatokat, információkat haladéktalanul továbbítani kell a gyermekvédelmi felelősnek.

6 6 A titoktartási kötelezettségre vonatkozóan a gyermek érdekeinek elsődlegessége érdekében pontosított szabályozás szerint: - szülő számára a tanulói jogviszonnyal összefüggő minden adat megadható, - a nem a tanulói jogviszonyból eredő titok esetében a pedagógus joga és felelőssége mérlegelni. Ennek a jogi szabályozásnak a gyakorlati alkalmazása tekintetében azokat a pedagógiai megoldásokat kell megkeresni, amelyek törvényesek, a gyerek érdekeit szolgálják, és szükség esetén a szülőkkel való együttműködést is megteremtik. A hátrányos megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve alapkövetelmény a közoktatásban dolgozók számára. Fokozottabb szülői együttműködésre kell törekednünk nevelési kérdésekben, valamint azokban az iskolai döntésekben, amelyeknél a szülő számára pénzügyi kihatású intézkedést kívánunk hozni. A szülő, tanuló, pedagógus konstruktív együttműködését erősíteni szükséges a megelőzés hatékonyságának növelése érdekében. A helyi rendőrkapitányság szakembereinek igénybevételével bűnmegelőzési órákat tartunk A nevelési-oktatási módszerek hozzáigazítása az adott tanulócsoport sajátosságaihoz A feladatnak érvényesülnie kell: a tanmenetekben, szükség esetén külső szakember bevonásának kezdeményezésében. Határidő: folyamatos munkaközösség-vezetők valamennyi pedagógus A tanulócsoportok helyzetfelmérése, szociális állapotának mérése A tanulók szociális állapotának felmérése Határidő: szeptember 30. illetve folyamatos a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásával megbízott pedagógus A tanulók fizikai állapotának mérése

7 7 A próbákat a tanév rendje által meghatározott időpontban kell teljesíteni minden osztályban január 5. és május 27. között. Az elkészített értékelést a hatályos pedagógiai program figyelembevételével a testnevelő az osztálynaplókba csatolja. Határidő: május 29. munkaközösség-vezető A szakköri igények felmérése Határidő: szeptember 15. az érintett munkaközösség-vezetők Emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások igényfelmérése a 2015/2016. tanévre Határidő: január A 9. és 10. évfolyamos tanulók eredményének rögzítése az internetes szoftverben Határidő: október 31. intézményvezető-helyettes 2.3. Az intézményi dokumentumok módosítása Az intézményi szervezetfejlesztési feladatok és a működésüket szabályozó dokumentumok módosítása A munkaköri leírások aktualizálása Határidő: szeptember 30. Jakab Dénes intézményvezető

8 Az adminisztratív - ügyviteli csoport belső munkamegosztásának áttekintése Határidő: szeptember 22. Jakab Dénes intézményvezető A Tűzvédelmi Szabályzat és a Munkavédelmi Szabályzat aktualizálása Határidő: október 1. tűz- és munkavédelmi szakember 3. A TANÉV RENDJE 3.1. Tanévnyitó ünnepély: szeptember Jakab Dénes intézményvezető Tanévnyitó a szülők részére: 2014.szeptember Szorgalmi idő első tanítási napja: szeptember 1. (hétfő) utolsó tanítási napja: végzős évfolyamon: A szorgalmi idő első félévének zárása: június 15. (hétfő) április 30. (csütörtök) január 16. (péntek) A szülők, illetve a tanulók értesítése az I. félévben elért tanulmányi eredményekről Határidő: január 23. osztályfőnökök, 3.3. Tanítási napok száma: 180 nap 3.4. Ballagás Ideje: április 30. (csütörtök)

9 3.5. Tanévzáró ünnepély 9 Ideje: június Szünetek Őszi szünet: október 27. (hétfő) október 31. (péntek) Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) Szünet utáni első tanítási nap: november 03. (hétfő) Téli szünet: december 22. (hétfő) január 02. (péntek) Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 19. (péntek) Szünet utáni első tanítási nap: január 05. (hétfő) Tavaszi szünet: április 2. (csütörtök) április 7. (kedd) Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1. (szerda) Szünet utáni első tanítási nap: április 8. (szerda) 3.7. Tanítás nélküli munkanapok: 2014.december 13.- egyeztetve a DÖK-kel január (módosítva ) Érettségi írásbeli: május Szakmai írásbeli vizsga: május Érettségi- és szakmai vizsgák Érettségi írásbelik: május 4-től Emelt szintű szóbelik: június Középszintű szóbelik: június Szakmai vizsgák: Írásbelik: Gyakorlati és szóbeli vizsgák: május 11-től május-június

10 3.9. Belső vizsgák 10 Pót- és javító vizsgák Ideje: augusztus 19/vagy 24. munkaközösség-vezetők szaktanárok Az osztályozóvizsgák időpontjáról egyedi elbírálás alapján és a tanulói igények figyelembe vételével születik döntés. Ideje: folyamatos intézményvezető Országos kompetenciamérés, értékelés Az alapkészségek meglétét (olvasás-szövegértés, matematikai eszköztudás) tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően mérjük. Ideje: május 27. (szerda) Bukta Márta intézményvezető-helyettes A tanév pedagógiai munkájának értékelése Az értékeléshez szükséges szakmai dokumentumok leadása: Szakmai munkaközösségek és GYIF, DÖK: június 22. munkaközösség-vezetők Szakterületenként: június AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK SZERVEZÉSI FELADATAI 4.1. Az intézményi órafelosztás, tantárgyfelosztás és órarend elkészítése Első félév: augusztus 31., végleges: szeptember 15. Második félév: január 16., végleges: január 26. és az órarendkészítők

11 Munka- és tűzvédelmi bejárás Határidő: szeptember 1. tűz- és munkavédelmi szakember 4.3. Munka- és tűzvédelmi oktatás Határidő: szeptember 1. osztályfőnökök 4.4. Tűzriadó gyakorlat megtartása Határidő: október 31-ig május 31-ig tűz- és munkavédelmi szakember 4.5. A tanévre vonatkozó OSA 2014 statisztikai jelentés összeállítása Határidő: szeptember 30. osztályfőnökök, valamint 4.6. A beiskolázási terv elkészítése és jóváhagyása Határidő: január 31. intézményvezető-helyettes 4.7. Szakmai továbbképzések szervezése Bukta Márta intézményvezető-helyettes 4.8. Továbbtanulás évfolyamok Egyetemi, főiskolai nyílt napokra (csak a szülő által kérhető napok terhére az osztályfőnök előzetes engedélye mellett). Határidő: február 15. a továbbtanulást segítő pedagógusok és a végzős osztályfőnökök

12 4.9. A felvételi eljárás 12 A középfokú felvételi eljárásban csak központi írásbeli vizsga tartható. Helyi szervezésű, szóbeli vizsga pedig csak központi írásbeli vizsga mellett, ahhoz kapcsolódva, és csak abban az esetben szervezhető, amennyiben a felvételi évét megelőző három év átlagában a jelentkezők száma több mint kétszeresen meghaladja a felvehető tanulók számát. Határidők Feladatok A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények jegyzékét A tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak a Hivatal által meghatározott módon a hozzájuk a központi írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket , Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az érintett középiskolákban , Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék) A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki A ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

13 A "bejövő" osztályok beíratása Határidő: június Továbbtanulás iskolán belül: Jelentkezés szakképző évfolyamokra: - a 12. évfolyam után április 16-ig Az intézmény működtetési feladatai A tanévi munkához szükséges alapvető eszközök, taneszközök beszerzése a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelés beszerzési ütemterv alapján Határidő: augusztus 31. Horváth Józsefné gazdasági munkatárs és intézményvezetőhelyettesek A évre vonatkozó felújítási, karbantartási terv elkészítése Határidő: november A évre tervezett eszköz- és taneszközjegyzék előkészítése Határidő: december Tankönyvek megrendelése a évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról, az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló évi CCXXXII. törvény, valamint a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló jogszabálynak megfelelően.

14 Szülők tájékoztatása a 2015/2016. tanév tankönyvtámogatás kedvezményeiről, igénybejelentés határidejéről Határidő: november 30. Jakab Dénes intézményvezető Felmérés, normatív, vagy egyéb tankönyvtámogatási kedvezmény igénybejelentéséről Határidő: január 10. Bukta Márta intézményvezető-helyettes Tankönyvrendelés Határidő: március 31. intézményvezető és a tankönyvfelelősök Tankönyvellátási szerződés előkészítése Határidő: március 14. intézményvezető Év végi bejárás a nyári felújítások előkészítéséhez Határidő: június A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TANÉVI DOKUMENTUMAINAK ELKÉSZÍTÉSE ÉS JÓVÁHAGYÁSA A szakmai dokumentumok elkészítéséért az érintett pedagógusok a felelősek. A munkaközösségek vezetői segítik, koordinálják a tervezőmunkát. Az a felelősek a dokumentumok határidőre történő jóváhagyásáért.

15 15 Az a munkaközösség-vezetők segítségét kérheti a dokumentumokkal kapcsolatos szakmai kérdésekben. Az ellenőrzik a dokumentumokat, és rendelkezésre állnak a tervezőmunkával kapcsolatos szakmai kérdésekben Tanmenetek leadása Határidő: szeptember 19. munkaközösség-vezetők, akik szakmailag elbírálják és szept. 30-ig továbbítják az illetékes nek Szakkörök, diáksport-foglalkozások indítása, foglalkozási tervek előkészítése Határidő: szeptember 22. Jóváhagyás: október 1-jéig 5.3. Szakmai munkaközösségek munkatervei Határidő: szeptember 19. munkaközösségek vezetői 5.4. Intézményi versenynaptár Az OKTV részletes versenyfelhívása a Magyar Közlöny évi 61. számának 3. sz. mellékletében található. OKTV ideje: november és január között. A később megjelenő versenykiírásokról időben tájékoztatjuk a kollégákat. (Versenyek: Nemes Tihamér, Kozma László, Dusza Árpád informatikaverseny; Varga Tamás, Arany Dániel, Zrínyi Ilona, Hancsók Kálmán matematikaverseny; Öveges József, Mikola Sándor fizikaverseny; Irinyi, Hevesi kémiaverseny; Curie-verseny; Dr. Árokszállásy Zoltán biológiaverseny; Langwest, Jedlik Ányos idegen nyelvi szavalóverseny; TIT; dr. Gárdus idegen nyelvi verseny; Frankofónia műfordító pályázat; Halász Katalin francia vers- és prózamondó verseny; ETRC; francia idegen nyelvi dalverseny; iskolai jubileumi idegen nyelvi verseny; Less Nándor földrajzverseny; Bod Péter könyvtárhasználati verseny; Országos Történelmi Tanulmányi Verseny; Simonyi-Zsigmond helyesírási verseny; Szép Magyar Beszéd Verseny; szövegértése verseny; Megyei általános iskolai történelmi verseny; Országos Lotz János szövegértési és

16 16 helyesírási verseny; Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny, Eötvösszónokverseny; Implom József helyesírási verseny; Arany János olvasási verseny; Kis Géniusz történelmi verseny; Történelmi műveltségi vetélkedő; Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny; Olvasni jó! verseny; HÉBE; TIT; Szivárványhíd; Ordass Lajos Országos Retorikaverseny; Polgár az európai demokráciában verseny; ME, EKF, ELTE, DE által szervezett versenyek; OSZTV; SZKTV.) Határidő: szeptember 22., munkaközösség-vezetők Szakképzési tanulmányi versenyek: a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről 2014.november 20-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati honlapon való közzétételéről. Határidő: november 24., munkaközösség-vezetők 6. TÁBOROZÁS 6.1. A évi táborok megszervezése, a táborozás előkészítése A pályázati lehetőségek feltárása folyamatos. Ezek figyelembe vételével történik a táborok szervezése. Határidő: május ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS 7.1. Kiemelt ellenőrzési területek a fenntartó által elvégzett törvényességi ellenőrzések alapján: - tanügyi dokumentumok vezetése; - dokumentumok kezelésének rendje; - diákigazolvány megrendelése, nyilvántartása;

17 17 - szakmai munka ellenőrzése - óralátogatások; - tanulók értékelése, taneszközök használata - osztályfőnöki munka; - tanórán kívüli, foglalkozásokon folyó szakmai munka; - a munkavégzésre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése; - szabadságok kiadása; - értékek megóvása, takarékosság; - az oktató munka ellenőrzése az által elkészített óralátogatási tervek alapján; Határidő: szeptember 12. Ezen dokumentumok alapján a munkaközösség-vezetők elkészítik saját ellenőrzési (óralátogatási) tervüket. Határidő: szeptember 22. munkaközösség-vezetők Tanügyigazgatási dokumentumok ellenőrzése: Határidő: folyamatos intézményvezető és az A törzskönyvek, osztálynaplók kitöltése, aktualizálása: Határidő: szeptember 15. osztályfőnökök Tiszaújváros, szeptember 1. Jakab Dénes mb. intézményvezető

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a 3557/2015. sz. előterjesztéshez./2015. (...) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév

Munkaterv. 2014/2015. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6 8. tel: 06/74 471 127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu/wp Munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a. /2014. számú előterjesztéshez /2014. (.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyar

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám 63523 Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Összeállította: Nagy István Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. szeptember 8-án. Bevezetés A nyári

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben