I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések"

Átírás

1 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek 1. (1) A beszerzési eljárásban biztosítani kell a minősített adat, az alapvető biztonsági érdek, valamint a nemzetbiztonsági érdek védelmét, illetve a különleges biztonsági intézkedés érvényesítését. (2) A beszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és átláthatóságát. (3) A beszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2. (2)-(6) bekezdésében foglalt alapelvek szerint kell eljárni. (4) A minősített adatokat tartalmazó beszerzések esetében a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 2. -ában foglalt alapelvek szerint kell eljárni. (5) A beszerzési eljárás során figyelembe kell venni az ajánlatkérő szükségleteit az áru egész életciklusa - úgymint a kutatás és fejlesztés, az ipari fejlesztés, a gyártás, a javítás, a modernizálás, a módosítás, a karbantartás, a logisztika, a képzés, a tesztelés, a visszavonás és a használatból való kivonás - alatt. 2. Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendelet alkalmazásában: 1. ajánlatkérő: a Kbt. 6. (1) bekezdésében meghatározottak; 2. ajánlattevő: a Kbt pontjában meghatározottak; 3. alvállalkozó: a Kbt pontjában meghatározottak; 4. az ország alapvető biztonsági érdekével kapcsolatos beszerzés: a Kbt pontjában meghatározottak; 5. beszerzési eljárás: az e rendeletben meghatározott eljárások; 6. cégellenőrzés: a hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat által végzett ellenőrzés, melynek célja annak vizsgálata, hogy a gazdasági szereplő bevonása a beszerzési eljárásba jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, továbbá a gazdasági szereplő megfelel-e a beszerzési eljárásban való részvétel általános, pénzügyi és gazdasági alkalmassági, valamint a jogszerű működésre irányuló általános feltételeknek; 7. CPV nomenklatúra (közös közbeszerzési szójegyzék): a 2195/2002/EK rendelettel elfogadott, közbeszerzési szerződésekre alkalmazandó, az egyéb létező nómenklatúráknak való megfelelést biztosító referencia-nómenklatúra; 8. elektronikus árlejtés: a Kbt pontjában meghatározottak; 9. elektronikus út: a Kbt pontjában meghatározottak; 10. előzetes minősítés: a gazdasági szereplő nemzetbiztonsági szempontból történő előzetes átfogó vizsgálata a jegyzékre való felkerülés céljából; 11. európai műszaki tanúsítvány: valamely termék meghatározott rendeltetésre való alkalmasságának kedvező műszaki elbírálása, amely az építési beruházási munkákra vonatkozó alapvető követelményeknek a termék belső tulajdonságai és a meghatározott üzembe helyezési és használati feltételek szerinti teljesítésén alapul, amit a tagállam által e célra kijelölt tanúsító szerv bocsát ki; 12. gazdasági szereplő: a Kbt pontjában meghatározottak; 13. hírszerző és elhárító tevékenység: a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a nemzetbiztonsági érdek érvényesítése céljából a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) meghatározott feladataik teljesítése során, a nyílt és titkos információgyűjtés eszközeivel folytatott tevékenysége; 14. írásbeli konzultáció: keretmegállapodásos eljárásban folytatható írásbeli egyeztetés az e rendelet 1. mellékletében meghatározott feltételek összességéről; 15. jegyzék: az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) által vezetett, a beszerzési eljárásokra való meghívásra alkalmas gazdasági szereplők listája;

2 16. kutatás és fejlesztés: alap- és alkalmazott kutatásokat, valamint kísérleti fejlesztéseket magában foglaló minden olyan tevékenység, ahol az utóbbi tevékenység technológiai prototípusok - azaz valamely új koncepció vagy technológia teljesítményének a releváns vagy reprezentatív környezetben történő bemutatására szolgáló eszköz - megvalósítására is kiterjed; 17. különösen érzékeny beszerzés: a határvédelemmel kapcsolatos, a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel összefüggő, a rejtjeltevékenységre vonatkozó, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy rendvédelmi szervek által végzett titkos információgyűjtő, illetve titkos adatszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő beszerzések; 18. különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzés: olyan beszerzés, amely tárgyának előállításánál, szállításánál, az előállításhoz szükséges alapanyagok és termékek szállításánál vagy felhasználásánál hatóság vagy jogszabály alapvető biztonsági érdekből vagy nemzetbiztonsági érdekből különleges követelményt ír elő, illetve amelynél az általánostól eltérő, humán erőforrások vagy technikai eszközök alkalmazásával végzett ellenőrzés szükséges; 19. minősített adat: a Mavtv pontjában meghatározott adatfajták; 20. nemzetbiztonsági ellenőrzés: az Nbtv ában meghatározott ellenőrzés; 21. nemzetbiztonsági érdek: az Nbtv ának a) pontjában meghatározottak; 22. nemzetbiztonsági szolgálat: az Nbtv. 1. -ában meghatározott szervek; 23. részvételi dokumentáció: az ajánlatkérő által a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd részvételi szakaszában a megfelelő részvételi jelentkezés benyújtásához elkészített dokumentum; 24. részvételre jelentkező: a Kbt pontjában meghatározottak; 25. szabvány: valamely elismert szabványügyi szervezet által elfogadott, rendszeres vagy folyamatos alkalmazás céljából kialakított műszaki leírás, amelynek betartása nem kötelező érvényű és amely az európai, nemzeti vagy nemzetközi szabvány valamelyikének a nemzeti szabványosításról szóló évi XXVIII. törvényben így meghatározott fogalomba tartozik; 26. személyellenőrzés: a hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat által az előzetes minősítési kérdőívben megjelölt személyeknek a külön jogszabály felhatalmazása alapján rendelkezésre álló adatkezelési rendszerekben történő ellenőrzése abból a célból, hogy az adott személy bevonása az e rendelet szerinti beszerzési eljárásokba jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot; 27. szerződési biztosíték: az ajánlatkérő által meghatározott, a beszerzési szerződést biztosító mellékkötelem, mely a gazdasági szereplő jegyzékből való törlése esetén történő szerződés megszűnéséből eredő kár megtérülésére szolgál; 28. válság: a mindennapi élet kárt okozó eseményeinek mértékét egyértelműen túllépő és sok ember életét, egészségét jelentősen veszélyeztető, a vagyontárgyak értékére jelentős hatást gyakorló vagy a népesség létfontosságú ellátása érdekében intézkedéseket követelő esemény bekövetkezése vagy bekövetkezésének veszélye, továbbá a fegyveres konfliktusok és háborúk; 29. védett foglalkoztató: a Kbt pontjában meghatározottak. (2) Ahol a Kbt. hivatkozott rendelkezéseiben közbeszerzési eljárás szerepel, azon e rendelet vonatkozásában beszerzési eljárást kell érteni. A beszerzési eljárásban nyílt eljárás lefolytatására és többváltozatú ajánlattételre nincs lehetőség, a Kbt. hivatkozott rendelkezéseiben a nyílt eljárásra, az ajánlati felhívásra és a többváltozatú ajánlatokra vonatkozó szabályokat figyelmen kívül kell hagyni. 3. Személyi és tárgyi hatály 3. (1) A rendelet hatálya a Kbt. által ajánlatkérőként meghatározott szervezeteknek a Kbt. 10. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a közbeszerzési eljárás mindenkori nemzeti értékhatárait elérő vagy azt meghaladó értékű olyan beszerzéseire terjed ki, amelyek minősített adatot tartalmaznak, alapvető biztonsági, vagy nemzetbiztonsági érdeket érintenek, vagy különleges biztonsági intézkedést igényelnek. (2) A Kbt. 10. (1) bekezdés a) pontja szerinti uniós közbeszerzési értékhatárokat (a továbbiakban: uniós értékhatár) elérő vagy azt meghaladó értékű, az (1) bekezdésben meghatározott beszerzésekre a rendelet hatálya akkor terjed ki, ha a beszerzésre az Országgyűlés illetékes bizottsága a Kbt. alkalmazását kizáró előzetes döntést hozott. 4. (1) A rendelet hatálya nem terjed ki a) a két vagy több tagállam által közösen folytatott, új termék kifejlesztésére irányuló, illetve e termék teljes életciklusára vagy annak egy részére vonatkozó kutatáson és fejlesztésen alapuló együttműködési program keretében megkötendő beszerzési szerződésekre, b) a harmadik országokban kiírt beszerzésekre - beleértve a nem katonai célú beszerzéseket is -, amelyek lefolytatására a haderőknek az Európai Unió területén kívül történő állomásoztatása során kerül sor, ahol a műveleti igények megkövetelik, hogy e szerződéseket a műveletek körzetében tevékenykedő gazdasági szereplőkkel kössék meg,

3 c) a biztosítási szolgáltatások kivételével a pénzügyi szolgáltatásokra irányuló beszerzésekre, d) a Kbt. 9. (5) bekezdés a) és d)-f) pontjaiban meghatározottakra. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott együttműködési program létrehozása esetén tájékoztatni kell az Európai Bizottságot a kutatási és fejlesztési kiadások arányáról a program teljes költségéhez képest, a költségmegosztási megállapodásról és a részes tagállam által eszközölni szándékozott beszerzések arányáról. (3) Kizárólag a (4) bekezdést kell alkalmazni: a) a Kbt. 9. (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott beszerzésekre, b) a Kbt. 9. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott beszerzésekre, amennyiben a beszerzést a nemzetközi szervezet a saját céljai érdekében hajtja végre, vagy a beszerzési eljárást a tagállam folytatja le a nemzetközi szervezet által meghatározott külön eljárási szabályok szerint, c) a magyar állam által egy másik kormányzattal vagy állammal megkötött szerződésekre, amelyeknek tárgya: ca) minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, illetve nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő felszerelés szállítása, cb) közvetlenül ezekhez a felszerelésekhez kapcsolódó építési beruházások vagy szolgáltatások, vagy cc) minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, illetve nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő építési beruházások vagy szolgáltatások. (4) A (3) bekezdésben felsorolt esetekben a beszerzés körülményeinek vizsgálata alapján a Kormány - az iparügyekért felelős miniszter és a belügyminiszter közös előterjesztése alapján - egyedi feltételeket határozhat meg. 5. A beszerzési tárgyakra a Kbt. 7. (1)-(4) bekezdésében és 8. -ában meghatározottakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy e rendelet hatálya alá tartozó beszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése lehet. 6. (1) A becsült értéket a Kbt ában, 16. -ában, 17. (1) bekezdésében és 18. (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésében meghatározottak szerint kell megállapítani. (2) A Kbt. 18. (3) bekezdésében meghatározott esetekben e rendelet III. Fejezete szerint kell eljárni. (3) A becsült értéket a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának időpontjára, ha ilyen hirdetmény feladására nincs szükség, a beszerzési eljárás megkezdésének időpontjára vonatkoztatva kell megállapítani. 7. (1) A (4) bekezdésben foglalt értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű beszerzésekre a II. Fejezetben foglaltakat, az ezen értékhatár alatti beszerzésekre a III. Fejezetben foglaltakat kell alkalmazni, kivéve, ha e rendelet másként rendelkezik. (2) A közösségi beszerzési eljárás lehet a) meghívásos eljárás, b) hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, c) versenypárbeszéd, d) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, e) keretmegállapodás. (3) A nemzeti beszerzési eljárás lehet a) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, b) versenypárbeszéd, c) könnyített eljárás, d) keretmegállapodás. (4) A közösségi beszerzések eljárási szabályait akkor kell alkalmazni, ha a beszerzés becsült értéke eléri vagy meghaladja a) az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződések esetében a forint, b) az építési beruházásra irányuló szerződések esetében az forint értékhatárt. (5) A közösségi beszerzések eljárási szabályait nem kell alkalmazni a) azokra a beszerzésekre, melyek esetében a Kormány rendeletében megállapította, hogy a közösségi beszerzés szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekével; b) a különösen érzékeny beszerzésekre; c) a hírszerző és elhárító tevékenységgel összefüggő beszerzésekre. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott beszerzésekre az e rendelet által meghatározott nemzeti beszerzési eljárás szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a 71. szerinti könnyített eljárás szabályai az (5) bekezdésben foglalt valamennyi esetben alkalmazhatóak. 4. Az ajánlatkérőkre vonatkozó rendelkezések

4 8. (1) Az ajánlatkérő a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel a Kbt ában meghatározottak szerint köteles eljárni. (2) Az ajánlatkérő beszerzésével kapcsolatban - a törvényben szabályozott adatszolgáltatási kötelezettségei kivételével - kizárólag az 58. (5) bekezdés alapján, valamint az ajánlatkérő felett irányítási vagy felügyeleti jogkört gyakorló szerv felé tartozik adatszolgáltatási kötelezettséggel. (3) Az ajánlatkérő minden beszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban vagy az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén elektronikusan köteles dokumentálni. (4) A beszerzési eljárás során keletkezett iratok megőrzési kötelezettségére a Kbt. 34. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a minősített adatokat tartalmazó dokumentumokat legalább a minősítési idejük lejártáig meg kell őrizni. 5. Összeférhetetlenség 9. (1) A beszerzési eljárásban az összeférhetetlenségre a Kbt ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel. (2) A Kbt. 24. (2) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenséget eredményez különösen az, a) ha az ajánlatkérő részvételi vagy ajánlattételi felhívást küld az érintett gazdasági szereplőnek (a továbbiakban: érdekelt gazdasági szereplő), vagy b) ha az adott személy vagy szervezet ba) az érdekelt gazdasági szereplővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, bb) az érdekelt gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, bc) az érdekelt gazdasági szereplőben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, bd) az ajánlatkérő nevében tulajdonosi jogokat gyakorol az érdekelt gazdasági szereplő tekintetében, be) az ajánlatkérő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottsági tagja és az érdekelt gazdasági szereplő tekintetében az ajánlatkérő tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy bf) a ba)-be) alpont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti hozzátartozója. (3) Nem állapítható meg összeférhetetlenség a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetekben, ha az érdekelt gazdasági szereplő írásban nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem vesz részt részvételre jelentkezőként, ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként (a továbbiakban: távolmaradási nyilatkozat). (4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a Kbt. 24. (4) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozathoz csatolni kell a távolmaradási nyilatkozatot. 6. A gazdasági szereplőkre vonatkozó szabályok 10. (1) A beszerzési eljárásban a gazdasági szereplőkre a Kbt. 25. (1)-(4) és (6)-(7) bekezdésében és a ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni, a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel. (2) Az ajánlatkérő a szolgáltatás megrendelésére és az építési beruházásra irányuló szerződések esetében, valamint a szolgáltatásokat vagy beállítási és üzembe helyezési műveleteket is tartalmazó, árubeszerzésre irányuló szerződések esetében a gazdasági szereplőtől a részvételi vagy ajánlattételi felhívásban megkövetelheti, hogy a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban jelölje meg a kérdéses szerződés teljesítéséért felelős alkalmazottak nevét és megfelelő szakképesítését. 7. A jegyzék 11. (1) A beszerzési eljárásban ajánlattevőként vagy alvállalkozóként kizárólag a jegyzékre felvett gazdasági szereplő vehet részt. A jegyzéken a) a Mavtv.-ben meghatározott telephely biztonsági tanúsítvánnyal (a továbbiakban: TBT) rendelkező gazdasági szereplők, b) az előzetes minősítésen megfelelt gazdasági szereplők, valamint c) a beszerzési eljáráshoz kötődő minősítésen megfelelt gazdasági szereplők szerepelnek. (2) A jegyzéket az AH vezeti. Az ajánlatkérőt írásbeli megkeresése alapján az AH írásban vagy az ajánlatkérő által megadott címen elektronikus úton 8 napon belül tájékoztatja a jegyzéken szereplő gazdasági szereplőkkel összefüggő, jegyzéken szereplő adatokról. (3) A nemzetbiztonsági szolgálatok saját beszerzéseik tekintetében, az egyes beszerzésekhez kapcsolódóan az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően jogosultak a jegyzéken szereplő gazdasági szereplőket kiegészítő ellenőrzéseknek alávetni. Amennyiben a kiegészítő ellenőrzés nemzetbiztonsági kockázatot vagy a

5 nemzetbiztonsági szolgálat rendeltetésszerű működését veszélyeztető biztonsági kockázatot állapít meg, az ajánlattételi felhívással induló eljárásban a gazdasági szereplőnek ajánlattételi felhívás nem küldhető, a részvételi felhívással induló eljárásban a részvételi jelentkezőt a 36. (1) bekezdés d) pontja alapján az érintett beszerzési eljárásból ki kell zárni. (4) A nemzetbiztonsági szolgálat a szakvélemény megküldésével értesíti az AH-t, ha a kiegészítő ellenőrzés során olyan nemzetbiztonsági kockázati tényezőt tár fel, ami alapján a jegyzékről törölni kell a gazdasági szereplőt. Az AH a TBT-vel nem rendelkező gazdasági szereplőt törli a jegyzékről, a TBT-vel rendelkező gazdasági szereplők esetén a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet (a továbbiakban: NBF) értesíti arról, hogy a gazdasági szereplő vonatkozásában nemzetbiztonsági kockázat merült fel. (5) Az AH tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot arról a postai vagy elektronikus címről, ahova a jegyzékre történő felvétel iránti kérelmeket küldeni kell. 8. Előzetes minősítés 12. (1) Bármely, a jegyzéken nem szereplő és TBT-vel nem rendelkező gazdasági szereplő a 2-5. mellékletben szereplő kérdőívek kitöltésével és az AH-nak való megküldésével kezdeményezheti az előzetes minősítés lefolytatását és a jegyzékre való felvételét. (2) Az előzetes minősítés cégellenőrzésből és személyellenőrzésből áll, amely ellenőrzéseket a) amennyiben a gazdasági szereplő a főtevékenysége alapján előreláthatólag az Nbtv. 6. és 7. -ában meghatározott feladatköröket érintő, valamint a Honvédelmi Minisztérium vagy a Magyar Honvédség szervezeteiben folytatott hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggésben felmerülő beszerzésekben fog részt venni, az MK Katonai Biztonsági Hivatal (a továbbiakban: KBH), b) az a) pontba nem tartalmazó esetekben az AH folytatja le. (3) Amennyiben a gazdasági szereplő nem, vagy hiányosan nyújtja be a (2) bekezdés szerinti kérdőíveket és hiánypótlási kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget, az AH elutasítja a gazdasági szereplő felvételét a jegyzékre. (4) Az AH a kérelem beérkezésétől, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől számított 8 napon belül - a KBH-val történt előzetes egyeztetés alapján - dönt arról, hogy az előzetes minősítés lefolytatása a KBH vagy az AH hatáskörébe tartozik-e. Amennyiben a KBH hatáskörébe tartozik az előzetes minősítés lefolytatása, úgy az AH 8 napon belül megkeresi a KBH-t az eljárás lefolytatására. (5) Az AH a hatáskörébe tartozó előzetes minősítést a döntés meghozatalától számított, a KBH a hatáskörébe tartozó előzetes minősítést az AH megkeresésétől számított 50 napon belül végzi el. A határidő indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. (6) Az előzetes minősítést végző nemzetbiztonsági szolgálat az ellenőrzések elvégzése után nemzetbiztonsági szakvéleményt készít, amelyben nemzetbiztonsági kockázati tényező fennállását vagy annak hiányát állapítja meg. A KBH a nemzetbiztonsági szakvéleményt megküldi az AH-nak. (7) Az AH a nemzetbiztonsági szakvélemény elkészültétől - a KBH hatáskörébe tartozó előzetes minősítés esetében a nemzetbiztonsági szakvélemény kézbesítésétől - számított 8 napon belül jegyzékre veszi a gazdasági szereplőt, ha az ellenőrzések során nemzetbiztonsági kockázati tényező nem merült fel. (8) Az AH az érintett gazdasági szereplőt értesíti a jegyzékre vételről, illetve a jegyzékre vétel elutasításáról. Az elutasítást indokolni nem kell, ellene jogorvoslatnak helye nincs. Az elutasításról szóló döntés kézhezvételétől számított 1 éven belül a gazdasági szereplő nem vehető jegyzékre. (9) Ha elutasítására azért kerül sor, mert az eljárás során adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésekor hamis adatot szolgáltatott, illetve hamis nyilatkozatot tett, a gazdasági szereplő az elutasításról vagy a törlésről szóló döntés kézhezvételétől számított 3 éven belül nem vehető jegyzékre. 9. Beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés 13. (1) Az ajánlatkérő a 2-5. melléklet szerinti kérdőíveknek az AH-hoz való megküldésével kezdeményezi a beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést a jegyzéken nem szereplő részvételre jelentkező vagy az eljárásba alvállalkozóként bevonni kívánt gazdasági szereplő tekintetében. (2) A beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés cégellenőrzésből és személyellenőrzésből áll, amely ellenőrzéseket a) az Nbtv. 6. és 7. -ában meghatározott feladatköröket érintő, valamint a Honvédelmi Minisztérium vagy a Magyar Honvédség szervezeteiben folytatott hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggésben felmerülő beszerzésekben a KBH, b) az a) pontba nem tartalmazó esetekben az AH folytatja le.

6 (3) Amennyiben a kérdőívek hiányosan kerülnek benyújtásra, és a gazdasági szereplő hiánypótlási kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétől számított 10 napon belül nem tesz eleget, az AH elutasítja a gazdasági szereplő felvételét a jegyzékre. (4) Az AH a kérelem beérkezésétől, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől számított 8 napon belül - a KBH-val történt előzetes egyeztetés alapján - dönt arról, hogy a beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés lefolytatása a KBH vagy az AH hatáskörébe tartozik-e. Az AH a hatáskörébe tartozó minősítést a döntés meghozatalától számított, a KBH a hatáskörébe tartozó minősítést az AH megkereséstől számított a) 70 napon belül végzi el, ha az ellenőrzések során C típusú kérdőívhez kötődő nemzetbiztonsági ellenőrzés elvégzésére van szükség, b) 55 napon belül végzi el, ha az ellenőrzések során B típusú kérdőívhez kötődő nemzetbiztonsági ellenőrzés elvégzésére van szükség, c) 40 napon belül végzi el az a) és b) pontokba nem tartozó esetekben. A határidő egy esetben 30 nappal meghosszabbítható. Az ellenőrzések elvégzése után a beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést végző nemzetbiztonsági szolgálat a 12. (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jár el. (5) Az AH a nemzetbiztonsági szakvélemény elkészültétől - a KBH hatáskörébe tartozó minősítés esetében a nemzetbiztonsági szakvélemény kézbesítésétől - számított 8 napon belül jegyzékre veszi a gazdasági szereplőt, ha az ellenőrzések során nemzetbiztonsági kockázati tényező nem merült fel. (6) Az AH a minősítést kezdeményező ajánlatkérőt, valamint a gazdasági szereplőt értesíti a jegyzékre vételről, illetve a jegyzékre vétel elutasításáról. Az elutasítást indokolni nem kell, ellene jogorvoslatnak helye nincs. Az elutasításról szóló döntés kézhezvételétől számított 1 éven belül a gazdasági szereplő nem vehető jegyzékre. (7) Ha elutasítására azért kerül sor, mert az eljárás során adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésekor hamis adatot szolgáltatott, illetve hamis nyilatkozatot tett, a gazdasági szereplő az elutasításról vagy a törlésről szóló döntés kézhezvételétől számított 3 éven belül nem vehető jegyzékre. 14. (1) A jegyzékre vett TBT-vel nem rendelkező gazdasági szereplő az utolsó, éves felülvizsgálat során végzett ellenőrzést követő 12. hónap utolsó napjáig köteles a 2-5. melléklet szerinti kérdőíveket ismét kitölteni és az AH-nak megküldeni. (2) Amennyiben a gazdasági szereplő nem tesz eleget éves adatszolgáltatási kötelezettségének vagy hiányosan nyújtja be a kérdőíveket és hiánypótlási kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget, úgy az AH a gazdasági szereplőt - egyidejű értesítése mellett - törli a jegyzékről. (3) Az AH - a KBH-val történt előzetes egyeztetés alapján - a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt arról, hogy a jegyzéken tartáshoz szükséges ellenőrzések elvégzése a KBH vagy az AH hatáskörébe tartozik-e. A szükséges ellenőrzéseket az AH a hatáskörébe tartozó esetben a döntés meghozatalától számított, a KBH a hatáskörébe tartozó esetben az AH megkeresésétől számított 50 napon belül végzi el, mely határidő egy esetben 30 nappal meghosszabbítható, majd a 12. (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. (4) A jegyzéken szereplő gazdasági szereplő a változás beálltát követő 8 napon belül köteles bejelenteni az AH-nak, ha a cégellenőrzési kérdőív tartalmában vagy a személyellenőrzéssel érintett személyek körében változás áll be, a gazdasági szereplő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult vagy a Gazdasági Versenyhivatal jogerős elmarasztaló határozatot hozott. (5) Az AH a (3) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik a gazdálkodó szervezet újbóli cégellenőrzésének vagy további személyellenőrzések végrehajtása érdekében, illetve a csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt álló gazdasági szereplőt további ellenőrzések lefolytatása nélkül törli a jegyzékről. (6) Az AH a nemzetbiztonsági szakvélemény elkészültétől - a KBH által végzett ellenőrzések esetén a nemzetbiztonsági szakvélemény kézhezvételétől - számított 15 napon belül a gazdasági szereplőt a) - egyidejű értesítése mellett - törli a jegyzékről, amennyiben vele szemben az ellenőrzés során nemzetbiztonsági kockázati tényező merült fel, b) a jegyzéken tartja, amennyiben vele szemben az ellenőrzés során nemzetbiztonsági kockázati tényező nem merült fel. (7) A (2) bekezdésben, a (6) bekezdés a) pontjában és a 11. (4) bekezdésében meghatározott esetben a törlésről szóló döntés kézhezvételétől számított 1 éven belül a gazdasági szereplő nem vehető jegyzékre. (8) Ha törlésére azért kerül sor, mert az eljárás során adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésekor hamis adatot szolgáltatott, illetve hamis nyilatkozatot tett, a gazdasági szereplő az elutasításról vagy a törlésről szóló döntés kézhezvételétől számított 3 éven belül nem vehető jegyzékre. 15. (1) A jegyzék tartalmazza: a) a gazdasági szereplő nevét és címét, b) a gazdasági szereplő főtevékenységét, c) azt, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e TBT-vel és a TBT minősítési szintjét, d) a jegyzékre vétel dátumát, e) a gazdasági szereplő utolsó cégellenőrzésének dátumát.

7 (2) Az (1) bekezdésben szereplő adatokat az AH a jegyzékről való törlést követő 3 évig kezeli, ezt követően az adatokat törli. 10. Feltételek a minősített adatok védelme érdekében 16. (1) A Bizalmas! vagy annál magasabb minősítési szintű adatot érintő beszerzési eljárásban kizárólag az a gazdasági szereplő vehet részt, illetve az ajánlatkérő kizárólag annak a gazdasági szereplőnek küldhet részvételi felhívást vagy ajánlattételi felhívást, aki érvényes és megfelelő szintű TBT-vel rendelkezik. (2) Az ajánlatkérő köteles a részvételi felhívásban és az ajánlattételi felhívásban szerepeltetni, hogy a beszerzési eljárás milyen minősítési szintű adatokat érint. 11. A verseny biztosítása 17. A beszerzési eljárásban a verseny biztosítására a Kbt ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 12. Fenntartott szerződések 18. (1) Az ajánlatkérő a beszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja a jegyzéken szereplő és védett foglalkoztatók számára, vagy úgy rendelkezhet, hogy a beszerzési szerződéseket a védett munkahelyteremtési programok keretében kell teljesíteni, amennyiben az érintett alkalmazottak többsége fogyatékos személy, akik - fogyatékosságuk jellege vagy súlyossága miatt - szokásos körülmények között nem folytathatnak keresőtevékenységet. (2) Az ajánlatkérő a beszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja a jegyzéken szereplő és a külön jogszabályban meghatározott, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott személyeket foglalkoztatók számára. (3) A részvételi felhívásban és az ajánlattételi felhívásban hivatkozni kell az (1) és (2) bekezdésben meghatározott fenntartásokra. 13. A kommunikáció, az adatkezelés és a határidő számításának szabályai 19. (1) A beszerzési eljárásban a kommunikáció, az adatkezelés és a határidő számítására vonatkozóan a Kbt ában, 36. (1)-(5) és (7) bekezdésében meghatározott szabályokat kell alkalmazni a (2)-(8) bekezdésben foglalt eltérésekkel. (2) A Kbt. 36. (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési eljárási cselekmények elektronikus gyakorlásának módjáról rendelkező külön Korm. rendelet helyett e rendelet vonatkozásában a (3)-(6) bekezdésben meghatározott szabályokat kell alkalmazni. A Kbt. 35. (4) bekezdésében meghatározott, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentum helyett e rendelet vonatkozásában a (7) bekezdésnek megfelelő dokumentumot kell érteni. (3) A kommunikáció, az információcsere és az adattárolás során biztosítani kell a) az adatok sértetlenségének, valamint a részvételi jelentkezések és ajánlatok bizalmasságának megőrzését, valamint azt, b) hogy az ajánlatkérő csak a benyújtásra vonatkozó határidő lejárta után vizsgálja meg a részvételi jelentkezések és ajánlatok tartalmát. (4) Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus továbbításához és átvételéhez használt eszközökre a következő szabályokat kell alkalmazni: a) az ajánlatok és részvételi jelentkezések elektronikus benyújtásához szükséges leírásokra vonatkozó információt - az adatvédelmi kódolást is beleértve - az érdekelt felek rendelkezésére kell bocsátani, b) az ajánlatkérő előírhatja, hogy az elektronikus ajánlatokat az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvényben (a továbbiakban: Eat.) meghatározott fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy minősített elektronikus aláírással kell ellátni, c) a gazdasági szereplőknek az ajánlatkérőhöz be kell nyújtaniuk a dokumentumokat, tanúsítványokat, nyilatkozatokat és mintapéldányokat vagy mintapéldányok fotóit, amennyiben azok elektronikus formátumban nem állnak rendelkezésre az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújtására megállapított határidő lejárta előtt. (5) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elektronikus átvételéhez használt eszközöknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: a) az ajánlatokhoz és a részvételi jelentkezésekhez kapcsolódó elektronikus aláírások megfelelnek az Eat. rendelkezéseinek, b) az ajánlatok és a részvételi jelentkezések benyújtásának napja és időpontja pontosan meghatározható, c) a megállapított határidők előtt senki nem férhet hozzá az e követelmények szerint továbbított adatokhoz,

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

Miben új az új Kbt.? Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére. 2015. október 21.

Miben új az új Kbt.? Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére. 2015. október 21. Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére 2015. október 21. AJÁNLATKÉRŐ ÚJ LEHETŐSÉGEI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁNAK MEGHATÁROZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN Lak Vilmos 2014/24 EU Irányelv: III.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a 1 Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás - hirdetmény közzétételével

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

A minták kitöltési útmutatója

A minták kitöltési útmutatója 31. melléklet a /2004. ( ) IM rendelethez A minták kitöltési útmutatója Általános megjegyzések 1. Jelen rendelet 1. -a szerinti minták a Bizottság 2001/78/EK irányelvével (a közbeszerzési hirdetmények

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/CGKFO/481/2009 MUNKAANYAG a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról Budapest, 2009.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229621-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S 128-229621 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34584-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S 021-034584 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Vállalkozási szerződés a Tiszafüred - Poroszló Beszerzés tárgya: vonalszakasz rézsűhelyreállítási és partvédelmi munkáinak megvalósítására

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Perifériák beszerzése

Perifériák beszerzése Perifériák beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287430-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S 156-287430 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei részére papír, irodaszerek, és nyomtatványok beszerzése (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF-2013-0202 számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419789-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S 238-419789 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről 1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő:

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: "Ultrabook-ok és külső winchesterek beszerzése a KM0201-0219SZGR13 keret-megállapodásból" tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményről szóló tájékoztató közzététele Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Részletesebben

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése 1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kompresszor 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kompresszor 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268788-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kompresszor 2014/S 149-268788 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA igazgató P.H. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény közbeszerzési

Részletesebben

NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjaiban építési szakipari munkák eseti jellegű elvégzése (EH)

NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjaiban építési szakipari munkák eseti jellegű elvégzése (EH) NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjaiban építési szakipari munkák eseti jellegű elvégzése (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/72 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH)

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

A "Fűnyíró traktor beszerzése a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató

A Fűnyíró traktor beszerzése a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató A "Fűnyíró traktor beszerzése a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/81 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Mentőegység beszerzés/ 2013.

Mentőegység beszerzés/ 2013. Mentőegység beszerzés/ 2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/115 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.)

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

Optikai anyagok beszerzése az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében

Optikai anyagok beszerzése az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Optikai anyagok beszerzése az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/39 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/118 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére 2015. október 21. AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Dr. Hubai Ágnes Hatályos Kbt. Új Kbt. 56. (1) bek. a) pont 62. (1)

Részletesebben

Légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási, vagyonbiztosítási és D & O felelősségbiztosítási szerződés

Légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási, vagyonbiztosítási és D & O felelősségbiztosítási szerződés Légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási vagyonbiztosítási és D & O felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/41 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Magyarcsanád, Közösségi ház építése

Magyarcsanád, Közösségi ház építése Magyarcsanád, Közösségi ház építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Aranysziget Otthon élelmiszer alapanyag és termék beszerzése 1. időszak egyéb fagyasztott termék

Aranysziget Otthon élelmiszer alapanyag és termék beszerzése 1. időszak egyéb fagyasztott termék Aranysziget Otthon élelmiszer alapanyag és termék beszerzése 1. időszak egyéb fagyasztott termék Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái

Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016.

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016. Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Nyomat előállítási szolgáltatás nyújtása Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal részére c. közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató

Nyomat előállítási szolgáltatás nyújtása Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal részére c. közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató Nyomat előállítási szolgáltatás nyújtása Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal részére c. közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/106 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése

tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

HPV elleni oltás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129

HPV elleni oltás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 HPV elleni oltás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Tájékoztató a "Pályázatok írása Bábolna Város Önkormányzata részére" tárgyú eljárás eredményéről

Tájékoztató a Pályázatok írása Bábolna Város Önkormányzata részére tárgyú eljárás eredményéről Tájékoztató a "Pályázatok írása Bábolna Város Önkormányzata részére" tárgyú eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

"HATÁRTALANUL Program " tárgyú Kbt. Harmadik Fejezet, 115. szerinti nyílt eljárás

HATÁRTALANUL Program  tárgyú Kbt. Harmadik Fejezet, 115. szerinti nyílt eljárás "HATÁRTALANUL Program - 2016.11.11-2016.11.15." tárgyú Kbt. Harmadik Fejezet, 115. szerinti nyílt eljárás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/138 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u sz. alatti (7377. és Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése

A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u sz. alatti (7377. és Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u. 16-20. sz. alatti (7377. és 7379. Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

"1 db. mikrobusz beszerzése-hálózat a Közösségért Alapítvány"

1 db. mikrobusz beszerzése-hálózat a Közösségért Alapítvány "1 db. mikrobusz beszerzése-hálózat a Közösségért Alapítvány" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről: Szállítási szerződés - TÁMOP-1.1.1-11/2-2011-0001 Automata ipari varrógép és kelmebevizsgáló berendezés beszerzése - Csömöri úti Mintavarroda Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015. (ER) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

13600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 130. szám. Kormányrendeletek

13600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 130. szám. Kormányrendeletek 13600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 130. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelete a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III.

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 Tájékoztató hirdetmény A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Budapest XIV. ker., Gvadányi u. 69. szám alatti objektumában a biztonságfelügyeleti rendszer telepítése közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Hidrofor konténer beszerzés

Hidrofor konténer beszerzés Hidrofor konténer beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.

Részletesebben

60 db Microsoft Windows 10 Pro HUN 64 bit beszerzése

60 db Microsoft Windows 10 Pro HUN 64 bit beszerzése 60 db Microsoft Windows 10 Pro HUN 64 bit beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az "MTVA meglévő Fotobank szolgáltatásának megújítása Fotoweb 7.0 licensz moduljainak beszerzésével, a rendszer fejlesztésével és 2 éves supporttal" tárgyában lefolytatott eljárás eredményéről

Részletesebben

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

3D Nyomtató - eredmény

3D Nyomtató - eredmény 3D Nyomtató - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/33 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, Casco biztosítás KBE/133/ Tájékoztató eljárás eredményéről

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, Casco biztosítás KBE/133/ Tájékoztató eljárás eredményéről Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, Casco biztosítás KBE/133/2013 - Tájékoztató eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/16 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésről (Kbt.) Közbeszerzési referens képzés 2012 Urbán Márta PTE

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésről (Kbt.) Közbeszerzési referens képzés 2012 Urbán Márta PTE 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésről (Kbt.) Közbeszerzési referens képzés 2012 Urbán Márta PTE Uniós Értékhatárt elérőértékű közbeszerzések Uniós értékhatárt elérő eljárások esetén: Kbt. Második

Részletesebben

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok tűzoltó készülékeinek karbantartása, felülvizsgálata és javítása

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok tűzoltó készülékeinek karbantartása, felülvizsgálata és javítása Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok tűzoltó készülékeinek karbantartása, felülvizsgálata és javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/93 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2014.05.21. Iktatószám: 9467/2014 CPV Kód: 75112100-5;73220000-0;79414000-9;80511000-9

Közzététel dátuma: 2014.05.21. Iktatószám: 9467/2014 CPV Kód: 75112100-5;73220000-0;79414000-9;80511000-9 Az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 számú pályázat Projektmenedzsment feladatainak ellátása, nyilvánosság biztosítása, rendezvényszervezési feladatok ellátása és Szervezetfejlesztés megvalósítása Budapest Főváros

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 4415/2016 CPV Kód: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Közzététel dátuma: Iktatószám: 4415/2016 CPV Kód: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Tájékoztató az eljárás eredményéről- A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem működéséhez és kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok és egyéb papír alapú anyagok nyomdai kivitelezése és szállítása

Részletesebben

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Tájékoztató eljárás eredményéről - Prezentációs eszközök

Tájékoztató eljárás eredményéről - Prezentációs eszközök Tájékoztató eljárás eredményéről - Prezentációs eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/42 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító

Részletesebben

Alkotmánybíróság épületeiben bútor gyártási és javításikarbantartási

Alkotmánybíróság épületeiben bútor gyártási és javításikarbantartási Alkotmánybíróság épületeiben bútor gyártási és javításikarbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/144 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben