HÁZIREND. Hort, július 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Hort, 2013. július 1."

Átírás

1 HÁZIREND Hrt, július 1.

2 Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan eszköznek tekinteni, mely az intézményi élet békés, nyugdt, szabályztt jellegére hivattt. Az intézmény fenntartója: Hrt Község Önkrmányzata Az intézmény vezetője: Kiss Edit Az intézmény által elláttt szlgáltatásk és területek: Családsegítés: Hrt Gyermekjóléti szlgáltatás: Hrt Házi szciális gndzás: Hrt Idősek klubja: Hrt Szciális étkezés: Hrt Jgszabályi háttér: A tvábbiakban részletesen ismertetendő Házirend a szciális igazgatásról és a szciális ellátáskról szóló többször módsíttt évi III. törvény, a személyes gndskdást nyújtó szciális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM. rendelet, a személyes gndskdást nyújtó szciális ellátásk igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendelet, évi XXXI. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján készült. Közvetlenül vnatkzó hatálys jgszabályk tvábbá: 29/1993.(II.17.)Krm. rendelet a személyes gndskdást nyújtó szciális ellátásk térítési díjáról, 188/1999.(XII.16.)Krm. rendelet a személyes gndskdást nyújtó szciális intézmény és a falugndnki szlgálat működésének engedélyezéséről, tvábbá a szciális vállalkzás engedélyezéséről, 213/2007.(VIII.7.)Krm. rendelet az Országs Rehabilitációs és Szciális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól, 340/2007.(XII.15.)Krm. rendelet a személyes gndskdás igénybevételével kapcslats eljáráskban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vnatkzó részletes szabálykról, 36/2007.(XII.22.)SZMM rendelet a gndzási szükséglet, valamint az egészégi állaptn alapuló szciális rászrultság vizsgálatának és igazlásának részletes szabályairól.

3 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gndskdást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 8/2000 (VIII.4) SzCsM rendelet a személyes gndskdást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 9/2000 (VIII.4) SzCSM rendelet a személyes gndskdást végző személyek tvábbképzéséről és a szciális szakvizsgáról. 261/2002. (XII. 18.) Krm. rendelet a nevelőszülői, a hivatáss nevelőszülői és a helyettes szülői jgviszny egyes kérdéseiről 259/2002. (XII. 18.) Krm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szlgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkzói engedélyről 331/2006. (XII. 23.) Krm. Rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről A házirend célja, hatálya 1. A házirend célja, hgy meghatárzza az intézmény belső rendjét és tájékztassn az alapvető szabálykról. E szabályk ismerete és elfgadása feltétlenül szükséges ahhz, hgy nyugdt, tthns légkörben élhessünk és dlgzhassunk. A Házirend mindannyiunk számára egyfrmán iránymutató, megköveteli a közösségi lét általáns szabályainak megtartását, az intézeti vagyn védelmét, az ellátttak és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dlgzók szakmai munkájukat ennek szellemében kötelesek végezni. 2. A Házirend hatálya kiterjed az intézményben ellátást igénybe vevőkre, az intézmény alkalmazttaira, az ellátáskat igénybe vevő valamennyi személyre. Az ellátttjgi képviselő 1. Az ellátttjgi képviselő az intézményben ellátást igénylő, illetve az Idősek Klubjában elláttt részére segítséget nyújt jgai gyakrlásában. 2. Az ellátttjgi képviselő működése srán tekintettel van a személyes adatk kezeléséről és védelméről szóló rendelkezésekre. 3. Az ellátttjgi képviselő megkeresésre illetve saját kezdeményezésre esetenként tájékztatást nyújt az ellátttakat érintő legfntsabb alapjgk tekintetében, az ellátttak kötelezettségeiről és az ellátttakat érintő jgkról. 4. Az ellátttjgi képviselő segíti az ellátttat, törvényes képviselőjét az ellátással kapcslats kérdések, prblémák megldásában. 5. Az ellátttjgi képviselő szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az elláttt között kialakult knfliktus megldásában. 6. Az ellátttjgi képviselő segít az ellátttnak, törvényes képviselőjének panasza megfgalmazásában, szükség esetén kezdeményezi annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél, illetve a fenntartónál. 7. Az ellátttjgi képviselő az intézményi jgviszny keletkezése és megszűnése kivételével szükség esetén eljár az ellátással kapcslatsan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek srán írásbeli meghatalmazás alapján képviseli az ellátttat, illetve törvényes képviselőjét. 8. Az ellátttjgi képviselő szükség esetén intézkedést kezdeményez a fenntartó Hrt Község Önkrmányzatnál a jgszabálysértő gyakrlat megszűntetésére.

4 9. Az ellátttjgi képviselő szükség esetén észrevételt tesz az intézményben flytattt szakmai munkára vnatkzóan az intézmény vezetőjénél. 10. Az ellátttjgi képviselő, amennyiben az ellátttak meghatárztt körét érintő jgsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezi az illetékes hatóságk felé. 11. Az ellátttjgi képviselőnek jga van a krlátzó intézkedésekre, eljáráskra vnatkzó dkumentációt megvizsgálni. 12. Az ellátttjgi képviselőnek jga van a megyében működő szciális szlgáltatók vagy intézmények területére belépni, a vnatkzó iratkba betekinteni, a szlgáltatást végző dlgzókhz kérdést intézni. 13. Az ellátttjgi képvielő köteles az ellátttakra vnatkzó és tudmására juttt rvsi titkt megtartani, és az ellátást igénylő ill. ellátást igénybe vevő személyes adatait a vnatkzó jgszabályk szerint kezelni. Az elláttt jgi képviselő neve: Gallyasné Dósa Katalin Telefn: 06-20/ Gyermekjgi képviselő: Nyerges Tibr Heves Megyei Önkrmányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszlgálat 3300 Eger, Dbó tér 6/a. Telefn: 06-20/ I. CSALÁDSEGÍTÉS - Az ellátás igénybevétele önkéntes, amennyiben a személy cselekvőképességét a törvény nem krlátzza, illetve nem zárja ki. - Cselekvőképességet kizáró gndnkság, általáns cselekvőképességet krlátzó gndnkság, vagy cselekvőképességet szciális intézetben történő elhelyezésben, illetve tartózkdási hely meghatárzásában krlátztt személy esetén kérelmét a törvényes képviselő beleegyezésével terjesztheti elő. - Az intézményi jgviszny a megállapdás megkötésével kezdődik. - Az ellátás igénybevétele önkéntes alapn történik. Szlgáltatásk köre A szlgáltatás fő eleme a családsegítés, a szciális vagy mentálhigiénés prblémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szruló személyek, családk számára az ilyen helyzethez vezető kk megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújttt szlgáltatás. A családgndzás szükség szerint a kliens tthnában, családlátgatás frmájában zajlik. E mellett a családgndzó biztsítják az Intézmény székhelyén (3014 Hrt, Kssuth L. út 149.) az elérhetőséget is, amely a nyitvatartási idővel megegyezik.

5 Szlgáltatásk: a) szciális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, b) anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátáskhz, a szciális szlgáltatáskhz való hzzájutás megszervezése, c) családgndzás, így a családban jelentkező működési zavark, illetve knfliktusk megldásának elősegítése, d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csprts terápiás prgramk szervezése, e) munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási prblémákkal küzdők, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-prblémával küzdők, illetve egyéb szciálisan rászrult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása, prevenció f) családkn belüli kapcslaterősítést szlgáló közösségépítő, családterápiás, prgramk és szlgáltatásk, valamint a nehéz élethelyzetben élő családkat segítő szlgáltatásk szervezése. Speciális szlgáltatásk: Nyári napközi megszervezése, lebnylítása általáns iskláskrú gyermekek részére. Egyéb: - Admányközvetítés - Infrmáció közvetítés - Ügyintézés segítése - Rendezvények, tanulmányk, elemzések, kutatásk készítése Térítési díj A szlgáltatás térítési díj megfizetése nélkül igénybe vehető. A Szlgálat nyitvatartási rendje Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: 8-12 óráig 8-12 óráig 8-12 óráig, óráig nincs félfgadás 8-12 óráig: A munkaidő fele kötetlen. Ekkr kerül sr a családk látgatására, környezettanulmányk elvégzésére, tvábbképzésekre. A kliensek tthnában való látgatás mindig több szakember megjelenésével történik. ( Gyermekjóléti Szlgálattal, Védőnőkkel, Rendőrséggel, ill. 2 családgndzó együttes részvétele. Biznyíthatóság, hitelesség, és a személyes biztnság megvédése, erkölcsi nrmák megtartása miatt.)

6 Ki kezdeményezheti, illetve ajánlhatja az ellátást? - kliens - hzzátartzó - ismerős, barát, szmszéd - egyéb hivatals személy, illetve intézmény képviselője - jelzőrendszer tagjai Hgyan jut a kliens a szlgáltatáshz? ha a kliens személyesen érkezik, máris kezdetét veheti a segítő kapcslat, ha hzzátartzó kéri az ellátást, az ő segítségével és közreműködésével történik a klienssel való találkzás, ebben az esetben a kliens fgja eldönteni, hgy kéri-e az ellátást, ha jelzőrendszeri tag hívja fel a figyelmet az ellátásra, akkr a jelző személyen keresztül jut el az infrmáció a Szlgálathz, jelzőlapt tölt ki, és a törvényben meghatárzttak szerinti határidőn belül a Szlgálat családgndzója felkeresi a jelzett személyt, vagy családt. E találkzás után a kliens szintén eldöntheti, hgy él-e a felkínált lehetőséggel. Hgyan történik a családgndzás? A családgndzás a családban jelentkező működési zavark, illetve knfliktusk megldásának elősegítése. A családgndzás a kliens/család egyéni szükségleteiből kiindulva, annak aktív és felelős részvételével, egyénre szabtt megállapdási terv alapján történik. Szükség esetén a kliens tthnában is történhet a gndzás, családlátgatás alkalmával. A kapcslattartás lehetséges frmái személyesen: a kliens tthnában illetve az intézményben, telefnn, közvetítőn, hzzátartzón keresztül Az ellátás megszűnése Az ellátás megszűnik: a Szlgáltató jgutód nélküli megszűnésével, az ellátást igénybevevő, illetve törvényes képviselőjének az ellátás megszüntetésére vnatkzó bejelentések alapján, abban az esetben, ha az elláttt az együttműködési kötelezettségét súlysan megsérti az ellátást igénybevevő halálával. Panasztételi lehetőség Amennyiben a szlgáltatással kapcslatban bármilyen panasz merül fel, panasszal az intézmény vezetőjéhez (az intézmény vezetője: Kiss Edit telefn: 37/ ) lehet frdulni.

7 II. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS I. A szlgáltatás célja, feladatai, alapelvei Alapelvek: A szlgálat a gyermek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jgait biztsítva jár el. A szlgálat tevékenysége srán együttműködik a családdal és elősegíti a gyermek családban történő nevelkedését a helyzetükhöz, szükségleteikhez igazdóan. A szlgáltatás igénybevétele önkéntes. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője csak törvényben meghatárztt esetekben kötelezhető ellátás igénybevételére. A gyermekek védelme srán az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani Célk: A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése. Javaslattétel gyermekvédelmi intézkedés alkalmazására. A védelembe vételhez kapcslódó szlgáltatási feladatk ellátása. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, ill. utógndzása. A magatartásával testi, lelki, érzelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét utcán töltő, kallódó gyermek segítése. Feladatk: A gyermeki jgkról és a gyermek fejlődését biztsító támgatáskról való tájékztatás, a támgatáskhz való hzzájutás segítése. A családtervezési, a pszichlógiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a kárs szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadáshz való hzzájutás megszervezése. A szciális válsághelyzetben lévő anya támgatása, segítése, tanácskkal való ellátása. A szabadidős prgramk szervezése. A hivatals ügyek intézésének segítése. A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, havnta esetmegbeszélést szervez az érintett szakemberek részvételével; kéthavnta szakmaközi megbeszélést rendez és évente egy alkalmmal gyermekvédelmi tanácskzást tart. A nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételét elősegíti a megelőző rendszerben. A veszélyeztetettséget előidéző kk feltárása és ezek megldására javaslat készítése. Ezek érdekében meghatárztt személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehanglása. Családgndzás, a családban jelentkező működési zavark ellensúlyzására.

8 A családi knfliktusk megldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcslattartás esetében. Az egészségügyi és a szciális ellátás, valamint a hatósági beavatkzás kezdeményezése. Javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gndzási helyére, vagy annak megváltztatására. A családgndzás biztsítása az tthnt nyújtó ellátást, illetve, a területi gyermekvédelmi szakszlgáltatást végző intézménnyel együttműködve a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításáhz, a szülő és a gyermek közötti kapcslat helyreállításáhz. A családgndzás biztsítása az tthnt nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszlgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez. Összeköttetést biztsít a gyermekekkel fglalkzó intézmények között, tvábbképzéseken, knferenciákn való részvétel, szabadidős prgramkat szervez (egészségügyi napkat, előadáskat, ügyességi vetélkedőket, kiránduláskat, tábrkat); A gyermekjóléti szlgáltatás ellátási területe: Hrt község közigazgatási területe. Az ellátttak köre: A településen élő szciális vagy mentális prblémával küzdő, illetve krízis helyzete miatt segítséget igénylő, veszélyeztetett gyermek, család, várandós anya. A szlgáltatás az életvezetési prblémákkal és szciális gndkkal küzdő egyének, családk számára nyújt szciális és mentálhigiénés ellátást. A szlgálat közreműködik a család, egyén gndjainak rendezésében, életvitelét hátránysan beflyásló kk feltárásában, ill. megszüntetésében, mentális prblémáinak megldásában. Életvezetési tanácskat ad a gndzttak részére, segítséget nyújt a prblémák rendezéséhez. Flyamatsan figyelemmel kíséri a települések laksságának szciális helyzetét A feladatellátás szakmai tartalma: A gyermekjóléti szlgálat feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jgkról és a gyermek fejlődését biztsító támgatáskról való tájékztatás, a támgatáskhz való hzzájutás segítése, a családtervezési, a pszichlógiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a kárs szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hzzájutás megszervezése, a szciális válsághelyzetben lévő várandós anya támgatása, segítése, tanácskkal való ellátása, valamint számára a családk átmeneti tthnában igénybe vehető ellátáshz való hzzájutás szervezése, a szabadidős prgramk szervezése, a hivatals ügyek intézésének segítése. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

9 a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző kk feltárása és ezek megldására javaslat készítése, a gyermekjóléti szlgálat veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszert működtet, munkamegbeszélést az aktualitásnak megfelelően akár napnta is tart az adtt szakterület szakemberével. kéthavnta szakmaközi megbeszélést rendez az intézmény székhelyén; évente egy alkalmmal gyermekvédelmi tanácskzást tart, a nem állami szervek és magánszemélyek részvételét elősegíti a megelőző rendszerben, ennek érdekében kapcslatt tart a helyi egyház képviselőivel és prgramkhz szükség esetén önkéntes segítőket szervez, tájékztatást ad az egészségügyi intézményeknél működő inkubátrkból, illetve abba a gyermek örökbefgadáshz való hzzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. A gyermekjóléti szlgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: a gyermekkel és családjával végzett szciális munkával, családgndzással a gyermek prblémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavark ellensúlyzása, a családi knfliktusk megldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcslattartás esetében, az egészségügyi és a szciális ellátás - különösen a családsegítő szlgáltatás -, valamint a hatósági beavatkzás kezdeményezése, javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gndzási helyére vagy annak megváltztatására. A gyermekjóléti szlgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: a családgndzás biztsítása - az tthnt nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszlgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításáhz, a szülő és a gyermek közötti kapcslat helyreállításáhz, utógndzó szciális munka (a tvábbiakban: utógndzás) biztsítása - az tthnt nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszlgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. Egyéni esetkezelés Egyének vagy családk szciális, interpersznális, nevelési, pszichés vagy környezeti prblémáit a közvetlen, szemtől szembeni kapcslatban igyekszik megldani. A biztsíttt szlgáltatásk frmái, köre: Flyamatsan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szciális helyzetét, veszélyeztetettségét.

10 Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak rvslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést. Elkészíti a gyermek gndzási-nevelési tervét. Segíti a nevelési-ktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását. A feladatellátás rendszeressége Ügyfélfgadás rendje: Hétfő: 7,30-12-ig ig Kedd: 7,30-10,30 Szerda: 7,30-12-ig Csütörtök: Nincs ügyfélfgadás Péntek: 7,30-10-ig A szlgáltatás igénybevétele Az Intézmény nyittt intézmény. A nyújttt szlgáltatásk ingyenesek, illetve azk igénylése előzetes feltételekhez nem köthető, amennyiben a fenntartó másképp nem rendelkezik. A nyújttt szlgáltatáskat az egyének, családk, általában közvetlenül igénylik, de a területen működő más szervek is javaslhatják az igénybevételt. Biznys esetekben maga a család él jelzéssel az intézmény felé és a családgndzó a tudmására juttt szükséghelyzetben önállóan is felajánlhatja szlgáltatásait. Egyes ügyfelek esetében jgszabály vagy hatósági határzat kötelező jelleggel előírhatja a szlgáltatás igénybevételét. A szlgáltatás igénybevétele a klienssel (kliensekkel) kötött szóbeli és/vagy írásbeli megállapdás alapján, az előzőleg közösen meghatárztt célk megvalósítása érdekében, illetve az esetleges jgszabályi kötelezés, hatósági határzat tartalmának megfelelően történik. A szlgáltató és az igénybevevő közötti kapcslattartás módja: - személyesen, családlátgatás frmájában vagy a szlgálat irdájában - telefnn: ügyintézések alkalmával, időpnt egyeztetés miatt, - írásban: jelzőrendszer működtetése, megállapdásk megküldése, sikertelen családlátgatás alkalmával, értesítés. Tájékztatási kötelezettség: III. HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS Az intézmény vezetője a felvételkr tájékztatást ad a házi segítségnyújtás tartalmáról. A vezetett nyilvántartáskról

11 A panaszjgk gyakrlásának módjáról, a jgviszny megszűnésének eseteiről Házirendről Az elláttt és hzzátartzója a felvételkr köteles adatt szlgáltatni a vezetett nyilvántartáskhz. A személyi adatkban beálltt váltzáskat haladéktalanul közölni kell az intézmény vezetőjével. Adatkezelés, adatvédelem: 1. Az ellátttakról az intézmény nyilvántartást vezet. Ennek tartalma: személyi adatk jövedelmi adatk intézményi ellátás igénybevételének és megszűnésének időpntja térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére vnatkzó adatk 2. Fenti nyilvántartáskból adat csak az adatigénylésre jgsult szervnek és a jgsultságt megállapító szciális hatáskört gyakrló szervnek szlgáltatható. A házi segítségnyújtásban részesülők jgai: Az intézmény az általa biztsíttt szlgáltatást ly módn végzi, hgy figyelemmel van az ellátást igénybe vevőket megillető alktmánys jgk tiszteletben tartására, különös figyelemmel: az élethez, emberi méltósághz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jgra ellátttakat megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel kapcslats titkvédelem. Igénybevétel módja: - Az elláttt, illetve törvényes képviselője szóban, illetve írásban kezdeményezheti az ellátás igénybevételét az intézmény vezetőjénél. - Az ellátás igénybevételéhez szükséges a jövedelmi visznyainak igazlása. - Az intézményvezető, illetve az általa megbíztt személy gndzási szükséglet vizsgálatt végez, melyben megállapítja az igénylő ellátási szükségletét. - A megállapdásban ettől el lehet térni az elláttt kérése alapján. - Az ellátás kezdetéről és annak feltételérő, valamint a fizetendő térítési díjakról az intézményvezető írásban tájékztatja az igénylőt, mely ellen fellebbezéssel élhet Hrt Község Jegyzőjénél. Az intézményi jgviszny megszűnésének szabályai: 1, Az intézményi jgviszny megszűnik: az intézmény jgutód nélküli megszűnésével, az elláttt halálával az elláttt ill. törvényes képviselőjének kezdeményezése alapján

12 2, Az intézmény vezetője az intézményi jgvisznyt megszünteti ha az elláttt: a gndzónőt nem engedi be a lakásába / többszörösen / az alapvető gndzási feladatk ellátását megakadályzza nem együttműködő, megtagadja az adatszlgáltatást, ill. jövedelmi adatai közlését, a házirendet súlysan megsérti 3, A vezető az ellátás megszüntetéséről írásban értesíti az ellátttat, illetve törvényes képviselőjét. 4, Ha a megszüntetéssel az érintett nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számíttt 8 napn belül Hrt Község Jegyzőjéhez frdulhat. Az intézmény alkalmazttaira vnatkzó néhány szabály: Az intézmény minden alkalmazttjának titktartási kötelezettsége van. Így az ellátttakról szerzett bármilyen infrmációt illetéktelen személynek átadni nem szabad. Az intézmény minden alkalmazttja köteles az ellátttakkal, azk hzzátartzóival szemben udvarias, előzékeny magatartást tanúsítani. Alkalmazttaknak az ellátttaiktól, ill. hzzátartzóiktól ajándékt, pénzt, vagy bármi más vagyni előnyt kérni és elfgadni nem szabad. III. IDŐSEK KLUBJA Tájékztatási kötelezettség 1. Az Idősek Klubjába való felvételkr az intézményvezető vagy az általa megbíztt személy az elláttt és hzzátartzója számára tájékztatást ad: az Idősek Klubjában biztsíttt ellátás tartalmáról és feltételeiről; az Idősek Klubja által vezetett nyilvántartáskról; a panaszjgk gyakrlásának módjáról; az intézményi jgviszny megszűnésének eseteiről; az Idősek Klubja Házirendjéről; a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, tvábbá a mulasztás következményeiről; az elláttt jgait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 2. Az elláttt és hzzátartzója a klubba való felvételkr köteles: nyilatkzni az 1. pntban meghatárztt tájékztatásban fglaltak tudmásulvételéről, tiszteletben tartásáról; adatkat szlgáltatni az Idősek Klubjában vezetett nyilvántartáskhz; nyilatkzni arról, hgy a szciális ellátásra való jgsultság feltételeiben és az elláttt, tvábbá a közeli hzzátartzója személyi aznsító adataiban beálltt váltzáskat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. Adatkezelés, adatvédelem 1. Az Idősek Klubjában az ellátttakról az intézmény nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza: az ellátttak alapvető személyi adatait, az ellátttak államplgárságát,

13 az ellátttak lakhelyét, ill. tartózkdási helyét, az intézményi ellátásra való jgsultság feltételeire és az azkban bekövetkezett váltzáskra vnatkzó adatkat, a térítési díj megállapításáhz szükséges jövedelmi adatkat, az intézményi ellátás igénybevételének és megszűnésének időpntját, a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, valamint elévülésére vnatkzó adatkat. 2. Fenti nyilvántartáskból adat csak az adatigénylésre jgsult szervnek és a jgsultságt megállapító szciális hatáskört gyakrló szervnek szlgáltatható. 3. Az elláttt a személyére vnatkzó adatk tekintetében a betekintési, a helyesbítési vagy törlési jgának érvényesítése mellett kérheti a jgai gyakrlásáhz szükséges adatainak közlését az intézmény vezetőjétől. 4. Az intézmény a nyilvántartásában kezelt adatkat személyes aznsító adatk nélkül statisztikai célra felhasználhatja, illetve azkból statisztikai célra adatt szlgáltathat. 5. Az intézményben az adatkezelésre és az adatk védelmére egyebekben a személyes adatk védelméről és a közérdekű adatk nyilvánsságáról szóló évi LXIII. törvény, valamint az egészségügyi adatkezelésre vnatkzó törvény rendelkezései az irányadók. Az idősek klubjában ellátttak jgai 1. Az ellátást igénybe vevőnek jga van a szciális helyzetére, egészségi és mentális állaptára tekintettel az Idősek Klubja által biztsíttt ellátásra, valamint az egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapta alapján az egyéni ellátás, szlgáltatás igénybevételére. 2. Az Idősek Klubja által nyújttt szlgáltatásk biztsítása srán tils a hátránys megkülönböztetés bármilyen kból, így különösen az elláttt neme, vallása, nemzeti, etnikai hvatartzása, plitikai vagy más véleménye, kra, cselekvőképességének hiánya vagy krlátzttsága, fgyatékssága, születési vagy egyéb helyzete miatt. 3. Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján készült krmányrendeletben meghatárztt esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. 4. Az ellátást igénybevevőnek jga van az intézmény működésével, gazdálkdásával kapcslats legfntsabb adatk megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetője évente tájékztatót készít az intézmény gazdálkdásáról, és azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékztatást az ellátást igénybe vevő részére. A tájékztató tartalmazza: az intézmény működési költségének összesítését, az intézményi térítési díj havi összegét, az egy ellátttra jutó havi önköltség összegét. 5. Az Idősek Klubja az általa biztsíttt szlgáltatást ly módn végzi, hgy figyelemmel van az ellátást igénybe vevőket megillető alktmánys jgk maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jgra. 6. Az Idősek Klubja ellátttjait megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel kapcslats titkvédelem.

14 7. Az Idősek Klubja biztsítja, hgy a szlgáltatás nyújtása srán az elláttt egészségi állaptával, személyes körülményeivel, jövedelmi visznyaival kapcslats infrmációkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudmást, különös figyelemmel az elláttt szciális rászrultságának tényére. 8. Az Idősek Klubja nem krlátzza az ellátttat személyes tulajdnát képező tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatárztt azn tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élők testi épségére. A veszélyeztető tárgyak körét, az ezekkel kapcslats eljárást jelen házirend tartalmazza. 9. Az Idősek Klubja ellátttjának jga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli szabad mzgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztnságára. 10. Amennyiben az Idősek Klubjában ellátást igénybe vevő egészségi állaptánál vagy egyéb körülményeinél fgva közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézmény vezetője segítséget nyújt ebben, illetőleg értesíti az elláttt törvényes képviselőjét, vagy az ellátttjgi képviselőt az elláttt jgainak gyakrlásáhz szükséges segítségnyújtás céljából. Az együttélés szabályai 1. Az intézmény ellátttainak, valamint alkalmazttainak egymáshz való visznya a személyiség tiszteletére épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és ésszerű határkig a tlerancia. 2. Az intézmény ellátttjainak alktmánys jgait az intézmény alkalmazttai és az ellátttak egymás között is kötelesek tiszteletben tartani. Külön felhívjuk a figyelmet egymás személyi tulajdnának kölcsönös tiszteletben tartására. 3. Az intézmény valamennyi ellátttjával szembeni elvárás, hgy az Idősek Klubja által nyújttt ellátást az intézményi jgviszny fennállásának teljes időtartama alatt az általáns jgi- és szkásnrmák betartása mellett, a társadalmilag elfgadtt, pzitív értékrend figyelembevételével, lehetőség szerint társai nyugalmának megzavarása nélkül vegye igénybe. 4. Az Idősek Klubja lakói az intézmény közös helyiségeit (pl. társalgók, flysók, ebédlő, stb.) szabadn használhatják. 5. Az Idősek Klubja jelen Házirendjének betartása mindazn személyek számára kötelező, akikre a Házirend hatálya kiterjed. 6. Az Idősek Klubja Házirendjének súlys megsértéséről abban az esetben van szó, ha az elláttt társai nyugalmát, pihenését, magatartásával tartósan zavarja, klubtársaival, illetőleg az intézmény alkalmazttaival szemben durva, agresszív viselkedést mutat. 7. Az Idősek Klubjában az ellátttak csak az erre kijelölt helyeken dhányzhatnak. Kérjük, vegyék figyelembe nem dhányzó társaik igényeit! Tűzvédelmi és biztnsági szabályk miatt a szbákban fkzttan tils a dhányzás! 8. Az Idősek Klubja alkalmazttai is kizárólag a dhányzásra kijelölt helyeken dhányzhatnak! 9. Az intézményben így az idősek Klubjában is - alkhl árusítása tils. Az Idősek Klubjában a kulturált és alkalmszerű alkhlfgyasztás nem tilttt. A túlztt alkhlfgyasztás aznban nem megengedett, sőt kifejezetten tilttt azkban az esetekben, amikr annak nyilvánvaló egészségügyi következményei kimutathatóak, illetve a túlztt alkhlfgyasztás az intézmény rendjének, a lakók nyugalmának megsértését vnná maga után. Ez esetben az alkhlfgyasztás krlátzható. 10. Az ellátttak panaszaik rvslása érdekében az ellátttak érdekvédelme című részben leírtak szerint járhatnak el.

15 Az ellátttak egymás közötti, illetőleg az egyéb kapcslattartás szabályai 1. Az Idősek Klubja ellátttjainak egymás közötti kapcslatai vnatkzásában alapelvként rögzítjük, hgy az ellátásban részesülők alktmánys jgainak maximális tiszteletben tartása mellett, lényeges krlátzásk nélkül, szabadn tarthatják kapcslataikat elláttt-társaikkal. 2. Az egymás közötti kapcslattartás srán aznban kérjük betartani az EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI című fejezetben leírtakat. 3. Amennyiben az Idősek Klubja ellátttja hzzátartzójának, vagy más személynek az intézményből telefnálni kíván, erre lehetősége van az intézményvezető irdájából. Az Idősek Klubjába behzható személyes használati tárgyak köre 1. Az Idősek Klubjába krlátzás nélkül behzható személyes használati tárgyak: Személyes ruházat és lábbeli. A szükségesnél lényegesen nagybb mennyiségű ruhanemű behzatala felesleges, megfelelő tárlás nem ldható meg. Tisztálkdó szerek. Személyes használatra szánt kisebb eszközök ( pl. evőeszköz, phár, tálca). Személyi használati tárgyak (óra, villanybrtva, hajszárító, rádió, televízió, videó, fényképezőgép). Cserepes virágk. Az Idősek Klubja díszítésére szánt: falikép, festmény, fényképek, kisebb dísztárgyak). 2. Az intézménybe szükség szerint behzható: Rkkant-kcsi, tlókcsi, járókeret, és egyéb gyógyászati segédeszköz, vagy gndzást segítő eszköz. 3. Az intézménybe az intézményvezetővel egyeztetve behzható: személygépkcsi, mtrkerékpár, kerékpár, bútr, nyugágy, kerti szerszám, szkássnál nagybb mennyiségű vagy értékű arany-ezüst ékszer, egyéb 4. Nem hzhatók be az intézménybe lyan tárgyak, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élők testi épségére. Ezen veszélyeztető tárgyak: rbbanóanyagk, rbbanóelegyek, pirtechnikai eszközök, fegyverek, valamint a háztartásban használt szkáss méretűnél nagybb méretű szúróés/vagy vágóeszközök. 5. Amennyiben valaki tudmást szerez arról, hgy az Idősek Klubja ellátttja az intézményben veszélyeztető tárgyat tart magánál, aznnal köteles azt jelenteni az intézmény vezetőjének. 6. Az Idősek Klubjában értékeket nem őrzünk meg! A személyes használatban lévő tárgyakért tulajdnsuk felel! 7. Kérünk minden ellátttat, hgy csak a személyes szükségletnek megfelelő mértékben tartsanak maguknál pénzt, értéktárgyakat. Az Idősek Klubja nyitvatartási rendje 1. Az Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézmény. 2. Az Idősek Klubja 5 napn át nyitva tartó intézmény.

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona www.idosekotthonaveresegyhaz.hu A Házirend a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. törvény, valamint a

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR Őszi Napfény Idősek Otthona Cím: 2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 69. Tel: 06-34/352-128 ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR HÁZIRENDJE Készült: 2011. Október Hatályba lépés ideje: 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Házirend

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Dkumentumaznsító infrmációk Rendelet száma: 5/2008. (V.15.) Rendelet címe Az egyes szciális ellátáskról Módsíttt rendelet aznsítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS

FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS 1 FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS 8513. Mihályháza Jókai u. 2. Tel./Fax.: 89/346-066 E-mail: fixpontof@invitel.hu FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás J E G Y Z Ö K Ö N Y V E a 2014.

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2013. A Gondozási Központ költségvetési szerv Neve, székhelye Telephelyei Gondozási Központ Bátaszék 7140 Bátaszék, Budai u. 21. a.) 7140 Bátaszék,

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZOLGÁLTATÁSOK HÁZIRENDJE

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZOLGÁLTATÁSOK HÁZIRENDJE REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZOLGÁLTATÁSOK HÁZIRENDJE 1. Bevezetés A házirend a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos : Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Hatálys : Jóváhagyta :... Csntsné Maleczki Ilna mb. igazgató Nyilvántartási szám: Átvette:.

Részletesebben

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM Családsegítő Intézet 3300 Eger, Kertész u. 3. Tel. (06-36) 784-825 E-mail: csskeger@chello.hu Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2015. április Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata, lapelve... 4. oldal 1.1. Az intézmény/szolgáltatás létrehozásának

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu Iktatószám: 787-6/2010. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Zöld Fenyő Időskorúak Otthona H Á Z I R E N D J E - 2013 - ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele esetén A Házirend a szociális igazgatásról

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja

Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás Szakmai programja Szakfeladat száma: 88920100 Ellátási terület: Berhida - Vilonya 1 A Családsegítő Központ 1997. december 01.

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9.

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. Tartalom I. Az intézményi jogviszony keletkezése II. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje III. Az ellátásban részesülő személyek,

Részletesebben