Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója"

Átírás

1 A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) tiszteletben tartja Ügyfeleinek személyes adatai kezeléséhez fűződő jogait, Ügyfelei adatait bizalmasan kezeli és adatkezelésének elveit, belső normáit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint határozza meg. 1. Alapfogalmak Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az Alapkezelő Ügyfele tekintetében a személyes adatok értékpapírtitoknak is minősülnek, illetve az értékpapírtitkot képező adatok egyúttal személyes adatok is. Így azon adatok, amelyek az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve az Alapkezelővel kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkoznak, egyúttal az értékpapírtitokra vonatkozó törvényi védelem alá is esnek. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Az adatkezelő a Diófa Alapkezelő Zrt., melynek részletes cégadatai, elérhetősége megtalálhatók a honlapon. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. Érintett személynek minősül az Ügyfél, aki szolgáltatást vesz igénybe, illetőleg ebből a célból kapcsolatba kerül az Alapkezelővel, valamint akinek személyes adata jogszerűen az Alapkezelő birtokába kerül (pl. Érintett által történő megkeresés, marketing célú hozzájárulás stb. alapján). Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. 1

2 Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 2

3 Kapcsolódó főbb jogszabályok: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény (Grt.) a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény (Katv.) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló évi XX. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény (Kbftv.) 2. Az Adatkezelés célja, elvei, jogalapja Adatkezelés célja: A Kbftv. 6. -ában meghatározott szolgáltatások nyújtása, alkalmassági és megfelelési kérdőív értékelése, kockázatelemzés, ügyfélminősítés elvégzése, kapcsolattartás, a kapcsolódó üzleti döntések meghozatala, a szerződés előkészítése, a szolgáltatási szerződés megkötése; a szerződött ügylet nyilvántartása, a szerződésben, Üzletszabályzatban foglaltak szerződő felek általi teljesítése, kötelezettségek kölcsönös teljesítése, érvényesítése szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének igazolása, befektetés kezelés, befektetési tanácsadás, információszolgáltatás, megkötött ügyletek elszámolása, befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, az Alapkezelő által az értékesítést végző személyek oktatása, részükre információk szolgáltatása az értékesítéshez szükséges mértékben illetve módon, adókötelezettség teljesítése, a törvény által elrendelt adatkezelések, adatszolgáltatások teljesítése valamint egyéb a szolgáltatáshoz kapcsolódó célból történik a személyes adatok kezelése (panaszkezelés). A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan a személyes adatok felvétele az érintettől, illetőleg Ügyféltől közvetlenül történik az adatkezelés elveinek (célhoz kötöttség, csak az adatkezelés céljához szükséges mértékű adat kérés, tisztességes, törvényes adatkezelés). Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása, egyes esetekben törvény rendelkezése (pl. a pénzmosás megelőzéssel kapcsolatos törvényi rendelkezések). Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). 3

4 Különleges adat a törvényben meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az Érintett írásban hozzájárul. Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy az aránytalan költséggel járna, továbbá a személyes adat kezelése: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában o a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy o az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 3. Az egyes adatkezelések, a kezelt adatok köre Az Alapkezelő tevékenységével kapcsolatban az alábbi személyes adatokat kezeli: A Bszt.-ben meghatározott személyes adatok, így a személy, illetve ügyfél azonosító adatok, az alkalmassági és megfelelési kérdőív személyes adatai; a szerződéskötéshez és annak teljesítéséhez kapcsolódó személyes adatok (beleértve a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat és a jogviszony fennállásával, megszűésével összefüggésben keletkezett adatokat is); külön marketing célú adatkezelési hozzájárulás esetén a hozzájáruló nyilatkozatban szereplő személyes adatok; külön törvényi rendelkezések esetén az abban meghatározott kötelező adatkör ( így pl. a mindenkori pénzmosás megelőzésről rendelkező törvényben meghatározott személyes adatatok, a panaszkezelésről rendelkező törvényi normákban meghatározott adatkör). A rögzített telefonbeszélgetések szabályai: Egyes telefonvonalakon folytatott beszélgetések esetében a beszélgetés rögzítésre, és meghatározott ideig megőrzésre kerül. A hangrögzítésre kizárólag olyan vonalon kerül sor, mely esetében a telefonbeszélgetés illetőleg hangüzenet megkezdése előtt bejelentésre kerül, hogy a beszélgetés, hangüzenet rögzítésre és meghatározott ideig megőrzésre kerül. Ezen tájékoztatás 4

5 mellett a kapcsolódó adatkezelés további részletes szabályai tekintetében utalás történik a honlapon és az érintettek részére nyitva álló helyiségekben kihelyezett jelen Adatkezelési tájékoztatóra, melyből részletesen megismerhető a hangfelvétel rögzítésének jogalapja, célja, időtartama, a hangfelvételek megismerhetőségének módja, valamint az annak megismerésére jogosultak köre. A telefonbeszélgetések rögzítésének célja, jogalapja: A panasz tárgyában folytatott bejelentések, telefonbeszélgetések esetében a rögzítés kötelező törvényi rendelkezésen alapul, egyéb esetekben pedig önkéntesen, az Érintett személyek, Ügyfelek kérelmének és a jogszerű eljárásnak a dokumentálása, szerződéses jogviszonyban együttműködésük körében a kölcsönös kapcsolattartás, a szerződés teljesítésével, esetleges nem teljesítésével, módosításával stb. tett jognyilatkozatok dokumentálása a szerződésszerű teljesítés érdekében, és szükség estén a hangfelvétel bizonyítás céljából történő felhasználása a szerződő felek közötti esetleges jogvitában. A hangfelvételek megőrzésének időtartama: A panasz tárgyú hangfelvételek egy évig kerülnek megőrzésre. Minden egyéb tárgyú rögzített telefonbeszélgetés hanganyaga a polgári jog mindenkori általános elévülési szabályainak figyelembevételével kerül megőrzésre a jognyilatkozatok kölcsönös bizonyíthatóságának céljából. A hangfelvételek megismerhetőségének szabályai: A rögzített telefonbeszélgetésről készült hangfelvételt csak azon munkavállalók ismerhetik meg, akiknek munkavégzésükkel (panaszkezelési szakterület, telefonbeszélgetéshez kapcsolódó szolgáltatás nyújtásában közreműködő szakterület, kontroll funkciókat ellátó szakterületek) kapcsolatosan indokolt. A hangfelvételt az Érintett megismerheti. Egyrészt biztosított részére, hogy az Érintett az Alapkezelő munkavállalójának, megbízottjának jelenlétében kölcsönösen egyeztetett időpontban a hangfelvételt megismerje és kérésére a hangfelvételt is rendelkezésre kell bocsátani. Ennek esetleges költségeire (díjmentesség illetve költség felszámíthatóság) a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. A hangfelvétel rendelkezésre bocsátása az Alapkezelő tevékenységéhez kapcsolódó panaszok esetében a vonatkozó jogszabályok alapján a hangfelvételről készült jegyzőkönyv átadásával történik. Amennyiben a telefonbeszélgetésről az Érintett is hangfelvételt készít, arra is kiterjed az Infotv. hatálya. Értékpapírtitkot tartalmazó telefonbeszélgetések esetében, az annak kiadhatóságára, megismerhetőségére vonatkozó jogszabályokban foglaltak is irányadóak. Az Ügyfél hangfelvétellel kapcsolatos egyéb jogaira (panasz stb.) a jelen tájékoztató érintettek jogaira vonatkozó része tartalmaz további tájékoztatást. 5

6 A rögzített kamerás felvétel: Az termékek, szolgáltatások iránt érdeklődők, Ügyfelek részére nyitva álló helyiségekben a személy és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelő rendszer működik, mely rögzített képfelvételt készít. A képfelvétel készítésről a bejárati ajtón elhelyezett kamera piktogram ad tájékoztatást, továbbá a helyiségben elhelyezett tájékoztató biztosít további információt. A képfelvétel készítésére megismerésére, felhasználására, megőrzésére, törlésére a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységről szóló a évi CXXXIII. törvényben foglaltak az irányadók. Cookie alkalmazása: A cookie ( süti ), a web szerver által küldött üzenet, kódsorozat, amely az Érintett számítógépének háttértárolójára kerül, és elsősorban a felhasználó későbbi azonosítására szolgál, illetve alkalmas lehet személyre szabott információk küldésére. Amennyiben az Alapkezelő cookie-t (adatcsomagot) alkalmaz, arról a honlapon az egyes oldalak megnyitásakor a látogató külön tájékoztatást kap, és külön engedélyezése alapján történhet cookie alkalmazása. Törvény rendelkezése alapján kezelt adatok: Az ügyfélkapcsolat céljából, önkéntes hozzájárulás alapján történő adatkezelés mellett törvények alapján is sor kerülhet egyes személyes adatok kötelező kezelésére. Így különösen, de nem kizárólagosan a pénzmosás megelőzésről szóló mindenkor hatályos törvény alapján kezelt személyes adatok, a hatósági megkeresésekkel, adatszolgáltatásokkal, a panaszkezeléssel kapcsolatosan kezelt személyes adatok. Marketing célból kezelt adatok. Az Alapkezelő időről időre új termékekkel és szolgáltatásokkal jelenik meg a piacon, melyről rendszeresen tájékoztatni szeretné Ügyfeleit. A Grt. 6. (1) bekezdése alapján közvetlen üzletszerzés céljából reklámot természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, a postai küldemény kivételével) kizárólag akkor közölhetnek, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek részéről az adatszolgáltatás önkéntes, és az adatot szolgáltató természetes személynek jogában áll az adatok a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni, a további együttműködést bármikor indokolás nélkül 6

7 megtagadni, a hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni. Az adatok kezelését meg kell szüntetni, amennyiben ezt az adatot szolgáltató Érintett személy kéri, vagy az Adatok kezeléséhez nem járul hozzá, vagy hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja. Ez esetben az Ügyfél tiltó listára kerül és reklámcélból nem kereshető meg. A hozzájárulás visszavonására, az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat az alábbi módokon tehető: postai küldeményben a 1062 Budapest Andrássy út 105. címen, elektronikus levél formájában az alábbi címen: telefonon, az alábbi telefonszámon: +36 (1) személyesen, a 1062 Budapest Andrássy út 105. címen. Az adatfelhasználás célja közvetlen üzletszerzés útján ajánlatok, tájékoztatók és egyéb marketing célú küldemények eljuttatásának biztosítása. Az adatokat harmadik személynek vagy szervezetnek továbbítani a törvényben meghatározott kivételekkel - csak az Érintett személy írásbeli hozzájárulásával lehet. A kezelt személyes adatok: az Érintett személyes azonosító adatai, kapcsolattartás adatai és egyéb a marketing célú adatkezelési hozzájárulásban megadott személyes adatok. Az Alapkezelő az Ügyfél adatait az Ügyfél által az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogai tekintetében az Érintett panasszal élhet: Diófa Alapkezelő Zrt. felé levélben, a 1062 Budapest Andrássy út 105. címen, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz levélben a 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C címen, az Alapkezelő felügyeleti szervéhez, a Magyar Nemzeti Bank felé, illetőleg bírósághoz fordulhat. 4. Az adatok más személyek által történő megismerhetősége, az adattovábbítás, adatfeldolgozás feltételei A személyes adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az Érintett ahhoz hozzájárult, vagy arra törvény lehetőséget biztosít. Ezen adatátadás körében az Alapkezelő személyes adatot csak a jogszabály szerinti feltételek esetén és mértékben ad ki. Adatkezelésre és adattovábbításra jogszabályok alapján, az érintettek hozzájárulása nélkül is sor kerülhet. 7

8 Értékpapírtitoknak is minősülő személyes adatok továbbítására, átadására a vonatkozó külön törvényi rendelkezések az irányadók. Az Ügyfél hozzájárulás nélkül történő adattovábbítások, adatátadások részben adatszolgáltatással ( Pl. Magyar Nemzeti Bank részére teljesítendő adatszolgáltatás,, pénzmosás megelőzéssel kapcsolatos tájékoztatás stb.) kapcsolatosak, másrészt hatósági illetőleg egyéb megkeresések (bíróság, közjegyző stb.) alapján vagy ellenőrzési jog gyakorlásával kapcsolatosan történnek. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit e törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adattovábbítás az értékpapírtitokra vonatkozó mindenkor hatályos törvényi rendelkezések szerint történik. Adatfeldolgozók: A kiszervezett tevékenységek végzése a Kbftv., valamint a Bszt. mindenkor hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével történik. A kiszervezett tevékenységet végzőket a Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzatának melléklete tartalmazza. Adatfeldolgozónak minősülnek továbbá egyes az Alapkezelő által a polgári jog általános szabályai szerinti esetleges megbízottak (pl. ügyvéd). 5. Az adatok tárolása, az adatok védelme, az adatkezelés időtartama Az adatokat az Alapkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó törvényes határidő figyelembevételével, különösen a számviteli, adójogi, a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos jogszabályokra figyelemmel tartja nyilván. Az Alapkezelő a személyes adatokat a törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett azt kéri, vagy adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, az Érintett által megadott adatkezelési hozzájárulás hiányos, vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 6. Az Érintett jogai és ezek érvényesítése Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 8

9 Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását. Az Érintett kérelmére az adatkezelő, jelen esetben az Alapkezelő, tájékoztatást ad az Érintett, általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. Az Érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az Érintett kéri (a kötelező adatkezelés kivételével); az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt (kivéve, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni); azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy 9

10 zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottságával kapcsolatban döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az Érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a törvényben előírt határidőt elmulasztja, az Érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék (a fővárosban a Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az Érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. Az adatkezelő az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az Érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az adatátvevő a törvényben meghatározott esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 10

11 Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az Érintett a jogszabály által kötelező adatkezelés kivételével tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, téves adatkezelés ellen panaszt terjeszthet elő a Honlapon közzétett módon illetőleg panaszkezelési szabályzat szerint. A tiltakozás, panasz előterjesztése nem érinti az Érintett egyéb, az adatvédelmi jogszabályokban szabályozott jogait. A panasz elbírálásában belső adatvédelmi felelős működik közre. Az Érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C). 7. Az adatkezelések hatósági bejelentése, és nyilvántartásba vétele. A Diófa Alapkezelő Zrt. által, az adatvédelmi hatósághoz bejelentett adatkezelések: Adatkezelés tárgya 1. A Diófa Alapkezelő tevékenységével, ügyfél-kapcsolatával összefüggésben kezelt adatok 2. Törvényen alapuló, kötelező adatkezelés Bejegyző határozat Bejegyző határozat kelte száma NAIH-76225/ NAIH-76155/ Marketing célú adatkezelés NAIH-76120/

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 / 7 oldal Adatkezelési tájékoztató A Meditres Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/A.) az alábbi tájékoztatást adja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezető CELAN Kft., 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 1/b (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Az Új Pajtakert Kft. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Az Új Pajtakert Kft. (8200 Veszprém, Fenyves u. 15.) (a továbbiakban Új Pajtakert Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

Adatkezelési alapfogalmak

Adatkezelési alapfogalmak Nyilvántartási szám: NAIH-55809/2012 Adatkezelési alapfogalmak személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Definíciók. 2.1. személyes adat:

1. Bevezetés. 2. Definíciók. 2.1. személyes adat: 1. Bevezetés A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése

Részletesebben

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Behring Balázs (8220 Balatonalmádi, Kazinczy u. 8.) (a továbbiakban Behring Balázs, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Creditforte Kft. (1147 Budapest, Fűrész u. 106., Cg.01-09-913835) gazdasági társaság a továbbiakban Társaság a 2011. évi. CXII. tv. (Infotv.) rendelkezései alapján

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A.hu felsőszintű domainek nyilvántartásával kapcsolatos személyes adatok kezeléséről 1. Adatkezelő személye, az adatkezelés jogalapja A személyes adatok nyilvántartását a Nyilvántartó

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT MEGHATÁROZÓ SZABÁLYZAT

KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT MEGHATÁROZÓ SZABÁLYZAT KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT MEGHATÁROZÓ SZABÁLYZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. (6) bekezdése

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Bevezetés Az Angloville Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme iránt, azokat bizalmasan kezeli és minden olyan technikai és szervezési intézkedést

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

HÉTFORRÁS KISTÉRSÉGI VÍZMŰ KFT. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat

HÉTFORRÁS KISTÉRSÉGI VÍZMŰ KFT. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat HÉTFORRÁS KISTÉRSÉGI VÍZMŰ KFT. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat 2 Az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében a személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

Nyilatkozat a Személyes Adatok Védelmének Tárgyában. I. Preambulum

Nyilatkozat a Személyes Adatok Védelmének Tárgyában. I. Preambulum Nyilatkozat a Személyes Adatok Védelmének Tárgyában I. Preambulum 1. NOVO PARTS Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelısségő társaság (NOVO PARTS Kft.) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelı

Részletesebben

Buj Község Önkormányzata Jegyzőjének intézkedése a közérdekű adatok közzétételére és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Buj Község Önkormányzata Jegyzőjének intézkedése a közérdekű adatok közzétételére és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Buj Község Önkormányzata Jegyzőjének intézkedése a közérdekű adatok közzétételére és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

voxpay Parkolás szolgáltatás adatvédelem és adatkezelés

voxpay Parkolás szolgáltatás adatvédelem és adatkezelés voxpay Parkolás szolgáltatás adatvédelem és adatkezelés 1.1. Adatvédelmi és adatkezelési alapelvek és politika A Voxinfo Kft. ezúton teszi közzé adatvédelmi és adatkezelési alapelveit és politikáját. Ezeket

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS SZABÁLYZAT

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS SZABÁLYZAT A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS SZABÁLYZAT Preambulum Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Számalk Oktatási és Informatikai Zrt. (székhely:1119 Budapest, Mérnök u.

Részletesebben

BEVEZETŐ A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A BANKTITOK VÉDELME

BEVEZETŐ A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A BANKTITOK VÉDELME BEVEZETŐ Köszönjük, hogy a www.omegacredit.hu oldalra látogatott. Jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek elfogadását jelenti még azon eset is, amennyiben Ön nem igénybe vevője az Omega Credit Pénzügyi

Részletesebben

Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10.

Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben