I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések"

Átírás

1 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek 1. (1) A beszerzési eljárásban biztosítani kell a minősített adat, az alapvető biztonsági érdek, valamint a nemzetbiztonsági érdek védelmét, illetve a különleges biztonsági intézkedés érvényesítését. (2) A beszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és átláthatóságát. (3) A beszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2. (2)-(6) bekezdésében foglalt alapelvek szerint kell eljárni. (4) A minősített adatokat tartalmazó beszerzések esetében a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 2. -ában foglalt alapelvek szerint kell eljárni. (5) A beszerzési eljárás során figyelembe kell venni az ajánlatkérő szükségleteit az áru egész életciklusa - úgymint a kutatás és fejlesztés, az ipari fejlesztés, a gyártás, a javítás, a modernizálás, a módosítás, a karbantartás, a logisztika, a képzés, a tesztelés, a visszavonás és a használatból való kivonás - alatt. 2. Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendelet alkalmazásában: 1. ajánlatkérő: a Kbt. 6. (1) bekezdésében meghatározottak; 2. ajánlattevő: a Kbt pontjában meghatározottak; 3. alvállalkozó: a Kbt pontjában meghatározottak; 4. az ország alapvető biztonsági érdekével kapcsolatos beszerzés: a Kbt pontjában meghatározottak; 5. beszerzési eljárás: az e rendeletben meghatározott eljárások; 6. cégellenőrzés: a hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat által végzett ellenőrzés, melynek célja annak vizsgálata, hogy a gazdasági szereplő bevonása a beszerzési eljárásba jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, továbbá a gazdasági szereplő megfelel-e a beszerzési eljárásban való részvétel általános, pénzügyi és gazdasági alkalmassági, valamint a jogszerű működésre irányuló általános feltételeknek; 7. CPV nomenklatúra (közös közbeszerzési szójegyzék): a 2195/2002/EK rendelettel elfogadott, közbeszerzési szerződésekre alkalmazandó, az egyéb létező nómenklatúráknak való megfelelést biztosító referencia-nómenklatúra; 8. elektronikus árlejtés: a Kbt pontjában meghatározottak; 9. elektronikus út: a Kbt pontjában meghatározottak; 10. előzetes minősítés: a gazdasági szereplő nemzetbiztonsági szempontból történő előzetes átfogó vizsgálata a jegyzékre való felkerülés céljából; 11. európai műszaki tanúsítvány: valamely termék meghatározott rendeltetésre való alkalmasságának kedvező műszaki elbírálása, amely az építési beruházási munkákra vonatkozó alapvető követelményeknek a termék belső tulajdonságai és a meghatározott üzembe helyezési és használati feltételek szerinti teljesítésén alapul, amit a tagállam által e célra kijelölt tanúsító szerv bocsát ki; 12. gazdasági szereplő: a Kbt pontjában meghatározottak; 13. hírszerző és elhárító tevékenység: a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a nemzetbiztonsági érdek érvényesítése céljából a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) meghatározott feladataik teljesítése során, a nyílt és titkos információgyűjtés eszközeivel folytatott tevékenysége; 14. írásbeli konzultáció: keretmegállapodásos eljárásban folytatható írásbeli egyeztetés az e rendelet 1. mellékletében meghatározott feltételek összességéről; 15. jegyzék: az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) által vezetett, a beszerzési eljárásokra való meghívásra alkalmas gazdasági szereplők listája;

2 16. kutatás és fejlesztés: alap- és alkalmazott kutatásokat, valamint kísérleti fejlesztéseket magában foglaló minden olyan tevékenység, ahol az utóbbi tevékenység technológiai prototípusok - azaz valamely új koncepció vagy technológia teljesítményének a releváns vagy reprezentatív környezetben történő bemutatására szolgáló eszköz - megvalósítására is kiterjed; 17. különösen érzékeny beszerzés: a határvédelemmel kapcsolatos, a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel összefüggő, a rejtjeltevékenységre vonatkozó, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy rendvédelmi szervek által végzett titkos információgyűjtő, illetve titkos adatszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő beszerzések; 18. különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzés: olyan beszerzés, amely tárgyának előállításánál, szállításánál, az előállításhoz szükséges alapanyagok és termékek szállításánál vagy felhasználásánál hatóság vagy jogszabály alapvető biztonsági érdekből vagy nemzetbiztonsági érdekből különleges követelményt ír elő, illetve amelynél az általánostól eltérő, humán erőforrások vagy technikai eszközök alkalmazásával végzett ellenőrzés szükséges; 19. minősített adat: a Mavtv pontjában meghatározott adatfajták; 20. nemzetbiztonsági ellenőrzés: az Nbtv ában meghatározott ellenőrzés; 21. nemzetbiztonsági érdek: az Nbtv ának a) pontjában meghatározottak; 22. nemzetbiztonsági szolgálat: az Nbtv. 1. -ában meghatározott szervek; 23. részvételi dokumentáció: az ajánlatkérő által a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd részvételi szakaszában a megfelelő részvételi jelentkezés benyújtásához elkészített dokumentum; 24. részvételre jelentkező: a Kbt pontjában meghatározottak; 25. szabvány: valamely elismert szabványügyi szervezet által elfogadott, rendszeres vagy folyamatos alkalmazás céljából kialakított műszaki leírás, amelynek betartása nem kötelező érvényű és amely az európai, nemzeti vagy nemzetközi szabvány valamelyikének a nemzeti szabványosításról szóló évi XXVIII. törvényben így meghatározott fogalomba tartozik; 26. személyellenőrzés: a hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat által az előzetes minősítési kérdőívben megjelölt személyeknek a külön jogszabály felhatalmazása alapján rendelkezésre álló adatkezelési rendszerekben történő ellenőrzése abból a célból, hogy az adott személy bevonása az e rendelet szerinti beszerzési eljárásokba jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot; 27. szerződési biztosíték: az ajánlatkérő által meghatározott, a beszerzési szerződést biztosító mellékkötelem, mely a gazdasági szereplő jegyzékből való törlése esetén történő szerződés megszűnéséből eredő kár megtérülésére szolgál; 28. válság: a mindennapi élet kárt okozó eseményeinek mértékét egyértelműen túllépő és sok ember életét, egészségét jelentősen veszélyeztető, a vagyontárgyak értékére jelentős hatást gyakorló vagy a népesség létfontosságú ellátása érdekében intézkedéseket követelő esemény bekövetkezése vagy bekövetkezésének veszélye, továbbá a fegyveres konfliktusok és háborúk; 29. védett foglalkoztató: a Kbt pontjában meghatározottak. (2) Ahol a Kbt. hivatkozott rendelkezéseiben közbeszerzési eljárás szerepel, azon e rendelet vonatkozásában beszerzési eljárást kell érteni. A beszerzési eljárásban nyílt eljárás lefolytatására és többváltozatú ajánlattételre nincs lehetőség, a Kbt. hivatkozott rendelkezéseiben a nyílt eljárásra, az ajánlati felhívásra és a többváltozatú ajánlatokra vonatkozó szabályokat figyelmen kívül kell hagyni. 3. Személyi és tárgyi hatály 3. (1) A rendelet hatálya a Kbt. által ajánlatkérőként meghatározott szervezeteknek a Kbt. 10. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a közbeszerzési eljárás mindenkori nemzeti értékhatárait elérő vagy azt meghaladó értékű olyan beszerzéseire terjed ki, amelyek minősített adatot tartalmaznak, alapvető biztonsági, vagy nemzetbiztonsági érdeket érintenek, vagy különleges biztonsági intézkedést igényelnek. (2) A Kbt. 10. (1) bekezdés a) pontja szerinti uniós közbeszerzési értékhatárokat (a továbbiakban: uniós értékhatár) elérő vagy azt meghaladó értékű, az (1) bekezdésben meghatározott beszerzésekre a rendelet hatálya akkor terjed ki, ha a beszerzésre az Országgyűlés illetékes bizottsága a Kbt. alkalmazását kizáró előzetes döntést hozott. 4. (1) A rendelet hatálya nem terjed ki a) a két vagy több tagállam által közösen folytatott, új termék kifejlesztésére irányuló, illetve e termék teljes életciklusára vagy annak egy részére vonatkozó kutatáson és fejlesztésen alapuló együttműködési program keretében megkötendő beszerzési szerződésekre, b) a harmadik országokban kiírt beszerzésekre - beleértve a nem katonai célú beszerzéseket is -, amelyek lefolytatására a haderőknek az Európai Unió területén kívül történő állomásoztatása során kerül sor, ahol a műveleti igények megkövetelik, hogy e szerződéseket a műveletek körzetében tevékenykedő gazdasági szereplőkkel kössék meg,

3 c) a biztosítási szolgáltatások kivételével a pénzügyi szolgáltatásokra irányuló beszerzésekre, d) a Kbt. 9. (5) bekezdés a) és d)-f) pontjaiban meghatározottakra. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott együttműködési program létrehozása esetén tájékoztatni kell az Európai Bizottságot a kutatási és fejlesztési kiadások arányáról a program teljes költségéhez képest, a költségmegosztási megállapodásról és a részes tagállam által eszközölni szándékozott beszerzések arányáról. (3) Kizárólag a (4) bekezdést kell alkalmazni: a) a Kbt. 9. (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott beszerzésekre, b) a Kbt. 9. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott beszerzésekre, amennyiben a beszerzést a nemzetközi szervezet a saját céljai érdekében hajtja végre, vagy a beszerzési eljárást a tagállam folytatja le a nemzetközi szervezet által meghatározott külön eljárási szabályok szerint, c) a magyar állam által egy másik kormányzattal vagy állammal megkötött szerződésekre, amelyeknek tárgya: ca) minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, illetve nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő felszerelés szállítása, cb) közvetlenül ezekhez a felszerelésekhez kapcsolódó építési beruházások vagy szolgáltatások, vagy cc) minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, illetve nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő építési beruházások vagy szolgáltatások. (4) A (3) bekezdésben felsorolt esetekben a beszerzés körülményeinek vizsgálata alapján a Kormány - az iparügyekért felelős miniszter és a belügyminiszter közös előterjesztése alapján - egyedi feltételeket határozhat meg. 5. A beszerzési tárgyakra a Kbt. 7. (1)-(4) bekezdésében és 8. -ában meghatározottakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy e rendelet hatálya alá tartozó beszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése lehet. 6. (1) A becsült értéket a Kbt ában, 16. -ában, 17. (1) bekezdésében és 18. (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésében meghatározottak szerint kell megállapítani. (2) A Kbt. 18. (3) bekezdésében meghatározott esetekben e rendelet III. Fejezete szerint kell eljárni. (3) A becsült értéket a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának időpontjára, ha ilyen hirdetmény feladására nincs szükség, a beszerzési eljárás megkezdésének időpontjára vonatkoztatva kell megállapítani. 7. (1) A (4) bekezdésben foglalt értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű beszerzésekre a II. Fejezetben foglaltakat, az ezen értékhatár alatti beszerzésekre a III. Fejezetben foglaltakat kell alkalmazni, kivéve, ha e rendelet másként rendelkezik. (2) A közösségi beszerzési eljárás lehet a) meghívásos eljárás, b) hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, c) versenypárbeszéd, d) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, e) keretmegállapodás. (3) A nemzeti beszerzési eljárás lehet a) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, b) versenypárbeszéd, c) könnyített eljárás, d) keretmegállapodás. (4) A közösségi beszerzések eljárási szabályait akkor kell alkalmazni, ha a beszerzés becsült értéke eléri vagy meghaladja a) az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződések esetében a forint, b) az építési beruházásra irányuló szerződések esetében az forint értékhatárt. (5) A közösségi beszerzések eljárási szabályait nem kell alkalmazni a) azokra a beszerzésekre, melyek esetében a Kormány rendeletében megállapította, hogy a közösségi beszerzés szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekével; b) a különösen érzékeny beszerzésekre; c) a hírszerző és elhárító tevékenységgel összefüggő beszerzésekre. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott beszerzésekre az e rendelet által meghatározott nemzeti beszerzési eljárás szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a 71. szerinti könnyített eljárás szabályai az (5) bekezdésben foglalt valamennyi esetben alkalmazhatóak. 4. Az ajánlatkérőkre vonatkozó rendelkezések

4 8. (1) Az ajánlatkérő a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel a Kbt ában meghatározottak szerint köteles eljárni. (2) Az ajánlatkérő beszerzésével kapcsolatban - a törvényben szabályozott adatszolgáltatási kötelezettségei kivételével - kizárólag az 58. (5) bekezdés alapján, valamint az ajánlatkérő felett irányítási vagy felügyeleti jogkört gyakorló szerv felé tartozik adatszolgáltatási kötelezettséggel. (3) Az ajánlatkérő minden beszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban vagy az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén elektronikusan köteles dokumentálni. (4) A beszerzési eljárás során keletkezett iratok megőrzési kötelezettségére a Kbt. 34. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a minősített adatokat tartalmazó dokumentumokat legalább a minősítési idejük lejártáig meg kell őrizni. 5. Összeférhetetlenség 9. (1) A beszerzési eljárásban az összeférhetetlenségre a Kbt ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel. (2) A Kbt. 24. (2) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenséget eredményez különösen az, a) ha az ajánlatkérő részvételi vagy ajánlattételi felhívást küld az érintett gazdasági szereplőnek (a továbbiakban: érdekelt gazdasági szereplő), vagy b) ha az adott személy vagy szervezet ba) az érdekelt gazdasági szereplővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, bb) az érdekelt gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, bc) az érdekelt gazdasági szereplőben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, bd) az ajánlatkérő nevében tulajdonosi jogokat gyakorol az érdekelt gazdasági szereplő tekintetében, be) az ajánlatkérő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottsági tagja és az érdekelt gazdasági szereplő tekintetében az ajánlatkérő tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy bf) a ba)-be) alpont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti hozzátartozója. (3) Nem állapítható meg összeférhetetlenség a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetekben, ha az érdekelt gazdasági szereplő írásban nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem vesz részt részvételre jelentkezőként, ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként (a továbbiakban: távolmaradási nyilatkozat). (4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a Kbt. 24. (4) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozathoz csatolni kell a távolmaradási nyilatkozatot. 6. A gazdasági szereplőkre vonatkozó szabályok 10. (1) A beszerzési eljárásban a gazdasági szereplőkre a Kbt. 25. (1)-(4) és (6)-(7) bekezdésében és a ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni, a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel. (2) Az ajánlatkérő a szolgáltatás megrendelésére és az építési beruházásra irányuló szerződések esetében, valamint a szolgáltatásokat vagy beállítási és üzembe helyezési műveleteket is tartalmazó, árubeszerzésre irányuló szerződések esetében a gazdasági szereplőtől a részvételi vagy ajánlattételi felhívásban megkövetelheti, hogy a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban jelölje meg a kérdéses szerződés teljesítéséért felelős alkalmazottak nevét és megfelelő szakképesítését. 7. A jegyzék 11. (1) A beszerzési eljárásban ajánlattevőként vagy alvállalkozóként kizárólag a jegyzékre felvett gazdasági szereplő vehet részt. A jegyzéken a) a Mavtv.-ben meghatározott telephely biztonsági tanúsítvánnyal (a továbbiakban: TBT) rendelkező gazdasági szereplők, b) az előzetes minősítésen megfelelt gazdasági szereplők, valamint c) a beszerzési eljáráshoz kötődő minősítésen megfelelt gazdasági szereplők szerepelnek. (2) A jegyzéket az AH vezeti. Az ajánlatkérőt írásbeli megkeresése alapján az AH írásban vagy az ajánlatkérő által megadott címen elektronikus úton 8 napon belül tájékoztatja a jegyzéken szereplő gazdasági szereplőkkel összefüggő, jegyzéken szereplő adatokról. (3) A nemzetbiztonsági szolgálatok saját beszerzéseik tekintetében, az egyes beszerzésekhez kapcsolódóan az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően jogosultak a jegyzéken szereplő gazdasági szereplőket kiegészítő ellenőrzéseknek alávetni. Amennyiben a kiegészítő ellenőrzés nemzetbiztonsági kockázatot vagy a

5 nemzetbiztonsági szolgálat rendeltetésszerű működését veszélyeztető biztonsági kockázatot állapít meg, az ajánlattételi felhívással induló eljárásban a gazdasági szereplőnek ajánlattételi felhívás nem küldhető, a részvételi felhívással induló eljárásban a részvételi jelentkezőt a 36. (1) bekezdés d) pontja alapján az érintett beszerzési eljárásból ki kell zárni. (4) A nemzetbiztonsági szolgálat a szakvélemény megküldésével értesíti az AH-t, ha a kiegészítő ellenőrzés során olyan nemzetbiztonsági kockázati tényezőt tár fel, ami alapján a jegyzékről törölni kell a gazdasági szereplőt. Az AH a TBT-vel nem rendelkező gazdasági szereplőt törli a jegyzékről, a TBT-vel rendelkező gazdasági szereplők esetén a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet (a továbbiakban: NBF) értesíti arról, hogy a gazdasági szereplő vonatkozásában nemzetbiztonsági kockázat merült fel. (5) Az AH tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot arról a postai vagy elektronikus címről, ahova a jegyzékre történő felvétel iránti kérelmeket küldeni kell. 8. Előzetes minősítés 12. (1) Bármely, a jegyzéken nem szereplő és TBT-vel nem rendelkező gazdasági szereplő a 2-5. mellékletben szereplő kérdőívek kitöltésével és az AH-nak való megküldésével kezdeményezheti az előzetes minősítés lefolytatását és a jegyzékre való felvételét. (2) Az előzetes minősítés cégellenőrzésből és személyellenőrzésből áll, amely ellenőrzéseket a) amennyiben a gazdasági szereplő a főtevékenysége alapján előreláthatólag az Nbtv. 6. és 7. -ában meghatározott feladatköröket érintő, valamint a Honvédelmi Minisztérium vagy a Magyar Honvédség szervezeteiben folytatott hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggésben felmerülő beszerzésekben fog részt venni, az MK Katonai Biztonsági Hivatal (a továbbiakban: KBH), b) az a) pontba nem tartalmazó esetekben az AH folytatja le. (3) Amennyiben a gazdasági szereplő nem, vagy hiányosan nyújtja be a (2) bekezdés szerinti kérdőíveket és hiánypótlási kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget, az AH elutasítja a gazdasági szereplő felvételét a jegyzékre. (4) Az AH a kérelem beérkezésétől, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől számított 8 napon belül - a KBH-val történt előzetes egyeztetés alapján - dönt arról, hogy az előzetes minősítés lefolytatása a KBH vagy az AH hatáskörébe tartozik-e. Amennyiben a KBH hatáskörébe tartozik az előzetes minősítés lefolytatása, úgy az AH 8 napon belül megkeresi a KBH-t az eljárás lefolytatására. (5) Az AH a hatáskörébe tartozó előzetes minősítést a döntés meghozatalától számított, a KBH a hatáskörébe tartozó előzetes minősítést az AH megkeresésétől számított 50 napon belül végzi el. A határidő indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. (6) Az előzetes minősítést végző nemzetbiztonsági szolgálat az ellenőrzések elvégzése után nemzetbiztonsági szakvéleményt készít, amelyben nemzetbiztonsági kockázati tényező fennállását vagy annak hiányát állapítja meg. A KBH a nemzetbiztonsági szakvéleményt megküldi az AH-nak. (7) Az AH a nemzetbiztonsági szakvélemény elkészültétől - a KBH hatáskörébe tartozó előzetes minősítés esetében a nemzetbiztonsági szakvélemény kézbesítésétől - számított 8 napon belül jegyzékre veszi a gazdasági szereplőt, ha az ellenőrzések során nemzetbiztonsági kockázati tényező nem merült fel. (8) Az AH az érintett gazdasági szereplőt értesíti a jegyzékre vételről, illetve a jegyzékre vétel elutasításáról. Az elutasítást indokolni nem kell, ellene jogorvoslatnak helye nincs. Az elutasításról szóló döntés kézhezvételétől számított 1 éven belül a gazdasági szereplő nem vehető jegyzékre. (9) Ha elutasítására azért kerül sor, mert az eljárás során adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésekor hamis adatot szolgáltatott, illetve hamis nyilatkozatot tett, a gazdasági szereplő az elutasításról vagy a törlésről szóló döntés kézhezvételétől számított 3 éven belül nem vehető jegyzékre. 9. Beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés 13. (1) Az ajánlatkérő a 2-5. melléklet szerinti kérdőíveknek az AH-hoz való megküldésével kezdeményezi a beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést a jegyzéken nem szereplő részvételre jelentkező vagy az eljárásba alvállalkozóként bevonni kívánt gazdasági szereplő tekintetében. (2) A beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés cégellenőrzésből és személyellenőrzésből áll, amely ellenőrzéseket a) az Nbtv. 6. és 7. -ában meghatározott feladatköröket érintő, valamint a Honvédelmi Minisztérium vagy a Magyar Honvédség szervezeteiben folytatott hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggésben felmerülő beszerzésekben a KBH, b) az a) pontba nem tartalmazó esetekben az AH folytatja le.

6 (3) Amennyiben a kérdőívek hiányosan kerülnek benyújtásra, és a gazdasági szereplő hiánypótlási kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétől számított 10 napon belül nem tesz eleget, az AH elutasítja a gazdasági szereplő felvételét a jegyzékre. (4) Az AH a kérelem beérkezésétől, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől számított 8 napon belül - a KBH-val történt előzetes egyeztetés alapján - dönt arról, hogy a beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés lefolytatása a KBH vagy az AH hatáskörébe tartozik-e. Az AH a hatáskörébe tartozó minősítést a döntés meghozatalától számított, a KBH a hatáskörébe tartozó minősítést az AH megkereséstől számított a) 70 napon belül végzi el, ha az ellenőrzések során C típusú kérdőívhez kötődő nemzetbiztonsági ellenőrzés elvégzésére van szükség, b) 55 napon belül végzi el, ha az ellenőrzések során B típusú kérdőívhez kötődő nemzetbiztonsági ellenőrzés elvégzésére van szükség, c) 40 napon belül végzi el az a) és b) pontokba nem tartozó esetekben. A határidő egy esetben 30 nappal meghosszabbítható. Az ellenőrzések elvégzése után a beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést végző nemzetbiztonsági szolgálat a 12. (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jár el. (5) Az AH a nemzetbiztonsági szakvélemény elkészültétől - a KBH hatáskörébe tartozó minősítés esetében a nemzetbiztonsági szakvélemény kézbesítésétől - számított 8 napon belül jegyzékre veszi a gazdasági szereplőt, ha az ellenőrzések során nemzetbiztonsági kockázati tényező nem merült fel. (6) Az AH a minősítést kezdeményező ajánlatkérőt, valamint a gazdasági szereplőt értesíti a jegyzékre vételről, illetve a jegyzékre vétel elutasításáról. Az elutasítást indokolni nem kell, ellene jogorvoslatnak helye nincs. Az elutasításról szóló döntés kézhezvételétől számított 1 éven belül a gazdasági szereplő nem vehető jegyzékre. (7) Ha elutasítására azért kerül sor, mert az eljárás során adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésekor hamis adatot szolgáltatott, illetve hamis nyilatkozatot tett, a gazdasági szereplő az elutasításról vagy a törlésről szóló döntés kézhezvételétől számított 3 éven belül nem vehető jegyzékre. 14. (1) A jegyzékre vett TBT-vel nem rendelkező gazdasági szereplő az utolsó, éves felülvizsgálat során végzett ellenőrzést követő 12. hónap utolsó napjáig köteles a 2-5. melléklet szerinti kérdőíveket ismét kitölteni és az AH-nak megküldeni. (2) Amennyiben a gazdasági szereplő nem tesz eleget éves adatszolgáltatási kötelezettségének vagy hiányosan nyújtja be a kérdőíveket és hiánypótlási kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget, úgy az AH a gazdasági szereplőt - egyidejű értesítése mellett - törli a jegyzékről. (3) Az AH - a KBH-val történt előzetes egyeztetés alapján - a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt arról, hogy a jegyzéken tartáshoz szükséges ellenőrzések elvégzése a KBH vagy az AH hatáskörébe tartozik-e. A szükséges ellenőrzéseket az AH a hatáskörébe tartozó esetben a döntés meghozatalától számított, a KBH a hatáskörébe tartozó esetben az AH megkeresésétől számított 50 napon belül végzi el, mely határidő egy esetben 30 nappal meghosszabbítható, majd a 12. (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. (4) A jegyzéken szereplő gazdasági szereplő a változás beálltát követő 8 napon belül köteles bejelenteni az AH-nak, ha a cégellenőrzési kérdőív tartalmában vagy a személyellenőrzéssel érintett személyek körében változás áll be, a gazdasági szereplő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult vagy a Gazdasági Versenyhivatal jogerős elmarasztaló határozatot hozott. (5) Az AH a (3) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik a gazdálkodó szervezet újbóli cégellenőrzésének vagy további személyellenőrzések végrehajtása érdekében, illetve a csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt álló gazdasági szereplőt további ellenőrzések lefolytatása nélkül törli a jegyzékről. (6) Az AH a nemzetbiztonsági szakvélemény elkészültétől - a KBH által végzett ellenőrzések esetén a nemzetbiztonsági szakvélemény kézhezvételétől - számított 15 napon belül a gazdasági szereplőt a) - egyidejű értesítése mellett - törli a jegyzékről, amennyiben vele szemben az ellenőrzés során nemzetbiztonsági kockázati tényező merült fel, b) a jegyzéken tartja, amennyiben vele szemben az ellenőrzés során nemzetbiztonsági kockázati tényező nem merült fel. (7) A (2) bekezdésben, a (6) bekezdés a) pontjában és a 11. (4) bekezdésében meghatározott esetben a törlésről szóló döntés kézhezvételétől számított 1 éven belül a gazdasági szereplő nem vehető jegyzékre. (8) Ha törlésére azért kerül sor, mert az eljárás során adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésekor hamis adatot szolgáltatott, illetve hamis nyilatkozatot tett, a gazdasági szereplő az elutasításról vagy a törlésről szóló döntés kézhezvételétől számított 3 éven belül nem vehető jegyzékre. 15. (1) A jegyzék tartalmazza: a) a gazdasági szereplő nevét és címét, b) a gazdasági szereplő főtevékenységét, c) azt, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e TBT-vel és a TBT minősítési szintjét, d) a jegyzékre vétel dátumát, e) a gazdasági szereplő utolsó cégellenőrzésének dátumát.

7 (2) Az (1) bekezdésben szereplő adatokat az AH a jegyzékről való törlést követő 3 évig kezeli, ezt követően az adatokat törli. 10. Feltételek a minősített adatok védelme érdekében 16. (1) A Bizalmas! vagy annál magasabb minősítési szintű adatot érintő beszerzési eljárásban kizárólag az a gazdasági szereplő vehet részt, illetve az ajánlatkérő kizárólag annak a gazdasági szereplőnek küldhet részvételi felhívást vagy ajánlattételi felhívást, aki érvényes és megfelelő szintű TBT-vel rendelkezik. (2) Az ajánlatkérő köteles a részvételi felhívásban és az ajánlattételi felhívásban szerepeltetni, hogy a beszerzési eljárás milyen minősítési szintű adatokat érint. 11. A verseny biztosítása 17. A beszerzési eljárásban a verseny biztosítására a Kbt ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 12. Fenntartott szerződések 18. (1) Az ajánlatkérő a beszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja a jegyzéken szereplő és védett foglalkoztatók számára, vagy úgy rendelkezhet, hogy a beszerzési szerződéseket a védett munkahelyteremtési programok keretében kell teljesíteni, amennyiben az érintett alkalmazottak többsége fogyatékos személy, akik - fogyatékosságuk jellege vagy súlyossága miatt - szokásos körülmények között nem folytathatnak keresőtevékenységet. (2) Az ajánlatkérő a beszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja a jegyzéken szereplő és a külön jogszabályban meghatározott, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott személyeket foglalkoztatók számára. (3) A részvételi felhívásban és az ajánlattételi felhívásban hivatkozni kell az (1) és (2) bekezdésben meghatározott fenntartásokra. 13. A kommunikáció, az adatkezelés és a határidő számításának szabályai 19. (1) A beszerzési eljárásban a kommunikáció, az adatkezelés és a határidő számítására vonatkozóan a Kbt ában, 36. (1)-(5) és (7) bekezdésében meghatározott szabályokat kell alkalmazni a (2)-(8) bekezdésben foglalt eltérésekkel. (2) A Kbt. 36. (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési eljárási cselekmények elektronikus gyakorlásának módjáról rendelkező külön Korm. rendelet helyett e rendelet vonatkozásában a (3)-(6) bekezdésben meghatározott szabályokat kell alkalmazni. A Kbt. 35. (4) bekezdésében meghatározott, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentum helyett e rendelet vonatkozásában a (7) bekezdésnek megfelelő dokumentumot kell érteni. (3) A kommunikáció, az információcsere és az adattárolás során biztosítani kell a) az adatok sértetlenségének, valamint a részvételi jelentkezések és ajánlatok bizalmasságának megőrzését, valamint azt, b) hogy az ajánlatkérő csak a benyújtásra vonatkozó határidő lejárta után vizsgálja meg a részvételi jelentkezések és ajánlatok tartalmát. (4) Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus továbbításához és átvételéhez használt eszközökre a következő szabályokat kell alkalmazni: a) az ajánlatok és részvételi jelentkezések elektronikus benyújtásához szükséges leírásokra vonatkozó információt - az adatvédelmi kódolást is beleértve - az érdekelt felek rendelkezésére kell bocsátani, b) az ajánlatkérő előírhatja, hogy az elektronikus ajánlatokat az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvényben (a továbbiakban: Eat.) meghatározott fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy minősített elektronikus aláírással kell ellátni, c) a gazdasági szereplőknek az ajánlatkérőhöz be kell nyújtaniuk a dokumentumokat, tanúsítványokat, nyilatkozatokat és mintapéldányokat vagy mintapéldányok fotóit, amennyiben azok elektronikus formátumban nem állnak rendelkezésre az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújtására megállapított határidő lejárta előtt. (5) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elektronikus átvételéhez használt eszközöknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: a) az ajánlatokhoz és a részvételi jelentkezésekhez kapcsolódó elektronikus aláírások megfelelnek az Eat. rendelkezéseinek, b) az ajánlatok és a részvételi jelentkezések benyújtásának napja és időpontja pontosan meghatározható, c) a megállapított határidők előtt senki nem férhet hozzá az e követelmények szerint továbbított adatokhoz,

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. április 1. napjától SZABÁLYZAT

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről 1

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben